ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY"

Transkript

1 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských spoleenství 1) poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a veejnou nabídku cenných papír. 2 Vymezení pojm Vtomtozákonserozumí a) profesionálním investorem 1. obchodník s cennými papíry, 2. banka, 3. pojišovna, 4. zajišovna, 5. investiní spolenost, 6. investiní fond, 7. penzijní fond, 8. provozovatel platebního systému, 9. provozovatel vypoádacího systému, 10. osoba, která vydává a spravuje platební prostedky, 11. osoba, která podnikatelsky poskytuje finanní pronájem(finanní leasing), 12. osoba, jejíž rozhodující inností je nabývání úasti na jiných spolenostech, 13. osoba, která podnikatelsky poskytuje záruky, 14. obchodní spolenost, která podle poslední výroní zprávy nebo konsolidované výroní zprávy spluje alespo dv ze tí kritérií, kterými jsou celková výše aktiv odpovídající v korunách eských ástce alespo eur, istý roní obrat odpovídající v korunách eských ástce alespo eur a vlastní kapitál odpovídající v korunách eských ástce alespo eur, 15. zahraniní osoba, která odpovídá nkteré z osob uvedených v bodech 1 až 14, 16. stát nebo lenský stát federace, 17. eská národní banka, zahraniní centrální banka nebo Evropská centrální banka, 18. mezinárodní finanní instituce, b)údajioosob 1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikaní íslo, bylo-li pidleno, 2. u fyzické osoby jméno a píjmení, datum narození, adresa bydlišt; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstíku obchodní firma, popípad místo podnikání, a identifikaní íslo, bylo-li pidleno, c) vedoucí osobou len statutárního orgánu, statutární orgán, výkonný editel nebo prokurista právnické osoby nebo osoba, na kterou byla pravomoc nkteré z tchto osob delegována nebo která jiným zpsobem skuten ídí innost právnické osoby, d) kvalifikovanou úastí pímý nebo nepímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich souet, který pedstavuje alespo 10% nebo umožuje uplatovat významný vliv na její ízení, e) nepímým podílem podíl držený prostednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shod, f) úzkým propojením vztah mezi osobami 1. z nichž jedna osoba má pímý nebo nepímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech jiné osoby, který pedstavuje alespo 20%, 2.znichžjednaosobaovládájinouosobu,nebo 3. ovládanými stejnou osobou, g) klamavým údajem údaj zpsobilý vyvolat klamnou pedstavu o pedmtu, jehož se týká; klamavým údajem je i údaj pravdivý, který vzhledem k souvislosti, v níž byl použit, mže uvést v omyl. ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 Investiní nástroje (1) Investiními nástroji jsou a) investiní cenné papíry, b) cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, c) nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na penžním trhu(nástroje penžního trhu), d) deriváty. (2) Investiními cennými papíry jsou a) akcie nebo obdobné cenné papíry pedstavující podíl na spolenosti, se kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu, b) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry pedstavující právo na splacení dlužné ástky, se kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu, c) cenné papíry opravující k nabytí cenných papír uvedených v písmenu a) nebo b), se kterými se bžn

2 obchoduje na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních nástroj. (3) Deriváty se pro úely tohoto zákona rozumí a)opcenainvestinínástrojeuvedenévodstavci1písm.a)ažc), b) finanní termínové smlouvy (zejména futures, forwardy a swapy) na investiní nástroje uvedené v odstavci 1 písm.a)ažc), c) rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro penos úrokového nebo kurzového rizika, d) nástroje umožující penos úvrového rizika, e) jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypoádání v penzích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu investiního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu mny nebo ceny komodity. (4) Identifikaní oznaení podle mezinárodního systému íslování pro identifikaci cenných papír (ISIN) pidlí investinímu nástroji pro úely obchodování na regulovaném nebo volném trhu na žádost centrální depozitá. 4 Investiní služby (1) Investiními službami jsou hlavní investiní služby a doplkové investiní služby poskytované podnikatelsky tetím osobám. (2) Hlavními investiními službami jsou a) pijímání a pedávání pokyn týkajících se investiních nástroj, b) provádní pokyn týkajících se investiních nástroj na úet jiné osoby, c) obchodování s investiními nástroji na vlastní úet, d) obhospodaování majetku zákazníka na základ smlouvy se zákazníkem, je-li souástí majetku investiní nástroj, e) upisování nebo umisování emisí investiních nástroj. (3) Doplkovými investiními službami jsou a) správa investiních nástroj, b) úschova investiních nástroj, c) poskytování úvru nebo pjky zákazníkovi za úelem umožnní obchodu s investiním nástrojem, na nmž se poskytovatel úvru nebo pjky podílí, d) poradenská innost týkající se struktury kapitálu, prmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se pemn spoleností nebo pevod podnik, e) poradenská innost týkající se investování do investiních nástroj, f) provádní devizových operací souvisejících s poskytováním investiních služeb, g) služby související s upisováním emisí investiních nástroj, h) pronájem bezpenostních schránek. (4) Investiní služba úschova investiních nástroj zahrnuje též vedení evidence navazující na centrální evidenci cenných papír ( 92) nebo vedení samostatné evidence investiních nástroj nebo vedení evidence navazující na samostatnou evidenci investiních nástroj ( 93), pokud to má obchodník s cennými papíry ( 5) uvedeno v povolení ke své innosti. (5) Poskytovat hlavní investiní službu nebo doplkovou investiní službu podle odstavce 3 písm. a) mže pouze obchodník s cennými papíry( 5), nestanoví-li zákon jinak. (6) K poskytování investiní služby se nevyžaduje povolení k innosti obchodníka s cennými papíry, je-li poskytována a) výhradn osobám, které ovládají osobu poskytující investiní službu, nebo osobám ovládaným stejnou osobou jako osoba poskytující investiní službu, nebo b) v souvislosti s výkonem jiné profesní innosti, jejíž právní úprava poskytování investiních služeb výslovn pipouští, zejména notáem, advokátem nebo soudním exekutorem. HLAVA II OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY Díl1 Základní ustanovení 5 Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiní služby na základ povolení Komise pro cenné papíry(dále jen"komise") k innosti obchodníka s cennými papíry. Díl2 Povolení k innosti obchodníka s cennými papíry 6 (1) Komise udlí povolení k innosti obchodníka s cennými papíry pouze akciové spolenosti, a) která vydává pouze zaknihované akcie nebo listinné akcie na jméno, tím není doteno ustanovení zvláštního právního pedpisu o podob prioritních akcií vydávaných bankou, b)kterámásídloiskutenésídlonaúzemíeskérepubliky, c) která má prhledný a nezávadný pvod základního kapitálu, d) která pedloží plán obchodní innosti a návrh organizaní struktury obchodníka s cennými papíry, e) která má vcné, personální a organizaní pedpoklady pro výkon innosti obchodníka s cennými papíry, zejména 1. splacen základní kapitál, 2. její vedoucí osoby splují podmínky schvalování osob podle 10, f) která pedloží návrh pravidel obezetného poskytování investiních služeb a návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, která splují požadavky tohoto zákona, g) na které mají kvalifikovanou úast osoby vhodné z hlediska zdravého a obezetného vedení obchodníka s cennými papíry, h) jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání úinnému výkonu dozoru nad obchodníkem s cennými papíry; pi úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutené sídlo ve stát, který není lenským státem Evropské unie, nesmjí právní ád takového státu a zpsob jeho uplatování vetn vymahatelnosti práva bránit úinnému

3 výkonu dozoru nad obchodníkem s cennými papíry. (2) V povolení k innosti obchodníka s cennými papíry Komise uvede, které hlavní a doplkové investiní služby je obchodník s cennými papíry oprávnn poskytovat a ve vztahu ke kterým investiním nástrojm. Povolení musí obsahovat alespo jednu hlavní investiní službu. (3) Vlastní kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a nemá poskytování investiních služeb omezenépodleodstavce4nebomápovolenouinvestiníslužbupodle 4odst.3písm.b),musívkorunách eských init alespo ástku odpovídající eur. (4) Vlastní kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a je oprávnn poskytovat investiní služby podle 4 odst. 2 písm. a), b) a d) a v souvislosti s jejich poskytováním pijímat penžní prostedky nebo investiní nástroje zákazník, musí v korunách eských init alespo ástku odpovídající eur. (5) Pedmtem podnikání obchodníka s cennými papíry, který není bankou, mohou být pouze innosti uvedené v povolení k innosti obchodníka s cennými papíry. (6) Povolení k innosti obchodníka s cennými papíry se udluje na dobu neuritou. 7 Žádost o povolení k innosti obchodníka s cennými papíry musí obsahovat údaje a k ní pipojené doklady musejí prokazovat skutenosti uvedené v 6 odst. 1. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. 8 (1) Ped udlením povolení k innosti obchodníka s cennými papíry Komise požádá o stanovisko dozorový úad jiného lenského státu Evropské unie, jestliže je žadatel a) ovládán 1. osobou, která má povolení dozorového úadu tohoto lenského státu Evropské unie k poskytování investiních služeb, 2. bankou se sídlem v tomto lenském stát Evropské unie, nebo 3. pojišovnou, která má povolení dozorového úadu tohoto lenského státu Evropské unie, nebo b) ovládán stejnou osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmenu a). (2) Ped udlením povolení k innosti obchodníka s cennými papíry Komise požádá o stanovisko píslušný dozorový úad, jestliže žadatel je osobou ovládanou a) bankou se sídlem v eské republice nebo jinou osobou, která ovládá banku se sídlem v eské republice, nebo b) pojišovnou se sídlem v eské republice nebo jinou osobou, která ovládá pojišovnu se sídlem v eské republice. Díl3 Nkteré podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry 9 Kapitálová pimenost obchodníka s cennými papíry (1) Obchodník s cennými papíry musí dodržovat kapitálovou pimenost na individuálním základ. (2) Pravidla pro výpoet kapitálové pimenosti na individuálním základ stanoví pro obchodníka s cennými papíry, který není bankou, provádcí právní pedpis. 10 Schvalování vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry (1) Vedoucí osoba obchodníka s cennými papíry musí mít k výkonu své funkce pedchozí souhlas Komise; u obchodníka s cennými papíry, který je bankou, se vyžaduje pedchozí souhlas Komise pouze k výkonu funkce vedoucí osoby odpovdné za innost banky jako obchodníka s cennými papíry. (2) Komise udlí souhlas podle odstavce 1 osob, a)kterádosáhlavku18let, b) která je zpsobilá k právním úkonm, c) u níž nenastala skutenost, která je pekážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání, d) která je dvryhodná, e) která je odborn zpsobilá, f) která spluje podmínku nesluitelnosti funkcí podle odstavce 3, g) u níž ádnému výkonu funkce nebrání její jiná innost. (3) Vedoucí osobou obchodníka s cennými papíry nesmjí být a) poslanec nebo senátor Parlamentu eské republiky, b) zamstnanec Komise, c) len bankovní rady eské národní banky, d) investiní zprostedkovatel nebo jeho vedoucí osoba i zamstnanec, nebo zahraniní osoba s obdobným pedmtem podnikání nebo její vedoucí osoba i zamstnanec; to neplatí, jestliže obchodník s cennými papíry a investiní zprostedkovatel nebo zahraniní osoba s obdobným pedmtem podnikání jsou souástí jednoho koncernu, e) vedoucí osoba nebo zamstnanec jiného obchodníka s cennými papíry nebo zahraniní osoby s povolením k poskytování investiních služeb; to neplatí, jestliže obchodník s cennými papíry a jiný obchodník s cennými papíry nebo zahraniní osoba s povolením k poskytování investiních služeb jsou úastníky jednoho koncernu, nebo f) vedoucí osoba nebo zamstnanec investiní spolenosti nebo investiního fondu nebo zahraniní osoby s povolením ke kolektivnímu investování; to neplatí, jestliže obchodník s cennými papíry a investiní spolenost nebo investiní fond nebo zahraniní osoba s povolením ke kolektivnímu investování jsou úastníky jednoho koncernu. (4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 obsahuje údaje a doklady nezbytné pro posouzení skuteností uvedených v odstavcích 2 a 3. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. 11 Nabývání a pozbývání úasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou (1) Osoba nebo osoby jednající ve shod musejí mít pedchozí souhlas Komise

4 a) k nabytí kvalifikované úasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, nejde-li o nabytí pechodem vlastnického práva k cennému papíru, b) ke zvýšení kvalifikované úasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, na 20 % nebo více, 33 % nebo více, 50% nebo více, nejde-li o nabytí pechodem vlastnického práva k cennému papíru, nebo c) k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nestanou-li se jimi pechodem vlastnického práva k cennému papíru. (2) Souhlas podle odstavce 1 se vyžaduje též pro nabytí hlasovacích práv a) která na úet oznamovatele drží svým jménem jiná osoba, b) kterými disponuje osoba ovládaná oznamovatelem, c) kterými disponuje jiná osoba, jež uzavela smlouvu s oznamovatelem nebo s jím ovládanou osobou, ve které se zavázali dlouhodob prosazovat spolenou politiku týkající se ízení obchodníka s cennými papíry tím, že budou ve shod uplatovat hlasovací práva, jimiž disponují, d) která na základ smlouvy s oznamovatelem nebo s jím ovládanou osobou drží tetí osoba, jestliže tato smlouva pedpokládá doasné penechání dispozice s hlasovacími právy oznamovateli nebo jím ovládané osob za úplatu, e) oznamovatele, jež byla poskytnuta jako jistota; to neplatí, pokud dispozice s hlasovacími právy byla penechána osob, která má tyto cenné papíry v úschov, správ nebo ve svém majetku a veejn prohlásila, že bude tato hlasovací práva vykonávat; v takovém pípad se hlasovací práva z tchto cenných papír pipoítávají osob, která je má v úschov, správ nebo ve svém v majetku, f) jiná osoba, jestliže je tato osoba vykonává svým jménem podle pokyn oznamovatele na základ smlouvy o výkonu hlasovacích práv. (3) Pokud osoba, osoby jednající ve shod nebo osoby uvedené v odstavci 2 mají sídlo v lenském stát Evropské unie a hodlají nabýt úast podle odstavce 1, požádá Komise ped vydáním rozhodnutí o stanovisko dozorový úad lenského státu Evropské unie, ve kterém mají tyto osoby své sídlo. (4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 musí obsahovat údaje podle odstavce 1 a k ní pipojené doklady musejí prokazovat skutenosti nezbytné pro posouzení vhodnosti žadatele z hlediska zdravého a obezetného vedení obchodníka s cennými papíry, který není bankou, a pro posouzení, zda úzké propojení žadatele s obchodníkem s cennými papíry, který není bankou, nebrání efektivnímu výkonu dozoru nad tímto obchodníkem s cennými papíry. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (5) Komise udlí souhlas podle odstavce 1, jestliže žadatel je osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezetného vedení obchodníka s cennými papíry, který není bankou, a jestliže jeho úzké propojení s obchodníkem s cennými papíry, který není bankou, nebrání efektivnímu výkonu dozoru nad tímto obchodníkem s cennými papíry. (6) Jestliže Komise neodešle rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 do 3 msíc ode dne jejího doruení, platí, že nabytí úasti bylo schváleno, a má se za to, že rozhodnutí nabylo právních úink. (7) Souhlas podle odstavce 1 lze udlit i následn. (8) Osoba, která nabude nebo zvýší kvalifikovanou úast podle odstavce 1 pechodem vlastnického práva k cennému papíru, je povinna tuto skutenost oznámit neprodlen Komisi. (9) Osoba, osoby jednající ve shod nebo osoby uvedené v odstavci 2 oznámí Komisi, že a) pestávají ovládat obchodníka s cennými papíry, který není bankou, b) snižují svou kvalifikovanou úast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, pod 50 %, 33 %, 20 % nebo ji pozbývají, nebo c) pevádjí na jinou osobu kvalifikovanou úast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. (10) Oznámení podle odstavce 9 obsahuje údaje o oznamovateli, údaje o obchodníkovi s cennými papíry a výši úasti oznamovatele na obchodníkovi s cennými papíry po snížení; v oznámení podle odstavce 9 písm. c) se uvedou též údaje o osob, na kterou se kvalifikovaná úast pevádí. (11) Nabytí i zvýšení úasti podle odstavce 1 na obchodníkovi s cennými papíry bez souhlasu Komise nemá za následek neplatnost právního úkonu, ale hlasovací práva spojená s touto úastí nesmjí být vykonávána až do získání souhlasu. Díl4 Pravidla innosti a hospodaení obchodníka s cennými papíry 12 Pravidla obezetného poskytování investiních služeb (1) Obchodník s cennými papíry zavede a) administrativní a úetní postupy, b) kontrolní a bezpenostní opatení pi zpracování a evidenci dat, c) systém vnitní kontroly; obchodník s cennými papíry, který je bankou, postupuje podle zvláštního právního pedpisu upravujícího innost bank, d) systém ízení rizik a systém ízení likvidity; obchodník s cennými papíry, který je bankou, postupuje podle zvláštního právního pedpisu upravujícího innost bank, e) postupy k omezení možnosti stetu zájm mezi ním a jeho zákazníkem nebo mezi jeho zákazníky navzájem, f) pravidla pro uzavírání obchod jeho zamstnanci na vlastní úet nebo na úet osob jim blízkých podle obanského zákoníku, g) pravidla pro sdružování pokyn zákazník, h) mechanismus kontroly innosti investiních zprostedkovatel, které využívá pi poskytování svých služeb, i) opatení k ochran vnitních informací, j) opatení k pedcházení manipulaci s trhem. (2) Obchodník s cennými papíry upraví vnitním pedpisem svou vnitní organizaci (organizaní ád) a vci uvedené v odstavci 1. (3) Obchodník s cennými papíry zajistí vedení evidence a) zaknihovaných cenných papír, s jejichž vlastníkem uzavel smlouvu o úschov investiních nástroj a které jsou vedeny v centrální evidenci cenných papír na útu zákazník; tato evidence se vede v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papír vedenou centrálním depozitáem( 92), b) listinných investiních nástroj, které mu zákazníci svili do úschovy; tato evidence se vede v samostatné evidenci investiních nástroj( 93), c) zahraniních investiních nástroj, které mu zákazníci svili za úelem poskytnutí investiní služby; tato evidence se vede v samostatné evidenci investiních nástroj( 93), d) investiních nástroj, které nejsou uvedeny v písmenech a) až c) a jejichž povaha to umožuje.

5 (4) Evidence podle odstavce 2 se vedou v elektronické podob. (5) Obchodník s cennými papíry, který má povinnost podle odstavce 2 zajistit vedení evidence investiních nástroj, oznámí neprodlen tuto skutenost Komisi s uvedením druhu evidence podle odstavce 2; pokud vede tuto evidenci prostednictvím jiné osoby, uvede též údaje o této osob. (6) Obchodník s cennými papíry pi nakládání s majetkem zákazníka a) útuje o majetku zákazníka oddlen od svého majetku, b) zavede opatení, aby majetek zákazníka spoívající v investiních nástrojích nemohl být použit k obchodu na úet jiné osoby než tohoto zákazníka, s výjimkou pípadu, kdy zákazník udlil obchodníkovi s cennými papíry písemný souhlas, c) nepoužívá majetek zákazníka spoívající v penžních prostedcích k obchodu na úet jiné osoby než tohoto zákazníka, d) zajistí jednoznanou identifikaci majetku zákazníka. (7) Podrobnosti dodržování pravidel obezetného poskytování investiních služeb stanoví provádcí právní pedpis. (8) Obchodník s cennými papíry vykonává odborné obchodní innosti pi poskytování investiních služeb prostednictvím zamstnance, který má povolení k innosti maklée ( 14) s píslušnou specializací. Druhy odborných obchodních inností, které musí obchodník s cennými papíry vykonávat prostednictvím maklée, stanoví provádcí právní pedpis. (9) Maklé mže být zamstnancem pouze jednoho obchodníka s cennými papíry. (10) Obchodník s cennými papíry je povinen mít materiální a personální vybavení pimené povaze a rozsahu jím poskytovaných služeb. 13 Deník obchodníka s cennými papíry (1) Deníkem obchodníka s cennými papíry se rozumí evidence pijatých pokyn k obstarání koup, prodeje nebo jiného pevodu investiních nástroj a obchod uzavených na základ tchto pokyn. (2) Obchodník s cennými papíry je povinen vést deník obchodníka s cennými papíry, ve kterém eviduje zejména a) pijaté pokyny k obstarání koup, prodeje nebo jiného pevodu investiního nástroje, b) obchody s investiními nástroji uzavené na úet zákazníka, c) obchody s investiními nástroji uzavené obchodníkem s cennými papíry na vlastní úet, bez ohledu na to, zda byly uzaveny za úelem poskytnutí investiní služby. (3) Deník obchodníka s cennými papíry je veden v elektronické podob. (4) Zpsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry stanoví provádcí právní pedpis. 14 Maklé (1) Maklé je fyzická osoba, která na základ povolení Komise vykonává odbornou obchodní innost pi poskytování investiní služby. (2) Komise udlí povolení k innosti maklée na základ žádosti, jestliže žadatel složil makléskou zkoušku a je dvryhodný. (3) Komise mže prominout složení makléské zkoušky osob, která a) prokáže složení obdobné zkoušky ped samosprávnou organizací psobící v oblasti kapitálového trhu, nebo b) prokáže složení obdobné zkoušky v zahranií a prokáže znalost právních pedpis upravujících kapitálový trh v eské republice. (4) Žádost o povolení k innosti maklée musí obsahovat údaje a k ní pipojené doklady musejí prokazovat skutenosti uvedené v odstavci 2. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (5) Povolení k innosti maklée obsahuje druh odborné specializace maklée. Povolení se udluje na dobu neuritou. (6) Obsahem makléské zkoušky je, podle specializace maklée, provení znalosti investiních nástroj a obchodování s nimi, znalosti vnitních pedpis organizátor regulovaných trh, znalosti právních pedpis upravujících kapitálový trh s drazem na znalosti pravidel obezetného poskytování investiních služeb a jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky. (7) Druhy specializací maklée s uvedením odborných obchodních inností, které je maklé s píslušnou specializací oprávnn vykonávat, zpsob výkonu makléské zkoušky a výši úplaty spojené s makléskou zkouškou stanoví provádcí právní pedpis. (8) Osoba, které Komise odala povolení k innosti maklée a která znovu žádá o udlení tohoto povolení, musí znovu složit makléskou zkoušku. 15 Jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky (1) Obchodník s cennými papíry a) je povinen poskytovat investiní služby s odbornou péí spoívající zejména v kvalifikovaném, estném a spravedlivém jednání v nejlepším zájmu zákazník a ádného fungování trhu, b) je povinen požadovat od zákazníka, podle druhu a rozsahu zákazníkem požadovaných investiních služeb, informaci o jeho hospodáské situaci, zkušenostech v oblasti investic do investiních nástroj a cílech, které mají být požadovanou službou dosaženy, c) je povinen informovat zákazníka úpln, pravdiv a srozumiteln o každé podstatné skutenosti související s poskytnutím investiní služby, zejména o možných rizicích, d) je povinen požadovat písemný souhlas zákazníka k poskytnutí investiní služby, ze které vyplývají další finanní závazky, e) je povinen informovat neprodlen zákazníka o obchodech, které pro nho uzavel, f) nelze-li se vyhnout stetu zájm, je povinen dát pednost zájmm zákazníka ped zájmy vlastními a pi stetu zájm zákazník musí jednat spravedliv, g)plnípokynyzákazníkzanejlepšíchpodmínekavyizujejevpoadí,vjakémjepijal, h) je povinen podrobn informovat zákazníka o podmínkách poskytování náhrad z Garanního fondu obchodník s cennými papíry(dále jen"garanní fond") a na žádost zákazníka jej informovat o zpsobu uplatování nároku na výplatu náhrady,

6 i) pi propagaci svých investiních služeb je povinen používat pravdivé informace, j) pi poskytování investiních služeb formou uzavírání smluv pi použití výhradn prostedk komunikace na dálku je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním pedpisem upravujícím cenné papíry. (2) Obchodník s cennými papíry nesmí a) poskytovat klamavé informace, b) zneužívat Garanní fond, c) zamlovat dležité skutenosti, d) nabízet výhody, jejichž spolehlivost nemže zaruit. (3) Obchodník s cennými papíry dodržuje pravidla podle odstavc 1 a 2 se zvláštním zetelem k úrovni odborných znalostí a zkušeností zákazníka, kterému poskytuje službu. Zákazníkovi, který je profesionálním investorem, není povinen obchodník s cennými papíry poskytnout vysvtlení, pouení i informaci, o kterých se profesionální investor výslovn vyjádil, že mu jsou známy a že jejich poskytnutí nepožaduje. (4) Podrobnosti pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky(odstavce 1 až 3) stanoví provádcí právní pedpis. 16 Informaní povinnosti obchodníka s cennými papíry (1) Obchodník s cennými papíry nejpozdji do 4 msíc po skonení úetního období pedkládá Komisi svou výroní zprávu a konsolidovanou výroní zprávu podle zvláštního právního pedpisu upravujícího úetnictví, jejichž souástí je úetní závrka ovená auditorem, a uveejuje je zpsobem umožujícím dálkový pístup. Pokud valná hromada obchodníka s cennými papíry neschválí v uvedené lht úetní závrku nebo konsolidovanou úetní závrku, obchodník s cennými papíry zasílá Komisi a uveejní zpsobem umožujícím dálkový pístup dvody neschválení úetní závrky nebo konsolidované úetní závrky a zpsob ešení pipomínek valné hromady. Tím nejsou doteny povinnosti akciové spolenosti pi zveejování úetní závrky a výroní zprávy podle zvláštních právních pedpis. (2) Obchodník s cennými papíry nejpozdji do 1 msíce po uplynutí kalendáního tvrtletí informuje Komisi a) o své hospodáské situaci, b) o druzích a rozsahu investiních služeb poskytnutých v tomto tvrtletí, c) o všech regulovaných trzích vetn zahraniních a osobách, jejichž prostednictvím provádl pokyny zákazník v tomto tvrtletí, s uvedením skuteností, které ovlivnily výbr tchto osob, a pípadného prospchu, který od tchto osob obdržel jako odmnu za využití jejich služeb, d) o obchodech, které uzavel nebo obstaral prostednictvím regulovaných trh nebo jiných osob, e) o objemu majetku zákazník( 129 odst. 1) k poslednímu dni každého msíce tohoto tvrtletí. (3) Obchodník s cennými papíry uveejuje informace podle odstavce 2 písm. a) a b) do 1 msíce po uplynutí kalendáního tvrtletí zpsobem umožujícím dálkový pístup. (4) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, informuje Komisi nejpozdji do jednoho msíce po uplynutí kalendáního tvrtletí o dodržování pravidel kapitálové pimenosti. (5) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, pedkládá Komisi jednou ron, nejpozdji do jednoho msíce po konání ádné valné hromady, seznam osob, které na nm mly v uplynulém roce kvalifikovanou úast nebo které s ním byly úzce propojeny. (6) Obchodník s cennými papíry oznámí Komisi bez zbyteného odkladu každou zmnu ve skutenostech, na jejichž základ mu bylo udleno povolení k innosti obchodníka s cennými papíry. (7) Obsah informaních povinností obchodníka s cennými papíry podle odstavc 1 až 5 a zpsob jejich plnní stanoví provádcí právní pedpis. 17 Uchovávání dokument obchodníka s cennými papíry Obchodník s cennými papíry uchovává a) dokumenty týkající se poskytnuté investiní služby nejmén 10 let od konce kalendáního roku, ve kterém byla služba poskytnuta, b) záznamy komunikace se zákazníkem týkající se poskytnuté investiní služby nejmén 3 roky od konce kalendáního roku, ve kterém byla služba poskytnuta. Díl5 Zrušení, zmna pedmtu podnikání nebo pemna obchodníka s cennými papíry a pevod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry 18 Zrušení nebo zmna pedmtu podnikání obchodníka s cennými papíry (1) Jestliže valná hromada obchodníka s cennými papíry rozhodne o zrušení spolenosti s likvidací nebo zmn pedmtu podnikání, je obchodník s cennými papíry povinen tuto skutenost oznámit Komisi neprodlen po rozhodnutí valné hromady. (2) Ode dne vstupu obchodníka s cennými papíry do likvidace nebo ode dne zmny jeho pedmtu podnikání nesmí osoba, která vstoupila do likvidace nebo zmnila pedmt podnikání, poskytovat investiní služby, a není-li bankou, mže pouze vydat zákaznický majetek a vypoádávat své pohledávky a závazky vyplývající z poskytnutých investiních služeb; do vypoádání tchto pohledávek a závazk se taková osoba považuje za obchodníka s cennými papíry. Vstupem do likvidace nebo zmnou pedmtu podnikání povolení k innosti obchodníka s cennými papíry zaniká. (3) Obchodník s cennými papíry zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zaazeno jednání o jeho zrušení nebo o zmn jeho pedmtu podnikání, na vdomí Komisi. 19 Pemna obchodníka s cennými papíry (1) K fúzi obchodníka s cennými papíry, který není bankou, s jiným obchodníkem s cennými papíry, k rozdlení obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo k pevodu obchodního jmní obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na jeho akcionáe nebo k pevodu obchodního jmní jiné osoby na obchodníka s cennými papíry, který není bankou, je teba povolení Komise. (2) Žádost o povolení k fúzi obchodníka s cennými papíry, který není bankou, s jiným obchodníkem s cennými

7 papíry, žádost o povolení rozdlení obchodníka s cennými papíry, který není bankou, žádost o povolení pevodu obchodního jmní obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na jeho akcionáe nebo žádost o povolení pevodu obchodního jmní jiné osoby na obchodníka s cennými papíry, který není bankou, obsahují údaje a doklady nezbytné pro posouzení dvod fúze, rozdlení nebo pevodu obchodního jmní. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (3) Fúze obchodníka s cennými papíry, který není bankou, s osobou, která není obchodníkem s cennými papíry, není pípustná. (4) Obchodník s cennými papíry zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zaazeno jednání o jeho pemn, na vdomí Komisi. 20 Pevod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry (1) K uzavení smlouvy o pevodu podniku nebo ásti podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, smlouvy o zastavení podniku nebo ásti podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo smlouvy o nájmu podniku nebo ásti podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, je teba povolení Komise. (2) Žádost o povolení podle odstavce 1 obsahuje údaje a doklady nezbytné pro posouzení dvod pevodu, zastavení nebo nájmu podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo jeho ásti. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (3) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zaazeno jednání o pevodu nebo nájmu podniku obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo jeho ásti, též na vdomí Komisi. HLAVA III POSKYTOVÁNÍ INVESTINÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ LENSKÝCH STÁT EVROPSKÉ UNIE Díl1 Poskytování investiních služeb obchodníkem s cennými papíry v jiném lenském stát Evropské unie 21 (1) Obchodník s cennými papíry, který hodlá poskytovat investiní služby v jiném lenském stát Evropské unie (dále jen "hostitelský stát") prostednictvím organizaní složky svého podniku (dále jen "organizaní složka"), oznámí tuto skutenost pedem Komisi. (2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje a) hostitelský stát, ve kterém má být organizaní složka umístna, b) plán obchodní innosti obsahující zejména druhy a rozsah investiních služeb, které mají být v hostitelském stát poskytovány, c) organizaní strukturu organizaní složky, d) adresu organizaní složky, na které mohou být požadovány informace a dokumenty, e) údaje o vedoucím organizaní složky. (3) Jestliže Komise nemá námitky proti umístní organizaní složky obchodníka s cennými papíry v hostitelském stát, sdlí do 3 msíc ode dne doruení oznámení podle odstavce 1 dozorovému úadu hostitelského státu údaje podle odstavce 2 a informuje jej o podmínkách poskytování náhrad z Garanního fondu. Komise bez zbyteného odkladu informuje obchodníka s cennými papíry o sdlení údaj dozorovému úadu hostitelského státu. (4) Obchodník s cennými papíry mže zaít poskytovat investiní služby v hostitelském stát po uplynutí 2 msíc ode dne, kdy dozorový úad hostitelského státu obdrží od Komise údaje podle odstavce 2. (5) Jestliže Komise nepovažuje umístní organizaní složky obchodníka s cennými papíry v hostitelském stát za vhodné z dvodu organizaní struktury nebo finanní situace obchodníka s cennými papíry ve vztahu k obchodnímu plánu organizaní složky, zašle do 3 msíc ode dne doruení oznámení podle odstavce 1 obchodníkovi s cennými papíry rozhodnutí o tom, že odmítá sdlit dozorovému úadu hostitelského státu údaje podle odstavce 2. Proti tomuto rozhodnutí není pípustný opravný prostedek. (6) Obchodník s cennými papíry, který má organizaní složku umístnou na území hostitelského státu, oznámí Komisi a dozorovému úadu hostitelského státu každou zmnu ve skutenostech uvedených v odstavci 2 písm. b) až e) nejpozdji 1 msíc pede dnem jejího provedení; pokud obchodník s cennými papíry nemže tuto lhtu z objektivních dvod dodržet, oznámí zmnu bez zbyteného odkladu. Pi posuzování zmn se použije odstavec 3 nebo 5 obdobn. (7) Komise bez zbyteného odkladu informuje dozorový úad hostitelského státu o každé zmn týkající se podmínek poskytování náhrad z Garanního fondu. (8) Postup podle odstavc 1 až 7 se nepoužije, jestliže se obchodník s cennými papíry, který je bankou, rozhodne postupovat podle zvláštního právního pedpisu, který upravuje innost bank; v takovém pípad informuje dozorový úad hostitelského státu o podmínkách poskytování náhrad z Garanního fondu a o zmnách týkajících se podmínek poskytování náhrad z Garanního fondu eská národní banka. 22 (1) Obchodník s cennými papíry, který hodlá poskytovat investiní služby v hostitelském stát bez umístní organizaní složky, oznámí tuto skutenost Komisi. (2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje a) hostitelský stát, ve kterém obchodník s cennými papíry hodlá poskytovat investiní službu, b) plán obchodní innosti obsahující zejména druhy a rozsah investiních služeb, které obchodník s cennými papíry hodlá poskytovat. (3) Komise do 1 msíce ode dne doruení oznámení podle odstavce 1 pedá údaje uvedené v tomto oznámení dozorovému úadu hostitelského státu a informuje jej o podmínkách poskytování náhrad z Garanního fondu. (4) Obchodník s cennými papíry mže zaít poskytovat investiní služby v hostitelském stát, jakmile dozorový úad tohoto státu obdrží od Komise oznámení podle odstavce 1. (5) Obchodník s cennými papíry, který poskytuje investiní službu na území hostitelského státu, oznámí Komisi a dozorovému úadu hostitelského státu každou zmnu ve skutenostech uvedených v odstavci 2 písm. b). (6) Komise bez zbyteného odkladu informuje dozorový úad hostitelského státu o každé zmn týkající se podmínek poskytování náhrad z Garanního fondu.

8 (7) Postup podle odstavc 1 až 6 se nepoužije, jestliže se obchodník s cennými papíry, který je bankou, rozhodne postupovat podle zvláštního právního pedpisu, který upravuje innost bank; v takovém pípad informuje dozorový úad hostitelského státu o podmínkách poskytování náhrad z Garanního fondu a o zmnách týkajících se podmínek poskytování náhrad z Garanního fondu eská národní banka. 23 Komise bez zbyteného odkladu informuje dozorový úad hostitelského státu o odntí povolení k innosti obchodníka s cennými papíry. Díl2 Poskytování investiních služeb zahraniní osobou se sídlem v jiném lenském stát Evropské unie na území eské republiky 24 Poskytování investiních služeb prostednictvím organizaní složky (1) Zahraniní osob, která má sídlo v jiném lenském stát Evropské unie a povolení dozorového úadu tohoto státu k poskytování investiních služeb(dále jen"domovský stát") a která hodlá poskytovat investiní služby v eské republice prostednictvím organizaní složky, Komise a) zašle neprodlen informaci o tom, že obdržela od dozorového úadu domovského státu údaje týkající se zamýšleného poskytování investiních služeb touto osobou v eské republice, b) sdlí do 2 msíc ode dne, kdy obdržela od dozorového úadu domovského státu údaje týkající se zamýšleného poskytování investiních služeb v eské republice, informaní povinnosti a pravidla jednání se zákazníky. (2) Zahraniní osoba, která má sídlo v jiném lenském stát Evropské unie a povolení dozorového úadu tohoto státu k poskytování investiních služeb, mže zaít poskytovat investiní služby v eské republice prostednictvím organizaní složky ode dne, kdy jí Komise sdlila informaní povinnosti a pravidla jednání se zákazníky, nebo po uplynutí lhty podle odstavce 1 písm. b). (3) Komise informuje zahraniní osobu, která poskytuje investiní služby v eské republice podle odstavce 2, o každé zmn informaních povinností a pravidel jednání se zákazníky. (4) Zahraniní osoba, která poskytuje investiní služby v eské republice podle odstavce 2, oznámí Komisi nejmén 1 msíc pedem každou zmnu a) v údajích o organizaní složce, b) v organizaní struktue, nebo c) v plánu obchodní innosti. (5) Pokud zahraniní osoba nemže lhtu podle odstavce 4 z objektivních dvod dodržet, oznámí zmnu bez zbyteného odkladu. (6) Postup podle odstavc 1 až 5 se nepoužije, jestliže se zahraniní osoba rozhodne postupovat podle zvláštního právního pedpisu, který upravuje innost bank. (7) Zahraniní osoba, která poskytuje investiní služby v eské republice podle odstavce 2, nebo zahraniní osoba se sídlem v jiném lenském stát Evropské unie, která je na základ jednotné licence podle zvláštního právního pedpisu, který upravuje innost bank, oprávnna poskytovat v eské republice investiní služby a) plní informaní povinnosti obchodníka s cennými papíry podle tohoto zákona ( 16) s výjimkou povinností podle 16odst.4až6.Informacepodle 16odst.2písm.b)aže)seuvedouohledninvestiníchslužeb,které uvedená osoba poskytuje prostednictvím organizaní složky, pípadn ohledn zákazník, jimž se tímto zpsobem investiní služby poskytují, b) dodržuje pravidla jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky( 15). 25 Poskytování investiních služeb bez umístní organizaní složky (1) Zahraniní osobu, která má sídlo v jiném lenském stát Evropské unie a povolení dozorového úadu tohoto státu k poskytování investiních služeb a která hodlá poskytovat investiní služby v eské republice bez umístní organizaní složky na území eské republiky, Komise informuje neprodlen o tom, že obdržela od dozorového úadu domovského státu údaje týkající se zamýšleného poskytování investiních služeb touto osobou v eské republice. (2) Zahraniní osoba, která má sídlo v jiném lenském stát Evropské unie a povolení dozorového úadu tohoto státu k poskytování investiních služeb, mže zaít poskytovat investiní služby v eské republice bez umístní organizaní složky ode dne, kdy Komise obdrží od dozorového úadu domovského státu údaje týkající se poskytování investiních služeb touto osobou v eské republice, nebo po uplynutí 1 msíce ode dne, kdy tyto údaje obdržel dozorový úad domovského státu. (3) Zahraniní osoba, která poskytuje investiní služby v eské republice podle odstavce 2, a) dodržuje informaní povinnosti obchodníka s cennými papíry podle tohoto zákona( 16), b) oznámí pedem Komisi každou zmnu svého plánu obchodní innosti, c) dodržuje pravidla jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky( 15). (4) Postup podle odstavc 1, 2 a odstavce 3 písm. b) se nepoužije, jestliže se zahraniní osoba rozhodne postupovat podle zvláštního právního pedpisu, který upravuje innost bank. 26 Spolupráce s Komisí Evropských spoleenství (1) Komise informuje neprodlen Komisi Evropských spoleenství o tom, že a) udlila povolení k innosti obchodníka s cennými papíry osob, kterou ovládá osoba se sídlem ve stát, který není lenským státem Evropské unie, b) obchodníka s cennými papíry ovládla osoba se sídlem ve stát, který není lenským státem Evropské unie. (2) Informace podle odstavce 1 obsahuje údaje o obchodníkovi s cennými papíry, o osob ovládající tohoto obchodníka s cennými papíry a o zpsobu jejich propojení. (3) Komise informuje Komisi Evropských spoleenství o problémech, se kterými se setkávají obchodníci s cennými papíry pi poskytování investiních služeb ve státech, které nejsou lenskými státy Evropské unie. (4) Komise informuje Komisi Evropských spoleenství a) o potu a druzích pípad, ve kterých svým rozhodnutím podle 21 odst. 5 odmítla sdlit dozorovému úadu jiného lenského státu Evropské unie údaje o obchodníkovi s cennými papíry, který ml zájem v tomto stát

9 poskytovat investiní služby prostednictvím organizaní složky, b) o opateních k náprav a sankcích, které uložila zahraniním osobám se sídlem v jiném lenském stát Evropské unie v souvislosti s poskytováním investiních služeb v eské republice. 27 Spolupráce mezi dozorovými úady lenských stát Evropské unie (1) Komise poskytne dozorovému úadu hostitelského státu údaje potebné pro výkon dozoru nad obchodníkem s cennými papíry, zejména a) údaje o každé vedoucí osob obchodníka s cennými papíry nebo údaje o vedoucím organizaní složky obchodníka s cennými papíry umístné na území hostitelského státu, b) údaje o každé osob, která má podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech obchodníka s cennými papíry. (2) Komise na žádost dozorového úadu jiného lenského státu poskytne bez zbyteného odkladu informaci týkající se ochrany vnitních informací( 124) a manipulace s trhem( 126). (3) Pokud Komise nemže informaci podle odstavce 2 poskytnout, je povinna sdlit dvod. (4) Komise mže odmítnout poskytnout informaci podle odstavce 2, pokud a) by její poskytnutí mohlo nepízniv ovlivnit suverenitu, bezpenost nebo veejný poádek v eské republice, b) bylo zahájeno v eské republice soudní ízení ve vci, které se informace týká, nebo c) nabyl právní moci rozsudek proti osob, které se informace týká. (5) Komise je povinna oznámit každé dvodné podezení na využití vnitních informací nebo manipulaci s trhem v jiném lenském stát Evropské unie dozorovému úadu tohoto lenského státu. (6) Komise mže požádat dozorový úad jiného lenského státu Evropské unie, aby provedl šetení týkající se jejího podezení na využití vnitních informací nebo manipulaci s trhem. Komise mže požádat, aby její zamstnanci byli tomuto šetení pítomni. (7) Jestliže Komise obdrží od dozorového úadu jiného lenského státu Evropské unie oznámení o podezení na využití vnitních informací nebo manipulaci s trhem v eské republice, uloží opatení k náprav nebo pokutu osob, která se takového jednání dopustila, a informuje o tom oznamovatele. (8) Jestliže Komise obdrží žádost dozorového úadu jiného lenského státu Evropské unie, aby provedla šetení týkající jeho podezení na využití vnitních informací nebo manipulaci s trhem, je povinna této žádosti vyhovt. Komise je povinna vyhovt též žádosti tohoto dozorového úadu, aby jeho zamstnanci byli tomuto šetení pítomni. (9) Z dvod uvedených v odstavci 4 Komise nemusí žádosti podle odstavce 8 vyhovt. HLAVA IV ORGANIZANÍ SLOŽKA ZAHRANINÍ OSOBY, KTERÁ MÁ SÍDLO VE STÁT, KTERÝ NENÍ LENSKÝM STÁTEM EVROPSKÉ UNIE A POSKYTUJE INVESTINÍ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE 28 (1) Zahraniní osoba, která má sídlo ve stát, který není lenským státem Evropské unie, mže poskytovat investiní služby v eské republice, pokud má povolení Komise k poskytování investiních služeb prostednictvím organizaní složky. (2) Komise udlí povolení k poskytování investiních služeb prostednictvím organizaní složky, jestliže a) sídlo i skutené sídlo žadatele jsou ve stejném stát, b) žadatel má povolení dozorového úadu státu, ve kterém má sídlo, k poskytování investiních služeb, které jsou pedmtem žádosti o povolení podle odstavce 1, c) žadatel má sídlo ve stát, který zaruuje alespo stejnou ochranu investor jako eská republika, d) žadatel je dvryhodný, e) žadatel zajistí organizaní složce finanní prostedky, které odpovídají rozsahu investiních služeb poskytovaných v eské republice a jejichž pvod je prhledný a nezávadný, f) navržený vedoucí organizaní složky je dvryhodný a odborn zpsobilý, g) žadatel doloží vcné, organizaní a personální pedpoklady organizaní složky pro poskytování investiních služeb uvedených v žádosti, h) žadatel pedloží plán obchodní innosti organizaní složky podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi, i) žadatel informuje Komisi o své úasti v záruním systému, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkm; pokud žadatel je úastníkem takového systému, doloží zárove výši náhrad vyplácených zákazníkm, okruh zákazník a rozsah jejich majetku krytých tímto záruním systémem vetn teritoriální psobnosti tohoto záruního systému, j) žadatel pedloží návrh pravidel obezetného poskytování investiních služeb a návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, která splují požadavky tohoto zákona, k) na žadateli mají kvalifikovanou úast osoby vhodné z hlediska zdravého a obezetného vedení obchodníka s cennými papíry se zetelem k organizaní složce, l) úzké propojení žadatele s jinou osobou nebrání úinnému výkonu dozoru. (3) Žádost o povolení k poskytování investiních služeb prostednictvím organizaní složky musí obsahovat údaje a k ní pipojené doklady musejí prokazovat skutenosti uvedené v odstavci 2. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (4) K výkonu funkce vedoucího organizaní složky je teba pedchozí souhlas Komise obdobn podle 10. (5) V povolení k poskytování investiních služeb prostednictvím organizaní složky Komise uvede, které investiní služby je organizaní složka oprávnna poskytovat a ve vztahu ke kterým investiním nástrojm. Komise mže v povolení stanovit podmínky, které musí organizaní složka splnit ped zahájením povolené innosti nebo dodržovat pi výkonu povolené innosti. Povolení se udluje na dobu neuritou. (6) Zahraniní osoba, která má sídlo ve stát, který není lenským státem Evropské unie, a poskytuje investiní služby na území eské republiky prostednictvím organizaní složky, oznámí Komisi bez zbyteného odkladu všechny zmny ve skutenostech, na jejichž základ jí bylo udleno povolení k poskytování investiních služeb prostednictvím organizaní složky. (7) Zahraniní osoba, která má sídlo ve stát, který není lenským státem Evropské unie, a poskytuje investiní služby v eské republice prostednictvím organizaní složky,

10 a) dodržuje pravidla obezetného poskytování služeb obdobn podle 12, b) vede ádn deník obchodníka s cennými papíry obdobn podle 13, c) dodržuje pravidla jednání se zákazníky obdobn podle 15, d) plní informaní povinnosti obdobn podle 16, e) uchovává dokumenty obdobn podle 17, f) dodržuje pravidla pro organizování veejné dražby cenných papír obdobn podle 33. HLAVA V INVESTINÍ ZPROSTEDKOVATEL 29 Základní ustanovení (1) Investiní zprostedkovatel je osoba, která poskytuje investiní službu pijímání a pedávání pokyn týkajících se investiních cenných papír nebo cenných papír vydaných fondem kolektivního investování, avšak a) nepijímá penžní prostedky nebo investiní nástroje zákazník, b) pokyny pedává pouze 1. bance, 2. obchodníkovi s cennými papíry, 3. zahraniní osob, která má sídlo v lenském stát Evropské unie a jejíž pedmt podnikání odpovídá innostinkterézosobuvedenýchvbodech1a2, 4. organizaní složce zahraniní osoby, která má povolení podle 28 odst. 1, 5. investiní spolenosti, 6. investinímu fondu, nebo 7. zahraniní osob oprávnné veejn nabízet a vydávat své cenné papíry fondu kolektivního investování v eské republice. (2) innost investiního zprostedkovatele mže vykonávat pouze osoba, která je zaregistrovaná u Komise. 30 Registrace investiního zprostedkovatele (1) Investiní zprostedkovatel, který je právnickou osobou, mže vykonávat innosti podle 29 odst. 1 pouze a) statutárním orgánem nebo lenem statutárního orgánu, b) zamstnancem, c) spoleníkem, který je fyzickou osobou a není akcionáem tohoto investiního zprostedkovatele, nebo d) svým lenem, který je fyzickou osobou. (2) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. b) až d) musí být dvryhodná, musí mít ukonené stedoškolské vzdlání a musí mít pimené zkušenosti s kapitálovým trhem nebo být absolventem odborného kurzu zameného na nabízení investiních nástroj vetn poskytování informací o tchto investiních nástrojích. (3) Investiní zprostedkovatel, který je fyzickou osobou, mže innosti podle 29 odst. 1 vykonávat sám nebo je mže vykonávat jeho zamstnanec, který je dvryhodný, má ukonené stedoškolské vzdlání a pimené zkušenosti s kapitálovým trhem nebo absolvoval odborný kurz zamený na nabízení investiních nástroj vetn poskytování informací o tchto investiních nástrojích. (4) Pro investiního zprostedkovatele mže innosti podle 29 odst. 1 vykonávat též jiný investiní zprostedkovatel, který nesmí k výkonu tchto inností použít dalšího investiního zprostedkovatele. (5) Komise zaregistruje jako investiního zprostedkovatele právnickou osobu, která pedložila potvrzení svého místn píslušného finanního úadu o tom, že nemá evidovány finanní nedoplatky, a jejíž statutární orgán nebo jeho lenové a)dosáhlivku18let, b) jsou zpsobilí k právním úkonm, c) jsou dvryhodní, d) mají ukonené stedoškolské vzdlání, e) mají pimené zkušenosti s kapitálovým trhem nebo absolvovali odborný kurz zamený na nabízení investiních nástroj vetn poskytování informací o tchto investiních nástrojích. (6) Komise zaregistruje jako investiního zprostedkovatele fyzickou osobu, která a)dosáhlavku18let, b) je zpsobilá k právním úkonm, c) je dvryhodná, d) pedložila potvrzení svého místn píslušného finanního úadu o tom, že nemá evidovány finanní nedoplatky, pokud e) má ukonené stedoškolské vzdlání, f) má pimené zkušenosti s kapitálovým trhem nebo absolvovala odborný kurz zamený na nabízení investiních nástroj vetn poskytování informací o tchto investiních nástrojích. (7) Žádost o registraci investiního zprostedkovatele musí obsahovat údaje a k ní pipojené doklady musejí prokazovat skutenosti uvedené v odstavci 5 nebo 6. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (8) Komise vydá osvdení o registraci investiního zprostedkovatele do 30 kalendáních dn od doruení žádosti. 31 Osoba, která pebírá pokyny od investiního zprostedkovatele[ 29 odst. 1 písm. b)], a) informuje investiního zprostedkovatele podrobn a pravdiv o investiních nástrojích, jichž se týkají pokyny pijímané a pedávané investiním zprostedkovatelem, b) poskytne potebnou souinnost pi zajištní odbornosti osob podle 30 odst. 2 a 3, c) informuje investiního zprostedkovatele neprodlen o každé zmn v informacích poskytnutých podle písmenea). (1) Investiní zprostedkovatel 32 Povinnosti investiního zprostedkovatele

11 a) vede evidenci pijatých a pedaných pokyn týkajících se investiních nástroj, b) dodržuje pravidla jednání se zákazníky, c) zavede administrativní postupy a mechanizmus vnitní kontroly nezbytné pro ádný výkon innosti investiního zprostedkovatele. (2) Investiní zprostedkovatel informuje zákazníka o osob, pro kterou vykonává innost uvedenou v 29 odst. 1, zejména na základ jakého povolení tato osoba podniká a v jakém rozsahu podléhá státnímu dozoru. Investiní zprostedkovatel informuje zákazníka pípadn též o investiním zprostedkovateli, pro kterého vykonáváinnostuvedenouv 29odst.1. (3) Investiní zprostedkovatel oznámí Komisi bez zbyteného odkladu všechny zmny ve skutenostech, na jejichž základ byl zaregistrován u Komise. (4) Pravidla jednání investiního zprostedkovatele se zákazníky a zásady pro vedení evidence pijatých a pedaných pokyn, administrativní postupy a mechanizmus vnitní kontroly nezbytné pro ádný výkon innosti stanoví provádcí právní pedpis. ÁST TETÍ VEEJNÁ DRAŽBA CENNÝCH PAPÍR 33 (1) Organizovat veejné dražby cenných papír mže pouze obchodník s cennými papíry, který má povolení k poskytování investiní služby uvedené v 4 odst. 2 písm. b)(dále jen"dražebník cenných papír"). (2) Na veejnou dražbu cenných papír se vztahuje zvláštní právní pedpis upravující veejné dražby, pokud tento zákon nestanoví jinak nebo pokud povaha cenného papíru užití tohoto právního pedpisu nevyluuje. (3) Pravidla organizování veejné dražby cenných papír upraví dražebník cenných papír dražebním ádem. (4) Dražební ád a každou jeho zmnu schvaluje Komise. Jestliže Komise neodešle žadateli do 30 dn ode dne doruení žádosti o schválení dražebního ádu nebo jeho zmny rozhodnutí o této žádosti, proti kterému lze podat rozklad, platí, že dražební ád nebo jeho zmna byly schváleny. Pokud je ízení o žádosti perušeno, lhta podle vty první nebží. (5) Pi nedobrovolné veejné dražb investiních cenných papír tvoí pílohu dražební vyhlášky znalecký posudek o zjištní ceny pedmtu dražby; nepesahuje-li nejnižší podání ástku K, lze znalecký posudek ceny pedmtu dražby nahradit zápisem o odhadu ceny pedmtu dražby podle zvláštního právního pedpisu upravujícího veejné dražby. Dražebník zašle dražební vyhlášku ve lhtách stanovených podle zvláštního právního pedpisu upravujícího veejné dražby také Komisi pro cenné papíry. (6) Jestliže pedmtem veejné dražby cenných papír je zaknihovaný cenný papír, zaregistruje centrální depozitá pechod cenného papíru na vydražitele k okamžiku píklepu na základ potvrzení o nabytí vlastnictví na píkaz dražebníka nebo vydražitele. V pípad listinného cenného papíru na ad dražebník vyznaí na základ potvrzení o nabytí vlastnictví pechod cenného papíru na vydražitele k okamžiku píklepu. (7) Nedobrovolnou veejnou dražbu cenných papír je možno provést též, a) pokud navrhovatel prokáže, že vlastník cenného papíru je v prodlení s pevzetím, pedložením nebo odevzdáním listinného cenného papíru, pestože byl upozornn na možný prodej cenného papíru v dražb, nebo b) pokud není ádn a vas splnna pohledávka zajištná zástavním právem k cennému papíru podle zvláštního právního pedpisu upravujícího cenné papíry. ÁST TVRTÁ VEEJNÁ NABÍDKA INVESTINÍCH CENNÝCH PAPÍR 34 Základní ustanovení (1) Veejnou nabídkou investiních cenných papír (dále jen "veejná nabídka cenných papír") se rozumí jakékoli jednání, kterým se sdluje širšímu okruhu osob dostatek informací o nabízených cenných papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které investor potebuje pro své rozhodnutí pro koupi nebo úpis tchto cenných papír. (2) Veejná nabídka cenných papír podle odstavce 1 se vztahuje pouze na investiní cenné papíry. (3) Osoba, která hodlá veejn nabízet cenné papíry, je povinna nejpozdji v okamžiku veejné nabídky uveejnit užší prospekt nebo prospekt cenného papíru (dále jen "prospekt"); pokud byla pro tyto cenné papíry podána žádost o pijetí k obchodování na regulovaném trhu, musí být uveejnn prospekt. (4) Prospekt nebo užší prospekt se uveejuje a) v úplném znní zpsobem umožujícím dálkový pístup, b) v úplném znní v alespo jednom celostátn distribuovaném deníku, nebo formou inzerátu v alespo jednom celostátn distribuovaném deníku, který obsahuje adresu místa, kde je veejnosti bezplatn poskytována brožura s úplným znním prospektu nebo užšího prospektu. (5) Dokument oznamující veejnou nabídku cenných papír a) nesmí obsahovat údaje, které jsou v rozporu s obsahem užšího prospektu nebo prospektu, b) musí obsahovat informaci o tom, kde je uveejnn užší prospekt nebo prospekt, c) nesmí obsahovat nesprávné, klamavé nebo zavádjící informace, d) musí být ped uveejnním zaslán Komisi. (6) Veejná nabídka podílových list podílového fondu nebo akcií investiního fondu se ídí zvláštním právním pedpisem, který upravuje kolektivní investování. (7) Užší prospekt nebo prospekt se nevypracovává pro státní dluhopisy a cenné papíry vydávané eskou národní bankou. (1) Užší prospekt schvaluje Komise. (2) Užší prospekt se uveejuje po schválení Komisí. Užší prospekt 35

12 (3) Užší prospekt a) musí obsahovat veškeré informace, které jsou nezbytné pro investory k pesnému a správnému posouzení cenného papíru, majetku a závazk emitenta, jeho finanní situace, zisku a ztrát a budoucího vývoje jeho podnikání, vetn jeho finanní situace, b) nesmí obsahovat nesprávné, klamavé nebo zavádjící informace, c) musí být formulován srozumiteln, zpsobem umožujícím snadnou analýzu, d) musí být vypracován v eském jazyce. (4) Minimální náležitosti užšího prospektu stanoví provádcí právní pedpis. (5) Pílohu žádosti o schválení užšího prospektu tvoí 2 výtisky návrhu užšího prospektu. (6) Komise schválí užší prospekt, pokud obsahuje veškeré náležitosti stanovené provádcím právním pedpisem. (7) Komise mže povolit zúžení užšího prospektu o nkteré náležitosti, pokud se tím užší prospekt nestane klamavým a pokud bude zúžen pouze o náležitosti, a) které nejsou nezbytné pro posouzení majetkové a finanní situace emitenta a jeho budoucího vývoje ani pro posouzení cenného papíru vydaného emitentem, b) jejichž uveejnní by bylo v rozporu s veejným zájmem, c) jejichž uveejnní by mohlo významn poškodit emitenta, nebo d) ke kterým nemá nabízející, který není emitentem, pístup. (8) Jestliže pedmtem veejné nabídky jsou cenné papíry, se kterými je spojeno právo na získání akcií emitenta se sídlem v jiném lenském stát Evropské unie a tyto akcie jsou pijaty k obchodování na oficiálním trhu burzy cenných papír (dále jen "burza") ve stát, ve kterém má emitent sídlo, Komise si ped schválením užšího prospektu vyžádá stanovisko orgánu, který rozhodl o pijetí akcií k obchodování. (9) Nejsou-li nkteré údaje, které má užší prospekt obsahovat, ke dni schvalování užšího prospektu známy, mže Komise užší prospekt schválit, pokud obsahuje informaci o tom, jakým zpsobem budou tyto údaje stanoveny a doplnny. Údaje musejí být nejpozdji do uveejnní užšího prospektu oznámeny Komisi a uveejnny spolu s užším prospektem. (10) Dojde-li v období mezi schválením užšího prospektu a koncem doby závaznosti veejné nabídky cenného papíru k podstatné zmn nkteré skutenosti uvedené v užším prospektu, nebo obsahuje-li užší prospekt významn nepesný údaj, musí být neprodlen pedložen Komisi ke schválení a uveejnn zpsobem podle 34 odst. 4 dodatek užšího prospektu. Za podstatnou zmnu se považuje taková zmna, která mže ovlivnit pesné a správné posouzení cenného papíru nebo jeho emitenta. (11) Pokud byl bhem posledních 12 msíc ped veejnou nabídkou cenných papír uveejnn užší prospekt pro cenné papíry vydané stejným emitentem, mže být pedložen Komisi ke schválení dodatek užšího prospektu, který obsahuje podstatnou zmnu schváleného užšího prospektu nebo opravu jeho nepesnosti. Pílohu dodatku užšího prospektu tvoí schválený užší prospekt. Dodatek se uveejní spolu se schváleným užším prospektem. 36 (1) Veejnou nabídkou není nabízení cenných papír a) pouze institucionálním investorm nebo obchodníkm s cennými papíry, b) pouze osobám v souvislosti s jejich podnikáním, zamstnáním nebo povoláním, c) omezenému okruhu osob, který nepesahuje poet 100, nepoítaje v to profesionální investory, d) jejichž prodejní cena nebo emisní kurz nepesáhne celkem v korunách eských ástku odpovídající eur, nebo e) jestliže nejnižší možná investice pro jednoho investora je v korunách eských ástka odpovídající eur. (2) Veejnou nabídkou není též nabízení a) cenných papír, jejichž jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná v korunách eských alespo ástce odpovídající eur, b) cenných papír emitovaných lenským státem Evropské unie nebo územním samosprávným celkem lenského státu Evropské unie, c) cenných papír emitovaných centrální bankou lenského státu Evropské unie, Evropskou centrální bankou nebo Evropskou investiní bankou, d) cenných papír emitovaných veejnoprávní mezinárodní organizací, jejímž lenem je jeden nebo více lenských stát, e) cenných papír v souvislosti s nabídkou pevzetí, f) cenných papír v souvislosti s pemnou spolenosti, g) akcií bezúplatn dosavadním akcionám, h) akcií nebo jim odpovídajících cenných papír výmnou za jiné akcie téhož emitenta, pokud tím nedochází ke zvýšení upsaného základního kapitálu, i) cenných papír vydaných zamstnavatelem nebo spoleností tvoící s ním koncern a nabízených souasným nebo bývalým zamstnancm, j) cenných papír výmnou za vymnitelné dluhopisy nebo na základ výkonu práva k prioritním dluhopism, pokud byl uveejnn prospekt nebo užší prospekt tchto vymnitelných nebo prioritních dluhopis, nebo k) cenných papír Euro, pro které není vedena veejná reklamní kampa. (3) Cennými papíry Euro se pro úely tohoto zákona rozumí cenné papíry, a) které jsou upisované a prodávané sdružením více osob, z nichž alespo dv mají sídlo v rzných lenských státech Evropské unie, b) z nichž vtšina je nabízena veejnosti v jiném lenském stát Evropské unie, než ve kterém má emitent sídlo, a c) které mohou být upisovány nebo nabývány pouze prostednictvím banky nebo jiné finanní instituce. ÁST PÁTÁ TRH S INVESTINÍMI NÁSTROJI HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Regulovaný trh s investiními nástroji

13 37 (1) Regulovaným trhem s investiními nástroji(dále jen"regulovaný trh") se rozumí trh a) který má stanovená pravidla pro pijímání investiních nástroj k obchodování, b) na kterém se obchoduje pravideln, c) který má stanovená pravidla pro tvorbu kurz investiních nástroj, d) který pravideln uveejuje kurzy investiních nástroj dosažené pi obchodování, e) který podléhá dozoru dozorového úadu státu, ve kterém má sídlo a skutené sídlo, f) uvedený v seznamu regulovaných trh zveejnném v Úedním vstníku Evropské unie, který uveejuje Komise podle zvláštního právního pedpisu. (2) Regulovaný trh mže v eské republice organizovat burza nebo organizátor mimoburzovního trhu s investiními nástroji(dále jen"mimoburzovní trh"). 38 Podle podmínek pro pijetí investiního nástroje k obchodování mže být regulovaný trh rozdlen na a) oficiální trh s cennými papíry (dále jen "oficiální trh"), který mže být v souladu s vnitními pedpisy organizátora regulovaného trhu rozdlen na více ástí, b) speciální trh s investiními nástroji, které nejsou cennými papíry(dále jen"speciální trh"). 39 (1) Podmínky pro pijímání akcií, cenných papír zastupujících akcie a dluhopis k obchodování na oficiálním trhu a informaní povinnosti emitenta spojené s jejich pijetím k obchodování na oficiálním trhu stanoví tento zákon ( 44, 118 až 121 a 125). Organizátor regulovaného trhu mže stanovit další podmínky nebo informaní povinnosti ve svých všeobecných obchodních podmínkách. (2) Podmínky pro pijímání jiných cenných papír než uvedených v odstavci 1 k obchodování na oficiálním trhu stanoví organizátor regulovaného trhu ve svých všeobecných obchodních podmínkách. Informaní povinnosti spojené s jejich pijetím k obchodování na oficiálním trhu stanoví tento zákon ( 44, 118 až 121 a 125) a pípadn též organizátor regulovaného trhu ve svých všeobecných obchodních podmínkách. (3) Podmínky pro pijímání investiních nástroj, které nejsou cennými papíry, k obchodování na speciálním trhu stanoví organizátor regulovaného trhu ve svých všeobecných obchodních podmínkách. Informaní povinnosti spojené s jejich pijetím k obchodování na speciálním trhu stanoví tento zákon ( 125) a pípadn též organizátor regulovaného trhu ve svých všeobecných obchodních podmínkách. 40 Volný trh (1) Organizátor regulovaného trhu mže organizovat též volný trh. Volným trhem je trh s investiními nástroji, pro který podmínky pro pijímání investiních nástroj k obchodování, podmínky pro vylouení investiních nástroj z obchodování, podmínky pro pozastavení obchodování s investiními nástroji a pípadné informaní povinnosti spojené s pijetím investiních nástroj k obchodování stanoví organizátor regulovaného trhu ve svých všeobecných obchodních podmínkách. (2) Organizátor regulovaného trhu uveejní zpsobem umožujícím dálkový pístup a ve svém sídle na míst pístupném veejnosti užší prospekt cenného papíru pijatého k obchodování na volném trhu. 41 Informaní povinnost organizátora regulovaného trhu Organizátor regulovaného trhu zasílá Komisi informace a podklady potebné pro výkon státního dozoru. Lhty pro zasílání informací a podklad, podrobnosti o jejich obsahu, form, lenní a zpsobu zasílání stanoví provádcí právní pedpis. 42 Obchod uzavený na regulovaném trhu (1) Obchodem uzaveným na regulovaném trhu je uzavení smlouvy o koupi a prodeji investiního nástroje na regulovaném trhu, a) na jejíchž podstatných náležitostech se strany dohodly prostednictvím automatizovaného obchodního systému organizátora regulovaného trhu v souladu s vnitními pedpisy organizátora regulovaného trhu, nebo b) která byla uzavena mimo automatizovaný obchodní systém organizátora regulovaného trhu a následn zahrnuta mezi smlouvy uzavené prostednictvím automatizovaného systému v souladu s vnitními pedpisy organizátora regulovaného trhu. (2) Vypoádání obchod uzavených na regulovaném trhu zabezpeuje organizátor regulovaného trhu. 43 Uveejování kurzu investiního nástroje (1) Organizátor regulovaného trhu uveejuje a) aktuální kurz investiního nástroje, se kterým se obchoduje na jím organizovaném trhu, b) závrený kurz investiního nástroje, se kterým se obchoduje na jím organizovaném trhu; závrený kurz se uveejuje po skonení obchodního dne v kurzovním lístku. (2) Formu, lhtu a zpsob uveejování kurz investiních nástroj pijatých k obchodování na regulovaném trhu stanoví provádcí právní pedpis. (3) Jestliže investor mže ped uzavením obchodu na regulovaném trhu získat informace o kurzech investiních nástroj a objemech obchod s investiními nástroji, které mohou být na tomto trhu uzaveny, organizátor regulovaného trhu zabezpeí, aby a)tytoinformacebylynatrhukdispozicipoceloudobu,pokteroujemožnoobchoduzavít, b) investor mohl uzavít obchod s investiním nástrojem za oznámený kurz pro oznámený objem. 44 Podmínky pro pijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu (1) Kótovaný cenný papír je cenný papír pijatý k obchodování na oficiálním trhu. (2) Organizátor regulovaného trhu mže pijmout akcie nebo dluhopisy k obchodování na oficiálním trhu, a) jestliže byl uveejnn prospekt tchto akcií nebo dluhopis a od jeho uveejnní uplynul alespo 1 den,

14 b) jestliže právní postavení emitenta tchto akcií nebo dluhopis je v souladu s právem státu, ve kterém má emitent sídlo a skutené sídlo, c) jestliže kurz akcie nebo její pedpokládaný kurz násobený potem vydávaných akcií dosahují v korunách eských ástky odpovídající alespo eur; pokud nelze pedpokládaný kurz odhadem urit, musí dosahovat alespo uvedené ástky vlastní kapitál emitenta akcií; podmínka nejnižší ástky nemusí být splnna, pokud již emitent vydal akcie stejného druhu a tyto akcie byly pijaty k obchodování na regulovaném trhu, na kterém se o pijetí akcií k obchodování žádá, nebo pokud bude zajištno bezproblémové obchodování s tmito akciemi, d) jestliže celková jmenovitá hodnota emise dluhopisu dosahuje v korunách eských hodnoty odpovídající alespo eur; podmínka nejnižší celkové jmenovité hodnoty nemusí být splnna, pokud bude zajištno bezproblémové obchodování s tmito dluhopisy, e) jestliže emitent tchto akcií nebo dluhopis zveejnil úetní závrku podle zvláštního právního pedpisu upravujícího úetnictví nejmén za 3 po sob následující úetní období pedcházející úetnímu období, ve kterém je podána žádost o pijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu; podmínka zveejnní úetní závrky za 3 po sob následující úetní období nemusí být splnna, jestliže emitent existuje podle zápisu do píslušného rejstíku mén než 3 roky a pijetí akcií nebo dluhopis k obchodování na oficiálním trhu je v zájmu emitenta nebo investor a jestliže investoi mají dostatek informací nezbytných k posouzení emitenta a cenného papíru, f) jestliže tyto akcie nebo dluhopisy splují požadavky práva státu, podle kterého byly vydány, g) jestliže není vylouena ani omezena pevoditelnost tchto akcií nebo dluhopis; akcie mohou být též pijaty k obchodování na oficiálním trhu, pokud je jejich pevoditelnost omezena pouze požadavkem souhlasu orgán spolenosti a pokud jejich pijetí k obchodování nenaruší obchodování na tomto trhu, h) je pln splacen emisní kurz tchto akcií nebo dluhopis; emisní kurz nemusí být pln splacen, pokud to zvláštní právní pedpis dovoluje a pokud je zajištno bezproblémové obchodování s nimi a pokud je v jejich prospektu výslovn uvedeno, že emisní kurz nebyl splacen a jsou uvedena opatení, která byla v souvislosti s tím pijata, i) jestliže alespo 25 % akcií, které mají být pijaty k obchodování na oficiálním trhu, je ve vlastnictví veejnosti lenských stát Evropské unie, nebo je-li ve vlastnictví veejnosti lenských stát Evropské unie alespo takové procento akcií, které zaruuje bezproblémové obchodování na oficiálním trhu; to není teba, jestliže 1. vlastnictví akcií veejností lenských stát Evropské unie má být zajištno teprve obchodováním na tomto trhu a organizátor regulovaného trhu usoudí, že požadovaného vlastnictví veejností bude dosaženo bhem krátké doby po pijetí akcií k obchodování, nebo 2. akcie téhož emitenta a druhu jsou pijaty k obchodování na obdobném oficiálním trhu státu, který není lenským státem Evropské unie, a v tomto stát je ve vlastnictví veejnosti takový jejich objem, který zaruuje bezproblémové obchodování na oficiálním trhu, j) jestliže se žádost o pijetí k obchodování vztahuje na všechny dluhopisy stejné emise nebo na všechny akcie stejného druhu; žádost o pijetí k obchodování nemusí zahrnovat akcie držené za úelem ovládání emitenta nebo na akcie, se kterými nelze na základ dohody po uritou dobu obchodovat, pokud obchodováním pouze s ástí akcií stejného druhu nevzniknou investorm žádné nevýhody; skutenost, že se žádost o pijetí k obchodování na oficiálním trhu vztahuje pouze na ást akcií stejného druhu, musí být výslovn uvedena v prospektu spolu s uvedením dvodu, k) jestliže akcie nebo dluhopisy, které jsou listinnými cennými papíry, jsou vytištny v souladu s požadavky kladenými na tisk listinných cenných papír podle práva státu, ve kterém má emitent sídlo; pokud tyto požadavky nedosahují úrovn požadavk kladených na tisk listinných cenných papír v eské republice, uvede se tato skutenost výslovn v prospektu; pokud se neuveejuje prospekt, uveejní se tato skutenost zpsobem umožujícím dálkový pístup, l) pokud je emitentem tchto akcií nebo dluhopis osoba se sídlem ve stát, který není lenským státem Evropské unie, a tyto akcie nebo dluhopisy nebyly pijaty k obchodování na oficiálním trhu burzy ve stát, ve kterém má emitent sídlo a skutené sídlo, ani ve stát, ve kterém je ve vlastnictví veejnosti nejvtší podíl tchto akcií nebo dluhopis, ale organizátor regulovaného trhu, na kterém se žádá o pijetí, je pesvden, že dvodem nepijetí k obchodování není ochrana investor, m) jedná-li se o vymnitelné dluhopisy, prioritní dluhopisy nebo dluhopisy s opním listem, které mají být vymnny za akcie, a akcie stejného druhu jsou již pijaté k obchodování na oficiálním trhu nebo investorm jsou k dispozici všechny informace nezbytné k posouzení hodnoty tchto akcií, n) jestliže emise tchto akcií nebo dluhopis byla vydána v jedné podob a všechny její kusy mají stejnou jmenovitou hodnotu a stejné identifikaní oznaení podle mezinárodního systému íslování pro identifikaci cenných papír, o) jestliže emitent tchto akcií nebo dluhopis nemá sídlo a skutené sídlo ve stát, který je lenem Organizace pro hospodáskou spolupráci a rozvoj a pitom 1. je ohodnocen ratingovou agenturou( 193) uvedenou v seznamu ratingových agentur vedeném Komisí, nebo 2. se s akciemi obchoduje na zahraniním regulovaném trhu uvedeném v seznamu regulovaných trh vedeném Komisí, p) pokud organizátorovi regulovaného trhu nejsou známy okolnosti, které by v pípad pijetí tchto akcií nebo dluhopis k obchodování na oficiálním trhu mohly vést k poškození investor, k ohrožení jejich zájm nebo k ohrožení dležitých veejných zájm. (3) Akcie nebo dluhopisy, které jsou listinnými cennými papíry, jejichž emitent má sídlo v eské republice, a které mají být pijaty k obchodování na oficiálním trhu, musejí být vytištny v tiskárn, která má povolení k tisku cenných papír, a musejí splovat náležitosti technického provedení listinného cenného papíru. Povinnost emitenta nechat vytisknout cenný papír v tiskárn, která má povolení k tisku cenných papír, se nevztahuje na sbrný dluhopis. (4) Pijímá-li se k obchodování na oficiálním trhu cenný papír pijatý k obchodování na oficiálním trhu jiného organizátora regulovaného trhu, nevyžaduje se nové schválení ani uveejnní prospektu. (5) Cenné papíry zastupující akcie mohou být pijaty k obchodování na oficiálním trhu, jestliže a) emitent akcií, které cenný papír zastupuje, spluje podmínky podle odstavce 2 písm. b) a e) a plní pro zastupované akcie informaní povinnosti emitenta akcií pijatých k obchodování na oficiálním trhu, b)splujípodmínkypodleodstavce2písm.f),g),i)ažk)aodstavce7, c) akcie, které cenný papír zastupuje, splují podmínku podle odstavce 2 písm. c). (6) Jestliže pedmtem žádosti o pijetí k obchodování na oficiálním trhu jsou cenné papíry, se kterými je spojeno právo na získání cenných papír pedstavujících podíl na spolenosti se sídlem v jiném lenském stát Evropské unie, a cenné papíry pedstavující podíl na spolenosti jsou pijaty k obchodování na oficiálním trhu burzy ve stát, ve kterém má jejich emitent sídlo, organizátor regulovaného trhu si ped rozhodnutím o žádosti

15 vyžádá stanovisko orgánu, který rozhodl o jejich pijetí k obchodování. (7) Jestliže jsou akcie nebo dluhopisy upisovány na základ veejné nabídky, lze obchodování s nimi zahájit až po uplynutí lhty pro upisování uvedené ve veejné nabídce; to neplatí, pokud lhta nebyla stanovena. (8) Podmínky pro pijímání cenných papír k obchodování na oficiálním trhu podle odstavce 2 písm. a) až f), h), i) a l) až p) se nevztahují na státní dluhopisy vydané eskou republikou, lenským státem Evropské unie nebo lenským státem Organizace pro hospodáskou spolupráci a rozvoj, komunální dluhopisy nebo dluhopisy vydané subjekty mezinárodního práva. 45 Povolení k tisku kótovaných listinných cenných papír (1) Povolení tiskárn k tisku kótovaných listinných cenných papír vydává Komise. (2) Náležitosti žádosti o povolení k tisku kótovaných listinných cenných papír a její pílohy a náležitosti technického provedení kótovaného listinného cenného papíru stanoví provádcí právní pedpis. (3) Komise udlí povolení k tisku kótovaných listinných cenných papír tiskárn, která má vcné, organizaní, personální a bezpenostní pedpoklady k tisku kótovaných listinných cenných papír. 46 Registrace cenných papír vydaných fondem kolektivního investování na oficiálním trhu (1) Cenný papír vydaný fondem kolektivního investování, který není kótovaným cenným papírem, mže být za úelem uveejování jeho hodnoty registrován na oficiálním trhu. (2) Podmínky pro registraci cenného papíru vydaného fondem kolektivního investování a zpsob stanovení jeho hodnoty stanoví organizátor regulovaného trhu svým vnitním pedpisem. 47 Vyazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu (1) Emitent nebo akcioná, který sám nebo spolen s osobami, s nimiž jedná ve shod, má úast na spolenosti alespo 95 % hlasovacích práv, kteí rozhodli o podání žádosti o vyazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu, tuto skutenost neprodlen a) oznámí Komisi a organizátorovi regulovaného trhu, na kterém je cenný papír pijat k obchodování, b) uveejní zpsobem umožujícím dálkový pístup. (2) Emitent zašle žádost o vyazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu bez zbyteného odkladu organizátorovi regulovaného trhu. Pílohu žádosti tvoí doklad prokazující, že emitent nebo jiná oprávnná osoba rozhodli o vyazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu v souladu s obchodním zákoníkem nebo se zvláštním právním pedpisem upravujícím dluhopisy. (3) Organizátor regulovaného trhu vyadí cenný papír z obchodování na oficiálním trhu bez zbyteného odkladu po splnní povinností vyplývajících ze zvláštních právních pedpis. (4) Organizátor regulovaného trhu oznámí neprodlen vyazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu centrálnímu depozitái a Komisi. 48 Pozastavení obchodování s cenným papírem a vylouení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu (1) Organizátor regulovaného trhu pozastaví obchodování s cenným papírem na oficiálním trhu a) jestliže je doasn ohroženo ádné fungování trhu, nebo b) v zájmu ochrany investor. (2) Organizátor regulovaného trhu vylouí cenný papír z obchodování na oficiálním trhu, jestliže a) má doloženo, že nadále není možné udržet pravidelné obchodování s cenným papírem, nebo b) cenný papír nebo jeho emitent pestali splovat podmínky pro pijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu. 49 Rozhodnutí o nepijetí cenného papíru k obchodování, o pozastavení obchodování s cenným papírem nebo o vylouení cenného papíru z obchodování (1) Rozhodnutí o nepijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu, o pozastavení obchodování s cenným papírem na oficiálním trhu nebo o vylouení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu se vydávají ve správním ízení. ízení se zahajuje vydáním rozhodnutí. (2) O opravném prostedku proti rozhodnutí organizátora regulovaného trhu podle odstavce 1 rozhoduje Komise. (3) Rozhodnutí o nepijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu musí být vydáno do 6 msíc ode dne podání žádosti o pijetí tohoto cenného papíru k obchodování nebo jejího doplnní. (4) Pi pozastavení obchodování s cenným papírem na oficiálním trhu z technických dvod stanovených ve všeobecných obchodních podmínkách se nepostupuje podle správního ádu. Prospekt cenného papíru 50 (1) Prospekt musí obsahovat veškeré informace, které jsou nezbytné pro investory a jejich odborné poradce k pesnému a správnému posouzení cenného papíru, majetku a závazk emitenta, jeho finanní situace, zisku a ztrát a budoucího vývoje jeho podnikání a budoucí finanní situace. Informace obsažené v prospektu musejí umožovat odborné a zasvcené posouzení investice. Prospekt musí být formulován srozumiteln, zpsobem umožujícím snadnou analýzu. Minimální náležitosti prospektu stanoví provádcí právní pedpis. (2) Za správné vyhotovení prospektu odpovídá osoba uvedená v prospektu. Za správnost údaj uvedených v prospektu odpovídá emitent. 51 (1) Prospekt schvaluje Komise na žádost emitenta, obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu. (2) Pílohu žádosti o schválení prospektu tvoí a) 2 výtisky návrhu prospektu, b) v pípad listinného cenného papíru též vzorový výtisk cenného papíru a údaje o tiskárn, která jej

16 vytiskla. (3) Pi schvalování prospektu mže Komise požádat o pedložení doplující zprávy ke zpráv o auditu, která byla použita pi vypracování prospektu. Svou žádost Komise odvodní. (4) Komise schválí prospekt, který obsahuje veškeré náležitosti stanovené právním pedpisem. (5) Komise mže povolit zúžení prospektu o nkteré náležitosti, pokud se tím prospekt nestane klamavým a pokud bude zúžen pouze o náležitosti, a) které nejsou nezbytné pro posouzení majetkové a finanní situace emitenta a jejich budoucího vývoje ani pro posouzení cenného papíru vydaného emitentem, b) jejichž uveejnní by bylo v rozporu s veejným zájmem, nebo c) jejichž uveejnní by mohlo významn poškodit emitenta. (6) Nejsou-li nkteré údaje, které má prospekt obsahovat, ke dni schvalování prospektu známy, mže Komise prospekt schválit, pokud obsahuje informaci o tom, jakým zpsobem budou tyto údaje stanoveny a doplnny. Údaje musejí být nejpozdji do uveejnní prospektu oznámeny Komisi a uveejnny spolu s prospektem. (1) Prospekt se uveejuje podle 34 odst. 4 a v sídle organizátora regulovaného trhu po schválení Komisí. 52 (2) Pokud je splnní závazku vyplývajícího z cenného papíru, pro který je prospekt vypracován, zajištno tetí osobou, smlouva o zajištní musí být pístupná veejnosti a prospekt musí obsahovat informaci o tom, kde je smlouva o zajištní pístupná veejnosti. (3) Dojde-li ped pijetím cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu k podstatné zmn v nkteré skutenosti uvedené v prospektu, nebo obsahuje-li prospekt významn nepesný údaj, musí být Komisi pedložen ke schválení a uveejnn podle 34 odst. 4 dodatek prospektu. Za podstatnou zmnu prospektu se považuje taková zmna, která mže ovlivnit pesné a správné posouzení cenného papíru nebo jeho emitenta. (4) Prospekt musí být uveejnn do 6 msíc od schválení Komisí, jinak právní úinky rozhodnutí o schválení prospektu zanikají. (5) Každé oznámení o uveejnní prospektu nebo oznámení o pijetí cenných papír k obchodování na oficiálním trhu, které obsahuje podstatné údaje o tomto cenném papíru, musejí obsahovat též údaj o tom, kde je uveejnn prospekt, a musejí být ped svým uveejnním zaslány Komisi. Oznámení nesmí obsahovat údaj, který je v rozporu s obsahem prospektu nebo který je klamavý. Uznávání prospektu cenného papíru 53 Pro úely veejné nabídky cenného papíru v jiném lenském státu Evropské unie nebo pro úely žádosti o pijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu burzy se sídlem v jiném lenském stát Evropské unie vystaví Komise na žádost emitenta nebo obchodníka s cennými papíry potvrzení o schválení prospektu, ve kterém uvede datum schválení prospektu a informaci o pípadném zúžení obsahu prospektu s uvedením dvod jeho zúžení. 54 (1) Pro úely veejné nabídky cenného papíru nebo pro úely žádosti o pijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu Komise uzná prospekt, od jehož schválení neuplynuly 3 msíce a který byl schválen dozorovým úadem a) domovského státu emitenta, nebo b) jiného lenského státu Evropské unie, ve kterém emitent nebo osoba s povolením k poskytování investiních služeb požádala o schválení prospektu, nemá-li emitent sídlo v lenském stát Evropské unie. (2) Pílohu žádosti o uznání prospektu tvoí a) schválený prospekt a jeho peklad do eského jazyka; peklad do eského jazyka nemusí být piložen v odvodnných pípadech, pokud s tím Komise souhlasí, b) potvrzení dozorového úadu jiného lenského státu Evropské unie o schválení prospektu. (3) Jestliže pedmtem žádosti o pijetí k obchodování na oficiálním trhu jsou cenné papíry pijaté k obchodování na oficiálním trhu burzy v jiném lenském stát Evropské unie a od jejich pijetí k obchodování v dob podání žádosti neuplynulo 6 msíc, mže Komise po vyžádání stanoviska orgánu, který o pijetí rozhodl, zprostit emitenta povinnosti pedložit nový prospekt, pokud byl prospekt aktualizován a peložen do eského jazyka. (4) Komise mže požadovat doplnní prospektu o údaje nezbytné pro investory v eské republice, zejména a) údaje o osobách, jejichž prostednictvím jsou nabízeny cenné papíry a vypláceny výnosy z tchto cenných papír, b) údaje o zpsobu uveejování informací pro investory, c) údaje o zdaování píjmu z pevodu cenného papír, údaje o zdaování výnosu z cenného papíru a údaje o darovací dani z cenných papír. (5) Jestliže dozorový úad jiného lenského státu Evropské unie povolil zúžení prospektu, uzná Komise prospektpouzevpípad,žejehozúženínenívrozporustímtozákonem. (6) Jestliže pedmtem žádosti o pijetí k obchodování na oficiálním trhu jsou cenné papíry, se kterými je spojeno právo na získání akcií emitenta se sídlem v jiném lenském stát Evropské unie a tyto akcie jsou pijaty k obchodování na oficiálním trhu burzy ve stát, ve kterém má emitent sídlo, Komise si ped schválením prospektu vyžádá stanovisko orgánu, který rozhodl o pijetí akcií k obchodování. 55 Ustanovení 53 a 54 o uznávání prospektu schváleného dozorovým úadem jiného lenského státu Evropské unie se vztahují též na prospekty schválené dozorovým úadem státu, který není lenským státem Evropské unie a se kterým Evropské spoleenství uzavelo dohodu o vzájemném uznávání prospekt. HLAVA II BURZA CENNÝCH PAPÍR 56 Základní ustanovení (1) Burza je právnická osoba, která organizuje trh s investiními nástroji pro osoby oprávnné uzavírat

17 burzovní obchody. (2) K innosti burzy je teba povolení Komise. (3) Obchodní firma burzy obsahuje oznaení "burza cenných papír". Osoba, která nemá povolení k innosti burzy, nesmí používat oznaení"burza cenných papír". 57 Povolení k innosti burzy (1) Komise udlí povolení k innosti burzy pouze akciové spolenosti, a) která vydává pouze akcie na jméno, b)kterámásídloiskutenésídlonaúzemíeskérepubliky, c)kterámázákladníkapitálalespo k, d) která má prhledný a nezávadný pvod základního kapitálu, e) která má vcné, personální a organizaní pedpoklady pro výkon innosti burzy, zejména 1. splacen základní kapitál, 2. její vedoucí osoby splují podmínky schvalování osob obdobn podle 10, f) na které mají kvalifikovanou úast osoby vhodné z hlediska zdravého a obezetného vedení burzy, g) u které úzké propojení s jinou osobou nebrání úinnému výkonu státního dozoru nad burzou; pi úzkém propojení s osobou, která má sídlo a skutené sídlo ve stát, který není lenským státem Evropské unie, nesmjí právní ád a zpsob jeho uplatování vetn vymahatelnosti práva bránit úinnému výkonu státního dozoru nad burzou, h) která pedloží návrh burzovních pravidel, která obsahují zejména strukturu trh, které burza organizuje, podmínky pro pijímání investiních nástroj k obchodování na jednotlivých trzích a informaní povinnosti spojené s pijetím investiních nástroj k obchodování na jednotlivých trzích; návrh burzovních pravidel Komise neschvaluje. (2) Žádost o povolení k innosti burzy musí obsahovat údaje a k ní pipojené doklady musejí prokazovat skutenosti uvedené v odstavci 1. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (3) V povolení k innosti burzy Komise a) uvede investiní nástroje, se kterými mže burza organizovat trh, b) mže stanovit podmínky, které žadatel musí splnit ped zahájením organizování trhu s investiními nástroji nebo dodržovat pi jeho organizování. (4) Povolení k innosti burzy se udluje na dobu neuritou. (5) Komise informuje bez zbyteného odkladu Komisi Evropských spoleenství o tom, že udlila povolení k innosti burzy. Pílohu této informace tvoí burzovní pravidla. Dále Komise informuje o každé zmn v údajích o burze, o zmn burzovních pravidel nebo o odntí povolení k innosti burzy. 58 (1) Pedmtem podnikání burzy mohou být pouze innosti uvedené v povolení k innosti burzy a innosti související. (2) Burza mže a) poskytovat služby prostednictvím jiného regulovaného trhu, vetn zahraniního, b) umožnit jinému organizátorovi regulovaného trhu, vetn zahraniního, poskytovat služby prostednictvím svého trhu. (3) Burza oznámí Komisi bez zbyteného odkladu všechny zmny ve skutenostech, na jejichž základ jí bylo udleno povolení k innosti burzy. (4) Podmínkou výkonu funkce vedoucí osoby burzy je pedchozí souhlas Komise obdobn podle 10. (5) Zmnu burzovních pravidel zasílá burza na vdomí Komisi. (6) Burza poskytuje služby s odbornou péí. 59 Nesluitelnost funkcí vedoucí osoby burzy Vedoucí osobou burzy nesmjí být a) poslanec nebo senátor Parlamentu eské republiky, b) len bankovní rady eské národní banky, nebo c) vedoucí osoba nebo zamstnanec jiného organizátora regulovaného trhu nebo zahraniní osoby s obdobným pedmtem podnikání; to neplatí, jestliže burza a jiný organizátor regulovaného trhu nebo zahraniní osoba s obdobným pedmtem podnikání jsou souástí jednoho koncernu. 60 Zrušení burzy nebo zmna pedmtu podnikání burzy (1) Jestliže valná hromada burzy rozhodne o zrušení spolenosti s likvidací nebo o zmn pedmtu podnikání, je burza povinna tuto skutenost oznámit Komisi neprodlen po rozhodnutí valné hromady. (2) Ode dne vstupu burzy do likvidace nebo ode dne zmny jejího pedmtu podnikání nesmí osoba, která vstoupila do likvidace nebo zmnila pedmt podnikání, organizovat trh s investiními nástroji a mže pouze vypoádávat své pohledávky a závazky vyplývající z organizování trhu s investiními nástroji; do vypoádání pohledávek a závazk se taková osoba považuje za burzu. (3) Burza zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zaazeno jednání o jejím zrušení nebo o zmn jejího pedmtu podnikání, na vdomí Komisi. 61 Pemna burzy (1) K fúzi burzy s jiným organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem vypoádacího systému, k pevodu obchodního jmní burzy na jejího akcionáe nebo k pevodu obchodního jmní jiné osoby na burzu je teba povolení Komise. (2) Žádost o povolení k fúzi burzy, žádost o povolení pevodu obchodního jmní burzy nebo žádost o povolení pevodu obchodního jmní jiné osoby na burzu obsahuje údaje a doklady nezbytné pro posouzení dsledk fúze. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (3) Rozdlení burzy nebo fúze burzy s osobou, která není organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem

18 vypoádacího systému, nejsou pípustné. (4) Burza zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zaazeno jednání o její pemn, na vdomí Komisi. 62 Pevod, zastavení nebo nájem podniku burzy (1) K uzavení smlouvy o pevodu podniku burzy nebo jeho ásti, smlouvy o zastavení podniku burzy nebo jeho ásti nebo smlouvy o nájmu podniku burzy nebo jeho ásti je teba povolení Komise. (2) Žádost o povolení podle odstavce 1 obsahuje údaje a doklady nezbytné pro posouzení dvod pevodu, zastavení nebo nájmu podniku burzy nebo jeho ásti. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (3) Burza zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zaazeno jednání o pevodu nebo nájmu podniku burzy nebo jeho ásti, na vdomí Komisi. 63 Akcie burzy Akcie burzy jsou pevoditelné na jinou osobu jen s pedchozím souhlasem burzovní komory. 64 Valná hromada (1) Jednání valné hromady se mohou s hlasem poradním úastnit generální editel burzy a zástupce Komise. (2) Valná hromada schvaluje ád burzovního rozhodího soudu a jeho zmny vetn sazebníku poplatk za ízení ped ním. (3) Akcioná burzy má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií, nejvýše však20%zcelkovéhopotuhlas. 65 Burzovní komora (1) Burzovní komora je statutárním orgánem burzy a plní funkci pedstavenstva. (2) Na zasedání burzovní komory musí být pítomna alespo polovina len burzovní komory. Burzovní komora rozhoduje prostou vtšinou hlas. Pi volb a odvolání pedsedy nebo místopedsedy burzovní komory, pi projednávání burzovních pravidel nebo návrhu jejich zmn, návrhu ádu burzovního rozhodího soudu nebo návrhu jeho zmn, pi jmenování nebo odvolání generálního editele musejí být pítomny alespo dv tetiny len burzovní komory a rozhodnutí musí být schváleno alespo dvoutetinovou vtšinou hlas pítomných len. 66 Práva a povinnosti burzovní komory (1) Burzovní komora a) schvaluje burzovní pravidla a jejich zmny, b) vyhlašuje výbrové ízení na funkci generálního editele burzy, jmenuje generálního editele burzy a odvolává jej, c) udluje pedchozí souhlas k pevodu akcií burzy, d) rozhoduje o pijetí investiních nástroj k burzovnímu obchodu, e) udluje a odnímá lenství na burze. (2) Burzovní komora zasedá nejmén jednou za 2 msíce. 67 Burzovní výbory (1) Burzovní komora mže zídit k výkonu inností uvedených v 66 odst. 1 písm. d) a e) burzovní výbory, které jsou orgánem burzy. (2) Burzovní komora pi rozhodnutí o zízení burzovního výboru zárove schválí jeho statut. (3) Pedsedu a leny burzovního výboru jmenuje a odvolává burzovní komora. (4) Burzovní výbor je stálý nebo doasný. (5) Burzovní výbor pijímá svj jednací ád. 68 Generální editel burzy Generální editel burzy a) pijímá opatení, jejichž úelem je zabránit ohrožení innosti burzy nebo zájm jejích akcioná a úastník kapitálového trhu, zejména mní harmonogram burzovního dne, pozastavuje zásti nebo zcela obchodování na burze a zrušuje burzovní obchod, nestanoví-li tento zákon jinak, b) jmenuje svého zástupce, který ho zastupuje a pijímá opatení podle písmene a). 69 Burzovní obchod Burzovnímobchodemjeobchodpodle 42uzavenýnaburze.Jedná-liseoobchodpodle 42odst.1písm.b),musí být za podmínek stanovených burzovními pravidly alespo jednou smluvní stranou osoba oprávnná uzavírat burzovní obchody. Osoba oprávnná uzavírat burzovní obchody (1) Burzovní obchody mže uzavírat a) len burzy, b) eská národní banka, c) eská republika jednající prostednictvím Ministerstva financí(dále jen"ministerstvo"), d) eská konsolidaní agentura, 70

19 e) osoba, které to umožují burzovní pravidla, jestliže je druhou stranou obchodu osoba uvedená v písmenech a) až d) a jedná-li se o burzovní obchod uzavený mimo automatizovaný obchodní systém burzy. (2) lenem burzy mže být obchodník s cennými papíry nebo zahraniní osoba s povolením k poskytování investiních služeb, kteí splují podmínky stanovené burzovními pravidly a zaplatili poplatek za udlení lenství. (3) Osoba oprávnná uzavírat burzovní obchody a) je povinna dodržovat burzovní pravidla, b) mže uzavírat mimoburzovní obchody s investiními nástroji pijatými k obchodování na oficiálním nebo speciálním trhu burzy pouze v rozsahu povoleném burzovní komorou a o tchto obchodech je povinna informovat burzu, c) nesmí úmysln šíit nepravdivou zprávu, která mže ovlivnit kurz investiního nástroje. (4) eská národní banka mže uzavírat mimoburzovní obchody s investiními nástroji pijatými k obchodování na oficiálním nebo speciálním trhu burzy bez povolení burzovní komory; o takovém obchodu není povinna informovat burzu. K uzavení takového obchodu nepotebuje povolení burzovní komory ani druhá strana takového obchodu a bez souhlasu eské národní banky není oprávnna informovat burzu o takovém obchodu. (5) eská republika jednající prostednictvím ministerstva mže uzavírat mimoburzovní obchody s investiními nástroji pijatými k obchodování na oficiálním nebo speciálním trhu burzy bez povolení burzovní komory; o takovém obchodu není povinna informovat burzu. K uzavení takového obchodu nepotebuje povolení burzovní komory ani druhá strana takového obchodu a bez souhlasu eské republiky jednající prostednictvím ministerstva není oprávnna informovat burzu o takovém obchodu. 71 Burza zajistí osobám oprávnným uzavírat burzovní obchody rovný pístup ke službám poskytovaným burzou za podmínek stanovených burzovními pravidly a zajistí dostupnost stejných informací o skutenostech významných pro vývoj kurz investiních nástroj ve stejnou dobu. 72 Burzovní rozhodí soud (1) Burzovní rozhodí soud rozhoduje spory z burzovních obchod, pokud se strany nedohodnou jinak. (2) Burzovní rozhodí soud zizuje burza. (3) Burzovní rozhodí soud mže též rozhodovat spory z ostatních obchod s investiními nástroji, spory z podnikání na kapitálovém trhu, penžním trhu, pojišovacím trhu a trhu penzijního pipojištní, pokud se na tom strany dohodnou. (4) Na burzovní rozhodí soud se vztahuje zvláštní právní pedpis, který upravuje rozhodí ízení a výkon rozhodích nález, pokud tento zákon nestanoví jinak. HLAVA III MIMOBURZOVNÍ TRH 73 Základní ustanovení (1) Organizátor mimoburzovního trhu organizuje trh s investiními nástroji. (2) K organizování mimoburzovního trhu je teba povolení Komise. 74 Povolení k organizování mimoburzovního trhu (1) Komise udlí povolení k organizování mimoburzovního trhu pouze akciové spolenosti, a) která vydává pouze akcie na jméno, b)kterámásídloaskutenésídloveskérepublice, c)kterámázákladníkapitálalespo k, d) která má prhledný a nezávadný pvod základního kapitálu, e) která má vcné, personální a organizaní pedpoklady pro organizování mimoburzovního trhu, zejména 1. splacen základní kapitál, 2. její vedoucí osoby splují podmínky schvalování osob obdobn podle 10, f) která pedloží návrh pravidel obezetného poskytování služeb organizátora mimoburzovního trhu a návrh pravidel jednání organizátora mimoburzovního trhu se zákazníky, která jsou v souladu s tímto zákonem, g) na které mají kvalifikovanou úast osoby vhodné z hlediska zdravého a obezetného vedení organizátora mimoburzovního trhu, h) u které úzké propojení s jinou osobou nebrání výkonu dozoru nad organizátorem mimoburzovního trhu; pi úzkém propojení s osobou, která má sídlo a skutené sídlo ve stát, který není lenským státem Evropské unie, nesmí právní ád a zpsob jeho uplatování vetn vymahatelnosti práva bránit úinnému výkonu dozoru nad organizátorem regulovaného trhu, i) která pedloží návrh pravidel obchodování na mimoburzovním trhu obsahující zejména strukturu trh, které organizátor mimoburzovního trhu organizuje, podmínky pro pijímání investiních nástroj k obchodování na jednotlivých trzích a informaní povinnosti spojené s pijetím investiních nástroj k obchodování na jednotlivých trzích. (2) Žádost o povolení k organizování mimoburzovního trhu musí obsahovat údaje a k ní pipojené doklady musejí prokazovat skutenosti uvedené v odstavci 1. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (3) V povolení k organizování mimoburzovního trhu Komise a) uvede investiní nástroje, se kterými mže organizátor mimoburzovního trhu organizovat trh, b) schválí pravidla obchodování na mimoburzovním trhu, c) mže stanovit podmínky, které žadatel musí splnit ped zahájením organizování trhu s investiními nástroji, popípad dodržovat pi jeho organizování. (4) Povolení k organizování mimoburzovního trhu se udluje na dobu neuritou. (5) Komise bez zbyteného odkladu informuje Komisi Evropských spoleenství o tom, že udlila povolení organizování mimoburzovního trhu. Pílohu této informace tvoí pravidla obchodování na mimoburzovním trhu. Dále Komise informuje o každé zmn v údajích o organizátorovi mimoburzovního trhu, zmn pravidel obchodování

20 na mimoburzovním trhu nebo o odntí povolení k organizování mimoburzovního trhu. 75 (1) Pedmtem podnikání organizátora mimoburzovního trhu mohou být pouze innosti uvedené v povolení k organizování mimoburzovního trhu a innosti související. (2) Organizátor mimoburzovního trhu oznámí Komisi bez zbyteného odkladu každou zmnu ve skutenostech, na jejichž základ bylo udleno povolení k organizování mimoburzovního trhu. (3) Každá zmna pravidel obchodování na mimoburzovním trhu musí být pedem schválena Komisí. (4) Komise odešle prvoinstanní rozhodnutí o schválení zmny pravidel obchodování na mimoburzovním trhu do 30 kalendáních dn ode dne doruení nebo doplnní žádosti. Neodešle-li Komise rozhodnutí v této lht, považuje se zmna pravidel obchodování na mimoburzovním trhu za schválenou. (5) Pravidla obchodování na mimoburzovním trhu a jejich zmny nabývají úinnosti okamžikem uveejnní, nestanoví-li organizátor mimoburzovního trhu datum pozdjší. (6) Organizátor mimoburzovního trhu dodržuje pravidla obchodování na mimoburzovním trhu. (7) Podmínkou výkonu funkce vedoucí osoby organizátora mimoburzovního trhu je pedchozí souhlas Komise obdobn podle 10. (8) Organizátor mimoburzovního trhu mže a) poskytovat služby prostednictvím jiného regulovaného trhu, a to i zahraniního, b) umožnit organizátorovi regulovaného trhu, a to i zahraninímu, poskytovat služby prostednictvím svého trhu. 76 Nesluitelnost funkcí vedoucí osoby organizátora mimoburzovního trhu Vedoucí osobou organizátora mimoburzovního trhu nesmjí být a) poslanec nebo senátor Parlamentu eské republiky, b) len bankovní rady eské národní banky, nebo c) vedoucí osoba nebo zamstnanec jiného organizátora regulovaného trhu nebo zahraniní osoby s obdobným pedmtem podnikání; to neplatí, jestliže organizátor mimoburzovního trhu a jiný organizátor regulovaného trhu nebo zahraniní osoba s obdobným pedmtem podnikání jsou souástí jednoho koncernu. 77 Zrušení nebo zmna pedmtu podnikání organizátora mimoburzovního trhu (1) Jestliže valná hromada organizátora mimoburzovního trhu rozhodne o zrušení spolenosti s likvidací nebo o zmn pedmtu podnikání, je organizátor mimoburzovního trhu povinen oznámit tuto skutenost Komisi neprodlen po rozhodnutí valné hromady. (2) Ode dne vstupu organizátora mimoburzovního trhu do likvidace nebo ode dne zmny jeho pedmtu podnikání nesmí osoba, která vstoupila do likvidace nebo zmnila pedmt podnikání, organizovat trh s investiními nástroji a mže pouze vypoádávat své pohledávky a závazky vyplývající z organizování trhu s investiními nástroji; pi výkonu této innosti se taková osoba považuje za organizátora mimoburzovního trhu. (3) Organizátor mimoburzovního trhu zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zaazeno jednání o jeho zrušení nebo o zmn jeho pedmtu podnikání, na vdomí Komisi. 78 Pemna organizátora mimoburzovního trhu (1) K fúzi organizátora mimoburzovního trhu s jiným organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem vypoádacího systému, k pevodu obchodního jmní organizátora mimoburzovního trhu na jeho akcionáe nebo k pevodu obchodního jmní jiné osoby na organizátora mimoburzovního trhu je teba povolení Komise. (2) Žádost o povolení k fúzi organizátora mimoburzovního trhu, žádost o povolení pevodu obchodního jmní organizátora mimoburzovního trhu na jeho akcionáe nebo žádost o povolení pevodu obchodního jmní jiné osoby na organizátora mimoburzovního trhu obsahují údaje a doklady nezbytné pro posouzení dsledk fúze. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (3) Rozdlení organizátora mimoburzovního trhu nebo fúze organizátora mimoburzovního trhu s osobou, která není organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem vypoádacího systému, nejsou dovoleny. (4) Organizátor mimoburzovního trhu zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zaazeno jednání o jeho pemn, na vdomí Komisi. 79 Pevod, zastavení nebo nájem podniku organizátora mimoburzovního trhu (1) K uzavení smlouvy o pevodu podniku organizátora mimoburzovního trhu nebo jeho ásti, smlouvy o zastavení podniku organizátora mimoburzovního trhu nebo jeho ásti nebo smlouvy o nájmu podniku organizátora mimoburzovního trhu nebo jeho ásti je teba povolení Komise. (2) Žádost o povolení podle odstavce 1 obsahuje údaje a doklady nezbytné pro posouzení dvod pevodu, zastavení nebo nájmu podniku organizátora mimoburzovního trhu nebo jeho ásti. Náležitosti žádosti a její pílohy stanoví provádcí právní pedpis. (3) Organizátor mimoburzovního trhu zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zaazeno jednání o pevodu nebo nájmu podniku organizátora mimoburzovního trhu nebo jeho ásti, na vdomí Komisi. Povinnosti organizátora mimoburzovního trhu 80 (1) Organizátor mimoburzovního trhu pijme a dodržuje pravidla obezetného poskytování služeb, pravidla jednání se zákazníky a informaní povinnosti pimen jako obchodník s cennými papíry. (2) Penžní prostedky a investiní nástroje svené organizátorovi mimoburzovního trhu za úelem uskutenní transakce na jím organizovaném trhu s investiními nástroji a penžní prostedky a investiní nástroje získané za tyto hodnoty pro zákazníka nejsou majetkem organizátora mimoburzovního trhu a proto nejsou souástí konkurzní podstaty organizátora mimoburzovního trhu. V pípad konkurzu je správce konkurzní podstaty povinen tento majetek bez zbyteného odkladu vydat zákazníkm; pro vydání tohoto majetku platí 132 obdobn.

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s.

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. tvrtletní zpráva o spolenosti k 31.3. 2015 1 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Italská 1583/24, Praha 2 I: 613 284

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Obchodní právo Státní správa a samospráva Podnikání Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Obchodní

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více