Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby"

Transkript

1 Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZPKT ) a stanovuje všeobecné podmínky pro organizování veejné dražby. Dražbu navrhuje osoba, která je za podmínek stanovených zákonem. 26/2000 Sb., o veejných dražbách a zákonem. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis (dále jen Obchodní zákoník ) zpsobilá navrhnout provedení dražby (dále jen navrhovatel ), dražbu provádí spolenost RSJ Invest, a. s., se sídlem v Plzni, Keová 7, PS: , I: , (dále jen dražebník ), která je držitelem povolení podle 4 odst. 2 písm. b) ZPKT. Organizování veejné dražby spoívá v závazku dražebníka, že na základ uzavené smlouvy o provedení dražby cenného papíru vykoná ve veejné dražb: I.3.1. pro navrhovatele - emitenta prodej cenného papíru, prokáže-li emitent, že majitel cenného papíru je v prodlení s pevzetím listinného cenného papíru ( 113 odst. 13 ZPKT) nebo listinné akcie ( 214 Obchodního zákoníku), I.3.2. pro navrhovatele - zástavního vitele prodej zastaveného cenného papíru v souladu s 44 zákona o cenných papírech, a to v nedobrovolné veejné dražb, I.3.3. pro navrhovatele - správce konkurzní podstaty úpadce prodej cenného papíru z majetku úpadce, I.3.4. pro navrhovatele - prodej cenného papíru, pokud tak ukládá i pipouští zákon, a to v souladu s píslušnými ustanoveními ZPKT, zákona o veejných dražbách, Obchodního zákoníku a jiných právních pedpis, v souladu s tímto Dražebním ádem a Dražební vyhláškou. II. Pedmt dražby II.1. Pedmt dražby je specifikován v Dražební vyhlášce ( 20 odst. 1, písmeno d) a 43 zákona. 26/2000 Sb., o veejných dražbách, ve znní pozdjších pedpis; dále jen Zákon o veejných dražbách), v ní dražebník mimo jiné uvede pesné oznaení a popis cenných papír a jejich píslušenství, práv a závazk na pedmtu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným zpsobem ovlivují hodnotu dražených cenných papír, popis stavu, v nímž se cenné papíry nachází a (v souladu s 13 zákona o veejných dražbách) jejich odhadnutou nebo zjištnou cenu. II.2. Jestliže lze nabídku cenného papíru ve veejné dražb cenných papír považovat za veejnou nabídku dle 34 ZPKT, vzniká Dražebníkovi povinnost uveejnit prospekt nebo užší prospekt cenného papíru. II.3. Nabídka cenného papíru ve veejné dražb není veejnou nabídkou cenných papír ve smyslu ustanovení 34 ZPKT v pípadech uvedených v ustanovení 36 odstavec 1 a 2 ZPKT. III. Úastníci dražby III.1. Úastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, splují-li k datu konání dražby podmínky stanovené v 3 zákona. 26/2000 Sb., o veejných dražbách. III.2. Úastník dražby (fyzická osoba) je povinen prokázat se platným prkazem totožnosti. Úastník dražby (právnická osoba) se prokazuje i výpisem z obchodního rejstíku (i Strana 1

2 jiným dokladem prokazujícím právní subjektivitu) ne starším tí msíc (originálem i ovenou kopií), v pípad zastoupení i plnou mocí s úedn ovenými podpisy zmocnitele. III.3. V pípad, kdy bylo požadováno složení dražební jistoty (výše, zpsob a termín složení je vždy uveden v Dražební vyhlášce), doloží úastník dražby úhradu dokladem potvrzujícím úhradu (výpis z útu o odepsání ástky z útu, poštovní poukázka, pokladní složenka, pípadn pedloží záruní listiny k bankovní záruce). Poté se úastník dražby zapíše do listiny Zápis do dražby a bude mu pidleno dražební íslo. III.4. Úastníkem dražby nesmí být: III.4.1. osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k pedmtm dražby, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vi nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledn jejichž majetku bylo optovn potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tí let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tí let od skonení optovného vyrovnání; nikdo nesmí dražit za n; III.4.2. osoby, u nichž by v dsledku nabytí vlastnictví pedmtu dražby mohlo dojít k vylouení, omezení nebo narušení hospodáské soutže; nikdo nesmí dražit za n; III.4.3. osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována, a v opakované dražb ani vydražitel, který zpsobil zmaení pedchozí dražby téhož pedmtu dražby u téhož dražebníka; nikdo nesmí dražit za n; III.4.4. dražebník a licitátor, osoby jim blízké a zamstnanci dražebníka; nikdo nesmí dražit za n. Jeli dražebník právnickou osobou, nesmí být úastníkem dražby ani právnická osoba dražebníka ovládající nebo jím ovládaná, dále nesmjí být úastníky dražby statutární orgány a lenové statutárního nebo kontrolního orgánu dražebníka; nikdo nesmí dražit za n; III.4.5. dlužník a jeho manžel, dále pak osoby, které nesmjí nabývat vlastnictví k vcem, jejichž vlastníkem je dlužník; nikdo nesmí dražit za n. Je-li dlužník právnickou osobou, nesmí být úastníky dražby statutární orgány a lenové statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka; nikdo nesmí dražit za n. III.5. Úastníci dražby nesmjí init žádné kroky k tomu, aby maili i jakýmkoliv zpsobem negativn ovlivovali volný prbh dražby. III.6. Dražitel mže dražit i bez své osobní pítomnosti na dražb, splní-li zárove tyto podmínky: vyhotoví ovenou písemnou plnou moc k zastoupení na dražb, urí-li cenné papíry, které za nho mají být draženy, urí-li limit, do kterého za nho mže být pihazováno, a to pro každý pedmt dražby zvláš. IV. Organizaní zabezpeení dražby IV.1. Dražebník zajistí uveejnní dražební vyhlášky vždy na internetové stránce Komise pro cenné papíry (http://www.sec.cz) nejmén 15 dní ped zahájením Dražby. IV.2. V pípad, že nejnižší podání u nedobrovolné dražby pesahuje ,-K (slovy: stotisíckoruneských) je Dražebník povinen zajistit uveejnní dražební vyhlášky vždy na internetové stránce Komise pro cenné papíry (http://www.sec.cz) nejmén 60 dn ped zahájením Dražby. IV.3. Pesahuje-li nejnižší podání ,-K ( 20 odst. 3 a 43 odst. 3 Zákona o veejných dražbách) je dražební vyhláška uveejnna i na centrální adrese (http://www.centralni-adresa.cz/) nejmén 60 dn (v pípad dobrovolné dražby 30 dn) ped zahájením Dražby. IV.4. Pokud nejnižší podání u nedobrovolné Dražby pesahuje ,-K (slovy: jedenmilionkoruneských), musí být prbh nedobrovolné Dražby osvden notáským zápisem. Úast notáe k osvdení prbhu nedobrovolné Dražby zajistí Dražebník. Strana 2

3 IV.5. Podmínky a údaje uvedené v dražební vyhlášce nelze dodaten mnit. To neplatí v pípad, kdy dojde ke zmnám v rozsahu práv a závazk na pedmtu Dražby váznoucích a s ním spojených nebo stavu, v nmž se pedmt Dražby nachází (nap. uhradí-li zástavní dlužník tsn ped konáním veejné dražby pohledávku zajištnou zástavním právem k cenným papírm, které mají být v Dražb prodány, pop. její ást, Dražba nebude provedena, pop. nebude provedena v pvodn plánovaném rozsahu). Dále to neplatí pro doplnní dražební vyhlášky o výet pihlášených pohledávek dražebních vitel; v tom pípad je Dražebník povinen vyhotovit a pipojit dodatek ke zveejnné dražební vyhlášce bez zbyteného odkladu poté, co se o zmnách dozvdl. IV.6. Stejný postup se uplatní i v pípad listinných cenných papír, jež nebyly pi zmn podoby akcií akcionái pevzaty ani v dodatené pimené lht ( 33 odst. 7 písm. a) ZPKT, 214 odst. 4 Obchodního zákoníku), kdy je Navrhovatel nebo s jeho souhlasem Dražebník povinen vydat akcionái na jeho žádost jeho akcie, a to až do okamžiku zahájení Dražby, i když již uplynula dodatená lhta ve smyslu 214 odst. 4 vta první Obchodního zákoníku. IV.7. Dražebník je povinen dohlížet na prbh dražby, na innost licitátora a dbát, aby dražba probíhala v souladu s právními pedpisy a tímto Dražebním ádem. IV.8. IV.9. Dražebník zašle ve lht sjednané ve smlouv o provedení dražby písemné oznámení o Dražb vlastníkovi, zástavci, dlužníkovi a dražebním vitelm. Doložení práv úastník Dražby a dražebních vitel se ídí píslušnými ustanoveními, zejména 45 odst. 1 a 2 Zákona o veejných dražbách. Pístup do prostor, v nichž bude dražba probíhat, je úastníkm dražby umožnn alespo 30 minut ped zahájením dražby, stejn tak i zamstnancm Komise pro cenné papíry poveným kontrolou dražby, veejnosti pak alespo 10 minut ped zahájením. IV.10. Dražb mže být pítomen každý oban, který zaplatil vstupné. Vstupné do dražební místnosti iní 100,- K. Úastníci dražby a osoby povené Komisí pro cenné papíry k výkonu státního dozoru vstupné neplatí. IV.11. O prbhu dražby bude poizován videozáznam. Na tuto skutenost upozorní dražebník úastníky dražby ped jejím zahájením. V. Prbh dražby V.1. Dražba je zahájena vyvoláním licitátora (po ukonení zápisu úastník dražby). Licitátor zahajuje dražbu oznaením a popisem pedmtu dražby, jeho odhadnutou nebo zjištnou cenou, údaji o právech a závazcích na pedmtu dražby váznoucích a s ním spojených, oznámením minimálního píhozu, minimálního podání a oznámením, o jakou dražbu jde (nedobrovolná, opakovaná). Poté vyzve licitátor úastníky dražby k podávání nabídek. V.2. Podání je nabídka úastníka dražby uinná v prbhu dražby ve výši alespo stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí pevyšovat podání již uinné nejmén o stanovený minimální píhoz. Nabídka musí být uinna ústn a zvednutím pidleného ísla, podání je perfektní až ústní nabídkou. V.3. Nebylo-li pes dvojí výzvu a prohlášení licitátora Neuiní-li nkdo z pítomných úastník dražby podání vyšší, než bylo podání naposled uinné úastníkem dražby (jeho oznaení), udlím mu píklep. uinno vyšší podání, oznámí licitátor ješt jednou poslední podání a po tetí výzv udlí píklep úastníkovi dražby, který uinil nejvyšší Strana 3

4 podání. Uinným podáním je úastník dražby vázán. Píklep lze uinit nejdíve 3 minuty po zahájení dražby. V.4. Uiní-li nkolik úastník dražby souasn podání a nebylo-li uinno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich píklep udlí. Los spoívá v tom, že bude na papír napsáno Vydraženo a do neprhledného sáku se vloží tento papír spolu s papíry istými (jejich celkový poet se rovná potu úastník stejného nejvyššího podání), poté úastníci jednotliv tahají papíry ze sáku v poadí jejich dražebních ísel (od nejnižšího) a tomu, kdo vytáhne papír s oznaením Vydraženo, udlí licitátor píklep. V.5. Je-li nkterý z úastník dražby spoluvlastníkem pedmtu dražby, není stanoveným píhozem vázán. Uiní-li podání ve stejné výši jako nevyšší podání, udlí licitátor píklep jemu. Je-li tchto úastník dražby (spoluvlastník) více, udlí licitátor píklep tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejvyšší. Pi rovnosti spoluvlastnických podíl rozhodne licitátor losem (popsaným výše) o tom, komu z tchto spoluvlastník píklep udlí. V.6. Má-li nkterý z úastník dražby pedkupní právo vi pedmtu dražby a doloží to dražebníkovi ped zahájením dražby, není tento úastník stanoveným píhozem vázán. Uiní-li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání a neuiní-li podání ve stejné výši spoluvlastník, udlí licitátor píklep úastníkovi dražby oprávnnému z pedkupního práva. V.7. Udlením píklepu je dražba ukonena. V.8. Nebylo-li pi dražb uinno ani nejnižší podání, a to ani po jeho snížení, licitátor dražbu ukoní. V pípad nedobrovolné dražby, kdy nebylo uinno ani nejnižší podání, mže dražebník provést opakovanou dražbu, kdy bude nejnižší podání sníženo o ástku sjednanou ve Smlouv o provedení dražby. V.9. Úastníkm dražby, kteí se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota (byla-li požadována) bankovním pevodem na úet, který úastník písemn sdlí dražebníkovi, a to tak, že bude dražebníkem odeslána zpravidla do dvou pracovních dn ode dne konání dražby nebo ode dne, kdy úastník sdlí dražebníkovi íslo bankovního útu. V pípad bankovních záruk budou vráceny bez zbyteného odkladu. VI. Povinnosti vydražitele VI.1. Úastník dražby (vydražitel), jemuž byl licitátorem udlen píklep, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lht stanovené v Dražební vyhlášce. V takovém pípad na nj pechází vlastnictví pedmtu dražby k okamžiku udlení píklepu. VI.2. Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením, k pechodu vlastnictví nedochází a dražebník postupuje v souladu s 51 Zákona o veejných dražbách. VI.3. Je-li dražba zmaena vydražitelem nebo vydražila-li pedmt osoba, jež je z dražby vylouena, dražební jistota složená vydražitelem vetn jejího píslušenství se použije na náklady zmaené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zútuje se zbývající ást dražební jistoty složené vydražitelem, který zpsobil zmaení dražby, na náklady opakované dražby. Po úhrad náklad dražby a opakované dražby se zbývající ást vrátí vydražiteli, který zpsobil zmaení dražby. VI.4. Vydražitel, který zpsobil zmaení dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu ást náklad dražby, kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby konané v dsledku zmaení pedchozí dražby vydražitelem. Strana 4

5 VII. Protokol o provedené dražb Po ukonení dražby vyhotoví dražebník Protokol o provedené dražb v souladu s 50 Zákona o veejných dražbách. V nm je uvedeno zejména: datum, místo a as konání dražby, druh dražby, oznaení pedmtu dražby, oznaení bývalého vlastníka, píp. zástavce a dlužníka, nejnižší podání, oznaení navrhovatele, dražebníka, licitátora a vydražitele, cena dosažená vydražením. Tento protokol podepíší dražebník, licitátor a vydražitel. Odmítne-li vydražitel protokol o provedené dražb podepsat, uvede to dražebník v protokolu. VIII. Potvrzení o nabytí vlastnictví Potvrzení o nabytí vlastnictví vydá dražebník vydražiteli, který nabyl vlastnictví podle 53 zákona. 26/2000 Sb., o veejných dražbách, bez zbyteného odkladu. Písemné potvrzení obsahuje zejména: oznaení pedmtu dražby, bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele. Pílohou musí být doklad, z nhož bude zejmé datum a zpsob úhrady ceny dosažené vydražením, dále pak stejnopis notáského zápisu ( 47 odst. 8 Zákona o veejných dražbách). Podpis dražebníka na potvrzení o nabytí vlastnictví musí být úedn oven. IX. Pedání pedmtu dražby, pechod vlastnického práva IX.1. Nabyl-li vydražitel vlastnictví k pedmtu dražby, je dražebník povinen pedat vydražiteli pedmt dražby a listiny, které osvdují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s pedmtem dražby nebo osvdují jiná práva vydražitele vi pedmtu dražby. Vydražitel písemn potvrdí pevzetí pedmtu dražby. IX.2. Veškeré náklady spojené s pedáním a pevzetím pedmtu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytených náklad vzniklých z dvod na stran bývalého vlastníka nebo dražebníka. IX.3. Nebezpeí škody na pedmtu dražby pechází z jejího držitele na vydražitele dnem pedání pedmtu dražby, týž den pechází na vydražitele odpovdnost za škodu zpsobenou v souvislosti s pedmtem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s pevzetím pedmtu dražby, nese nebezpeí škody a odpovdnost za škodu vydražitel. IX.4. Jestliže pedmtem veejné dražby cenných papír je zaknihovaný cenný papír, zaregistruje Stedisko cenných papír pechod cenného papíru na vydražitele k okamžiku udlení píklepu na základ potvrzení o nabytí vlastnictví na píkaz dražebníka (nebo vydražitele). IX.5. V pípad listinného cenného papíru na ad dražebník vyznaí na základ potvrzení o nabytí vlastnictví pechod cenného papíru na vydražitele k okamžiku píklepu. X. Závrená ustanovení X.1. Veškerá práva a povinnosti dražebníka, úastník dražby i dalších osob, které budou na dražb pítomny, i jejichž práva budou provedením dražby dotena, v tomto Dražebním ádu neuvedená, se ídí zejména zákonem. 256/2004 Sb. ZKPT a ustanoveními zákona o veejných dražbách. X.2. Tento dražební ád nabývá úinnosti dnem 1. prosince 2004 a vztahuje se na veejné dražby vyhlášené dražební vyhláškou po tomto datu. Strana 5

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU SOCIÁLNÍ SÍT Sociální sít elektronických komunikací srov. služby a reklamn podpoené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) ~------------~----:----~ Obecnf útad CI.;,i"Á USNESENÍ :.. ::;ŠIO, Pfi/ohf! č.j.: 167 EX 21999/ 0-9~ J?./O.!.o12. ---L~ 2.J..r-/1012."'...;.;, ~n4k. Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více