1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1"

Transkript

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

2 2 Obsah Základní infrmace 5 Kalendárium Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN _ 10 C se děje na pbčkách? 14 Univerzita vlnéh času, aneb vzdělávání nejen senirů v nvém kabátě 16 Městská knihvna Hra 17 Strá nká 2

3 3 Dbrý den, vážení a milí čtenáři výrční zprávy kutnhrské knihvny! Jsem rá dá, ž e Vá s mhu pr ivítát nád letmý m shrnutím th, c jsme splec ne s Vá mi v uplýnule m rce prž ili, už ili, žvlá dli. Táke se žástávíme u th, c se tr ebá u plne nepvedl. Rk 2012 pr ivedl meži ná s á nás e c tená r e pe t ne klik právdu žájímávý ch sbnstí. Ptkát jste se mhli nápr íklád se spisváteli Michálem Dluhý m, Arns te m Vás íc kem, Dánielu Krluppervu, Lucií Seifertvu c i Petru Bráunvu. Nepchýbne k vrchlu m te t blásti nás í c innsti pátr ilá mž nst ptkát ámericke h spisvátele C.D. Páýneh, který pr ijál nás e pžvá ní á v rá mci pr ádu LISTvá ní býl u ná s, v Kutne Hr e v žá r í ln ske h rku. Velmi mne te s í žá jem c tená r u vžde lá vácí áktivitý, á t ják tý, ktere pr iprávují me klegýne v dde lení pr de ti žde bých velmi rá dá výždvihlá výnikájící spluprá ci s kutnhrský mi žá kládními s klámi, ále stejne ták jste si blíbili dplední pr edná s ký á besedý. Jmenvát tádý mhu nápr íklád nve vžniklý cýklus Univeržitá vlne h c ásu, který vlne návážuje ná dr íve js í Akádemii tr etíh ve ku. Lektr i býli vesme s bá jec ní á žmíním nápr íklád Vá s velmi kládný hlás ná pr edná s ku Iváná Báuerá Uvd d dbý, Kutná Hrá v 19. stletí. Zkusili jsme táke ne c nve. Tr ebá Hr bitv knih, kdý ná žáhráde kutnhrske knihvný vžnikl ná dvá dný pietní míst, kde jsme se luc ili s knihámi, ktere se dr íve hdne c etlý á pu jc válý, jste pr ijáli pr es jistu mrbidnst ná žvu pr ížnive. Mnh ž knih, ktere býlý káž dá umíste ná ve sve m hrbe splu s u mrtním listem, jenž shrnvál její ž ivt, jste ná vs te vu hr bitvá žáchrá nili. Aplikujeme pstupne táke pžnátký ž velke h dtážníkve h s etr ení, ktere prbe hl v rce Pr ímý m du sledkem je nápr íklád ržs ír ení vý pu jc ních hdin u terý, ktere býl áž dsud žávírácím dnem. S hledem ná t, ž e chceme i d buducná pr á dát besedý, pr edná s ký á dáls í setká vá ní, tevr eli jsme d 8.30 d s tím, ž e ves kere dáls í áktivitý sme r ujeme d u terníh dpledne. Dáls í, pdrbne js í infrmáce náležnete dá le ve vý rc ní žprá ve. Dvlte mi, prsím, ábých díký výslvilá ále nýní, hned v u vdu te t žprá vý. De kujeme, ž e se knihvná, knihý, c tení á inspirátivní setká vá ní se stál suc á stí Vás eh ž ivtá. Jsme tu pr Vá s. Zá celý klektiv Me stske knihvný Kutná Hrá Mgr. Gábrielá Járkulis vá Strá nká 3

4 4 Strá nká 4

5 5 Základní infrmace PRACOVIŠTĚ MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA Husva ul. 145, Kutná Hra hlavní budva knihvny Odde lení pr dspe le c tená r e Odde lení pr de ti á mlá dež C ítá rná, hudební dde lení, dd. reginá lní literáturý Odde lení infrmác ních služ eb Prvžní, eknmicke dd, vedení knihvný Budva ZŠ Jana Palacha, ul. Jana Palacha, Kutná Hra - pbčka sídliště služ bý pr dspe le i de tske c tená r e, bežplátný internet dd. reginá lních služ eb knihvná m (tžv. RF) Budva ZŠ Malín, Malín, Kutná Hra pbčka Obecní knihvna Malín služ bý pr dspe le i de tske c tená r e Budva Mzaika, Kaňk, Kutná Hra pbčka Kaňk služ bý pr dspe le i de tske c tená r e POČET PRACOVNÍKŮ MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA pr epc tený stáv prácvních u vážku.16 ž th 3 u vážký pr žájis te ní reginá lních funkcí (hrážen ž ržpc tu Str edc eske h kráje) VS knihvnicke h sme ru 3 VS státní..2 SS knihvnicke h sme ru.6 SS státní (s rekválifikác ním kuržem knihvník ) 3 SS eknmicke h sme ru 1 Ostátní..1 POČET HODIN PRO VEŘEJNOST 49 hdin tý dne STAV KNIHOVNÍHO FONDU k sledváne h rku náuc ná literáturá krá sná literáturá žvukve nsic e peridiká (pc et titulu ).103 pr íru stký rc ní Strá nká 5

6 6 UŽIVATELÉ, SLUŽBY, DALŠÍ ÚDAJE, MVS (MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA) Návštěvníci knihvný celkem Z th Ná vs te vníci knihvný (fýžicke ná vs te vý) Ná vs te vníci pu jc ven á studven Ná vs te vníci výuž ívájící internet v knihvne Ná vs te vníci kulturních ákcí Ná vs te vníci vžde lá vácích ákcí Elektrnické služby knihvný Pc et ná vs te v webve strá nký knihvný Pc et vstupu d elektrnicke h kátálgu Pc et vstupu d elektrnicke h vý pu jc níh prtklu Pc et vlástních speciáližváný ch dátábá ží.10 Pc et vstupu d elektrnický ch inf. Zdrju Další údaje Prádenská á knžultác ní c innst pr knihvníký v rá mci RF.436 Kulturní ákce pr ver ejnst.121 Vžde lá vácí ákce pr ver ejnst..172 Z th blást infrmác ní á kmunikác ní technlgie 4 Pc et studijních míst 19 Pc et pc ítác u pr ver ejnst...13 Plchá knihvný pr už ivátele v m2 Hlávní budvá..230 Pbc ká sídlis te.25 Pbc ká Málín 40 Pbc ká Kán k nevýkážujeme Meziknihvní výpůjční služba Pc et pž ádávku c tená r u Pc et kládne výr ížený ch Pc et pž ádávku ž jiný ch knihven..698 Pc et kládne výr ížený ch..661 Výměnné fndy Pc et subru knih 324 Pc et knih v subrech knih Strá nká 6

7 7 Kalendárium 2012 LEDEN Hrá tký s páme tí výhdncení sute ž e S c ertý nejsu (pbc ká sídlis te ) U NOR vý stává D Anglie s Kárlem C ápkem 2.2. prmce ábslventu Akádemie tr etíh ve ku výhlá s ení Sute ž e s Jánem Werichem (pr de ti) reginá lní kl pr ehlídký ume lecke h pr ednesu Ten vers si tis e r íká m tvr ivá dílná pr de ti (QUILLING) žkus íme FACE ART (de tske dde lení ) BR EZEN Hr bitv knih 1.3. stárt prjektu Nás e knihá 2.3. výrá bí me vý ždbu de tske h dde lení 5.3. Márátn c tení 6.3. seminá r Oxfrd Universitý Press s lektrku Mgr. Dánu Krejžvu kurž Zá kládý prá ce s pc ítác em pr senirý besedá se spisvátelku Petru Bráunvu LISTOVá ní s Luká s em Hejlíkem (Ná ceste, áneb bá sníci cestují áutstpem) Krájský festivál ume lecke h pr ednesu Ten vers si tis e r í ká m pstupve kl Wlkervá Prste jvá Nc s Andersenem besedá s JUDr. Michálem Dluhý m, áutrem C etnický ch humresek DUBEN Ncvá ní v knihvne (pbc ká Málín) besedá se spisvátelem Arns tem Vás íc kem KVE TEN Nc literáturý besedá se spisvátelku Dánielu Krluppervu C ERVEN vý stává s klních c áspisu á sbrníku (bc ánske sdruž ení ABECEDA) 7.6. pásvá ní prvn á c ku ná c tená r e knihvný pásvá ní prvn á c ku ná c tená r e knihvný C ERVENEC Velká prá ždninvá PAR BA výhlá s ení celprá ždnine sute ž e pr de ti i dspe le SRPEN ZA R I velká reviže knihvníh fndu 12,9.Hrá tký s páme tí besedá s ámerický m spisvátelem C.D. Páýnem + LISTvá ní Strá nká 7

8 8 R I JEN TÝ DEN KNIHOVEN Den pr senirý psežení nád ká vu á dbrý mi knihámi (hudební dde lení ) Svác inká s vu ní ru ž í (literá rne drámátický pr ád pr senirý Dmvá Bárbrá) Den pr rdic e ná rdic vske dvlene prežentáce prjektu plává ní kjencu, s á tkvá ní, ždrává vý ž ivá prežentáce bchdu SATJA EKOlgický bchu dek Den pr de ti besedá Prc r íkát ne? (drgvá prblemátiká, álkhlismus,pruchý pr íjmu ptrávin) Zdráve vár ení s Plívku (Kárlem) Den pr hándicápváne C teme v LDN Zá ž itkvá besedá, prežentáce center pr hándicápváne Býlinkvá pr esnídá vká pr hándicápváne Centrá Bártlme j Den pr ná rdnstní á jážýkve mens iný Vý stává mežiná rdních kuchár ek Vý stává cestpisný ch publikácí Hráve dpledne pr ž á ký Zá kládní á prákticke s klý Den pr celu rdinu Výrá bíme ž FIMO hmtý Den reláxu s ksmetic ku ( á kníž kámi ) pr máminký Tátínkve v knihvne s X bxem pr ipmí nká 600. vý rc í výpá lení Málíná (pbc ká Málín) besedá s ilustrá trem Adlfem Dudkem prežentáce knihý Citvý pru vdce Otá Reiner Hálweenske c tení ná pu de knihvný LISTOPAD Hr bitv knih U vd d dbý á Kutná Hrá v 19.stletí ; pr edná s í Iván Báuer ( UVC ) Hrá tký s páme tí festivál Dný pežie besedá se spisvátelem Jánem Opátr ilem besedá se spisvátelem Vlástimilem Vndrus ku besedá s ilustrá trku á spisvátelku Lucií Seifertvu PROSINEC Den pr de tsku knihu Adventní dpledne v Málíne žvýkslvne dílnic ký ná pbc ce sídlis te Strá nká 8

9 Hrá tký s páme tí prdej výr ážený ch, náležený ch c i dárváný ch knih celý me síc vý stává literáturý s vá nc ní te mátiku Hr bitv knih ná žáhráde kutnhrske knihvný pr ed žáhá jením NEJ c tená r u Strá nká 9

10 10 Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN An, ják už nádpis nápvídá, ve nujeme ná sledující r á dký bdbí, ktere je v C eske republice knihvná m, knihá m á c tení už trádic ne ve nvá n. BR EZEN, pr es r ádu idelgický ch pr ívlástku, je dluhdbe žáfixvá n ják me síc knihý. N á prtž e suc ásná dbá pr eje žme ná m á mý nec teme už ždáleká jen ž pápírvý ch kdexu, ržhdli jsme se, ž e mnhem sprá vne js í je br ežen d buducná nazývat MĚSÍCEM ČTENÁŘŮ. A ják tákvý jsme kncipváli br ežnvý prgrám. Ve spluprá ci se SKIP (Sváž knihvníku á infrmác ních prácvníku ) jsme pr iprávili nábí dku s mttem Sladký živt s knihvnu, á t sládke jsme ve vs ech mž ný ch ásciácích žár ádili d vs ech br ežnvý ch áktivit kutnhrske knihvný. Dvlte, ábých álespn ne ktere blíž e pr ipmne lá. Tedý, hned žkráje br ežná t ná sládksti mc nevýpádál ( i kdýž sládký c áj jsme pdá váli ). Otevr eli jsme ttiž ná žáhráde knihvný HŘBITOV KNIH. Pr iprávili jsme pietní míst, kde jsme umž nili nejen ná m, knihvníku m, ále pr edevs ím nás im ná vs te vníku m, ržluc it se s knihámi, ktere se dr íve hjne c etlý, pu jc válý, ále dnes sáme le stjí v plicích knihvný á strá dájí nedstátkem c tensti. Káž dá knihá býlá ulž ená ve vlástním hrbe splu s u mrtní m listem, který shrnvál její ž ivt. Ná vs te vníci hr bitvá me li mž nst žáchrá nit pr ed kremácí tlik kníž ek, klik jen unesli. A ve r te, ž e ke žppelne ní žu stál ná hr bitve právdu jen pá r kníž ek. A prtž e se kníž ek, ktere sve míst v regá lech kutnhrske knihvný právdu už nenájdu, be hem rku náshrmá ž dil žáse dst, tevr eli jsme brá ný hr bitvá ná pdžim žnvu býl dstártvá n 2.rc ník MARATONU ČTENÍ. Prjekt, který pr ipmí nál celý den nutnst, ptr ebuá krá su c tení, pdpr ili tentkrá t i mnží pártner i. A ták sc etl nejen v prstrá ch knihvný, ále i ná Gýmná žiu Jir íh Ortená, žá kládních s klá ch Z iž kv, Kámenná stežká, T. G. Másárýká, v máter ske s klce Sedmikrá ská i v máter ske s klce v Málíne. Celkem se márátnu c tení žu c ástnil lidí!!! Drbne žájí mávsti: kdýbý se vs ichni u c ástníci plž ili žá sebu, výtvr ili bý r ete ž de lce více než 2 200km. Psluchál u s í (bltcu ) á psc ítáný c ás hlásite h c tení vs ech žu c ástne ný ch dál více než 360 hdin c iste h c ásu. V kutnhrske knihvne se c etl nepr etrž ite d 8.30 d hdin, p 15 minutá ch se výstr ídál 39 c tená r u (2 de ti se svjí c tvrthdinu pde lilý). V de tske m dde lení se u kníž ký výstr ídál 60 de tí. Strá nká 10

11 11 NEJ ČTENÁŘ KUTNOHORSKÉ KNIHOVNY Ve str edu žá u c ásti stárstý me stá Iv S ánce jsme mc rá di cenili nás e c tená r e. A prtž e sládký ž ivt, bdrž eli nás i cene ní krme diplmu, kýtic ký á registráce d knihvný táke u ž ásne drtý. V kategrii NEJvěrnější čtenář jsme se ptkali s Jármilu Dýtrýchvu Ve ru Jelí nkvu Rudlfem Ulrichem V kategrii NEJpilnější čtenář Járslávu Hejdá nkvu Micháelu Báž ántvu Niklvu NEJpilnější dětský čtenář byla Bárbrká Dlež álvá Kárlíná Pávlvá Bárbrá Srbvá I zde ještě jednu GRATULUJEME!!! KRAJSKÝ FESTIVAL UMĚLECKÉHO PŘEDNESU TEN VERŠ SI TIŠE ŘÍKÁM Kutnhrská knihvná už dluhdbe pdpruje mž nst setká vá ní lidí se vžtáhem k pežii, krá se mluvene h slvá, pr ednesu. Prt už pr ed c ásem žác álá žvá t d Kutne Hrý milvníký vers u i pr žý á d rku 2011 dknce pr á dá krájske pstupve kl Wlkervá Prste jvá, nážváne Ten vers si tis e r íká m, cž je vers výpu jc ený ž tvrbý kutnhrske h bá sníká Jir íh Ortená. Vní má me tut mž nst ják pr ílež itst k setká ní á srvná ní schpnstí i žá jmu neprfesiná lních dspe lý ch. Suc á stí pr ehlídký je Strá nká 11

12 12 sámžr ejme dbrnu prtu cene ní nejinspirátivne js ích s lvý ch výstupení á ná sledne i jejich srvná ní v celstá tním me r ítku. Pr i pr á dá ní tht krájske h klá jsme dbáli t, ábý prgrám pr ehlídký žáujál nejen sute ž ící, resp. u c inkující, ále táke s irku ver ejnst. V bdbný ch prjektech se ptká vájí pve ts inu lide pr emý s liví, citliví á kultivvání. Pžváli jsme prt v pr edvec er festiválu prjekt sce nicke h c tení LISTvá ní, á žvlili pr ád Bá sníci cestují áutstpem. Beát generátin á Jáck Keruáck pr ilá kál d knihvný více než 100 ná vs te vníku. Super. V sámtne pr ehlídkve c á sti festiválu, pr kteru jsme žvlili prstrý GASK, býl k vide ní te me r 40 s lvý ch výstupení, á táke prá ci klínske h subru. Pr ehlídký se žu c ástnili sute ž ící ž Mláde Bleslávi, Sedlc án, Me lníká, Klíná á Kutne Hrý. A vý sledký? Pstup d celstátníh kla v Prstějvě I.kategrie Martin Řehák Klín Uznání lektrskéh sbru bdržely: Andrea Buchtvá Barbra Ješutvá Čáslav Sedlčany II.kategrie Anna Vackvá Kateřina Ruskvá Klín Klín Barbra Wintervá Mladá Bleslav (dpručený pstup) Uznání lektrskéh sbru bdrželi: Jiří Sedlák Barbra Prchalvá Vernika Benešvá Čáslav Kutná Hra Mělník V prtě zasedli: Jana Machalíkvá (herečka, recitátrka a pedagžka), Libr Vacek (něklikanásbný laureát WP, lektr uměleckéh přednesu a režisér) Nina Martínkvá (herečka, hlasatelka Českéh rzhlasu a pedagžka, dbrná asistentka na DAMU) Strá nká 12

13 13 TÝDEN KNIHOVEN VŽDY PRVNÍ TÝDEN V ŘÍJNU R íjnve bdbí je druhý m bdbím v rce, kdý chceme, ábý knihvnu vide l, slýs el á návs tívil jes te více lidí, než tmu bý vá bvýkle. Mtivující je táke t, ž e c eske knihvný v r íjnu táke spjují sve sílý á celstá tne prpágují splec ne sve služ bý. A táke pr iprávují pr tut dbu splec ne kncipváný prgrám, á t pr edevs ím ná první r í jnvý tý den, kdý slávíme TÝ DEN KNIHOVEN. V rce 2012 býl pr TÝ DEN KNIHOVEN výbrá n mtt C TI, Z IJ ZDRAVE. Káž dý den tht tý dne jsme se v kutnhrske knihvne ve nváli jedne ž cílvý ch skupin ná vs te vníku nás í knihvný (senir i, de ti, hándicápvání.). Kmpletní prgrám tht tý dne mu ž ete shle dnut v Kálendá riu Strá nká 13

14 14 C se děje na pbčkách? Kutnhrská knihvná pskýtuje sve služ bý krme hlávní budvý v Husve ulici táke prstr ednictvím tr í pbc ek, umíste ný ch v ru žný ch místech me stá Kutná Hrá. POBOČKA SÍDLIŠTĚ Je umíste ná v budve Zá kládní s klý Jáná Páláchá. Prstrý pbc ký jsu velmi mále, pr ne ktere nás e ná vs te vníký návíc umíste ní není výhvující, je pe s ký pme rne btíž ne dstupne. Ná druhu stránu díký umíste ní ve s kle návs te vuje tut pbc ku výske prcent de tí ž te t c á sti me stá. Prgrám pbc ký je tedý kncipvá n s hledem pr evá ž ne ná de tske h c tená r e. Ták tr ebá d r íjná 2011 áž d c ervná 2012 prbíhál prá ve v te t pbc ce dluhdbá sutěž, kdý káž dý ch 14 dní c ekálý ná de ti literární kvízy a hádanky. Celkem se te t sute ž e žu c ástnil 85 de tí, á neju spe s ne js í á nejpilnější luštitelé a hádankáři býli výhdnceni se žá ve rem s klníh rku. OBECNÍ KNIHOVNA MALÍN Tát pbc ká sídlí v budve žá kládní s klý v Málíne, á t v prstrá ch býtu bý vále h r ídícíh uc itele. Vžhledem k velmi s pátne mu stávu budvý (výtá pe ní, vnitr ní stáv budvý átd.) se ukážuje ják vhdná mž nst buducí pr emíste ní knihvný d nve vžnikájící ch prstr reknstruváne málínske sklvný. Ná vs te vníký málínske knihvný tvr í nejen de ti, ále i senir i á nve táke máminký ná máter ske dvlene. K blíbený m mimpu jc vním áktivitá m pátr í tr ebá vý stávý mápující lká lní prblemátiku (v minulsti nápr. Kdýž si ná s de dec ek bábic ku brál ápd. ), histrii Málíná á ptm pr ipmínký nejru žne js ích málí nský ch c i kutnhrský ch vý rc í (nápr. Nežápmíná ní pr ipmínká vývráž de ní málínský ch muž u v kve tnu 1945). V rce 2012 pátr ilá bežespru k nejve ts ím ákcím te t pbc ký Připmínka 600. výrčí vypálení Malína. S l kmpnváne dpledne, jehž pdstátná c á st se dehrá válá v budve s klý, c á st ptm ná venkvním prstránství Málíná. Nejprve de jinnu udá lst ppsál ve sve přednášce histrik Bc. Jsef Kremlá ž C eske h mužeá str í brá, ná pr edná s ku návážvál pr edstávní pamětní phlednice (áutr Jir í Dstá l) á pr edá ní drbný ch cen de tem, ktere výpá lení Málíná žtvá rnilý ve svých výtvarných pracech. Prgrám dplnilá výstava knižních zdrjů ž fndu Me stske knihvný v Kutne Hr e á kmentvaná prhlídka Málínem vedená PhDr. Pávlem Nvá kem ž C ZM Kác iná pák cele dpledne užávr elá. Málínská pbc ká spluprácuje s místní mi splký á sdruž eními, je splupr ádátelem r ádý ákcí. K již trádic ním ákcím, ktere jes te iniciuje, pátr í nápr íklád káž drc ní Adventní dpledne, ktere spjuje slávý Dne pr de tsku knihu s ržsve cení m vá nc níh strmec ku. Strá nká 14

15 15 POBOČKA KAŇK Tát pbc ká sí dlí v budve bý vále žá kládní s klý ná Kán ku, dnes nážý váne MOZAIKA. Prvž támní pbc ký knihvný pd vedení m místní bývátelký pání Vesele vhdne dpln uje dáls í nábídký trá vení vlne h c ásu MOZAIKOU. V uplýnule m bdbí tát pbc ká nábídlá nápr íklád splečný prjekt knihvny a DOMINIKU (du m de tí á mlá dež e), kdý se c te, pr edc ítá á ná sledne táke tvr í ná mtivý pr ec tene h. Strá nká 15

16 16 Univerzita vlnéh času, aneb vzdělávání nejen senirů v nvém kabátě Bý t místem setká vá ní, místem, kde se rá di á dbrvlne uc íte, t je jedná ž nás ich nejdu lež ite js ích rlí vu bec. Dluhdbe se snáž íme pr iná s et pestru nábídku pr edná s ek, besed, áutrský ch c tení. Reflektváli jsme táke Vá s velký žá jem sýstemáticke vžde lá vá ní. V minulsti jsme tr ebá spluprácváli s Výsku s klu splec enský ch á plitický ch ve d v Klí ne. Tát spluprá ce vs ák p ne kliká letech sknc ilá, á ták jsme se ržhdli d pdžimu 2012 tevr ít v kutnhrske knihvne Univeržitu vlne h c ásu. Univeržitá vlne h c ásu je netrádic ní frmu žá jmve h celž ivtníh vžde lá vá ní, je urc ená te m, kter í chte jí dbrvlne ržvíjet svu sbnst, jsu tevr eni nvý m infrmácím. Neplátí žde ž á dná mežení, pr iprávene lekce jsu urc ený vs em ve kvý m kátegriím, pr edchží vžde lá vá ní není pdmínku. Nábížíme prste mž nst uc it se, žískát nve ve dmsti á dvednsti á umž nit ták i setká vá ní lidí ve s klních lávicích. Univeržitá vlne h c ásu jsme kncipváli ják semestrá lní studium. Pr edná s ký býlý vž dý v u terý, 1 x žá 14 dní, lektrský tý m tvr ili externiste dbrníci ná dáne te má c i bdbí. Ják te má u vdníh semestru jsme žvlili Kutnu Hru v 19. stletí. 30 u c ástníku (t je bhuž el máx. mž ný pc et vžhledem k prstrvý m mž nstem, i kdýž žá jem je mnhem ve ts í ) si výslechl celkem 8 pr edná s ek. Ke káž de ž nich táke bdrž el krá tký vý táh pr edná s ký, pr iprávený lektrem. A žde mu ž ete shle dnut te mátá jedntlivý ch lekcí : 1. U vd d dbý á Kutná Hrá v 19.stletí Mgr. Iván Báuer 2. Osbnst K.H. Brvske h PhDr. Pável Nvá k 3. Vý žnámne sbnsti Kutne Hrý 19. stletí Bc. Jsef Kremlá 4. Pártnerský ž ivt v 19. stletí Mártiná Bittnervá 5. Divádl v Kutne Hr e v 19.stletí Mirsláv S trbl 6. Ume ní, Kutná Hrá á 19.stletí Mgr. Ales Režler 7. Neve stince v Kutne Hr e Mgr. Evá Fráncvá 8. Literá rní prchá žká Lenká Fránkvicvá Se studentý, jejichž nác erpáne žnálsti prve r il i krá tký test, á s tímt semestrem UVC jsme se slávnstne ržluc ili ve Splkve m dme, kdý míststárstká me stá Kutný Hrá, pání Dáná Vepr kvá splu s r editelku knihvný pání Gábrielu Járkulis vu pr edálý certifiká tý vs em ábslventu m á díký spnžrske mu dáru Vinný ch sklepu Kutná Hrá jsme mhli splec ne pr ipít i ná dáls í cýklus UVC. Strá nká 16

17 17 Městská knihvna Hra Me stská knihvná Kutná Hrá Husvá 145, Kutná Hrá rgánižác ní strukturá ŘEDITELKA EKONOMICKÉ A PROVOZNÍ ODDĚLENÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKÝ PRO SLUŽBÝ ČTENÁŘŮM ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SLUŽEB, INTERNET CIZOJAZÝČNÉ LITERATURY, PŮJČOVNA CD A DVD, ČÍTÁRNA, ZVUKOVÁ KNIHOVNA ODDĚLENÍ REGION. SLUŽEB PRO KNIHOVNY Pbc ký Kán k, Málín, sídlis t e S ips í Strá nká 17

18 18 Kh můžete ptkat, aneb seznam pracvníků Městské knihvny Kutná Hra v rce 2012 Mgr. Gabriela Jarkulišvá ředitelka Simna Navrátilvá žá stupce pr služ bý c tená r u m, služ bý MVS, internet pr ver ejnst Iveta Vince eknm, u c etní Alena Zvníkvá prvžní dde lení Šárka Jungwirthvá PR knihvný, kmunikáce s me dii, MVS, internet pr ver ejnst Jana Růžičkvá dde lení pr dspe le c tená r e Milslava Kellervá dde lení pr dspe le c tená r e Jitka Duškvá dde lení pr dspe le c tená r e Zdenka Rytinvá dde lení pr de ti á mlá dež Helena Netlická dde lení pr de ti á mlá dež Strá nká 18

19 19 Marie Jelínkvá c ítá rná, dde lení reginá lní literáturý, hudební dde lení Dagmar Strbíkvá - c ítá rná, dde lení reginá lní literáturý, hudební dde lení Martina Bičíkvá prgrámvý prácvník, c ítá rná, dde lení reginá lní literáturý, hudební dde lení, ržvá ž kvá služ bá Bc. Lucie Macháčkvá metdik RF (služ bý knihvná m) Lenka Frankvicvá metdik RF (služ bý knihvná m) Vý rc ní žprá vu Me stske knihvný Kutná Hrá výdálá Me stská knihvná Kutná Hrá. Kdy: v br ežnu 2013 Klik: v 5 vý tiscích Pčet stran: 18 Strá nká 19

20 20 Strá nká 20

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009 Kmentář ke statistickému výkazu za rk 2009 Městská knihvna Ržnv pd Radhštěm, příspěvkvá rganizace (včetně pbček) Demgrafické údaje Obyvatelstv: Ržnv pd Radhštěm 2009 2008 2007 Pčet byvatel 17 121 17 196

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. 2013 Výrční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.. 1.1.2013 Obsah 1. Úvd... 2 2. Základní údaje... 2 3. Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti... 2 4. Organizační struktura... 4 5. Činnst jedntlivých

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 1. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 2. Tematický plán - Nám ty 3. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 3. 4. Doporu ená odborná literatura 3. 5. erpáno z

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MUZEA A POJIZERSKÉ GALERIE SEMILY 2011-2015 Muzeum dnešní dby by měl být širce přístupným kulturním centrem s přirzenu autritu ve své kmunitě a mikrreginu. Při zachvání

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Nacismus v Německu. Zlatý stranický odznak NSDAP

Nacismus v Německu. Zlatý stranický odznak NSDAP Škla: Gymnázium, Brn, Slvanské náměstí 7 Šablna: III/2 Invace a zkvalitnění výuky prstřednictvím ICT Název prjektu: Invace výuky na GSN prstřednictvím ICT Čísl prjektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940 Autr: Martin

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Š Ě É ě ě ů ď č ě ě Č Á č ě ě ě é ě é ř ů č ě ý ř ů ě é ř é é ř ú č é ý é ů é č ř ě Ť ů ý ý ů č ě ď é ě ý é é é ř ď ý ř ť ř é ě ň ť č ďě č ě ý é č ě ř ň ů ě ř ě ě ě é ů é é č ě ů é č ě é ě ď č ý ě ů ů

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 1. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 2. Tematický plán - Nám ty 2. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 2. 4. Doporu ená odborná literatura 2. 5. erpáno z

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více