Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)"

Transkript

1 změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb vyhlášku č. 463/2009 Sb /2001 Sb. znění účinné d VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech při výknu exekuční a další činnsti Ministerstv spravedlnsti stanví pdle 131 písm. e) zákna č. 120/2001 Sb., sudních exekutrech a exekuční činnsti (exekuční řád) a změně dalších záknů, (dále jen "zákn"): Část první Obecná ustanvení ( 1-10e) Hlava I Úvdní ustanvení ( 1-6b) 1 Prvádění úknů (1) Úkny, které jsu předmětem exekuční a další činnsti, prvádí sudní exekutr (dále jen "exekutr"). Za pdmínek stanvených záknem může tyt úkny prvádět též exekutrský kandidát (dále jen "kandidát") a exekutrský kncipient. Úkny, které ve výknu rzhdnutí pdle bčanskéh sudníh řádu prvádí vyknavatel, může za pdmínek stanvených záknem prvádět též vyknavatel exekutra. Další zaměstnance může exekutr pvěřit prváděním jednduchých úknů, které jsu předmětem exekuční neb další činnsti. (2) Úkny se prvádějí pdle klnstí případu v takvé dbě, kdy se dá nejspíše předpkládat dsažení výsledku. Tyt úkny lze prvádět i mim bvyklu pracvní dbu a ve dnech pracvníh klidu. (3) Má-li být úkn prveden ve vjenském bjektu neb v bjektu zbrjenéh sbru neb zpravdajské služby, musí si k tmu exekutr předem vyžádat svlení příslušnéh velitele neb ředitele. (4) Úkn, který má být prveden v budvách a místnstech sb, které pžívají diplmatické výsady a imunity, může být prveden jen tehdy, pkud t připuští mezinárdní práv. O prvedení úknu musí exekutr včas vyrzumět Ministerstv spravedlnsti a Ministerstv zahraničních věcí a pžádat je vyslání zástupce k takvému úknu.

2 (5) Exekutr je právněn učinit patření, jichž je třeba k zachvání přádku a k nerušenému výknu exekuce. Djde-li při prvádění exekuce k napadení exekutra, případně k jiné situaci, která znemžňuje prvedení úknu, upustí se d dalšíh prvádění úknu a učiní se tm záznam ve spise; exekutr určí nvý termín a míst prvedení úknu. Jsu-li splněny pdmínky stanvené zvláštním právním předpisem, 1 může exekutr pžádat příslušný plicejní rgán pskytnutí chrany. 2 Prtkl (1) O každém úknu prvedeném v rámci exekuční činnsti sepíše exekutr prtkl. Byl-li úkn učiněn v písemné frmě a listina, v níž je úkn zachycen, je zalžena d spisu, prtkl se nevyhtvuje. (2) V prtklu se uvede a) značení exekutrskéh úřadu a spisvá značka, b) značení právněnéh a pvinnéh, c) míst, čas a předmět úknu, d) jména a příjmení zaměstnanců exekutra, kteří se zúčastnili úknu, jména a příjmení přítmných účastníků a jejich zástupců a jména a příjmení dalších sb, které byly při úknu přítmny, pkud byl mžn zjistit jejich ttžnst, e) stručné vylíčení průběhu úknu, zejména bsah návrhů, které byly při něm pdány. (3) Prtkl musí být sepsán bezprstředně p sknčení úknu, pkud mžn ještě na místě úknu. Prtkl pdepíše exekutr, dále přítmní účastníci, jejich přítmní zástupci a ti, kteří ptvrzují příjem peněz neb věcí, a sby přibrané k úknu. Prtkl pdepíší i ti, jejichž prhlášení je nutn v prtklu uvést. (4) Jestliže se přítmný účastník neb jeh zástupce vzdálí před pdpisem prtklu, pznamená se tat skutečnst v prtklu. Pkud někd z těch, kteří by měli prtkl pdepsat, pdpis dmítne, pznamená se t v prtklu s uvedením důvdů, pkud byly sděleny. (5) Výjimečně může být prtkl sepsán ddatečně pdle pznámek učiněných při úknu. Takvý prtkl exekutr pdepíše sám a v prtklu uvede důvd, prč byl sepsán ddatečně. Takt nelze pstupvat, má-li být prtklem svědčen příjem peněz neb věcí neb má-li prtkl pdepsat sba přibraná k úknu neb ten, jehž prhlášení je třeba uvést v prtklu. 3 (1) Při prvádění exekuce exekutr pskytuje účastníkům, jakž i dalším sbám, kterých se exekuce týká, pučení jejich prcesních právech a pvinnstech. (2) Exekutr vyhtví vyrzumění tm, že dlžka prvedení exekuce byla zapsána d rejstříku zahájených exekucí neb že usnesení dkladu exekuce a zastavení exekuce, exekuční příkaz a příkaz k úhradě nákladů exekuce nabyly právní mci, a dručí je. 4 Sučinnst třetích sb (1) V žádsti sučinnst s peněžním ústavem exekutr uvede, že pžaduje zjištění následujících údajů majetku pvinnéh:

3 a) čísla účtů neb jiné jedinečné identifikátry a jejich druh, b) čísla vkladních knížek neb jiné jedinečné identifikátry, c) aktuální zůstatky na účtech a vkladních knížkách, d) infrmaci vedení předchzích exekucí či jiných mezeních, e) změny na účtech za bdbí psledních 90 dnů zpětně de dne dručení žádsti ve frmě výpisu z účtu, f) infrmaci dalším majetku, věcech, zaknihvaných cenných papírech neb listinách, které peněžní ústav pvinnému spravuje neb které jsu pvinným neb pr pvinnéh u peněžníh ústavu uschvány. (2) Frmát a struktura datvéh subru bsahujícíh žádst sučinnst jsu upraveny v přílze č. 1 k tét vyhlášce. (3) Má-li pvinný prnajatu u peněžníh ústavu bezpečnstní schránku, uvede peněžní ústav v dpvědi namíst údajů pdle dstavce 1 písm. f) identifikační údaje k bezpečnstní schránce a míst, kde se nachází. (4) Ustanvení dstavců 1 až 3 se pužijí i na zjištění údajů majetku manžela pvinnéh bdbně. 5 Prhlášení majetku pvinnéh (1) Exekutr je právněn a) nahlédnut d sudníh spisu prhlášení majetku pvinnéh, neb b) pvažuje-li t za účelné, předvlat pvinnéh a vyzvat h k dbrvlnému splnění pvinnsti, kteru mu ukládá exekuční titul, a k prhlášení majetku. (2) Pkud exekutr zvlí pstup pdle dstavce 1 písm. b), pak hledně prhlášení majetku pstupuje přiměřeně pdle 260a dst. 2 až 260h bčanskéh sudníh řádu. Ustanvení 260b dst. 1 se nepužije. Exekutr též nepučuje pvinnéh následcích, jestliže prhlášení bude dmítnut neb jestliže v něm budu uvedeny nepravdivé neb hrubě zkreslené údaje. 6 Náklady exekuce a náklady právněnéh (1) V exekučním příkazu uvede exekutr způsb exekuce určený k prvedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, jímž budu případně na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce vymženy náklady exekuce a náklady právněnéh. (2) Jsu-li v exekučním příkazu uvedeny pravděpdbné náklady exekuce a pravděpdbné náklady právněnéh, vydá exekutr příkaz k úhradě nákladů exekuce neprdleně pté, kdy djde ke splnění neb vymžení pvinnsti vymáhané v exekučním řízení s výjimku nákladů exekuce a nákladů právněnéh. Exekutr je pvinen pučit tét skutečnsti účastníky řízení v exekučním příkazu, ve kterém tyt pravděpdbné náklady uvedl. (3) Jestliže se náklady exekuce neb náklady právněnéh p vydání příkazu pdle dstavce 1 zvýší neb vzniknu další náklady, vydá exekutr další příkaz k úhradě nákladů exekuce.

4 6a Exekutr zajistí, aby pté, c zastupvání začal, byly jeh zástupci předány spisy, plnění vymžená v exekuci, zajištěné věci, exekutrské úschvy a registry, případně razítk a pečetidl. 6b Smluva zvláštním účtu pdle 46 dst 5 zákna musí bsahvat také ujednání, že právnění nakládat s peněžními prstředky na tmt účtu mají též zástupce exekutra p dbu zastupvání a exekutr jmenvaný d exekutrskéh úřadu, jehž výkn zanikl exekutrvi, který uzavřel smluvu zvláštním účtu. Hlava II Dručvání ( 7-10e) 7 zrušen 8 (1) Sud může pdle 76 dst. 1 zákna pvěřit dručením písemnsti jen exekutra, který byl jmenván d bvdu kresníh sudu, v němž má být dručení prveden, neb exekutra, který má sídl v bci, v níž má být dručení prveden (2) Má-li být písemnst sudu pdle dstavce 1 dručena v bvdu jinéh kresníh sudu, pvěří exekutra dručením písemnsti na žádst příslušnéh sudu sud, v jehž bvdu má být dručení prveden. Džádanému sudu se zašle splu se žádstí rvněž písemnst, která má být dručena. (3) Písemnst sudu uvedenu v dstavcích 1 a 2 může sudní exekutr dručvat jen sám (sbně neb prstřednictvím svéh zaměstnance). 9 Dručvání písemnstí exekutra (1) Vyrzumění tm, že dlžka prvedení exekuce byla zapsána d rejstříku zahájených exekucí, a tm, že exekuční příkaz nabyl právní mci, se dručuje sbám, kterým se pdle zvlenéh způsbu exekuce dručuje vyrzumění právní mci usnesení nařízení výknu rzhdnutí pdle bčanskéh sudníh řádu. (2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce se dručuje právněnému a pvinnému. P nabytí právní mci se příkaz k úhradě nákladů exekuce dručuje sbám pdle dstavce 1. (3) Vyrzumění tm, že usnesení dkladu exekuce neb zastavení exekuce nabyl právní mci, dručuje exekutr těm, jimž se vyrzumění dkladu neb zastavení výknu rzhdnutí dručuje pdle bčanskéh sudníh řádu. 10 Splečné ustanvení dručvání (1) Při dručvání se pstupuje pdle bčanskéh sudníh řádu a vyhlášky jednacím řádu pr kresní a krajské sudy 2. Prvádí-li dručení exekutr, má přitm stejná práva a pvinnsti, jaké tyt právní předpisy

5 přiznávají a sudu neb sudnímu dručvateli; ttéž platí, prvádí-li se dručvání prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb neb jiné sby, která prvádí přepravu zásilek. Ustanvení 48 dst. 4 bčanskéh sudníh řádu platí i pr písemnsti exekutra bdbně. (2) Pužije-li exekutr k dručení písemnsti prvzvatele pštvních služeb neb jiné sby, která prvádí přepravu zásilek, dpvídá za dručení stejně, jak kdyby je prvedl sám (sbně neb prstřednictvím svéh zaměstnance). 10a (1) Předkládá-li exekutr exekučnímu, dvlacímu neb dvlacímu sudu věc k rzhdnutí, předlží zárveň s exekučním spisem předkládací zprávu a spisvý přehled. (2) Vzry předkládacích zpráv pr předkládání věcí sudu jsu upraveny v přílze č. 2 k tét vyhlášce. Je-li sudu předkládána věc, k níž není v přílze č. 2 k tét vyhlášce upraven vzr předkládací zprávy, pužijí se vzry uvedené v přílze č. 2 k tét vyhlášce bdbně. (3) Učiní-li exekutr p pstupení spisu sudu v exekučním řízení další úkn, infrmuje tmt úknu sud, případně mu zašle stejnpis rzhdnutí. 10b rar. (1) Elektrnický spis se sudu předkládá v jednm adresáři, který může být kmprimván d frmátu zip či (2) Elektrnický spis se předkládá na pevném datvém nsiči. (3) Každý dkument je ulžen v samstatném subru. Jedntlivé subry se ukládají v následujících frmátech: a) subry bsahující textvé dkumenty a dručenky ve frmátu pdf neb zf, b) subry bsahující elektrnicku pštu ve frmátu EML, c) subry bsahující brázky (ftgrafie) ve frmátu jpg, jpeg neb jfif (Jint Phtgraphic Experts Grup File Interchange Frmat), png (Prtable Netwrk Graphics), tiff (Tagged Image File Frmat) aneb gif (Graphics Interchange Frmat), d) subry bsahující videnahrávky ve frmátu mpeg1 neb mpeg2 (Mving Picture Experts Grup Phase 1/Phase 2), e) subry bsahující audizáznam ve frmátu wav (Wavefrm Audi Frmat), mp2 neb mp3 (MPEG-1 Audi Layer 2/Layer 3). (4) Odchzí dkumenty exekutr či jeh pvěřený zaměstnanec patří zaručeným elektrnickým pdpisem. Autrizvaná knverze se prvede u příchzích dkumentů, které jsu důležité pr vedení exekuce, zejména u rzhdnutí sudu, pravných prstředků, prcesních pdání účastníků a plných mcí. (5) Název subru v adresáři je ttžný s názvem dkumentu ve spisvém přehledu a bsahuje čísl jednací (přadvé čísl úknu). (6) Název subru s dručenku bsahuje vedle názvu dkumentu i jmén adresáta. 10c

6 (1) K adresáři s elektrnickým spisem se připjí subr se spisvým přehledem. Tent subr bsahuje spisvu značku exekutra, spisvu značku sudu, pd kteru příslušný sud pvěřil exekutra prvedením exekuce, značení právněnéh, pvinnéh a exekučníh titulu, ppřípadě suvislst s jiným spisem, údaj přadvém číslu suvisející úschvy a další údaje pdle uvážení exekutra; je-li exekučním titulem ukládán peněžité plnění, uvede se výše tht plnění. Týká-li se řešená věc vymáhanéh plnění, předkládá se k adresáři i subr bsahující finanční přehled. (2) Exekutr předkládá elektrnický exekuční spis a) se spisvým přehledem, který bsahuje čísla jednací (přadvá čísla úknu), výstižné názvy dkumentů a dkazy na všechny subry s jedntlivými dchzími či příchzími dkumenty ( 10b dst. 4 a 5), neb b) se spisvým přehledem, který umžňuje přímý přechd na jedntlivé subry s dkumenty a dručenkami (interaktivní spisvý přehled); přímým přechdem se rzumí kliknutí na název dkumentu ve spisvém přehledu. (3) Spisvý přehled a jedntlivé subry jsu řazeny chrnlgicky. 10d Ustanvení 10b a 10c se pužijí přiměřeně i pr předkládání listinných spisů sudům a pr předkládání spisů Exekutrské kmře České republiky, Ministerstvu spravedlnsti a předsedům kresních sudů. 10e (1) Na rzhdnutí dvlacíh sudu vyznačuje dlžku právní mci exekutr. (2) Vede-li exekutr elektrnický spis, uchvá riginál rzhdnutí dvlacíh neb dvlacíh sudu, prtkl hlasvání v zalepené bálce, ppřípadě další listiny pstupené dvlacím neb dvlacím sudem v pmcném listinném spise. V elektrnickém spise učiní exekutr dkaz na takvý pmcný listinný spis. Část druhá Pstup exekutra při exekuční a další činnsti ( 11-18) 11 Nestanví-li tat vyhláška jinak, pužijí se pr pstup exekutra při prvádění jedntlivých způsbů exekuce přiměřeně ustanvení části deváté ddílu druhéh až pátéh vyhlášky jednacím řádu pr kresní a krajské sudy. 3 Exekuce k vymžení peněžitéh plnění 12 Pžádá-li t při prvádění exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů plátce mzdy, právněný neb pvinný a není-li exekuce prváděna ve prspěch více právněných, určí exekutr, jaká částka má být v příslušném výplatním bdbí ze mzdy pvinnéh sražena. 13 Pvlí-li sud při prvádění exekuce přikázáním phledávky z účtu u peněžníh ústavu dklad exekuce a byl-li peněžnímu ústavu dručen usnesení pvlení dkladu před prvedením exekuce, neprvede peněžní

7 ústav exekuci, dkud mu nebude exekutrem dručen vyrzumění, že dklad byl zrušen, neb v případě, že sud pvlil dklad exekuce pdle 54 dst. 1 zákna, vyrzumění, že dba dkladu uplynula. 14 zrušen 15 (1) Zvukvě brazvý záznam, který se přizuje průběhu prhlídky bytu a jiných místnstí, bsahuje datum a čas, v němž přizvání záznamu prbíhá. Zaznamenány musí být všechny úkny, k nimž při prhlídce bytu a jiných místnstí dchází. (2) Zlat v jiné pdbě než světvě bchdvatelných slitcích, jiné drahé kvy a drahé kameny dhadne znalec. Exekutr je následně prdá v dražbě jak jiné mvité věci. 16 Dražební jednání při prvádění exekuce prdejem nemvitsti a prdejem pdniku může řídit jen exekutr neb kandidát; jedntlivé úkny při jednání, jimiž se nerzhduje, může na základě pvěření exekutra prvést jiný zaměstnanec exekutra; řídí se přitm pkyny exekutra neb kandidáta. 16a Dražba nemvitsti prvedená elektrnicky (1) Rzhdne-li exekutr prvést dražbu elektrnicky, dražební jednání se nenařizuje. Bezprstředně před časem zahájení elektrnické dražby na adrese internetvé stránky, na které se dražba bude knat, exekutr zveřejní rzhdnutí, zda je prkázán předkupní práv, a známení, která další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemvitsti váznu. Dále uvede, zda byl zjištěn, že byla pdána žalba na vylučení prdávané nemvitsti z exekuce. (2) Ttžnst dražitelů a dalších účastníků dražby lze věřit přihlášku k účasti na dražbě pdepsanu a) před exekutrem neb jeh zaměstnancem p prkázání ttžnsti platným úředním průkazem, b) úředně věřeným pdpisem, neb c) uznávaným elektrnickým pdpisem. (3) Každý dražitel je v dražbě navenek značen identifikátrem, ze kteréh nelze zjistit jeh ttžnst. (4) Dražba se kná, pkud dražitelé činí pdání. Exekutr nevyzývá dražitele, aby činili vyšší pdání, a neupzrňuje dražitele, že bude udělvat příklep. (5) Je-li v psledních pěti minutách před časem uknčení dražby učiněn pdání, psuvá se čas uknčení dražby pět minut d kamžiku psledníh pdání. Je-li v tét lhůtě učiněn vyšší pdání, psuvá se čas uknčení dražby pět minut. Uplyne-li d psledníh učiněnéh pdání pět minut, aniž by byl učiněn vyšší pdání, elektrnická dražba se tím knčí. (6) Bezprstředně p uknčení dražby exekutr udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší pdání. (7) O prvedené dražbě se přizuje záznam, ve kterém se uvedu

8 a) údaje pdle 2 dst. 2 písm. a) až c), b) stručný bsah úknů a rzhdnutí pdle dstavce 1, c) seznam jedntlivých dražitelů s přiřazeným identifikátrem pdle dstavce 3, d) přehled učiněných příhzů s uvedením částky, času a sby, která příhz učinila, e) údaje skutečnstech pdle dstavce 6. 16b Dražba mvitých věcí prvedená elektrnicky Pr dražbu mvitých věcí prvedenu elektrnicky platí 16a bdbně. 17 Exekuce k vymžení nepeněžitéh plnění Pkuty ulžené při exekuci prvedením prací neb výknů pdle 351 bčanskéh sudníh řádu připadají státu a pvinný je vždy pvinen pkuty zaplatit na účet exekučníh sudu; tm musí být exekutrem pučen. 18 Dbrvlná dražba (1) Na dražební jednání při prvádění dražby mvité neb nemvité věci na návrh vlastníka či sby právněné dispnvat s věcí se vztahuje ustanvení 16 a 16a. (2) Výtěžek dražby se vyplatí navrhvateli. Část třetí Účinnst ( 19) 19 Tat vyhláška nabývá účinnsti dnem vyhlášení. Ministr: JUDr. Bureš v. r. Přílha č. 1 Frmát a struktura datvéh subru bsahujícíh žádst sučinnst a dpvěď na žádst sučinnst Tat přílha stanvuje definici datvých struktur, frmátů dtazů a dpvědí, jakž i pravidel jejich výměny.

9 I. PRAVIDLA STANDARDIZOVANÉ VÝMĚNY DAT 1. Obecná pravidla a) Jedná se výměnu dat typu dtaz/dpvěď (request/respnse), kde dtaz je vytvářen Exekutrem a dpvěď dtazvanu Banku. b) Datvý frmát Dtazu/Odpvědi bude využívat syntaxe jazyka XML (extensible Markup Language) c) V jednm subru dávky Dtazů a Odpvědí je puze jedna struktura uvzená jednu hlavičku bsahující jednu dávku s více Dtazy d) Subr je kódván v UTF-8 e) Řádky subru jsu dřádkvány znaky CR+LF (ASCII 13+10), včetně psledníh řádku f) Řádky XML struktury mhu, ale nemusí být strukturvány g) Subr musí mít uvzující XML hlavičku <? xml versin= 1.0 encding= UTF-8?> + dřádkvání h) Přípna subru vždy. xml i) Standardizvanu frmu nelze pužít pr Dtazy na subjekty bez IČO neb RČ (Dtazy jsu elektrnicky zasílány samstatně, bez pužití standardizvané datvé struktury) j) Datvý subr s Dtazem exekutra musí splňvat všechny definvané pdmínky Definice dtazu XSD uvedené níže ve výpisu definičníh subru k) Datvý subr s dpvědí na výzvu musí splňvat všechny definvané pdmínky Definice dpvědi XSD uvedené níže ve výpisu definičníh subru l) Sudní exekutři pžadují elektrnicku cestu výhradně infrmace ptřebné k prvedení knkrétní exekuce. m) Datvý subr s dpvědí nebsahuje zrušené a úvěrvé účty n) Na každý Dtaz Exekutra generuje dtazvaná Banka právě jednu Odpvěď, tj. i v případě, že se např. v Odpvědi vrací údaje více účtech Subjektu, je Odpvěď jedna, bsahující více příslušných plžek. ) Odpvěď na Dtaz vždy bsahuje všechny infrmace z Dtazu. Nelze-li Dtaz vyřídit z věcnéh hlediska (neexistující účty atd.), nebude Odpvěď bsahvat příslušné datvé struktury dpvědi (čísla účtů atd.). p) Pkud vznikne při zpracvání čekávaná i nečekávaná chyba technickéh charakteru (špatně frma XML, verze), bude Odpvědí infrmace chybě a zpracvání Dtazu jak celku se v tmt případě dmítne. q) V případě evidvané duplicity Subjektů k danému RČ neb IČO v databázi Banky bude dpvěď bsahvat infrmaci, upzrňující na nejednznačnu identifikaci Subjektu. Exekutrský úřad p bdržení Odpvědi s uvedenu chybu pstupuje tak, že zašle bance ddatečný písemný dtaz s upřesňujícími infrmacemi, ptřebnými pr správný výběr Subjektu. Banka vytvří písemnu dpvěď, kteru zasílá mim systém standardizvané výměny.

10 r) V případě, jde-li Dtaz na účet vedený pr více sb, z nichž každá má pstavení majitele účtu (splumajitelé), bude v Odpvědi Banky genervána zpráva tét skutečnsti. 2. Způsb předávání dat a) Žádst sučinnst zasílá exekutr bance prstřednictvím Infrmačníh systému datvých schránek (ISDS) případně jiným způsbem na základě dhdy s Banku. b) V předmětu zprávy bsahující Žádst sučinnst a v předmětu dpvědi na sučinnst bude vždy uveden text XMLEXE SOUC. 3. Pvinné náležitsti žádsti sučinnst a) Průvdní dpis b) Datvý XML subr vygenervaný v suladu s Definicí dtazu 4. Pvinné náležitsti dpvědi na žádst sučinnst a) Průvdní dpis b) Datvý XML subr vygenervaný v suladu s Definicí dpvědi II. NÁZVY DATOVÝCH SOUBORŮ 1. Datvý subr s žádstí sučinnst má vždy přípnu xml, jeh název je tvřen z těcht částí: řadí P Část élka D Ppis 1 EU 2 zkratka pr exekutrský úřad 2 Kód EU 3 Čísl dtazujícíh se EU 3 Kód zaměstnance 3 Jedinečný kód dpvědnéh zaměstnance Exekutra v rámci exekutrskéh úřadu 4 1 Oddělvač 5 Datum vytvření 6 Datum vytvření subru - dávky Dtazů ve tvaru YYMMDD 6 1 Oddělvač 7 Přadvé čísl subru 3 Přadvé čísl subru jedinečné pr kmbinaci Kódu EU, kódu dpvědnéh zaměstnance EU a data vytvření subru 8 1 Oddělvač

11 9 dt 3 Identifikace typu subru - dávka Dtazů 10.xml 4 Přípna indikující frmát subru -XML. 2. Datvý subr s dpvědí banky na žádst sučinnst má vždy přípnu xml, jeh název je tvřen z těcht částí: řadí P Část élka D Ppis 1 EU 2 zkratka pr exekutrský úřad. 2 Kód EU 3 Čísl dtazujícíh se EU. 3 Kód zaměstnance 3 Jedinečný kód dpvědnéh zaměstnance v rámci exekutrskéh úřadu 4 1 Oddělvač 5 Datum vytvření 6 Datum vytvření subru - dávky Dtazů ve tvaru YYMMDD 6 1 Oddělvač 7 Přadvé čísl subru 3 Přadvé čísl subru jedinečné pr kmbinaci Kódu EU, kódu dpvědnéh zaměstnance a data vytvření subru 8 1 Oddělvač 9 Kód Banky 4 Kód Banky,která vygenervala dávku Odpvědí 10 1 Oddělvač 11 dp 3 Identifikace typu subru - dávka Odpvědí 12.xml 4 Přípna indikující frmát subru -XML. III. PRAVIDLA PLNĚNÍ POLÍ DATOVÝCH SOUBORŮ 1. Datvý subr žádsti sučinnst bsahuje elementy a atributy značené I 2. Datvý subr dpvědi na žádst sučinnst bsahuje elementy a atributy značené I a O 3. Nepvinné elementy a atributy jsu značeny znaky *) 4. Pkud banka nesděluje některý z údajů, které Odpvěď na Dtaz Typu 02 bsahuje navíc prti Odpvědi na Dtaz Typu 01, uvede tut skutečnst přím v knkrétním pli Odpvědi. 5. Najeden Dtaz Typu 01,02 je jedna Odpvěď bsahující více plžek. 6. U Dtazů 01,02 je uvedena vždy jen jedna identifikace - buď jen IČO (pr právnicku sbu) neb jen RČ (pr sbu fyzicku i fyzicku-pdnikatele).

12 Element / Atribut Typ dtazu Výzva / Vygenerval I*) I*) Výzva / Odpvěděl O O Výzva / EUrad I*) I*) Výzva / Banka O O Výzva / CJVyzvy I I Výzva / TypDtazu I I Subjekt/ID I I Subjekt/TypID I I Subjekt/CJEU I I Subjekt/Název I I Subjekt / Dkument I I Subjekt / Zprava O Prilhy / Prilha O*) O*) Ucet / CislUctu Učty / MenaUctu Učty / TypUctu Učty / Zůstatek 0 0 Učty / DatumZustatku Transakce / Datum Transakce / Castka Transakce / Ppis Exekuce / VystavceEP Exekuce / DatumEP Exekuce / CislJednaci Exekuce / Blkace VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky VkladniKnizka / DatumZustatku VkladniKnizka / IDVkladniKnizky Cenný Papir / Emitent

13 Cenný Papir / PcetCP CennyPapir / DatumStavuCP Safesvé schránky / CislSchranky Safesvé schránky / Ulice Safesvé schránky / Měst Safesvé schránky / PSC IV. POPIS ELEMENTŮ A ATRIBUTŮ DATOVÝCH SOUBORŮ Element / Atribut Výzva Výzva / Vygenerval Výzva / EUrad Výzva / Banka Ppis Křenvý element Jmén/Kód zaměstnance exekutrskéh úřadu, který subr vytvřil Číselný kód exekutrskéh úřadu, případně dplněný na 3 místa nulami zleva 4 místný číselný kód banky Výzva / CJVyzvy úřad Čísl jednací výzvy, pd kterým ji eviduje exekutrský Výzva / TypDtazu Typ dtazu 01 neb 02, dle pžadavku na pžadvaný rzsah dpvědi (viz kap. 3 tét Přílhy) Výzva / Subjekty Subjekty / Subjekt Subjekt/ID Subjekt/TypID Subjekt/CJEU Subjekt / Název Subjekt/ Zprava Rdné neb identifikační čísl sby prvěřvanéh subjektu uvedené bez mezer, pmlček, lmítek apd. v délce 8-10 číslic. Typ identifikátru, přípustné hdnty puze RC a ICO. Čísl jednací případu/exekuce, pd kterým jej eviduje exekutrský úřad Název prvěřvanéh subjektu Zpráva banky bsahující číselný kód a případné sdělení vztahující se k pskytvání infrmací knkrétním subjektu. Přípustné hdnty: 001 Subjekt nenalezen, 002 Chybný Dkument, 003 Nejednznačná identifikace Subjektu, 000 Dplnění vlnéh textu (např. pznámky)

14 Subjekt/Prilhy Prilhy / Prilha Přesný název subru bsahujícíh Přílhu k sučinnsti, který je zaslán stejnu datvu zprávu splu s datvým subrem dpvědi. Subjekt/Ucty Ucty / Ucet Ucet / CislUctu Ucet / MenaUctu Sestnáctimístné čísl účtu bez pmlček a mezer případně dplněné na 16 míst nulami zleva. ISO kód měny účtu Ucet / TypUctu B - běžný účet, S - Vkladní knížka / Vkladvý účet, T - Termínvaný vklad Ucet / Zůstatek Ucet / DatumZustatku Zůstatek v měně účtu Datum zůstatku účtu Ucet / TransakceUctu TransakceUctu / Transakce Transakce / Datum Transakce / Castka Transakce / Ppis D dpvědi banka připjí infrmace transakcích za bdbí psledních 3 měsíců. Pkud by pčet transakcí přesahval 100, bude uveden puze psledních 100 transakcí. Datum transakce Částka transakce Dplňující infrmace k transakci Ucet / ExekuceUctu ExekuceUctu / Exekuce Exekuce / VystavceEP Exekuce / DatumEP Exekuce / CislJednaci Exekuce / Blkace Výstavce exekučníh příkazu Datum zadání exekučníh příkazu Čísl jednací exekučníh příkazu Nařízená výše blkace Subjekt / Schránky Schránky / Schránka Schránka / CislSchranky Schránka / Ulice Schránka / Měst Schránka/PSC Identifikace bezpečnstní schránky Ulice, kde se schránka nachází Měst, kde se schránka nachází Směrvací čísl, kde se schránka nachází Subjekt / VkladniKnizky VkladniKnizky / VkladniKnizka

15 VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky VkladniKnizka / DatumZustatku VkladniKnizka / ID VkladniKnizky Zůstatek vkladní knížky v CZK Datum zůstatku vkladní knížky Identifikátr vkladní knížky Subjekt / CennePapiry CennePapiry / CennyPapir Cenný Papir / Emitent CennyPapir / PcetCP CennyPapir / DatumStavuCP ISIN emitenta Pčet cenných papírů Datum, ke kterému je infrmace sdělvána Přílha č. 2 Vzry předkládacích zpráv čísl jednací 00 EX 00/00-0 PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rzhdnutí dvlání Krajskému sudu v Spisvá značka sudníh exekutra: Spisvá značka sudu: nepředchází Účastníci řízení: a) právněný: b) pvinný: 1) Napadené rzhdnutí: č.j. 00 EX 00/ ) Odvlání pdal: X Odvlání (byl - nebyl) pdán sbu k tmu právněnu. Odvlání je zalžen na čl. 3) Napadené rzhdnutí byl dručen: a) dvlateli: dd.mm.rrrr b) statním účastníkům řízení: dd.mm.rrrr Odvlání (byl - nebyl) pdán včas. 4) Odvlání byl sudnímu exekutrvi dručen (pštu - sbně - elektrnicky): dd.mm.rrrr 5) Odvlání (byl - nebyl) dručen statním účastníkům.

16 Vyjádření statních účastníků k dvlání (byl - nebyl) pdán. 6) Odvlání (má - nemá) vady, které by bránily v pkračvání. Ppis pstupu při dstranění vad: 7) Odvlání (je - není) přípustné. Přílha: 1) spisvý přehled 2) spis V X, dne dd.mm.rrrr titul, jmén a příjmení sudníh exekutra čísl jednací 00 EX 00/00-0 PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rzhdnutí návrh na zastavení (dklad) Okresnímu sudu v Spisvá značka sudníh exekutra: Spisvá značka sudu: Účastníci řízení: a) právněný: b) pvinný: 1) Návrh na zastavení (dklad) exekuce pdal: X Návrh (byl - nebyl) pdán sbu k tmu právněnu. Návrh je zalžen na čl. 2) Návrh byl sudnímu exekutrvi dručen (pštu - sbně - elektrnicky): dd.mm.rrrr Návrh (byl - nebyl) pdán včas. 3) Návrh (byl - nebyl) dručen statním účastníkům. Vyjádření statních účastníků k návrhu (byl - nebyl) pdán. Ostatní účastníci nevyjádřili s návrhem suhlas. 4) Ostatní účastníci (předlžili - nepředlžili) listiny pdle 55 dst. 2.

17 Listiny jsu zalženy na čl. 5) Návrh (má - nemá) vady, které by bránily v pkračvání. Ppis pstupu při dstranění vad: 6) Vyjádření exekutra k dkladu: Exekutr nevyhvěl návrhu na dklad. Přílha: 1) spisvý přehled 2) spis V X, dne dd.mm.rrrr titul, jmén a příjmení sudníh exekutra čísl jednací 00 EX 00/00-0 PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rzhdnutí námitkách prti příkazu k úhradě nákladů exekuce Okresnímu sudu v Spisvá značka sudníh exekutra: Spisvá značka sudu: Účastníci řízení: a) právněný: b) pvinný: 1) Napadené rzhdnutí: č.j. 00 EX 00/ ) Námitky pdal: X Námitky (byly - nebyly) pdány sbu k tmu právněnu. Námitky jsu zalženy na čl. 3) Napadené rzhdnutí byl dručen: a) právněnému: dd.mm.rrrr

18 b) pvinnému: dd.mm.rrrr Dručenky jsu zalženy na čl. 4) Námitky byly sudnímu exekutrvi dručeny (pštu - sbně - elektrnicky): dd.mm.rrrr Námitky (byly - nebyly) pdány včas. 5) Námitky (byly - nebyly) dručeny statním účastníkům. Vyjádření statních účastníků k námitkám (byl - nebyl) pdán. 6) Námitky (mají - nemají) vady, které by bránily v pkračvání. Ppis pstupu při dstranění vad: 7) Vyjádření exekutra: Exekutr námitkám nevyhvěl. 8) Námitky (jsu - nejsu) přípustné. Přílha: 1) spisvý přehled 2) spis V X, dne dd.mm.rrrr titul, jmén a příjmení sudníh exekutra Přechdná ustanvení nvel: účinné d Čl. III 436/2009 Sb Pznámky pd čaru: 1: 44 zákna č. 283/1991 Sb., Plicii České republiky, ve znění zákna č. 105/2000 Sb. a zákna č. 120/2001 Sb. 2: 28a až 28g vyhlášky č. 37/1992 Sb., jednacím řádu pr kresní a krajské sudy, ve znění pzdějších předpisů. 3: Vyhláška č. 37/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb. a vyhlášky č. 482/2000 Sb.

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.04.2014 07:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 30 INS 8988 / 2012 pr AK2H inslvence v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více