RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (dále jen Rámcová smlouva )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )"

Transkript

1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS I: DI: CZ získatelské íslo: zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka jednající: Ing. Jiím Škorvagou, CSc., lenem pedstavenstva a námstkem generálního editele Martinem Techmanem, MBA, editelem úseku ízení obchodu dále jen Pojistník na stran jedné a Kooperativa pojišovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem: Praha 1, Templová 747, PS I: DI: CZ zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897 jednající: JUDr. Hanou Machaovou, editelkou, lenkou pedstavenstva Ing. Petrem Müllerem, MBA, editelem úseku pro spolupráci s finanní skupinou S dále jen Pojistitel na stran druhé

2 OBSAH RÁMCOVÉ SMLOUVY lánek 1 lánek 2 lánek 3 lánek 4 lánek 5 lánek 6 lánek 7 lánek 8 lánek 9 lánek 10 lánek 11 lánek 12 lánek 13 lánek 14 lánek 15 lánek 16 Úvodní ustanovení Obecná ustanovení Doba platnosti Rámcové smlouvy Rozsah pojištní Podmínky nezbytné pro vstup do pojištní Vznik, zmna a konec pojištní, pojistné období Pojistné Pojistné plnní Zpracování osobních údaj pojištných osob Výluky z pojištní Povinnosti pojištné osoby, která uplatuje nárok na pojistné plnní Povinnosti Pojistníka Povinnosti Pojistitele Zánik pojištní Adresy a sdlení Závrená ustanovení PÍLOHY Píloha I Všeobecné pojistné podmínky M 760/08 Píloha II Vzor Prohlášení Majitele Útu/Disponující osoby k pojištní, které je souástí formuláe eské spoitelny, a. s. Žádost o zízení nebo zrušení produktu i služby ke sporožirovému útu Osobní úet eské spoitelny lánek 1 Úvodní ustanovení Pedmtem této Rámcové smlouvy je úprava cestovního pojištní k Útm vedeným Pojistníkem, které na základ této Rámcové smlouvy sjednávají Pojistník a Pojistitel, jakož i vymezení práv a povinností Pojistníka, pojištných osob a Pojistitele souvisejících s cestovní pojištním podle této Rámcové smlouvy, s jejím dodržováním nebo porušením. Cestovní pojištní, vymezení práv a povinností se ídí právním ádem eské republiky, zejména ustanoveními zákona. 37/2004 Sb., o pojistné smlouv a o zmn souvisejících zákon, v platném znní (dále jen zákon o pojistné smlouv ), zákona. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, v platném znní. Pro úpravu práv a povinností uvedených úastník pojistného vztahu dále platí tato Rámcová smlouva a Všeobecné pojistné podmínky M 760/08 (dále jen Pojistné podmínky ), které tvoí pílohu této Rámcové smlouvy a jsou její nedílnou souástí. V pípad rozporu Rámcové smlouvy a Pojistných podmínek má pednost Rámcová smlouva.

3 lánek 2 Obecná ustanovení Pro úely této Rámcové smlouvy platí tento výklad pojm: 2.1 Pojistník eská spoitelna, a. s., jako osoba, která s Pojistitelem uzavela tuto Rámcovou smlouvu. 2.2 Pojistitel Kooperativa pojišovna, a.s., Vienna Insurance Group, jako osoba, která s Pojistníkem uzavela tuto Rámcovou smlouvu. 2.3 Pojištná osoba Pojištnou osobou v rozsahu úrovn pojištní A a B je Majitel Útu/Disponující osoba. Pojištnou osobou v rozsahu úrovn pojištní A+ a B+ je a) Majitel Útu/Disponující osoba: b) manžel (manželka), c) není-li osoby uvedené pod písm. b) druh (družka), d) max. 3 dti Majitele Útu/Disponující osoby nebo osob uvedených pod písm. b) nebo c) do dovršení 18 let vku. Na osoby uvedené pod písm. b) až d) se pojištní vztahuje pouze, pokud v dob pojistné události žijí s Majitelem Útu/Disponující osobou ve spolené domácnosti, cestují spolen s Majitelem Útu/Disponující osobou a zárove bylo sjednáno pojištní v rozsahu úrovn A+, resp. B+. Za spolenou cestu s Majitelem Útu/Disponující osobou se považuje pobyt v zahranií, který spolupojištná osoba zahájila i ukonila ve stejný den a stejným dopravním prostedkem jako Majitel Útu/Disponující osoba. 2.4 Limit pojistného plnní ástka v K definovaná v l. 8 této rámcové smlouvy, do jejíž výše je v pípad pojistné události poskytováno pojistné plnní. 2.5 Pojistné plnní (dále také plnní ) - je plnní, které poskytne Pojistitel pojištné osob za podmínek této Rámcové smlouvy. 2.6 Pojistná událost nahodilá skutenost, se kterou je spojen vznik povinnosti Pojistitele poskytnout pojistné plnní. 2.7 Pojistné nebezpeí možná píina vzniku pojistné události. 2.8 Pojistná doba doba, na kterou bylo pojištní sjednáno. 2.9 Pojištní vztahující se k jednotlivému Útu samostatné pojištní sjednané Majitelem Útu i Disponující osobou k danému Útu Pojistná doba vztahující se k jednotlivému Útu doba, která je pro každý Úet odlišná, zaíná dnem stanoveným jako poátek pojištní vztahující se k jednotlivému Útu a koní dnem stanoveným jako konec pojištní vztahující se k jednotlivému Útu Pojistný rok je doba 12 msíc; první pojistný rok zaíná prvním dnem kalendáního msíce, do nhož spadá poátek pojištní vztahujícího se k jednotlivému Útu a koní dnem, který pedchází dnu jenž se svým íselným oznaením shoduje se dnem poátku pojistného roku Poátek pojištní vztahující se k jednotlivému Útu okamžik, od kterého vzniká pojištní - definován v l. 6 této Rámcové smlouvy Pojistné úplata za soukromé pojištní - definováno v l. 7 Rámcové smlouvy Pojistné období dohodnuté asové období, za které platí Pojistník Pojistiteli pojistné - definováno v l. 6 Rámcové smlouvy Smlouva o bžném útu smlouva, na jejímž základ Pojistník zídil Majiteli Útu bžný úet nebo jakýkoliv produkt, který charakterem odpovídá bžnému útu Spolupojištné osoby Majitel Útu/Disponující osoba a osoby (max. 1 dosplá osoba + 3 dti), jejichž postavení jakožto pojištných osob se odvozuje od jejich vztahu k Majiteli Útu/Disponující osob 2.17 Bžný úet (také Úet ) - bžný úet nebo jakýkoliv produkt, který charakterem odpovídá bžnému útu, který má fyzická osoba veden u Pojistníka a ke kterému je nabízeno pojištní dle této Rámcové smlouvy Majitel bžného útu (také Majitel Útu ) fyzická osoba, která má uzavenu s Pojistníkem Smlouvu o bžném útu a která splnila podmínky vstupu do pojištní v souladu s touto Rámcovou smlouvou Disponující osoba fyzická osoba oprávnná nakládat s penžními prostedky na Útu dle dispozice udlené jí Majitelem Útu na podpisovém vzoru k Útu, které udlil Majitel Útu souhlas se zízením pojištní pro její osobu a která splnila podmínky vstupu do pojištní v souladu s touto Rámcovou smlouvou Žádost Majitele Útu/Disponující osoby formulá Pojistníka - žádost o zízení nebo zrušení produktu i služby ke sporožirovému útu Osobní úet eské spoitelny.

4 2.21 Provádcí smlouva smlouva, kterou se zavazují Pojistník a Pojistitel uzavít za úelem sjednání podmínek týkajících se vztahu Pojistníka a Pojistitele, zejména ve vci výkaznictví a procesu sjednávaní pojištní dle Rámcové smlouvy S24IB Servis 24 Internetbanking, tj. jeden z kanál služeb pímého bankovnictví SERVIS Resolicitaní program asov omezená kampa na pojišování klient Pojistníka Majitel Út, kdy Pojistník pedloží svému klientovi Majiteli Útu nabídku pojištní Pracovní den den, který není dnem volna ani pracovního klidu a ve kterém Pojistník bžn vykonává svou bankovní innost. lánek 3 Doba platnosti Rámcové smlouvy 3.1 Tato Rámcová smlouva se sjednává jako smlouva s bžným pojistným, msíním pojistným obdobím, na dobu neuritou, a vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Rámcová smlouva nabývá úinnosti v 00:00 hod. prvního dne prvního kalendáního msíce následujícího po msíci, ve kterém nabyla Rámcová smlouva platnost. 3.2 Pro ukonení této Rámcové smlouvy využijí smluvní strany pednostn dohody, ve které budou stanoveny podmínky ukonení tak, aby nedošlo k poškození oprávnných zájm pojištných osob. 3.3 Každá ze smluvních stran mže i bez udání dvodu tuto Rámcovou smlouvu písemn vypovdt. Výpovdní lhta iní 3 msíce a zaíná bžet od prvního dne kalendáního msíce následujícího po msíci, ve kterém byla výpov doruena druhé smluvní stran a koní uplynutím posledního dne posledního kalendáního msíce. 3.4 Bude-li Rámcová smlouva ukonena jiným zpsobem, než dohodou ve smyslu odst. 3.2, nebo nebude-li v dohod o ukonení Rámcové smlouvy dohodnut termín ukonení pojištní vztahující se k jednotlivým Útm, potom ukonením úinnosti této Rámcové smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Rámcové smlouvy s výjimkou poskytování pojistného plnní vztahujícího se k pojistným událostem vzniklým v dob trvání pojištní. 3.5 Ukonení pojištní vztahující se k jednotlivým Útm nemá vliv na úinnost Rámcové smlouvy ani na trvání ostatních pojištní, vztahujících se k jednotlivým Útm a vzniklých na základ této Rámcové smlouvy. lánek 4 Rozsah pojištní 4.1 Na základ této Rámcové smlouvy, za podmínek vzniku pojištní k jednotlivému Útu podle l. 5, se sjednává cestovní pojištní v rozsahu následujících úrovní: Úrove A tj. pojištní léebných výloh v zahranií (dále jen LVZ ), úrazové pojištní, pojištní zavazadel, pojištní odpovdnosti za škodu pro Majitele Útu/Disponující osobu nižší limit pojistného plnní Úrove B tj. pojištní léebných výloh v zahranií (dále jen LVZ ), úrazové pojištní, pojištní zavazadel, pojištní odpovdnosti za škodu, pojištní zpoždní zavazadel a pojištní zpoždní letu pro Majitele Útu/Disponující osobu vyšší limit pojistného plnní Úrove A+ tj. pojištní léebných výloh v zahranií (dále jen LVZ ), úrazové pojištní, pojištní zavazadel, pojištní odpovdnosti za škodu pro Majitele Útu/Disponující osobu a ostatní spolupojištné osoby nižší limit pojistného plnní Úrove B+ tj. pojištní léebných výloh v zahranií (dále jen LVZ ), úrazové pojištní, pojištní zavazadel, pojištní odpovdnosti za škodu, pojištní zpoždní zavazadel a pojištní zpoždní letu pro Majitele Útu/Disponující osobu a ostatní spolupojištné osoby vyšší limit pojistného plnní 4.2 Výše pojistného plnní je pro každou pojistnou událost omezena limitem pojistného plnní stanoveným v této Rámcové smlouv.

5 lánek 5 Podmínky nezbytné pro vstup do pojištní 5.1. Pojištní v rozsahu jednotlivých úrovní pojištní dle této Rámcové smlouvy lze sjednat pro jednotlivý Úet: a) na základ písemné Žádosti Majitele Útu/Disponující osoby o zízení služby k Útu spoívající v poskytování pojištní dle této Rámcové smlouvy v rozsahu jím zvolené úrovn, která obsahuje i prohlášení Majitele Útu/Disponující osoby o pistoupení k rámcové smlouv, akceptované pojistníkem pi uzavení Smlouvy o bžném útu nebo kdykoliv v prbhu trvání Smlouvy o bžném útu. Vzor Prohlášení Majitele Útu/Disponující osoby tvoí pílohu. II k Rámcové smlouv, b) bhem telefonického kontaktu Pojistníka s Majitelem Útu v rámci resolicitaního programu, a to na základ prokazatelného, ústn vysloveného souhlasu Majitele Útu se zízením služby k Útu spoívající v poskytování pojištní dle této Rámcové smlouvy v rozsahu jím zvolené úrovn, který krom veškerých náležitostí a údaj obsažených v písemné Žádosti Majitele Útu (Prohlášení Majitele Útu/Disponující osoby k pojištní dle pílohy. II Rámcové smlouvy) obsahuje též výslovné konstatování Majitele Útu, že je mu znám obsah Pojistných podmínek a Rámcové smlouvy a že pistupuje k Rámcové smlouv v plném rozsahu (dále jen ústní souhlas Majitele Útu ) Prohlášení Majitele Útu/Disponující osoby o pistoupení k Rámcové smlouv ve smyslu odst. 5.1 lánku 5 této Rámcové smlouvy se považují za odpovdi na dotazy Pojistitele v souladu s 14 zákona o pojistné smlouv Pojistník je oprávnn písemné Prohlášení Majitele Útu/Disponující osoby o pistoupení k Rámcové smlouv zajistit též elektronickou formou, a to v souladu s píslušnými právními pedpisy. 5.4 Pojistník je povinen údaje o pojištných osobách Majitelích Út/Disponujících osobách oznamovat Pojistiteli v souladu s Provádcí smlouvou, kterou je ešeno pedávání informací mezi Pojistníkem a Pojistitelem. Pi porušení této povinnosti je Pojistitel oprávnn v pípad vzniku pojistné události pojistné plnní odmítnout, pípadn pimen snížit. lánek 6 Vznik, zmna a konec pojištní, pojistné období 6.1 Pojištní vztahující se k jednotlivému Útu vzniká od okamžiku, kdy Pojistník akceptuje Žádost Majitele Útu/Disponující osoby, resp. dnem pozdjším dle požadavku Majitele Útu/Disponující osoby uvedeného v Žádosti Majitele Útu/Disponující osoby. 6.2 V pípad, že Majitel Útu podá Žádost Majitele Útu/Disponující osoby o zízení pojištní prostednictvím služby S24IB - v pracovní den do 15:30 hod., akceptuje Pojistník Žádost Majitele Útu/Disponující osoby týž den a pojištní vztahující se k jednotlivému Útu vzniká v 0:00 hod. následujícího dne po dni, kdy Pojistník akceptoval Žádost Majitele Útu/Disponující osoby, resp. dnem pozdjším dle požadavku Majitele Útu, - v pracovní den po 15:30 hod. nebo v den který není pracovního dnem, akceptuje Pojistník Žádost Majitele Útu/Disponující osoby následující pracovní den a pojištní vztahující se k jednotlivému Útu vzniká v 0:00 hod. následujícího dne po dni, kdy Pojistník akceptoval Žádost Majitele Útu/Disponující osoby, resp. dnem pozdjším dle požadavku Majitele Útu. 6.3 V pípad ústního souhlasu Majitele Útu vzniká pojištní v 0:00 hod. následujícího pracovního dne po dni v nmž Majitel Útu souhlas vyslovil, resp. dnem pozdjším dle požadavku Majitele Útu. 6.4 Pojištní se sjednává v rzných úrovních, dle volby Majitele Útu/Disponující osoby uvedené v Žádosti Majitele Útu/Disponující osoby. Zmna sjednané úrovn pojištní vztahující se k jednotlivému Útu je možná pouze v pípad zmny úrovn pojištní z úrovn A na úrove B, A+, B+, z úrovn B na úrove A+, B+ nebo z úrovn A+ na úrove B+. V takovém pípad je zmna úinná od 0:00 hod. prvního dne následujícího kalendáního msíce po dni, kdy Pojistník akceptuje Žádost Majitele Útu/Disponující osoby o tuto zmnu úrovn pojištní. V pípad, že Majitel Útu podal Žádost o zmnu prostednictvím S24IB pozdji než v 15:30 hod. posledního pracovního dne v msíci, je Žádost o zmnu akceptována Pojistníkem první pracovní den následujícího kalendáního msíce a zmna sjednané úrovn pojištní je úinná od 0:00 hod. prvního dne kalendáního msíce následujícího po msíci, ve kterém byla Žádost Majitele Útu/Disponující osoby o zmnu Pojistníkem akceptována.v pípad zmny úrovn pojištní zstává platný konec pojistného roku dle pvodn sjednané úrovn pojištní.

6 6.5 Pojištní vztahující se k jednotlivému Útu zaniká ve hodin dne, kdy nastane skutenost s níž je spojen zánik pojištní, není-li stanoveno v l. 14 Rámcové smlouvy jinak. 6.6 Pojistným obdobím je kalendání msíc. Pojistné za první a poslední pojistné období pojištní vztahujícímu se k jednotlivému Útu náleží Pojistiteli za celý kalendání msíc, ve kterém pojištní vztahující se k jednotlivému Útu vzniklo, resp. zaniklo, pokud není v této Rámcové smlouv uvedeno jinak. lánek 7 Pojistné 7.1 Výše pojistného za pojištní vztahující se k jednotlivému Útu, hrazeného Pojistníkem Pojistiteli za každé pojistné období v rozsahu jednotlivých úrovní pojištní, je urena Provádcí smlouvou uzavenou mezi Pojistníkem a Pojistitelem a je vždy uvedena v aktuální výši v Sazebníku eské spoitelny, a. s. pro bankovní obchody. 7.2 Pojistník je povinen uhradit sjednané pojistné za každé pojistné období za pojištní vztahující se k jednotlivým Útm na úet Pojistitele specifikovaný v Provádcí smlouv. Pojistné sjednané touto Rámcovou smlouvou se považuje za bžné pojistné a je splatné do 20. dne msíce následujícího po pojistném období, k nmuž se vztahuje. 7.3 Situace, kdy v prbhu pojistného období dochází ke zmn Majitele Útu a nový Majitel Útu v daném pojistném období pistoupí k této Rámcové smlouv, nemá vliv na výši pojistného za dané pojistné období. Pojistné za celé pojistné období, ve kterém došlo ke zmn Majitele Útu, se stanoví dle l. 7 Rámcové smlouvy. Pokud však pi zmn Majitele Útu dochází i ke zmn úrovn pojištní, potom se pojistné k Útu, pro dané pojistné období, stanoví podle výše platné pro nov sjednanou úrove pojištní. lánek 8 Pojistné plnní 8.1 Pojistitel poskytuje z pojištní pojistné plnní za podmínek a v rozsahu této Rámcové smlouvy a Pojistných podmínek na základ oznámení pojistné události. Pojištná osoba je povinna oznámit pojistnou událost bez zbyteného odkladu telefonicky, em, faxem nebo dopisem (podrobnosti k doruování viz Pojistné podmínky a pokyny pro pojištné). V pípad, že byla pojistná událost oznámena telefonicky, em nebo faxem, je pojištná osoba povinna dodaten oznámit Pojistiteli, nebo osob jím povené vyizováním nárok z cestovního pojištní, pojistnou událost písemn. Hlášení pojistné události se považuje za doruené v okamžiku, kdy je dorueno Pojistiteli nebo osob jím povené vyizováním nárok z cestovního pojištní na pedepsaném tiskopisu Pojistitele nebo dopisem podepsaným pojištnou osobou. 8.2 Oznámení pojistné události musí obsahovat zejména íslo Útu, ke kterému se pojištní vztahuje, kopii Žádosti Majitele Útu/Disponující osoby u pojištní sjednaného písemnou formou, identifikaní údaje pojištné osoby, popis pojistné události, dokumenty dokládající délku pobytu v zahranií, píp. další dokumenty, které jsou uvedeny v pokynech pro pojištné. 8.3 Horní hranice plnní (limit pojistného plnní) Smluvní strany se dohodly, že A) limit pojistného plnní za jednu pojistnou událost u pojištní LVZ iní: - úrove A, A+...1, ,- K - úrove B, B+...3, ,- K V rámci výše uvedeného limitu pojistného plnní jsou stanoveny omezené limity plnní: a) za ošetení zubním lékaem v rozsahu jednoduché výpln, pípadn extrakce z dvodu akutní bolesti a za jednoduché opravy zubních protéz v dsledku jejich poškození pi pobytu v zahranií, a to ve výši - úrove A, A ,- K - úrove B, B ,- K Omezený limit (vetn náklad na léky) platí pro jednu a všechny pojistné události po dobu jednoho pojistného roku; b) za ubytování jedné osoby, která doprovází pojištnou osobu po dobu hospitalizace, je-li z lékaského hlediska doprovod nutný a je-li schválen smluvní asistenní spoleností nebo pojistitelem, a to až do výše:

7 - úrove A, A ,- K za jeden den, max. však celkem do výše ,- K - úrove B, B ,- K za jeden den, max. však celkem do výše ,- K B) limit pojistného plnní za jednu pojistnou událost za trvalé následky zpsobené úrazem: - úrove A, A ,- K - úrove B, B ,- K C) limit pojistného plnní za jednu pojistnou událost za smrt následkem úrazu iní: - úrove A, A ,- K - úrove B, B ,- K D) limit pojistného plnní za jednu pojistnou událost u pojištní zavazadel iní: - úrove A ,- K - úrove A ,- K pro všechny spolupojištné osoby - úrove B ,- K - úrove B ,- K pro všechny spolupojištné osoby E) limit pojistného plnní za jednu pojistnou událost u pojištní zpoždní zavazadel za každou hodinu zpoždní po uplynutí stanovené lhty 6 hodin iní: - úrove B, B ,- K/hod. (max. však celkem 8.000,- K) F) limit pojistného plnní za jednu pojistnou událost u pojištní zpoždní letu za každou hodinu zpoždní po uplynutí stanové lhty 6 hodin iní: - úrove B, B ,- K/hod ( max. však celkem 8.000,- K) G) limit pojistného plnní za jednu pojistnou událost u pojištní odpovdnosti za škodu iní: - úrove A, A+ - škoda na život nebo zdraví...1, ,- K - škoda na vci ,-k - náklady na právní ochranu ,- K - úrove B, B+ - škoda na život nebo zdraví...2, ,- K - škoda na vci...1, ,- K - náklady na právní ochranu ,- K Za škodu zpsobenou na cennostech, jakož i na vcech umlecké, historické nebo sbratelské hodnoty (nap. obrazy, sochy, sbírky známek), je Pojistitel povinen poskytnout v úrovních A, A+, B a B+ plnní nejvýše do ástky ,- K za jednu takovou vc (sbírku) a za škodu na penzích, smnkách, cenných papírech a ceninách nejvýše do celkové ástky ,- K. lánek 9 Zpracování osobních údaj pojištných osob 9.1. Pojistitel a Pojistník prohlašují, že pi zpracování osobních údaj pojištných osob budou dodržovat veškeré povinnosti jim uložené zákonem. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, v platném znní. Pojistitel prohlašuje, že bude zachovávat povinnost mlenlivosti a dvrnost údaj o záležitostech týkajících se bankovního tajemství Majitel Út/Disponujících osob Pojistník i Pojistitel se zavazují vzájemn si pedávat média a data osobní údaje Majitel Útu/Disponujících osob a údaje o Útech se sjednaným pojištním v šifrované nebo jinak zabezpeené podob tak, aby nedošlo k neoprávnnému ani nahodilému pístupu k tmto médiím nebo datm ani k jakémukoliv jejich zneužití neoprávnnou osobou. Dále se Pojistník i Pojistitel zavazují zajistit nejvyšší možný standard technického a organizaního zabezpeení a penosu dat, jaké lze s ohledem na pedmt této Rámcové smlouvy a postavení smluvních stran dvodn požadovat Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená v tomto lánku pedstavují smlouvu o zpracování osobních údaj uzavenou mezi Pojistníkem jako správcem údaj a Pojistitelem jako zpracovatelem ve smyslu ustanovení uvedeného zákona o ochran osobních údaj a ujednání uvedená v tomto lánku jsou platná po celou dobu, po kterou bude trvat pojištní osob pojištných dle této Rámcové smlouvy nebo práva a povinnosti z nho Povinnost mlenlivosti k takto pedaným údajm charakteru osobních údaj a bankovního tajemství však trvá pro Pojistitele i po skonení úinnosti Rámcové smlouvy.

8 lánek 10 Výluky z pojištní Pro pojištní platí výluky z pojištní uvedené v Pojistných podmínkách, které tvoí pílohu této Rámcové smlouvy. lánek 11 Povinnosti pojištné osoby, která uplatuje nárok na pojistné plnní Povinnosti pojištné osoby, která uplatuje nárok na pojistné plnní, upravují Pojistné podmínky, které tvoí pílohu této Rámcové smlouvy a na které se tato Rámcová smlouva odkazuje. lánek 12 Povinnosti Pojistníka Pojistník je povinen: platit Pojistiteli pojistné dle úrovn pojištní A, A+, B nebo B+ dle l. 7 této Rámcové smlouvy, odpovdt Pojistiteli pravdiv a úpln na všechny písemné dotazy týkající se pojištní dle této Rámcové smlouvy, poskytnout Pojistiteli souinnost, zejména: a) dbát, aby Žádost Majitele Útu/Disponující osoby s prohlášením o pistoupení k pojištní anebo jeho Žádost o ukonení pojištní byly ádn vyplnny, podepsány a uchovávány, b) pedávat Pojistiteli identifikaní údaje vztahující se k jednotlivým Útm v souladu s Provádcí smlouvou, která toto pedávání upravuje, c) zajistit verifikaci údaj potebných k ovování platnosti a úinnosti pojištní k jednotlivým Útm, na základ odvodnného požadavku Pojistitele poskytovat další informace, pehledy i výkazy v této Rámcové smlouv neuvedené, které souvisí s pojištním, jsou Pojistníkovi bžn k dispozici, a nebude-li tak porušeno obchodní i bankovní tajemství Pojistníka ani Pojistníkova povinnost mlenlivosti uložená právními pedpisy, prokazateln seznamovat Majitele Út/Disponující osoby, s obsahem Rámcové smlouvy, s Pojistnými podmínkami a pedávat tmto Majitelm Út/Disponujícím osobám kopie tchto dokument (v pípad pistupování k pojištní elektronickou formou pak zajistit možnost stažení dokument v písemné podob; v pípad pistupování k pojištní v rámci resolicitaního programu pak zajistit možnost seznámení se s dokumenty na webových stránkách Pojistníka nebo v jeho obchodních místech), v dostatené míe zajistit, v návaznosti na školení poskytnuté Pojistitelem dle odst lánku 13 Rámcové smlouvy, proškolení píslušných pracovník obchodních míst, plnit další povinnosti stanovené v Pojistných podmínkách. lánek 13 Povinnosti Pojistitele 13.1 Pojistitel je v pípad vzniku pojistné události povinen poskytnout pojištné osob pojistné plnní v rozsahu stanoveném touto Rámcovou smlouvou a Pojistnými podmínkami Poskytovat školení o pojištní podle této Rámcové smlouvy Pojistníkovi, resp. jeho zamstnancm, nebo jím zmocnným osobám Zajistit s Pojistníkem pravidelnou komunikaci prostednictvím kontaktní osoby urené v Provádcí smlouv. lánek 14 Zánik pojištní 14.1 Veškerá pojištní vztahující se k jednotlivému Útu zanikají: a) ukonením úinnosti Smlouvy o bžném útu, k níž se pojištní vztahuje;

9 b) pevedením Bžného útu, ke kterému je sjednáno pojištní dle této Rámcové smlouvy, na standardní bžný úet nebo jiný program bžného útu, k nmuž není pojištní dle této Rámcové smlouvy Pojistníkem poskytováno/nabízeno; c) omezením dispozice s penžními prostedky na Bžném útu Majitele Útu, v jehož dsledku nebude možné použít penžní prostedky pro úhradu náklad spojených s jeho pojištním; pojištní zaniká posledním dnem pojistného období, v nmž taková situace nastala; Pojistiteli nenáleží pojistné za poslední pojistné období, ve kterém pojištní vztahující se k jednotlivému Útu zaniklo, d) zmnou osoby Majitele Útu, pojištní zaniká,dnem v nmž taková situace nastala; Pojistiteli nenáleží pojistné za poslední pojistné období, ve kterém pojištní vztahující se k jednotlivému Útu zaniklo, e) úmrtím Majitele Útu k ukonení pojištní dochází ke dni, kdy se Pojistník dozvdl o úmrtí Majitele Útu; Pojistiteli nenáleží pojistné za poslední pojistné období, ve kterém pojištní vztahující se k jednotlivému Útu zaniklo. f) zrušením dispoziního oprávnní Disponující osoby k Útu, pojištní zaniká posledním dnem pojistného období v nmž taková situace nastala, 14.2 Jednotlivé pojištní vztahující se k Útu zaniká dále na základ Žádosti Majitele Útu/Disponující osoby - pojištní zanikne ve hod. posledního kalendáního dne pojistného roku v nmž byla Žádost o zrušení pojištní pijata a akceptována Pojistníkem. Majitel Útu je oprávnn zrušit pojištní sjednané jeho osobou i pojištní, které bylo sjednáno Disponující osobou. V pípad, že Majitel Útu podal/a Žádost o zrušení pojištní prostednictvím S24IB pozdji než v hod posledního pracovního dne pojistného roku, pojištní zanikne ve hod posledního dne následujícího pojistného roku Pojištní vztahující se k jednotlivému Útu mže být ukoneno i dalšími zpsoby uvedenými na jiném míst této Rámcové smlouvy, nebo zpsoby stanovenými zákonem, a to vždy na základ té právní skutenosti, která nastane díve Pojistník je povinen oznamovat Pojistiteli datum zániku pojištní vztahující se k jednotlivému Útu a Majiteli Útu/Disponující osob v souladu s Provádcí smlouvou, kterou je ešeno pedávání informací mezi Pojistníkem a Pojistitelem. lánek 15 Adresy a sdlení 15.1 Smluvní strany této Rámcové smlouvy jsou povinny komunikovat veškeré záležitosti týkající se Rámcové smlouvy, jakož i jejího plnní i porušení, výhradn s druhou smluvní stranou této Rámcové smlouvy, a to doruením písemností na její adresu uvedenou v záhlaví této Rámcové smlouvy i zasíláním zpráv prostednictvím veejné datové sít elektronickými prostedky na elektronickou adresu datového uzlu urenou každou smluvní stranou, a to v šifrované podob a opatených elektronickým podpisem poveného zamstnance Pojistitele/Pojistníka, založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmn nkterých dalších zákon, v platném znní Každá smluvní strana je povinna informovat zpsobem dle pedchozího odstavce druhou smluvní stranu o každé zmn své adresy pro doruování, a to bez zbyteného odkladu po takové zmn Doruování písemností mezi Pojistitelem a pojištnou osobou je upraveno v Pojistných podmínkách. lánek 16 Závrená ustanovení 16.1 Rámcovou smlouvu lze mnit a doplovat jen se souhlasem smluvních stran formou písemných a íslovaných dodatk, které budou podepsány na jedné listin osobami oprávnnými jednat a podepisovat za smluvní strany. Identifikaní údaje týkající se smluvních stran a adresy pro listovní i elektronické doruování tmto stranám lze však mnit i jednostranným oznámením, dorueným druhé smluvní stran v dostateném pedstihu tou smluvní stranou, které se týkají, a to zpsobem dle odst lánku 15 této Rámcové smlouvy.

10 16.2 Podání smluvních stran uinná v souladu s odst lánku 15 této Rámcové smlouvy nabývají úinnosti dnem svého doruení svým adresátm. Pokud je pevzetí podání odmítnuto, považují se za doruená dnem, kdy bylo jejich pijetí odmítnuto. V pípad vrácení zásilky poštou po uplynutí lhty pro pevzetí stanovené vyhláškou o základních službách držitele poštovní licence je dnem doruení písemností poslední den stanovené lhty Nedílnou souástí Rámcové smlouvy jsou Pojistné podmínky M 760/ Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis Smluvní strany prohlašují, že si Rámcovou smlouvu vetn jejích píloh ped jejím podpisem peetly, že s jejím znním souhlasí a že byla uzavena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a vážné vle, urit a srozumiteln, že nebyla uzavena v tísni ani za jinak jednostrann nevýhodných podmínek. Autentinost Rámcové smlouvy potvrzují svým podpisem V pípad rozporu mezi textem Rámcové smlouvy a Pojistnými podmínkami má pednost text této Rámcové smlouvy V pípad, že nkteré ustanovení této Rámcové smlouvy bude neplatné i nevymahatelné, neovlivní to platnost i vymahatelnost ostatních ustanovení této Rámcové smlouvy. V Praze dne. V Praze dne.. Za eskou spoitelnu, a. s. Za Kooperativu pojišovnu, a.s., Vienna Insurance Group Ing. Jií Škorvaga, CSc. len pedstavenstva a námstek generálního editele JUDr. Hana Machaová editelka, lenka pedstavenstva Martin Techman, MBA editel úseku ízení obchodu... Ing. Petr Müller editel úseku spolupráce s finanní skupinou S

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany:

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více