5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace"

Transkript

1 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika je vyučována v 1. a 2. ročníku pět hodin týdně a ve 3. až 5. ročníku čtyři hodiny týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu vede žáky k základním myšlenkovým postupům a seznamuje je se základními pojmy matematiky seznamuje žáky s čísly a základními početními operacemi, s jejich závislostmi a vztahy seznamuje žáky se základními algoritmy, terminologií, symbolikou a způsoby jejich užití zahrnuje řešení úloh ze žákova prostředí, podporuje tvorbu představ o kvantitě a vztazích mezi čísly podporuje rozvíjení vlastního úsudku rozvíjí grafické dovedností žáka kreslením a rýsováním, učí žáka používat základní jednotky délky, objemu a hmotnosti.rozvíjí vytrvalost, pracovitost, odpovědnost, představivost a tvořivost žáka vede žáky ke snaze správně pochopit texty a symboliku Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy v učebně informatiky a v učebně s interaktivní tabulí. Učitel může využívat výukové programy. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Matematické znalosti a dovednosti žák využije ve všech ostatních vyučovacích předmětech Čj, Prv, Vl, Př, Tv, Pč a Vv. Předmětem dále prolíná průřezové téma OSV. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení učí žáky využívat vlastní způsoby učení a používat matematický jazyk 121

2 učí žáky správně zapisovat slovní úlohy a rozvíjí grafický projev žáka učí žáky třídit a vyhledávat informace, využívat tvůrčích činností pro matematický rozhled snaží se vytvořit u žáků pozitivní vztah k matematice, učí je překonávat překážky a problémy Kompetence k řešení problémů pomáhá žákům pochopit problémové situace s využitím nabytých matematických znalostí a dovedností, snaží se využít jejich logické myšlení a úsudek podporuje žáka v objevování různých variant řešení, ve snaze řešit problémy samostatně i ve skupině a uvědomování si zodpovědnosti při řešení úkolů Kompetence komunikativní vede žáky k souvislému vyjadřování myšlenkových pochodů podporuje žáka v diskusi a vyjádření jeho názorů učí žáka využívat matematické terminologie v písemném i ústním projevu Kompetence sociální a personální vede žáka ke spolupráci v týmu podle daných pravidel, k udržování dobrých mezilidských vztahů a k poskytování pomoci v případě potřeby jiným upevňuje sebedůvěru žáka Kompetence občanské učí žáka hodnotit svou práci, porovnávat práce ostatních učí žáka třídit informace, postoje a přemýšlet o jejich obsahu učí žáka ohleduplnosti a taktu Kompetence pracovní vede žáka k praktickým činnostem v matematice, k využívání nástrojů a pomůcek motivuje žáka k dodržování pořádku vede žáka k využívání teoretických znalostí a dovedností v praxi 122

3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 1 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: používá přirozená čísla do 20 k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru čte, zapisuje a porovnává čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti zobrazí číslo na číselné ose do 20 provádí zpaměti jednoduché početní operace sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku orientuje se v prostoru (vpravo, vlevo, nahoře, dole) řeší slovní úlohy, ve kterých používá a modeluje osvojené početní operace doplňuje posloupnosti čísel do 20 rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh a nachází v realitě jejich reprezentaci Číslo a početní operace Počítání předmětů, třídění, přirozené uspořádání čísel Čtení a psaní čísel 0 20 Porovnávání čísel, značky <, >, =. Číselná osa, orientace na číselné ose, číselná řada. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku, značky +,, =. Úvod do sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. Orientace v prostoru Řešení slovních úloh. Závislosti, vztahy a práce s daty Číselná řada, řetězce. Geometrie v rovině a prostoru Základní rovinné útvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh OSV Rozvoj schopností poznávání, Poznávání lidí Čj správné tvoření odpovědí Prv využití znalostí učiva při tvorbě slovních úloh Vv náčrty základních geometrických tvarů OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého školního roku 123

4 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 2 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Číslo a početní operace Přirozené uspořádání čísel Slovní úlohy Porovnávání čísel, zápis výsledku porovnávání, značky Určení čísla o n většího (menšího) než je dané číslo. OSV Rozvoj schopností poznávání, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy Průřezové téma OSV se prolíná učivem v průběhu celého roku užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose rozeznává sudá a lichá čísla Orientace na číselné ose Uspořádání čísel. Sudá a lichá čísla provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Sčítání a odčítání s přechodem 10 v oboru do 20. Sčítání a odčítání desítek v oboru do 100. Sčítání a odčítání dvojciferného a jednociferného čísla bez přechodu přes 10 v oboru do 100. Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 v oboru do 100. Násobení a dělení s čísly 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Značky, :. Řeší slovní úlohy. Čj rozvíjení slovní zásoby, tvoření slovních úloh 124

5 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 2 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 seznámení s jednotkami času, délky, objemu a hmotnosti doplňuje posloupnosti čísel, tabulky, schémata rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci porovnává velikosti útvarů (čtverec, trojúhelník, kruh, obdélník), měří a odhaduje délku úsečky Závislosti, vztahy a práce s daty Praktická měření. Číselná řada od Geometrie Přímá, křivá a lomená čára. Geometrické tvary. Tělesa krychle, kvádr, válec, koule, kužel, jehlan. Bod. Úsečka rýsování, měření na cm, mm. Přímka. Body, které náleží nebo nenáleží dané úsečce nebo přímce. Prv určování času, hodiny Vv nákresy geometrických tvarů a těles 125

6 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 3 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Číslo a početní operace Numerace do 1000 Porovnávání čísel do 1000 Orientace na číselné ose do 1000 Sčítání a odčítání pamětné a písemné do 1000 Zaokrouhlování do 1000 Upevnění násobení a dělení 2 10 Násobení a dělení 10, 100 Dělení se zbytkem Řešení složených slovních úloh OSV Rozvoj schopností poznávání, Mezilidské vztahy, Komunikace Čj správná formulace odpovědí ve sl. úlohách Průřezové téma OSV prolíná učivem v průběhu celého roku orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času, délky, hmotnosti, objemu popisuje jednoduché závislosti z praktického života doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel Závislosti, vztahy a práce s daty Převody jednotek času, délky, hmotnosti, objemu praktické využití Vytváření modelových situací z praktického života využití ve slovních úlohách Doplňování tabulek, schémat, posloupností čísel Tv jednotky času a délky Prv fyzikální veličiny Hv oddychová chvilka s písničkou 126

7 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 3 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnice, kruh) a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky graficky sečte a odečte úsečky rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině Geometrie v rovině a v prostoru Bod, přímka, polopřímka, rovina Kružnice, kruh poloměr, průměr Vlastnosti rovinných útvarů (trojúhelník, čtverec, obdélník) Rýsování, měření, porovnávání úseček Grafický součet a rozdíl úseček Rozšiřující úkoly práce s pomocí čtvercové sítě Vv geometrické tvary 127

8 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 4 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel vyhledává, sbírá a třídí data čte jednoduché tabulky a diagramy narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce Číslo a početní operace Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Písemné sčítání a odčítání do Písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem Písemné dělení jednociferným číslem Převádění jednotek délky, hmotnosti, objemu a času Odhad a kontrola výsledku Jednoduché a složitější slovní úlohy s aplikací probraného sčítání, odčítání, násobení a dělení (i s použitím kalkulátoru) Závislosti, vztahy a práce s daty Zpracování dat z praktického života (ceny, časové údaje, hmotnost, výška, rozmístění a uspořádání předmětů) Čtení a doplňování tabulek závislostí Šipkové diagramy, řetězce Geometrie v rovině a v prostoru Náčrt Konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kružnice OSV Rozvoj schopností poznávání, Mezilidské vztahy, Komunikace Př měření fyzikálních veličin Tv měření a posuzování pohybových dovedností Čj tvoření otázek, odpovědí Vl čas Pč konstrukční činnosti průřezové téma OSV prolíná učivem v průběhu celého roku 128

9 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 4 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 určí obvod mnohoúhelníku sečtením Obvod čtverce, obdélníku délek jeho stran Vzájemná poloha dvou přímek v rovině sestrojí rovnoběžky a kolmice Rýsování rovnoběžných a kolmých přímek Osa úsečky, střed úsečky řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky Nestandardní aplikační úlohy a problémy Složitější slovní úlohy řešené dvěma a více operacemi, obracení slovních úloh Řešení úloh úsudkem Znázornění situace Magické čtverce přiměřené věku žáků 129

10 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 5 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operaci v oboru přirozených čísel přečte zápis desetinného čísla a vyznačí ho na číselné ose řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel řeší a tvoří slovní úlohy z praktického života s využitím matematizace reálné situace provádí operace s desetinnými čísly provádí základní operace se zlomky porozumí znaku - pro zápis celého záporného čísla vyhledává, sbírá a třídí data čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Číslo a početní operace Vlastnosti početních operací s čísly a s čísly větší než milion Převádění jednotek délky, času, hmotnosti a objemu Písemné dělení dvojciferným a trojciferným dělitelem Řešení slovních úloh Písemné sčítání a odčítání Odhad a kontrola výsledku, zaokrouhlování Zápis desetinných čísel v desítkové soustavě, číselná osa, početní operace s desetinnými čísly Zápis desetinného zlomku, zápis zlomků, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, porovnávání zlomků Záporná čísla znázornění na ose, teploměru, modelu Závislosti, vztahy a práce s daty Zpracování dat z praktického života (ceny, časové údaje, kalendář, hmotnost, výška, rozmístění a uspořádání předmětů) Čtení a doplňování tabulek závislostí, šipkové diagramy, řetězce OSV Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Mezilidské vztahy, Komunikace Tv měření pohybových dovedností Př fyzikální veličiny Vl časová osa průřezové téma OSV prolíná učivem v průběhu celého školního roku Průběžné zařazování typových úloh ze SCIO testů 130

11 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 5 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 Geometrie v rovině a prostoru Pč konstrukční činnosti přesně narýsuje a znázorní základní Náčrt rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici), užívá jednoduché konstrukce určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran určí obsah čtverce a obdélníku a užívá základní jednotky obsahu určí obsah obrazce a užívá základní jednotky obsahu rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary, pomocí překládání papíru určí osu souměrnosti seznámí se s pojmem úhel, rozpozná některé druhy úhlů řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky Konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku a kružnice, trojúhelníková nerovnost, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník Střed úsečky, osa úsečky Obvod obdélníku, čtverce a jiných mnohoúhelníků Obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu, vztahy mezi jednotkami úvod Obsah obdélníku a čtverce Jednotky obsahu, vztahy mezi jednotkami Souměrné útvary osa souměrnosti Úhel seznámení, pravý, tupý, ostrý úhel Nestandardní aplikační úkoly a problémy Složitější slovní úlohy řešené dvěma a více početními operacemi dle schopnosti žáků Řešení úloh úsudkem Znázornění situace Magické čtverce 131

12 Vzdělávací předmět: Matematika (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika se vyučuje jako samostatný předmět. V 6. až 8. ročníku s časovou dotací čtyři hodiny týdně, v 9. ročníku pět hodin týdně. Obsahové zaměření a cíle vyučovacího předmětu rozvíjet pamětní a logické myšlení osvojovat základní matematické postupy a zákony rozvíjet schopnost analyzovat problém klást důraz na exaktnost myšlení a vyjadřování schopnost aplikovat matematické vědomosti v praxi Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy v učebně informatiky a v učebně s interaktivní tabulí, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Učivo matematiky se prolíná s vyučovacími předměty F, Ch, Př, Z, ČSP a volitelným předmětem TP. Předmětem dále prolínají průřezová témata OSV,VDO, EVVO a MDV. Výchovně vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení postupuje od reálných jevů k abstrakci prohlubuje základní matematické dovednosti (definice, matematické pojmy a algoritmy řešení) využívá prostředků výpočetní techniky při řešení zadaných úloh Kompetence k řešení problémů vede žáky k pečlivému prostudování úlohy (žáci čtou text opakovaně, až pochopí, který matematický model je možné aplikovat na problém) podporuje u žáků objevování jiných variant řešení rozebírá s žáky matematický problém a plán řešení, odhadování výsledků podporuje žáky v nalézání nejefektivnějších způsobů řešení Kompetence komunikativní vyžaduje po žácích objasnění matematických postupů komunikuje pomocí matematických pojmů 132

13 Kompetence občanské podporuje žáky k vyjádření svého názoru, popř. jiného postupu při řešení úloh prohlubuje cílevědomost a zodpovědnost za vyřešený problém Kompetence pracovní vede žáky ke schopnosti plánovat si práci a zvolit správné pracovní pomůcky dohlíží na grafický projev a prohlubuje přesné rýsovací návyky motivuje žáky k dodržování pořádku na pracovišti 133

14 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: provádí početní operace v oboru přirozených čísel, aplikuje je na modelových i netradičních slovních úlohách načrtne a sestrojí základní geometrické útvary, používá správné druhy čar využívá potřebnou matematickou symboliku pozná základní rovinné i prostorové geometrické útvary, zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh odhadne a vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku, aplikuje na příklady z praxe, umí převádět jednotky délky, obsahu, hmotnosti, času umí přečíst i zapsat desetinná čísla, převést je na desetinný zlomek a zpět porovnává, zaokrouhluje, sčítá a odčítá desetinná čísla s více desetinnými místy řeší modelové i netradiční slovní úlohy s využitím desetinných čísel Rozšířené opakování 5. ročníku Přirozená čísla znázornění na číselné ose, zaokrouhlování, porovnávání, sčítání, odčítání, násobení, dělení, počítání se závorkami Geometrie základní pojmy : body, přímky,úsečky, kolmice, rovnoběžky, kružnice, obdélníky, čtverce, trojúhelníky, jejich popis, náčrty, konstrukce Matematická symbolika Převody jednotek délky, obsahu, hmotnosti, času Obvod a obsah čtverce a obdélníku Desetinná čísla Převod desetinných zlomků na desetinné číslo a naopak Desetinná čísla s více desetinnými místy (desetitisíciny, statisíciny, miliontiny), čtení, zápis znázorňování na číselné ose, porovnávání, zaokrouhlování sčítání, odčítání, D číselná osa F převody jednotek F výpočty Z čtení desetinných i velkých čísel MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého roku Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti VDO průřezové téma prolíná předmětem během celého roku Principy demokracie jako způsobu rozhodování 134

15 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 charakterizuje a třídí úhly podle velikosti využívá matematickou symboliku k zápisu úhlů určuje velikost úhlů měřením i výpočtem umí sestrojit osu úhlu sčítá, odčítá, násobí dvěma a dělí dvěma úhly graficky a písemně sestrojuje některé úhly bez použití úhloměru (na základě sčítání, odčítání, násobku úhlu, osy úhlu) využívá logickou úvahu při řešení netradičních geometrických úloh provádí početní operace násobení a dělení desetinných čísel s více desetinnými místy využívá násobení a dělení 10, 100, při převodech jednotek využívá logické úvahy při aplikaci početních operací s desetinnými čísly na příkladech se závorkami a ve slovních úlohách tradičního i netradičního typu načrtne a sestrojí kvádr a krychli ve volném rovnoběžném promítání načrtne a sestrojí síť kvádru a krychle odhadne a vypočítá povrch kvádru a krychle, převádí jednotky obsahu převádí jednotky objemu Úhel a jeho velikost Úhel a jeho popis, osa úhlu Druhy úhlů ostrý, tupý, pravý, přímý, vypuklý Osa úhlu velikost úhlu měření a rýsování úhlů, stupně, minuty, vteřiny a jejich převody Úhly vrcholové a vedlejší Sčítání a odčítání úhlů grafické, písemné, Násobky úhlů, konstrukce úhlů vypuklých Konstrukce úhlů bez použití úhloměru Netradiční geometrické úlohy (určování úhlu hodinových ručiček) Násobení a dělení desetinných čísel Násobení desetinných čísel přirozeným a desetinným číslem Dělení desetinných čísel přirozeným číslem násobení a dělení desetinných čísel 10,100, 1000 a využití při převodech jednotek Dělení desetinného čísla desetinným číslem Kvádr a krychle Zobrazení krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání Síť kvádru a krychle Povrch krychle a kvádru Jednotky objemu krychlové, duté míry F skládání sil Z azimut Tv úhel odrazu F, Ch, Př, Z výpočty, převody jednotek EVVO Základní podmínky života F objem, hustota Př projekty, spotřeba vody (jednotky objemu) 135

16 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 3 odhadne a vypočítá objem kvádru Objem krychle a kvádru a krychle Slovní úlohy aplikuje výpočty povrchu a objemu kvádru a krychle ve slovních úlohách pozná shodné geometrické útvary načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti určí osově souměrný útvar používá pojem násobek a dělitel, prvočíslo a číslo složené na základě znaků dělitelnosti určí dělitele čísla rozloží číslo na součin prvočísel určí nejmenší společný násobek a největší společný dělitel zpaměti i aplikací rozkladu na součin prvočísel řeší modelové i netradiční úlohy s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel rozliší vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, umí dopočítat jejich velikosti pozná základní druhy trojúhelníků (ostroúhlý, tupoúhlý, pravoúhlý) Osová souměrnost Shodné útvary Osová souměrnost Osově souměrné útvary Dělitelnost přirozených čísel Dělitel Znaky dělitelnosti Prvočísla a čísla složená, rozklad na prvočísla Násobek Společný násobek, nejmenší společný násobek Dělitel Společný dělitel a největší společný dělitel Slovní úlohy Trojúhelník Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, součet vnitřních úhlů v trojúhelníku Druhy trojúhelníků (ostroúhlý, tupoúhlý, pravoúhlý) F zobrazení zrcadly a čočkami Vv souměrné útvary, písmo MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Ch směsi F těžiště tělesa 136

17 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 6 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 4 sestrojí výšky v trojúhelníku ostroúhlém, pravoúhlém a tupoúhlém sestrojí těžnice a vyznačí těžiště ve všech druzích trojúhelníků, rozliší těžnice od výšek seznámí se s pojmem střední příčky trojúhelníku sestrojí kružnici opsanou i vepsanou trojúhelníku provádí všechny početní operace v oboru desetinných čísel určuje velikost úhlu měřením a výpočtem vypočítá objem a povrch kvádru a krychle a aplikuje v úlohách z praxe sestrojí obraz základních rovinných geometrických útvarů v osové souměrnosti vypočítá společný násobek a dělitel a aplikuje na úlohách z praxe charakterizuje základní pojmy týkající se trojúhelníků (druhy trojúhelníků, úhly, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku) Výšky trojúhelníku Těžnice trojúhelníku, těžiště Střední příčky trojúhelníku Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku Závěrečné opakování Desetinná čísla Úhly Kvádr a krychle Osová souměrnost Dělitelnost Trojúhelníky F těžiště tělesa EVVO Základní podmínky života 137

18 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 7 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: zná pojmy násobek, dělitel umí použít znaky dělitelnosti ví co je prvočíslo, číslo složené určuje a užívá násobky, dělitele, nejmenší společný násobek a největšího společného dělitele zná různé trojúhelníky a jeho vlastnosti pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy umí sestrojit těžnice, střední příčky a výšky umí sestrojit kružnici vepsanou a opsanou trojúhelníku modeluje a zapisuje zlomkem části celku převádí zlomky na desetinná čísla porovnává zlomky provádí početní operace se zlomky analyzuje a řeší jednoduché slovní úlohy a zde používá znalostí z početních operací se zlomky pozná shodné útvary užívá věty o shodnosti trojúhelníků v konstrukčních úlohách Opakování Dělitelnost přirozených čísel Trojúhelník Vnitřní úhly Výšky Těžnice Střední příčky Kružnice trojúhelníku opsaná Kružnice trojúhelníku vepsaná Zlomky Základní tvar zlomku Porovnávání zlomků Početní operace se zlomky Převrácený zlomek Smíšená čísla Závorky Složené zlomky Řešení slovních úloh Shodnost,středová souměrnost Shodnost geometrických útvarů Shodnost trojúhelníků Věty o shodnosti trojúhelníků F, Ch numerické výpočty EVVO Základní podmínky života Vv souměrnost OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého roku Rozvoj schopností a poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti VDO průřezové téma prolíná předmětem během celého roku Principy demokracie jako způsobu rozhodování 138

19 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 7 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 umí sestrojit trojúhelník podle zadaných Konstrukce trojúhelníků podle věty prvků sss, sus, usu dbá na kvalitu a přesnost rýsování Připomenutí osové souměrnosti rozlišuje kladná a záporná čísla umí zobrazit kladná záporná čísla na vodorovné i svislé ose ovládá pojem opačné číslo určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její geometrický význam provádí početní operace z celými čísly analyzuje a řeší jednoduché slovní úlohy, využívá matematický aparát v oboru celých čísel chápe pojem racionální číslo provádí veškeré operace s racionálními čísly řeší jednoduché problémové úlohy chápe pojem čtyřúhelník, umí ho popsat chápe další čtyřúhelníky a zná jejich vlastnosti dokáže jednotlivé čtyřúhelníky znázornit a popsat umí sestrojit rovnoběžníky a lichoběžník dokáže vypočítat obvody a obsah trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku Středová souměrnost Celá čísla, racionální čísla Čísla kladná, záporná a navzájem opačná Absolutní hodnota Uspořádání celých čísel Početní operace z celými čísly Racionální čísla Pojem, porovnávání racionálních čísel Početní operace s racionálními čísly Čtyřúhelníky Rovnoběžník a jeho vlastnosti Výšky a úhlopříčky rovnoběžníku Konstrukce rovnoběžníku Obsah trojúhelníku Kosočtverec, vlastnosti Lichoběžník, vlastnosti Konstrukce lichoběžníku Obvod a obsah kosočtverce a lichoběžníku F,CH numerické výpočty, teplota MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality F výpočty obrazců 139

20 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 7 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 3 umí vyjádřit poměr mezi danými veličinami zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru dělí celek na části v daném poměru pracuje s měřítky map a plánů řeší situace vyjádřené poměrem rozumí a využívá pojmu úměra využívá trojčlenku při řešení slovních úloh určí spolehlivě vztah přímé a nepřímé úměrnosti vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem, rovnicí chápe pojem 1 % užívá základní pojmy procentového počtu vyjádří část celku pomocí procent řeší slovní úlohy chápe a řeší slovní úlohy na výpočet úroku uvede příklady použití platebních karet, vysvětlí jejich omezení vysvětlí význam úroku placeného i přijatého uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost Pojem Převrácený poměr Postupný poměr Rozšiřování a krácení poměru Zvětšení a zmenšení v dané poměru Měřítko plánu, mapy, výpočty Přímá úměrnost Soustava souřadnic, rovnice, graf Nepřímá úměrnost, rovnice, graf Trojčlenka Procenta Pojem Základ, procentová část, počet procent Řešení slovních úloh s přechodem přes jednotku Řešení slovních úloh trojčlenkou Úrok, jednoduché úrokování Služby bank, produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků Pojištění, úročení F vztahy mezi veličinami Z měřítko plánu, mapy Ch využití poměru, výpočty pomocí trojčlenky ČSP poměry, receptury, míchání barev, spotřeba materiálu MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Ch koncentrace EVVO Základní podmínky života MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 140

21 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 7 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 4 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými finančními prostředky (spotřeba, úspory, investice) chápe pojem promile Promile, užití ve slovních úlohách z praxe řeší aplikační úlohy na procenta i pro případ, kdy procentová část je větší než základ Závěrečné opakování 141

22 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 8 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 1 Žák dle svých schopností: Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová provádí početní operace s racionálními čísly převádí zlomky na des. čísla a naopak umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami zmenšuje a zvětšuje veličiny v daném poměru pracuje s měřítky map a plánů využívá trojčlenku při řešení slovních úloh umí sestrojit trojúhelník z daných prvků užívá věty o shodnosti trojúhelníků v konstrukčních a početních úlohách chápe pojem 1 % užívá základní pojmy procentového počtu řeší slovní úlohy řeší aplikační úlohy na procenta (část větší než celek) Opakování učiva 7. ročníku Racionální čísla a početní operace s racionálními čísly Přímá úměrnost Nepřímá úměrnost Měřítko mapy Trojčlenka Konstrukční úlohy věty sss, sus, usu, Ssu Procenta Výpočet jednoho procenta Výpočet základu Výpočet procentové části témata, Z mapa Ch výpočty z chemických rovnic Ch roztoky EVVO Základní podmínky života OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého roku Rozvoj schopností a poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Komunikace Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti VDO průřezové téma prolíná předmětem během celého roku Principy demokracie jako způsobu rozhodování 142

23 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Ročník: 8 Vyučovací předmět: Matematika (M) Strana: 2 Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová chápe pojem hranolu zná vzorce pro výpočty objemů a povrchů hranolů vypočítá objemu a povrchu hranolu s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou základnou řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu objemu a povrchu hranolu sestrojuje síť hranolů určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulátorů zná Pythagorovu větu užívá Pythagorovu větu v praxi řeší slovní úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty určuje mocniny s přirozeným mocnitelem provádí základní operace s mocninami zapisuje dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti a ve tvaru a 10 n, kde 1 a < 10 Hranoly Pojem hranol Objem a povrch hranolu Hranoly s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou základnou Úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů hranolů Sítě těchto hranolů Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta Druhá mocnina (určování druhé mocniny pomocí tabulek a kalkulátorů) Druhá odmocnina (určování druhé mocniny pomocí tabulek a kalkulátorů) Pythagorova věta a její význam slovní úlohy na Pythagorovu větu Třetí mocnina a odmocnina Mocniny s přirozeným mocnitelem Mocniny s přirozeným mocnitelem (pojem) Sčítání a odčítání mocnin s přirozeným mocnitelem Násobení a dělení mocnin s přirozeným mocnitelem Mocnina součinu, podílu mocniny témata, F vzorce, úpravy výsledků MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 143

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika (aritmetika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Racionální čísla a procenta a základy finanční matematiky, Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Výrazy I, Hranoly Třída: Sekunda Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

1. Matematika a její aplikace

1. Matematika a její aplikace 1. Matematika a její aplikace 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více