Záí Vydává Obecní úad v Javorníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku"

Transkript

1 Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí Cena 24 K na rok.

2 Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne JAVORNICKÝ OBASNÍK 1. Rozbor hospodaení Mikroregionu Svitavsko za rok zastupitelstvo projednalo rozbor hospodaení Mikroregionu Svitavsko za rok 2006 a vzalo jej na vdomí bez pipomínek 2. Hospodaení ZŠ v r zastupitelstvo projednalo a schválilo hospodaení píspvkové organizace ZŠ a MŠ Javorník za rok píspvková organizace skonila s hospodáským výsledkem ,39 K - zastupitelstvo schválilo pevedení hospodáského výsledku ve výši ,39 K do fondu rezerv (z minulých let byl zstatek na RF ,02 takže k je v RF ,41K) 3. Závrený úet obce za rok 2006 vetn auditu - starosta seznámil zastupitele se Zprávou. 107/07 o výsledku pezkoumání hospodaení obce Javorník za rok zastupitelstvo schválilo závrený úet obce v souladu s ustanovením 17 zák.. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot v posledním znní s výhradami (zjištné chyby a nedostatky nemají závažnost nedostatk uvedených pod písm. c) zákona 420/2004 Sb.) Zasedání dne Spoleenské a vzdlávací centrum rekonstrukce a pístavba - jednání se zúastnil Ing. arch. Jií Jurka - starosta nejdíve informoval o dosavadním prbhu prací je zpracována studie nové verze projektu - Ing. Jurka pedstavil studii a seznámil pítomné se svou nabídkou následných prací na projektu vetn výbrového ízení na dodavatele rekonstrukce - zastupitelstvo revokovalo usnesení zastupitelstva ze dne týkající se Spoleenského a vzdlávacího centra Pohled na budoucí objekt severní pohled - zastupitelstvo schválilo objednání realizaní dokumentace na projekt Spoleenské a vzdlávací centrum u Ing. arch. Jurky - zastupitelstvo schválilo za realizátora výbrového ízení na dodavatele stavební ásti investice Ing. arch. Jurku za cenu do 38 tis. K v. DPH a povilo starostu Z. Boušku jednáním s ing. Jurkou k zadání a píprav výbrového ízení 2. Zmna. 2 Územního plánu obce Javorník informace o aktuálním stavu - starosta podal informaci o aktuálním stavu: je zpracovaná textová i grafická ást zmny. 2 - MÚ Svitavy jako poizovatel zmny má pipravené Veejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu zmn. 2 ÚPO Javorník bude rozesláno oznámení a vyhláška o veejném projednání Zmny. 2, které probhne na OÚ v Javorníku - vyhláška bude zveejnna na úední desce OÚ i na webových stránkách obce (elektronická úední deska) - zastupitelstvo vzalo na vdomí informaci o aktuálním stavu prací na Zmn. 2 ÚPO Javorník 3. Rzné a) Plnní rozpotu obce k zastupitelstvo vzalo na vdomí informaci starosty o plnní rozpotu obce k a schválilo rozpotový výhled do r obsahující plánovaný úvr na dofinancování projektu Spoleenské a vzdlávací centrum b) Oprava místní komunikace výbr dodavatele - výzva k podání nabídky byla poslána SÚS Pardubice, provoz SY- Lanov a ing. Zdeku Pavlíkovi - nabídky lze podat do stedy

3 - zastupitelstvo schválilo pracovní skupinu k vybrání dodavatele na opravu místní komunikace ve složení V.echal, L.Bedná, F.Havlíek, B.Bulvová, Z.Bouška c) Informace o kontrole Správy sociálního zabezpeení, provedené na OSSZ ve Svitavách - neukládají se žádná opatení k náprav - zastupitelstvo bere informaci na vdomí d) Závrený úet obce za rok 2006 vetn auditu - starosta seznámil zastupitele se Zprávou. 107/07 o výsledku pezkoumání hospodaení obce Javorník za rok zastupitelstvo schválilo závrený úet obce v souladu s ustanovením 17 zák.. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot v posledním znní s výhradami (zjištné chyby a nedostatky nemají závažnost nedostatk uvedených pod písm. c) zákona 420/2004 Sb.) e) Dispozice s majetkem obce - zastupitelstvo schválilo podání žádosti na Pozemkový fond o bezúplatný pevod pozemkové parcely 523/37 v k.ú. Javorník u Svitav - zastupitelstvo nesouhlasilo s prodejem té ásti pozemkové parcely. 22 (vlastník Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových), která zasahuje do místní komunikace a souhlasilo s podáním žádosti o bezúplatný pevod na obec Javorník ze dne do pedání všech grafických i písemných materiál obsahujících Územní plán obce Javorník vetn Zmn. 1 a. 2 aktualizuje zpracovatel Agrourbanistický ateliér Praha grafické zpracování o nejaktuálnjší mapový podklad - zastupitelstvo vydává opatení obecné povahy, týkající se Zmny.2 Územního plánu obce Javorník 2. Prbžné plnní rozpotu obce rozpotové opatení. 1 - zastupitelé byli seznámeni s plnním rozpotu obce k zastupitelstvo schválilo rozpotové opatení Spoleenské a vzdlávací centrum rekonstrukce a pístavba - zmna projektové dokumentace, kterou zpracovává architekt Jurka, je ped dokonením - obec musí odmítnout pijetí dotace ve výši 3.5 mil. K, která byla zásluhou poslance Martínka pidlena obci pi schvalování státního rozpotu na r. 2007, protože není možné splnit podmínky Ministerstva financí R: do konce r provést krom zmny projektu výbrové ízení na dodavatele stavby a proinvestovat celou dotaci tak, aby do byl zkolaudován funkní celek Zasedání dne Pohled na budoucí objekt východní pohled 1. Zmna. 2 Územního plánu obce Javorník informace o aktuálním stavu - starosta podal informaci o aktuálním stavu: probhlo na OÚ veejné projednání Zmny. 2 a všechny díve uplatnné pipomínky byly do Zmny. 2 zapracovány - starosta dále seznámil zastupitele s návrhem opatení obecné povahy ke Zmn. 2 Územního plánu obce Javorník, který pedkládá poizovatel (MÚ Svitavy) - starosta informoval o jednání s nejúspšnjší poradenskou firmou na eském trhu Raven EU Advisory, která pedložila obci Javorník velmi zajímavou nabídku: na základ oekávané výzvy dotaního programu EU Program obnovy venkova, která by mla být zveejnna v íjnu t.r., zpracuje obci kompletní žádost o dotaci až do výše 90 % náklad a celková cena služby nepesáhne 100 tis. K s tím, že 80 % ceny obec zaplatí až po získání dotace - možnost získat na uvedenou investici zdroje z prostedk Evropské unie je 3

4 daleko výhodnjší než pvodní zámr (podíl obce bude výrazn nižší a s ním i pípadné zadlužení obce) - zastupitelstvo schválilo uzavení smlouvy mezi obcí Javorník a firmou Raven EU Advisory ke zprostedkování žádosti o dotaci na rekonstrukci a výstavbu Spoleenského a vzdlávacího centra v Javorníku 3. Rzné a) Obecn závazná vyhláška. 1/ zastupitelstvo schválilo obecn závaznou vyhlášku obce Javorník. 1/2007, kterou se mní a dopluje vyhláška obce. 2/2003 o místních poplatcích b) Oprava místní komunikace - starosta seznámil zastupitele o výbru dodavatele stavby v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne Vl. echal seznámil zastupitele s prbhem prací - zastupitelstvo vzalo na vdomí informaci o prbhu prací na oprav místní komunikace v úseku od hasiky ke Kinclovým bez pipomínek c) Dispozice s majetkem obce - zastupitelstvo schválilo zaazení p.p.. 22 v k.ú. Javorník u Svitav do kategorie místních komunikací dle 40, odst. 5, písm. c), zák.. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znní Životní jubilea Tentokrát zveejujeme jubilanty, kteí slavili nebo budou slavit v msících srpen, záí a íjen: Matj PLÍSKA 75 let Ržena KULKOVÁ 90 let Na zdraví! Ljuba PAVLÍKOVÁ 83 let František HAVLÍEK 70 let Anežka HOUDKOVÁ 70 let Marie DOLNÍKOVÁ 83 let Jaroslav VOMOIL 65 let Oslavencm pejeme dobré zdraví, lásku nejbližších a hodn optimismu. Stravování ve školní jídeln Již v minulém školním roce ada oban, zejména z ad dchodc, využívala možnosti odebírat ve zdejší školní jídeln obdy. Postupn dochází ke zlepšování vybavení kuchyn. Obec uvolnila a dále uvolní velké finanní prostedky na zlepšení kuchyské technologie (sporák, škrabka na brambory, nádobí, myka apod.). K radikální modernizaci dojde s pipravovanou rekonstrukcí Spoleenského a vzdlávacího centra. Již v souasné dob umožuje kapacita školní jídelny navýšit poet cizích strávník z ad oban Javorníka. Noví zájemci se mohou k odbru obd pihlásit pímo v mateské škole. Marie KADLECOVÁ 86 let 4

5 Co je nového kolem odpad? V souasné dob je na území okresu Svitavy realizován projekt Integrovaný systém nakládání s odpady sbrné dvory Svitavska. Jedná se o rozsáhlý projekt, ve kterém je zapojeno 34 obcí. Projekt je spolufinancován EU a SFŽP v rámci Operaního programu Infrastruktura. Cílem projektu je zkvalitnní služeb v oblasti nakládání s odpady a dosažení lepší dostupnosti tchto služeb pro obany zapojených obcí. V souvislosti s tímto projektem dochází i k rekonstrukcím stávajících provozoven. Stavební práce si ovšem vynutily jejich doasné uzavení. Uzavení se týká mj. Sbrných surovin Svitavy (V zahrádkách u nádraží D). Mezi 34 obcemi okresu Svitavy, které se zapojily do projektu podpoeného dotacemi EU a Státního fondu životního prostedí je i naše obec Javorník. I když se realizace celého složitého projektu z rzných dvod asov posunula, na sbrném míst u obecního úadu je již nový kontejner na stavební su. K tomu máme upozornní! Do kontejneru je možné dávat pouze stavební su z rzných bouraek a oprav dom. V pípad, že obané nebudou dodržovat tento pokyn, LIKO nebude kontejner vyvážet a obecní úad bude nucen kontejner pemístit na uzavené místo. Kontejnery z dotací Evropské unie jsou písn úelov urené a pi nedodržování úelu dotace hrozí její vrácení. Bohužel, již pi prvním pistavení se v kontejneru objevil rzný jiný odpad vetn nebezpeného odpadu, pneumatik, plast apod. Odbr odpadu se však nezastaví a pesune se po dobu rekonstrukce do jiných provozoven. Svitavy ( náhrada za uzavení Sbrných surovin ) Odpady mžete dle druhu odevzdávat v tchto provozovnách : Sbrný dvr Tolstého 13 (sídlo firmy): - nebezpené odpady - recyklovatelné plasty - elektrozaízení (televize, monitory, ledniky, apod.) - pneumatiky Provozní doba: Po, St, t, Pá Út Pekladišt SKO (Olomoucká ul. areál za mstem, výjezd smr Olomouc) - objemný odpad - asfaltové lepenky - plasty - eternit - sklo Provozní doba: Po, Út, St, Pá t Ilustraní foto Víme však, že jsme v obci na takové úrovni, že k porušování uvedeného pokynu již nebude docházet. Za pochopení dkujeme. Jsme také jednou z mála obcí, která má již tetí sezónu kontejner na zelený odpad. Velmi se to osvdilo, a to i pesto, že obec za vyvezení každého kontejneru platí kolem 1,5 tis. K. Moc dkujeme obyvatelm za disciplinovanost, že do tohoto kontejneru skuten dávají pouze zelený odpad. Pvodn jsme mli dostat další takové kontejnery v prbhu léta z dotace EU, ale realizace se ponkud pozdržela. K rozvozu kontejner dochází teprve v tchto dnech. Jeden bude umístn u plakátovací plochy v blízkosti hlavní silnice v horní ásti obce a druhý na sbrném míst u Bezinky. Obec dále usiluje o získání dalších dvou kontejner na plasty tak, aby na všech sbrných místech v obci byly dva. Víme, že uvedenými opateními výrazn zkvalitníme komfort ke zlepšení a udržování poádku v obci. Toho lze ale dosáhnou pouze za pochopení nás všech v obci. 5

6 A ješt jedna poznámka: Nkolik našich oban si zvyká neoprávnn skladovat rzné vci na obecním pozemku (stavební materiál, palivové devo a další). Pitom dokonce hrozí poškození zelen. Užívání obecního pozemku je možné pouze se souhlasem obecního úadu a po zaplacení stanoveného poplatku, píp. uzavení nájemní smlouvy za pronájem veejného prostranství i obecního pozemku. Každý by si ml uvdomit, že obec je vlastníkem pozemk se stejnými právy jako vlastník oban. A asi by se žádnému obyvateli nelíbilo, kdyby na jeho pozemku kdokoliv bez jeho souhlasu skladoval njaký svj materiál. A ješt podzimní svážení odpad... Krom bžného svážení obsahu popelnic bude tradin i letos na podzim svoz nebezpeného odpadu, pistavení kontejner na velkoobjemový odpad, ale také sbr starého železa: železo shromažovat se sousedy na jednom míst. Nakládání je pak jednodušší. Dkujeme. Informace k telefonnímu automatu Dne 27. záí obdržel obecní úad zprávu následujícího znní:... v obci Javorník.p. 60 (u základní školy) provozuje spolenost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. v souasné dob mincovní telefonní automat tel Vzhledem k tomu, že služba není veejností využívána, bude v 2. pololetí 2007 provedena výmna za kartový automat... Ilustraní foto Apel na rodie V poslední dob opt zaznamenáváme nkteré negativní projevy dtí a mládeže zejména v areálu Bezinka, u prolézaek i na odpoivných místech, ale také v autobusových ekárnách. - Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obci pistaveny v pátek 2. listopadu na víkend. Znovu pipomínáme, že do kontejner na velkoobjemový odpad nepatí plasty, sklo, papír, stavební su, nebezpený odpad ani železo i zelený odpad. - Mobilní svoz nebezpeného odpadu se v Javorníku uskutení také v pátek 2. listopadu od h (postupn bude vozidlo pod kaplí, u prodejny a u Bezinky). Nebezpený odpad se pedává osobn na míst. Není tedy možné ho na sbrných místech skladovat dopedu. - Sbr starého železa probhne ve stejném víkendu 3. i 4. listopadu Staré železo shromažujte jako obvykle ped svými domy. Pokud to jenom trochu jde, snažte se staré Dochází k poškozování obecního majetku (vyrývání kreseb, niení lavic a stol, oplocení tenisového kurtu, drobným krádežím nap. nkolika desítek karabinek od stínících plachet na kurtu atd.) a dokonce také obas nacházíme na rzných místech v obci injekní stíkaky... Odpoivná místa v obci samozejm slouží k posezení nejen obyvatel Javorníka, ale i projíždjících návštvník obce. Ale pouze tch, kteí se zde budou chovat slušn. A bohužel, nkteí mladí ze Svitav a okolí, kteí jezdí za dtmi a mládeží v obci, pravidla slušnosti nedodržují. Upozorujeme rodie na tento fakt a víme, že máme spolený zájem ešit uvedené problémy. Pan echal, který je poven k provádní kontrol poádku po obci, nemže vše postihnout. Proto apelujeme zejména na rodie, ale i na další dosplé v obci, aby si všímali, co dlají jejich dti a ostatní. Jedin spoleným výchovným psobením mžeme eliminovat negativní projevy dtí a mládeže v obci. Chceme dále zlepšovat podmínky pro 6

7 smysluplné využívání volného asu dtí a mládeže. Ale pedevším samotné dti by mly mít zájem vše udržovat v poádku. Píspvky ze ZŠ Nový školní rok je již v plném proudu. K jeho zahájení ve zdejší škole jsme dostali nkolik píspvk, které otiskujeme Rejmanové se hned první den zpívalo a bylo veselo. Dti dostaly nové uebnice, sešity, barvy, pastelky, ale hlavn je eká spousta nových zážitk a spolené práce. Novou tváí školy na výuku anglického jazyka je Pavla Odstrilová (zásluhou své výborné anglitiny ji firma Westvaco vyslala na roní studijní pobyt do USA). Dti ješt první den nauila pár anglických slov a krátkou anglickou písnikou rozpohybovala celou tídu a ukázala, že cizí jazyk mže být docela zábava. Zaátek roku na naší škole Letošní školní rok zaal pro prváky naší školy netradiním zpsobem. Již se uí podle nového školního vzdlávacího programu, který jsme zpracovávali v prbhu uplynulého školního roku. Snažili jsme se sestavit program, který bude zamen na dovednosti žák a jejich individuální poteby. Kladli jsme draz na rznorodé vzdlávací postupy, odlišné metody a formy výuky. A to vše s cílem naplnit naši dlouhodobjší koncepci bezstresové školy. Na základ praktických zkušeností budeme tyto dokumenty dále upravovat i aktualizovat. Vzdlávací program naší školy obsahuje zajímavé projekty zejména z oblasti environmentální výchovy (týkající se životního prostedí). Je v nich kladen draz na týmovou práci i zvýšenou aktivitu žák, a to nejen ve vyuovacím procesu. Nkteré z tchto projekt byly zpracovány ve spolupráci s mateskou školou a o jejich realizaci budeme prbžn informovat. za ZŠ Z. Rejmanová Zahájení nového školního roku se za obec zúastnila lenka zastupitelstva a pedsedkyn komise pro mládež a životní prostedí Eva Kašparová. První školní den Tak jako všechny školy, i naše malá javornická školika pivítala po prázdninách své žáky. Velký den to byl hlavn pro dva nové prváky, Natálku Žákovou a Martina Nedlu, které spolu s jejich rodii pivítala paní uitelka Rejmanová a paní editelka Sekaninová. Celé zahájení nového školního roku probhlo v pohodové rodinné atmosfée. Ve tíd paní uitelky Všem dtem pejeme úspšný školní rok, spoustu nových vdomostí a radosti z uení. Eva Kašparová Píspvek jedné z žáky Na záí jsem se tšila hodn. Hlavn na nové prváky. Naše nová paní uitelka anglitiny je Pavla Odstrilová. Nauila nás hodn anglických her a písní. Zatím hlavn opakujeme ze 4. roníku, ale už píšeme i testy. V ostatních pedmtech s paní editelkou Sekaninovou a paní uitelkou Rejmanovou probíráme rovnice, hodn teme, kreslíme, zpíváme, uíme se magnetickou sílu atd. Naši prváci jsou moc šikovní. Nauili se nkolik krásných básniek a písmenek. Odpoledne v družin relaxujeme vtšinou na školní zahrad a také u poíta. Ve tvrtek jsme byli na exkurzi ve Svitavské knihovn. Je to tam moc pkné. Paní knihovnice nám ukázala, jak se knihy rozdlují. Nap. na knihy nauné a pohádky, na knihy pro dosplé, pro dti a pro ty nejmenší. ekla nám také spoustu zajímavých vcí. 7

8 V pondlí jsme navštívili koncert Jaroslava Uhlíe a potom dopravní hišt. Všem se to líbilo. Už se tším na další školní akce. Iva Drajslerová Zmna otevíracích hodin ve zdejším obchod V javornické prodejn Jednoty dochází od poátku íjna t.r. ke zmn otevíracích hodin: Co se pipravuje? Komise pro mládež a ŽP i letos pipravuje již tradiní akce: Drakiádu, Strašidýlkování a III. roník tzv. skalního golfu Golf cup Javorník Pipravuje se i pravidelné cviení žen a dívek. Konkrétní termíny budou vas zveejnny pomocí leták a zpráv SMS, které rozesílá obecní úad. Komise termíny vyhlásí dle píznivých pedpovdí poasí. Po Út St odpoledne zaveno t Pá So každý týden Obecn závazná vyhláška 1/2007 Na základ pipomínky z provedeného auditu kontrolní skupinou Krajského úadu Pardubice schválilo Zastupitelstvo obce Javorník obecn závaznou vyhlášku. 1/2007, kterou se mní a dopluje vyhláška obce Javorník. 2/2003 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Javorník vydává dne podle ustanovení 1 písm.h/ a 15 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších pedpis a v souladu s ustanovením 10 písmeno a/ a 84 odst. 2 písmeno i/ zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), tuto obecn závaznou vyhlášku: l. 1 Vyhláška obce. 2/2003 v odd. II. l. 1 bodu 7 se mní a dopluje takto: Snímek z I. roníku Golf cupu ( ) Šetení v zemdlství ZEM 2007 Obec Javorník byla pro r vybrána pro aktualizaci údaj o zemdlských prvovýrobcích získaných z celoplošného zemdlského sítání. Šetení prostednictvím tazatel provádí eský statistický úad výhradn u fyzických osob aktivních zemdlc, kteí obhospodaují minimáln 1 ha pdy nebo 300 m 2 skleník a paeniš, i chovají 1 ks skotu, nebo 2 ks prasat, nebo 4 ks ovcí a koz, nebo 50 ks drbeže, nebo 100 ks králík i kožešinových zvíat. Šetení se provádí u lenských zemí EU podle naízení Komise (ES). Vlastní zjišování v Javorníku probhne od 1. záí do 15. listopadu Poplatek se platí za psy starší 3 msíc, vyjma ps užívaných k doprovodu nebo ochran osob nevidomých, bezmocných a držitel prkazek ZTP-P (zvlášt tžce postižený s prvodcem). l. 2 Tato vyhláška nabývá úinnosti dnem Pro je dobré sázet stromy (Pevzatý píspvek) Soužití lovka a stromu bylo až donedávna velmi tsné. Nebylo snad usedlosti, které by nedominoval vzrostlý strom, a už to byl oech, který odpuzoval obtížný hmyz od chlév a maštalí, nebo lípa skýtající stín, a také kvty na léivý aj. Teprve v posledních letech se zdá, jako by se lidé a stromy 8

9 odcizovali. Modernímu lovku vadí, že ze strom opadává listí, které ucpává okapové žlaby a zneišuje okolí našich domov. Proto jsme stále astji svdky kácení vzrostlých strom a jejich nahrazování mén škodlivými zakrslými kultivary. S tím, že je to na úkor kvality životního prostedí, si lovk hlavu moc neláme. Pojme si tedy zopakovat, ím je živý strom lovku užitený. Pedn obohacuje vzduch o kyslík a váže kysliník uhliitý, který je jedním ze skleníkových plyn. Stoupající množství skleníkových plyn v ovzduší pitom hrozí nepíjemnými zmnami klimatu. Stromy poskytují stín, zvlhují a ochlazují vzduch. Vzrostlé stromy zbavují vzduch polétavého prachu. Jeden hektar smrkového lesa dokáže vázat 32 tun popílku, hektar dokonce dvakrát tolik. Vzrostlá zele pohlcuje hluk. Hustý zelený pás dokáže snížit hlunost prostedí o desítky procent. Stromy zabíjejí choroboplodné zárodky podobn jako antibiotika a nkteré, napíklad oešák, do znané míry odpuzují nepíjemný hmyz. Jsou zdrojem léivých substancí, pryskyic a silic. Stromy, zejména lesní porosty, zadržují vodu v krajin. Pi velkých deštích les nasákne jako houba a vláhu uvoluje postupn. Tím zabrauje vzniku povodových vln. V povodích s velkou lesnatostí jsou povodn vzácným jevem. Stromy zpevují pdu. To dobe vdli už naši pedkové, proto na hráze rybník sázeli duby a proto také vysazovali stromoadí podél cest. Celodenního turnaje se zúastnilo celkem šest družstev, která byla složena z hrá Javorníka a Svitav. Na snímku zleva jsou nkteí javornití hrái: Radka Vostelová, Petr Kašpar, Láa Tylich, Simona Císaová a Zuzka Tesaová. V sobotu 21. ervence se uskutenil již 8. roník turnaje v minikopané O pohár starosty. Poprvé se zúastnilo družstvo Mikule. Jejich vystoupení bylo velmi sympatické a jeho hrái naznaili, že se s nimi bude muset v budoucnu poítat. Práv mužstvo Mikule ve svém posledním zápase rozhodlo o poadí na prvních dvou místech, protože dokázalo remizovat s favoritem turnaje družstvem Lazaretu. a tím ho odsunulo na druhou píku. Konené poadí turnaje bylo následující: 1. KOBOKO 7 bod 5:1 2. Lazaret 7 5:2 3. Split 6 5:4 4. Jupiter Javorník 4 4:4 5. Westvaco 4 3:6 6. FC Mikule 2 1:6 Víte, které místo v Javorníku je na snímku? Je dokázáno, že stromy kladn ovlivují lidskou psychiku. Proto lépe pijímáme krajinu s lesíky, remízky, mezemi a solitérními stromy než krajinu holou, lesa zbavenou. Z uvedeného prostého výtu vyplývá, že každý jednotlivý vzrostlý strom si zaslouží naši péi a ochranu. Je totiž naším spojencem, pomocníkem a ochráncem zárove. Z probhlých akcí V letních msících probhlo v Bezince nkolik zajímavých akcí. Velmi úspšný byl turnaj ve volejbale, který uspoádala komise pro mládež a životní prostedí 25. srpna. Na fotografii je družstvo Jupiter Javorník, které tentokrát na bednu nedosáhlo skonilo tvrté. Snad píšt... 9

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne 4. 2. 2009 jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

SLOVO STAROSTY AKTUALITY

SLOVO STAROSTY AKTUALITY SLOVO STAROSTY Vážení obané, chtl bych Vás informovat o nejzávažnjších problémech, které eší naše obec. V prvé ad je to znovuotevení školy. V souasné dob je stav následující: Zastupitelstvo obce odvolalo

Více