NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ"

Transkript

1 NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ PROSINEC 2011

2 Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě lá - vací agentura pořádat do konce letošního roku. Nabídku ů ovlivnil zejména poslední vývoj legislativy reagujeme na blížící se revoluci v české legislativě (projed- návaný nový občanský zákoník a navazující nový zákon o obchodních korporacích zcela změní české soukromé právo a právní úpravu obchodních společností), v zá - věrečné fázi legislativního procesu je rovněž převratná novela zákona o přeměnách obchodních společností, rozsáhlá novela stavebního zákona i novela zákoníku práce, chystají se změny v daňových předpisech, změny v důchodovém, nemocenském a zdravotním pojištění a v celé řadě dalších oblastí, množství dílčích změn v právních normách již přijata byla. Některá témata jsme zařadili na základě požadavků vás našich posluchačů, některá jsme na základě těchto požadavků rozšířili či doplnili. Naše nabídka přichází tedy tradičně s celým spektrem ů z nejrůznějších oblastí, které lektorsky zajistí vysoce erudovaný tým odborníků. Doufáme proto, že vás následující nabídka osloví a že se s vámi setkáme na některém z našich se mi - nářů. Těším se na shledání s vámi na našich ích. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON, Platónova 11, Praha 4 tel.: , fax: , bezplatná linka:

3 OBSAH KATALOGU SEMINÁŘŮ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ SEMINÁŘE PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘE SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Daň z příjmů právnických osob v roce 2011 a Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2011 a v roce Konzultační a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2011 a v roce Daňové a účetní otázky jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2011 a v roce Mezinárodní daňové vztahy v oblasti daně z příjmů Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků a roční zúčtování za zdaňovací období Daňové přiznání fyzických osob za rok Daňové přiznání soukromých lékařů a provozovatelů lékáren za rok Změny ve mzdové účtárně v roce 2012 a řešení stávajících problémů Změny v nemocenském pojištění od roku Důchodové pojištění změny přijímané s účinností od a od Zdravotní pojištění po Nemocenské, sociální, důchodové a zdravotní pojištění v roce Poskytování náhrad cestovních výdajů nejčastější problémy DPH v roce 2011 a změny od roku Vybrané problémy uplatňování DPH Změny v uplatňování DPH od roku Dopady novely zákona o DPH na účetnictví Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2011 a změny od roku DPH v roce 2011 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí a změny od roku DPH u přeshraničních služeb a změny od roku Praktické postupy při uplatňování odpočtu DPH na konci kalendářního roku Zákon o DPH v roce 2011 a změny v roce Daňový řád s důrazem na placení a dělenou správu

4 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ Oceňování nemovitostí Daň z nemovitostí pro rok 2012 včetně daňového přiznání Účetní závěrka podnikatelů za rok Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Počítačová bezpečnost pro nepočítačové odborníky Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I.část Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II.část Účetnictví pro manažery a neúčetní odborníky umíte využít informace z účetnictví? Jak porozumět finančnímu účetnictví bez účtování Komponentní odpisování dlouhodobých aktiv dle IFRS a českých účetních předpisů Účetní a daňové dopady transakcí ve vlastním kapitálu pro s.r.o. a a.s. včetně informací o vazbách na připravovaný nový zákon o obchodních korporacích Účetní a daňové souvislosti novely zákona o přeměnách kapitálových společností Účetní řešení pohledávek včetně daňového pohledu Inventarizace jako součást přípravy na účetní závěrku k Roční účetní závěrka pro podnikatele k (auditované společnosti) Kurzové rozdíly v účetnictví podnikatelů (tradiční i netradiční přístupy k řešení) DANĚ, ÚČETNICTVÍ nezisková sféra Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v roce 2011 a následně v roce 2012 v souladu s novým ČÚS č Inventarizace majetku a závazků v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a jimi zřizovaných příspěvkových organizacích v souladu se zákonem o účetnictví a novou prováděcí vyhláškou Postupy účtování a vnitřní směrnice k účetnictví v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a příspěvkových organizacích Dlouhodobý majetek a jeho třídění, účtování, odpisování, technické zhodnocení, opravy a údržba v metodice stanovené pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Roční účetní závěrka pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace za rok Příprava a provedení inventarizace k u vybraných účetních jednotek (ÚSC, PO), ČUS 708 odpisování dlouhodobého majetku Příprava a sestavení účetní závěrky vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, ÚSC, PO, státní fondy) k Postup orgánů veřejné správy při kontrole na místě (postup podle zákona o státní kontrole a vztah ke správnímu řádu) Jak postupovat při kontrole hospodaření v roce 2011 (zjišťovací fáze kontroly nebo auditu) Jak popsat výsledky kontroly nebo interního auditu Kontrola výdajů orgánů veřejné správy a příjemců dotací (příklady zjišťovaných nedostatků) Porušení rozpočtové kázně v praxi OBCHODNÍ A OBČANSKÉ PRÁVO Právní úprava platebního styku včetně úpravy placení v novém občanském zákoníku Vnitřní obchodování v a.s. a s.r.o. 196a ObchZ Jednání jménem podnikatele s výhledem na stav po rekodifikaci Smlouvy a závazky v novém občanském zákoníku Věci a věcná práva v novém občanském zákoníku Povinnosti, odpovědnost a ručení za závazky společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob po rekodifikaci práva společností Odpovědnost za škodu (nejen) v obchodním právu s výhledem na stav po rekodifikaci

5 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ Právní úkon pojem, předpoklady existence, platnosti, účinnosti s výhledem na stav po rekodifikaci Základní otázky rekodifikace práva obchodních společností nový zákon o obchodních korporacích Jednatel, představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit, likvidátor s výhledem na stav po rekodifikaci Soukromé právo po rekodifikaci Vznik, změna, zánik obchodních závazkových vztahů v soudní judikatuře a v právní praxi s výhledem na stav po rekodifikaci Cenné papíry na přelomu staré a nové úpravy Společnost s ručením omezeným po rekodifikaci Akciová společnost po rekodifikaci Přeměny obchodních společností po radikální novelizaci zákona Velký právní o přeměnách obchodních společností po radikální novele doplněný účetními a daňovými souvislostmi Menšinový akcionář v judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva Akciová společnost po rekodifikaci občanského zákoníku Soukromé právo po přijetí nového občanského zákoníku 1. : Změny v postavení lidí a právnických osob; 2. : Změny v pojetí věci, věcných práv a ve smluvním nakládání s majetkem; 3. : Náhrada škody, majetkové aspekty rodinného práva a právo dědické Jak správně uzavírat smlouvy (zejména obchodněprávní) praktický návod, jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně Praktický průvodce uzavíráním smluv (zejména obchodněprávních) Právní aspekty reklamy Nekalá soutěž v ČR a EU Jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek aneb praktický návod, co dělat, když dlužník své závazky neplní Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění závazků aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku Směnka a její použití v obchodní a jiné praxi Převody nemovitostí Následky vadných právních úkonů Právní režim stavby na cizím pozemku Insolvenční řízení z pohledu uplatňování práv věřitelů se zřetelem k posledním novelizacím insolvenčního zákona. Nejnovější judikatura vrchních soudů a Nejvyššího soudu a souvislosti s úpravami v občanském soudním řádu a exekučním řádu Insolvenční řízení Exekuční řízení Efektivní řízení pohledávek Postavení zástavního věřitele při realizaci zástavního práva v soudní dražbě, ve veřejné dražbě a v insolvenčním řízení s přihlédnutím k úpravě zástavního práva v návrhu nového občanského zákoníku Dědictví současné i budoucí Rozhodování sporů o vydání bezdůvodného obohacení a o náhradu škody podle občanského zákoníku a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve světle judikatury Nejvyššího soudu Katastr nemovitostí a poslední novely katastrálních předpisů

6 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ Listiny o nemovitostech jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí Katastr nemovitostí v judikatuře soudů Nejčastější chyby v praxi práva mezinárodního obchodu Evropské mezinárodní právo soukromé a praxe České republiky PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO Občanský soudní řád a projednávaná nová úprava dovolovacího řízení, jednotlivé druhy žalob, jiná podání účastníků ve věci samé, typické procesní návrhy účastníků v průběhu soudního řízení, návrh nové úpravy dovolacího řízení před Nejvyšším soudem a vyhodnocení posledních novelizací Proces před správními soudy po novele soudního řádu správního z roku Opatření obecné povahy Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Správní řízení Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Ochrana pokojného stavu Stavební zákon ve vazbě na správní řád Stavební zákon problematika povolování umísťování, provádění a užívání staveb Stavební řád povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona včetně informací o projednávané velké novele stavebního zákona Stavební řád stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě podle stavebního zákona včetně informací o projednávané velké novele stavebního zákona Stavební zákon stavební řád a prováděcí předpisy v praxi Územní plánování podle stavebního zákona a prováděcích předpisů Jak pořídit územní plán, aby ho soud nezrušil Odstraňování černých staveb Veřejné cesty na soukromých pozemcích Veřejné cesty na soukromých pozemcích část II. Příklady a cvičení Stavební předpisy ve vztahu k ochraně životního prostředí Legislativa a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA,SEA) Projednávání přestupků Přestupkové řízení TRESTNÍ PRÁVO Hospodářské a majetkové trestné činy Trestní odpovědnost právnických osob AUTORSKÉ PRÁVO Autorský zákon PRACOVNÍ PRÁVO Pracovní právo v aktuální firemní praxi v závěru roku Řešení sporů se zaměstnanci a jak sporům předcházet Pracovní smlouvy jak jim porozumět a nechybovat v nich Zákoník práce aktuální a komplikované otázky z praxe a jejich řešení Průvodce zákoníkem práce pro mzdové účetní Pracovněprávní předpisy v roce Zákoník práce po novele v soudní praxi CLA Preferenční obchod České republiky Realizujeme E-dovoz, způsob vyplňování celního prohlášení Konzultační o praktickém provádění Intrastatu

7 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu BYDLENÍ Nájem bytu, stávající právní úprava a právní úprava po dílčí novele občanského zákoníku (zákona č. 132/2011 Sb.) Vlastnictví bytů a nebytových prostor v roce Novela občanského zákoníku, změny v nájemních vztazích od roku 2012, nová úprava nájemného, kauce, přechodu nájmu bytu, skončení nájmu a vyklizení bytu Odpovědi na nejčastější dotazy k provozu a správě domů a bytů nájemních i privatizovaných Vlastnictví a správa domů a bytů a související právní, daňové a účetní otázky DALŠÍ PRÁVNÍ NORMY Doručování písemností a datové schránky v praxi a další novinky Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí Ochrana osobních údajů v praxi Spisová služba v elektronické a v listinné podobě, odborná správa dokumentů od jejich vzniku po trvalé uložení či vyřazení (včetně aktuálních legislativních změn) Velká novela zákona o ochraně utajovaných informací Prováděcí předpisy po velké novele zákona o ochraně utajovaných informací Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury Zákon o veřejných zakázkách, aktuální novelizace a problémová ustanovení Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a dalších navazujících předpisů Zákon o sociálních službách a sociální reforma Praxe mezinárodněprávní ochrany dětí Problematika občanských průkazů a cestovních dokladů po novelách Správa místních poplatků ve vzorech rozhodnutí a dalších vybraných úkonů Stavby ve vztahu k vodnímu zákonu Právní problematika hluku Právní problematika ochrany ovzduší a nový zákon o ochraně ovzduší ZÁŘÍ 2011 SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE DATA KONÁNÍ Vnitřní obchodování v a.s. a s.r.o., 196a ObchZ Povinnosti, odpovědnost a ručení za závazky společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob po rekodifikaci práva společností Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v roce 2011 a následně v roce 2012 v souladu s novým ČÚS č DPH v roce 2011 a změny od roku Odpovědnost za škodu (nejen) v obchodním právu s výhledem na stav po rekodifikaci Ochrana pokojného stavu

8 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ Důchodové pojištění, změny přijímané s účinností od a od Jak správně uzavírat smlouvy (zejména obchodněprávní) Postup orgánů veřejné správy při kontrole na místě (postup podle zákona o státní kontrole a vztah ke správnímu řádu) 1. den Odstraňování černých staveb Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury ŘÍJEN Právní úkon pojem, předpoklady existence, platnosti, účinnosti s výhledem na stav po rekodifikaci Zákoník práce, aktuální a komplikované otázky z praxe a jejich řešení Vlastnictví bytů a nebytových prostor v roce Vybrané problémy uplatňování DPH Komponentní odpisování dlouhodobých aktiv dle IFRS a českých účetních předpisů Postup orgánů veřejné správy při kontrole na místě (postup podle zákona o státní kontrole a vztah ke správnímu řádu) 2. den Právní aspekty reklamy Stavební zákon ve vazbě na správní řád Ochrana osobních údajů v praxi Právní problematika hluku Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I.část Převody nemovitostí DPH v roce 2011 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí a změny od roku Základní otázky rekodifikace práva obchodních společností nový zákon o obchodních korporacích Porušení rozpočtové kázně v praxi Stavební zákon problematika povolování umísťování, provádění a užívání staveb Projednávání přestupků Insolvenční řízení z pohledu uplatňování práv věřitelů se zřetelem k posledním novelizacím insolvenčního zákona. Nejnovější judikatura vrchních soudů a Nejvyššího soudu a souvislosti s úpravami v občanském soudním řádu a exekučním řádu Nejčastější chyby v praxi práva mezinárodního obchodu Inventarizace majetku a závazků v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a jimi zřizovaných příspěvkových organizacích v souladu se zákonem o účetnictví a novu prováděcí vyhláškou Správní řízení Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II.část Poskytování náhrad cestovních výdajů nejčastější problémy Efektivní řízení pohledávek Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a u zaměstnavatele Příprava a provedení inventarizace k u vybraných účetních jednotek (ÚSC, PO), ČUS 708 odpisování dlouhodobého majetku Stavební předpisy ve vztahu k ochraně životního prostředí

9 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ Nájem bytu, stávající právní úprava a právní úprava po dílčí novele občanského zákoníku (zákon č. 132/2011 Sb.) Jak porozumět finančnímu účetnictví bez účtování Jednatel, představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit, likvidátor s výhledem na stav po rekodifikaci Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění závazků aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku Preferenční obchod České republiky Opatření obecné povahy Řešení sporů se zaměstnanci a jak sporům předcházet Zákon o veřejných zakázkách aktuální novelizace a problémová ustanovení Dopady novely zákona o DPH na účetnictví Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů Soukromé právo po rekodifikaci Následky vadných právních úkonů Hospodářské a majetkové trestné činy Realizujeme E-dovoz, způsob vyplňování celního prohlášení Postupy účtování a vnitřní směrnice k účetnictví v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a příspěvkových organizacích Jak pořídit územní plán, aby ho soud nezrušil Veřejné cesty na soukromých pozemcích Postavení zástavního věřitele při realizaci zástavního práva v soudní dražbě, ve veřejné dražbě a v insolvenčním řízení s přihlédnutím k úpravě zástavního práva v návrhu nového občanského zákoníku Katastr nemovitostí a poslední novely katastrálních předpisů Jednání jménem podnikatele s výhledem na stav po rekodifikaci Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů LISTOPAD Účetní a daňové dopady transakcí ve vlastním kapitálu pro s.r.o. a a.s. včetně informací o vazbách na připravovaný nový zákon o obchodních korporacích Menšinový akcionář v judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu Doručování písemností a datové schránky v praxi a další novinky Stavby ve vztahu k vodnímu zákonu DPH v roce 2011 a změny od roku Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva Exekuční řízení Evropské mezinárodní právo soukromé a praxe České republiky Jak postupovat při kontrole hospodaření v roce 2011 (zjišťovací fáze kontroly nebo auditu) Stavební řád povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona včetně informací o projednávané velké novele stavebního zákona Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách Správa místních poplatků ve vzorech rozhodnutí a dalších vybraných úkonů Vznik, změna, zánik obchodních závazkových vztahů v soudní judikatuře a v právní praxi s výhledem na stav po rekodifikaci Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví Mezinárodní daňové vztahy v oblasti daně z příjmů Daňový řád s důrazem na placení a dělenou správu

10 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ Směnka a její použití v obchodní a jiné praxi Inventarizace jako součást přípravy na účetní závěrku k Veřejné cesty na soukromých pozemcích část II. příklady a cvičení Velká novela zákona o ochraně utajovaných informací Občanský soudní řád a projednávaná nová úprava dovolacího řízení, jednotlivé druhy žalob, jiná podání účastníků ve věci samé, typické procesní návrhy účastníků v průběhu soudního řízení, návrh nové úpravy dovolacího řízení před Nejvyšším soudem a vyhodnocení posledních novelizací Cenné papíry na přelomu staré a nové úpravy Listiny o nemovitostech jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí Pracovní smlouvy jak jim porozumět a nechybovat v nich Konzultační a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2011 a v roce Dlouhodobý majetek a jeho třídění, účtování, odpisování, technické zhodnocení, opravy a údržba v metodice stanovené pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Jak předcházet vymáhání pohledávek aneb praktický návod co dělat, když dlužník své závazky neplní Legislativa a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) Nakládání s majetkem státu z hlediska zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a dalších navazujících předpisů Akciová společnost po rekodifikaci občanského zákoníku Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni Zákon o DPH v roce 2011 a změny v roce Smlouvy a závazky v novém občanském zákoníku Průvodce zákoníkem práce pro mzdové účetní Jak popsat výsledky kontroly nebo interního auditu Soukromé právo po přijetí nového občanského zákoníku 1. : Změny v postavení lidí a právnických osob Změny v nemocenském pojištění od roku Praktické postupy při uplatňování odpočtu DPH na konci kalendářního roku Právní úprava platebního styku včetně úpravy placení v novém občanském zákoníku Soukromé právo po přijetí nového občanského zákoníku 2. : Změny v pojetí věci, věcných práv a smluvním nakládání s majetkem Změny ve mzdové účtárně v roce 2012 a řešení stávajících problémů Oceňování nemovitostí Účetní a daňové souvislosti novely zákona o přeměnách kapitálových společností Konzultační o praktickém provádění Intrastatu Odpovědi na nejčastější dotazy k provozu a správě domů a bytů nájemních i privatizovaných Rozhodování sporů o vydání bezdůvodného obohacení a o náhradu škody podle občanského zákoníku a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve světle judikatury Nejvyššího soudu Důchodové pojištění - změny přijímané s účinností od a od Účetní závěrka podnikatelů za rok Autorský zákon

11 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ Nekalá soutěž v ČR a EU Územní plánování podle stavebního zákona a prováděcích předpisů Přestupkové řízení Velký právní o přeměnách obchodních společností po radikální novele doplněný účetními a daňovými souvislostmi Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2011 a změny od roku Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2011 a v roce Kursové rozdíly v účetnictví podnikatelů (tradiční i netradiční přístupy k řešení) Trestní odpovědnosti právnických osob Pracovní právo v aktuální firemní praxi v závěru roku Poskytování náhrad cestovních výdajů nejčastější problémy Počítačová bezpečnost pro nepočítačové odborníky Novela občanského zákoníku, změny v nájemních vztazích od roku 2012 nová úprava nájemného, kauce, přechodu nájmu bytu, skončení nájmu a vyklizení bytu Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí Dědictví současné i budoucí Zdravotní pojištění po Společnost s ručením omezeným po rekodifikaci Katastr nemovitostí v judikatuře soudů Praxe mezinárodněprávní ochrany dětí Insolvenční řízení PROSINEC Změny v uplatňování DPH od roku Soukromé právo po přijetí nového občanského zákoníku 3. : Náhrada škody, majetkové aspekty rodinného práva a právo dědické Jak správně uzavírat smlouvy (zejména obchodněprávní) Správní řízení krok za krokem ve správním řízení Stavební řád, stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě podle stavebního zákona včetně informací o projednávané velké novele stavebního zákona Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok Právní režim stavby na cizím pozemku Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury Daňové přiznání soukromých lékařů a provozovatelů lékáren za rok DPH u přeshraničních služeb a změny od roku Účetní řešení pohledávek včetně daňového pohledu Akciová společnost po rekodifikaci Účetnictví pro manažery a neúčetní odborníky umíte využít informace z účetnictví? Daňové a účetní odpisy majetku v základu daně z příjmů Roční účetní závěrka pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace za rok Stavební zákon ve vazbě na správní řád Právní problematika ochrany ovzduší a nový zákon o ochraně ovzduší Zákoník práce po novele v soudní praxi Zákon o DPH v roce 2011 a změny v roce

12 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ Příprava a sestavení účetní závěrky vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, ÚSC, PO, státní fondy) k Praktický průvodce uzavíráním smluv (zejména obchodněprávních) Proces před správními soudy po novele soudního řádu správního z roku Celní problematika a provádění Intrastatu v roce Prováděcí předpisy po velké novele zákona o ochraně utajovaných informací Zákon o sociálních službách a sociální reforma Kontrola výdajů orgánů veřejné správy a příjemců dotací (příklady zjišťovaných nedostatků) 1. den Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2011 a v roce Daň z příjmů právnických osob v roce 2011 a Daň z nemovitostí pro rok 2012 včetně daňového přiznání Přeměny obchodních společností po radikální novelizaci zákona Pracovněprávní předpisy v roce Vlastnictví a správa domů a bytů a související právní, daňové a účetní otázky Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Roční účetní závěrka pro podnikatele k (auditované společnosti) Stavební zákon stavební řád a prováděcí předpisy v praxi Spisová služba v elektronické a v listinné podobě, odborná správa dokumentů od jejich vzniku po trvalé uložení či vyřazení (včetně aktuálních legislativních změn) Problematika občanských průkazů a cestovních dokladů po novelách Správa místních poplatků ve vzorech rozhodnutí a dalších vybraných úkonů Daňové přiznání fyzických osob za rok Nemocenské, sociální, důchodové a zdravotní pojištění v roce Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků a roční zúčtování za zdaňovací období Změny v uplatňování DPH od roku Kontrola výdajů orgánů veřejné správy a příjemců dotací (příklady zjišťovaných nedostatků) 2. den Věci a věcná práva v novém občanském zákoníku Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na (e) zašlete obratem nejpozději 3 pracovní dny před datem konání e. Přihlásit se můžete poštou, faxem, em, prostřednictvím webových stránek (www.bovapolygon.cz), případně jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje. 2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vysta ví me potvrzení o registraci na i a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme poštou (v případě uvedení ové adresy elektronicky) zpět objednateli. Vyro - zumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazení na jimi vy braný a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky 3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický po platek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. 11

13 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) poštou (v případě uvedení e-mai - lové adresy elektronicky) potvrzení o registraci na i současně s výzvou k platbě za (e) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu /0100 (KB pob. Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zá konem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na i u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový po kladní doklad o zaplacení a ná sledně poštou řádný daňový do klad. Ve vložném (cena e) je zahrnuto drobné občerstvení. Podle zákona o DPH je cena ů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra, pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. 5. Registrace účastníků na i je vždy od 8,30 hodin do 9,00 hodin tj. půl hodiny před zahájením e. Registrace účastníků ů konaných ve Starých Splavech je od 10,30 do 11,00 hodin (ubytování účastníků od 9,00 hodin). 6. Informace o změnách: účastníci budou vždy včas písemně či telefonicky informování o změ ně místa či data konání e, o změně lektora, případně o zrušení e. 7. MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení: budova Českého svazu vědeckotechnických společností (), Novotného lávka 5, Praha 1 metrem trasa A, výstup stanice Staroměstská, dále pěšky směrem ke Karlovu mostu; Kongresové centrum Praha (KCP), 5. května 65, Praha 4 metrem trasa C, výstup sta - nice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana bu - dovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum); Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stol - ního tenisu a denní bar. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Požadavek na samo - statný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA. Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 600 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 880 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za ubytování v rámci e je vždy uvedena u e, cena v závorce je cena za sa - mo statný pokoj. Do pravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme písemně nebo telefonicky cca tři dny před zahájením e. Časový rozvrh ů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od 11,00 do 19,00 hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), další den/dny od 9,00 do 18,00 hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), poslední den od 9,00 do 14,00 hod. event. do 13,00 hod.) přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd. 8. Písemné materiály: Součástí převážné většiny ů jsou písemné materiály, které obdrží účastník u registrace na i. 9. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na i. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikována u IES International Edu cation So ciety, London. Účastníci ů označených logem proto mají mož nost získat mezinárodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz). 12

14 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ODPISY MAJETKU V ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ 1. termín: 31. říjen 2011 pondělí 9,00 do cca 15,30 hod. 2. termín: 6. prosinec 2011 úterý 9,00 do cca 15,30 hod. Seminář je zaměřený na řešení problémů spojených s uplatňováním daňových a účetních odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku v základu daně z příjmů ve zdaňovacím období 2011 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění k datu konání e. Komentář k právní úpravě daňových a účetních odpisů uznatelných v základu daně z příjmů, zaměřený zejména na: obecný princip uplatňování účetních odpisů v zá - kladu daně z příjmů, uplatňování oceňovacího rozdílu a goodwille k na - bytému majetku, hmotný majetek: vymezení hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů: samostatné movité věci, i když jsou pevně spo - jeny s nemovitostí vytváření a odpisování sou - borů movitých věcí nedílné součásti staveb ního díla pěstitelské celky, zvířata jiný hmotný ma - jetek, hmotný majetek vyloučený z odpisování, uplatnění ročních odpisů při zahájení odpisování (popř. předčasném ukončení) a při pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem, možnost neuplatnění ročních odpisů, podmínky pro uplatnění mimořádných odpisů, změny v odpisování zařízení k výrobě elektřiny ze slunečního záření, odpisování u poplatníků s právem hospodaření s majetkem zřizovatele, určení vstupních cen (vliv dotací na vstupní cenu, postup při stanovení vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlou - Ing. Helena KELBLOVÁ podílí se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v ob - lasti zdaňování obchodních společností a družstev Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku. 14 vy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny), vyvolané investice a jejich promítnutí do vstup - ních cen, vliv zvoleného způsobu odpisování na dobu a prů - běh odpisování, postup v případě změny odpisové skupiny nebo změny sazby (koeficientu), posuzování technického zhodnocení hmotného majetku, souběžné provádění oprav a technického zhodnocení, nehmotný majetek vymezení nehmotného majetku, komentář k možným režimům odpisování, postup při technickém zhodnocení nehmotného majetku, vazba na změny ve vymezení dlouhodobého ne - hmotného majetku v účetnictví, odpisy při nájmu podniku. Aktuální informace o připravovaných změnách. V odpolední části odpovědi na dotazy. Poznámka: Odborný program obou termínů je totožný.

15 DANĚ, ÚČETNICTVÍ ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ U ZAMĚSTNANCE A U ZAMĚSTNAVATELE 18. říjen 2011 úterý 9,00 cca 14,00 hod. Seminář je zaměřen na hlavní druhy zaměstnaneckých výhod (benefitů) a jejich posuzování z hlediska daňo - vých dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele. Komentář bude zaměřen zejména na tyto okruhy problémů: vymezení zaměstnaneckých výhod, které u zaměst - nance nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené, slevy z ceny jako příjem u zaměstnance, oceňování nepeněžních plnění, problematika poukázek hrazených z FKSP nebo ze sociálních fondů umožňujících zaměstnancům čerpání různých služeb a pravidla při jejich používání, posuzování výdajů (nákladů) na vzdělávání zaměst - nanců, nepeněžní plnění spočívající v možnosti použití rekre - ačních, zdravotnických, vzdělávacích, předškolních a tělovýchovných zařízení, příspěvků na sportovní a kulturní akce, posuzování úhrad za vstupní a jiné lékařské pro - hlídky a za očkování, řešení cestovních náhrad poskytovaných podle záko - níku práce, včetně zajištění stravování zaměstna va - telem, používání služebních motorových vozidel pro sou - kromé účely, přechodné ubytování, řešení výdajů (nákladů) na stravování zaměstnanců, poskytování nápojů a občerstvení na pracovišti, motivační příspěvky (od roku 2011), zaměstnanecké výhody poskytované formou příspěv - ků na tzv. soukromé životní pojištění, na penzijní při - pojištění se státním příspěvkem a od roku 2011 na penzijní pojištění, daňový režim u tzv. manažerského motivačního pojiš - tění a pojištění odpovědnosti za škodu, sociální výpomoci, poskytování darů, poskytování pracovního oblečení, okamžik zdanění při bezúplatném nabytí zaměstna - neckých opcí jako práva na koupi cenných papírů za zvýhodněnou cenu, úrokově zvýhodněné zaměstnanecké půjčky, problematika tzv. zaměstnaneckého spoření, příspěvky placené zaměstnavatelem za zaměst - nance, který je členem profesní komory. Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků. Přednášejí a na dotazy odpovídají Ing. Helena KELBLOVÁ podílí se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zda - ňování obchodních společností a družstev Katarína DOBEŠOVÁ odbor legislativy daně z příjmů fyzických osob Ministerstva financí, podílí se na tvorbě zákona o da - ních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti daně z příjmů ze závislé čin nosti a z funkčních požitků VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) Na tomto i není pro účastníky zajišťován oběd 15

16 DANĚ, ÚČETNICTVÍ OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Z POHLEDU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ 24. říjen 2011 pondělí 9,00 cca 16,00 hod. Odborný program e Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací Definice opravy hmotného a nehmotného majetku Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM Technické zhodnocení na majetku vlastním definice Technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení 24 odst. 2 písm. zb) ZDP Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení Opravy a technické zhodnocení provedené na nehmotném majetku Technické zhodnocení provedené na solárních zařízeních Nástavby, přístavby, stavební úpravy Rekonstrukce, modernizace Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc Přednáška je postavena na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech. Ing. Ilona SOUČKOVÁ vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů práv - nických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje vý - měnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 16

17 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE 2011 A prosinec 2011 pondělí 9,00 cca 16,00 hod. V případě přijetí změn v oblasti zdaňování příjmů právnických osob do data konání e budou do výkladu tyto změny zahrnuty, případně budou účastníci informováni o připravovaných změnách. STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ výsledek hospoda - ření před zdaněním položky zvyšující výsledek hospodaření povin - nost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, neuhrazení sociálního a zdra - votního pojištění srážené zaměstnancům položky snižující výsledek hospodaření uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a oprav - ných položek atd. položky, které se nezahrnují do základu daně část - ky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani definice osob spojených, ceny obvyklé DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměst - nanci, motivační příspěvek příspěvky na různé typy pojištění, odměny statu tár - ních orgánů cenné papíry, pohledávky, závazky, finanční i operativní pronájem, zajištění závazku pře - vodem práva propagační předměty, dary, reprezentace úroky z úvěrů a půjček, finanční náklady, smluvní sankce, pokuty, penále, likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod výdaje související s držbou dceřiné společnosti DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ VE SMYSLU SMĚRNIC RADY ES, osvobození dividend, podílů na zisku a prodejů Ing. Ilona SOUČKOVÁ vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů práv - nických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordi nuje vý - měnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 17 podílů na společnostech NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVO BOZENÝMI OD DANĚ FINANČNÍ PRONÁJEM S NÁSLEDNOU KOUPÍ minimální doba nájmu předčasné ukončené leasingových smluv podmínky při předčasném odkoupení naleasova - ného majetku včetně stanovení kupní ceny předmět - ného majetku zkrácený finanční leasing HMOTNÝ MAJETEK odpisování hmotného majetku (mimořádné odpisy majetku) stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřa - zení majetku, likvidace majetku, škody na majetku odpisování budov a staveb, vyvolané investice nehmotný majetek (software) opravy a technické zhodnocení majetku (nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce, moderni - zace majetku) problematika fotovoltaických elektráren, odvod elek - třiny ze solárního záření SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI uplatnění daňové ztráty, náklady na projekty výzku - mu a vývoje snižující položky na dary, snižující položky u nezis - kových subjektů AKTUÁLNÍ OTÁZKY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

18 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB VE VAZBĚ NA ÚČETNICTVÍ V ROCE 2011 A V ROCE listopad 2011 pondělí 9,00 cca 16,00 hod. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Výkladová část k účetnictví se bude věnovat problematice podvojného účetnictví pro rok 2011, změnám zákona o účetnictví, vyhlášky a účetních standardů pro podnikatele od roku 2012 s přihlédnutím ke změnám v dani z příjmů a v obchodním právu a informacím k účetní závěrce za rok Výklad bude zaměřen zejména na: výklad k vybraným ustanovením zákona o účetnictví včetně změn platných v roce 2011 a změny zákona o účetnictví od roku 2012 změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2012 změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2012 připravované změny v účetních předpisech vybrané problémy účetní závěrky za rok 2011 další účetní aktuality a informace ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Obsahem této části e bude stručný výklad zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění plat - ném v roce 2011, zaměřený na zdanění příjmů obchodních společností a družstev. Výklad bude dále zaměřen zejména na: Informace o schválených a projednávaných novelách ZDP v průběhu roku 2011 A) k novele zákona o kolektivním investování k novele zákona o přeměnách k novele zákona o nemocenském pojištění daňová uznatelnost odměn členů statutárních orgánů k novele loterijního zákona B) k důchodové reformě zdanění penzijních fondů a penzijních společností k trestní odpovědnosti právnických osob zajištění vzniku jednoho inkasního místa a 2. fáze realizace programového prohlášení vlády Přednášejí a na dotazy odpovídají Ing. Vlastimil BACHOR daň z příjmů vedoucí oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední od - borník na daň z příjmů právnických osob, který se podílí na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legis la tivní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev Ing. Petr RYNEŠ účetnictví auditor, vedoucí pracovník firmy EURO Trend Audit, a. s Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 18

19 DANĚ, ÚČETNICTVÍ konzultační KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ A PANELOVÁ DISKUSE K UPLATŇOVÁNÍ A VZÁJEMNÝM VAZBÁM PŘEDPISŮ O DPH, DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ V ROCE 2011 A V ROCE listopad 2011 čtvrtek 9,00 cca 17,00 hod. VÝKLAD K DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání e a změny připravované od roku Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH změny ve vyme zení daňových subjektů a jejich registrace jako plátců daně a identifikovaných osob od roku 2012 praktické problémy při uplatňování daně na výstupu praktické problémy a změny sazeb daně od roku 2012 praktické problémy při uplatňování odpočtu daně, včetně uplatňování odpočtu v částečné výši a dílčí změny od roku 2012 přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2011 a ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB výklad bude zaměřen zejména na: Informace o schválených a projednávaných novelách ZDP v průběhu roku 2011: A) k novele zákona o kolektivním investování zákona o přeměnách zákona o nemocenském pojištění daňová uznatelnost odměn členů statutárních orgánů loterijního zákona B) k důchodové reformě zdanění penzijních fondů a penzijních společností trestní odpovědnosti práv nic - kých osob zajištění vzniku jednoho inkasního místa a 2. fáze realizace programového prohlášení vlády PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE výkladová část k účetnictví se bude věnovat proble - ma tice podvojného účetnictví pro rok 2012 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s při hléd nu - tím ke změnám daňových předpisů a obchodního práva a informacím k účetní závěrce za rok Výklad bude zaměřen zejména na: výklad k vybraným ustanovením zákona o účetnictví včetně změn platných od začátku roku 2012 při - pravované změny zákona o účetnictví změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2012 změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2012 vybrané problémy účetní závěrky za rok 2011 další účetní aktuality a informace k připravovaným změnám v účetní legislativě. Účastníci e obdrží podkladové materiály včetně prezentací k i v tištěné formě, podle níž budou prováděny výklady a vysvětlovány praktické aplikace zákonů. Přednášejí a na dotazy odpovídají Ing. Václav BENDA (specialista na oblast DPH) DPH Ing. Vlastimil BACHOR (ved. odd. legislativy daně z příjmů práv. osob MF) daň z příjmů Ing. Petr RYNEŠ (vedoucí pracovník EURO-Trend Audit, a. s.) účetnictví Kongresové centrum Praha 5. května 65, Praha 4 VLOŽNÉ: Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH) Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku 19

20 DANĚ, ÚČETNICTVÍ třídenní DAŇOVÉ A ÚČETNÍ OTÁZKY JEJICH ŘEŠENÍ A VZÁJEMNÉ VAZBY Z HLEDISKA ZÁKONŮ O DPH, DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ÚČETNICTVÍ V ROCE 2011 A V ROCE prosinec 2011 pátek, sobota, neděle Hotel Bezděz, St. Splavy DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Výklad bude zaměřen především na změny v uplatňování DPH pro rok 2012, které by měly nabýt účin - nosti od a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na: základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, změny ve vymezení daňových subjektů pro rok 2012, registrace plátců daně a identifikovaných osob v roce 2012, aktuální problémy při uplatňování daně na výstupu a při provádění opravy základu daně a výše daně, změny sazeb daně pro rok 2012, osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na převod a nájem nemovitostí a změny v této oblasti pro rok 2012, aktuální problémy při uplatňování nároku na odpočet daně a dílčí změny pro rok 2012, uplatňování odpočtu daně v částečné výši a roční vypořádání na konci roku 2011, vyrovnání a úprava odpočtu daně na konci roku 2011 a v roce 2012, přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2011 a v roce 2012, připravované změny zvláštního režimu pro cestovní službu, změny v oblasti správy DPH, praktické problémy při uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU a dílčí změny pro rok 2012, základní pravidla uplatňování daně při dovozu a vývozu zboží, přeshraniční služby a dílčí změny v této oblasti pro rok DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Výklad zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2011, zaměřený na zdanění příjmů obchodních společností a družstev. Výklad bude zaměřen zejména na: Daňové a nedaňové výdaje (náklady) základní principy, úpravy výsledku hospodaření na základ daně připočitatelné a odčitatelné položky, základní charakteristika daňově uznatelných a neuznatelných výdajů (nákladů) specifika: uznatelné podle zaúčtování, uznatelnost limitována nebo věcně omezena, uznatelné při zaplacení, stanovené speciálně pro daňové účely. Vybrané výdaje (náklady) zejména: výdaje na pracovní a sociální podmínky včetně benefitů, uplatňování pohledávek a opravných položek v základu daně z příjmů a dodanění neuhrazených závazků, osvobození dividendových příjmů a příjmů z prodejů majetkových účastí. Informace o schválených a projednávaných novelách ZDP v průběhu roku 2011 A) k novele: zákona o kolektivním investování, 20

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Vážení přátelé, Těším se na shledání s vámi na našich seminářích. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON

Vážení přátelé, Těším se na shledání s vámi na našich seminářích. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě - lá vací agentura pořádat do konce letošního roku. Nabídku ů tradičně ovliv - ňuje vývoj legislativy reagujeme na revoluci

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Vážení přátelé, Těším se na shledání s vámi na našich seminářích. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON

Vážení přátelé, Těším se na shledání s vámi na našich seminářích. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě - lávací agentura pořádat v prvním pololetí roku 2013. Nabídku ů tradičně ovlivňuje aktuální legislativa reagujeme zejména

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 PRÁVO OBČANSKÉ, OBCHODNÍ, SPRÁVNÍ, PRACOVNÍ, PROCESNÍ www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 13. 1. 2015 ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHU V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU JUDr. Petr ČECH,

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 12/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více