Podpora malého a středního podnikání v ČR Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora malého a středního podnikání v ČR Diplomová práce"

Transkript

1 Studijní obor: Podnikové hospodářství Podpora malého a středního podnikání v ČR Diplomová práce Lucie Vytásková Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Brno 2006

2 2

3 Jméno a příjmení autora: Lucie Vytásková Název diplomové práce: Podpora malého a středního podnikání v ČR Název práce v angličtině: Business support for small and middle enterprises in the Czech Republic Katedra: Podnikového hospodářství Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Rok obhajoby: 2006 Anotace Předmětem diplomové práce je popis a analýza podpory malého a středního podnikání. Zaměřuje na podpory podnikání poskytované malým a středním podnikatelům, zejména pak programu pro začínající podnikatele START. Cílem diplomové práce je zhodnocení efektivnosti tohoto projektu.hodnocení efektivnosti je provedeno z hlediska programových priorit vlády v oblasti MSP, zadruhé z hlediska reálného dopadu na konkrétní podpořené podnikatelské subjekty. Data byla získána od ČMZRB a RPIC. Ostatní údaje pak metodou dotazníkového šetření přímo ve vybraných podnikatelských subjektech. Annotation The content of this diploma thesis covers the topics concerning the questions of the description and analysis of business assistance for small and middle companies. The diploma focuses on the business support that is provided for small and middle companies, particularly for business beginners dealing with START program. The goal of the thesis is the evaluation of this project. The validation is made from the viewpoint of the government s program priorities in the field of SME as well as the real results emerged from specific business subjects. The data was obtained from CMZRB and RPIC. Other information was gathered by the questionnaire method which was directly applied on selected business subjects. Klíčová slova: podpora podnikání, podnikání, malé a střední podniky (MSP), ČMZRB, efektivnost, program START Keywords: business support, business, small and medium enterprises (SM), efficiency, programme START 3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedení Doc. Ing. Jiřího Novotného a uvedla v seznamu všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne

5 Poděkování Na tomto místě děkuji vedoucímu mé diplomové práce doc. Ing. Jiřímu Novotnému, Csc. za připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. 5

6 ÚVOD MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Definice a vymezení malých a středních podniků Vývoj malých a středních podniků v České Republice Stav podnikatelského prostředí v České Republice Stav sektoru MSP Programy výzkumu a vývoje Podpora exportu Podpora zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Podpora rozvoje MSP Programy vlády ČR na podporu malých a středních podniků Víceletý program Evropské unie pro malé a střední podniky Podpora MSP v rámci Operačního programu průmysl a podnikání Institucionální podpora malých a středních podniků v ČR Další formy podpory podnikání v ČR Podpora cestovního ruchu Podpora jakosti Podpora ekologie Podpora inovačního podnikání Podpora v zemědělství Bankovní služby Podpora rizikového kapitálu Regionální podpory Evropská unie a její pohled na podporu podnikání Shrnutí PROGRAM ZVÝHODNĚNÝCH ÚVĚRŮ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE START Problémy začínajících podnikatelů v České republice Historie programu START Účel programu START Vymezení příjemců podpory Podmínky programu Shruntí ANALÝZA PROGRAMU PRO PODPORU PODNIKÁNÍ START Z HLEDISKA VLÁDNÍCH PRIORIT Stanovení objektu, cíle a předmětu analýzy Stanovení hypotézy a předpokladů Použité výzkumné metody a zpracovávaná data Výsledky analýzy Shrnutí

7 5. PRŮZKUM: ANALÝZA DOPADŮ PODPORY PODNIKÁNÍ V RÁMCI PROGRAMU START NA PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY Stanovení objektu, cíle a předmětu analýzy Stanovení hypotézy a předpokladů Použité výzkumné metody a zpracovávaná data Výsledky analýzy Hypotéza č. 2 Administrativní stránka žádosti o úvěr je náročná a proces vyřízení žádosti o úvěr zdlouhavý Hypotéza č. 3 Většina dotazovaných podnikatelských subjektů by svůj podnikatelský záměr neuskutečnila bez poskytnutého úvěru Hypotéza č. 4 Kurz Základy podnikání v rámci programu START je pro účastníky přínosem Shrnutí...57 ZÁVĚR...58 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...60 SEZNAM GRAFŮ...61 SEZNAM TABULEK...62 SEZNAM PŘÍLOH...63 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DALŠÍCH PRAMENŮ

8 ÚVOD Česká republika podstoupila od roku 1989 řadu transformačních změn. Toto období je charakteristické především prudkým rozvojem soukromého sektoru, rozvojem malých a středních podniků. Jsou to právě malé a střední podniky, které hrají v dnešním ekonomickém a podnikatelském prostředí nezastupitelnou roli, neboť jsou zárukou změn a prosperity hospodářství. Otázky a diskuse související s podporou malého a středního podnikání se tak právem dostávají do popředí zájmu. Neměl by však být opomíjen fakt, že podpora byla, je a vždy zůstane pouze podporou, která má usnadňovat realizaci daných záměrů a sloužit jako určitý zpříjemňující faktor navíc. Vlastní a současně stěžejní náplní případně činností by tedy měla být nepřetržitá a cílená aktivita podniků, zaměřená na rozvoj v každém směru. Aktivita zaměřená na spolupráci. Podpora podnikání je velice široká oblast, kterou není možné v této diplomové práci postihnout. O různých podporách podnikání vyšla řada publikací, byla provedena řada výzkumů a analýz. A jelikož je tato oblast velice zajímavá, rozhodla jsem se i já zaměřit na některé programy podnikání a to určené právě pro malé a střední podniky. Budu se zabývat funkcí těchto podpor a jejich efektivitou. Zákon č. 47/2002 Sb. O podpoře malého a středního podnikání a zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech vymezuje formy podpory, které lze MSP poskytovat. Většina prostředků pro podporu podnikání je distribuována prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu (jeho institucemi) a prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Po vstupu do Evropské unie se podnikatelům také otevřely další možnosti podpor poskytované unií. Programy na podporu malých a středních podniků vznikly v roce Od té doby došlo k mnohým změnám, počet podporovaných oblastí se významně rozšířil. I objem 8

9 poskytovaných prostředků doznal značného zvýšení. Z toho je patrno, že vláda si uvědomuje důležitost malých a středních podniků. Cílem této diplomové základě je analýza institucionalizované podpory podnikání určené pro malé a střední podniky. V první kapitole hodnotím současný stav podpory podnikání v dostupné literatuře, další kapitola je zaměřena na vymezení MSP v další kapitole se pak podrobněji zabývám programem pro podporu podnikání START.Ve čtvrté a páté kapitole se pak zabývám analýzou programu na podporu podnikání START. Z těchto analýz vyvozuji efektivnost podpory poskytnuté v rámci tohoto programu. Pro program START jsem se rozhodla z toho důvodu, že dle mého názoru je právě počátek podnikání tím nejtěžším, čím podnikatel ve svém pracovním životě musí projít. Říká se, každé začátky jsou těžké. A při zahájení podnikatelské činnosti to platí dvojnásob. V běžném životě jsme svědky toho, že lidé, kteří by rádi začali podnikat, svůj záměr neuskuteční právě kvůli nedostatku finančních prostředků. Vlastní kapitál nemají a získat úvěr pro svůj projekt je v bance velice obtížné. V analytické části práce vycházím z následujících hypotéz: Hypotéza č. 1 Objem prostředků určených na program zvýhodněných úvěrů pro začínající podnikatele zaznamenává růst. Hypotéza č. 2 Administrativní žádosti o úvěr zdlouhavý stránka žádosti o úvěr je náročná a proces vyřízení Hypotéza č. 3 Většina dotazovaných podnikatelských subjektů by svůj podnikatelský záměr neuskutečnila bez poskytnutého úvěru Hypotéza č. 4 Kurz Základy podnikání v rámci programu START je pro účastníky přínosem 9

10 Bližší specifikace a předpoklady hypotéz jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Při zpracování bakalářské práce používám metodu subjektivního hodnocení a metodu popisnou. Pro ověřování hypotéz v analytické části využívám empirických metod. Dále provádím zpracování dat poskytnutých konkrétními podnikatelskými subjekty z dotazníkového šetření. 10

11 1. MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Malé a střední podniky jsou významnou součástí ekonomiky České republiky. Podněcují konkurenční dynamiku ekonomiky a přímo či nepřímo působí na velké podniky, zejména v oblasti zvyšování efektivnosti a inovací. Evropská unie považuje tento sektor za páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zaměstnaností a sociální integrace. MSP jsou na změny v podnikatelském prostředí ze všech podnikatelských subjektů nejcitlivější. Jako první se jich dotkne zatížení nadměrnou byrokracií, jako prvním se jim bude lépe dařit, pokud dojde k omezení administrativní zátěže a překážek v podnikání. MSP hrají rozhodující úlohu při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. Jejich rozvoj však může být limitován objektivně existujícími tendencemi v působení trhu. Častěji než velké podniky se setkávají s potížemi při financování své běžné činnosti, zejména rozvojových záměrů, vzhledem k obavám ze zvýšeného rizika investování do těchto podniků a k omezených možnostem zajištění úvěrů. Rovněž přístup MSP k informacím, zejména informacím o nových technologiích, potenciálních trzích a změnách v legislativě je obtížnější. Fungující a výkonné MSP jsou jednou z nezbytných podmínek plnohodnotné integrace české ekonomiky do evropského ekonomického prostoru a současně jsou významné pro překonávání sociálního napětí, které budou se stále větší intenzitou přinášet globalizační tendence spojené s rychlým přesunem některých hromadných výrob do zemí s nižšími náklady na pracovní sílu a jejich zapojením do celosvětové hospodářské soutěže. Jednotný evropský trh, do něhož se chce česká ekonomika co nejrychleji a v plném rozsahu zapojit, bude pro MSP i na místním trhu zvyšovat nároky na jejich schopnost přežít a prosadit se. Podpora MSP, je legitimní a oprávněnou snahou vytvořit co nejpříznivější podmínky pro rozvoj jednotlivce i skupin obyvatel. K zdokonalení podnikatelského a investičního prostředí přijala vláda opatření uložená příslušným ministerstvům. Na řešení nejdůležitějších problémů podnikatelského prostředí je zaměřena činnost Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí, 11

12 poradního orgánu Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož členy jsou představitelé státní správy a podnikatelské samosprávy. 1.1 Definice a vymezení malých a středních podniků Definice malých a středních podniků se v různých zemí i institucí se často liší. Nejdůležitějšími kritérii jsou obvykle počet zaměstnanců, obrat a velikost vloženého kapitálu. V souvislosti s podporou malého a středního podnikání v České Republice jsou drobné, malé a střední podniky vymezeny takto: 1. Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, b) jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR 2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, b) jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR. 3. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a b) jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR. Pozice MSP v ekonomice státu je obecně považována za velmi důležitou, a to zejména z těchto důvodů: MSP zvyšují dynamiku ekonomického prostředí spoluvytvářejí zdravé podnikatelské prostředí jsou schopny absorbovat velkou část uvolněných pracovních sil, což je důležité zejména, v období restrukturalizace průmyslu v regionech, udržují ekonomický vývoj ve zvýhodněných regionech mají významný inovační potenciál 12

13 Na druhé straně je ovšem jejich postavení značně omezeno a znevýhodněno zejména díky těmto faktorům: malá kapitálová síla je činí zranitelnějšími mají ztížený přístup k úvěrům horší přístup k informacím a menší zkušenosti jsou citlivější na správní a právní podmínky podnikání 1.2 Vývoj malých a středních podniků v České Republice V předválečném Československu tvořil sektor drobných podniků podstatnou část ekonomiky. Československo ve třicátých letech patřilo k 15 nejprůmyslověji rozvinutým zemím světa, existoval privátní sektor s rozvinutým tržním systémem a s rozvinutou demokracií (z živnostenských závodů jich bylo o velikosti do 5 pracovníků). Po skončení druhé světové války došlo k postupnému obratu ve vývoji československému hospodářství formou socializace soukromých podniků, nastupující komunistická moc cílevědomě likvidovala malé a střední podniky. V r byly znárodněny podniky nad 500 zaměstnanců a v r podniky nad 50 zaměstnanců. Tržně orientovaná ekonomika byla zaměněna za centrálně plánované hospodářství. V důsledku podcenění úlohy malých podniků a monopolizace ekonomiky došlo k odstranění prostoru pro hospodářskou soutěž v oblasti drobné výroby, obchodu a služeb. Výsadní postavení velkých podniků bylo zpravidla založeno zejména na organizační koncentraci a vzniklo administrativní cestou. Určitá snaha zakládat tzv. malé podniky a družstva tu byla, ale tento záměr se zcela nezdařil. Hlavním důvodem byla skutečnost, že i pro tyto malé podniky platil obecný administrativně-direktivní model řízení uzpůsobený na velké monopolní jednotky. Jako příklad malých podnikatelských forem lze uvést tzv. drobné provozovny národních výborů, které se věnovaly opravám, údržbě a službám pro hospodářství národních výborů (školství, zdravotnictví, sociální péči, bytový fond). Pro tyto drobné provozovny platily rozdílné ekonomické a právní podmínky (např. neplatily daně, neměly plán). Pouhým doplňkem na úseku služeb a drobné výrob byl řadu let soukromý sektor, který představovali občané poskytující služby na základě povolení národních výborů. Národní výbory rozhodovaly o tom, v kterých oborech mohou a smějí pracovat. 13

14 Po listopadových událostech v roce 1989 nastalo období změn. Začaly se uskutečňovat transformační, reorganizační a restrukturalizační procesy a důležitou roli začal hrát soukromý sektor. V roce 1989 bylo registrováno pouze podniků, tento počet velmi prudce vzrostl na ekonomických subjektů v roce 1990 a v roce Stalo se tak hlavně díky velké euforii lidí k využití vlastních zdrojů a schopností pro samostatné podnikání. V současné době je něco kolem milionu malých a středních podnikatelů a sektor MSP činí v průměru 99, 85 % podnikatelských subjektů. Dalším důležitým faktorem vývoje byl poměrně rychlý průběh malé privatizace, kdy bylo v letech jen v oblasti malých provozoven převedeno celkem provozoven, za celkem 33 mld. (ČR 22,6 mld.) Kč. Malou privatizací byl ovlivněn zejména charakter odvětví služeb a stavebnictví. Vznikl velký počet malých firem s méně než 25 zaměstnanci,, malých stavebních, obchodních, dopravních firem. Počet MSP rychle a stále stoupal, stejně jako podíl celého soukromého sektoru na celkové produkci.. V roce 1994 byl dosažen celkový růst průmyslové produkce díky rozvoji firem s méně než 25 zaměstnanci, jejichž výkon vzrostl o 24,4 % a zastavení poklesu průmyslové produkce firem s více než 25 zaměstnanci. Velkou roli zde určitě hrála povzbuzená domácí poptávka. Pokles byl zaznamenán až v roce Mezi jeho hlavní příčiny patří: - potíže s neplacením zakázek a s vymáháním dluhů, - špatná dostupnost úvěrů (úročení malým podnikům v roce 1998 bylo až 20%, - restriktivní politika vlády z roku růst mezd - růst inflace - vliv charakteru výroby velkých podniků, tyto podniky netvořily odběratele pro MSO (zejména regionálně) V České republice bylo k vydáno tis. Živnostenských oprávnění. Proti roku 2003 se celkový počet vydaných živnostenských oprávnění zvýšil o 3,38 %, tj. 119 tisíc. 14

15 Živnostenská oprávnění vlastnilo ke konci roku tis. Podnikatelů, z toho bylo 246 tis. Právnických osob. Soustavnou činnost provozovanou za účelem dosažení zisku vykazuje pouze část podnikatelů vlastnících živnostenská oprávnění. Podle údajů ČSÚ vykazovalo podnikatelskou činnost k v ČR MSP. Proti roku 2003 je to nárůst o podniků. Proti roku 2003 došlo k nárůstu počtu MSP u všech rozhodujících odvětví s výjimkou sektoru peněžnictví a služeb. K největšímu absolutnímu nárůstu došlo v sektoru obchodu a to celkem o MSP. Podíl počtu MSP na celkovém počtu podniků byl v roce 2004 celkem 99,85%. Graf č. 1 Vývoj počtu podniků v ČR Počet podniků Počet podniků Zdroj: MPO, upraveno 15

16 1.3 Stav podnikatelského prostředí v České Republice Stav podnikatelského prostředí v České republice byl charakterizován v materiálu Návrhy zdokonalení podnikatelského prostředí, který vláda České Republiky projednala usnesení č. 172 a přijala opatření na řešení situace v jednotlivých oblastech. Mezi hlavní nedostatky současného podnikatelského prostředí patří: - nízká vymahatelnost práva, zejména postavení věřitele vůči dlužníkovi, - nevyhovující právní úprava úpadku podniků a způsobů jeho řešení, - nevyhovující právní úprava zápisů do obchodního rejstříku, která má za následek neúměrně dlouhé lhůty pro zápisy, - ekologická legislativa vytvářející bariéry pro rozvoj podnikání, - značně netransparentní daňový systém vytvářející podmínky pro daňové úniky a korupční prostředí, - výše zdanění, nepřehlednost daňového systému a nejednotnost výkladu daňových předpisů omezují ekonomický rozvoj a snižují konkurenceschopnost v evropském měřítku, - chybějící nabídka kapitálu pro projekty, zejména malých podniků, založené na vyšší inovace s vysokým ziskovým potenciálem, avšak spojené s nadprůměrnou mírou rizika, - nedostatečná výše finančních prostředků vyčleněná na státní programy podpory podnikání. I přes pozitivní změny v chování bank přetrvává obtížnější přístup MSP k úvěrům. Bankovní sektor zvyšuje důraz na snižování rizik poskytovaných úvěrů, což se promítá do oblasti úvěrů pro MSP. Banky se orientují především na financování běžného provozu bonitních MSP a zvýšená rizika vnímají především při poskytování dlouhodobých úvěrů pro jejich investiční záměry. Závažným problémem je také neodpovídající kvalifikační struktura pracovních sil. Mezi další problémy patří nízká mobilita pracovních sil a struktura zaměstnanosti. Velmi problematickou oblastí je i bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protože dodržování některých nařízení je spojeno s vysokými náklady. Také dodržování různých ekologických závazků je problematické. 16

17 1.4 Stav sektoru MSP Jak již bylo uvedeno, MSP mají mimořádný význam pro rozvoj národního hospodářství, vytváření nových pracovních míst a pro rozvoj jednotlivých obcí, měst a regionů. Spoluvytvářejí zdravé podnikatelské prostředí a zvyšují dynamiku trhu. Rozvoj MSP je všeobecně považován za hlavní faktor ekonomického rozvoje Vývoj zaměstnanosti v MSP Malé a střední podniky hrají v České Republice velice důležitou roli v oblasti zaměstnanosti. Podíl zaměstnanců MSP na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se v roce 2004 proti roku 2003 snížil o 0,71 procentního bodu. Celkový počet zaměstnanců MSP se v roce 2004 snížil oproti roku 2003 o 62 tis. (3,16%) na celkových tis. Zaměstnanců. K absolutnímu poklesu počtu zaměstnanců v posledních letech došlo v průmyslu, stavebnictví, obchodu a v pohostinství. K absolutnímu nárůstu zaměstnanosti došlo v dopravě a v peněžnictví. Co se týče mezd zaměstnanců MSP, zaznamenaly v průběhu let nárůst. Nicméně nedosahují celorepublikovému průměru a v roce 2004 byly o necelých 11% nižší než tento průměr. Graf č. 2 Vývoj počtu zaměstnanců MSP v ČR v letech Počet zaměstnanců (tis.) Počet zaměstnanců (tis.) Zdroj: MPO, upraveno 17

18 Vývoj ekonomických ukazatelů MSP V roce 2004 vytvořily MSP výkony ve výši mil. Kč a proti roku 2003 došlo ke zvýšení o 35_7 867 mil. Kč, tj. o 13,90%. Meziroční nárůst v roce 2004 vykazují výkony v průmyslu, stavebnictví, obchodu, pohostinství, dopravě a ve službách, tj. v odvětvích podporovaných v programech podpory MSP. Podíl MSP v roce 2004 dosáhl 52,15 % na celkových výkonech podnikatelské sféry a oproti roku 2003 se zvýšil o 0,14 procentního bodu. Pokud porovnáme výkony na 1 zaměstnance v MSP došlo v roce 2004 oproti roku 2003 ke zvýšení o 17,62 %. Graf č. 3 Vývoj výkonů MSP v ČR v letech Výkony (mil. Kč) Výkony (mil. Kč) Zdroj: MPO, upraveno 18

19 1.4.3 Vývoj investic MSP Tak jak ukazuje graf níže, v roce 2003 a 2004 zaznamenaly investice skokový nárůst oproti rokům minulým. Nejvíce se na tomto vývoji podílejí sektory průmysl, pohostinství a doprava. Je zřejmé, že vývoj investic do sektoru MSP byl příznivě ovlivněný i realizací programů podpory MSP. Graf č. 4 Vývoj investic do sektoru MSP Investice (mil. Kč) Investice (mil. Kč) Zdroj: MPO, upraveno 19

20 2. PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Malé a střední podniky jsou významnou součástí ekonomiky České republiky. Podněcují konkurenční dynamiku ekonomiky a přímo či nepřímo působí na velké podniky, zejména v oblasti zvyšování efektivnosti a inovací. Evropská unie považuje tento sektor za páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. MSP hrají rozhodující úlohu při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. Při jejich rozvoji však mohou narazit na různé překážky. Častěji než velké se setkávají s potížemi při financování své běžné činnosti, zejména rozvojových záměrů, vzhledem k obavám ze zvýšeného rizika investování do těchto podniků a k omezeným možnostem zajištění úvěrů. Také je pro ně obtížnější přístup k informacím a to především o nových technologiích, potenciálních trzích a změnách v legislativě. Fungující a výkonné MSP jsou jednou z nezbytných podmínek plnohodnotné integrace české ekonomiky do evropského ekonomického prostoru a současně jsou významné pro překonávání sociálního napětí, které budou se stále větší intenzitou přinášet globalizační tendence spojené s rychlým přesunem některých hromadných výrob do zemí s nižšími náklady na pracovní sílu a jejich zapojením do celosvětové hospodářské soutěže. Jednotný evropský trh, do kterého se česká ekonomika zapojuje, zvyšuje pro MSP i na místním trhu nároky na jejich konkurenceschopnost. 2.1 Podpora rozvoje MSP Stejně jako v zemích EU je podpora malých a středních podnikatelů prováděna především s cílem zachování a zvýšení konkurenceschopnosti. Podpora je prováděna jak formou nepřímou, tak i přímou. Nepřímá podpora napomáhá vytváření příznivého prostředí pro MSP především zjednodušováním administrativy a zmírňováním možných nepříznivých dopadů nové legislativy na MSP ulehčující přístup k informacím, vzdělávání a poradenství. Nepřímou podporu postupným zlepšováním podnikatelského prostředí řeší zejména opatření přijatá 20

21 vládou usnesením č. 172/2003 k návrhům na zdokonalení podnikatelského a investičního prostředí. Do oblasti nepřímých forem podpory lze zařadit i vytváření průmyslových zón, pro které byly využity dotační i úvěrové formy podpory a podpora rozvoje informačních služeb pro podnikatele. Přímou finanční podporu představují zejména nástroje zvyšující přístup MSP k finančním prostředkům na realizaci jejich investičních záměrů nebo snižující náklady MSP v oblastech definovaných v programech podpory schvalovaných vládou. Programy umožňují MSP získat na podporu realizace podnikatelských projektů záruky za úvěry a leasing, záruky za kapitálový vstup, záruky na návrh do obchodní soutěže, úvěry se sníženou úrokovou sazbou, příspěvky na úhradu úroků a dotace. Podporovány jsou poradenské, informační a vzdělávací služby, certifikace podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, zavádění programu EMAS, marketing, internetové prezentace a účasti na mezinárodních výstavách a veletrzích. Podpory mohou být poskytnuty na projekty malých a středních podnikatelů z oblasti výroby, obchodu a služeb odpovídající schválenému seznamu ekonomických činností. Podpory malým a středním podnikatelům se staly nedílnou součástí podnikatelského prostředí. Přispívají k posílení stability a k rozvoji sektoru MSP, kompenzují nedostatek vlastního kapitálu, obtížnou dostupnost bankovního úvěru a omezené možnosti ručení vlastním majetkem. Efektivnost podpory měřená ekonomickými veličinami ukazuje, že každá vynaložená koruna podpory přináší mnohonásobné hodnoty podnikatelského projektu a po jeho realizaci i výrazné přírůstky účetní přidané hodnoty. Kromě nově vytvářených pracovních míst dochází ke zvýšení odvodu daní, zvýšení poptávky po službách a výrobcích a tím je pozitivně ovlivněn ekonomický růst a sociální stabilita společnosti. V programech podpory malého a středního podnikání realizovaných ČMZRB bylo v roce 2004 podpořeno projektů, z toho 758 záruk, úvěrů, příspěvků a 76 příspěvků na úhradu úroků. Samozřejmě ne všechny projekty podporu získaly. V porovnání 21

22 s daty za rok 2003 se počet podpořených projektů zvýšil o více než 1000 projektů, což značí zlepšení situace poskytování podpor MSP. Za rok 2004 byly podpořeny úvěry ve výši 6,9 mld. Kč. Nejvíce podpor získávají drobní podnikatelé s méně než 10 zaměstnanci (65 % počtu všech podpor). Malým podnikatelům s počtem od 10 do 49 zaměstnanců bylo poskytnuto 25,8 % počtu všech podpor a podnikatelům od 50 do 249 zaměstnanců 9,2 % počtu všech podpor. Je to dáno především charakterem podmínek jednotlivých programů, které jsou především v oblasti úvěrů směrovány právě na drobné a malé podnikatele. Co se týče poskytnutých podpor vzhledem ke krajům, nejvíce podpor směřuje do Moravskoslezského kraje a Jihomoravského kraje, nejméně naopak do v Karlovarského a Libereckého kraje. 2.2 Programy vlády ČR na podporu malých a středních podniků Stát podporuje MSP různými programy již od roku 1992 a to prostřednictvím ČMZRB. Programy podpory MSP jsou obecně zaměřeny na podporu založení a rozvoje malých a středních podniků na území ČR a každoročně aktualizovány, aby odpovídaly měnícím se potřebám a reagovaly na zkušenosti s realizací jednotlivých programů. Pravidla pro poskytování podpor malým a středním podnikům z prostředků státního rozpočtu stanoví zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání. Podpory pro malé a střední podniky jsou poskytovány prostřednictvím programů schválených vládou. Programy jsou tvořeny v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, také bychom neměli zapomenout na programy Ministerstva zemědělství, které čerpají především malí zemědělci, a programy podpory zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí, ze kterých mohou MSP rovněž čerpat. V současné době jsou aktuální programy malého a středního podnikání na období , které schválila vláda České republiky usnesením č dne Byly schváleny změny podmínek programů s platností od

23 Cílem programů je podpora realizace podnikatelských záměrů malých a středních podniků. Podnikatelský projekt musí mít charakter průmyslové,stavební nebo řemeslné výroby, služeb a obchodu, vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který uvádím v příloze. Samozřejmostí je, že příjemce podpory musí splňovat definici malého a středního podnikatele. Všechny projekty musí být také realizovány na území České Republiky. V současnosti jsou tedy poskytovány tyto podpory: ZÁRUKA - zvýhodněné bankovní záruky k bankovnímu úvěru a k rizikovému a rozvojovému kapitálu, záruky za návrhy do obchodních veřejných soutěží a záruky za provozní úvěry TRH podpora získávání certifikace ISO, podpora investičně zaměřených projektů začínajících a malých podnikatelů na území hlavního města Prahy se zhoršenými podmínkami pro získání externího financování v důsledku nižší vlastní kapitálové vybavenosti nebo omezené možnosti poskytnout zajištění úvěru PROGRES cílem programu je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů umožnit realizaci rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů MSP PORADENSTVÍ - program podpory poradenství a inovačního podnikání pro malé a střední podnikatele DESIGN program pomáhá zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů tvorbou špičkového designu, který zvyšuje konkurenční schopnost průmyslové produkce, ovlivňuje tvorbu pracovního a životního prostředí, podílí se na zvyšování úrovně hmotné kultury společnosti a ve svých důsledcích spoluvytváří životní styl. ALIANCE podpora mezinárodních marketingových aktivit aliance, tj. seskupení minimálně 3 malých a středních podnikatelů, jejichž výrobní program nebo sortiment se vzájemně doplňují pro dodávku v konkrétních odvětvích ekonomické činnosti a které mají uzavřenou Dohodu o spolupráci v rámci programu Aliance. Podpora spočívá ve zpracování studie vstupu sdružení na konkrétní zahraniční trh s výstupem konkrétních aktivit a potenciálních 23

24 zákazníků, zpracování marketingových cizojazyčných materiálů aliance a prezentace aliance na veletrzích a výstavách. Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 6. rámcového programu EU pro výzkum a technologický vývoj - cílem programu je podpora účasti malých a středních podnikatelů na řešení projektů výzkumu a vývoje zaměřených na zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 2.3 Víceletý program Evropské unie pro malé a střední podniky Se vstupem do Evropské unie se českým podnikatelům otevřely další možnosti podpory podnikání. Významným nástrojem podpory malých a středních podniků ve státech Evropské unie je Víceletý program pro podniky a podnikání, a zejména pro malé a střední podniky na období Tento program byl prodloužen do konce roku Tento program se zaměřuje na tři klíčové oblasti: finanční nástroje zaměřené na překonání nedostatků kapitálového trhu ve vztahu k začínajícím podnikům a vůči malým a středním podnikům podpůrné služby poskytované podnikům prostřednictvím Euro Info Center předávání zkušeností z nejlepších postupů a projektů uplatňovaných v zemích Evropské unie Projekty v rámci Víceletého programu směřují do pěti základních odborných okruhů: 1. Zvýšení růstu a konkurenceschopnosti podniků v mezinárodní ekonomice založené na znalostech 2. Podpora podnikání 3. Zjednodušení a zlepšení administrativního a regulačního rámce pro podnikání s cílem podpory výzkumu, inovací a vytváření nových podniků 4. Zlepšení prostředí pro financování malých a středních podniků 5. Snazší přístup podniků k podpůrným službám a programům Evropské unie 24

25 Součástí Víceletého programu jsou i finanční nástroje Evropského investičního fondu pro malé a střední podniky realizované prostřednictvím vybraných finančních institucí. 2.4 Podpora MSP v rámci Operačního programu průmysl a podnikání Ve své diplomové práci se zabývám především programem pro začínající podnikatele START, který je součástí Operačního programu průmysl a podnikání. Tento program je plně financování ze strukturálního fondu, a to z Evropského fondu regionálního rozvoje. Pro programy podpory v rámci OPPP je v období alokováno asi 11 miliard Kč. Podnikatelé však mohou své projekty financovat až do roku Při realizaci cílů podpory je zásadní podmínkou její slučitelnost s pravidly jednotného trhu a zvláštní důraz je kladen na pozitivní dopady do oblasti zaměstnanosti a technologického rozvoje. Cílem podpory v rámci OPP je zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně rozvinutým regionem EU. Pro zajištění stanovených cílů se pomoc soustředí na rozvoj malých a středních podniků, podporu inovačních aktivit v průmyslu, ekonomickou a organizační restrukturalizaci podniků, oborů a odvětví, včetně odstraňování starých zátěží tak, aby bylo dosaženo pozitivního synergického efektu v oblasti životního prostředí, rovných příležitostí a budování společnosti. Operační program se dělí na tři priority. První prioritou je podpora infrastruktury pro podnikání, druhou zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů, zejména malých a středních, třetí je oblast technické infrastruktury zahrnující veškeré podpůrné aktivity prováděné na úrovni řídícího orgánu a implementačních struktur s cílem podpořit účinnost prováděné pomoci a zvýšení efektivnosti využití komunitárních prostředků. 25

26 Pro období bylo vyhlášeno 11 programů: Pro prioritu 1 PROSPERITA, REALITY, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA, KLASTRY Pro prioritu 2 START, KREDIT, ROZVOJ, MARKETING, INOVACE, ÚSPORY ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Stručný popis jednotlivých programů podpory z OPP PROSPERITA podpora infrastruktury průmyslového výzkumu a vývoje REALITY podpora projektů přípravy, rozvoje a regenerace podnikatelských nemovitostí ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA podpora projektů stavební rekonstrukce a modernizace stávajících objektů firemních školících zařízení, projektů výstavby nových oborových školících zařízení sloužících pro vzdělávání více podnikatelských subjektů KLASTRY podpora projektů na vyhledávání vhodných firem pro klastry, zakládání a rozvoj klastrů na regionální i nadregionální, či přeshraniční úrovni MARKETING podpora zvyšování konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích formou podpory získávání marketingových informací, tvorby propagačních materiálů, účasti na výstavě nebo veletrhu v zahraničí apod. KREDIT - podpora realizace rozvojových podnikatelských projektů malých podniků s kratší historií. Podpora je poskytována formou zvýhodněného úvěru ROZVOJ pomoc rozvoji konkurenceschopnosti MSP ve fázi růstu. Jedná se především o zvyšování jejich technologické úrovně i zdokonalování procesů řízení firem. V současné době je ale pozastaven příjem žádostí do programu. INOVACE program je zaměřen na podporu projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb, či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb nebo na zavedení pokrokových metod řízení ÚSPORY ENERGIE podpora projektů vedoucí ke snižování energetické náročnosti v průmyslových podnicích pomocí snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie, nových technologií apod. START cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských záměrů fyzických i právnických osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem. Tento program jsem si zvolila jako hlavní téma této práce. Dle mého názoru je právě začátek podnikatelské činnosti tím nejobtížnějším v životě začínajícího podnikatele. 26

27 2.5 Institucionální podpora malých a středních podniků v ČR Institucí, které se jakýmkoliv způsobem podílejí na podpoře malého a středního podnikání, je v ČR široká škála. Jejich činnost spočívá jednak v samotné realizaci výše uvedených programů určených na podporu malého a středního podnikání a jednak v poskytování poradenských a informačních služeb pro podniky této velikostní kategorie, jejichž nedostatek informací je považován za jeden z problémů, které tyto podniky tíží. Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je nástupnickou organizací tří sloučených agentur: České agentury pro zahraniční investice, Agentury pro rozvoj podnikání a Agentury pro rozvoj průmyslu ČR, k jejichž sloučení došlo 2. ledna 2004 na základě novely zákona č.47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání. CzechInvest je národní rozvojovou agenturou, jejímž úkolem je: lákat mobilní přímé zahraniční investice do výrobního sektoru, sektoru strategických služeb a technologických center a propagovat Českou republiku v zahraničí jako jednu z nejvýhodnějších lokalit v Evropě pro umístění těchto investic, působit jako prostředník mezi EU a malými a středními podniky při implementaci strukturálních fondů v České republice a usnadnit přístup podnikatelům k prostředkům státní podpory. Design centrum České republiky Design centrum ČR (DC ČR) poskytuje podnikatelské sféře informační, poradenské, popularizační a vzdělávací služby k rozvoji a uplatňování designu ve výrobě, obchodu a službách. Cílem činnosti Design centra ČR je aktivizace výroby, obchodu a spotřebitelské veřejnosti k uplatnění designu jako součásti životního stylu a zvýšení konkurenceschopnosti produkce české ekonomiky. 27

28 Národní vzdělávácí fond Posláním Národního vzdělávacího fondu (NVF) je přispívat prostřednictvím podpory rozvoje lidských zdrojů k transformaci společnosti a ekonomiky a procesu integrace České republiky do Evropské unie. K jeho cílům patří především: rozvíjet celoživotní vzdělávání, zvyšovat kvalitu a efektivnost rozvoje lidských zdrojů, podporovat zaměstnanost a sociální rozvoj. NVF v rámci svých aktivit uplatňuje systémový přístup k řešeným otázkám a velký důraz klade též na vytváření vazeb mezi těmi, kdo se řešenou problematikou zabývají, jak v České republice, tak v mezinárodním měřítku. Hospodářská komora ČR Hospodářská komora ČR sdružuje velké, střední i malé firmy v okresních komorách a živnostenských společenstev. V současné době má HK ČR celkem 59 okresních hospodářských komor a 66 živnostenských společenstev. Pro malé a střední podnikatele poskytuje poradenskou činnost ekonomicko organizačního charakteru, konzultační služby zaměřené na daně a finance, exportne-importní poradenství včetně procedur v mezinárodním obchodě a informace o programových podporách. Agrární komora Agrární komora České Republiky napomáhá podnikatelům v zemědělství, potravinářství a lesnictví v oblasti právní a legislativní, v oblasti konzultační, poradenské a praktické přípravy na povolání, ve sféře zahraničních vztahů, informatiky a v problematice celní a certifikační. Sdružení podnikatelů České republiky Sdružení podnikatelů České republiky, jako zaměstnavatelský svaz soukromých podnikatelů převážně malého a středního stavu, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, podporuje je a pomáhá jim. Sdružení se aktivně podílí na vytváření podmínek pro rozvoj všech forem podnikatelské a profesní činnosti soukromých podnikatelů, živnostníků a rolníků. Z pozice zaměstnavatelského svazu soukromých podnikatelů se podílí na tvorbě zákonů a právních předpisů souvisejících s podnikatelskou sférou a vytváří konstruktivní tlak na zákonodárné 28

29 a státní orgány. Sdružení mezi svými členy prosazuje zásady tržní ekonomiky s vyloučením nekalé soutěže. Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen SP ČR) je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Založen byl v roce 1990 a navazuje na činnost Ústředního svazu československých průmyslníků, který vznikl již v roce Je organizací sdružující zaměstnavatele a podnikatele z oblasti průmyslu a dopravy, je nezávislou, nevládní organizací, členství je dobrovolné. Sdružuje převážně výrobní podniky, členy však jsou i některé banky, pojišťovny a poradenské firmy. Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR zastupují prakticky celou škálu odvětví průmyslu s výjimkou stavebnictví a zpracování potravin. Struktura organizace a její poslání odpovídá obdobným svazům ve vyspělých průmyslových zemích. Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je vrcholové, nezávislé, dobrovolné, a otevřené zájmové sdružení, reprezentující svazy, asociace, velké retailingové a distribuční společnosti, spotřební družstva, obchodní aliance a franchisingové sítě, malé a střední firmy obchodu, pohostinství, cestovního ruchu a souvisejících služeb na českém trhu. Základním posláním činnosti Svazu obchodu ČR je, aby obchodní podnikání naplňovalo kvalitní uspokojování potřeb spotřebitelů a současně umožňovalo prosperitu podnikatelům v obchodě, v průmyslu cestovního ruchu a gastronomii. V mezinárodních vztazích opírá Svaz své postavení stále více o spolupráci s profesními orgány v rámci EU a s dalšími mezinárodními institucemi obchodu. Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky V historii samostatné České republiky došlo k první fúzi organizací zastupujících malé a střední podniky a to Asociace malých a středních podniků ČR, která vznikla 1. února 2000 a za dobu svého trvání si vytvořila dobrou pozici v rámci České republiky a Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků. Došlo k vytvoření jedné silné organizace zastupující malé a střední podniky tak, jak je obvyklé v evropských zemích. 29

30 Asociace ve svém programu vychází důsledně z potřeb rozvoje malých a středních podniků a živnostníků. Program vychází ze základní legislativy a hospodářské politiky vlády a ze zkušeností Evropské unie. Jeho cílem je zlepšení podnikatelského prostředí. V programu asociace je obsaženo 5 priorit a to: zlepšení podnikatelského prostředí dostupnost finančních prostředků širší a kvalitnější informovanost vztah k vládě, parlamentu služby Asociace pro poradenství v podnikání Asociace pro poradenství v podnikání (APP) byla založena v roce 1990 a sdružuje právnické a fyzické osoby, které poskytují poradenské služby a které se zavázaly dodržovat etický kodex a pravidla profesionálního poradenství závazná pro členy FEACO (Federace evropských národních asociací pro poradenství se sídlem v Bruselu). V této mezinárodní organizaci je APP řádným členem a zastupuje tam ČR. Asociace. je nevládní a nepolitickou organizací.podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. Hlavním posláním Asociace je napomáhat rozvoji poradenské profese, rozvoji využívání poradenských služeb, formování její etiky a neustálému růstu kvality poradenství. APP hájí oprávněné zájmy a potřeby svých členů, spolupracuje se stáními orgány i nevládními institucemi, reprezentuje své členy uvnitř i vně republiky. Organizuje vzájemnou výměnu zkušeností, další zvyšování kvalifikace a odbornosti pomocí různých vzdělávacích akcí. 30

31 2.6 Další formy podpory podnikání v ČR Podpora cestovního ruchu Rovnocennou součástí systému státní podpory je oblast propagace a prezentace českých vývozců a výrobků na veletrzích v zahraničí. Tento významný proexportní nástroj zabezpečuje MPO, které je zároveň gestorem za státní proexportní politiku jako celek. Malých a středních podnikatelů se týká program podpory úhrady některých nákladů. Česká centrála cestovního ruchu ( byla zřízena k plnění úkolů v oboru cestovního ruchu. V rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami pro marketing cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu. Po stránce obsahové je důraz kladen na podporu a propagaci kulturní a poznávací turistiky, lázeňství, pobyty rodin s malými dětmi, pobyty s aktivním využitím času (turistika, cykloturstika, v sedle aj.), eko a agroturistika, jakož i na další nové produkty, ke kterým patří např. trasy s charakteristickým obsahem (sklářství, pivovarnictví, gastronomie, vinařství apod.) Podpora jakosti Vysoká jakost zboží se dnes stala jedním z hlavních prostředků nutných k prosperitě podniků. Zajišťování správné jakosti výrobků a služeb je prvořadým úkolem, týkajícím se všech podniků a institucí. Jde o projekt celonárodní důležitosti, jenž má pomoci ČR zařadit se mezi vyspělé státy [5]. Občanské sdružení Česká společnost pro jakost ( je nezávislá nevládní a nepolitická organizace neziskového charakteru. Jejím posláním je podpora podnikatelské úspěšnosti českých podniků a rozvoje státní správy v oblasti jakosti, sdružování a uspokojování profesních zájmů a potřeb členů společnosti, občanů a organizací v oblasti managementu jakosti a souvisejících oblastech. Každým rokem jsou navrhovány a realizovány tzv. projekty podpory jakosti. Týkají se oblasti vzdělávání, pořádání odborných akcí, seminářů a ostatních aktivit v oblasti podpory kvality v různých sférách života společnosti v ČR. V rámci jednotlivých resortů zastoupených v Radě ČR pro jakost ( jsou řešeny resortní projekty podpory jakosti. Ty jsou 31

32 navrhovány, koordinovány a financovány vždy v rámci daného resortu. Jejich seznam je uveden v Národním programu podpory jakosti na daný rok Podpora ekologie Současná ekonomická činnost je nevyhnutelně spjata s narušováním životního prostředí. Používané technologie a stále se zvyšující rozsah individuálních i společenských potřeb vedle ve vyspělých zemích k probuzení ekologického vědomí společnosti. Podpoře ekologického podnikání se v první řadě věnuje národní vláda, která přijímá základní ekologické zákony s celostátní platností. Mezi nejvýznamnější instituce, zabezpečující péči o životní prostředí, patří Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ( Česká inspekce životního prostředí ( Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) ( a také nezávislé instituce a organizace, jejichž význam spočívá zejména v tom, že vytvářejí široké názorové spektrum a usilují o ovlivňování hodnotových postojů obyvatelstva. Patří k nim České centrum čistší produkce ( a Společnost pro trvale udržitelný život Podpora inovačního podnikání Inovace představují sérii vědeckých, technických, organizačních, finančních a obchodních činností, jejichž cílem je vznik nového nebo podstatně zdokonaleného produktu (výrobku, technologie nebo služby) efektivně umístěného na trhu. Jsou specifickým nástrojem podnikatelů, prostředkem, jehož pomocí podnikatelé využívají změn jako příležitosti pro podnikání v odlišné oblasti nebo poskytování odlišných služeb Podporou inovačního podnikání se zabývá Asociace inovačního podnikání (AIP ČR) ( Je to nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků. Je občanským sdružením, jehož úkolem je vytvářet předpoklady pro rozvoj inovačního podnikání v České republice. Cílem inovačního podnikání je vývoj technicky nového produktu (výrobku, technologie a služby) a jeho úspěšné uvedení na trh. AIP ČR od svého založení se podílí na uskutečňování inovačního procesu v jednotě jeho invenční a inovační části. 32

33 V průběhu roku 2003 zpracovala k 10. výročí zahájení své činnosti návrh Inovační strategie ČR do roku 2015 a Národní politiky inovací do roku Jejich součástí je definice základních pojmů, systém inovačního podnikání v ČR, návrh úpravy kompetenčního zákona, přímé a nepřímé nástroje podpory inovačního podnikání, atd. Vědeckotechnické parky (VTP) ( nabízejí malým, případně středním inovačním firmám inkubační prostředí včetně ekonomického, patentového, technologického, finančního, marketingového a právního poradenství, technických služeb, zajišťují transfer technologií a výchovy k inovačnímu podnikání. Zakladateli VTP jsou státní a regionální orgány, univerzity, výzkumné a vývojové organizace, průmyslové podniky, hospodářské komory, finanční instituce, soukromé firmy, sdružení a svazy Podpora v zemědělství Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání se nevztahuje na podpory poskytované v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby. Pro tyto podnikatele existuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) ( který poskytuje podpry na ekonomicky návratné podnikatelské záměry. Podpora má formu úvěrů, dotací a garancí. Kromě obcí a vysokoškolských statků může být žadatelem o podporu podnikatel podle obchodního zákoníku a to: Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo podnikající na základě živnostenského oprávnění provozující: Zemědělské, lesnické činnosti nebo činnosti v oblasti vodního hospodářství, činnosti v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, odbyt produkce výrobců zemědělských komodit, Fyzická osoba registrovaná obecním úřadem Bankovní služby Jedním z nejzávažnějších problémů, se kterým se malí a střední podnikatelé potýkají, je nedostatek vlastního kapitálu. Pro banky jsou rizikovou skupinou klientů. Přesto některé banky vycházejí těmto podnikatelům vstříc. Československá obchodní banka (ČSOB) ( je univerzální bankou působící na území ČR v oblasti poskytování komplexních produktů a služeb. Nabízí své služby při programech podpoře malého a 33

34 středního podnikání, ať již ze strany státu či EU. Jedná se o možnost získat úvěr za zvýhodněných úrokových podmínek a poradenství při financování. Nedílnou součást strategie České spořitelny (ČS) ( tvoří programy na podporu rozvoje české ekonomiky. Formou zvýhodněných úvěrů Česká spořitelna podporuje jednotlivce i firmy ve vybraných oblastech české ekonomiky. Program TOP podnik nabízí u investičních úvěrů zvýhodněné úrokové sazby až o 3% proti tržní úrokové sazbě, a to až do výše 50% celkových nákladů na projekt. Dalšími programy jsou Top Export a Mikro a malé úvěry i pro začínající podnikatele. Komerční banka, a.s. (KB) ( patří k významných bankovním institucím v České republice, ale i v regionu střední a východní Evropy. K produktům podpory malých a středních podnikatelů patří balíčky Optimum a Premium, jejichž základem je běžný účet Podpora rizikového kapitálu Dalším významným zdrojem financování malých a středně velkých společností, které hledají dočasného partnera, je rizikový kapitál, který může posílit jak kapitálovou bilanci společnosti tak přispět k dlouhodobé prosperitě. Czech Venture Partners ( je poradenská společnost, zabývající se vyhledáváním investičních příležitostí pro investory rizikového kapitálu, uzavíráním investic, jejich monitorováním až po závěrečný výstup. Czech Venture Partners v současné době spravuje tři fondy rizikového kapitálu zaměřené na investice do malých a středních podniků. Jsou jimi regionální podnikatelský fond, Českomoravský podnikatelský fond a Czech TOP Venture fond Regionální podpory V rámci podpory regionální rozvoje, který má na starosti MMR, se realizuje program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko, jehož cílem je podpora realizace vybraných projektů k zajištění vzniku nových pracovních míst v tomto regionu. V tomto případě mohou podporu získat podnikatelské subjekty, jejichž projekt se realizuje na daném území, bez ohledu na sídlo firmy. Dále MMR vyhlásilo Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů, kde prioritním cílem je podpora rozvoje infrastruktury pro 34

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy Širší shrnutí S využitím odborných diskusí je definován pojem regionální infrastruktury pro podporu inovací

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2016

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2016 ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2016 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. PRIORITNÍ OBLASTI PODPORY MSP... 4 2.1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP... 4 2.2.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů EU Formulation of the Project Applying for a Support from the EU Funds Klára Malhausová

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 3. 1. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání Definice MSP Malý a střední podnik je v Evropské unii charakterizován třemi obecnými kritérii počet zaměstnanců, ekonomické hodnocení,

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

PODPORA FIREM FORMOU DOTACÍ S DŮRAZEM NA INFRASTRUKTURU PRO PODNIKÁNÍ

PODPORA FIREM FORMOU DOTACÍ S DŮRAZEM NA INFRASTRUKTURU PRO PODNIKÁNÍ PODPORA FIREM FORMOU DOTACÍ S DŮRAZEM NA INFRASTRUKTURU PRO PODNIKÁNÍ Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce podpory podnikání Michnův palác, 14.6.2007 Proč podporovat podnikatelský sektor formou dotací? Tržní

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013 Praha květen 2006 2 OBSAH Úvod 7 1. SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRUMYSLU A SLUŽEB

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Statistické šetření ČNB v nefinančních podnicích

Statistické šetření ČNB v nefinančních podnicích Metodický list Statistické šetření ČNB v nefinančních podnicích Statistické šetření ČNB je realizováno ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a s podporou Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a

Více

ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014

ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014 ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014 Tato analýza byla zpracována poradenskou společností NSG Morison, která je partnerem a auditorem projektu Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou vládní agentury CzechTrade.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Iva Trnková

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Iva Trnková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investiční potřeby NUTS Severovýchod Bc. Iva Trnková Diplomová práce 2011 OBSAH ÚVOD... 9 1 REGIONÁLNÍ POLITIKA... 10 1.1 Strukturální fondy jako nástroje

Více

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč. Strategický plán města Přelouč

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč. Strategický plán města Přelouč Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč Strategický plán města Přelouč Zadavatel: Město Přelouč Datum: listopad 0 Obsah. Úvod a metodika.... Shrnutí závěrů z průzkumu... 4. Základní charakteristika...

Více

KONFERENCE Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

KONFERENCE Ministerstva průmyslu a obchodu ČR KONFERENCE Ministerstva průmyslu a obchodu ČR OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007-2013 brána českých podnikatelů k prosperitě na domácích i zahraničních h trzích dne 27. dubna 2006 Ing. Martin Tlapa,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace Výzva I - Poradenství Operační program Podnikání a inovace Obsah prezentace Představení CzechInvestu Operační program Podnikání a inovace Program Poradenství a jeho charakteristiky Co není Poradenství

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Základ klastru. Jak si klastr představit. Specializované podpůrné firmy. Další členové. Společné prvky výkonného klastru

Základ klastru. Jak si klastr představit. Specializované podpůrné firmy. Další členové. Společné prvky výkonného klastru Nanotechnologický klastr 28.3. 2006 Olomouc Co jsou to klastry Klastry vysvětlení konceptu Založení a financování Jiří Herinek Czechnvest Klastr oborové seskupení Regionální seskupení firem a přidružených

Více

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Osa 1 je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě. Finanční alokace

Více

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Agentura CzechInvest -- příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR -- vznik v roce 1992 -- od roku 2004 síť regionálních

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský fond pro regionální rozvoj. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský fond pro regionální rozvoj. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský fond pro regionální rozvoj spolufinancované ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou udržitelným a efektivním způsobem investování do

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny investiční celky, např. cukrovary. Značného objemu ve vývozu investičních celků do

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy PRAHA 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ ODBOR UMĚLECKÝCH ŠKOL, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Obsah

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení?

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, principal consultant Cíle hodnocení založeného na důkazech Zvýšit dopady a přidanou hodnotu intervencí politiky

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF Ministerstvo průmyslu a obchodu Brno,

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie 1/Cíle Cíle Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z globální strategie podporující dosažení

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Budoucnost kohezní politiky v letech

Budoucnost kohezní politiky v letech Budoucnost kohezní politiky v letech 2014 + Ing. Radek Pažout Hospodářská komora České republiky Osnova I. Pohled podnikatelů na stav SF II. Budoucí směřování kohezní politiky v letech 2014 + III. Požadavky

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Telekomunikační a informační technologie a činnosti

Telekomunikační a informační technologie a činnosti Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí O D V Ě T V O V Á S T U D I E Telekomunikační

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ Ekonomická specifika zejména prvovýrobních firem malokapacitního zpracování dřeva. DISERTAČNÍ PRÁCE Autor: Ing. Přemysl Šedivka Školitel:

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2015 Bc.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2015 Bc. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015 Bc. Jiří Loukota Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně

Více

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Struktura vystoupení I.

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

VÝZVU. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO PROJEKTU DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2016 2018 v rámci OP PIK

VÝZVU. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO PROJEKTU DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2016 2018 v rámci OP PIK Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Řídícího orgánu OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. pavla.breckova@mail.vsfs.cz

Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. pavla.breckova@mail.vsfs.cz Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. pavla.breckova@mail.vsfs.cz MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY KS = 3 řízené konzultace (LS 2010) Význam a struktura mezinárodního

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj

Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 Nová

Více