Smrnice správné klinické praxe vydané Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci"

Transkript

1 ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO Contract Research Organisation = smluvní výzkumná organizace Zadavatel mže penést nkteré nebo všechny své povinnosti i funkce, vztahující se ke klinickému hodnocení, nebo jejich ást na smluvní výzkumnou organizaci. Konená odpovdnost za kvalitu a ucelenost údaj získaných z klinického hodnocení zstává vždy na zadavateli. Smluvní výzkumná organizace by mla mít zaveden systém zabezpeování a kontroly jakosti Souhrn údaj o pípravku - SPC Summary of Product s Characteristics Souhrn údaj o pípravku u pípravk registrovaných v R a použitých v souladu s rozhodnutím o registraci Investigator s Brochure (IB) Soubor informací pro zkoušejícího Case Report Form - CRF Formulá pro individuální záznamy subjekt hodnocení. Formuláe, do kterých jsou zaznamenávány zdravotnické údaje a které jsou následn odesílány zadavateli. Adverse Event - AE Nežádoucí píhoda Nežádoucí píhodou se rozumí jakákoli nepíznivá zmna zdravotního stavu postihující pacienta nebo subjekt klinického hodnocení, který je píjemcem léivého pípravku, i když není známo, zda je v píinném vztahu k léb tímto pípravkem. Pojem nežádoucí píhoda souhrnn oznauje veškeré situace, kdy dojde k nepíznivé zmn zdravotního stavu. Používá se jen do té doby, dokud nelze vyslovit alespo podezení na to, že danou nepíznivou zmnu zdravotního stavu mohlo zpsobit podání konkrétního léivého pípravku i pípravk (vetn placeba). Protože takové podezení nelze vyslovit zejména v podmínkách zaslepeného klinického hodnocení (zkoušející neví, co pacient užívá), používá se pojem nežádoucí píhoda zdaleka nejastji práv v klinickém hodnocení.

2 Adverse Drug Reaction - ADR Nežádoucí úinek léivého pípravku Nežádoucím úinkem léivého pípravku se rozumí nepíznivá a nezamýšlená odezva na jeho podání, která se dostaví po dávce bžn užívané k profylaxi, léení i urení diagnózy onemocnní nebo k obnov, úprav i jinému ovlivnní fyziologických funkcí; v pípad klinického hodnocení léivých pípravk jde o nepíznivou a nezamýšlenou odezvu po podání jakékoli dávky. Nežádoucí úinek je pojem, který implikuje jistou míru kauzality. V klinickém hodnocení jde o nežádoucí píhodu, u které je možno vyslovit podezení na kauzální vztah k uritému léivému pípravku i více pípravkm, jichž bylo ve studii použito. V zaslepeném klinickém hodnocení lze použít pojem nežádoucí úinek až po odslepení pípadu Serious Adverse Event - SAE Závažná nežádoucí píhoda Závažnou nežádoucí píhodou se rozumí taková nežádoucí píhoda, která má za následek smrt, ohrozí život, vyžaduje hospitalizaci nebo prodloužení probíhající hospitalizace, má za následek trvalé i významné poškození zdraví i vznik pracovní neschopnosti, nebo se projeví jako vrozená anomálie i vrozená vada u potomk, a to bez ohledu na použitou dávku léivého pípravku Serious Adverse Drug Reaction - SADR Závažný nežádoucí úinek Závažným nežádoucím úinkem se rozumí takový nežádoucí úinek, který má za následek smrt, ohrozí život, vyžaduje hospitalizaci nebo prodloužení hospitalizace, má za následek trvalé i významné poškození zdraví i vznik pracovní neschopnosti, nebo se projeví jako vrozená anomálie i vrozená vada u potomk. Závažný nežádoucí úinek je definován výtem svých dsledk i projev, které se explicitn považují za závažné. V pípad, že nežádoucí úinek vede ke vzniku pracovní neschopnosti, i k jinému významnému omezení bžných denních aktivit jedince, je považován za závažný. Pracovní neschopnost se adí do skupiny significant incapacity or disability v piloženém pekladu CIOMS formuláe jde o závažné omezení aktivity. Pokud však není pracovní neschopnost posouzena jako související s hodnoceným léivým pípravkem, nejde o nežádoucí úinek tohoto pípravku vbec. Unexpected Adverse Drug Reaction - UADR Neoekávaný nežádoucí úinek léivého pípravku Neoekávaným nežádoucím úinkem léivého pípravku se rozumí takový nežádoucí úinek, jehož povaha nebo závažnost nebo dsledek jsou v rozporu s informacemi uvedenými v souhrnu údaj o pípravku u registrovaného léivého pípravku nebo jsou v rozporu s dostupnými informacemi, napíklad se souborem informací pro zkoušejícího u hodnoceného léivého pípravku, který není registrován. Neoekávanost je vymezena zejména rozporem s údaji v IB, protokolu nebo SPC. K jejímu stanovení proto nestaí pouhý fakt, že uvedený nežádoucí úinek je nebo není uveden v IB,

3 protokolu nebo SPC. Jde o hodnocení rozporu s informací uvedenou v IB, protokolu nebo SPC, a to v povaze, závažnosti, etnosti výskytu (vzácný versus astý), i dsledku. Píklad: Pokud sekce 4.8 SPC obsahuje pojem mírné alergické reakce, lze anafylaktický šok s následkem smrti oznait za závažný a neoekávaný nežádoucí úinek. Povaha reakce je sice alergická, avšak závažnost a dsledek je v rozporu s tím, co uvádí SPC. Oekávanost i neoekávanost lze stanovit pouze u nežádoucího úinku. U nežádoucí píhody není uren podezelý pípravek, proto ani nelze zjistit, dle jaké informace stanovit neoekávanost. Unexpected Serious Adverse Reactions Závažný neoekávaný nežádoucí úinek musí splovat definici závažného a souasn neoekávaného nežádoucího úinku. Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction - SUSAR Podezení na závažný neoekávaný nežádoucí úinek Annual safety report roní zprávu o bezpenosti Line listing Pehled seznam - nežádoucích píhod, kde je jedna píhoda uvedena na jednom ádku. Randomizovaná studie V oblasti klinického hodnocení je randomizace chápána jako proces náhodného pidlení subjektu hodnocení do terapeutické skupiny. Jediný správný zpsob je takový, kdy je pacientovi, který se stává subjektem klinického hodnocení, pidleno íslo nebo kód a poté je mu aplikována nebo pidlena léba, která je urena pro tento kód a kterou lze zjistit až po pidlení kódu konkrétnímu subjektu hodnocení. Jakýkoliv jiný zpsob, nap. pidlení do léebné skupiny podle data narození, principu sudých a lichých ísel, není pípustný a všechny takové metody jsou statisticky napadnutelné. Dvojit slepá studie Dvojit slepá studie je taková, ve které subjekt hodnocení ani zkoušející nevdí, jakou lébu subjekt dostává. Pokud tato informace není známa pouze subjektu hodnocení, jde o jednoduše slepou studii. Tyto informace nejsou dostupné ani monitorovi, ani data operátorovi, jsou dosažitelné pouze na dvou místech: na stran zadavatele, který má zapeetný centrální kód uložený bezpen, ale dostupn, a u zkoušejícího v míst hodnocení, kde jsou uloženy zapeetné kódy vždy zvláš pro každý subjekt. Tyto kódy lze odslepit jen ve zvláštním pípad a za podmínek pesn popsaných protokolem studie.

4 Dvojit matoucí (double-dummy) studie Pokud je srovnávána léba dvma úinnými látkami, které nevypadají identicky (napíklad jde o kapsle a tablety), používá se v rámci klinického hodnocení technika dvojit matoucího zaslepení. Pacient užívá ob lékové formy, ale jen jedna obsahuje úinnou látku a druhá se maskuje placebem. Placebo v tomto pípad není nelébou, ale maketou. Vyrobí se totiž pípravek, který vypadá naprosto identicky jako úinné léivo, jde ale o placebo, které se užívá spolen s druhým úinným léivem. Kohortní studie Nkterým studiím se na základ jejich významné velikosti íká kohortní. Tyto studie patí obvykle mezi tzv. postmarketingová sledování (PMS = post-marketing surveillance). Jde o anonymní sbr dat pacient, kteí jsou léení sledovaným léivem v podmínkách bžné lékaské praxe, tedy bez diktujících i omezujících podmínek, které mají klinické studie stanoveny ve svých protokolech. Pro PMS tedy nejsou vyžadovány všechny náležitosti jako pro ádnou klinickou studii. V rámci PMS, která nemá intervenní (neboli pacientovi diktující) charakter, se v desítkách center sbírají data od velmi rozsáhlých skupin pacient. PMS nepotebuje schválení státních úad, dokonce ani informovaný souhlas pacient. Paraleln uspoádaná studie Studie, ve které je zaazeno nkolik léebných skupin a subjekt hodnocení je zaazen do jedné z nich a dostává po celou dobu prbhu studie jednu lébu. Zkížené uspoádání studie (cross-over studie) Každý subjekt zaazený do takové studie absolvuje postupn lébu ve všech léebných skupinách, mezi nimiž je zaazeno období bhem kterého vymizí úinek léby pedcházející. Multicentrická studie Je provádna podle jednotného protokolu ve více centrech (klinických pracovištích), tedy více než jedním zkoušejícím. Fáze I klinického hodnocení léiva první podání látky lidským subjektm, * nemají terapeutický cíl, * obvykle se týkají humánní farmakologie, * subjekty jsou dobrovolníci nebo pacienty, * rzné uspoádání: otevené,srovnávací,zaslepené,randomizované,paralelní,zkížené, * obvykle krátkodobé, * malý poet zaazených subjekt,flexibilita protokolu. * tolerance (dávkovací rozmezí, typ nežádoucích úink), * farmakodynamika (vztah dávka/odpov), * fakmakokinetika (absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece, clearance, možná akumulace, biologický poloas, biologická dostupnost

5 Fáze II klinického hodnocení léiva * první/przkumové léebné podání léiva, * bvykle krátkodobé, * malý poet subjekt, * rzné uspoádání, * úzká kritéria/homogenní soubor, * pelivá monitorace. * dávka/dávky a dávkovací režim pro III. fázi, odpov na dávku, * cílová populace, dávkování pi soubžné léb. Fáze III klinického hodnocení léiva * studie potvrzující úinnost/bezpenost léiva na populaci podobné populaci cílové, * velká velikost vzorku, * populace studie blížící se cílové populaci, * multicentrické, * rzné uspoádání, ale obvykle srovnávací s placebem nebo aktivním konkurenním léivem, dvojit slepé, * paralelní. * adekvátní základ pro registraci (potvrdit úinek na široké populaci, v rzných stadiích onemocnní, stanovit profil bezpenosti), * doplnit všechny informace pro oficiální instrukci pro použití. Fáze IV klinického hodnocení léiva * hodnocení léiva v podmínkách bžné lékaské praxe, * po registraci léivého pípravku ve schválené indikaci, * takové studie, které nebyly nutné pro registraci, ale jsou dležité pro optimalizaci použití, * jakékoli uspoádání, ale musí mít validní vdecký cíl, * asto otevené, * minimum omezujících vstupních kritérií, * krátký protokol, krátké záznamové listy, * zkoušející jsou prakticky orientovaní Cíle *srovnání s jinými léivy, *lékové/potravinové interakce, * cost/benefit, *použití v kombinaci s jinými léivy,* *profil bezpenosti, *kvalita života, *otázky vzniklé bhem fáze I až III.

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV přehledový článek DEVELOPMENT AND CLINICAL EVALUATION OF NEW DRUGS David Suchý 1, Milan Hora 2, Jindřich Fínek 3 1 Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň 2 Urologická

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

378/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2007. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. (zákon o léčivech) ČÁST PRVNÍ LÉČIVA HLAVA I

378/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2007. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. (zákon o léčivech) ČÁST PRVNÍ LÉČIVA HLAVA I 378/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007 o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Změna: 124/2008 Sb. Změna: 296/2008 Sb. Změna: 141/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 13 verze 1

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 13 verze 1 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 13 verze 1 VÝROBA HODNOCENÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Tento pokyn je překladem The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4, EU Guidelines

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/20/ES ze dne

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU 5 100 Úvod a základní principy 5 110 Integrita 10 120 Objektivita 10 130 Odborná zpsobilost a ádná pée 11

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více