DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení"

Transkript

1 DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZPKT ) a podle zákona. 26/2000 Sb., o veejných dražbách (dále jen zákon o veejných dražbách ) a stanoví všeobecné podmínky pro organizování veejné dražby. Podrobné podmínky dražby, zejm. oznaení a popis pedmtu dražby, místo, datum a as zahájení dražby, nejnižší podání a stanovení minimálního píhozu, výši dražební jistoty, zpsob a lhty jejího složení, jakož i další zákonem stanovené podmínky dražby obsahuje dražební vyhláška. 2. Dražbu navrhuje osoba, která je za podmínek stanovených ZPKT, zákonem o veejných dražbách, zákonem. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obchodní zákoník ) i jinými zákony zpsobilá navrhnout provedení dražby (dále jen navrhovatel ). 3. Dražbu provádí spolenost ATLANTIK finanní trhy, a. s., I , se sídlem v Praze 10, Vinohradská 230, PS: ,, (dále jen dražebník ), která je držitelem povolení Komise pro cenné papíry (dále jen Komise ) podle 4 odst. 2 písm. b) ZPKT. 4. Organizování veejné dražby spoívá v závazku dražebníka, že na základ uzavené smlouvy o provedení dražby vykoná ve veejné dražb pro navrhovatele, který je: a) emitentem cenných papír prodej cenných papír, prokáže-li emitent, že vlastník cenných papír je v prodlení s pevzetím, pedložením nebo odevzdáním listinných cenných papír, pestože byl upozornn na možný prodej cenných papír v dražb v souladu s ustanovením 33 odst. 7 písm. a), 113 a 114 ZPKT a 214 obchodního zákoníku, b) zástavním vitelem prodej zastavených cenných papír v souladu s 44 odst. 2 zákona. 591/1992 Sb., o cenných papírech (dále jen zákon o CP ) a 33 odst. 7 písm. b) ZPKT, c) správcem konkursní podstaty prodej cenných papír z majetku úpadce v souladu s 27 odst. 1 zákona. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání, d) k tomu oprávnn dle zvláštního zákona prodej cenných papír, pokud tak tento zvláštní zákon ukládá i pipouští, a to v souladu s píslušnými ustanoveními ZPKT, zákona o veejných dražbách, obchodního zákoníku i jiných právních pedpis a v souladu s tímto Dražebním ádem a píslušnou Dražební vyhláškou. 1

2 lánek 2. Smlouva o provedení dražby 1. Dobrovolná dražba mže být, nejedná-li se o výjimky stanovené 19 odst. 1 zákona o veejných dražbách (tedy nap. jedná-li se o majetek státu, dražebníkem je navrhovatel atd.), provedena pouze na základ písemné smlouvy o provedení dobrovolné dražby uzavené mezi dražebníkem a navrhovatelem. 2. Nedobrovolná dražba mže být provedena pouze na základ písemné smlouvy o provedení nedobrovolné dražby uzavené mezi dražebníkem a navrhovatelem. Smlouva musí obsahovat náležitosti a pílohy dle 39 zákona o veejných dražbách a podpisy úastník na ní musí být úedn oveny, piemž uznání podpisu za vlastní je vyloueno. lánek 3. Pedmt dražby 1. Pedmt dražby je specifikován v Dražební vyhlášce ( 20 a 43 zákona o veejných dražbách). V Dražební vyhlášce dražebník uvede pesné oznaení a popis cenných papír a jejich píslušenství, práv a závazk na nich váznoucích a s nimi spojených, pokud podstatným zpsobem ovlivují hodnotu dražených cenných papír, popis stavu, v nmž se cenné papíry nacházejí a jejich odhadnutou nebo zjištnou cenu. 2. Termín a místo prohlídky pedmtu dražby uvede dražebník v Dražební vyhlášce. Pokud nejnižší podání pesahuje ,-- K, umožní dražebník úastníkm dražby prohlídku pedmtu dražby alespo ve dvou termínech, které nesmí být stanoveny na stejný den. 3. V pípad dobrovolné dražby zašle dražebník Dražební vyhlášku osobám uvedeným v 20 odst. 5 o veejných dražbách nejmén 15 dn ped zahájením dražby, a v pípad, že nejnižší podání pesáhne ,-- K, nejmén 30 dn ped zahájením dražby. V pípad nedobrovolné dražby zašle dražebník Dražební vyhlášku osobám uvedeným 43 odst. 5 zákona o veejných dražbách nejmén 15 dn ped zahájením dražby, a v pípad, že nejnižší podání pesáhne ,-- K, nejmén 60 dn ped zahájením dražby. 4. Dražebník vždy uveejní Dražební vyhlášku ve lhtách uvedených v l. 3 odst. 2 dražebního ádu na svých internetových stránkách zajistí její zveejnní na internetových stránkách Komise pro cenné papíry a pesahuje-li nejnižší podání ástku ,-- K, uveejní Dražební vyhlášku také na centrální adrese (www.centralniadresa.cz). Ped zahájením dražby vyvsí dražebník Dražební vyhlášku rovnž ve veejn pístupné ásti objektu, v nmž se dražba koná. 5. Dražebník zajistí odhad ceny cenných papír v míst a ase obvyklé a vyhotoví o tomto odhadu zápis. V pípad nedobrovolné dražby, kdy nejnižší podání pesahuje ástku ,-- K, musí být cenné papíry ocenny znaleckým posudkem. 2

3 6. V pípad dobrovolné dražby mže licitátor snížit nejnižší podání, avšak pouze dovolujeli tak smlouva o dražb a stanoví-li souasn tato smlouva ástku, o kterou lze nejnižší podání snížit. 7. V pípad nedobrovolné dražby iní nejnižší podání nejmén polovinu odhadu ceny pedmtu dražby; nejnižší podání nelze snížit, nejedná-li se o opakovanou dražbu. U opakované dražby iní nejnižší podání nejmén 70 % podání u pedchozí dražby, pokud v pedchozí dražb nebyl pedmt dražby vydražen. 8. Licitátor mže v prbhu dražby snížit výši minimálního píhozu. lánek 4. Úastníci dražby 1. Úastníky dražby mohou být dle 3 odst. 1 a 2 zákona o veejných dražbách osoby fyzické, právnické a stát, splují-li k datu konání dražby podmínky stanovené zákonem o veejných dražbách a jejichž úast není vylouena dle 3 odst. 3 až 7 a 36 odst. 6 a 7 cit. zákona (nap. je vylouena úast osob, které podle zvláštního zákona nemohou nabývat vlastnictví a práva k pedmtm dražby; osob, na jejich majetek byl prohlášen konkurs nebo vi nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledn jejichž majetku bylo optovn potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tí let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tí let od skonení optovného vyrovnání; osob, u nichž by v dsledku nabytí vlastnictví k pedmtu dražby mohlo dojít k vylouení, omezení nebo narušení hospodáské soutže; dražebníka a licitátora, jakož i osob jim blízkých a zamstnanc dražebníka; právnické osoby ovládající nebo ovládané dražebníkem; statutárních orgán a len statutárního nebo kontrolního orgánu dražebníka; statutárních orgán a len statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka atd.). 2. Úastníci se mohou dát v dražb zastupovat zástupcem na základ písemné plné moci s úedn oveným podpisem. Za úastníka dražby právnickou osobu mže jednat i prokurista. 3. Úastník dražby - fyzická osoba je povinen prokázat svou totožnost platným prkazem totožnosti. Úastník dražby - právnická osoba je povinen se prokázat také originálem i úedn ovenou kopií výpisu z obchodního rejstíku (i jiným dokladem prokazujícím právní subjektivitu) ne starším tí msíc. Zástupce úastníka dražby je povinen pedložit rovnž plnou moc s úedn oveným podpisem zmocnitele. 4. Úastník dražby je povinen pedložit své estné prohlášení o tom, že není osobou z dražby vylouenou. Úastník dražby je dále povinen zapsat se do seznamu úastník dražby (listina Zápis do dražby ), pevzít dražební íslo a v pípad, že je požadováno složení dražební jistoty prokázat její složení zpsobem uvedeným v Dražební vyhlášce. 5. Úastníci dražby nesmjí init žádné kroky k tomu, aby jakýmkoliv zpsobem negativn ovlivovali volný prbh dražby. 3

4 lánek 5. Prospekt cenného papíru 1. Nabídka cenných papír ve veejné dražb není veejnou nabídkou cenných papír ve smyslu ustanovení 34 ZPKT v pípadech uvedených v 36 odst. 1 a 2 ZPKT. 2. Pokud nabídka cenných papír ve veejné dražb bude považována za veejnou nabídku cenných papír, musí být nejpozdji v okamžiku veejné nabídky uveejnn užší prospekt nebo prospekt cenného papíru, pokud byla pro nabízené cenné papíry podána žádost o pijetí k obchodování na regulovaném trhu. Prospekt nebo užší prospekt se uveejuje v úplném znní zpsobem umožujícím dálkový pístup a v úplném znní v alespo jednom celostátn distribuovaném deníku, nebo formou inzerátu v alespo jednom celostátn distribuovaném deníku, který obsahuje adresu místa, kde je veejnosti bezplatn poskytována brožura s úplným znním prospektu nebo užšího prospektu. 3. Užší prospekt lze uveejnit až po jeho schválení Komisí. Komise mže povolit zúžení prospektu cenného papíru o nkteré náležitosti, pokud se tím užší prospekt nestane klamavým. lánek 6. Organizaní zabezpeení dražby 1. Dražebník je povinen dohlížet na prbh dražby, na innost licitátora a dbát, aby dražba probíhala v souladu s právními pedpisy a tímto Dražebním ádem. Za tímto úelem je dražebník oprávnn poídit audiovizuální záznam z prbhu jednotlivých dražeb. Dražebník není oprávnn použít poízené audiovizuální záznamy z prbhu dražeb k jiným úelm než ke kontrole prbhu dražby. 2. Pístup do prostor, v nichž bude dražba probíhat, je úastníkm dražby umožnn alespo 30 minut ped zahájením dražby, stejn tak i zamstnancm Komise poveným kontrolou dražby, veejnosti pak alespo 10 minut ped zahájením. 3. Dražebník je oprávnn upustit od dražby nejpozdji do jejího zahájení v pípadech dle ustanovení 22 a 46 zákona o veejných dražbách (nap. na základ písemné žádosti vlastníka, je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávnn navrhnout provedení dražby, došlo-li ke stetu dražby dobrovolné a nedobrovolné, zanikne-li živnostenské oprávnní dražebníka, je-li smlouva o provedení dražby nebo zástavní smlouva neplatná, byl-li pedmt dražby nebo jeho ást zahrnut do konkursní podstaty nebo do vyrovnání, nebyly-li splnny podmínky stanovené v 15, 21, 40 a 44 zákona o veejných dražbách atd.). 4. Dražb mže být pítomen každý oban, který zaplatil vstupné. Vstupné do dražební místnosti iní 100,-- K. Úastníci dražby a osoby povené Komisí k výkonu státního dozoru vstupné neplatí. 4

5 5. Pokud nejnižší podání u nedobrovolné dražby pesahuje ,-- K, musí být prbh dražby osvden notáským zápisem. Dražebník je povinen zajistit úast notáe k osvdení prbhu dražby. lánek 7. Prbh dražby 1. Dražba je zahájena vyvoláním licitátora (po ukonení zápisu úastník dražby). Obsahem vyvolání je oznaení a popis pedmtu dražby, odhadnutá nebo zjištná cena, údaje o právech a závazcích na pedmtu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud mají podstatný vliv na hodnotu pedmtu dražby, nejnižší podání a stanovený minimální píhoz. Poté vyzve licitátor úastníky dražby k uinní podání. 2. Podání je nabídka úastníka dražby uinná v prbhu dražby ve výši alespo stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí pevyšovat podání již uinné nejmén o stanovený minimální píhoz. Nabídka musí být uinna ústn a zvednutím pidleného ísla, podání je perfektní až ústní nabídkou. 3. Nebylo-li pes dvojí výzvu a prohlášení licitátora Neuiní-li nkdo z pítomných úastník dražby podání vyšší, než bylo podání naposled uinné úastníkem dražby (jeho oznaení), udlím mu píklep. uinno vyšší podání, oznámí licitátor ješt jednou poslední podání a po tetí výzv udlí píklep úastníkovi dražby, který uinil nejvyšší podání. Uinným podáním je úastník dražby vázán. Píklep lze uinit nejdíve 3 minuty po zahájení dražby. 4. Uiní-li nkolik úastník dražby souasn podání a nebylo-li uinno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich píklep udlí. Losování se provádí tak, že do pedem pipravené nádoby jsou vloženy neoznaené zalepené obálky, což oví licitátor, píp. pítomný notá. Pouze jedna obálka obsahuje los s íslicí 1. Poet úastník, kteí uinili souasn podání, bude stejný jako poet obálek. Losování zahajuje ten z úastník dražby, který má nejnižší dražební íslo tím, že z pipravené nádoby vybere jednu obálku. Dále pistupují postupn úastníci dražby s vyšším dražebním íslem. Úastník dražby s nejvyšším dražebním íslem pevezme poslední obálku. Na výzvu licitátora úastníci dražby obálky otevou a ten, který má v obálce los s íslicí 1, se stává vydražitelem a je mu udlen píklep. Tím je dražba ukonena. 5. Je-li nkterý z úastník dražby spoluvlastníkem pedmtu dražby, není stanoveným píhozem vázán. Uiní-li podání ve stejné výši jako nevyšší podání, udlí licitátor píklep jemu. Je-li tchto úastník dražby (spoluvlastník) více, udlí licitátor píklep tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejvyšší. Pi rovnosti spoluvlastnických podíl rozhodne licitátor losem (popsaným výše) o tom, komu z tchto spoluvlastník píklep udlí. 6. Má-li nkterý z úastník dražby pedkupní právo vi pedmtu dražby a doloží to dražebníkovi ped zahájením dražby, není tento úastník stanoveným píhozem vázán. 5

6 7. Uiní-li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání a neuiní-li podání ve stejné výši spoluvlastník, udlí licitátor píklep úastníkovi dražby oprávnnému z pedkupního práva. 8. Udlením píklepu je dražba ukonena. 9. Nebylo-li pi dražb uinno ani nejnižší podání, licitátor dražbu ukoní. 10. Pokud pedmt dražby nebyl vydražen nebo pokud byla dražba zmaena vydražitelem, mže dražebník provést opakovanou dražbu na základ smlouvy o provedení opakované dražby uzavené mezi navrhovatelem pedchozí dražby a dražebníkem, který provádl pedchozí dražbu. Dražebník v tomto pípad nemusí zajišovat nový odhad pedmtu dražby, pokud má k dispozici odhad ne starší jednoho roku ped konáním opakované dražby. Smlouva o provedení opakované dražby musí být uzavena do 10 dn po doruení protokolu o provedené dražb nebo vyrozumní o zmaení dražby. U opakované dražby iní nejnižší podání nejmén 70 % podání u pedchozí dražby, pokud v pedchozí dražb nebyl pedmt dražby vydražen. 11. Úastníkm dražby, kteí se nestanou vydražiteli, dražebník vrátí složenou dražební jistotu vetn píslušenství. Byla-li dražební jistota složena na úet, vrátí ji dražebník takovému úastníkovi bankovním pevodem na úet, který úastník dražby písemn sdlí dražebníkovi, a to tak, že bude dražebníkem odeslána do tí pracovních dn ode dne konání dražby. Byla-li dražební jistota složena v hotovosti, vyzvedne takový úastník dražební jistotu v hotovosti u dražebníka osobn po skonení dražby. Byla-li dražební jistota složena ve form bankovní záruky, vyzvedne takový úastník dražební jistotu složenou ve form bankovní záruky u dražebníka osobn po skonení dražby. lánek 8. Povinnosti vydražitele 1. V pípad dobrovolné dražby je vydražitel, jemuž byl licitátorem udlen píklep, povinen uhradit dražebníkovi cenu dosaženou vydražením do 10 dn od skonení dražby. Není-li cena dosažená vydražením vyšší než ,-- K, je vydražitel povinen uhradit ji ihned po skonení dražby; naopak je-li cena dosažená vydražením vyšší než ,-- K, je vydražitel povinen uhradit ji dražebníkovi do 3 msíc od skonení dražby. Dražební jistota a její píslušenství se zapoítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. V pípad, že je cena dosažená vydražením uhrazena v uvedené lht, pechází na vydražitele vlastnictví pedmtu dražby k okamžiku udlení píklepu. Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením, k pechodu vlastnictví nedochází a dražebník postupuje v souladu s 28 zákona o veejných dražbách. 2. V pípad nedobrovolné dražby je vydražitel, jemuž byl licitátorem udlen píklep, povinen uhradit dražebníkovi cenu dosaženou vydražením do 10 dn od skonení dražby. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než ,-- K, je vydražitel povinen uhradit ji dražebníkovi do 30 dn od skonení dražby. Dražební jistota a její píslušenství se 6

7 zapoítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. V pípad, že je cena dosažená vydražením uhrazena v uvedené lht, pechází na vydražitele vlastnictví pedmtu dražby k okamžiku udlení píklepu. Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením, k pechodu vlastnictví nedochází a dražebník postupuje v souladu s 51 zákona o veejných dražbách. 3. Cenu dosaženou vydražením nelze dodaten snížit a nelze ji uhradit zapotením ani smnkou. 4. Je-li dražba v dsledku neuhrazení kupní ceny vydražitelem zmaena nebo vydražila-li pedmt dražby osoba, jež je z dražby vylouena, dražební jistota složená vydražitelem vetn jejího píslušenství se použije na náklady zmaené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zútuje se zbývající ást dražební jistoty složené vydražitelem, který zpsobil zmaení dražby, na náklady opakované dražby. Po úhrad náklad dražby a opakované dražby se zbývající ást vrátí vydražiteli, který zpsobil zmaení dražby. 5. Vydražitel, který zpsobil zmaení dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu ást náklad dražby, kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby konané v dsledku zmaení pedchozí dražby vydražitelem. lánek 9. Protokol o provedené dražb Po ukonení dražby vyhotoví dražebník Protokol o provedené dražb. V nm je uvedeno zejména: datum, místo a as konání dražby, druh dražby, oznaení pedmtu dražby, oznaení bývalého vlastníka, píp. zástavce a dlužníka, nejnižší podání, oznaení navrhovatele, dražebníka, licitátora a vydražitele, cena dosažená vydražením, udlení píklepu s pesností na minuty. Tento protokol podepíší dražebník, licitátor a vydražitel. lánek 10. Potvrzení o nabytí vlastnictví Potvrzení o nabytí vlastnictví vydá dražebník vydražiteli, který nabyl vlastnictví podle 30, píp. 53 zákona o veejných dražbách, bez zbyteného odkladu. Písemné potvrzení obsahuje zejména: oznaení pedmtu dražby, bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele. Pílohou musí být doklad, z nhož bude zejmé datum a zpsob úhrady ceny dosažené vydražením. V pípad dražby nedobrovolné musí být pílohou také stejnopis notáského zápisu ( 47 odst. 8 zákona o veejných dražbách) a podpis dražebníka na potvrzení musí být úedn oven. lánek 11. Pedání pedmtu dražby, pechod vlastnického práva 1. Nabyl-li vydražitel vlastnictví k pedmtu dražby, je dražebník povinen pedat vydražiteli pedmt dražby a listiny, které osvdují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s pedmtem dražby nebo osvdují jiná práva vydražitele vi pedmtu dražby. Vydražitel pevzetí pedmtu dražby písemn potvrdí. 7

8 2. Veškeré náklady spojené s pedáním a pevzetím pedmtu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytených náklad vzniklých z dvod na stran bývalého vlastníka nebo dražebníka. 3. Nebezpeí škody na pedmtu dražby pechází z jejího držitele na vydražitele dnem pedání pedmtu dražby, týž den pechází na vydražitele odpovdnost za škodu zpsobenou v souvislosti s pedmtem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s pevzetím pedmtu dražby, nese nebezpeí škody a odpovdnost za škodu vydražitel. 4. Jestliže pedmtem veejné dražby cenných papír jsou zaknihované cenné papíry, zaregistruje centrální depozitá pechod cenných papír na vydražitele k okamžiku píklepu na základ potvrzení o nabytí vlastnictví na píkaz dražebníka nebo vydražitele. Do doby, než centrální depozitá pevezme evidenci zaknihovaných cenných papír, zaregistruje pechod cenných papír Stedisko cenných papír. 5. V pípad listinných cenných papír na ad vyznaí dražebník na základ Potvrzení o nabytí vlastnictví pechod cenných papír na vydražitele k okamžiku udlení píklepu. U listinných cenných papír, které nejsou na ad, se pechod vlastnického práva nevyznaí. lánek 12. Závrená ustanovení 1. Veškerá práva a povinnosti dražebníka, úastník dražby i dalších osob, které budou na dražb pítomny i jejichž práva budou provedením dražby dotena, v tomto Dražebním ádu neuvedená se ídí píslušnými ustanoveními zákona o veejných dražbách a ZPKT. 2. Tento Dražební ád nabývá úinnosti dnem 28. prosince

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ř d y,)(~_.. : 11\ Té.. 800900490, 234 769000, e-mazl. mfo@eurodwzby.cz -M-Ě-S-T-S-KÁ~-Č~Á-S-T-P~RAH~~A~8:::í'f'J a m 4 U První den zveřejnění: Cf

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více