1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1"

Transkript

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

2 2 Obsah Základní infrmace 5 Kalendárium Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN _ 10 C se děje na pbčkách? 14 Univerzita vlnéh času, aneb vzdělávání nejen senirů v nvém kabátě 16 Městská knihvna Hra 17 Strá nká 2

3 3 Dbrý den, vážení a milí čtenáři výrční zprávy kutnhrské knihvny! Jsem rá dá, ž e Vá s mhu pr ivítát nád letmý m shrnutím th, c jsme splec ne s Vá mi v uplýnule m rce prž ili, už ili, žvlá dli. Táke se žástávíme u th, c se tr ebá u plne nepvedl. Rk 2012 pr ivedl meži ná s á nás e c tená r e pe t ne klik právdu žájímávý ch sbnstí. Ptkát jste se mhli nápr íklád se spisváteli Michálem Dluhý m, Arns te m Vás íc kem, Dánielu Krluppervu, Lucií Seifertvu c i Petru Bráunvu. Nepchýbne k vrchlu m te t blásti nás í c innsti pátr ilá mž nst ptkát ámericke h spisvátele C.D. Páýneh, který pr ijál nás e pžvá ní á v rá mci pr ádu LISTvá ní býl u ná s, v Kutne Hr e v žá r í ln ske h rku. Velmi mne te s í žá jem c tená r u vžde lá vácí áktivitý, á t ják tý, ktere pr iprávují me klegýne v dde lení pr de ti žde bých velmi rá dá výždvihlá výnikájící spluprá ci s kutnhrský mi žá kládními s klámi, ále stejne ták jste si blíbili dplední pr edná s ký á besedý. Jmenvát tádý mhu nápr íklád nve vžniklý cýklus Univeržitá vlne h c ásu, který vlne návážuje ná dr íve js í Akádemii tr etíh ve ku. Lektr i býli vesme s bá jec ní á žmíním nápr íklád Vá s velmi kládný hlás ná pr edná s ku Iváná Báuerá Uvd d dbý, Kutná Hrá v 19. stletí. Zkusili jsme táke ne c nve. Tr ebá Hr bitv knih, kdý ná žáhráde kutnhrske knihvný vžnikl ná dvá dný pietní míst, kde jsme se luc ili s knihámi, ktere se dr íve hdne c etlý á pu jc válý, jste pr ijáli pr es jistu mrbidnst ná žvu pr ížnive. Mnh ž knih, ktere býlý káž dá umíste ná ve sve m hrbe splu s u mrtním listem, jenž shrnvál její ž ivt, jste ná vs te vu hr bitvá žáchrá nili. Aplikujeme pstupne táke pžnátký ž velke h dtážníkve h s etr ení, ktere prbe hl v rce Pr ímý m du sledkem je nápr íklád ržs ír ení vý pu jc ních hdin u terý, ktere býl áž dsud žávírácím dnem. S hledem ná t, ž e chceme i d buducná pr á dát besedý, pr edná s ký á dáls í setká vá ní, tevr eli jsme d 8.30 d s tím, ž e ves kere dáls í áktivitý sme r ujeme d u terníh dpledne. Dáls í, pdrbne js í infrmáce náležnete dá le ve vý rc ní žprá ve. Dvlte mi, prsím, ábých díký výslvilá ále nýní, hned v u vdu te t žprá vý. De kujeme, ž e se knihvná, knihý, c tení á inspirátivní setká vá ní se stál suc á stí Vás eh ž ivtá. Jsme tu pr Vá s. Zá celý klektiv Me stske knihvný Kutná Hrá Mgr. Gábrielá Járkulis vá Strá nká 3

4 4 Strá nká 4

5 5 Základní infrmace PRACOVIŠTĚ MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA Husva ul. 145, Kutná Hra hlavní budva knihvny Odde lení pr dspe le c tená r e Odde lení pr de ti á mlá dež C ítá rná, hudební dde lení, dd. reginá lní literáturý Odde lení infrmác ních služ eb Prvžní, eknmicke dd, vedení knihvný Budva ZŠ Jana Palacha, ul. Jana Palacha, Kutná Hra - pbčka sídliště služ bý pr dspe le i de tske c tená r e, bežplátný internet dd. reginá lních služ eb knihvná m (tžv. RF) Budva ZŠ Malín, Malín, Kutná Hra pbčka Obecní knihvna Malín služ bý pr dspe le i de tske c tená r e Budva Mzaika, Kaňk, Kutná Hra pbčka Kaňk služ bý pr dspe le i de tske c tená r e POČET PRACOVNÍKŮ MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA pr epc tený stáv prácvních u vážku.16 ž th 3 u vážký pr žájis te ní reginá lních funkcí (hrážen ž ržpc tu Str edc eske h kráje) VS knihvnicke h sme ru 3 VS státní..2 SS knihvnicke h sme ru.6 SS státní (s rekválifikác ním kuržem knihvník ) 3 SS eknmicke h sme ru 1 Ostátní..1 POČET HODIN PRO VEŘEJNOST 49 hdin tý dne STAV KNIHOVNÍHO FONDU k sledváne h rku náuc ná literáturá krá sná literáturá žvukve nsic e peridiká (pc et titulu ).103 pr íru stký rc ní Strá nká 5

6 6 UŽIVATELÉ, SLUŽBY, DALŠÍ ÚDAJE, MVS (MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA) Návštěvníci knihvný celkem Z th Ná vs te vníci knihvný (fýžicke ná vs te vý) Ná vs te vníci pu jc ven á studven Ná vs te vníci výuž ívájící internet v knihvne Ná vs te vníci kulturních ákcí Ná vs te vníci vžde lá vácích ákcí Elektrnické služby knihvný Pc et ná vs te v webve strá nký knihvný Pc et vstupu d elektrnicke h kátálgu Pc et vstupu d elektrnicke h vý pu jc níh prtklu Pc et vlástních speciáližváný ch dátábá ží.10 Pc et vstupu d elektrnický ch inf. Zdrju Další údaje Prádenská á knžultác ní c innst pr knihvníký v rá mci RF.436 Kulturní ákce pr ver ejnst.121 Vžde lá vácí ákce pr ver ejnst..172 Z th blást infrmác ní á kmunikác ní technlgie 4 Pc et studijních míst 19 Pc et pc ítác u pr ver ejnst...13 Plchá knihvný pr už ivátele v m2 Hlávní budvá..230 Pbc ká sídlis te.25 Pbc ká Málín 40 Pbc ká Kán k nevýkážujeme Meziknihvní výpůjční služba Pc et pž ádávku c tená r u Pc et kládne výr ížený ch Pc et pž ádávku ž jiný ch knihven..698 Pc et kládne výr ížený ch..661 Výměnné fndy Pc et subru knih 324 Pc et knih v subrech knih Strá nká 6

7 7 Kalendárium 2012 LEDEN Hrá tký s páme tí výhdncení sute ž e S c ertý nejsu (pbc ká sídlis te ) U NOR vý stává D Anglie s Kárlem C ápkem 2.2. prmce ábslventu Akádemie tr etíh ve ku výhlá s ení Sute ž e s Jánem Werichem (pr de ti) reginá lní kl pr ehlídký ume lecke h pr ednesu Ten vers si tis e r íká m tvr ivá dílná pr de ti (QUILLING) žkus íme FACE ART (de tske dde lení ) BR EZEN Hr bitv knih 1.3. stárt prjektu Nás e knihá 2.3. výrá bí me vý ždbu de tske h dde lení 5.3. Márátn c tení 6.3. seminá r Oxfrd Universitý Press s lektrku Mgr. Dánu Krejžvu kurž Zá kládý prá ce s pc ítác em pr senirý besedá se spisvátelku Petru Bráunvu LISTOVá ní s Luká s em Hejlíkem (Ná ceste, áneb bá sníci cestují áutstpem) Krájský festivál ume lecke h pr ednesu Ten vers si tis e r í ká m pstupve kl Wlkervá Prste jvá Nc s Andersenem besedá s JUDr. Michálem Dluhý m, áutrem C etnický ch humresek DUBEN Ncvá ní v knihvne (pbc ká Málín) besedá se spisvátelem Arns tem Vás íc kem KVE TEN Nc literáturý besedá se spisvátelku Dánielu Krluppervu C ERVEN vý stává s klních c áspisu á sbrníku (bc ánske sdruž ení ABECEDA) 7.6. pásvá ní prvn á c ku ná c tená r e knihvný pásvá ní prvn á c ku ná c tená r e knihvný C ERVENEC Velká prá ždninvá PAR BA výhlá s ení celprá ždnine sute ž e pr de ti i dspe le SRPEN ZA R I velká reviže knihvníh fndu 12,9.Hrá tký s páme tí besedá s ámerický m spisvátelem C.D. Páýnem + LISTvá ní Strá nká 7

8 8 R I JEN TÝ DEN KNIHOVEN Den pr senirý psežení nád ká vu á dbrý mi knihámi (hudební dde lení ) Svác inká s vu ní ru ž í (literá rne drámátický pr ád pr senirý Dmvá Bárbrá) Den pr rdic e ná rdic vske dvlene prežentáce prjektu plává ní kjencu, s á tkvá ní, ždrává vý ž ivá prežentáce bchdu SATJA EKOlgický bchu dek Den pr de ti besedá Prc r íkát ne? (drgvá prblemátiká, álkhlismus,pruchý pr íjmu ptrávin) Zdráve vár ení s Plívku (Kárlem) Den pr hándicápváne C teme v LDN Zá ž itkvá besedá, prežentáce center pr hándicápváne Býlinkvá pr esnídá vká pr hándicápváne Centrá Bártlme j Den pr ná rdnstní á jážýkve mens iný Vý stává mežiná rdních kuchár ek Vý stává cestpisný ch publikácí Hráve dpledne pr ž á ký Zá kládní á prákticke s klý Den pr celu rdinu Výrá bíme ž FIMO hmtý Den reláxu s ksmetic ku ( á kníž kámi ) pr máminký Tátínkve v knihvne s X bxem pr ipmí nká 600. vý rc í výpá lení Málíná (pbc ká Málín) besedá s ilustrá trem Adlfem Dudkem prežentáce knihý Citvý pru vdce Otá Reiner Hálweenske c tení ná pu de knihvný LISTOPAD Hr bitv knih U vd d dbý á Kutná Hrá v 19.stletí ; pr edná s í Iván Báuer ( UVC ) Hrá tký s páme tí festivál Dný pežie besedá se spisvátelem Jánem Opátr ilem besedá se spisvátelem Vlástimilem Vndrus ku besedá s ilustrá trku á spisvátelku Lucií Seifertvu PROSINEC Den pr de tsku knihu Adventní dpledne v Málíne žvýkslvne dílnic ký ná pbc ce sídlis te Strá nká 8

9 Hrá tký s páme tí prdej výr ážený ch, náležený ch c i dárváný ch knih celý me síc vý stává literáturý s vá nc ní te mátiku Hr bitv knih ná žáhráde kutnhrske knihvný pr ed žáhá jením NEJ c tená r u Strá nká 9

10 10 Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN An, ják už nádpis nápvídá, ve nujeme ná sledující r á dký bdbí, ktere je v C eske republice knihvná m, knihá m á c tení už trádic ne ve nvá n. BR EZEN, pr es r ádu idelgický ch pr ívlástku, je dluhdbe žáfixvá n ják me síc knihý. N á prtž e suc ásná dbá pr eje žme ná m á mý nec teme už ždáleká jen ž pápírvý ch kdexu, ržhdli jsme se, ž e mnhem sprá vne js í je br ežen d buducná nazývat MĚSÍCEM ČTENÁŘŮ. A ják tákvý jsme kncipváli br ežnvý prgrám. Ve spluprá ci se SKIP (Sváž knihvníku á infrmác ních prácvníku ) jsme pr iprávili nábí dku s mttem Sladký živt s knihvnu, á t sládke jsme ve vs ech mž ný ch ásciácích žár ádili d vs ech br ežnvý ch áktivit kutnhrske knihvný. Dvlte, ábých álespn ne ktere blíž e pr ipmne lá. Tedý, hned žkráje br ežná t ná sládksti mc nevýpádál ( i kdýž sládký c áj jsme pdá váli ). Otevr eli jsme ttiž ná žáhráde knihvný HŘBITOV KNIH. Pr iprávili jsme pietní míst, kde jsme umž nili nejen ná m, knihvníku m, ále pr edevs ím nás im ná vs te vníku m, ržluc it se s knihámi, ktere se dr íve hjne c etlý, pu jc válý, ále dnes sáme le stjí v plicích knihvný á strá dájí nedstátkem c tensti. Káž dá knihá býlá ulž ená ve vlástním hrbe splu s u mrtní m listem, který shrnvál její ž ivt. Ná vs te vníci hr bitvá me li mž nst žáchrá nit pr ed kremácí tlik kníž ek, klik jen unesli. A ve r te, ž e ke žppelne ní žu stál ná hr bitve právdu jen pá r kníž ek. A prtž e se kníž ek, ktere sve míst v regá lech kutnhrske knihvný právdu už nenájdu, be hem rku náshrmá ž dil žáse dst, tevr eli jsme brá ný hr bitvá ná pdžim žnvu býl dstártvá n 2.rc ník MARATONU ČTENÍ. Prjekt, který pr ipmí nál celý den nutnst, ptr ebuá krá su c tení, pdpr ili tentkrá t i mnží pártner i. A ták sc etl nejen v prstrá ch knihvný, ále i ná Gýmná žiu Jir íh Ortená, žá kládních s klá ch Z iž kv, Kámenná stežká, T. G. Másárýká, v máter ske s klce Sedmikrá ská i v máter ske s klce v Málíne. Celkem se márátnu c tení žu c ástnil lidí!!! Drbne žájí mávsti: kdýbý se vs ichni u c ástníci plž ili žá sebu, výtvr ili bý r ete ž de lce více než 2 200km. Psluchál u s í (bltcu ) á psc ítáný c ás hlásite h c tení vs ech žu c ástne ný ch dál více než 360 hdin c iste h c ásu. V kutnhrske knihvne se c etl nepr etrž ite d 8.30 d hdin, p 15 minutá ch se výstr ídál 39 c tená r u (2 de ti se svjí c tvrthdinu pde lilý). V de tske m dde lení se u kníž ký výstr ídál 60 de tí. Strá nká 10

11 11 NEJ ČTENÁŘ KUTNOHORSKÉ KNIHOVNY Ve str edu žá u c ásti stárstý me stá Iv S ánce jsme mc rá di cenili nás e c tená r e. A prtž e sládký ž ivt, bdrž eli nás i cene ní krme diplmu, kýtic ký á registráce d knihvný táke u ž ásne drtý. V kategrii NEJvěrnější čtenář jsme se ptkali s Jármilu Dýtrýchvu Ve ru Jelí nkvu Rudlfem Ulrichem V kategrii NEJpilnější čtenář Járslávu Hejdá nkvu Micháelu Báž ántvu Niklvu NEJpilnější dětský čtenář byla Bárbrká Dlež álvá Kárlíná Pávlvá Bárbrá Srbvá I zde ještě jednu GRATULUJEME!!! KRAJSKÝ FESTIVAL UMĚLECKÉHO PŘEDNESU TEN VERŠ SI TIŠE ŘÍKÁM Kutnhrská knihvná už dluhdbe pdpruje mž nst setká vá ní lidí se vžtáhem k pežii, krá se mluvene h slvá, pr ednesu. Prt už pr ed c ásem žác álá žvá t d Kutne Hrý milvníký vers u i pr žý á d rku 2011 dknce pr á dá krájske pstupve kl Wlkervá Prste jvá, nážváne Ten vers si tis e r íká m, cž je vers výpu jc ený ž tvrbý kutnhrske h bá sníká Jir íh Ortená. Vní má me tut mž nst ják pr ílež itst k setká ní á srvná ní schpnstí i žá jmu neprfesiná lních dspe lý ch. Suc á stí pr ehlídký je Strá nká 11

12 12 sámžr ejme dbrnu prtu cene ní nejinspirátivne js ích s lvý ch výstupení á ná sledne i jejich srvná ní v celstá tním me r ítku. Pr i pr á dá ní tht krájske h klá jsme dbáli t, ábý prgrám pr ehlídký žáujál nejen sute ž ící, resp. u c inkující, ále táke s irku ver ejnst. V bdbný ch prjektech se ptká vájí pve ts inu lide pr emý s liví, citliví á kultivvání. Pžváli jsme prt v pr edvec er festiválu prjekt sce nicke h c tení LISTvá ní, á žvlili pr ád Bá sníci cestují áutstpem. Beát generátin á Jáck Keruáck pr ilá kál d knihvný více než 100 ná vs te vníku. Super. V sámtne pr ehlídkve c á sti festiválu, pr kteru jsme žvlili prstrý GASK, býl k vide ní te me r 40 s lvý ch výstupení, á táke prá ci klínske h subru. Pr ehlídký se žu c ástnili sute ž ící ž Mláde Bleslávi, Sedlc án, Me lníká, Klíná á Kutne Hrý. A vý sledký? Pstup d celstátníh kla v Prstějvě I.kategrie Martin Řehák Klín Uznání lektrskéh sbru bdržely: Andrea Buchtvá Barbra Ješutvá Čáslav Sedlčany II.kategrie Anna Vackvá Kateřina Ruskvá Klín Klín Barbra Wintervá Mladá Bleslav (dpručený pstup) Uznání lektrskéh sbru bdrželi: Jiří Sedlák Barbra Prchalvá Vernika Benešvá Čáslav Kutná Hra Mělník V prtě zasedli: Jana Machalíkvá (herečka, recitátrka a pedagžka), Libr Vacek (něklikanásbný laureát WP, lektr uměleckéh přednesu a režisér) Nina Martínkvá (herečka, hlasatelka Českéh rzhlasu a pedagžka, dbrná asistentka na DAMU) Strá nká 12

13 13 TÝDEN KNIHOVEN VŽDY PRVNÍ TÝDEN V ŘÍJNU R íjnve bdbí je druhý m bdbím v rce, kdý chceme, ábý knihvnu vide l, slýs el á návs tívil jes te více lidí, než tmu bý vá bvýkle. Mtivující je táke t, ž e c eske knihvný v r íjnu táke spjují sve sílý á celstá tne prpágují splec ne sve služ bý. A táke pr iprávují pr tut dbu splec ne kncipváný prgrám, á t pr edevs ím ná první r í jnvý tý den, kdý slávíme TÝ DEN KNIHOVEN. V rce 2012 býl pr TÝ DEN KNIHOVEN výbrá n mtt C TI, Z IJ ZDRAVE. Káž dý den tht tý dne jsme se v kutnhrske knihvne ve nváli jedne ž cílvý ch skupin ná vs te vníku nás í knihvný (senir i, de ti, hándicápvání.). Kmpletní prgrám tht tý dne mu ž ete shle dnut v Kálendá riu Strá nká 13

14 14 C se děje na pbčkách? Kutnhrská knihvná pskýtuje sve služ bý krme hlávní budvý v Husve ulici táke prstr ednictvím tr í pbc ek, umíste ný ch v ru žný ch místech me stá Kutná Hrá. POBOČKA SÍDLIŠTĚ Je umíste ná v budve Zá kládní s klý Jáná Páláchá. Prstrý pbc ký jsu velmi mále, pr ne ktere nás e ná vs te vníký návíc umíste ní není výhvující, je pe s ký pme rne btíž ne dstupne. Ná druhu stránu díký umíste ní ve s kle návs te vuje tut pbc ku výske prcent de tí ž te t c á sti me stá. Prgrám pbc ký je tedý kncipvá n s hledem pr evá ž ne ná de tske h c tená r e. Ták tr ebá d r íjná 2011 áž d c ervná 2012 prbíhál prá ve v te t pbc ce dluhdbá sutěž, kdý káž dý ch 14 dní c ekálý ná de ti literární kvízy a hádanky. Celkem se te t sute ž e žu c ástnil 85 de tí, á neju spe s ne js í á nejpilnější luštitelé a hádankáři býli výhdnceni se žá ve rem s klníh rku. OBECNÍ KNIHOVNA MALÍN Tát pbc ká sídlí v budve žá kládní s klý v Málíne, á t v prstrá ch býtu bý vále h r ídícíh uc itele. Vžhledem k velmi s pátne mu stávu budvý (výtá pe ní, vnitr ní stáv budvý átd.) se ukážuje ják vhdná mž nst buducí pr emíste ní knihvný d nve vžnikájící ch prstr reknstruváne málínske sklvný. Ná vs te vníký málínske knihvný tvr í nejen de ti, ále i senir i á nve táke máminký ná máter ske dvlene. K blíbený m mimpu jc vním áktivitá m pátr í tr ebá vý stávý mápující lká lní prblemátiku (v minulsti nápr. Kdýž si ná s de dec ek bábic ku brál ápd. ), histrii Málíná á ptm pr ipmínký nejru žne js ích málí nský ch c i kutnhrský ch vý rc í (nápr. Nežápmíná ní pr ipmínká vývráž de ní málínský ch muž u v kve tnu 1945). V rce 2012 pátr ilá bežespru k nejve ts ím ákcím te t pbc ký Připmínka 600. výrčí vypálení Malína. S l kmpnváne dpledne, jehž pdstátná c á st se dehrá válá v budve s klý, c á st ptm ná venkvním prstránství Málíná. Nejprve de jinnu udá lst ppsál ve sve přednášce histrik Bc. Jsef Kremlá ž C eske h mužeá str í brá, ná pr edná s ku návážvál pr edstávní pamětní phlednice (áutr Jir í Dstá l) á pr edá ní drbný ch cen de tem, ktere výpá lení Málíná žtvá rnilý ve svých výtvarných pracech. Prgrám dplnilá výstava knižních zdrjů ž fndu Me stske knihvný v Kutne Hr e á kmentvaná prhlídka Málínem vedená PhDr. Pávlem Nvá kem ž C ZM Kác iná pák cele dpledne užávr elá. Málínská pbc ká spluprácuje s místní mi splký á sdruž eními, je splupr ádátelem r ádý ákcí. K již trádic ním ákcím, ktere jes te iniciuje, pátr í nápr íklád káž drc ní Adventní dpledne, ktere spjuje slávý Dne pr de tsku knihu s ržsve cení m vá nc níh strmec ku. Strá nká 14

15 15 POBOČKA KAŇK Tát pbc ká sí dlí v budve bý vále žá kládní s klý ná Kán ku, dnes nážý váne MOZAIKA. Prvž támní pbc ký knihvný pd vedení m místní bývátelký pání Vesele vhdne dpln uje dáls í nábídký trá vení vlne h c ásu MOZAIKOU. V uplýnule m bdbí tát pbc ká nábídlá nápr íklád splečný prjekt knihvny a DOMINIKU (du m de tí á mlá dež e), kdý se c te, pr edc ítá á ná sledne táke tvr í ná mtivý pr ec tene h. Strá nká 15

16 16 Univerzita vlnéh času, aneb vzdělávání nejen senirů v nvém kabátě Bý t místem setká vá ní, místem, kde se rá di á dbrvlne uc íte, t je jedná ž nás ich nejdu lež ite js ích rlí vu bec. Dluhdbe se snáž íme pr iná s et pestru nábídku pr edná s ek, besed, áutrský ch c tení. Reflektváli jsme táke Vá s velký žá jem sýstemáticke vžde lá vá ní. V minulsti jsme tr ebá spluprácváli s Výsku s klu splec enský ch á plitický ch ve d v Klí ne. Tát spluprá ce vs ák p ne kliká letech sknc ilá, á ták jsme se ržhdli d pdžimu 2012 tevr ít v kutnhrske knihvne Univeržitu vlne h c ásu. Univeržitá vlne h c ásu je netrádic ní frmu žá jmve h celž ivtníh vžde lá vá ní, je urc ená te m, kter í chte jí dbrvlne ržvíjet svu sbnst, jsu tevr eni nvý m infrmácím. Neplátí žde ž á dná mežení, pr iprávene lekce jsu urc ený vs em ve kvý m kátegriím, pr edchží vžde lá vá ní není pdmínku. Nábížíme prste mž nst uc it se, žískát nve ve dmsti á dvednsti á umž nit ták i setká vá ní lidí ve s klních lávicích. Univeržitá vlne h c ásu jsme kncipváli ják semestrá lní studium. Pr edná s ký býlý vž dý v u terý, 1 x žá 14 dní, lektrský tý m tvr ili externiste dbrníci ná dáne te má c i bdbí. Ják te má u vdníh semestru jsme žvlili Kutnu Hru v 19. stletí. 30 u c ástníku (t je bhuž el máx. mž ný pc et vžhledem k prstrvý m mž nstem, i kdýž žá jem je mnhem ve ts í ) si výslechl celkem 8 pr edná s ek. Ke káž de ž nich táke bdrž el krá tký vý táh pr edná s ký, pr iprávený lektrem. A žde mu ž ete shle dnut te mátá jedntlivý ch lekcí : 1. U vd d dbý á Kutná Hrá v 19.stletí Mgr. Iván Báuer 2. Osbnst K.H. Brvske h PhDr. Pável Nvá k 3. Vý žnámne sbnsti Kutne Hrý 19. stletí Bc. Jsef Kremlá 4. Pártnerský ž ivt v 19. stletí Mártiná Bittnervá 5. Divádl v Kutne Hr e v 19.stletí Mirsláv S trbl 6. Ume ní, Kutná Hrá á 19.stletí Mgr. Ales Režler 7. Neve stince v Kutne Hr e Mgr. Evá Fráncvá 8. Literá rní prchá žká Lenká Fránkvicvá Se studentý, jejichž nác erpáne žnálsti prve r il i krá tký test, á s tímt semestrem UVC jsme se slávnstne ržluc ili ve Splkve m dme, kdý míststárstká me stá Kutný Hrá, pání Dáná Vepr kvá splu s r editelku knihvný pání Gábrielu Járkulis vu pr edálý certifiká tý vs em ábslventu m á díký spnžrske mu dáru Vinný ch sklepu Kutná Hrá jsme mhli splec ne pr ipít i ná dáls í cýklus UVC. Strá nká 16

17 17 Městská knihvna Hra Me stská knihvná Kutná Hrá Husvá 145, Kutná Hrá rgánižác ní strukturá ŘEDITELKA EKONOMICKÉ A PROVOZNÍ ODDĚLENÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKÝ PRO SLUŽBÝ ČTENÁŘŮM ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SLUŽEB, INTERNET CIZOJAZÝČNÉ LITERATURY, PŮJČOVNA CD A DVD, ČÍTÁRNA, ZVUKOVÁ KNIHOVNA ODDĚLENÍ REGION. SLUŽEB PRO KNIHOVNY Pbc ký Kán k, Málín, sídlis t e S ips í Strá nká 17

18 18 Kh můžete ptkat, aneb seznam pracvníků Městské knihvny Kutná Hra v rce 2012 Mgr. Gabriela Jarkulišvá ředitelka Simna Navrátilvá žá stupce pr služ bý c tená r u m, služ bý MVS, internet pr ver ejnst Iveta Vince eknm, u c etní Alena Zvníkvá prvžní dde lení Šárka Jungwirthvá PR knihvný, kmunikáce s me dii, MVS, internet pr ver ejnst Jana Růžičkvá dde lení pr dspe le c tená r e Milslava Kellervá dde lení pr dspe le c tená r e Jitka Duškvá dde lení pr dspe le c tená r e Zdenka Rytinvá dde lení pr de ti á mlá dež Helena Netlická dde lení pr de ti á mlá dež Strá nká 18

19 19 Marie Jelínkvá c ítá rná, dde lení reginá lní literáturý, hudební dde lení Dagmar Strbíkvá - c ítá rná, dde lení reginá lní literáturý, hudební dde lení Martina Bičíkvá prgrámvý prácvník, c ítá rná, dde lení reginá lní literáturý, hudební dde lení, ržvá ž kvá služ bá Bc. Lucie Macháčkvá metdik RF (služ bý knihvná m) Lenka Frankvicvá metdik RF (služ bý knihvná m) Vý rc ní žprá vu Me stske knihvný Kutná Hrá výdálá Me stská knihvná Kutná Hrá. Kdy: v br ežnu 2013 Klik: v 5 vý tiscích Pčet stran: 18 Strá nká 19

20 20 Strá nká 20

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s.

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s. Výrční zpráva 2015 MAS Starměstsk, z.s. Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Měst IČO: 227 07 441 Základní údaje území MAS MAS Starměstsk je bčanské sdružení, které byl zaregistrván Ministerstvem vnitra ČR

Více

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013 MS a MV známení na sbry v sbtu 2. března 2013 Milí manželé bratři a setry. Psílám hezký pzdrav z Úpice. Pravidelně dstáváte infrmace akcích křesťanskéh dmva v časpisu Advent i prstřednictvím známení na

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s.

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s. Výrční zpráva 2010 Sprtvní Jižní Měst.p.s. 1 Obsah: strana Základní data splečnsti 3 Míst realizace 4 Přehled činnsti 5 Oddíly SJM.p.s. 6 Jedntlivé akce v rce 2010 7 Finanční zpráva za rk 2010 11 2 Výrční

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

DOMÁCNOST volitelný předmět

DOMÁCNOST volitelný předmět DOMÁCNOST vlitelný předmět CHARAKTERISTIKA VOLITELNÉHO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DOMÁCNOST Cílvé zaměření předmětu Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: pzitivnímu

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice:

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Cetkvice, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Náves 91, 679 38 Cetkvice Platnst d 31. 8. 2007 Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkvice: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 10. 18. 3. 2016, Brn 26. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst BŘEZEN p 21.3. Kruh pr střední šklu a Klegia Zelená družina čt 24.3. prázdniny šklní družina mim prvz! DUBEN

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d 1. 1. 2016 1. Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách

Více

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015 Darujme.cz Podrobné statistiky Zahrnutá data a jejich úprava Z hlediska fundraisingu je významnější, kdy dárce dar zadal, než kdy byla obdrž ena platba na u č et. Ve statistika čh proto prima rne pračujeme

Více

Albrechticko 7. střední škola

Albrechticko 7. střední škola Albrechtick 7. střední škla Pčet dtazníků: 222 1. Jaký je tvůj věk? 11 let - 3 12 let - 29 13 let 51 14 let 58 15 let 47 16 let 8 17 let 10 18 let 1 19 let - 2 20 let - 3 21 let - 2 22 let - 2 23 let -

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků BRK-01-2015-10P, př. 1 pčet stran: 5 Závěrečná zpráva vyhdncení a využití finančních prstředků ČÁST A: Vyhdncení využití finančních prstředků Stanvení dílčích cílů a jejich důvdnění: 1. Rutinní činnst

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie Šklní vzdělávací prgram Obchdní akademie 63-41-M/02 Platnst ŠVP d 01. 09. 2014 Č.J. VOS-OA-JBC/A/363/2014 Schválen šklsku radu: 18. 6. 2014 Schválen pedaggicku radu: 24. 6. 2014 Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт:

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт: 5 VYHLAТ SЯ KA ze dne 21. prosince 2006, kterou se meяnѕт vyhlaтsяka cя. 482/2005 Sb., o stanovenѕт druhuъ, zpuъ sobuъ vyuzя itѕт a parametruъ biomasy prяi podporяe vyтroby elektrяiny z biomasy Ministerstvo

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

7 Lesopark Střelnice III.

7 Lesopark Střelnice III. 7 Lespark Střelnice III. V rce 2009 byla s přispěním Státníh fndu živtníh prstředí České republiky (SFŽP) prvedena I. etapa výstavby Lesparku Střelnice. Byly prvedeny pěstební patření na stávajících dřevinách

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz PLOTOVÉ CENTRUM Vyškv; www.mgv.cz PALETOVÉ REGÁLY Pevné, kvalitní a s dluhu živtnstí Název regálvých dílů Paletvé regály a jejich pužití Rám paletvéh regálu Nsníky paletvéh regálu Příčník Ochranné prvky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) Cyranovy boty, z.s. Lidická 50 658 12 Brno IČO: 26534711 Email: cyranovyboty@seznam.cz www.cyranovyboty.cz

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004 Strana 10333 563 ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Slovo úvodem Právo na ivot je nestátní nezisková organizace, která p sobí jako registrovaný poskytovatel sociálních slu eb pro seniory. Senior

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

PŘÍLOHY. Příloha I Dotazník pro školy Příloha II Dotazník pro studenty Příloha III Seznam tabulek a grafů

PŘÍLOHY. Příloha I Dotazník pro školy Příloha II Dotazník pro studenty Příloha III Seznam tabulek a grafů PŘÍLOHY Přílha I Dtazník pr škly Přílha II Dtazník pr studenty Přílha III Seznam tabulek a grafů 72 Přílha I Dtazník pr škly Analýza dstupnsti ICT na VOŠ Vážení respndenti, ráda bych Vás pžádala vyplnění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Osvěta o HCH a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s HCH. Představení SPHCH. PharmDr. Zdeňka Vondráčková

Osvěta o HCH a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s HCH. Představení SPHCH. PharmDr. Zdeňka Vondráčková Osvěta HCH a vzdělávání v blasti péče dluhdbě nemcné pacienty s HCH Představení SPHCH PharmDr. Zdeňka Vndráčkvá Přeluč 14. 9. 2015 Splečnst pr pmc při Huntingtnvě chrbě Zalžena v rce 1991 jak svépmcné

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.4.2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.4.2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 12.4.2006 v Praze Přítmni: Jančálek, Dbeš, Matyášvá, Slavík, Vaňura, Kblížek, Jakubek, Kupvá, Palánvá, Pluhařvá Omluveni: Jhn 1. Zahájení Zasedání zahájil

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus (Finanční mechanismus EHP/Norsko)

Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus (Finanční mechanismus EHP/Norsko) Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus (Finanční mechanismus EHP/Norsko) EEA/Norwegian Financial Mechanism (Finanční mechanismy EHP/Norska Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014 Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2013/2014 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 06 ZÁKLADNÍ INFORMACE Přadatel: 7. Pinýrská skupina (PS) Ptčáci Kladn Termín: 6.7. 30.7.06 Míst: tábrvá základna Radenice Kapacita: max. 40 dětí Věk: d 5 d 5 let Zaměření

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání Malé sportovní hry

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání  Malé sportovní hry ČERVENEC Prázdninvé čtení na pkračvání Tradicí se stal prázdninvé čtení na pkračvání, které získal blibu u všech psluchačů Sluníčkvéh rádia. V letšním rce padla vlba na Zdeňka Jirtku a jeh humrný rmán

Více

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka KNIHA MÉHO SRDCE Kniha mého srdce (KMS) je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října 2009. Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih

Více

Parabola. Definice a ohniskovјі vlastnosti. (nebo jinak: odchylka roviny 0 0ezu od osy je rovna odchylce povrchov 0 5ch p 0 0ЈЊmek)

Parabola. Definice a ohniskovјі vlastnosti. (nebo jinak: odchylka roviny 0 0ezu od osy je rovna odchylce povrchov 0 5ch p 0 0ЈЊmek) Parabla 0 5kla efinice a hniskјі lastnsti 6І1 prstrјђ efinice (iz brјђzek nah 0 0e): parabla je pr 0 1se 0 0nu k 0 0iku rinnјіh 0 0ezu na rta 0 0nЈЊ ku 0 6elЈІ pl 0 8e, jestli 0 6e 0 0eznЈЂ rina mјђ taku

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1993 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 16 Rozesla 0 0na dne 29. ledna 1993 Cena Kc 0 3s 4,10 OBSAH: 53. Vyhla 0 0 s 0 3 ka ministerstva pru 0 8 myslu

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2000 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 73 Rozesla 0 0na dne 9. srpna 2000 Cena Kc 0 3 91,70 OBSAH: 237. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1 0 0

Více