Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA Adresa : Holekova 104/4, Praha 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam."

Transkript

1 Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, Praha 5

2 OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy Úplný objem náklad v lenní na náklady vynaložené pro plnní sociálních služeb a náklady na vlastní innost (správu) organizace 8 Stav a pohyb majetku a závazk obanského sdružení SKNEDAM 8 Hospodaení SKNEDAM v roce Pehled dárc za rok

3

4 HLAVNÍ INNOST Obanské sdružení SKNEDAM se v roce 2014 zamilo na svou hlavní innost poskytování služeb, pro které obdrželo akreditaci pro uvedené druhy služeb sociáln aktivizaní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, a tlumonické služby. Služby byly poskytovány do rozsahu pokrytí finanních zdroj na neinvestiní náklady, na které byly obdrženy granty od M Praha 5. Organizace obdržela v roce 2014 od M Praha 5 grant na základ výbrového ízení na oblast sociální pro rok 2014 Podaná ruka na program. 2 Život bez bariér na služby: Tlumonické služby pro neslyšící dti a mládež s on-line tlumoením dle darovací smlouvy. 0025/0/OSK/14 ve výši ,- K a na sociáln aktivizaní služby pro neslyšící dti a mládež dle darovací smlouvy. 0024/0/OSK/14 ve výši 9.000,-K. Poskytování služeb a další související sociáln aktivizaní innost fungovaly v kvalit, na jakou nám to podmínky umožovaly. Nepedvídaná omezení v I. pololetí r se projevila havarijním stavem po rekonstrukci fasád v pedchozím roce. Následn tohoto stavu nám byly pronajímatelem nabídnuty náhradní prostory k pesthování. Sociáln aktivizaní innost o. s. SKNEDAM se rozvíjela v souladu s obsahem zadání projektu a dle obdržené výše grantu od M Praha 5 za kalendání rok Našim klientm jsme poskytovali služby v zaízení poskytovatele a tlumonické služby pevážn v terénu. Na spolených sezeních u jednotlivých skupin jsme vyhodnocovali spokojenost klient s podmínkami a projednávali jsme námty na jejich zlepšení. Hlavn díky sponzorskému daru máme místnosti vybaveny velkými monitory pro technickou ást služeb pevážn on-line tlumoení a vzdlávací innosti s multimediálními pomckami pro komunikaci neslyšících. Služba probíhala vždy za úasti malých skupin ítajících cca klient. Tlumonická služba byla prbžn využívána v prbhu celého roku Týkala se tlumoených 96 hodin za rok 2014 pro 113 klient. Poskytovatel služeb o.s. SKNEDAM disponuje vybavením pro zlepšení vzájemné informovanosti mezi klienty (PC, kopírka, notebook, tiskárna, tablet aj.) a dostupnosti internetových služeb pro komunikaci pes maily a pro on-line tlumoení ve znakovém jazyce. V rámci hlavní innosti jsme realizovali projekty Mstské ásti Praha 5 zamené na sociální služby - sociáln aktivizaní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a tlumonické služby a na projekty podpoené nadacemi. Realizace uvedených projekt vycházela ze situace, u které pevažoval zájem klient o služby a aktivizaní programy, bhem nichž jsme provovali sociální statut klienta, dle jeho poteby komunikace ve znakovém jazyce, psanou formou nebo odezíráním. Posuzovaná vková zralost uživatel služeb byla vyhodnocena podle tchto vkových kategorií: školní a dorostový vk uživatel v rozptí (6-18 let 96 klient), rodie neslyšících dtí, neslyšící a slyšící dti neslyšících rodi, neslyšící dospívající mládež v produktivním zamstnaneckém vku (18-65 let 49 klient), slyšící rodie neslyšících dtí, neslyšící dti neslyšících rodi, neslyšící pracovníci a dobrovolníci organizace. 4

5 Projekty byly realizovány v zaízení o.s. SKNEDAM. Jejich programové zamení se sousteovalo v prbhu roku 2014 na tyto aktivity : 1.) Výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti - innosti, které jsme zamili na podporu získávání návyk souvisejících se zaazením neslyšících do bžného spoleenského prostedí, vetn využívání dostupných služeb a informaních zdroj. Cílem byla dostupnost informací o poskytujících službách, o píprav uživatel pro vstup do spoleenského prostedí, aj. V rámci aktivizaních a vzdlávacích inností bylo cílem služeb poskytování poradenství v oblasti pomcek a vybavení pro uživatele, kteí v dsledku snížené sobstanosti nap. v používání veejných míst a služeb, nejsou schopni bez vnjší podpory vyešit svou osobní situaci, nap. poskytování informací, ovládání komunikaních pomcek a vybavení. Poet klient : ) Zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím služba, kdy zprostedkujeme kontakt se spoleenským prostedím telefonicky (pes tlumoníka znakové ei) nebo s využitím všech informaních technologií (SMS, internet, fax, ). Jedná o zjišování kontakt na úady, poskytování písemných informací, návštvy lékae, vyhledávání kontakt, které jsou zjišovány pracovníky v pímé péi. Podstatou služby je pomoc uživateli osobn si vyídit své osobní záležitosti v prostedí, ve kterém se obtížn orientuje. Poet klient : 84 3.) Sociální terapeutické innosti - forma pracovní terapie pro neslyšící uživatele, jenž se dost asto projevuje hlavn v zmírování následk sociálního vylouení a konfliktu se spolenosti. Projevuje se formou svépomocné inností pi rzných terapeutických aktivitách (manuální práce, spoleenské aktivity, relaxaní cviení, sociální aktivity, spoleenské hry, arteterapie, muzikoterapie, aj.). U terapeutické innosti je služba zamena i na vytváení a udržení kontaktu, na zjištní poteb jednotlivc i skupiny v jejich pirozeném školním, pracovním a rodinném prostedí. Poet klient : 90 4.) Pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání vyizování osobních záležitostí - do této oblasti zahrnujeme veškerou pomoc neslyšícím pi komunikaci, která vede k uplatování práv a oprávnných zájm. Jsou to konzultace s externím právníkem pi ešení sociáln právních otázek, pro situace sociálnprávní problematiky, v níž se uživatelé ne dosti dobe orientují. Poet klient : 21 5.) Sociální poradenství - poskytujeme neslyšícím osobám potebné informace, které pispívají k ešení jejich nepíznivé sociální situace. Tato služba je vykonávána sociálním pracovníkem. Základní úkony se zamují na poskytování všech dostupných informací, aby se zabránilo sociálnímu vylouení a závislosti na sociální služb. Odborné sociální poradenství je služba poskytována uživatelm na základ jejich žádostí. Mladí neslyšící uživatelé bývají obas protiprávn zneužívání, diskriminováni nebo vyluovány ze spolenosti práv pro neznalost právní problematiky (nap. zneužívání v rodin, ve škole, na pracovišti, pi ztrát zamstnání, atd.). Poet klient : 59 5

6 6.) Tlumonické služby - poskytujeme uživatelm pi respektování jejich obtížnosti v komunikaci se slyšícím prostedím pi jejich specifickém zpsobu dorozumívání podle zásad, jež jsou definovány v Zákon o znakové ei 155/1998 Sb. Vzhledem k naší snaze o efektivitu a kvalitu poskytované služby je naším zájmem motivace klient k vlastní aktivit a spolupráci pi poskytování tlumonických služeb. Popis poskytovaných tlumonických služeb tvoí tyto složky: - zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, tlumoník je jako tetí osoba prostedníkem mezi klientem a druhou slyšící osobou nebo skupinou osob (uitel, léka, rodie, i jinak formáln založený vztah i skupina), kde dochází ke zprostedkování informací ve znakovém jazyce. Na vzestupu je on-line tlumoení, které je efektivn užíváno kvli lepší dostupnosti tlumoníka pes internet. - tlumoení pomocí znakového jazyka pro sluchov postižené- jde o službu, kdy se zprostedkovává osobní kontakt se spoleenským prostedím telefonicky (pes tlumoníka znakové ei) nebo s využitím on-line technologií. Podstatou této služby je pomoc uživateli osobn si vyídit osobní záležitosti v prostedí, ve kterém se obtížn orientuje. - pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních zál.- a) pomoc pi komunikaci vedoucí k uplatování práv, oprávnných zájm - Jsou to konzultace pi ešení sociáln právních otázek, pro situace, v nichž se uživatelé v sociáln-právní problematice špatn orientují. Jedná se napíklad o tlumoení na úadech a u rzných státních institucí nap. na policii, u soudu apod. b) pomoc pi vyizování bžných záležitostí v situaci, kde je dležité, aby klient dobe porozuml mluvímu, který neovládá znakový jazyk. Služba se objedná jednak pi píležitosti nejrznjších zájmových nebo osobních záležitostí. Poet klient u tlumonických služeb celkem : 113 Cílem poskytovaných služeb je poskytnutí pomoci neslyšícím uživatelm a zapojit je do aktivizaních inností, pi kterých jím pomáháme ešit komunikaní problémy. Jedná se o situace, které se asto objeví u klienta se sluchovým postižení z dvod jazykové bariéry a pi bžné komunikaci mezi slyšícími v práci, ve škole, v okolí svého bydlišt. Organizace v roce 2014 poskytla tyto všechny služby celkovému potu 138 klientm, z nichž nkteí ji využili opakovan. Z dvodu nedostatku personálních pracovník odešlo 18 klient. Zaízení o.s. SKNEDAM sídlí po pesthování do náhradních prostor v I. pate pravého kídla budovy pronajímatele Základní, mateské a stední školy pro sluchov postižené a k veškeré venkovní innosti využíváme celý areál speciální školy pro SP. Vzhledem k naší nevelké psobnosti v obci a kraji obas spolupracujeme s organizacemi neslyšících. Pracujeme i se skupinami studující neslyšící mládeže, u které se projevují poruchy chování a nežádoucí projevy. Naše innosti vedou u problémových skupin k posílení jejich sounáležitosti svépomocí a ke zvládání jejich ostychu a nedvry. Ke zlepšení této 6

7 problematiky bychom uvítali posílení finanních zdroj na odborné externí pracovníky (psycholog, instruktor, terapeut, aj). S realizovanými službami máme dlouhodob dobré zkušenosti, na kterých se podílejí zkušení pracovníci organizace. Kritériem pozitivních výsledk naší práce je spokojenost klient a posílení sebevdomí nad vykonanou práci. Problematika sluchov postižených dtí a mládeže není úpln srozumitelná veejnosti i vtšin sociálních institucí, kam s našimi klienty chodíme vyídit osobní záležitosti. To se pak promítá do kvantitativních výsledk naší práce. Obdobné projekty se zamením na aktivizaní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a tlumonické služby plánujeme i v roce Psobnost našeho zaízení na území hlavního msta pedpokládá, že nás v roce 2015 bude výraznji podporovat MPSV a MHMP. Projekt se dlouhodob zamuje na innosti v oblasti poskytování sociálních služeb a péi o neslyšící mládež. Pro 20 let existence obanského sdružení SKNEDAM je velmi dležité si uvdomit, že naši pomoc budou klienti nadále potebovat v souvislosti se vzrstající složitosti nárok na život ve spolenosti. Realizované projekty za rok 2014 hodnotíme pes obtíže, vzniklé bhem sthování v píslušném roce jako velmi dobré. Kvalita projektu se projevuje hlavn v tom, že svým charakterovým zamením naplujeme zájmy a poteby neslyšících dtí a mládeže. Krom poskytování služeb jim též poskytujeme spoleenské zázemí a podmínky pro osobnostní všestranný rozvoj. Souástí hodnocení kvality a kvantity jsou požadavky efektivnosti vynaložených náklad na zde uvedené tabulky vynaložených na zabezpeení poskytovaných služeb. Rozložením finanních zdroj na poskytování služeb a na vlastní innost, se nám podailo zajistit nezbytný rozsah služeb a zabezpeit podmínky. Smyslem bylo udržovat a provozovat vybavení a pomcky pro zlepšení komunikace pro neslyšící a ostatní sluchov postižené a udržovat tím i styk s veejností. Z hlediska míry naplnní cíl hlavní innosti hodnotíme cca 30 % splnní, kde byla výrazn podhodnocena hodnota krytí finanních zdroj na personální pracovníky. Náklady v K Výnosy v K Materiálové náklady DDHIM Mstská ást Praha 5 - TS Kanceláské poteby a materiál Mstská ást Praha 5 - SAS Telekomunikaní poplatky Zdroje organizace a od klient ,50 Poštovné 724 Sponzorský píspvek VDV Pojištní 0 úroky banka 1,86 Nemateriální náklady ( DNIM) Opravy a údržba Cestovné 0 Poplatky banka 3 052,36 Ostatní služby, školení, kurzy DDHIM (platba sponzorem) Náklady v K celkem ,36 Celkem ,36 7

8 Úplný objem náklad v lenní na náklady vynaložené pro plnní sociálních služeb a na vlastní innost (správu) organizace Náklady Zajištní Celkem Sociální služby Vlastní innost. SAS a tlum.služby. Energie, pronájem 0,- 0,- 0,- Telekomunikaní poplatky 4.603,- 0, ,- Poštovné 724,- 0,- 724,- Opravy a údržba 0, , ,- Materiální náklady DDHM 7.662, , ,- Mat.náklady bžný materiál , , ,- Kanceláské poteby 3.329,- 0, ,- Cestovné 0,- 0,- 0,- Ostatní služby 0, , ,- Školení, ekonom.služby 0,- 0,- 0,- Poplatky banka 0, , ,36 Nemateriální náklady DNIM 0, , ,- Celkem , , ,36 Objem náklad lenných na náklady vynaložené pro poskytování sociálních služeb zahrnují kolem 49 % vynaložených finanních prostedk a vlastní innost pedstavuje 51 % z celkového objemu celkových náklad. Stav a pohyb majetku a závazk organizace Ke dni dosáhl stav zhodnoceného majetku obanského sdružení SKNEDAM kolem cca 122 tis. K. Veškerý majetek je umístn v sídle poskytovatele služby. Ke dni nemá obanské sdružení SKNEDAM žádné závazky a pohledávky. Hospodaení o. s. SKNEDAM a zaútování realizovaných projekt probhalo podle zákona o úetnictví. Celkové zaútování poskytnutých finanních zdroj pro rok 2014 provádla dodavatelská firma On-line-úetnictví. 8

9 Hospodaení SKNEDAM v roce 2014 Celkový stav penžní hotovosti a bžného útu od do Skuten erpané náklady v r.2013 Pevod hotovosti ze dne ,00 K - K Píjmy ,00 K ,00 K Výdaje ,00 K ,00 K Zstatek ke dni ,00 K ,00 K Skuten erpané náklady v r.2013 Pevod z bžného útu ze dne ,40 K - K Píjmy celkem ,48 K ,08 K Výdaje celkem ,00 K ,00 K Zstatek ke dni ,48 K ,92 K Celkem píjmy (hotovost + úet) ,48 K ,08 K Celkem výdaje (hotovost + úet) ,00 K ,00 K Celkem zstatek (hotovost a úet) ,48 K ,92 K Hlavní innost Pehled dárc za rok 2014 Mstská ást Praha ,- Právnická osoba nadaní píspvek ,- Celkem hlavní innost v roce ,-K Na finanní a vcný dar na projekt Multimediálních tvrích dílen a technické zázemí pro on-line tlumoení pro neslyšící pispli právnické a fyzické osoby, kteí nám díky daru pomohli zlepšit podmínky s novým vybavením pro poskytování služeb on-line tlumoení. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže vyjaduje uvedeným poskytovatelm a sponzorm podkování za poskytnuté dotace, finanní píspvky a dary. Velice si jich vážíme a víme v podporu tchto aktivit i v dalších letech naší innosti. 9

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana VÝRO?NÍ ZPRÁVA rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA p?ísp?vková organizace Masarykova 1094/ 4 40746 Krásná Lípa www.komunitnicentrum.com Volfová Hana?editelka 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název:

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více