1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1"

Transkript

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

2 2 Obsah Základní infrmace 5 Kalendárium Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN _ 10 C se děje na pbčkách? 14 Univerzita vlnéh času, aneb vzdělávání nejen senirů v nvém kabátě 16 Městská knihvna Hra 17 Strá nká 2

3 3 Dbrý den, vážení a milí čtenáři výrční zprávy kutnhrské knihvny! Jsem rá dá, ž e Vá s mhu pr ivítát nád letmý m shrnutím th, c jsme splec ne s Vá mi v uplýnule m rce prž ili, už ili, žvlá dli. Táke se žástávíme u th, c se tr ebá u plne nepvedl. Rk 2012 pr ivedl meži ná s á nás e c tená r e pe t ne klik právdu žájímávý ch sbnstí. Ptkát jste se mhli nápr íklád se spisváteli Michálem Dluhý m, Arns te m Vás íc kem, Dánielu Krluppervu, Lucií Seifertvu c i Petru Bráunvu. Nepchýbne k vrchlu m te t blásti nás í c innsti pátr ilá mž nst ptkát ámericke h spisvátele C.D. Páýneh, který pr ijál nás e pžvá ní á v rá mci pr ádu LISTvá ní býl u ná s, v Kutne Hr e v žá r í ln ske h rku. Velmi mne te s í žá jem c tená r u vžde lá vácí áktivitý, á t ják tý, ktere pr iprávují me klegýne v dde lení pr de ti žde bých velmi rá dá výždvihlá výnikájící spluprá ci s kutnhrský mi žá kládními s klámi, ále stejne ták jste si blíbili dplední pr edná s ký á besedý. Jmenvát tádý mhu nápr íklád nve vžniklý cýklus Univeržitá vlne h c ásu, který vlne návážuje ná dr íve js í Akádemii tr etíh ve ku. Lektr i býli vesme s bá jec ní á žmíním nápr íklád Vá s velmi kládný hlás ná pr edná s ku Iváná Báuerá Uvd d dbý, Kutná Hrá v 19. stletí. Zkusili jsme táke ne c nve. Tr ebá Hr bitv knih, kdý ná žáhráde kutnhrske knihvný vžnikl ná dvá dný pietní míst, kde jsme se luc ili s knihámi, ktere se dr íve hdne c etlý á pu jc válý, jste pr ijáli pr es jistu mrbidnst ná žvu pr ížnive. Mnh ž knih, ktere býlý káž dá umíste ná ve sve m hrbe splu s u mrtním listem, jenž shrnvál její ž ivt, jste ná vs te vu hr bitvá žáchrá nili. Aplikujeme pstupne táke pžnátký ž velke h dtážníkve h s etr ení, ktere prbe hl v rce Pr ímý m du sledkem je nápr íklád ržs ír ení vý pu jc ních hdin u terý, ktere býl áž dsud žávírácím dnem. S hledem ná t, ž e chceme i d buducná pr á dát besedý, pr edná s ký á dáls í setká vá ní, tevr eli jsme d 8.30 d s tím, ž e ves kere dáls í áktivitý sme r ujeme d u terníh dpledne. Dáls í, pdrbne js í infrmáce náležnete dá le ve vý rc ní žprá ve. Dvlte mi, prsím, ábých díký výslvilá ále nýní, hned v u vdu te t žprá vý. De kujeme, ž e se knihvná, knihý, c tení á inspirátivní setká vá ní se stál suc á stí Vás eh ž ivtá. Jsme tu pr Vá s. Zá celý klektiv Me stske knihvný Kutná Hrá Mgr. Gábrielá Járkulis vá Strá nká 3

4 4 Strá nká 4

5 5 Základní infrmace PRACOVIŠTĚ MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA Husva ul. 145, Kutná Hra hlavní budva knihvny Odde lení pr dspe le c tená r e Odde lení pr de ti á mlá dež C ítá rná, hudební dde lení, dd. reginá lní literáturý Odde lení infrmác ních služ eb Prvžní, eknmicke dd, vedení knihvný Budva ZŠ Jana Palacha, ul. Jana Palacha, Kutná Hra - pbčka sídliště služ bý pr dspe le i de tske c tená r e, bežplátný internet dd. reginá lních služ eb knihvná m (tžv. RF) Budva ZŠ Malín, Malín, Kutná Hra pbčka Obecní knihvna Malín služ bý pr dspe le i de tske c tená r e Budva Mzaika, Kaňk, Kutná Hra pbčka Kaňk služ bý pr dspe le i de tske c tená r e POČET PRACOVNÍKŮ MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA pr epc tený stáv prácvních u vážku.16 ž th 3 u vážký pr žájis te ní reginá lních funkcí (hrážen ž ržpc tu Str edc eske h kráje) VS knihvnicke h sme ru 3 VS státní..2 SS knihvnicke h sme ru.6 SS státní (s rekválifikác ním kuržem knihvník ) 3 SS eknmicke h sme ru 1 Ostátní..1 POČET HODIN PRO VEŘEJNOST 49 hdin tý dne STAV KNIHOVNÍHO FONDU k sledváne h rku náuc ná literáturá krá sná literáturá žvukve nsic e peridiká (pc et titulu ).103 pr íru stký rc ní Strá nká 5

6 6 UŽIVATELÉ, SLUŽBY, DALŠÍ ÚDAJE, MVS (MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA) Návštěvníci knihvný celkem Z th Ná vs te vníci knihvný (fýžicke ná vs te vý) Ná vs te vníci pu jc ven á studven Ná vs te vníci výuž ívájící internet v knihvne Ná vs te vníci kulturních ákcí Ná vs te vníci vžde lá vácích ákcí Elektrnické služby knihvný Pc et ná vs te v webve strá nký knihvný Pc et vstupu d elektrnicke h kátálgu Pc et vstupu d elektrnicke h vý pu jc níh prtklu Pc et vlástních speciáližváný ch dátábá ží.10 Pc et vstupu d elektrnický ch inf. Zdrju Další údaje Prádenská á knžultác ní c innst pr knihvníký v rá mci RF.436 Kulturní ákce pr ver ejnst.121 Vžde lá vácí ákce pr ver ejnst..172 Z th blást infrmác ní á kmunikác ní technlgie 4 Pc et studijních míst 19 Pc et pc ítác u pr ver ejnst...13 Plchá knihvný pr už ivátele v m2 Hlávní budvá..230 Pbc ká sídlis te.25 Pbc ká Málín 40 Pbc ká Kán k nevýkážujeme Meziknihvní výpůjční služba Pc et pž ádávku c tená r u Pc et kládne výr ížený ch Pc et pž ádávku ž jiný ch knihven..698 Pc et kládne výr ížený ch..661 Výměnné fndy Pc et subru knih 324 Pc et knih v subrech knih Strá nká 6

7 7 Kalendárium 2012 LEDEN Hrá tký s páme tí výhdncení sute ž e S c ertý nejsu (pbc ká sídlis te ) U NOR vý stává D Anglie s Kárlem C ápkem 2.2. prmce ábslventu Akádemie tr etíh ve ku výhlá s ení Sute ž e s Jánem Werichem (pr de ti) reginá lní kl pr ehlídký ume lecke h pr ednesu Ten vers si tis e r íká m tvr ivá dílná pr de ti (QUILLING) žkus íme FACE ART (de tske dde lení ) BR EZEN Hr bitv knih 1.3. stárt prjektu Nás e knihá 2.3. výrá bí me vý ždbu de tske h dde lení 5.3. Márátn c tení 6.3. seminá r Oxfrd Universitý Press s lektrku Mgr. Dánu Krejžvu kurž Zá kládý prá ce s pc ítác em pr senirý besedá se spisvátelku Petru Bráunvu LISTOVá ní s Luká s em Hejlíkem (Ná ceste, áneb bá sníci cestují áutstpem) Krájský festivál ume lecke h pr ednesu Ten vers si tis e r í ká m pstupve kl Wlkervá Prste jvá Nc s Andersenem besedá s JUDr. Michálem Dluhý m, áutrem C etnický ch humresek DUBEN Ncvá ní v knihvne (pbc ká Málín) besedá se spisvátelem Arns tem Vás íc kem KVE TEN Nc literáturý besedá se spisvátelku Dánielu Krluppervu C ERVEN vý stává s klních c áspisu á sbrníku (bc ánske sdruž ení ABECEDA) 7.6. pásvá ní prvn á c ku ná c tená r e knihvný pásvá ní prvn á c ku ná c tená r e knihvný C ERVENEC Velká prá ždninvá PAR BA výhlá s ení celprá ždnine sute ž e pr de ti i dspe le SRPEN ZA R I velká reviže knihvníh fndu 12,9.Hrá tký s páme tí besedá s ámerický m spisvátelem C.D. Páýnem + LISTvá ní Strá nká 7

8 8 R I JEN TÝ DEN KNIHOVEN Den pr senirý psežení nád ká vu á dbrý mi knihámi (hudební dde lení ) Svác inká s vu ní ru ž í (literá rne drámátický pr ád pr senirý Dmvá Bárbrá) Den pr rdic e ná rdic vske dvlene prežentáce prjektu plává ní kjencu, s á tkvá ní, ždrává vý ž ivá prežentáce bchdu SATJA EKOlgický bchu dek Den pr de ti besedá Prc r íkát ne? (drgvá prblemátiká, álkhlismus,pruchý pr íjmu ptrávin) Zdráve vár ení s Plívku (Kárlem) Den pr hándicápváne C teme v LDN Zá ž itkvá besedá, prežentáce center pr hándicápváne Býlinkvá pr esnídá vká pr hándicápváne Centrá Bártlme j Den pr ná rdnstní á jážýkve mens iný Vý stává mežiná rdních kuchár ek Vý stává cestpisný ch publikácí Hráve dpledne pr ž á ký Zá kládní á prákticke s klý Den pr celu rdinu Výrá bíme ž FIMO hmtý Den reláxu s ksmetic ku ( á kníž kámi ) pr máminký Tátínkve v knihvne s X bxem pr ipmí nká 600. vý rc í výpá lení Málíná (pbc ká Málín) besedá s ilustrá trem Adlfem Dudkem prežentáce knihý Citvý pru vdce Otá Reiner Hálweenske c tení ná pu de knihvný LISTOPAD Hr bitv knih U vd d dbý á Kutná Hrá v 19.stletí ; pr edná s í Iván Báuer ( UVC ) Hrá tký s páme tí festivál Dný pežie besedá se spisvátelem Jánem Opátr ilem besedá se spisvátelem Vlástimilem Vndrus ku besedá s ilustrá trku á spisvátelku Lucií Seifertvu PROSINEC Den pr de tsku knihu Adventní dpledne v Málíne žvýkslvne dílnic ký ná pbc ce sídlis te Strá nká 8

9 Hrá tký s páme tí prdej výr ážený ch, náležený ch c i dárváný ch knih celý me síc vý stává literáturý s vá nc ní te mátiku Hr bitv knih ná žáhráde kutnhrske knihvný pr ed žáhá jením NEJ c tená r u Strá nká 9

10 10 Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN An, ják už nádpis nápvídá, ve nujeme ná sledující r á dký bdbí, ktere je v C eske republice knihvná m, knihá m á c tení už trádic ne ve nvá n. BR EZEN, pr es r ádu idelgický ch pr ívlástku, je dluhdbe žáfixvá n ják me síc knihý. N á prtž e suc ásná dbá pr eje žme ná m á mý nec teme už ždáleká jen ž pápírvý ch kdexu, ržhdli jsme se, ž e mnhem sprá vne js í je br ežen d buducná nazývat MĚSÍCEM ČTENÁŘŮ. A ják tákvý jsme kncipváli br ežnvý prgrám. Ve spluprá ci se SKIP (Sváž knihvníku á infrmác ních prácvníku ) jsme pr iprávili nábí dku s mttem Sladký živt s knihvnu, á t sládke jsme ve vs ech mž ný ch ásciácích žár ádili d vs ech br ežnvý ch áktivit kutnhrske knihvný. Dvlte, ábých álespn ne ktere blíž e pr ipmne lá. Tedý, hned žkráje br ežná t ná sládksti mc nevýpádál ( i kdýž sládký c áj jsme pdá váli ). Otevr eli jsme ttiž ná žáhráde knihvný HŘBITOV KNIH. Pr iprávili jsme pietní míst, kde jsme umž nili nejen ná m, knihvníku m, ále pr edevs ím nás im ná vs te vníku m, ržluc it se s knihámi, ktere se dr íve hjne c etlý, pu jc válý, ále dnes sáme le stjí v plicích knihvný á strá dájí nedstátkem c tensti. Káž dá knihá býlá ulž ená ve vlástním hrbe splu s u mrtní m listem, který shrnvál její ž ivt. Ná vs te vníci hr bitvá me li mž nst žáchrá nit pr ed kremácí tlik kníž ek, klik jen unesli. A ve r te, ž e ke žppelne ní žu stál ná hr bitve právdu jen pá r kníž ek. A prtž e se kníž ek, ktere sve míst v regá lech kutnhrske knihvný právdu už nenájdu, be hem rku náshrmá ž dil žáse dst, tevr eli jsme brá ný hr bitvá ná pdžim žnvu býl dstártvá n 2.rc ník MARATONU ČTENÍ. Prjekt, který pr ipmí nál celý den nutnst, ptr ebuá krá su c tení, pdpr ili tentkrá t i mnží pártner i. A ták sc etl nejen v prstrá ch knihvný, ále i ná Gýmná žiu Jir íh Ortená, žá kládních s klá ch Z iž kv, Kámenná stežká, T. G. Másárýká, v máter ske s klce Sedmikrá ská i v máter ske s klce v Málíne. Celkem se márátnu c tení žu c ástnil lidí!!! Drbne žájí mávsti: kdýbý se vs ichni u c ástníci plž ili žá sebu, výtvr ili bý r ete ž de lce více než 2 200km. Psluchál u s í (bltcu ) á psc ítáný c ás hlásite h c tení vs ech žu c ástne ný ch dál více než 360 hdin c iste h c ásu. V kutnhrske knihvne se c etl nepr etrž ite d 8.30 d hdin, p 15 minutá ch se výstr ídál 39 c tená r u (2 de ti se svjí c tvrthdinu pde lilý). V de tske m dde lení se u kníž ký výstr ídál 60 de tí. Strá nká 10

11 11 NEJ ČTENÁŘ KUTNOHORSKÉ KNIHOVNY Ve str edu žá u c ásti stárstý me stá Iv S ánce jsme mc rá di cenili nás e c tená r e. A prtž e sládký ž ivt, bdrž eli nás i cene ní krme diplmu, kýtic ký á registráce d knihvný táke u ž ásne drtý. V kategrii NEJvěrnější čtenář jsme se ptkali s Jármilu Dýtrýchvu Ve ru Jelí nkvu Rudlfem Ulrichem V kategrii NEJpilnější čtenář Járslávu Hejdá nkvu Micháelu Báž ántvu Niklvu NEJpilnější dětský čtenář byla Bárbrká Dlež álvá Kárlíná Pávlvá Bárbrá Srbvá I zde ještě jednu GRATULUJEME!!! KRAJSKÝ FESTIVAL UMĚLECKÉHO PŘEDNESU TEN VERŠ SI TIŠE ŘÍKÁM Kutnhrská knihvná už dluhdbe pdpruje mž nst setká vá ní lidí se vžtáhem k pežii, krá se mluvene h slvá, pr ednesu. Prt už pr ed c ásem žác álá žvá t d Kutne Hrý milvníký vers u i pr žý á d rku 2011 dknce pr á dá krájske pstupve kl Wlkervá Prste jvá, nážváne Ten vers si tis e r íká m, cž je vers výpu jc ený ž tvrbý kutnhrske h bá sníká Jir íh Ortená. Vní má me tut mž nst ják pr ílež itst k setká ní á srvná ní schpnstí i žá jmu neprfesiná lních dspe lý ch. Suc á stí pr ehlídký je Strá nká 11

12 12 sámžr ejme dbrnu prtu cene ní nejinspirátivne js ích s lvý ch výstupení á ná sledne i jejich srvná ní v celstá tním me r ítku. Pr i pr á dá ní tht krájske h klá jsme dbáli t, ábý prgrám pr ehlídký žáujál nejen sute ž ící, resp. u c inkující, ále táke s irku ver ejnst. V bdbný ch prjektech se ptká vájí pve ts inu lide pr emý s liví, citliví á kultivvání. Pžváli jsme prt v pr edvec er festiválu prjekt sce nicke h c tení LISTvá ní, á žvlili pr ád Bá sníci cestují áutstpem. Beát generátin á Jáck Keruáck pr ilá kál d knihvný více než 100 ná vs te vníku. Super. V sámtne pr ehlídkve c á sti festiválu, pr kteru jsme žvlili prstrý GASK, býl k vide ní te me r 40 s lvý ch výstupení, á táke prá ci klínske h subru. Pr ehlídký se žu c ástnili sute ž ící ž Mláde Bleslávi, Sedlc án, Me lníká, Klíná á Kutne Hrý. A vý sledký? Pstup d celstátníh kla v Prstějvě I.kategrie Martin Řehák Klín Uznání lektrskéh sbru bdržely: Andrea Buchtvá Barbra Ješutvá Čáslav Sedlčany II.kategrie Anna Vackvá Kateřina Ruskvá Klín Klín Barbra Wintervá Mladá Bleslav (dpručený pstup) Uznání lektrskéh sbru bdrželi: Jiří Sedlák Barbra Prchalvá Vernika Benešvá Čáslav Kutná Hra Mělník V prtě zasedli: Jana Machalíkvá (herečka, recitátrka a pedagžka), Libr Vacek (něklikanásbný laureát WP, lektr uměleckéh přednesu a režisér) Nina Martínkvá (herečka, hlasatelka Českéh rzhlasu a pedagžka, dbrná asistentka na DAMU) Strá nká 12

13 13 TÝDEN KNIHOVEN VŽDY PRVNÍ TÝDEN V ŘÍJNU R íjnve bdbí je druhý m bdbím v rce, kdý chceme, ábý knihvnu vide l, slýs el á návs tívil jes te více lidí, než tmu bý vá bvýkle. Mtivující je táke t, ž e c eske knihvný v r íjnu táke spjují sve sílý á celstá tne prpágují splec ne sve služ bý. A táke pr iprávují pr tut dbu splec ne kncipváný prgrám, á t pr edevs ím ná první r í jnvý tý den, kdý slávíme TÝ DEN KNIHOVEN. V rce 2012 býl pr TÝ DEN KNIHOVEN výbrá n mtt C TI, Z IJ ZDRAVE. Káž dý den tht tý dne jsme se v kutnhrske knihvne ve nváli jedne ž cílvý ch skupin ná vs te vníku nás í knihvný (senir i, de ti, hándicápvání.). Kmpletní prgrám tht tý dne mu ž ete shle dnut v Kálendá riu Strá nká 13

14 14 C se děje na pbčkách? Kutnhrská knihvná pskýtuje sve služ bý krme hlávní budvý v Husve ulici táke prstr ednictvím tr í pbc ek, umíste ný ch v ru žný ch místech me stá Kutná Hrá. POBOČKA SÍDLIŠTĚ Je umíste ná v budve Zá kládní s klý Jáná Páláchá. Prstrý pbc ký jsu velmi mále, pr ne ktere nás e ná vs te vníký návíc umíste ní není výhvující, je pe s ký pme rne btíž ne dstupne. Ná druhu stránu díký umíste ní ve s kle návs te vuje tut pbc ku výske prcent de tí ž te t c á sti me stá. Prgrám pbc ký je tedý kncipvá n s hledem pr evá ž ne ná de tske h c tená r e. Ták tr ebá d r íjná 2011 áž d c ervná 2012 prbíhál prá ve v te t pbc ce dluhdbá sutěž, kdý káž dý ch 14 dní c ekálý ná de ti literární kvízy a hádanky. Celkem se te t sute ž e žu c ástnil 85 de tí, á neju spe s ne js í á nejpilnější luštitelé a hádankáři býli výhdnceni se žá ve rem s klníh rku. OBECNÍ KNIHOVNA MALÍN Tát pbc ká sídlí v budve žá kládní s klý v Málíne, á t v prstrá ch býtu bý vále h r ídícíh uc itele. Vžhledem k velmi s pátne mu stávu budvý (výtá pe ní, vnitr ní stáv budvý átd.) se ukážuje ják vhdná mž nst buducí pr emíste ní knihvný d nve vžnikájící ch prstr reknstruváne málínske sklvný. Ná vs te vníký málínske knihvný tvr í nejen de ti, ále i senir i á nve táke máminký ná máter ske dvlene. K blíbený m mimpu jc vním áktivitá m pátr í tr ebá vý stávý mápující lká lní prblemátiku (v minulsti nápr. Kdýž si ná s de dec ek bábic ku brál ápd. ), histrii Málíná á ptm pr ipmínký nejru žne js ích málí nský ch c i kutnhrský ch vý rc í (nápr. Nežápmíná ní pr ipmínká vývráž de ní málínský ch muž u v kve tnu 1945). V rce 2012 pátr ilá bežespru k nejve ts ím ákcím te t pbc ký Připmínka 600. výrčí vypálení Malína. S l kmpnváne dpledne, jehž pdstátná c á st se dehrá válá v budve s klý, c á st ptm ná venkvním prstránství Málíná. Nejprve de jinnu udá lst ppsál ve sve přednášce histrik Bc. Jsef Kremlá ž C eske h mužeá str í brá, ná pr edná s ku návážvál pr edstávní pamětní phlednice (áutr Jir í Dstá l) á pr edá ní drbný ch cen de tem, ktere výpá lení Málíná žtvá rnilý ve svých výtvarných pracech. Prgrám dplnilá výstava knižních zdrjů ž fndu Me stske knihvný v Kutne Hr e á kmentvaná prhlídka Málínem vedená PhDr. Pávlem Nvá kem ž C ZM Kác iná pák cele dpledne užávr elá. Málínská pbc ká spluprácuje s místní mi splký á sdruž eními, je splupr ádátelem r ádý ákcí. K již trádic ním ákcím, ktere jes te iniciuje, pátr í nápr íklád káž drc ní Adventní dpledne, ktere spjuje slávý Dne pr de tsku knihu s ržsve cení m vá nc níh strmec ku. Strá nká 14

15 15 POBOČKA KAŇK Tát pbc ká sí dlí v budve bý vále žá kládní s klý ná Kán ku, dnes nážý váne MOZAIKA. Prvž támní pbc ký knihvný pd vedení m místní bývátelký pání Vesele vhdne dpln uje dáls í nábídký trá vení vlne h c ásu MOZAIKOU. V uplýnule m bdbí tát pbc ká nábídlá nápr íklád splečný prjekt knihvny a DOMINIKU (du m de tí á mlá dež e), kdý se c te, pr edc ítá á ná sledne táke tvr í ná mtivý pr ec tene h. Strá nká 15

16 16 Univerzita vlnéh času, aneb vzdělávání nejen senirů v nvém kabátě Bý t místem setká vá ní, místem, kde se rá di á dbrvlne uc íte, t je jedná ž nás ich nejdu lež ite js ích rlí vu bec. Dluhdbe se snáž íme pr iná s et pestru nábídku pr edná s ek, besed, áutrský ch c tení. Reflektváli jsme táke Vá s velký žá jem sýstemáticke vžde lá vá ní. V minulsti jsme tr ebá spluprácváli s Výsku s klu splec enský ch á plitický ch ve d v Klí ne. Tát spluprá ce vs ák p ne kliká letech sknc ilá, á ták jsme se ržhdli d pdžimu 2012 tevr ít v kutnhrske knihvne Univeržitu vlne h c ásu. Univeržitá vlne h c ásu je netrádic ní frmu žá jmve h celž ivtníh vžde lá vá ní, je urc ená te m, kter í chte jí dbrvlne ržvíjet svu sbnst, jsu tevr eni nvý m infrmácím. Neplátí žde ž á dná mežení, pr iprávene lekce jsu urc ený vs em ve kvý m kátegriím, pr edchží vžde lá vá ní není pdmínku. Nábížíme prste mž nst uc it se, žískát nve ve dmsti á dvednsti á umž nit ták i setká vá ní lidí ve s klních lávicích. Univeržitá vlne h c ásu jsme kncipváli ják semestrá lní studium. Pr edná s ký býlý vž dý v u terý, 1 x žá 14 dní, lektrský tý m tvr ili externiste dbrníci ná dáne te má c i bdbí. Ják te má u vdníh semestru jsme žvlili Kutnu Hru v 19. stletí. 30 u c ástníku (t je bhuž el máx. mž ný pc et vžhledem k prstrvý m mž nstem, i kdýž žá jem je mnhem ve ts í ) si výslechl celkem 8 pr edná s ek. Ke káž de ž nich táke bdrž el krá tký vý táh pr edná s ký, pr iprávený lektrem. A žde mu ž ete shle dnut te mátá jedntlivý ch lekcí : 1. U vd d dbý á Kutná Hrá v 19.stletí Mgr. Iván Báuer 2. Osbnst K.H. Brvske h PhDr. Pável Nvá k 3. Vý žnámne sbnsti Kutne Hrý 19. stletí Bc. Jsef Kremlá 4. Pártnerský ž ivt v 19. stletí Mártiná Bittnervá 5. Divádl v Kutne Hr e v 19.stletí Mirsláv S trbl 6. Ume ní, Kutná Hrá á 19.stletí Mgr. Ales Režler 7. Neve stince v Kutne Hr e Mgr. Evá Fráncvá 8. Literá rní prchá žká Lenká Fránkvicvá Se studentý, jejichž nác erpáne žnálsti prve r il i krá tký test, á s tímt semestrem UVC jsme se slávnstne ržluc ili ve Splkve m dme, kdý míststárstká me stá Kutný Hrá, pání Dáná Vepr kvá splu s r editelku knihvný pání Gábrielu Járkulis vu pr edálý certifiká tý vs em ábslventu m á díký spnžrske mu dáru Vinný ch sklepu Kutná Hrá jsme mhli splec ne pr ipít i ná dáls í cýklus UVC. Strá nká 16

17 17 Městská knihvna Hra Me stská knihvná Kutná Hrá Husvá 145, Kutná Hrá rgánižác ní strukturá ŘEDITELKA EKONOMICKÉ A PROVOZNÍ ODDĚLENÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKÝ PRO SLUŽBÝ ČTENÁŘŮM ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SLUŽEB, INTERNET CIZOJAZÝČNÉ LITERATURY, PŮJČOVNA CD A DVD, ČÍTÁRNA, ZVUKOVÁ KNIHOVNA ODDĚLENÍ REGION. SLUŽEB PRO KNIHOVNY Pbc ký Kán k, Málín, sídlis t e S ips í Strá nká 17

18 18 Kh můžete ptkat, aneb seznam pracvníků Městské knihvny Kutná Hra v rce 2012 Mgr. Gabriela Jarkulišvá ředitelka Simna Navrátilvá žá stupce pr služ bý c tená r u m, služ bý MVS, internet pr ver ejnst Iveta Vince eknm, u c etní Alena Zvníkvá prvžní dde lení Šárka Jungwirthvá PR knihvný, kmunikáce s me dii, MVS, internet pr ver ejnst Jana Růžičkvá dde lení pr dspe le c tená r e Milslava Kellervá dde lení pr dspe le c tená r e Jitka Duškvá dde lení pr dspe le c tená r e Zdenka Rytinvá dde lení pr de ti á mlá dež Helena Netlická dde lení pr de ti á mlá dež Strá nká 18

19 19 Marie Jelínkvá c ítá rná, dde lení reginá lní literáturý, hudební dde lení Dagmar Strbíkvá - c ítá rná, dde lení reginá lní literáturý, hudební dde lení Martina Bičíkvá prgrámvý prácvník, c ítá rná, dde lení reginá lní literáturý, hudební dde lení, ržvá ž kvá služ bá Bc. Lucie Macháčkvá metdik RF (služ bý knihvná m) Lenka Frankvicvá metdik RF (služ bý knihvná m) Vý rc ní žprá vu Me stske knihvný Kutná Hrá výdálá Me stská knihvná Kutná Hrá. Kdy: v br ežnu 2013 Klik: v 5 vý tiscích Pčet stran: 18 Strá nká 19

20 20 Strá nká 20

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Nedě le 10. října 2004 kdy co kde

Nedě le 10. října 2004 kdy co kde Ná vraty k oslavá m 650 let města N eodmyslitelnou součá stí obce je i sbor dobrovolných hasičů, který nechybí u žá dné významné udá losti. Pokrač ovánípříště Právě čtete číslo 2. VĚ TRNÍK Ročník XXXV.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více