/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA"

Transkript

1 / Duben 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOVA A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty vèely tolik bzuèely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáèci tolik zpívali, a ti cvrèci ale ti se nìco nacvrèeli! Jaké by to asi bylo, kdyby se poetická krása jedné z nejpùvabnìjších knih Jana Karafiáta stala skutkem? No možná, že je poøád všude kolem nás, ale my vìènì spìchající lidé ji prostì nevidíme. Zastavme se tedy na chvíli a udìlejme to tøeba pøi èetbì našeho pravidelného Obìžníku, který se nás, všechny obyvatele mìsta Šenova, snaží informovat o všem dùležitém, co se u nás stalo èi teprve stane. Letošní rok je pro Šenov nad jiné významný, provází ho totiž desetileté výroèí povýšení Šenova na mìsto, a to je právì to téma, o kterém si budeme letos na této první stranì spoleènì povídat. Každá nitka nìkde zaèíná a nìkde konèí. Naše pomyslná nit vyprávìní o tom, jak se zmìnil èi nezmìnil Šenov za deset let své mìstské existence, se dnes pøevine z roku 1998, kterým konèilo naše minulé vyprávìní, do souèasnosti, a to z jednoho významného dùvodu, který se trvale zapíše do dìjin našeho Šenova. Nejprve ale pøece jen trocha historie. Každý novì vzniklý stát má svou vlastní hymnu, znak a v neposlední øadì také vlajku. Historie té naší èeské vlajky sahá do roku 1918 do doby vzniku samostatného èeskoslovenského státu, ale to jak vlajka vypadá, je dílem historického vývoje, který zaèíná již nìkdy v 15. století. A právì také u nás v Šenovì se dílem historického vývoje stalo, že dne 1. dubna letošního roku 2008 se uskuteènil v budovì Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky slavnostní akt pøedání dekretu o udìlení vlajky našemu mìstu pøedsedou Poslanecké snìmovny panem Miloslavem Vlèkem. Vlajku tvoøí dva vodorovné pruhy, bílý a zelený, v pomìru 6 : 1, pøes nì èerný støedový svislý pruh široký šestinu délky listu. V žerïové a vlající èásti listu vyrùstá ze zeleného pruhu zelený stvol orobince s listy a hnìdým kvìtenstvím, pomìr šíøky k délce listu je 2 : 3. Cesta k vlastní šenovské vlajce vedla pøes návrh a schválení žádosti podvýboru pro heraldiku a vexilologii až k rozhodnutí è. 28 pøedsedy Poslanecké snìmovny o udìlení znakù a vlajek, ze dne 30. listopadu Tímto rozhodnutím byla spolu s 67 dalšími obcemi, mìstysi a mìsty Šenovu oficiálnì udìlena vlajka. Podobu vlajky a fotografii ze slavnostního pøedání si jistì rádi prohlédnete a vaše názory a dojmy rádi pøivítáme v redakci našeho Obìžníku. A pøíštì se budeme opìt ohlížet za minulostí našeho mladého mìsta s historií sahající až do 12. století. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Ustlal si na cestì. Jen stìží by si tìhotná žena poradila s ležícím nehybným mužem na okraji vozovky. Zda za neschopností komunikace a stížností na bolesti byl alkohol nebo zdravotní potíže, mohl posoudit až pøivolaný lékaø RZS. 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/ Zastal se manželky, teï se léèí. Jen kladnì lze hodnotit zájem o dodržování norem slušného chování. Avšak pokus manželù umravnit hlouèek rozjeté a vulgární mládeže nebyl v tomto pøípadì nejlepší nápad. Zranìní, která utrpìl muž poté, co se zastal své manželky, si vyžádala rozsáhlá ošetøení. Zda se bude záležitost projednávat jako trestný èin, ujasní až doba léèení Naháè na motorce. I strážník naší MìP byl pøekvapen, když za chladného poèasí kolem nìj po ul. Kaštanové projel øidiè motocyklu odìn JEN do bot. Zda se jednalo o sázku, recesi nebo Zøízení sjezdu, úprava sjezdu a pøekopy místních komunikací Zøízení sjezdu, i úprava sjezdu podléhá zák. è. 13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù 10, odst. 4, písmo a) a b). Vyzýváme Vás tímto na nutnost dodržování platných zákonù. V pøípadì jejich nedodržení se dopouštíte pøestupku dle 42a, odst. 1, písmo f) zák. o poz. komunikacích a mùže vám být uložena pokuta až do výše 300 tisíc Kè. Provedení pøekopu místní komunikace je zvláštním užíváním místní komunikace a taktéž podléhá zákonu o pozemních komunikacích 25, odst.1 a 6, písmo c) a d). Jeho nedodržení je opìt považováno za pøestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 300 tisíc Kè. Žádosti o zøízení sjezdu, nebo jeho úpravu, nebo o povolení zvláštního užívání místní komunikace pøekop, protlak pøedkládejte MìÚ Šenov, odboru investic, MH a dopravy minimálnì 30 dní pøed realizací. Rada mìsta Šenova na své 20. schùzi dne : vzala na vìdomí: zprávu o hospodaøení MìPOS za rok 2007 a plán pro rok 2008 závìreèný úèet mìsta za rok 2007 vè. závìreèného pøezkumu závìreènou zprávu ÚIK stavy finanèních fondù pøíspìvkových organizací Mìstský úøad informuje duševní nemoc neuvedla ani média následující den Lano na møíži. Jako bonbón na vosu pùsobí nejspíš trafika v èásti Podlesí na rùzné poberty. Pøes veškerá zabezpeèení, která následovala po vloupáních a pokusech o tento trestný èin, se našel další troufalec, který nestaèil svùj èin dokonat. O jeho nekalých úmyslech svìdèí tažné lano omotané za møíž. Uvázat druhý konec za auto už nestihl Umìní? Vandalství! Dívka si volnou chvíli krátila rytím do dveøí veøejných toalet v zámeckém parku. Ve spoleènosti mladíkù divákù si nejspíš pøipadala jako superstar. Strážník, který dìvèe chytil pøi èinu, nemìl pochyb, že nejde o rytí umìlecké, nýbrž že se jedná o vandalismus. Užívání veøejného prostranství mìsta Mìstský úøad Šenov odbor investic a MH pøipomíná všem obèanùm platnost obecnì závazné vyhlášky è. 2/2007 o místních poplatcích. Z vyhlášky mimo jiné vyplývá, že jakékoliv užívání veøejného prostranství (složení nákladu, stavebního materiálu, pøistavení kontejneru, zøízení vyhrazeného parkování vozidla apod.) na veøejném prostranství mìsta je potøebné jednak nahlásit pøed zahájením užívání na MìÚ a zároveò uhradit pøíslušný poplatek. Nesplnìním ohlašovací Z jednání samosprávy ve zkratce informaci o podání Petice na zlepšení ovzduší materiály Návrh zadání zmìny územního plánu obce Šenov è. 7 a 8 materiál Transformace spoleènosti Koordinátor ODIS s.r.o. schválila: rozpoètová opatøení rozdìlení hospodáøských výsledkù pøíspìvkových organizací Proè? Na tísòovou linku o- známila žena, že si všimla odstaveného nastartovaného vozidla s hadièkou vedoucí od výfuku do kabiny. Po nutných úkonech byl øidiè muž, který se rozhodl tímto zpùsobem ukonèit svùj život, pøevezen do nemocnice. Po pøekonání životní krize mùže být zoufalec vdìèný neznámé za život. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd. mùžete ji zaslat písemnì veliteli MP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na povinnosti ve stanovené lhùtì dochází k porušování Obecnì závazné vyhlášky mìsta Šenov. Pøesné znìní OZV è.2/ 2007 naleznete na internetových stránkách mìsta Šenov, nebo pøímo na MìÚ. Odb. investic, MH a dopravy odpisový plán ZUŠ zøízení vìcných bøemen návrh na umístìní dìtí do MŠ pro školní rok 2008/09 návrh úèasti mìsta v pilotním projektu OZO Ostrava, s.r.o., na sbìr a využívání bioodpadù v r vyhlásila: výbìrové øízení na øeditele MŠ Šenov

3 Mìstský úøad informuje Odhalení pamìtní desky Dne se sešli zastupitelé a pracovníci mìsta, zamìstnanci realizaèní firmy a slavnostnì otevøeli rekonstruované chodníky podél silnic II. tøídy v Šenovì. Roky nás trápil zchátralý stav chodníkù na ul. Kaštanové a Tìšínské, který se ještì zhoršil po výstavbì kanalizace, øekl místostarosta mìsta Jan Blažek. Mìstu se podaøilo v loòském roce získat pøíspìvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4,221 mil. Kè v rámci programu zvýšení bezpeènosti dopravy a jejího zpøístupòování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Z rozpoètu mìsta zastupitelé vyèlenili na dofinancování akce 1,650 mil. Kè. Akce byla realizována od záøí do prosince loòského roku. Za tyto prostøedky se podaøilo opravit m 2 chodníkù, nasvítit pøechod na Tìšínské ul. a upravit nástupní hrany na 2 autobusových zastávkách. Stavební práce provádìl místní mìstský podnik služeb. Místostarosta v proslovu podìkoval jak dìlníkùm, tak vedení firmy, ale i pracovníkùm úøadu, kteøí se podíleli na pøípravì a realizaci akce, stejnì jako zastupitelùm a poslancùm kteøí se podíleli na získání dotace. Pøáním nás všech je, aby chodníky sloužily léta nám všem, abychom se na nich cítili bezpeènì a abychom získali další finanèní prostøedky pro zvýšení bezpeènosti v centru mìsta, na ul. Tìšínské, rýdecké èi Petøvaldské. V podmínkách Státního fondu dopravní infrastruktury bylo urèeno, že v blízkosti stavby musí být umístìna pamìtní deska. Její slavnostní odhalení provedla paní starostka Darja Kuchaøová a øeditel realizaèní firmy pan Karel Wójcik. Komunální odpady Duben 2008 VOK (samostatnì pøistavované kontejnery) až Pod Školou U Školky Datyòská Nová Topolová U Rybníkù 9. až VOK høbitov (pouze pro potøeby høbitova) sbìr autovrakù Místo a èas sbìru autovrakù: Zámecká ul. zpevnìná plocha od 11:00 do 16:00 hod. Ekologická recyklace autovrakù (vozidel urèených k likvidaci) je p l n ì zdarma u k o m p l e t n í c h vrakù. V pøípadì, že autovrak nebude mít: motor: 600, Kè poplatek; pøevodovku: 350, Kè poplatek. Ihned na místì obdrží majitelé odevzdaných autovrakù od odebírající firmy ŽDB GROUP s.r.o. PROTOKOL o ekologické likvidaci auta. Tento protokol slouží k trvalému vyøazení auta z evidence vozidel. Doklady, které je nutné mít u sebe na místì: a) majitel vozidla obèanský prùkaz, velký technický prùkaz; b) ostatní osoby obèanský prùkaz, velký technický prùkaz a plnou moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci. Sbìr bioodpadù novì zavedená služba Zahájení sbìru: Místo sbìru bioodpadù: ul. Na Sedlácích, ohrada Provozní doba sbìru: pátek 15:00 18:00 hod.; sobota 9:00 12:00 hod.... sbìr pondìlí 8:00 10:00 hod.... odvoz plných a pøistavení nových nádob (fa OZO Ostrava) Provoz zajiš uje: MìPOS Šenov Sbírané bioodpady: tráva, listí, ovoce (padané, dále nevyužitelné) Vylouèené bioodpady ze sbìru: kuchyòské odpady, vìtve z døevin Doporuèení: dopravovat bioodpady do místa sbìru v pytlích, dovezené odpady budou ukládány volnì do kontejnerù, pytle zùstanou dovozci bioodpadù. Sbìr a využívání bioodpadù z našeho území je zaøazen do pilotního programu fy OZO Ostrava, odpady budou využívány v nové kompostárnì firmy. Pøedpokládaný termín ukonèení: Provozní doba mùže doznat zmìn podle zájmu o využívání této služby, výše uvedená základní provozní doba bude platná po celý èasový úsek 04/10/08. Odevzdávané vybrané bioodpady: bez omezení množství zdarma. Kvìten 2008 VOK (samostatnì pøistavované kontejnery) 20. až k Hájence x Dlouhá køiž. Na arském x Vráclavská Hasièská Lipová Václavovická (ÈD) K Haltýøùm køiž. Škrbeòská x Okružní Ke Starému Mlýnu Èerven 2008 sobotní mobilní sbìr Místo: Lapaèka (u obchodu) 8:00 až 12:00; U Alejského Dvora 12:30 až 15:00. Služba je poskytována pouze obèanùm (fyz. osobám), poplatníkùm místního poplatku za systém TKO. Odebírané odpady: všechny druhy, mimo odpadù s t a - v e b n í c h (z rekonstrukcí, demolic apod.) a zelenì bez omezení množství bezplatnì. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 3

4 Krajským úøadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostøedí a zemìdìlství, bylo mìstu Šenov zasláno sdìlení, že Evropská Komise schválila národní seznam evropsky významným lokalit (EVL) stanovený naø. vlády è. 132/2005 Sb., a zaøadila EVL ÈR do evropského seznamu byla tato informace zveøejnìna ve sbírce zákonù è. 81/2008. Èolek velký (TRITURUS CRISTATUS) Ekologie a biologie: Èolek velký je druhem nižších poloh. Tìžištì jeho výskytu v ÈR se nalézá ve výškách m n.m. Je typickým obyvatelem vìtších a hlubších vodních nádrží jak pøirozeného, tak i umìlého pùvodu. Žije pøedevším v rybnících, jezírkách, v lomech a pískovnách, tùních, vzácnìji i v zatopených pøíkopech, závlahových kanálech, požárních nádržích i vybetonovaných koupalištích. Populace èolkù setrvávají v rozmnožovací fázi života (tzv. vodní fázi) pøibližnì 4 5 mìsícù. Dospìlí èolci pak vodu opouštìjí a žijí na souši pod kameny, padlým døevem, v mechu, v úkrytech v zemi apod. Rozmnožování pøedcházejí složité, druhovì specifické svatební tance. Samice klade vajíèka na vodní rostliny a rùzné pøedmìty. Z vajíèek se zhruba po dvou týdnech líhnou larvy, které se živí planktonem a pøibližnì po 3 i více mìsících se promìòují v èolky. Velké druhy èolkù jsou více vázány na vodu než malé, proto i nedospìlé èolky nalezneme jak ve vodì, tak i na souši. Èolci zimují v zemních úkrytech: puklinách skal, opuštìných norách hlodavcù, ve sklepích a na dnì vodních nádrží zahrabáni v bahnì. Mìstský úøad informuje Evropsky významné lokality Celkové rozšíøení: Èolek velký je rozšíøen ve vìtšinì støední a severní Evropy, od Velké Británie až k Uralu. Chybí na Pyrenejském, Apeninském a Balkánském poloostrovì, v jižní rancii a Irsku. Rozšíøení v ÈR: Kromì menších oblastí na jižní Moravì byl pùvodnì èolek velký na našem území rozšíøen prakticky plošnì od nížin do nadmoøské výšky 800 m. V souèasnosti je poèet jeho lokalit znaènì zredukován. Hojnìjší je dosud v Podkrušnohoøí, Doupovských horách a jejich okolí, na Ostravsku, mezi Kladnem a Rakovníkem, místy v jižních Èechách, na støední Moravì a v okolí Chebu a Plznì. Ohrožení: Hlavní pøíèinou úbytku èolkù velkých je pøedevším mizení vhodných biotopù v dùsledku zmìn vodního režimu v krajinì jako jsou: odvodòování luk a lesù, regulace potokù a zatrubòování Souèasnì s touto informací byla zaslána veøejná vyhláška, oznámení vlastníkùm pozemkù o možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality: 1. CZ Mokøad u Rondelu na území obce: Havíøov, Šenov, k.ú.: Havíøov-Mìsto, Šenov u Ostravy o rozloze: 14,8038 ha. Pøedmìt ochrany: èolek velký (Triturus cristatus) 2. CZ Václavovice pískovna na území obce: Šenov, Václavovice, katastrální území: Šenov u Ostravy, Václavovice u rýdku-místku o rozloze: 6,86 ha. Pøedmìt ochrany: èolek velký (Triturus cristatus) Podrobné informace pro vlastníky pozemkù i ostatní veøejnost jsou k dispozici na: úøední desce MìÚ; wwwstránkách mìsta Šenov; u odb. výstavby, úseku ŽP MìÚ Šenov. drobných vodoteèí, promìna luk v pole, meliorace, chemizace v zemìdìlství a podobné zásahy. V neposlední øadì pøistupují faktory jako automobilismus, likvidace menších vodních ploch v krajinì (zavážení komunálním odpadem, rekultivace apod.), nešetrné rybáøské obhospodaøování rybníkù (vysoké rybí osádky) a zarybòování jezírek v lomech a pískovnách. Zhoršená kvalita vody je další pøíèinou snížení èetnosti nebo úplného zániku populací tohoto druhu. Obecnì lze shrnout, že èolci trpí zánikem biotopù a zásahem do biotopù. Péèe o druh: Evidence a ochrana rozmnožovacích míst, vyhlašování územní ochrany lokalit s perspektivními populacemi, budování nádrží vhodné velikosti na místech, kde dnes vìtší vodní plochy chybí nebo jako náhrada za místa s chovem dravých ryb èi kachen. Konkurz MÌSTO ŠENOV IÈ vyhlašuje KONKURZ na funkci øeditele Mateøské školy Šenov Mìsto Šenov v souladu s 166 odst. 2 zákona è. 561/ 2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném vzdìlávání (školský zákon) a v souladu s 3 vyhlášky MŠMT ÈR è. 54/ 2005 Sb., o náležitostech konkurzního øízení a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurz na obsazení funkce øeditele: Mateøská škola Šenov pøíspìvková organizace, IÈ: Pøedpokládaný nástup do funkce: Požadavky: ukonèené vzdìlání a praxe podle zákona 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmìnì nìkterých zákonù; znalost problematiky øízení školství a školských pøedpisù; obèanská a morální bezúhonnost. Písemnì zašlete: pøihlášku (uveïte kontaktní adresu, telefon, pøípadnì ); ovìøené kopie dokladù o dosaženém vzdìlání; strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamìstnáních a odborných znalostech a dovednostech; èestné prohlášení o plné zpùsobilosti k právním úkonùm; koncepci rozvoje pøedškolního zaøízení (max. 5 stran strojopisu); výpis evidence rejstøíku trestù (ne starší tøí mìsícù) nebo doklad o jeho vyžádání; lékaøské potvrzení o zpùsobilosti k vykonávaní funkce øeditele. Ke konkurzu budou pøijaty pouze pøihlášky doložené kompletními doklady s vlastnoruèním podpisem u- chazeèe. Pøihlášky podejte do 30. dubna 2008 na adresu: Mìstský úøad Šenov, správní odbor, Radnièní nám. 300, Šenov. Obálku oznaète heslem: NEOTVÍRAT KONKURZ- NÍ ØÍZENÍ 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008

5 Problém s pitnou vodou v èásti Lapaèka Ve ètvrtek 3. dubna byla pøerušena dodávka pitné vody z místního vodovodu Šenov Lapaèka. Tato situace nastala v dùsledku poškození vodovodního øadu v trase podél ul. rýdecká, pøi provádìní zemních / výkopových prací majitelem sousední nemovitosti. Z poèáteèních zjištìní a informací vyplývalo, že pøerušení dodávky pitné vody z vodovodu bude déletrvající. O problému a zámìrech, jak vzniklé nepøíjemnosti v zásobování vodou budou provizornì øešeny, byli jednotliví odbìratelé informováni letáèkem. Prvotním opatøením bylo zajištìní u SmVaK cisterny s vodou, která pojíždìla po ul. rýdecká a Mìstský úøad informuje / Kultura umožnila obèanùm vytvoøit si alespoò minimální zásobu pitné vody. Dalším opatøením mìlo být dodání balené vody pro každé odbìrné místo podle uzavøených smluv o dodávce vody z vodovodu, pøípadnì další dodávky vody cisternami. Velkým úsilím provozovatele, MìPOS Šenov, s pøispìním SmVaK, se prùbìžnì realizovanými opatøeními podaøilo doplnit zásoby vody ve vodojemu a po nezbytných technologických krocích v podveèerních hodinách téhož dne vodovod zprovoznit a obnovit dodávku pitné vody do sítì a odbìratelùm. Proto již nebylo potøebné pøistoupit k dalším plánovaným opatøením k zajištìní náhradního zásobování vodou. Oèkování psù proti vzteklinì Obecná povinnost oèkování psù proti vzteklinì je dána zákonem o veterinární péèi. Pro aplikaci každé dávky oèkovací látky musí být použita nová jehla. Oèkování provede MVDr. Miklík Jaromír, Havíøov-Suchá. Cena: 90, Kè za oèkování jednoho psa. Datum oèkování: Místo oèkování: Hod.: (støeda) ZUŠ /Zám. park/ Podlesí /u transf./ V Družstvu /býv. obch./ Lapaèka Volenství Škrbeò /u obch./ (pátek) ZUŠ /Zám. park/ Nálezy Na správní odbor MìÚ byly odevzdány nalezené hodinky. Nález je možno vyzvednout na podatelnì MìÚ. KAM za kulturou, zábavou a sportem OD 15. DUBNA DO 15. KVÌTNA 2008 ŠENOV Knihovna & Šenovské muzeum Do probíhá výstava paní B. Tománkové, mladé a nadìjné výtvarnice, která maluje technikou zvanou enkaustika. Enkaustika je znovuobjevená antická technika malování horkým voskem. Díky moderní technologii se nyní otevøela široké veøejnosti a patøí k úžasným kreativním formám malíøství. Šenovské muzeum srdeènì zve své pøíznivce dne v hod. na vernisáž výstavy výtvarného oboru Základní umìlecké školy Viléma Wünsche v Šenovì. Výstava bude probíhat do Pozvánka k sousedùm VRATIMOV Kulturní støedisko hod. pohádka o Popelce Mystery of the dance legendární irská taneèní skupina HAVÍØOV Kulturní dùm P. Bezruèe až výstava Greta Valentová - Monsberger obrazy a keramika hod. Picasso hrají Milan Kòažko a Vilma Cibulková hod. Banánová velryba aneb nové show Haliny Pawlovské Kulturní dùm Radost hod. Veèer s Yvonne Pøenosilovou koncert až výstava Karel ukala, obrazy umìní dávných èasù hod. W. A. Mozart a jeho èeští souèasníci komorní koncert Kulturní dùm Leoše Janáèka až výstava Peking v pøípravách na LOH RÝDEK-MÍSTEK Muzeum Beskydy Výstavy S vùní tabáku výstava seznamuje s historií dýmek, kuøáckých potøeb a tabáku u nás a ve svìtì. Výstava potrvá do M Salon 2008 výstava umìlcù rùzných výtvarných oborù a rozlièných stylù. Výstava potrvá do n i letos budeme v Šenovì vítat jaro hudbou? Již po nìkolik let poøádá Mìsto Šenov v šenovském Chrámu Prozøetelnosti Boží Jarní koncert, na kterém se scházejí pøíznivci varhanní hudby a zpìvu. Letošní jarní setkání s hudbou pøipadne na 16. dubna v Víte, že...? hod. a vystoupí zde varhaníci ze ZUŠ E. Runda z Ostravy, dìti ze ZŠ Šenov a ženský pìvecký sbor Canticorum z Havíøova. Pøijïte do naší Perly Slezska naslouchat tomuto krásnému umìní. Srdeènì zve starostka paní Darja Kuchaøová Mgr. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 5

6 Dne probìhla na magistrátu Ostravské radnice vernisáž výstavy Sokolové republice, která byla uspoøádána u pøíležitosti 90. výroèí vzniku Èeské republiky. Na slavnostním zahájení slavnostnì promluvili k poèetnému davu primátor mìsta Ostravy Petr Kajnar, starosta mìstského obvodu Moravská Ostrava Miroslav Svozil a jednatel župy moravskoslezské br. Josef Pøibyl, Spoleèenská rubrika Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 Kultura Probìhla vernisáž Sokolové republice kteøí vyzdvihli historickou a souèasnou úlohu Sokola v naší zemi. V rámci vernisáže vystoupili se svými skladbami Vítkovští Sokoli a dvojice taneèníkù ze souboru Odra. Vlastní výstava je v podání autorských dìl Bohumíra Roubala, Miroslavy Rychtáøové, Olgy Bubeníkové, Jaroslava Vilíma a našich šenovských obèanek paní Bohumily Slívové V mìsíci dubnu 2008 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: ZDENÌK BASTL VLASTISLAV BLAŽEK RANTIŠKA DVOØÁKOVÁ LIBUŠE GALIÈÁKOVÁ IVAN GE ERT OTA CHWISTEK ŠTE AN JANITOR OLGA JAROŠÍKOVÁ MARCELA KAÒOKOVÁ JAROSLAV KLIMŠA LADISLAV KOŠ ÁL BEDØIŠKA KRIVÈÍKOVÁ JIØÍ KVITA ANNA MIŽIÈOVÁ JIØINA MOKROŠOVÁ JANA NEKORANIKOVÁ JIØÍ NÌMEC MARCELA NOSKIEVIÈOVÁ OTTO PASTRNIAK MIROSLAV PAVLAS DANUŠE PÌGØIMONOVÁ RUDOL POHLUDKA RUDOL PORVOL EDUARD SKULINA JURAJ TKÁÈ VLASTIMIL TOMIS ZDENKA TRNKOVÁ PAVEL VINOVSKÝ LUDMILA VIŠINKOVÁ ALOIS VOLNÝ STANISLAV WOZNICA VÁCLAV ZETTLITZ Diamantovou svatbu oslaví dne manželé MARGITA a MILOŠ GRYMOVI Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost. Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA ANNA OKENICOVÁ, JAKUB MACEÈEK, DAVID HRDLIÈKA, TEREZA HARAŠÍMOVÁ, MARTINA ŠKUTOVÁ, KAROLÍNA A DENISA GRYMOVY, LUKÁŠ VRÁNA, ANNA KARASOVÁ. K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE a Ivy Tøískové. Výstava nebyla tématicky koncipována a vystavující pøedstavili svou ruèní tvorbu, které se vìnují ve svém volném èase. Výstava malby, perokresby a palièkovaných dìl je uspoøádána ve vestibulu ostravské radnice a potrvá až do 18. dubna. Dìkujeme poèetným šenovským pøíznivcùm za úèast a pøízeò sokolskému hnutí. Knihovna & Šenovské muzeum Také letos se naše organizace úèastnila mezinárodní akce Noc s Andersenem. Spolu s námi knihovnicemi pøenocovalo u nás také 18 dìtí z øad našich ètenáøù. Pro dìti byl pøipraven zajímavý program, který svou návštìvou zpestøili manželé Poláèkovi se svými povìstmi a také takøka pùlnoèní strašidelná výprava na místní høbitov za bájným hrabìtem Drákulou. Všem se nám akce moc líbila a tìšíme se už na další roèník. Všechny ètenáøe zveme k návštìvì knihovny, kde jsou pro vás pøipraveny nové knihy, a také k návštìvì muzea. PALAS DANCE CUP 2008 Dne 26. dubna 2008 probìhne na 2. ZŠ ve rýdku (na ulici J. Èapka 2555 u Intersparu) Mezinárodní taneèní soutìž show dance. Soutìž bude zahájena v 11 hodin a úèast pøislíbili hosté a taneèníci z polského Namyslova, Strumìnì a také z Ukrajiny. Všichni jsou srdeènì zváni. LUDMILA KULHÁNKOVÁ, ALENKA BARUÈÁKOVÁ, MARIE SYSLOVÁ, OTAKAR HROMEK, MARIE HROMKOVÁ, VÁCLAV TYMÈÍK, VÌRA ONDRUŠKOVÁ, MÁRIA VÁCLAVKOVÁ, RANTIŠKA KOŠ ÁLOVÁ, ANNA GROCHOLOVÁ, LIBUŠE STOŠKOVÁ, JARMILA DALIHODOVÁ. Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel.

7 ADRA ADRA je humanitární organizace, která poskytuje pomoc lidem na celém svìtì v tìžkých životních situacích a pøi živelných katastrofách. V minulých letech pomáhala napø. dìtem v Bangladéši, pøi rekonstrukci škol v Indonésii, pøi likvidaci nièivých následkù zemìtøesení v Pákistánu a mnoha dalších zemích. Žáci naší školy se aktivnì úèastnili finanèní sbírky poøádané touto organizací. Skupinky žákù 8. a 9. tøíd ze ZŠ Šenov patøily ve svém okolí k nejlepším. Celkovì v oblasti Šenova a Havíøova se podaøilo vybrat èástku , Kè, což je v prùmìru 3 900, Kè na skupinu. Jako vùbec nejlepší byla vyhodnocena žákynì Školství Základní škola Šenov informuje 8.A tøídy Adéla Ryšková za celkový pøístup k celému projektu. ZEMÌPISNÁ OLYMPIÁDA Výborného umístìní dosáhl žák 6.B tøídy rantišek Sládek, který se v okresním kole této soutìže ve velké konkurenci všech ostravských škol a gymnázií umístil na celkovém 7. místì. SOUTÌŽ SUDOKU Do této luštitelské soutìže se pøihlásilo celkem 36 žákù tøíd. Žáci øešili SUDOKU v èasovém limitu. Nejlepší ze tøíd: 1. Petra Szegényová, 2. Ilona Strejcová, 3. Nikol Canincová; z tøíd: 1. Zuzana Hurtová, 2. Michaela Szegényová, 3. Veronika Gazdíková. Pøichází 1. máj Svátek práce 1. máj je v naší zemi trvale zapsán jako svátek lásky a nepøeválcuje ho ani z ciziny dovezený sv. Valentýn. Dlouhá léta a dalo by se øíci staletí je však také Svátkem práce a také byl tzv. dovezen z ciziny a letos tomu bude právì 120 let, kdy 1. kvìtna 1888 probìhl v USA první celostátnì slavený Svátek práce. O rok pozdìji pak byl pøijat na návrh francouzských socialistù 1. kvìten za Mezinárodní den boje za osmihodinovou pracovní dobu a Svátek práce. SPORTOVNÍ SOUTÌŽE V obvodním kole žákovských soutìží ve volejbalu nás v Ostravì-Michálkovicích reprezentovala družstva starších dívek i chlapcù. Obì družstva zvítìzila a postupují do okresního kola. Dìvèata rovnìž po celý rok hrají soutìže mìstského pøeboru v Ostravì, kde jsou v silné konkurenci ostravských klubù celkovì na 3. místì. Družstvo dívek na fotografii Zleva nahoøe: Kovalová, Cielecká, Kozubková, Bojtošová, Maslonková; dole zleva: Prýmusová J., Kièmerová, Prýmusová M. V jídelnì ZŠ na Radnièním námìstí v Šenovì probìhla v odpoledních hodinách ojedinìlá akce Beseda o školním stravování s následnou prohlídkou novì vybavené kuchynì a ochutnávkou nìkolika jídel. Vedoucí jídelny pí Kuèerová se rozhodla nám ukázat, že díky novým technologiím se dá i pøi velkém poètu strávníkù sestavit kvalitní jídelníèek. Pøi jeho tvorbì musí dodržovat nejen správnou skladbu potravin a kalorickou hodnotu, ale celý kolektiv kuchaøek se snaží o to, aby se dìti seznámily i s ménì tradièními jídly a aby jim samozøejmì i chutnalo. Bohužel se nás zvìdavých (i pøes pozvánku v Obìžníku) sešly jen necelé dvì desítky. Po krátkém teoretickém povídání jsme mìli Bájeèná exkurze V turnaji ve stolním tenise se úèastnilo celkem 48 žákù. Vítìzové jednotlivých kategorií: dívky roè. Tereza Drozdová; dívky roè. Tereza Mìsícová chlapci roè. Jan Šebesta; chlapci roè. Petr Horák. LYŽAØSKÝ VÝCVIK Letos naše škola uspoøádala dva lyžaøské výcviky. Pro žáky 4. tøíd na Horní Beèvì a 7. tøíd na Bílé. Snìhové podmínky byly dobré, po celou dobu se pilnì lyžovalo, panovala dobrá nálada a žáci se vrátili spokojeni a nadšeni. možnost projít celou kuchyní a mohli jsme ochutnat nìkolik druhù jídel cizrnové halušky se zelím, tìstovinový salát se zeleninou a výborným dresinkem, lasagne, smažené kuøecí nugety a smaženou rybu pangasius, obojí v klasickém trojobalu. K pití pak èistì pøírodní ananasový džus a lahodný ovocný èaj. Tìžko øíci, co byla nejvìtší mòamka, snad všichni si šli i pro pøídavek. Mnozí z nás chtìli ihned sepsat smlouvu o pravidelném odbìru obìdù. Jménem všech ještì jednou dìkuji všem kuchaøkám i paní vedoucí za èas, který nám vìnovaly, a za ochotu zodpovìdìt všechny naše laické dotazy. Nyní jsem pøesvìdèena, že vìta Ten obìd se zase nedal jíst! v naší školní jídelnì neplatí. Šárka Maceèková SRPDŠ ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 7

8 Letošní zimu jsme mìli co dìlat, abychom stihli absolvovat všechny naplánované akce. Nejdobrodružnìjší z nich byla tøídenní výprava na Vsetínské vrchy, kde jsme bydleli ve staré valašské døevìnici s dobovou pecí, která se celé tøi dny pyšnila hojnou návštìvností našich malých Klubèat. Kromì toho, že se na dominantì našeho výletu spalo, povídalo, hrálo a vaøilo, tak se také sušily všechny nitky, které na nás po procházce zasnìženými pìšinami nezùstaly suché. V Malé Klubce v lednu, v únoru ani v bøeznu nebyla o netradièní schùzky nouze. Boj o Majdorùv meè, do jehož tajemství nás zasvìtil sám Lord Majdor se svou chotí, vyhrál Adam Lipina. Toto historické klání vystøídalo napínavé utkání v Pexesiádì, jehož vítìzkou se stala Eva Bašèíková, Klárka Hulínová a Lucka Hulínová. Po bojích a utkáních bylo tøeba si trochu odpoèinout, proto pøišla vhod schùzka na motivy Líné pohádky od Jana Wericha, která spojením literatury, výtvarné výchovy, pohybových a herních èinností vnesla do Klubky kouzlo dramatické výchovy, která nemálo pøispívá k osobnostnímu, sociálnímu, morálnímu a v neposlední øadì umìleckému rozvoji. V Malé Klubce však není nouze ani o kulturní akce. Kromì toho, že jsme navštívili pøedstavení Kulturního domu v Havíøovì, Pohádky ze starého Øecka, prožili jsme jednu páteèní, prodlouženou, taneèní schùzku v maskách pod názvem Rej šenov- Život ve mìstì Klubka v prvním ètvrtletí ských podzemních skøítkù. Skøetí porotì neuniklo ani zajímavé pojetí masek, které si dìti samy vyrobily, ani taneèní kreace a úspìchy v drobných soutìžích. Ocenìní za nejskøítkovìjší masky získali, Lucka Hulínová, Štìpánka Holubcová, Markétka Boturová a Viki Zagórski. Nejlepším taneèníkem reje se stal Vojta Polák. V bøeznovém pøedjaøí jsme se vydali na jednodenní výpravu do místního Bobèoku. Bìhem výletu jsme chytali nejen první bronz na naše tváøe, ale také poslední vloèky do vìtrem rozcuchaných vlasù. Naši malí turisté, kterým po výletì zbylo dost sil, se na Velký pátek dostavili do Klubky na velké malování. Barvu jsme mìli všichni až za ušima a celou tu parádu, kterou jsme na zdech klubky vytvoøili, dokonale vykreslovaly úsmìvy dìtí od ucha k uchu. Prostøedí klubovny se nám nyní natolik zamlouvá, že jsme se rozhodli uspoøádat první opravdovou noc v Klubce zvanou Bubušou, takže se máme zase na co tìšit. Ve Velké Klubce jsme se v lednu tìšili z návštìv Divadla Petra Bezruèe v Ostravì, kde jsme shlédli nádherné zpracování Evžena Onìgina a novou autorskou inscenaci Should I stay or should I go. Nekompromisnì nejlepší akcí letošní zimy se stal Klubka ples, který se velmi vydaøil. Nechybìlo bohaté obèerstvení, úsmìvná tombola ani soutìžní program s vyhlášením královny a krále plesu. Další zimní schùzky Velká Klubèata prožila ponìkud pracovnì. Kromì toho, že jsme zdokonalovali naše herní a hráèské dovednosti v oblasti jevištního pohybu a mluvy, zaèínají se naši nadìjní hráèi pøipravovat na další inscenaci, se kterou se znovu pokusí pøedstavit nejen šenovské veøejnosti. Jak o Malé, tak o Velké Klubce se mùžeme zmínit ještì mnoha øádky, pøijmìte tedy pozvání na naše webové stránky kde mùžete mimo jiné shlédnout fotografie ze všech našich akcí. Andrea Štefková Pionýrská skupina Šenov Velikonoèní prázdniny s námi dìti strávily na horách. Jak se tam mìly, zjistíte z fotografií na našich stránkách První den nás ještì zastihl sníh, ale to nám velikonoèní náladu nepokazilo. Malovali jsme vajíèka a pletli karabáèe. Svou zruènost si dìti vyzkoušely v uzlaøské regatì a neminul je ani azimutový závod, na kterém hledaly malovaná vajíèka. Vajíèka pøedstavovala rùzná povolání, a proto jsme je následnì využili k velikonoènímu divadlu pohádek z vlastní tvorby. V nedìli si holky vyzkoušely pomlázku z druhé strany s karabáèem v ruce, ale kluci se po návratu domù nenechali zahanbit a v pondìlí dopøáli holkám tradièní pomlázku. Tìšíme se na další akce s vámi. Za PS ŠE- NOV Kubinová Vìra. Šenovští hasièi oslaví 100 let Sbor dobrovolných hasièù mìsta Šenova oslaví dne 26. dubna 2008 sto let své existence. Ten, kdo se jen trochu blíže zajímal o naše hasièe, ví, kolik to bylo starostí, obìtavosti a v neposlední øadì èasu, než vznikl sbor takový, jaký ho známe dnes, který dnes vyjíždí pomáhat tìm, které navštívil zhoubný požár nebo jiné neštìstí. Slovy nelze popsat, kolik úsilí bylo vynaloženo pøi zdolávání nièivých živlù, kolik potu se prolilo pod pøilbami hasièù a v mnoha pøípadech i mozoly ozdobily pracovité ruce, které pomáhaly tìm, kteøí trnuli v hrùze a beznadìji. Všechny vás srdeènì zveme 1. kvìtna na den otevøených dveøí, který se bude konat ku pøíležitosti sta let od založení sboru. Budeme vás èekat od 8.00 hod. Zároveò probìhne nábor (pokraè. na str. 9) 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008

9 Tak jako je s Vánocemi spojena Tøíkrálová sbírka, bìhem Velikonoc na nás z každého rohu mrká kuøe se záchranným kruhem ze sbírky Pomozte dìtem. A také skauti a skautky se ke všem, kteøí se snaží pro dìti nìco udìlat, pøidávají. Naše klubovna se tak promìnila v malou kuøecí farmu, kde se nìkolik pátkù po sobì líhla kuøátka ze skoøápek a vaty, z vlnité lepenky na zapíchnutí do kvìtináèe i velké kuøe z kartonu, aby nás potom v akci bylo dobøe vidìt. Aby se kuøata líbila ještì více, posadily jsme je do košíkù se senem a ošatek s ubrousky, a zbývalo už jen domluvit, kdo který den pùjde s kuøátky na trh. Mohly jsme vyrazit. V nedìli po mši a v pondìlí odpoledne jsme byly v Šenovì, ve støedu a ètvrtek potom v Havíøovì. To bylo právì v týdnu pøed Velikonocemi, v dobì oné velké snìhové vánice, která na Zelený ètvrtek nadìlala tolik potíží na dálnici, takže venku se zrovna mnoho lidí neprocházelo, a když už, tak si hodnì rychle rozmysleli, jestli se u nás chtìjí zastavit, vytáhnout ruku z vyhøáté kapsy a vybrat si jedno kuøátko. Ale i pøes všechny komplikace jsme pro sbírku Pomozte dìtem získaly pøes 600 padesátníkù, 12 desetikorun, 62 dvacetikorun, 26 korun, 31 padesátek, 48 dvoukorun, a považte, byly i nìjaké stovky a dvoustovky! Takže dohromady to bylo právì 6169 Kè!!! Všem, kteøí nám pomohli a pøispìli, moc dìkujeme my i dìti, kterým získané penízky pomohou! Život ve mìstì Velikonoèní skautské kuøátko IVANÈENA 2008 Tradièní putování k mohyle pod vrcholem Lysé hory bude opìt nejbližší sobotu svátku sv. Jiøí letos tedy 26. dubna. Zveme všechny skauty i neskauty, aby vyrazili a pøidali se ke všem, n Smažení vajeèiny V sobotu dne se uskuteèní v Domì zahrádkáøù a pøilehlém areálu tradièní Smažení vajeèiny. Zaèátek akce v hod. Zároveò bude ochutnávka vín s možností nákupu od fa Vinotéka Marek. Srdeènì jsou zváni i ostatní spoluobèané. n Sdìlení Rozhodnutím schùze výboru ZO dne bylo zrušeno moštování v budovì DZ vzhledem k nevyhovujícím hygienickým podmínkám a zastaralému zaøízení pro moštování. Moštování bude zajiš ovat ZO ÈZS Václavovice na základì dohody i pro èleny ÈZS Šenov za sníženou cenu. O termínech, cenách a kontaktech budete vèas informováni v obìžníku a vývìsních skøíòkách. Vzhledem ke zrušení moštárny nabízí ZO ÈZS k odprodeji moštovací zaøízení, které se skládá z drtièe ovoce a lisu. Možnost prohlídky zaøízení v DZ prac. Vinotéky. Zaøízení bude prodáno nejvyšší nabídce, která bude podána do na adresu ÈZS a zákl. org. Šenov, Tìšínská 332 Písemnì s oznaèením MOŠTÁRNA. n Výstavy 2008 Výbor ZO ÈZS v Šenovì pøipravuje pro letošní rok výstavy k 10. výroèí jme- kteøí se k mohyle vydají! Více o programu, èasovém harmonogramu celého dne i posilových spojích najdete na Za 2. oddíl skautek a svìtlušek ELMANO Šenov Alžbìta Kyšková. Zahrádkáøi informují nování Šenova mìstem a 45. výroèí založení ZO. Tyto výstavy jsou pøipravovány se Zahr. uèilištìm Klimkovice a jinými zájmovými organizacemi. Dne u pøíležitosti Dìtských radovánek se uskuteèní výstavka ÈZS, kde budou pøedvedeny ukázky vazeb žákù SOU, zajištìn prodej výpìstkù SOU a dalších, budou vystaveny fot. práce žákù ZŠ a výkresy na téma Život na zahradì. Dále se u pøíležitosti Jarmarku dne uskuteèní výstava ÈZS ve dnech se zamìøením na pìstování kvìtin, ovoce a zeleniny, kdy rovnìž budeme spolupracovat s SOU Zahradnickým. Na této výstavì budou výpìstky èlenù ÈZS, SOU a dalších organizací a osob. Této výstavy se mùžete zúèastnit i v pøípadì, že se chcete pochlubit svými výpìstky. Proto již nyní je tøeba na toto myslet a s pìstováním zaèít. Další informace o výstavách bude v pøíštích èíslech Obìžníku. Rovnìž v období pøed vánocemi chceme uskuteènit výstavku vazby, Betlémy, vánoèní zvyky, výšivky, ozdoby a jiné. Pøivítáme Vaše námìty a možnosti spolupráce na tel Za výbor ZO ÈZS Lampart Jan. Šenovští hasièi oslaví 100 let (pokraè. ze str. 8) nových èlenù do výjezdové jednotky. Podmínkou pro pøijetí vìk nejménì 17 let a hlavnì chu se aktivnì zapojit na chodu jednotky. Více informací na cz Pomáhat mùže každý Celostátní sbírka ADRY se konala 18. a na území ÈR na pomoc lidem v krajní nouzi. Vybrané prostøedky pomohou ve tøech oblastech: Pomoc obìtem pøírodních katastrof a válek; Rozvojová pomoc, obnova škol, podpora vzdìlání Indie od roku 2007; Pomoc v regionech. Jedna tøetina této sbírky jde na postižené, SANTÉ v Havíøovì, na úpravu bydlení, pomoc osamostatnit se a zaøadit do spoleènosti. Sbírka probíhala v Havíøovì, v Šenovì a Vratimovì. Celkem bylo vybráno Kè. Podìkování náleží všem za každý finanèní obnos, i tìm, kteøí pomohli jakýmkoliv zpùsobem pøi realizaci sbírky. Dìkuji vedení jednotlivých škol za uvolnìní žákù na sbírku. Žákùm zúèastnìným na sbírce ze Šenova, Václavovic, Datynì a okolí náleží pochvala, že i pøes nepøíznivé poèasí splnili svìdomitì svùj úkol. Pokud máte zájem o informace o èinnosti ADRY, využijte internetových stránek ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 9

10 Nordic Walking to není jen chùze s hùlkami Jistì jste se již pøi svých toulkách po kraji setkali s lidmi používajícími pøi chùzi speciální hùlky. Jejich pohyb, spíše než chùzi pøipomíná bìh na lyžích. Nemyslete si, není to zase jen nìjaký módní výstøelek. Podle lékaøù a fyzioterapeutù tento zpùsob chùze má celou øadu pøíznivých úèinkù na naše zdraví. Pøi dodržení správné lokomoce pohybu použijeme až 90 procent svalù, které máme v tìle. Díky používání holí zapojujeme pøi chùzi podstatnì intenzivnìji horní polovinu tìla, èímž dochází k uvolnìní pletence ramenního, ale hlavnì výraznì Sport Nìco pro zdraví odlehèíme kloubùm kotníkù, kolen a kyèlí. Chùze se pak stává snazší a rychlejší, což ocení hlavnì lidé s rùznými zdravotními problémy a s nadváhou. Když jsme u té nadváhy, podle našich poznatkù, tím že u Nordic Walking používáme více svalù, dochází i k daleko vìtšímu spalování kalorií než pøi bìžné chùzi. Spalování kalorií je u každého z nás jiné, proto zde nechci udávat nìjaké nepøesné údaje. aktem, a to ovìøeným, je, že pøi intenzivnìjším NW je výdej energie oproti rekreaèní chùzi vyšší o %. To znamená, že spalujeme kalorií jako u kondièního bìhu, bez toho, že bychom pøehnanì zatìžovali klouby nohou. Dalším pro nás pøekvapivým zjištìním bylo, že pøi testování tohoto pohybu dochází k rychlejšímu zvýšení tepové frekvence a vlastnì po celou dobu chùze jsme se pohybovali v rozmezí støední, tzv. fitness zóny, která je pro hubnutí tou nejpøíznivìjší. Bližší informace na Pozvánky na akce Sokola Šenov Sokol Šenov vás srdeènì zve na Jarní výlet na kolech. Sraz od hod. na Radnièním námìstí Klidová zóna. Délka trasy do 20 km. Úèast na vlastní nebezpeèí. Zveme vás také na tradièní Pochod Olgy Kaèorové sejdeme se u klubovny na Staré škole pod kostelem, prezentace od hod. Akci poøádáme u pøíležitosti 10. výroèí jmenování mìsta Šenova, pùjdeme po trase šenovské nauèné stezky. Srdeènì zveme všechny pøíznivce dobré party, kamarády a turisty, kteøí se s námi projdou probouzející se jarní pøírodou. Pochod kolem Václavovic a cyklojízda Slezská brána Obec Václavovice, Klub èeských turistù Horní Datynì a Oborová zdravotní pojiš ovna zvou všechny pøíznivce turistiky a cyklistiky na 22. roèník Pochodu kolem Václavovic a Cyklojízdu Slezská brána ve ètvrtek 1. kvìtna Start je v hod. u Obecního úøadu Václavovice, cíl v místì startu. Pìší trasy: 18 km pro mládež a 10 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 dospìlé, 5 km pro rodièe s malými dìtmi. Cyklojízda: 20 a 50 km. Startovné je dobrovolné. Obèerstvení v cíli zajištìno. Mládež do 15 let na kole v doprovodu dospìlých osob. Úèast na vlastní nebezpeèí. Rybáøské závody na rybníku Odona Urbance Místní skupina Èeského rybáøského svazu v Šenovì poøádá na poèest 10. výroèí založení mìsta Šenova rybáøské závody dospìlých dne 26. dubna 2008 na rybníku Odona Urbance v Šenovì. Zahájení je v sobotu v 6.00 hod. Místenky se prodávají na rybníku v pátek od do hod. a v sobotu od 5.00 hod. Mìøení zneèištìní ovzduší Mobilní mìøicí stanice zùstává i v mìsíci dubnu u nás a pokraèuje v mìøení zneèištìní ovzduší. Po skonèení celého cyklu mìøení, tj. od druhé poloviny února 2008 do konce dubna 2008 (pøedpokládaný termín ukonèení) budou mìstu poskytnuty a budou zveøejnìny, vèetnì vyhodnocení, ovìøené platné údaje ÈHMÚ Ostrava. I nadále jsou aktuální denní výsledky a stavy zneèištìní ovzduší vždy za uplynulý den na www-stránkách mìsta. Další termín pro mìøení v Šenovì je dohodnut na listopad Startovné je 80 Kè, obèerstvení zajištìno, živí kapøi v kole štìstí. V nedìli 27. dubna pak pokraèují rybáøské závody dìtí a mládeže do 15 let od 8.00 hod. Ceny pro úèastníky zajištìny. Soutìže se mohou zúèastnit i dìti, které nejsou organizovány v rybáøském svazu. Zve výbor místní skupiny rybáøského svazušenov.

11 Sport / Inzerce Pøehled akcí konaných v areálu SKL Lapaèka Šenov Datum Den Druh akce nedìle Lukostøelecké závody støeda Stavìní máje, tradièní fotbalové utkání ženatí v. svobodní, veèerní posezení nedìle Lukostøelecké závody ètvrtek Lukostøelecké setkání starostù euroregionu Beskydy sobota Dìtský den, fotbalové utkání Sever v. Jih o starostovu beèku, kácení máje, posezení u ohnì n Koupím RD nebo stavební parcelu v Šenovì a okolí do 30 km, možno i zadlužený, platím hotovì, za nabídku dìkuji. Tel.: n Nabízím 2 køesla starší, zachovalá, vhodná na chatu apod. Prodám za nízkou cenu, pøípadnì dohodou. Tel.: n Prodám 4 ks litá kola ráfek rozmìr 175/70 R 13, lehká slitina R S po Kè 500, i s pláštìm protektory, vhodné pro avorit nebo Škodu orman. Tel.: n Prodám zachovalá kamna Petr vhodná na chatu, do garáže apod. Cena dohodou. Tel.: n Koupím stavební pozemek velikosti m 2 v Šenovì, èást Škrbeò, Šimška, Lapaèka, centrum. Tel.: n Pronajmu dùm v Petøvaldì u hlavní silnice Ostrava Karviná, vhodný k bydlení i podnikání. Tel.: n Støechaøská firma RAMSES Ostrava spol. s r.o. pøijme stavbyvedoucího, SŠ nebo VŠ vzdìlání stavebního smìru, øidièský prùkaz sk. B. Kontakt: p. Vilkus, tel.: , n Nabízím volné pracovní místo kadeønici a manikérce (nehtová modeláž) v zavedeném kadeønictví v HA-Šumbarku. Tel.: Stanislav ŠEREDA Nordic Walking centrum Šenov tel.: inzerce sobota 21. roèník pochodu Lapaèka Prašivá nedìle Lukostøelecké závody nedìle Lukostøelecké závody sobota otbalový turnaj v malé kopané nedìle otbalový turnaj v malé kopané staré gardy nedìle Lukostøelecké závody nedìle Lukostøelecké závody sobota Mistrovství ÈR žactva v terénní lukostøelbì s mezinárodní úèastí irma SLONKA pøijme 3 vyuèené pracovníky stavebních profesí do trvalého pracovního pomìru. Informace: Stolaøství Slonka, Šenov, Petøvaldská 486, pí Chovancová, tel.: od 6.30 do hod. Dne v hod. si položením kvìtin u Pomníku padlých pøipomeneme výroèí osvobození mìsta Šenova. Obèany a spoleèenské organizace zve MO KSÈM Dìkujeme všem pøíbuzným a známým, kteøí se pøišli rozlouèit s paní Ludmilou Kulhánkovou Rovnìž dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary. Zarmoucená rodina ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/

12 Pro naše tuzemské i zahranièní klienty hledáme pozemky, rodinné domy i komerèní objekty Solidní jednání. Veškerý právní servis zdarma. Nabídnìte: , Lubomír Zajíc malby a nátìry dekoraèní omítky sádrokartonáøské úpravy Šenov, Provaznická 216 mobil: Obecní úøad Krásná prodá starou, ale funkèní dobytèí váhu, a to zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Bližší informace na tel. è , MÌSTSKÉ TAXI ŠENOV slaví 10 let vzniku irma Radim Pøeèek dìkuje všem našim zákazníkùm za projevenou pøízeò Kupón na slevu Kupón na slevu 1 jízda 1 jízda 50, Kè 50, Kè kupóny se nesèítají kupóny se nesèítají Platí do Platí do Šenovská Bašta Pizerie u Krteèka KVÌTINÁØSTVÍ Na Volenství vedle potravin l nabídka øezaných kvìtin l výzdoby sálù l vazby svatebních kytic l keramika PO PÁ od 8.30 do hod. SO od 8.00 do hod. Tel.: Srdeènì zveme! Pekárna Bartovice Šárka Lipinová, Šenovská 440/295 Nabízí peèení koláèù pro slavnostní pøíležitosti, oslavy, jubilea. Tel.: , ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , Pùjèky, øešení dluhù a exekucí tel.: OPRAVY TELEVIZORÙ Prodej a montáž SET TOP Boxù pro pøíjem digitálních programù Jaromír Pìtrášek, Petøvald, ul. Ráèkova 653 Tel.: , mobil Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starostka Mgr. Darja Kuchaøová, místostarosta Ing. Jan Blažek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2008 Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí ètenáøi, nejspí e napovìdìl,

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více