Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)"

Transkript

1 změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb vyhlášku č. 463/2009 Sb /2001 Sb. znění účinné d VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech při výknu exekuční a další činnsti Ministerstv spravedlnsti stanví pdle 131 písm. e) zákna č. 120/2001 Sb., sudních exekutrech a exekuční činnsti (exekuční řád) a změně dalších záknů, (dále jen "zákn"): Část první Obecná ustanvení ( 1-10e) Hlava I Úvdní ustanvení ( 1-6b) 1 Prvádění úknů (1) Úkny, které jsu předmětem exekuční a další činnsti, prvádí sudní exekutr (dále jen "exekutr"). Za pdmínek stanvených záknem může tyt úkny prvádět též exekutrský kandidát (dále jen "kandidát") a exekutrský kncipient. Úkny, které ve výknu rzhdnutí pdle bčanskéh sudníh řádu prvádí vyknavatel, může za pdmínek stanvených záknem prvádět též vyknavatel exekutra. Další zaměstnance může exekutr pvěřit prváděním jednduchých úknů, které jsu předmětem exekuční neb další činnsti. (2) Úkny se prvádějí pdle klnstí případu v takvé dbě, kdy se dá nejspíše předpkládat dsažení výsledku. Tyt úkny lze prvádět i mim bvyklu pracvní dbu a ve dnech pracvníh klidu. (3) Má-li být úkn prveden ve vjenském bjektu neb v bjektu zbrjenéh sbru neb zpravdajské služby, musí si k tmu exekutr předem vyžádat svlení příslušnéh velitele neb ředitele. (4) Úkn, který má být prveden v budvách a místnstech sb, které pžívají diplmatické výsady a imunity, může být prveden jen tehdy, pkud t připuští mezinárdní práv. O prvedení úknu musí exekutr včas vyrzumět Ministerstv spravedlnsti a Ministerstv zahraničních věcí a pžádat je vyslání zástupce k takvému úknu.

2 (5) Exekutr je právněn učinit patření, jichž je třeba k zachvání přádku a k nerušenému výknu exekuce. Djde-li při prvádění exekuce k napadení exekutra, případně k jiné situaci, která znemžňuje prvedení úknu, upustí se d dalšíh prvádění úknu a učiní se tm záznam ve spise; exekutr určí nvý termín a míst prvedení úknu. Jsu-li splněny pdmínky stanvené zvláštním právním předpisem, 1 může exekutr pžádat příslušný plicejní rgán pskytnutí chrany. 2 Prtkl (1) O každém úknu prvedeném v rámci exekuční činnsti sepíše exekutr prtkl. Byl-li úkn učiněn v písemné frmě a listina, v níž je úkn zachycen, je zalžena d spisu, prtkl se nevyhtvuje. (2) V prtklu se uvede a) značení exekutrskéh úřadu a spisvá značka, b) značení právněnéh a pvinnéh, c) míst, čas a předmět úknu, d) jména a příjmení zaměstnanců exekutra, kteří se zúčastnili úknu, jména a příjmení přítmných účastníků a jejich zástupců a jména a příjmení dalších sb, které byly při úknu přítmny, pkud byl mžn zjistit jejich ttžnst, e) stručné vylíčení průběhu úknu, zejména bsah návrhů, které byly při něm pdány. (3) Prtkl musí být sepsán bezprstředně p sknčení úknu, pkud mžn ještě na místě úknu. Prtkl pdepíše exekutr, dále přítmní účastníci, jejich přítmní zástupci a ti, kteří ptvrzují příjem peněz neb věcí, a sby přibrané k úknu. Prtkl pdepíší i ti, jejichž prhlášení je nutn v prtklu uvést. (4) Jestliže se přítmný účastník neb jeh zástupce vzdálí před pdpisem prtklu, pznamená se tat skutečnst v prtklu. Pkud někd z těch, kteří by měli prtkl pdepsat, pdpis dmítne, pznamená se t v prtklu s uvedením důvdů, pkud byly sděleny. (5) Výjimečně může být prtkl sepsán ddatečně pdle pznámek učiněných při úknu. Takvý prtkl exekutr pdepíše sám a v prtklu uvede důvd, prč byl sepsán ddatečně. Takt nelze pstupvat, má-li být prtklem svědčen příjem peněz neb věcí neb má-li prtkl pdepsat sba přibraná k úknu neb ten, jehž prhlášení je třeba uvést v prtklu. 3 (1) Při prvádění exekuce exekutr pskytuje účastníkům, jakž i dalším sbám, kterých se exekuce týká, pučení jejich prcesních právech a pvinnstech. (2) Exekutr vyhtví vyrzumění tm, že dlžka prvedení exekuce byla zapsána d rejstříku zahájených exekucí neb že usnesení dkladu exekuce a zastavení exekuce, exekuční příkaz a příkaz k úhradě nákladů exekuce nabyly právní mci, a dručí je. 4 Sučinnst třetích sb (1) V žádsti sučinnst s peněžním ústavem exekutr uvede, že pžaduje zjištění následujících údajů majetku pvinnéh:

3 a) čísla účtů neb jiné jedinečné identifikátry a jejich druh, b) čísla vkladních knížek neb jiné jedinečné identifikátry, c) aktuální zůstatky na účtech a vkladních knížkách, d) infrmaci vedení předchzích exekucí či jiných mezeních, e) změny na účtech za bdbí psledních 90 dnů zpětně de dne dručení žádsti ve frmě výpisu z účtu, f) infrmaci dalším majetku, věcech, zaknihvaných cenných papírech neb listinách, které peněžní ústav pvinnému spravuje neb které jsu pvinným neb pr pvinnéh u peněžníh ústavu uschvány. (2) Frmát a struktura datvéh subru bsahujícíh žádst sučinnst jsu upraveny v přílze č. 1 k tét vyhlášce. (3) Má-li pvinný prnajatu u peněžníh ústavu bezpečnstní schránku, uvede peněžní ústav v dpvědi namíst údajů pdle dstavce 1 písm. f) identifikační údaje k bezpečnstní schránce a míst, kde se nachází. (4) Ustanvení dstavců 1 až 3 se pužijí i na zjištění údajů majetku manžela pvinnéh bdbně. 5 Prhlášení majetku pvinnéh (1) Exekutr je právněn a) nahlédnut d sudníh spisu prhlášení majetku pvinnéh, neb b) pvažuje-li t za účelné, předvlat pvinnéh a vyzvat h k dbrvlnému splnění pvinnsti, kteru mu ukládá exekuční titul, a k prhlášení majetku. (2) Pkud exekutr zvlí pstup pdle dstavce 1 písm. b), pak hledně prhlášení majetku pstupuje přiměřeně pdle 260a dst. 2 až 260h bčanskéh sudníh řádu. Ustanvení 260b dst. 1 se nepužije. Exekutr též nepučuje pvinnéh následcích, jestliže prhlášení bude dmítnut neb jestliže v něm budu uvedeny nepravdivé neb hrubě zkreslené údaje. 6 Náklady exekuce a náklady právněnéh (1) V exekučním příkazu uvede exekutr způsb exekuce určený k prvedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, jímž budu případně na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce vymženy náklady exekuce a náklady právněnéh. (2) Jsu-li v exekučním příkazu uvedeny pravděpdbné náklady exekuce a pravděpdbné náklady právněnéh, vydá exekutr příkaz k úhradě nákladů exekuce neprdleně pté, kdy djde ke splnění neb vymžení pvinnsti vymáhané v exekučním řízení s výjimku nákladů exekuce a nákladů právněnéh. Exekutr je pvinen pučit tét skutečnsti účastníky řízení v exekučním příkazu, ve kterém tyt pravděpdbné náklady uvedl. (3) Jestliže se náklady exekuce neb náklady právněnéh p vydání příkazu pdle dstavce 1 zvýší neb vzniknu další náklady, vydá exekutr další příkaz k úhradě nákladů exekuce.

4 6a Exekutr zajistí, aby pté, c zastupvání začal, byly jeh zástupci předány spisy, plnění vymžená v exekuci, zajištěné věci, exekutrské úschvy a registry, případně razítk a pečetidl. 6b Smluva zvláštním účtu pdle 46 dst 5 zákna musí bsahvat také ujednání, že právnění nakládat s peněžními prstředky na tmt účtu mají též zástupce exekutra p dbu zastupvání a exekutr jmenvaný d exekutrskéh úřadu, jehž výkn zanikl exekutrvi, který uzavřel smluvu zvláštním účtu. Hlava II Dručvání ( 7-10e) 7 zrušen 8 (1) Sud může pdle 76 dst. 1 zákna pvěřit dručením písemnsti jen exekutra, který byl jmenván d bvdu kresníh sudu, v němž má být dručení prveden, neb exekutra, který má sídl v bci, v níž má být dručení prveden (2) Má-li být písemnst sudu pdle dstavce 1 dručena v bvdu jinéh kresníh sudu, pvěří exekutra dručením písemnsti na žádst příslušnéh sudu sud, v jehž bvdu má být dručení prveden. Džádanému sudu se zašle splu se žádstí rvněž písemnst, která má být dručena. (3) Písemnst sudu uvedenu v dstavcích 1 a 2 může sudní exekutr dručvat jen sám (sbně neb prstřednictvím svéh zaměstnance). 9 Dručvání písemnstí exekutra (1) Vyrzumění tm, že dlžka prvedení exekuce byla zapsána d rejstříku zahájených exekucí, a tm, že exekuční příkaz nabyl právní mci, se dručuje sbám, kterým se pdle zvlenéh způsbu exekuce dručuje vyrzumění právní mci usnesení nařízení výknu rzhdnutí pdle bčanskéh sudníh řádu. (2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce se dručuje právněnému a pvinnému. P nabytí právní mci se příkaz k úhradě nákladů exekuce dručuje sbám pdle dstavce 1. (3) Vyrzumění tm, že usnesení dkladu exekuce neb zastavení exekuce nabyl právní mci, dručuje exekutr těm, jimž se vyrzumění dkladu neb zastavení výknu rzhdnutí dručuje pdle bčanskéh sudníh řádu. 10 Splečné ustanvení dručvání (1) Při dručvání se pstupuje pdle bčanskéh sudníh řádu a vyhlášky jednacím řádu pr kresní a krajské sudy 2. Prvádí-li dručení exekutr, má přitm stejná práva a pvinnsti, jaké tyt právní předpisy

5 přiznávají a sudu neb sudnímu dručvateli; ttéž platí, prvádí-li se dručvání prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb neb jiné sby, která prvádí přepravu zásilek. Ustanvení 48 dst. 4 bčanskéh sudníh řádu platí i pr písemnsti exekutra bdbně. (2) Pužije-li exekutr k dručení písemnsti prvzvatele pštvních služeb neb jiné sby, která prvádí přepravu zásilek, dpvídá za dručení stejně, jak kdyby je prvedl sám (sbně neb prstřednictvím svéh zaměstnance). 10a (1) Předkládá-li exekutr exekučnímu, dvlacímu neb dvlacímu sudu věc k rzhdnutí, předlží zárveň s exekučním spisem předkládací zprávu a spisvý přehled. (2) Vzry předkládacích zpráv pr předkládání věcí sudu jsu upraveny v přílze č. 2 k tét vyhlášce. Je-li sudu předkládána věc, k níž není v přílze č. 2 k tét vyhlášce upraven vzr předkládací zprávy, pužijí se vzry uvedené v přílze č. 2 k tét vyhlášce bdbně. (3) Učiní-li exekutr p pstupení spisu sudu v exekučním řízení další úkn, infrmuje tmt úknu sud, případně mu zašle stejnpis rzhdnutí. 10b rar. (1) Elektrnický spis se sudu předkládá v jednm adresáři, který může být kmprimván d frmátu zip či (2) Elektrnický spis se předkládá na pevném datvém nsiči. (3) Každý dkument je ulžen v samstatném subru. Jedntlivé subry se ukládají v následujících frmátech: a) subry bsahující textvé dkumenty a dručenky ve frmátu pdf neb zf, b) subry bsahující elektrnicku pštu ve frmátu EML, c) subry bsahující brázky (ftgrafie) ve frmátu jpg, jpeg neb jfif (Jint Phtgraphic Experts Grup File Interchange Frmat), png (Prtable Netwrk Graphics), tiff (Tagged Image File Frmat) aneb gif (Graphics Interchange Frmat), d) subry bsahující videnahrávky ve frmátu mpeg1 neb mpeg2 (Mving Picture Experts Grup Phase 1/Phase 2), e) subry bsahující audizáznam ve frmátu wav (Wavefrm Audi Frmat), mp2 neb mp3 (MPEG-1 Audi Layer 2/Layer 3). (4) Odchzí dkumenty exekutr či jeh pvěřený zaměstnanec patří zaručeným elektrnickým pdpisem. Autrizvaná knverze se prvede u příchzích dkumentů, které jsu důležité pr vedení exekuce, zejména u rzhdnutí sudu, pravných prstředků, prcesních pdání účastníků a plných mcí. (5) Název subru v adresáři je ttžný s názvem dkumentu ve spisvém přehledu a bsahuje čísl jednací (přadvé čísl úknu). (6) Název subru s dručenku bsahuje vedle názvu dkumentu i jmén adresáta. 10c

6 (1) K adresáři s elektrnickým spisem se připjí subr se spisvým přehledem. Tent subr bsahuje spisvu značku exekutra, spisvu značku sudu, pd kteru příslušný sud pvěřil exekutra prvedením exekuce, značení právněnéh, pvinnéh a exekučníh titulu, ppřípadě suvislst s jiným spisem, údaj přadvém číslu suvisející úschvy a další údaje pdle uvážení exekutra; je-li exekučním titulem ukládán peněžité plnění, uvede se výše tht plnění. Týká-li se řešená věc vymáhanéh plnění, předkládá se k adresáři i subr bsahující finanční přehled. (2) Exekutr předkládá elektrnický exekuční spis a) se spisvým přehledem, který bsahuje čísla jednací (přadvá čísla úknu), výstižné názvy dkumentů a dkazy na všechny subry s jedntlivými dchzími či příchzími dkumenty ( 10b dst. 4 a 5), neb b) se spisvým přehledem, který umžňuje přímý přechd na jedntlivé subry s dkumenty a dručenkami (interaktivní spisvý přehled); přímým přechdem se rzumí kliknutí na název dkumentu ve spisvém přehledu. (3) Spisvý přehled a jedntlivé subry jsu řazeny chrnlgicky. 10d Ustanvení 10b a 10c se pužijí přiměřeně i pr předkládání listinných spisů sudům a pr předkládání spisů Exekutrské kmře České republiky, Ministerstvu spravedlnsti a předsedům kresních sudů. 10e (1) Na rzhdnutí dvlacíh sudu vyznačuje dlžku právní mci exekutr. (2) Vede-li exekutr elektrnický spis, uchvá riginál rzhdnutí dvlacíh neb dvlacíh sudu, prtkl hlasvání v zalepené bálce, ppřípadě další listiny pstupené dvlacím neb dvlacím sudem v pmcném listinném spise. V elektrnickém spise učiní exekutr dkaz na takvý pmcný listinný spis. Část druhá Pstup exekutra při exekuční a další činnsti ( 11-18) 11 Nestanví-li tat vyhláška jinak, pužijí se pr pstup exekutra při prvádění jedntlivých způsbů exekuce přiměřeně ustanvení části deváté ddílu druhéh až pátéh vyhlášky jednacím řádu pr kresní a krajské sudy. 3 Exekuce k vymžení peněžitéh plnění 12 Pžádá-li t při prvádění exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů plátce mzdy, právněný neb pvinný a není-li exekuce prváděna ve prspěch více právněných, určí exekutr, jaká částka má být v příslušném výplatním bdbí ze mzdy pvinnéh sražena. 13 Pvlí-li sud při prvádění exekuce přikázáním phledávky z účtu u peněžníh ústavu dklad exekuce a byl-li peněžnímu ústavu dručen usnesení pvlení dkladu před prvedením exekuce, neprvede peněžní

7 ústav exekuci, dkud mu nebude exekutrem dručen vyrzumění, že dklad byl zrušen, neb v případě, že sud pvlil dklad exekuce pdle 54 dst. 1 zákna, vyrzumění, že dba dkladu uplynula. 14 zrušen 15 (1) Zvukvě brazvý záznam, který se přizuje průběhu prhlídky bytu a jiných místnstí, bsahuje datum a čas, v němž přizvání záznamu prbíhá. Zaznamenány musí být všechny úkny, k nimž při prhlídce bytu a jiných místnstí dchází. (2) Zlat v jiné pdbě než světvě bchdvatelných slitcích, jiné drahé kvy a drahé kameny dhadne znalec. Exekutr je následně prdá v dražbě jak jiné mvité věci. 16 Dražební jednání při prvádění exekuce prdejem nemvitsti a prdejem pdniku může řídit jen exekutr neb kandidát; jedntlivé úkny při jednání, jimiž se nerzhduje, může na základě pvěření exekutra prvést jiný zaměstnanec exekutra; řídí se přitm pkyny exekutra neb kandidáta. 16a Dražba nemvitsti prvedená elektrnicky (1) Rzhdne-li exekutr prvést dražbu elektrnicky, dražební jednání se nenařizuje. Bezprstředně před časem zahájení elektrnické dražby na adrese internetvé stránky, na které se dražba bude knat, exekutr zveřejní rzhdnutí, zda je prkázán předkupní práv, a známení, která další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemvitsti váznu. Dále uvede, zda byl zjištěn, že byla pdána žalba na vylučení prdávané nemvitsti z exekuce. (2) Ttžnst dražitelů a dalších účastníků dražby lze věřit přihlášku k účasti na dražbě pdepsanu a) před exekutrem neb jeh zaměstnancem p prkázání ttžnsti platným úředním průkazem, b) úředně věřeným pdpisem, neb c) uznávaným elektrnickým pdpisem. (3) Každý dražitel je v dražbě navenek značen identifikátrem, ze kteréh nelze zjistit jeh ttžnst. (4) Dražba se kná, pkud dražitelé činí pdání. Exekutr nevyzývá dražitele, aby činili vyšší pdání, a neupzrňuje dražitele, že bude udělvat příklep. (5) Je-li v psledních pěti minutách před časem uknčení dražby učiněn pdání, psuvá se čas uknčení dražby pět minut d kamžiku psledníh pdání. Je-li v tét lhůtě učiněn vyšší pdání, psuvá se čas uknčení dražby pět minut. Uplyne-li d psledníh učiněnéh pdání pět minut, aniž by byl učiněn vyšší pdání, elektrnická dražba se tím knčí. (6) Bezprstředně p uknčení dražby exekutr udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší pdání. (7) O prvedené dražbě se přizuje záznam, ve kterém se uvedu

8 a) údaje pdle 2 dst. 2 písm. a) až c), b) stručný bsah úknů a rzhdnutí pdle dstavce 1, c) seznam jedntlivých dražitelů s přiřazeným identifikátrem pdle dstavce 3, d) přehled učiněných příhzů s uvedením částky, času a sby, která příhz učinila, e) údaje skutečnstech pdle dstavce 6. 16b Dražba mvitých věcí prvedená elektrnicky Pr dražbu mvitých věcí prvedenu elektrnicky platí 16a bdbně. 17 Exekuce k vymžení nepeněžitéh plnění Pkuty ulžené při exekuci prvedením prací neb výknů pdle 351 bčanskéh sudníh řádu připadají státu a pvinný je vždy pvinen pkuty zaplatit na účet exekučníh sudu; tm musí být exekutrem pučen. 18 Dbrvlná dražba (1) Na dražební jednání při prvádění dražby mvité neb nemvité věci na návrh vlastníka či sby právněné dispnvat s věcí se vztahuje ustanvení 16 a 16a. (2) Výtěžek dražby se vyplatí navrhvateli. Část třetí Účinnst ( 19) 19 Tat vyhláška nabývá účinnsti dnem vyhlášení. Ministr: JUDr. Bureš v. r. Přílha č. 1 Frmát a struktura datvéh subru bsahujícíh žádst sučinnst a dpvěď na žádst sučinnst Tat přílha stanvuje definici datvých struktur, frmátů dtazů a dpvědí, jakž i pravidel jejich výměny.

9 I. PRAVIDLA STANDARDIZOVANÉ VÝMĚNY DAT 1. Obecná pravidla a) Jedná se výměnu dat typu dtaz/dpvěď (request/respnse), kde dtaz je vytvářen Exekutrem a dpvěď dtazvanu Banku. b) Datvý frmát Dtazu/Odpvědi bude využívat syntaxe jazyka XML (extensible Markup Language) c) V jednm subru dávky Dtazů a Odpvědí je puze jedna struktura uvzená jednu hlavičku bsahující jednu dávku s více Dtazy d) Subr je kódván v UTF-8 e) Řádky subru jsu dřádkvány znaky CR+LF (ASCII 13+10), včetně psledníh řádku f) Řádky XML struktury mhu, ale nemusí být strukturvány g) Subr musí mít uvzující XML hlavičku <? xml versin= 1.0 encding= UTF-8?> + dřádkvání h) Přípna subru vždy. xml i) Standardizvanu frmu nelze pužít pr Dtazy na subjekty bez IČO neb RČ (Dtazy jsu elektrnicky zasílány samstatně, bez pužití standardizvané datvé struktury) j) Datvý subr s Dtazem exekutra musí splňvat všechny definvané pdmínky Definice dtazu XSD uvedené níže ve výpisu definičníh subru k) Datvý subr s dpvědí na výzvu musí splňvat všechny definvané pdmínky Definice dpvědi XSD uvedené níže ve výpisu definičníh subru l) Sudní exekutři pžadují elektrnicku cestu výhradně infrmace ptřebné k prvedení knkrétní exekuce. m) Datvý subr s dpvědí nebsahuje zrušené a úvěrvé účty n) Na každý Dtaz Exekutra generuje dtazvaná Banka právě jednu Odpvěď, tj. i v případě, že se např. v Odpvědi vrací údaje více účtech Subjektu, je Odpvěď jedna, bsahující více příslušných plžek. ) Odpvěď na Dtaz vždy bsahuje všechny infrmace z Dtazu. Nelze-li Dtaz vyřídit z věcnéh hlediska (neexistující účty atd.), nebude Odpvěď bsahvat příslušné datvé struktury dpvědi (čísla účtů atd.). p) Pkud vznikne při zpracvání čekávaná i nečekávaná chyba technickéh charakteru (špatně frma XML, verze), bude Odpvědí infrmace chybě a zpracvání Dtazu jak celku se v tmt případě dmítne. q) V případě evidvané duplicity Subjektů k danému RČ neb IČO v databázi Banky bude dpvěď bsahvat infrmaci, upzrňující na nejednznačnu identifikaci Subjektu. Exekutrský úřad p bdržení Odpvědi s uvedenu chybu pstupuje tak, že zašle bance ddatečný písemný dtaz s upřesňujícími infrmacemi, ptřebnými pr správný výběr Subjektu. Banka vytvří písemnu dpvěď, kteru zasílá mim systém standardizvané výměny.

10 r) V případě, jde-li Dtaz na účet vedený pr více sb, z nichž každá má pstavení majitele účtu (splumajitelé), bude v Odpvědi Banky genervána zpráva tét skutečnsti. 2. Způsb předávání dat a) Žádst sučinnst zasílá exekutr bance prstřednictvím Infrmačníh systému datvých schránek (ISDS) případně jiným způsbem na základě dhdy s Banku. b) V předmětu zprávy bsahující Žádst sučinnst a v předmětu dpvědi na sučinnst bude vždy uveden text XMLEXE SOUC. 3. Pvinné náležitsti žádsti sučinnst a) Průvdní dpis b) Datvý XML subr vygenervaný v suladu s Definicí dtazu 4. Pvinné náležitsti dpvědi na žádst sučinnst a) Průvdní dpis b) Datvý XML subr vygenervaný v suladu s Definicí dpvědi II. NÁZVY DATOVÝCH SOUBORŮ 1. Datvý subr s žádstí sučinnst má vždy přípnu xml, jeh název je tvřen z těcht částí: řadí P Část élka D Ppis 1 EU 2 zkratka pr exekutrský úřad 2 Kód EU 3 Čísl dtazujícíh se EU 3 Kód zaměstnance 3 Jedinečný kód dpvědnéh zaměstnance Exekutra v rámci exekutrskéh úřadu 4 1 Oddělvač 5 Datum vytvření 6 Datum vytvření subru - dávky Dtazů ve tvaru YYMMDD 6 1 Oddělvač 7 Přadvé čísl subru 3 Přadvé čísl subru jedinečné pr kmbinaci Kódu EU, kódu dpvědnéh zaměstnance EU a data vytvření subru 8 1 Oddělvač

11 9 dt 3 Identifikace typu subru - dávka Dtazů 10.xml 4 Přípna indikující frmát subru -XML. 2. Datvý subr s dpvědí banky na žádst sučinnst má vždy přípnu xml, jeh název je tvřen z těcht částí: řadí P Část élka D Ppis 1 EU 2 zkratka pr exekutrský úřad. 2 Kód EU 3 Čísl dtazujícíh se EU. 3 Kód zaměstnance 3 Jedinečný kód dpvědnéh zaměstnance v rámci exekutrskéh úřadu 4 1 Oddělvač 5 Datum vytvření 6 Datum vytvření subru - dávky Dtazů ve tvaru YYMMDD 6 1 Oddělvač 7 Přadvé čísl subru 3 Přadvé čísl subru jedinečné pr kmbinaci Kódu EU, kódu dpvědnéh zaměstnance a data vytvření subru 8 1 Oddělvač 9 Kód Banky 4 Kód Banky,která vygenervala dávku Odpvědí 10 1 Oddělvač 11 dp 3 Identifikace typu subru - dávka Odpvědí 12.xml 4 Přípna indikující frmát subru -XML. III. PRAVIDLA PLNĚNÍ POLÍ DATOVÝCH SOUBORŮ 1. Datvý subr žádsti sučinnst bsahuje elementy a atributy značené I 2. Datvý subr dpvědi na žádst sučinnst bsahuje elementy a atributy značené I a O 3. Nepvinné elementy a atributy jsu značeny znaky *) 4. Pkud banka nesděluje některý z údajů, které Odpvěď na Dtaz Typu 02 bsahuje navíc prti Odpvědi na Dtaz Typu 01, uvede tut skutečnst přím v knkrétním pli Odpvědi. 5. Najeden Dtaz Typu 01,02 je jedna Odpvěď bsahující více plžek. 6. U Dtazů 01,02 je uvedena vždy jen jedna identifikace - buď jen IČO (pr právnicku sbu) neb jen RČ (pr sbu fyzicku i fyzicku-pdnikatele).

12 Element / Atribut Typ dtazu Výzva / Vygenerval I*) I*) Výzva / Odpvěděl O O Výzva / EUrad I*) I*) Výzva / Banka O O Výzva / CJVyzvy I I Výzva / TypDtazu I I Subjekt/ID I I Subjekt/TypID I I Subjekt/CJEU I I Subjekt/Název I I Subjekt / Dkument I I Subjekt / Zprava O Prilhy / Prilha O*) O*) Ucet / CislUctu Učty / MenaUctu Učty / TypUctu Učty / Zůstatek 0 0 Učty / DatumZustatku Transakce / Datum Transakce / Castka Transakce / Ppis Exekuce / VystavceEP Exekuce / DatumEP Exekuce / CislJednaci Exekuce / Blkace VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky VkladniKnizka / DatumZustatku VkladniKnizka / IDVkladniKnizky Cenný Papir / Emitent

13 Cenný Papir / PcetCP CennyPapir / DatumStavuCP Safesvé schránky / CislSchranky Safesvé schránky / Ulice Safesvé schránky / Měst Safesvé schránky / PSC IV. POPIS ELEMENTŮ A ATRIBUTŮ DATOVÝCH SOUBORŮ Element / Atribut Výzva Výzva / Vygenerval Výzva / EUrad Výzva / Banka Ppis Křenvý element Jmén/Kód zaměstnance exekutrskéh úřadu, který subr vytvřil Číselný kód exekutrskéh úřadu, případně dplněný na 3 místa nulami zleva 4 místný číselný kód banky Výzva / CJVyzvy úřad Čísl jednací výzvy, pd kterým ji eviduje exekutrský Výzva / TypDtazu Typ dtazu 01 neb 02, dle pžadavku na pžadvaný rzsah dpvědi (viz kap. 3 tét Přílhy) Výzva / Subjekty Subjekty / Subjekt Subjekt/ID Subjekt/TypID Subjekt/CJEU Subjekt / Název Subjekt/ Zprava Rdné neb identifikační čísl sby prvěřvanéh subjektu uvedené bez mezer, pmlček, lmítek apd. v délce 8-10 číslic. Typ identifikátru, přípustné hdnty puze RC a ICO. Čísl jednací případu/exekuce, pd kterým jej eviduje exekutrský úřad Název prvěřvanéh subjektu Zpráva banky bsahující číselný kód a případné sdělení vztahující se k pskytvání infrmací knkrétním subjektu. Přípustné hdnty: 001 Subjekt nenalezen, 002 Chybný Dkument, 003 Nejednznačná identifikace Subjektu, 000 Dplnění vlnéh textu (např. pznámky)

14 Subjekt/Prilhy Prilhy / Prilha Přesný název subru bsahujícíh Přílhu k sučinnsti, který je zaslán stejnu datvu zprávu splu s datvým subrem dpvědi. Subjekt/Ucty Ucty / Ucet Ucet / CislUctu Ucet / MenaUctu Sestnáctimístné čísl účtu bez pmlček a mezer případně dplněné na 16 míst nulami zleva. ISO kód měny účtu Ucet / TypUctu B - běžný účet, S - Vkladní knížka / Vkladvý účet, T - Termínvaný vklad Ucet / Zůstatek Ucet / DatumZustatku Zůstatek v měně účtu Datum zůstatku účtu Ucet / TransakceUctu TransakceUctu / Transakce Transakce / Datum Transakce / Castka Transakce / Ppis D dpvědi banka připjí infrmace transakcích za bdbí psledních 3 měsíců. Pkud by pčet transakcí přesahval 100, bude uveden puze psledních 100 transakcí. Datum transakce Částka transakce Dplňující infrmace k transakci Ucet / ExekuceUctu ExekuceUctu / Exekuce Exekuce / VystavceEP Exekuce / DatumEP Exekuce / CislJednaci Exekuce / Blkace Výstavce exekučníh příkazu Datum zadání exekučníh příkazu Čísl jednací exekučníh příkazu Nařízená výše blkace Subjekt / Schránky Schránky / Schránka Schránka / CislSchranky Schránka / Ulice Schránka / Měst Schránka/PSC Identifikace bezpečnstní schránky Ulice, kde se schránka nachází Měst, kde se schránka nachází Směrvací čísl, kde se schránka nachází Subjekt / VkladniKnizky VkladniKnizky / VkladniKnizka

15 VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky VkladniKnizka / DatumZustatku VkladniKnizka / ID VkladniKnizky Zůstatek vkladní knížky v CZK Datum zůstatku vkladní knížky Identifikátr vkladní knížky Subjekt / CennePapiry CennePapiry / CennyPapir Cenný Papir / Emitent CennyPapir / PcetCP CennyPapir / DatumStavuCP ISIN emitenta Pčet cenných papírů Datum, ke kterému je infrmace sdělvána Přílha č. 2 Vzry předkládacích zpráv čísl jednací 00 EX 00/00-0 PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rzhdnutí dvlání Krajskému sudu v Spisvá značka sudníh exekutra: Spisvá značka sudu: nepředchází Účastníci řízení: a) právněný: b) pvinný: 1) Napadené rzhdnutí: č.j. 00 EX 00/ ) Odvlání pdal: X Odvlání (byl - nebyl) pdán sbu k tmu právněnu. Odvlání je zalžen na čl. 3) Napadené rzhdnutí byl dručen: a) dvlateli: dd.mm.rrrr b) statním účastníkům řízení: dd.mm.rrrr Odvlání (byl - nebyl) pdán včas. 4) Odvlání byl sudnímu exekutrvi dručen (pštu - sbně - elektrnicky): dd.mm.rrrr 5) Odvlání (byl - nebyl) dručen statním účastníkům.

16 Vyjádření statních účastníků k dvlání (byl - nebyl) pdán. 6) Odvlání (má - nemá) vady, které by bránily v pkračvání. Ppis pstupu při dstranění vad: 7) Odvlání (je - není) přípustné. Přílha: 1) spisvý přehled 2) spis V X, dne dd.mm.rrrr titul, jmén a příjmení sudníh exekutra čísl jednací 00 EX 00/00-0 PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rzhdnutí návrh na zastavení (dklad) Okresnímu sudu v Spisvá značka sudníh exekutra: Spisvá značka sudu: Účastníci řízení: a) právněný: b) pvinný: 1) Návrh na zastavení (dklad) exekuce pdal: X Návrh (byl - nebyl) pdán sbu k tmu právněnu. Návrh je zalžen na čl. 2) Návrh byl sudnímu exekutrvi dručen (pštu - sbně - elektrnicky): dd.mm.rrrr Návrh (byl - nebyl) pdán včas. 3) Návrh (byl - nebyl) dručen statním účastníkům. Vyjádření statních účastníků k návrhu (byl - nebyl) pdán. Ostatní účastníci nevyjádřili s návrhem suhlas. 4) Ostatní účastníci (předlžili - nepředlžili) listiny pdle 55 dst. 2.

17 Listiny jsu zalženy na čl. 5) Návrh (má - nemá) vady, které by bránily v pkračvání. Ppis pstupu při dstranění vad: 6) Vyjádření exekutra k dkladu: Exekutr nevyhvěl návrhu na dklad. Přílha: 1) spisvý přehled 2) spis V X, dne dd.mm.rrrr titul, jmén a příjmení sudníh exekutra čísl jednací 00 EX 00/00-0 PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rzhdnutí námitkách prti příkazu k úhradě nákladů exekuce Okresnímu sudu v Spisvá značka sudníh exekutra: Spisvá značka sudu: Účastníci řízení: a) právněný: b) pvinný: 1) Napadené rzhdnutí: č.j. 00 EX 00/ ) Námitky pdal: X Námitky (byly - nebyly) pdány sbu k tmu právněnu. Námitky jsu zalženy na čl. 3) Napadené rzhdnutí byl dručen: a) právněnému: dd.mm.rrrr

18 b) pvinnému: dd.mm.rrrr Dručenky jsu zalženy na čl. 4) Námitky byly sudnímu exekutrvi dručeny (pštu - sbně - elektrnicky): dd.mm.rrrr Námitky (byly - nebyly) pdány včas. 5) Námitky (byly - nebyly) dručeny statním účastníkům. Vyjádření statních účastníků k námitkám (byl - nebyl) pdán. 6) Námitky (mají - nemají) vady, které by bránily v pkračvání. Ppis pstupu při dstranění vad: 7) Vyjádření exekutra: Exekutr námitkám nevyhvěl. 8) Námitky (jsu - nejsu) přípustné. Přílha: 1) spisvý přehled 2) spis V X, dne dd.mm.rrrr titul, jmén a příjmení sudníh exekutra Přechdná ustanvení nvel: účinné d Čl. III 436/2009 Sb Pznámky pd čaru: 1: 44 zákna č. 283/1991 Sb., Plicii České republiky, ve znění zákna č. 105/2000 Sb. a zákna č. 120/2001 Sb. 2: 28a až 28g vyhlášky č. 37/1992 Sb., jednacím řádu pr kresní a krajské sudy, ve znění pzdějších předpisů. 3: Vyhláška č. 37/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb. a vyhlášky č. 482/2000 Sb.

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více