/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA"

Transkript

1 / Duben 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOVA A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty vèely tolik bzuèely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáèci tolik zpívali, a ti cvrèci ale ti se nìco nacvrèeli! Jaké by to asi bylo, kdyby se poetická krása jedné z nejpùvabnìjších knih Jana Karafiáta stala skutkem? No možná, že je poøád všude kolem nás, ale my vìènì spìchající lidé ji prostì nevidíme. Zastavme se tedy na chvíli a udìlejme to tøeba pøi èetbì našeho pravidelného Obìžníku, který se nás, všechny obyvatele mìsta Šenova, snaží informovat o všem dùležitém, co se u nás stalo èi teprve stane. Letošní rok je pro Šenov nad jiné významný, provází ho totiž desetileté výroèí povýšení Šenova na mìsto, a to je právì to téma, o kterém si budeme letos na této první stranì spoleènì povídat. Každá nitka nìkde zaèíná a nìkde konèí. Naše pomyslná nit vyprávìní o tom, jak se zmìnil èi nezmìnil Šenov za deset let své mìstské existence, se dnes pøevine z roku 1998, kterým konèilo naše minulé vyprávìní, do souèasnosti, a to z jednoho významného dùvodu, který se trvale zapíše do dìjin našeho Šenova. Nejprve ale pøece jen trocha historie. Každý novì vzniklý stát má svou vlastní hymnu, znak a v neposlední øadì také vlajku. Historie té naší èeské vlajky sahá do roku 1918 do doby vzniku samostatného èeskoslovenského státu, ale to jak vlajka vypadá, je dílem historického vývoje, který zaèíná již nìkdy v 15. století. A právì také u nás v Šenovì se dílem historického vývoje stalo, že dne 1. dubna letošního roku 2008 se uskuteènil v budovì Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky slavnostní akt pøedání dekretu o udìlení vlajky našemu mìstu pøedsedou Poslanecké snìmovny panem Miloslavem Vlèkem. Vlajku tvoøí dva vodorovné pruhy, bílý a zelený, v pomìru 6 : 1, pøes nì èerný støedový svislý pruh široký šestinu délky listu. V žerïové a vlající èásti listu vyrùstá ze zeleného pruhu zelený stvol orobince s listy a hnìdým kvìtenstvím, pomìr šíøky k délce listu je 2 : 3. Cesta k vlastní šenovské vlajce vedla pøes návrh a schválení žádosti podvýboru pro heraldiku a vexilologii až k rozhodnutí è. 28 pøedsedy Poslanecké snìmovny o udìlení znakù a vlajek, ze dne 30. listopadu Tímto rozhodnutím byla spolu s 67 dalšími obcemi, mìstysi a mìsty Šenovu oficiálnì udìlena vlajka. Podobu vlajky a fotografii ze slavnostního pøedání si jistì rádi prohlédnete a vaše názory a dojmy rádi pøivítáme v redakci našeho Obìžníku. A pøíštì se budeme opìt ohlížet za minulostí našeho mladého mìsta s historií sahající až do 12. století. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Ustlal si na cestì. Jen stìží by si tìhotná žena poradila s ležícím nehybným mužem na okraji vozovky. Zda za neschopností komunikace a stížností na bolesti byl alkohol nebo zdravotní potíže, mohl posoudit až pøivolaný lékaø RZS. 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/ Zastal se manželky, teï se léèí. Jen kladnì lze hodnotit zájem o dodržování norem slušného chování. Avšak pokus manželù umravnit hlouèek rozjeté a vulgární mládeže nebyl v tomto pøípadì nejlepší nápad. Zranìní, která utrpìl muž poté, co se zastal své manželky, si vyžádala rozsáhlá ošetøení. Zda se bude záležitost projednávat jako trestný èin, ujasní až doba léèení Naháè na motorce. I strážník naší MìP byl pøekvapen, když za chladného poèasí kolem nìj po ul. Kaštanové projel øidiè motocyklu odìn JEN do bot. Zda se jednalo o sázku, recesi nebo Zøízení sjezdu, úprava sjezdu a pøekopy místních komunikací Zøízení sjezdu, i úprava sjezdu podléhá zák. è. 13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù 10, odst. 4, písmo a) a b). Vyzýváme Vás tímto na nutnost dodržování platných zákonù. V pøípadì jejich nedodržení se dopouštíte pøestupku dle 42a, odst. 1, písmo f) zák. o poz. komunikacích a mùže vám být uložena pokuta až do výše 300 tisíc Kè. Provedení pøekopu místní komunikace je zvláštním užíváním místní komunikace a taktéž podléhá zákonu o pozemních komunikacích 25, odst.1 a 6, písmo c) a d). Jeho nedodržení je opìt považováno za pøestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 300 tisíc Kè. Žádosti o zøízení sjezdu, nebo jeho úpravu, nebo o povolení zvláštního užívání místní komunikace pøekop, protlak pøedkládejte MìÚ Šenov, odboru investic, MH a dopravy minimálnì 30 dní pøed realizací. Rada mìsta Šenova na své 20. schùzi dne : vzala na vìdomí: zprávu o hospodaøení MìPOS za rok 2007 a plán pro rok 2008 závìreèný úèet mìsta za rok 2007 vè. závìreèného pøezkumu závìreènou zprávu ÚIK stavy finanèních fondù pøíspìvkových organizací Mìstský úøad informuje duševní nemoc neuvedla ani média následující den Lano na møíži. Jako bonbón na vosu pùsobí nejspíš trafika v èásti Podlesí na rùzné poberty. Pøes veškerá zabezpeèení, která následovala po vloupáních a pokusech o tento trestný èin, se našel další troufalec, který nestaèil svùj èin dokonat. O jeho nekalých úmyslech svìdèí tažné lano omotané za møíž. Uvázat druhý konec za auto už nestihl Umìní? Vandalství! Dívka si volnou chvíli krátila rytím do dveøí veøejných toalet v zámeckém parku. Ve spoleènosti mladíkù divákù si nejspíš pøipadala jako superstar. Strážník, který dìvèe chytil pøi èinu, nemìl pochyb, že nejde o rytí umìlecké, nýbrž že se jedná o vandalismus. Užívání veøejného prostranství mìsta Mìstský úøad Šenov odbor investic a MH pøipomíná všem obèanùm platnost obecnì závazné vyhlášky è. 2/2007 o místních poplatcích. Z vyhlášky mimo jiné vyplývá, že jakékoliv užívání veøejného prostranství (složení nákladu, stavebního materiálu, pøistavení kontejneru, zøízení vyhrazeného parkování vozidla apod.) na veøejném prostranství mìsta je potøebné jednak nahlásit pøed zahájením užívání na MìÚ a zároveò uhradit pøíslušný poplatek. Nesplnìním ohlašovací Z jednání samosprávy ve zkratce informaci o podání Petice na zlepšení ovzduší materiály Návrh zadání zmìny územního plánu obce Šenov è. 7 a 8 materiál Transformace spoleènosti Koordinátor ODIS s.r.o. schválila: rozpoètová opatøení rozdìlení hospodáøských výsledkù pøíspìvkových organizací Proè? Na tísòovou linku o- známila žena, že si všimla odstaveného nastartovaného vozidla s hadièkou vedoucí od výfuku do kabiny. Po nutných úkonech byl øidiè muž, který se rozhodl tímto zpùsobem ukonèit svùj život, pøevezen do nemocnice. Po pøekonání životní krize mùže být zoufalec vdìèný neznámé za život. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd. mùžete ji zaslat písemnì veliteli MP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na povinnosti ve stanovené lhùtì dochází k porušování Obecnì závazné vyhlášky mìsta Šenov. Pøesné znìní OZV è.2/ 2007 naleznete na internetových stránkách mìsta Šenov, nebo pøímo na MìÚ. Odb. investic, MH a dopravy odpisový plán ZUŠ zøízení vìcných bøemen návrh na umístìní dìtí do MŠ pro školní rok 2008/09 návrh úèasti mìsta v pilotním projektu OZO Ostrava, s.r.o., na sbìr a využívání bioodpadù v r vyhlásila: výbìrové øízení na øeditele MŠ Šenov

3 Mìstský úøad informuje Odhalení pamìtní desky Dne se sešli zastupitelé a pracovníci mìsta, zamìstnanci realizaèní firmy a slavnostnì otevøeli rekonstruované chodníky podél silnic II. tøídy v Šenovì. Roky nás trápil zchátralý stav chodníkù na ul. Kaštanové a Tìšínské, který se ještì zhoršil po výstavbì kanalizace, øekl místostarosta mìsta Jan Blažek. Mìstu se podaøilo v loòském roce získat pøíspìvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4,221 mil. Kè v rámci programu zvýšení bezpeènosti dopravy a jejího zpøístupòování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Z rozpoètu mìsta zastupitelé vyèlenili na dofinancování akce 1,650 mil. Kè. Akce byla realizována od záøí do prosince loòského roku. Za tyto prostøedky se podaøilo opravit m 2 chodníkù, nasvítit pøechod na Tìšínské ul. a upravit nástupní hrany na 2 autobusových zastávkách. Stavební práce provádìl místní mìstský podnik služeb. Místostarosta v proslovu podìkoval jak dìlníkùm, tak vedení firmy, ale i pracovníkùm úøadu, kteøí se podíleli na pøípravì a realizaci akce, stejnì jako zastupitelùm a poslancùm kteøí se podíleli na získání dotace. Pøáním nás všech je, aby chodníky sloužily léta nám všem, abychom se na nich cítili bezpeènì a abychom získali další finanèní prostøedky pro zvýšení bezpeènosti v centru mìsta, na ul. Tìšínské, rýdecké èi Petøvaldské. V podmínkách Státního fondu dopravní infrastruktury bylo urèeno, že v blízkosti stavby musí být umístìna pamìtní deska. Její slavnostní odhalení provedla paní starostka Darja Kuchaøová a øeditel realizaèní firmy pan Karel Wójcik. Komunální odpady Duben 2008 VOK (samostatnì pøistavované kontejnery) až Pod Školou U Školky Datyòská Nová Topolová U Rybníkù 9. až VOK høbitov (pouze pro potøeby høbitova) sbìr autovrakù Místo a èas sbìru autovrakù: Zámecká ul. zpevnìná plocha od 11:00 do 16:00 hod. Ekologická recyklace autovrakù (vozidel urèených k likvidaci) je p l n ì zdarma u k o m p l e t n í c h vrakù. V pøípadì, že autovrak nebude mít: motor: 600, Kè poplatek; pøevodovku: 350, Kè poplatek. Ihned na místì obdrží majitelé odevzdaných autovrakù od odebírající firmy ŽDB GROUP s.r.o. PROTOKOL o ekologické likvidaci auta. Tento protokol slouží k trvalému vyøazení auta z evidence vozidel. Doklady, které je nutné mít u sebe na místì: a) majitel vozidla obèanský prùkaz, velký technický prùkaz; b) ostatní osoby obèanský prùkaz, velký technický prùkaz a plnou moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci. Sbìr bioodpadù novì zavedená služba Zahájení sbìru: Místo sbìru bioodpadù: ul. Na Sedlácích, ohrada Provozní doba sbìru: pátek 15:00 18:00 hod.; sobota 9:00 12:00 hod.... sbìr pondìlí 8:00 10:00 hod.... odvoz plných a pøistavení nových nádob (fa OZO Ostrava) Provoz zajiš uje: MìPOS Šenov Sbírané bioodpady: tráva, listí, ovoce (padané, dále nevyužitelné) Vylouèené bioodpady ze sbìru: kuchyòské odpady, vìtve z døevin Doporuèení: dopravovat bioodpady do místa sbìru v pytlích, dovezené odpady budou ukládány volnì do kontejnerù, pytle zùstanou dovozci bioodpadù. Sbìr a využívání bioodpadù z našeho území je zaøazen do pilotního programu fy OZO Ostrava, odpady budou využívány v nové kompostárnì firmy. Pøedpokládaný termín ukonèení: Provozní doba mùže doznat zmìn podle zájmu o využívání této služby, výše uvedená základní provozní doba bude platná po celý èasový úsek 04/10/08. Odevzdávané vybrané bioodpady: bez omezení množství zdarma. Kvìten 2008 VOK (samostatnì pøistavované kontejnery) 20. až k Hájence x Dlouhá køiž. Na arském x Vráclavská Hasièská Lipová Václavovická (ÈD) K Haltýøùm køiž. Škrbeòská x Okružní Ke Starému Mlýnu Èerven 2008 sobotní mobilní sbìr Místo: Lapaèka (u obchodu) 8:00 až 12:00; U Alejského Dvora 12:30 až 15:00. Služba je poskytována pouze obèanùm (fyz. osobám), poplatníkùm místního poplatku za systém TKO. Odebírané odpady: všechny druhy, mimo odpadù s t a - v e b n í c h (z rekonstrukcí, demolic apod.) a zelenì bez omezení množství bezplatnì. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 3

4 Krajským úøadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostøedí a zemìdìlství, bylo mìstu Šenov zasláno sdìlení, že Evropská Komise schválila národní seznam evropsky významným lokalit (EVL) stanovený naø. vlády è. 132/2005 Sb., a zaøadila EVL ÈR do evropského seznamu byla tato informace zveøejnìna ve sbírce zákonù è. 81/2008. Èolek velký (TRITURUS CRISTATUS) Ekologie a biologie: Èolek velký je druhem nižších poloh. Tìžištì jeho výskytu v ÈR se nalézá ve výškách m n.m. Je typickým obyvatelem vìtších a hlubších vodních nádrží jak pøirozeného, tak i umìlého pùvodu. Žije pøedevším v rybnících, jezírkách, v lomech a pískovnách, tùních, vzácnìji i v zatopených pøíkopech, závlahových kanálech, požárních nádržích i vybetonovaných koupalištích. Populace èolkù setrvávají v rozmnožovací fázi života (tzv. vodní fázi) pøibližnì 4 5 mìsícù. Dospìlí èolci pak vodu opouštìjí a žijí na souši pod kameny, padlým døevem, v mechu, v úkrytech v zemi apod. Rozmnožování pøedcházejí složité, druhovì specifické svatební tance. Samice klade vajíèka na vodní rostliny a rùzné pøedmìty. Z vajíèek se zhruba po dvou týdnech líhnou larvy, které se živí planktonem a pøibližnì po 3 i více mìsících se promìòují v èolky. Velké druhy èolkù jsou více vázány na vodu než malé, proto i nedospìlé èolky nalezneme jak ve vodì, tak i na souši. Èolci zimují v zemních úkrytech: puklinách skal, opuštìných norách hlodavcù, ve sklepích a na dnì vodních nádrží zahrabáni v bahnì. Mìstský úøad informuje Evropsky významné lokality Celkové rozšíøení: Èolek velký je rozšíøen ve vìtšinì støední a severní Evropy, od Velké Británie až k Uralu. Chybí na Pyrenejském, Apeninském a Balkánském poloostrovì, v jižní rancii a Irsku. Rozšíøení v ÈR: Kromì menších oblastí na jižní Moravì byl pùvodnì èolek velký na našem území rozšíøen prakticky plošnì od nížin do nadmoøské výšky 800 m. V souèasnosti je poèet jeho lokalit znaènì zredukován. Hojnìjší je dosud v Podkrušnohoøí, Doupovských horách a jejich okolí, na Ostravsku, mezi Kladnem a Rakovníkem, místy v jižních Èechách, na støední Moravì a v okolí Chebu a Plznì. Ohrožení: Hlavní pøíèinou úbytku èolkù velkých je pøedevším mizení vhodných biotopù v dùsledku zmìn vodního režimu v krajinì jako jsou: odvodòování luk a lesù, regulace potokù a zatrubòování Souèasnì s touto informací byla zaslána veøejná vyhláška, oznámení vlastníkùm pozemkù o možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality: 1. CZ Mokøad u Rondelu na území obce: Havíøov, Šenov, k.ú.: Havíøov-Mìsto, Šenov u Ostravy o rozloze: 14,8038 ha. Pøedmìt ochrany: èolek velký (Triturus cristatus) 2. CZ Václavovice pískovna na území obce: Šenov, Václavovice, katastrální území: Šenov u Ostravy, Václavovice u rýdku-místku o rozloze: 6,86 ha. Pøedmìt ochrany: èolek velký (Triturus cristatus) Podrobné informace pro vlastníky pozemkù i ostatní veøejnost jsou k dispozici na: úøední desce MìÚ; wwwstránkách mìsta Šenov; u odb. výstavby, úseku ŽP MìÚ Šenov. drobných vodoteèí, promìna luk v pole, meliorace, chemizace v zemìdìlství a podobné zásahy. V neposlední øadì pøistupují faktory jako automobilismus, likvidace menších vodních ploch v krajinì (zavážení komunálním odpadem, rekultivace apod.), nešetrné rybáøské obhospodaøování rybníkù (vysoké rybí osádky) a zarybòování jezírek v lomech a pískovnách. Zhoršená kvalita vody je další pøíèinou snížení èetnosti nebo úplného zániku populací tohoto druhu. Obecnì lze shrnout, že èolci trpí zánikem biotopù a zásahem do biotopù. Péèe o druh: Evidence a ochrana rozmnožovacích míst, vyhlašování územní ochrany lokalit s perspektivními populacemi, budování nádrží vhodné velikosti na místech, kde dnes vìtší vodní plochy chybí nebo jako náhrada za místa s chovem dravých ryb èi kachen. Konkurz MÌSTO ŠENOV IÈ vyhlašuje KONKURZ na funkci øeditele Mateøské školy Šenov Mìsto Šenov v souladu s 166 odst. 2 zákona è. 561/ 2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném vzdìlávání (školský zákon) a v souladu s 3 vyhlášky MŠMT ÈR è. 54/ 2005 Sb., o náležitostech konkurzního øízení a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurz na obsazení funkce øeditele: Mateøská škola Šenov pøíspìvková organizace, IÈ: Pøedpokládaný nástup do funkce: Požadavky: ukonèené vzdìlání a praxe podle zákona 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmìnì nìkterých zákonù; znalost problematiky øízení školství a školských pøedpisù; obèanská a morální bezúhonnost. Písemnì zašlete: pøihlášku (uveïte kontaktní adresu, telefon, pøípadnì ); ovìøené kopie dokladù o dosaženém vzdìlání; strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamìstnáních a odborných znalostech a dovednostech; èestné prohlášení o plné zpùsobilosti k právním úkonùm; koncepci rozvoje pøedškolního zaøízení (max. 5 stran strojopisu); výpis evidence rejstøíku trestù (ne starší tøí mìsícù) nebo doklad o jeho vyžádání; lékaøské potvrzení o zpùsobilosti k vykonávaní funkce øeditele. Ke konkurzu budou pøijaty pouze pøihlášky doložené kompletními doklady s vlastnoruèním podpisem u- chazeèe. Pøihlášky podejte do 30. dubna 2008 na adresu: Mìstský úøad Šenov, správní odbor, Radnièní nám. 300, Šenov. Obálku oznaète heslem: NEOTVÍRAT KONKURZ- NÍ ØÍZENÍ 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008

5 Problém s pitnou vodou v èásti Lapaèka Ve ètvrtek 3. dubna byla pøerušena dodávka pitné vody z místního vodovodu Šenov Lapaèka. Tato situace nastala v dùsledku poškození vodovodního øadu v trase podél ul. rýdecká, pøi provádìní zemních / výkopových prací majitelem sousední nemovitosti. Z poèáteèních zjištìní a informací vyplývalo, že pøerušení dodávky pitné vody z vodovodu bude déletrvající. O problému a zámìrech, jak vzniklé nepøíjemnosti v zásobování vodou budou provizornì øešeny, byli jednotliví odbìratelé informováni letáèkem. Prvotním opatøením bylo zajištìní u SmVaK cisterny s vodou, která pojíždìla po ul. rýdecká a Mìstský úøad informuje / Kultura umožnila obèanùm vytvoøit si alespoò minimální zásobu pitné vody. Dalším opatøením mìlo být dodání balené vody pro každé odbìrné místo podle uzavøených smluv o dodávce vody z vodovodu, pøípadnì další dodávky vody cisternami. Velkým úsilím provozovatele, MìPOS Šenov, s pøispìním SmVaK, se prùbìžnì realizovanými opatøeními podaøilo doplnit zásoby vody ve vodojemu a po nezbytných technologických krocích v podveèerních hodinách téhož dne vodovod zprovoznit a obnovit dodávku pitné vody do sítì a odbìratelùm. Proto již nebylo potøebné pøistoupit k dalším plánovaným opatøením k zajištìní náhradního zásobování vodou. Oèkování psù proti vzteklinì Obecná povinnost oèkování psù proti vzteklinì je dána zákonem o veterinární péèi. Pro aplikaci každé dávky oèkovací látky musí být použita nová jehla. Oèkování provede MVDr. Miklík Jaromír, Havíøov-Suchá. Cena: 90, Kè za oèkování jednoho psa. Datum oèkování: Místo oèkování: Hod.: (støeda) ZUŠ /Zám. park/ Podlesí /u transf./ V Družstvu /býv. obch./ Lapaèka Volenství Škrbeò /u obch./ (pátek) ZUŠ /Zám. park/ Nálezy Na správní odbor MìÚ byly odevzdány nalezené hodinky. Nález je možno vyzvednout na podatelnì MìÚ. KAM za kulturou, zábavou a sportem OD 15. DUBNA DO 15. KVÌTNA 2008 ŠENOV Knihovna & Šenovské muzeum Do probíhá výstava paní B. Tománkové, mladé a nadìjné výtvarnice, která maluje technikou zvanou enkaustika. Enkaustika je znovuobjevená antická technika malování horkým voskem. Díky moderní technologii se nyní otevøela široké veøejnosti a patøí k úžasným kreativním formám malíøství. Šenovské muzeum srdeènì zve své pøíznivce dne v hod. na vernisáž výstavy výtvarného oboru Základní umìlecké školy Viléma Wünsche v Šenovì. Výstava bude probíhat do Pozvánka k sousedùm VRATIMOV Kulturní støedisko hod. pohádka o Popelce Mystery of the dance legendární irská taneèní skupina HAVÍØOV Kulturní dùm P. Bezruèe až výstava Greta Valentová - Monsberger obrazy a keramika hod. Picasso hrají Milan Kòažko a Vilma Cibulková hod. Banánová velryba aneb nové show Haliny Pawlovské Kulturní dùm Radost hod. Veèer s Yvonne Pøenosilovou koncert až výstava Karel ukala, obrazy umìní dávných èasù hod. W. A. Mozart a jeho èeští souèasníci komorní koncert Kulturní dùm Leoše Janáèka až výstava Peking v pøípravách na LOH RÝDEK-MÍSTEK Muzeum Beskydy Výstavy S vùní tabáku výstava seznamuje s historií dýmek, kuøáckých potøeb a tabáku u nás a ve svìtì. Výstava potrvá do M Salon 2008 výstava umìlcù rùzných výtvarných oborù a rozlièných stylù. Výstava potrvá do n i letos budeme v Šenovì vítat jaro hudbou? Již po nìkolik let poøádá Mìsto Šenov v šenovském Chrámu Prozøetelnosti Boží Jarní koncert, na kterém se scházejí pøíznivci varhanní hudby a zpìvu. Letošní jarní setkání s hudbou pøipadne na 16. dubna v Víte, že...? hod. a vystoupí zde varhaníci ze ZUŠ E. Runda z Ostravy, dìti ze ZŠ Šenov a ženský pìvecký sbor Canticorum z Havíøova. Pøijïte do naší Perly Slezska naslouchat tomuto krásnému umìní. Srdeènì zve starostka paní Darja Kuchaøová Mgr. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 5

6 Dne probìhla na magistrátu Ostravské radnice vernisáž výstavy Sokolové republice, která byla uspoøádána u pøíležitosti 90. výroèí vzniku Èeské republiky. Na slavnostním zahájení slavnostnì promluvili k poèetnému davu primátor mìsta Ostravy Petr Kajnar, starosta mìstského obvodu Moravská Ostrava Miroslav Svozil a jednatel župy moravskoslezské br. Josef Pøibyl, Spoleèenská rubrika Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 Kultura Probìhla vernisáž Sokolové republice kteøí vyzdvihli historickou a souèasnou úlohu Sokola v naší zemi. V rámci vernisáže vystoupili se svými skladbami Vítkovští Sokoli a dvojice taneèníkù ze souboru Odra. Vlastní výstava je v podání autorských dìl Bohumíra Roubala, Miroslavy Rychtáøové, Olgy Bubeníkové, Jaroslava Vilíma a našich šenovských obèanek paní Bohumily Slívové V mìsíci dubnu 2008 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: ZDENÌK BASTL VLASTISLAV BLAŽEK RANTIŠKA DVOØÁKOVÁ LIBUŠE GALIÈÁKOVÁ IVAN GE ERT OTA CHWISTEK ŠTE AN JANITOR OLGA JAROŠÍKOVÁ MARCELA KAÒOKOVÁ JAROSLAV KLIMŠA LADISLAV KOŠ ÁL BEDØIŠKA KRIVÈÍKOVÁ JIØÍ KVITA ANNA MIŽIÈOVÁ JIØINA MOKROŠOVÁ JANA NEKORANIKOVÁ JIØÍ NÌMEC MARCELA NOSKIEVIÈOVÁ OTTO PASTRNIAK MIROSLAV PAVLAS DANUŠE PÌGØIMONOVÁ RUDOL POHLUDKA RUDOL PORVOL EDUARD SKULINA JURAJ TKÁÈ VLASTIMIL TOMIS ZDENKA TRNKOVÁ PAVEL VINOVSKÝ LUDMILA VIŠINKOVÁ ALOIS VOLNÝ STANISLAV WOZNICA VÁCLAV ZETTLITZ Diamantovou svatbu oslaví dne manželé MARGITA a MILOŠ GRYMOVI Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost. Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA ANNA OKENICOVÁ, JAKUB MACEÈEK, DAVID HRDLIÈKA, TEREZA HARAŠÍMOVÁ, MARTINA ŠKUTOVÁ, KAROLÍNA A DENISA GRYMOVY, LUKÁŠ VRÁNA, ANNA KARASOVÁ. K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE a Ivy Tøískové. Výstava nebyla tématicky koncipována a vystavující pøedstavili svou ruèní tvorbu, které se vìnují ve svém volném èase. Výstava malby, perokresby a palièkovaných dìl je uspoøádána ve vestibulu ostravské radnice a potrvá až do 18. dubna. Dìkujeme poèetným šenovským pøíznivcùm za úèast a pøízeò sokolskému hnutí. Knihovna & Šenovské muzeum Také letos se naše organizace úèastnila mezinárodní akce Noc s Andersenem. Spolu s námi knihovnicemi pøenocovalo u nás také 18 dìtí z øad našich ètenáøù. Pro dìti byl pøipraven zajímavý program, který svou návštìvou zpestøili manželé Poláèkovi se svými povìstmi a také takøka pùlnoèní strašidelná výprava na místní høbitov za bájným hrabìtem Drákulou. Všem se nám akce moc líbila a tìšíme se už na další roèník. Všechny ètenáøe zveme k návštìvì knihovny, kde jsou pro vás pøipraveny nové knihy, a také k návštìvì muzea. PALAS DANCE CUP 2008 Dne 26. dubna 2008 probìhne na 2. ZŠ ve rýdku (na ulici J. Èapka 2555 u Intersparu) Mezinárodní taneèní soutìž show dance. Soutìž bude zahájena v 11 hodin a úèast pøislíbili hosté a taneèníci z polského Namyslova, Strumìnì a také z Ukrajiny. Všichni jsou srdeènì zváni. LUDMILA KULHÁNKOVÁ, ALENKA BARUÈÁKOVÁ, MARIE SYSLOVÁ, OTAKAR HROMEK, MARIE HROMKOVÁ, VÁCLAV TYMÈÍK, VÌRA ONDRUŠKOVÁ, MÁRIA VÁCLAVKOVÁ, RANTIŠKA KOŠ ÁLOVÁ, ANNA GROCHOLOVÁ, LIBUŠE STOŠKOVÁ, JARMILA DALIHODOVÁ. Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel.

7 ADRA ADRA je humanitární organizace, která poskytuje pomoc lidem na celém svìtì v tìžkých životních situacích a pøi živelných katastrofách. V minulých letech pomáhala napø. dìtem v Bangladéši, pøi rekonstrukci škol v Indonésii, pøi likvidaci nièivých následkù zemìtøesení v Pákistánu a mnoha dalších zemích. Žáci naší školy se aktivnì úèastnili finanèní sbírky poøádané touto organizací. Skupinky žákù 8. a 9. tøíd ze ZŠ Šenov patøily ve svém okolí k nejlepším. Celkovì v oblasti Šenova a Havíøova se podaøilo vybrat èástku , Kè, což je v prùmìru 3 900, Kè na skupinu. Jako vùbec nejlepší byla vyhodnocena žákynì Školství Základní škola Šenov informuje 8.A tøídy Adéla Ryšková za celkový pøístup k celému projektu. ZEMÌPISNÁ OLYMPIÁDA Výborného umístìní dosáhl žák 6.B tøídy rantišek Sládek, který se v okresním kole této soutìže ve velké konkurenci všech ostravských škol a gymnázií umístil na celkovém 7. místì. SOUTÌŽ SUDOKU Do této luštitelské soutìže se pøihlásilo celkem 36 žákù tøíd. Žáci øešili SUDOKU v èasovém limitu. Nejlepší ze tøíd: 1. Petra Szegényová, 2. Ilona Strejcová, 3. Nikol Canincová; z tøíd: 1. Zuzana Hurtová, 2. Michaela Szegényová, 3. Veronika Gazdíková. Pøichází 1. máj Svátek práce 1. máj je v naší zemi trvale zapsán jako svátek lásky a nepøeválcuje ho ani z ciziny dovezený sv. Valentýn. Dlouhá léta a dalo by se øíci staletí je však také Svátkem práce a také byl tzv. dovezen z ciziny a letos tomu bude právì 120 let, kdy 1. kvìtna 1888 probìhl v USA první celostátnì slavený Svátek práce. O rok pozdìji pak byl pøijat na návrh francouzských socialistù 1. kvìten za Mezinárodní den boje za osmihodinovou pracovní dobu a Svátek práce. SPORTOVNÍ SOUTÌŽE V obvodním kole žákovských soutìží ve volejbalu nás v Ostravì-Michálkovicích reprezentovala družstva starších dívek i chlapcù. Obì družstva zvítìzila a postupují do okresního kola. Dìvèata rovnìž po celý rok hrají soutìže mìstského pøeboru v Ostravì, kde jsou v silné konkurenci ostravských klubù celkovì na 3. místì. Družstvo dívek na fotografii Zleva nahoøe: Kovalová, Cielecká, Kozubková, Bojtošová, Maslonková; dole zleva: Prýmusová J., Kièmerová, Prýmusová M. V jídelnì ZŠ na Radnièním námìstí v Šenovì probìhla v odpoledních hodinách ojedinìlá akce Beseda o školním stravování s následnou prohlídkou novì vybavené kuchynì a ochutnávkou nìkolika jídel. Vedoucí jídelny pí Kuèerová se rozhodla nám ukázat, že díky novým technologiím se dá i pøi velkém poètu strávníkù sestavit kvalitní jídelníèek. Pøi jeho tvorbì musí dodržovat nejen správnou skladbu potravin a kalorickou hodnotu, ale celý kolektiv kuchaøek se snaží o to, aby se dìti seznámily i s ménì tradièními jídly a aby jim samozøejmì i chutnalo. Bohužel se nás zvìdavých (i pøes pozvánku v Obìžníku) sešly jen necelé dvì desítky. Po krátkém teoretickém povídání jsme mìli Bájeèná exkurze V turnaji ve stolním tenise se úèastnilo celkem 48 žákù. Vítìzové jednotlivých kategorií: dívky roè. Tereza Drozdová; dívky roè. Tereza Mìsícová chlapci roè. Jan Šebesta; chlapci roè. Petr Horák. LYŽAØSKÝ VÝCVIK Letos naše škola uspoøádala dva lyžaøské výcviky. Pro žáky 4. tøíd na Horní Beèvì a 7. tøíd na Bílé. Snìhové podmínky byly dobré, po celou dobu se pilnì lyžovalo, panovala dobrá nálada a žáci se vrátili spokojeni a nadšeni. možnost projít celou kuchyní a mohli jsme ochutnat nìkolik druhù jídel cizrnové halušky se zelím, tìstovinový salát se zeleninou a výborným dresinkem, lasagne, smažené kuøecí nugety a smaženou rybu pangasius, obojí v klasickém trojobalu. K pití pak èistì pøírodní ananasový džus a lahodný ovocný èaj. Tìžko øíci, co byla nejvìtší mòamka, snad všichni si šli i pro pøídavek. Mnozí z nás chtìli ihned sepsat smlouvu o pravidelném odbìru obìdù. Jménem všech ještì jednou dìkuji všem kuchaøkám i paní vedoucí za èas, který nám vìnovaly, a za ochotu zodpovìdìt všechny naše laické dotazy. Nyní jsem pøesvìdèena, že vìta Ten obìd se zase nedal jíst! v naší školní jídelnì neplatí. Šárka Maceèková SRPDŠ ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 7

8 Letošní zimu jsme mìli co dìlat, abychom stihli absolvovat všechny naplánované akce. Nejdobrodružnìjší z nich byla tøídenní výprava na Vsetínské vrchy, kde jsme bydleli ve staré valašské døevìnici s dobovou pecí, která se celé tøi dny pyšnila hojnou návštìvností našich malých Klubèat. Kromì toho, že se na dominantì našeho výletu spalo, povídalo, hrálo a vaøilo, tak se také sušily všechny nitky, které na nás po procházce zasnìženými pìšinami nezùstaly suché. V Malé Klubce v lednu, v únoru ani v bøeznu nebyla o netradièní schùzky nouze. Boj o Majdorùv meè, do jehož tajemství nás zasvìtil sám Lord Majdor se svou chotí, vyhrál Adam Lipina. Toto historické klání vystøídalo napínavé utkání v Pexesiádì, jehož vítìzkou se stala Eva Bašèíková, Klárka Hulínová a Lucka Hulínová. Po bojích a utkáních bylo tøeba si trochu odpoèinout, proto pøišla vhod schùzka na motivy Líné pohádky od Jana Wericha, která spojením literatury, výtvarné výchovy, pohybových a herních èinností vnesla do Klubky kouzlo dramatické výchovy, která nemálo pøispívá k osobnostnímu, sociálnímu, morálnímu a v neposlední øadì umìleckému rozvoji. V Malé Klubce však není nouze ani o kulturní akce. Kromì toho, že jsme navštívili pøedstavení Kulturního domu v Havíøovì, Pohádky ze starého Øecka, prožili jsme jednu páteèní, prodlouženou, taneèní schùzku v maskách pod názvem Rej šenov- Život ve mìstì Klubka v prvním ètvrtletí ských podzemních skøítkù. Skøetí porotì neuniklo ani zajímavé pojetí masek, které si dìti samy vyrobily, ani taneèní kreace a úspìchy v drobných soutìžích. Ocenìní za nejskøítkovìjší masky získali, Lucka Hulínová, Štìpánka Holubcová, Markétka Boturová a Viki Zagórski. Nejlepším taneèníkem reje se stal Vojta Polák. V bøeznovém pøedjaøí jsme se vydali na jednodenní výpravu do místního Bobèoku. Bìhem výletu jsme chytali nejen první bronz na naše tváøe, ale také poslední vloèky do vìtrem rozcuchaných vlasù. Naši malí turisté, kterým po výletì zbylo dost sil, se na Velký pátek dostavili do Klubky na velké malování. Barvu jsme mìli všichni až za ušima a celou tu parádu, kterou jsme na zdech klubky vytvoøili, dokonale vykreslovaly úsmìvy dìtí od ucha k uchu. Prostøedí klubovny se nám nyní natolik zamlouvá, že jsme se rozhodli uspoøádat první opravdovou noc v Klubce zvanou Bubušou, takže se máme zase na co tìšit. Ve Velké Klubce jsme se v lednu tìšili z návštìv Divadla Petra Bezruèe v Ostravì, kde jsme shlédli nádherné zpracování Evžena Onìgina a novou autorskou inscenaci Should I stay or should I go. Nekompromisnì nejlepší akcí letošní zimy se stal Klubka ples, který se velmi vydaøil. Nechybìlo bohaté obèerstvení, úsmìvná tombola ani soutìžní program s vyhlášením královny a krále plesu. Další zimní schùzky Velká Klubèata prožila ponìkud pracovnì. Kromì toho, že jsme zdokonalovali naše herní a hráèské dovednosti v oblasti jevištního pohybu a mluvy, zaèínají se naši nadìjní hráèi pøipravovat na další inscenaci, se kterou se znovu pokusí pøedstavit nejen šenovské veøejnosti. Jak o Malé, tak o Velké Klubce se mùžeme zmínit ještì mnoha øádky, pøijmìte tedy pozvání na naše webové stránky kde mùžete mimo jiné shlédnout fotografie ze všech našich akcí. Andrea Štefková Pionýrská skupina Šenov Velikonoèní prázdniny s námi dìti strávily na horách. Jak se tam mìly, zjistíte z fotografií na našich stránkách První den nás ještì zastihl sníh, ale to nám velikonoèní náladu nepokazilo. Malovali jsme vajíèka a pletli karabáèe. Svou zruènost si dìti vyzkoušely v uzlaøské regatì a neminul je ani azimutový závod, na kterém hledaly malovaná vajíèka. Vajíèka pøedstavovala rùzná povolání, a proto jsme je následnì využili k velikonoènímu divadlu pohádek z vlastní tvorby. V nedìli si holky vyzkoušely pomlázku z druhé strany s karabáèem v ruce, ale kluci se po návratu domù nenechali zahanbit a v pondìlí dopøáli holkám tradièní pomlázku. Tìšíme se na další akce s vámi. Za PS ŠE- NOV Kubinová Vìra. Šenovští hasièi oslaví 100 let Sbor dobrovolných hasièù mìsta Šenova oslaví dne 26. dubna 2008 sto let své existence. Ten, kdo se jen trochu blíže zajímal o naše hasièe, ví, kolik to bylo starostí, obìtavosti a v neposlední øadì èasu, než vznikl sbor takový, jaký ho známe dnes, který dnes vyjíždí pomáhat tìm, které navštívil zhoubný požár nebo jiné neštìstí. Slovy nelze popsat, kolik úsilí bylo vynaloženo pøi zdolávání nièivých živlù, kolik potu se prolilo pod pøilbami hasièù a v mnoha pøípadech i mozoly ozdobily pracovité ruce, které pomáhaly tìm, kteøí trnuli v hrùze a beznadìji. Všechny vás srdeènì zveme 1. kvìtna na den otevøených dveøí, který se bude konat ku pøíležitosti sta let od založení sboru. Budeme vás èekat od 8.00 hod. Zároveò probìhne nábor (pokraè. na str. 9) 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008

9 Tak jako je s Vánocemi spojena Tøíkrálová sbírka, bìhem Velikonoc na nás z každého rohu mrká kuøe se záchranným kruhem ze sbírky Pomozte dìtem. A také skauti a skautky se ke všem, kteøí se snaží pro dìti nìco udìlat, pøidávají. Naše klubovna se tak promìnila v malou kuøecí farmu, kde se nìkolik pátkù po sobì líhla kuøátka ze skoøápek a vaty, z vlnité lepenky na zapíchnutí do kvìtináèe i velké kuøe z kartonu, aby nás potom v akci bylo dobøe vidìt. Aby se kuøata líbila ještì více, posadily jsme je do košíkù se senem a ošatek s ubrousky, a zbývalo už jen domluvit, kdo který den pùjde s kuøátky na trh. Mohly jsme vyrazit. V nedìli po mši a v pondìlí odpoledne jsme byly v Šenovì, ve støedu a ètvrtek potom v Havíøovì. To bylo právì v týdnu pøed Velikonocemi, v dobì oné velké snìhové vánice, která na Zelený ètvrtek nadìlala tolik potíží na dálnici, takže venku se zrovna mnoho lidí neprocházelo, a když už, tak si hodnì rychle rozmysleli, jestli se u nás chtìjí zastavit, vytáhnout ruku z vyhøáté kapsy a vybrat si jedno kuøátko. Ale i pøes všechny komplikace jsme pro sbírku Pomozte dìtem získaly pøes 600 padesátníkù, 12 desetikorun, 62 dvacetikorun, 26 korun, 31 padesátek, 48 dvoukorun, a považte, byly i nìjaké stovky a dvoustovky! Takže dohromady to bylo právì 6169 Kè!!! Všem, kteøí nám pomohli a pøispìli, moc dìkujeme my i dìti, kterým získané penízky pomohou! Život ve mìstì Velikonoèní skautské kuøátko IVANÈENA 2008 Tradièní putování k mohyle pod vrcholem Lysé hory bude opìt nejbližší sobotu svátku sv. Jiøí letos tedy 26. dubna. Zveme všechny skauty i neskauty, aby vyrazili a pøidali se ke všem, n Smažení vajeèiny V sobotu dne se uskuteèní v Domì zahrádkáøù a pøilehlém areálu tradièní Smažení vajeèiny. Zaèátek akce v hod. Zároveò bude ochutnávka vín s možností nákupu od fa Vinotéka Marek. Srdeènì jsou zváni i ostatní spoluobèané. n Sdìlení Rozhodnutím schùze výboru ZO dne bylo zrušeno moštování v budovì DZ vzhledem k nevyhovujícím hygienickým podmínkám a zastaralému zaøízení pro moštování. Moštování bude zajiš ovat ZO ÈZS Václavovice na základì dohody i pro èleny ÈZS Šenov za sníženou cenu. O termínech, cenách a kontaktech budete vèas informováni v obìžníku a vývìsních skøíòkách. Vzhledem ke zrušení moštárny nabízí ZO ÈZS k odprodeji moštovací zaøízení, které se skládá z drtièe ovoce a lisu. Možnost prohlídky zaøízení v DZ prac. Vinotéky. Zaøízení bude prodáno nejvyšší nabídce, která bude podána do na adresu ÈZS a zákl. org. Šenov, Tìšínská 332 Písemnì s oznaèením MOŠTÁRNA. n Výstavy 2008 Výbor ZO ÈZS v Šenovì pøipravuje pro letošní rok výstavy k 10. výroèí jme- kteøí se k mohyle vydají! Více o programu, èasovém harmonogramu celého dne i posilových spojích najdete na Za 2. oddíl skautek a svìtlušek ELMANO Šenov Alžbìta Kyšková. Zahrádkáøi informují nování Šenova mìstem a 45. výroèí založení ZO. Tyto výstavy jsou pøipravovány se Zahr. uèilištìm Klimkovice a jinými zájmovými organizacemi. Dne u pøíležitosti Dìtských radovánek se uskuteèní výstavka ÈZS, kde budou pøedvedeny ukázky vazeb žákù SOU, zajištìn prodej výpìstkù SOU a dalších, budou vystaveny fot. práce žákù ZŠ a výkresy na téma Život na zahradì. Dále se u pøíležitosti Jarmarku dne uskuteèní výstava ÈZS ve dnech se zamìøením na pìstování kvìtin, ovoce a zeleniny, kdy rovnìž budeme spolupracovat s SOU Zahradnickým. Na této výstavì budou výpìstky èlenù ÈZS, SOU a dalších organizací a osob. Této výstavy se mùžete zúèastnit i v pøípadì, že se chcete pochlubit svými výpìstky. Proto již nyní je tøeba na toto myslet a s pìstováním zaèít. Další informace o výstavách bude v pøíštích èíslech Obìžníku. Rovnìž v období pøed vánocemi chceme uskuteènit výstavku vazby, Betlémy, vánoèní zvyky, výšivky, ozdoby a jiné. Pøivítáme Vaše námìty a možnosti spolupráce na tel Za výbor ZO ÈZS Lampart Jan. Šenovští hasièi oslaví 100 let (pokraè. ze str. 8) nových èlenù do výjezdové jednotky. Podmínkou pro pøijetí vìk nejménì 17 let a hlavnì chu se aktivnì zapojit na chodu jednotky. Více informací na cz Pomáhat mùže každý Celostátní sbírka ADRY se konala 18. a na území ÈR na pomoc lidem v krajní nouzi. Vybrané prostøedky pomohou ve tøech oblastech: Pomoc obìtem pøírodních katastrof a válek; Rozvojová pomoc, obnova škol, podpora vzdìlání Indie od roku 2007; Pomoc v regionech. Jedna tøetina této sbírky jde na postižené, SANTÉ v Havíøovì, na úpravu bydlení, pomoc osamostatnit se a zaøadit do spoleènosti. Sbírka probíhala v Havíøovì, v Šenovì a Vratimovì. Celkem bylo vybráno Kè. Podìkování náleží všem za každý finanèní obnos, i tìm, kteøí pomohli jakýmkoliv zpùsobem pøi realizaci sbírky. Dìkuji vedení jednotlivých škol za uvolnìní žákù na sbírku. Žákùm zúèastnìným na sbírce ze Šenova, Václavovic, Datynì a okolí náleží pochvala, že i pøes nepøíznivé poèasí splnili svìdomitì svùj úkol. Pokud máte zájem o informace o èinnosti ADRY, využijte internetových stránek ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 9

10 Nordic Walking to není jen chùze s hùlkami Jistì jste se již pøi svých toulkách po kraji setkali s lidmi používajícími pøi chùzi speciální hùlky. Jejich pohyb, spíše než chùzi pøipomíná bìh na lyžích. Nemyslete si, není to zase jen nìjaký módní výstøelek. Podle lékaøù a fyzioterapeutù tento zpùsob chùze má celou øadu pøíznivých úèinkù na naše zdraví. Pøi dodržení správné lokomoce pohybu použijeme až 90 procent svalù, které máme v tìle. Díky používání holí zapojujeme pøi chùzi podstatnì intenzivnìji horní polovinu tìla, èímž dochází k uvolnìní pletence ramenního, ale hlavnì výraznì Sport Nìco pro zdraví odlehèíme kloubùm kotníkù, kolen a kyèlí. Chùze se pak stává snazší a rychlejší, což ocení hlavnì lidé s rùznými zdravotními problémy a s nadváhou. Když jsme u té nadváhy, podle našich poznatkù, tím že u Nordic Walking používáme více svalù, dochází i k daleko vìtšímu spalování kalorií než pøi bìžné chùzi. Spalování kalorií je u každého z nás jiné, proto zde nechci udávat nìjaké nepøesné údaje. aktem, a to ovìøeným, je, že pøi intenzivnìjším NW je výdej energie oproti rekreaèní chùzi vyšší o %. To znamená, že spalujeme kalorií jako u kondièního bìhu, bez toho, že bychom pøehnanì zatìžovali klouby nohou. Dalším pro nás pøekvapivým zjištìním bylo, že pøi testování tohoto pohybu dochází k rychlejšímu zvýšení tepové frekvence a vlastnì po celou dobu chùze jsme se pohybovali v rozmezí støední, tzv. fitness zóny, která je pro hubnutí tou nejpøíznivìjší. Bližší informace na Pozvánky na akce Sokola Šenov Sokol Šenov vás srdeènì zve na Jarní výlet na kolech. Sraz od hod. na Radnièním námìstí Klidová zóna. Délka trasy do 20 km. Úèast na vlastní nebezpeèí. Zveme vás také na tradièní Pochod Olgy Kaèorové sejdeme se u klubovny na Staré škole pod kostelem, prezentace od hod. Akci poøádáme u pøíležitosti 10. výroèí jmenování mìsta Šenova, pùjdeme po trase šenovské nauèné stezky. Srdeènì zveme všechny pøíznivce dobré party, kamarády a turisty, kteøí se s námi projdou probouzející se jarní pøírodou. Pochod kolem Václavovic a cyklojízda Slezská brána Obec Václavovice, Klub èeských turistù Horní Datynì a Oborová zdravotní pojiš ovna zvou všechny pøíznivce turistiky a cyklistiky na 22. roèník Pochodu kolem Václavovic a Cyklojízdu Slezská brána ve ètvrtek 1. kvìtna Start je v hod. u Obecního úøadu Václavovice, cíl v místì startu. Pìší trasy: 18 km pro mládež a 10 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 dospìlé, 5 km pro rodièe s malými dìtmi. Cyklojízda: 20 a 50 km. Startovné je dobrovolné. Obèerstvení v cíli zajištìno. Mládež do 15 let na kole v doprovodu dospìlých osob. Úèast na vlastní nebezpeèí. Rybáøské závody na rybníku Odona Urbance Místní skupina Èeského rybáøského svazu v Šenovì poøádá na poèest 10. výroèí založení mìsta Šenova rybáøské závody dospìlých dne 26. dubna 2008 na rybníku Odona Urbance v Šenovì. Zahájení je v sobotu v 6.00 hod. Místenky se prodávají na rybníku v pátek od do hod. a v sobotu od 5.00 hod. Mìøení zneèištìní ovzduší Mobilní mìøicí stanice zùstává i v mìsíci dubnu u nás a pokraèuje v mìøení zneèištìní ovzduší. Po skonèení celého cyklu mìøení, tj. od druhé poloviny února 2008 do konce dubna 2008 (pøedpokládaný termín ukonèení) budou mìstu poskytnuty a budou zveøejnìny, vèetnì vyhodnocení, ovìøené platné údaje ÈHMÚ Ostrava. I nadále jsou aktuální denní výsledky a stavy zneèištìní ovzduší vždy za uplynulý den na www-stránkách mìsta. Další termín pro mìøení v Šenovì je dohodnut na listopad Startovné je 80 Kè, obèerstvení zajištìno, živí kapøi v kole štìstí. V nedìli 27. dubna pak pokraèují rybáøské závody dìtí a mládeže do 15 let od 8.00 hod. Ceny pro úèastníky zajištìny. Soutìže se mohou zúèastnit i dìti, které nejsou organizovány v rybáøském svazu. Zve výbor místní skupiny rybáøského svazušenov.

11 Sport / Inzerce Pøehled akcí konaných v areálu SKL Lapaèka Šenov Datum Den Druh akce nedìle Lukostøelecké závody støeda Stavìní máje, tradièní fotbalové utkání ženatí v. svobodní, veèerní posezení nedìle Lukostøelecké závody ètvrtek Lukostøelecké setkání starostù euroregionu Beskydy sobota Dìtský den, fotbalové utkání Sever v. Jih o starostovu beèku, kácení máje, posezení u ohnì n Koupím RD nebo stavební parcelu v Šenovì a okolí do 30 km, možno i zadlužený, platím hotovì, za nabídku dìkuji. Tel.: n Nabízím 2 køesla starší, zachovalá, vhodná na chatu apod. Prodám za nízkou cenu, pøípadnì dohodou. Tel.: n Prodám 4 ks litá kola ráfek rozmìr 175/70 R 13, lehká slitina R S po Kè 500, i s pláštìm protektory, vhodné pro avorit nebo Škodu orman. Tel.: n Prodám zachovalá kamna Petr vhodná na chatu, do garáže apod. Cena dohodou. Tel.: n Koupím stavební pozemek velikosti m 2 v Šenovì, èást Škrbeò, Šimška, Lapaèka, centrum. Tel.: n Pronajmu dùm v Petøvaldì u hlavní silnice Ostrava Karviná, vhodný k bydlení i podnikání. Tel.: n Støechaøská firma RAMSES Ostrava spol. s r.o. pøijme stavbyvedoucího, SŠ nebo VŠ vzdìlání stavebního smìru, øidièský prùkaz sk. B. Kontakt: p. Vilkus, tel.: , n Nabízím volné pracovní místo kadeønici a manikérce (nehtová modeláž) v zavedeném kadeønictví v HA-Šumbarku. Tel.: Stanislav ŠEREDA Nordic Walking centrum Šenov tel.: inzerce sobota 21. roèník pochodu Lapaèka Prašivá nedìle Lukostøelecké závody nedìle Lukostøelecké závody sobota otbalový turnaj v malé kopané nedìle otbalový turnaj v malé kopané staré gardy nedìle Lukostøelecké závody nedìle Lukostøelecké závody sobota Mistrovství ÈR žactva v terénní lukostøelbì s mezinárodní úèastí irma SLONKA pøijme 3 vyuèené pracovníky stavebních profesí do trvalého pracovního pomìru. Informace: Stolaøství Slonka, Šenov, Petøvaldská 486, pí Chovancová, tel.: od 6.30 do hod. Dne v hod. si položením kvìtin u Pomníku padlých pøipomeneme výroèí osvobození mìsta Šenova. Obèany a spoleèenské organizace zve MO KSÈM Dìkujeme všem pøíbuzným a známým, kteøí se pøišli rozlouèit s paní Ludmilou Kulhánkovou Rovnìž dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary. Zarmoucená rodina ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/

12 Pro naše tuzemské i zahranièní klienty hledáme pozemky, rodinné domy i komerèní objekty Solidní jednání. Veškerý právní servis zdarma. Nabídnìte: , Lubomír Zajíc malby a nátìry dekoraèní omítky sádrokartonáøské úpravy Šenov, Provaznická 216 mobil: Obecní úøad Krásná prodá starou, ale funkèní dobytèí váhu, a to zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Bližší informace na tel. è , MÌSTSKÉ TAXI ŠENOV slaví 10 let vzniku irma Radim Pøeèek dìkuje všem našim zákazníkùm za projevenou pøízeò Kupón na slevu Kupón na slevu 1 jízda 1 jízda 50, Kè 50, Kè kupóny se nesèítají kupóny se nesèítají Platí do Platí do Šenovská Bašta Pizerie u Krteèka KVÌTINÁØSTVÍ Na Volenství vedle potravin l nabídka øezaných kvìtin l výzdoby sálù l vazby svatebních kytic l keramika PO PÁ od 8.30 do hod. SO od 8.00 do hod. Tel.: Srdeènì zveme! Pekárna Bartovice Šárka Lipinová, Šenovská 440/295 Nabízí peèení koláèù pro slavnostní pøíležitosti, oslavy, jubilea. Tel.: , ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , Pùjèky, øešení dluhù a exekucí tel.: OPRAVY TELEVIZORÙ Prodej a montáž SET TOP Boxù pro pøíjem digitálních programù Jaromír Pìtrášek, Petøvald, ul. Ráèkova 653 Tel.: , mobil Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starostka Mgr. Darja Kuchaøová, místostarosta Ing. Jan Blažek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Únor 2008 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Nový rok už je o mìsíc kratší a my všichni se tìšíme na jaro, na velikonoce, na léto a jak tak rok s rokem bìží, možná ani nestíháme všímat si dìní kolem nás. A právì

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Èerven 2003 do každého domu èíslo 6 RAK 22. 6. 22. 7. Veškerá lidská moudrost vychází z pøírody, jejíž je èlovìk nedílnou souèástí. A je to tedy pøíroda, která vám podle data

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Listopad /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 9 Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Ve volbách do zastupitelstva mìsta Šenov, konaných

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Prosinec 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 7 kolství 9 ivot ve mìstì 11 Sport 14 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Purpura s vanilkou voní krajem, lidé peèou vánoèky, andìlé si chystají zásoby

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí / Listopad 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Rùzné 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

Více

/ Únor ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2009 1. Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7.

/ Únor ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2009 1. Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7. / Únor 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7 Sport 8 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY Pøinášíme vám, milí ètenáøi, nové èíslo našeho pravidelného Obìžníku a s ním také

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více