ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY"

Transkript

1 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských spoleenství 1) poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a veejnou nabídku cenných papír. 2 Vymezení pojm Vtomtozákonserozumí a) profesionálním investorem 1. obchodník s cennými papíry, 2. banka, 3. pojišovna, 4. zajišovna, 5. investiní spolenost, 6. investiní fond, 7. penzijní fond, 8. provozovatel platebního systému, 9. provozovatel vypoádacího systému, 10. osoba, která vydává a spravuje platební prostedky, 11. osoba, která podnikatelsky poskytuje finanní pronájem(finanní leasing), 12. osoba, jejíž rozhodující inností je nabývání úasti na jiných spolenostech, 13. osoba, která podnikatelsky poskytuje záruky, 14. obchodní spolenost, která podle poslední výroní zprávy nebo konsolidované výroní zprávy spluje alespo dv ze tí kritérií, kterými jsou celková výše aktiv odpovídající v korunách eských ástce alespo eur, istý roní obrat odpovídající v korunách eských ástce alespo eur a vlastní kapitál odpovídající v korunách eských ástce alespo eur, 15. zahraniní osoba, která odpovídá nkteré z osob uvedených v bodech 1 až 14, 16. stát nebo lenský stát federace, 17. eská národní banka, zahraniní centrální banka nebo Evropská centrální banka, 18. mezinárodní finanní instituce, b)údajioosob 1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikaní íslo, bylo-li pidleno, 2. u fyzické osoby jméno a píjmení, datum narození, adresa bydlišt; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstíku obchodní firma, popípad místo podnikání, a identifikaní íslo, bylo-li pidleno, c) vedoucí osobou len statutárního orgánu, statutární orgán, výkonný editel nebo prokurista právnické osoby nebo osoba, na kterou byla pravomoc nkteré z tchto osob delegována nebo která jiným zpsobem skuten ídí innost právnické osoby, d) kvalifikovanou úastí pímý nebo nepímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich souet, který pedstavuje alespo 10% nebo umožuje uplatovat významný vliv na její ízení, e) nepímým podílem podíl držený prostednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shod, f) úzkým propojením vztah mezi osobami 1. z nichž jedna osoba má pímý nebo nepímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech jiné osoby, který pedstavuje alespo 20%, 2.znichžjednaosobaovládájinouosobu,nebo 3. ovládanými stejnou osobou, g) klamavým údajem údaj zpsobilý vyvolat klamnou pedstavu o pedmtu, jehož se týká; klamavým údajem je i údaj pravdivý, který vzhledem k souvislosti, v níž byl použit, mže uvést v omyl. ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 Investiní nástroje (1) Investiními nástroji jsou a) investiní cenné papíry, b) cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, c) nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na penžním trhu(nástroje penžního trhu), d) deriváty. (2) Investiními cennými papíry jsou a) akcie nebo obdobné cenné papíry pedstavující podíl na spolenosti, se kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu, b) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry pedstavující právo na splacení dlužné ástky, se kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu, c) cenné papíry opravující k nabytí cenných papír uvedených v písmenu a) nebo b), se kterými se bžn

2 obchoduje na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních nástroj. (3) Deriváty se pro úely tohoto zákona rozumí a)opcenainvestinínástrojeuvedenévodstavci1písm.a)ažc), b) finanní termínové smlouvy (zejména futures, forwardy a swapy) na investiní nástroje uvedené v odstavci 1 písm.a)ažc), c) rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro penos úrokového nebo kurzového rizika, d) nástroje umožující penos úvrového rizika, e) jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypoádání v penzích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu investiního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu mny nebo ceny komodity. (4) Identifikaní oznaení podle mezinárodního systému íslování pro identifikaci cenných papír (ISIN) pidlí investinímu nástroji pro úely obchodování na regulovaném nebo volném trhu na žádost centrální depozitá. 4 Investiní služby (1) Investiními službami jsou hlavní investiní služby a doplkové investiní služby poskytované podnikatelsky tetím osobám. (2) Hlavními investiními službami jsou a) pijímání a pedávání pokyn týkajících se investiních nástroj, b) provádní pokyn týkajících se investiních nástroj na úet jiné osoby, c) obchodování s investiními nástroji na vlastní úet, d) obhospodaování majetku zákazníka na základ smlouvy se zákazníkem, je-li souástí majetku investiní nástroj, e) upisování nebo umisování emisí investiních nástroj. (3) Doplkovými investiními službami jsou a) správa investiních nástroj, b) úschova investiních nástroj, c) poskytování úvru nebo pjky zákazníkovi za úelem umožnní obchodu s investiním nástrojem, na nmž se poskytovatel úvru nebo pjky podílí, d) poradenská innost týkající se struktury kapitálu, prmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se pemn spoleností nebo pevod podnik, e) poradenská innost týkající se investování do investiních nástroj, f) provádní devizových operací souvisejících s poskytováním investiních služeb, g) služby související s upisováním emisí investiních nástroj, h) pronájem bezpenostních schránek. (4) Investiní služba úschova investiních nástroj zahrnuje též vedení evidence navazující na centrální evidenci cenných papír ( 92) nebo vedení samostatné evidence investiních nástroj nebo vedení evidence navazující na samostatnou evidenci investiních nástroj ( 93), pokud to má obchodník s cennými papíry ( 5) uvedeno v povolení ke své innosti. (5) Poskytovat hlavní investiní službu nebo doplkovou investiní službu podle odstavce 3 písm. a) mže pouze obchodník s cennými papíry( 5), nestanoví-li zákon jinak. (6) K poskytování investiní služby se nevyžaduje povolení k innosti obchodníka s cennými papíry, je-li poskytována a) výhradn osobám, které ovládají osobu poskytující investiní službu, nebo osobám ovládaným stejnou osobou jako osoba poskytující investiní službu, nebo b) v souvislosti s výkonem jiné profesní innosti, jejíž právní úprava poskytování investiních služeb výslovn pipouští, zejména notáem, advokátem nebo soudním exekutorem. HLAVA II OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY Díl1 Základní ustanovení 5 Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiní služby na základ povolení Komise pro cenné papíry(dále jen"komise") k innosti obchodníka s cennými papíry. Díl2 Povolení k innosti obchodníka s cennými papíry 6 (1) Komise udlí povolení k innosti obchodníka s cennými papíry pouze akciové spolenosti, a) která vydává pouze zaknihované akcie nebo listinné akcie na jméno, tím není doteno ustanovení zvláštního právního pedpisu o podob prioritních akcií vydávaných bankou, b)kterámásídloiskutenésídlonaúzemíeskérepubliky, c) která má prhledný a nezávadný pvod základního kapitálu, d) která pedloží plán obchodní innosti a návrh organizaní struktury obchodníka s cennými papíry, e) která má vcné, personální a organizaní pedpoklady pro výkon innosti obchodníka s cennými papíry, zejména 1. splacen základní kapitál, 2. její vedoucí osoby splují podmínky schvalování osob podle 10, f) která pedloží návrh pravidel obezetného poskytování investiních služeb a návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, která splují požadavky tohoto zákona, g) na které mají kvalifikovanou úast osoby vhodné z hlediska zdravého a obezetného vedení obchodníka s cennými papíry, h) jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání úinnému výkonu dozoru nad obchodníkem s cennými papíry; pi úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutené sídlo ve stát, který není lenským státem Evropské unie, nesmjí právní ád takového státu a zpsob jeho uplatování vetn vymahatelnosti práva bránit úinnému

3 výkonu dozoru nad obchodníkem s cennými papíry. (2) V povolení k innosti obchodníka s cennými papíry Komise uvede, které hlavní a doplkové investiní služby je obchodník s cennými papíry oprávnn poskytovat a ve vztahu ke kterým investiním nástrojm. Povolení musí obsahovat alespo jednu hlavní investiní službu. (3) Vlastní kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a nemá poskytování investiních služeb omezenépodleodstavce4nebomápovolenouinvestiníslužbupodle 4odst.3písm.b),musívkorunách eských init alespo ástku odpovídající eur. (4) Vlastní kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a je oprávnn poskytovat investiní služby podle 4 odst. 2 písm. a), b) a d) a v souvislosti s jejich poskytováním pijímat penžní prostedky nebo investiní nástroje zákazník, musí v korunách eských init alespo ástku odpovídající eur. (5) Pedmtem podnikání obchodníka s cennými papíry, který není bankou, mohou být pouze innosti uvedené v povolení k innosti obchodníka s cennými papíry. (6) Povolení k innosti obchodníka s cennými papíry se udluje na dobu neuritou. 7 Žádost o povolení k innosti obchodníka s cennými papíry musí obsahovat údaje a k ní pipojené doklady musejí prokazovat skutenosti uvedené v 6 odst. 1. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. 8 (1) Ped udlením povolení k innosti obchodníka s cennými papíry Komise požádá o stanovisko dozorový úad jiného lenského státu Evropské unie, jestliže je žadatel a) ovládán 1. osobou, která má povolení dozorového úadu tohoto lenského státu Evropské unie k poskytování investiních služeb, 2. bankou se sídlem v tomto lenském stát Evropské unie, nebo 3. pojišovnou, která má povolení dozorového úadu tohoto lenského státu Evropské unie, nebo b) ovládán stejnou osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmenu a). (2) Ped udlením povolení k innosti obchodníka s cennými papíry Komise požádá o stanovisko píslušný dozorový úad, jestliže žadatel je osobou ovládanou a) bankou se sídlem v eské republice nebo jinou osobou, která ovládá banku se sídlem v eské republice, nebo b) pojišovnou se sídlem v eské republice nebo jinou osobou, která ovládá pojišovnu se sídlem v eské republice. Díl3 Nkteré podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry 9 Kapitálová pimenost obchodníka s cennými papíry (1) Obchodník s cennými papíry musí dodržovat kapitálovou pimenost na individuálním základ. (2) Pravidla pro výpoet kapitálové pimenosti na individuálním základ stanoví pro obchodníka s cennými papíry, který není bankou, provádcí právní pedpis. 10 Schvalování vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry (1) Vedoucí osoba obchodníka s cennými papíry musí mít k výkonu své funkce pedchozí souhlas Komise; u obchodníka s cennými papíry, který je bankou, se vyžaduje pedchozí souhlas Komise pouze k výkonu funkce vedoucí osoby odpovdné za innost banky jako obchodníka s cennými papíry. (2) Komise udlí souhlas podle odstavce 1 osob, a)kterádosáhlavku18let, b) která je zpsobilá k právním úkonm, c) u níž nenastala skutenost, která je pekážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání, d) která je dvryhodná, e) která je odborn zpsobilá, f) která spluje podmínku nesluitelnosti funkcí podle odstavce 3, g) u níž ádnému výkonu funkce nebrání její jiná innost. (3) Vedoucí osobou obchodníka s cennými papíry nesmjí být a) poslanec nebo senátor Parlamentu eské republiky, b) zamstnanec Komise, c) len bankovní rady eské národní banky, d) investiní zprostedkovatel nebo jeho vedoucí osoba i zamstnanec, nebo zahraniní osoba s obdobným pedmtem podnikání nebo její vedoucí osoba i zamstnanec; to neplatí, jestliže obchodník s cennými papíry a investiní zprostedkovatel nebo zahraniní osoba s obdobným pedmtem podnikání jsou souástí jednoho koncernu, e) vedoucí osoba nebo zamstnanec jiného obchodníka s cennými papíry nebo zahraniní osoby s povolením k poskytování investiních služeb; to neplatí, jestliže obchodník s cennými papíry a jiný obchodník s cennými papíry nebo zahraniní osoba s povolením k poskytování investiních služeb jsou úastníky jednoho koncernu, nebo f) vedoucí osoba nebo zamstnanec investiní spolenosti nebo investiního fondu nebo zahraniní osoby s povolením ke kolektivnímu investování; to neplatí, jestliže obchodník s cennými papíry a investiní spolenost nebo investiní fond nebo zahraniní osoba s povolením ke kolektivnímu investování jsou úastníky jednoho koncernu. (4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 obsahuje údaje a doklady nezbytné pro posouzení skuteností uvedených v odstavcích 2 a 3. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. 11 Nabývání a pozbývání úasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou (1) Osoba nebo osoby jednající ve shod musejí mít pedchozí souhlas Komise

4 a) k nabytí kvalifikované úasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, nejde-li o nabytí pechodem vlastnického práva k cennému papíru, b) ke zvýšení kvalifikované úasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, na 20 % nebo více, 33 % nebo více, 50% nebo více, nejde-li o nabytí pechodem vlastnického práva k cennému papíru, nebo c) k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nestanou-li se jimi pechodem vlastnického práva k cennému papíru. (2) Souhlas podle odstavce 1 se vyžaduje též pro nabytí hlasovacích práv a) která na úet oznamovatele drží svým jménem jiná osoba, b) kterými disponuje osoba ovládaná oznamovatelem, c) kterými disponuje jiná osoba, jež uzavela smlouvu s oznamovatelem nebo s jím ovládanou osobou, ve které se zavázali dlouhodob prosazovat spolenou politiku týkající se ízení obchodníka s cennými papíry tím, že budou ve shod uplatovat hlasovací práva, jimiž disponují, d) která na základ smlouvy s oznamovatelem nebo s jím ovládanou osobou drží tetí osoba, jestliže tato smlouva pedpokládá doasné penechání dispozice s hlasovacími právy oznamovateli nebo jím ovládané osob za úplatu, e) oznamovatele, jež byla poskytnuta jako jistota; to neplatí, pokud dispozice s hlasovacími právy byla penechána osob, která má tyto cenné papíry v úschov, správ nebo ve svém majetku a veejn prohlásila, že bude tato hlasovací práva vykonávat; v takovém pípad se hlasovací práva z tchto cenných papír pipoítávají osob, která je má v úschov, správ nebo ve svém v majetku, f) jiná osoba, jestliže je tato osoba vykonává svým jménem podle pokyn oznamovatele na základ smlouvy o výkonu hlasovacích práv. (3) Pokud osoba, osoby jednající ve shod nebo osoby uvedené v odstavci 2 mají sídlo v lenském stát Evropské unie a hodlají nabýt úast podle odstavce 1, požádá Komise ped vydáním rozhodnutí o stanovisko dozorový úad lenského státu Evropské unie, ve kterém mají tyto osoby své sídlo. (4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 musí obsahovat údaje podle odstavce 1 a k ní pipojené doklady musejí prokazovat skutenosti nezbytné pro posouzení vhodnosti žadatele z hlediska zdravého a obezetného vedení obchodníka s cennými papíry, který není bankou, a pro posouzení, zda úzké propojení žadatele s obchodníkem s cennými papíry, který není bankou, nebrání efektivnímu výkonu dozoru nad tímto obchodníkem s cennými papíry. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (5) Komise udlí souhlas podle odstavce 1, jestliže žadatel je osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezetného vedení obchodníka s cennými papíry, který není bankou, a jestliže jeho úzké propojení s obchodníkem s cennými papíry, který není bankou, nebrání efektivnímu výkonu dozoru nad tímto obchodníkem s cennými papíry. (6) Jestliže Komise neodešle rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 do 3 msíc ode dne jejího doruení, platí, že nabytí úasti bylo schváleno, a má se za to, že rozhodnutí nabylo právních úink. (7) Souhlas podle odstavce 1 lze udlit i následn. (8) Osoba, která nabude nebo zvýší kvalifikovanou úast podle odstavce 1 pechodem vlastnického práva k cennému papíru, je povinna tuto skutenost oznámit neprodlen Komisi. (9) Osoba, osoby jednající ve shod nebo osoby uvedené v odstavci 2 oznámí Komisi, že a) pestávají ovládat obchodníka s cennými papíry, který není bankou, b) snižují svou kvalifikovanou úast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, pod 50 %, 33 %, 20 % nebo ji pozbývají, nebo c) pevádjí na jinou osobu kvalifikovanou úast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. (10) Oznámení podle odstavce 9 obsahuje údaje o oznamovateli, údaje o obchodníkovi s cennými papíry a výši úasti oznamovatele na obchodníkovi s cennými papíry po snížení; v oznámení podle odstavce 9 písm. c) se uvedou též údaje o osob, na kterou se kvalifikovaná úast pevádí. (11) Nabytí i zvýšení úasti podle odstavce 1 na obchodníkovi s cennými papíry bez souhlasu Komise nemá za následek neplatnost právního úkonu, ale hlasovací práva spojená s touto úastí nesmjí být vykonávána až do získání souhlasu. Díl4 Pravidla innosti a hospodaení obchodníka s cennými papíry 12 Pravidla obezetného poskytování investiních služeb (1) Obchodník s cennými papíry zavede a) administrativní a úetní postupy, b) kontrolní a bezpenostní opatení pi zpracování a evidenci dat, c) systém vnitní kontroly; obchodník s cennými papíry, který je bankou, postupuje podle zvláštního právního pedpisu upravujícího innost bank, d) systém ízení rizik a systém ízení likvidity; obchodník s cennými papíry, který je bankou, postupuje podle zvláštního právního pedpisu upravujícího innost bank, e) postupy k omezení možnosti stetu zájm mezi ním a jeho zákazníkem nebo mezi jeho zákazníky navzájem, f) pravidla pro uzavírání obchod jeho zamstnanci na vlastní úet nebo na úet osob jim blízkých podle obanského zákoníku, g) pravidla pro sdružování pokyn zákazník, h) mechanismus kontroly innosti investiních zprostedkovatel, které využívá pi poskytování svých služeb, i) opatení k ochran vnitních informací, j) opatení k pedcházení manipulaci s trhem. (2) Obchodník s cennými papíry upraví vnitním pedpisem svou vnitní organizaci (organizaní ád) a vci uvedené v odstavci 1. (3) Obchodník s cennými papíry zajistí vedení evidence a) zaknihovaných cenných papír, s jejichž vlastníkem uzavel smlouvu o úschov investiních nástroj a které jsou vedeny v centrální evidenci cenných papír na útu zákazník; tato evidence se vede v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papír vedenou centrálním depozitáem( 92), b) listinných investiních nástroj, které mu zákazníci svili do úschovy; tato evidence se vede v samostatné evidenci investiních nástroj( 93), c) zahraniních investiních nástroj, které mu zákazníci svili za úelem poskytnutí investiní služby; tato evidence se vede v samostatné evidenci investiních nástroj( 93), d) investiních nástroj, které nejsou uvedeny v písmenech a) až c) a jejichž povaha to umožuje.

5 (4) Evidence podle odstavce 2 se vedou v elektronické podob. (5) Obchodník s cennými papíry, který má povinnost podle odstavce 2 zajistit vedení evidence investiních nástroj, oznámí neprodlen tuto skutenost Komisi s uvedením druhu evidence podle odstavce 2; pokud vede tuto evidenci prostednictvím jiné osoby, uvede též údaje o této osob. (6) Obchodník s cennými papíry pi nakládání s majetkem zákazníka a) útuje o majetku zákazníka oddlen od svého majetku, b) zavede opatení, aby majetek zákazníka spoívající v investiních nástrojích nemohl být použit k obchodu na úet jiné osoby než tohoto zákazníka, s výjimkou pípadu, kdy zákazník udlil obchodníkovi s cennými papíry písemný souhlas, c) nepoužívá majetek zákazníka spoívající v penžních prostedcích k obchodu na úet jiné osoby než tohoto zákazníka, d) zajistí jednoznanou identifikaci majetku zákazníka. (7) Podrobnosti dodržování pravidel obezetného poskytování investiních služeb stanoví provádcí právní pedpis. (8) Obchodník s cennými papíry vykonává odborné obchodní innosti pi poskytování investiních služeb prostednictvím zamstnance, který má povolení k innosti maklée ( 14) s píslušnou specializací. Druhy odborných obchodních inností, které musí obchodník s cennými papíry vykonávat prostednictvím maklée, stanoví provádcí právní pedpis. (9) Maklé mže být zamstnancem pouze jednoho obchodníka s cennými papíry. (10) Obchodník s cennými papíry je povinen mít materiální a personální vybavení pimené povaze a rozsahu jím poskytovaných služeb. 13 Deník obchodníka s cennými papíry (1) Deníkem obchodníka s cennými papíry se rozumí evidence pijatých pokyn k obstarání koup, prodeje nebo jiného pevodu investiních nástroj a obchod uzavených na základ tchto pokyn. (2) Obchodník s cennými papíry je povinen vést deník obchodníka s cennými papíry, ve kterém eviduje zejména a) pijaté pokyny k obstarání koup, prodeje nebo jiného pevodu investiního nástroje, b) obchody s investiními nástroji uzavené na úet zákazníka, c) obchody s investiními nástroji uzavené obchodníkem s cennými papíry na vlastní úet, bez ohledu na to, zda byly uzaveny za úelem poskytnutí investiní služby. (3) Deník obchodníka s cennými papíry je veden v elektronické podob. (4) Zpsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry stanoví provádcí právní pedpis. 14 Maklé (1) Maklé je fyzická osoba, která na základ povolení Komise vykonává odbornou obchodní innost pi poskytování investiní služby. (2) Komise udlí povolení k innosti maklée na základ žádosti, jestliže žadatel složil makléskou zkoušku a je dvryhodný. (3) Komise mže prominout složení makléské zkoušky osob, která a) prokáže složení obdobné zkoušky ped samosprávnou organizací psobící v oblasti kapitálového trhu, nebo b) prokáže složení obdobné zkoušky v zahranií a prokáže znalost právních pedpis upravujících kapitálový trh v eské republice. (4) Žádost o povolení k innosti maklée musí obsahovat údaje a k ní pipojené doklady musejí prokazovat skutenosti uvedené v odstavci 2. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (5) Povolení k innosti maklée obsahuje druh odborné specializace maklée. Povolení se udluje na dobu neuritou. (6) Obsahem makléské zkoušky je, podle specializace maklée, provení znalosti investiních nástroj a obchodování s nimi, znalosti vnitních pedpis organizátor regulovaných trh, znalosti právních pedpis upravujících kapitálový trh s drazem na znalosti pravidel obezetného poskytování investiních služeb a jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky. (7) Druhy specializací maklée s uvedením odborných obchodních inností, které je maklé s píslušnou specializací oprávnn vykonávat, zpsob výkonu makléské zkoušky a výši úplaty spojené s makléskou zkouškou stanoví provádcí právní pedpis. (8) Osoba, které Komise odala povolení k innosti maklée a která znovu žádá o udlení tohoto povolení, musí znovu složit makléskou zkoušku. 15 Jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky (1) Obchodník s cennými papíry a) je povinen poskytovat investiní služby s odbornou péí spoívající zejména v kvalifikovaném, estném a spravedlivém jednání v nejlepším zájmu zákazník a ádného fungování trhu, b) je povinen požadovat od zákazníka, podle druhu a rozsahu zákazníkem požadovaných investiních služeb, informaci o jeho hospodáské situaci, zkušenostech v oblasti investic do investiních nástroj a cílech, které mají být požadovanou službou dosaženy, c) je povinen informovat zákazníka úpln, pravdiv a srozumiteln o každé podstatné skutenosti související s poskytnutím investiní služby, zejména o možných rizicích, d) je povinen požadovat písemný souhlas zákazníka k poskytnutí investiní služby, ze které vyplývají další finanní závazky, e) je povinen informovat neprodlen zákazníka o obchodech, které pro nho uzavel, f) nelze-li se vyhnout stetu zájm, je povinen dát pednost zájmm zákazníka ped zájmy vlastními a pi stetu zájm zákazník musí jednat spravedliv, g)plnípokynyzákazníkzanejlepšíchpodmínekavyizujejevpoadí,vjakémjepijal, h) je povinen podrobn informovat zákazníka o podmínkách poskytování náhrad z Garanního fondu obchodník s cennými papíry(dále jen"garanní fond") a na žádost zákazníka jej informovat o zpsobu uplatování nároku na výplatu náhrady,

6 i) pi propagaci svých investiních služeb je povinen používat pravdivé informace, j) pi poskytování investiních služeb formou uzavírání smluv pi použití výhradn prostedk komunikace na dálku je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním pedpisem upravujícím cenné papíry. (2) Obchodník s cennými papíry nesmí a) poskytovat klamavé informace, b) zneužívat Garanní fond, c) zamlovat dležité skutenosti, d) nabízet výhody, jejichž spolehlivost nemže zaruit. (3) Obchodník s cennými papíry dodržuje pravidla podle odstavc 1 a 2 se zvláštním zetelem k úrovni odborných znalostí a zkušeností zákazníka, kterému poskytuje službu. Zákazníkovi, který je profesionálním investorem, není povinen obchodník s cennými papíry poskytnout vysvtlení, pouení i informaci, o kterých se profesionální investor výslovn vyjádil, že mu jsou známy a že jejich poskytnutí nepožaduje. (4) Podrobnosti pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky(odstavce 1 až 3) stanoví provádcí právní pedpis. 16 Informaní povinnosti obchodníka s cennými papíry (1) Obchodník s cennými papíry nejpozdji do 4 msíc po skonení úetního období pedkládá Komisi svou výroní zprávu a konsolidovanou výroní zprávu podle zvláštního právního pedpisu upravujícího úetnictví, jejichž souástí je úetní závrka ovená auditorem, a uveejuje je zpsobem umožujícím dálkový pístup. Pokud valná hromada obchodníka s cennými papíry neschválí v uvedené lht úetní závrku nebo konsolidovanou úetní závrku, obchodník s cennými papíry zasílá Komisi a uveejní zpsobem umožujícím dálkový pístup dvody neschválení úetní závrky nebo konsolidované úetní závrky a zpsob ešení pipomínek valné hromady. Tím nejsou doteny povinnosti akciové spolenosti pi zveejování úetní závrky a výroní zprávy podle zvláštních právních pedpis. (2) Obchodník s cennými papíry nejpozdji do 1 msíce po uplynutí kalendáního tvrtletí informuje Komisi a) o své hospodáské situaci, b) o druzích a rozsahu investiních služeb poskytnutých v tomto tvrtletí, c) o všech regulovaných trzích vetn zahraniních a osobách, jejichž prostednictvím provádl pokyny zákazník v tomto tvrtletí, s uvedením skuteností, které ovlivnily výbr tchto osob, a pípadného prospchu, který od tchto osob obdržel jako odmnu za využití jejich služeb, d) o obchodech, které uzavel nebo obstaral prostednictvím regulovaných trh nebo jiných osob, e) o objemu majetku zákazník( 129 odst. 1) k poslednímu dni každého msíce tohoto tvrtletí. (3) Obchodník s cennými papíry uveejuje informace podle odstavce 2 písm. a) a b) do 1 msíce po uplynutí kalendáního tvrtletí zpsobem umožujícím dálkový pístup. (4) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, informuje Komisi nejpozdji do jednoho msíce po uplynutí kalendáního tvrtletí o dodržování pravidel kapitálové pimenosti. (5) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, pedkládá Komisi jednou ron, nejpozdji do jednoho msíce po konání ádné valné hromady, seznam osob, které na nm mly v uplynulém roce kvalifikovanou úast nebo které s ním byly úzce propojeny. (6) Obchodník s cennými papíry oznámí Komisi bez zbyteného odkladu každou zmnu ve skutenostech, na jejichž základ mu bylo udleno povolení k innosti obchodníka s cennými papíry. (7) Obsah informaních povinností obchodníka s cennými papíry podle odstavc 1 až 5 a zpsob jejich plnní stanoví provádcí právní pedpis. 17 Uchovávání dokument obchodníka s cennými papíry Obchodník s cennými papíry uchovává a) dokumenty týkající se poskytnuté investiní služby nejmén 10 let od konce kalendáního roku, ve kterém byla služba poskytnuta, b) záznamy komunikace se zákazníkem týkající se poskytnuté investiní služby nejmén 3 roky od konce kalendáního roku, ve kterém byla služba poskytnuta. Díl5 Zrušení, zmna pedmtu podnikání nebo pemna obchodníka s cennými papíry a pevod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry 18 Zrušení nebo zmna pedmtu podnikání obchodníka s cennými papíry (1) Jestliže valná hromada obchodníka s cennými papíry rozhodne o zrušení spolenosti s likvidací nebo zmn pedmtu podnikání, je obchodník s cennými papíry povinen tuto skutenost oznámit Komisi neprodlen po rozhodnutí valné hromady. (2) Ode dne vstupu obchodníka s cennými papíry do likvidace nebo ode dne zmny jeho pedmtu podnikání nesmí osoba, která vstoupila do likvidace nebo zmnila pedmt podnikání, poskytovat investiní služby, a není-li bankou, mže pouze vydat zákaznický majetek a vypoádávat své pohledávky a závazky vyplývající z poskytnutých investiních služeb; do vypoádání tchto pohledávek a závazk se taková osoba považuje za obchodníka s cennými papíry. Vstupem do likvidace nebo zmnou pedmtu podnikání povolení k innosti obchodníka s cennými papíry zaniká. (3) Obchodník s cennými papíry zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zaazeno jednání o jeho zrušení nebo o zmn jeho pedmtu podnikání, na vdomí Komisi. 19 Pemna obchodníka s cennými papíry (1) K fúzi obchodníka s cennými papíry, který není bankou, s jiným obchodníkem s cennými papíry, k rozdlení obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo k pevodu obchodního jmní obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na jeho akcionáe nebo k pevodu obchodního jmní jiné osoby na obchodníka s cennými papíry, který není bankou, je teba povolení Komise. (2) Žádost o povolení k fúzi obchodníka s cennými papíry, který není bankou, s jiným obchodníkem s cennými

7 papíry, žádost o povolení rozdlení obchodníka s cennými papíry, který není bankou, žádost o povolení pevodu obchodního jmní obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na jeho akcionáe nebo žádost o povolení pevodu obchodního jmní jiné osoby na obchodníka s cennými papíry, který není bankou, obsahují údaje a doklady nezbytné pro posouzení dvod fúze, rozdlení nebo pevodu obchodního jmní. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (3) Fúze obchodníka s cennými papíry, který není bankou, s osobou, která není obchodníkem s cennými papíry, není pípustná. (4) Obchodník s cennými papíry zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zaazeno jednání o jeho pemn, na vdomí Komisi. 20 Pevod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry (1) K uzavení smlouvy o pevodu podniku nebo ásti podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, smlouvy o zastavení podniku nebo ásti podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo smlouvy o nájmu podniku nebo ásti podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, je teba povolení Komise. (2) Žádost o povolení podle odstavce 1 obsahuje údaje a doklady nezbytné pro posouzení dvod pevodu, zastavení nebo nájmu podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo jeho ásti. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (3) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zaazeno jednání o pevodu nebo nájmu podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo jeho ásti, též na vdomí Komisi. HLAVA III POSKYTOVÁNÍ INVESTINÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ LENSKÝCH STÁT EVROPSKÉ UNIE Díl1 Poskytování investiních služeb obchodníkem s cennými papíry v jiném lenském stát Evropské unie 21 (1) Obchodník s cennými papíry, který hodlá poskytovat investiní služby v jiném lenském stát Evropské unie (dále jen "hostitelský stát") prostednictvím organizaní složky svého podniku (dále jen "organizaní složka"), oznámí tuto skutenost pedem Komisi. (2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje a) hostitelský stát, ve kterém má být organizaní složka umístna, b) plán obchodní innosti obsahující zejména druhy a rozsah investiních služeb, které mají být v hostitelském stát poskytovány, c) organizaní strukturu organizaní složky, d) adresu organizaní složky, na které mohou být požadovány informace a dokumenty, e) údaje o vedoucím organizaní složky. (3) Jestliže Komise nemá námitky proti umístní organizaní složky obchodníka s cennými papíry v hostitelském stát, sdlí do 3 msíc ode dne doruení oznámení podle odstavce 1 dozorovému úadu hostitelského státu údaje podle odstavce 2 a informuje jej o podmínkách poskytování náhrad z Garanního fondu. Komise bez zbyteného odkladu informuje obchodníka s cennými papíry o sdlení údaj dozorovému úadu hostitelského státu. (4) Obchodník s cennými papíry mže zaít poskytovat investiní služby v hostitelském stát po uplynutí 2 msíc ode dne, kdy dozorový úad hostitelského státu obdrží od Komise údaje podle odstavce 2. (5) Jestliže Komise nepovažuje umístní organizaní složky obchodníka s cennými papíry v hostitelském stát za vhodné z dvodu organizaní struktury nebo finanní situace obchodníka s cennými papíry ve vztahu k obchodnímu plánu organizaní složky, zašle do 3 msíc ode dne doruení oznámení podle odstavce 1 obchodníkovi s cennými papíry rozhodnutí o tom, že odmítá sdlit dozorovému úadu hostitelského státu údaje podle odstavce 2. Proti tomuto rozhodnutí není pípustný opravný prostedek. (6) Obchodník s cennými papíry, který má organizaní složku umístnou na území hostitelského státu, oznámí Komisi a dozorovému úadu hostitelského státu každou zmnu ve skutenostech uvedených v odstavci 2 písm. b) až e) nejpozdji 1 msíc pede dnem jejího provedení; pokud obchodník s cennými papíry nemže tuto lhtu z objektivních dvod dodržet, oznámí zmnu bez zbyteného odkladu. Pi posuzování zmn se použije odstavec 3 nebo 5 obdobn. (7) Komise bez zbyteného odkladu informuje dozorový úad hostitelského státu o každé zmn týkající se podmínek poskytování náhrad z Garanního fondu. (8) Postup podle odstavc 1 až 7 se nepoužije, jestliže se obchodník s cennými papíry, který je bankou, rozhodne postupovat podle zvláštního právního pedpisu, který upravuje innost bank; v takovém pípad informuje dozorový úad hostitelského státu o podmínkách poskytování náhrad z Garanního fondu a o zmnách týkajících se podmínek poskytování náhrad z Garanního fondu eská národní banka. 22 (1) Obchodník s cennými papíry, který hodlá poskytovat investiní služby v hostitelském stát bez umístní organizaní složky, oznámí tuto skutenost Komisi. (2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje a) hostitelský stát, ve kterém obchodník s cennými papíry hodlá poskytovat investiní službu, b) plán obchodní innosti obsahující zejména druhy a rozsah investiních služeb, které obchodník s cennými papíry hodlá poskytovat. (3) Komise do 1 msíce ode dne doruení oznámení podle odstavce 1 pedá údaje uvedené v tomto oznámení dozorovému úadu hostitelského státu a informuje jej o podmínkách poskytování náhrad z Garanního fondu. (4) Obchodník s cennými papíry mže zaít poskytovat investiní služby v hostitelském stát, jakmile dozorový úad tohoto státu obdrží od Komise oznámení podle odstavce 1. (5) Obchodník s cennými papíry, který poskytuje investiní službu na území hostitelského státu, oznámí Komisi a dozorovému úadu hostitelského státu každou zmnu ve skutenostech uvedených v odstavci 2 písm. b). (6) Komise bez zbyteného odkladu informuje dozorový úad hostitelského státu o každé zmn týkající se podmínek poskytování náhrad z Garanního fondu.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : 346. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V.

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI ÚVOD 1. Spole!nost vítá, "e se Zam#stnanci podílejí na jejích

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více