FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ. Eva Kociánová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ. Eva Kociánová"

Transkript

1 FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ Eva Kociánová Ostrava 2006

2 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 2 OBSAH 1 Oběžný majetek Postavení oběžného majetku v ekonomice podniku Řízení oběžného majetku Podstata řízení oběžného majetku, stanovení kapitálové potřeby Řízení zásob Stanovení průměrné výše kapitálu vázaného ve výrobních zásobách Stanovení průměrné výše kapitálu vázaného v nedokončené výrobě Řízení pohledávek Řízení pohledávek z obchodního styku Řízení peněžních prostředků Otázky, testy, příklady...34 Seznam použitých značek, symbolů a zkratek 46

3 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 3 STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU 4. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ 1. část předmětu FINANCE Úvod do finančního řízení a rozhodování podniku je zdrojem základních informací o podstatě a oblastech finančního řízení a rozhodování. V souvislosti s finančním rozhodováním je významné časové hledisko. Některá rozhodnutí finančního managementu mají krátkodobý charakter, jiná dlouhodobý. Oblast oběžného majetku a jeho řízení spadá do oblasti krátkodobého finančního rozhodování. V kapitole první Oběžný majetek jde o strukturu oběžných aktiv, objasnění jejich podstaty, významu oběžného majetku pro podnikatelskou činnost, funkcí, které plní a které nemůže zastat žádná jiná část majetku podniku. Vzhledem ke skutečnosti, že v zásobách a pohledávkách je vázána velká část kapitálu, a to na různě dlouhou dobu, je třeba se danou oblastí zabývat a realizovat různé cesty ke snížení této vázanosti. Jinak se podnik může dostat do vážných platebních problémů. To je obsahem druhé kapitoly Řízení oběžného majetku. Předmětem řízení je stanovení výše kapitálu vázaného v oběžných aktivech, aby byly realizovány podnikové cíle a zároveň stanovení výše a druhů finančních zdrojů pro krytí krátkodobých podnikových potřeb. V této souvislosti jsou uvedeny jednotlivé metody i modely řízení výrobních zásob, nedokončené výroby, postupy při řízení pohledávek. Relativně samostatnou částí v rámci řízení oběžného majetku je oblast peněžních prostředků. Tato část je velmi důležitá, protože na jedné straně přebytek peněz je pro podnik nehospodárný, na druhé straně jejich dlouhodobý nedostatek může mít pro podnik tragické následky. Příslušná podkapitola obsahuje nejen možné postupy pro zajištění si potřebného množství peněz, ale i důvody, proč má mít firma k dispozici jen určité množství hotovosti nebo prostředků na běžném účtu u banky.

4 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 4 CÍL 4. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této ČÁSTI Budete umět: vymezit oblast oběžného majetku a určit jeho odlišnosti od fixních aktiv, objasnit a stanovit objem kapitálu vázaného ve věcných částech majetku podniku, vysvětlit podstatu jednotlivých metod a modelů řízení zásob, peněžních prostředků, určit optimální postupy při řízení pohledávek z obchodního styku. Budete umět Získáte: přehled o významu oběžného majetku a jeho postavení v podniku, znalosti o významu řízení oběžného majetku a podstatě kapitálové potřeby, znalosti o metodách a modelech řízení jednotlivých částí oběžného majetku. Získáte Budete schopni: vymezit kategorii oběžného majetku z různých hledisek významných pro manažerskou činnost v podniku, reálně se rozhodnout o způsobu řízení určité části oběžného majetku, propočítat a interpretovat výsledky při použití jednotlivých metod řízení oběžného majetku. Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ K prostudování 4. části předmětu FINANCE budete potřebovat asi hodin.

5 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 5 1 OBĚŽNÝ MAJETEK STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S OBSAHEM KAPITOLY OBĚŽNÝ MAJETEK Oběžný majetek je důležitou částí aktiv podniku. Ve své většině je v podniku vázán krátkodobě, tj. do doby jednoho roku. Vyskytuje se ve všech právních formách podnikání, i když v různých objemech a odlišné struktuře. Postavení oběžného majetku je nezastupitelné, plní celou řadu funkcí. Existuje mnoho odlišností oběžných aktiv oproti fixnímu majetku podniku. Důležitá jsou hlediska vymezení oběžného majetku, ať už jde o věcné hledisko, funkční nebo časové. V bilanci podniku lze zjistit podrobnou strukturu (skladbu) oběžných aktiv, ale jsou i jiné možnosti jejich členění, např. podle formy a doby vázanosti, podle stupně likvidnosti.

6 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 6 CÍLE KAPITOLY OBĚŽNÝ MAJETEK Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: popsat podstatu a význam oběžného majetku, vymezit základní odlišnosti fixních a oběžných aktiv. Budete umět Získáte: přehled o významu oběžného majetku v podnikatelské činnosti, znalosti týkající se postavení oběžného majetku v podniku. Budete schopni: vymezit kategorii oběžného majetku z různých hledisek významných pro manažerskou činnost v podniku. Získáte Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je asi 3 hodiny. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY OBĚŽNÝ MAJETEK Oběžný majetek, zásoby, pohledávky, peněžní prostředky, krátkodobý finanční majetek, přechodná a trvalá potřeba oběžného majetku, likvidnost.

7 1.1 Postavení oběžného majetku v ekonomice podniku Oběžný majetek, resp.oběžná aktiva jsou součástí majetku podniku; jejich struktura a objem v peněžním vyjádření k určitému okamžiku jsou uvedeny v bilanci. Oběžný majetek se vyskytuje u všech podniků bez ohledu na jejich právní formu, i když v odlišné struktuře. Oběžná aktiva se podstatně liší od fixních aktiv, a to z několika důvodů: v podniku se vyskytují a fungují z velké části krátkodobě (nejčastěji v rámci 1 roku), podstatná část se spotřebovává jednorázově (suroviny, materiál). Tato jednorázově spotřebovaná část oběžného majetku se ihned započítává do nákladů a realizačních cen, výdaje na ni vynaložené se podniku následně vracejí v tržbách, další části oběžného majetku (pohledávky, peněžní prostředky) mají své specifické funkce, bez jejichž existence by nemohl být ukončen koloběh oběžného majetku, tedy přechod z jedné jeho formy do následující. Důležitou vlastností oběžného majetku je jeho likvidnost, tedy schopnost se poměrně rychle přeměnit v peněžní prostředky. Od výše uvedené charakteristiky oběžných aktiv existuje řada odlišností: některé části oběžného majetku setrvávají v podniku déle než jeden rok (dlouhodobé pohledávky apod.), ne všechny hmotné části oběžného majetku jsou spotřebovány jednorázově, některé jsou spotřebovány postupně (součástky, náhradní díly), ne všechny jeho části jsou stejně likvidní, ve své většině jde o majetek krátkodobý, přechodný, ale existují důvody, které vedou k tomu, že část oběžného majetku je v podniku vázána trvale, tedy dlouhodobě, což má úzkou návaznost na finanční krytí této části (časové hledisko finančních zdrojů 5. část předmětu FINANCE: Zdroje a formy krátkodobého financování podnikových potřeb). Oběžný majetek se vymezuje z hlediska: času jako majetek s dobou obratu kratší než 1 rok, věcného (struktura OM) zahrnuje zásoby nakoupené i pořízené vlastní činností, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, krátkodobé cenné papíry, peněžní prostředky v hotovosti, na účtech u banky, funkčního jednotlivé složky oběžných aktiv mají různé poslání: zajišťují plynulou výrobu, odbyt, poskytování služeb, likviditu. Základní odlišnosti OM od fixního majetku Pro doplnění a komplexnější charakteristiku oběžného majetku lze uvést hlediska členění oběžného majetku podle: Další odlišnosti OM

8 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 8 1. rozvahové evidence (věcné hledisko): - zásoby, - pohledávky, - krátkodobý finanční majetek. 2. formy vázanosti kapitálu: - majetek peněžní (volný), - majetek nepeněžní (vázaný); 3. doby vázanosti kapitálu (finanční pohled): - přechodná část OM, - trvalá část OM; 4. stupně likvidnosti; Hlediska vymezení OM 5. místa a funkce v koloběhu kapitálu podniku (funkce vnitřní, likvidní, záruční, rezervní, vnější). KONTROLNÍ OTÁZKY 1 1. Který účetní výkaz informuje o výši a struktuře oběžných aktiv? 2. Uveďte základní odlišnosti oběžného majetku od stálých aktiv. 3. Uveďte základní charakteristické rysy oběžného majetku. 4. Popište hlediska vymezení oběžného majetku. 5. Uveďte hlediska členění oběžného majetku. 6. Uveďte funkce oběžného majetku. Členění OM 2 ŘÍZENÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S OBSAHEM KAPITOLY ŘÍZENÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU V oběžném majetku, stejně jako v ostatních aktivech podniku, je vázán vysoký objem kapitálu. Z hlediska ekonomického, finančního je žádoucí při řízení postupovat tak, aby vázanost kapitálu byla optimální - ne příliš vysoká, ale nadměrná snaha o minimalizaci vázanosti kapitálu by podniku také neprospěla. Mohl by začít ztrácet své pozice na trhu. V této kapitole je objasněna podstata kapitálové potřeby, metody, modely použitelné při řízení zásob, možné postupy při řízení pohledávek. Jiné postupy jsou uplatněny při řízení peněžních prostředků, protože tady nelze

9 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 9 hovořit o vázanosti kapitálu. Použití jednotlivých metod je dokumentováno ilustrativními řešenými příklady a v závěru kapitoly jsou uvedeny otázky vztahující se k textu a příklady k řešení. Klíč k řešení je uveden v závěru 4. části předmětu FINANCE. CÍLE KAPITOLY ŘÍZENÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: stanovit vázanost kapitálu v zásobách s použitím různých metod a optimalizačního modelu (Baumolova modelu), posoudit, jak co nejlépe postupovat při řízení pohledávek, použít Baumolův model při řízení peněžních prostředků. Získáte: znalosti o významu řízení oběžného majetku, znalosti o jednotlivých metodách a modelech řízení částí oběžného majetku (zásob, pohledávek, peněžních prostředků. Budete schopni: reálně se rozhodnout o způsobu řízení určité části oběžného majetku, propočítat a interpretovat výsledky při použití jednotlivých metod řízení oběžného majetku. ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Budete umět Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je asi 20 hodin. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY ŘÍZENÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU Získáte Kapitálová potřeba, doba vázanosti kapitálu ve věcných formách majetku, dodávkový cyklus, pojistná zásoba, zásobovací rovnice, průběh narůstání nákladů v nedokončené výrobě, výrobní cyklus, optimalizace zásob, náklady na pořízení a skladování zásob, seřizovací náklady, optimální výše dodávky, doba obratu, rychlost obratu, obchodní úvěr, skonto, zajištění;

10 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 10 pochybné, sporné, ztrátové a nedobytné pohledávky; platební kalendář, krátkodobý finanční plán, výkaz cash-flow, Baumolův model, Millerův- Orrův model. Budete schopni 2.1 Podstata řízení oběžného majetku, stanovení kapitálové potřeby Řízením oběžného majetku se rozumí činnost podnikového managementu, která se zabývá, podle zaměření a cílů podniku, stanovením a udržováním optimální výše a struktury této části majetku, v koordinaci s řízením ostatních aktivit podniku. Předmětem řízení je stanovení potřeby oběžného majetku pro naplnění podnikových cílů a zároveň stanovení výše a druhů finančních zdrojů pro krytí krátkodobých podnikových potřeb. V souvislosti s řízením majetku podniku je třeba vysvětlit tzv. kapitálovou potřebu. Podnik ke své činnosti potřebuje určitou výši majetku (fixního i oběžného). Tato potřeba současně určuje nutný objem finančních zdrojů pro krytí aktiv proto se používá název kapitálová potřeba. Kapitálová potřeba je neoddělitelně spojena s výdaji a příjmy podniku (resp.očekávanými příjmy a výdaji). Vzniká v okamžiku, kdy podnik zaplatí za nakoupené stroje, suroviny, materiály (výdaje) a trvá až do doby, kdy se vynaložené peněžní prostředky opět vrátí do podniku v podobě příjmů (příjmy v souvislosti s prodejem materiálů, výrobků, zboží apod.). Kapitálová potřeba je spojena s vázaností kapitálu ve věcných formách majetku podniku (fixního, oběžního). Její stanovení je předmětem podnikového řízení jako celku, včetně řízení finančního, protože, ovlivňuje potřebu finančních zdrojů (kapitálu) nutných ke krytí majetku firmy. Je třeba si uvědomit, že částí oběžného majetku podniku jsou i peněžní prostředky. Proto je nutné ke stanovené kapitálové potřebě připočítat i adekvátní část těchto aktiv!!! Určení velikosti potřeby kapitálu v oblasti oběžných aktiv je méně snadné než u fixního majetku, a to v souvislosti s proměnlivostí oběžného majetku. Faktory ovlivňující výši kapitálu vázaného ve věcných formách oběžných aktiv: Předmět řízení OM Kapitálová potřeba

11 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení doba vázanosti kapitálu ve věcných formách oběžných aktiv, tj.doba, která uplyne od okamžiku uskutečnění výdajů do doby jejich uvolnění v podobě připsání peněz na účet dodavatelského podniku (zaplacení odběratelem), 2. denní výše (objem) takto vázaného kapitálu. Uvádí se také jako denní výdaje, denní spotřeba. Výši kapitálu vázaného ve věcných formách oběžného majetku je možné globálně stanovit takto: KPc = D V (2.1) KPc průměrná potřeba kapitálu vázaného ve věcných formách oběžného majetku v peněžních jednotkách D průměrná doba vázanosti kapitálu ve věcných formách oběžného majetku ve dnech V průměrná denní potřeba kapitálu (průměr.denní výdaje, průměr.denní spotřeba v peněžních jednotkách) K ZAPAMATOVÁNÍ 1 Doba vázanosti kapitálu v jednotlivých složkách oběžného majetku (tj.doba skladování výrobních zásob, hotových výrobků, doba obratu pohledávek) se u různých výrobků liší. Stejně tak to platí pro denní potřebu kapitálu. Faktory ovlivňující výši kapitálové potřeby Proto se při propočtech kapitálové potřeby vychází z průměrné doby vázanosti a průměrné denní potřeby kapitálu a stanovuje se průměrná kapitálová potřeba. ŘEŠENÝ PŘÍKLAD ČÁST: V = ,- Kč D = 5 dní ] KP c = ,- Kč podle vzorce (2.1) Přístup ke stanovení kapitálové potřeby je příliš globální; je účelné stanovit kapitálovou potřebu v jednotlivých skupinách oběžného majetku (jeho věcných částí). 2. ČÁST: Firma potřebuje denně na materiál, mzdy aj. částku ,- Kč. o průměrná doba skladování výrobních zásob..9 dní o výrobní proces trvá v průměru 6 dní o hotové výrobky se v průměru skladují 5 dní

12 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 12 o odběratelům je poskytován úvěr v průměru na 30 dní Jak vysoká bude kapitálová potřeba v oblasti OM? Na základě vztahu (2.1): KP c = x ( ) = ,- Kč Prostředky vynaložené 1. den se vrátí v průměru za 50 dní; kapitál se tak uvolňuje ve výši jeho denní potřeby. Má-li výroba pokračovat v nezměněném rozsahu, uvolněný kapitál se opět investuje ve výši jeho denní potřeby. Kapitálová potřeba se pak ustaluje na částce ,- Kč. 2.2 Řízení zásob Řízením zásob se rozumí soubor činností podniku, jejichž účelem je zajišťovat plynulý, bezporuchový chod výroby a prodeje. K tomu podnik potřebuje odpovídající množství zásob v náležité struktuře, a to ve správné době, na potřebném místě a při minimálních nákladech spojených se zásobami. Z věcného hlediska jde o řízení: výrobních zásob, nedokončené výroby, výrobků. Vyšší objemy zásob jsou pro podnik pohodlné, alesoučasně mohou negativně ovlivňovat likviditu podniku a výši nákladů. Nižší objemy zásob sice šetří náklady na kapitál, přitom se zvyšuje riziko jejich nedostatku, podnik je méně pružný. Technické postupy, pomocí kterých je možné určit účelnou, optimální výši zásob, resp.výši kapitálu vázaného v zásobách, představují metody řízení zásob. Podstata a obsah řízení zásob

13 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení Stanovení průměrné výše kapitálu vázaného ve výrobních zásobách Výrobní zásoby jsou v podniku vázány (resp. určitý objem kapitálu je vázán ve výrobních zásobách) od jejich přijetí na sklad do okamžiku jejich postupného předávání do výroby (do spotřeby). Metody řízení výrobních zásob: 1) Na základě znalosti vývoje zásob v závislosti na průběhu spotřeby a zásobování Výše kapitálu vázaného ve výrobních zásobách je závislá na: průměrné denní spotřebě výrobních zásob, průměrné době jejich vázanosti od vstupu do podniku do doby jejich uvolnění do spotřeby. KP = s VZ D VZ (2.2) KP VZ - průměrná kapitálová potřeba v oblasti výrobních zásob (v Kč) s - průměrná denní spotřeba výrobních zásob (v Kč)

14 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 14 D VZ - průměrná doba vázanosti kapitálu ve výrobních zásobách (ve dnech) Stanovení průměrné denní spotřeby: S s = d (2.3) S d - celková spotřeba výrobních zásob za období (v Kč) - celkový počet dní v období Stanovení průměrné doby vázanosti kapitálu ve výrobních zásobách: D cd = + p t 2 (2.4) VZ + c d p - dodávkový cyklus, tj. doba, která průměrně uplyne mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami (ve dnech) - pojistná zásoba (ve dnech) Pojistná zásoba se uvádí ve dnech; vyjadřuje, jak dlouho může podnik v nezměněném měřítku vyrábět, i když dojde např. k prodlení v dodávkových cyklech. t - doba pro technické skladování (ve dnech), např. doba potřebná k sušení dřeva při výrobě nábytku 2) Na základě průměru maximální a minimální zásoby Při rovnoměrné spotřebě zásob lze průměrnou výši kapitálu v nich vázaného stanovit pomocí průměru maximální a minimální zásoby. max. zásoba + min. zásoba KP VZ = (2.5) 2 3) Zásobovací rovnice Níže uvedený vztah se používá pro operativní řízení zásob. Předpokladem jeho použití je znalost a sledování zásob. Je možné jej stanovit pro zásoby jako celek, ale i pro jejich jednotlivé části (výrobní zásoby, zásoby nedokončené výroby ). KS Z PS Z N Z S Z KS Z = PS - stav zásob na konci období - stav zásob na počátku období - nákup zásob za období - potřeba zásob za období Z + N Z S Z (2.6)

15 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 15 4) Optimalizace zásob (model optimalizace zásob) Předchozí metody vycházely ze znalosti velikosti dodávek, délky dodávkového cyklu, frekvence dodávek apod. Při stanovování kapitálové potřeby v jednotlivých částech majetku (zde v OM) je cílem její optimalizace. Optimalizační modely směřují ke stanovení právě takových dodávkových cyklů, velikostí dodávek, jejich frekvence atd., aby náklady, které jsou s touto oblastí spojeny, byly minimální. Tzn., že kritériem optimální výše výrobních zásob je minimalizace nákladů na jejich pořízení a skladování. Princip optimalizace výrobních zásob je možné vyjádřit takto: N = N p Q S + N s Q + P S 2 (2.7) N N p N s P - celkové náklady spojené s pořizováním a skladováním zásob (v Kč) - pořizovací náklady na jednu objednávku /dodávku/ (v Kč) - průměrné náklady na skladování jedné jednotky za určité období (v Kč) - cena za jednotku materiálu

16 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 16 S - předpokládaná spotřeba v technických jednotkách za příslušné období Q - velikost objednávky v hmotných jednotkách S/Q - počet objednávek (dodávek) za příslušné období Q/2 - průměrná zásoba (běžná) Účelem je nalezení optimálního objemu dodávky (objednávky), tj. takového množství, při kterém jsou náklady na pořízení a skladování minimální. Matematicky jde o stanovení minima funkce celkových nákladů (pomocí 1. derivace podle Q), jeho anulování a výpočet optimální velikosti jedné objednávky. N S p N + s = 2 Q 2 0 N p S Q = 2 (2.8) N s Na základě této znalosti lze stanovit: průměrnou zásobu, počet objednávek za období, délku dodávkového cyklu.

17 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 17 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY 2-2 PŘÍKLAD 1: Příklad 1 Podnik spotřebovává tři druhy základního materiálu, a to: Materiál A Čtvrtletní spotřeba 1) je tun, cena za 1 tunu je 300,- Kč, pojistná zásoba se udržuje po dobu 5 dní, doba na technické skladování vyžaduje 8 dní. Materiál dodávají 3 dodavatelé: dodavatel objem dodávek v tunách délka dodávk.cyklu (dny) ) pro jednoduchost předpokládáme, že rok má 360 dní Materiál B Čtvrtletní spotřeba činí ,- Kč. Podnik tento materiál odebírá denně a udržuje pojistnou zásobu ve výši ,- Kč. Materiál C Zásoba materiálu dosahuje maximálního stavu ,- Kč, minimálního stavu ,- Kč (minimální zásoba je pojistnou zásobou). Spotřeba za čtvrtletí činí ,- Kč. Úkoly: 1. Stanovte průměrnou výši kapitálu vázaného v materiálu A. 2. Stanovte minimální a maximální zásobu ve dnech, tunách a korunách u materiálu A. 3. Stanovte průměrnou výši kapitálu vázaného v materiálu B. 4. Stanovte průměrnou výši kapitálu vázaného v materiálu C. Řešení: ad 1. Vzhledem k tomu, že materiál dodává více dodavatelů, je nutné stanovit průměrný dodávkový cyklus. K ZAPAMATOVÁNÍ: 2 Pokud dodavatelé dodávají tentýž materiál za různé ceny, je nutné stanovit průměrný dodávkový cyklus pomocí peněžního vyjádření. Stanovení průměrného dodávkového cyklu: pomocí váženého aritmetického průměru, kde vahami jsou objemy dodávek jednotlivých dodavatelů.

18 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 18 c d = (800 x 20) + (2 400 x 15) + (400 x 15) / ( ) = 15 dní Vzorec (2.4) Vzorec (2.3) Vzorec (2.2) D VZ = 15 / = 20,5 dní s = (3 600 x 300) / 90 = Kč KP VZ = x 20,5 = Kč ad 2. Minimální zásoba je objem zásoby těsně před uskutečněním dodávky, odpovídá technologické a pojistné zásobě. Maximální zásoba je výše zásoby těsně po uskutečnění dodávky. jednotka zásoba min. zásoba max. dny = = 28 tuny 13 (3 600 / 90) = (3 600 / 90) = 1120 koruny = = ad 3. Vzorec (2.3) s = / 90 = Kč D vz - pokud je dodávkový cyklus velmi krátký (1-2 dny) nebo podniku dodává malý počet dodavatelů (rovněž 1-2), bere se v úvahu celý dodávkový cyklus - to souvisí s finančními úhradami dodávek. p = / = 3 dny D vz = = 4 dny Vzorec (2.2) KP vz = = Kč ad 4. Průměrnou výši kapitálu stanovíme na základě znalosti výše maximální a minimální zásoby materiálu C: Vzorec (2.5) KP vz = ( ) : 2 = Kč PŘÍKLAD 2: Příklad 2 Podnik ve svém výrobním plánu předpokládá spotřebu materiálu, s jehož obstaráním jsou spojeny tyto náklady: pořizovací náklady na jednu dodávku ve výši Kč, náklady na skladování jedné jednotky 10 Kč ročně, spotřeba v kusech ročně se plánuje ve výši , cena za jednotku činí 40 Kč.

19 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 19 Úkoly: 1. Stanovte optimální výši jedné objednávky. 2. Vypočítejte celkové náklady (minimální). 3. Stanovte počet objednávek za příslušné období. 4. Vypočítejte délku dodávkového cyklu. Řešení: ad 1. Podle vzorce (2.8): Q = 2 N p S = N s = = ks ad 2. Podle vztahu (2.7) Minimální celkové náklady: N = = ad 3. = Kč Počet objednávek za dané období = S / Q = : 6 000, tj. přibližně 16,7 krát. ad 4. Délka dodávkového cyklu = 360 / 16,7 = 21,5 dní Stanovení průměrné výše kapitálu vázaného v nedokončené výrobě V nedokončené výrobě (NV) je kapitál vázán od okamžiku předání surovin, materiálu apod. do výroby, přes vynakládání nákladů, které souvisí s výrobou (mzdy, energie, odpisy), do okamžiku, kdy je výrobek dokončen a předán na sklad hotových výrobků. Vázanost kapitálu v nedokončené výrobě je závislá na: celkových nákladech na výrobu v období, délce výrobního cyklu, průběhu narůstání nákladů během výroby daného výrobku. Specifikem u nedokončené výroby je, že vázanost kapitálu je silně závislá na průběhu narůstání nákladů během výrobního cyklu - tento fakt se vyjadřuje pomocí koeficientu narůstání nákladů (K), který nabývá hodnot od 0 do 1. Průběh narůstání nákladů může být: rovnoměrný n K = (2.9) 2 n Vázanost kapitálu v nedokončené výrobě Průběh narůstání nákladů

20 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 20 K - koeficient narůstání nákladů n - náklady na jeden výrobek (v Kč) rovnoměrný po vložení jednorázových nákladů na počátku výrobního cyklu K m + n = (2.10) 2n m - jednorázové náklady vynaložené na počátku výrobního cyklu (v Kč) nerovnoměrný K = kumulativ.součet postupně narůst.nákladů / n x c v (2.11) c v - délka výrobního cyklu (ve dnech) Průměrná potřeba kapitálu v nedokončené výrobě se stanoví v závislosti na: 1. průměrných jednodenních nákladech na výrobu (v Kč): N n den. = (2.12) d n den = průměrné denní náklady na výrobu (v Kč) d = počet dní v období N = celkové náklady vynaložené na výrobu v daném období (v Kč) Průměrná potřeba kapitálu v nedokončené výrobě 2. průměrné době vázanosti kapitálu v zásobách nedokončené výroby (ve dnech): D = c K p (2.13) NV v + D NV = průměrná doba vázanosti kapitálu v NV c v = délka výrobního cyklu (ve dnech) p = pojistná zásoba (ve dnech) Průměrná kapitálová potřeba v nedokončené výrobě (v Kč): KP NV = n. D (2.14) den NV KP NV = průměrná kapitálová potřeba v nedokončené výrobě

21 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 21 ŘEŠENÝ PŘÍKLAD 2-3 O výrobě podniku a vývoji nákladů v nedokončené výrobě máme k dispozici tyto údaje: Výrobek A náklady na výrobu jednoho kusu výrobní cyklus trvá při výrobě tohoto výrobku je nutno ze skladu předat na počátku výrobního cyklu jednicový materiál ve výši ostatní zpracovatelské náklady narůstají rovnoměrně v průběhu výrobního cyklu podnik počítá s výrobou 150 kusů tohoto výrobku za čtvrtletí ,- Kč 12 dní 6 000,- Kč Výrobek B výrobní cyklus trvá 5 dní náklady na tento výrobek (v Kč) se vynakládají postupně v jednotlivých dnech takto: den materiál mzdy režijní náklady činí 50 % z mezd plánuje se výroba 180 kusů za čtvrtletí Úkoly: 1. Stanovte průměrnou výši kapitálu vázaného ve výrobě při výrobě výrobku A. 2. Stanovte průměrnou výši kapitálu vázaného ve výrobě při výrobě výrobku B.

22 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 22 Řešení: ad 1. Vzorec (2.10) K = ( ) / = 0,625 Vzorec (2.13) Vzorec (2.12) Vzorec (2.14) D NV = 12 x 0,625 = 7,5 dní n den. = (150 x 24000) / 90 = 40000,- Kč KP NV = x 7,5 = ,- Kč ad 2. Náklady na výrobu narůstají v tomto případě nerovnoměrně, proto je nutné stanovit skutečnou vázanost prostředků vložených do výroby den materiál mzdy rež.náklady nákl./ks kumulativní součet Celk Vzorec (2.11) K = / (5 x 8 000) = 0,7 Vzorec (2.13) Vzorec (2.12) Vzorec (2.14) D NV = 5 x 0,7 = 3,5 dní n den. = (180 x 8000) / 90 = ,- Kč KP NV = x 3,5 = ,- Kč

23 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 23 PRŮVODCE STUDIEM 1 Do zásob patří i další položky, např. výrobky. Každý podnikatel vyrábí proto, aby realizoval, prodával. Často není možné uskutečnit prodej vyrobených výrobků okamžitě, protože výrobky je třeba např. kompletovat, balit. To a jiné okolnosti je třeba vzít v úvahu při stanovení (propočtu) výše kapitálu vázaného v hotových výrobcích. Samotný postup propočtu je shodný s předchozími výrobní zásoby, nedokončená výroba. Rozdíl je v tom, že zde bereme v úvahu jednodenní náklady na realizované výrobky a průměrnou dobu vázanosti kapitálu ve výrobcích (tzv. odbytový cyklus).

24 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení Řízení pohledávek Pohledávky obecně představují nároky jednoho subjektu na příjem peněžních prostředků (nejčastěji), které vznikly díky existenci závazků jiného subjektu, zároveň jsou specifickou formou umísťování kapitálu. Podstata pohledávek Existence pohledávek, doba jejich splatnosti, skutečná úhrada pohledávek, příp. jejich nezaplacení se projeví ve všech účetních výkazech sestavovaných podnikem (rozvaze, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích). Základním klasifikačním kritériem pro členění pohledávek uvedených v rozvaze podniku je doba jejich splatnosti: pohledávky splatné do jednoho roku včetně se řadí do krátkodobých pohledávek, pohledávky splatné za dobu delší než jeden rok představují dlouhodobé pohledávky. Pro správné zařazení pohledávek z hlediska jejich řízení je doba zbývající do jejich úhrady. Tzn., že dlouhodobé pohledávky se s postupujícím časem zařadí ke krátkodobým pohledávkám (v době, kdy do konce splatnosti chybí maximálně 1 rok). Tyto časové informace jsou důležité pro posouzení finanční situace podniku. Pro potřeby řízení pohledávek nestačí jen jejich členění na krátkodobé a dlouhodobé, rozeznávají se pohledávky tuzemské, zahraniční, nahodilé nebo pravidelně se vyskytující, žádoucí, nežádoucí, likvidní, pochybné, sporné, nedobytné. Řízení pohledávek z obecného hlediska představuje činnost finančního managementu podniku směřující k jejich optimálnímu usměrňování. Doba splatnosti pohledávek Předmětem řízení jsou: objem pohledávek, jejich struktura, vývoj, rovnoměrnost či nerovnoměrnost jejich vzniku, doba jejich splatnosti, likvidnost, rizika aj. Řízení pohledávek

25 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení Řízení pohledávek z obchodních vztahů Pohledávky z obchodních vztahů tvoří ve většině podniků nejvyšší objemy z celé struktury pohledávek a je s nimi spojeno časté riziko pro dodavatele s jejich možným neuhrazením ze strany odběratele. Proto je žádoucí provádět kvalitní credit management (řízení pohledávek). Řízení pohledávek z obchodních vztahů (dále jen pohledávek) je ve svém důsledku rozhodováním o prodeji na obchodní) úvěr. Prodej na obchodní úvěr (OÚ) znamená: pro prodávajícího vznik pohledávky z obchodních vztahů (strana aktiv rozvahy), pro kupujícího vznik závazku z obchodních vztahů (strana pasiv rozvahy). Výše pohledávek a zejména rychlost jejich inkasa má vliv na likviditu podniků (platební schopnost). Ta v současné době představuje jeden z vážných problémů velkého počtu podniků v České republice. Prodejem na obchodní úvěr vznikají rozdíly mezi účetní a peněžní realizací prodejů. Do doby úhrady jsou prodeje z peněžního hlediska jen rozpracovány (nedokončeny), což vede ke vzniku pohledávek a existuje stálé riziko, že odběratel provede úhradu se zpožděním nebo dokonce vůbec ne. Velikost (objem) pohledávek, resp.poskytnutého obchodního úvěru, je závislá na několika faktorech: 1. na kvalitě odběratele pokud podnik sníží požadavky na odběratele, s velkou pravděpodobností se mu zvýší odbyt, roste počet odběratelů. Tím je možné na jedné straně dosahovat zisk, ale zároveň se zvyšuje riziko prodloužení inkasního období a růstu objemu pochybných, příp. nedobytných pohledávek. Faktory ovlivňující objem obchodního úvěru 2. na možnostech dodávajícího podniku vázat po dobu stanovené doby splatnosti v pohledávkách určitou výši kapitálu (v praxi často na poměrně dlouhou dobu), 3. na zvyklostech v daném oboru podnikání ohledně stanovení lhůty splatnosti, pokud tentýž výrobek nebo zboží dodávává více podniků, 4. na druhu výrobku: a) zastupitelné, b) nezastupitelné výrobky. S velikostí pohledávek souvisí i rozhodování se podniku - dodavatele o poskytování (neposkytování) skonta. Skonto představuje slevu z ceny dodávky, pokud zákazník na základě dohody s prodávajícím zaplatí buď okamžitě nebo v poměrně krátké lhůtě. Skonto je v podstatě snížení ceny o Skonto

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity.

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity. Příklad na řízení pohledávek Podnik má roční objem realizace 18 mil. Kč, náklady na prodané zboží činí celkem 16 mil. Kč, z toho - fixní náklady...6 mil. Kč, - variabilní náklady...10 mil. Kč. Podnik poskytuje

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Řízení peněžních prostředků

Řízení peněžních prostředků Řízení peněžních prostředků představuje soubor činností, které směřují k: - neustálému zabezpečení potřebné výše peněžních prostředků, - potřebné výše v místě a čase, - při minimalizaci nákladů spojených

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Téma 5: Řízení oběžného majetku

Téma 5: Řízení oběžného majetku Téma 5: Řízení oběžného majetku 1. Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury 2. Celková potřeba oběžného majetku 3. Řízení oběžného majetku - řízení zásob - řízení pohledávek - řízení peněžních

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a Přednáška 5 Nákladové a výnosové účty 1. Opakování podvojného účetního zápisu: 1 transakce = změna dvou položek rozvahy (příčina: bilanční princip) 1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Řízení oběžného majetku a řízení zásob

Řízení oběžného majetku a řízení zásob Řízení oběžného majetku a řízení zásob 1) Technické dokonalosti 2) Vyspělosti a vzdělanosti 3) Obchodní zdatnosti: a) cenovou politiku b) průzkum trhu c) ochranu proti rizikům podnikání d) majetkově finanční

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více