Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?"

Transkript

1 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna zrušení osvobození u daně z převodu nemovitostí Kajmanské ostrovy a Velká Británie podepsaly smlouvu typu FATCA Soudní dvůr EU rozhodl ve věci Sabou týkající se procesu dokazování v daňových věcech v jiném členském státě Unie Informace Generálního finančního ředitelství Koordinační výbory KDP ČR a GFŘ Evropská legislativa Rozhodnutí SDEU C 431/12 SC Rafinăria Steaua Română Upozornění na blížící se konec lhůty pro předkládání žádostí o dotace Program Inovace - Prodloužení lhůty pro podávání žádostí o dotaci Důležité změny v daňových odpočtech na výzkum a vývoj platné od roku 2014 Daňové povinnosti na prosinec 2013 a leden 2014 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ) k problematice nerealizovaných kurzových rozdílů

2 Přímé daně Vklady nemovitostí od 1. ledna zrušení osvobození u daně z převodu nemovitostí Za současného stavu jsou vklady nemovitostí, ať už samostatně nebo jako součást části podniku, osvobozeny od daně z převodu nemovitostí, pokud jsou tyto nemovitosti vloženy do základního kapitálu obchodní společnosti (družstva) a pokud vkládající subjekt dodrží podmínku držby podílu na této obchodní společnosti (družstvu) minimálně 5 let od provedení vkladu. Za předpokladu, že není počítáno s prodejem odpovídajícího podílu, je tak vklad nemovitosti nebo části podniku obsahující nemovitosti považován za vhodnou alternativu k přeměně, neboť vklad stejně jako přeměna negeneruje žádné dodatečné daňové dopady a na rozdíl od přeměn je časově i finančně méně náročný. Od 1. ledna 2014 ovšem vklad nemovitosti nebo části podniku obsahující nemovitosti bude oproti přeměnám výrazně znevýhodněn, neboť tento převod nemovitostí již nebude od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozen, a to ani podmíněně při splnění určitých podmínek, ale bude podléhat dani z nabytí nemovitých věcí ve výši 4%. Pro stanovení základu daně v případě vkladů nemovitostí se bude obecně vycházet z hodnoty nemovitosti stanovené znalcem pro účely vkladu, v případě, že pro ocenění pro účely vkladu byly do ceny nemovitostí zahrnuty dluhy, které v rámci vkladu přebírá přijímající subjekt, pro účely daně z nabytí nemovitých věcí nebudou tyto dluhy reflektovány. V případě, že zvažujete provést změny ve svém portfoliu nemovitostí či plánujete restrukturalizaci Vaší skupiny, v rámci které by byl zvažován vklad nemovitostí nebo části podniku obsahujícího nemovitosti, doporučujeme při tomto plánování vzít v úvahu při rozhodování i tuto skutečnost, a provést tak případné změny do konce roku Kajmanské ostrovy a Velká Británie podepsaly smlouvu typu FATCA Dne 5. listopadu 2013 podepsaly Kajmanské ostrovy a Velká Británie mezivládní smlouvu typu FATCA, která připravuje cestu pro Kajmanské ostrovy k automatickému sdílení finančních informací s britskou vládou týkajících se britských daňových poplatníků, kteří mají účty na Kajmanských ostrovech. Pro úplnost dodáváme, že FATCA je americký zákon, jehož smyslem je zabraňovat americkým občanům v daňových únicích za pomoci zahraničních bankovních institucí. Zavádí informační povinnost pro zahraniční finanční instituce týkající se účtů amerických občanů bez ohledu na zákony na ochranu osobních údajů v konkrétních zemích. Na instituce, které neshromažďují a neohlašují tyto informace, může být uvalena 30% srážková daň na příjmy z amerických zdrojů a výnosů z prodeje amerických cenných papírů a další nepříznivá opatření. Japonsko, Švýcarsko, Dánsko, Irsko, Mexiko, Velká Británie, Norsko a Španělsko již se Spojenými státy podepsaly bilaterální smlouvy o spolupráci dle FATCA a probíhají další jednání s ostatními nezávislými státy. V září skupina G20 podpořila Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v zavedení jednotné celosvětové normy pro automatickou výměnu informací do února 2014 a finalizaci aspektů technické realizace do poloviny roku Britská vláda uvedla, že se vynasnaží podepsat další smlouvy s ostatními jurisdikcemi v rámci závazku boje proti daňovým únikům. Korunní závislá území (Ostrov Man, Guernsey a Jersey) a zámořská území Velké Británie (Kajmanské ostrovy, Britské Panenské ostrovy, Bermudy, Anguilla, ostrovy Turks a Caicos, Montserrat a Gibraltar) souhlasila s uzavřením smluv o automatické výměně informací s Velkou Británií. Očekává se, že pokračující spolupráce nezávislých států v oblasti podávání informací o daňově relevantních údajích zahraničních občanů a další mezistátní i vícestranné smlouvy v budoucnu zlepší dodržování daňových povinností. Soudní dvůr EU rozhodl ve věci Sabou týkající se procesu dokazování v daňových věcech v jiném členském státě Unie V předběžné otázce předložené Nejvyšším správním soudem ( NSS ) se řešil problém týkající se procesních práv daňového subjektu v rámci spolupráce a výměny informací mezi berními správami členských států Unie. Na základě daňové kontroly doměřil FÚ pro Prahu 10 daňovému subjektu Jiřímu Sabou, který byl profesionálním fotbalistou, daň z příjmu fyzických osob za zdaňovací období Jiří Sabou v daňovém přiznání za rok 2004 mj. uplatnil výdaje vynaložené v několika státech za účelem svého případného přestupu do některého z fotbalových klubů v těchto státech. Správce daně po provedeném daňovém řízení zpochybnil věrohodnost těchto výdajů, a to zejména na základě informací od daňových správ Francie, Spojeného království a Španělska, resp. tamních dotčených fotbalových klubů; z odpovědí těchto orgánů vyplynulo, že žádný z klubů, s nimiž bylo údajně jednáno, nezná ani pana Saboua ani jeho agentku. V rámci následného daňového sporu se věc dostala až před NSS, který dospěl k závěru, že předložený spor se dotýká výkladu unijního práva a předložil Soudnímu dvoru EU násl. předběžné otázky, směřující k výkladu unijního práva upravujícího správní spolupráci členských států v oblasti daní: Má daňový subjekt právo být informován o rozhodnutí správce daně podat žádost o poskytnutí údajů podle příslušné evropské směrnice? Má právo se podílet na formulování této žádosti, popř. se účastnit výslechů svědků v dožádaném státě? Je dožádaný správce daně povinen dodržet nějaký minimální obsah odpovědi? Soudní dvůr EU v odpovědi na předložené otázky uvedl, že unijní právo nepřiznává daňovému subjektu členského státu právo být informován o žádosti státu o pomoc adresovanou jinému členskému státu, ani právo podílet se na formulování této žádosti nebo se účastnit výslechu svědků. Příslušná směrnice neupravuje ani žádné podmínky nebo zvláštní požadavky na obsah žádosti o poskytnutí informace. Tento závěr je v rozporu s dosavadní tuzemskou rozhodovací praxí NSS, která dovozovala, že nepřiznání práva daňovému subjektu podílet se na výměně informací a zejména účastnit se výslechu svědků v zahraničí vede k nepřípustnému zúžení jeho procesních práv. Soudní dvůr EU tak svým rozsudkem otevírá větší prostor pro české správce daně použít v tuzemském daňovém řízení jako důkaz informaci získanou výpovědí svědka provedenou zahraniční daňovou správou.

3 Přímé daně Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění V oblasti sociálního zabezpečení se od Nového roku významně mění vymezení účasti zaměstnance na pojištění, tím i povinnost platit pojistné. Definice zaměstnance pro účely nemocenského a důchodového pojištění bude (obdobně jako ve zdravotním pojištění) vycházet z výkonu činnosti, ze které plynou příjmy označované zákonem o daních z příjmů za příjmy ze závislé činnosti. Pro odvod pojistného již tedy nebude důležité, zda je mezi zaměstnancem a společností uzavřen pracovně-právní vztah. Prakticky to znamená, že se k odvodu pojistného musí přihlásit vždy společnost, u které zaměstnanec vykonává práci. V případě pronájmu pracovní síly (resp. dočasného přidělení) ze zahraničí bude muset zahraniční společnost ukončit svou registraci a odvod pojistného k 31. prosinci Česká společnost bude muset zaměstnance ze zahraničí přihlásit k 1. lednu a odvádět za ně pojistné. Jestliže by v odvodu pojistného pokračovala zahraniční společnost, mohly by příslušné orgány sankcionovat českou společnost za neplnění jejích povinností. Povinnost odvodu pojistného na sociální zabezpečení by mohla nově nastat v situacích, kdy se dosud pojistné neplatilo. Společnosti poskytující jakákoliv plnění osobám, s nimiž nemají pracovně-právní vztah, by si proto měly ověřit, zda nebudou muset od ledna odvádět pojistné. Pro účely zdravotního pojištění se nic nemění. V případě pronájmu pracovní síly (dočasného přidělení) ze zahraničí by nadále měla být dle názoru českých úřadů odpovědná za odvod pojistného česká společnost. Mírně se mění maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení, který zůstává ve výši 48násobku průměrné mzdy, což činí pro rok 2014 částku Kč. Pojistné na zdravotní pojištění naproti tomu stále omezeno není, u vysoce příjmových zaměstnanců tedy musejí zaměstnavatelé stále platit 9 % mzdy a zaměstnanci 4,5 % na toto pojištění. Náklady zaměstnavatelů naopak sníží zkrácení doby poskytování náhrady mzdy v případě pracovní neschopnosti nebo karantény. Namísto dosavadních 21 kalendářních dnů budou zaměstnavatelé tuto náhradu vyplácet jen 14 dnů (s výjimkou prvních tří pracovních dnů ve stanovených případech), poté bude správa sociálního zabezpečení vyplácet nemocenské. Sazba pojistného na nemocenské pojištění, které platí zaměstnavatel, však zůstává ve výši 2,3 %. Tyto a další změny týkající se zaměstnavatelů budou zmiňovány na webcastu (on-line semináři) dne 4. prosince od 10 do 11 hodin. Bližší informace naleznete zde. Informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ) k problematice nerealizovaných kurzových rozdílů Na svých internetových stránkách zveřejnilo GFŘ informace týkající se tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů. S účinností od 1. ledna 2014 dojde k úpravě ustanovení 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Tato nová úprava jednoznačně stanovuje, že v případě tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů bude daňový režim těchto kurzových rozdílů vycházet přímo z předpisů upravujících účetnictví, tj. budou zahrnuty do základu daně z příjmů. Reaguje tak na rozsudek Nejvyššího správního soudu z května loňského roku, podle něhož tzv. nerealizované kurzové zisky (zahrnuté dle účetních předpisů do výsledku hospodaření) nepředstavují z hlediska daně z příjmů zdanitelný příjem. V Informaci GFŘ dále sděluje, jaké podmínky by měli dodržet poplatníci, kteří se rozhodli při zdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů postupovat podle výše uvedených závěrů NSS (takto však lze postupovat pouze do zdaňovacích období začínajících v roce 2013). Od 1. ledna 2014 bude postup v případě zahrnutí nerealizovaných kurzových rozdílů do základu daně uplatňován ve smyslu znění novelizovaného zákona o daních z příjmů, tzn. bude vycházet z předpisů upravujících účetnictví. 03

4 Neřímé daně Informace Generálního finančního ředitelství Koordinační výbory KDP ČR a GFŘ Evropská legislativa Generální finanční ředitelství (GFŘ) v nejnovější informaci popisuje, jak je možné snížit riziko ručení za DPH neodvedenou dodavatelem v případě, kdy je pohledávka postoupena faktoringové společnosti (tj. její úhrada již není provedena na zveřejněný účet dodavatele). Ačkoli je relativně obtížné naplnit veškeré požadavky dané informace, domníváme se, že v praxi bude Finanční správa tolerovat její širší aplikaci a ručení za DPH nebude při zapojení faktoringových společností vyžadovat. Dále se informace týká mimo jiné i problematiky ručení při platbách platebními kartami či při podnikání ve sdružení. Generální finanční ředitelství dále zveřejnilo anonymizované odpovědi na vybrané dotazy na aplikaci osvobození v případě asistenčních služeb v pojišťovnictví. Podle našeho názoru postoj Generálního finančního ředitelství odpovídá jak požadavkům zákona o DPH, tak i praxi v oblasti pojišťovnictví. Finanční správa také zveřejnila informaci, kde upozorňuje na novou povinnost platnou od příštího roku (podávat elektronicky daňová přiznání k DPH, přihlášky k registraci k DPH a oznámení o změně registračních údajů plátce). Tato změna vyplývá z novely zákona o DPH přijaté již na konci roku 2012, která s účinností od 1. ledna 2014 zavádí výše zmíněné povinnosti pro všechny právnické osoby a pro fyzické osoby s obratem vyšším než 6 mil. Kč ročně. Ručení za nezaplacenou daň Dle zákona o DPH příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň, pokud je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněna informace o tom, že poskytovatel je nespolehlivým plátcem. Předkladatelé dovozují, že by povinnost ručit neměla nastat v případě záloh hrazených ještě před DUZP, pokud v době úhrady dodavatel nespolehlivým plátcem nebyl. Příspěvek byl s tímto závěrem uzavřen. Komoditních futures Nedávno předložený příspěvek týkající se uplatnění DPH u komoditních futures (otázka charakteru plnění a stanovení základu daně v případě, kdy dochází k fyzickému vypořádání futures, a v případě, kdy dochází pouze k vyrovnání prostřednictvím clearingového centra burzy), byl odložen na jednání dalšího koordinačního výboru. Nicméně předkladatelé a GFŘ v zásadních věcech nacházejí shodu. K 56 a 56a zákona o DPH ve znění účinném od Rovněž i příspěvek přinášející výklad ustanovení o osvobození od DPH při transakcích s nemovitostmi byl odložen na další jednání, přitom předkladatelé se na hlavních závěrech dle našich informací již předběžně shodli. Služby spojené s pojištěním nebo zajištěním Předkladatel v příspěvku týkajícím se služeb v oblasti pojišťovnictví uvádí argumenty, proč by podle jeho názoru mohly být určité technické/poradenské/ koordinační/administrativní služby v pojištění rovněž osvobozeny od DPH. Stanovisko GFŘ je prozatím zamítavé, nicméně příspěvek doposud nebyl uzavřen. Bylo finálně přijato Nařízení Rady EU 1042/2013, které od 1. ledna 2015 stanoví podrobná pravidla pro určení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb finálním zákazníkům (B2C služby). Nařízení obsahuje mimo jiné i praktické příklady takových služeb, kdo je v jakých situacích povinen DPH přiznat, nebo definuje postavení zprostředkovatelů služeb v telekomunikačním sektoru. Komise EU představila návrh Směrnice, která by měla od roku 2017 zavést jednotný formulář přiznání k DPH. Návrh je na samém počátku schvalovacího procesu. Rozhodnutí SDEU C 431/12 SC Rafinăria Steaua Română V daném rozhodnutí Soudní dvůr Evropské unie potvrdil, že plátce mám mít nárok na úroky z prodlení z nadměrného odpočtu vráceného po uplynutí přiměřeně dlouhé lhůty (aniž by definoval, co se přiměřenou lhůtou má rozumět). Protože česká legislativa úrok z prodlení nepřiznává, možná obrana proti postupu správce daně při prodlení s vrácením odpočtů spočívá výhradně jen ve využití evropského práva. 04

5 Dotace & výzkum a vývoj Upozornění na blížící se konec lhůty pro předkládání žádostí o dotace Program Inovace - Prodloužení lhůty pro podávání žádostí o dotaci Důležité změny v daňových odpočtech na výzkum a vývoj platné od roku 2014 V prosinci končí příjem žádostí o dotaci do programu ICT a strategické služby a programu ALFA. Příjem žádostí o dotaci do programu ICT a strategické služby končí dne Dotace je určena pro společnosti vyvíjející softwarová řešení či pro založení/rozvoj center sdílených služeb nebo centra oprav high- -tech výrobků a technologií. Dne končí lhůta pro předkládání žádostí o dotaci v programu ALFA. Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů, ochrany a tvorby životního prostředí a v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Agentura CzechInvest prodloužila lhůtu příjmu registračních a plných žádostí do programu Inovace. Příjem registračních žádostí byl prodloužen do do 13:00 a plné žádosti do do 13:00. Dne 5. listopadu 2013 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno Zákonné opatření Senátu, které pokud bude na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny ČR schváleno, bude účinné od Jeho součástí je novelizace daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Nově by tak daňoví poplatníci mohli uplatnit v daňovém odpočtu na výzkum a vývoj služby pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace, nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku souvisejícího s realizací projektu výzkumu a vývoje či výdaje na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace. Zároveň by bylo možné uplatnit při meziročním navýšení nákladů na výzkum a vývoj 110 % z navýšení nákladů oproti předchozímu zdaňovacímu období. 05

6 Příloha Daňové povinnosti Prosinec 2013 pondělí 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013 daň z nemovitostí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než Kč) úterý 10. spotřební daň splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 13. intrastat podání výkazů pro intrastat za listopad 2013 pondělí 16. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň(nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 % pátek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013a splatnost zálohy na důchodové spoření pátek 27. spotřební daň splatnost daně za říjen 2013 (pouze spotřební daň z lihu) daň z přidané hodnoty daňové přiznání za listopad 2013 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za listopad souhrnné hlášení za listopad výpis z evidence za listopad energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2013 úterý 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013 Leden 2014 čtvrtek 9. spotřební daň odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013 pátek 17. Intrastat splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 21. daň z příjmů podání výkazů pro intrastat za listopad 2013 pátek 24. spotřební daň čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň pondělí 27. spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2013 daň z přidané hodnoty daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2013 pátek 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2013 daň z nemovitosti daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2014 biopaliva hlášení dle 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2012 Zdroj: 06

7 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Dotace CZ Investiční pobídky: Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Luděk Hanáček Antonín Weber Patrik Filusz Dotace SK Martin Rybar (2) Daniela Fotrová Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví... Strana 1 2. Změny v solární dani pro příští rok... Strana 2 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat lednové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, které Vás informuje o zajímavostech

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více