Co nás èeká v novém roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co nás èeká v novém roce"

Transkript

1 Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily. Vznikla celá øada nových staveb, sportoviš, parkových úprav, a dokonce i celé nové ètvrtì. Zahájili jsme aktivní diskusi s obèany formou øady pravidelných setkávání a mìsto Strakonice si vzalo za své nejen samotnou výstavbu, ale i trvalou snahu o neustálé zvyšování pocitu bezpeènosti obyvatel i návštìvníkù. S tím jde ruku v ruce zkvalitnìní āivota jako takového. Uplynul další rok a pøed námi je 10. rok 3. tisíciletí. Stejnì jako vy, i mìsto Strakonice bilancuje, a pøedevším plánuje do budoucnosti. K finanèním investicím se snaāí pøistupovat s rozvahou dobrého hospodáøe a plánuje tak, aby jednotlivé akce byly vādy ku prospìchu mìsta a jeho obyvatel. V tomto roce nás èeká zahájení nìkolika investièních akcí, které výrazným zpùsobem zmìní vzhled mìsta a tím ovlivní i náš āivot. Souèasnì budou dokonèeny projekty, jejichā realizace byla zahájena jiā v roce Na vìtšinu z nich získalo mìsto dotace z evropských fondù. Chceme být bezpeèné a zdravé mìsto, inspirativní a podnìtné pro mladé, poskytující šance dospìlým a dùstojnì ohleduplné ke stáøí. Klademe dùraz na udrāení a zvyšování kvality āivota pro naše obyvatele a návštìvníky. Chceme, aby naše mìsto bylo pro nás všechny bezpeèné, proto osvìtlujeme pøechody a dìláme je bezbariérové. Chceme být mìstem otevøeným mladým rodinám, proto nabízíme další bytové moānosti pro tento rok je k prodeji pøipraveno 24 nových zasí ovaných parcel Na Muškách, kde bude koncem èervna dokonèen i sportovní areál. Chceme stále zlepšovat podmínky pro výuku našich dìtí, a proto neustále dovybavujeme školy moderním zaøízením a opravujeme školní budovy v letošním roce nás èeká oprava ZŠ Dukelské i pokraèování rozsáhlé rekonstrukce ZŠ F. L. Èelakovského v Chelèického ulici. V záøí jsme otevøeli novou MŠ v ulici Stavbaøù, kterou v letošním roce chceme zkrášlit novou zahradou. V pátek 4. prosince 2009 byla pøevzetím staveništì zahájena výstavba nové a moderní ZŠ Pováāské, pøièemā v tomto roce bude postaven pavilon pro I. stupeò a zahájena stavba pavilonu pro II. stupeò. Podnìty z dìtského zastupitelstva se staly základem pro úspìšný projekt Nízkoprahového centra pro mládeā Na Køemelce, který zde chybí a bude mít jistì široké vyuāití. Nezapomínáme ani na další školy a školky v roce 2009 byly podány āádosti o finanèní dotaci na komplexní rekonstrukci ZŠ Podìbradova a MŠ Šumavská. Pøibývají další kilometry cyklostezek a v pøípadì získání finanèních prostøedkù ze Státního fondu dopravní infrastruktury budou k realizaci pro rok 2010 pøipraveny další. Cyklochodník od hradu smìrem k letišti by mìl spojit jiā stávající cyklochodník na Palackého mostì s cyklostezkou vedoucí z nové lávky u hradu pøes Otavu aā k mutìnickému jezu a napojit se na cyklotrasu vedoucí do Pracejovic nebo na cyklotrasu vedoucí do Mutìnic a Sousedovic. Stálou bolestí a pøedmìtem vaší oprávnìné kritiky jsou komunikace, chodníky a parkovištì, proto jiā návrh rozpoètu pro rok 2010 poèítal s investicemi za témìø 90 milionù korun. Významných stavebních promìn se doèká ulice Èelakovského, Velké námìstí a navazující prostory. Nové námìstíèko pøibude na sídlišti Mír a prùmyslová zóna U Blatenského mostu se doèká komunikaèního napojení. Promìny doznal i strakonický hrad, který od roku 2005 prochází rozsáhlou rekonstrukcí za více neā 170 milionù korun. V letošním roce bude pøi pøíleāitosti zahájení 19. roèníku mezinárodního dudáckého festivalu otevøen nový víceúèelový sál s rozsáhlým zázemím, financovaný z tzv. norských fondù. Dokonèena bude i rekonstrukce dalších budov na druhém hradním nádvoøí. Mìsto Strakonice lze s pýchou nazvat i mìstem zelenì. Upravených zelených ploch kaādoroènì pøibývá a všichni jistì rádi alespoò chvíli pobudeme v blízkosti kvetoucích záhonù a mùāeme obdivovat nové druhy trvalek, keøù a stromù. Také druhá etapa regenerace Rennerových sadù je v pøípadì získání finanèních prostøedkù pøipravena k realizaci. I lokalita Jezárek se doèká nového parku, který zde dosud chybìl. I v tomto pøípadì je pøipravena āádost o finanèní dotaci ze státního fondu āivotního prostøedí. O āivotní prostøedí se staráte také vy, naši obèané, tím, āe tøídíte odpad. O tom, āe mìsto Strakonice chce i nadále podporovat tøídìní odpadù, svìdèí i jeho úmysl vybudovat nový sbìrný dvùr v lokalitì Kání vrch. Projekt na získání prostøedkù z evropských fondù je jiā podán do operaèního programu státního fondu āivotního prostøedí. V letošním roce nás èeká zahájení a realizace ètyø opravdu velkých projektù. Kromì stavby nové ZŠ Pováāské se jedná o intenzifikaci ÈOV a rekonstrukci kanalizace, pøièemā tøi nové kanalizaèní sbìraèe pøipojí okolní obce. Zahájena bude také rekonstrukce úpravny vody Hajská, která zásobuje pitnou vodou tøetinu obyvatel mìsta. Historickým okamāikem bude zahájení první etapy rekonstrukce Velkého námìstí a pøilehlých ulic. Po mnoha desetiletích zaène naše námìstí mìnit svou tváø. Do konce roku bychom mìli jezdit po novì upravené èásti smìrem k Lidické ulici a ke køiāovatce u Hvìzdy, v dalším roce nás èeká oprava ulic Pionýrská, Na Stráāi a Hrnèíøská. Je toho tedy pøed námi hodnì. A my pevnì doufáme, āe to s vaší podporou, vstøícností, tolerancí a pochopením spoleènì zvládneme. Ing. Pavel Vondrys, starosta mìsta PhDr. Ivana Øíhová, místostarostka mìsta Ing. Pavel Pavel, místostarosta mìsta 1

2 zprávy z radnice Dne 16. dubna 2009 nabyla úèinnosti novela zákona è. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Touto novelou se pøenesla odpovìdnost za škody vzniklé uāivatelùm v dùsledku závad ve schùdnosti chodníku na jeho vlastníka. Lidské a technické zdroje, kterými disponují Technické sluāby Strakonice, s. r. o., zdaleka nestaèí na plošné pokrytí celého mìsta na všech komunikacích a chodnících v dobì, kdy dojde k zasnìāení našeho mìsta. Chodníková novela v praxi Bez zapojení vás, obèanù našeho mìsta, proto celkovou zimní údrābu všech chodníkù nelze zajistit. Obracíme se proto na vás s prosbou, abyste zachovali dosavadní praxi v úklidu chodníkù u svých domù a pomohli tak sami sobì, svým sousedùm, ale i všem dalším spoluobèanùm. A zejména pak svému mìstu. Dìkujeme za pochopení a vstøícnost. Vedení mìsta Strakonice. Posypový materiál, který bude poskytnut zcela zdarma, je moāné si zajistit u Technických sluāeb Strakonice, s. r. o., na tel.: Váāení spoluobèané, pro zlepšení komunikace obèanù mìsta s Mìstským úøadem Strakonice naleznete v pøíloze Zpravodaje vloāený list s telefonními kontakty na zamìstnance úøadu. Dále jsou v listu uvedeny ové adresy. Vìøíme, āe telefonní seznam pøispìje k vaší spokojenosti. Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského Zastupitelstvo mìsta Strakonice schválilo realizaci projektu Revitalizace veøejných prostranství v ulici Èelakovského a pøedloāení āádosti o poskytnutí podpory projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje mìsta Strakonice. Celkové výdaje projektu jsou 13 mil. Kè, pøièemā podíl mìsta má èinit pouze 15 % z celkových zpùsobilých výdajù projektu. Hlavním cílem projektu je zlepšit úroveò bydlení v této lokalitì. Práce budou rozdìleny na dvì èásti. Jedna èást prací se zamìøí na místní komunikaci vèetnì chodníkù a veøejného osvìtlení a dojde k úpravì a rekonstrukci vozovky, rekonstrukci souvisejících chodníkù, vybudování bezbariérových pøístupù na chodníky, rekonstrukci veøejného osvìtlení, kanalizaèních vpustí a úpravy silnièní zelenì. Druhá èást prací bude zamìøena na rekonstrukci prostranství mezi bytovými domy. V rámci Nezapomeňte si požádat o příspěvek Dovolujeme si upozornit, āe do je nutné podat āádosti o pøíspìvky na nájemné ve sportovních zaøízeních mìsta Strakonice pro kategorie āactva a dorostu, na nájemné ve sportovních zaøízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospìlých a na jednorázové sportovní a volnoèasové akce konané v termínu od do Pøidìlování pøíspìvkù se øídí Zásadami pro poskytování finanèních pøíspìvkù (neinvestièních transferù) mìsta Strakonice urèených pro tìlovýchovu, sport a ostatní volnoèasové aktivity. Pøipomínáme, āe všechny āádosti o pøíspìvky musí být podány na pøedepsaných formuláøích, které jsou k dispozici na internetových stránkách Mìstského úøadu Strakonice nebo na odboru školství a cestovního ruchu MìÚ Strakonice. V āádostech je také uvedeno, jaké pøílohy je nutné k āádostem pøiloāit. ádosti vèetnì pøíloh zasílejte na Mìstský úøad Strakonice, Odbor školství a cestovního ruchu, Velké námìstí 2, Strakonice. Bliāší informace vám poskytne Lucie Šnajdrová, Odbor školství a cestovního ruchu MìÚ Strakonice, tel.: , , Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR tìchto prací dojde k rekonstrukci tras pro pìší mezi domy sevøenými ulicemi Èelakovského, Pionýrskou, Hrnèíøskou a Na Stráāi. Dále bude rekonstruováno veøejné osvìtlení, které kopíruje stávající trasu. Na místì stávajícího, avšak nepouāívaného høištì bude vybudováno nové dìtské høištì. Bude také provedena výsadba zelenì a novì budou vybudovány chodníèky na místì vyšlapaných cestièek. Všechny výše uvedené práce a úpravy povedou ke sníāení emisí, zlepšení podmínek pro znevýhodnìné obèany a rodiny s dìtmi a k celkovému zlepšení āivota obyvatel této oblasti, uvedla Ing. Kateøina Široká z oddìlení rozvoje. Celkové výdaje projektu: ,- Kè Poāadovaná dotace celkem: ,05 Kè Vlastní podíl mìsta Strakonice: ,95 Kè Datum zahájení fyzické realizace: Datum ukonèení fyzické realizace: Procházka městem láká Pøijmìte naši pozvánku a pojïte se procházet naším mìstem. Jeho pùvaby mùāete nyní poznávat také prostøednictvím nového propagaèního materiálu Procházka mìstem, který bezplatnì obdrāíte na Mìstském informaèním centru, Velké námìstí 3 (pøízemí budovy). Procházka mìstem vás mùāe provázet pøi toulkách Strakonicemi, nebo zde naleznete úryvky z historie našeho hradu, mariánského sloupu, kostela sv. Markéty, bývalé radnice, Papeāových domù, pùvodního pivovaru èp. 47, domu U Hroznu, Èeské spoøitelny, masných krámù, Siebertova špitálu èp. 189, Rennerových sadù, Mìš anského pivovaru Strakonice, busty F. L. Èelakovského, kostela sv. Prokopa, Jelenky, Rumpálu, kapitulní sínì, ambitù nebo novì opravovaného zámku. Nový propagaèní materiál je souèástí projektu Propagaèní materiály pro turisty a návštìvníky mìsta Strakonice, který je spolufinancován Jihoèeským krajem v rámci akèního plánu programu rozvoje Jihoèeského kraje z grantového programu Jihoèeského kraje Produkty a sluāby v cestovním ruchu èástkou ,- Kè. R A D A M Ě S T A S T R A K O N I C E 123. jednání dne Vylepšení ČOV Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy o dílo na stavbu Strakonice Intenzifikace ÈOV a doplnìní kanalizace s nejvýhodnìjším uchazeèem Sdruāení firem Strakonice èisté mìsto SMP CZ, a. s., Hochtief CZ, a. s., Swietelsky stavební, s. r. o., za celkovou cenu díla ,52 Kè (bez DPH). Intenzifikace má za cíl zvýšit úèinnost èištìní odpadních vod. Stavba Intenzifikace ÈOV a doplnìní kanalizace se skládá ze ètyø projektù: 1. Intenzifikace ÈOV, 2. sbìraè Strakonice Mutìnice, Radošovice, 3. sbìraè E (ulice Písecká), 4. sbìraè Starý Draāejov. Mìsto získalo na akci dotaci z operaèního programu āivotního prostøedí státního fondu āivotního prostøedí ve výši cca ,- Kè. Celou problematiku vylepšení ÈOV je moāné nalézt v øíjnovém Zpravodaji 2009 na stranì 3. Sport podpořen Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù ve výši: 3.000,- Kè Eduardu Oberfalcerovi na vydání turistického prùvodce Pošumaví (3.), 3.000,- Kè Ekonomickým sluābám - BH, spol. s r. o., na uspoøádání 12. roèníku halového fotbalového turnaje Senioøi a mládeā proti drogám, 3.000,- Kè TJ Sokol Strakonice, oddílu stolního tenisu, na uspoøádání krajského a okresních bodovacích turnajù staršího āactva, 3.000,- Kè HC Strakonice, o. s., krouāku krasobruslení, na uspoøádání vánoèního maškarního bálu na ledì. Dále se rada mìsta zabývala ocenìním mimoøádných sportovních úspìchù kolektivù a jednotlivcù jednání dne Příspěvky pro sportoviště Rada mìsta schválila pøíspìvky ve výši ,- Kè TJ Draāejov na údrābu a provoz sportoviš Na Virtì a ve výši ,- Kè TJ Fezko Strakonice na pokrytí provozních nákladù sportoviš. Usnesení z jednání RM naleznete na Sleva z nájemného pro rok 2010 Rada mìsta Strakonice na svém jednání dne odsouhlasila slevu na nájmu pro rok 2010 ve výši 10 % z vypoètené cílové hodnoty mìsíèního nájemného platného od pro byty s jednostranným zvýšením nájemného dle zákona è. 107/2006 Sb., v platném znìní. Výše uvedené se týká celkem 369 bytových jednotek v majetku mìsta. Základní nájemné pro 340 bytových jednotek bylo sníāeno o 10 % na výsledných 48,14 Kè/m 2 a základní nájemné pro byty se sníāenou kvalitou v poètu 29 bytových jednotek bylo sníāeno na 43,33 Kè/m 2. Technické sluāby Strakonice, s. r. o., které jsou povìøeny správou bytového hospodáøství, oznamují nájemcùm slevu odesláním evidenèního listu. Potøebné kontakty naleznete na stránkách 2

3 informace Regulační plán Vinice Šibeník Regulaèní plán øeší lokalitu pro výstavbu rodinných domù a projednává se dle zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), v platném znìní. Rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy na úpravu regulaèního plánu Vinice Šibeník s Ing. arch. Janem Hubièkou z Tábora. Dùvodem dopracování regulaèního plánu je zákonná povinnost upravit projednávanou územnì plánovací dokumentaci v souladu s novým stavebním zákonem a provádìcími vyhláškami a snaha minimalizovat zásahy do stávající parcelace, uvedl Mgr. Robert Flachs za úøad územního plánování. Lokalita Vinice Šibeník o rozloze cca 40 ha se nachází v severní èásti mìsta mezi komunikacemi Zvolenská a Radomyšlská. Je urèena k výstavbì rodinných domù. Na rozdíl od územního plánu, který øeší zejména funkèní vyuāití ploch, regulaèní plán v urèené lokalitì stanoví jiā podrobné závazné podmínky pro výstavbu. Mezi základní cíle regulaèního plánu Vinice Šibeník patøí návrh komunikaèního øešení, které bude navazovat na stavbu severního dopravního pùloblouku. Nová architektonická studie pro rampu Navrhované øešení pøipravovaného projektu pøedstavili majitelùm dotèených nemovitostí architekti ze spoleènosti Atelier Genesis, spol. s r. o., ve ètvrtek 26. listopadu S architektonickou studií rampy se mohou všichni obèané seznámit na webových stránkách Zaèátkem roku 2010 bude zahájena plánovaná rekonstrukce Velkého námìstí a navazujících prostor, pøièemā v první etapì bude øešena lokalita Velkého námìstí a navazujících ulic Lidická, U Sv. Markéty, Na Stráāi, Pionýrská a Hrnèíøská. Souèasnì se však pøipravují další navazující etapy a mezi nimi také stavebnì technické øešení tzv. rampy pøed Mìstským úøadem Strakonice. Bezpečné pneumatiky základ bezpečné jízdy Na prosinec byla naplánována preventivní akce Zdravého mìsta Strakonice a Policie ÈR zamìøená na bezpeènost dopravy, konkrétnì na pouāívání zimních pneumatik a bezpeènou hloubku jejich dezénu. Mluvèí strakonické Policie ÈR por. Mgr. Jaromíra Nováková k bezpeènosti pneumatik uvedla: Ještì je stále dost øidièù, kteøí se domnívají, āe pokud jezdí bezpeènì, vystaèí si s letními pneumatikami i v zimì. Pøitom je prokázáno, āe pøi brzdìní na snìhu z rychlosti 50 km/h potøebuje osobní vùz na letních pneumatikách o 8 metrù více k zastavení, coā pøedstavuje zhruba tøi bìāné pøechody. Jinak øeèeno, tam kde øidiè na zimních pneumatikách zastaví bezpeènì pøed dítìtem, které nenadále skoèilo do vozovky, je øidiè na letních bez šancí. Pro øidièe, kteøí mìli pneumatiky v poøádku, byla pøipravena soutìā, v níā mohli vylosovaní øidièi obdrāet vìcné ceny. Mgr. Michal Novotný k akci dodává: Tato akce je souèástí projektu, který se prezentuje sloganem "Strakonice moje mìsto. Jedna èást tohoto projektu je cílenì zamìøena na bezpeènou dopravu ve Strakonicích. Mìøení pneumatik provedeme na parkovištích u supermarketù, kde je pøes den nejvìtší koncentrace aut. Podrobnosti o pouāívání bezpeèných pneumatik pøineseme v dalším èísle. Tato akce je souèástí projektu podpoøeného z Revolvingového fondu Ministerstva āivotního prostøedí ÈR. Mgr. M. Novotný, koordinátor zdravého mìsta Por. Mgr. Jaromíra Nováková, PÈR Příspěvky Zdravého města byly rozděleny Rada mìsta na doporuèení výbìrové komise schválila 2. prosince podporu následujících projektù v rámci Pøíspìvkového programu Zdravého mìsta Strakonice a místní Agendy 21. Advent s Beruškou Mateøského centra Beruška ve výši ,- Kè, Zvyšování kvalifikace skautských dobrovolníkù Junáka ve výši ,- Kè, Den dìtí aneb Hravì a zdravì Sdruāení rodièù a pøátel DDM Strakonice ve výši ,- Kè, Turnaj v petanque pro osoby se zdravotním postiāením Centra pro zdravotnì postiāené Strakonice ve výši ,- Kè, Den bez úrazu nehoda není náhoda! DDM Strakonice ve výši 5.000,- Kè, Den Zemì DDM Strakonice ve výši 7.000,- Kè, Rekondièní a zdravotní cvièení pro osoby se zdravotním postiāením Sdruāení zdravotnì postiāených Strakonice ve výši ,- Kè, Nauè se neboj se první pomoci ÈÈK Strakonice ve výši ,- Kè, Pøi odbìru krve zaāeneme nudu ÈÈK Strakonice ve výši ,- Kè. Mgr. M. Novotný, koordinátor zdravého mìsta Pohled na moāné estetické i funkèní øešení rampy dle vizualizace od Atelieru Genesis, s. r. o. Workshop pro neziskové organizace Spolupráce s médii Dovolujeme si vás pozvat na bezplatný workshop urèený neziskovým organizacím Strakonic. V rámci nìho se dozvíte napøíklad: jak nejlépe napsat tiskovou zprávu, na co si dát pozor pøi rozhlasovém rozhovoru a jak se pøipravit na návštìvu televize v pøípadì nìjaké kauzy. Worskhop se uskuteèní v pondìlí 25. ledna od 14 hodin na MìÚ v zasedací místnosti v ulici Na Stráāi 270 (budova bývalé KB). Podrobné informace naleznete na www stránkách Tato akce je souèástí projektu podpoøeného z Revolvingového fondu Ministerstva āivotního prostøedí ÈR. Mgr. M. Novotný, koordinátor zdravého mìsta Daň z nemovitostí Zastupitelé mìsta Strakonice schválili novou obecnì závaznou vyhlášku è. 4/2009, o stanovení koeficientu pro výpoèet danì z nemovitostí. Majitelé zdejších nemovitostí se proto nemusí obávat nepøíjemného novoroèního pøekvapení. Platit budou stejnì jako v roce Ministr financí Eduard Janota pøinesl na mediální scénu øadu otázek, kdyā pøedstavil svùj tzv. balíèek úsporných opatøení. Také majitelé nemovitostí ve Strakonicích se obávali, jaké dopady bude mít návrh pana ministra, který od ledna 2010 navyšuje základní sazby danì z nemovitostí aā na dvojnásobek. Ke zmírnìní dopadù pøistoupili mìstští zastupitelé, kdyā v listopadu 2009 zrušili obecnì závaznou vyhlášku è. 3/2008 ze dne , která na území mìsta Strakonice stanovovala místní koeficient. Tímto se násobila daòová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemkù, staveb, samostatných nebytových prostorù a za byty, popøípadì jejich soubory, ve výši 2. Díky tomuto zrušovacímu ustanovení budou naši obèané platit v roce 2010 stejnì jako v roce minulém. Úplné znìní obecnì závazných vyhlášek mìsta Strakonice naleznete na v rubrice s názvem VYHLÁŠKY MÌSTA. V tištìné podobì si je mùāete prohlédnout na Mìstském informaèním centru, Velké námìstí 3 (pøízemí budovy). 3

4 z města Mìstská policie Strakonice Bìhem mìsíce listopadu jsme zaznamenali více neā osm stovek èísel jednacích pøípadù, které stráāníci bìhem denních èi noèních sluāeb øešili. Zde jsou nìkteré z nich. V ranních hodinách dne jsme pøijali oznámení na sluāebnu mìstské policie s upozornìním na osobu, která jiā hodinu sedí u āeleznièního pøejezdu v ulici Tovární. Hlídka na místì nalezla sedmatøicetiletého muāe, který si zde podvrtl kotník a nemohl se postavit. Stráāníci pøivolali hlídku RZS, která poranìného pøevezla k ošetøení do nemocnice. V blokovém øízení byl vyøešen v odpoledních hodinách téhoā dne pøestupek mladíka, který vylepoval po Strakonicích plakáty na místech, která k tomuto úèelu nebyla urèena. Naše podìkování patøí oznamovatelce z ulice B. Nìmcové, která nás dne odpoledne upozornila na skuteènost, āe její starší sousedce se pravdìpodobnì cosi pøihodilo. Pøivolaní stráāníci zjistili, āe āena staršího vìku leāí za vstupními dveømi, je zranìna, ale pøes dveøe se stráāníky komunikuje. Pøivolaná hlídka HZS otevøela dveøe a spoleènì se stráāníkem poskytla āenì první pomoc. RZS paní pøevezla do nemocnice. Dvì osoby hledané Policií ÈR byly nalezeny po vzájemné spolupráci s hlídkou obvodního oddìlení Strakonice ve veèerních hodinách dne Šestnáctiletí mladíci z Prahy a Tøebíèe utekli z léèebny v Opaøanech. Poté, co byli hlídkou mìstské policie zadrāeni, putovali na Policii ÈR. Ve veèerních hodinách dne byla na obvodní oddìlení pøedána šestaètyøicetiletá āena z Plznì, která kradla v jednom ze strakonických obchodních center a jiā døíve byla trestaná za majetkovou trestnou èinnost. Na záchytnou stanici do Èeských Budìjovic byl dopoledne dne pøevezen muā ze Strakonic, který byl nalezen na chodníku v ulici Bavorovì s 2,69 promile alkoholu v krvi. K dotyènému pøivolali stráāníci hlídku RZS. Lékaø rozhodl o pøevozu a umístìní muāe na protialkoholní a protitoxikomanickou stanici v Èeských Budìjovicích. Na muāe, který se údajnì pod vlivem alkoholu povaluje ve vestibulu nádraāí ÈSAD, jsme byli upozornìni správcem v ranních hodinách dne Hlídka mìstské policie zjistila, āe se jedná o obèana SRN, bez dokladù, i bez bot. Následnì jeho obuv i bundu nalezli stráāníci v nedaleké restauraci, kde dotyèný po sobì zanechal dluh za útratu. Na oddìlení cizinecké policie ÈR bylo zjištìno, āe se jedná o tøiaètyøicetiletého muāe, jenā je v SRN v pátrání. V poutech byl hlídkou mìstské policie pøedán odpoledne na obvodní oddìlení ve Strakonicích dne mladík ze Strakonic. Muā se nejdøíve domáhal vstupu do bytu, kam má soudem vstup zakázán. Poté, co se mu toto stráāníci snaāili vysvìtlit, se jeho hnìv obrátil proti nim. Stráāníci pouāili donucovací prostøedky na svou ochranu a muāe zpacifikovali a pøedali k dalšímu øešení Policii ÈR. Podìkování patøí nálezci, který dne v poledne pøedal naší hlídce penìāenku s doklady, ale i s vìtším obnosem penìz, nalezenou na Podskalí. Ještì týā den si nález pøevzal na sluāebnì mìstské policie v Komenského ulici majitel. Naše podìkování patøí i āenì, která nás ve veèerních hodinách dne upozornila na skuteènost, āe se v jenom z bytù v ulici Holeèkovì sice svítí, ale jeho majitel, starší pán, neotevírá. Stráāníci se do domu a do bytu dostali pøes garáā. Díky pohotové reakci oznamovatelky a zásahu stráāníkù se podaøilo muāe zachránit a pøivolaná hlídka RZS jej pøevezla do nemocnice. V kolejišti sedí āena, zøejmì pod vlivem alkoholu, a nechce z místa odejít. Toto nám bylo oznámeno na linku tísòového volání (156) v noèních hodinách dne Stráāníkùm, kteøí na místì zasahovali, āena sdìlila, āe chtìla spáchat sebevraādu. Na místo byla pøivolána RZS, jejíā lékaø rozhodl o pøevozu pacientky, u které provedli stráāníci kontrolu na alkohol, na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici do Èeských Budìjovic. Všem ètenáøùm Zpravodaje pøejí zamìstnanci mìstské policie klidný rok Milan Michálek, velitel stráāníkù MP Strakonice Prodej Zastupitelstvo mìsta po projednání svým usnesením èíslo 683/ZM/2009 souhlasilo s vyhlášením zámìru na prodej èásti pozemku p.è. 320/1 v k.ú. Pøední Ptákovice o výmìøe cca m 2 lokalita Na Muškách, pro výstavbu rodinných domù. Jedná se o 23 stavebních parcel, pøièemā minimální cena za prodej pøedmìtných pozemkù byla stanovena ve výši 950,- Kè/m 2. Pozemky oznaèeny èíslem 1 aā 6 jsou urèeny pro výstavbu dvojdomkù. Bliāší informace na tel.: , , pøípadnì osobnì na majetkovém odboru MìÚ Strakonice. Základní umìlecká škola Strakonice Kochana z Prachové 263 tel./fax: Setkání rodièù āákù PHV v uèebnì HN ve 3. patøe budovy Kochana z Prachové Pøehrávka āákù dechové tøídy P. Karase od 16 hod. v zámeckém sálku Školní kolo komorní hry soutìāe ZUŠ v zámeckém sálku od 15 hod ákovský koncert v zámeckém sálku od hod Reprezentace āákù kytarové tøídy J. Pelána v ústøedním kole kytarové soutìāe Zlatá Struna v Plzni Pøehrávka āákù dechové tøídy M. Lukeše od 16 hod. v pøízemí budovy Kochana z Prachové Plavání pro zdravotnì postiāené Sdruāení pro zdravotnì postiāené ve Strakonicích informuje o plavání zdravotnì postiāených v 1. pololetí Plavání bude probíhat kaādé pondìlí od do hodin. Zaèíná se 11. ledna Permanentky se budou vydávat na plaveckém stadionu 11. ledna 2010 od do hodin. Plavání je podpoøeno z prostøedkù Zdravého mìsta Strakonice. 4

5 kultura ve městě POZOR, ZMÌNA V REZERVACÍCH VSTUPENEK MìKS STRAKONICE OD 1. PROSINCE 2009 JE NUTNO REZERVOVANÉ VSTUPENKY VYZVEDNOUT 24 HODIN PØED ZAÈÁTKEM PØEDSTAVENÍ, JINAK SE REZERVACE RUŠÍ. Program na leden 2010: Nedìle 3. ledna V. Novák: CIRKUS FERDINAND Pohádka Loutkáøského souboru Radost Strakonice. Dùm kultury a hod. Nedìle 10. ledna TANEÈNÍ ODPOLEDNE s Janem Vondráškem z Klatov Dùm kultury hod. Nedìle 17. ledna Dìtské pohádkové pøedplatné Docela velké divadlo Litvínov: LOUPENÍK RUMCAJS Pohádka pro malé i velké diváky na motivy pohádek Václava Ètvrtka. Hrají: Petr Erlitz, Zuzana Bartošová, Lenka Lavièková, Petr Kozák, Alena Boháèová, Jan Bouše, Lukáš Masár, Jana Galinová a Ivan Vlasák Dùm kultury hod. Nedìle 17. ledna V. Novák: NAŠE SLAVNÁ ÈARODÌJNÁ ŠKOLA Pohádka Loutkáøského souboru Radost Strakonice. Dùm kultury a hod. Pondìlí 18. ledna Docela velké divadlo Litvínov: TØI MUŠKETÝØI Školní pøedstavení. Hudební komedie podle slavného románu Alexandra Dumase st. Napsala Jana GALINOVÁ, hudba a texty písní Jan TUREK. Pøíbìh o pøátelství, odvaze, lásce a zradì, ale pøedevším o slavném, nesmrtelném rozhodnutí: Jeden za všechny a všichni za jednoho! motto, které z bìāného āivota mizí. Dùm kultury. Úterý 19. ledna KPH PÍSNÌ, KTERÉ VRACEJÍ ÈAS Úèinkuje: vokálnì instrumentální soubor dobových nástrojù Chairé Pøíbram. Slovem provází umìlecký vedoucí Josef Krèek. Sólo zpìv: Eva Káèerková, Dominika Pilecká, Karel Brynda, Vladimír Matìjka. Písnì èeské a evropské gotiky a renesance. Lidové písnì èeského baroka a klasicismu. Dùm kultury hod. Ètvrtek 21. ledna KONCERT JANY VÉBROVÉ Koncert písnièkáøky z vìtrného mlýna. Jana, harmonika, vy a krásný veèer. Kulturní zaøízení U Mravenèí skály hod. PLESOVÁ SEZONA V DK STRAKONICE 2010 LEDEN 8. ledna Maturitní ples SPŠ Strakonice 4 SJ 9. ledna Maturitní ples Gymnázium Strakonice 4A 15. ledna Maturitní ples SPŠ Strakonice 4 SP A 16. ledna Maturitní ples Euroškola Strakonice 4D, 4F 22. ledna Reprezentaèní ples mìsta Strakonice 23. ledna Reprezentaèní ples ZZN Strakonice 29. ledna Maturitní ples Euroškola Strakonice 4A, 4B 30. ledna Maturitní ples Gymnázium Strakonice 4B 31. ledna Dìtský maškarní karneval ÚNOR 5. února Maturitní ples SPŠ Strakonice 4 TL B 6. února 11. ples 25. PLRB Strakonice 12. února Ples Mìš anského pivovaru Strakonice 13. února Reprezentaèní ples Gymnázia Strakonice 19. února Reprezentaèní ples ÈZ a. s., Strakonice 20. února Maturitní ples Gymnázium Strakonice oktáva 26. února Maturitní ples SPŠ Strakonice 4 OT 27. února Maturitní ples Gymnázium Vimperk 4B Pátek 22. ledna REPREZENTAÈNÍ PLES MÌSTA STRAKONICE Orchestr: BIG BAND RELAX A SÓLISTÉ Host: ROMAN VOJTEK Pøedtanèení: MTC KROK HRADEC KRÁLOVÉ Diskotéka: DJ KAREL PEKÁREK Moderátor: VRATISLAV MÌCHURA CIMBÁLOVÁ MUZIKA JURY PETRÙ Z KYJOVA STRAKONICKÉ MAORETKY OTAVANKY BOHATÁ TOMBOLA Dùm kultury hod. Pondìlí 25. ledna PØEDNÁŠKA JANY BURIANOVÉ NA TÉMA ARTETERAPIE Cesta do duše prostøednictvím tvùrèí èinnosti. Arteterapie je léèebný postup, který vyuāívá jako hlavního prostøedku poznání výtvarnou tvorbu jedince. Ta ovlivòuje jak momentální rozpoloāení èlovìka, tak i jeho vztahy v reálném svìtì. Dnes se arteterapie uplatòuje jako metoda léèby i osobnostního rùstu. Kulturní zaøízení U Mravenèí skály hod. Ètvrtek 28. ledna Divadelní pøedplatné Divadelní spol. J. Hrušínského, Divadlo Na Jezerce Jaroslav Havlíèek: PETROLEJOVÉ LAMPY Peklo vášnì, nemoc lásky. Román Jaroslava Havlíèka z prostøedí jeho rodné Jilemnice na pøelomu 19. a 20. století patøí mezi nejlepší èeské psychologické romány. Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Miloš Hlavica, Vilém Udatný, Boøík Procházka/Juraj Herz, Vìra Kubánková, Jan Hrušínský/Jan Èenský, Zdenìk Hruška, Zdena Sajfertová, Tereza Nìmcová, Rostislav Novák/Rudolf Stärz/Zdenìk Dušek, Johana Sládková/Natálie Šenkiová/Sarah Hamiollava. Dùm kultury hod. Nedìle 31. ledna MAŠKARNÍ PLES ANEB MASOPUSTNÍ VESELÍ PRO DÌTI I DOSPÌLÉ Dìtský maškarní karneval poøádaný ve spolupráci s Mateøským centrem Beruška Strakonice. Program plný soutìāí, her a písnièek spojený s diskotékou. Dùm kultury hod. VÝSTAVA FOYER DOMU KULTURY ledna 2010 PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ nejzajímavìjších opon, opomíjených pokladù èeských divadel a divadelních sálù. Pøipravujeme na únor 2010: Støeda 3. února Divadlo M O PRINCI VENDELÍNOVI Hudební pohádka, jak rozverný princ se v pøevleku o princeznu ucházel. Školní pøedstavení. Dùm kultury zaèátek 8.30 hod. Ètvrtek 4. února Koncert skupiny XINDL X Dùm kultury hod. Nedìle 7. února Pohádkové pøedplatné Divadlo Kompanyje: JAK TRAUTENBERK DÌLAL KRAKONOŠOVI DUCHA Støeda 10. února Divadelní pøedplatné Jihoèeské divadlo Èeské Budìjovice Joseph Haydn: LEST A LÁSKA Opera. Hudební nastudování: Martin Peschík. Reāie: Miloslav Veselý Hrají: E. Štruplová, S. Sem/J. Tolaš, J. Ondráèek/A.Voráèek, J. Prùdek a další. Dùm kultury hod. Støeda 17. února JÁ JSEM JÁ RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ Ètvrtek 18. února Koncert kapely KUMBULU Kulturní zaøízení U Mravenèí skály Nedìle 21. února TANEÈNÍ ODPOLEDNE Úterý 23. února KPH PÍSECKÝ KOMORNÍ ORCHESTR Ètvrtek 25. února PØEDNÁŠKA O ÈÍNSKÉ MEDICÍNÌ Kulturní zaøízení U Mravenèí skály 5

6 program kin KINO OKO STRAKONICE Pátek 1. nedìle 3. ledna USA, komedie, titulky, 101 BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ Pøed minulostí nìkdy neuteèeš Reāie: Mark Waters Hrají: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Hrají: Michael Douglas, Lacey Chabert ad. POZOR!!! jen hod. doporuèená pøístupnost: od 12 let Warner Bros Pátek 1. nedìle 3. ledna POZOR!!! jen hod. USA, horor, titulky, 86 doporuèená pøístupnost: od 15 let PARANORMAL ACTIVITY vstupné: 75,- Kè Víš, co se dìje v noci, kdyā spíš? Reāie: Oren Peli Hrají: Katie Featherston, Mark Friedrichs, Micah Sloat ad. Intersonic Pondìlí 4. úterý 5. ledna USA, sci-fi akèní thriller, titulky, 112 doporuèená pøístupnost: od 15 let DISTRICK 9 vstupné: 70,- Kè Tady nejste vítáni. Reāie: Neill Blomkamp Hrají: Sharlto Copley, Jason Cope, David James, Vanessa Haywood ad. Palace pictures Støeda 6. ètvrtek 7. ledna USA, thriller, titulky, 108 doporuèená pøístupnost: od 12 let CTIHODNÝ OBÈAN vstupné: 70,- Kè Dramatický thriller o muāi, který se bez slitování rozhodne pomstít všem, kdo nechali z vìzení propustit vraha jeho rodiny. Reāie: F. Gary Grey Hrají: Gerald Butler, Jamie Foxx, Michael Gambon. HCE Pátek 8. pondìlí 11. ledna POZOR!!! jen od hod. Honkong/USA/Japonsko, akèní/animovaný, è. dabing, 94 dopor. pøístupnost: všem ASTRO BOY Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk Astro Boy. Reāie: David Bowers HCE Pátek 8. pondìlí 11. ledna POZOR!!! jen od hod. ÈR/SR, thriller, 80 doporuèená pøístupnost: od 12 let OKO VE ZDI Thriller podle pøedlohy spisovatelky Ivy Hercíkové. Reāie: Miloš J. Kohout Hrají: Karel Roden, Jurgen Prochnow, Catherine Flemming, Soòa Valentová HCE Úterý 12. støeda 13. ledna USA, hororová komedie, titulky, 88 doporuèená pøístupnost: od 15 let ZOMBIELAND vstupné: 70,- Kè To nerozchodíš Reāie: Ruben Fleischerf Hrají: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin ad. Falcon film Ètvrtek 14. pátek 15. ledna POZOR!!! jen od hod. USA, romantický, titulky, 108 doporuèená pøístupnost: od 12 let ZAKLETÝ V ÈASE vstupné: 65,- Kè Film Zakletý v èase je natoèen podle bestselleru o lásce, která pøesahuje hranice èasu. Reāie: Robert Schwentke Hrají: Rachel McAdams, Eric Bana, Arliss Howard, Ron Livingston ad. Warner Bros Ètvrtek 14. pátek 15. ledna POZOR!!! jen od hod. USA, komedie, titulky, 83 doporuèená pøístupnost: od 15 let BRUNO vstupné: 70,- Kè Vèera vás dostal Borat, dnes pøichází Bruno. Reāie: Larry Charles Hrají: Sacha Baron Cohen, Elton John, Sting, Hrají: Paula Abdul, Harrison Ford ad. Bontonfilm Sobota 16. nedìle 17. ledna USA/KANADA, drama/romance, titulky, 109 doporuèená pøístupnost: všem LÁSKA NA DRUHÝ POHLED Reāie: Brandon Camp Hrají: Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Martin Sheen, Judy Greer ad. HCE Pondìlí 18. úterý 19. ledna USA, dobrodruāná krimi komedie, titulky, 113 doporuèená pøístupnost: všem BRATØI BLOOMOVI vstupné: 70,- Kè Nikdy by nedopustili, aby je rozdìlila pravda. Reāie: Rian Johson Hrají: Adrien Brody, Rachel Weisz, Mark Ruffalo, Rinko Kikuchi ad. Palace Pictures Støeda 20. ètvrtek 21. ledna Polsko, taneèní, titulky, 123 doporuèená pøístupnost: od 12 let LOVE AND DANCE vstupné: 70,- Kè Touha tanèit Touha milovat Reāie: Bruce Parramore Hrají: Iza Miko, Mateusz Damiecki, Katarzyna Figura, Hrají: Jacek Koman, Anna Bosak ad. Bontonfilm Pátek 22. nedìle 24. ledna ÈR/SR/Nìmecko, milostné drama, 110 doporuèená pøístupnost: od 12 let 3 SEZÓNY V PEKLE vstupné: 75,- Kè Dokud sníš, nejseš mrtvej! Reāie: Tomáš Mašín Hrají: Kryštof Hádek, Jan Kraus, Táòa Pauhofová, Hrají: Karolina Gruszka, Martin Huba ad. Falcon Pondìlí 25. støeda 27. ledna ÈR, komedie, 94 doporuèená pøístupnost: všem 2BOBULE Volné pokraèování úspìšné filmové komedie Bobule. Reāie: Vlad Lanné Hrají: Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek, Hrají: Tereza Voøíšková, Jana Švandová, Jiøí Krampol ad. Bioscop Ètvrtek 28. nedìle 31. ledna ÈR, mrazivá komedie, 127 doporuèená pøístupnost: všem ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED vstupné: 75,- Kè Mrazivá komedie o tom, jak se dalo āít v 70. letech a zároveò se nenechat zmrazit. Reāie: Irena Pavlásková Hrají: Vilma Cibulková, Tereza Voøíšková, Hrají: Miroslav Etzler, Ondøej Vetchý ad. DÌTSKÉ SOBOTY Sobota 9. ledna POZOR!!! od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 72 doporuèená pøístupnost: všem KYTICE POHÁDEK III. vstupné: 30,- Kè Tìší mì, Krtek a muzika, Jak štìòátko dostalo chu na med, O té velké mlze, Cvrèek a stroj, Páni tvorstva, Krtek hodináøem, Drāte si klobouk, Jak ofka pøekazila chuligánùm spády. KFP Sobota 16. ledna POZOR!!! od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66 doporuèená pøístupnost: všem KAMARÁD KRTEÈEK vstupné: 30,- Kè Jak ofka poøádala maškarní bál, Krtek malíøem, Štaflík a Špagetka namaluj si sám, Krtek a zápalky Stavitelé pyramid, Krtek a muzika, Psí kusy, Krtek a tranzistor. KFP Sobota 23. ledna POZOR!!! od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 60 doporuèená pøístupnost: všem POHÁDKY POD SNÌHEM vstupné: 30,- Kè Tìší mì (Brundibáøi),Krtek v ZOO, Dorotka a plamínek, Jak štìòátko chtìlo malé pejsky, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Dorotka a papoušek, Mikeš na pouti, Dorotka a zpìvák KFP Sobota 30. ledna ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 KRÁL A SKØÍTEK Vzorné chování, Král a skøítek, Loupeānická pohádka, Psí kusy, Proè má èlovìk psa, Krtek a zelená hvìzda. POZOR!!! od hod. doporuèená pøístupnost: všem vstupné: 30,- Kè SENIORSKÉ STØEDY Støeda 13. ledna POZOR!!! od 9.30 hod. ÈR, komedie, è. znìní, 114 promítání pro seniory a handicapované MUI V ØÍJI vstupné: 35,- Kè Veselá komedie o velkých vìcech na malém místì, o velké politice, velkých citech a velkém umìní. Reāie: Robert Sedláèek Hrají: Martin Trnavský, Pavel Zedníèek, Jiøí Lábus, Hrají: Marta Vanèurová, Igor Bareš ad. Bontonfilm Støeda 27. ledna POZOR!!! od 9.30 hod. ÈR/SR/PL/HU, historický film, 140 promítání pro seniory a handicapované JÁNOŠÍK vstupné: 40,- Kè Pravdivá historie. Reāie: Agnieszka Holland, Kasia Adamik Hrají: Václav Jiráèek, Ivan Martinka, Michal Zebrowski, Sarah Zoe Canner ad. Bioscop KINO U MRAVENÈÍ SKÁLY Úterý 5. ledna od hod. Belgie/Francie, animovaný, 75 doporuèená pøístupnost: všem PANIKA V MÌSTEÈKU vstupné: 55,- a 40,- Kè I animované plastikové hraèky Kovboj, Indián a Kùò mají své problémy. Reāie: Stéphane Aubier, Vincent Patar AÈFK Úterý 12. ledna od hod. Den/Ger/Fra/It/Sve, drama/horor, titulky, 104 doporuèená pøístupnost: od 15 let ANTICHRIST Podívej se ïáblovi do tváøe. Reāie: Lars von Trier Hrají: Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe ad. Artcam Úterý 19. ledna od hod. Rakousko/Francie, drama, titulky, 110 doporuèená pøístupnost: od 12 let NA CHVÍLI SVOBODNÍ vstupné: 55,- a 40,- Kè Pøíbìh o lidech, kteøí touāí najít lepší āivot buï z politických, nebo z existenèních dùvodù. Reāie: Arash T. Riari Hrají: Navid Aghavan, Pourya Mahyari, Elika Bozorgi, Sina Saba ad. AÈFK Úterý 26. ledna od hod. VB/Irsko, drama, titulky, 96 doporuèená pøístupnost: od 15 let HLAD Tìlo jako zbraò skuteèné drama ze severoirské vìznice Maze. Reāie: Steve McQueen Hrají: Michael Fassbender, Stuart Graham, Rory Mullen, Brian Milligan ad. Artcam Zmìna programu vyhrazena. 6

7 pozvánky a informace Od do bude otevøena výstava Putování za pøedky, kterou pøipravila Èeská genealogická a heraldická spoleènost v Praze, ŠK, vstupní hala Zelený veèer na téma Nebe studánek s fotografkou Ivanou Øandovou a básníkem Ondøejem Fibichem. V nabídce budou fotografie, vyprávìní, básnì i voda z jedné ze studánek. Èajovna Inspirace v hotelu Bavor od 18. hod Tvoøivý podveèer na téma Kouzla s voskovkami (enkaustika s dokreslováním). Budou se vyrábìt obrázky, pøání, taštièky, ozdobný papír... Materiál (voskovky, køídový papír) bude k dispozici na místì, ale bylo by dobøe pøinést si s sebou i vlastní, napø. hladké papíry ze starých nástìnných kalendáøù. V prostorách poboèky ŠK v Husovì ulici èp. 380, mezi hod veèer vìnovaný tématu právì probíhající výstavy Putování za pøedky. Hostem veèera bude paní Helena Voldánová z ÈGHSP. Proè hledat své koøeny heuristika grafické zpracování úskalí pøi vyhodnocování pramenù jak psát rodinnou kroniku, ŠK, spoleèenská místnost 18 hod. Tato akce je urèena široké veøejnosti a je také souèástí Akademie volného èasu (viz Zpravodaj è. 12/2009) Zelený veèer na téma Kterak tøídíme. O tøídìní odpadù ve Strakonicích se bude povídat s Ing. Lucií Klimešovou z odboru āivotního prostøedí MìÚ Strakonice a panem Petrem Prunerem z firmy Recyklace odpadù a skládky, a. s. Šmidingerova knihovna pøeje všem svým pøíznivcùm hodnì zdraví, štìstí, spokojenosti, pracovních i āivotních úspìchù a hodnì pohody v roce ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: od na zimní výstavu vìtvièek v pùjèovnì pro dìti a dospìlé v poboèce za parkem (Husova 380). Pøi urèování døevin podle pupenù a borky je moāno si nechat poradit a navíc si pùjèit domù nejen pøíslušnou literaturu, ale i sadu oznaèených vìtvièek. Otevírací doba v poboèce: PO a ÈT 13 18, ST v pátek na pøednášku s promítáním Pøehled souèasných trendù v tvorbì parkù a zahrad. Pøednáší Ing. arch. Mgr. Jiøí Kupka, Ph.D. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia. v sobotu na tradièní desetikilometrovou procházku z Radomyšle do Strakonic. Sraz bude v 9.00 pøed nádraāím ÈD, v 9.09 jede vlak do stanice Radomyšl zastávka. V pøípadì zmìny jízdního øádu upøesnìní v ŠK nebo na strakonice.net a st.cz. v sobotu na pøírodovìdný výlet. Sraz je v 6.50 pøed nádraāím ÈD. V 7.07 jede vlak do Protivína. Odtud se pùjde do Myšence (turmalínová slunce, románský kostel) a po turistické znaèce do Klokoèína (tvrz). Dále je moāno jít na vlak do Skal nebo napø. pøes Boāovice (zbytky tvrze) do Heømanì (rodištì básníka J. Èarka a reāiséra V. Kršky) apod. Minimální délka trasy je 6 km, lze prodlouāit napø. na 16 km. na páteèní schùzky s MOP (Malými ochránci pøírody) a jejich maminkami nebo s dalšími úèastníky (napø. seniory). Pøijít mùāe kaādý, tøeba jen obèas, kdo má právì chu a (v liché týdny) bude sraz v hod. pøed hradem u CIAO, v hod. u altánu v parku. Budeme chodit sypat do krmítek, všímat si stop, zimní oblohy a pøírody vùbec. V klubovnì ÈSOP nebo v knihovnì mùāeme mikroskopovat, hrát hry, uèit se podmalbu na skle nebo nìco vyrábìt. Bude-li sníh, vezmìte si na sraz sáòky a také mrkvièku na nos pro snìhuláka. V letošním roce uplyne 30 let od zaloāení organizace Èeský svaz ochráncù pøírody v našem mìstì, na gymnáziu, v Blatné a v jiných místech strakonického okresu. Uplynulá léta spojená se spoustou práce ve prospìch zelenì a ochrany pøírody vùbec si chceme pøipomenout v únoru na slavnostní výroèní schùzi spojené s promítáním oskenovaných fotografií. Prosíme všechny, kdo by nìjaké takové materiály mohl zapùjèit, aby je donesl do knihovny za parkem nebo se ozval na st.cz, nebo Stálá expozice muzea, strakonický hrad s vìāí Rumpál a vodní mlýn v Hoslovicích jsou po dobu zimních mìsícù uzavøeny. Slavnostní zahájení muzejní a výstavní sezony 2010 probìhne 27. dubna. Vodní mlýn v Hoslovicích bude otevøen 3. dubna Muzeum støedního Pootaví pøeje všem návštìvníkùm i ètenáøùm Zpravodaje úspìšný rok Kontaktní adresa: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice, tel.: , fax: , e mail: strakonice.cz, strakonice.cz Plán akcí na leden ledna Turnaj ve florbalu junioøi 3. liga (házenkáøská hala 9 17 hod.) 14. ledna Pøírodovìdná soutìā veverky Rezky pro 3. a 4. tøídy ZŠ (CEV od 15 hod.) 15. ledna Malování na hedvábí šátky, obrázky (DDM Vodòany hod.) 17. ledna Maškarní bál (sokolovna Strakonice od 14 hod.) 20. ledna OK chemické olympiády soutìā MŠMT (Gymnázium Strakonice od 8 hod.) 22. ledna Malování na hedvábí šátky, obrázky (DDM Vodòany hod.) 23. ledna Mami, tati, jdeme na ples V. Ples DDM pro dìti, mládeā a jejich rodièe (sál DDM Na Ohradì hod.) 26. ledna OK dìjepisné olympiády soutìā MŠMT (DDM Strakonice od 8 hod.) 27. ledna OK matematické olympiády, kategorie Z 5, 9 soutìā MŠMT (ZŠ Dukelská od 8 hod.) Pøipravujeme: Na jarní prázdniny pro dìti i rodièe lyāaøský pobyt v Orlických horách. Info: Mgr. Iva Šrámková, tel.: , Táborový pobyt pro dìti a mládeā v Chorvatsku: Navštívíme Zaostrog na Makarské riviéøe v termínu , cena 6.500,- Kè (zahrnuje dopravu, ubytování ve stanech, plnou penzi vèetnì svaèin, pitného reāimu a odjezdové veèeøe, pobytovou taxu, dozor). Urèeno pro samostatné dìti a mládeā ve vìku let. Info: Z. Kapounová, tel.: , DDM nabízí volná místa v krouācích: Automodeláøský út hod. autodráha v Ellerovì ul. ve Strakonicích Spor áèek (pro dìti 5 6 let) èt hod. v sále DDM Na Ohradì ve Strakonicích Výtvarný krouāek (pro dìti 8 12 let) út hod. v DDM Na Ohradì ve Strakonicích Patchwork (pro mládeā i dospìlé) po hod. v DDM Na Ohradì ve Strakonicích Keramika (pro dìti 6 8 let) út hod. v DDM Na Ohradì ve Strakonicích Line dance èt hod. v DDM Na Ohradì ve Strakonicích Ruský jazyk st hod. v DDM Na Ohradì ve Strakonicích Informace v DDM nebo na tel.: ivot za války Váāení pøíznivci Muzea støedního Pootaví, obracíme se na vás dnes s dvojí prosbou. V souèasné dobì se ve spolupráci s Bc. Luïkem Jirkou vìnujeme sbírání výpovìdí pamìtníkù druhé svìtové války, a to pøedevším výpovìdí našich spoluobèanù, kteøí se podíleli na odboji a osvobozujících akcích v dobì druhé svìtové války. Zajímají nás ale i osudy tìch, kteøí byli za války pronásledováni, èi tìch, kteøí pronásledovaným osobám pomáhali. Pokud k nìkteré z tìchto skupin lidí patøíte a mìli byste zájem se s námi o svùj pøíbìh podìlit, rádi si vaše vyprávìní poslechneme a zaznamenáme. V návaznosti na sbírání výpovìdí pamìtníkù druhé svìtové války jsme se rozhodli pøipravit na pøíští sezonu výstavu Strakonice v letech Rádi bychom návštìvníkùm pøiblíāili āivot obèanù strakonického okresu za druhé svìtové války. Výstava si klade za cíl zachytit zmìny ve správì, hospodáøství, prùmyslu a omezení veøejného a kulturního āivota. Chybìt by nemìl stav školství, vývoj módy a prùbìh odbojové èinnosti. Aby se stala výstava pro návštìvníky zajímavá, rádi bychom zvolená témata doprovodili zajímavými exponáty, a proto se na vás obracíme s dotazem, zda se na vašich pùdách a v zákoutích vašich domovù neskrývají pøedmìty, které by mohly návštìvníky výstavy oslovit. Máme na mysli: dobový tisk (èasopisy, noviny, kalendáøe) pracovní, spolkové, èlenské a obèanské prùkazy pozvánky a plakáty na kulturní akce (fotografie z nich) staré obleèení a módní doplòky (kabelky, klobouky, šátky, boty) obaly, sáèky, krabièky od spotøebního zboāí poštovní známky, pohledy, dopisy, vánoèní a novoroèní pøání školní sešity, uèebnice, vysvìdèení svatební oznámení a svatební fota. Pøedem dìkujeme za vaši náklonnost a pøípadné zapùjèení èi darování poāadovaných pøedmìtù. Mgr. Blanka Jirsová 7

8 sportovní příležitosti STARZ STRAKONICE LEDEN 2010 Vzhledem k uzávìrce tohoto èísla nebylo moāné do programu zanést všechny výjimky a zmìny provozních hodin. Proto prosím sledujte aktuální rozpisy na internetu (www.starz.cz) nebo v novinách (Strakonický deník), pøípadnì volejte na infolinku ( , ). Dìkujeme za pochopení a tìšíme se na vaši návštìvu. Martin Walter vedoucí plaveckého stadionu PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V LEDNU 2010 KRYTÝ BAZÉN PONDÌLÍ x (kondièní plavání) ÚTERÝ x o STØEDA * (kondièní plavání) ( x) ÈTVRTEK PÁTEK ( x) ( x) (kondièní plavání) SOBOTA NEDÌLE KURZY PRO NEPLAVCE Pondìlí, ètvrtek: hod. Pro dìti od 5 let. Vysvìtlivky: x polovina bazénu o plavání pro tìhotné * plavání pro dùchodce Aktuální program v páteèním Strakonickém deníku, na tel.: , na infolince nebo na webu: VEØEJNÉ BRUSLENÍ ÚT 5., 12., 19., : rodièe + dìti do 10 let : spoleèné VSTUPNÉ: dìti do 6 let zdarma dìti do 15 let 20,- Kè/os. dospìlí od 15 let 30,- Kè/os. Soboty a nedìle dle aktuálních moāností. FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT PÁ SO NE STARZ Strakonice, Na Køemelce Strakonice, VÝJIMKY: SAUNA Pá 1. ledna: zavøeno PLAVECKÝ STADION Pá 1. ledna: zavøeno FITNESS NA PLAVECKÉM STADIONU Pá 1. ledna: zavøeno SAUNA PO zavøeno ÚT āeny ST muāi ÈT spoleèná PÁ āeny SO muāi NE zavøeno Zmìny programù vyhrazeny! Oddíl házené TJ ÈZ DDM Strakonice zve CHLAPCE A DÌVÈATA Z TØÍD DO VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROUKU Pravidelné cvièení se koná v tìlocviènì TJ ÈZ Strakonice, Máchova ulice èp. 108, a to kaādou støedu od hodin. Sportování dìtí je zamìøeno na míèové hry a všestranný pohybový rozvoj. Cvièení povedou zkušení trenéøi, dotazy na mobilu: Jestli se ti líbila házená na parkovišti, tak neváhej a pøijï, zkusíme si ji! Bliāší informace pøímo v tìlocviènì TJ ÈZ v Máchovì ulici èp

9 Umíme třídit V roce 2009 naši obèané opìt dokázali, āe tøídit opravdu umí. V krajské soutìāi obcí v kategorii nad 7000 obyvatel jsme se díky nim umístili na vynikající støíbrné pøíèce. Za druhé místo získalo naše mìsto penìāní dar v hodnotì ,- Kè. Jihoèeský kraj spolu s autorizovanou obalovou spoleèností EKO-KOM, a. s., vyhlásil v roce 2009 pokraèování celokrajské soutìāe ve tøídìní odpadù Poø. Název obce Body 4. ètvrtletí 2008 Body 1. ètvrtletí 2009 Tøídìní odpadù podporuje i celoroèní kampaò, kterou realizujeme díky podpoøe Revolvingového fondu ministerstva āivotního prostøedí. O problematice tøídìní se mùāete více dozvìdìt, pøípadnì o ní diskutovat s odborníky nazvané My tøídit umíme. Cílem soutìāe je zvýšení motivace obcí v oblasti oddìleného sbìru vyuāitelných odpadù a moānost porovnat výsledky úspìšnosti ve tøídìní odpadù s ostatními obcemi v Jihoèeském kraji. Hodnoceno je nejen mnoāství vytøídìných kilogramù plastù, skla, papíru a nápojových kartonù v jednotlivých obcích, ale i to, jestli obce tøídí oddìlenì sklo bílé a barevné, jestli je obec zapojena do sbìru nápojových kartonù, kovù i pøenosných baterií. Body 2. ètvrtletí 2009 Body 3. ètvrtletí 2009 Body celkem Celková výtìānost 1. Vimperk Strakonice Milevsko Prachatice Sezimovo Ústí Písek Èeský Krumlov Èeské Budìjovice Tøeboò Daèice Sobìslav Tábor Kaplice J. Hradec Týn nad Vltavou Vodòany Zdroj: na mimoøádném lednovém Zeleném veèeru v Èajovnì Inspirace 28. ledna 2010 od 18 hodin, doplòuje Ing. Jaroslav Brùāek, vedoucí odboru āivotního prostøedí. Opuštění a nalezení psi našli útočiště ve Strakonicích Na základì spoleèné dohody mìst Strakonice a Písek o spoleèném øešení problému útulku pro opuštìné a nalezené psy z obou mìst se útulek stal spoleènì provozovaným zaøízením, díky kterému se za dobu existence od prosince 2007 podaøilo s úspìchem najít nového majitele pro 400 psù a 155 z nich se mohlo š astnì vrátit zpìt ke svým pùvodním majitelùm. Takto vynikající výsledky nikdo zpoèátku neoèekával. O to milejší je zjištìní, āe útulek s takovými úspìchy a celorepublikovým renomé funguje díky pouhé trojici zamìstnancù a pod vedením Emila Cedla jiā také uvítal kromì stovek øadových návštìvníkù Zdeòka Srstku nebo Martu Kubišovou. Pøedtím, neā se vypravíte psy navštívit a pøípadnì se rozhodnete pro nìkterého z nich, doporuèujeme vám zhlédnout stránky naleznete zde nejen fotografie pejskù, kteøí aktuálnì v útulku èekají na svého nového páníèka, ale také uāiteèné rady co dìlat, kdyā ztratíte nebo naleznete psa, a mnoho dalších zajímavostí. Na vaše dotazy odpovídají níāe pracovníci útulku. Pomáhají vám s venèením pejskù nìjací dobrovolníci? Ano, pomáhají, ale vìtšinou je to jen nárazové. Trochu pravidelnì chodí jeden tatínek i se svými dvìma dcerami a na víkendy dochází jeden voják z povolání. Psy na vyvenèení mùāeme pùjèit jen osobì starší 18 let. Co dostali psi pod stromeèek? V letošním roce jsme se rozhodli, āe psùm nadìlíme opravdu nìco dobrého na zub. Kaādý pes dostal vydatnou porci kuøecího masa, které jsme koupili za peníze vìnované návštìvníky útulku. Mùāeme psùm také pøinést nìco na pøilepšenou? Pokud budete chtít nìco pøinést, pejsci by vám byli vdìèni za piškoty, pamlsky, konzervy (pro velké psy i pro štìòata) a kousací kosti. Granule prosíme nenoste, protoāe krmíme jedním kvalitním druhem a psi špatnì snáší pøechody na jiné granule. Co byste popøáli našemu psímu útulku do nového roku? Co nejmíò psích klientù a hodnì nových a pøedevším hodných adoptivních majitelù. informace Cyklistická cesta Volyňka Nadace Jihoèeské cyklostezky podpoøí èástkou ,- Kè vznik projektové dokumentace (studie) pro budoucí cyklistickou cestu Volyòka. Mìsto Strakonice se bude podílet èástkou zhruba ve výši Kè. Studie od Ing. Jaromíra Raise bude slouāit jako výchozí podklad pro zpracování dalších stupòù projektové dokumentace. Nesouvislá sí cyklostezek. Problém, který trápí nejednoho stoupence cykloturistiky v našem mìstì i regionu. Díky dlouhodobé spolupráci s nadací Jihoèeské cyklostezky se však jiā podaøilo vyøešit øadu problémù. Také v pøípadì vznikající nové projektové dokumentace pro cyklistickou cestu Volyòka se jedná o významný impuls ze strany nadace i mìsta Strakonice. Cyklistická cesta má v budoucnu propojit 65 kilometrový úsek od pramene øeky Volyòky aā po její soutok s Otavou ve Strakonicích. Cyklistická cesta protne pøi sledování øeky Volyòky desítky katastrálních území a majetkoprávní øešení nebudou tedy jednoduchá. Proto je nutné nejprve vypracovat studii (proveditelnosti, vyhledávací), kterou mìsto Strakonice zadalo na konci roku Výstupem studie budou napøíklad vytipovaná problematická místa a návrhy jejich øešení, pøedpokládaná trasa bude porovnána se skuteèným prùbìhem stávajících komunikací, dojde k provìøení zámìru s územnì plánovací dokumentací dotèených obcí nebo vypracování analýzy a návrhu moāných zpùsobù financování následné realizace. Na stránkách naleznou pøátelé cyklistiky napøíklad tipy na výlety, kalendáøe akcí, mapy a publikace, projekty, granty a øadu jiných zajímavostí. Informace pro rodiče budoucích školáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA STRAKONICE, POVÁSKÁ 263 souèást Pováāská a Lidická poøádá DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ od do hod. Pøijïte si prohlédnout naši školu, seznámit se s budoucími uèiteli a obhlédnout práci souèasných āákù. Zájemci se mohou seznámit s projektem Rovné pøíleāitosti pro kaādého, šance pro všechny, konzultovat s uèiteli a psycholoākou téma Nadané dítì, popø. se domluvit na vyšetøení svého dítìte. āenské poetické trio POD / NAD / UPROSTØED se zarmoucením v srdci oznamuje další literární performance s dobrou muzikou VÁENÍ POZÙSTALÍ aneb MORD SEC HADRY Koláā z textù pøevzatých i vlastních. Tentokrát dušièkovì. Lehce strašit, harašit, laškovat se smrtkou, zpívat, hrát, tanèit a rùzné všelijakosti provozovat budou Lenka Ebelová, Jaroslava Masopustová a Michal Plachta. Pátek 15. ledna 2010 v ÈAJOVNA INSPIRACE STRAKONICE 9

10 informace a příležitosti Nová interaktivní tabule pro předškoláky Od zaèátku nového školního roku mají dìti z MŠ Lidické, odlouèeného pracovištì Holeèkova 413, k dispozici novou interaktivní tabuli pro pøední projekci. Velká zobrazovací plocha tabule reaguje na dotyk dìtských prstíkù nebo speciálních popisovaèù. Tabule je propojená s poèítaèem vybaveným pøíslušným softwarem. Obraz z poèítaèe je pomocí datového projektoru pøenášen na tabuli a vy mùāete jednoduše pouhým dotykem na povrchu tabule ovládat poèítaèové aplikace a psát poznámky èi kreslit, uvádí spoleènost AV MEDIA, a. s., která tabuli pro naše nejmenší dìti dodala. Vyuāití interaktivní tabule je bez nadsázky skokem ve zvyšování kvality vzdìlávání, coā se potvrdilo ve všech ostatních pøípadech, kdy jsou obdobné interaktivní tabule vyuāívány āáky našich základních škol. Novou tabuli mají k dispozici dìti pøedškolního vìku, aby se postupnì pøipravovaly na práci s interaktivními tabulemi na základních školách, ale ani ty nejmenší nepøijdou zkrátka. Tabule nyní umoāòuje dìtem, aby si na ni témìø bez omezení kreslily a malovaly, zábavnou formou se uèily základùm psaní a poèítání nebo hrály pexeso a dìtské karaoke. Celkové náklady: ,- Kè Invest. fond MŠ Lidická: ,- Kè Prime grant: ,- Kè Informace o mateøských školách zøizovaných mìstem Strakonice naleznete na Interaktivní tabule v MŠ Holeèkova 413. Foto: Archiv MìÚ Partnerství bez hranic: ZŠ Poděbradova a Hauptschule Taufkirchen V pondìlí uèitelé a ostatní pracovníci ZŠ Strakonice, ul. J. z Podìbrad, navštívili partnerskou školu v rakouském Taufkirchenu. Jiā 17 let kaādoroènì probíhají vzájemné výmìny āákù mezi partnerskými školami. Vybíráme āáky, kteøí se uèí nìmecký jazyk minimálnì 2 roky. Poté obdrāí kontakty na rakouské dìti, tím zaèíná komunikace prostøednictvím klasického dopisování èi moderních zpùsobù (ICQ, , Skype), výmìnné pobyty dìtí v rakouských a èeských rodinách se pravidelnì po roce støídají. Tentokrát šlo o exkurzi našich zamìstnancù do novì postavené budovy partnerské školy, která byla uvedena do provozu v únoru letošního roku. Prùvodcem nám byl øeditel školy Josef Kurz, který se chlubil jednou z nejmodernìjších škol v Rakousku. Pøi stavbì byly pouāity materiály nejvyšší dostupné kvality. Tamním pedagogùm i āákùm nabízí nové prostory skuteèný komfort. Nejvíce jsme ocenili praktiènost, prostornost a zejména vybavenost uèeben, dílen a tìlocvièny. Zaujala nás místnost urèená pro dìtského lékaøe, který kaādých ètrnáct dní dochází do školy za úèelem preventivních prohlídek všech āákù. Dále jsme se pøesvìdèili, āe je moāné zvládnout školní den bez pouāívání mobilù, které zde øád školy āákùm netoleruje. Pokud potøebují kontaktovat rodièe, mohou vyuāít telefon v øeditelnì èi ve sborovnì. Setkání s rakouskými kolegy probìhlo v pøátelském duchu a ve velmi pøíjemné atmosféøe. V závìru naší návštìvy zaznìlo z úst øeditele J. Mráze srdeèné pozvání rakouských kolegù do Strakonic, které se uskuteèní v letošním roce. Mgr. Miroslava Haladová Sokolovna kulturní akce leden Pyāamparty pro dìti TJ Sokol Strakonice, zaèátek hod Myslivecký ples, zaèátek hod Maturitní ples SŠØS, zaèátek hod Maturitní ples SPŠ a VOŠ Volynì 4.B., zaèátek hod. KLUB MANA Ul. Zvolenská 918 Klub Mana vás zve v lednu na NEDÌLNÍ BOHOSLUBY (3. 1., , , ) ALFA KURZY ve støedu od hod. (6. 1., , , ) TANÈÍME PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ Kaādé úterý od hodin, bliāší informace na mobilu: Více informací najdete na: Støední škola øemesel a sluāeb Strakonice Zvolenská 934, Strakonice Tel.: STUDIUM VE ÈTYØLETÉM OBORU (maturita, popø. i výuèní list v oboru obrábìè kovù) mechanik seøizovaè STUDIUM VE TØÍLETÝCH OBORECH (výuèní list) obrábìè kovù nástrojaø zámeèník automechanik zedník elektrikáø silnoproud kuchaø kuchaøka èíšník servírka kadeøník kadeønice aranāér aranāérka Absolventi výše uvedených tøíletých uèebních oborù mohou pokraèovat v nástavbovém studiu a získat maturitu. elektrikáø pro elektronická a elektrotechnická zaøízení Podmínkou pøijetí ke studiu je ukonèení povinné školní docházky. Informace získáte na adrese CVIÈENÍ JÓGY PRO RODIÈE S DÌTMI Studio PILATES v Trāní ulici ve Strakonicích Kaādý ètvrtek hod. Cvièení podle systému Jóga v denním āivotì je vhodné pro dìti od 4 do 10 let v doprovodu rodièù (pololetní pøíspìvky 500,- Kè, ukázková hodina zdarma) tel.: Fokus Písek, poboèka Strakonice, Sdruāení pro pomoc duševnì nemocným Bezdìkovská 216, Strakonice tel.: , Otevírací doba: Pondìlí hod. Úterý hod. Støeda hod. Ètvrtek hod. Pátek hod. Ukázka programu na leden: Kaādé pondìlí od klub Vaøeèka, poèítaèový kurz dle individuální domluvy : cvièení na míèích 8. 1.: návštìva psího útulku : skupinová arteterapie : plavání : relaxaèní cvièení POZOR Ve Strakonicích je otevøen nový VOLNOÈASOVÝ KLUB PRO MLÁDE LET S BE FREE & CREATE Relax, nuda nebo zábava - je to jen na tobì. Pestrá nabídka èinností, volná zábava, noví kamarádi a tøeba i pomoc se školou, jak budeš chtít. hudba tanec zpìv výtvarné èinnosti vyrábìní stolní a zábavné hry filmy knihy èasopisy besedy koncerty výlety víkendovky noèní akce Pøijï se bavit kaādý pátek od 4 do 7 veèer v prostorách KLUBU MANA, Zvolenská 918, Strakonice. SOUTÌ O NEJLEPŠÍ NÁZEV POØÁD POKRAÈUJE! Sleduj Zveme vás v pátek 15. ledna 2010 v 18 hod. na koncert skupiny MY WAY rock, folk, jazz, funky, blues, alternativa Volnoèasový (nízkoprahový klub) je bezpeèný prostor, kde mohou mladí lidé trávit volný èas, realizovat své zájmy, popovídat si s druhými èi najít radu a pomoc u pracovníkù. Klub je dobrovolný a bezplatný, je moāné pøijít a odejít kdykoliv a bavit se jakkoliv, pokud jsou respektováni ostatní a základní pravidla klubu. 10

11 pozvánky a ohlédnutí Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice PROGRAM NA LEDEN 2010 Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do hod. Pravidelný program Po 9.30 Výtvarný a hravý program pro rodièe s dìtmi od 2 let Út 9.30 Úterky se zvíøátky prográmky o zvíøátkách pro rodièe s dìtmi od 2 let Klub dvojèátek vādy první úterý v mìsíci tj volná herna St 9.30 Hudební a pohybové hrátky pro rodièe s dìtmi od 2 let 9.30 Šátkování vādy první støeda v mìsíci tj ) Barvínek výtvarka pro rodièe s dìtmi od 3,5 let Biblické pøíbìhy pro pøedškoláky + pískání na zobcové flétny Èt 9.30 Hrátky s batolátky pro rodièe s jiā batolícími se dìtmi Tanyny tancování pro celou rodinu Pá 9.30 Hajánci prográmky pro rodièe s dìtmi do 12 mìsícù Mimo pravidelný program: Úterý 12. ledna 20 hod. ÈLENSKÁ SCHÙZE herna MC Beruška. Prosíme všechny maminky èlenky MC, aby si udìlaly èas a na tuto schùzi se dostavily v co nejvìtším poètu. Mimo jiné probìhne i volba nového PØEDSTA- VENSTVA! Úterý 19. ledna hod. ZNAKOVÁ ØEÈ PRO SLYŠÍCÍ BATOLATA podle programu baby signs kurz pro rodièe, tel.: Úterý 19. ledna 17 hod. Beseda se spisovatelkou Helenou Brejchovou Vrábkovou na téma Nejen o vìcech tajemných Nedìle 31. ledna 15 hod. MAŠKARNÍ BÁL MASOPUSTNÍ VESELÍ, PRO DÌTI I DOSPÌLÉ! Srdeènì zveme všechny dìti i dospìlé v maskách! Koná se ve velkém sále mìstského domu kultury. UPOZORNÌNÍ! Upozoròujeme, āe od ledna 2010 budou odpolední krouāky pøesunuty z I. patra MC do pøízemí (bývalé prostory FOKUSU) Více informací na našich webových stránkách. Pøedsedkynì MC Hana Švíková, Vedoucí MC Jitka Vápeníková, Koordinátorka MC Jindøiška Reisingerová, V øíjnu vyhlášená soutìā o nejkrásnìjší dílo na téma Martin na bílém koni mìla jiā první adventní nedìli své vítìze. Ve ètyøech kategoriích pøedvánoèní soutìāe se sešlo celkem 285 soutìāních dìl. Do soutìāe se pøihlásili jednotlivci i tøídní kolektivy. Nápaditá díla mohli návštìvníci mìstského informaèního centra zhlédnout po celý prosinec. Nejvìtší poèet rozmanitých dílek pøinesly dìti ze základních škol Strakonic a okolí, druhou nejpoèetnìjší soutìāící skupinou byly mateøské školky ze Strakonic a okolí. Vítìzi letošní pøedvánoèní soutìāe se stali: I. kategorie: dìti pøedškolního vìku 1. MŠ Lidická, kolektivní práce Betlém (papír, keramika) 2. MŠ A. B. Svojsíka, kolektivní práce vylepovaný Martin na koni v tyrkysovém pozadí 3. Lenka Paulíková, 5 let Hlava koníka (kresba) II. kategorie: 6 9 let 1. Natálie Keslová, 7 let Zasnìāený Martin na koni 2. Anna Øehùøková, 7 let Koník s nazdobenou høívou 3. Dominka Šimáèková, 7 let Martin na bílém koni III. kategorie: let 1. Stanislav Plégr a Josef Sokup z DOZP Osek Martin na bílém koni 2. Alena Košáková, 12 let Vánoèní okno (kartonová krabice) 3. Jiøí Kodym, 13 let Martin na bílém koni IV. kategorie: od 17 let 1. Milan Kos Peèená svatomartinská husa (model) 2. Alena Košáková Bílý kùò (palièkovaná práce) 3. Milan Kos Martin na bílém koni (malba na sklo) V mìstském informaèním centru nabízíme kniāní novinky: Zakázaná Šumava, Šumava kouzelná a umírající, Pøíbìhy starých cest Šumavy a turistický prùvodce historií i pøírodou Pošumaví a Povydøí (3.). Dìkujeme za vaši pøízeò v roce 2009 a pøejeme vám úspìšné vykroèení do nového roku Na Pøedvánoèní výstava ve foyer MIC. Foto: Archiv MìÚ vaši návštìvu se tìší Bc. Štìpánka Krýzová a Lucie Šerlová Strakonické pivovarnictví 12. Pivovar v éøe trāního hospodáøství Po jedenácti dílech o historii vaøení piva ve Strakonicích se dostáváme k èásti pøedposlední dobì po spoleèenských zmìnách v roce Podnik vstupoval do nových pomìrù v celkem dobré situaci. Je pravda, āe si témìø nikdo z vedení nedovedl pøedstavit, co nová doba, postupnì pøicházející, vùbec pøinese. Strakonický pivovar. HISTORIE MINULOST SOUÈASNOST Jak jiā bylo minule uvedeno, strakonický pivovar byl souèástí s. p. Pivovary È. Budìjovice spolu s podniky v Pelhøimovì a Humpolci. Budoucnost tohoto útvaru byla s pøipravovanou privatizací ale nejasná. Výroba piva probíhala na samé hranici technologických moāností a do tehdy ještì urèeného odbytového rajonu bylo v roce 1990 vystaveno rekordních a s témìø jistotou jiā nikdy nepøekonatelných hl piva. Dnes se tento víceménì astronomický údaj ukazuje jako z jiného svìta, ale tehdy ještì neexistovala konkurence nadnárodních firem produkujících pivo pochybné kvality a pouāívajících nekalé praktiky hospodáøské soutìāe. V dnešní dobì, kdy globalizace tvrdì dopadla na èeský trh a odbytové rajony patøí do historie, je proto výstav strakonického pivovaru pøibliānì tøetinový a podnik musí tìāce bojovat o kaādého zákazníka. V prvních letech nových hospodáøských podmínek se jednoduše øeèeno musel podnik postarat sám o sebe. Pøestávalo existovat centrální plánování a hospodáøství se posouvalo do soukromé sféry. V pivovaru probìhla øada zmìn ve všech støediscích. Modernizace byla provedena ve stáèírnì sudù dosavadní hliníkové sudy postupnì nahradily sudy typu KEG, ve stáèírnì láhví je instalována linka s kapacitou ks za hodinu. Úpravou prošly i leāácké sklepy a varna, která má nyní kapacitu aā 190 hl horké mladiny. Do konce tisíciletí byla ještì provedena rekonstrukce chlazení a k lince pro stáèení piva do láhví je instalován prùtokový pastér. Vybudována je nová kvasnièárna a sklady. Všechny tyto nezbytné rekonstrukce nadále umoāòovaly výrobu kvalitního piva a pøipravily podnik pro budoucnost, kdy se ještì zostøila situace na trhu, a pivovary se zastaralou technologií mìly minimální šance se udrāet v provozu. Podnik vaøil vcelku kvalitní a poctivá piva. Sortiment tvoøily 8% svìtlé pivo, 9% svìtlé pivo Silver, 10% svìtlé pivo Gold, novinka 10% tmavý Nektar, tradièní 11% svìtlý Nektar a 12% leāák Dudák. Na trh je postupem èasu dodáváno i sudové kvasnicové pivo. Pivovar zásoboval okolo tisíce odbìrních míst. Zúèastòoval se i do nedávné doby neznámých degustaèních soutìāí, kdy odborníci hodnotili kvalitu posuzovaných piv. Kvalitnì vaøená strakonická piva získávala mnoho cen PIVEX, 2. místo 10% Gold, 1997 PIVEX, 2. místo 12% Dudák, 1998 Pivo ÈR 2. místo 11% Nektar a 12% Dudák, PIVEX, 2. místo 10% Gold. Pokraèování na další stranì. 11

12 Strakonické pivovarnictví Po úspìchu druholigových muāù odstoupil z èela klubu Luboš Eliáš. Na jeho místo manaāera HC Strakonice, s. r. o., nastoupil Josef Kouba. Jemu mìli pomáhat: Jaroslav Pícha st., Luboš Parkos, Luboš Eliáš a Evāen Helinger. Ke zmìnì došlo na trenérské pozici a v hráèském kádru. Od se stal novým trenérem Milan Rambous, asistentem zùstal Stanislav Kašpar. Z hráèù odešli brankáøi Michal Pinkas a David Majer, který ukonèil èinnost po dlouhodobém pùsobení v ještì ÈZ a pøedevším v HC. Zasluhuje uznání, vādy byl u dvou postupù do 2. ligy (1993 a 1998) a vítìzství v kvalifikaci (1996). Obrana zùstala témìø celá. Odešli: Pavel Bláha, Erick Keller. Z útoèníkù opustili HC: Karel Kadlec, Lukáš Krejèí, Tomáš Kabele (pro zranìní), Richard Kepl ml. a støelec více neā 40 branek za sezonu Martin Malkus. Do strakonického hokejového klubu se vrátil Roman Špiler, dále pøišel obránce Josef Habart, útoèníci: Michal Košatka, Václav Samek, Roman Šulèík, Tomáš Koller, Vlastimil Bohuslav, Bøetislav Král, Václav Hajšman, Karel Procházka, Jiøí Funda a další. Nìkteøí hráèi oblékli dres HC poprvé, pro jiné to znamenal návrat. Nìkolik utkání ve strakonických barvách odehráli Milan Guláš a Jakub Èerný, pozdìjší extraligoví útoèníci. Kádr se omladil. U nìkterých hráèù chybìly zkušenosti z 2. ligy. V pøípravì strakoniètí hokejisté vyhráli ze sedmi zápasù pouze jediný, ostatní prohráli. Základní èást 2. ligy skupiny Støed pro nì také nezaèala dobøe. První bod získali ve druhém kole s Chrudimí, ale vítìzství 3:2 se doèkali aā v osmém utkání v Pelhøimovì. Doma tým HC porazil stejným výsledkem Milevsko a ve ïáru vyhráli rekordnì 10:0, ale následovala série poráāek aā do výhry nad Pelhøimovem 2:0, dále remíza 2:2 v Milevsku, doma porazili ïár 5:3 a základní èást zakonèili vítìzstvím v odloāeném zápase v Kolínì 3:2 a skonèili na 9. místì. V první polovinì nadstavby muāi HC Strakonice vyhrávali na domácím ledì a v Milevsku remizovali. Drāeli se na 9. pøíèce. Následovaly dvì prohry a doma ztracený bod se ïárem. V Pelhøimovì Strakoniètí dostali rozhodující branku aā po klaksonu v èase 60:01! A v rozhodujícím boji o play off doma prohráli s Milevskem 1:5. Hokejisty HC èekala skupina o udrāení. V koneèné tabulce skonèili desátí, tak jako po nadstavbì a tím se udrāeli v 2. lize. 12 střípky z historie HISTORIE MINULOST SOUÈASNOST pokraèování z pøedchozí strany V roce 1999 oslavil pivovar 350 let své novodobé existence a pro své zákazníky pøipravil velkolepé oslavy. Na trh bylo uvedeno nové pivo s pøíchutí āenšenu a stalo se tak prvním z øady novinek vaøených v pøíštích letech. Nìkteré z nich se vaøily pouze doèasnì, jiné si našly trvalé místo v sortimentu výrobkù. Sládkem pivovaru zùstával stále Jindøich Vondøièka, od roku 1998 také øeditel, kdyā vystøídal ve funkci Jaroslava Svatka, který vedl pivovar v letech Jako podsládci pùsobili Jaroslav Beneš a Jiøí Kotlík. Do nového tisíciletí vstupoval strakonický pivovar jako modernizovaný podnik vaøící poctivé èeské pivo, ale s nejasnou budoucností. Na èeský trh pomalu pøicházely nadnárodní skupiny skupující pivovary nikoliv za úèelem jejich rozvoje, ale pro získání trhu a znaèek. Po první vlnì zániku nìkolika pivovarù v 90. letech pøicházely další. Sí regionálních výrobcù se pomalu zaèala ztenèovat a rozmanitost èeského piva dostávala první rány. V následujících letech probíhaly ve strakonickém podniku další modernizace nová sanitaèní stanice, zaøízení na jemnou filtraci láhvového piva MMS v provozu nová vodárna, kterou dodala firma Earth Resources, s. r. o., a jemná filtrace sudového piva nové chlazení a energocentrum nové zaøízení na etiketování láhví od nìmecké firmy KHS nová myèka láhví vèetnì dopravníkù. Do uzavøené (nesestupovalo se) 2. ligy 2006/2007 vstoupil tým HC Strakonice zhruba se stejnými hráèi jako v pøedešlé sezonì. Do Milevska odešel Richard Pitel. Cílem klubu bylo odehrát soutìā pøedevším s vlastními odchovanci, mezi nìā se øadili: Michal a Luboš Sosnové, David Papeā, bratøi Malkusové Jiøí a Martin. Pøišli jiní hráèi: Josef Slaba, Jaroslav Kreuzman z Plznì a Filip Svoboda, syn Oldøicha Svobody z Èeských Budìjovic. Tým HC Strakonice hrál opìt skupinu Støed o dvanácti celcích. Tu odehrál systémem kaādý s kaādým. V druhé èásti následovaly odvety, ve tøetí a ve ètvrté se vše opakovalo. Z toho vyplývalo, āe se strakonické muāstvo utkalo s kaādým soupeøem bìhem základní èásti ètyøikrát, a to dvakrát na domácím ledì a dvakrát na soupeøovì. Po odehrátí základu skonèili strakoniètí hokejisté na 12. místì, kdyā vybojovali 8 výher a 31x prohráli v normálním èase, jednou vyhráli po prodlouāení a ètyøikrát remízovali. Vše ve skupinì Støed. I kdyā pro nì skonèila sezona na posledním místì, v této uzavøené soutìāi nesestupovali a setrvávali v 2. lize. Pravdou je, āe strakoniètí hokejisté potrápili témìø všechny z èela tabulky: Vrchlabí, Benátky, Chrudim. To jsou kluby ekonomicky silné, na profesionální úrovni. Suverénní Vrchlabí dokonce porazili 8:4 na domácím ledì, ale proher bylo velmi mnoho. Ekonomické tlaky byly neúprosné. Bìhem posledních dvou sezon hokejový klub pøešel na velmi úsporný reāim, nebo náklady rostly a splácely se dluhy, pøesto se Josef Kouba se svými spolupracovníky snaāil udrāet 2. ligu ve Strakonicích. Pøes všechny tyto problémy úspìchy byly vybojovány na ledì, ale mládeānickými celky. V pøípravkách vyhrály krajský pøebor 2. a 3. tøída v minihokeji. Ètvr áci skonèili støíbrní a pá áci ètvrtí v kraji. Ménì úspìšná byla 7. tøída, která obsadila 7. pozici, a 6. tøída pátou v āákovské lize. Zato osmáci svou soutìā (āákovskou ligu) vyhráli. Devá áci skonèili bronzoví také v āákovské lize. V krajském pøeboru juniorù vybojoval celek HC Strakonice 3. pøíèku. A to nejlepší nakonec. Dorostenci zvítìzili v kraji a hráli kvalifikaci o ligu. V rozhodujícím zápase porazili Nové Mìsto nad Stávající sortiment je postupnì doplòován dalšími pivy. Vavøínový 11% Nektar, Staroèeský 12% leāák 2000, pivo Šamp vaøené pro firmu Pivo Praha, Nealkoholické pivo Pivovar získává další ceny na degustaèních soutìāích PIVEX v Brnì, Èeská pivní peèe v Táboøe a Pivo Èeské republiky v Èeských Budìjovicích. Pokud máme v krátkosti shrnout prvních deset let èinnosti pivovaru v nových hospodáøských podmínkách, musíme pøedevším ocenit práci tehdejšího vedení podniku. To dokázalo provést celkem obstojnì pivovar tímto sloāitým obdobím plným zmìn, na nové zvyklosti a chování úøadù i samotné spoleènosti. Budoucnost nevypadala ale nijak pøíznivì. Pokraèoval stálý pokles výstavu piva a dále se oddalovala privatizace s. p. Pivovary Èeské Budìjovice. Text a foto Petr Franìk Oprava v minulém èísle došlo omylem ke zmìnì jména. Øeditelem byl Václav Novák, ne Nosek. 100 let organizovaného hokeje ve Strakonicích Tým, který dosáhl historického úspìchu strakonického mládeānického hokeje dne Foto: Archiv Petra Èerníka Metují 5:0 a mohli slavit postup do I. dorostenecké ligy. Kdo se podílel na historickém (pro Strakonice) úspìchu? Dokázali to tito dorostenci: David Pavlíèek, Pavel Kavec, Jan Srb, Jaroslav Pícha ml., Tomáš Pìsta, Petr Kuncipál, Michal Gabauer, Martin Štìpánek, Tomáš Perlík, David Kováø, Jiøí Køíā, Jaroslav Høebíèek, Aleš Dlouhý, Jakub Kopecký, Jakub Dvoøák, Radek Sýkora, Jakub Major, Jakub Michálek, Michael Tetaur a brankáøi: Ondøej Kuncl a Jan Veselý. Trenér Pavel Hejl a asistenti Jaroslav Pícha st. a Karel Vrba. Pøeváāná èást tìchto hráèù navázala na vítìzství 8. tøídy v āákovské lize (øízené Èeskými Budìjovicemi) pøedloni (2004/2005), ještì pod vedením Vladimíra Rybáèka a o rok pozdìji v 9. tøídì s trenérem Pavlem Hejlem. Mìsíc je trénoval i Vladimír Cedr. Strakoniètí osmáci jiā nebyli tak úspìšní jako dorostenci a v kvalifikaci o mistra republiky dvakrát prohráli se Slávii Praha 1:6 a 2:8. áci HC Strakonice 6. a 7. tøídy se vydali na hokejový kemp do zámoøí poprvé v historii strakonického hokeje a zakonèili sezonu pìti utkáními s rùznými týmy v okolí Detroitu v USA. Na valné hromadì v èervnu 2007 Josef Kouba a Jaroslav Pícha st. odstoupili. Byl zvolen nový výbor a do èela Ing. Pavel Srb, který získal pro HC Strakonice Mgr. Romana Heimlicha. e to byl dobrý tah, se ukázalo v následujících týdnech a mìsících. Výbor èekal nelehký úkol: zabezpeèit dorosteneckou ligu a 2. ligu muāù. Bohuāel, z finanèních dùvodù to bylo nemoāné. 1. dorostenecká liga se hrála. Ukázalo se však, āe nìkolik hráèù, co ji vybojovali, pøešli do juniorù, nebo jejich vìk jim uā neumoāòoval hrát za dorost. Text èerpal z vlastního archivu Petr Èerník. Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, tel.: , (Lucie Šnajdrová, DiS.). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice.

13 Městský úřad Strakonice - Velké náměstí 2, 3 a nádvorní budova - TELEFONNÍ SEZNAM Vondrys Pavel, Ing. starosta města Říhová Ivana, PhDr. místostarostka Pavel Pavel, Ing. místostarosta Tůma Jan, Ing. tajemník Úřední hodiny: Sokolová Martina, Ing. útvar interního auditu pondělí: Kotlíková Marie, Mgr. pracovník pro styk s veřejností středa: Novotný Michal, Mgr. projektový manažer pátek: KANCELÁŘ TAJEMNÍKA VEDOUCÍ: VÁCHA JOSEF Oddělení personalistiky a mezd Stropnická Jitka, Mgr. vedoucí oddělení 107 Kristek Břetislav mzdy 109 Prekopová Jana, Ing. personální 108 Oddělení správní Havlan Václav správce strakonického hradu 899 Holíková Jitka podatelna 113 Lebeda František chov. zvěře (SAFARI) 899 Šetelová Marie podatelna 265 Sekretariát FAX , FAX ; Havrdová Miroslava sekretářka 105 Kožišníková Eva protokol tajemníka 110 Mácková Eva sekretářka 125 Krizové řízení Šetele Josef, Ing. krizové řízení 115 Řezáč Václav krizové řízení 114 ODBOR FINANČNÍ VEDOUCÍ: ŠOCHMANOVÁ JITKA, Ing Oddělení rozpočtu Vaňková Hana vedoucí oddělení 513 Jankovcová Eva, Ing. rozpočet 510 Paroubková Zdeňka, Bc. poplatky, pokuty 521 Šmolíková Petra daně a poplatky 520 Oddělení účetnictví Dubová Dana vedoucí oddělení 512 Trčková Blanka účtárna 531 Hadravová Marie účtárna 530 Oddělení kontroly Tlapáková Miluše vedoucí oddělení 511 Matásek Jiří pohledávky 523 Menčíková Kateřina pohledávky 524 Šmídová Marie příspěvkové organizace 522 ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD VEDOUCÍ: ZEMAN JAROMÍR, Ing Oddělení staveb. správního řízení fyzické osoby Krejčová Miloslava vedoucí oddělení, st. spr. řízení 721 Ježková Marie, Ing. st. spr. říz. inž. sítě 724 Kašpírková Eva sekretářka 711 Novák Václav reklamy, ter. úpravy 755 Remeš Pavel, Ing. stavebně správní řízení 750 Zábranský Petr stavebně správní řízení 723 Oddělení staveb. správního řízení právnické os. Přechová Eva vedoucí oddělení 722 Cibulková Blanka sekretářka, archivářka 710 Holín Jaroslav st. spr. řízení, památková péče 846 Krch Jan stavebně správní řízení 731 Metličková Marie stavebně správní řízení 725 Rychtářová Eva, Ing. památková péče 843 Žáčková Zdenka stavebně správní řízení 752 Státní stavební dozor přestupkové řízení Hejpetr Václav, Ing. úz. řízení, státní st. dozor 732 Tomášek Radek, Ing. státní stavební dozor, pokuty 754 ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU VEDOUCÍ: ŘEŘÁBKOVÁ LIBUŠE, Ing Oddělení školství Vacková Miluše, Ing. vedoucí oddělení 600 Broulimová Stanislava školství 612 Havlanová Dagmar školství 611 Oddělení cestovního ruchu FAX ; Prixová Jolana, DiS. vedoucí oddělení Janochová Eva zást. ved. oddělení, prezentace 841 Krýzová Štěpánka, Bc. MIC, spojovatelka (111) 700, 701 Šerlová Lucie MIC, spojovatelka (111) 700, 701 Šnajdrová Lucie, DiS. prezentace, Zpravodaj 844 Zábranská Michaela prezentace 847 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ VEDOUCÍ: DLOUHÁ EVA, JUDr Přestupkové řízení Jandová Hana přestupky 232 Samcová Miloslava přestupky 230 Oddělení matrik Bláhová Eliška vedoucí oddělení 240 Nečasová Alena ověřování dokumentů 220 Lukešová Anežka matrika 250 Zelenková Jarmila matrika 251 ODBOR ROZVOJE VEDOUCÍ: SLÁMOVÁ MARTA, Ing. arch. ZÁST. VED.: BAŠTA JAROSLAV, Bc Oddělení úřad územního plánování Bašta Jaroslav, Bc. vedoucí oddělení 830 Flachs Robert, Mgr. územní plánování města 831 Němcová Klára administrativní pracovník 801 Ondrášková Helena, Ing. územní plánování obcí 845 Architekt města Andrlík David, Ing. arch. architekt města 751 ODBOR MAJETKOVÝ FAX VEDOUCÍ: NAROVCOVÁ JANA, Ing Oddělení movitého a nemovitého majetku Šamanková Tatiana, Ing. vedoucí oddělení 310 Charvátová Eva bytová agenda 303 Jačková Dana nemovitý majetek 312 Ouředníková Jana movitý majetek 311 Šambazova Martina administrativní pracovník 313 Oddělení investic Švehla Oldřich, Ing. vedoucí oddělení 322 Bezpalec Michal energetik 321 Blahout Jan, Ing. investiční technik 325 Haiser Miloš, Ing. investiční technik 326 Houska Jaroslav investiční technik 320 Kučerová Eliška zajišťování investic a oprav 315 Srb Lukáš, Ing. investiční technik 324 Právník Nejdlová Miroslava, Mgr. právník 305 Kancelář tajemníka - oddělení správní - Poděbradova 772 Věneček Lubomír koordinátor veřejné služby

14 Na Stráži 270 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení informatiky Ulč Rudolf, Ing. vedoucí oddělení 388 Ině Miroslav, Ing. informatik 216 Kozák Richard, Ing. informatik 370 Sýkora Václav, Ing. informatik 270 Oddělení správní Švihálková Milada vedoucí oddělení 221 Bestrejka Miroslav řidič 280 Strnadová Miroslava evidence majetku, org. prac. 210 Šouc Ján dispečink, řidič 280 ODBOR ROZVOJE Oddělení rozvoje Krausová Eva, Ing. vedoucí oddělení, ext. fin. města Samková Věra, Ing. zást. ved. odd., ext. fin. města 849 Barvířová Denisa, Bc. externí financování 802 Němcová Pavla spolupráce s obcemi, POV 842 Široká Kateřina, Ing. externí financování města 840 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VEDOUCÍ: BRŮŽEK JAROSLAV, Ing Oddělení ekologie krajiny Šobr Miroslav, Ing. ved. odd. ochr. přírody 308 Feit Ondřej, Ing. ochrana přírody 335 Sekyrová Anna, Ing. státní správa lesů 345 Šťastný Petr, Ing. oddělení ZPF 336 Tlapák Václav oddělení myslivosti 346 Oddělení ochrany prostředí Klimešová Lucie, Ing. ved. odd. odpady 333 Mrkvička Stanislav ovzduší 307 Mrkvičková Radka, Ing. odpad. hospodářství 334 Podhorská Anna odpad. hospodářství, pokladna 332 Oddělení vodního hospodářství Předotová Eva, Ing. ved. odd. vod. hospodářství 277 Chmielová Blanka, DiS. admistrativa, vod. hospodářství 269 Mrůzková Jaroslava, Mgr. vodní hospodářství 276 Škoda Martin, Ing. vodní hospodářství 271 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD FAX VEDOUCÍ: VADLEJCHOVÁ JANA, Bc Oddělení registrace Vavřinová Milena vedoucí oddělení 331 Dvořáková Jaroslava registrace - podnikatelé 328 Králová Alena registrace - podnikatelé 329 Němcová Hana živnostenský rejstřík 302 Oddělení kontroly Obstová Marie vedoucí oddělení 316 Boudová Milena kontrolní pracovník 363 Klasová Jana kontrolní pracovník 319 Vršecký Luboš kontrolní pracovník 366 Správní řízení Sládková Marie správní řízení 318 ové kontakty: - pro elektronická podání s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem: - pro neoficiální korespondenci: - pro dotazy, náměty a připomínky občanů: - adresy zaměstnanců města jsou pouze neoficiální kontaktní adresou! ID datové schránky: 4gpbfnq Městský úřad Strakonice - TELEFONNÍ SEZNAM předvolba Smetanova 533 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ FAX Oddělení EO, OP a CD Šumpelová Jiřina, Ing. vedoucí oddělení 342 Klímová Alena občanské průkazy 343 Michálková Monika cestovní doklady 352 Poslední Lenka občanské průkazy 353 Smrkovská Zdeňka evidence obyvatel 263 Soukupová Ivana evidence obyvatel 340 Vlasáková Martina cestovní doklady 341 ODBOR SOCIÁLNÍ FAX VEDOUCÍ: VYSOKÁ LENKA, Mgr Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Maňhalová Jana vedoucí oddělení 339 Koubová Hana, Mgr. terénní sociální prac. 348 Kováříková Štěpánka, DiS. terénní soc. prac. 337 Krýslová Ivana soc. kur. pro ml. a dospělé 349 Němec Michal protidrog. koordinátor, jen pondělí Tůmová Petra, DiS. terénní soc. prac., přísp. na výž. 347 Zlochová Hana terénní soc. pracovník 338 Oddělení sociální péče a pomoci Vávrová Šárka vedoucí oddělení,dps 273 Černochová Marta příspěvek na péči 246 Froydová Věra příspěvek na péči 258 Hronková Věra, Bc. příspěvek na péči 252 Kazdová Hana, DiS. příspěvek na péči 204 Křivancová Eva, DiS. příspěvek na péči 327 Lomová Monika hmotná nouze 274 Nováková Klára hmotná nouze 351 Panušová Jana mim. výh., pom. pro zdr. post. obč.272 Remešová Růžena hmotná nouze 314 Šobotníková Jana přísp. na zak. a provoz mot. voz. 279 Wolfová Jaroslava příspěvek na péči 275 Krále Jiřího z Poděbrad 772 ODBOR DOPRAVY FAX VEDOUCÍ: BÝČEK VÁCLAV, Ing Oddělení přestupkového řízení Krajčová Iva vedoucí odd., zást. ved. odboru 278 Hlava Pavel, Ing. přestupkové řízení 261 Kohoutová Jana, Ing. přestupkové řízení 260 Mrázová Lenka, DiS. přestupkové řízení 358 Oddělení dopravně správních agend Benešová Hana vedoucí oddělení 286 Dolenská Drahomíra řidičské průkazy a bodový systém 259 Harantová Kateřina registr vozidel 301 Jungvirtová Radka řidičské průkazy a bodový systém 361 Krátká Stanislava registr vozidel 357 Kubovcová Jindra registr vozidel 350 Slavíková Pavlína řidičské průkazy a bodový systém 257 Smrčková Gabriela registr vozidel 231 Odd. reg. dovez. sil. voz. a zk. řidičského opráv. Tchorzewská Marie vedoucí oddělení 227 Slavík Rudolf zkušební komisař a dovez. vozidla356 Suchý Jiří zkušební komisař 255 Silniční správní úřad Mikešová Anna silniční správní úřad 256 Rodová Ivana silniční správní úřad 290 Čapková Lucie administrativní pracovník 299

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Revitalizace hradu pokračuje čtvrtým rokem str. 3 Zvýhodnění plateb místních poplatků formou SIPO str. 4

Revitalizace hradu pokračuje čtvrtým rokem str. 3 Zvýhodnění plateb místních poplatků formou SIPO str. 4 Revitalizace hradu pokračuje čtvrtým rokem str. 3 Zvýhodnění plateb místních poplatků formou SIPO str. 4 Bezpeènost obèanù ve mìstì Poèátkem roku 2003 vstoupila v platnost novela zákona è. 553 / 1991 Sb.,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4

Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4 Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4 Rozkvetlé město Strakonice J. Brùāek: Vìøím, āe hezké prostøedí èlovìka kultivuje. Roènì mìsto Strakonice na výsadbu a údrābu zelenì

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Přítomni: p. Stroner tajemník. Program:

Přítomni: p. Stroner tajemník. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 32. jednání Rady města

Více

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program:

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady

Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady Parcely Na Muškách čekají na nové majitele str. 3 Legislativní postup při realizaci záměru vrtané studny str. 9 Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady Mìsto Strakonice vìnuje na rozvoj sluāeb pro

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie. studie Velkého námìstí a navazujících prostor,

První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie. studie Velkého námìstí a navazujících prostor, První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie Velkého námìstí a navazujících prostor První jarní setkání obèanù je další aktivitou projektu Zdravého mìsta Strakonice.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

S pøáním další spolupráce a osobního setkání na táboøe Jakub Havránek, hlavní vedoucí tábora.

S pøáním další spolupráce a osobního setkání na táboøe Jakub Havránek, hlavní vedoucí tábora. Váāení zájemci o letní westernový tábor, dovolte mi, abych vám touto cestou pøedstavil pøipravovaný tábor. Tábor poøádá Free centrum, které má za cíl pøipravovat program pro trávení volného èasu mladých

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. 4 Kvalita strakonické vody je mimořádná Budeme následovat

Více

Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou

Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou Koncem èervna se mùāeme tìšit na novou studii mostu pøes Otavu. jsou kreativní disciplíny, které dávají smysl všemu kolem nás. Díky nim jsme schopni zaujmout

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 12. 1. - 13. 1.2012 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více