usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "usnesení o nařízení termínu dražebního jednání"

Transkript

1 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4 s účinnstí d nvým sudním exekutrem d uvlněnéh Exekutrskéh úřadu Pardubice p sudním exekutrvi JUDr. Arnštu Hfmanvi, který byl pvěřen k prvedení exekuce Městským sudem Brn dne pd č. j. 69Nc 58/ prti pvinnému: MERCATON C.,spl.s r.., se sídlem Jaselská 11, Brn, IČ: na návrh právněnéh: Českmravská záruční a rzvjvá banka a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ: k vymžení pvinnsti pvinnéh zaplatit právněnému phledávku ve výši Kč, s příslušenstvím, tj. úrky ve výši ,48 Kč, úrky z prdlení ve výši 24% rčně z částky ,11 Kč de dne d zaplacení a pvinnsti uhradit právněnému náklady v exekučním řízení a sudnímu exekutrvi náklady exekuce vydává v suladu s ust. 52 dst. 1 a 69 zákna č. 120/2001 Sb., exekučníh řádu (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na 336b zákna č. 99/1963 Sb., bčanský sudní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ".s.ř.") k prvedení exekuce prti pvinnému tt usnesení nařízení termínu dražebníh jednání I. Dražební jednání, které byl půvdně nařízení dražební vyhlášku č.j. 029 EX 638/06-36 se bude knat dne v sídle Exekutrskéh úřadu v Mravanech, ul. 9. května 215, Mravany, d 13,30 hd. II. Ostatní bdy usnesení sudníh exekutra JUDr. Arnšta Hfmana č.j. 029 EX 638/06-36 ve spjení s usnesením Krajskéh sudu v Brně č.j. 20C 69/2014 ze dne zůstávají v platnsti a nezměněny. O d ů v d n ě n í: Sudní exekutr JUDr. Arnšt Hfman, Exekutrský úřad Pardubice byl Městským sudem Brn dne , pd č. j. 69Nc 58/ pvěřen prvedením exekuce na majetek pvinnéh. Dnem zanikl výkn funkce sudníh exekutra JUDr. Arnšta Hfmana a d uvlněnéh Exekutrskéh úřadu Pardubice byl rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky jmenván rzhdnutím č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4 s účinnstí d nvým sudním exekutrem Mgr. Tmáš Vbrník. Pdle 15 dst. 5 zákna č. 120/2001 Sb. z. exekutr jmenvaný d exekutrskéh úřadu, jehž výkn zanikl, převezme spisy tht exekutrskéh úřadu a prvádí dále exekuční i další činnst. Dne byla vydána dražební vyhláška č. j. 029 EX 638/06-36, prti které pdal Dr. Jiří Rýpar dvlání. Krajský sud v Brně usnesením č.j. 20C 69/2014 ze dne dmítl tt dvlání a bdech dražební vyhlášku sudníh exekutra ptvrdil. Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník na základě předchzích citvaných rzhdnutí stanvil tímt usnesením nvý termín dražebníh jednání. P u č e n í : Prti tmut usnesení není přípustné dvlání. Odvlání není rvněž přípustné ani prti těm částem usnesení č. j. 029 EX 638/06-36, u kterých zákn běžně připuští dvlání, nebť tt usnesení již nabyl právní mci - byl ptvrzen usnesením Krajskéh sudu v Brně č.j. 20C 69/2014 ze dne Tt usnesení a další citvaná usnesení se splečně vyvěšují na Úřední desku Exekutrskéh úřadu a na el. úřední desku sudníh exekutra Mgr. Tmáše Vbrníka způsbem umžňujícím dálkvý přístup. V Mravanech dne Dručvání: Z1 (DS:) právněný, sby, které d řízení přistupily jak další právnění, sby kterým svědčí předkupní práv, jiné věcné práv neb nájemní práv k draženým nemvitstem, sby které přihlásily své vyknatelné phledávky neb phledávky zajištěné zástavním právem na dražených nemvitstech Z3 (DS:) FÚ a OÚ (MÚ) dle sídla či bydliště pvinnéh a umístění nemvitsti Z3 (DS:) OSSZ a zdravtní pjišťvny, katastrální úřad, OÚ bce s rzšířenu půsbnstí dle umístění nemvitsti Vyvěšení: Úřední deska Exekutrskéh úřadu Pardubice, OÚ dle umístění nemvitsti Uveřejnění Mgr. Tmáš Vbrník, sudní exekutr, Exekutrský úřad Pardubice

2 Tt rzhdnutí ze dne č.j. EX 638/06-36 nabyl právní mci dne Připjení dlžky prvedl(a) Mgr. Tmáš Vbrník dne Exekutrský úřad Pardubice, JUDr. Arnšt Hfman, sudní exekutr se sídlem 9. května 215, Mravany tel.: fax: Úřední deska: ISDS: 5zzg8gj Bankvní spjení: GE Mney Bank a. s., č. ú /0600, IČ , DIČ CZ JUDr. Arnšt Hfman je zapsán v seznamu sudních exekutrů vedenéh Exekutrsku kmru České republiky pd e. č EX 638/06-36 Sudní exekutr Hfman Arnšt JUDr., Exekutrský úřad Pardubice se sídlem 9. května 215, Mravany pvěřený k prvedení exekuce v usnesení nařízení exekuce, vydaném Městským sudem Brn ze dne č. j. 69Nc 58/2006-4, prti pvinnému: MERCATON C.,spl.s r.., se sídlem Jaselská 11, Brn, IČ: na návrh právněnéh: Českmravská záruční a rzvjvá banka a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ: k vymžení pvinnsti pvinnéh zaplatit právněnému phledávku ve výši Kč, s příslušenstvím, tj. úrky ve výši ,48 Kč, úrky z prdlení ve výši 24% rčně z částky ,11 Kč de dne d zaplacení a pvinnsti uhradit právněnému náklady v exekučním řízení a sudnímu exekutrvi náklady exekuce vydává v suladu s ust. 52 dst. 1 a 69 zákna č. 120/2001 Sb., exekučníh řádu (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na 336b zákna č. 99/1963 Sb., bčanský sudní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ".s.ř.") k prvedení exekuce prti pvinnému tt usnesení nařízení dražebníh jednání (dražební vyhláška) I. Nařizuje se dražební jednání, které se kná dne v sídle Exekutrskéh úřadu Pardubice na adrese 9. května 215, Mravany d 11:00:00 hd. II. Předmětem dražby jsu: stavba budva bez č.p./č.e. /bjekt výrby/ na pzemku p.č. 483/2; stavba budva bez č.p./č.e. /bjekt výrby/ na pzemku p.č. 483/3; pzemky p.č. 481/1, 482/1, 482/3, 483/2, 483/3 vše zapsán na LV 908 v k.ú. Hrdějvice, kr. České Budějvice včetně jejich sučástí a příslušenství tvřené: betnvými jímkami na pzemku p.č. 482/1 k.ú. Hrdějvice; rzvdy inženýrských sítí v areálu pvinné v k.ú. Hrdějvice na pzemcích p.č. 481/1, 482/1, 482/3, 483/2, 483/3 v uvedeném katastrálním území sestávajících z: plynvé přípjky DN 100 včetně regulační stanice; rzvdu vdy JS 80; kanalizačníh sběrače JS 300; vedlejšími stavbami: přístřešky zásbníků survin na pzemku p.č. 482/1 k.ú. Hrdějvice; přístřešek na pzemku p.č. 481/1 k.ú. Hrdějvice; plechvé sklady (celkem 54,6m2 zastavěné plchy uvnitř výrbníh areálu Hrdějvice; přípjka vdy DN 50 mm; vdměrná šachta s pklpem; přípjka kanalizace DN 200 mm; kanalizační šachta skružená; septik nad 15 m3. venkvními úpravami: plchy z betnvých dlaždic 30x30; plchy z betnvých dlaždic 50x50; plchy z betnu asfaltvéh tl. 40mm; plchy z penetračníh makadanu; pěrné zdi mnlitické z prstéh betnu; plt z celvých pltvých rámů na celvých slupcích d betnvých patek 27,17 m2; 1

3 pdezdívka z mnlitickéh betnu; plt z celvých pltvých rámů na celvých slupcích d betnvých patek 276m2; vrata celvá s výplní z drátěnéh pletiva vč. slupků; vrátka celvá s výplní z drátěnéh pletiva vč. slupků; trvalými prsty tvřenými listnatými a jehličnatými strmy v pčtu celkem 10 ks na pzemcích p.č. 481/1, 482/1, 482/3, 483/2, 483/3 v katastrálním území Hrdějvice, III. Výsledná cena dražených nemvitstí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkvých hdnt patřících k dražebnímu celku činí částku ve výši ,- Kč a byla určena usnesením sudníh exekutra JUDr. Arnšta Hfmana, Exekutrský úřad Pardubice, č. j. 029 Ex 638/06 32 ze dne na základě psudku znalce ze dne , vyhtvenéh pd č. j. 76/ZP/2013. IV. Nejnižší pdání stanvuje sudní exekutr ve výši ,- Kč. V. Dražební jistta je stanvena sudním exekutrem v částce Kč. Zájemci kupi dražených nemvitstí jsu pvinni zaplatit jisttu bezhtvstní platbu na účet sudníh exekutra č.ú /0600, variabilní symbl platby 63806, specifický symbl platby je rdné čísl zájemce, který je fyzicku sbu, neb IČ zájemce účast ve dražbě, který je právnicku sbu. K úhradě dražební jistiny na bankvní účet sudníh exekutra lze přihlédnut puze tehdy, byl-li před zahájením dražebníh jednání zjištěn, že na účet sudníh exekutra také dšla. S hledem na mezení výše htvstních plateb vyplývající ze zvláštníh právníh předpisu nebude v tmt dražebním jednání připuštěna úhrada dražební jistty d pkladny sudníh exekutra! VI. Práva a závady spjené s nemvitstí: Práva: Věcné břemen chůze a jízdy p parcele p.č. 482/5 pr vlastníka pzemků p.č. 481/1, 482/1, 482/3, 483/2, 483/3 a stavby budvy bez č.p./č.e. /bjektu výrby/ na pzemku p.č. 483/2, stavby budvy bez č.p./č.e. /bjektu výrby/ na pzemku p.č. 483/3 v katastrálním území Hrdějvice na základě smluvy zřízení věcnéh břemene úplatná ze dne zn. V-3101/ Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen vedení inženýrských sítí - plynu, elektrickéh prudu, vdy a kanalizace s pdmínku nehržení činnsti ke stavbě č.p. 513 v k.ú. Hrdějvice pr vlastníka pzemků p.č. 481/1, 482/1, 482/3, 483/2, 483/3 a stavby budvy bez č.p./č.e. /bjektu výrby/ na pzemku p.č. 483/2, stavby budvy bez č.p./č.e. /bjektu výrby/ na pzemku p.č. 483/3 v katastrálním území Hrdějvice na základě smluvy zřízení věcnéh břemene zn. V-3558/2003 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen vedení inženýrských sítí - plynu, elektrickéh prudu, vdy a kanalizace s pdmínku nehržení činnsti p pzemku p.č. 487 v k.ú. Hrdějvice pr vlastníka pzemků p.č. 481/1, 482/1, 482/3, 483/2, 483/3 a stavby budvy bez č.p./č.e. /bjektu výrby/ na pzemku p.č. 483/2, stavby budvy bez č.p./č.e. /bjektu výrby/ na pzemku p.č. 483/3 v katastrálním území Hrdějvice na základě smluvy zřízení věcnéh břemene zn. V-3558/2003 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen vedení inženýrských sítí - plynu, elektrickéh prudu, vdy a kanalizace s pdmínku nehržení činnsti p pzemku p.č. 482/6 v k.ú. Hrdějvice pr vlastníka pzemků p.č. 481/1, 482/1, 482/3, 483/2, 483/3 a stavby budvy bez č.p./č.e. /bjektu výrby/ na pzemku p.č. 483/2, stavby budvy bez č.p./č.e. /bjektu výrby/ na pzemku p.č. 483/3 v katastrálním území Hrdějvice na základě smluvy zřízení věcnéh břemene zn. V-3558/2003 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen chůze a jízdy p parcele - pzemku p.č. 482/6 k. ú. Hrdějvice pr vlastníka pzemků p.č. 481/1, 482/1, 482/3, 483/2, 483/3 v k. ú. Hrdějvice pdle smluvy zřízení věcnéh břemene - bezúplatné zn. V-3558/2003 ze dne s právními účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen přístupu na pzemek p.č. 482/4 k. ú. Hrdějvice pr vlastníka pzemků p.č. 482/3, 483/2, 483/3 v k.ú. Hrdějvice pdle Smluvy věcném břemeni zn. V3 399/1997 ze dne , právní účinky vkladu ke dni Sp. zn. Z /

4 Věcné břemen přístupu na pzemek p.č. 488 k. ú. Hrdějvice pr vlastníka pzemků p.č. 482/3, 483/2, 483/3 v k.ú. Hrdějice pdle Smluvy věcném břemeni zn. V3 399/1997 ze dne , právní účinky vkladu ke dni Sp. zn. Z / Závady: Věcné břemen (pdle listiny) průchdu a průjezdu p pzemku p.č. 482/1 k.ú. Hrdějvice pr vlastníky pzemku p.č. 482/4 k.ú. Hrdějvice pdle smluvy pdle věcném břemeni ze dne zn. V3 399/1997. Právní účinky vkladu ke dni , Z / Věcné břemen práva majitele stavby č.p. 513 k.ú. Hrdějvice napjení se na stávající inženýrské sítě s pdmínku vlastníh měření dběru zatěžující stavbu bez čp/če na pzemku p.č. 483/2, pzemky p.č. 483/2, 482/1 vše v k.ú. Hrdějvice pdle smluvy zřízení věcnéh břemene bezúplatné zn. V-3558/2003 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen práva majitele pzemku p.č. 487 k.ú. Hrdějvice napjení se na stávající inženýrské sítě s pdmínku vlastníh měření dběru zatěžující stavbu bez čp/če na pzemku p.č. 483/2, pzemky p.č. 483/2, 482/1 vše v k.ú. Hrdějvice pdle smluvy zřízení věcnéh břemene bezúplatné zn. V-3558/2003 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen práva majitele pzemku p.č. 482/6 k.ú. Hrdějvice napjení se na stávající inženýrské sítě s pdmínku vlastníh měření dběru zatěžující stavbu bez čp/če na pzemku p.č. 483/2, pzemky p.č. 483/2, 482/1 vše v k.ú. Hrdějvice pdle smluvy zřízení věcnéh břemene bezúplatné zn. V-3558/2003 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen chůze a jízdy pr majitele stavby č.p. 79 v k.ú. Hrdějvice zatěžující pzemek p.č 483/2 v k.ú. Hrdějvice pdle smluvy zřízení věcnéh břemene bezúplatná zn. V-3558/2003 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen průchdu k uzávěru elektřiny, plynu a tpení v stavbách p pzemku p.č. 483/2 v k.ú. Hrdějvice pr vlastníky stavby č.p. 79 v k.ú. Hrdějvice pdle smluvy věcném břemeni ze dne zn. V3 399/1997, zn. Z-13588/ Právní účinky vkladu ke dni Zalžen ve sbírce listin katastru nemvitstí pd POLVZ:102/1997, Z / VII. Závady, které prdejem nemvitstí v dražbě nezaniknu, jsu věcná břemena, nichž t stanví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem splečnsti vyžaduje, aby nemvitst zatěžvala i nadále ( 69 e.ř. ve spjení s 336a dst. 1 písm. c).s.ř.): Věcné břemen (pdle listiny) průchdu a průjezdu p pzemku p.č. 482/1 k.ú. Hrdějvice pr vlastníky pzemku p.č. 482/4 k.ú. Hrdějvice pdle smluvy pdle věcném břemeni ze dne zn. V3 399/1997. Právní účinky vkladu ke dni , Z / Věcné břemen práva majitele stavby č.p. 513 k.ú. Hrdějvice napjení se na stávající inženýrské sítě s pdmínku vlastníh měření dběru zatěžující stavbu bez čp/če na pzemku p.č. 483/2, pzemky p.č. 483/2, 482/1 vše v k.ú. Hrdějvice pdle smluvy zřízení věcnéh břemene bezúplatné zn. V-3558/2003 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen práva majitele pzemku p.č. 487 k.ú. Hrdějvice napjení se na stávající inženýrské sítě s pdmínku vlastníh měření dběru zatěžující stavbu bez čp/če na pzemku p.č. 483/2, pzemky p.č. 483/2, 482/1 vše v k.ú. Hrdějvice pdle smluvy zřízení věcnéh břemene bezúplatné zn. V-3558/2003 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen práva majitele pzemku p.č. 482/6 k.ú. Hrdějvice napjení se na stávající inženýrské sítě s pdmínku vlastníh měření dběru zatěžující stavbu bez čp/če na pzemku p.č. 483/2, pzemky p.č. 483/2, 482/1 vše v k.ú. Hrdějvice pdle smluvy zřízení věcnéh břemene bezúplatné zn. V-3558/2003 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen chůze a jízdy pr majitele stavby č.p. 79 v k.ú. Hrdějvice zatěžující pzemek p.č 483/2 v k.ú. Hrdějvice pdle smluvy zřízení věcnéh břemene bezúplatná zn. V-3558/2003 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Věcné břemen průchdu k uzávěru elektřiny, plynu a tpení v stavbách p pzemku p.č. 483/2 v k.ú. Hrdějvice pr vlastníky stavby č.p. 79 v k.ú. Hrdějvice pdle smluvy věcném břemeni ze dne zn. V3 399/1997, zn. Z-13588/ Právní účinky vkladu ke dni 3

5 Zalžen ve sbírce listin katastru nemvitstí pd POLVZ:102/1997, Z / VIII. Pdle 69 e.ř. ve spjení s 336l.s.ř. je vydražitel právněn převzít vydraženu nemvitst (vydražený subr nemvitstí) s příslušenstvím dnem následujícím p vydání usnesení sudníh exekutra udělení příklepu; tm je vydražitel pvinen vyrzumět sudníh exekutra. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemvitsti s příslušenstvím, nabyl-li usnesení udělení příklepu právní mci a zaplatil-li nejvyšší pdání, a t ke dni vydání usnesení udělení příklepu ( 69 e.ř. ve spjení s 336l dst. 1 a 2.s.ř.). IX. Sudní exekutr upzrňuje, že při rzvrhu pdstaty se mhu právněný, ti, kd d řízení přistupili jak další právnění, a další věřitelé pvinnéh dmáhat uspkjení jiných vymahatelných phledávek neb phledávek zajištěných zástavním právem, než pr které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpzději d zahájení dražebníh jednání, jestliže v přihlášce uvedu výši phledávky a jejíh příslušenství a prkáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše phledávky neb jejíh příslušenství nebude uvedena se nepřihlíží ( 69 e. ř. ve spjení s 336f.s. ř.). X. Sudní exekutr vyzývá právněnéh a ty, kd přistupili d řízení jak další právnění, a statní věřitele pvinnéh, kteří pžadují uspkjení svých phledávek při rzvrhu pdstaty ( 69 e. ř. ve spjení s 336f.s.ř.), aby sudu sdělili, zda žádají zaplacení svých phledávek, a upzrňuje, že nepžádají-li zaplacení před zahájením dražebníh jednání, může vydražitel dluh pvinnéh vůči nim převzít ( 69 e. ř. ve spjení s 336f.s.ř.). XI. Sudní exekutr vyzývá každéh, kd má práv, které nepřipuští dražbu ( 52 e. ř. ve spjení s 267.s.ř.), aby je uplatnil u sudu a aby takvé uplatnění práva prkázal nejpzději před zahájením dražebníh jednání, a upzrňuje, že jinak k jeh právu nebude při prvedení exekuce přihlížen. XII. Sudní exekutr upzrňuje sby, které mají k nemvitsti předkupní práv, že je mhu uplatnit jen v dražbě jak dražitelé. Předkupní práv k vydražené nemvitsti zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem. Hdlá-li někd uplatnit při dražbě své předkupní práv, musí je prkázat nejpzději před zahájením dražebníh jednání. Sudní exekutr ještě před zahájením vlastní dražby rzhdne usnesením, zda předkupní práv je prkázán. Prti tmut usnesení není dvlání přípustné. Dnem následujícím p vydání usnesení sudníh exekutra udělení příklepu je vydražitel právněn převzít vydraženu nemvitst (ujmut se držby), tm je pvinen vyrzumět sudníh exekutra. Nabude-li usnesení udělení příklepu právní mci a zaplatí-li vydražitel nejvyšší pdání ve stanvené lhůtě, stává se vydražitel vlastníkem vydražené nemvitsti ke dni udělení příklepu. Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší pdání ani v ddatečné lhůtě, sudní exekutr nařídí další dražební jednání ( 69 e. ř. ve spjení s 336m dst. 2. s. ř.). P u č e n í : Prti tmut usnesení lze pdat dvlání d 15 dnů de dne jeh dručení u pdepsanéh sudníh exekutra. Odvlání mhu pdat jen právněný, ti, kd d řízení přistupili jak další právnění, pvinný a sby, které mají k nemvitsti předkupní práv, věcné práv neb nájemní práv. Odvlání jen prti výrkům uvedeným v bdě I., II., VI., VIII., IX., X., XI., XII. není přípustné. V Mravanech Dručvání: Z1 (ISDS:) právněný,pvinný, sby, které d řízení přistupily jak další právnění, sby kterým svědčí předkupní práv, jiné věcné práv, neb nájemní práv k draženým nemvitstem, sby které přihlásily své vyknatelné phledávky neb phledávky zajištěné zástavním právem na dražených nemvitstech ISDS: FÚ a OÚ (MÚ) dle sídla či bydliště pvinnéh a umístění nemvitsti, katastrální úřad, OÚ bce s rzšířenu půsbnstí a OÚ bce dle umístění nemvitsti - adresáti se žádají vyvěšení na ÚD, OSSZ a zdravtní pjišťvny ISDS: Kperativa pjišťvna a.s., Česká pjišťvna a.s. (ústavy pjišťující pvinné smluvní pjištění dpvědnsti zaměstnavatele za škdu způsbenu zaměstnanci) Vyvěšení: Úřední deska Exekutrskéh úřadu Pardubice (KC) 4

6 Pwered by TCPDF ( Uveřejnění (IT technik EÚ) Mgr. Tmáš Vbrník, ex. kandidát pvěřen JUDr. Arnštem Hfmanem, sudním exekutrem Exekutrský úřad Pardubice 5

7 20 C 69/2014 USNESENÍ Krajský sud v Brně rzhdl v senátě slženém z předsedy JUDr. Jiříh Zrůsta a sudců JUDr. Mirslavy Fllvé a JUDr. Jiříh Handlara ve věci exekuce právněnéh Českmravská záruční a rzvjvá banka, a.s., IČ: , Jeruzalémská 964/4, Praha 1, prti pvinnému MERCATON C., spl. s r.., IČ: , Jaselská 11, Brn, pr ,11 Kč s příslušenstvím, dvlání Dr. Jiříh Rýpara, Jaršv nad Nežárku 49, PSČ , kr. Jindřichův Hradec, prti usnesení sudníh exekutra JUDr. Arnšta Hfmana, Exekutrský úřad Pardubice, 9. května 215, Mravany, ze dne , č.j. 029 EX 638/06-36 t a k t : I. Odvlání Dr. Jiříh Rýpara se dmítá. II. Žádný z účastníků, ani Dr. Jiří Rýpar nemá práv na náhradu nákladů dvlacíh řízení. O d ů v d n ě n í : Pvěřený sudní exekutr napadeným usnesením vydal dražební vyhlášku, kteru nařídil dražební jednání na den v sídle Exekutrskéh úřadu Pardubice d 11:00:00 hd. (výrk I.), dále vymezil, že předmětem dražby budu nemvitsti pvinnéh, a t stavba - budva bez č.p./č.e./bjekt výrby/ na pzemku p.č. 483/2, stavba - budva bez č.p./č.e./bjekt výrby/ na pzemku p.č. 483/3, pzemky p.č. 481/1, 482/1, 482/3, 483/2 a 483/3, vše v k.ú. Hrdějvice, včetně jejich sučástí a příslušenství (výrk II.); výsledná cena dražených nemvitstí činí částku Kč (výrk III.), nejnižší pdání činí Kč (výrk IV.), jistta činí Kč, s tím, že byl vymezen způsb jejíh zaplacení (výrk V.), dále vymezil práva a závady spjené s nemvitstmi (výrk VI.) a závady, které prdejem nemvitstí v dražbě nezaniknu (výrk VII.). Další výrky dražební vyhlášky (výrky VIII. až XII.) pak mají již jen charakter prcesníh pučení, výzev a upzrnění ve smyslu ustanvení 336b dst. 2 písm. h/ až l/ a 336 dst. 2 písm. f/ až h/.s.ř. Prti usnesení sudníh exekutra pdal dvlání Dr. Jiří Rýpar. Uvedl, že uplatňuje nájemní práv k části dražené nemvitsti kanceláře v bjektu Luční 80, Hrdějvice. Zajišťuje pr splečnst Mantila Gastr, s.r.., investiční prstředky na dkupení phledávky právněnéh, která je vymáhána v tmt exekučním řízení. Finanční prstředky jsu připraveny v zahraničí d července a budu pstupně zasílány d ČR. Pvinný prt pžádal, aby se dražba ve stanveném termínu neknala. Odvlací sud se nejprve zabýval tázku přípustnsti dvlání a dspěl k závěru, že dvlání Dr. Jiříh Rýpara není přípustné. Vzhledem k tmu, že v prjednávané věci byl řízení zahájen před , pstupval dvlací sud pdle bčanskéh sudníh řádu

8 pkračvání C 69/2014 i exekučníh řádu ve znění účinném d (čl. II bd 1 a čl. IV. bd 1 zákna č. 396/2012 Sb.). Pdle 336c dst. 5.s.ř. prti dražební vyhlášce mhu pdat dvlání jen právněný, ti, kd d řízení přistupili jak další právnění, pvinný a sby, které mají k nemvitsti předkupní práv, věcné práv neb nájemní práv. Odvlání jen prti výrkům uvedeným v 336b dst. 2 písm. a), b), f), h) až l) není přípustné. Odvlatel pírá svje práv pdat dvlání a být účastníkem tht řízení tvrzení, že je nájemcem nebytvéh prstru situvanéh v bjektu Luční 80, Hrdějvice, který je předmětem tét exekuce. K prkázání svéh tvrzení předlžil dvlatel nájemní smluvu ze dne uzavřenu splečnstí Mercatn C, s.r.. jak prnajímatelem a Dr. Jiřím Rýparem jak nájemcem. Předmět nájmu je v čl. I. tét smluvy vymezen jak nebytvý prstr (kancelářské prvzvny) veliksti 15 m 2 v 1. nadzemním pdlaží dmu Luční 80, v bci Hrdějvice, kr. Jindřichův Hradec. Pdle čl. III. smluvy se nájemné sjednává mezi smluvními stranami ve výši 1000 Kč měsíčně včetně náhrady služeb. Nájemné a náhrada služeb jsu splatné plletně a V čl. V. je sjednán právnění prnajímatele na placení sjednanéh nájemnéh a úhrad za služby ve sjednané dbě řádně a včas pdle smluvy. Pdle 3 zákna č. 116/1990 Sb., nájmu a pdnájmu nebytvých prstr, nájem vzniká na základě písemné nájemní smluvy, kteru prnajimatel přenechává nájemci za nájemné nebytvý prstr d užívání. Nájemní smluva musí bsahvat předmět a účel nájmu, výši nájemnéh a úhrady za plnění pskytvaná v suvislsti s užíváním nebytvéh prstru neb způsb jejich určení, a nejde-li nájem na dbu neurčitu, dbu, na kteru se nájem uzavírá. Jdeli nájem sjednaný k účelu pdnikání, musí nájemní smluva bsahvat také údaj předmětu pdnikání v prvzvně umístěné v prnajatém nebytvém prstru. Pdle ustálených závěrů sudní praxe smluva nájmu nebytvých prstr musí ve své bligatrně písemné frmě zahrnvat všechny záknem pžadvané náležitsti, tedy i výši nájemnéh neb způsb jeh určení. Byl-li nájemné sjednán pevnu částku s tím, že v tét částce byla zahrnuta i úhrada za pskytvané služby (např. elektricku energii, vdné, stčné, tepl atd.) bez rzlišení částky nájemnéh a úhrad dalších, pak je takvá smluva abslutně neplatná pr rzpr se záknem, nebť v ní absentuje stanvená náležitst výše nájemnéh (srv. např. rzhdnutí Nejvyššíh sudu sp.zn. 26 Cd 85/2012, sp.zn. 26 Cd 2527/2009, sp.zn. 28 Cd 3487/2006 či sp.zn. 1 Odn 98/97). V nájemní smluvě předlžené dvlatelem byl sjednán nájemné ve výši 1000 Kč měsíčně včetně náhrady služeb. Sjednaná částka zahrnuje nájemné i úhradu za služby bez dalšíh rzlišení, nelze tedy zjistit, jaká část sjednané částky připadá na nájemné a jaká na úhradu služeb. Z uvedenéh plyne, že nájemní smluva nemá záknem pžadvané náležitsti, je tedy pr rzpr se záknem pdle 39 bč. zák. z r abslutně neplatná a nezpůsbilá zalžit dvlateli k nemvitsti nájemní práv. Nad rámec uvedenéh pvažuje dvlací sud za ptřebné upzrnit, že z bsahu spisu vyplývá, že předmětná nájemní smluva byla uzavřena pvinným až p dručení usnesení nařízení exekuce, a tedy v rzpru s ustanvením 44a dst. 1 ex.ř., které zakazuje pvinnému p dručení usnesení nařízení exekuce nakládat se svým majetkem, vyjma běžné bchdní a prvzní činnsti, uspkjvání základních živtních ptřeb svých a sb, ke kterým má vyživvací pvinnst, a udržvání a správy majetku. Prušení tht ustanvení půsbí relativní neplatnst právníh úknu, které se může dvlat exekutr, právněný, neb přihlášený věřitel, aby zajistili uspkjení vymáhané phledávky.

9 pkračvání C 69/2014 Vzhledem k tmu, že nájemní smluva uzavřená mezi pvinným jak prnajímatelem a Dr. Jiřím Rýparem jak nájemcem je abslutně neplatná, není Dr. Jiří Rýpar nájemcem nemvitsti, která je v prjednávané věci předmětem exekuce, a není ani právněn pdat dvlání prti napadenému usnesení pdle 336c dst. 5.s.ř. Odvlací sud prt pdané dvlání dmítl ( 218 písm. b/.s.ř.). Vzhledem k tmu, že žádnému z účastníků v dvlacím řízení v suvislsti s dvláním Dr. Jiříh Rýpara nevznikly žádné náklady, rzhdl dvlací sud jak uveden ve výrku II. tht usnesení. P u č e n í : Prti tmut usnesení není dvlání přípustné. V Brně dne 8. prsince 2014 Za správnst vyhtvení: Petra Kvalíkvá, DiS. JUDr. Jiří Zrůst, v.r. předseda senátu

10 Pwered by TCPDF ( VSTUPNÍ OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA Vbrník Tmáš, Mgr. - sudní exekutr, 9. května 215, Mravany, CZ věřuje pd přadvým číslem , že tent dkument byl dručen d datvé schránky ID: tb3negn pmcí datvé zprávy ID: v :17:56. Odesílatel: ID: 5wwaa9j, Krajský sud v Brně, Rseveltva 648/16, Brn, CZ Ověřující sba: Stanislava Seifertvá Vystavil: Vbrník Tmáš, Mgr. - sudní exekutr V Mravanech dne

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

[Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.]

[Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.] -1- Č. j. 10 EX 349/03-78 Dražební vyhláška (usnesení) http://www.soudniexekuce.eu Soudní exekutor JUDr. Emilie Čenovská, Exekutorský úřad Strakonice, se sídlem Heydukova 349, 386 01 Strakonice,, tel.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.06.2014 12:35:51 CZ0323 -měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 722294 Bžkv List vlastnictví: 824 554791 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv HOTEL GURMÁN s.r.., Trjanvice 571, 744 01 Frenštát pd Radhštěm B Nemvitsti Pzemky Parcela St. 1564 1548/1 1548/2 1549/11 1549/16 1549/19 1549/45 1549/46 1549/53

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Způsob ochrany. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k

Způsob ochrany. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k prkazující stav evidvaný k datu 14.09.2015 08:16:52 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 8146/11 pr Mgr. Richard

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

U S N E S E N Í. vydává tuto dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba)

U S N E S E N Í. vydává tuto dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA S u d n í e x e k u t r J U D r. V l a s t i m i l P O R O S T L Ý S t j a n v n á m. 7 / 8 7 3, 7 0 9 0 0 O s t r a v a M a r i á n s k é H r y T e l. / fax : + 4 2 0 5 9 6 6

Více

č.j. 024 EX 2684/08-111

č.j. 024 EX 2684/08-111 č.j. 024 EX 2684/08-111 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2015 17:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2015 17:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2015 17:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSOL 16 INS 14978/2015 pr Jiří Hanák, Ing. Vlastník, jiný právněný Kat.území:

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 232/07 195 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2014 08:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 1954/07 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSLB 54 INS 36531/2013 pr Pavel Vlček, Ing. CZ0513 Vlastník, jiný právněný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 18.06.2012 21:15:03 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva Vlastnické práv Belušíkvá

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba EXEKÚTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekútor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411112,581112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka U S N E S E N Í

Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka U S N E S E N Í Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka tel: 315 629 999, fax: 315 627 999 e-mail: chaloupka@soudniexekutor.cz U S N E S E N Í Sp.zn.: 031

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA termín dražebního jednání

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA termín dražebního jednání EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Jaroslava Seiferta 2159/7, 434 01 Most, www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700465,476700466,476700467,476700468

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.01.2016 13:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 77 INS 4471/2015 pr Ivana Rychnvská, Mgr. Vlastník, jiný právněný

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

U S N E S E N Í. č.j. 088EX 63/09-91

U S N E S E N Í. č.j. 088EX 63/09-91 ,, sp. zn. oprávněného: č.j. 088EX 63/09-91,,, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Kladně č.j. 12 Nc 6882/2008-21 ze dne 16. prosince 2008, pravomocného dnem 13.02.2009, kterým

Více

t a k t o : K nemovitostem náleží následující součásti a příslušenství: přípojka k elektrické a vodovodní síti, studna, dvě kolny, zahradní altán

t a k t o : K nemovitostem náleží následující součásti a příslušenství: přípojka k elektrické a vodovodní síti, studna, dvě kolny, zahradní altán č.j. 024 EX 786/10-124 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.09.2014 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.09.2014 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 17.09.2014 11:55:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Identifikátr Vlastnické práv Phludka Tmáš, Břízvá 225, Lyžbice,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.05.2014 13:41:29 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 747670 Sezemice nad Lučnu List vlastnictví: 137 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba č.j. 014 EX 93570/11-51 zn. opr. 1965020065 Soudní exekutor JUDr. Antonín Dohnal, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.06.2014 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.06.2014 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 13.06.2014 17:15:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Neterda Jan a Neterdvá Alena, Nvdvrská 1069/9, Nvé Dvry, 67401 Třebíč SJM = splečné jmění manželů

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 682233 Františkv u Liberce List vlastnictví: 240 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 17:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSPH40INS24908/2011 pr 1. Inslvenční, v..s. CZ0202 Berun Vlastník, jiný

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 4919/12-404 Sp.zn. oprávněné osoby: 0610EX5812 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 6272/11-481 Sp.zn. zást. opr.: 0449/05/7184 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené

Více

t a k t o : se o d r o č u j e na den 28.4.2011 v 10.20 hod. Počátek registrace účastníků k dražbě se stanovuje na 9.50 hod O d ů v o d n ě n í:

t a k t o : se o d r o č u j e na den 28.4.2011 v 10.20 hod. Počátek registrace účastníků k dražbě se stanovuje na 9.50 hod O d ů v o d n ě n í: č.j. 024 EX 1450/08-138 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková

Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková Soudní exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková tel: 495 523 205, 495 523 208, U Soudu 276, 500 03 Hradec Králové 3 e-mail: judr.dvorackova@seznam.cz;

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43 prkazující stav evidvaný k datu 11.07.2014 10:40:43 Okres: CZ0647 Znjm Obec: 594156 Hrušvany nad Jevišvku Kat.území: 648809 Hrušvany nad Jevišvku List vlastnictví: 521 A Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem

Více

U s n e s e n í. takto: Soudní exekutor vydává k provedení dražby tuto

U s n e s e n í. takto: Soudní exekutor vydává k provedení dražby tuto U s n e s e n í 049 EX 00562/06-108 JUDr. Jana Fojtová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Pelhřimov, Pelhřimov, Pražská 1156, PSČ 393 01, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2013 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2013 12:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.11.2013 12:15:02 CZ0532 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jedntné zemědělské družstv českslvensk-světskéh přátelství Svítkv

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.10.2015 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.10.2015 07:55:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 253/1 556 zastavěná plcha a rzsáhlé chráněné nádvří území Sučástí je stavba:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.08.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.08.2015 13:35:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 18.08.2015 13:35:02 Vlastnické práv Essler Antnín, Říční kruh 2340/28, Pd Bezručvým vrchem, 79401 Krnv Kat.území: 686018 Litultvice List

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.08.2012 13:15:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.08.2012 13:15:03 A B B1 C Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Valášek Martin, Hrnická 486/13, Český Těšín, 737 01 Český Těšín 1 Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva - Bez zápisu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2016 10:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2016 10:35:02 A B B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.01.2016 10:35:02 CZ0202 Berun Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Kat.: 699306 Mřina List vlastnictví: 391 531545 Mřina V kat.

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.02.2014 16:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.02.2014 16:15:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vlastnické práv Havlvá Věra, Chmelná 1, 39301 Nvá Cerekev Jiříčkvá Milslava, Vlkvská 200, 37363 Ševětín

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Klepsch Luděk a Klepschvá Iveta,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního jednání elektronická dražba Exekutorský úřad České Budějovice soudní exekutor JUDr. Milan Bronec Šumavská ul. 17, 370 01 České Budějovice, tel: 387436038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz www.exekutor-cb.cz, datová schránka: 64ug78z č.j.

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Sp. zn. 070 Ex 220/06-121 Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška: DOBA a.s., se sídlem Smetanova 987, Bakov nad Jizerou, IČ: 45148139, práv. zast. advokátem JUDr. Záveskou Hanou, se sídlem Blahoslavova

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Usnesení o nařízení dražebního jednání 086 ExS 352/13-157 Usnesení o nařízení dražebního jednání Soudní exekutor JUDr. Svoboda Oldřich, Exekutorský úřad Hradec Králové, se sídlem Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové, pověřený k provedení exekuce

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 460, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz,

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

U s n e s e n í. r o z h o d l:

U s n e s e n í. r o z h o d l: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA - VÝCHOD Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4 Tel: +420 236 034 034, fax: +420 236 034 000, E-mail: urad@exsmekal.cz U s n e s e n í Spisová značka:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2014 12:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2014 12:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 21.11.2014 12:35:02 CZ0412 Karlvy Vary Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv EIAG LOFIDA - ORCELÁN CZ s.r.., Hlavní 30/20, 36263 Dalvice Kat.území: 624586 Dalvice

Více

Sp.zn. 048 EX 00064/15-048 U S N E S E N Í

Sp.zn. 048 EX 00064/15-048 U S N E S E N Í Sp.zn. 048 EX 00064/15-048 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ÚSTAVA ČR Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Ústava je právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitéh státu, základy rganizace veřejné

Více

Dražební vyhláška. 1) Jiří Pelc, bytem Svatá čp.71, Svatá 267 51, nar. 3.1.1964, 2) Renáta Pelcová, bytem Svatá čp.71, Svatá 267 51, nar. 22.9.

Dražební vyhláška. 1) Jiří Pelc, bytem Svatá čp.71, Svatá 267 51, nar. 3.1.1964, 2) Renáta Pelcová, bytem Svatá čp.71, Svatá 267 51, nar. 22.9. č.j.: 091 EX 10825/09-066 1440/3199 Dražební vyhláška soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.07.2015 14:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.07.2015 14:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.07.2015 14:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 770469 Třebvice List vlastnictví: 239 581071 Třebvice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY NEMOVITÝCH VĚCÍ č.j. 099 CD 4010/14-31 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, oprávněný dle 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 4591/11-326 Sp.zn. oprávněné osoby: 0646EX5211 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd Spisová

Více

č.j.: 149 EX 6204/13-34 č.j. oprávněného: 670/02A/PO-RVP I/Kd

č.j.: 149 EX 6204/13-34 č.j. oprávněného: 670/02A/PO-RVP I/Kd č.j.: 149 EX 6204/13-34 č.j. oprávněného: 670/02A/PO-RVP I/Kd USNESENÍ o nařízení opakovaného dražebního jednání elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha východ se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 10932/11-63 ev. č. opr. 3202272519 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více