Co nás èeká v novém roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co nás èeká v novém roce"

Transkript

1 Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily. Vznikla celá øada nových staveb, sportoviš, parkových úprav, a dokonce i celé nové ètvrtì. Zahájili jsme aktivní diskusi s obèany formou øady pravidelných setkávání a mìsto Strakonice si vzalo za své nejen samotnou výstavbu, ale i trvalou snahu o neustálé zvyšování pocitu bezpeènosti obyvatel i návštìvníkù. S tím jde ruku v ruce zkvalitnìní āivota jako takového. Uplynul další rok a pøed námi je 10. rok 3. tisíciletí. Stejnì jako vy, i mìsto Strakonice bilancuje, a pøedevším plánuje do budoucnosti. K finanèním investicím se snaāí pøistupovat s rozvahou dobrého hospodáøe a plánuje tak, aby jednotlivé akce byly vādy ku prospìchu mìsta a jeho obyvatel. V tomto roce nás èeká zahájení nìkolika investièních akcí, které výrazným zpùsobem zmìní vzhled mìsta a tím ovlivní i náš āivot. Souèasnì budou dokonèeny projekty, jejichā realizace byla zahájena jiā v roce Na vìtšinu z nich získalo mìsto dotace z evropských fondù. Chceme být bezpeèné a zdravé mìsto, inspirativní a podnìtné pro mladé, poskytující šance dospìlým a dùstojnì ohleduplné ke stáøí. Klademe dùraz na udrāení a zvyšování kvality āivota pro naše obyvatele a návštìvníky. Chceme, aby naše mìsto bylo pro nás všechny bezpeèné, proto osvìtlujeme pøechody a dìláme je bezbariérové. Chceme být mìstem otevøeným mladým rodinám, proto nabízíme další bytové moānosti pro tento rok je k prodeji pøipraveno 24 nových zasí ovaných parcel Na Muškách, kde bude koncem èervna dokonèen i sportovní areál. Chceme stále zlepšovat podmínky pro výuku našich dìtí, a proto neustále dovybavujeme školy moderním zaøízením a opravujeme školní budovy v letošním roce nás èeká oprava ZŠ Dukelské i pokraèování rozsáhlé rekonstrukce ZŠ F. L. Èelakovského v Chelèického ulici. V záøí jsme otevøeli novou MŠ v ulici Stavbaøù, kterou v letošním roce chceme zkrášlit novou zahradou. V pátek 4. prosince 2009 byla pøevzetím staveništì zahájena výstavba nové a moderní ZŠ Pováāské, pøièemā v tomto roce bude postaven pavilon pro I. stupeò a zahájena stavba pavilonu pro II. stupeò. Podnìty z dìtského zastupitelstva se staly základem pro úspìšný projekt Nízkoprahového centra pro mládeā Na Køemelce, který zde chybí a bude mít jistì široké vyuāití. Nezapomínáme ani na další školy a školky v roce 2009 byly podány āádosti o finanèní dotaci na komplexní rekonstrukci ZŠ Podìbradova a MŠ Šumavská. Pøibývají další kilometry cyklostezek a v pøípadì získání finanèních prostøedkù ze Státního fondu dopravní infrastruktury budou k realizaci pro rok 2010 pøipraveny další. Cyklochodník od hradu smìrem k letišti by mìl spojit jiā stávající cyklochodník na Palackého mostì s cyklostezkou vedoucí z nové lávky u hradu pøes Otavu aā k mutìnickému jezu a napojit se na cyklotrasu vedoucí do Pracejovic nebo na cyklotrasu vedoucí do Mutìnic a Sousedovic. Stálou bolestí a pøedmìtem vaší oprávnìné kritiky jsou komunikace, chodníky a parkovištì, proto jiā návrh rozpoètu pro rok 2010 poèítal s investicemi za témìø 90 milionù korun. Významných stavebních promìn se doèká ulice Èelakovského, Velké námìstí a navazující prostory. Nové námìstíèko pøibude na sídlišti Mír a prùmyslová zóna U Blatenského mostu se doèká komunikaèního napojení. Promìny doznal i strakonický hrad, který od roku 2005 prochází rozsáhlou rekonstrukcí za více neā 170 milionù korun. V letošním roce bude pøi pøíleāitosti zahájení 19. roèníku mezinárodního dudáckého festivalu otevøen nový víceúèelový sál s rozsáhlým zázemím, financovaný z tzv. norských fondù. Dokonèena bude i rekonstrukce dalších budov na druhém hradním nádvoøí. Mìsto Strakonice lze s pýchou nazvat i mìstem zelenì. Upravených zelených ploch kaādoroènì pøibývá a všichni jistì rádi alespoò chvíli pobudeme v blízkosti kvetoucích záhonù a mùāeme obdivovat nové druhy trvalek, keøù a stromù. Také druhá etapa regenerace Rennerových sadù je v pøípadì získání finanèních prostøedkù pøipravena k realizaci. I lokalita Jezárek se doèká nového parku, který zde dosud chybìl. I v tomto pøípadì je pøipravena āádost o finanèní dotaci ze státního fondu āivotního prostøedí. O āivotní prostøedí se staráte také vy, naši obèané, tím, āe tøídíte odpad. O tom, āe mìsto Strakonice chce i nadále podporovat tøídìní odpadù, svìdèí i jeho úmysl vybudovat nový sbìrný dvùr v lokalitì Kání vrch. Projekt na získání prostøedkù z evropských fondù je jiā podán do operaèního programu státního fondu āivotního prostøedí. V letošním roce nás èeká zahájení a realizace ètyø opravdu velkých projektù. Kromì stavby nové ZŠ Pováāské se jedná o intenzifikaci ÈOV a rekonstrukci kanalizace, pøièemā tøi nové kanalizaèní sbìraèe pøipojí okolní obce. Zahájena bude také rekonstrukce úpravny vody Hajská, která zásobuje pitnou vodou tøetinu obyvatel mìsta. Historickým okamāikem bude zahájení první etapy rekonstrukce Velkého námìstí a pøilehlých ulic. Po mnoha desetiletích zaène naše námìstí mìnit svou tváø. Do konce roku bychom mìli jezdit po novì upravené èásti smìrem k Lidické ulici a ke køiāovatce u Hvìzdy, v dalším roce nás èeká oprava ulic Pionýrská, Na Stráāi a Hrnèíøská. Je toho tedy pøed námi hodnì. A my pevnì doufáme, āe to s vaší podporou, vstøícností, tolerancí a pochopením spoleènì zvládneme. Ing. Pavel Vondrys, starosta mìsta PhDr. Ivana Øíhová, místostarostka mìsta Ing. Pavel Pavel, místostarosta mìsta 1

2 zprávy z radnice Dne 16. dubna 2009 nabyla úèinnosti novela zákona è. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Touto novelou se pøenesla odpovìdnost za škody vzniklé uāivatelùm v dùsledku závad ve schùdnosti chodníku na jeho vlastníka. Lidské a technické zdroje, kterými disponují Technické sluāby Strakonice, s. r. o., zdaleka nestaèí na plošné pokrytí celého mìsta na všech komunikacích a chodnících v dobì, kdy dojde k zasnìāení našeho mìsta. Chodníková novela v praxi Bez zapojení vás, obèanù našeho mìsta, proto celkovou zimní údrābu všech chodníkù nelze zajistit. Obracíme se proto na vás s prosbou, abyste zachovali dosavadní praxi v úklidu chodníkù u svých domù a pomohli tak sami sobì, svým sousedùm, ale i všem dalším spoluobèanùm. A zejména pak svému mìstu. Dìkujeme za pochopení a vstøícnost. Vedení mìsta Strakonice. Posypový materiál, který bude poskytnut zcela zdarma, je moāné si zajistit u Technických sluāeb Strakonice, s. r. o., na tel.: Váāení spoluobèané, pro zlepšení komunikace obèanù mìsta s Mìstským úøadem Strakonice naleznete v pøíloze Zpravodaje vloāený list s telefonními kontakty na zamìstnance úøadu. Dále jsou v listu uvedeny ové adresy. Vìøíme, āe telefonní seznam pøispìje k vaší spokojenosti. Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského Zastupitelstvo mìsta Strakonice schválilo realizaci projektu Revitalizace veøejných prostranství v ulici Èelakovského a pøedloāení āádosti o poskytnutí podpory projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje mìsta Strakonice. Celkové výdaje projektu jsou 13 mil. Kè, pøièemā podíl mìsta má èinit pouze 15 % z celkových zpùsobilých výdajù projektu. Hlavním cílem projektu je zlepšit úroveò bydlení v této lokalitì. Práce budou rozdìleny na dvì èásti. Jedna èást prací se zamìøí na místní komunikaci vèetnì chodníkù a veøejného osvìtlení a dojde k úpravì a rekonstrukci vozovky, rekonstrukci souvisejících chodníkù, vybudování bezbariérových pøístupù na chodníky, rekonstrukci veøejného osvìtlení, kanalizaèních vpustí a úpravy silnièní zelenì. Druhá èást prací bude zamìøena na rekonstrukci prostranství mezi bytovými domy. V rámci Nezapomeňte si požádat o příspěvek Dovolujeme si upozornit, āe do je nutné podat āádosti o pøíspìvky na nájemné ve sportovních zaøízeních mìsta Strakonice pro kategorie āactva a dorostu, na nájemné ve sportovních zaøízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospìlých a na jednorázové sportovní a volnoèasové akce konané v termínu od do Pøidìlování pøíspìvkù se øídí Zásadami pro poskytování finanèních pøíspìvkù (neinvestièních transferù) mìsta Strakonice urèených pro tìlovýchovu, sport a ostatní volnoèasové aktivity. Pøipomínáme, āe všechny āádosti o pøíspìvky musí být podány na pøedepsaných formuláøích, které jsou k dispozici na internetových stránkách Mìstského úøadu Strakonice nebo na odboru školství a cestovního ruchu MìÚ Strakonice. V āádostech je také uvedeno, jaké pøílohy je nutné k āádostem pøiloāit. ádosti vèetnì pøíloh zasílejte na Mìstský úøad Strakonice, Odbor školství a cestovního ruchu, Velké námìstí 2, Strakonice. Bliāší informace vám poskytne Lucie Šnajdrová, Odbor školství a cestovního ruchu MìÚ Strakonice, tel.: , , Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR tìchto prací dojde k rekonstrukci tras pro pìší mezi domy sevøenými ulicemi Èelakovského, Pionýrskou, Hrnèíøskou a Na Stráāi. Dále bude rekonstruováno veøejné osvìtlení, které kopíruje stávající trasu. Na místì stávajícího, avšak nepouāívaného høištì bude vybudováno nové dìtské høištì. Bude také provedena výsadba zelenì a novì budou vybudovány chodníèky na místì vyšlapaných cestièek. Všechny výše uvedené práce a úpravy povedou ke sníāení emisí, zlepšení podmínek pro znevýhodnìné obèany a rodiny s dìtmi a k celkovému zlepšení āivota obyvatel této oblasti, uvedla Ing. Kateøina Široká z oddìlení rozvoje. Celkové výdaje projektu: ,- Kè Poāadovaná dotace celkem: ,05 Kè Vlastní podíl mìsta Strakonice: ,95 Kè Datum zahájení fyzické realizace: Datum ukonèení fyzické realizace: Procházka městem láká Pøijmìte naši pozvánku a pojïte se procházet naším mìstem. Jeho pùvaby mùāete nyní poznávat také prostøednictvím nového propagaèního materiálu Procházka mìstem, který bezplatnì obdrāíte na Mìstském informaèním centru, Velké námìstí 3 (pøízemí budovy). Procházka mìstem vás mùāe provázet pøi toulkách Strakonicemi, nebo zde naleznete úryvky z historie našeho hradu, mariánského sloupu, kostela sv. Markéty, bývalé radnice, Papeāových domù, pùvodního pivovaru èp. 47, domu U Hroznu, Èeské spoøitelny, masných krámù, Siebertova špitálu èp. 189, Rennerových sadù, Mìš anského pivovaru Strakonice, busty F. L. Èelakovského, kostela sv. Prokopa, Jelenky, Rumpálu, kapitulní sínì, ambitù nebo novì opravovaného zámku. Nový propagaèní materiál je souèástí projektu Propagaèní materiály pro turisty a návštìvníky mìsta Strakonice, který je spolufinancován Jihoèeským krajem v rámci akèního plánu programu rozvoje Jihoèeského kraje z grantového programu Jihoèeského kraje Produkty a sluāby v cestovním ruchu èástkou ,- Kè. R A D A M Ě S T A S T R A K O N I C E 123. jednání dne Vylepšení ČOV Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy o dílo na stavbu Strakonice Intenzifikace ÈOV a doplnìní kanalizace s nejvýhodnìjším uchazeèem Sdruāení firem Strakonice èisté mìsto SMP CZ, a. s., Hochtief CZ, a. s., Swietelsky stavební, s. r. o., za celkovou cenu díla ,52 Kè (bez DPH). Intenzifikace má za cíl zvýšit úèinnost èištìní odpadních vod. Stavba Intenzifikace ÈOV a doplnìní kanalizace se skládá ze ètyø projektù: 1. Intenzifikace ÈOV, 2. sbìraè Strakonice Mutìnice, Radošovice, 3. sbìraè E (ulice Písecká), 4. sbìraè Starý Draāejov. Mìsto získalo na akci dotaci z operaèního programu āivotního prostøedí státního fondu āivotního prostøedí ve výši cca ,- Kè. Celou problematiku vylepšení ÈOV je moāné nalézt v øíjnovém Zpravodaji 2009 na stranì 3. Sport podpořen Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù ve výši: 3.000,- Kè Eduardu Oberfalcerovi na vydání turistického prùvodce Pošumaví (3.), 3.000,- Kè Ekonomickým sluābám - BH, spol. s r. o., na uspoøádání 12. roèníku halového fotbalového turnaje Senioøi a mládeā proti drogám, 3.000,- Kè TJ Sokol Strakonice, oddílu stolního tenisu, na uspoøádání krajského a okresních bodovacích turnajù staršího āactva, 3.000,- Kè HC Strakonice, o. s., krouāku krasobruslení, na uspoøádání vánoèního maškarního bálu na ledì. Dále se rada mìsta zabývala ocenìním mimoøádných sportovních úspìchù kolektivù a jednotlivcù jednání dne Příspěvky pro sportoviště Rada mìsta schválila pøíspìvky ve výši ,- Kè TJ Draāejov na údrābu a provoz sportoviš Na Virtì a ve výši ,- Kè TJ Fezko Strakonice na pokrytí provozních nákladù sportoviš. Usnesení z jednání RM naleznete na Sleva z nájemného pro rok 2010 Rada mìsta Strakonice na svém jednání dne odsouhlasila slevu na nájmu pro rok 2010 ve výši 10 % z vypoètené cílové hodnoty mìsíèního nájemného platného od pro byty s jednostranným zvýšením nájemného dle zákona è. 107/2006 Sb., v platném znìní. Výše uvedené se týká celkem 369 bytových jednotek v majetku mìsta. Základní nájemné pro 340 bytových jednotek bylo sníāeno o 10 % na výsledných 48,14 Kè/m 2 a základní nájemné pro byty se sníāenou kvalitou v poètu 29 bytových jednotek bylo sníāeno na 43,33 Kè/m 2. Technické sluāby Strakonice, s. r. o., které jsou povìøeny správou bytového hospodáøství, oznamují nájemcùm slevu odesláním evidenèního listu. Potøebné kontakty naleznete na stránkách 2

3 informace Regulační plán Vinice Šibeník Regulaèní plán øeší lokalitu pro výstavbu rodinných domù a projednává se dle zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), v platném znìní. Rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy na úpravu regulaèního plánu Vinice Šibeník s Ing. arch. Janem Hubièkou z Tábora. Dùvodem dopracování regulaèního plánu je zákonná povinnost upravit projednávanou územnì plánovací dokumentaci v souladu s novým stavebním zákonem a provádìcími vyhláškami a snaha minimalizovat zásahy do stávající parcelace, uvedl Mgr. Robert Flachs za úøad územního plánování. Lokalita Vinice Šibeník o rozloze cca 40 ha se nachází v severní èásti mìsta mezi komunikacemi Zvolenská a Radomyšlská. Je urèena k výstavbì rodinných domù. Na rozdíl od územního plánu, který øeší zejména funkèní vyuāití ploch, regulaèní plán v urèené lokalitì stanoví jiā podrobné závazné podmínky pro výstavbu. Mezi základní cíle regulaèního plánu Vinice Šibeník patøí návrh komunikaèního øešení, které bude navazovat na stavbu severního dopravního pùloblouku. Nová architektonická studie pro rampu Navrhované øešení pøipravovaného projektu pøedstavili majitelùm dotèených nemovitostí architekti ze spoleènosti Atelier Genesis, spol. s r. o., ve ètvrtek 26. listopadu S architektonickou studií rampy se mohou všichni obèané seznámit na webových stránkách Zaèátkem roku 2010 bude zahájena plánovaná rekonstrukce Velkého námìstí a navazujících prostor, pøièemā v první etapì bude øešena lokalita Velkého námìstí a navazujících ulic Lidická, U Sv. Markéty, Na Stráāi, Pionýrská a Hrnèíøská. Souèasnì se však pøipravují další navazující etapy a mezi nimi také stavebnì technické øešení tzv. rampy pøed Mìstským úøadem Strakonice. Bezpečné pneumatiky základ bezpečné jízdy Na prosinec byla naplánována preventivní akce Zdravého mìsta Strakonice a Policie ÈR zamìøená na bezpeènost dopravy, konkrétnì na pouāívání zimních pneumatik a bezpeènou hloubku jejich dezénu. Mluvèí strakonické Policie ÈR por. Mgr. Jaromíra Nováková k bezpeènosti pneumatik uvedla: Ještì je stále dost øidièù, kteøí se domnívají, āe pokud jezdí bezpeènì, vystaèí si s letními pneumatikami i v zimì. Pøitom je prokázáno, āe pøi brzdìní na snìhu z rychlosti 50 km/h potøebuje osobní vùz na letních pneumatikách o 8 metrù více k zastavení, coā pøedstavuje zhruba tøi bìāné pøechody. Jinak øeèeno, tam kde øidiè na zimních pneumatikách zastaví bezpeènì pøed dítìtem, které nenadále skoèilo do vozovky, je øidiè na letních bez šancí. Pro øidièe, kteøí mìli pneumatiky v poøádku, byla pøipravena soutìā, v níā mohli vylosovaní øidièi obdrāet vìcné ceny. Mgr. Michal Novotný k akci dodává: Tato akce je souèástí projektu, který se prezentuje sloganem "Strakonice moje mìsto. Jedna èást tohoto projektu je cílenì zamìøena na bezpeènou dopravu ve Strakonicích. Mìøení pneumatik provedeme na parkovištích u supermarketù, kde je pøes den nejvìtší koncentrace aut. Podrobnosti o pouāívání bezpeèných pneumatik pøineseme v dalším èísle. Tato akce je souèástí projektu podpoøeného z Revolvingového fondu Ministerstva āivotního prostøedí ÈR. Mgr. M. Novotný, koordinátor zdravého mìsta Por. Mgr. Jaromíra Nováková, PÈR Příspěvky Zdravého města byly rozděleny Rada mìsta na doporuèení výbìrové komise schválila 2. prosince podporu následujících projektù v rámci Pøíspìvkového programu Zdravého mìsta Strakonice a místní Agendy 21. Advent s Beruškou Mateøského centra Beruška ve výši ,- Kè, Zvyšování kvalifikace skautských dobrovolníkù Junáka ve výši ,- Kè, Den dìtí aneb Hravì a zdravì Sdruāení rodièù a pøátel DDM Strakonice ve výši ,- Kè, Turnaj v petanque pro osoby se zdravotním postiāením Centra pro zdravotnì postiāené Strakonice ve výši ,- Kè, Den bez úrazu nehoda není náhoda! DDM Strakonice ve výši 5.000,- Kè, Den Zemì DDM Strakonice ve výši 7.000,- Kè, Rekondièní a zdravotní cvièení pro osoby se zdravotním postiāením Sdruāení zdravotnì postiāených Strakonice ve výši ,- Kè, Nauè se neboj se první pomoci ÈÈK Strakonice ve výši ,- Kè, Pøi odbìru krve zaāeneme nudu ÈÈK Strakonice ve výši ,- Kè. Mgr. M. Novotný, koordinátor zdravého mìsta Pohled na moāné estetické i funkèní øešení rampy dle vizualizace od Atelieru Genesis, s. r. o. Workshop pro neziskové organizace Spolupráce s médii Dovolujeme si vás pozvat na bezplatný workshop urèený neziskovým organizacím Strakonic. V rámci nìho se dozvíte napøíklad: jak nejlépe napsat tiskovou zprávu, na co si dát pozor pøi rozhlasovém rozhovoru a jak se pøipravit na návštìvu televize v pøípadì nìjaké kauzy. Worskhop se uskuteèní v pondìlí 25. ledna od 14 hodin na MìÚ v zasedací místnosti v ulici Na Stráāi 270 (budova bývalé KB). Podrobné informace naleznete na www stránkách Tato akce je souèástí projektu podpoøeného z Revolvingového fondu Ministerstva āivotního prostøedí ÈR. Mgr. M. Novotný, koordinátor zdravého mìsta Daň z nemovitostí Zastupitelé mìsta Strakonice schválili novou obecnì závaznou vyhlášku è. 4/2009, o stanovení koeficientu pro výpoèet danì z nemovitostí. Majitelé zdejších nemovitostí se proto nemusí obávat nepøíjemného novoroèního pøekvapení. Platit budou stejnì jako v roce Ministr financí Eduard Janota pøinesl na mediální scénu øadu otázek, kdyā pøedstavil svùj tzv. balíèek úsporných opatøení. Také majitelé nemovitostí ve Strakonicích se obávali, jaké dopady bude mít návrh pana ministra, který od ledna 2010 navyšuje základní sazby danì z nemovitostí aā na dvojnásobek. Ke zmírnìní dopadù pøistoupili mìstští zastupitelé, kdyā v listopadu 2009 zrušili obecnì závaznou vyhlášku è. 3/2008 ze dne , která na území mìsta Strakonice stanovovala místní koeficient. Tímto se násobila daòová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemkù, staveb, samostatných nebytových prostorù a za byty, popøípadì jejich soubory, ve výši 2. Díky tomuto zrušovacímu ustanovení budou naši obèané platit v roce 2010 stejnì jako v roce minulém. Úplné znìní obecnì závazných vyhlášek mìsta Strakonice naleznete na v rubrice s názvem VYHLÁŠKY MÌSTA. V tištìné podobì si je mùāete prohlédnout na Mìstském informaèním centru, Velké námìstí 3 (pøízemí budovy). 3

4 z města Mìstská policie Strakonice Bìhem mìsíce listopadu jsme zaznamenali více neā osm stovek èísel jednacích pøípadù, které stráāníci bìhem denních èi noèních sluāeb øešili. Zde jsou nìkteré z nich. V ranních hodinách dne jsme pøijali oznámení na sluāebnu mìstské policie s upozornìním na osobu, která jiā hodinu sedí u āeleznièního pøejezdu v ulici Tovární. Hlídka na místì nalezla sedmatøicetiletého muāe, který si zde podvrtl kotník a nemohl se postavit. Stráāníci pøivolali hlídku RZS, která poranìného pøevezla k ošetøení do nemocnice. V blokovém øízení byl vyøešen v odpoledních hodinách téhoā dne pøestupek mladíka, který vylepoval po Strakonicích plakáty na místech, která k tomuto úèelu nebyla urèena. Naše podìkování patøí oznamovatelce z ulice B. Nìmcové, která nás dne odpoledne upozornila na skuteènost, āe její starší sousedce se pravdìpodobnì cosi pøihodilo. Pøivolaní stráāníci zjistili, āe āena staršího vìku leāí za vstupními dveømi, je zranìna, ale pøes dveøe se stráāníky komunikuje. Pøivolaná hlídka HZS otevøela dveøe a spoleènì se stráāníkem poskytla āenì první pomoc. RZS paní pøevezla do nemocnice. Dvì osoby hledané Policií ÈR byly nalezeny po vzájemné spolupráci s hlídkou obvodního oddìlení Strakonice ve veèerních hodinách dne Šestnáctiletí mladíci z Prahy a Tøebíèe utekli z léèebny v Opaøanech. Poté, co byli hlídkou mìstské policie zadrāeni, putovali na Policii ÈR. Ve veèerních hodinách dne byla na obvodní oddìlení pøedána šestaètyøicetiletá āena z Plznì, která kradla v jednom ze strakonických obchodních center a jiā døíve byla trestaná za majetkovou trestnou èinnost. Na záchytnou stanici do Èeských Budìjovic byl dopoledne dne pøevezen muā ze Strakonic, který byl nalezen na chodníku v ulici Bavorovì s 2,69 promile alkoholu v krvi. K dotyènému pøivolali stráāníci hlídku RZS. Lékaø rozhodl o pøevozu a umístìní muāe na protialkoholní a protitoxikomanickou stanici v Èeských Budìjovicích. Na muāe, který se údajnì pod vlivem alkoholu povaluje ve vestibulu nádraāí ÈSAD, jsme byli upozornìni správcem v ranních hodinách dne Hlídka mìstské policie zjistila, āe se jedná o obèana SRN, bez dokladù, i bez bot. Následnì jeho obuv i bundu nalezli stráāníci v nedaleké restauraci, kde dotyèný po sobì zanechal dluh za útratu. Na oddìlení cizinecké policie ÈR bylo zjištìno, āe se jedná o tøiaètyøicetiletého muāe, jenā je v SRN v pátrání. V poutech byl hlídkou mìstské policie pøedán odpoledne na obvodní oddìlení ve Strakonicích dne mladík ze Strakonic. Muā se nejdøíve domáhal vstupu do bytu, kam má soudem vstup zakázán. Poté, co se mu toto stráāníci snaāili vysvìtlit, se jeho hnìv obrátil proti nim. Stráāníci pouāili donucovací prostøedky na svou ochranu a muāe zpacifikovali a pøedali k dalšímu øešení Policii ÈR. Podìkování patøí nálezci, který dne v poledne pøedal naší hlídce penìāenku s doklady, ale i s vìtším obnosem penìz, nalezenou na Podskalí. Ještì týā den si nález pøevzal na sluāebnì mìstské policie v Komenského ulici majitel. Naše podìkování patøí i āenì, která nás ve veèerních hodinách dne upozornila na skuteènost, āe se v jenom z bytù v ulici Holeèkovì sice svítí, ale jeho majitel, starší pán, neotevírá. Stráāníci se do domu a do bytu dostali pøes garáā. Díky pohotové reakci oznamovatelky a zásahu stráāníkù se podaøilo muāe zachránit a pøivolaná hlídka RZS jej pøevezla do nemocnice. V kolejišti sedí āena, zøejmì pod vlivem alkoholu, a nechce z místa odejít. Toto nám bylo oznámeno na linku tísòového volání (156) v noèních hodinách dne Stráāníkùm, kteøí na místì zasahovali, āena sdìlila, āe chtìla spáchat sebevraādu. Na místo byla pøivolána RZS, jejíā lékaø rozhodl o pøevozu pacientky, u které provedli stráāníci kontrolu na alkohol, na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici do Èeských Budìjovic. Všem ètenáøùm Zpravodaje pøejí zamìstnanci mìstské policie klidný rok Milan Michálek, velitel stráāníkù MP Strakonice Prodej Zastupitelstvo mìsta po projednání svým usnesením èíslo 683/ZM/2009 souhlasilo s vyhlášením zámìru na prodej èásti pozemku p.è. 320/1 v k.ú. Pøední Ptákovice o výmìøe cca m 2 lokalita Na Muškách, pro výstavbu rodinných domù. Jedná se o 23 stavebních parcel, pøièemā minimální cena za prodej pøedmìtných pozemkù byla stanovena ve výši 950,- Kè/m 2. Pozemky oznaèeny èíslem 1 aā 6 jsou urèeny pro výstavbu dvojdomkù. Bliāší informace na tel.: , , pøípadnì osobnì na majetkovém odboru MìÚ Strakonice. Základní umìlecká škola Strakonice Kochana z Prachové 263 tel./fax: Setkání rodièù āákù PHV v uèebnì HN ve 3. patøe budovy Kochana z Prachové Pøehrávka āákù dechové tøídy P. Karase od 16 hod. v zámeckém sálku Školní kolo komorní hry soutìāe ZUŠ v zámeckém sálku od 15 hod ákovský koncert v zámeckém sálku od hod Reprezentace āákù kytarové tøídy J. Pelána v ústøedním kole kytarové soutìāe Zlatá Struna v Plzni Pøehrávka āákù dechové tøídy M. Lukeše od 16 hod. v pøízemí budovy Kochana z Prachové Plavání pro zdravotnì postiāené Sdruāení pro zdravotnì postiāené ve Strakonicích informuje o plavání zdravotnì postiāených v 1. pololetí Plavání bude probíhat kaādé pondìlí od do hodin. Zaèíná se 11. ledna Permanentky se budou vydávat na plaveckém stadionu 11. ledna 2010 od do hodin. Plavání je podpoøeno z prostøedkù Zdravého mìsta Strakonice. 4

5 kultura ve městě POZOR, ZMÌNA V REZERVACÍCH VSTUPENEK MìKS STRAKONICE OD 1. PROSINCE 2009 JE NUTNO REZERVOVANÉ VSTUPENKY VYZVEDNOUT 24 HODIN PØED ZAÈÁTKEM PØEDSTAVENÍ, JINAK SE REZERVACE RUŠÍ. Program na leden 2010: Nedìle 3. ledna V. Novák: CIRKUS FERDINAND Pohádka Loutkáøského souboru Radost Strakonice. Dùm kultury a hod. Nedìle 10. ledna TANEÈNÍ ODPOLEDNE s Janem Vondráškem z Klatov Dùm kultury hod. Nedìle 17. ledna Dìtské pohádkové pøedplatné Docela velké divadlo Litvínov: LOUPENÍK RUMCAJS Pohádka pro malé i velké diváky na motivy pohádek Václava Ètvrtka. Hrají: Petr Erlitz, Zuzana Bartošová, Lenka Lavièková, Petr Kozák, Alena Boháèová, Jan Bouše, Lukáš Masár, Jana Galinová a Ivan Vlasák Dùm kultury hod. Nedìle 17. ledna V. Novák: NAŠE SLAVNÁ ÈARODÌJNÁ ŠKOLA Pohádka Loutkáøského souboru Radost Strakonice. Dùm kultury a hod. Pondìlí 18. ledna Docela velké divadlo Litvínov: TØI MUŠKETÝØI Školní pøedstavení. Hudební komedie podle slavného románu Alexandra Dumase st. Napsala Jana GALINOVÁ, hudba a texty písní Jan TUREK. Pøíbìh o pøátelství, odvaze, lásce a zradì, ale pøedevším o slavném, nesmrtelném rozhodnutí: Jeden za všechny a všichni za jednoho! motto, které z bìāného āivota mizí. Dùm kultury. Úterý 19. ledna KPH PÍSNÌ, KTERÉ VRACEJÍ ÈAS Úèinkuje: vokálnì instrumentální soubor dobových nástrojù Chairé Pøíbram. Slovem provází umìlecký vedoucí Josef Krèek. Sólo zpìv: Eva Káèerková, Dominika Pilecká, Karel Brynda, Vladimír Matìjka. Písnì èeské a evropské gotiky a renesance. Lidové písnì èeského baroka a klasicismu. Dùm kultury hod. Ètvrtek 21. ledna KONCERT JANY VÉBROVÉ Koncert písnièkáøky z vìtrného mlýna. Jana, harmonika, vy a krásný veèer. Kulturní zaøízení U Mravenèí skály hod. PLESOVÁ SEZONA V DK STRAKONICE 2010 LEDEN 8. ledna Maturitní ples SPŠ Strakonice 4 SJ 9. ledna Maturitní ples Gymnázium Strakonice 4A 15. ledna Maturitní ples SPŠ Strakonice 4 SP A 16. ledna Maturitní ples Euroškola Strakonice 4D, 4F 22. ledna Reprezentaèní ples mìsta Strakonice 23. ledna Reprezentaèní ples ZZN Strakonice 29. ledna Maturitní ples Euroškola Strakonice 4A, 4B 30. ledna Maturitní ples Gymnázium Strakonice 4B 31. ledna Dìtský maškarní karneval ÚNOR 5. února Maturitní ples SPŠ Strakonice 4 TL B 6. února 11. ples 25. PLRB Strakonice 12. února Ples Mìš anského pivovaru Strakonice 13. února Reprezentaèní ples Gymnázia Strakonice 19. února Reprezentaèní ples ÈZ a. s., Strakonice 20. února Maturitní ples Gymnázium Strakonice oktáva 26. února Maturitní ples SPŠ Strakonice 4 OT 27. února Maturitní ples Gymnázium Vimperk 4B Pátek 22. ledna REPREZENTAÈNÍ PLES MÌSTA STRAKONICE Orchestr: BIG BAND RELAX A SÓLISTÉ Host: ROMAN VOJTEK Pøedtanèení: MTC KROK HRADEC KRÁLOVÉ Diskotéka: DJ KAREL PEKÁREK Moderátor: VRATISLAV MÌCHURA CIMBÁLOVÁ MUZIKA JURY PETRÙ Z KYJOVA STRAKONICKÉ MAORETKY OTAVANKY BOHATÁ TOMBOLA Dùm kultury hod. Pondìlí 25. ledna PØEDNÁŠKA JANY BURIANOVÉ NA TÉMA ARTETERAPIE Cesta do duše prostøednictvím tvùrèí èinnosti. Arteterapie je léèebný postup, který vyuāívá jako hlavního prostøedku poznání výtvarnou tvorbu jedince. Ta ovlivòuje jak momentální rozpoloāení èlovìka, tak i jeho vztahy v reálném svìtì. Dnes se arteterapie uplatòuje jako metoda léèby i osobnostního rùstu. Kulturní zaøízení U Mravenèí skály hod. Ètvrtek 28. ledna Divadelní pøedplatné Divadelní spol. J. Hrušínského, Divadlo Na Jezerce Jaroslav Havlíèek: PETROLEJOVÉ LAMPY Peklo vášnì, nemoc lásky. Román Jaroslava Havlíèka z prostøedí jeho rodné Jilemnice na pøelomu 19. a 20. století patøí mezi nejlepší èeské psychologické romány. Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Miloš Hlavica, Vilém Udatný, Boøík Procházka/Juraj Herz, Vìra Kubánková, Jan Hrušínský/Jan Èenský, Zdenìk Hruška, Zdena Sajfertová, Tereza Nìmcová, Rostislav Novák/Rudolf Stärz/Zdenìk Dušek, Johana Sládková/Natálie Šenkiová/Sarah Hamiollava. Dùm kultury hod. Nedìle 31. ledna MAŠKARNÍ PLES ANEB MASOPUSTNÍ VESELÍ PRO DÌTI I DOSPÌLÉ Dìtský maškarní karneval poøádaný ve spolupráci s Mateøským centrem Beruška Strakonice. Program plný soutìāí, her a písnièek spojený s diskotékou. Dùm kultury hod. VÝSTAVA FOYER DOMU KULTURY ledna 2010 PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ nejzajímavìjších opon, opomíjených pokladù èeských divadel a divadelních sálù. Pøipravujeme na únor 2010: Støeda 3. února Divadlo M O PRINCI VENDELÍNOVI Hudební pohádka, jak rozverný princ se v pøevleku o princeznu ucházel. Školní pøedstavení. Dùm kultury zaèátek 8.30 hod. Ètvrtek 4. února Koncert skupiny XINDL X Dùm kultury hod. Nedìle 7. února Pohádkové pøedplatné Divadlo Kompanyje: JAK TRAUTENBERK DÌLAL KRAKONOŠOVI DUCHA Støeda 10. února Divadelní pøedplatné Jihoèeské divadlo Èeské Budìjovice Joseph Haydn: LEST A LÁSKA Opera. Hudební nastudování: Martin Peschík. Reāie: Miloslav Veselý Hrají: E. Štruplová, S. Sem/J. Tolaš, J. Ondráèek/A.Voráèek, J. Prùdek a další. Dùm kultury hod. Støeda 17. února JÁ JSEM JÁ RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ Ètvrtek 18. února Koncert kapely KUMBULU Kulturní zaøízení U Mravenèí skály Nedìle 21. února TANEÈNÍ ODPOLEDNE Úterý 23. února KPH PÍSECKÝ KOMORNÍ ORCHESTR Ètvrtek 25. února PØEDNÁŠKA O ÈÍNSKÉ MEDICÍNÌ Kulturní zaøízení U Mravenèí skály 5

6 program kin KINO OKO STRAKONICE Pátek 1. nedìle 3. ledna USA, komedie, titulky, 101 BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ Pøed minulostí nìkdy neuteèeš Reāie: Mark Waters Hrají: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Hrají: Michael Douglas, Lacey Chabert ad. POZOR!!! jen hod. doporuèená pøístupnost: od 12 let Warner Bros Pátek 1. nedìle 3. ledna POZOR!!! jen hod. USA, horor, titulky, 86 doporuèená pøístupnost: od 15 let PARANORMAL ACTIVITY vstupné: 75,- Kè Víš, co se dìje v noci, kdyā spíš? Reāie: Oren Peli Hrají: Katie Featherston, Mark Friedrichs, Micah Sloat ad. Intersonic Pondìlí 4. úterý 5. ledna USA, sci-fi akèní thriller, titulky, 112 doporuèená pøístupnost: od 15 let DISTRICK 9 vstupné: 70,- Kè Tady nejste vítáni. Reāie: Neill Blomkamp Hrají: Sharlto Copley, Jason Cope, David James, Vanessa Haywood ad. Palace pictures Støeda 6. ètvrtek 7. ledna USA, thriller, titulky, 108 doporuèená pøístupnost: od 12 let CTIHODNÝ OBÈAN vstupné: 70,- Kè Dramatický thriller o muāi, který se bez slitování rozhodne pomstít všem, kdo nechali z vìzení propustit vraha jeho rodiny. Reāie: F. Gary Grey Hrají: Gerald Butler, Jamie Foxx, Michael Gambon. HCE Pátek 8. pondìlí 11. ledna POZOR!!! jen od hod. Honkong/USA/Japonsko, akèní/animovaný, è. dabing, 94 dopor. pøístupnost: všem ASTRO BOY Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk Astro Boy. Reāie: David Bowers HCE Pátek 8. pondìlí 11. ledna POZOR!!! jen od hod. ÈR/SR, thriller, 80 doporuèená pøístupnost: od 12 let OKO VE ZDI Thriller podle pøedlohy spisovatelky Ivy Hercíkové. Reāie: Miloš J. Kohout Hrají: Karel Roden, Jurgen Prochnow, Catherine Flemming, Soòa Valentová HCE Úterý 12. støeda 13. ledna USA, hororová komedie, titulky, 88 doporuèená pøístupnost: od 15 let ZOMBIELAND vstupné: 70,- Kè To nerozchodíš Reāie: Ruben Fleischerf Hrají: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin ad. Falcon film Ètvrtek 14. pátek 15. ledna POZOR!!! jen od hod. USA, romantický, titulky, 108 doporuèená pøístupnost: od 12 let ZAKLETÝ V ÈASE vstupné: 65,- Kè Film Zakletý v èase je natoèen podle bestselleru o lásce, která pøesahuje hranice èasu. Reāie: Robert Schwentke Hrají: Rachel McAdams, Eric Bana, Arliss Howard, Ron Livingston ad. Warner Bros Ètvrtek 14. pátek 15. ledna POZOR!!! jen od hod. USA, komedie, titulky, 83 doporuèená pøístupnost: od 15 let BRUNO vstupné: 70,- Kè Vèera vás dostal Borat, dnes pøichází Bruno. Reāie: Larry Charles Hrají: Sacha Baron Cohen, Elton John, Sting, Hrají: Paula Abdul, Harrison Ford ad. Bontonfilm Sobota 16. nedìle 17. ledna USA/KANADA, drama/romance, titulky, 109 doporuèená pøístupnost: všem LÁSKA NA DRUHÝ POHLED Reāie: Brandon Camp Hrají: Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Martin Sheen, Judy Greer ad. HCE Pondìlí 18. úterý 19. ledna USA, dobrodruāná krimi komedie, titulky, 113 doporuèená pøístupnost: všem BRATØI BLOOMOVI vstupné: 70,- Kè Nikdy by nedopustili, aby je rozdìlila pravda. Reāie: Rian Johson Hrají: Adrien Brody, Rachel Weisz, Mark Ruffalo, Rinko Kikuchi ad. Palace Pictures Støeda 20. ètvrtek 21. ledna Polsko, taneèní, titulky, 123 doporuèená pøístupnost: od 12 let LOVE AND DANCE vstupné: 70,- Kè Touha tanèit Touha milovat Reāie: Bruce Parramore Hrají: Iza Miko, Mateusz Damiecki, Katarzyna Figura, Hrají: Jacek Koman, Anna Bosak ad. Bontonfilm Pátek 22. nedìle 24. ledna ÈR/SR/Nìmecko, milostné drama, 110 doporuèená pøístupnost: od 12 let 3 SEZÓNY V PEKLE vstupné: 75,- Kè Dokud sníš, nejseš mrtvej! Reāie: Tomáš Mašín Hrají: Kryštof Hádek, Jan Kraus, Táòa Pauhofová, Hrají: Karolina Gruszka, Martin Huba ad. Falcon Pondìlí 25. støeda 27. ledna ÈR, komedie, 94 doporuèená pøístupnost: všem 2BOBULE Volné pokraèování úspìšné filmové komedie Bobule. Reāie: Vlad Lanné Hrají: Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek, Hrají: Tereza Voøíšková, Jana Švandová, Jiøí Krampol ad. Bioscop Ètvrtek 28. nedìle 31. ledna ÈR, mrazivá komedie, 127 doporuèená pøístupnost: všem ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED vstupné: 75,- Kè Mrazivá komedie o tom, jak se dalo āít v 70. letech a zároveò se nenechat zmrazit. Reāie: Irena Pavlásková Hrají: Vilma Cibulková, Tereza Voøíšková, Hrají: Miroslav Etzler, Ondøej Vetchý ad. DÌTSKÉ SOBOTY Sobota 9. ledna POZOR!!! od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 72 doporuèená pøístupnost: všem KYTICE POHÁDEK III. vstupné: 30,- Kè Tìší mì, Krtek a muzika, Jak štìòátko dostalo chu na med, O té velké mlze, Cvrèek a stroj, Páni tvorstva, Krtek hodináøem, Drāte si klobouk, Jak ofka pøekazila chuligánùm spády. KFP Sobota 16. ledna POZOR!!! od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66 doporuèená pøístupnost: všem KAMARÁD KRTEÈEK vstupné: 30,- Kè Jak ofka poøádala maškarní bál, Krtek malíøem, Štaflík a Špagetka namaluj si sám, Krtek a zápalky Stavitelé pyramid, Krtek a muzika, Psí kusy, Krtek a tranzistor. KFP Sobota 23. ledna POZOR!!! od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 60 doporuèená pøístupnost: všem POHÁDKY POD SNÌHEM vstupné: 30,- Kè Tìší mì (Brundibáøi),Krtek v ZOO, Dorotka a plamínek, Jak štìòátko chtìlo malé pejsky, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Dorotka a papoušek, Mikeš na pouti, Dorotka a zpìvák KFP Sobota 30. ledna ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 64 KRÁL A SKØÍTEK Vzorné chování, Král a skøítek, Loupeānická pohádka, Psí kusy, Proè má èlovìk psa, Krtek a zelená hvìzda. POZOR!!! od hod. doporuèená pøístupnost: všem vstupné: 30,- Kè SENIORSKÉ STØEDY Støeda 13. ledna POZOR!!! od 9.30 hod. ÈR, komedie, è. znìní, 114 promítání pro seniory a handicapované MUI V ØÍJI vstupné: 35,- Kè Veselá komedie o velkých vìcech na malém místì, o velké politice, velkých citech a velkém umìní. Reāie: Robert Sedláèek Hrají: Martin Trnavský, Pavel Zedníèek, Jiøí Lábus, Hrají: Marta Vanèurová, Igor Bareš ad. Bontonfilm Støeda 27. ledna POZOR!!! od 9.30 hod. ÈR/SR/PL/HU, historický film, 140 promítání pro seniory a handicapované JÁNOŠÍK vstupné: 40,- Kè Pravdivá historie. Reāie: Agnieszka Holland, Kasia Adamik Hrají: Václav Jiráèek, Ivan Martinka, Michal Zebrowski, Sarah Zoe Canner ad. Bioscop KINO U MRAVENÈÍ SKÁLY Úterý 5. ledna od hod. Belgie/Francie, animovaný, 75 doporuèená pøístupnost: všem PANIKA V MÌSTEÈKU vstupné: 55,- a 40,- Kè I animované plastikové hraèky Kovboj, Indián a Kùò mají své problémy. Reāie: Stéphane Aubier, Vincent Patar AÈFK Úterý 12. ledna od hod. Den/Ger/Fra/It/Sve, drama/horor, titulky, 104 doporuèená pøístupnost: od 15 let ANTICHRIST Podívej se ïáblovi do tváøe. Reāie: Lars von Trier Hrají: Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe ad. Artcam Úterý 19. ledna od hod. Rakousko/Francie, drama, titulky, 110 doporuèená pøístupnost: od 12 let NA CHVÍLI SVOBODNÍ vstupné: 55,- a 40,- Kè Pøíbìh o lidech, kteøí touāí najít lepší āivot buï z politických, nebo z existenèních dùvodù. Reāie: Arash T. Riari Hrají: Navid Aghavan, Pourya Mahyari, Elika Bozorgi, Sina Saba ad. AÈFK Úterý 26. ledna od hod. VB/Irsko, drama, titulky, 96 doporuèená pøístupnost: od 15 let HLAD Tìlo jako zbraò skuteèné drama ze severoirské vìznice Maze. Reāie: Steve McQueen Hrají: Michael Fassbender, Stuart Graham, Rory Mullen, Brian Milligan ad. Artcam Zmìna programu vyhrazena. 6

7 pozvánky a informace Od do bude otevøena výstava Putování za pøedky, kterou pøipravila Èeská genealogická a heraldická spoleènost v Praze, ŠK, vstupní hala Zelený veèer na téma Nebe studánek s fotografkou Ivanou Øandovou a básníkem Ondøejem Fibichem. V nabídce budou fotografie, vyprávìní, básnì i voda z jedné ze studánek. Èajovna Inspirace v hotelu Bavor od 18. hod Tvoøivý podveèer na téma Kouzla s voskovkami (enkaustika s dokreslováním). Budou se vyrábìt obrázky, pøání, taštièky, ozdobný papír... Materiál (voskovky, køídový papír) bude k dispozici na místì, ale bylo by dobøe pøinést si s sebou i vlastní, napø. hladké papíry ze starých nástìnných kalendáøù. V prostorách poboèky ŠK v Husovì ulici èp. 380, mezi hod veèer vìnovaný tématu právì probíhající výstavy Putování za pøedky. Hostem veèera bude paní Helena Voldánová z ÈGHSP. Proè hledat své koøeny heuristika grafické zpracování úskalí pøi vyhodnocování pramenù jak psát rodinnou kroniku, ŠK, spoleèenská místnost 18 hod. Tato akce je urèena široké veøejnosti a je také souèástí Akademie volného èasu (viz Zpravodaj è. 12/2009) Zelený veèer na téma Kterak tøídíme. O tøídìní odpadù ve Strakonicích se bude povídat s Ing. Lucií Klimešovou z odboru āivotního prostøedí MìÚ Strakonice a panem Petrem Prunerem z firmy Recyklace odpadù a skládky, a. s. Šmidingerova knihovna pøeje všem svým pøíznivcùm hodnì zdraví, štìstí, spokojenosti, pracovních i āivotních úspìchù a hodnì pohody v roce ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: od na zimní výstavu vìtvièek v pùjèovnì pro dìti a dospìlé v poboèce za parkem (Husova 380). Pøi urèování døevin podle pupenù a borky je moāno si nechat poradit a navíc si pùjèit domù nejen pøíslušnou literaturu, ale i sadu oznaèených vìtvièek. Otevírací doba v poboèce: PO a ÈT 13 18, ST v pátek na pøednášku s promítáním Pøehled souèasných trendù v tvorbì parkù a zahrad. Pøednáší Ing. arch. Mgr. Jiøí Kupka, Ph.D. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia. v sobotu na tradièní desetikilometrovou procházku z Radomyšle do Strakonic. Sraz bude v 9.00 pøed nádraāím ÈD, v 9.09 jede vlak do stanice Radomyšl zastávka. V pøípadì zmìny jízdního øádu upøesnìní v ŠK nebo na strakonice.net a st.cz. v sobotu na pøírodovìdný výlet. Sraz je v 6.50 pøed nádraāím ÈD. V 7.07 jede vlak do Protivína. Odtud se pùjde do Myšence (turmalínová slunce, románský kostel) a po turistické znaèce do Klokoèína (tvrz). Dále je moāno jít na vlak do Skal nebo napø. pøes Boāovice (zbytky tvrze) do Heømanì (rodištì básníka J. Èarka a reāiséra V. Kršky) apod. Minimální délka trasy je 6 km, lze prodlouāit napø. na 16 km. na páteèní schùzky s MOP (Malými ochránci pøírody) a jejich maminkami nebo s dalšími úèastníky (napø. seniory). Pøijít mùāe kaādý, tøeba jen obèas, kdo má právì chu a (v liché týdny) bude sraz v hod. pøed hradem u CIAO, v hod. u altánu v parku. Budeme chodit sypat do krmítek, všímat si stop, zimní oblohy a pøírody vùbec. V klubovnì ÈSOP nebo v knihovnì mùāeme mikroskopovat, hrát hry, uèit se podmalbu na skle nebo nìco vyrábìt. Bude-li sníh, vezmìte si na sraz sáòky a také mrkvièku na nos pro snìhuláka. V letošním roce uplyne 30 let od zaloāení organizace Èeský svaz ochráncù pøírody v našem mìstì, na gymnáziu, v Blatné a v jiných místech strakonického okresu. Uplynulá léta spojená se spoustou práce ve prospìch zelenì a ochrany pøírody vùbec si chceme pøipomenout v únoru na slavnostní výroèní schùzi spojené s promítáním oskenovaných fotografií. Prosíme všechny, kdo by nìjaké takové materiály mohl zapùjèit, aby je donesl do knihovny za parkem nebo se ozval na st.cz, nebo Stálá expozice muzea, strakonický hrad s vìāí Rumpál a vodní mlýn v Hoslovicích jsou po dobu zimních mìsícù uzavøeny. Slavnostní zahájení muzejní a výstavní sezony 2010 probìhne 27. dubna. Vodní mlýn v Hoslovicích bude otevøen 3. dubna Muzeum støedního Pootaví pøeje všem návštìvníkùm i ètenáøùm Zpravodaje úspìšný rok Kontaktní adresa: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice, tel.: , fax: , e mail: strakonice.cz, strakonice.cz Plán akcí na leden ledna Turnaj ve florbalu junioøi 3. liga (házenkáøská hala 9 17 hod.) 14. ledna Pøírodovìdná soutìā veverky Rezky pro 3. a 4. tøídy ZŠ (CEV od 15 hod.) 15. ledna Malování na hedvábí šátky, obrázky (DDM Vodòany hod.) 17. ledna Maškarní bál (sokolovna Strakonice od 14 hod.) 20. ledna OK chemické olympiády soutìā MŠMT (Gymnázium Strakonice od 8 hod.) 22. ledna Malování na hedvábí šátky, obrázky (DDM Vodòany hod.) 23. ledna Mami, tati, jdeme na ples V. Ples DDM pro dìti, mládeā a jejich rodièe (sál DDM Na Ohradì hod.) 26. ledna OK dìjepisné olympiády soutìā MŠMT (DDM Strakonice od 8 hod.) 27. ledna OK matematické olympiády, kategorie Z 5, 9 soutìā MŠMT (ZŠ Dukelská od 8 hod.) Pøipravujeme: Na jarní prázdniny pro dìti i rodièe lyāaøský pobyt v Orlických horách. Info: Mgr. Iva Šrámková, tel.: , Táborový pobyt pro dìti a mládeā v Chorvatsku: Navštívíme Zaostrog na Makarské riviéøe v termínu , cena 6.500,- Kè (zahrnuje dopravu, ubytování ve stanech, plnou penzi vèetnì svaèin, pitného reāimu a odjezdové veèeøe, pobytovou taxu, dozor). Urèeno pro samostatné dìti a mládeā ve vìku let. Info: Z. Kapounová, tel.: , DDM nabízí volná místa v krouācích: Automodeláøský út hod. autodráha v Ellerovì ul. ve Strakonicích Spor áèek (pro dìti 5 6 let) èt hod. v sále DDM Na Ohradì ve Strakonicích Výtvarný krouāek (pro dìti 8 12 let) út hod. v DDM Na Ohradì ve Strakonicích Patchwork (pro mládeā i dospìlé) po hod. v DDM Na Ohradì ve Strakonicích Keramika (pro dìti 6 8 let) út hod. v DDM Na Ohradì ve Strakonicích Line dance èt hod. v DDM Na Ohradì ve Strakonicích Ruský jazyk st hod. v DDM Na Ohradì ve Strakonicích Informace v DDM nebo na tel.: ivot za války Váāení pøíznivci Muzea støedního Pootaví, obracíme se na vás dnes s dvojí prosbou. V souèasné dobì se ve spolupráci s Bc. Luïkem Jirkou vìnujeme sbírání výpovìdí pamìtníkù druhé svìtové války, a to pøedevším výpovìdí našich spoluobèanù, kteøí se podíleli na odboji a osvobozujících akcích v dobì druhé svìtové války. Zajímají nás ale i osudy tìch, kteøí byli za války pronásledováni, èi tìch, kteøí pronásledovaným osobám pomáhali. Pokud k nìkteré z tìchto skupin lidí patøíte a mìli byste zájem se s námi o svùj pøíbìh podìlit, rádi si vaše vyprávìní poslechneme a zaznamenáme. V návaznosti na sbírání výpovìdí pamìtníkù druhé svìtové války jsme se rozhodli pøipravit na pøíští sezonu výstavu Strakonice v letech Rádi bychom návštìvníkùm pøiblíāili āivot obèanù strakonického okresu za druhé svìtové války. Výstava si klade za cíl zachytit zmìny ve správì, hospodáøství, prùmyslu a omezení veøejného a kulturního āivota. Chybìt by nemìl stav školství, vývoj módy a prùbìh odbojové èinnosti. Aby se stala výstava pro návštìvníky zajímavá, rádi bychom zvolená témata doprovodili zajímavými exponáty, a proto se na vás obracíme s dotazem, zda se na vašich pùdách a v zákoutích vašich domovù neskrývají pøedmìty, které by mohly návštìvníky výstavy oslovit. Máme na mysli: dobový tisk (èasopisy, noviny, kalendáøe) pracovní, spolkové, èlenské a obèanské prùkazy pozvánky a plakáty na kulturní akce (fotografie z nich) staré obleèení a módní doplòky (kabelky, klobouky, šátky, boty) obaly, sáèky, krabièky od spotøebního zboāí poštovní známky, pohledy, dopisy, vánoèní a novoroèní pøání školní sešity, uèebnice, vysvìdèení svatební oznámení a svatební fota. Pøedem dìkujeme za vaši náklonnost a pøípadné zapùjèení èi darování poāadovaných pøedmìtù. Mgr. Blanka Jirsová 7

8 sportovní příležitosti STARZ STRAKONICE LEDEN 2010 Vzhledem k uzávìrce tohoto èísla nebylo moāné do programu zanést všechny výjimky a zmìny provozních hodin. Proto prosím sledujte aktuální rozpisy na internetu (www.starz.cz) nebo v novinách (Strakonický deník), pøípadnì volejte na infolinku ( , ). Dìkujeme za pochopení a tìšíme se na vaši návštìvu. Martin Walter vedoucí plaveckého stadionu PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V LEDNU 2010 KRYTÝ BAZÉN PONDÌLÍ x (kondièní plavání) ÚTERÝ x o STØEDA * (kondièní plavání) ( x) ÈTVRTEK PÁTEK ( x) ( x) (kondièní plavání) SOBOTA NEDÌLE KURZY PRO NEPLAVCE Pondìlí, ètvrtek: hod. Pro dìti od 5 let. Vysvìtlivky: x polovina bazénu o plavání pro tìhotné * plavání pro dùchodce Aktuální program v páteèním Strakonickém deníku, na tel.: , na infolince nebo na webu: VEØEJNÉ BRUSLENÍ ÚT 5., 12., 19., : rodièe + dìti do 10 let : spoleèné VSTUPNÉ: dìti do 6 let zdarma dìti do 15 let 20,- Kè/os. dospìlí od 15 let 30,- Kè/os. Soboty a nedìle dle aktuálních moāností. FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT PÁ SO NE STARZ Strakonice, Na Køemelce Strakonice, VÝJIMKY: SAUNA Pá 1. ledna: zavøeno PLAVECKÝ STADION Pá 1. ledna: zavøeno FITNESS NA PLAVECKÉM STADIONU Pá 1. ledna: zavøeno SAUNA PO zavøeno ÚT āeny ST muāi ÈT spoleèná PÁ āeny SO muāi NE zavøeno Zmìny programù vyhrazeny! Oddíl házené TJ ÈZ DDM Strakonice zve CHLAPCE A DÌVÈATA Z TØÍD DO VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROUKU Pravidelné cvièení se koná v tìlocviènì TJ ÈZ Strakonice, Máchova ulice èp. 108, a to kaādou støedu od hodin. Sportování dìtí je zamìøeno na míèové hry a všestranný pohybový rozvoj. Cvièení povedou zkušení trenéøi, dotazy na mobilu: Jestli se ti líbila házená na parkovišti, tak neváhej a pøijï, zkusíme si ji! Bliāší informace pøímo v tìlocviènì TJ ÈZ v Máchovì ulici èp

9 Umíme třídit V roce 2009 naši obèané opìt dokázali, āe tøídit opravdu umí. V krajské soutìāi obcí v kategorii nad 7000 obyvatel jsme se díky nim umístili na vynikající støíbrné pøíèce. Za druhé místo získalo naše mìsto penìāní dar v hodnotì ,- Kè. Jihoèeský kraj spolu s autorizovanou obalovou spoleèností EKO-KOM, a. s., vyhlásil v roce 2009 pokraèování celokrajské soutìāe ve tøídìní odpadù Poø. Název obce Body 4. ètvrtletí 2008 Body 1. ètvrtletí 2009 Tøídìní odpadù podporuje i celoroèní kampaò, kterou realizujeme díky podpoøe Revolvingového fondu ministerstva āivotního prostøedí. O problematice tøídìní se mùāete více dozvìdìt, pøípadnì o ní diskutovat s odborníky nazvané My tøídit umíme. Cílem soutìāe je zvýšení motivace obcí v oblasti oddìleného sbìru vyuāitelných odpadù a moānost porovnat výsledky úspìšnosti ve tøídìní odpadù s ostatními obcemi v Jihoèeském kraji. Hodnoceno je nejen mnoāství vytøídìných kilogramù plastù, skla, papíru a nápojových kartonù v jednotlivých obcích, ale i to, jestli obce tøídí oddìlenì sklo bílé a barevné, jestli je obec zapojena do sbìru nápojových kartonù, kovù i pøenosných baterií. Body 2. ètvrtletí 2009 Body 3. ètvrtletí 2009 Body celkem Celková výtìānost 1. Vimperk Strakonice Milevsko Prachatice Sezimovo Ústí Písek Èeský Krumlov Èeské Budìjovice Tøeboò Daèice Sobìslav Tábor Kaplice J. Hradec Týn nad Vltavou Vodòany Zdroj: na mimoøádném lednovém Zeleném veèeru v Èajovnì Inspirace 28. ledna 2010 od 18 hodin, doplòuje Ing. Jaroslav Brùāek, vedoucí odboru āivotního prostøedí. Opuštění a nalezení psi našli útočiště ve Strakonicích Na základì spoleèné dohody mìst Strakonice a Písek o spoleèném øešení problému útulku pro opuštìné a nalezené psy z obou mìst se útulek stal spoleènì provozovaným zaøízením, díky kterému se za dobu existence od prosince 2007 podaøilo s úspìchem najít nového majitele pro 400 psù a 155 z nich se mohlo š astnì vrátit zpìt ke svým pùvodním majitelùm. Takto vynikající výsledky nikdo zpoèátku neoèekával. O to milejší je zjištìní, āe útulek s takovými úspìchy a celorepublikovým renomé funguje díky pouhé trojici zamìstnancù a pod vedením Emila Cedla jiā také uvítal kromì stovek øadových návštìvníkù Zdeòka Srstku nebo Martu Kubišovou. Pøedtím, neā se vypravíte psy navštívit a pøípadnì se rozhodnete pro nìkterého z nich, doporuèujeme vám zhlédnout stránky naleznete zde nejen fotografie pejskù, kteøí aktuálnì v útulku èekají na svého nového páníèka, ale také uāiteèné rady co dìlat, kdyā ztratíte nebo naleznete psa, a mnoho dalších zajímavostí. Na vaše dotazy odpovídají níāe pracovníci útulku. Pomáhají vám s venèením pejskù nìjací dobrovolníci? Ano, pomáhají, ale vìtšinou je to jen nárazové. Trochu pravidelnì chodí jeden tatínek i se svými dvìma dcerami a na víkendy dochází jeden voják z povolání. Psy na vyvenèení mùāeme pùjèit jen osobì starší 18 let. Co dostali psi pod stromeèek? V letošním roce jsme se rozhodli, āe psùm nadìlíme opravdu nìco dobrého na zub. Kaādý pes dostal vydatnou porci kuøecího masa, které jsme koupili za peníze vìnované návštìvníky útulku. Mùāeme psùm také pøinést nìco na pøilepšenou? Pokud budete chtít nìco pøinést, pejsci by vám byli vdìèni za piškoty, pamlsky, konzervy (pro velké psy i pro štìòata) a kousací kosti. Granule prosíme nenoste, protoāe krmíme jedním kvalitním druhem a psi špatnì snáší pøechody na jiné granule. Co byste popøáli našemu psímu útulku do nového roku? Co nejmíò psích klientù a hodnì nových a pøedevším hodných adoptivních majitelù. informace Cyklistická cesta Volyňka Nadace Jihoèeské cyklostezky podpoøí èástkou ,- Kè vznik projektové dokumentace (studie) pro budoucí cyklistickou cestu Volyòka. Mìsto Strakonice se bude podílet èástkou zhruba ve výši Kè. Studie od Ing. Jaromíra Raise bude slouāit jako výchozí podklad pro zpracování dalších stupòù projektové dokumentace. Nesouvislá sí cyklostezek. Problém, který trápí nejednoho stoupence cykloturistiky v našem mìstì i regionu. Díky dlouhodobé spolupráci s nadací Jihoèeské cyklostezky se však jiā podaøilo vyøešit øadu problémù. Také v pøípadì vznikající nové projektové dokumentace pro cyklistickou cestu Volyòka se jedná o významný impuls ze strany nadace i mìsta Strakonice. Cyklistická cesta má v budoucnu propojit 65 kilometrový úsek od pramene øeky Volyòky aā po její soutok s Otavou ve Strakonicích. Cyklistická cesta protne pøi sledování øeky Volyòky desítky katastrálních území a majetkoprávní øešení nebudou tedy jednoduchá. Proto je nutné nejprve vypracovat studii (proveditelnosti, vyhledávací), kterou mìsto Strakonice zadalo na konci roku Výstupem studie budou napøíklad vytipovaná problematická místa a návrhy jejich øešení, pøedpokládaná trasa bude porovnána se skuteèným prùbìhem stávajících komunikací, dojde k provìøení zámìru s územnì plánovací dokumentací dotèených obcí nebo vypracování analýzy a návrhu moāných zpùsobù financování následné realizace. Na stránkách naleznou pøátelé cyklistiky napøíklad tipy na výlety, kalendáøe akcí, mapy a publikace, projekty, granty a øadu jiných zajímavostí. Informace pro rodiče budoucích školáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA STRAKONICE, POVÁSKÁ 263 souèást Pováāská a Lidická poøádá DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ od do hod. Pøijïte si prohlédnout naši školu, seznámit se s budoucími uèiteli a obhlédnout práci souèasných āákù. Zájemci se mohou seznámit s projektem Rovné pøíleāitosti pro kaādého, šance pro všechny, konzultovat s uèiteli a psycholoākou téma Nadané dítì, popø. se domluvit na vyšetøení svého dítìte. āenské poetické trio POD / NAD / UPROSTØED se zarmoucením v srdci oznamuje další literární performance s dobrou muzikou VÁENÍ POZÙSTALÍ aneb MORD SEC HADRY Koláā z textù pøevzatých i vlastních. Tentokrát dušièkovì. Lehce strašit, harašit, laškovat se smrtkou, zpívat, hrát, tanèit a rùzné všelijakosti provozovat budou Lenka Ebelová, Jaroslava Masopustová a Michal Plachta. Pátek 15. ledna 2010 v ÈAJOVNA INSPIRACE STRAKONICE 9

10 informace a příležitosti Nová interaktivní tabule pro předškoláky Od zaèátku nového školního roku mají dìti z MŠ Lidické, odlouèeného pracovištì Holeèkova 413, k dispozici novou interaktivní tabuli pro pøední projekci. Velká zobrazovací plocha tabule reaguje na dotyk dìtských prstíkù nebo speciálních popisovaèù. Tabule je propojená s poèítaèem vybaveným pøíslušným softwarem. Obraz z poèítaèe je pomocí datového projektoru pøenášen na tabuli a vy mùāete jednoduše pouhým dotykem na povrchu tabule ovládat poèítaèové aplikace a psát poznámky èi kreslit, uvádí spoleènost AV MEDIA, a. s., která tabuli pro naše nejmenší dìti dodala. Vyuāití interaktivní tabule je bez nadsázky skokem ve zvyšování kvality vzdìlávání, coā se potvrdilo ve všech ostatních pøípadech, kdy jsou obdobné interaktivní tabule vyuāívány āáky našich základních škol. Novou tabuli mají k dispozici dìti pøedškolního vìku, aby se postupnì pøipravovaly na práci s interaktivními tabulemi na základních školách, ale ani ty nejmenší nepøijdou zkrátka. Tabule nyní umoāòuje dìtem, aby si na ni témìø bez omezení kreslily a malovaly, zábavnou formou se uèily základùm psaní a poèítání nebo hrály pexeso a dìtské karaoke. Celkové náklady: ,- Kè Invest. fond MŠ Lidická: ,- Kè Prime grant: ,- Kè Informace o mateøských školách zøizovaných mìstem Strakonice naleznete na Interaktivní tabule v MŠ Holeèkova 413. Foto: Archiv MìÚ Partnerství bez hranic: ZŠ Poděbradova a Hauptschule Taufkirchen V pondìlí uèitelé a ostatní pracovníci ZŠ Strakonice, ul. J. z Podìbrad, navštívili partnerskou školu v rakouském Taufkirchenu. Jiā 17 let kaādoroènì probíhají vzájemné výmìny āákù mezi partnerskými školami. Vybíráme āáky, kteøí se uèí nìmecký jazyk minimálnì 2 roky. Poté obdrāí kontakty na rakouské dìti, tím zaèíná komunikace prostøednictvím klasického dopisování èi moderních zpùsobù (ICQ, , Skype), výmìnné pobyty dìtí v rakouských a èeských rodinách se pravidelnì po roce støídají. Tentokrát šlo o exkurzi našich zamìstnancù do novì postavené budovy partnerské školy, která byla uvedena do provozu v únoru letošního roku. Prùvodcem nám byl øeditel školy Josef Kurz, který se chlubil jednou z nejmodernìjších škol v Rakousku. Pøi stavbì byly pouāity materiály nejvyšší dostupné kvality. Tamním pedagogùm i āákùm nabízí nové prostory skuteèný komfort. Nejvíce jsme ocenili praktiènost, prostornost a zejména vybavenost uèeben, dílen a tìlocvièny. Zaujala nás místnost urèená pro dìtského lékaøe, který kaādých ètrnáct dní dochází do školy za úèelem preventivních prohlídek všech āákù. Dále jsme se pøesvìdèili, āe je moāné zvládnout školní den bez pouāívání mobilù, které zde øád školy āákùm netoleruje. Pokud potøebují kontaktovat rodièe, mohou vyuāít telefon v øeditelnì èi ve sborovnì. Setkání s rakouskými kolegy probìhlo v pøátelském duchu a ve velmi pøíjemné atmosféøe. V závìru naší návštìvy zaznìlo z úst øeditele J. Mráze srdeèné pozvání rakouských kolegù do Strakonic, které se uskuteèní v letošním roce. Mgr. Miroslava Haladová Sokolovna kulturní akce leden Pyāamparty pro dìti TJ Sokol Strakonice, zaèátek hod Myslivecký ples, zaèátek hod Maturitní ples SŠØS, zaèátek hod Maturitní ples SPŠ a VOŠ Volynì 4.B., zaèátek hod. KLUB MANA Ul. Zvolenská 918 Klub Mana vás zve v lednu na NEDÌLNÍ BOHOSLUBY (3. 1., , , ) ALFA KURZY ve støedu od hod. (6. 1., , , ) TANÈÍME PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ Kaādé úterý od hodin, bliāší informace na mobilu: Více informací najdete na: Støední škola øemesel a sluāeb Strakonice Zvolenská 934, Strakonice Tel.: STUDIUM VE ÈTYØLETÉM OBORU (maturita, popø. i výuèní list v oboru obrábìè kovù) mechanik seøizovaè STUDIUM VE TØÍLETÝCH OBORECH (výuèní list) obrábìè kovù nástrojaø zámeèník automechanik zedník elektrikáø silnoproud kuchaø kuchaøka èíšník servírka kadeøník kadeønice aranāér aranāérka Absolventi výše uvedených tøíletých uèebních oborù mohou pokraèovat v nástavbovém studiu a získat maturitu. elektrikáø pro elektronická a elektrotechnická zaøízení Podmínkou pøijetí ke studiu je ukonèení povinné školní docházky. Informace získáte na adrese CVIÈENÍ JÓGY PRO RODIÈE S DÌTMI Studio PILATES v Trāní ulici ve Strakonicích Kaādý ètvrtek hod. Cvièení podle systému Jóga v denním āivotì je vhodné pro dìti od 4 do 10 let v doprovodu rodièù (pololetní pøíspìvky 500,- Kè, ukázková hodina zdarma) tel.: Fokus Písek, poboèka Strakonice, Sdruāení pro pomoc duševnì nemocným Bezdìkovská 216, Strakonice tel.: , Otevírací doba: Pondìlí hod. Úterý hod. Støeda hod. Ètvrtek hod. Pátek hod. Ukázka programu na leden: Kaādé pondìlí od klub Vaøeèka, poèítaèový kurz dle individuální domluvy : cvièení na míèích 8. 1.: návštìva psího útulku : skupinová arteterapie : plavání : relaxaèní cvièení POZOR Ve Strakonicích je otevøen nový VOLNOÈASOVÝ KLUB PRO MLÁDE LET S BE FREE & CREATE Relax, nuda nebo zábava - je to jen na tobì. Pestrá nabídka èinností, volná zábava, noví kamarádi a tøeba i pomoc se školou, jak budeš chtít. hudba tanec zpìv výtvarné èinnosti vyrábìní stolní a zábavné hry filmy knihy èasopisy besedy koncerty výlety víkendovky noèní akce Pøijï se bavit kaādý pátek od 4 do 7 veèer v prostorách KLUBU MANA, Zvolenská 918, Strakonice. SOUTÌ O NEJLEPŠÍ NÁZEV POØÁD POKRAÈUJE! Sleduj Zveme vás v pátek 15. ledna 2010 v 18 hod. na koncert skupiny MY WAY rock, folk, jazz, funky, blues, alternativa Volnoèasový (nízkoprahový klub) je bezpeèný prostor, kde mohou mladí lidé trávit volný èas, realizovat své zájmy, popovídat si s druhými èi najít radu a pomoc u pracovníkù. Klub je dobrovolný a bezplatný, je moāné pøijít a odejít kdykoliv a bavit se jakkoliv, pokud jsou respektováni ostatní a základní pravidla klubu. 10

11 pozvánky a ohlédnutí Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice PROGRAM NA LEDEN 2010 Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do hod. Pravidelný program Po 9.30 Výtvarný a hravý program pro rodièe s dìtmi od 2 let Út 9.30 Úterky se zvíøátky prográmky o zvíøátkách pro rodièe s dìtmi od 2 let Klub dvojèátek vādy první úterý v mìsíci tj volná herna St 9.30 Hudební a pohybové hrátky pro rodièe s dìtmi od 2 let 9.30 Šátkování vādy první støeda v mìsíci tj ) Barvínek výtvarka pro rodièe s dìtmi od 3,5 let Biblické pøíbìhy pro pøedškoláky + pískání na zobcové flétny Èt 9.30 Hrátky s batolátky pro rodièe s jiā batolícími se dìtmi Tanyny tancování pro celou rodinu Pá 9.30 Hajánci prográmky pro rodièe s dìtmi do 12 mìsícù Mimo pravidelný program: Úterý 12. ledna 20 hod. ÈLENSKÁ SCHÙZE herna MC Beruška. Prosíme všechny maminky èlenky MC, aby si udìlaly èas a na tuto schùzi se dostavily v co nejvìtším poètu. Mimo jiné probìhne i volba nového PØEDSTA- VENSTVA! Úterý 19. ledna hod. ZNAKOVÁ ØEÈ PRO SLYŠÍCÍ BATOLATA podle programu baby signs kurz pro rodièe, tel.: Úterý 19. ledna 17 hod. Beseda se spisovatelkou Helenou Brejchovou Vrábkovou na téma Nejen o vìcech tajemných Nedìle 31. ledna 15 hod. MAŠKARNÍ BÁL MASOPUSTNÍ VESELÍ, PRO DÌTI I DOSPÌLÉ! Srdeènì zveme všechny dìti i dospìlé v maskách! Koná se ve velkém sále mìstského domu kultury. UPOZORNÌNÍ! Upozoròujeme, āe od ledna 2010 budou odpolední krouāky pøesunuty z I. patra MC do pøízemí (bývalé prostory FOKUSU) Více informací na našich webových stránkách. Pøedsedkynì MC Hana Švíková, Vedoucí MC Jitka Vápeníková, Koordinátorka MC Jindøiška Reisingerová, V øíjnu vyhlášená soutìā o nejkrásnìjší dílo na téma Martin na bílém koni mìla jiā první adventní nedìli své vítìze. Ve ètyøech kategoriích pøedvánoèní soutìāe se sešlo celkem 285 soutìāních dìl. Do soutìāe se pøihlásili jednotlivci i tøídní kolektivy. Nápaditá díla mohli návštìvníci mìstského informaèního centra zhlédnout po celý prosinec. Nejvìtší poèet rozmanitých dílek pøinesly dìti ze základních škol Strakonic a okolí, druhou nejpoèetnìjší soutìāící skupinou byly mateøské školky ze Strakonic a okolí. Vítìzi letošní pøedvánoèní soutìāe se stali: I. kategorie: dìti pøedškolního vìku 1. MŠ Lidická, kolektivní práce Betlém (papír, keramika) 2. MŠ A. B. Svojsíka, kolektivní práce vylepovaný Martin na koni v tyrkysovém pozadí 3. Lenka Paulíková, 5 let Hlava koníka (kresba) II. kategorie: 6 9 let 1. Natálie Keslová, 7 let Zasnìāený Martin na koni 2. Anna Øehùøková, 7 let Koník s nazdobenou høívou 3. Dominka Šimáèková, 7 let Martin na bílém koni III. kategorie: let 1. Stanislav Plégr a Josef Sokup z DOZP Osek Martin na bílém koni 2. Alena Košáková, 12 let Vánoèní okno (kartonová krabice) 3. Jiøí Kodym, 13 let Martin na bílém koni IV. kategorie: od 17 let 1. Milan Kos Peèená svatomartinská husa (model) 2. Alena Košáková Bílý kùò (palièkovaná práce) 3. Milan Kos Martin na bílém koni (malba na sklo) V mìstském informaèním centru nabízíme kniāní novinky: Zakázaná Šumava, Šumava kouzelná a umírající, Pøíbìhy starých cest Šumavy a turistický prùvodce historií i pøírodou Pošumaví a Povydøí (3.). Dìkujeme za vaši pøízeò v roce 2009 a pøejeme vám úspìšné vykroèení do nového roku Na Pøedvánoèní výstava ve foyer MIC. Foto: Archiv MìÚ vaši návštìvu se tìší Bc. Štìpánka Krýzová a Lucie Šerlová Strakonické pivovarnictví 12. Pivovar v éøe trāního hospodáøství Po jedenácti dílech o historii vaøení piva ve Strakonicích se dostáváme k èásti pøedposlední dobì po spoleèenských zmìnách v roce Podnik vstupoval do nových pomìrù v celkem dobré situaci. Je pravda, āe si témìø nikdo z vedení nedovedl pøedstavit, co nová doba, postupnì pøicházející, vùbec pøinese. Strakonický pivovar. HISTORIE MINULOST SOUÈASNOST Jak jiā bylo minule uvedeno, strakonický pivovar byl souèástí s. p. Pivovary È. Budìjovice spolu s podniky v Pelhøimovì a Humpolci. Budoucnost tohoto útvaru byla s pøipravovanou privatizací ale nejasná. Výroba piva probíhala na samé hranici technologických moāností a do tehdy ještì urèeného odbytového rajonu bylo v roce 1990 vystaveno rekordních a s témìø jistotou jiā nikdy nepøekonatelných hl piva. Dnes se tento víceménì astronomický údaj ukazuje jako z jiného svìta, ale tehdy ještì neexistovala konkurence nadnárodních firem produkujících pivo pochybné kvality a pouāívajících nekalé praktiky hospodáøské soutìāe. V dnešní dobì, kdy globalizace tvrdì dopadla na èeský trh a odbytové rajony patøí do historie, je proto výstav strakonického pivovaru pøibliānì tøetinový a podnik musí tìāce bojovat o kaādého zákazníka. V prvních letech nových hospodáøských podmínek se jednoduše øeèeno musel podnik postarat sám o sebe. Pøestávalo existovat centrální plánování a hospodáøství se posouvalo do soukromé sféry. V pivovaru probìhla øada zmìn ve všech støediscích. Modernizace byla provedena ve stáèírnì sudù dosavadní hliníkové sudy postupnì nahradily sudy typu KEG, ve stáèírnì láhví je instalována linka s kapacitou ks za hodinu. Úpravou prošly i leāácké sklepy a varna, která má nyní kapacitu aā 190 hl horké mladiny. Do konce tisíciletí byla ještì provedena rekonstrukce chlazení a k lince pro stáèení piva do láhví je instalován prùtokový pastér. Vybudována je nová kvasnièárna a sklady. Všechny tyto nezbytné rekonstrukce nadále umoāòovaly výrobu kvalitního piva a pøipravily podnik pro budoucnost, kdy se ještì zostøila situace na trhu, a pivovary se zastaralou technologií mìly minimální šance se udrāet v provozu. Podnik vaøil vcelku kvalitní a poctivá piva. Sortiment tvoøily 8% svìtlé pivo, 9% svìtlé pivo Silver, 10% svìtlé pivo Gold, novinka 10% tmavý Nektar, tradièní 11% svìtlý Nektar a 12% leāák Dudák. Na trh je postupem èasu dodáváno i sudové kvasnicové pivo. Pivovar zásoboval okolo tisíce odbìrních míst. Zúèastòoval se i do nedávné doby neznámých degustaèních soutìāí, kdy odborníci hodnotili kvalitu posuzovaných piv. Kvalitnì vaøená strakonická piva získávala mnoho cen PIVEX, 2. místo 10% Gold, 1997 PIVEX, 2. místo 12% Dudák, 1998 Pivo ÈR 2. místo 11% Nektar a 12% Dudák, PIVEX, 2. místo 10% Gold. Pokraèování na další stranì. 11

12 Strakonické pivovarnictví Po úspìchu druholigových muāù odstoupil z èela klubu Luboš Eliáš. Na jeho místo manaāera HC Strakonice, s. r. o., nastoupil Josef Kouba. Jemu mìli pomáhat: Jaroslav Pícha st., Luboš Parkos, Luboš Eliáš a Evāen Helinger. Ke zmìnì došlo na trenérské pozici a v hráèském kádru. Od se stal novým trenérem Milan Rambous, asistentem zùstal Stanislav Kašpar. Z hráèù odešli brankáøi Michal Pinkas a David Majer, který ukonèil èinnost po dlouhodobém pùsobení v ještì ÈZ a pøedevším v HC. Zasluhuje uznání, vādy byl u dvou postupù do 2. ligy (1993 a 1998) a vítìzství v kvalifikaci (1996). Obrana zùstala témìø celá. Odešli: Pavel Bláha, Erick Keller. Z útoèníkù opustili HC: Karel Kadlec, Lukáš Krejèí, Tomáš Kabele (pro zranìní), Richard Kepl ml. a støelec více neā 40 branek za sezonu Martin Malkus. Do strakonického hokejového klubu se vrátil Roman Špiler, dále pøišel obránce Josef Habart, útoèníci: Michal Košatka, Václav Samek, Roman Šulèík, Tomáš Koller, Vlastimil Bohuslav, Bøetislav Král, Václav Hajšman, Karel Procházka, Jiøí Funda a další. Nìkteøí hráèi oblékli dres HC poprvé, pro jiné to znamenal návrat. Nìkolik utkání ve strakonických barvách odehráli Milan Guláš a Jakub Èerný, pozdìjší extraligoví útoèníci. Kádr se omladil. U nìkterých hráèù chybìly zkušenosti z 2. ligy. V pøípravì strakoniètí hokejisté vyhráli ze sedmi zápasù pouze jediný, ostatní prohráli. Základní èást 2. ligy skupiny Støed pro nì také nezaèala dobøe. První bod získali ve druhém kole s Chrudimí, ale vítìzství 3:2 se doèkali aā v osmém utkání v Pelhøimovì. Doma tým HC porazil stejným výsledkem Milevsko a ve ïáru vyhráli rekordnì 10:0, ale následovala série poráāek aā do výhry nad Pelhøimovem 2:0, dále remíza 2:2 v Milevsku, doma porazili ïár 5:3 a základní èást zakonèili vítìzstvím v odloāeném zápase v Kolínì 3:2 a skonèili na 9. místì. V první polovinì nadstavby muāi HC Strakonice vyhrávali na domácím ledì a v Milevsku remizovali. Drāeli se na 9. pøíèce. Následovaly dvì prohry a doma ztracený bod se ïárem. V Pelhøimovì Strakoniètí dostali rozhodující branku aā po klaksonu v èase 60:01! A v rozhodujícím boji o play off doma prohráli s Milevskem 1:5. Hokejisty HC èekala skupina o udrāení. V koneèné tabulce skonèili desátí, tak jako po nadstavbì a tím se udrāeli v 2. lize. 12 střípky z historie HISTORIE MINULOST SOUÈASNOST pokraèování z pøedchozí strany V roce 1999 oslavil pivovar 350 let své novodobé existence a pro své zákazníky pøipravil velkolepé oslavy. Na trh bylo uvedeno nové pivo s pøíchutí āenšenu a stalo se tak prvním z øady novinek vaøených v pøíštích letech. Nìkteré z nich se vaøily pouze doèasnì, jiné si našly trvalé místo v sortimentu výrobkù. Sládkem pivovaru zùstával stále Jindøich Vondøièka, od roku 1998 také øeditel, kdyā vystøídal ve funkci Jaroslava Svatka, který vedl pivovar v letech Jako podsládci pùsobili Jaroslav Beneš a Jiøí Kotlík. Do nového tisíciletí vstupoval strakonický pivovar jako modernizovaný podnik vaøící poctivé èeské pivo, ale s nejasnou budoucností. Na èeský trh pomalu pøicházely nadnárodní skupiny skupující pivovary nikoliv za úèelem jejich rozvoje, ale pro získání trhu a znaèek. Po první vlnì zániku nìkolika pivovarù v 90. letech pøicházely další. Sí regionálních výrobcù se pomalu zaèala ztenèovat a rozmanitost èeského piva dostávala první rány. V následujících letech probíhaly ve strakonickém podniku další modernizace nová sanitaèní stanice, zaøízení na jemnou filtraci láhvového piva MMS v provozu nová vodárna, kterou dodala firma Earth Resources, s. r. o., a jemná filtrace sudového piva nové chlazení a energocentrum nové zaøízení na etiketování láhví od nìmecké firmy KHS nová myèka láhví vèetnì dopravníkù. Do uzavøené (nesestupovalo se) 2. ligy 2006/2007 vstoupil tým HC Strakonice zhruba se stejnými hráèi jako v pøedešlé sezonì. Do Milevska odešel Richard Pitel. Cílem klubu bylo odehrát soutìā pøedevším s vlastními odchovanci, mezi nìā se øadili: Michal a Luboš Sosnové, David Papeā, bratøi Malkusové Jiøí a Martin. Pøišli jiní hráèi: Josef Slaba, Jaroslav Kreuzman z Plznì a Filip Svoboda, syn Oldøicha Svobody z Èeských Budìjovic. Tým HC Strakonice hrál opìt skupinu Støed o dvanácti celcích. Tu odehrál systémem kaādý s kaādým. V druhé èásti následovaly odvety, ve tøetí a ve ètvrté se vše opakovalo. Z toho vyplývalo, āe se strakonické muāstvo utkalo s kaādým soupeøem bìhem základní èásti ètyøikrát, a to dvakrát na domácím ledì a dvakrát na soupeøovì. Po odehrátí základu skonèili strakoniètí hokejisté na 12. místì, kdyā vybojovali 8 výher a 31x prohráli v normálním èase, jednou vyhráli po prodlouāení a ètyøikrát remízovali. Vše ve skupinì Støed. I kdyā pro nì skonèila sezona na posledním místì, v této uzavøené soutìāi nesestupovali a setrvávali v 2. lize. Pravdou je, āe strakoniètí hokejisté potrápili témìø všechny z èela tabulky: Vrchlabí, Benátky, Chrudim. To jsou kluby ekonomicky silné, na profesionální úrovni. Suverénní Vrchlabí dokonce porazili 8:4 na domácím ledì, ale proher bylo velmi mnoho. Ekonomické tlaky byly neúprosné. Bìhem posledních dvou sezon hokejový klub pøešel na velmi úsporný reāim, nebo náklady rostly a splácely se dluhy, pøesto se Josef Kouba se svými spolupracovníky snaāil udrāet 2. ligu ve Strakonicích. Pøes všechny tyto problémy úspìchy byly vybojovány na ledì, ale mládeānickými celky. V pøípravkách vyhrály krajský pøebor 2. a 3. tøída v minihokeji. Ètvr áci skonèili støíbrní a pá áci ètvrtí v kraji. Ménì úspìšná byla 7. tøída, která obsadila 7. pozici, a 6. tøída pátou v āákovské lize. Zato osmáci svou soutìā (āákovskou ligu) vyhráli. Devá áci skonèili bronzoví také v āákovské lize. V krajském pøeboru juniorù vybojoval celek HC Strakonice 3. pøíèku. A to nejlepší nakonec. Dorostenci zvítìzili v kraji a hráli kvalifikaci o ligu. V rozhodujícím zápase porazili Nové Mìsto nad Stávající sortiment je postupnì doplòován dalšími pivy. Vavøínový 11% Nektar, Staroèeský 12% leāák 2000, pivo Šamp vaøené pro firmu Pivo Praha, Nealkoholické pivo Pivovar získává další ceny na degustaèních soutìāích PIVEX v Brnì, Èeská pivní peèe v Táboøe a Pivo Èeské republiky v Èeských Budìjovicích. Pokud máme v krátkosti shrnout prvních deset let èinnosti pivovaru v nových hospodáøských podmínkách, musíme pøedevším ocenit práci tehdejšího vedení podniku. To dokázalo provést celkem obstojnì pivovar tímto sloāitým obdobím plným zmìn, na nové zvyklosti a chování úøadù i samotné spoleènosti. Budoucnost nevypadala ale nijak pøíznivì. Pokraèoval stálý pokles výstavu piva a dále se oddalovala privatizace s. p. Pivovary Èeské Budìjovice. Text a foto Petr Franìk Oprava v minulém èísle došlo omylem ke zmìnì jména. Øeditelem byl Václav Novák, ne Nosek. 100 let organizovaného hokeje ve Strakonicích Tým, který dosáhl historického úspìchu strakonického mládeānického hokeje dne Foto: Archiv Petra Èerníka Metují 5:0 a mohli slavit postup do I. dorostenecké ligy. Kdo se podílel na historickém (pro Strakonice) úspìchu? Dokázali to tito dorostenci: David Pavlíèek, Pavel Kavec, Jan Srb, Jaroslav Pícha ml., Tomáš Pìsta, Petr Kuncipál, Michal Gabauer, Martin Štìpánek, Tomáš Perlík, David Kováø, Jiøí Køíā, Jaroslav Høebíèek, Aleš Dlouhý, Jakub Kopecký, Jakub Dvoøák, Radek Sýkora, Jakub Major, Jakub Michálek, Michael Tetaur a brankáøi: Ondøej Kuncl a Jan Veselý. Trenér Pavel Hejl a asistenti Jaroslav Pícha st. a Karel Vrba. Pøeváāná èást tìchto hráèù navázala na vítìzství 8. tøídy v āákovské lize (øízené Èeskými Budìjovicemi) pøedloni (2004/2005), ještì pod vedením Vladimíra Rybáèka a o rok pozdìji v 9. tøídì s trenérem Pavlem Hejlem. Mìsíc je trénoval i Vladimír Cedr. Strakoniètí osmáci jiā nebyli tak úspìšní jako dorostenci a v kvalifikaci o mistra republiky dvakrát prohráli se Slávii Praha 1:6 a 2:8. áci HC Strakonice 6. a 7. tøídy se vydali na hokejový kemp do zámoøí poprvé v historii strakonického hokeje a zakonèili sezonu pìti utkáními s rùznými týmy v okolí Detroitu v USA. Na valné hromadì v èervnu 2007 Josef Kouba a Jaroslav Pícha st. odstoupili. Byl zvolen nový výbor a do èela Ing. Pavel Srb, který získal pro HC Strakonice Mgr. Romana Heimlicha. e to byl dobrý tah, se ukázalo v následujících týdnech a mìsících. Výbor èekal nelehký úkol: zabezpeèit dorosteneckou ligu a 2. ligu muāù. Bohuāel, z finanèních dùvodù to bylo nemoāné. 1. dorostenecká liga se hrála. Ukázalo se však, āe nìkolik hráèù, co ji vybojovali, pøešli do juniorù, nebo jejich vìk jim uā neumoāòoval hrát za dorost. Text èerpal z vlastního archivu Petr Èerník. Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, tel.: , (Lucie Šnajdrová, DiS.). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice.

13 Městský úřad Strakonice - Velké náměstí 2, 3 a nádvorní budova - TELEFONNÍ SEZNAM Vondrys Pavel, Ing. starosta města Říhová Ivana, PhDr. místostarostka Pavel Pavel, Ing. místostarosta Tůma Jan, Ing. tajemník Úřední hodiny: Sokolová Martina, Ing. útvar interního auditu pondělí: Kotlíková Marie, Mgr. pracovník pro styk s veřejností středa: Novotný Michal, Mgr. projektový manažer pátek: KANCELÁŘ TAJEMNÍKA VEDOUCÍ: VÁCHA JOSEF Oddělení personalistiky a mezd Stropnická Jitka, Mgr. vedoucí oddělení 107 Kristek Břetislav mzdy 109 Prekopová Jana, Ing. personální 108 Oddělení správní Havlan Václav správce strakonického hradu 899 Holíková Jitka podatelna 113 Lebeda František chov. zvěře (SAFARI) 899 Šetelová Marie podatelna 265 Sekretariát FAX , FAX ; Havrdová Miroslava sekretářka 105 Kožišníková Eva protokol tajemníka 110 Mácková Eva sekretářka 125 Krizové řízení Šetele Josef, Ing. krizové řízení 115 Řezáč Václav krizové řízení 114 ODBOR FINANČNÍ VEDOUCÍ: ŠOCHMANOVÁ JITKA, Ing Oddělení rozpočtu Vaňková Hana vedoucí oddělení 513 Jankovcová Eva, Ing. rozpočet 510 Paroubková Zdeňka, Bc. poplatky, pokuty 521 Šmolíková Petra daně a poplatky 520 Oddělení účetnictví Dubová Dana vedoucí oddělení 512 Trčková Blanka účtárna 531 Hadravová Marie účtárna 530 Oddělení kontroly Tlapáková Miluše vedoucí oddělení 511 Matásek Jiří pohledávky 523 Menčíková Kateřina pohledávky 524 Šmídová Marie příspěvkové organizace 522 ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD VEDOUCÍ: ZEMAN JAROMÍR, Ing Oddělení staveb. správního řízení fyzické osoby Krejčová Miloslava vedoucí oddělení, st. spr. řízení 721 Ježková Marie, Ing. st. spr. říz. inž. sítě 724 Kašpírková Eva sekretářka 711 Novák Václav reklamy, ter. úpravy 755 Remeš Pavel, Ing. stavebně správní řízení 750 Zábranský Petr stavebně správní řízení 723 Oddělení staveb. správního řízení právnické os. Přechová Eva vedoucí oddělení 722 Cibulková Blanka sekretářka, archivářka 710 Holín Jaroslav st. spr. řízení, památková péče 846 Krch Jan stavebně správní řízení 731 Metličková Marie stavebně správní řízení 725 Rychtářová Eva, Ing. památková péče 843 Žáčková Zdenka stavebně správní řízení 752 Státní stavební dozor přestupkové řízení Hejpetr Václav, Ing. úz. řízení, státní st. dozor 732 Tomášek Radek, Ing. státní stavební dozor, pokuty 754 ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU VEDOUCÍ: ŘEŘÁBKOVÁ LIBUŠE, Ing Oddělení školství Vacková Miluše, Ing. vedoucí oddělení 600 Broulimová Stanislava školství 612 Havlanová Dagmar školství 611 Oddělení cestovního ruchu FAX ; Prixová Jolana, DiS. vedoucí oddělení Janochová Eva zást. ved. oddělení, prezentace 841 Krýzová Štěpánka, Bc. MIC, spojovatelka (111) 700, 701 Šerlová Lucie MIC, spojovatelka (111) 700, 701 Šnajdrová Lucie, DiS. prezentace, Zpravodaj 844 Zábranská Michaela prezentace 847 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ VEDOUCÍ: DLOUHÁ EVA, JUDr Přestupkové řízení Jandová Hana přestupky 232 Samcová Miloslava přestupky 230 Oddělení matrik Bláhová Eliška vedoucí oddělení 240 Nečasová Alena ověřování dokumentů 220 Lukešová Anežka matrika 250 Zelenková Jarmila matrika 251 ODBOR ROZVOJE VEDOUCÍ: SLÁMOVÁ MARTA, Ing. arch. ZÁST. VED.: BAŠTA JAROSLAV, Bc Oddělení úřad územního plánování Bašta Jaroslav, Bc. vedoucí oddělení 830 Flachs Robert, Mgr. územní plánování města 831 Němcová Klára administrativní pracovník 801 Ondrášková Helena, Ing. územní plánování obcí 845 Architekt města Andrlík David, Ing. arch. architekt města 751 ODBOR MAJETKOVÝ FAX VEDOUCÍ: NAROVCOVÁ JANA, Ing Oddělení movitého a nemovitého majetku Šamanková Tatiana, Ing. vedoucí oddělení 310 Charvátová Eva bytová agenda 303 Jačková Dana nemovitý majetek 312 Ouředníková Jana movitý majetek 311 Šambazova Martina administrativní pracovník 313 Oddělení investic Švehla Oldřich, Ing. vedoucí oddělení 322 Bezpalec Michal energetik 321 Blahout Jan, Ing. investiční technik 325 Haiser Miloš, Ing. investiční technik 326 Houska Jaroslav investiční technik 320 Kučerová Eliška zajišťování investic a oprav 315 Srb Lukáš, Ing. investiční technik 324 Právník Nejdlová Miroslava, Mgr. právník 305 Kancelář tajemníka - oddělení správní - Poděbradova 772 Věneček Lubomír koordinátor veřejné služby

14 Na Stráži 270 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení informatiky Ulč Rudolf, Ing. vedoucí oddělení 388 Ině Miroslav, Ing. informatik 216 Kozák Richard, Ing. informatik 370 Sýkora Václav, Ing. informatik 270 Oddělení správní Švihálková Milada vedoucí oddělení 221 Bestrejka Miroslav řidič 280 Strnadová Miroslava evidence majetku, org. prac. 210 Šouc Ján dispečink, řidič 280 ODBOR ROZVOJE Oddělení rozvoje Krausová Eva, Ing. vedoucí oddělení, ext. fin. města Samková Věra, Ing. zást. ved. odd., ext. fin. města 849 Barvířová Denisa, Bc. externí financování 802 Němcová Pavla spolupráce s obcemi, POV 842 Široká Kateřina, Ing. externí financování města 840 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VEDOUCÍ: BRŮŽEK JAROSLAV, Ing Oddělení ekologie krajiny Šobr Miroslav, Ing. ved. odd. ochr. přírody 308 Feit Ondřej, Ing. ochrana přírody 335 Sekyrová Anna, Ing. státní správa lesů 345 Šťastný Petr, Ing. oddělení ZPF 336 Tlapák Václav oddělení myslivosti 346 Oddělení ochrany prostředí Klimešová Lucie, Ing. ved. odd. odpady 333 Mrkvička Stanislav ovzduší 307 Mrkvičková Radka, Ing. odpad. hospodářství 334 Podhorská Anna odpad. hospodářství, pokladna 332 Oddělení vodního hospodářství Předotová Eva, Ing. ved. odd. vod. hospodářství 277 Chmielová Blanka, DiS. admistrativa, vod. hospodářství 269 Mrůzková Jaroslava, Mgr. vodní hospodářství 276 Škoda Martin, Ing. vodní hospodářství 271 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD FAX VEDOUCÍ: VADLEJCHOVÁ JANA, Bc Oddělení registrace Vavřinová Milena vedoucí oddělení 331 Dvořáková Jaroslava registrace - podnikatelé 328 Králová Alena registrace - podnikatelé 329 Němcová Hana živnostenský rejstřík 302 Oddělení kontroly Obstová Marie vedoucí oddělení 316 Boudová Milena kontrolní pracovník 363 Klasová Jana kontrolní pracovník 319 Vršecký Luboš kontrolní pracovník 366 Správní řízení Sládková Marie správní řízení 318 ové kontakty: - pro elektronická podání s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem: - pro neoficiální korespondenci: - pro dotazy, náměty a připomínky občanů: - adresy zaměstnanců města jsou pouze neoficiální kontaktní adresou! ID datové schránky: 4gpbfnq Městský úřad Strakonice - TELEFONNÍ SEZNAM předvolba Smetanova 533 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ FAX Oddělení EO, OP a CD Šumpelová Jiřina, Ing. vedoucí oddělení 342 Klímová Alena občanské průkazy 343 Michálková Monika cestovní doklady 352 Poslední Lenka občanské průkazy 353 Smrkovská Zdeňka evidence obyvatel 263 Soukupová Ivana evidence obyvatel 340 Vlasáková Martina cestovní doklady 341 ODBOR SOCIÁLNÍ FAX VEDOUCÍ: VYSOKÁ LENKA, Mgr Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Maňhalová Jana vedoucí oddělení 339 Koubová Hana, Mgr. terénní sociální prac. 348 Kováříková Štěpánka, DiS. terénní soc. prac. 337 Krýslová Ivana soc. kur. pro ml. a dospělé 349 Němec Michal protidrog. koordinátor, jen pondělí Tůmová Petra, DiS. terénní soc. prac., přísp. na výž. 347 Zlochová Hana terénní soc. pracovník 338 Oddělení sociální péče a pomoci Vávrová Šárka vedoucí oddělení,dps 273 Černochová Marta příspěvek na péči 246 Froydová Věra příspěvek na péči 258 Hronková Věra, Bc. příspěvek na péči 252 Kazdová Hana, DiS. příspěvek na péči 204 Křivancová Eva, DiS. příspěvek na péči 327 Lomová Monika hmotná nouze 274 Nováková Klára hmotná nouze 351 Panušová Jana mim. výh., pom. pro zdr. post. obč.272 Remešová Růžena hmotná nouze 314 Šobotníková Jana přísp. na zak. a provoz mot. voz. 279 Wolfová Jaroslava příspěvek na péči 275 Krále Jiřího z Poděbrad 772 ODBOR DOPRAVY FAX VEDOUCÍ: BÝČEK VÁCLAV, Ing Oddělení přestupkového řízení Krajčová Iva vedoucí odd., zást. ved. odboru 278 Hlava Pavel, Ing. přestupkové řízení 261 Kohoutová Jana, Ing. přestupkové řízení 260 Mrázová Lenka, DiS. přestupkové řízení 358 Oddělení dopravně správních agend Benešová Hana vedoucí oddělení 286 Dolenská Drahomíra řidičské průkazy a bodový systém 259 Harantová Kateřina registr vozidel 301 Jungvirtová Radka řidičské průkazy a bodový systém 361 Krátká Stanislava registr vozidel 357 Kubovcová Jindra registr vozidel 350 Slavíková Pavlína řidičské průkazy a bodový systém 257 Smrčková Gabriela registr vozidel 231 Odd. reg. dovez. sil. voz. a zk. řidičského opráv. Tchorzewská Marie vedoucí oddělení 227 Slavík Rudolf zkušební komisař a dovez. vozidla356 Suchý Jiří zkušební komisař 255 Silniční správní úřad Mikešová Anna silniční správní úřad 256 Rodová Ivana silniční správní úřad 290 Čapková Lucie administrativní pracovník 299

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. 3 Jak bylo voleno v letošních komunálních volbách Ve dnech 15. 16. 10.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká 4 IX. roèník Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká Vážení spoluobèané, rád bych vás informoval o jednom zámìru, který zøejmì nebude pøíliš populárním, ale pøedpokládám, že jsme od

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více