Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)"

Transkript

1 změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb vyhlášku č. 463/2009 Sb /2001 Sb. znění účinné d VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech při výknu exekuční a další činnsti Ministerstv spravedlnsti stanví pdle 131 písm. e) zákna č. 120/2001 Sb., sudních exekutrech a exekuční činnsti (exekuční řád) a změně dalších záknů, (dále jen "zákn"): Část první Obecná ustanvení ( 1-10e) Hlava I Úvdní ustanvení ( 1-6b) 1 Prvádění úknů (1) Úkny, které jsu předmětem exekuční a další činnsti, prvádí sudní exekutr (dále jen "exekutr"). Za pdmínek stanvených záknem může tyt úkny prvádět též exekutrský kandidát (dále jen "kandidát") a exekutrský kncipient. Úkny, které ve výknu rzhdnutí pdle bčanskéh sudníh řádu prvádí vyknavatel, může za pdmínek stanvených záknem prvádět též vyknavatel exekutra. Další zaměstnance může exekutr pvěřit prváděním jednduchých úknů, které jsu předmětem exekuční neb další činnsti. (2) Úkny se prvádějí pdle klnstí případu v takvé dbě, kdy se dá nejspíše předpkládat dsažení výsledku. Tyt úkny lze prvádět i mim bvyklu pracvní dbu a ve dnech pracvníh klidu. (3) Má-li být úkn prveden ve vjenském bjektu neb v bjektu zbrjenéh sbru neb zpravdajské služby, musí si k tmu exekutr předem vyžádat svlení příslušnéh velitele neb ředitele. (4) Úkn, který má být prveden v budvách a místnstech sb, které pžívají diplmatické výsady a imunity, může být prveden jen tehdy, pkud t připuští mezinárdní práv. O prvedení úknu musí exekutr včas vyrzumět Ministerstv spravedlnsti a Ministerstv zahraničních věcí a pžádat je vyslání zástupce k takvému úknu.

2 (5) Exekutr je právněn učinit patření, jichž je třeba k zachvání přádku a k nerušenému výknu exekuce. Djde-li při prvádění exekuce k napadení exekutra, případně k jiné situaci, která znemžňuje prvedení úknu, upustí se d dalšíh prvádění úknu a učiní se tm záznam ve spise; exekutr určí nvý termín a míst prvedení úknu. Jsu-li splněny pdmínky stanvené zvláštním právním předpisem, 1 může exekutr pžádat příslušný plicejní rgán pskytnutí chrany. 2 Prtkl (1) O každém úknu prvedeném v rámci exekuční činnsti sepíše exekutr prtkl. Byl-li úkn učiněn v písemné frmě a listina, v níž je úkn zachycen, je zalžena d spisu, prtkl se nevyhtvuje. (2) V prtklu se uvede a) značení exekutrskéh úřadu a spisvá značka, b) značení právněnéh a pvinnéh, c) míst, čas a předmět úknu, d) jména a příjmení zaměstnanců exekutra, kteří se zúčastnili úknu, jména a příjmení přítmných účastníků a jejich zástupců a jména a příjmení dalších sb, které byly při úknu přítmny, pkud byl mžn zjistit jejich ttžnst, e) stručné vylíčení průběhu úknu, zejména bsah návrhů, které byly při něm pdány. (3) Prtkl musí být sepsán bezprstředně p sknčení úknu, pkud mžn ještě na místě úknu. Prtkl pdepíše exekutr, dále přítmní účastníci, jejich přítmní zástupci a ti, kteří ptvrzují příjem peněz neb věcí, a sby přibrané k úknu. Prtkl pdepíší i ti, jejichž prhlášení je nutn v prtklu uvést. (4) Jestliže se přítmný účastník neb jeh zástupce vzdálí před pdpisem prtklu, pznamená se tat skutečnst v prtklu. Pkud někd z těch, kteří by měli prtkl pdepsat, pdpis dmítne, pznamená se t v prtklu s uvedením důvdů, pkud byly sděleny. (5) Výjimečně může být prtkl sepsán ddatečně pdle pznámek učiněných při úknu. Takvý prtkl exekutr pdepíše sám a v prtklu uvede důvd, prč byl sepsán ddatečně. Takt nelze pstupvat, má-li být prtklem svědčen příjem peněz neb věcí neb má-li prtkl pdepsat sba přibraná k úknu neb ten, jehž prhlášení je třeba uvést v prtklu. 3 (1) Při prvádění exekuce exekutr pskytuje účastníkům, jakž i dalším sbám, kterých se exekuce týká, pučení jejich prcesních právech a pvinnstech. (2) Exekutr vyhtví vyrzumění tm, že dlžka prvedení exekuce byla zapsána d rejstříku zahájených exekucí neb že usnesení dkladu exekuce a zastavení exekuce, exekuční příkaz a příkaz k úhradě nákladů exekuce nabyly právní mci, a dručí je. 4 Sučinnst třetích sb (1) V žádsti sučinnst s peněžním ústavem exekutr uvede, že pžaduje zjištění následujících údajů majetku pvinnéh:

3 a) čísla účtů neb jiné jedinečné identifikátry a jejich druh, b) čísla vkladních knížek neb jiné jedinečné identifikátry, c) aktuální zůstatky na účtech a vkladních knížkách, d) infrmaci vedení předchzích exekucí či jiných mezeních, e) změny na účtech za bdbí psledních 90 dnů zpětně de dne dručení žádsti ve frmě výpisu z účtu, f) infrmaci dalším majetku, věcech, zaknihvaných cenných papírech neb listinách, které peněžní ústav pvinnému spravuje neb které jsu pvinným neb pr pvinnéh u peněžníh ústavu uschvány. (2) Frmát a struktura datvéh subru bsahujícíh žádst sučinnst jsu upraveny v přílze č. 1 k tét vyhlášce. (3) Má-li pvinný prnajatu u peněžníh ústavu bezpečnstní schránku, uvede peněžní ústav v dpvědi namíst údajů pdle dstavce 1 písm. f) identifikační údaje k bezpečnstní schránce a míst, kde se nachází. (4) Ustanvení dstavců 1 až 3 se pužijí i na zjištění údajů majetku manžela pvinnéh bdbně. 5 Prhlášení majetku pvinnéh (1) Exekutr je právněn a) nahlédnut d sudníh spisu prhlášení majetku pvinnéh, neb b) pvažuje-li t za účelné, předvlat pvinnéh a vyzvat h k dbrvlnému splnění pvinnsti, kteru mu ukládá exekuční titul, a k prhlášení majetku. (2) Pkud exekutr zvlí pstup pdle dstavce 1 písm. b), pak hledně prhlášení majetku pstupuje přiměřeně pdle 260a dst. 2 až 260h bčanskéh sudníh řádu. Ustanvení 260b dst. 1 se nepužije. Exekutr též nepučuje pvinnéh následcích, jestliže prhlášení bude dmítnut neb jestliže v něm budu uvedeny nepravdivé neb hrubě zkreslené údaje. 6 Náklady exekuce a náklady právněnéh (1) V exekučním příkazu uvede exekutr způsb exekuce určený k prvedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, jímž budu případně na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce vymženy náklady exekuce a náklady právněnéh. (2) Jsu-li v exekučním příkazu uvedeny pravděpdbné náklady exekuce a pravděpdbné náklady právněnéh, vydá exekutr příkaz k úhradě nákladů exekuce neprdleně pté, kdy djde ke splnění neb vymžení pvinnsti vymáhané v exekučním řízení s výjimku nákladů exekuce a nákladů právněnéh. Exekutr je pvinen pučit tét skutečnsti účastníky řízení v exekučním příkazu, ve kterém tyt pravděpdbné náklady uvedl. (3) Jestliže se náklady exekuce neb náklady právněnéh p vydání příkazu pdle dstavce 1 zvýší neb vzniknu další náklady, vydá exekutr další příkaz k úhradě nákladů exekuce.

4 6a Exekutr zajistí, aby pté, c zastupvání začal, byly jeh zástupci předány spisy, plnění vymžená v exekuci, zajištěné věci, exekutrské úschvy a registry, případně razítk a pečetidl. 6b Smluva zvláštním účtu pdle 46 dst 5 zákna musí bsahvat také ujednání, že právnění nakládat s peněžními prstředky na tmt účtu mají též zástupce exekutra p dbu zastupvání a exekutr jmenvaný d exekutrskéh úřadu, jehž výkn zanikl exekutrvi, který uzavřel smluvu zvláštním účtu. Hlava II Dručvání ( 7-10e) 7 zrušen 8 (1) Sud může pdle 76 dst. 1 zákna pvěřit dručením písemnsti jen exekutra, který byl jmenván d bvdu kresníh sudu, v němž má být dručení prveden, neb exekutra, který má sídl v bci, v níž má být dručení prveden (2) Má-li být písemnst sudu pdle dstavce 1 dručena v bvdu jinéh kresníh sudu, pvěří exekutra dručením písemnsti na žádst příslušnéh sudu sud, v jehž bvdu má být dručení prveden. Džádanému sudu se zašle splu se žádstí rvněž písemnst, která má být dručena. (3) Písemnst sudu uvedenu v dstavcích 1 a 2 může sudní exekutr dručvat jen sám (sbně neb prstřednictvím svéh zaměstnance). 9 Dručvání písemnstí exekutra (1) Vyrzumění tm, že dlžka prvedení exekuce byla zapsána d rejstříku zahájených exekucí, a tm, že exekuční příkaz nabyl právní mci, se dručuje sbám, kterým se pdle zvlenéh způsbu exekuce dručuje vyrzumění právní mci usnesení nařízení výknu rzhdnutí pdle bčanskéh sudníh řádu. (2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce se dručuje právněnému a pvinnému. P nabytí právní mci se příkaz k úhradě nákladů exekuce dručuje sbám pdle dstavce 1. (3) Vyrzumění tm, že usnesení dkladu exekuce neb zastavení exekuce nabyl právní mci, dručuje exekutr těm, jimž se vyrzumění dkladu neb zastavení výknu rzhdnutí dručuje pdle bčanskéh sudníh řádu. 10 Splečné ustanvení dručvání (1) Při dručvání se pstupuje pdle bčanskéh sudníh řádu a vyhlášky jednacím řádu pr kresní a krajské sudy 2. Prvádí-li dručení exekutr, má přitm stejná práva a pvinnsti, jaké tyt právní předpisy

5 přiznávají a sudu neb sudnímu dručvateli; ttéž platí, prvádí-li se dručvání prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb neb jiné sby, která prvádí přepravu zásilek. Ustanvení 48 dst. 4 bčanskéh sudníh řádu platí i pr písemnsti exekutra bdbně. (2) Pužije-li exekutr k dručení písemnsti prvzvatele pštvních služeb neb jiné sby, která prvádí přepravu zásilek, dpvídá za dručení stejně, jak kdyby je prvedl sám (sbně neb prstřednictvím svéh zaměstnance). 10a (1) Předkládá-li exekutr exekučnímu, dvlacímu neb dvlacímu sudu věc k rzhdnutí, předlží zárveň s exekučním spisem předkládací zprávu a spisvý přehled. (2) Vzry předkládacích zpráv pr předkládání věcí sudu jsu upraveny v přílze č. 2 k tét vyhlášce. Je-li sudu předkládána věc, k níž není v přílze č. 2 k tét vyhlášce upraven vzr předkládací zprávy, pužijí se vzry uvedené v přílze č. 2 k tét vyhlášce bdbně. (3) Učiní-li exekutr p pstupení spisu sudu v exekučním řízení další úkn, infrmuje tmt úknu sud, případně mu zašle stejnpis rzhdnutí. 10b rar. (1) Elektrnický spis se sudu předkládá v jednm adresáři, který může být kmprimván d frmátu zip či (2) Elektrnický spis se předkládá na pevném datvém nsiči. (3) Každý dkument je ulžen v samstatném subru. Jedntlivé subry se ukládají v následujících frmátech: a) subry bsahující textvé dkumenty a dručenky ve frmátu pdf neb zf, b) subry bsahující elektrnicku pštu ve frmátu EML, c) subry bsahující brázky (ftgrafie) ve frmátu jpg, jpeg neb jfif (Jint Phtgraphic Experts Grup File Interchange Frmat), png (Prtable Netwrk Graphics), tiff (Tagged Image File Frmat) aneb gif (Graphics Interchange Frmat), d) subry bsahující videnahrávky ve frmátu mpeg1 neb mpeg2 (Mving Picture Experts Grup Phase 1/Phase 2), e) subry bsahující audizáznam ve frmátu wav (Wavefrm Audi Frmat), mp2 neb mp3 (MPEG-1 Audi Layer 2/Layer 3). (4) Odchzí dkumenty exekutr či jeh pvěřený zaměstnanec patří zaručeným elektrnickým pdpisem. Autrizvaná knverze se prvede u příchzích dkumentů, které jsu důležité pr vedení exekuce, zejména u rzhdnutí sudu, pravných prstředků, prcesních pdání účastníků a plných mcí. (5) Název subru v adresáři je ttžný s názvem dkumentu ve spisvém přehledu a bsahuje čísl jednací (přadvé čísl úknu). (6) Název subru s dručenku bsahuje vedle názvu dkumentu i jmén adresáta. 10c

6 (1) K adresáři s elektrnickým spisem se připjí subr se spisvým přehledem. Tent subr bsahuje spisvu značku exekutra, spisvu značku sudu, pd kteru příslušný sud pvěřil exekutra prvedením exekuce, značení právněnéh, pvinnéh a exekučníh titulu, ppřípadě suvislst s jiným spisem, údaj přadvém číslu suvisející úschvy a další údaje pdle uvážení exekutra; je-li exekučním titulem ukládán peněžité plnění, uvede se výše tht plnění. Týká-li se řešená věc vymáhanéh plnění, předkládá se k adresáři i subr bsahující finanční přehled. (2) Exekutr předkládá elektrnický exekuční spis a) se spisvým přehledem, který bsahuje čísla jednací (přadvá čísla úknu), výstižné názvy dkumentů a dkazy na všechny subry s jedntlivými dchzími či příchzími dkumenty ( 10b dst. 4 a 5), neb b) se spisvým přehledem, který umžňuje přímý přechd na jedntlivé subry s dkumenty a dručenkami (interaktivní spisvý přehled); přímým přechdem se rzumí kliknutí na název dkumentu ve spisvém přehledu. (3) Spisvý přehled a jedntlivé subry jsu řazeny chrnlgicky. 10d Ustanvení 10b a 10c se pužijí přiměřeně i pr předkládání listinných spisů sudům a pr předkládání spisů Exekutrské kmře České republiky, Ministerstvu spravedlnsti a předsedům kresních sudů. 10e (1) Na rzhdnutí dvlacíh sudu vyznačuje dlžku právní mci exekutr. (2) Vede-li exekutr elektrnický spis, uchvá riginál rzhdnutí dvlacíh neb dvlacíh sudu, prtkl hlasvání v zalepené bálce, ppřípadě další listiny pstupené dvlacím neb dvlacím sudem v pmcném listinném spise. V elektrnickém spise učiní exekutr dkaz na takvý pmcný listinný spis. Část druhá Pstup exekutra při exekuční a další činnsti ( 11-18) 11 Nestanví-li tat vyhláška jinak, pužijí se pr pstup exekutra při prvádění jedntlivých způsbů exekuce přiměřeně ustanvení části deváté ddílu druhéh až pátéh vyhlášky jednacím řádu pr kresní a krajské sudy. 3 Exekuce k vymžení peněžitéh plnění 12 Pžádá-li t při prvádění exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů plátce mzdy, právněný neb pvinný a není-li exekuce prváděna ve prspěch více právněných, určí exekutr, jaká částka má být v příslušném výplatním bdbí ze mzdy pvinnéh sražena. 13 Pvlí-li sud při prvádění exekuce přikázáním phledávky z účtu u peněžníh ústavu dklad exekuce a byl-li peněžnímu ústavu dručen usnesení pvlení dkladu před prvedením exekuce, neprvede peněžní

7 ústav exekuci, dkud mu nebude exekutrem dručen vyrzumění, že dklad byl zrušen, neb v případě, že sud pvlil dklad exekuce pdle 54 dst. 1 zákna, vyrzumění, že dba dkladu uplynula. 14 zrušen 15 (1) Zvukvě brazvý záznam, který se přizuje průběhu prhlídky bytu a jiných místnstí, bsahuje datum a čas, v němž přizvání záznamu prbíhá. Zaznamenány musí být všechny úkny, k nimž při prhlídce bytu a jiných místnstí dchází. (2) Zlat v jiné pdbě než světvě bchdvatelných slitcích, jiné drahé kvy a drahé kameny dhadne znalec. Exekutr je následně prdá v dražbě jak jiné mvité věci. 16 Dražební jednání při prvádění exekuce prdejem nemvitsti a prdejem pdniku může řídit jen exekutr neb kandidát; jedntlivé úkny při jednání, jimiž se nerzhduje, může na základě pvěření exekutra prvést jiný zaměstnanec exekutra; řídí se přitm pkyny exekutra neb kandidáta. 16a Dražba nemvitsti prvedená elektrnicky (1) Rzhdne-li exekutr prvést dražbu elektrnicky, dražební jednání se nenařizuje. Bezprstředně před časem zahájení elektrnické dražby na adrese internetvé stránky, na které se dražba bude knat, exekutr zveřejní rzhdnutí, zda je prkázán předkupní práv, a známení, která další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemvitsti váznu. Dále uvede, zda byl zjištěn, že byla pdána žalba na vylučení prdávané nemvitsti z exekuce. (2) Ttžnst dražitelů a dalších účastníků dražby lze věřit přihlášku k účasti na dražbě pdepsanu a) před exekutrem neb jeh zaměstnancem p prkázání ttžnsti platným úředním průkazem, b) úředně věřeným pdpisem, neb c) uznávaným elektrnickým pdpisem. (3) Každý dražitel je v dražbě navenek značen identifikátrem, ze kteréh nelze zjistit jeh ttžnst. (4) Dražba se kná, pkud dražitelé činí pdání. Exekutr nevyzývá dražitele, aby činili vyšší pdání, a neupzrňuje dražitele, že bude udělvat příklep. (5) Je-li v psledních pěti minutách před časem uknčení dražby učiněn pdání, psuvá se čas uknčení dražby pět minut d kamžiku psledníh pdání. Je-li v tét lhůtě učiněn vyšší pdání, psuvá se čas uknčení dražby pět minut. Uplyne-li d psledníh učiněnéh pdání pět minut, aniž by byl učiněn vyšší pdání, elektrnická dražba se tím knčí. (6) Bezprstředně p uknčení dražby exekutr udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší pdání. (7) O prvedené dražbě se přizuje záznam, ve kterém se uvedu

8 a) údaje pdle 2 dst. 2 písm. a) až c), b) stručný bsah úknů a rzhdnutí pdle dstavce 1, c) seznam jedntlivých dražitelů s přiřazeným identifikátrem pdle dstavce 3, d) přehled učiněných příhzů s uvedením částky, času a sby, která příhz učinila, e) údaje skutečnstech pdle dstavce 6. 16b Dražba mvitých věcí prvedená elektrnicky Pr dražbu mvitých věcí prvedenu elektrnicky platí 16a bdbně. 17 Exekuce k vymžení nepeněžitéh plnění Pkuty ulžené při exekuci prvedením prací neb výknů pdle 351 bčanskéh sudníh řádu připadají státu a pvinný je vždy pvinen pkuty zaplatit na účet exekučníh sudu; tm musí být exekutrem pučen. 18 Dbrvlná dražba (1) Na dražební jednání při prvádění dražby mvité neb nemvité věci na návrh vlastníka či sby právněné dispnvat s věcí se vztahuje ustanvení 16 a 16a. (2) Výtěžek dražby se vyplatí navrhvateli. Část třetí Účinnst ( 19) 19 Tat vyhláška nabývá účinnsti dnem vyhlášení. Ministr: JUDr. Bureš v. r. Přílha č. 1 Frmát a struktura datvéh subru bsahujícíh žádst sučinnst a dpvěď na žádst sučinnst Tat přílha stanvuje definici datvých struktur, frmátů dtazů a dpvědí, jakž i pravidel jejich výměny.

9 I. PRAVIDLA STANDARDIZOVANÉ VÝMĚNY DAT 1. Obecná pravidla a) Jedná se výměnu dat typu dtaz/dpvěď (request/respnse), kde dtaz je vytvářen Exekutrem a dpvěď dtazvanu Banku. b) Datvý frmát Dtazu/Odpvědi bude využívat syntaxe jazyka XML (extensible Markup Language) c) V jednm subru dávky Dtazů a Odpvědí je puze jedna struktura uvzená jednu hlavičku bsahující jednu dávku s více Dtazy d) Subr je kódván v UTF-8 e) Řádky subru jsu dřádkvány znaky CR+LF (ASCII 13+10), včetně psledníh řádku f) Řádky XML struktury mhu, ale nemusí být strukturvány g) Subr musí mít uvzující XML hlavičku <? xml versin= 1.0 encding= UTF-8?> + dřádkvání h) Přípna subru vždy. xml i) Standardizvanu frmu nelze pužít pr Dtazy na subjekty bez IČO neb RČ (Dtazy jsu elektrnicky zasílány samstatně, bez pužití standardizvané datvé struktury) j) Datvý subr s Dtazem exekutra musí splňvat všechny definvané pdmínky Definice dtazu XSD uvedené níže ve výpisu definičníh subru k) Datvý subr s dpvědí na výzvu musí splňvat všechny definvané pdmínky Definice dpvědi XSD uvedené níže ve výpisu definičníh subru l) Sudní exekutři pžadují elektrnicku cestu výhradně infrmace ptřebné k prvedení knkrétní exekuce. m) Datvý subr s dpvědí nebsahuje zrušené a úvěrvé účty n) Na každý Dtaz Exekutra generuje dtazvaná Banka právě jednu Odpvěď, tj. i v případě, že se např. v Odpvědi vrací údaje více účtech Subjektu, je Odpvěď jedna, bsahující více příslušných plžek. ) Odpvěď na Dtaz vždy bsahuje všechny infrmace z Dtazu. Nelze-li Dtaz vyřídit z věcnéh hlediska (neexistující účty atd.), nebude Odpvěď bsahvat příslušné datvé struktury dpvědi (čísla účtů atd.). p) Pkud vznikne při zpracvání čekávaná i nečekávaná chyba technickéh charakteru (špatně frma XML, verze), bude Odpvědí infrmace chybě a zpracvání Dtazu jak celku se v tmt případě dmítne. q) V případě evidvané duplicity Subjektů k danému RČ neb IČO v databázi Banky bude dpvěď bsahvat infrmaci, upzrňující na nejednznačnu identifikaci Subjektu. Exekutrský úřad p bdržení Odpvědi s uvedenu chybu pstupuje tak, že zašle bance ddatečný písemný dtaz s upřesňujícími infrmacemi, ptřebnými pr správný výběr Subjektu. Banka vytvří písemnu dpvěď, kteru zasílá mim systém standardizvané výměny.

10 r) V případě, jde-li Dtaz na účet vedený pr více sb, z nichž každá má pstavení majitele účtu (splumajitelé), bude v Odpvědi Banky genervána zpráva tét skutečnsti. 2. Způsb předávání dat a) Žádst sučinnst zasílá exekutr bance prstřednictvím Infrmačníh systému datvých schránek (ISDS) případně jiným způsbem na základě dhdy s Banku. b) V předmětu zprávy bsahující Žádst sučinnst a v předmětu dpvědi na sučinnst bude vždy uveden text XMLEXE SOUC. 3. Pvinné náležitsti žádsti sučinnst a) Průvdní dpis b) Datvý XML subr vygenervaný v suladu s Definicí dtazu 4. Pvinné náležitsti dpvědi na žádst sučinnst a) Průvdní dpis b) Datvý XML subr vygenervaný v suladu s Definicí dpvědi II. NÁZVY DATOVÝCH SOUBORŮ 1. Datvý subr s žádstí sučinnst má vždy přípnu xml, jeh název je tvřen z těcht částí: řadí P Část élka D Ppis 1 EU 2 zkratka pr exekutrský úřad 2 Kód EU 3 Čísl dtazujícíh se EU 3 Kód zaměstnance 3 Jedinečný kód dpvědnéh zaměstnance Exekutra v rámci exekutrskéh úřadu 4 1 Oddělvač 5 Datum vytvření 6 Datum vytvření subru - dávky Dtazů ve tvaru YYMMDD 6 1 Oddělvač 7 Přadvé čísl subru 3 Přadvé čísl subru jedinečné pr kmbinaci Kódu EU, kódu dpvědnéh zaměstnance EU a data vytvření subru 8 1 Oddělvač

11 9 dt 3 Identifikace typu subru - dávka Dtazů 10.xml 4 Přípna indikující frmát subru -XML. 2. Datvý subr s dpvědí banky na žádst sučinnst má vždy přípnu xml, jeh název je tvřen z těcht částí: řadí P Část élka D Ppis 1 EU 2 zkratka pr exekutrský úřad. 2 Kód EU 3 Čísl dtazujícíh se EU. 3 Kód zaměstnance 3 Jedinečný kód dpvědnéh zaměstnance v rámci exekutrskéh úřadu 4 1 Oddělvač 5 Datum vytvření 6 Datum vytvření subru - dávky Dtazů ve tvaru YYMMDD 6 1 Oddělvač 7 Přadvé čísl subru 3 Přadvé čísl subru jedinečné pr kmbinaci Kódu EU, kódu dpvědnéh zaměstnance a data vytvření subru 8 1 Oddělvač 9 Kód Banky 4 Kód Banky,která vygenervala dávku Odpvědí 10 1 Oddělvač 11 dp 3 Identifikace typu subru - dávka Odpvědí 12.xml 4 Přípna indikující frmát subru -XML. III. PRAVIDLA PLNĚNÍ POLÍ DATOVÝCH SOUBORŮ 1. Datvý subr žádsti sučinnst bsahuje elementy a atributy značené I 2. Datvý subr dpvědi na žádst sučinnst bsahuje elementy a atributy značené I a O 3. Nepvinné elementy a atributy jsu značeny znaky *) 4. Pkud banka nesděluje některý z údajů, které Odpvěď na Dtaz Typu 02 bsahuje navíc prti Odpvědi na Dtaz Typu 01, uvede tut skutečnst přím v knkrétním pli Odpvědi. 5. Najeden Dtaz Typu 01,02 je jedna Odpvěď bsahující více plžek. 6. U Dtazů 01,02 je uvedena vždy jen jedna identifikace - buď jen IČO (pr právnicku sbu) neb jen RČ (pr sbu fyzicku i fyzicku-pdnikatele).

12 Element / Atribut Typ dtazu Výzva / Vygenerval I*) I*) Výzva / Odpvěděl O O Výzva / EUrad I*) I*) Výzva / Banka O O Výzva / CJVyzvy I I Výzva / TypDtazu I I Subjekt/ID I I Subjekt/TypID I I Subjekt/CJEU I I Subjekt/Název I I Subjekt / Dkument I I Subjekt / Zprava O Prilhy / Prilha O*) O*) Ucet / CislUctu Učty / MenaUctu Učty / TypUctu Učty / Zůstatek 0 0 Učty / DatumZustatku Transakce / Datum Transakce / Castka Transakce / Ppis Exekuce / VystavceEP Exekuce / DatumEP Exekuce / CislJednaci Exekuce / Blkace VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky VkladniKnizka / DatumZustatku VkladniKnizka / IDVkladniKnizky Cenný Papir / Emitent

13 Cenný Papir / PcetCP CennyPapir / DatumStavuCP Safesvé schránky / CislSchranky Safesvé schránky / Ulice Safesvé schránky / Měst Safesvé schránky / PSC IV. POPIS ELEMENTŮ A ATRIBUTŮ DATOVÝCH SOUBORŮ Element / Atribut Výzva Výzva / Vygenerval Výzva / EUrad Výzva / Banka Ppis Křenvý element Jmén/Kód zaměstnance exekutrskéh úřadu, který subr vytvřil Číselný kód exekutrskéh úřadu, případně dplněný na 3 místa nulami zleva 4 místný číselný kód banky Výzva / CJVyzvy úřad Čísl jednací výzvy, pd kterým ji eviduje exekutrský Výzva / TypDtazu Typ dtazu 01 neb 02, dle pžadavku na pžadvaný rzsah dpvědi (viz kap. 3 tét Přílhy) Výzva / Subjekty Subjekty / Subjekt Subjekt/ID Subjekt/TypID Subjekt/CJEU Subjekt / Název Subjekt/ Zprava Rdné neb identifikační čísl sby prvěřvanéh subjektu uvedené bez mezer, pmlček, lmítek apd. v délce 8-10 číslic. Typ identifikátru, přípustné hdnty puze RC a ICO. Čísl jednací případu/exekuce, pd kterým jej eviduje exekutrský úřad Název prvěřvanéh subjektu Zpráva banky bsahující číselný kód a případné sdělení vztahující se k pskytvání infrmací knkrétním subjektu. Přípustné hdnty: 001 Subjekt nenalezen, 002 Chybný Dkument, 003 Nejednznačná identifikace Subjektu, 000 Dplnění vlnéh textu (např. pznámky)

14 Subjekt/Prilhy Prilhy / Prilha Přesný název subru bsahujícíh Přílhu k sučinnsti, který je zaslán stejnu datvu zprávu splu s datvým subrem dpvědi. Subjekt/Ucty Ucty / Ucet Ucet / CislUctu Ucet / MenaUctu Sestnáctimístné čísl účtu bez pmlček a mezer případně dplněné na 16 míst nulami zleva. ISO kód měny účtu Ucet / TypUctu B - běžný účet, S - Vkladní knížka / Vkladvý účet, T - Termínvaný vklad Ucet / Zůstatek Ucet / DatumZustatku Zůstatek v měně účtu Datum zůstatku účtu Ucet / TransakceUctu TransakceUctu / Transakce Transakce / Datum Transakce / Castka Transakce / Ppis D dpvědi banka připjí infrmace transakcích za bdbí psledních 3 měsíců. Pkud by pčet transakcí přesahval 100, bude uveden puze psledních 100 transakcí. Datum transakce Částka transakce Dplňující infrmace k transakci Ucet / ExekuceUctu ExekuceUctu / Exekuce Exekuce / VystavceEP Exekuce / DatumEP Exekuce / CislJednaci Exekuce / Blkace Výstavce exekučníh příkazu Datum zadání exekučníh příkazu Čísl jednací exekučníh příkazu Nařízená výše blkace Subjekt / Schránky Schránky / Schránka Schránka / CislSchranky Schránka / Ulice Schránka / Měst Schránka/PSC Identifikace bezpečnstní schránky Ulice, kde se schránka nachází Měst, kde se schránka nachází Směrvací čísl, kde se schránka nachází Subjekt / VkladniKnizky VkladniKnizky / VkladniKnizka

15 VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky VkladniKnizka / DatumZustatku VkladniKnizka / ID VkladniKnizky Zůstatek vkladní knížky v CZK Datum zůstatku vkladní knížky Identifikátr vkladní knížky Subjekt / CennePapiry CennePapiry / CennyPapir Cenný Papir / Emitent CennyPapir / PcetCP CennyPapir / DatumStavuCP ISIN emitenta Pčet cenných papírů Datum, ke kterému je infrmace sdělvána Přílha č. 2 Vzry předkládacích zpráv čísl jednací 00 EX 00/00-0 PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rzhdnutí dvlání Krajskému sudu v Spisvá značka sudníh exekutra: Spisvá značka sudu: nepředchází Účastníci řízení: a) právněný: b) pvinný: 1) Napadené rzhdnutí: č.j. 00 EX 00/ ) Odvlání pdal: X Odvlání (byl - nebyl) pdán sbu k tmu právněnu. Odvlání je zalžen na čl. 3) Napadené rzhdnutí byl dručen: a) dvlateli: dd.mm.rrrr b) statním účastníkům řízení: dd.mm.rrrr Odvlání (byl - nebyl) pdán včas. 4) Odvlání byl sudnímu exekutrvi dručen (pštu - sbně - elektrnicky): dd.mm.rrrr 5) Odvlání (byl - nebyl) dručen statním účastníkům.

16 Vyjádření statních účastníků k dvlání (byl - nebyl) pdán. 6) Odvlání (má - nemá) vady, které by bránily v pkračvání. Ppis pstupu při dstranění vad: 7) Odvlání (je - není) přípustné. Přílha: 1) spisvý přehled 2) spis V X, dne dd.mm.rrrr titul, jmén a příjmení sudníh exekutra čísl jednací 00 EX 00/00-0 PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rzhdnutí návrh na zastavení (dklad) Okresnímu sudu v Spisvá značka sudníh exekutra: Spisvá značka sudu: Účastníci řízení: a) právněný: b) pvinný: 1) Návrh na zastavení (dklad) exekuce pdal: X Návrh (byl - nebyl) pdán sbu k tmu právněnu. Návrh je zalžen na čl. 2) Návrh byl sudnímu exekutrvi dručen (pštu - sbně - elektrnicky): dd.mm.rrrr Návrh (byl - nebyl) pdán včas. 3) Návrh (byl - nebyl) dručen statním účastníkům. Vyjádření statních účastníků k návrhu (byl - nebyl) pdán. Ostatní účastníci nevyjádřili s návrhem suhlas. 4) Ostatní účastníci (předlžili - nepředlžili) listiny pdle 55 dst. 2.

17 Listiny jsu zalženy na čl. 5) Návrh (má - nemá) vady, které by bránily v pkračvání. Ppis pstupu při dstranění vad: 6) Vyjádření exekutra k dkladu: Exekutr nevyhvěl návrhu na dklad. Přílha: 1) spisvý přehled 2) spis V X, dne dd.mm.rrrr titul, jmén a příjmení sudníh exekutra čísl jednací 00 EX 00/00-0 PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rzhdnutí námitkách prti příkazu k úhradě nákladů exekuce Okresnímu sudu v Spisvá značka sudníh exekutra: Spisvá značka sudu: Účastníci řízení: a) právněný: b) pvinný: 1) Napadené rzhdnutí: č.j. 00 EX 00/ ) Námitky pdal: X Námitky (byly - nebyly) pdány sbu k tmu právněnu. Námitky jsu zalženy na čl. 3) Napadené rzhdnutí byl dručen: a) právněnému: dd.mm.rrrr

18 b) pvinnému: dd.mm.rrrr Dručenky jsu zalženy na čl. 4) Námitky byly sudnímu exekutrvi dručeny (pštu - sbně - elektrnicky): dd.mm.rrrr Námitky (byly - nebyly) pdány včas. 5) Námitky (byly - nebyly) dručeny statním účastníkům. Vyjádření statních účastníků k námitkám (byl - nebyl) pdán. 6) Námitky (mají - nemají) vady, které by bránily v pkračvání. Ppis pstupu při dstranění vad: 7) Vyjádření exekutra: Exekutr námitkám nevyhvěl. 8) Námitky (jsu - nejsu) přípustné. Přílha: 1) spisvý přehled 2) spis V X, dne dd.mm.rrrr titul, jmén a příjmení sudníh exekutra Přechdná ustanvení nvel: účinné d Čl. III 436/2009 Sb Pznámky pd čaru: 1: 44 zákna č. 283/1991 Sb., Plicii České republiky, ve znění zákna č. 105/2000 Sb. a zákna č. 120/2001 Sb. 2: 28a až 28g vyhlášky č. 37/1992 Sb., jednacím řádu pr kresní a krajské sudy, ve znění pzdějších předpisů. 3: Vyhláška č. 37/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb. a vyhlášky č. 482/2000 Sb.

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Změna: 491/2012 Sb. Změna: 149/2013 Sb. Změna: 149/2013 Sb.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2013 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2013 11:55:02 prkazující stav evidvaný k datu 28.11.2013 11:55:02 A B B1 C Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Změna: 491/2012 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Změna: 491/2012 Sb. Změna: 149/2013 Sb. Změna: 149/2013 Sb. (část) Změna: 365/2014 Sb. 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 13.11.2013 15:15:02 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy CZ0327

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.02.2014 12:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 656569 Martínkv List vlastnictví: 600 550388 Martínkv V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.03.2014 09:18:00 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 611646 Řečkvice List vlastnictví: 740 582786 Brn Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Splečnst pr dražby a rzhdčí řízení, s.r.. Bhuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králvé, tc: 25273400, zapsána v bch. rejstříku vedeném Krajským sudem v Hradci Králvé, ddíl C, vlžka 11935 č.j.0213 Dražební

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. HLAVA I Úvodní ustanovení. Provádění úkonů

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. HLAVA I Úvodní ustanovení. Provádění úkonů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 418/2001 Sb. Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti - znění dle 491/12 Sb. 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Klepsch Luděk a Klepschvá Iveta,

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více