Shop System - Smlouva o poskytování software

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shop System - Smlouva o poskytování software"

Transkript

1 Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka Zenklva 37, Praha 8, Libeň IČ: , DIČ: CZ web: Dále jen Pskytvatel Objednatel: Fyzická neb právnická sba, která prstřednictvím webvéh frmuláře Objednávka na webvé adrese uzavře s Pskytvatelem Smluvu pskytvání sftware aplikace internetvéh bchdu Shp System. Dále jen Objednatel. I. Předmět smluvy: Pskytvatel tut smluvu prnajímá (neb prdává) Objednateli licenci k prvzu pčítačvéh prgramu Shp System (dále jen služba ), který služí výhradně k realizaci internetvéh prdeje zbží a služeb nabízených Objednatelem v prstředí internetu, a bjednatel se zavazuje za pskytvanu službu platit dhdnutu smluvní cenu, a t vše za pdmínek stanvených tut smluvu. Cena za služby: Cena prnájmu aplikace internetvéh bchdu, dplňkvé mduly a služby je uvedena na stránkách Pskytvatele v sekci Ceník - Objednatel se zavazuje platit cenu platnu v dbě uzavření tét smluvy pdle jím zvlenéh bdbí. V ceně za prnájem aplikace Shp System je zahrnut prnájem aplikace ShpSystem, webhsting, technická a pstimplementační pdpra (aktualizace). II. Smluvní pdmínky: 1. Základní definice pjmů Objednatel: Objednatel je fyzická neb právnická sba, která uzavře s Pskytvatelem smluvu pskytvání služby. ShpSystem: Je sftwarvý prdukt (prgram) ve vlastnictví Pskytvatele služby, určený k prvzu internetvéh bchdu (e-shpu) v prstředí internetu. Prgram: Prgramem se rzumí sftwarvý prdukt ShpSystem, na jehž užívání se tut smluvu pskytuje Objednateli licence. E-shp: E-shpem se rzumí prdej prduktů a služeb prstřednictvím prgramu/aplikace ShpSystem, který na základě licence prvzuje Objednatel v prstředí internetu. Objednávka: Objednávku se rzumí závazné vyplnění bjednávkvéh frmuláře na stránkách pskytvatele v sekci Objednávka: Licence: Licence je právnění Objednatele k výknu práva užívat prgram ShpSystem v rzsahu a za pdmínek stanvených tut smluvu. Licence nepravňuje Objednatele d prgramu zasahvat, vytvářet kpie prgramu, prgram prdat neb prnajmut, půjčvat h neb h jinak šířit. Vlastnická práva: Pskytvatel tímt prhlašuje, že je jediný vlastník a vyknavatel majetkvých a autrských práv k sftwarvému prduktu ShpSystem. Objednatel uzavřením tét smluvy získává licenci k užívání díla v suladu s těmit smluvními pdmínkami, nikliv však vlastnická či autrská práva k prgramu.

2 Server: Serverem se rzumí hardwarvé zařízení Pskytvatele. Server je pčítačvé zařízení připjené d páteřní sítě internetu určené pr hsting prgramu a jeh přístupu z prstředí internetu. Servery jsu umístěné v datacentru, tj. v budvě služící pr prvz těcht serverů na páteřní lince internetu. Hsting: Hstingem se rzumí sdílený virtuální prstr na serveru Pskytvatele určený k umístění prgramu ShpSystem a dalších suvisejících služeb ( vé schránky apd.). FTP Virtuální datvé úlžiště (datvý prstr) Objednatele služící primárně k ukládání dat pr imprt a exprt dat d/z prgramu ShpSystem. Perida: Peridu se rzumí časvé bdbí, na které si Objednatel předplácí právnění a licenci k užívání služby (prgramu ShpSystem). Perida se řídí zvleným bdbím v bjednávce v délce, 1, 3, 6 neb 12 měsíců, případně nemezená licence. 2. Práva duševníh vlastnictví a licenčníh pskytvání prgramu Práva duševníh vlastnictví prgramu: Práva duševníh vlastnictví prgramu ShpSystem a jeh dalších prduktů jsu majetkem Pskytvatele. Objednatel se zavazuje k tmu, že bude respektvat tat práva Pskytvatele a veškerá známení, která h budu na tt upzrňvat. Objednatel se zavazuje k tmu, že vyvine maximální mžné úsilí, aby prdukty, které mu Pskytvatel pskytuje, nebyly neprávněně dále šířeny, prnajímány, distribuvány či jinak zpřístupněny třetím sbám (které nejsu zahrnuty v tét smluvě) a pkud takvu činnst zjistí, bez prdlení jí známí Pskytvateli. Sučástí licence k prgramu a s ní spjených služeb není pskytnutí zdrjvých kódů ani přístupu k nim. Objednateli není právněn zprvznit svu licenci k prgramu na jiných serverech, než jsu servery Pskytvatele, není-li mezi Pskytvatelem a Objednatelem písemně dhdnut jinak. Úpravy vytvřené na míru (na zakázku) Objednateli jsu duševním vlastnictvím Pskytvatele. Práva licenčníh pskytvání prgramu: Objednatel tímt získává nevýhradní licenci k pužívání e-shpu ShpSystem, ne však k jeh další distribuci či udělvání dalších licencí a t za finanční dměnu či bez ní. Objednatel není právněn se svu licencí k prgramu ShpSystem nakládat jinak, než je uveden v těcht smluvních pdmínkách, tj. je právněn ji pužívat puze k zajištění prdeje prduktů a služeb uváděných v jeh e-shpu. Pskytvatel je právněn uvádět na viditelném místě e-shpu infrmaci, že je e-shp prvzván na prgramu ShpSystem, včetně dkazu na své prezentační webvé stránky. Pskytvatel je právněn zveřejnit na svých webvých prezentačních stránkách i jiných materiálech služících k prpagaci prgramu ShpSystem infrmaci tm, že byla Objednateli pskytnuta licence k užívání tht prgramu. Zjistí-li Pskytvatel některé z těcht činnstí Objednatele v rzpru s tut smluvu, je právněn pstupvat dle patření uvedených v tét smluvě. Pskytvatel je právněn pskytvat třetím sbám úpravy vytvřené v prgramu ShpSystem přím na míru (na zakázku) Objednateli, aniž by mu vůči Objednateli vznikal jakýkliv závazek. Všechna autrská práva, která nejsu výslvně udělena, jsu vždy vyhrazena Pskytvateli. 3. Pskytvané služby k licenci Služby sučástí licence: Sučástí licence k užívání prgramu ShpSystem je: Hsting prgramu ShpSystem na serverech Pskytvatele. Technická a pst-implementační pdpra v závislsti na zvlené verzi prgramu. Zprvznění prgram ShpSystem na serverech Pskytvatele. Pskytnutí jména a hesla Objednateli pr přístup d administrace prgramu. Vytvření FTP účtu pr Objednatele. Vytvření přístupu d správy vých schránek k dméně určené pr prvz prgramu v prstředí internetu. Oznámení dknčení implementace vu zprávu adresvanu Objednateli, přičemž v tét zprávě uvede pskytvatel veškeré ptřebné údaje pr přístupy d administračních systémů a nastavení, která Objednatel ptřebuje k zajištění prvzu prgramu ShpSystem. Hsting prgramu ShpSystem: Pskytvatel se zavazuje p celu dbu využívání prgramu ShpSystem pskytvat Objednateli hsting s těmit parametry: Garantvaná dstupnst prgramu ShpSystem z prstředí internetu je minimálně 97% (bvyklá je 99,99%). Datvý prstr na disku pr y a statní subdmény 3. řádu je pr FULL verzi 3 GB, pr LITE verzi 1 GB. Datvý prstr pr veškerá data e-shpu (brázky, dkumenty, imprtní a exprtní data aj.) je pr FULL verzi 10 GB, pr LITE verzi 3 GB, limit pr vé schránky je uveden výše a nezahrnuje se d tht prstru.

3 Maximální pčet prduktů v databázi je ve verzi LITE mezen na 1000 a t bez hledu na t, zda se zbrazují neb je jejich zbrazení v administraci vypnut. Maximální pčet prduktů v databázi FULL verze je nemezen. Datvé průtky nejsu mezeny. Maximální zátěž genervaná prvzem e-shpu Objednatele je 1/50 nminálníh výknu danéh serveru (zátěž 1/50 dpvídá denní návštěvnsti zhruba uživatelů), na kterém jeh e-shp běží. V případě překrčení tét kvóty je Objednatel kntaktván Prvzvatelem pr individuální zajištění hstingvých služeb dpvídajících jeh zatěžvání serverů Pskytvatele a navyšuje se mu paušální platba dpvídající navýšení zátěže serverů Pskytvatele. Stejně tak, pkud jsu s hstingvým řešením spjaty další práce neb technická zařízení, je Objednateli p dhdě s Pskytvatelem účtván pplatek. Služby sučástí pst-implementační pdpry: Pskytvatel se zavazuje v rámci pst-implementační pdpry, tj. v rámci peridy kdy má Objednatel zaplacenu licenci a využívá služeb Pskytvatele, pskytvat tyt služby: Zajistit pravidelný rzvj prgramu frmu aktualizací. Odstranit vady Prgramu hlášené Objednatelem pdle níže uvedené tabulky. Zajistit dhled nad servery a jejich správným fungváním. Zajistit pravidelné denní zálhvání dat pr případ havárie hardwaru. Pskytvatel zajistí bezpečnst a vyvine maximální úsilí prti vniknutí třetích sb d neveřejné části prgramu. Zajistit infrmvanst Objednatele frmu vé kmunikace nvinkách, akcích a jiných službách Pskytvatele. Zajistit dbrná šklení k prgramu ShpSystem. Druh pžadavku Dba pr reakci Dba pr dstranění Kritická vada (bránící prvzu Okamžitě 5h pracvních prgramu)* Závažná vada** 1 pracvní den (8h pracvních) 1 pracvní den (8h pracvních) Obyčejná vada*** 3 pracvní dny (24h pracvních) 3 pracvní dny (24h pracvních) Jiný pžadavek 4 pracvní dny (32h pracvních) dle dhdy s Objednatelem * Kriticku vadu se rzumí takvá vada, která způsbí nefunkčnst prgramu ShpSystem v celém rzsahu ** Závažnu vadu se rzumí takvá vada, která znemžňuje zákazníkvi pužívání prgramu ShpSystem (znemžnění nákupu) *** Obyčejnu vadu se rzumí takvá vada, která neznemžňuje zákazníkvi pužívání prgramu ShpSystem v jeh pdstatě (zákazník může nakupit) Pracvní dba je určena v pracvní dny d 10:00 d 18:00 hd. Závažnst chyby psuzuje Pskytvatel. Pravidla pr pskytvání technické pdpry (pdpry): Technická pdpra (dále jen pdpra ) je pskytvána puze Objednatelům, kteří mají v den vznesení pžadavku vyrvnány veškeré finanční závazky vůči Pskytvateli. Pdpra je mezená maximálně na 5 pžadavků danéh Objednatele za měsíc (pčítán za celý e-shp bez hledu na sby, které pžadavek vznášejí). Pžadavkem se rzumí jeden telefnický rzhvr neb jeden deslaný . V případě, že Objednatel využívá pdpru více, než je uveden v tmt dstavci, má Pskytvatel práv na navýšení ceny za pskytvání služeb dpvídající jeh vytěžvání pdpry. V případě neuhrazení zvýšenéh pplatku za nadměrné využívání pdpry má Pskytvatel práv nepskytvat pdpru nad rámec 5 pžadavků za měsíc. 4. Způsby bjednání Objednání služby se uskutečňuje přes bjednávkvý frmulář umístěný na webu Pskytvatele prstřednictvím u neb bchdních zástupců splečnsti Pskytvatele. Vlitelné a dplňkvé služby (úpravy vzhledu či funkcí prgramu) si Objednatel bjednává v rámci své bjednávky neb následně em, telefnicky neb přes frmulář v administraci svéh e-shpu. Cena za dplňkvé úpravy vzhledu či funkcí prgramu bude splatná na základě zálhvé faktury a následující splátka za pskytvání služeb bude případně navýšena smluvenu částku, kteru se Objednatel zavazuje dle své bjednávky zaplatit. V případě neuhrazení pplatku za dplňkvé služby či smluvené navýšení paušálu má Pskytvatel práv využít sankcí v tét smluvě. 5. Závazky Objednatele Objednatel má pvinnst Užívat díl v suladu s licenčním ujednáním uvedeným v tét smluvě, tj. především k prdeji svých prduktů a služeb v prstředí internetu. Objednatel má pvinnst včas a řádně platit Pskytvali pravidelné paušální platby za pskytvání služeb. Objednatel nemá práv bez výslvnéh suhlasu Pskytvatele pskytvat licenci třetím sbám, dále prdávat či prnajímat licenční prdukty (e-shp ShpSystem) uvedené v tét smluvě. Objednatel se zavazuje prvzvat svůj e-shp v suladu s platnými zákny ČR a dbrými mravy. Objednatel nebude pškzvat dbré jmén Pskytvatele. V případě zjištění takvých skutečnstí má Pskytvatel práv pstupvat pdle sankcí uvedených v tét smluvě, zejména pak mezit či zrušit pskytvání služeb Objednateli uvedených v tét smluvě. Objednatel se nebude snažit prniknut d prstru jiných uživatelů služeb Pskytvatele ani jinak útčit na servery Pskytvatele.

4 6. Odpvědnst Objednatele Objednatel nese dpvědnst za bsah svéh datvéh úlžiště (FTP) a zavazuje se, že na něm nebude skladvat nelegální bsah, bsah chráněný autrským či jiným záknem. V případě zjištění takvéht jednání má Prvzvatel práv takvýt bsah bez upzrnění dstranit. V případě, že je Pskytvatel vyzván rgány činnými v trestním řízení, má záknnu pvinnst pskytnut údaje sbě, která takvýt bsah na datvé úlžiště umístila. Objednatel nese dpvědnst za veškerý bsah a nakládání s tímt bsahem umístěným na jeh e-shpu (dméně) v prstředí internetu. Objednatel se dále zavazuje prvzvat svůj internetvý bchd (e-shp) a nakládat s ním v rámci platných záknů v ČR a dbrých mravů. Objednatel stejně tak nese veškeru dpvědnst za nabízené zbží a za jednání se svými zákazníky. V případě neplnění platebních (finančních) závazků vůči Pskytvateli nese plnu zdpvědnst za své jednání, které může vést k dčasnému vyřazení jeh e-shpu z prstředí internetu a s tím spjených důsledků pr Objednatele (vypnutí e-shpu a znemžnění bjednávek zbží). Objednatel se zavazuje, že nebude pškzvat jiné uživatele služeb Pskytvatele, Pskytvatele a jiné uživatele internetu: Nahráváním, sdílením, šířením nelegálníh sftware a jiných audi vizuálních subrů. Rzesíláním nevyžádané pšty, tzv. SPAM, uživatelům, kteří neudělili k tmut suhlas. Pkušet se prniknut d prstru a účtů jiných uživatelů služeb Pskytvatele. Zveřejňvat infrmace, které jsu v rzpru s platnými zákny ČR neb dbrými mravy. Zveřejňvat infrmace pškzující dbré jmén Pskytvatele. V pačném případě má Pskytvatel práv uplatnit dstavec 14 uknčení smluvníh vztahu. 7. Závazky Pskytvatele Pskytvatel se zavazuje zajistit maximální mžnu dstupnst služeb (e-shp, y aj.) v prstředí internetu. Garantvaná dstupnst je 97% měřenéh času. V případě pruchy, která znemžňuje prvz e-shpu neb ů (dle tabulky výše) ve své pdstatě (kritická vada), ji bez prdlení dstraní bez hledu na pracvní dbu. Bude Objednateli pskytvat pdpru p celu dbu jeh využívání služeb Pskytvatele (viz dstavec pravidla pr pskytvání pdpry). Nabídne Objednateli mžnst využít dbrných šklení práce s prgramem ShpSystem, ppřípadě i jiných. Zavazuje se prgram průběžně rzvíjet a aktualizvat nvé funkce. Četnst a pčet aktualizací je na uvážení a rzhdnutí Pskytvatele. Pnechává si práv na frmu a bsah pskytvaných služeb. Pskytvatel se zavazuje, že nezmění pdstatu a základní pvahu pskytvaných služeb, avšak může djít ke změnám v bsahu pskytvaných služeb neb v pskytvanéh prgramu ShpSystem. Aktuální údaje a parametry služeb je pvinen Psyktvatel uvádět na svých webvých stránkách Zavazuje se udržvat prgram ShpSystem funkční p celu dbu jeh využívání Objednatelem. Zavazuje se dstranit bezpečnstní závady a hrzby, které na prgramu zjistí a vyvinut maximální úsilí prti vniknutí neprávněných sb d prstředí ShpSystemu a účtů Objednatele. 8. Odpvědnst Pskytvatele V případě, že Pskytvatel nezajistí v průměru alespň 98% dstupnst služeb za dbu 30 dní, má Objednatel práv na vrácení pměrné části ceny, kteru platí za dbu, p kteru nebyly dstupné služby Pskytvatele (e-shp, ). Maximálně však ve výši Kč. Pskytvatel není právněn k náhradě škdy za ušlý zisk (nerealizvané bjednávky) v případě, že dšl k výpadku e-shpu ShpSystem. Objednatel je pvinen vyzvat Pskytvatele k náhradě škdy písmeně d 14 dní de dne, kdy ke škdě dšl. Pkud Objednatel lhůtu neddrží, má se za t, že ke škdě nedšl. Pskytvatel nenese dpvědnst za výpadky pskytvaných služeb Objednateli v případě, že tent výpadek bude způsben třetími stranami neb za závady u třetích stran. Zejména se jedná závady na přensvé trase Objednatele, závady u pskytvatele internetvéh připjení Objednatele (datacentrum) neb jeh zákazníků a za závady v datacentru, kde jsu umístěny servery Pskytvatele. Objednatel nenese dpvědnst za násilné pkusy vniknutí d prstru serverů neb jejich jiné zneužití třetími stranami a tím způsbené škdy, tzv. hackerský útk. 9. Ceny a platební pdmínky Objednatel se zavazuje platit pskytvateli paušální částku stanvenu v bjednávce, a t za každu zapčatu peridu, ve kterém je služba pskytvána. Cena za pskytvanu službu je splatná před zapčetím peridy, ve které má být služba pskytvána, ke dni uvedenému v zálhvé faktuře. Cena za pskytvanu službu je splatná převdem na účet pskytvatele č / 2010 vedený u FIO banky (kód 2010) na základě zálhvé faktury, kteru pskytvatel dručí bjednateli minimálně 14 dní před splatnstí. První zálhvá faktura je předána bjednateli při pdpisu smluvy a je splatná d 14 dní. Objednatel se zavazuje uvést ke každé úhradě variabilní symbl. Pskytvatel má práv na úrky z prdlení ve výši 0,05% z dlužné částky za den a t i v případě, že dšl k uknčení služeb na základě neuhrazení pplatků. Zálhvé faktury a faktury jsu Objednateli zasílány výhradně elektrnicku pštu, není-li mezi smluvními stranami uveden jinak. V případě neplnění finančních závazků Objednatele, je Pskytvatel právněny využít sankcí uvedených níže v tét smluvě v dstavci 13 a uknčit smluvní vztah dle dstavce 14.

5 Pskytvatel si vyhrazuje práv na úpravu cen dpvídající mezirční inflaci. Navýšení ceny za služby nesmí překrčit mezirčně více jak 5%. V případě navýšení ceny má Objednatel práv na dstupení d smluvy dle pdmínek uvedených v tét smluvě. Za řádné zaplacení pvažují bě strany připsání paušální částky na účet Pskytvatele. Zaplacené zálhy na buducí bdbí neb nevyčerpané služby se nevrací. Pkud Objednatel neuhradí své závazky za služby Pskytvatele d 14 dnů d data splatnsti, má Pskytvatel práv pzastavit pskytvání služeb Objednateli. V případě žádsti Objednatele bnvení pskytvání služeb má Pskytvatel práv pžadvat pplatek za bnvení služeb p Objednateli ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Pskytvatel není pvinen bnvit pskytvání služeb před úhradu všech závazků Objednatele a není dpvědný za újmu způsbenu tímt Objednateli. Objednatel má práv v případě neplnění závazků Objednatele zveřejnit na svých webvých stránkách i na dméně Objednatele určené pr běh jeh prgramu infrmace dlužníkvi a dlužné částce. Pskytvatel má práv na účtvání více prací, pkud byly Objednatelem bjednány. Pskytvatel má dále práv na pměrné navýšení ceny za hsting, dšl-li dle dstavce pskytvání hstingu k navýšení zátěže e-shpu Objednatele a stejně tak má Pskytvatel práv na navýšení ceny za pskytvání pdpry, pkud byly Objednatelem prušeny pravidla pr její pskytvání. 10. Obchdní tajemství Obchdním tajemstvím jsu pr účely tét smluvy veškeré skutečnsti bchdní, výrbní neb technické pvahy, které: suvisejí s některu ze stran tét smluvy, mají skutečnu neb alespň ptenciální hmtnu či nehmtnu hdntu, nejsu v dbrných kruzích, d nichž smluvní strany tét smluvy náleží, běžně dstupné, mají být utajeny pdle vůle té smluvní strany, jíž se týkají, jsu určitým způsbem smluvní stranu, jíž se týkají, za bchdní tajemství pvažvány a utajvány. Pskytvatel i Objednatel se zavazují uchvávat v tajnsti a k utajení činit vše ptřebné i p zániku tét smluvy: důvěrné infrmace pdle tét smluvy, které se týkají druhé smluvní strany a bchdní tajemství pdle tét smluvy, které je spjen s druhu smluvní stranu. Veškeré infrmace uvedené v tét smluvě neb sdělené v rámci splupráce se pvažují za bchdní tajemství. Objednatel ani Pskytvatel nesmí pskytvat třetím stranám žádnu vzájemnu kmunikaci, která by mhla pškzvat dbré jmén druhé smluvní strany. V případě, že Pskytvatel zjistí, že Objednatel pskytl třetím stranám infrmace jejich vzájemné splupráci, veducí k pškzení dbréh jména Pskytvatele, může t pvažvat za průmyslvu špináž a jak takvu za pdstatné prušení tét smluvy veducí k uknčení smluvníh vztahu s Objednatelem ze strany Pskytvatele. Objednatel je pak pvinen uhradit Pskytvateli škdu, která mu v suvislsti s předáním těcht infrmací vznikla. Za prušení pvinnsti mlčenlivsti se nepvažuje, je-li Pskytvatel pvinen důvěrnu infrmaci sdělit příslušným rgánům na základě záknem stanvené pvinnsti. 11. Případy pdstatnéh prušení smluvy Objednatelem V případě, že užívá služeb bezplatně, tj. neddržuje platební pdmínky uvedené v tét smluvě. V případě, že neddržuje platební pdmínky (viz dstavec 9) a řádně a včas neplatí Pskytvateli za pskytvané služby. V případě, že pruší bchdní tajemství a pskytuje třetím sbám infrmace vzájemném vztahu a kmunikaci mezi Objednatelem a Pskytvatelem veducí k pškzení dbréh jména Pskytvatele. V případě, že prvzuje svůj e-shp v rzpru se záknem ČR neb nepdniká v suladu s dbrými mravy. Úmyslně pškzuje servery Pskytvatele neb úmyslně pškzuje statní uživatele prgramu ShpSystemu a služeb Pskytvatele. Prdává, prnajímá či jinak dále šíří a pskytuje prgram ShpSystem třetím sbám bez výslvnéh suhlasu Pskytvatele. 12. Případy pdstatnéh prušení smluvy Pskytvatelem V případě, že Pskytvatel neplní závazky uvedené v dstavci 8 p dbu delší než 14 dnů. V případě, že pruší bchdní tajemství a pskytuje třetím sbám infrmace vzájemném vztahu a kmunikaci mezi Objednatelem a Pskytvatelem veducí k pškzení dbréh jména Objednatele. 13. Pdstatné prušení smluvníh vztahu Při pdstatném prušení smluvy jednu ze smluvních stran má druhá strana nárk uplatnit práv na dstupení d smluvy s udáním důvdu pdstatnéh prušení smluvy. Pdstatné prušení smluvy si musí vzájemně bě strany známit bez zbytečnéh dkladu pté, c se jedna ze smluvních stran dzvěděla pdstatném prušení tét smluvy druhu smluvní stranu. V případě pdstatnéh prušení smluvy Objednatelem má Pskytvatel práv na uknčení pskytvání služeb na náklady Objednatele. Pskytvatel za tét situace neručí Objednateli za škdu, která mu v důsledku uknčení pskytvání služeb vznikne. Škdu vzniklu třetím sbám se zavazuje uhradit Objednatel. Smluvní strany se dhdly, že mim výše uvedené sankce a smluvní pkuty nebudu uplatňvat žádné jiné náhrady škdy. Oznámení pdstatném prušení smluvy musí mít písemnu frmu předán druhé straně prstřednictvím pštvní přepravy neb elektrnicky em. Oznámení musí bsahvat sdělení, které z nárků pdle tét smluvy hdlá dtčená smluvní strana uplatnit. Pskytvatel má práv vymáhat dlužné částky za neuhrazené pskytnuté služby a prdukty p Objednateli prstřednictvím třetích sb.

6 Veškeré finanční nárky na způsbenu škdu Pskytvatelem a smluvní pkuty uplatňvané Objednatelem vůči Pskytvateli jsu mezeny maximální výší Kč. Veškeré finanční nárky na způsbenu škdu Objednatelem a smluvní pkuty uplatňvané Pskytvatelem vůči Objednateli jsu mezeny maximální výší Kč. 14. Uknčení smluvníh vztahu Uknčení smluvníh vztahu je mžné dhdu, výpvědí neb dstupením dle článku 13. Výpvědní lhůta není stanvena, bvykle je vždy ke knci přeplacené h bdbí (peridy), pkud se smluvní strany nedhdnu jinak. Objednatel má práv uknčit smluvu bez udání důvdu výpvědí, která nabývá účinnsti prvním dnem následujícím p sknčení bdbí (peridy), na které má Objednatel předplacené služby u Pskytvatele. Pskytvatel má práv uknčit smluvu výpvědí, která nabývá účinnsti dnem dručení, pkud Objednatel neplní závazky vyplývající z tét smluvy, zejména dstavec 9 neb 11. Výpvěď musí být pdána právněnu sbu, která pdepisvala tut smluvu neb je právněna činit za smluvní stranu právní úkny (jednatel apd.). Výpvěď musí mít písemnu frmu, přičemž pžadavek písemné frmy je ddržen také, pkud je výpvěď dručena druhé straně em. Zaplacené zálhy se nevrací. III. Závěrečná ustanvení Obě strany se zavazují řešit případně vzniklé spry dhdu. Právní vztahy mezi pskytvatelem a Objednatelem vyplývající z tét smluvy, stejně tak i vztahy ve smluvě nezahrnuté, se řídí právním řádem České republiky. Smluva nabývá platnsti a účinnsti dnem vyplnění bjednávky na webu Pskytvatele. Objednatel dává tímt Pskytvateli suhlas se zpracváním sbních údajů, které mu pskytl v suvislsti s plněním tét smluvy. Objednatel suhlasí s tím, aby mhly být jeh sbní údaje zpracvány za účelem plnění tét smluvy a t Pskytvatelem neb jím pvěřenu sbu. Pskytvatel se zavazuje, že bude uchvávat údaje v bezpečí a důvěrnsti. Objednatel suhlasí s tím, aby Pskytvatel využil elektrnickéh kntaktu na Objednatele pr zasílání svých bchdních sdělení. Tat smluva nahrazuje jakékliv jiné předešlé ústní či písemné dhdy mezi Pskytvatelem a Objednatelem. Tímt bě strany stvrzují, že jsu jim známé veškeré technické a bsahvé parametry, smluvu si přečetli, rzumí jí a suhlasí se smluvními pdmínkami. Tyt smluvní pdmínky jsu platné d

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

Hudební a filmové nosiče Rozmnožování a rozšiřování hudebních děl na zvukových a zvukově obrazových nosičích záznamů

Hudební a filmové nosiče Rozmnožování a rozšiřování hudebních děl na zvukových a zvukově obrazových nosičích záznamů Hudební a filmvé nsiče Rzmnžvání a rzšiřvání hudebních děl na zvukvých a zvukvě brazvých nsičích záznamů 1/6 OSA umžňuje získání licence pr rzmnžvání a rzšiřvání nsičů (dle 13 a 14 AutZ) na základě jednrázvé

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas.

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas. str. 1 Městský úřad Aš Odbr rganizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: inf@muas.cz Čísl jednací: Vyřizuje: Linka: Datum: 11/029685/OOS Ing.Hldšvend 118 V Aši

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

kterou uzavřely tyto smluvní strany:

kterou uzavřely tyto smluvní strany: ru A v *.; -- %--. kteru uzavřely tyt smluvní strany: Se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná IČ:00297534 DIČ: CZ00297534 Zastupené: Tmášem Hanzlem, primátrem města k pdpisu zmněn na základě plné mi

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více