5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace"

Transkript

1 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika je vyučována v 1. a 2. ročníku pět hodin týdně a ve 3. až 5. ročníku čtyři hodiny týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu vede žáky k základním myšlenkovým postupům a seznamuje je se základními pojmy matematiky seznamuje žáky s čísly a základními početními operacemi, s jejich závislostmi a vztahy seznamuje žáky se základními algoritmy, terminologií, symbolikou a způsoby jejich užití zahrnuje řešení úloh ze žákova prostředí, podporuje tvorbu představ o kvantitě a vztazích mezi čísly podporuje rozvíjení vlastního úsudku rozvíjí grafické dovedností žáka kreslením a rýsováním, učí žáka používat základní jednotky délky, objemu a hmotnosti.rozvíjí vytrvalost, pracovitost, odpovědnost, představivost a tvořivost žáka vede žáky ke snaze správně pochopit texty a symboliku Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy v učebně informatiky a v učebně s interaktivní tabulí. Učitel může využívat výukové programy. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Matematické znalosti a dovednosti žák využije ve všech ostatních vyučovacích předmětech Čj, Prv, Vl, Př, Tv, Pč a Vv. Předmětem dále prolíná průřezové téma OSV. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení učí žáky využívat vlastní způsoby učení a používat matematický jazyk 121

2 učí žáky správně zapisovat slovní úlohy a rozvíjí grafický projev žáka učí žáky třídit a vyhledávat informace, využívat tvůrčích činností pro matematický rozhled snaží se vytvořit u žáků pozitivní vztah k matematice, učí je překonávat překážky a problémy Kompetence k řešení problémů pomáhá žákům pochopit problémové situace s využitím nabytých matematických znalostí a dovedností, snaží se využít jejich logické myšlení a úsudek podporuje žáka v objevování různých variant řešení, ve snaze řešit problémy samostatně i ve skupině a uvědomování si zodpovědnosti při řešení úkolů Kompetence komunikativní vede žáky k souvislému vyjadřování myšlenkových pochodů podporuje žáka v diskusi a vyjádření jeho názorů učí žáka využívat matematické terminologie v písemném i ústním projevu Kompetence sociální a personální vede žáka ke spolupráci v týmu podle daných pravidel, k udržování dobrých mezilidských vztahů a k poskytování pomoci v případě potřeby jiným upevňuje sebedůvěru žáka Kompetence občanské učí žáka hodnotit svou práci, porovnávat práce ostatních učí žáka třídit informace, postoje a přemýšlet o jejich obsahu učí žáka ohleduplnosti a taktu Kompetence pracovní vede žáka k praktickým činnostem v matematice, k využívání nástrojů a pomůcek motivuje žáka k dodržování pořádku vede žáka k využívání teoretických znalostí a dovedností v praxi 122

3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 1 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: používá přirozená čísla do 20 k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru čte, zapisuje a porovnává čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti zobrazí číslo na číselné ose do 20 provádí zpaměti jednoduché početní operace sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku orientuje se v prostoru (vpravo, vlevo, nahoře, dole) řeší slovní úlohy, ve kterých používá a modeluje osvojené početní operace doplňuje posloupnosti čísel do 20 rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh a nachází v realitě jejich reprezentaci Číslo a početní operace Počítání předmětů, třídění, přirozené uspořádání čísel Čtení a psaní čísel 0 20 Porovnávání čísel, značky <, >, =. Číselná osa, orientace na číselné ose, číselná řada. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku, značky +,, =. Úvod do sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. Orientace v prostoru Řešení slovních úloh. Závislosti, vztahy a práce s daty Číselná řada, řetězce. Geometrie v rovině a prostoru Základní rovinné útvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh OSV Rozvoj schopností poznávání, Poznávání lidí Čj správné tvoření odpovědí Prv využití znalostí učiva při tvorbě slovních úloh Vv náčrty základních geometrických tvarů OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého školního roku 123

4 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 2 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Číslo a početní operace Přirozené uspořádání čísel Slovní úlohy Porovnávání čísel, zápis výsledku porovnávání, značky Určení čísla o n většího (menšího) než je dané číslo. OSV Rozvoj schopností poznávání, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy Průřezové téma OSV se prolíná učivem v průběhu celého roku užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose rozeznává sudá a lichá čísla Orientace na číselné ose Uspořádání čísel. Sudá a lichá čísla provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Sčítání a odčítání s přechodem 10 v oboru do 20. Sčítání a odčítání desítek v oboru do 100. Sčítání a odčítání dvojciferného a jednociferného čísla bez přechodu přes 10 v oboru do 100. Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 v oboru do 100. Násobení a dělení s čísly 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Značky, :. Řeší slovní úlohy. Čj rozvíjení slovní zásoby, tvoření slovních úloh 124

5 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 2 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 seznámení s jednotkami času, délky, objemu a hmotnosti doplňuje posloupnosti čísel, tabulky, schémata rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci porovnává velikosti útvarů (čtverec, trojúhelník, kruh, obdélník), měří a odhaduje délku úsečky Závislosti, vztahy a práce s daty Praktická měření. Číselná řada od Geometrie Přímá, křivá a lomená čára. Geometrické tvary. Tělesa krychle, kvádr, válec, koule, kužel, jehlan. Bod. Úsečka rýsování, měření na cm, mm. Přímka. Body, které náleží nebo nenáleží dané úsečce nebo přímce. Prv určování času, hodiny Vv nákresy geometrických tvarů a těles 125

6 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 3 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Číslo a početní operace Numerace do 1000 Porovnávání čísel do 1000 Orientace na číselné ose do 1000 Sčítání a odčítání pamětné a písemné do 1000 Zaokrouhlování do 1000 Upevnění násobení a dělení 2 10 Násobení a dělení 10, 100 Dělení se zbytkem Řešení složených slovních úloh OSV Rozvoj schopností poznávání, Mezilidské vztahy, Komunikace Čj správná formulace odpovědí ve sl. úlohách Průřezové téma OSV prolíná učivem v průběhu celého roku orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času, délky, hmotnosti, objemu popisuje jednoduché závislosti z praktického života doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel Závislosti, vztahy a práce s daty Převody jednotek času, délky, hmotnosti, objemu praktické využití Vytváření modelových situací z praktického života využití ve slovních úlohách Doplňování tabulek, schémat, posloupností čísel Tv jednotky času a délky Prv fyzikální veličiny Hv oddychová chvilka s písničkou 126

7 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 3 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnice, kruh) a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky graficky sečte a odečte úsečky rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině Geometrie v rovině a v prostoru Bod, přímka, polopřímka, rovina Kružnice, kruh poloměr, průměr Vlastnosti rovinných útvarů (trojúhelník, čtverec, obdélník) Rýsování, měření, porovnávání úseček Grafický součet a rozdíl úseček Rozšiřující úkoly práce s pomocí čtvercové sítě Vv geometrické tvary 127

8 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 4 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel vyhledává, sbírá a třídí data čte jednoduché tabulky a diagramy narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce Číslo a početní operace Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Písemné sčítání a odčítání do Písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem Písemné dělení jednociferným číslem Převádění jednotek délky, hmotnosti, objemu a času Odhad a kontrola výsledku Jednoduché a složitější slovní úlohy s aplikací probraného sčítání, odčítání, násobení a dělení (i s použitím kalkulátoru) Závislosti, vztahy a práce s daty Zpracování dat z praktického života (ceny, časové údaje, hmotnost, výška, rozmístění a uspořádání předmětů) Čtení a doplňování tabulek závislostí Šipkové diagramy, řetězce Geometrie v rovině a v prostoru Náčrt Konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kružnice OSV Rozvoj schopností poznávání, Mezilidské vztahy, Komunikace Př měření fyzikálních veličin Tv měření a posuzování pohybových dovedností Čj tvoření otázek, odpovědí Vl čas Pč konstrukční činnosti průřezové téma OSV prolíná učivem v průběhu celého roku 128

9 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 4 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 určí obvod mnohoúhelníku sečtením Obvod čtverce, obdélníku délek jeho stran Vzájemná poloha dvou přímek v rovině sestrojí rovnoběžky a kolmice Rýsování rovnoběžných a kolmých přímek Osa úsečky, střed úsečky řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky Nestandardní aplikační úlohy a problémy Složitější slovní úlohy řešené dvěma a více operacemi, obracení slovních úloh Řešení úloh úsudkem Znázornění situace Magické čtverce přiměřené věku žáků 129

10 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 5 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operaci v oboru přirozených čísel přečte zápis desetinného čísla a vyznačí ho na číselné ose řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel řeší a tvoří slovní úlohy z praktického života s využitím matematizace reálné situace provádí operace s desetinnými čísly provádí základní operace se zlomky porozumí znaku - pro zápis celého záporného čísla vyhledává, sbírá a třídí data čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Číslo a početní operace Vlastnosti početních operací s čísly a s čísly větší než milion Převádění jednotek délky, času, hmotnosti a objemu Písemné dělení dvojciferným a trojciferným dělitelem Řešení slovních úloh Písemné sčítání a odčítání Odhad a kontrola výsledku, zaokrouhlování Zápis desetinných čísel v desítkové soustavě, číselná osa, početní operace s desetinnými čísly Zápis desetinného zlomku, zápis zlomků, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, porovnávání zlomků Záporná čísla znázornění na ose, teploměru, modelu Závislosti, vztahy a práce s daty Zpracování dat z praktického života (ceny, časové údaje, kalendář, hmotnost, výška, rozmístění a uspořádání předmětů) Čtení a doplňování tabulek závislostí, šipkové diagramy, řetězce OSV Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Mezilidské vztahy, Komunikace Tv měření pohybových dovedností Př fyzikální veličiny Vl časová osa průřezové téma OSV prolíná učivem v průběhu celého školního roku Průběžné zařazování typových úloh ze SCIO testů 130

11 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 5 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 Geometrie v rovině a prostoru Pč konstrukční činnosti přesně narýsuje a znázorní základní Náčrt rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici), užívá jednoduché konstrukce určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran určí obsah čtverce a obdélníku a užívá základní jednotky obsahu určí obsah obrazce a užívá základní jednotky obsahu rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary, pomocí překládání papíru určí osu souměrnosti seznámí se s pojmem úhel, rozpozná některé druhy úhlů řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky Konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku a kružnice, trojúhelníková nerovnost, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník Střed úsečky, osa úsečky Obvod obdélníku, čtverce a jiných mnohoúhelníků Obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu, vztahy mezi jednotkami úvod Obsah obdélníku a čtverce Jednotky obsahu, vztahy mezi jednotkami Souměrné útvary osa souměrnosti Úhel seznámení, pravý, tupý, ostrý úhel Nestandardní aplikační úkoly a problémy Složitější slovní úlohy řešené dvěma a více početními operacemi dle schopnosti žáků Řešení úloh úsudkem Znázornění situace Magické čtverce 131

12 Vzdělávací předmět: Matematika (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika se vyučuje jako samostatný předmět. V 6. až 8. ročníku s časovou dotací čtyři hodiny týdně, v 9. ročníku pět hodin týdně. Obsahové zaměření a cíle vyučovacího předmětu rozvíjet pamětní a logické myšlení osvojovat základní matematické postupy a zákony rozvíjet schopnost analyzovat problém klást důraz na exaktnost myšlení a vyjadřování schopnost aplikovat matematické vědomosti v praxi Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy v učebně informatiky a v učebně s interaktivní tabulí, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Učivo matematiky se prolíná s vyučovacími předměty F, Ch, Př, Z, ČSP a volitelným předmětem TP. Předmětem dále prolínají průřezová témata OSV,VDO, EVVO a MDV. Výchovně vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení postupuje od reálných jevů k abstrakci prohlubuje základní matematické dovednosti (definice, matematické pojmy a algoritmy řešení) využívá prostředků výpočetní techniky při řešení zadaných úloh Kompetence k řešení problémů vede žáky k pečlivému prostudování úlohy (žáci čtou text opakovaně, až pochopí, který matematický model je možné aplikovat na problém) podporuje u žáků objevování jiných variant řešení rozebírá s žáky matematický problém a plán řešení, odhadování výsledků podporuje žáky v nalézání nejefektivnějších způsobů řešení Kompetence komunikativní vyžaduje po žácích objasnění matematických postupů komunikuje pomocí matematických pojmů 132

13 Kompetence občanské podporuje žáky k vyjádření svého názoru, popř. jiného postupu při řešení úloh prohlubuje cílevědomost a zodpovědnost za vyřešený problém Kompetence pracovní vede žáky ke schopnosti plánovat si práci a zvolit správné pracovní pomůcky dohlíží na grafický projev a prohlubuje přesné rýsovací návyky motivuje žáky k dodržování pořádku na pracovišti 133

14 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: provádí početní operace v oboru přirozených čísel, aplikuje je na modelových i netradičních slovních úlohách načrtne a sestrojí základní geometrické útvary, používá správné druhy čar využívá potřebnou matematickou symboliku pozná základní rovinné i prostorové geometrické útvary, zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh odhadne a vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku, aplikuje na příklady z praxe, umí převádět jednotky délky, obsahu, hmotnosti, času umí přečíst i zapsat desetinná čísla, převést je na desetinný zlomek a zpět porovnává, zaokrouhluje, sčítá a odčítá desetinná čísla s více desetinnými místy řeší modelové i netradiční slovní úlohy s využitím desetinných čísel Rozšířené opakování 5. ročníku Přirozená čísla znázornění na číselné ose, zaokrouhlování, porovnávání, sčítání, odčítání, násobení, dělení, počítání se závorkami Geometrie základní pojmy : body, přímky,úsečky, kolmice, rovnoběžky, kružnice, obdélníky, čtverce, trojúhelníky, jejich popis, náčrty, konstrukce Matematická symbolika Převody jednotek délky, obsahu, hmotnosti, času Obvod a obsah čtverce a obdélníku Desetinná čísla Převod desetinných zlomků na desetinné číslo a naopak Desetinná čísla s více desetinnými místy (desetitisíciny, statisíciny, miliontiny), čtení, zápis znázorňování na číselné ose, porovnávání, zaokrouhlování sčítání, odčítání, D číselná osa F převody jednotek F výpočty Z čtení desetinných i velkých čísel MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého roku Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti VDO průřezové téma prolíná předmětem během celého roku Principy demokracie jako způsobu rozhodování 134

15 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 charakterizuje a třídí úhly podle velikosti využívá matematickou symboliku k zápisu úhlů určuje velikost úhlů měřením i výpočtem umí sestrojit osu úhlu sčítá, odčítá, násobí dvěma a dělí dvěma úhly graficky a písemně sestrojuje některé úhly bez použití úhloměru (na základě sčítání, odčítání, násobku úhlu, osy úhlu) využívá logickou úvahu při řešení netradičních geometrických úloh provádí početní operace násobení a dělení desetinných čísel s více desetinnými místy využívá násobení a dělení 10, 100, při převodech jednotek využívá logické úvahy při aplikaci početních operací s desetinnými čísly na příkladech se závorkami a ve slovních úlohách tradičního i netradičního typu načrtne a sestrojí kvádr a krychli ve volném rovnoběžném promítání načrtne a sestrojí síť kvádru a krychle odhadne a vypočítá povrch kvádru a krychle, převádí jednotky obsahu převádí jednotky objemu Úhel a jeho velikost Úhel a jeho popis, osa úhlu Druhy úhlů ostrý, tupý, pravý, přímý, vypuklý Osa úhlu velikost úhlu měření a rýsování úhlů, stupně, minuty, vteřiny a jejich převody Úhly vrcholové a vedlejší Sčítání a odčítání úhlů grafické, písemné, Násobky úhlů, konstrukce úhlů vypuklých Konstrukce úhlů bez použití úhloměru Netradiční geometrické úlohy (určování úhlu hodinových ručiček) Násobení a dělení desetinných čísel Násobení desetinných čísel přirozeným a desetinným číslem Dělení desetinných čísel přirozeným číslem násobení a dělení desetinných čísel 10,100, 1000 a využití při převodech jednotek Dělení desetinného čísla desetinným číslem Kvádr a krychle Zobrazení krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání Síť kvádru a krychle Povrch krychle a kvádru Jednotky objemu krychlové, duté míry F skládání sil Z azimut Tv úhel odrazu F, Ch, Př, Z výpočty, převody jednotek EVVO Základní podmínky života F objem, hustota Př projekty, spotřeba vody (jednotky objemu) 135

16 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 3 odhadne a vypočítá objem kvádru Objem krychle a kvádru a krychle Slovní úlohy aplikuje výpočty povrchu a objemu kvádru a krychle ve slovních úlohách pozná shodné geometrické útvary načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti určí osově souměrný útvar používá pojem násobek a dělitel, prvočíslo a číslo složené na základě znaků dělitelnosti určí dělitele čísla rozloží číslo na součin prvočísel určí nejmenší společný násobek a největší společný dělitel zpaměti i aplikací rozkladu na součin prvočísel řeší modelové i netradiční úlohy s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel rozliší vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, umí dopočítat jejich velikosti pozná základní druhy trojúhelníků (ostroúhlý, tupoúhlý, pravoúhlý) Osová souměrnost Shodné útvary Osová souměrnost Osově souměrné útvary Dělitelnost přirozených čísel Dělitel Znaky dělitelnosti Prvočísla a čísla složená, rozklad na prvočísla Násobek Společný násobek, nejmenší společný násobek Dělitel Společný dělitel a největší společný dělitel Slovní úlohy Trojúhelník Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, součet vnitřních úhlů v trojúhelníku Druhy trojúhelníků (ostroúhlý, tupoúhlý, pravoúhlý) F zobrazení zrcadly a čočkami Vv souměrné útvary, písmo MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Ch směsi F těžiště tělesa 136

17 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 4 sestrojí výšky v trojúhelníku ostroúhlém, pravoúhlém a tupoúhlém sestrojí těžnice a vyznačí těžiště ve všech druzích trojúhelníků, rozliší těžnice od výšek seznámí se s pojmem střední příčky trojúhelníku sestrojí kružnici opsanou i vepsanou trojúhelníku provádí všechny početní operace v oboru desetinných čísel určuje velikost úhlu měřením a výpočtem vypočítá objem a povrch kvádru a krychle a aplikuje v úlohách z praxe sestrojí obraz základních rovinných geometrických útvarů v osové souměrnosti vypočítá společný násobek a dělitel a aplikuje na úlohách z praxe charakterizuje základní pojmy týkající se trojúhelníků (druhy trojúhelníků, úhly, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku) Výšky trojúhelníku Těžnice trojúhelníku, těžiště Střední příčky trojúhelníku Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku Závěrečné opakování Desetinná čísla Úhly Kvádr a krychle Osová souměrnost Dělitelnost Trojúhelníky F těžiště tělesa EVVO Základní podmínky života 137

18 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 7 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: zná pojmy násobek, dělitel umí použít znaky dělitelnosti ví co je prvočíslo, číslo složené určuje a užívá násobky, dělitele, nejmenší společný násobek a největšího společného dělitele zná různé trojúhelníky a jeho vlastnosti pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy umí sestrojit těžnice, střední příčky a výšky umí sestrojit kružnici vepsanou a opsanou trojúhelníku modeluje a zapisuje zlomkem části celku převádí zlomky na desetinná čísla porovnává zlomky provádí početní operace se zlomky analyzuje a řeší jednoduché slovní úlohy a zde používá znalostí z početních operací se zlomky pozná shodné útvary užívá věty o shodnosti trojúhelníků v konstrukčních úlohách Opakování Dělitelnost přirozených čísel Trojúhelník Vnitřní úhly Výšky Těžnice Střední příčky Kružnice trojúhelníku opsaná Kružnice trojúhelníku vepsaná Zlomky Základní tvar zlomku Porovnávání zlomků Početní operace se zlomky Převrácený zlomek Smíšená čísla Závorky Složené zlomky Řešení slovních úloh Shodnost,středová souměrnost Shodnost geometrických útvarů Shodnost trojúhelníků Věty o shodnosti trojúhelníků F, Ch numerické výpočty EVVO Základní podmínky života Vv souměrnost OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého roku Rozvoj schopností a poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti VDO průřezové téma prolíná předmětem během celého roku Principy demokracie jako způsobu rozhodování 138

19 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 7 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 umí sestrojit trojúhelník podle zadaných Konstrukce trojúhelníků podle věty prvků sss, sus, usu dbá na kvalitu a přesnost rýsování Připomenutí osové souměrnosti rozlišuje kladná a záporná čísla umí zobrazit kladná záporná čísla na vodorovné i svislé ose ovládá pojem opačné číslo určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její geometrický význam provádí početní operace z celými čísly analyzuje a řeší jednoduché slovní úlohy, využívá matematický aparát v oboru celých čísel chápe pojem racionální číslo provádí veškeré operace s racionálními čísly řeší jednoduché problémové úlohy chápe pojem čtyřúhelník, umí ho popsat chápe další čtyřúhelníky a zná jejich vlastnosti dokáže jednotlivé čtyřúhelníky znázornit a popsat umí sestrojit rovnoběžníky a lichoběžník dokáže vypočítat obvody a obsah trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku Středová souměrnost Celá čísla, racionální čísla Čísla kladná, záporná a navzájem opačná Absolutní hodnota Uspořádání celých čísel Početní operace z celými čísly Racionální čísla Pojem, porovnávání racionálních čísel Početní operace s racionálními čísly Čtyřúhelníky Rovnoběžník a jeho vlastnosti Výšky a úhlopříčky rovnoběžníku Konstrukce rovnoběžníku Obsah trojúhelníku Kosočtverec, vlastnosti Lichoběžník, vlastnosti Konstrukce lichoběžníku Obvod a obsah kosočtverce a lichoběžníku F,CH numerické výpočty, teplota MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality F výpočty obrazců 139

20 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 7 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 3 umí vyjádřit poměr mezi danými veličinami zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru dělí celek na části v daném poměru pracuje s měřítky map a plánů řeší situace vyjádřené poměrem rozumí a využívá pojmu úměra využívá trojčlenku při řešení slovních úloh určí spolehlivě vztah přímé a nepřímé úměrnosti vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem, rovnicí chápe pojem 1 % užívá základní pojmy procentového počtu vyjádří část celku pomocí procent řeší slovní úlohy chápe a řeší slovní úlohy na výpočet úroku uvede příklady použití platebních karet, vysvětlí jejich omezení vysvětlí význam úroku placeného i přijatého uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost Pojem Převrácený poměr Postupný poměr Rozšiřování a krácení poměru Zvětšení a zmenšení v dané poměru Měřítko plánu, mapy, výpočty Přímá úměrnost Soustava souřadnic, rovnice, graf Nepřímá úměrnost, rovnice, graf Trojčlenka Procenta Pojem Základ, procentová část, počet procent Řešení slovních úloh s přechodem přes jednotku Řešení slovních úloh trojčlenkou Úrok, jednoduché úrokování Služby bank, produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků Pojištění, úročení F vztahy mezi veličinami Z měřítko plánu, mapy Ch využití poměru, výpočty pomocí trojčlenky ČSP poměry, receptury, míchání barev, spotřeba materiálu MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Ch koncentrace EVVO Základní podmínky života MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 140

21 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 7 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 4 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými finančními prostředky (spotřeba, úspory, investice) chápe pojem promile Promile, užití ve slovních úlohách z praxe řeší aplikační úlohy na procenta i pro případ, kdy procentová část je větší než základ Závěrečné opakování 141

22 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 8 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová provádí početní operace s racionálními čísly převádí zlomky na des. čísla a naopak umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami zmenšuje a zvětšuje veličiny v daném poměru pracuje s měřítky map a plánů využívá trojčlenku při řešení slovních úloh umí sestrojit trojúhelník z daných prvků užívá věty o shodnosti trojúhelníků v konstrukčních a početních úlohách chápe pojem 1 % užívá základní pojmy procentového počtu řeší slovní úlohy řeší aplikační úlohy na procenta (část větší než celek) Opakování učiva 7. ročníku Racionální čísla a početní operace s racionálními čísly Přímá úměrnost Nepřímá úměrnost Měřítko mapy Trojčlenka Konstrukční úlohy věty sss, sus, usu, Ssu Procenta Výpočet jednoho procenta Výpočet základu Výpočet procentové části témata, Z mapa Ch výpočty z chemických rovnic Ch roztoky EVVO Základní podmínky života OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého roku Rozvoj schopností a poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Komunikace Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti VDO průřezové téma prolíná předmětem během celého roku Principy demokracie jako způsobu rozhodování 142

23 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 8 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová chápe pojem hranolu zná vzorce pro výpočty objemů a povrchů hranolů vypočítá objemu a povrchu hranolu s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou základnou řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu objemu a povrchu hranolu sestrojuje síť hranolů určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulátorů zná Pythagorovu větu užívá Pythagorovu větu v praxi řeší slovní úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty určuje mocniny s přirozeným mocnitelem provádí základní operace s mocninami zapisuje dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti a ve tvaru a 10 n, kde 1 a < 10 Hranoly Pojem hranol Objem a povrch hranolu Hranoly s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou základnou Úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů hranolů Sítě těchto hranolů Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta Druhá mocnina (určování druhé mocniny pomocí tabulek a kalkulátorů) Druhá odmocnina (určování druhé mocniny pomocí tabulek a kalkulátorů) Pythagorova věta a její význam slovní úlohy na Pythagorovu větu Třetí mocnina a odmocnina Mocniny s přirozeným mocnitelem Mocniny s přirozeným mocnitelem (pojem) Sčítání a odčítání mocnin s přirozeným mocnitelem Násobení a dělení mocnin s přirozeným mocnitelem Mocnina součinu, podílu mocniny témata, F vzorce, úpravy výsledků MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 143

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je založen

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.2.1 MATEMATIKA (M) 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 1. a 2. stupni jako

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence záříprosinec čte a zapisuje desetinná čísla,umí zobrazit des.číslo na číselné ose,porovnává a zaokrouhluje des.čísla,provádí početní operace s des.čísly,umí vypočítat

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV)

Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV) Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV) Školní výstupy Učivo Vztahy počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly dokáže analyzovat text jednoduchých slovních úloh vyjadřuje část celku pomocí zlomků

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 19. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více