Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav Krchňák Ing. Otto Buš Gabriela Valová Starosta zahájil jednání řádné schůze Rady města za přítomnosti 7 členů (včetně starosty města). Program: 1. Zahájení - schválení programu - volba ověřovatelů zápisu - kontrola plnění úkolů Předkladatel: p. Jiří Částečka 2. Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni Předkladatel: Ing. Zdeněk Studeník 3. Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni Předkladatel: Ing. Zdeněk Studeník 4. Finanční transakce Předkladatel: Ing. Zdeněk Studeník 5. Smlouva o dopravě písku při povodních Předkladatel: Ing. Rostislav Frydrych 6. Revize směrnice IV.2 Pro zadávání veřejných zakázek Předkladatel: Mgr. Lucie Rázlová 7. Směrnice č. 3/2013 Organizační řád Městské policie Valašské Meziříčí Předkladatel: Bc. Ivan Kadora 8. Informace o asistentech prevence kriminality Předkladatel: Bc. Ivan Kadora; Ing. arch. Dagmar Vávrová 9. Partnerská spolupráce 2014 Předkladatel: Ing. arch. Dagmar Vávrová 10. Darování movitého majetku Dětskému folklornímu souboru Ovečky Předkladatel: Ing. Hana Skácalová 11. Žádost společnosti JASY Vsetín s. r. o. o zpětvzetí penalizační faktury č. KOF00357 Předkladatel: Ing. Hana Skácalová 1

2 12. Městská knihovna Valašské Meziříčí - převod movitých věcí k hospodaření Předkladatel: Ing. Hana Skácalová 13. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Valašské Meziříčí za II. pololetí 2013 Předkladatel: Ing. Hana Skácalová; Bc. Jarmila Ptáčková; Mgr. Václav Chajdrna 14. Organizační záležitosti Mateřské školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace Předkladatel: Ing. Hana Skácalová 15. Řešení platových záležitostí u ředitelů příspěvkových organizací Předkladatel: Ing. Hana Skácalová 16. Smlouva o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Povodím Moravy, s. p. Předkladatel: Ing. Hana Skácalová 17. Úprava finančních plánů příspěvkových organizací města Valašské Meziříčí na rok 2013 Předkladatel: Ing. Hana Skácalová 18. ZŠ Šafaříkova řešení škody vzniklé organizaci Předkladatel: Ing. Hana Skácalová 19. Žádost o zřízení nadačního fondu v budově Mateřské školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace Předkladatel: Ing. Hana Skácalová 20. Žádost o udělení výjimky podle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2010 pro pořádání kulturní akce pro veřejnost ohňostroj Předkladatel: Ing. Hana Skácalová 21. Bytové záležitosti Předkladatel: 22. Majetkové transakce Předkladatel: 23. Vydání Nařízení města č. 4/ Tržní řád Předkladatel: Mgr. Václav Chajdrna 24. Změna Řádu veřejného pohřebiště a návrh smlouvy o nájmu hrobového místa Předkladatel: Mgr. Václav Chajdrna 25. Mobilní průvodce pro město Valašské Meziříčí Předkladatel: Ing. Josef Matocha 26. Organizační a personální záležitosti Předkladatel: Ing. Josef Matocha 27. Různé 1. Schválení programu Starosta seznámil členy Rady města s programem řádné schůze Rady města. Dále byl program doplněn o dodatečné materiály, které byly předloženy na místě. 4.7 Investiční dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši ,- Kč na realizaci projektu "Bezpečné přechody na silnici I. třídy ve Valašském Meziříčí" 2

3 22.22 Revokace usnesení č. R 76/51, bod č. 1 ze dne Ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem nebytového prostoru č. 001 a č. 002 o celkové výměře 117 m 2 a poměrné části společných prostor v administrativní budově na ulici Zašovská č. p. 784 ve Valašském Meziříčí 27.1 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Valašské ekocentrum výukový areál 27.2 Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace - žádost o posílení investičních zdrojů organizace 2. Volba ověřovatelů zápisu příloha č. 78/1, předkládá p. Částečka Rada města projednala volbu ověřovatelů zápisu bez připomínek. Usnesení: R 78/01 Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana MUDr. Miroslava Krchňáka a pana Ing. Ottu Buše. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka 3. Kontrola plnění usnesení Tajemník informoval o kontrole plnění usnesení a úkolů ze zápisů Rady města a Zastupitelstva města. 4. Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni příloha č. 78/2, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni pí Wrzecká skutečný výsledek hospodaření vykazuje nižší hodnotu oproti plánu, a to především kvůli letnímu koupališti, kde jsme ušetřili peníze na opravy. Byly plánované opravy dlažeb okolo ochozů, které jsme udělali částečně. Samozřejmě, když se podíváte, tak je tam výdělek na vstupném. Ještě bych chtěla zmínit, že jsou větší náklady na zimní stadion z důvodu elektrické energie, protože jak jsme začali mrazit v srpnu, kdy byly teploty 40 C, tak to šlo velmi těžce. 3

4 p. Částečka dobře. Máme stanovený termín valné hromady? Pí Wrzecká domnívám se, že ne. Bylo by tedy třeba nějaký termín sjednat. Usnesení: R 78/02 Rada města bere na vědomí výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni Ing. Zdeněk Studeník 5. Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni příloha č. 78/3, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni Ing. Petřek podal komentář k předloženým materiálům. Ing. Netolička jedeme nad plán a skončíme mírně nad plánem. p. Urbánek vy máte pojištěný majetek? Ing. Netolička ano. p. Urbánek a máte to napřímo nebo přes makléře? Ing. Netolička přes makléře. Usnesení: R 78/03 Rada města bere na vědomí výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni Ing. Zdeněk Studeník 6. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly 329 Ministerstva zemědělství na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí roku 2013 do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 ve výši ,- Kč příloha č. 78/4.1, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly 329 Ministerstva zemědělství na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí roku 2013 do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 4

5 2013 ve výši ,- Kč bez připomínek. Usnesení: R 78/04 1. Rada města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, kapitoly 329 Ministerstva zemědělství ve výši ,- Kč na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí roku Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 50, položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, pod účelovým znakem 29008, org , ve výdajové části na orj. 50, oddílu ( ) 1036 Výdaje na správu v lesním hospodářství u běžných výdajů OŽP celkem (v rozpisu výdajů na orj. 50, oddílu ( ) 1036, položku 5213, org Neinvestiční transfer na činnost odborného lesního hospodáře podnikatelským subjektům - právnické osoby - dotace, ÚZ 29008). Ing. Zdeněk Studeník 7. Rozpočtové opatření - přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 u orj. 130 Investice příloha č. 78/4.2, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala rozpočtové opatření - přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 u orj. 130 Investice bez připomínek. Usnesení: R 78/05 Rada města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 ve výši ,- Kč z orj. 130, oddílu ( ) Výdaje na komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené u investičních výdajů (v rozpisu výdajů z orj. 130, oddílu ( ) 3639, položky 6121, org OKS Projektové a průzkumné práce) na orj. 130, oddíl ( ) Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek u investičních výdajů (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddíl ( ) 3322, položku 6121, org Muzejní a galerijní centrum, realizace - vlastní prostředky). Ing. Zdeněk Studeník 5

6 8. Rozpočtové opaření přesun ve výdajové části rozpočtu Města Valašské Meziříčí na rok 2013 u orj. 30 OŠKS a orj. 31 Poličná příloha č. 78/4.3, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala rozpočtové opaření přesun ve výdajové části rozpočtu Města Valašské Meziříčí na rok 2013 u orj. 30 OŠKS a orj. 31 Poličná bez připomínek. Usnesení: R 78/06 1. Rada města schvaluje navýšení závazného ukazatele rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvkové organizaci obce Poličná, IČ: o částku 5.748,- Kč dle předloženého návrhu. 2. Rada města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 ve výši 5.748,- Kč z orj. 30, oddílu ( ) Výdaje na základní školy u běžných výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 30, oddílu ( ) 3113, položky 5169, org ZŠ - nákup ostatních služeb) na orj. 31, oddíl ( ) Výdaje na základní školy u běžných výdajů obce Poličná celkem (v rozpisu výdajů na orj. 31, oddíl ( ) 3113, položku 5339, org ZŠ Poličná - doplatek). Ing. Zdeněk Studeník 9. Přijetí finančního příspěvku od Regionu Bílé Karpaty do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 v celkové výši ,86 Kč příloha č. 78/4.4, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala přijetí finančního příspěvku od Regionu Bílé Karpaty do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 v celkové výši ,86 Kč bez připomínek. Usnesení: R 78/07 1. Rada města schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši ,86 Kč do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013, a to na akci "Altán v areálu zámeckého parku Kinských", přičemž akce byla realizována a uhrazena z vlastních zdrojů v roce Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 o finanční částku ve výši ,86 Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 60, položku Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (Altán v areálu zámeckého parku 6

7 Kinských), org , ve výdajové části u běžných výdajů na orj. 80, oddíl ( ) Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6409, položky 5901, org Finanční rezerva rozpočtu). Ing. Zdeněk Studeník 10. Navýšení rozpočtu Města Valašské Meziříčí na rok 2013 v příjmové a výdajové části u orj. 100 MP ve výši 6.368,- Kč příloha č. 78/4.5, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala navýšení rozpočtu Města Valašské Meziříčí na rok 2013 v příjmové a výdajové části u orj. 100 MP ve výši 6.368,- Kč bez připomínek. Usnesení: R 78/08 Rada města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 o finanční částku ve výši 6.368,- Kč, a to následovně: v příjmové části u kapitálových příjmů na orj. 100, oddíl ( ) 5311, položku 3113, org , ve výdajové části u běžných výdajů na orj. 100, oddíl ( ) 5311 Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek u běžných výdajů MP celkem (v rozpisu výdajů na orj. 100, oddíl ( ) 5311, položku 5137, org drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč). Ing. Zdeněk Studeník 11. Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 u orj. 10 OOZ příloha č. 78/4.6, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 u orj. 10 OOZ bez připomínek. 7

8 Usnesení: R 78/09 Rada města schvaluje rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 celkem ve výši ,- Kč, a to následovně: ,- Kč z orj. 10, oddílu ( ) Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů z orj. 10, oddílu ( ) 6171, položky 5011, org Platy pracovníků MěÚ) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5011, org Platy pracovníků - OSPOD - dotace, ÚZ 13011), ,- Kč z orj. 10, oddílu ( ) Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů z orj. 10, oddílu ( ) 6171, položky 5031, org Sociální pojištění) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5031, org Sociální pojištění - OSPOD - dotace, ÚZ 13011), 4.000,- Kč z orj. 10, oddílu ( ) Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů z orj. 10, oddílu ( ) 6171, položky 5032, org Zdravotní pojištění) na orj. 10, oddíl ( ) 6171 Výdaje na činnost místní správy u mzdových výdajů OOZ celkem (v rozpisu výdajů na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5032, org Zdravotní pojištění - OSPOD, ÚZ 13011). Ing. Zdeněk Studeník 12. Investiční dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši ,- Kč na realizaci projektu "Bezpečné přechody na silnici I. třídy ve Valašském Meziříčí" příloha č. 78/4.7, předkládá Ing. Studeník Rada města projednala investiční dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši ,- Kč na realizaci projektu "Bezpečné přechody na silnici I. třídy ve Valašském Meziříčí" bez připomínek. Usnesení: R 78/10 1. Rada města schvaluje přijetí investiční dotace na základě dodatku ke smlouvě č. 490/2013/1 z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 na realizaci akce "Bezpečné přechody na silnici I. třídy ve Valašském Meziříčí" v celkové předpokládané výši ,- Kč. 8

9 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2013 o finanční částku ve výši 1.474,- Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 60, položku Investiční přijaté transfery ze státních fondů (Bezpečné přechody), org , ÚZ 91628, ve výdajové části u investičních výdajů na orj. 130, oddíl ( ) Výdaje na ostatní záležitosti pozemních komunikací u investičních výdajů OKS (v rozpisu výdajů na oddíl ( ) 2219, položku 6121, org Bezpečné přechody- dotace, ÚZ 91628). Ing. Zdeněk Studeník 13. Smlouva o dopravě písku při povodních příloha č. 78/5, předkládá Ing. Frydrych Rada města projednala Smlouvu o dopravě písku při povodních. Ing. Frydrych jedná se o uzavření smlouvy o dopravě písku. Doteď byla tato služba zajišťována prostřednictvím nákladního automobilu značky Avia jednotky SDH Podlesí, ale na bezpečnostní radě bylo navrženo toto auto vyřadit z užívání. Dopravu je tedy třeba zajistit nějak jinak, proto je navržena smlouva se společností Městské lesy a zeleň. Usnesení: R 78/11 Rada města schvaluje Smlouvu o dodávce dopravy mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností Městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem V Sadě 726, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. Ing. Rostislav Frydrych 9

10 14. Revize směrnice IV.2 Pro zadávání veřejných zakázek příloha č. 78/6, předkládá Mgr. Rázlová Rada města projednala Revize směrnice IV.2 Pro zadávání veřejných zakázek. Mgr. Rázlová revize směrnice byla vyvolána novelizací zákona o veřejných zakázkách, která si klade za cíl snížení administrativní zátěže a finančních nákladů, jak na straně zadavatelů, tak na straně dodavatelů. Jedná se o změny menšího rozsahu, navrhuje se pouze změna výše finančních limitů pro jednotlivé kategorie veřejných zakázek malého rozsahu. Revize si přímo nevynutí změnu stávajících obchodních podmínek, nicméně v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 je možné, že bude nutné provést některé dílčí změny, a tak jsme si dovolili vám obchodní podmínky předložit na stůl. Jedná se o terminologické změny, takže proto je předkládáme takto narychlo. Mgr. Trčka spodní hranice u dodávek zůstává stejná? Mgr. Rázlová ano. Ing. Buš já jsem byl zastáncem toho, aby se kategorie C zrušila úplně, nicméně vůle k tomu není, tak navrhuji změnu limitů u kategorie B od 500 tis. Kč do 3 mil. Kč a u kategorie C od 3 mil. Kč do 6 mil. Kč u stavebních prací a u služeb kategorie B od 200 tis. Kč do 1 mi. Kč a kategorie C od 1 mil. Kč do 2 mil. Kč. p. Urbánek můžu se zeptat, co tě k tomu vede? Ing. Buš nevím, jestli jsi to nějak studoval, ale asi před půl rokem zpátky jsme se na jednání rady dohodli, že kategorii C stejně použijeme pouze tehdy, pokud to rada schválí dopředu. Veřejné zakázky malého rozsahu kategorie C se provádí prostřednictvím elektronické aukce, pokud rada rozhodne, že nebude aukce, tak se postupuje podle kategorie B, tedy elektronickým podáním nabídky. Je to můj návrh a o nic nejde. Je jedno, jestli se ty limity zvýší z 1 mil. Kč na 1,5 mil. nebo na 3 mil. Kč, jak navrhuji já. PhDr. Medková paní magistra se zmínila, že by to neměnila a já se ptám proč. Z jakého důvodu? Mgr. Rázlová tyto limity, které navrhujete, nebyly projednány, vedoucí odborů neměli možnost se k tomu vyjádřit, respektive limity, které předkládáme, s těmi vedoucí souhlasili. p. Částečka to není důvod. Ing. Buš s vyššími limity budou vedoucí souhlasit ještě více, protože to je i ulehčení práce. Vedoucí to odsouhlasili, protože nepředpokládali, že by se ty limity mohly zvýšit. p. Částečka takže hlasujeme o protinávrhu pana Ing. Buše. Usnesení: R 78/12 Rada města schvaluje revizi směrnice IV.2 Pro zadávání veřejných zakázek dle upraveného návrhu, s účinností od JUDr. František Ivánek Hlasování: pro 5 zdržel se 2 10

11 15. Směrnice č. 3/2013 Organizační řád Městské policie Valašské Meziříčí příloha č. 78/7, předkládá Bc. Kadora Odešel: p. Částečka (6) Rada města projednala směrnici č. 3/2013 Organizační řád Městské policie Valašské Meziříčí. Bc. Kadora předkládám radě města ke schválení aktualizovanou směrnici. Došlo k mírným změnám, kde z územního obvodu působnosti městské policie byla vypuštěna obec Zašová a další změna se týká upřesnění zástupu v době nepřítomnosti ředitele městské policie. Usnesení: R 78/13 Rada města schvaluje Směrnici č. 3/2013 Organizační řád Městské policie Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu, s účinností ke dni Bc. Ivan Kadora 16. Informace o asistentech prevence kriminality příloha č. 78/8, předkládá Bc. Kadora, Ing. arch. Vávrová Rada města projednala informace o asistentech prevence kriminality. Bc. Kadora zjistili jsme, že tento program není úspěšný, je problém s docházkou a nezájmem asistentů. Jelikož se má jednat o týmovou spolupráci, kdy minimální počet osob je 2, tak pokud jeden z nich přestane docházet, tak je to problém. Pokud tento program neuspěje, tak veškeré náklady leží na městu. Přišel: p. Částečka (7) p. Urbánek jsou nějaká města, kde to funguje? To přece neznamená, že když to nefunguje v jiných městech, tak to nebude fungovat u nás. Já bych to zkusil. p. Částečka jsem přesvědčen, že jsou jiné metody, které jsou účinnější, jako třeba zavedení aktivního kamerového systému, zvýšení počtu městských strážníků a zavedení příslušného legislativního opatření. Odešel: p. Částečka (6) Mgr. Pernický (5) 11

12 Usnesení: R 78/14 Rada města neschvaluje zřízení pracovních pozic asistentů prevence kriminality podle předloženého návrhu. Ing. arch. Dagmar Vávrová Hlasování: pro Partnerská spolupráce 2014 příloha č. 78/9, předkládá Ing. arch. Vávrová Rada města projednala partnerskou spolupráci Ing. Šulák podal komentář k předloženým materiálům. Usnesení: R 78/15 Rada města schvaluje partnerskou spolupráci pro rok 2014 dle předloženého návrhu. Ing. arch. Dagmar Vávrová Hlasování: pro Darování movitého majetku Dětskému folklornímu souboru Ovečky příloha č. 78/10, předkládá Ing. Skácalová Ing. Skácalová stahuji z dnešního jednání, protože došlo ke schválení na zasedání zastupitelstva města. = staženo z jednání = Přišel: p. Částečka (6) 19. Žádost společnosti JASY Vsetín s. r. o. o zpětvzetí penalizační faktury č. KOF00357 příloha č. 78/11, předkládá Ing. Skácalová 12

13 Rada města projednala žádost společnosti JASY Vsetín s. r. o. o zpětvzetí penalizační faktury č. KOF Ing. Skácalová firma, byť splnila konečný termín předání díla, tak nedodržela dílčí termín, a to ukončení díla rekonstrukce střechy na pavilonu tělocvičny, kdy byl ve smlouvě uveden termín Firma předala dílo V souladu se smlouvou jsme nechali vystavit penalizační fakturu na penále, které je smluvně ujednáno. Firma se obrací na radu města s žádostí o zpětvzetí penalizační faktury, argumentuje tím, že jsme nebyli oprávněni vystavit tuto fakturu, že firma nijak neomezila provoz školy, i když termín nedodržela. Přišel: Mgr. Pernický (7) Ing. Buš píšou, že byly nějaké nejasnosti v projektové dokumentaci. Ing. Skácalová v dokumentaci bylo vše uvedeno, nic se neupravovalo. Usnesení: R 78/16 Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit prominutí smluvní pokuty v celkové výši ,- Kč společnosti JASY Vsetín, s. r. o., se sídlem 4. května 353, Vsetín, IČ: , za nedodržení dílčího termínu dokončení a předání díla ZŠ Vyhlídka I, Valašské Meziříčí - výměna oken a dveří, oprava střech dle předloženého návrhu. Ing. Hana Skácalová 20. Převod movitých věcí k hospodaření Městské knihovně Valašské Meziříčí příloha č. 78/12, předkládá Ing. Skácalová Rada města projednala převod movitých věcí k hospodaření Městské knihovně Valašské Meziříčí bez připomínek. Usnesení: R 78/17 Rada města schvaluje převod movitých věcí Městské knihovně Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova ul. 90, Valašské Meziříčí, IČ: k hospodaření (svěřený majetek) dle předloženého návrhu. Ing. Hana Skácalová 13

14 21. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Valašské Meziříčí za II. pololetí 2013 příloha č. 78/13, předkládá Ing. Skácalová Rada města projednala návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Valašské Meziříčí za II. pololetí 2013 bez připomínek. Usnesení: R 78/18 Rada města určuje výši odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Valašské Meziříčí za II. pololetí 2013 dle předloženého návrhu. Ing. Hana Skácalová Hlasování: pro 5 zdržel se Organizační záležitosti Mateřské školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace příloha č. 78/14, předkládá Ing. Skácalová Rada města projednala organizační záležitosti Mateřské školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace bez připomínek. Usnesení: R 78/19 Rada města jmenuje v souladu s 102 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Ing. Ivanu Tlapákovou,., na pracovní místo ředitele Mateřské školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace, se sídlem J. K. Tyla 419, Valašské Meziříčí, IČ: s účinností od 1. února 2014 na období 6 let. Ing. Hana Skácalová 23. Řešení platových záležitostí u ředitelů příspěvkových organizací příloha č. 78/15, předkládá Ing. Skácalová Rada města projednala řešení platových záležitostí u ředitelů příspěvkových organizací bez připomínek. 14

15 Usnesení: R 78/20 Rada města určuje výši osobního příplatku a příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. ledna 2014 dle předloženého návrhu. Ing. Hana Skácalová zdržel se Smlouva o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene příloha č. 78/16, předkládá Ing, Skácalová Rada města projednala Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bez připomínek. Usnesení: R 78/21 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, č. PM060516/2013 -ZHMMaj/Fre/717/1350, mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ: , jako budoucím pronajímatelem a budoucím povinným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím nájemcem a budoucím oprávněným z věcného břemene. Ing. Hana Skácalová 25. Úprava finančních plánů příspěvkových organizací města Valašské Meziříčí na rok 2013 příloha č. 78/17, předkládá Ing. Skácalová Rada města projednala úpravu finančních plánů příspěvkových organizací města Valašské Meziříčí na rok Ing. Skácalová podala komentář k předloženým materiálům. 15

16 Usnesení: R 78/22 Rada města schvaluje upravené finanční plány příspěvkových organizací zřizovaných městem Valašské Meziříčí pro rok 2013 dle předloženého návrhu. Ing. Hana Skácalová Odešel: p. Částečka (6) 26. Řešení škody vzniklé Základní škole Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvkové organizaci příloha č. 7, předkládá Ing. Skácalová Rada města projednala řešení škody vzniklé Základní škole Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvkové organizaci. Přišel: p. Částečka (7) Odešel: Ing. Buš (6) Ing. Skácalová výsledek z veřejnosprávní kontroly jste viděli, víte, že byl organizaci nařízen odvod do státního rozpočtu a související penále. Nějaký odvod byl prominut. O této škodě jednala komise. Odbor školství souhlasí se závěry škodní komise. Usnesení: R 78/23 Rada města souhlasí se způsobem řešení škodního případu u Základní školy Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvkové organizace, se sídlem Šafaříkova 726/9, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. Ing. Hana Skácalová 27. Žádost o zřízení nadačního fondu v budově Mateřské školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace příloha č. 78/19, předkládá Ing. Skácalová 16

17 Rada města projednala žádost o zřízení nadačního fondu v budově Mateřské školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace bez připomínek. Usnesení: R 78/24 Rada města souhlasí s umístěním sídla Nadačního fondu MŠ Vyhlídka v budově Mateřské školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace, se sídlem J. K. Tyla 419, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. Ing. Hana Skácalová 28. Žádost o udělení výjimky podle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2010 pro pořádání kulturní akce pro veřejnost ohňostroj příloha č. 78/20, předkládá Ing. Skácalová Rada města projednala žádost o udělení výjimky podle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2010 pro pořádání kulturní akce pro veřejnost ohňostroj bez připomínek. Usnesení: R 78/25 Rada města neuděluje souhlas s výjimkou podle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2010 společnosti MBG Czech, a. s., se sídlem Zátiší 1104, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: pro pořádání ohňostroje dne Ing. Hana Skácalová Hlasování: pro 5 zdržel se Žádost o posílení investičních zdrojů Mateřské školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace příloha č. 78/27.2, předkládá Ing. Skácalová Rada města projednala žádost o posílení investičních zdrojů Mateřské školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace bez připomínek. 17

18 Usnesení: R 78/26 Rada města schvaluje Mateřské škole Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizaci, se sídlem J. K. Tyla, Valašské Meziříčí, IČ: převod finančních prostředků ve výši ,- Kč z jejího rezervního fondu do jejího investičního fondu dle předloženého návrhu. Ing. Hana Skácalová 30. Přidělení městského bytu příloha č. 78/21.1, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala přidělení městského bytu bez připomínek. Usnesení: R 78/27 Rada města schvaluje uzavření nájemních smluv na dobu určitou dvou let níže uvedeným žadatelům:. byt na ulici Schlattauerova ve Valašském Meziříčí, byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí, byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí,.. byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí,. byt na ulici Luční ve Valašském Meziříčí, byt na ulici Luční ve Valašském Meziříčí,.. byt na ulici Luční ve Valašském Meziříčí. 31. Přechod nájmu bytu příloha č. 78/21.2, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala přechod nájmu bytu bez připomínek. Usnesení: R 78/28 Rada města souhlasí s přechodem nájmu bytu na ulici Luční ve Valašském Meziříčí, jehož nájemkyně je paní.., a to na dceru,.. 18

19 32. Prodloužení nájemních smluv v městských bytech příloha č. 78/21.3, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala prodloužení nájemních smluv v městských bytech bez připomínek. Usnesení: R 78/29 Rada města schvaluje prodloužení nájemních smluv městských bytů se zapracováním rozhodčí doložky dle přílohy č Výše nájmu v městských bytech příloha č. 78/21.4, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala výši nájmu v městských bytech. Mgr. Schattke podala komentář k předloženým materiálům. Usnesení: R 78/30 Rada města schvaluje výši nájmu v městských bytech ve Valašském Meziříčí v období od do takto: standardní byt: Kč 57,-/m 2. 19

20 34. Přidělení bytu v Penzionu příloha č. 78/21.4, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala přidělení bytu v Penzionu bez připomínek. Usnesení: R 78/31 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou dvou let níže uvedené žadatelce:. byt na ulici J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí. 35. Žádost o prodej pozemku p. č. 925 o výměře 442 m 2 v k. ú. Hrachovec příloha č. 78/22.1, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o prodej pozemku p. č. 925 o výměře 442 m 2 v k. ú. Hrachovec bez připomínek. Usnesení: R 78/32 Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 925 o výměře 442 m 2 v k. ú. Hrachovec dle předloženého návrhu. 36. Žádost o prodej části pozemku p. č. 170/2 o výměře cca 44 m 2 v k. ú. Bynina příloha č. 78/22.2, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o prodej části pozemku p. č. 170/2 o výměře cca 44 m 2 v k. ú. Bynina bez připomínek. 20

21 Usnesení: R 78/33 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p. č. 170/2 o výměře cca 44 m 2 v k. ú. Bynina dle předloženého návrhu. 37. Žádost o prodej části pozemku p. č. 836/1 o výměře cca 330 m 2 a části pozemku p. č. 836/14 o výměře cca 50 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou příloha č. 78/22.3, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o prodej části pozemku p. č. 836/1 o výměře cca 330 m 2 a části pozemku p. č. 836/14 o výměře cca 50 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou bez připomínek. Usnesení: R 78/34 1. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 836/1 o výměře cca 330 m 2 a části pozemku p. č. 836/14 o výměře cca 50 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 836/1 o výměře cca 330 m 2 a části pozemku p. č. 836/14 o výměře cca 50 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou za účelem vybudování parkoviště dle předloženého návrhu. 38. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2168/47 o výměře cca 27 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město příloha č. 78/22.4, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o prodej části pozemku p. č. 2168/47 o výměře cca 27 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město. Mgr. Schattke jedná se o žádost o prodej části pozemku na Beskydské vyhlídce. Než jsme stačili projednat žádost od žadatele, tak si vybudoval oplocení tak, jak 21

22 byl vyhlášen záměr. Přestože jsme s žadatelem komunikovali, že není možné tu stavbu realizovat do té doby, než se to právně dořeší, tak nedbal a dnes je tam plot. Proto navrhujeme cenu zvýšenou o ty náklady s tím související. Usnesení: R 78/35 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2168/47 o výměře cca 27 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město.. za minimální cenu odpovídající obvyklé ceně pozemku zjištěné znaleckým posudkem + cena za odstranění stavby zjištěné znaleckým posudkem + cena za vyhotovení obou znaleckých posudků. Znalce určuje prodávající, tj. město Valašské Meziříčí. 39. Pronájem části pozemku p. č. 766/1 o výměře 8,37 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město příloha č. 78/22.5, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala pronájem části pozemku p. č. 766/1 o výměře 8,37 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město bez připomínek. Usnesení: R 78/36 Rada města schvaluje pronájem pozemku - části p. č. 766/1 o výměře 8,37 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město pod stavbou novinového stánku paní Mileně Bezdíčkové, místem podnikání Zašovská 723, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČ: za nájemné 500,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 40. Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem nebytových prostor místnosti č. 107 o výměře 30 m 2 v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí příloha č. 78/22.6, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na 22

23 pronájem nebytových prostor místnosti č. 107 o výměře 30 m 2 č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí bez připomínek. v budově Usnesení: R 78/37 Rada města bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a. na pronájem nebytových prostor místnosti č. 107 o výměře 30 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí výpovědí ke dni dle předloženého návrhu. 41. Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem nebytových prostor místnosti č. 110 o výměře 42,27 m 2 v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí příloha č. 78/22.7, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem nebytových prostor místnosti č. 110 o výměře 42,27 m 2 v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí bez připomínek. Usnesení: R 78/38 Rada města bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a paní Jaroslavou Matušíkovou, místem podnikání Hošťálková 442, , IČ: na pronájem nebytových prostor místnosti č. 110 o výměře 42,27 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí výpovědí ke dni dle předloženého návrhu. 23

24 42. Ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem nebytových prostor místnosti č. P20 o výměře 53,96 m 2 v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí příloha č. 78/22.8, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem nebytových prostor místnosti č. P20 o výměře 53,96 m 2 v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí bez připomínek. Usnesení: R 78/39 Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a na pronájem nebytových prostor místnosti č. P20 o výměře 53,96 m 2 a poměrné části společných prostor v budově č. p. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. Odešel: p. Částečka (5) 43. Ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem objektu č. p. 42 Podlesí (bývalého MNV), umístěného na pozemku p. č. 112 příloha č. 78/22.9, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na pronájem objektu č. p. 42 Podlesí (bývalého MNV), umístěného na pozemku p. č. 112 bez připomínek. Usnesení: R 78/40 1. Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a paní Andreou Liďákovou, místem podnikání Jarcová 118, , IČ: na pronájem objektu č. p. 42 Podlesí, umístěného na pozemku p. č. 112 v k. ú. Křivé, výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 24

25 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem objektu č. p. 42 Podlesí, umístěného na pozemku p. č. 112 v k. ú. Křivé dle předloženého návrhu. Hlasování: pro Ukončení Smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor - místnosti č galerie výtvarného umění o výměře 102,2 m 2, místnosti č kancelář o výměře 25,1 m 2, místnosti č předsíň WC o výměře 2,6 m 2, místnosti č WC personálu o výměře 3,9 m 2 v objektu č. p. 268 na ulici Nábřeží ve Valašském Meziříčí příloha č. 78/22.10, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala ukončení Smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor - místnosti č galerie výtvarného umění o výměře 102,2 m 2, místnosti č. 116 kancelář o výměře 25,1 m 2, místnosti č předsíň WC o výměře 2,6 m 2, místnosti č WC personálu o výměře 3,9 m 2 v objektu č. p. 268 na ulici Nábřeží ve Valašském Meziříčí bez připomínek. Usnesení: R 78/41 1. Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem Radomírem Šotkem, místem podnikání Juřinka 157, Valašské Meziříčí, IČ: na pronájem nebytových prostor - místnosti č galerie výtvarného umění o výměře 102,2 m 2, místnosti č. 116 kancelář o výměře 25,1 m 2, místnosti č předsíň WC o výměře 2,6 m 2, místnosti č WC personálu o výměře 3,9 m 2 v objektu č. p. 268 na ulici Nábřeží ve Valašském Meziříčí výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor místnosti č galerie výtvarného umění o výměře 102,2 m 2, místnosti č kancelář o výměře 25,1 m 2, místnosti č předsíň WC o výměře 2,6 m 2, místnosti č WC personálu o výměře 3,9 m 2 v objektu č. p. 268 na ulici Nábřeží ve Valašském Meziříčí. Hlasování: pro 5 Přišel: p. Částečka (6) 25

26 45. Pronájem nebytového prostoru garáže č. 4 o výměře 22,75 m 2 v budově č. p. 418 na ulici J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí příloha č. 78/22.11, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala pronájem nebytového prostoru garáže č. 4 o výměře 22,75 m 2 v budově č. p. 418 na ulici J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí bez připomínek. Usnesení: R 78/42 Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č garáže č. 4 o celkové výměře 22,75 m 2 u domu č. p. 418 na ulici J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle podmínek společnosti AVAL, spol. s. r. o. dle předloženého návrhu. 46. Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor - místnosti č. 16 o výměře 12,48 m 2 a poměrné části společných prostor v objektu č. p. 409 na ulici Poláškova ve Valašském Meziříčí příloha č. 78/22.12, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor - místnosti č. 16 o výměře 12,48 m 2 a poměrné části společných prostor v objektu č. p. 409 na ulici Poláškova ve Valašském Meziříčí bez připomínek. Usnesení: R 78/43 Rada města souhlasí s podnájmem nebytových prostor - místnosti č. 16 o výměře 12,48 m 2 a poměrné části společných prostor v objektu č. p. 409 na ulici Poláškova 409 ve Valašském Meziříčí mezi paní Alicí Dobešovou, místem podnikání U Vodojemu 1231, Valašské Meziříčí, IČ: a.. dle předloženého návrhu. 26

27 47. Žádost o pronájem nebytového prostoru kanceláře č. S 402 o výměře 11 m 2 a části společných prostor v administrativní budově na ulici Zašovská č. p. 784 ve Valašském Meziříčí příloha č. 78/22.13, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru kanceláře č. S 402 o výměře 11 m 2 a části společných prostor v administrativní budově na ulici Zašovská č. p. 784 ve Valašském Meziříčí bez připomínek. Usnesení: R 78/44 Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru kanceláře č. S 402 o výměře 11 m 2 a poměrné části společných prostor v administrativní budově na ulici Zašovská č. p. 784 ve Valašském Meziříčí společnosti INNOGREEN s. r. o., se sídlem Na Šištotě 200, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČ: za cenu 700,- Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 48. Pronájem pozemku p. č. 691 o výměře 1706 m 2 v k. ú. Brňov příloha č. 78/22.14, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala pronájem pozemku p. č. 691 o výměře 1706 m 2 v k. ú. Brňov bez připomínek. Usnesení: R 78/45 Rada města schvaluje pronájem pozemku p. č. 691o výměře 1706 m 2 v k. ú. Brňov. za cenu 1,- Kč/m 2 /rok na dobu určitou 10 let s podmínkou zachování veřejně přístupné komunikace dle předloženého návrhu. 27

28 49. Žádost o snížení nájemného za pronájem části pozemku p. č o výměře 2582 m 2 v k. ú. Křivé příloha č. 78/22.15, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o snížení nájemného za pronájem části pozemku p. č o výměře 2582 m 2 v k. ú. Křivé bez připomínek. Usnesení: R 78/46 1. Rada města revokuje své usnesení č. R 73/42/, bod č. 2 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší v plném rozsahu. 2. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č o výměře 2582 m 2 v k. ú. Křivé společnosti COK FARM, s. r. o., se dílem Mikulůvka 148, , IČ: za cenu 800,- Kč/ha/rok k zemědělským účelům dle předloženého návrhu. 50. Schválení výpůjčky kanceláře č. 607 v administrativní budově na ulici Zašovská č. p. 784 ve Valašském Meziříčí organizaci Svazek obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko příloha č. 78/22.16, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala schválení výpůjčky kanceláře č. 607 v administrativní budově na ulici Zašovská č. p. 784 ve Valašském Meziříčí organizaci Svazek obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko bez připomínek. Usnesení: R 78/47 Rada města schvaluje výpůjčku kanceláře č. 607 v administrativní budově na ulici Zašovská č. p. 784 ve Valašském Meziříčí organizaci Svazek obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko, se sídlem Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí, IČ: na dobu určitou 5 let s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 28

29 51. Žádost společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování vodovodního potrubí na pozemku p. č. 574, pozemku p. č. 573, pozemku p. č. 177, pozemku p. č. 173/1, pozemku p. č. 570/2, pozemku p. č. 557/4, pozemku p. č. 3, pozemku p. č. st. 47, pozemku p. č. 557/3, pozemku p. č. 558, pozemku p. č. 52/8, pozemku p. č. 609, pozemku p. č. 557/2, pozemku p. č. 290/4, pozemku p. č. st. 80 a pozemku p. č. 557/1, vše v k. ú. Lhota u Choryně pro stavbu Valašské Meziříčí výměna vodovodu Lhota u Choryně příloha č. 78/22.17, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování vodovodního potrubí na pozemku p. č. 574, pozemku p. č. 573, pozemku p. č. 177, pozemku p. č. 173/1, pozemku p. č. 570/2, pozemku p. č. 557/4, pozemku p. č. 3, pozemku p. č. st. 47, pozemku p. č. 557/3, pozemku p. č. 558, pozemku p. č. 52/8, pozemku p. č. 609, pozemku p. č. 557/2, pozemku p. č. 290/4, pozemku p. č. st. 80 a pozemku p. č. 557/1, vše v k. ú. Lhota u Choryně pro stavbu Valašské Meziříčí výměna vodovodu Lhota u Choryně. Mgr. Schattke podala komentář k předloženým materiálům. Usnesení: R 78/48 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování vodovodního potrubí, jeho opravy a údržby na pozemku p. č. 574, pozemku p. č. 573, pozemku p. č. 177, pozemku p. č. 173/1, pozemku p. č. 570/2, pozemku p. č. 557/4, pozemku p. č. 3, pozemku p. č. st. 47, pozemku p. č. 557/3, pozemku p. č. 558, pozemku p. č. 52/8, pozemku p. č. 609, pozemku p. č. 557/2, pozemku p. č. 290/4, pozemku p. č. st. 80 a pozemku p. č. 557/1, vše v k. ú. Lhota u Choryně pro stavbu Valašské Meziříčí výměna vodovodu Lhota u Choryně mezi společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s, se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím povinným z věcného břemene. Po realizaci stavby bude s vlastníkem stavby uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 574, pozemku p. č. 573, pozemku p. č. 177, pozemku p. č. 173/1, pozemku p. č. 570/2, pozemku p. č. 557/4, pozemku p. č. 3, pozemku p. č. st. 47, pozemku p. č. 557/3, pozemku p. č. 558, pozemku p. č. 52/8, pozemku p. č. 609, pozemku p. č. 557/2, pozemku p. č. 290/4, pozemku p. č. st. 80 a pozemku p. č. 557/1, vše v k. ú. Lhota u Choryně právo umístění a provozování vodovodního potrubí pro stavbu Valašské Meziříčí výměna vodovodu Lhota u Choryně, jeho opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného 29

30 břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč + DPH. 52. Žádost společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování vodovodního potrubí na pozemku p. č. 1139/2, pozemku p. č. 229/6, pozemku p. č. 241/1, pozemku p. č. 241/8, pozemku p. č. 243/5, pozemku p. č. 243/6, pozemku p. č. 244/1, pozemku p. č. 244/13, pozemku p. č. 244/2, pozemku p. č. 244/3, pozemku p. č. 244/4, pozemku p. č. 244/47, pozemku p. č. 244/7, pozemku p. č. 245/3, pozemku p. č. 258/1, pozemku p. č. 258/11, pozemku p. č. 258/18, pozemku p. č. 258/20, pozemku p. č. 258/21, pozemku p. č. 258/22, pozemku p. č. 968/2 a pozemku p. č. 968/4, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu Valašské Meziříčí výměna vodovodu Křižná příloha č. 78/22.18, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování vodovodního potrubí na pozemku p. č. 1139/2, pozemku p. č. 229/6, pozemku p. č. 241/1, pozemku p. č. 241/8, pozemku p. č. 243/5, pozemku p. č. 243/6, pozemku p. č. 244/1, pozemku p. č. 244/13, pozemku p. č. 244/2, pozemku p. č. 244/3, pozemku p. č. 244/4, pozemku p. č. 244/47, pozemku p. č. 244/7, pozemku p. č. 245/3, pozemku p. č. 258/1, pozemku p. č. 258/11, pozemku p. č. 258/18, pozemku p. č. 258/20, pozemku p. č. 258/21, pozemku p. č. 258/22, pozemku p. č. 968/2 a pozemku p. č. 968/4, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu Valašské Meziříčí výměna vodovodu Křižná bez připomínek. Usnesení: R 78/49 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování vodovodního potrubí, jeho opravy a údržby na pozemku p. č. 1139/2, pozemku p. č. 229/6, pozemku p. č. 241/1, pozemku p. č. 241/8, pozemku p. č. 243/5, pozemku p. č. 243/6, pozemku p. č. 244/1, pozemku p. č. 244/13, pozemku p. č. 244/2, pozemku p. č. 244/3, pozemku p. č. 244/4, pozemku p. č. 244/47, pozemku p. č. 244/7, pozemku p. č. 245/3, pozemku p. č. 258/1, pozemku p. č. 258/11, pozemku p. č. 258/18, pozemku p. č. 258/20, pozemku p. č. 258/21, pozemku p. č. 258/22, pozemku p. č. 968/2 a pozemku p. č. 968/4, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu Valašské Meziříčí výměna vodovodu Křižná mezi společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s, se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem 30

31 Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím povinným z věcného břemene. Po realizaci stavby bude s vlastníkem stavby uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 1139/2, pozemku p. č. 229/6, pozemku p. č. 241/1, pozemku p. č. 241/8, pozemku p. č. 243/5, pozemku p. č. 243/6, pozemku p. č. 244/1, pozemku p. č. 244/13, pozemku p. č. 244/2, pozemku p. č. 244/3, pozemku p. č. 244/4, pozemku p. č. 244/47, pozemku p. č. 244/7, pozemku p. č. 245/3, pozemku p. č. 258/1, pozemku p. č. 258/11, pozemku p. č. 258/18, pozemku p. č. 258/20, pozemku p. č. 258/21, pozemku p. č. 258/22, pozemku p. č. 968/2 a pozemku p. č. 968/4, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou právo umístění a provozování vodovodního potrubí pro stavbu Valašské Meziříčí výměna vodovodu Křižná, jeho opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč + DPH. 53. Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodu na pozemku p. č. 423/2, přípojky kanalizace a sjezd na komunikaci na pozemku p. č. 423/3, přípojky vodovodu na pozemku p. č. 424/5, přípojky telekomunikačního kabelu na pozemku 430/24, přípojky CZT na pozemku p. č. 423/2 a pozemku p. č. 424/7, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí příloha č. 78/22.19, předkládá Mgr. Schattke Rada města projednala žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodu na pozemku p. č. 423/2, přípojky kanalizace a sjezd na komunikaci na pozemku p. č. 423/3, přípojky vodovodu na pozemku p. č. 424/5, přípojky telekomunikačního kabelu na pozemku 430/24, přípojky CZT na pozemku p. č. 423/2 a pozemku p. č. 424/7, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí bez připomínek. Usnesení: R 78/50 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodu na pozemku p. č. 423/2, přípojky kanalizace a sjezd na komunikaci na pozemku p. č. 423/3, přípojky vodovodu na pozemku p. č. 424/5, přípojky telekomunikačního kabelu na pozemku 430/24, přípojky CZT na pozemku p. č. 423/2 a pozemku p. č. 424/7, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou pro stavbu 31

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

Usnesení. ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 78/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr.

Více

Zápis. z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny Zápis ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis. z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 57. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 5. dubna 2013 v 10:00 hodin v kanceláři starosty Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena Medková

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Informace z 22. schůze Rady města Milevska

Informace z 22. schůze Rady města Milevska Informace z 22. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 01.12. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha MUDr. Miroslav Krchňák

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha MUDr. Miroslav Krchňák Usnesení z 62. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 31. května 2013 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 62/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 7. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 28.08. 2015 od

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI 31.01. 981 Taj. 31.01. 983 Taj. (ONI) 31.01. 879 Taj. (ONI) 31.01. 1 OSVV 09.02. 1361

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 Usnesení s termínem č.: 882 Taj. ihned 879 Taj. (ONI) 15.09. 883 Taj. ihned 916 Taj. 15.09. 619 HNsP 15.09. 917 Taj.

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2014 ze dne 15. 9. 2014

Více

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Zápis. z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr.

Více

Zápis. z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ

Zápis. z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ Zápis z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 318/12/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.12.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Ing. Otto Buš

Více

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III.

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Usnesení s termínem č.: 91 Taj. (FO) 05.09. Splněné usnesení č.: 41 Z A S T U

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016

Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016 Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016 Počet členů: 5 z 5 radních Přítomni: Halanová, Pešek, Brejchová, Kožený, Kybal od 16.50 (omluven), Šorm Jednání bylo zahájeno v 16.00 hod Program: Kontrola

Více

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Usnesení. z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 4/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Z á p i s. z 9. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. dubna 2016 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 9. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. dubna 2016 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. Z á p i s z 9. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. dubna 2016 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. Přítomni: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

Z á p i s č. 169 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 8. 10. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s č. 169 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 8. 10. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Z á p i s č. 169 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 8. 10. Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovateli zápisu byli určeni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. Josef

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 33/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013 U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013 182. Rada města Chotěboř schvaluje Nařízení rady města č. 1/2013 Tržní řád města Chotěboř. 183. Rada města Chotěboř schvaluje

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko.

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko. Rada města Konice dne 25.5.2015: Usnesení č.11/2015 1. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu na vzájemný prodej pozemků p.č. 1583/2 a 2065/2 v k.ú, Čunín mezi městem Konice

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině Přítomni: dle prezenční listiny / 13 /, v čase 18:20 odešel p. Mádle Omluveni : pan

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Novák, DiS., Mgr. Rouzek, A.Saitl, Mgr. Janičatová, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Ing. Blecha tajemník a zapisovatelka

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více