1/15/2009 : Zřízení egon centra ORP Bystřice nad Pernštejnem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/15/2009 : Zřízení egon centra ORP Bystřice nad Pernštejnem"

Transkript

1 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 15 /2009 konané dne v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska, Bc. Josef Vojta, Ing. Bohumil Kotlán, Mgr. Miroslav Novák, MUDr. Pavel Lukša, MUDr. Miluše Sáblíková Členové rady : S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková Hosté : Ing. Věra Vančová, Ing. Marie Nováčková, Bc. Jiří Dufek, Omluveni : MUDr. Aleš Ptáček Nesplněné usnesení (termín plnění) : Námitky členů rady proti zápisu č. 14/2009 : POŘAD SCHŮZE 1 / 15 / 2009 Zřízení egon centra ORP Bystřice nad Pernštejnem 2 / 15 / 2009 Schválení smlouvy o nájmu veř. prostranství-trhy / 15 / 2009 Žádosti o mimořádné přidělení bytu Smejkalová Iveta 4 / 15 / 2009 Nájemní smlouva č.10n09/51 5 / 15 / 2009 Prodloužení nájemního vztahu 6 / 15 / 2009 Rozdělení finančních prostředků z 2.kola grantu mládeže pro rok / 15 / 2009 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení na základě vyhlášení amnestie 8 / 15 / 2009 Žádosti manželů M. o povolení úpravy bytu zvětšení o jednu místnost 9 / 15 / 2009 Vestavba kiosku v č.p.4 Masarykovo náměstí 10 / 15 / 2009 Zpráva z komise výstavby konané dne / 15 / 2009 Rozpočtová opatření 12 / 15 / 2009 Poskytnutí daru Cisterciáckému opatství Porta Coeli 13 / 15 / 2009 Zápis ze zasedání dozorčí rady Areálu sportu, s.r.o. 14 / 15 / 2009 Připomínky a stížnosti na úroveň školního stravování 15 / 15 / 2009 Souhlas s podání žádosti o dotaci na projekty - cyklotrasy 16 / 15 / 2009 Revitalizace Rácová schválení smlouvy o přijetí dotace 17 / 15 / 2009 Prodej myčky na nádobí vyřazené v Základní škole TGM 18 / 15 / 2009 Pronájem víceúčelového hřiště V POD SCHŮZE OŘAD SCHŮZE PO USNESENÍ: 1/15/2009 : Zřízení egon centra ORP Bystřice nad Pernštejnem Popis : Na základě výzvy k předkládání individuálních projektů v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, bychom chtěli zažádat o dotaci na zřízení egon centra obce s rozšířenou působností. Toto vzdělávací centrum bude sloužit pro vzdělávání a odbornou přípravu zaměstnanců úřadu, včetně zastupitelů a zaměstnanců organizací zřizovaných obcí. V rámci našeho správního obvodu by egon centum zajišťovalo také školení pro úředníky obcí základního typu, členy zastupitelstev těchto obcí a zaměstnance jimi zřizovaných organizací, kteří budou z těchto prostředků školeni bezplatně.

2 Obce s rozšířenou působností spadají v rámci tohoto projektu do kategorie IV, kde máme možnost získat finanční prostředky do výše ,-Kč. Cílem projektu je rozvoj, modernizace a zvyšování kvality veřejných služeb a zavedení nových systému do praxe. Z toho vyplývá, že vzdělávání výše uvedených cílových skupin se bude týkat prostředí Czech POINTU, datových schránek a do budoucna čtyř základních registrů ( registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace, adres a nemovitostí a registr práv a povinností). V současné době se připravují podklady pro podání žádosti. Vytvořili jsme tým pracovníků úřadu, se kterým spolupracuje za spádové obce pracovnice Mikroregionu Bystřicko-paní Slaná. Financování bude probíhat průběžně po dobu tří let, dle námi navrženého harmonogramu školení a připraveného rozpočtu. V tomto období se město na jednotlivých dílčích výdajích podílí stejně jako na projektu Czech POINT 15% spoluúčastí. V rámci této spoluúčasti budou refundovány mzdy zainteresovaných pracovníků, kteří budou provádět dílčí školení. Po případném přidělení této dotace vyčleníme pracovníka tohoto týmu, který bude plně hrazen z prostředků egon centra. Termín předložení žádosti je do Usnesení : Rada města schvaluje zřízení egon centra ORP Bystřice n.p. a souhlasí s podáním žádosti o podporu v rámci projektu OP LZZ. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing. Marie Nováčková Termín : splněno usnesením 2/15/2009 : Schválení smlouvy o nájmu veř. prostranství - trhy 2010 Popis : Podnikatel, který se zabývá pořádáním trhů a pořádá je v našem městě od roku 2006, chce pokračovat i v roce 2010 a nabídl tyto sobotní termíny 13.3.,10.4.,15.5.,12.6.,3.7.,14.8.,11.9.,16.10.,13.11.,4.12. Vždy si sám vyřídí uzávěru veř. prostranství, úklid i propagaci. Za pronájem veř. prostranství zaplatí 4.500,-Kč za jeden den. Usnesení : Rada města schvaluje návrh smlouvy o pronájmu veřejného prostranství na konání sobotních trhů v roce 2010 panu Jiřímu Němcovi, bytem Chotěboř. Zodpovídá : Mgr. Radek Vojta Termín : do 15 dnů od schválení 3/15/2009 : Žádost o mimořádné přidělení bytu I. S. Popis : Paní I. S. si podala žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+1 na čp.917 pro svoji dceru. Nájemce tohoto bytu byl syn žadatelky, který tragicky zahynul. Nikdo s ním v bytě nebyl hlášen, proto není možno udělat zákonný přechod nájmu bytu. V bytě jsou provedeny nějaké úpravy na náklady nájemníka. Na účtu města zůstává předplacené nájemné ve výši ,- Kč, které bude předmětem dědického řízení. Nájemní smlouva na byt je uzavřena na dobu určitou jeden rok za smluvní nájemné. Usnesení : Rada města souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 7 v čp. 917 I. S. ml. po zemřelém bratrovi za smluvní nájemné na dobu určitou jeden rok. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 4/15/2009 : Nájemní smlouva č. 10N09/51 Popis : Projednání nájemní smlouvy na část parcely č.2214/3 o výměře 150 m2 v k. ú.

3 Bystřice nad Pernštejnem uzavřená mezi pronajímatelem -Pozemkovým fondem ČR a nájemcem - Městem Bystřice n. P. Na pronajaté části pozemku v lokalitě Rácová bude umístěna dočasná stavba dřevěného polootevřeného pavilonu. Pavilon je součástí projektu Bystřická zastavení - I. etapa. Bude sloužit jako místo pro odpočinek, jako vyhlídka a umístěný naučný panel jako zdroj informací. Pronajímatel souhlasí s realizací dočasné stavby, tj. dřevěného pavilonu. Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné ve výši 750,- Kč ročně dopředu vždy k běžného roku. Usnesení : Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 10N09/51 na část parcely č.2214/3 o výměře 150 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem mezi pronajímatelem - Pozemkovým fondem ČR a nájemcem - Městem Bystřice nad Pernštejnem Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař, Alena Prudká Termín : splněno usnesením 5/15/2009 : Prodloužení nájemního vztahu Popis : V roce 2005 byly na základě vyhlášeného záměru a vybraného nájemce uzavřeny 2 smlouvy s Moravským rybářským svazem. Jedna smlouva byla na Domanínský rybník. Tato smlouva byla úplatná a to za nájem Kč ročně. Druhá smlouva byla na zbývající rybníky v počtu 6. Tato smlouva nebyla úplatná, pouze vypočtené nájemné ve výši Kč bylo započítáváno proti provedené práci na údržbě, která byla vyčíslena na stejnou částku. Obě částky nebyly splatné, nýbrž se ke dni zdanitelného plnění vždy započetly.tyto smlouvy mají platnost do konce roku Moravský rybářský svaz nás požádal o prodloužení o 10 let s podmínkou aby obě smlouvy byly bezúplatné. Důvod bezplatného nájmu je plánované odbahnění Skaláku, na který MRS dostal dotaci a musí doložit svůj podíl ve výši 2 mil Kč. Na Domanínském rybníku by MRS prováděl pravidelnou údržbu přepadového zařízeníčištění. Vzhledem k tomu, že se o ty rybníky starají slušně a nemáme s nimi větších problémů doporučil bych toto prodloužení ke schválení. Usnesení : O D L O Ž E N O Hlasování : Pro: Proti: Zdržel se: Nehlasoval: Zodpovídá : Ing. Ivan Buchta Termín : 6/15/2009 : Rozdělení finančních prostředků z 2. kola grantu mládeže pro rok 2009 Popis : Komise sportu a mládeže vyhlásila 2. kolo pro rozdělení fin. prostředků z grantu mládeže. V tomto kole bude rozdělena zbývající částka ve výši ,- Kč. Termín pro podání žádostí byl stanoven do Jednání komise proběhne v pondělí dne Zde budou žádosti projednány a návrh na rozdělení předloží radě předseda komise Bc. Jiří Dufek ústně. Usnesení : Rada města Bystřice n. P. schvaluje návrh komise sportu a mládeže na rozdělení příspěvků z grantu aktivit zaměřených na mládež takto : DDM ve výši 2.100,- Kč, paní Magda Mifková ve výši 7.600,- Kč a Lezci z Vysočiny ve výši 6.500,- Kč. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing. Blanka Svobodová tajemník komise sportu a mládeže Termín : schváleno usnesením 7/15/2009 : Žádosti o prominutí poplatku z prodlení na základě vyhlášení amnestie Popis : 1/ E. S. žádá o prominutí penále ve výši 8403,- Kč, dluh za období 7/04-1/05 ve výši ,- Kč uhrazen a uhrazeno penále ve výši ,- Kč 2/ J. S. žádá o prominutí penále ve výši 479,- Kč, dluh za období 9/2008 ve výši 2 074,- Kč uhrazen a uhrazeno penále ve výši 500,- Kč

4 Usnesení 3/ V. V. žádá o prominutí penále ve výši 1 970,- Kč, dluh za období 3/09-7/09 ve výši ,- Kč uhrazen 4/ P. F. žádá o prominutí penále ve výši 2 661,- Kč, dluh za období 3/09-5/09 ve výši ,- Kč uhrazen 5/ M. D. žádá o prominutí penále ve výši 1 431,- Kč, dluh za období 4/09-5/09 ve výši 8 480,- Kč uhrazen 6/ J. Š. žádá o prominutí penále ve výši 9 482,- Kč, dluh za období 10/08-7/09 ve výši ,- Kč uhrazen 7/ P. P. žádá o prominutí penále ve výši 585,- Kč, dluh za období 3/09 ve výši 3 162,- Kč uhrazen 8/ Z. K. žádá o prominutí penále ve výši 415,- Kč, dluh za období 6/09 ve výši 3 530,- Kč uhrazen 9/ M. M. žádá o prominutí penále ve výši ,- Kč, dluh za období 6/08-6/09 ve výši ,- Kč uhrazen 10/ L. B. žádá o prominutí penále ve výši 2 022,- Kč, dluh za období 3/09-7/09 ve výši ,- Kč uhrazen 11/ V. P.e žádá o prominutí penále ve výši ,- Kč, dluh za období 6/08-7/09 ve výši ,- Kč uhrazen 12/ K. Š. žádá o prominutí penále ve výši 2 112,- Kč, dluh za období 5/09-6/09 ve výši ,- Kč uhrazen 13/ J. Š. žádá o prominutí penále ve výši ,- Kč, dluh za období 10/08-6/09 ve výši ,- Kč uhrazen 14/ M. V. a/ platební rozkaz za období 2/03-9/03,zaplacen dluh ve výši ,- Kč,zaplaceno penále ve výši 5 626,-Kč, zbývá zaplatit penále ve výši ,- Kč a náklady řízení ve výši 8 510,- Kč b/ dluh za období 1/06-11/06 ve výši ,- Kč uhrazen, zbývá zaplatit celé penále ve výši ,-Kč - žádá o prominutí penále nebo jeho části, ale na základě vyhlášené amnestie neuhradila nic - doporučuji dodržet směrnici o vymáhání pohledávek a po zaplacení ½ penále je možno zažádat o odpuštění druhé ½ 15/ Z. N. a/ platební rozkaz za období 2/03-5/03,zaplacen dluh ve výši 6795,- Kč,zaplaceno penále ve výši ,-Kč, zbývá zaplatit penále ve výši 8 987,- Kč a náklady řízení ve výši 6 750,- Kč b/ dluh za období 5/07-5/09 uhrazen ve splátkách, zbývá zaplatit celé penále ve výši 4980,-Kč - žádá o prominutí penále nebo jeho části, ale na základě vyhlášené amnestie neuhradila nic - doporučuji dodržet směrnici o vymáhání pohledávek a po zaplacení ½ penále je možno zažádat o odpuštění druhé ½ : Rada města souhlasí s prominutím poplatku z prodlení u žadatelů pod body č.1-13 a

5 nesouhlasí s prominutím poplatku z prodlení u žadatelů pod body č Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 8/15/2009 : Žádost manželů M. o povolení úpravy bytu zvětšení o jednu místnost Popis : Manželé M. si podali žádost o povolení zvětšení bytu o velikosti 2+1 na byt 3+1. Ze sousedního bytu by převzali jednu místnost. Před časem se již obrátili na OBH, kde jim bylo sděleno, že takováto úprava jim nebude povolena. Důvodem je to, že mezipokojové příčky nejsou dostatečně odhlučněny a v případě odstěhování jednoho nebo druhého nájemníka by mohlo dojít k problému, že je vše slyšet. Pokud by se tato úprava povolila, muselo by dojít k odhlučnění těchto zdí a pak také k přepočítání podlahové plochy bytů, která by se změnila, případně zmenšila o hlukovou izolaci. V těchto typech domů, kde Machovi bydlí, jsou jen dvoupokojové byty. Je mnoho volných bytů, a to i 3 pokojových. Je možno se přihlásit do výběrového řízení na byt 3+1. Usnesení : Rada města nesouhlasí s povolením úpravy bytu spočívající ve zvětšení bytu o jeden pokoj z bytu sousedního. Hlasování : Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing.Věra Vančová 9/15/2009 : Vestavba kiosku v domě č. p. 4, Masarykovo náměstí Popis : Vzhledem k požadavkům občanů a vlastníků staveb na náměstí došlo ke změně v projektu Revitalizace veřejných prostranství v centru Bystřice nad Pernštejnem. Změnou se ruší stavba kiosku u křižovatky v prostoru před papírnictvím. Prodej novin a zmrzliny na náměstí bude po rekonstrukci prostor ve vestavbě v objektu č.p. 4 na náměstí /prodejna Jízdní kola/. Zrušení stavby kiosku vyvolalo následně změny klidové zóny u křižovatky, zvětšení plochy, úpravu tvaru a profilu parčíku včetně úpravy pískových chodníků a jejich napojení na okolní komunikační plochy. Stavba kiosku je zrušena včetně přípojky elektriky, přípojky vodovodu, napojení kanalizace a přeložky plynu. Plocha po plánované stavbě kiosku bude provedena ve stejné skladbě jako okolní plochy - pojízdný chodník z mozaiky 60x60 mm na ploše 31,81 m 2. Původní rozpočet na stavbu kiosku i s přeložkou inženýrských sítí byl 1, 250 mil, Kč bez DPH, rozpočet na vestavbu do č.p. 4 je 845 tis. Kč bez DPH, tzn. výrazné snížení nákladů. Tato změna přinese nejen výše zmíněné snížení nákladů, ale jistě i vizuální harmonii v dolní části zrekonstruovaného náměstí. Vestavba kiosku nesouvisí s revitalizací náměstí a je součástí samostatné projektové dokumentace a samostatného stavebního povolení. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje vestavbu kiosku v budově č.p. 4 na Masarykově náměstí, Bystřice nad Pernštejnem. Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař, Alena Prudká Termín : splněno usnesením 10/15/2009 : Zpráva z komise výstavby konané dne Popis : 1. J. Š.

6 - žádost o prodej předzahrádky u domu č.p. 16 část parc. č. 526/1 v k.ú. Karasín a zřízení věcného břemene na obecní cestě parc. č. 515/2 Vyjádření OV: OV souhlasí s prodejem předzahrádky a zřízením věcného břemene na cestě parc. č. 515/2 na případné vybudování inženýrských sítí. Komise výstavby souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 526/1 (předzahrádka) a parc. č. 515/2 se současným zřízením věcného břemene pro inženýrské sítě za část parc. č. 184/4, což je část cesty nad Karasínem ODLOŽIT vyjádření osadního výboru bude nové. 2. M. M. - žádost o prodej pozemku parc. č. 267/2 k.ú. Bratrušín o výměře 68 m 2 za účelem umístění septiku pro RD č. p (sousední pozemek). Komise výstavby souhlasí se směnou parc. č. 267/2 za část pozemku p. č. 147/4, což je část stávající cesty vedoucí směrem k silnici I/ P. D. - žádost o prodej pozemku parc. č. 47/1 v k.ú. Pivonice u Lesoňovic o rozloze cca 1300 m 2 Vyjádření OV: Osadní výbor doporučuje prodej. Komise výstavby nedoporučuje prodej z důvodu možné budoucí výstavby RD a navrhuje pronájem. 4. P. J. - žádost o změnu ÚP Bystřice n. P.: zařazení pozemku parc. č. 1863/3 k.ú. Bystřice n. P. mezi pozemky určené k výstavbě rodinných domů Komise výstavby nedoporučuje zařazení pozemku do plochy určené k výstavbě RD, neboť tato plocha je v územním plánu stanovena jako rezerva. V současné době je plocha určená k výstavbě RD v lokalitě Rovinky. 5. P. V. - žádost o prodej části pozemku parc. č. 17/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem dle vyznačení ve snímku KM Komise výstavby souhlasí s prodejem pozemku za podmínky zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě a ponechání prostoru jako součást veřejného prostranství 6. M. V. - žádost o prodej pozemku parc. č. 151/8 v k.ú. Domanínek, který sousedí se zahradou žadatele Komise výstavby nedoporučuje prodej z důvodu zachování přístupu na pozemek parc. č. 146/2, která je ve vlastnictví města. 7. A. D. - žádost o prodej části pozemku parc. č. 1847/46 k.ú. Bystřice n. P., který sousedí s pozemkem žadatelky a je zde postaven rodinný dům K bodu 7 a 8: Komise se spíše přiklání k výstavbě nového domu ovšem za předpokladu zachování průchodu k řece. Tato podmínka byla tlumočena M. S., která s průchodem souhlasí viz. její vyjádření. Komise výstavby nesouhlasí s navrhovaným řešením A. D. a schvaluje výstavbu nového domu, dle návrhu M. S., se zachováním průchodu k řece. 8. M. S. - žádost o prodej pozemku parc. č. 1847/46 k.ú. Bystřice n. P. o výměře 411 m 2 za účelem výstavby RD

7 Komise výstavby souhlasí s prodejem pozemku na výstavbu domu za předpokladu zachování průchodu k řece v šíři minimálně 2 metry. 9. manželé J., P., H. - žádost o prodej části parcely č.37/13 v k.ú. Karasín dle nákresu ve snímku KM Komise výstavby doporučuje prodej části parc. č. 37/13. Před samotným prodejem je nutné vytyčit trasu vodovodu a v případě jeho přítomnosti v prodávaném pozemku zřídit věcné břemeno ODLOŽIT vyjádření osadního výboru bude nové. Usnesení 10. manželé S. - žádost o prodej pozemku parc. č. 477 k.ú. Domanín o výměře 38 m 2 Osadní výbor souhlasí s prodejem pozemku, upozorňuje však na to, že sousední pozemky parc. č. 447 a 448 nemají shodné vlastníky. Je třeba prověřit, zda prodejem obec neporuší nějakou svoji povinnost ve smyslu zajištění přístupu. Komise výstavby doporučuje prodej pouze části parc. č. 477 tak, aby byl zachován přístup na parc. č Z. Š. ml., - žádost o prodej části pozemku v k.ú. Domanín dle nákresu ve snímku KM Osadní výbor souhlasí s prodejem dle předloženého nákresu Komise výstavby doporučuje prodej části parc. č. 450/4 a části parc. č s výjimkou prostoru určeného pro VO. 12. J. K. - žádost o prodej pozemku u bytového domu č.p. 721 ul. Větrná za účelem výstavby terasy - dle přiloženého plánku Komise výstavby nedoporučuje prodej a následnou výstavbu terasy z důvodu jednotného vzhledu bytovek. : 1. Rada města odkládá rozhodnutí. 2. Rada města doporučuje ZM směnu pozemku parc. č. 267/2 za část pozemku parc. č. 147/4 vše v k. ú. Bratrušín mezi městem a M. M. 3. Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemku p. č. 47/1 v k.ú. Pivonice P. D. 4. Rada města nedoporučuje ZM zařazení pozemku 1863/3 v k. ú. Bystřice n. P. do plochy určené k výstavbě. 5. Rada města doporučuje ZM prodej část pozemku p. č. 17/1 v k.ú. Bystřice n. P. P. V. Cena 150,- Kč /m Rada města nedoporučuje ZM prodej pozemku p. č. 151/8 v k.ú. Bystřice n. P. M. V. 7. Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 1847/46 v k.ú. Bystřice n. P. A. D. 8. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 1847/46 v k.ú. Bystřice n. P. se zachováním průchodu k řece v šíři minimálně 2 metry M. S. Cena 300,- Kč /m Rada města odkládá rozhodnutí. 10. Rada města doporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 477 v k.ú. Domanín manželům S. s tím, že zaměření pozemku bude provedeno za přítomnosti manželů Š. z Domanína. Cena 20,- Kč /m Rada města doporučuje ZM prodej části pozemků p. č. 450/4 a 1012 v k.ú. Domanín Z. Š. ml. Cena 20,- Kč /m Rada města nedoporučuje ZM prodej části pozemku p. č. 1098/1 v k.ú. Bystřice n. P. J. K.

8 Zodpovídá : Bc. Josef Vojta, místostarosta Termín : Zpracoval : Bc. Josef Vojta, místostarosta Přílohy : katastrální mapy 11/15/2009 : Rozpočtová opatření Popis : Finanční odbor předkládá radě města návrh výdajových rozpočtových opatření č a příjmových rozpočtových opatření č Usnesení : Rada města schvaluje provedení výdajových rozpočtových opatření č a příjmových rozpočtových opatření č Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:2 nepřítomna MUDr. Sáblíková Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 12/15/2009 : Poskytnutí daru Cisterciáckému opatství Porta Coeli Popis : Francouzská firma Thuasne CR, která se zabývá výrobou zdravotnického sortimentu a hodlá rozšířit výrobu v Předklášteří. V této firmě je zaměstnáno v současnosti 6 žen z Bystřice nad Pernštejnem, v případě rozšíření výroby můžeme očekávat i další pracovní místa pro ženy z Bystřice. Starosta Předklášteří našel vhodný prostor v areálu kláštera Porta Coeli hospodářskou budovu, podmínkou je však rekonstrukce střechy ve výši 1,75 mil. Kč. Na rekonstrukci poskytl dar kraj Jihomoravský ve výši ,- Kč, město Tišnov ve výši ,- Kč. Na město Bystřice se žádostí o poskytnutí finančního daru obrátila konventní převorka kláštera, která argumentuje udržením a stabilizací pracovních míst v regionu. Daňový příjem v případě 6 zaměstnanců má město cca 1.000,- Kč ročně. Usnesení : Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč klášteru Porta Coeli v Předklášteří. Hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:1 Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 13/15/2009 : Zápis ze zasedání DR Areálu sportu s.r.o. Popis : Dne proběhlo třetí zasedání dozorčí rady Areálu sportu s.r.o. v roce Předseda DR předkládá zápis ze zasedání DR v příloze (rovněž byl zaslán v elektronické podobě). Usnesení : Rada města bere na vědomí zprávu č. 3/09 ze zasedání DR Areálu sportu s.r.o. Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 Zodpovídá : Mgr. Miroslav Novák Termín : splněno usnesením 14/15/2009 : Připomínky a stížnosti na úroveň školního stravování Popis : Rada města projednala připomínky a stížnost ředitele Základní školy TGM Bystřice nad Pernštejnem na úroveň školního stravování. I když byla úroveň školního stravování projednávána v minulosti několikrát, ke zlepšení nedošlo. Úroveň stravování hodnotí negativně nejen zaměstnanci školy, ale i rodiče a žáci. Seznam vyjmenovaných nedostatků je uveden v příloze stížnosti. Nejčastěji zmiňovanými nedostatky jsou : málo příloh z čerstvé zeleniny, velké množství polotovarů s nezdravými chemikáliemi, nevhodná kombinace jídel, malá pestrost jídelníčku, tvrdé a vysušené maso bez chuti, špatný popis jídel, apod. Usnesení : Rada města bere na vědomí stížnost na úroveň školního stravování. Rada města ukládá starostovi města : 1) projednat situaci s vedoucí školního stravování paní Lenkou Luňákovou

9 2) prověřit situaci u odběratelů mimo Bystřici nad Pernštejnem 3) zajistit nezávislého posuzovatele úrovně stravy. Hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 Zodpovídá : Ing. Karel Pačiska, starosta Termín : neprodleně 15/15/2009 : Souhlas s podáním žádostí o dotaci na projekty - cyklotrasy Popis : Již takřka rok připravujeme několik projektů na cyklostezky. Jejich cílem je zajistit bezpečné propojení mezi Bystřicí a nejbližšími místy, kam se často a obvykle jezdí na kole, tj. k Domanínskému rybníku a na Borovinku do Domanína. Projekčně se jedná o 3 samostatné stavební projekty, které jsou ve fázi územního řízení. K se podávají žádosti do ROP JV o dotaci. Chtěli bychom podat 2 žádosti. První z nich ponese název Zvýšení bezpečnosti mezinárodní cyklotrasy v úseku Bystřice n. P. Domanín a budou do ní zahrnuty dvě projektované cyklostezky, tj. úsek Lužánky Domanínek a úsek Domanínek Borovinka včetně úprav dopravního značení na I/19 kvůli jejímu bezpečnému přejetí. Do druhé žádosti chceme dát úsek od letiště k Domanínskému rybníku a ponese název Vymístění nemotorové dopravy ze silnice I/19 v úseku Bystřice n. P. Domanínský rybník. Usnesení : Rada města souhlasí s podáním projektů Zvýšení bezpečnosti mezinárodní cyklotrasy v úseku Bystřice n. P. Domanín a Vymístění nemotorové dopravy ze silnice I/19 v úseku Bystřice n. P. Domanínský rybník. Zodpovídá : Ing. Aleš Sitař 16/15/2009 : Revitalizace Rácová schválení smlouvy o přijetí dotace Popis : Město Bystřice nad Pernštejnem obdrželo dne od Státního fondu životního prostředí ČR návrh smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP, prioritní osa 6. SFŽP se v návrhu zavazuje poskytnout Městu Bystřice n. P. dotaci ve výši ,05 Kč na akci Město Bystřice nad Pernštejnem revitalizace lokality Rácová 1. etapa. Dotace je určena na spolufinancování uvedené akce. Návrh uvedené smlouvy č byl podepsán ze strany SFŽP ČR dne Usnesení : Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje předložený návrh smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP, prioritní osa 6, podepsaný oprávněným zástupcem poskytovatele dne Zodpovídá : Bc. Josef Vojta Termín : splněno usnesením 17/15/2009 : Prodej myčky na nádobí vyřazené v ZŠ TGM Popis : O prázdninách letošního roku byla ve výdejně jídel namontována nová myčka pořízení nové myčky na nádobí bylo schváleno radou s odloženým financováním. Původní myčka z roku 1988 byla vyřazena, uschována a nabídnuta k prodeji. Nechali jsme vypracovat znalecký posudek na obvyklou cenu myčky a za tuto cenu ji prodat. Obvyklá hodnota stanovená znalcem je 2800,- Kč Usnesení : Rada města schvaluje prodej myčky na nádobí za obvyklou cenu stanovenou znaleckým posudkem. Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová 18/15/2009 : Pronájem víceúčelového hřiště Tenisovému klubu za účelem získání dotace z ČSTV

10 Popis : Víceúčelové tréninkové hřiště u tenisových kurtů v Bystřici n.p. je ve vlastnictví Města Bystřice a je pronajato Areálu sportu, který je provozuje, udržuje a hradí služby. S projednáváním možnosti dotace na vybudování tenisových kurtů a vybudování zastřešení víceúčelového hřiště, jsme narazili na problém, že nelze vybudovat investici na podnajatém majetku. Navrhujeme následující řešení, vyjmout víceúčelové hřiště z nájemní smlouvy s Areálem sportu, toto pronajmout Tenisovému klubu za účelem získání dotace na dobu 15 let a v případě získání dotace. Tenisový klub by víceúčelové hřiště podnajal Areálu sportu. Provoz by zajišťoval Areál sportu tak jako doposud a současně hradil náklady provozní a další související náklady. Usnesení : Rada města schvaluje nájemní smlouvu s Tenisovým klubem na pronájem víceúčelového hřiště. Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová Příští zasedání rady města se bude konat : V Bystřici nad Pernštejnem dne Ing. Karel Pačiska starosta města Bc. Josef Vojta místostarosta města

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 5 /2008 konané dne 08.04.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 10 /2011. konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 10 /2011 konané dne 19.7.2011 v zasedací místnosti MěÚ ve 14:30 hodin Přítomni Ing. Karel Pačiska,

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2008 konané dne 05.02.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

KK navrhuje použít finanční prostředky následovně.

KK navrhuje použít finanční prostředky následovně. M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 9 /2008 konané dne 08.07.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 7 /2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 7 /2011 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 7 /2011 konané dne 17.5.2011 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Členové rady : Hosté. Omluveni

Členové rady : Hosté. Omluveni M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 /2009 konané dne 22.9.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 17 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 17 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 17 / 2015 konané dne 8.12.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 / 2015 konané dne 24.11.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 1 /2008 konané dne 15.01.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 6/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh na vyhlášení grantového

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 12 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 12 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 12 / 2013 konané dne 24.9.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová,

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3 7. schůze rady města konaná dne 9.3.2016 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Oprava

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Město Pohořelice Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Zápis č. 14/2013. paní Monika Plháková, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, paní Alena Kurincová, pan RNDr.

Zápis č. 14/2013. paní Monika Plháková, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, paní Alena Kurincová, pan RNDr. Zápis č. 14/2013 Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 17.října 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Tovární 1287 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 254/10/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Město Pohořelice Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Účast zastupitelů: 18 při zahájení, 18 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40)

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40) Zápis č. 04/2016 z jednání_zastupitelstva obce Milovice u Hořic_ze dne 27.dubna 2016_ Přítomni : viz prezenční listina Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška,

Více

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004 setrvání v realizaci ČOV za podmínek uvedených v přiloženém zápise Pro: 10 proti: 1, zdržel se hlasování: 0 Vypracovat novelizaci vyhlášky

Více

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2015 konaného dne 27. 4.2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009

P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009 P o z v á n k a n a j e d n á n í r a d y č. 5. dne 2.3.2009 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Vyhodnocení jednání ZO ( starosta ) 4. Zajištění jarního úklidu ( starosta, Ing. Hladík ) 5. Různé

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM Zastupitelstva města, které se konalo 1/18 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.25 hodin.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 26. 1. 2011

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 26. 1. 2011 Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 26. 1. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Informace z 22. schůze Rady města Milevska

Informace z 22. schůze Rady města Milevska Informace z 22. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 01.12. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

RO 62. VÝTAH z USNESENÍ z 62. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 4. 3. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 62. VÝTAH z USNESENÍ z 62. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 4. 3. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 62. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zvýšení nákladního

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) konané dne 7.1.2015 od 15:45 v kanceláři vedoucího OSNMM Přítomni: MUDr. Ondřej Štěrba František Kadeřábek Ing. Zdeněk Bezděka Ing. Zdeněk

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 27. 7. 2015. místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 27. 7. 2015. místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 27. 7. 2015 dne: 27. 7. 2015 začátek: 19.00 hod místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany omluveni: J. Kučerová 1) Zahájení Starosta zahájil

Více

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konání: 12. května 2014 ve 14.00 hod., zasedací místnost tajemníka, budova ul. Pardubická 67 Přítomní: viz prezenční listina,

Více

Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná konaného dne 9. září 2013 v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná konaného dne 9. září 2013 v zasedací místnosti OÚ Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná konaného dne 9. září 2013 v zasedací místnosti OÚ Přítomní členové ZO: M. Bendeková, G. Balatková, F. Kolbová, M. Janeček, A. Miščík, J. Parma, R.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 5-2010 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 29. 4. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30.10.2013 Program: 1. Příprava rozpočtu pro r. 2014 2. Návrh rozpočtového opatření č. 7 3.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Usnesení. z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod

Usnesení. z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod Usnesení z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod 1/8/2011 Rada obce schválila program 8. zasedání rady obce Baška tak, jak byl předloţen ----------- Ad 2) Kontrola

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly:

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly: Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 15/2011 které se konalo ve středu 14. 12. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 16 /2009 konané dne 10.11.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více