Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:. Toto je Vae praèka... Ovládací panel Indikaèní pole. Pøed prvním praním Pøíprava praèky.... Pøíprava prádla..... Roztøídìní prádla... Stupnì zneèitìní.. Prací nebo oetøovací prostøedky Programy a funkce.... Voliè programu..... Pøídavné funkce tlaèítka..... Praní pøi základním nastavení..... Praní s individuálním nastavením.. Rychlý pøehled Poèet otáèek odstøedìní.. Èas startu...

3 . Dìtská pojistka..... Bìhem praní..... Zmìna programu Pøeruení programu..... Po praní... Vyjmìte prádlo..... Namáèení.... krobení..... Barvení Odbarvování.. Demo-programy Èitìní a oetøování.... Èitìní èerpadla pracího roztoku.... Vyèitìní sítka v pøívodu vody.. Pomoc pøi malých problémech.... Indikace chyb....

4 .. Hodnoty spotøeby..... Servisní sluba... Umístìní, pøipojení a pøeprava Délka hadic a kabelù Pøípojka vody. Vyváení Návod pro instalaci Dodatek Záruka Aquastop..... Rejstøík Pøi koupi Vaí nové praèky jste se rozhodli pro moderní, kvalitativnì vysoce hodnotný domácí spotøebiè. návod k pouití a návod pro instalaci rozlièné modely, je na rozdíly upozornìno na pøísluných místech. Uschovejte vechny podklady pro pozdìjí pouití nebo pro dalího majitele/majitelku. 4 Pokyny pro likvidaci Likvidace obalù Vá nový spotøebiè byl na cestì k Vám chránìn obalem. Vechny pouité materiály nejsou ivotnímu prostøedí kodlivé a je moné je opìtovnì vyuít. Pomozte prosím také a zlikvidujte obaly s ohledem na ivotní prostøedí. O aktuálních monostech likvidace se prosím informujte u Vaeho odborného prodejce nebo u správy obce. d Nebezpeèí uduení! Obaly, ani jejich èásti nepøenechávejte dìtem. Hrozí nebezpeèí uduení skládanými kartóny nebo fóliemi. Likvidace starého pøístroje Staré pøístroje nejsou nehodnotným odpadem! Pøes likvidaci s ohledem na ivotní prostøedí mohou být opìtovnì získány cenné suroviny. d Ohroení ivota! U vyslouilých pøístrojù vytáhnìte síovou zástrèku. Síový kabel odøíznìte a spolu se zástrèkou odstraòte. Zniète zámek víka spotøebièe. Zabráníte tím, aby se dìti zavøely dovnitø a dostaly se do ohroení ivota. 5 Ochrana ivotního prostøedí/ Pokyny pro úsporu Úspornou spotøebou energie, vody a pracích prostøedkù chrání Vá spotøebiè ivotní prostøedí a v neposlední øadì rovnì Vá domácí rozpoèet. Hodnoty spotøeby Vaeho pøístroje naleznete na stranì 48. Pokyny pro úsporu provoz Abyste prali úspornì a s ohledem na ivotní prostøedí: q Vyuívejte doporuèené mnoství náplnì. Doporuèené mnoství náplnì se Vám po zvolení programu zobrazí v indikaèním poli. U meního mnoství prádla je spotøeba vody a energie sníena mnostevní automatikou. q Zvolte namísto vyváøka/barevné y 90 C program vyváøka/barevné y 60 C skvrny p. Vlivem prodlouené doby praní bude u tohoto programu na 60 C dosaeno vyprání srovnatelného s programem na 90 C, avak s podstatnì nií spotøebou energie. q U lehce a normálnì zneèistìného prádla nepouívejte pøedpírku. q Dávkujte prací prostøedky podle stupnì zneèitìní, mnoství prádla a tvrdosti vody a dbejte na upozornìní výrobce. q Má-li být prádlo nakonec usueno v suièce prádla, navolte poèet otáèek odstøedìní podle návodu výrobce suièky. 6 Veobecné bezpeènostní pokyny Vae praèka je urèena pouze k pouití v domácnosti, k praní textilií vhodných pro praní v praèkách s pracím roztokem, k provozu se studenou pitnou vodou a bìnými pracími a oetøujícími prostøedky, které jsou vhodné k pouití v praèkách. Nenechávejte u praèky dìti bez dozoru. Drte domácí zvíøata v bezpeèné vzdálenosti od praèky.

5 Máte-li mokré ruce, nezastrkujte síovou zástrèku / nevytahujte ji ze zásuvky. Síovou zástrèku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrèky, nikoliv za kabel. Pøi praní s vysokými teplotami se nedotýkejte vkládacích dvíøek. Pozor pøi odèerpávání horkého pracího roztoku. Nestoupejte na praèku. Neopírejte se o otevøená vkládací dvíøka. 7 Toto je Vae praèka Naplnìní pracích nebo oetøovacích prostøedkù Komora I: Prací prostøedky propøedpírku nebo krob. Komora II: Prací prostøedky pro hlavní praní, zmìkèovadla, zmìkèovací prostøedky, bìlící prostøedky a sùl na skvrny. Komora 2: Oetøovací prostøedky, napø. zmìkèovadlo nebo pøípravek na udrení tvaru (naplòte maximálnì po spodní hranu vloky 1) Otevøete vkládací dvíøka... a uzavøete je Servisní klapka 8 Ovládací panel Voliè programu K zapnutí a vypnutí praèky a k volbì programu. Otáèení je moné v obou smìrech. Bìhem chodu programu se voliè programu neotáèí prùbìh programu je øízen elektronicky. Tlaèítko start M Ke sputìní pracího procesu (musí být navolen program). Indikaèní pole Zobrazuje navolená nastavení nebo nastavení, která je mono zmìnit (napø. poèet otáèek odstøedìní, èas startu, dìtská pojistka, doporuèené mnoství náplnì), stejnì jako prùbìh programu. Tlaèítko B K volbì otáèek odstøeïování nebo bez koneèného odstøeïování. Tlaèítko X K volbì èasu startu (zpoïuje sputìní programu). Akustický signál viz také kapitola Signal stránka 32. Tlaèítka pro pøídavné funkce (souèasnì k programu, jestlie si to pøejete) intenzivní praní v: Intenzivnìjí praní pøídavné máchání K: Pøídavné máchání ochrana proti pomaèkání w: etrné odstøedìní pøedpírka P: Zapnutí pøedpírky Kombinování pøídavných funkcí je moné kdykoliv. Indikaèní árovky tlaèítek svítí, jestlie jsou pøídavné funkce aktivní. Vypnutí pøídavných funkcí: opìtovné stisknutí tlaèítek Indikaèní árovka zhasne. 9 Indikaèní pole Indikace stavu programu Indikace P Q pøedp : zhasne teprve pøi vypnutí spotøebièe po ukonèení programu nebo pøi zmìnì programu. Dìtská pojistka G Aktivovaná dìtská pojistka zabrání zmìnì zvoleného programu bìhem jeho prùbìhu. Doporuèené mnoství náplnì Doporuèené mnoství náplnì se zobraz&iiacute; buben) pokodit. q Vyprázdnìte kapsy. q Vykartáèujte písek z kapes a záhybù. q Uzavøete zdrhovadla, zapnìte potahy a povleèení. q Záclonové váleèky sundejte nebo je zavate do síky nebo sáèku. q V síce / poltáøovém povlaku perte: choulostivé prádlo, napø. punèocháèe, záclony, kousky drobného prádla, napø. ponoky nebo kapesníky, podprsenky s oddìlitelnými ramínky (ramínka se mohou pøi praní uvolnit a zpùsobit kodu). q Kalhoty, trikotá a tkané textilie, napø. trikotové prádlo, trièka nebo svetøíky otoète naruby. 14 Roztøídìní prádla Podle barvy a stupnì zneèitìní Pozor Prádlo mùe zabarvovat. Nové barevné prádlo neperte s ostatním prádlem dohromady. Bílé prádlo mùe zeednout. Bílé a barevné prádlo perte oddìlenì. Stupnì zneèitìní lehce zneèitìné Nejsou znatelná ádná zneèitìní a skvrny. Prádlo event. nasáklo tìlesný zápach. Lehké letní a sportovní odìvy noené nìkolik hodin. Trièka, koile, halenky noené nejvíce jeden den. Povleèení, ruèníky hostù pouívané jeden den. normálnì zneèitìné Viditelná zneèitìní a/nebo málo znatelné skvrny. Propocená nebo vícenásobnì noená trièka, koile, halenky. Spodní kalhotky, slipy noené jeden den. Utìrky, ruèníky, povleèení pouívané nejdéle jeden týden. Záclony (bez zneèitìní nikotinem) pouívané a pùl roku. 15 silnì zneèitìné Znatelná zneèitìní a/nebo skvrny. Kuchyòské ruèníky pouívané nejdéle jeden týden. Látkové ubrousky. Dìtské bryndáky. Dìtské vrchní oacení nebo fotbalové trikoty a trenýrky, zneèitìné od trávy nebo zeminy. Pracovní odìvy jako jsou montérky, odìvy pro øezníky a pekaøe. typické skvrny Pokokový tuk, jedlé oleje/tuky, omáèky, minerální oleje, vosky (obsahující tuky a oleje). Èaj, káva, èervené víno, ovoce, zelenina (bílitelné).

6 Krev, vejce, mléko, kroby (obsahující bílkoviny a uhlohydráty). Saze, zemina, písek (pigmenty), tenisové oacení zneèitìné èerveným køemièitým pískem. Odstranìní skvrn Skvrny odstraòte/oetøete, dokud jsou jetì èerstvé. Nejprve je poklepejte mýdlovým roztokem. Nedrhnìte je. Nakonec vyperte kousky prádla s pouitím pøísluného programu. Silnì ulpívající/zaschlé skvrny mohou být nìkdy odstranìny teprve po nìkolikanásobném praní. 16 Roztøídìní prádla podle symbolù uvedených na etiketách Perte pouze prádlo se zde uvedenými symboly pro oetøování. abcde fgh odolné textilie, prádlo na vyváøku napø. bavlna nebo len nemaèkavé textilie napø. z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smìsových tkanin kflg choulostivé, prací textilie napø. hedvábí, satén, syntetická vlákna nebo smìsové tkaniny (napø. záclony) 6kflg ruènì a strojovì prané textilie z vlny nebo s podílem vlny napø. z kamíru, mohéru nebo angory, vhodný také pro ruènì prané hedvábí Prádlo s následujícím symbolem pro oetøování se v praèce nesmí prát: B = neprat v praèce 17 Vloení prádla d Nebezpeèí výbuchu! Kousky prádla pøedem oetøené èisticími prostøedky obsahujícími rozpoutìdla, napø. odstraòovaèe skvrn nebo prací benzín mohou po vloení pøivodit výbuch. Kousky prádla je nutno pøed vloením dùkladnì v ruce proprat. Pozor Cizí èástice v pracím bubnu mohou prádlo pokodit. Pøed vloením prádla pøekontrolujte, zda se v pracím bubnu nenacházejí cizí èástice. q Otevøete vkládací dvíøka. q Roztøídìné kousky prádla roztøepejte a volnì je vlote do pracího bubnu. Promíchejte malé a velké kousky. Rùznì velké kusy prádla se pøi odstøeïování lépe rozdìlí. i Nepøekraèujte doporuèené plnicí mnoství prádla. Pøeplnìní zhoruje výsledek praní a podporuje tvoøení skladù. q Uzavøete vkládací dvíøka. Nepøiskøípnìte kousky prádla mezi vkládací dvíøka a pryové tìsnìní. Naplòte Vai praèku vdycky tak, aby bylo mono vkládací dvíøka pohodlnì a lehce zavøít. 18 Prací nebo oetøovací prostøedky Dávkování mnoství pracího prostøedku d Nebezpeèí otravy! Uchovávejte prací a dávkovací prostøedky nepøístupné dìtem. Prací prostøedky dávkujte podle q tvrdosti vody. Informaci o tvrdosti vody obdríte u Vaeho vodárenského podniku. q mnoství prádla. q stupnì zneèitìní. Údaje o stupni zneèitìní naleznete od strany 15. q údajù výrobce pracího prostøedku. Správné dávkování nezatìuje ivotní prostøedí a zajiuje dobrý výsledek praní. Kapalné prací prostøedky naplòte do odpovídající dávkovací nádobky. Pøíli málo pracího prostøedku: Prádlo nebude èisté a v prùbìhu doby zaedne a ztvrdne. Na prádle se mohou tvoøit bodové edohnìdé skvrny (tukové). Topné tìleso je zaneseno vápnem. Pøíli mnoho pracího prostøedku: Zatíení ivotního prostøedí, silná tvorba pìny, malá prací mechanika, patný výsledek praní a máchání. 19 Naplnìní pracích nebo oetøovacích prostøedkù Komora I Prací prostøedky propøedpírku nebo kroby. Komora II Prací prostøedky pro hlavní praní, zmìkèovadla, zmìkèovací prostøedky, bìlící prostøedky a sùl na skvrny. Komora 2 Oetøovací prostøedky, napø. zmìkèovadlo nebo pøípravek na udrení tvaru (naplòte maximálnì po spodní hranu vloky 1). i Koncentrovaná nebo hustá zmìkèovadla a pøípravky na udrení tvaru musí být pøed naplnìním ponìkud zøedìny vodou (zabrání se ucpání pøetoku). q Vytáhnìte zásuvku pro prací prostøedky a k dorazu. q Naplòte prací a oetøovací prostøedky. q Zásuvku pro prací prostøedky zavøete. 20 Programy a funkce Voliè programu Zvolte poadovaný program pøehled programù. viz také samostatný Textilie jsou v programu vyváøka/barevné y odstøeïované s maximálním poètem otáèek. Pøi programech prádlo snadno udrovatelné/nemaèkavé A, rychlý+mix z, jemné/hedvábí q a vlna U u se odstøeïování provádí s niím poètem otáèek k etrnému oetøování choulostivého prádla. i Programy jsou èasovì optimalizovány pro lehce zneèistìné textilie. Pøi silnìji zneèistìných textiliích snite mnoství náplnì nebo stisknìte tlaèítko intenzivní praní v! Základní programy vyváøka/barevné y 30, 40, 60 C Pro odolné textilie, napø.

7 z bavlny nebo lnu. vyváøka/barevné y 60 C skvrny p Pro skvrnami zneèitìné textilie, napø. z bavlny nebo lnu. Program etøící energii a vodu. Vlivem prodlouené doby praní se pøi tomto 60 C programu dosáhne vyprání srovnatelného s programem 90 C, avak s podstatnì mení spotøebou energie a vody. vyváøka/barevné y 90 C Program s intenzivní spotøebou energie pro textilie, napø. z bavlny nebo lnu, vhodné pro vyváøku. Kvùli ochranì odpadních potrubí bude horký prací roztok pøed odèerpáním smíchán s studené vody a tímto zpùsobem ochlazen. prádlo snadno udrovatelné/ nemaèkavé A 30, 40, 60 C Pro nemaèkavé textilie, napø. z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smìsových tkanin. i Je vhodný také jako krátký program. 21 rychlý+mix z 30 C Èasovì optimalizovaný program pro lehce zneèistìné textilie z bavlny a snadno udrovatelné textilie. Spoleènì lze prát rozdílné druhy prádla. Je vhodný také pro praní nových textilií pøed prvním noením. i Bílé a barevné prádlo perte oddìlenì. Nové barevné prádlo neperte s ostatním prádlem dohromady. Krátká doba praní. jemné/hedvábí q 30 C Pro choulostivé, prací textilie, napø. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smìsových tkanin (napø. záclony). Jemný prací cyklus pøi 30 C pro ruènì a strojovì prané hedvábí. i Tyto textilie nedoporuèujeme prát spoleènì s jinými, drsnìjími textiliemi. Mezi máchacími procesy není ádné odstøedìní. vlna U u stud., 30 C Pro ruènì a strojovì prané textilie z vlny nebo s podílem vlny, napø. z kamíru, mohéru nebo angory. Vhodný také pro ruènì prané hedvábí. Pøídavné programy máchání K Máchací proces s následným odstøedìním pro máchání prádla praného v ruce nebo ke krobení. Stisknutím tlaèítka extra máchání K je moný pøídavný máchací proces. Redukovaný poèet otáèek odstøedìní. odstøeïování B Odstøeïovací proces po nìkterém programu s nastavením --- (bez koneèného odstøeïování) v indikaèním poli nebo k odstøeïování ruènì praného prádla s volbou poadovaných otáèek odstøeïování. Prací roztok nebo máchací voda budou pøed odstøedìním odèerpány. Redukovaný poèet otáèek odstøedìní. 22 odèerpání b Odèerpání máchací vody po nìkterém programu s nastavením --- (bez koneèného odstøeïování) v indikaèním poli pro etrné oetøování choulostivého prádla. Pøídavné funkce tlaèítka intenzivní praní v K intenzivnìjímu praní silnì zneèistìného prádla, popøípadì 4 kg vyváøky/barevného prádla se doba praní prodlouí. Stisknìte tlaèítko souèasnì k programu, pøi následujících kombinacích mnoství prádla a stupnì zneèitìní prádla: Mnoství prádla 4 kg Program a tlaèítko intenzivní praní v vyváøka/barevné y 30, 40, 60 C vyváøka/barevné y 60 C skvrny p vyváøka/barevné y 90 C vyváøka/barevné y 30, 40, 60 C vyváøka/barevné y 60 C skvrny p prádlo snadno udrovatelné/ nemaèkavé A 30, 40, 60 C rychlý+mix z 30 C jemné/hedvábí q 30 C vlna U u stud., 30 C Stupnì zneèitìní lehce a normálnì normálnì zneèitìné se skvrnami normálnì zneèitìné normálnì a silnì zneèitìné normálnì a silnì zneèitìné se skvrnami do 3,5 kg do 2 kg normálnì a silnì zneèitìné do 2 kg Dalí údaje najdete v samostatném pøehledu programù. 23 K máchání Pøídavné máchání prádla. Doba programu se pøíslunì prodlouí. Doporuèené pouívání: v oblastech s velmi mìkkou vodou. ochrana proti pomaèkání w etrné redukované odstøeïování s následujícím naèechráním. Po odstøedìní leí prádlo volnì v bubnu je zabránìno pomaèkání. pøedpírka P Pro silnì zneèitìné, odolné prádlo, napø. z bavlny nebo lnu. Teplota praní pøedpírky je 30 C. U programu pro vlnu nelze pøedpírku zvolit. i Pøi ukonèení pøedpírky se prací roztok odèerpá a program pokraèuje v hlavním pracím procesu. 24 Praní pøi základním nastavení Uvedená základní nastavení jsou optimálnì pøizpùsobena na zvolený program. Nechcete-li tato základní nastavení zmìnit: Pøíklad pro program prádlo snadno udrovatelné/nemaèkavé A 40 C: q Nastavte voliè programu na poadovaný program (viz také samostatný pøehled programù).

8 q Pokud si to pøejete, stisknìte tlaèítko(a) pro pøídavnou(é) funkci(e). Svítí indikaèní árovka právì zvoleného tlaèítka. i V indikaèním poli bliká rámeèek sloupce prùbìhu a pro nastavený program se zobrazí: symboly pro kroky programu, doporuèené mnoství náplnì, maximální poèet otáèek odstøedìní, délka trvání programu. maximální plnící mnoství. 25 q Stisknìte tlaèítko start M. Program se spustí. i V indikaèním poli se zobrazí témìø prázdný sloupec prùbìhu. Doporuèené mnoství náplnì zhasne. Bìhem prùbìhu programu se odeèítá doba programu a sloupec prùbìhu se vyplòuje segmenty. Symboly pro probìhnuté kroky programu zhasnou. Praní s individuálním nastavením je popsáno v závìru. 26 Praní s individuálním nastavením Nastavení mùete pøizpùsobit Vaim poadavkùm. V dalím textu naleznete rychlý pøehled zmìnitelných nastavení. Na následujících stránkách jsou podrobnì popsány pracovní kroky ke zmìnì nastavení. Rychlý pøehled Volièem programu navolte program. Vlote prádlo a zavøete vkládací dvíøka. Poèet otáèek odstøedìní stránka 28 nebo bez koneèného odstøedìní Èas startu stránka 29 nastavitelný v hodinových krocích Zmìòte dalí nastavení nebo stisknìte tlaèítko M. Dìtská pojistka stránka 31 ZAP VYP 27 Poèet otáèek odstøedìní. Zobrazený poèet otáèek odstøedìní mùete sníit. Zobrazený maximální poèet otáèek odstøedìní je závislý na nastaveném programu. q Nastavte voliè programu na poadovaný program. q Pokud si to pøejete, stisknìte tlaèítko(a) pro pøídavnou(é) funkci(e). Pøíklad pro program prádlo snadno udrovatelné/nemaèkavé A 40 C: i V indikaèním poli se objeví: indikace stavu programu, doporuèené mnoství náplnì, maximální poèet otáèek odstøedìní, napø. 800, délka trvání programu. Stisknìte tlaèítko odstøeïování B tolikrát, a se zobrazí poadované otáèky, napø. 600, nebo --- (bez koneèného odstøeïování). i Pøi nastavení --- (bez koneèného odstøeïování) zùstane prádlo leet v poslední máchací vodì. Døíve ne je moné prádlo vyjmout, musí probìhnout program odèerpání b nebo odstøeïování B. Mùete mìnit dalí nastavení nebo q Stisknìte tlaèítko start M. Program se spustí. i Zmìny otáèek jsou kdykoliv moné, k tomuto úèelu stisknìte tlaèítko odstøeïování B tolikrát, a se zobrazí nové otáèky. Nastavení --- (bez koneèného odstøeïování) je moné a k zaèátku kroku programu máchání. 28 Èas startu Pøed sputìním nìkterého programu mùete stanovit, o kolik hodin se má sputìní programu zpozdit. q Nastavte voliè programu na poadovaný program. q Pokud si to pøejete, stisknìte tlaèítko(a) pro pøídavnou(é) funkci(e). Pøíklad pro program prádlo snadno udrovatelné/nemaèkavé A 40 C: i V indikaèním poli se objeví: indikace stavu programu, doporuèené mnoství náplnì, maximální poèet otáèek odstøedìní, Trvání programu, 0:47 (47 minut). Stisknìte tlaèítko X, na indikaci se zobrazí 1'h (h=hodina). q Stisknìte tlaèítko X tolikrát, a zobrazi poadovaný poèet hodin. i Èas startu lze nastavit v hodinových krocích. Je moné èasové zpodìní a maximálnì 19'h. Je-li nastaven èas startu 19'h, dostanete se prostøednictvím opìtovného stisknutí tlaèítka X do reimu doba trvání programu. 29 Mùete mìnit dalí nastavení nebo q Stisknìte tlaèítko start M. Program se spustí. znovu nastavit èas startu. Stisknìte tlaèítko start M. Program se spustí. Stisknìte tlaèítko start M. Program se spustí. nastavení je uloené do pamìti. a program znovu zvolen. Stisknìte tlaèítko start M. Program se spustí. Bude-li pøeruen nìjaký program pøi vysoké teplotì, mìlo by být navoleno máchání K, aby bylo prádlo ochlazeno. q Stisknìte tlaèítko start M. q Pøejete-li si, zapnìte opìt dìtskou pojistku. 33 q Vyèkejte konec programu. q Popøípadì dìtskou pojistku deaktivujte. q Nastavte voliè programu na vyp. m. q Otevøete vkládací dvíøka. q Vyjmìte prádlo. i Pokud byl pøeruen nìjaký program pøi vysoké teplotì, mùe se stát, e budou vkládací dvíøka a do vychladnutí spotøebièe zablokována.

9 34 Po praní i Indikaèní pole: vechny symboly indikace stavu programu jsou zhasnuté, je zobrazen úplnì vyplnìný sloupec, doba trvání programu je na 0, jeli zvolená dìtská pojistka, svítí symbol G, byla-li bìhem praní zjitìna silná tvorba pìny, svítí symbol :. q Popøípadì dìtskou pojistku deaktivujte. q Nastavte voliè programu na vyp. m. nebo Zvoleno nastavení --(bez koneèného odstøeïování) i Indikaèní pole: V indikaèním poli stavu programu se zobrazí symbol B a úplnì vyplnìný sloupec, doba trvání programu je na ---. je-li zvolená dìtská pojistka, svítí symbol G, byla-li bìhem praní zjitìna silná tvorba pìny, svítí symbol :. q Popøípadì dìtskou pojistku deaktivujte. q Zvolte pøídavný program odèerpání b nebo odstøeïování B. q Stisknìte tlaèítko start M. q Popø. Aktivace dìtské pojistky. 35 Po probìhnutí pøídavného programu: q Popøípadì dìtskou pojistku deaktivujte. q Nastavte voliè programu na vyp. m. Vyjmìte prádlo q Otevøete vkládací dvíøka. Jestlie není mono vkládací dvíøka otevøít: vyèkejte 2 minuty (bezpeènostní funkce je aktivní) nebo estlie jste zvolili --- (bez koneèného odstøeïování), je jetì voda v praèce. Zvolte program odèerpání b nebo odstøeïování B a stisknìte tlaèítko start M. q Vyjmìte prádlo. Pozor Popøípadì odstraòte z pracího bubnu a pryového tìsnìní cizí pøedmìty (napø. mince, kanceláøské sponky atd. ) nebezpeèí tvorby rzi! q Vkládací dvíøka a zásuvku pro prací prostøedky nechte pootevøená, aby mohl vnitøní prostor praèky vyschnout. 36 Zvlátní pouití Namáèení q Vlote prádlo stejné barvy. q Naplòte do komory II namáèecí prostøedek podle údajù výrobce. q Nastavte voliè programu na vyváøka/barevné y 30 C. q Stisknìte tlaèítko start M. Program se spustí. q Po ca minutách nastavte voliè programu na vyp. m. Prádlo leí nyní ve vodì. q Po poadované dobì namáèení zvolte nìkterý program, prací roztok se odèerpá. i Pro hlavní praní pouívejte pouze málo pracího prostøedku. krobení Prádlo nesmí být pøedtím oetøeno zmìkèovacím prostøedkem. q Vlote prádlo. q Nadávkujte mnoství krobu pro cca 15 l vody. kroby v prákové formì nejdøíve podle údajù výrobce rozpuste. q Nastavte voliè programu na máchání K. q Nastavte otáèky odstøeïování; je moné také nastavení --- (bez koneèného odstøeïování). q Stisknìte tlaèítko start M. Jakmile nateèe voda: q vytáhnìte kousek zásuvku pro prací prostøedky a q naplòte do komory I krobicí roztok. q Zásuvku pro prací prostøedky uzavøete. Bylo-li zvoleno nastavení ---, zvolte nakonec program odèerpání b. 37 Barvení Pouívejte pouze ty barvící prostøedky, které nejsou kodlivé ivotnímu prostøedí a jsou vhodné pro pouití v praèkách. Pozor Není zcela vylouèeno zabarvení prádla pøi následujícím praní. demo se spustí. Nebezpeèí výbuchu! Mìkkým hadrem vytøete do sucha. Vzniknou-li rezavé skvrny vlivem kovových pøedmìtù leících uvnitø ( mince, kanceláøské svorky, jehly, høebíky): q pouijte èisticí prostøedky neobsahující chlór; dodrujte údaje výrobce. Nikdy nepouívejte ocelové drátìnky. Èitìní zásuvky pro prací pro støedky Jestlie se v zásuvce usadily zbytky pracích nebo oetøovacích prostøedkù: q Vytáhnìte zásuvku pro prací prostøedky a k dorazu, q zatlaète na vloku a q zásuvku pro prací prostøedky úplnì vytáhnìte. 39 q Odklopte kryt smìrem nahoru. q Vyèistìte zásuvku pro prací prostøedky a kryt pod tekoucí vodou, vysute je. q Kryt zavøete a nechte jej zaskoèit. i Válec krytu nasuòte na vodicí kolík. q Zásuvku pro prací prostøedky zasuòte. Èitìní èerpadla pracího roztoku Odèerpání pracího roztoku Neodèerpá-li se úplnì prací roztok, èerpadlo pracího roztoku blokují cizí èástice nebo se pralo silnì chlupaté prádlo pøi vysokých teplotách (a 20 l, pøipravte si vhodnou nádobu) d Nebezpeèí opaøení! Horký prací roztok nechte vychladit. Dìti a zvíøata udrujte v bezpeèné vzdálenosti. q Nastavte voliè programu na vyp. m. q Otevøete servisní klapku. q Sundejte vyprazdòovací hadici z dráku a vytáhnìte ji z tìlesa. q Sundejte servisní klapku C max. q Stáhnìte uzavírací klobouèek a nechte prací roztok vytéci do pøipravené nádoby.

10 q Pøitlaète uzavírací klobouèek (1.) a zastrète vyprazdòovací hadici zpìt do dráku (2.). q Odroubujte opatrnì víko èerpadla. Vyteèe jetì malý zbytek vody. q Z vnitøního prostoru vyberte cizí èástice/chlupy a vyèistìte jej. Obìné kolo èerpadla pracího roztoku se musí nechat otáèet. Oèistìte závit víka èerpadla a tìleso èerpadla od zbytkù pracího roztoku a chlupù. q Nasaïte víko èerpadla a pøiroubujte jej. q Nasaïte a uzavøete servisní klapku. Aby se pøi pøítím praní zabránilo odtoku nevyuitého pracího prostøedku: q Nalejte do komory II 1 litry vody. q Zvolte program odèerpání b. 41 Vyèitìní sítka v pøívodu vody Jestlie nenateèe do praèky ádná voda nebo jenom v nedostateèném mnoství. Nejprve nechte klesnout tlak vody v pøívodní hadici: q Vodovodní kohoutek uzavøete. q Nastavte voliè programu na libovolný program (kromì odstøeïóvaní B/odèerpání b). q Stisknìte tlaèítko start M, nechte program bìet ca. 40 sekund. q Nastavte voliè programu na vyp. m. q Odpojte z vodovodního kohoutku hadici. q Sítko vyèistìte pomocí malého kartáèku nebo tìtce. q Hadici opìt pøipojte. q Otevøete vodovodní kohoutek. q Pøekontrolujte, zda na konci hadice vytéká voda. Jestlie voda jetì vytéká, pøekontrolujte správné usazení sítka. Odvápnìní praèky Pozor Odvápòovací prostøedky obsahují kyseliny, které mohou napadat èásti praèky a zbarvit prádlo. Pøi správném dávkování pracího prostøedku není nutné praèku odvápòovat. Jestlie pøesto není moné odvápòování zamezit, postupujte prosím podle údajù výrobce odvápòovacího prostøedku. 42 Pomoc pøi malých problémech V pøípadì opravy, nebo nemùete-li poruchu s pomocí následující tabulky sami odstranit: q Nastavte voliè programu na vyp. m. q Odpojte praèku od sítì. q Zavøete vodovodní kohoutek. q Zavolejte servisní slubu, viz stránka 49. d Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Opravy smí provádìt pouze servisní sluba nebo autorizovaní odborníci. Indikace chyb Text v indikaèním poli a podle modelu mùe souèasnì zaznít signál F01 Moná pøíèina Odstranìní Vkládací dvíøka nejsou správnì zavøená. Nebyl otevøen vodovodní kohoutek. Pøívodní hadice je pøelomená nebo sevøená. Jsou ucpána sítka v pøívodu vody. Pøíli nízký tlak vody. Pøekontrolujte, není-li sevøený kousek prádla. Uzavøete vkládací dvíøka. Otevøete vodovodní kohoutek. Odstraòte pøíèinu. Vyèistìte sítko, viz stránka 42. Odstraòte pøíèinu. Vyèistìte èerpadlo pracího roztoku, viz stránka 40. Vyèistìte odpadní trubku a/nebo odtokovou hadici. Zavolejte servisní slubu. F02 F04 Cizí èástice blokují èerpadlo pracího roztoku. Odpadní trubka a/nebo odtoková hadice jsou ucpané. F12 V podlahové vanì je voda. Netìsnost spotøebièe. 43 Problémy Vkládací dvíøka nelze otevøít. Pøíèina Ve spotøebièi je jetì voda, bylo zvoleno --- (bez koneèného odstøedìní). Je aktivní bezpeènostní funkce. Vlhký nebo semolkovaný prací p prostøedek. Odstranìní Zvolte odèerpání b nebo odstøeïování B. Vyèkejte 2 minuty. Vyèistìte a vysute zásuvku pro prací prostøedky, viz strana 39. Pro tekutý prací prostøedek vyuijte pomùcku pro dávkování. Zbytky pracího p prostøedku v zásuvce pro prací prostøedky. Byly pouity tìce rozpustné tablety pracího prostøedku. Tvorba zápachu ve spotøebièi. Praní s pøevánì nízkými teplotami a/nebo s tekutými pracími prostøedky. Vypadla p j yp pojistka. Pøed naplnìním do komory II tablety v balení rozmaèkejte. Nechejte bez prádla probìhnout program vyváøka/barevné y 90 C. Pouijte k tomu univerzální prací prostøedek. Zapnìte/vymìòte pojistku. Jestlie se porucha opakuje, zavolejte servisní slubu. Indikaèní árovky nesvítí. y Výpadek proudu. Jakmile se obnoví pøívod proudu, pobìí nastavený program dále. Chcete-li prádlo vyjmout, postupujte podle popisu Èitìní èerpadla pracího roztoku, viz od str 40. Pøekontrolujte, není-li sevøený kousek prádla. Uzavøete vkládací dvíøka (slyitelnì zacvaknou). Zástrèka je uvolnìná nebo není zastrèená. Program se nespoutí. Vkládací dvíøka nejsou zavøená. Program se nespoutí. Nenatéká voda nebo se nesplachuje pracíí l hj prostøedek. prostøedek Prací prostøedek z komory I není spláchnutý. Není stisknuté tlaèítko start M.

11 Nebyl otevøen vodovodní kohoutek. Jsou ucpána sítka v pøívodu vody. Byl zvolen program bez pøedpírky. Stisknìte tlaèítko start M. Otevøete vodovodní kohoutek. Sítko vyèistìte, viz od strany 42 Zvolte programu s pøedpírka. Pøívodní hadice je pøelomená nebo sevøená. 44 Problémy V bubnu není vidìt vodu. Prací roztok není zcela odèerpán. p Pøíèina Odstranìní Není chyba. Voda v praèce nedosahuje do Vaeho zorného pole. Cizí èástice blokují èerpadlo pracího Vyèistìte èerpadlo pracího roztoku, roztoku. viz od str. 40 Pøi vysokých teplotách se pralo prádlo silnì poutící chlupy. Odpadní trubka nebo odtoková hadice jsou ucpané. Vyèistìte odpadní trubku a/nebo odtokovou hadici. Zpod spotøebièe vytéká p p y voda. d Ze zásuvky pro prací prostøedky vystupuje pìna. Na konci p g programu se zobrazí symbol : :. roubení pøívodní hadice je netìsné. Utáhnìte roubení. Odtoková hadice je netìsná. Bylo pouito pøíli mnoho pracího prostøedku, který není vhodný pro pouití v praèkách. Vymìòte odtokovou hadici. Promíchejte jednu polévkovou líci zmìkèovadla s pùl litrem vody a vlejte do komory II zásuvky pro prací prostøedky. Snite pøi pøítím praní dávkování pracího prostøedku popø. pouijte prací prostøedek, který je vhodný pro praèky. Velké kusy prádla se vzájemnì srolovaly a nerozdìlily se v bubnu rovnomìrnì. Z bezpeènostních dùvodù bylo automaticky zabránìno koneènému odstøedìní s vysokým poètem otáèek. Nevkládejte do pracího bubnu pouze velké díly. Prádlo nebylo správnì odstøedìno. Výsledek odstøedìní není uspokojivý. p jý Bylo stisknuto tlaèítko ochrana proti pomaèkání w sníený poèet otáèek odstøedìní, viz stránka 24. Byl zvolený program máchání K nebo odstøeïování B sníený poèet otáèek odstøedìní, viz stránka 22. Vícenásobný nábìh k odstøeïování. Není chyba. Kontrolní systém se pokouí vyrovnat nevyváenost vícenásobným nábìhem k odstøeïování 45 Problémy Prùbìh programu je delí ne obvykle. Pøíèina Není chyba. Kontrolní systém se pokouí vyrovnat nevyváenost vícenásobným rozdìlováním prádla. Systém pro rozeznávání pìny spustil pøídavný máchací proces pro odbourání pìny. Odstranìní Perte malé a velké kousky prádla dohromady, aby se nevyváenost sníila. Pøizpùsobte pøi dalím praní dávkování praciho prostøedku. Zvolte vhodný program a stisknìte tlaèítko intenzivní praní v nebo snite mnoství náplnì. Dávkujte prací prostøedek podle údajù výrobce. Výsledek praní není uspokojivý. Zneèitìní bylo vìtí ne se pøedpokládalo nebo bylo pøekroèené doporuèené mnoství náplnì. Bylo dávkováno pøíli málo pracího prostøedku. Na prádle jsou zbytky pracího prostøedku. Nìkterì prací prostøedky bez fosfátù Zvolte okamitì máchání K obsahují ve vodì nerozpustné nebo zbytky, které se na prádle mohou prádlo po uschnutí vykartáèujte. projevovat jako svìtlé skvrny. Zneèitìní mastmi, tuky nebo oleji. Zvolte pøi pøítím praní maximální dávkování pracího prostøedku a maximální pøípustnou teplotu. Na prádle jsou zbytky edé barvy. Zmìny délky trvání programu v prùbìhu programu Zkrácení délky trvání programu Není chyba. K tomu viz také vysvìtlivky v kapitole Indikaèní pole, Délka trvání programu, od stránky 12. Není chyba. Pøi meních mnostvích prádla mùe dojít, podle zvoleného pracího programu, ke zkrácení èasu a o cca 30 minut. 46 Problémy Prodlouení délky trvání programu Pøíèina Vlivem pøedávkování pracího prostøedku se vytvoøilo pøíli mnoho pìny. Pro zlepení výsledku máchání se spustí pøídavný máchací proces a pøídavné odstøedìní. Na konci programu se zobrazí symbol :. Pøi silné nevyváenosti pøi odstøedìní mùe vlivem vícenásobného rozdìlování prádla dojít k prodlouení èasu a o cca 10 minut. Musí-li být ohøívána velmi studená voda, mùe dojít k prodlouení èasu a 20 minut. Odstranìní Snite pøi pøítím praní dávkování pracího prostøedku. Perte malé a velké kousky prádla dohromady, aby se nevyváenost sníila.

12 Powered by TCPDF ( Zazní signál Pøi zapnutí a vypnutí tlaèítek se spustí signál. Vypnutí signálu:stisknìte tlaèítko start M a nastavte voliè programu na vyváøka/barevné y 30 C. tón je vypnutý. Vypnutí signálu nebo zmìna hlasitosti: K tomu stisknìte tlaèítko intenzivní praní v a drte je stisknuté tak dlouho, a zazní signál a zmìní se hlasitost tónu. Po dosaení poadované hlasitosti tlaèítko puste. Zvolené nastavení je uloené do pamìti. Je zapnutý signál pro stav programu. Pokud opìtovnì dojde k porue, zavolejte servisní slubu, viz stránka Hodnoty spotøeby Normální program Pøídavné funkce fk v* v* v Náplò Hodnoty spotøeby ** El. energie 4 kg 3,5 kg 4 kg 4 kg 0,45 kwh 0,7 kwh 0,76 kwh 1,7 kwh Voda 50 l 50 l 43 l 57 l Délka trvání programu 2:10 h 1:11 h 2:15 h 2:10 h vyváøka/barevné y 40 C vyváøka/barevné y 60 C vyváøka/barevné y 60 C skvrny p vyváøka/barevné y 90 C (horký prací roztok je pøed odèerpáním smíchán s studené vody) prádlo snadno udrovatelné/nemaèkavé A 40 C prádlo snadno udrovatelné/nemaèkavé A 40 C (vhodné také jako krátký program) jemné/hedvábí q 30 C vlna U u 30 C * v* 2 kg 0,4 kwh 45 l 1:18 h 2 kg 0,4 kwh 33 l 0:47 h 2 kg v 2 kg 0,3 kwh 0,2 kwh 42 l 35 l 0:35 h 0:50 h Nastavení programu s opcí intenzivní praní v pro pøezkouení podle, pøíp. vycházení z EN a IEC ** Hodnoty spotøeby se od zadaných hodnot odchylují v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, pøívodní teplotì, prostorové teplotì, druhu, mnoství a zneèitìní prádla, pouitém pracím prostøedku, kolísání síového napìtí a zvolených pøídavných funkcí. 48 Servisní sluba Døíve, ne zavoláte servisní slubu se prosím pøesvìdète, zda nemùete poruchu odstranit sami (viz od str. 43). V pøípadì poradenství Vám vzniknou výdaje za nasazení technika i bìhem záruèní doby. Vae nejblií servisní sluba je uvedena v pøiloeném seznamu. Servisní slubì udejte èíselné oznaèení výrobku (E-Nr. ) a výrobní èíslo (FD) spotøebièe. Tyto údaje naleznete na typovém títku. Typový títek Tyto údaje naleznete na typovém títku umístìném na rámu otevøených vkládacích dvíøek a v silnì orámovaném poli pøístrojového títku na zadní stranì pøístroje. E Nr. FD Èíselné oznaèení výrobku Výrobní èíslo Poznamenejte si zde èísla Vaí praèky. Správným uvedením èíselného oznaèení výrobku a výrobního èísla nám pomùete zabránit zbyteèným cestám, èím uetøíte na s tím spojených vyích nákladech. 49 Umístìní, pøipojení a pøeprava Bezpeènostní pokyny d Nebezpeèí poranìní! Praèka má vysokou hmotnost. Pozor pøi zvedání. Pozor Zamrzlé hadice mohou prasknout. Praèku nestavte do prostorù ohroených mrazem/do volných prostorù. Praèka se mùe pokodit. Nezvedejte ji za pøeènívající konstrukèní èásti ( napø. vkládací dvíøka). Souèasnì ke zde uvedeným pokynùm mohou být úèinné také zvlátní pøedpisy pøísluných vodárenských závodù a elektrických rozvodných závodù. V pøípadì pochybností nechte praèku pøipojit odborníkem. Rozsah dodávky Na zadní stranì praèky: hadice pro pøívod vody. hadice pro odtok vody. napájecí kabel se síovou zástrèkou. koleno k uchycení hadice pro odtok vody, napø. na umyvadlo, roubový klíè, krytky pro otvory po odstranìní dopravních pojistek. Podle zpùsobu pøipojení je souèasnì jetì potøebný: hadicový tømen (Ø mm (specializované prodejny) k pøipojení na sifon. Vlhkost v pracím bubnu je podmínìna výstupní kontrolou, které podléhá pøed oputìním závodu kadá praèka. 50 Potøebné náøadí Následující náøadí Vám pomùe: klíè s oèkem (otvor klíèe 13) k odstranìní dopravní pojistky. vodováha k vyváení. Rozmìry a = 595 mm b = 400 mm c = 857 mm Hmotnost ca. 65 kg 51 Plocha pro ustavení Bezpeèné stanovitì praèky je dùleité, aby praèka pøi odstøeïování neputovala. Plocha pro ustavení musí být pevná a rovná. Mìkké podlahy, jako napø. kobercové krytiny nebo krytiny s pìnovou zadní stranou nejsou vhodné. Má-li být praèka postavená na døevìné podlaze: q Postavte praèku pokud mono do rohu prostoru. q Pøiroubujte na podlahu døevìnou desku (nejm.

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

Návod k použití a instalaci WVD 24520 EU B-850-01

Návod k použití a instalaci WVD 24520 EU B-850-01 Návod k použití a instalaci WVD 24520 EU B-850-01 Obsah Návod k použití Návod pro instalaci Pokyny pro likvidaci.................... 4 Ochrana životního prostředí / rady k úspoře.... 5 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k obsluze a instalaci WVD 24520EU

Návod k obsluze a instalaci WVD 24520EU Návod k obsluze a instalaci WVD 24520EU Q4ACZM1201 1 Obsah Návod k použití Pokyny pro likvidaci.................... 4 Ochrana životního prostředí / rady k úspoře.... 5 Všeobecné bezpečnostní pokyny............

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU

Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU Q4ACMZ2262 1 Obsah Vaše nová pračka...4 Vysvětlivky symbolů... 4 Použití k určenému účelu...5 Bezpečnostní pokyny...6 Ochrana životního prostředí...8 Obal/starý

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01

Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01 Návod k použití a k instalaci WBB 24750 EU B 563 01 Obsah Vaše pračka Bosch.......................... 5 Všeobecné bezpečnostní pokyny.............. 6 Pokyny k likvidaci odpadu.................... 7 Likvidace

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLX2448KBY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567298

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLX2448KBY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567298 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV41250. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV130R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV130R v uživatelské

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100 Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép ZWQ 5101 ZWQ 5100 Obsah Upozornění...28 Popis spotřebiče...30 Tabulka programů...32 Jak prát?...33

Více

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C.

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C. M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù představuje zrození nového interaktivního dialogu Návod k instalaci a obsluze, AD 1200 CZ Třída A při 40 C První praèka, která

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Obal a spotřebič, který dosloužil

Obal a spotřebič, který dosloužil mikosof mikosof Obsah Strany Bezpečnostní pokyny... 4 Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu... 4 Obal a spotřebič, který dosloužil... 4 To je vaše pračka... 5 1 - Návod pro instalaci Odstranění

Více

Obal a spotřebič, který dosloužil

Obal a spotřebič, který dosloužil Obsah Strany Bezpečnostní pokyny... 4 Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu... 4 Obal a spotřebič, který dosloužil... 4 To je vaše pračka... 5 1 - Návod pro instalaci Odstranění přepravní pojistky...

Více

Návod k obsluze. Automatická pračka W 1949 WPS. cs - CZ

Návod k obsluze. Automatická pračka W 1949 WPS. cs - CZ Návod k obsluze Automatická pračka W 1949 WPS Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M. - N r. 1 0

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 09 844

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

cs Návod kpoužití ainstalaci Pračka www.siemens-home.com

cs Návod kpoužití ainstalaci Pračka www.siemens-home.com cs Návod kpoužití ainstalaci Pračka www.siemens-home.com Vaše nová pračka Rozhodli jste se pro prémiovou pračku značky Siemens. Díky svým inovativním technologiím se pračka vyznačuje perfektním pracím

Více

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití WD 125 T Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití CZ PL Praèka se sušièkou 1 Návod k instalaci a použití Pralka-suszarka 15 Instrukcja instalacji i obs³ugi BG HU Ïåðàëíÿ ñúñ ñóøèëíÿ 29 Èíñòðóêöèÿ

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Pračka. Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals. Návod k použití. Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu!

Pračka. Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals. Návod k použití. Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu! Pračka Návod k použití cs Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu! Obsah Strany Bezpečnostní pokyny... 4 Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu... 4 Obal a spotřebič, který dosloužil...

Více

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W AUTOMATICKÁ PRAČKA Tento návod je platný pro model BFW1000W OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje,

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 105 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 10 012

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 10 164

Více

Návod k obsluze Automatická pračka

Návod k obsluze Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. cs-cz M.-Nr. 10 260

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bubnová sušička Sušička

Bubnová sušička Sušička Návod k použití Návod na používanie Bubnová sušička Sušička PDC7E 2 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění 2 Životní prostředí 4 Instalace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Před prvním použitím 7 Sušicí

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLM24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567153

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLM24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567153 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWFE BWFE BWFE BWFE I 0 a b c d e I II. a b c...... d e.. a c...................... III. a b c d e. a b c.................... d e. a b d e c..... a d.. c............ IV.............

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1366 HDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Automatick praëka DWD-M1031

Automatick praëka DWD-M1031 NÁVOD K OBSLUZE Automatick praëka DWD-M1031 Ekonomick systém praní Pro minimalizaci spot eby elekt iny a vody jsou praëkou snímány hmotnosti praného prádla a teplota vody a v závislosti na zjiötïn ch hodnotách

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU PÉČE

Více

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více