UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DIZERTAČNÍ PRÁCE Význam vstupního screeningu MRSA u kriticky nemocných na ICU, vliv vstupní pozitivity MRSA na morbiditu pacientů, výsledné ovlivnění terapeutických možností a jejich prevence. MUDr. Martin Voldřich Doktorský studijní program: Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví Hradec Králové 2015

2 ABSTRAKT Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus je sta le jedním z faktoru vy znamne ovlivn ující ch mortalitu kriticky nemocny ch pacientu. Cílem prima rní prevence je jeho c asny za chyt pomocní vstupního screeningu, vy te ru z krku a nosu a jeho mikrobiologicke zpracova ní. Cílem te to retrospektivní kohortove studie je urc it, jak pozitivita vstupního vys etr ení ovlivní dals í hospitalizaci pacienta se zame r ením na morbiditu, mortalitu, de lku hospitalizace a posouzení vstupního stavu pacienta podle sko re APACHE II ABSTRACT Methicilin-resistant Staphylococcus aureus still remains one of the influential factors of criticaly ill patients. The focus of primary preventive action lays in the early screening detection at hospital admission, by oral and nasal smear and its microbiological evaluation. The purpose of this retrospective cohort study is to determine the influence of the positivity of primary MRSA screening on further hospitalisation of criticaly ill patient, focused on morbidity and mortality rate, length of hospital stay and the influence of patient s health status upon admission, based on the APACHE II score, on the set of MRSA positive patients. Klíčová slova MRSA, screening, mortalita, morbidita, de lka hospitalizace, APACHE II, kriticky nemocny pacient, intenzivní pe c e, ICU Keywords MRSA, screening, mortality, morbidity, length of hospital stay, APACHE II, criticaly ill patient, critical care, ICU i

3 Publikační činnost Voldr ich M., Novotny P., Tyll T., Rudis J., Bels a n T., Hedlova D., Stefanova M. Současný pohled na diagnostiku a léčbu amébózy ve světle vlastní kazuistické zkušenosti, Epidemiologie Mikrobiologie Imunologie 3/53 za r í 2014 ii

4 Obsah práce: Úvod Problematika Vlastní teze - 1. hypotéza Vlastní teze - 2. materiál a metody 2.1 SOUBOR 2.2 METODIKA 2.3 DEFINICE 2.4 POJMY 2.5 STATISTIKA 2.6 ETIKA Vlastní teze - 3. výsledky 3.1 SOUBOR 3.2 SCREENING 3.3 NOZOKOMIA LNI KOLONIZACE ZA HOSPITALIZACE NA ICU 3.4 NOZOKOMIA LNI KOLONIZACE PO HOSPITALIZACI NA ICU V RA MCI U VN 3.5 SROVNA NI POPULAC NI CH CHARAKTERISTIK JEDNOTLIVY CH SKUPIN DLE MRSA 3.6 MORTALITA 3.7 HOSPITALIZACE 3.8 APACHE II SKO RE Vlastní teze - 4. diskuze 4.1 SOUBOR 4.2 SCREENING 4.3 KOLONIZACE 4.4 DE LKA HOSPITALIZACE A VLIV PR EDCHOZI HOSPITALIZACE 4.5 VSTUPNI STAV A APACHE II SKO RE 4.6.SOUHRN Zhodnocení cilů a hypotéz Závěr a návrhy pokračování práce a výzkumu Literatura a odkazy iii

5 Úvod Rostoucí incidence za chytu Methicilin rezistentních kmenu Staphyloccocus aureus (da le jen MRSA) v nemocnic ním prostr edí je soudoby m celosve tovy m fenome nem. Jejich pr ítomnost a jimi vyvolane nozokomia lní infekce u kriticky nemocny ch pacientu jes te více zvys ují na roc nost le c by a os etr ovatelske pe c e, zintenzivn ují preventivní rez imova opatr ení, tvor ena pr edevs ím metodami asepse a barie rovou ochranou a vyz adují cílenou antibiotickou strategii u vyvolany ch infekcí. Vys etr ení na pr ítomnost kmenu MRSA je souc a stí vstupního screeningu u vs ech pacientu v kriticke m stavu a s ohroz ení m vita lních funkcí. Zajímalo na s proto, jaky ma vstupní MRSA pozitivita vliv na morbiditu u kriticky nemocny ch pacientu a do jake míry byly tyto vy stupy ovlivne ny preventivními a le c ebny mi opatr eními na nas em pracovis tiv letech strana i

6 Problematika Doporuc ene postupy pro detekci, hygienicko-epidemiologicka opatr ení a eradikaci MRSA vydala ve ts ina sve tovy ch zdravotnicky ch organizací [3,4,5,6], vc. WHO [1] a v C eske republice je jeho variantou metodika Subkomise pro antibiotickou politiku C LS JEP [2]. Infekce vznikle na podklade MRSA a obzvla s ť bakterie mie jsou v porovna ní s Methicilin-citlivy m zlaty m staphylokokem (da le jen MSSA) zatíz eny ve ts í incidencí rena lního a obe hove ho selha ní, dels í ICU hospitalizací, dels í ventilodependencí, ve ts í 30denní mortalitou (53,2 % vs 18,4 %) a ve ts í hospitalizac ní mortalitou (63,8 % vs 23,7 %). Mortalita MSSA se srovna vanou nekolonizovanou skupinou (podle ve ku, dg. a Apache II sko re) je srovnatelna (1,3 %), mortalita MRSA vy znamne zvy s ena (23,4 %), rozdíl atrib. u mrtností signifikantní (22,1 %, p=0,05), coz je vysve tlova no suspektní mens í u c inností ATB kombinace Vankomycin + Teikoplanin v porovna ní s Oxacilinem, nikoli mens í virulencí MRSA kmenu [8]. Prima rním opatr ením je proto vc asna detekce MRSA. Screeningovy m ste rem nosní sliznice, se dar í zachytit 68 % az 88 % kolonizací [15, 16] a pr ida ním ste ru z faryngu se detekce zvy s í o dals ích 12,5 % az 22 % [17]. Takto provedene vys etr ení je navíc nejme ne zate z ující pro zdravotnicky persona l a z hlediska invazivity i pro pacienty [14]. Aktivní screening mu z e zachytit az 91 % MRSA kolonizací, nedetekovatelny ch z kultur odebrany ch podle klinicky ch na lezu. Pouze u 33 % te chto pacientu je MRSA identifikova na z klinicky ch kultur be hem hospitalizace [20]. Dle u daju Evropske síte sledova ní antimikrobia lní rezistence (EARS-Net) z roku 2012 byl v C R MRSA detekova n v 13 % izola tu (n=1611) a tento poc et me l vzestupnou tendenci do roku 2009, kdy kulminoval na 14,6 % izola tech (n=1695) [9]. Dals ím krokem jsou izolac ní a barie rova opatr ení sme r ující k minimalizaci potencia lního pr enosu, kontaminace mezi pacientem a persona lem a mezi jednotlivy mi pacienty. Chirurgicka odde lení by vají nejme ne z 10 % kontaminova ny MRSA. Mezi nejc aste ji kolonizovane lokality patr í na bytek (tj. postel, postranice, stolek, za chod), tlac ítko interimu, karta pacienta, strana ii

7 zdravotnicke vybavení (pumpy, ventila tory) a podlaha [22,23]. V USA v letech byl v ra mci nozokomia lních infekcí MSSA zastoupen 15 % a MRSA 8 % [12]. Mezi dals í opatr ení patr í aktivní screening os etr ujícího persona lu, mytí pacientu antisepticky m my dlem s chlorhexidinem a dekolonizace vc asnou cílenou chirurgickou a ATB terapií [16], ktere sniz ují prevalenci nozokomia lní MRSA. Izolace samotna je prokazatelne nedostatec na. Dobr e nastavena intervenc ní opatr ení mohou prevalenci MRSA sníz it az na 1 % [11,13,19] a aktivní epidemologicky rez im vede ke sníz ení poc tu chirurgicky ch infekcí, pokud je kolonizace MRSA nejme ne 2,5 % [19, 21]. Zda se, z e trvale nosic ství ma be hem hospitalizace ochranny vliv, a bra ní kolonizaci novy mi nemocnic ními kmeny. Tato barie ra je snadno porus ena poda ním ATB. Získa ní a pr enos nozokomia lních kmenu rezistentních na ATB se tedy de je pr eva z ne u pr echodny ch pr enas ec u a trvaly ch pr enas ec u le c eny ch antibiotiky [10]. strana iii

8 Vlastní teze - 1. hypotéza Pacienti jednotek ICU s proka zanou MRSA kolonizací mají zvy s ene riziko vzniku MRSA infekce a jejich celkova mortalita je ve ts í nez u pacientu kolonizovany ch MSSA [34]. Avs ak data, ktera by srovna vala outcome pacientu s pozitivním vstupním screeningem MRSA se skupinou pacientu, u nichz byla MRSA pozitivita vyslovena na za klade zjis te ne nozokomia lní kolonizace, a ktera by uka zala podrobne souvislosti pozitivní kolonizace MRSA zjis te ne vstupním screeningem pr i pr ijetí do zdravotnicke ho zar ízení akutní a intenzivní pe c e, jsou k dispozici jen v omezene mír e. Dostupne pra ce se zaby vají ovlivne ním morbidity, mortality a de lky hospitalizace jiz vzniklou infekcí nebo detekcí MRSA z hemokultur, tedy proka zane bakterie mie. Pr edpokla dají rozvinutí klinicky ch pr íznaku, ktere jsou ve ve ts ine pr ípadu v prostr edí intenzivní pe c e z ivot ohroz ující a mají logicky a prokazatelny vliv na zdravotní stav pacienta a pru be h hospitalizace [35]. Terapie a os etr ovatelsky proces hospitalizovany ch pacientu se zr ejmou kolonizací MRSA jsou da ny doporuc eny m postupem Subkomise pro antibiotickou politiku C SLJEP [33], ktery je v souladu s ve ts inou sve tovy ch zdravotnicky ch organizací [28-32]. Klade zvy s eny du raz na barie rova opatr ení, hygienu rukou, du slednou dezinfekci pouz ity ch pomu cek a pacientske ho prostr edí, c asne pouz ití vhodny ch antibiotik a du slednou dekolonizaci pr ed chirurgicky mi vy kony, c ímz sniz uje s ír ení patogenu a sniz uje poc et pooperac ních komplikací. Pr edpokla da me, z e ve sve tle zna me vysoke atributivní mortality pacientu s MRSA me la zjis te na pozitivita vstupního screeningu vliv na c asne uplatne ní aktivního ochranne ho a izolac ního pr ístupu os etr ujícího persona lu nemocnice souc asne s c asne zavedenou adekva tní antibiotickou terapií a le c ebne preventivními opatr eními. To pozitivne ovlivní morbiditu skupiny MRSA pozitivních pacientu ve smyslu zkra cení de lky hospitalizace pacientu s pozitivním MRSA screeningem v porovna ní se skupinou pacientu s nozokomia lne vzniklou MRSA kolonizací a negativním vstupním screeningem. strana iv

9 Pr estoz e pra ce nesleduje vznik infekcí zpu sobeny ch MRSA, pr edpokla da me, z e vstupní MRSA pozitivita bude vy znamny m faktorem ovlivn ujícím mortalitu nemocny ch a vy s e uvedena opatr ení na ni budou mít jen minima lní vliv. Pr edpokla da me, z e vstupní zdravotní stav, vyja dr eny sko rem APACHE II, byl u obou skupin pacientu, rozde leny ch podle vstupní MRSA pozitivity, podobny a mezi obe ma skupinami nebyly statisticky vy znamne js í rozdíly v pru me rne vy s i sko re. Pr edpokla da me, z e atributivní u mrtnost, urc ena dle vy s e sko re APACHE II, i skutec na u mrtnost obou MRSA pozitivních skupin byla porovnatelna a rozdíly nebudou statisticky signifikantní. Pr edpokla da me, z e rezervoa r MRSA pozitivních pacientu byl ve ts í v nemocnic ním prostr edí nez v mimonemocnic ní komunite, a proto u pacientu, u nichz byla zjis te na pr edchozí hospitalizace, pr edpokla da me c etne js í detekci MRSA vstupním screeningem v porovna ní s pacienty, u nichz nema me pr edchozí hospitalizaci v dostupne m pr edchorobí doloz enu a pr icha zející mi tzv. z ulice. Pr edpokla da me, z e vy sledky z nas eho pracovis te jsou porovnatelne s dostupny mi sve tovy mi daty a c etnosti a lokality detekce MRSA odpovídají soudoby m trendu m zemí OECD. Pr edpokla da me, z e zvy s ena izolac ní a hygienicka opatr ení mají v pr ípade zna me MRSA pozitivity vliv na zdravotní stav kolonizovany ch pacientu a nejedna se pouze o zabra ne ní dals ího s ír ení patogenu. Pr edpokla da me, z e se potvrdí vy znam vstupního MRSA screeningu s prokazatelny m vlivem na morbiditu pacientu v intenzivní pe c i. Cílem pra ce je zjistit do jake míry ovlivn uje vstupní MRSA pozitivita morbiditu a mortalitu pacientu intenzivní pe c e. Srovna va me skupinu MRSA pozitivních pacientu v populac ních charakteristika ch a mortalite s pacienty intenzivního lu z kove ho odde lení, u ktery ch kolonizace MRSA nebyla be hem hospitalizace proka za na. Porovna va me vliv pozitivity vstupního MRSA screeningu, vstupních komorbidit, vyja dr eny ch podle sko re APACHE II, vliv pr edchozí strana v

10 hospitalizace na jednotlive skupiny MRSA pozitivních pacientu, rozde lene podle vy sledku vstupního screeningu. Zjis ťujeme, jak korelují vy sledky získane MRSA screeningem s dostupny mi sve tovy mi daty. Zda byly c etnosti lokalit detekc ních ploch be hem vstupního screeningu a be hem dals í hospitalizace srovnatelne s u daji ve sve tove literatur e. strana vi

11 Vlastní teze - 2. materiál a metody 2.1 SOUBOR Pr edme tem studie jsou pacienti hospitalizovaní na jednotka ch intenzivní pe c e v ra mci Anesteziologicko - resuscitac ního odde lení, pozde ji Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (da le jen ICU) U str ední vojenske nemocnice a Vojenske fakultní nemocnice v Praze (da le jen U VN) v letech ICU ma tr i neza visla odde lení (ICU A, ICU B, RES) a roc ne os etr í pru me rne 800 pacientu. Spektrum pacientu dle ve ku, pohlaví, typu pr íjmovy ch diagno z, de lky pobytu a vstupního APACHE II sko re se v letech vy razne nezme nilo. 2.2 METODIKA Srovna ní populac ních charakteristik, outcome a mortality v ra mci skupiny pacientu hospitalizovany ch na ICU, u ktery ch byla be hem vstupního screeningu nebo pozde ji be hem hospitalizace v U VN zjis te na kolonizace MRSA, a porovna ní morbidity se skupinou pacientu ICU, u ktery ch se kolonizace MRSA neproka zala. Pro zpracova ní analy zy jsme zvolili retrospektivní kohortovou srovna vací studii. Vs echny mikrobiologicky zdokumentovane kolonizovane vzorky byly prospektivne testova ny v partnerske laboratorní spolec nosti Synlab Czech s.r.o. a ohla s eny Odde lení nemocnic ní hygieny U VN. 2.3 POJMY Kolonizace MRSA je stanovena jako mikrobiologicky zdokumentovana pr ítomnost v odebrane m vzorku. Do studie byli zar azeni vs ichni pacienti, kter í me li proka zanou pr ítomnost MRSA alespon v jednom vzorku a souc asne byli hospitalizova ni na ICU. Vzorky v minima lním poc tu dvou kusu byly odebíra ny str edním zdravotním persona lem be hem vstupního vys etr ení na akutní hale Emergency nebo odde lení ICU, na sledne opakovane be hem hospitalizace na ICU, vz dy v ponde lí a c tvrtky a na razove dle aktua lního stavu pacienta. K odbe ru vzorku byly pouz ity sterilní transportní pu dy Amnies nebo sterilní zkumavky. strana vii

12 Standardní odbe rovou lokalitou pr i pr íjmove m vys etr ení byly obe nostrily a patrove oblouky (da le jen krk+nos). Pacientu m se zajis te ny mi dy chacími cestami byl odebíra n vzorek sputa. Odbe r mikrobia lních vzorku se be hem hospitalizace mohl rozs ír it o dals í potencia lne kolonizovane a infekc ní detekc ní plochy, moc, ra nu, odpad z dre nu, hemokultury, konce invazivne zavedeny ch katetru, ste r z perinea nebo vy te r z rekta, lokalitu na ku z i, apod. Stanovení rezistence na Methicilin bylo provedeno v souladu s Doporuc eny m postupem [2] Subkomise pro antibiotickou politiku C SL JEP. APACHE II sko re bylo vypoc teno v souladu s modelem Knause et al. z roku 1985 [24], pomocí algoritmu na stra nce Zaznamena na byla na sledující data: ve k, pohlaví, c as a místo detekce, de lka pobytu na ICU, evidence pr edchozí hospitalizace, pracovis te postintenzivní pe c e, mortalita, APACHE II sko re pr i pr íjmu. 2.4 VÝSTUPY Porovna va me skupinu pacientu, u nichz byla kolonizace MRSA zjis te na vstupním screeningem, se skupinou, kde byla kolonizace MRSA zjis te na be hem hospitalizace. U obou skupin srovna va me data o pr edchozí hospitalizaci, de lku pobytu na ICU, za znam o pr ekladu na jine odde lení nebo pracovis te a mortalitu be hem hospitalizace na ICU a v ra mci U VN. Mortalita mimo U VN není zohledne na vzhledem k nedostatku dat z mimonemocnic ních pracovis ť. Sledujeme, do jake míry ovlivn uje vstupní zdravotní stav pacientu, vyja dr eny sko re APACHE II, morbiditu a mortalitu MRSA pozitivních pacientu, zda predikovana mortalita podle tohoto sko re odpovída zjis te ne c etnosti mortality MRSA pozitivní skupiny, zda se takto vyja dr eny vstupní zdravotní stav pacientu vstupne MRSA pozitivních lis í od vstupního stavu pacientu vstupne MRSA negativních a jak se projevuje na mortalite obou skupin. U obou MRSA pozitivních skupin sledujeme lokality detekce MRSA a jejich c etnost. Vyhodnocujeme získane u daje a srovna va me jejich korelaci s u daji ve sve tove literatur e. Porovna va me c etnosti detekce jednotlivy ch lokalit strana viii

13 mezi skupinami pacientu, rozde leny ch podle vstupní MRSA pozitivity a pr edchozí hospitalizace. Skupinu MRSA pozitivních pacientu porovna va me v za kladních populac ních charakteristika ch s ostatními pacienty ICU, u ktery ch be hem hospitalizace nebyla zjis te na MRSA pozitivita. Jedna se o ve k, pohlaví a mortalitu. 2.5 STATISTIKA Charakteristiky spojity ch prome nny ch jsou uvedeny ve tvaru pru me r ± SD /media n (mezikvartilove rozpe tí ), kvalitativní prome nne jsou tabelova ny v procentech. Pro porovna ní pru me ru (media nu ) c íselny ch velic in byl pouz it dvouvy be rovy t-test (Wilcoxonu v dvouvy be rovy test), pro kategoria lní velic iny chí-kvadra t test dobre shody v kontingenc ní tabulce (v pr ípade pr ílis maly ch oc eka vany ch c etností Fisheru v pr esny test). Pro popis za vislosti u mrtnosti na sko re APACHE II byla pouz ita logisticka regrese. Statisticky test je povaz ova n za vy znamny pro p mens í nez 0, ETIKA Protoz e se jedna retrospektivní studii, pr i níz je srovna va na morbidita pacientu le c eny ch lege artis a podle posledních doporuc ení doma cích a sve tovy ch zdravotnicky ch organizací, nebyla studie posuzova na Etickou komisí U VN a od pacientu nebyl poz adova n informovany souhlas se zar azením do studie. strana ix

14 Vlastní teze - 3. výsledky 3.1 SOUBOR V letech 2012 a 2013 bylo na ICU celkem hospitalizova no 1748 pacientu, z toho 803 stars ích 65 let (45,9 %). Soubor pacientu s proka zanou kolonizací MRSA tvor í 37 (2,1 %) z celkove ho poc tu hospitalizovany ch pacientu. Jedna se pr eva z ne o muz e, (nmuz i=29, nz eny=8), a 26 pacientu je stars ích 65let (70,3 %). Ve kovy pru me r MRSA pozitivních pacientu je 67,41 let, pru me rne pr íjmove APACHE II sko re je 27,89 bodu a pru me rna de lka hospitalizace je 31,08 dní. 3.2 SCREENING Za znam o provedene m vstupním screeningu krk+nos pr i hospitalizaci na ICU je uveden u 27 pacientu (73 %) a MRSA pozitivita je zachycena u 23 z nich (62,16 %). U 17 je screening pozitivní na MRSA pouze v jedne nebo obou lokalita ch krk + nos (46 %), u 5 pacientu (13,5 %) je MRSA zachycen ve tr ech a více lokalita ch. U jednoho je MRSA zachycen v moc i be hem pr edcha zející hospitalizace na standartním odde lení a tento pacient pr icha zí na ICU jako MRSA pozitivní s negativním vstupním screeningem krk+nos. Informace o provedene m vstupním screeningu nejsou uvedeny u 10 pacientu (27 %). Pr edchozí hospitalizace je uvedena u 6 z nich (16,2 %), ostatní jsou pr ijati cestou urgentního pr íjmu - EMERY. Více nez polovina MRSA pozitivních pacientu, konkre tne n=19 (51,4 % z celkove ho poc tu n=37), byla pr ijata na ICU s anamne zou neda vne hospitalizace na jine m odde lení U VN nebo lu z kove m odde lení jine nemocnice a zdravotním zar ízení typu LDN. Za znam o provedení screeningu krk+nos je uveden u n=13 (68,4 % z n=19) pacientu s pr edes lou hospitalizací, n=8 z nich je vstupne MRSA pozitivních (42,1 %), n=5 prokazatelne negativních (26,3 %). Vezmeme-li v potaz i pacienty (n=5), u ktery ch nebyl screening proveden a ktere mu z eme povaz ovat za MRSA negativní, celkovy poc et je n=10 (52,6 %). 3.3 NOZOKOMIÁLNÍ KOLONIZACE ZA HOSPITALIZACE NA ICU Nozokomia lní kolonizace MRSA be hem hospitalizace na ICU byla detekova na u 16 pacientu (43,2 %), nejc aste ji se jedna o kolonizaci dolních strana x

15 cest dy chacích (n=10, 27 %). Pouze 4 pacientu se jedna o opakovanou detekci v lokalite krk+nos (10,8 %) a u 2 z nich je detekce rozs ír ena o dals í lokality (5,4 %). Pouze u pe ti pacientu s pozitivním vstupním screeningem byla be hem hospitalizace na ICU zjis te na kolonizace MRSA vz dy jen v jedne lokalite, 3x v dolních cesta ch dy chacích, jednou ze ste ru z nosu a jednou z dre nu. U deseti pacientu s MRSA negativním vstupním screeningem se v pru be hu hospitalizace na ICU objevuje nozokomia lní kolonizace MRSA v ru zny ch lokalita ch. Nejc aste ji byli pacienti kolonizova ni ve sputu (n=7), shodne v dutine u stní a v nose (n=5), da le v krku (n=3) a v niz s ích c etnostech i v dals ích místech. 3.4 NOZOKOMIÁLNÍ KOLONIZACE PO HOSPITALIZACI NA ICU V RÁMCI ÚVN Nozokomia lní kolonizace MRSA byla be hem dals ího pobytu v U VN po pr ekladu z ICU zjis te na u 11 pacientu (29,7 %), z toho bylo 5 s pozitivním MRSA screeningem a 6 s negativním. 10 pacientu je kolonizova no na více nez 3 lokalita ch (27 %), krk a/nebo nos se vyskytuje u vs ech te chto pacientu. Z MRSA pozitivních pacientu, kter í be hem hospitalizace v U VN nezemr eli (n=22), bylo po propus te ní z ICU n=8 kolonizovany ch pacientu (36,36 %). Z celkove ho poc tu zemr ely ch (n=15), byli z ICU pr eloz eni n=4, z nichz n=3 zu stali po propus te ní pr ed svou smrtí kolonizova ni MRSA. 3.5 SROVNÁNÍ POPULAČNÍCH CHARAKTERISTIK JEDNOTLIVÝCH SKUPIN DLE MRSA Skupiny pacientu s MRSA pozitivním a negativním vstupním screeningem se ve kove a pr íjmovy m sko re dle APACHE II te me r nelis ily, s p=0,68 pro ve k a p=0,84 pro APACHE II. Statisticky vy znamne se obe skupiny lis ily v de lce hospitalizace, 15,73 ± 10,77/13,5 (2-40), n=22 pro MRSA pozitivní a 53,6±42,43/41 (16-180), n=15 pro MRSA negativní, p<0, MORTALITA Celkova hospitalizac ní mortalita na ICU v letech 2012 a 2013 je 286 pacientu (16,4 %). strana xi

16 Mortalita pacientu MRSA souboru v ra mci ICU za stejne období je 15 pacientu (40,54 %), z toho pr ímo na ICU zemr elo 11 pacientu (29,73 %) a 4 pacienti zemr eli po pr ekladu na jine odde lení nemocnice (10,8 %). Po pr eloz ení na jine odde lení nebo mimo U VN tedy pr ez ilo 22 pacientu (59,46 %). Srovna ní mortalit souboru MRSA pozitivních se souborem vs ech hospitalizovany ch pacientu je statisticky vy znamne, p=0,003. Mortalita pacientu se zjis te nou vstupní kolonizací, pozitivním screeningem krk+nos, byla 45,45 % (n=10). U pacientu s negativním vstupním screeningem a pozitivní kultivací be hem na sledne hospitalizace byla mortalita 33,33 % (n=5). Tento u daj zahrnuje i dva pacienty, kter í me li negativní vstupní screening, ale byli MRSA pozitivní s na lezem v jine lokalite, a kter í oba take zemr eli. Rozdíly v mortalite jednotlivy ch skupin nebyly statisticky vy znamne, p=0, HOSPITALIZACE De lka hospitalizace cele ho souboru v U VN byla 31,1 dní ± 33,5/23 (2-180). Hospitalizace pacientu s pozitivním vstupním screeningem byla 15,73 dní ± 10,77/13,5 (2-40), n=22 a pacientu s negativním vstupním screeningem byla 56,3 dní ± 42,7/46 (22-180), n=15. Rozdíl de lky hospitalizace jednotlivy ch skupin je statisticky vy znamny, p<0,001. Skupiny pacientu rozde lene podle pr edchozí hospitalizace me ly de lku hospitalizace 26,28 dní ± 40,73/14 (2-180), n=18 u zjis te ne pr edchozí hospitalizace a 35,36 ± 25,2/25 (7-97), n=19 u skupiny, kde pr edchozí hospitalizace nebyla potvrzena. Pr i dals ím rozde lení te chto skupin podle vy sledku vstupního screeningu byla zjis te na de lka hospitalizace na sledovne :. U pacientu s pozitivním vstupním screeningem a zjis te nou pr edchozí hospitalizací byla 19,5 dní ± 9,21/21 (7-35), n=8 a u pacientu bez zjis te ne pr echozí hospitalizace byla 13,57 dní ± 11,31/11 (2-40 ), n=14. U pacientu s negativním vstupním screeningem a zjis te nou pr edchozí hospitalizací byla 47,36 dní ± 26,9/41 (16-97), n=11 a u pacientu bez zjis te ne pr edchozí hospitalizace byla 70,75 dní ± 73,85/40,5 (22-180), n=4. strana xii

17 Poc et pacientu se zjis te nou pr echozí hospitalizací, u nichz byla zjis te na MRSA pozitivita pr i vstupním screeningu, je 8 (36,36 %), MRSA negativních bylo 14 (63,64 %). Poc et pacientu s nepotvrzenou pr edchozí hospitalizací, kter í byli vstupne MRSA pozitivní, je 11 (73,33 %), MRSA negativní byli 4 (26,67 %). Sníz eny vy skyt MRSA u skupiny pacientu se zjis te nou pr edchozí hospitalizací je statisticky vy znamny, p=0,048. Vstupne MRSA pozitivní pacienti, kter í be hem hospitalizace zemr eli, byli hospitalizova ni nejkrats í dobu 13,1 dní ± 7,81/11,5 (3-25), n=10, pr ez ivs í z te to skupiny byli hospitalizova ni pru me rne 17,92 dni ± 12,65/14,5 (2-40), n=12. Vstupne MRSA negativní pacienti, kter í se doz ili pr ekladu z U VN, byli naopak hospitalizova ni nejdels í dobu, pru me rne 58,9 dní ± 50,86/38,5 (16-180), n=10, pacienti z te to skupiny, kter í zemr eli, byli hospitalizova ni 43 dní ± 16,45/51 (25-61), n=5. De lku hospitalizace a mortalitu pacientu moz ne z organizac ních du vodu zjistit. po propus te ní z U VN nebylo 3.8 APACHE II SKÓRE Pacienti, kter í be hem hospitalizace zemr eli, me li statisticky vy znamne vstupne vys s í sko re APACHE II, p<0,001, i statisticky vy znamne vys s í predikovanou mortalitu, p<0,001. Pro popis za vislosti u mrtnosti na sko re byla pouz ita logisticka regrese. Pru me rne pr íjmove sko re APACHE II pro zemr ele pacienty je 35,53 ± 6,71/36 (20-47), n=15 a 22,68 ± 6,68/24 (10-32) pro pr ez ivs í, n=22. Predikovana mortalita zemr ely ch pacientu je pru me rne 80,71 % ± 15,43/85,1 (35-96,6), n=15 a 46,16 % ± 21,18/49,7 (11,3-76) pro pr ez ivs í, n=22. Predikovana mortalita cele ho MRSA pozitivního souboru je 60,17 % ± 25,49/67,2 (11,3-96,6). Skupiny rozde lene podle pozitivity vstupního screeningu me ly APACHE II sko re srovnatelne a bez statisticky vy znamne ho rozdílu, p=0,84. Vy sledky APACHE II sko re pr i rozde lení podle pr edchozí hospitalizace se odvíjejí od vy sledku vstupního screeningu a nabízejí srovnatelne hodnoty. strana xiii

18 Vlastní teze - 4. diskuze 4.1 SOUBOR Poc et MRSA pozitivních pacientu (n=37) v letech 2012 a 2013 v U VN tvor í pouze maly vy sek z cele ho spektra hospitalizovany ch pacientu (n=1748) na ICU, 2,1 %. Jednalo se pr eva z ne o stars í pacienty (67,41 let ± 15,41/70 (24-89), coz koreluje s ve kem cele hospitalizovane skupiny, kde senior i 65+ let tvor í 45,9 % pacientu. Dals í srovna ní MRSA pozitivní a MRSA negativní skupiny je obtíz ne js í. Pru me rnou de lku hospitalizace na ICU a v ra mci nemocnice, respektive pru me rne hodnoty vstupního APACHE II sko re pro vs echny pacienty z let nema me vzhledem k nedostatec ne? dat, resp. nedostatec ne vedene dokumentaci v pr edchozích letech k dispozici. Data nebyla separa tne zaznamena va na a shromaz ďova na v papírove ani elektronicke podobe a pr i zpe tne m dohleda ní c a sti dokumentace (první polovina roku 2013) se zjistilo, z e nebyla bohuz el vstupne zaznamena na do pr íjmove dokumentace pacientu ve více nez polovine pr ípadu. Soubor vs ech pacientu ICU obsahuje pome rne velky podíl pooperac ních hospitalizací, kdy se jedna o potencia lne kontaminovane nebo infekc ne komplikovane operac ní vy kony, jez jsou prova de ny pod preventivní clonou antibiotik. V te to skupine pacientu je zastoupení MRSA minima lní a tato skutec nost potom ma pozitivní dopad na dals í morbiditu pacientu a vyu stí v c asny pr eklad z ICU na odde lení mens í intenzivity. S tímto tvrzením koreluje i porovna ní hospitalizac ních mortalit obou skupin (16,4 % vs 40,54 %), kdy je zvy s ena mortalita MRSA pozitivních pacientu statisticky signifikantní (p=0.003), coz je v souladu se sve tovy mi trendy [8]. Soubor MRSA pozitivních pacientu, de leny ch podle vy sledku vstupního screeningu, je z hlediska mortality, ve ku a vstupního APACHE II sko re pome rne homogenní. Rozdíly obou skupin nejsou ve sledovany ch faktorech statisticky signifikantní, p=0,51 resp. p=0,68 resp. p=0,84. Homogenita jde z c a sti na vrub i male velikosti souboru. strana xiv

19 4.2 SCREENING Screeningovy vy te r krku a nosu absolvovaly te me r tr i c tvrtiny pacientu (n=27), u n=22 z nich byla detekova na kolonizace MRSA a n=4 pacienti me li ste ry negativní. U n=10 MRSA pozitivních pacientu není v dokumentaci uveden za znam o vy sledku vstupního screeningu, proto pr edpokla da me, z e buď nebyl proveden, nebo byl negativní, a tito pacienti jsou z tohoto du vodu vedeni jako vstupne MRSA negativní. MRSA u nich byl detekova n v pru be hu dals í hospitalizace. U n=22 pacientu byl MRSA detekova n z vy te ru krku a nosu a jeden MRSA pozitivní pacient me l zna mou kolonizaci permanentního moc ove ho katetru z pr edes le hospitalizace. U n=14 vstupne MRSA negativních nebo nevys etr eny ch pacientu byl patogen detekova n az be hem dals í hospitalizace, tj. 37,84 %,u daj ope t koresponduje s dostupny mi sve tovy mi daty, identifikací z klinicky ch kultur be hem hospitalizace v33 % [20]. =?? Nejc aste js í lokalitou identifikace MRSA pr i vstupním screeningu je nos, n=17 (77,3 %), druhou nejc aste js í jsou shodne nos a sputum, n=7 (31,8 %). Toto zjis te ní potvrzuje na lezy v literatur e [38-40] a kombinací ste ru z krku a nosu se dar í identifikovat MRSA u 95,65 % vstupne MRSA pozitivních pacientu, vzhledem k tomu, z e u te chto pacientu je vz dy minima lne jedna z dany ch dvou lokalit pozitivní. 4.3 KOLONIZACE U MRSA pozitivních pacientu, kter í byli vstupne vys etr ení jako MRSA negativní nebo nebyli pr i pr íjmu vys etr eni ste rem z krku a nosu a získali nozokomia lní MRSA kmen, bylo nejc aste js í detekc ní lokalitou sputum (n=7), teprve na sledne nos a dutina u stní (shodne n=5) a krk (n=3). Ostatní lokality jsou zastoupeny v minima lních c etnostech. Pome rne vysoka c etnost nozokomia lní kolonizace sputa MRSA odpovída skladbe a vlastní le c be pacientu intenzivní pe c e, jejíz za klad tvor í pe c e o zajis te ne dy chací cesty a ume la plicní ventilace, komplikovana vznikem tzv. ventilator- associated pnemonií. strana xv

20 Nos, krk a dutina u stní zu sta vají v popr edí c etností i u n=11 detekovany ch MRSA kolonizací po propus te ní z ICU, nos je zde zastoupen ve vs ech pr ípadech krome jednoho. Sputum se ope t dosta va mírne do pozadí, n=5. Rozlis ení pacientu podle vy sledku vstupního screeningu tu nehraje vzhledem k velikosti souboru z a dnou roli. Z c etností kolonizací po propus te ní z ICU vyply va, z e se podar ilo sníz it c etnost MRSA a dekolonizovat 63,64 % (n=14) pr ez ivs ích pacientu (n=22). Pr ez ivs í s pozitivním vstupním MRSA screeningem (n=13) zu stali kolonizova ni z 23,07 % (n=3). Tato data naznac ují, z e je zde dals í prostor pro uplatne ní le c ebny ch a preventivních opatr ení v ra mci U VN. I pr es zme ny c etností jednotlivy ch lokalit totiz nelze r íci, zda se jedna o dals í kolonizaci vzniklou na odde lení, kam byli pacienti pr eloz eni, c i nedostatec nou dekolonizaci na ICU. Toto tvrzení by muselo by t podpor eno mikrobiologicky m vys etr ením nebo genotypizací kmenu MRSA, coz pr i retrospektivnímu nastavení studie není moz ne prove st. 4.4 DÉLKA HOSPITALIZACE A VLIV PŘEDCHOZÍ HOSPITALIZACE Pru me rna de lka hospitalizace cele ho souboru MRSA pozitivních pacientu je 31,1 dní. Tento interval se statisticky vy znamne lis í (p<0,001), pokud soubor rozlis íme podle vy sledku vstupního screeningu. Skupina pacientu, u ktery ch byl vstupne identifikova n MRSA, byla hospitalizova na pru me rne 15,73 dní. Pacienti, u ktery ch se MRSA rozvinula jako nozokomia lní infekce, byli hospitalizova ni 56,3 dní. Pacienti, u nichz byla potvrzena pr edchozí hospitalizace, byli hospitalizova ni pru me rne 26,28 dní, ostatní 35,36 dní. Avs ak pokud me li pacienti vstupne MRSA pozitivní potvrzenu pr edchozí hospitalizaci, byli hospitalizova ní de le nez s nezjis te nou pr edchozí hospitalizací, 19,5 vs 13,57 dní. Pokud byl vstupní screening negativní, byla de lka hospitalizace u pacientu se zjis te nou pr edchozí hospitalizací krats í nez u skupiny bez zjis te ne pr edchozí hospitalizace, 47,36 vs 70 dní. Pr i hleda ní souvislostí mezi pr edchozí hospitalizací, za chytem MRSA pr i vstupním screeningu a de lkou hospitalizace, jsme navíc pouz ili zobecne ny linea rní model. Vysve tlovany mi prome nny mi byly vstupní MRSA pozitivita a pr edchozí hospitalizace. V modelu jejich interakce je vy znamny m parametrem pouze MRSA pozitivita. strana xvi

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015 Darujme.cz Podrobné statistiky Zahrnutá data a jejich úprava Z hlediska fundraisingu je významnější, kdy dárce dar zadal, než kdy byla obdrž ena platba na u č et. Ve statistika čh proto prima rne pračujeme

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Co je to diferenciální rovnice Rovnice se separovanými proměnnými Aplikace. Diferenciální rovnice I

Co je to diferenciální rovnice Rovnice se separovanými proměnnými Aplikace. Diferenciální rovnice I Co je to diferenciální rovnice Rovnice se separovanými proměnnými Diferenciální rovnice I Modelování aneb předpovídání budoucnosti ? Diferencia lnı rovnice je rovnice, v ktere roli nezna me hraje funkce

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

SOLÁ RNÍ DESINFEKCE?

SOLÁ RNÍ DESINFEKCE? SOLÁ RNÍ DESINFEKCE? MUDr. Markéta Chlupáčová Stá tní zdravotní ústav, Praha Celosvě tovým problé mem jsou onemocně ní způ sobená kontaminovanou vodou, kterých je roč ně 3-5 miliard případů, z nich je

Více

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт:

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт: 5 VYHLAТ SЯ KA ze dne 21. prosince 2006, kterou se meяnѕт vyhlaтsяka cя. 482/2005 Sb., o stanovenѕт druhuъ, zpuъ sobuъ vyuzя itѕт a parametruъ biomasy prяi podporяe vyтroby elektrяiny z biomasy Ministerstvo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR

Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR Konference Infekce v gynekologii (Praha, 8.11.2014) Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR Vlastimil Jindrák Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ

Více

Urbánek K, Kolá M, ekanová L. Pharmacy World and Science. 2005, 27:

Urbánek K, Kolá M, ekanová L. Pharmacy World and Science. 2005, 27: RESPIRA NÍ INFEKCE Milan Kolá Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nej ast j ími bakteriálními p vodci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prost edí jsou kmeny: Streptococcus pyogenes

Více

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Autor: Mitašová M Zánět plic je akutní onemocnění postihující plicní alveoly (sklípky), respirační bronchioly (průdušinkysoučást dolních dýchacích

Více

Prevence ventilátoro Prevence pneumonie

Prevence ventilátoro Prevence pneumonie Prevence ventilátorové pneumonie nové koncepty Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2000 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 73 Rozesla 0 0na dne 9. srpna 2000 Cena Kc 0 3 91,70 OBSAH: 237. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1 0 0

Více

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz ERGONOMIE NEMOCNIČNÍHO LŮŽL ŮŽKA Ing. Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů Výstaviště 405/1 648 49 Brno www.cech-cal.eu cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz Pokrok ve vybavenívětšiny nemocnic v ČR

Více

а а

а а 1 3 0 9 0 4 а 0 0 0 2 0 2 0 3 а 0 2 0 8 0 1 0 8 0 2 0 8 0 1 0 0 0 8 0 0 0 3 0 2 0 8 0 3 0 2 0 3 S 0 2 0 1 0 5 0 1 0 0 0 5 0 2 0 6 0 1_ 0 3 0 8 0 1 0 9 0 8 0 2 0 8 0 1 0 4 0 1 0 3 0 5 0 3 0 4 0 4 0 9 0

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií

Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií Vlastimil Jindrák Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU Ing. Petr Pokorný, Mgr. Zuzana Strnadová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, červen 2013 Email: petr.pokorny@cdv.cz, zuzana.strnadova@cdv.cz

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií,

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Informace o ektopickém těhotenství

Informace o ektopickém těhotenství Informace o ektopickém těhotenství Účel Účelem tohoto dokumentu je poskytnout podrobné informace o: Účinnosti přípravku Jaydess v prevenci neplánovaného těhotenství Absolutním a relativním riziku ektopického

Více

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2005. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH:

SBIбRKA ZAб KONUй. RocоnУбk 2005. Cо ESKAб REPUBLIKA. Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH: RocоnУбk 2005 SBIбRKA ZAб KONUй Cо ESKAб REPUBLIKA Cо aбstka 94 Rozeslaбna dne 29. cоervna 2005 Cena Kcо 27,50 OBSAH: 251. Zaб kon o inspekci praбce 252. UsnesenУб Poslaneckeб sneоmovny k zaбkonu o inspekci

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1994 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 7 Rozesla 0 0na dne 7. u 0 0 nora 1994 Cena Kc 0 3 6, ю OBSAH: 20. Opatr 0 3en 0 1 0 0 C 0 3 eske 0 0 na 0

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2004 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0 stka 190 Rozesla 0 0 na dne 10. listopadu 2004 Cena Kc 0 3 63,50 OBSAH: 561. Za 0 0kon o pr 0 3eds 0 3koln 0 1

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 7.6.2004 Gynekologická péče - činnost v oboru v Hlavním městě Praze v roce

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21

Ž Á D O S T. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 Ž Á D O S T příloha č. 2 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 Identifikační údaje Základní údaje o žadateli Název městské

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

Souhrn. Obr. 1. Země, které se zúčastnily surveillance IMCHV v letech 2010-2011

Souhrn. Obr. 1. Země, které se zúčastnily surveillance IMCHV v letech 2010-2011 Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu (IMCHV) v Evropě v letech 2010 2011 Volně přeložil a vybral: MUDr. Jaroslav Jirouš, oddělení epidemiologie FN Plzeň Souhrn Infekce v místě chirurgického

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 4.8.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v

Více

Z klady fuzzy modelov n Vil m Nov k Kniha seznamuje ten e se z klady fuzzy logiky a fuzzy regulace. Srozumitelnou formou s minim ln mi n roky na p edchoz matematick znalosti jsou vysv tleny z klady teorie

Více

Prevence nemocničních nákaz

Prevence nemocničních nákaz Prevence nemocničních nákaz Kvalita a bezpečí v následné a dlouhodobé péči Olomouc 19. 20. 9. 2011 Renata Pokorná Nozokomiální (nemocniční nákazy) NN Nákazy vzniklé v příčinné souvislosti s pobytem ve

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu Celkem 17 0 0 2 Podíl 89.5% 0% 0% 10.5% 2008/07/II návrh: 1)

Více

Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví

Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví Ekonomické dopady DN v oblasti zdraví Studie profem Ekonomické dopady DN v ČR z roku 2012 - největší část nákladů na řešení dopadů DN leží v oblasti zdravotnictví

Více

Poliklinika Prosek a.s.

Poliklinika Prosek a.s. Poliklinika Prosek a.s. Lovosická 440/40, 19000 PRAHA 9, tel. 266010111 S m ě r nic e č.20/2016 BEZPEČ NOST A OCHRANA ZDRAVÍ Platnost od :15.6.2016 Urč eno: všem vedoucím pracovníků m Platnost do: 15.6.2019

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro Zápis a usnesení č. 27 /2014 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 19.11.2014 v budově MěÚ Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně usnesení - dražební vyhlášky ze dne 13.04.2016, č.j. 1 EX 02279/04 takto:

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně usnesení - dražební vyhlášky ze dne 13.04.2016, č.j. 1 EX 02279/04 takto: Č.j. 1 EX 02279/04- U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

VZOR. DOTAZNIбK ... ... ... ...

VZOR. DOTAZNIбK ... ... ... ... VZOR PrоУбloha cо. 1 k vyhlaбsоce cо. 260/1999 Sb. VYPLNо TE DOTAZNIбK A PO JEHO DOPLNEо NIб OSо ETRо UJIбCIбM LEб KARо EM JEJ SPOLU SE DVEо MA FOTOGRAFIEMI 3,5 x 4,5 cm NEPRODLENEо VRATо TE Uб ZEMNIб

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1998 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 5 Rozesla 0 0na dne 6. u 0 0 nora 1998 Cena Kc 0 3 16,60 OBSAH: 15. Za 0 0 kon o Komisi pro cenne 0 0 pap 0

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2013 Společný evropský indikátor A.3 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o.

Více

Zásady přípravy Národních standardních vyšetřovacích postupů (NSVP) v lékařské mikrobiologii. Josef Scharfen

Zásady přípravy Národních standardních vyšetřovacích postupů (NSVP) v lékařské mikrobiologii. Josef Scharfen Zásady přípravy Národních standardních vyšetřovacích postupů (NSVP) v lékařské mikrobiologii Josef Scharfen Zásady tvorby konsensuálních dokumentů v lékařství Na prvním místě je pacient s dodržením základního

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu 2008/07/II --- 2) program zasedání: 1. Informace, diskuse

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 00080/15-100 číslo návrhu 9100703892 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Město Kuřim Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací prosinec 211 1. Identifikační

Více

P r a v i d l a. pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., ředitelství společnosti

P r a v i d l a. pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., ředitelství společnosti Příloha č. 2 ke kolektivní smlouvě 2002 P r a v i d l a pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., ředitelství společnosti O b s a h : Část I Část II Část III Část IV Část V Část

Více

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK A K PROTOKOLU K TÉTO DOHODĚ (platný k 1. lednu 2015) I ISBN: 978-80-7282-2 KAPITOLA PRVNÍ: Pravidlo 1: Pravidlo 1bis: Pravidlo

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů)

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů) Pozměňovací návrh JUDr. Jiřího Pospíšila k vládnímu návrhu zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) tisk č. 617 K části první (Práva obětí trestných činů

Více

Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Znalecký posudek č. 270-3010/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 285/7.

Více

Č.j:111Ex1642/15-29 evid.č.opr: 6856636412

Č.j:111Ex1642/15-29 evid.č.opr: 6856636412 Č.j:111Ex1642/15-29 evid.č.opr: 6856636412 U S N E S E N Í JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pověřený provedením exekuce Okresnímu soudu ve

Více

Souvislosti kompetencí a odměňování

Souvislosti kompetencí a odměňování Souvislosti kompetencí a odměňování Jiří Večerník, Martina Mysíková a Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Dvě části příspěvku 1. Regresní analýza dat PIAAC

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 12.9.2003 Činnost odborných léčebných ústavů v roce 2002 K 31.12.2002 bylo v Moravskoslezském

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více