Záí Vydává Obecní úad v Javorníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku"

Transkript

1 Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí Cena 24 K na rok.

2 Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne JAVORNICKÝ OBASNÍK 1. Rozbor hospodaení Mikroregionu Svitavsko za rok zastupitelstvo projednalo rozbor hospodaení Mikroregionu Svitavsko za rok 2006 a vzalo jej na vdomí bez pipomínek 2. Hospodaení ZŠ v r zastupitelstvo projednalo a schválilo hospodaení píspvkové organizace ZŠ a MŠ Javorník za rok píspvková organizace skonila s hospodáským výsledkem ,39 K - zastupitelstvo schválilo pevedení hospodáského výsledku ve výši ,39 K do fondu rezerv (z minulých let byl zstatek na RF ,02 takže k je v RF ,41K) 3. Závrený úet obce za rok 2006 vetn auditu - starosta seznámil zastupitele se Zprávou. 107/07 o výsledku pezkoumání hospodaení obce Javorník za rok zastupitelstvo schválilo závrený úet obce v souladu s ustanovením 17 zák.. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot v posledním znní s výhradami (zjištné chyby a nedostatky nemají závažnost nedostatk uvedených pod písm. c) zákona 420/2004 Sb.) Zasedání dne Spoleenské a vzdlávací centrum rekonstrukce a pístavba - jednání se zúastnil Ing. arch. Jií Jurka - starosta nejdíve informoval o dosavadním prbhu prací je zpracována studie nové verze projektu - Ing. Jurka pedstavil studii a seznámil pítomné se svou nabídkou následných prací na projektu vetn výbrového ízení na dodavatele rekonstrukce - zastupitelstvo revokovalo usnesení zastupitelstva ze dne týkající se Spoleenského a vzdlávacího centra Pohled na budoucí objekt severní pohled - zastupitelstvo schválilo objednání realizaní dokumentace na projekt Spoleenské a vzdlávací centrum u Ing. arch. Jurky - zastupitelstvo schválilo za realizátora výbrového ízení na dodavatele stavební ásti investice Ing. arch. Jurku za cenu do 38 tis. K v. DPH a povilo starostu Z. Boušku jednáním s ing. Jurkou k zadání a píprav výbrového ízení 2. Zmna. 2 Územního plánu obce Javorník informace o aktuálním stavu - starosta podal informaci o aktuálním stavu: je zpracovaná textová i grafická ást zmny. 2 - MÚ Svitavy jako poizovatel zmny má pipravené Veejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu zmn. 2 ÚPO Javorník bude rozesláno oznámení a vyhláška o veejném projednání Zmny. 2, které probhne na OÚ v Javorníku - vyhláška bude zveejnna na úední desce OÚ i na webových stránkách obce (elektronická úední deska) - zastupitelstvo vzalo na vdomí informaci o aktuálním stavu prací na Zmn. 2 ÚPO Javorník 3. Rzné a) Plnní rozpotu obce k zastupitelstvo vzalo na vdomí informaci starosty o plnní rozpotu obce k a schválilo rozpotový výhled do r obsahující plánovaný úvr na dofinancování projektu Spoleenské a vzdlávací centrum b) Oprava místní komunikace výbr dodavatele - výzva k podání nabídky byla poslána SÚS Pardubice, provoz SY- Lanov a ing. Zdeku Pavlíkovi - nabídky lze podat do stedy

3 - zastupitelstvo schválilo pracovní skupinu k vybrání dodavatele na opravu místní komunikace ve složení V.echal, L.Bedná, F.Havlíek, B.Bulvová, Z.Bouška c) Informace o kontrole Správy sociálního zabezpeení, provedené na OSSZ ve Svitavách - neukládají se žádná opatení k náprav - zastupitelstvo bere informaci na vdomí d) Závrený úet obce za rok 2006 vetn auditu - starosta seznámil zastupitele se Zprávou. 107/07 o výsledku pezkoumání hospodaení obce Javorník za rok zastupitelstvo schválilo závrený úet obce v souladu s ustanovením 17 zák.. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot v posledním znní s výhradami (zjištné chyby a nedostatky nemají závažnost nedostatk uvedených pod písm. c) zákona 420/2004 Sb.) e) Dispozice s majetkem obce - zastupitelstvo schválilo podání žádosti na Pozemkový fond o bezúplatný pevod pozemkové parcely 523/37 v k.ú. Javorník u Svitav - zastupitelstvo nesouhlasilo s prodejem té ásti pozemkové parcely. 22 (vlastník Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových), která zasahuje do místní komunikace a souhlasilo s podáním žádosti o bezúplatný pevod na obec Javorník ze dne do pedání všech grafických i písemných materiál obsahujících Územní plán obce Javorník vetn Zmn. 1 a. 2 aktualizuje zpracovatel Agrourbanistický ateliér Praha grafické zpracování o nejaktuálnjší mapový podklad - zastupitelstvo vydává opatení obecné povahy, týkající se Zmny.2 Územního plánu obce Javorník 2. Prbžné plnní rozpotu obce rozpotové opatení. 1 - zastupitelé byli seznámeni s plnním rozpotu obce k zastupitelstvo schválilo rozpotové opatení Spoleenské a vzdlávací centrum rekonstrukce a pístavba - zmna projektové dokumentace, kterou zpracovává architekt Jurka, je ped dokonením - obec musí odmítnout pijetí dotace ve výši 3.5 mil. K, která byla zásluhou poslance Martínka pidlena obci pi schvalování státního rozpotu na r. 2007, protože není možné splnit podmínky Ministerstva financí R: do konce r provést krom zmny projektu výbrové ízení na dodavatele stavby a proinvestovat celou dotaci tak, aby do byl zkolaudován funkní celek Zasedání dne Pohled na budoucí objekt východní pohled 1. Zmna. 2 Územního plánu obce Javorník informace o aktuálním stavu - starosta podal informaci o aktuálním stavu: probhlo na OÚ veejné projednání Zmny. 2 a všechny díve uplatnné pipomínky byly do Zmny. 2 zapracovány - starosta dále seznámil zastupitele s návrhem opatení obecné povahy ke Zmn. 2 Územního plánu obce Javorník, který pedkládá poizovatel (MÚ Svitavy) - starosta informoval o jednání s nejúspšnjší poradenskou firmou na eském trhu Raven EU Advisory, která pedložila obci Javorník velmi zajímavou nabídku: na základ oekávané výzvy dotaního programu EU Program obnovy venkova, která by mla být zveejnna v íjnu t.r., zpracuje obci kompletní žádost o dotaci až do výše 90 % náklad a celková cena služby nepesáhne 100 tis. K s tím, že 80 % ceny obec zaplatí až po získání dotace - možnost získat na uvedenou investici zdroje z prostedk Evropské unie je 3

4 daleko výhodnjší než pvodní zámr (podíl obce bude výrazn nižší a s ním i pípadné zadlužení obce) - zastupitelstvo schválilo uzavení smlouvy mezi obcí Javorník a firmou Raven EU Advisory ke zprostedkování žádosti o dotaci na rekonstrukci a výstavbu Spoleenského a vzdlávacího centra v Javorníku 3. Rzné a) Obecn závazná vyhláška. 1/ zastupitelstvo schválilo obecn závaznou vyhlášku obce Javorník. 1/2007, kterou se mní a dopluje vyhláška obce. 2/2003 o místních poplatcích b) Oprava místní komunikace - starosta seznámil zastupitele o výbru dodavatele stavby v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne Vl. echal seznámil zastupitele s prbhem prací - zastupitelstvo vzalo na vdomí informaci o prbhu prací na oprav místní komunikace v úseku od hasiky ke Kinclovým bez pipomínek c) Dispozice s majetkem obce - zastupitelstvo schválilo zaazení p.p.. 22 v k.ú. Javorník u Svitav do kategorie místních komunikací dle 40, odst. 5, písm. c), zák.. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znní Životní jubilea Tentokrát zveejujeme jubilanty, kteí slavili nebo budou slavit v msících srpen, záí a íjen: Matj PLÍSKA 75 let Ržena KULKOVÁ 90 let Na zdraví! Ljuba PAVLÍKOVÁ 83 let František HAVLÍEK 70 let Anežka HOUDKOVÁ 70 let Marie DOLNÍKOVÁ 83 let Jaroslav VOMOIL 65 let Oslavencm pejeme dobré zdraví, lásku nejbližších a hodn optimismu. Stravování ve školní jídeln Již v minulém školním roce ada oban, zejména z ad dchodc, využívala možnosti odebírat ve zdejší školní jídeln obdy. Postupn dochází ke zlepšování vybavení kuchyn. Obec uvolnila a dále uvolní velké finanní prostedky na zlepšení kuchyské technologie (sporák, škrabka na brambory, nádobí, myka apod.). K radikální modernizaci dojde s pipravovanou rekonstrukcí Spoleenského a vzdlávacího centra. Již v souasné dob umožuje kapacita školní jídelny navýšit poet cizích strávník z ad oban Javorníka. Noví zájemci se mohou k odbru obd pihlásit pímo v mateské škole. Marie KADLECOVÁ 86 let 4

5 Co je nového kolem odpad? V souasné dob je na území okresu Svitavy realizován projekt Integrovaný systém nakládání s odpady sbrné dvory Svitavska. Jedná se o rozsáhlý projekt, ve kterém je zapojeno 34 obcí. Projekt je spolufinancován EU a SFŽP v rámci Operaního programu Infrastruktura. Cílem projektu je zkvalitnní služeb v oblasti nakládání s odpady a dosažení lepší dostupnosti tchto služeb pro obany zapojených obcí. V souvislosti s tímto projektem dochází i k rekonstrukcím stávajících provozoven. Stavební práce si ovšem vynutily jejich doasné uzavení. Uzavení se týká mj. Sbrných surovin Svitavy (V zahrádkách u nádraží D). Mezi 34 obcemi okresu Svitavy, které se zapojily do projektu podpoeného dotacemi EU a Státního fondu životního prostedí je i naše obec Javorník. I když se realizace celého složitého projektu z rzných dvod asov posunula, na sbrném míst u obecního úadu je již nový kontejner na stavební su. K tomu máme upozornní! Do kontejneru je možné dávat pouze stavební su z rzných bouraek a oprav dom. V pípad, že obané nebudou dodržovat tento pokyn, LIKO nebude kontejner vyvážet a obecní úad bude nucen kontejner pemístit na uzavené místo. Kontejnery z dotací Evropské unie jsou písn úelov urené a pi nedodržování úelu dotace hrozí její vrácení. Bohužel, již pi prvním pistavení se v kontejneru objevil rzný jiný odpad vetn nebezpeného odpadu, pneumatik, plast apod. Odbr odpadu se však nezastaví a pesune se po dobu rekonstrukce do jiných provozoven. Svitavy ( náhrada za uzavení Sbrných surovin ) Odpady mžete dle druhu odevzdávat v tchto provozovnách : Sbrný dvr Tolstého 13 (sídlo firmy): - nebezpené odpady - recyklovatelné plasty - elektrozaízení (televize, monitory, ledniky, apod.) - pneumatiky Provozní doba: Po, St, t, Pá Út Pekladišt SKO (Olomoucká ul. areál za mstem, výjezd smr Olomouc) - objemný odpad - asfaltové lepenky - plasty - eternit - sklo Provozní doba: Po, Út, St, Pá t Ilustraní foto Víme však, že jsme v obci na takové úrovni, že k porušování uvedeného pokynu již nebude docházet. Za pochopení dkujeme. Jsme také jednou z mála obcí, která má již tetí sezónu kontejner na zelený odpad. Velmi se to osvdilo, a to i pesto, že obec za vyvezení každého kontejneru platí kolem 1,5 tis. K. Moc dkujeme obyvatelm za disciplinovanost, že do tohoto kontejneru skuten dávají pouze zelený odpad. Pvodn jsme mli dostat další takové kontejnery v prbhu léta z dotace EU, ale realizace se ponkud pozdržela. K rozvozu kontejner dochází teprve v tchto dnech. Jeden bude umístn u plakátovací plochy v blízkosti hlavní silnice v horní ásti obce a druhý na sbrném míst u Bezinky. Obec dále usiluje o získání dalších dvou kontejner na plasty tak, aby na všech sbrných místech v obci byly dva. Víme, že uvedenými opateními výrazn zkvalitníme komfort ke zlepšení a udržování poádku v obci. Toho lze ale dosáhnou pouze za pochopení nás všech v obci. 5

6 A ješt jedna poznámka: Nkolik našich oban si zvyká neoprávnn skladovat rzné vci na obecním pozemku (stavební materiál, palivové devo a další). Pitom dokonce hrozí poškození zelen. Užívání obecního pozemku je možné pouze se souhlasem obecního úadu a po zaplacení stanoveného poplatku, píp. uzavení nájemní smlouvy za pronájem veejného prostranství i obecního pozemku. Každý by si ml uvdomit, že obec je vlastníkem pozemk se stejnými právy jako vlastník oban. A asi by se žádnému obyvateli nelíbilo, kdyby na jeho pozemku kdokoliv bez jeho souhlasu skladoval njaký svj materiál. A ješt podzimní svážení odpad... Krom bžného svážení obsahu popelnic bude tradin i letos na podzim svoz nebezpeného odpadu, pistavení kontejner na velkoobjemový odpad, ale také sbr starého železa: železo shromažovat se sousedy na jednom míst. Nakládání je pak jednodušší. Dkujeme. Informace k telefonnímu automatu Dne 27. záí obdržel obecní úad zprávu následujícího znní:... v obci Javorník.p. 60 (u základní školy) provozuje spolenost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. v souasné dob mincovní telefonní automat tel Vzhledem k tomu, že služba není veejností využívána, bude v 2. pololetí 2007 provedena výmna za kartový automat... Ilustraní foto Apel na rodie V poslední dob opt zaznamenáváme nkteré negativní projevy dtí a mládeže zejména v areálu Bezinka, u prolézaek i na odpoivných místech, ale také v autobusových ekárnách. - Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obci pistaveny v pátek 2. listopadu na víkend. Znovu pipomínáme, že do kontejner na velkoobjemový odpad nepatí plasty, sklo, papír, stavební su, nebezpený odpad ani železo i zelený odpad. - Mobilní svoz nebezpeného odpadu se v Javorníku uskutení také v pátek 2. listopadu od h (postupn bude vozidlo pod kaplí, u prodejny a u Bezinky). Nebezpený odpad se pedává osobn na míst. Není tedy možné ho na sbrných místech skladovat dopedu. - Sbr starého železa probhne ve stejném víkendu 3. i 4. listopadu Staré železo shromažujte jako obvykle ped svými domy. Pokud to jenom trochu jde, snažte se staré Dochází k poškozování obecního majetku (vyrývání kreseb, niení lavic a stol, oplocení tenisového kurtu, drobným krádežím nap. nkolika desítek karabinek od stínících plachet na kurtu atd.) a dokonce také obas nacházíme na rzných místech v obci injekní stíkaky... Odpoivná místa v obci samozejm slouží k posezení nejen obyvatel Javorníka, ale i projíždjících návštvník obce. Ale pouze tch, kteí se zde budou chovat slušn. A bohužel, nkteí mladí ze Svitav a okolí, kteí jezdí za dtmi a mládeží v obci, pravidla slušnosti nedodržují. Upozorujeme rodie na tento fakt a víme, že máme spolený zájem ešit uvedené problémy. Pan echal, který je poven k provádní kontrol poádku po obci, nemže vše postihnout. Proto apelujeme zejména na rodie, ale i na další dosplé v obci, aby si všímali, co dlají jejich dti a ostatní. Jedin spoleným výchovným psobením mžeme eliminovat negativní projevy dtí a mládeže v obci. Chceme dále zlepšovat podmínky pro 6

7 smysluplné využívání volného asu dtí a mládeže. Ale pedevším samotné dti by mly mít zájem vše udržovat v poádku. Píspvky ze ZŠ Nový školní rok je již v plném proudu. K jeho zahájení ve zdejší škole jsme dostali nkolik píspvk, které otiskujeme Rejmanové se hned první den zpívalo a bylo veselo. Dti dostaly nové uebnice, sešity, barvy, pastelky, ale hlavn je eká spousta nových zážitk a spolené práce. Novou tváí školy na výuku anglického jazyka je Pavla Odstrilová (zásluhou své výborné anglitiny ji firma Westvaco vyslala na roní studijní pobyt do USA). Dti ješt první den nauila pár anglických slov a krátkou anglickou písnikou rozpohybovala celou tídu a ukázala, že cizí jazyk mže být docela zábava. Zaátek roku na naší škole Letošní školní rok zaal pro prváky naší školy netradiním zpsobem. Již se uí podle nového školního vzdlávacího programu, který jsme zpracovávali v prbhu uplynulého školního roku. Snažili jsme se sestavit program, který bude zamen na dovednosti žák a jejich individuální poteby. Kladli jsme draz na rznorodé vzdlávací postupy, odlišné metody a formy výuky. A to vše s cílem naplnit naši dlouhodobjší koncepci bezstresové školy. Na základ praktických zkušeností budeme tyto dokumenty dále upravovat i aktualizovat. Vzdlávací program naší školy obsahuje zajímavé projekty zejména z oblasti environmentální výchovy (týkající se životního prostedí). Je v nich kladen draz na týmovou práci i zvýšenou aktivitu žák, a to nejen ve vyuovacím procesu. Nkteré z tchto projekt byly zpracovány ve spolupráci s mateskou školou a o jejich realizaci budeme prbžn informovat. za ZŠ Z. Rejmanová Zahájení nového školního roku se za obec zúastnila lenka zastupitelstva a pedsedkyn komise pro mládež a životní prostedí Eva Kašparová. První školní den Tak jako všechny školy, i naše malá javornická školika pivítala po prázdninách své žáky. Velký den to byl hlavn pro dva nové prváky, Natálku Žákovou a Martina Nedlu, které spolu s jejich rodii pivítala paní uitelka Rejmanová a paní editelka Sekaninová. Celé zahájení nového školního roku probhlo v pohodové rodinné atmosfée. Ve tíd paní uitelky Všem dtem pejeme úspšný školní rok, spoustu nových vdomostí a radosti z uení. Eva Kašparová Píspvek jedné z žáky Na záí jsem se tšila hodn. Hlavn na nové prváky. Naše nová paní uitelka anglitiny je Pavla Odstrilová. Nauila nás hodn anglických her a písní. Zatím hlavn opakujeme ze 4. roníku, ale už píšeme i testy. V ostatních pedmtech s paní editelkou Sekaninovou a paní uitelkou Rejmanovou probíráme rovnice, hodn teme, kreslíme, zpíváme, uíme se magnetickou sílu atd. Naši prváci jsou moc šikovní. Nauili se nkolik krásných básniek a písmenek. Odpoledne v družin relaxujeme vtšinou na školní zahrad a také u poíta. Ve tvrtek jsme byli na exkurzi ve Svitavské knihovn. Je to tam moc pkné. Paní knihovnice nám ukázala, jak se knihy rozdlují. Nap. na knihy nauné a pohádky, na knihy pro dosplé, pro dti a pro ty nejmenší. ekla nám také spoustu zajímavých vcí. 7

8 V pondlí jsme navštívili koncert Jaroslava Uhlíe a potom dopravní hišt. Všem se to líbilo. Už se tším na další školní akce. Iva Drajslerová Zmna otevíracích hodin ve zdejším obchod V javornické prodejn Jednoty dochází od poátku íjna t.r. ke zmn otevíracích hodin: Co se pipravuje? Komise pro mládež a ŽP i letos pipravuje již tradiní akce: Drakiádu, Strašidýlkování a III. roník tzv. skalního golfu Golf cup Javorník Pipravuje se i pravidelné cviení žen a dívek. Konkrétní termíny budou vas zveejnny pomocí leták a zpráv SMS, které rozesílá obecní úad. Komise termíny vyhlásí dle píznivých pedpovdí poasí. Po Út St odpoledne zaveno t Pá So každý týden Obecn závazná vyhláška 1/2007 Na základ pipomínky z provedeného auditu kontrolní skupinou Krajského úadu Pardubice schválilo Zastupitelstvo obce Javorník obecn závaznou vyhlášku. 1/2007, kterou se mní a dopluje vyhláška obce Javorník. 2/2003 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Javorník vydává dne podle ustanovení 1 písm.h/ a 15 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších pedpis a v souladu s ustanovením 10 písmeno a/ a 84 odst. 2 písmeno i/ zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), tuto obecn závaznou vyhlášku: l. 1 Vyhláška obce. 2/2003 v odd. II. l. 1 bodu 7 se mní a dopluje takto: Snímek z I. roníku Golf cupu ( ) Šetení v zemdlství ZEM 2007 Obec Javorník byla pro r vybrána pro aktualizaci údaj o zemdlských prvovýrobcích získaných z celoplošného zemdlského sítání. Šetení prostednictvím tazatel provádí eský statistický úad výhradn u fyzických osob aktivních zemdlc, kteí obhospodaují minimáln 1 ha pdy nebo 300 m 2 skleník a paeniš, i chovají 1 ks skotu, nebo 2 ks prasat, nebo 4 ks ovcí a koz, nebo 50 ks drbeže, nebo 100 ks králík i kožešinových zvíat. Šetení se provádí u lenských zemí EU podle naízení Komise (ES). Vlastní zjišování v Javorníku probhne od 1. záí do 15. listopadu Poplatek se platí za psy starší 3 msíc, vyjma ps užívaných k doprovodu nebo ochran osob nevidomých, bezmocných a držitel prkazek ZTP-P (zvlášt tžce postižený s prvodcem). l. 2 Tato vyhláška nabývá úinnosti dnem Pro je dobré sázet stromy (Pevzatý píspvek) Soužití lovka a stromu bylo až donedávna velmi tsné. Nebylo snad usedlosti, které by nedominoval vzrostlý strom, a už to byl oech, který odpuzoval obtížný hmyz od chlév a maštalí, nebo lípa skýtající stín, a také kvty na léivý aj. Teprve v posledních letech se zdá, jako by se lidé a stromy 8

9 odcizovali. Modernímu lovku vadí, že ze strom opadává listí, které ucpává okapové žlaby a zneišuje okolí našich domov. Proto jsme stále astji svdky kácení vzrostlých strom a jejich nahrazování mén škodlivými zakrslými kultivary. S tím, že je to na úkor kvality životního prostedí, si lovk hlavu moc neláme. Pojme si tedy zopakovat, ím je živý strom lovku užitený. Pedn obohacuje vzduch o kyslík a váže kysliník uhliitý, který je jedním ze skleníkových plyn. Stoupající množství skleníkových plyn v ovzduší pitom hrozí nepíjemnými zmnami klimatu. Stromy poskytují stín, zvlhují a ochlazují vzduch. Vzrostlé stromy zbavují vzduch polétavého prachu. Jeden hektar smrkového lesa dokáže vázat 32 tun popílku, hektar dokonce dvakrát tolik. Vzrostlá zele pohlcuje hluk. Hustý zelený pás dokáže snížit hlunost prostedí o desítky procent. Stromy zabíjejí choroboplodné zárodky podobn jako antibiotika a nkteré, napíklad oešák, do znané míry odpuzují nepíjemný hmyz. Jsou zdrojem léivých substancí, pryskyic a silic. Stromy, zejména lesní porosty, zadržují vodu v krajin. Pi velkých deštích les nasákne jako houba a vláhu uvoluje postupn. Tím zabrauje vzniku povodových vln. V povodích s velkou lesnatostí jsou povodn vzácným jevem. Stromy zpevují pdu. To dobe vdli už naši pedkové, proto na hráze rybník sázeli duby a proto také vysazovali stromoadí podél cest. Celodenního turnaje se zúastnilo celkem šest družstev, která byla složena z hrá Javorníka a Svitav. Na snímku zleva jsou nkteí javornití hrái: Radka Vostelová, Petr Kašpar, Láa Tylich, Simona Císaová a Zuzka Tesaová. V sobotu 21. ervence se uskutenil již 8. roník turnaje v minikopané O pohár starosty. Poprvé se zúastnilo družstvo Mikule. Jejich vystoupení bylo velmi sympatické a jeho hrái naznaili, že se s nimi bude muset v budoucnu poítat. Práv mužstvo Mikule ve svém posledním zápase rozhodlo o poadí na prvních dvou místech, protože dokázalo remizovat s favoritem turnaje družstvem Lazaretu. a tím ho odsunulo na druhou píku. Konené poadí turnaje bylo následující: 1. KOBOKO 7 bod 5:1 2. Lazaret 7 5:2 3. Split 6 5:4 4. Jupiter Javorník 4 4:4 5. Westvaco 4 3:6 6. FC Mikule 2 1:6 Víte, které místo v Javorníku je na snímku? Je dokázáno, že stromy kladn ovlivují lidskou psychiku. Proto lépe pijímáme krajinu s lesíky, remízky, mezemi a solitérními stromy než krajinu holou, lesa zbavenou. Z uvedeného prostého výtu vyplývá, že každý jednotlivý vzrostlý strom si zaslouží naši péi a ochranu. Je totiž naším spojencem, pomocníkem a ochráncem zárove. Z probhlých akcí V letních msících probhlo v Bezince nkolik zajímavých akcí. Velmi úspšný byl turnaj ve volejbale, který uspoádala komise pro mládež a životní prostedí 25. srpna. Na fotografii je družstvo Jupiter Javorník, které tentokrát na bednu nedosáhlo skonilo tvrté. Snad píšt... 9

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 2/2008. Toto íslo vyšlo v kvtnu 2008. Cena 24 K na rok. Toto vydání Javornického obasníku obdrží i mnohé domácnosti v Mikuli a Kukli. Je to z toho

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 3/2009. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Minulé vydání obasníku vyšlo v první polovin ervna. Od té doby zastupitelstvo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Kvten 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku

Kvten 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku Kvten 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 2/2007. Toto íslo vyšlo v kvtnu 2007. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2009. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Od prosincového vydání obasníku zasedalo zastupitelstvo dvakrát. Zasedání dne

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 5/2008. Toto íslo vyšlo v prosinci 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 4.9.2008 1. Prbh prací na Spoleenském

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

ervenec 2006 Vydává Obecní úad v Javorníku

ervenec 2006 Vydává Obecní úad v Javorníku ervenec 2006 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 3/2006. Toto íslo vyšlo v ervenci 2006. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Od

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Bezen 2006. Vydává Obecní úad v Javorníku

Bezen 2006. Vydává Obecní úad v Javorníku Bezen 2006 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2006. Toto íslo vyšlo v beznu 2006. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Výtah ze

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Tento zápis není doslovným záznamem prbhu jednání. Zápis pesn zachycuje pítomné osoby, pedložené návrhy, výsledky hlasování a pijatá usnesení.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2009. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 9.9.2009 1. Výbr dodavatele díla Bezdrátový rozhlas - na výzvu zadavatele

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Obec SADOV V Y H L Á Š K A O B C E S A D O V

Obec SADOV V Y H L Á Š K A O B C E S A D O V Obec SADOV V Y H L Á Š K A O B C E S A D O V O i s t o t a p o á d k u v o b c i Obec Sadov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.7.2003 v souladu s ustanovením 10, písm. a), b) a c) a 84 odst.

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne 3. 10. 2006 v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne 3. 10. 2006 v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z 51. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 3. 10. 2006 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 Pítomni : dle prezenní listiny Zahájení : 18.05 h. Konec : 19.25 h. 1. K zápisu a usnesení minulé schze ( 6.10.06) a ust. zasedání ZO nebyly

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více