Zápis ze 4. shromáţdění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 4. shromáţdění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1161-1166"

Transkript

1 1 Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Vondroušova 1161, Praha 6 Zápis ze 4. shromáţdění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova Termín konání: 14. červenec 2010, hod. Místo konání: velký sál Kulturního střediska Průhon, Socháňová ul. 1220, Praha 6 - Řepy Shromáţdění vlastníků bylo svoláno pozvánkou ze dne 23. června 2010 Konstatování usnášení schopností Po provedení prezentace konstatoval předseda společenství, p. Datko, ţe shromáţdění je usnášeníschopné vlastnických podílů přepočteno na procenta 73,4% a jednání shromáţdění v řádném termínu zahájil. 1. Zahájení Schůzi zahájil v hod předseda společenství, p.datko, který představil přítomné hosty zástupce Městské části Praha 17 pí. Novozámskou, p. JUDr. Bohumila Růnu, advokáta, p.doc.ing.vladimíra Ţďáru, CSc., ze stavební fakulty ČVUT, p.ing. Bohuslava Klímu, zástupce poradenské agentury Švamberk, p. Zdeňka Barnáše, zástupců firmy TOPO s.r.o., přítomné členy výboru společenství a kontrolní komise. Předseda upozornil, ţe z dnešního jednání bude pořizován audio záznam pro přesný přepis jednání dnešního shromáţdění. Dále informoval, ţe hlasování na shromáţdění bude negativní, tj. bude se jako první hlasovat kdo je proti návrhu, poté kdo se zdrţel. Počty kdo je pro návrh budou pak dopočteny. Pro tento návrh hlasovalo 100% přítomných vlastníků. 2. Volba orgánů pro shromáţdění Navrhujeme následující orgány jednání shromáţdění: zapisovatelé: Věra Hájková, Ivana Mátlová ověřovatelé zápisu: Josef Datko, Filip Dvořák skrutátoři (sčítání hlasů): Eva Vaňková, Stanislava Nechvátalová Návrh usnesení č. 1: Shromáţdění schvaluje: zapisovatelé: Věra Hájková, Ivana Mátlová hlasování pro 100% ověřovatelé zápisů: Josef Datko, Filip Dvořák hlasování pro 100% skrutátoři: Eva Vaňková, Stanislava Nechvátalová hlasování pro 100%

2 2 Usnesení č. 1: Shromáţdění schvaluje osoby zajišťující jednání shromáţdění ve výše uvedeném sloţení. 3. Schválení programu shromáţdění Výbor navrhuje následující program jednání shromáţdění: 1. Zahájení 2. Volba orgánů pro shromáţdění 3. Schválení programu shromáţdění 4. Schválení roční závěrky pro rok Schválení realizační firmy pro revitalizaci domu Vondroušova Schválení úvěrového rámce a bankovního domu 7. Kotelna 8. Usnesení 9. Závěr shromáţdění Předseda Josef Datko otevřel diskusi k tomuto bodu. p. Datko Navrhl úpravu programu shromáţdění: 1) Zahájení, 2) Volba orgánů pro shromáţdění, 3) Schválení programu, 4) Schválení roční závěrky pro rok 2009, 5) Schválení realizační firmy pro revitalizaci domu Vondroušova , 6) Kotelna, 7) Schválení úvěrového rámce a bankovního domu, 8) Usnesení, 9) Závěr shromáţdění Ţádné jiné diskusní příspěvky nebyly, a tak shromáţdění přistoupilo k hlasování o návrhu programu p. Datka Návrh usnesení č. 2: Shromáţdění schvaluje nový návrh programu shromáţdění přednesený p. Datkem Výsledek hlasování: proti: 2,25 % zdrţel se : 0 % pro: 97,75 % Usnesení č. 2: Shromáţdění schvaluje nově navrţený program shromáţdění, který navrhl p. Datko: 1) Zahájení, 2) Volba orgánů pro shromáţdění, 3) Schválení programu, 4) Schválení roční závěrky pro rok 2009, 5) Schválení realizační firmy pro revitalizaci domu Vondroušova , 6) Kotelna, 7) Schválení úvěrového rámce a bankovního domu, 8) Usnesení, 9) Závěr shromáţdění 4. Schválení roční závěrky pro rok 2009 Poprosil bych paní Nechvátalovou, aby přednesla zprávu k roční závěrce pro rok 2009 Pani Nechvátalová přečetla zprávu k roční závěrce pro rok 2009 a soustředila se hlavně na tyto body: - závěrka je vedená v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb, kterou se provádějí některá usnesení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví - ve sledovaném období nevykazovalo SVJ ţádný dlouhodobý nebo krátkodobý majetek

3 3 - pokladna je vedena v pořádku a nevykazuje ţádné nedostatky - běţný účet veden u České spořitelny a k byl zůstatek ,67 Kč - výsledek hospodaření - fond oprav - předpokládaný rozpočet a plán na rok 2010 Celé znění roční závěrky pro rok 2009 je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 4. Přistupuji k hlasování. Návrh usnesení č. 3: Shromáţdění tímto schvaluje, ţe zisk ve výši 1 320,42 Kč, vzniklý z úroků z běţného účtu, vykázaný k rozvahovému dni , bude převeden na účet Fond oprav. Konstatována usnášení schopnost shromáţdění : přítomno 73,4 % všech vlastníků Výsledek hlasování: proti: 0% zdrţel se : 1,12 % pro: 98,88 % Usnesení č. 3: Shromáţdění schvaluje, ţe zisk ve výši 1 320,42 Kč, vzniklý z úroků z běţného účtu, vykázaný k rozvahovému dni , bude převeden na účet Fond oprav. Návrh usnesení č. 4: Shromáţdění schvaluje roční závěrku pro rok 2009 Výsledek hlasování: proti: 1,12% zdrţel se : 0 % pro: 98,88 % Usnesení č. 4: Shromáţdění schvaluje roční závěrku pro rok Schválení realizační firmy pro revitalizaci domu Vondroušova Dovolte, abych Vás v krátkosti informoval o práci od 3. valného shromáţdění. Po skončení 3. valného shromáţdění nově doplněný výbor a kontrolní komise na své první schůzi dne rozhodlo o dalším postupu revitalizace našeho domu. Byla objednána projektová dokumentace u firmy Dekprojekt v částce ,-Kč včetně DPH. Také byla následně schválena a podepsána mandátní smlouva se zprostředkovatelem dotací firmou Švamberk. V době, kdy firma Dekprojekt zpracovávala projekt, výbor, kontrolní komise, p. Doc. Ţďára a řada odborníků z našeho domu zpracovávala podmínky pro výběrové řízení na realizační firmu a seznam firem, které budou osloveny do výběrového řízení. Tady měl moţnost kaţdý z Vás doporučit realizační firmu. Řada z Vás tuto moţnost vyuţila a dodala název firmy. Sešlo se více neţ 20 firem. Dle domluvy bylo nakonec osloveno 15 firem. Dne jsme od firmy Dekprojekt odsouhlasené p. Doc. Ţďárou obdrţeli elektronicky a následně v pondělí i tištěné verze projektové dokumentace. Během víkendu byly zpracovány dopisy s poţadavky na výběrové řízení pro vybrané firmy a následně odeslány firmám.

4 4 Do výběrového řízení se přihlásilo 11 firem (seznam byl vyvěšen na nástěnce v kaţdém vchodě). Výběrové řízení proběhlo dvou kolové. První kolo veřejného výběrového řízení proběhlo dne , kde komise na základě stanovených kritérii vybrala do druhého kola 5 nejlépe hodnocených firem. Byly to firmy: Building Trigema a.s., Prago therm s.r.o., Fireo s.r.o., Šumavská stavební společnost s.r.o. a Ekoisol s.r.o. Těmto firmám bylo ihned oznámeno písemně, elektronicky a telefonicky postup do druhého kola, které se uskuteční dne jiţ za jejich účasti. Dne měly vybrané firmy moţnost v rámci dne otevřených dveří detailně si prohlédnout před druhým kolem stav našeho domu. Tuto moţnost nevyuţily firmy Fireo s.r.o. a Šumavská stavební společnost s.r.o. Dne proběhlo druhé rozhodující kolo výběrového řízení. Kaţdá ze zúčastněných firem měla časový prostor k prezentaci svých záměrů při revitalizaci. Na základě prezentací a odpovědí na doplňující otázky členů výboru, kontrolní komise, p.doc. Ţďáry a p. JUDr. Růny výbor na závěr rozhodl nakonec v jednoznačném hlasování o pořadí třech nejlepších firem. Konečné pořadí firem: 1) Ekoisol s.r.o. 2) Building Trigema a.s. 3) Šumavská stavební společnost s.r.o. Vzhledem k tomu, ţe v tak krátké době (od ) nemohla být vypracována smlouva o dílo mezi vítěznou firmou a naším SVJ, ţádáme o schválení a potvrzení pořadí firem a zplnomocnění k uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou výběrového řízení, která bude v co nejkratší době vypracována. Pokud by z objektivních důvodů nebyla moţnost podepsat smlouvu s vítěznou firmou, zahájili bychom jednání s druhou firmou v pořadí, resp. třetí firmou, aţ ke konečnému podpisu. Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům výboru, kontrolní komise, hlavně p. Doc. Ţďárovi, samozřejmě také všem sousedům, kteří nelitovali svůj drahocenný čas a aktivně se zapojili do tohoto náročného procesu při výběrovém řízení. Také bych chtěl ubezpečit všechny přítomné zde v sále, ţe výběrové řízení proběhlo objektivně, bez ţádných postranních úmyslů a dle nejlepšího vědomí a svědomí všech zainteresovaných osob. To by bylo z mé strany prozatím všechno a dříve neţ otevřu diskusi na toto téma, dal bych slovo ještě p. Doc. Ţďárovi, který Vás přesněji informuje o přípravě, průběhu a výsledku výběrového řízení. p. Doc. Ţďára: Pan Doc. Ţďára formou prezentace podrobněji rozebral jednotlivé kroky, které byly provedené od posledního shromáţdění: - zpracování nezbytné projektové dokumentace pro revitalizaci našeho domu - zpracování podmínek pro výběr realizační firmy - vypracování kritérii pro hodnocení realizačních firem ve výběrovém řízení pro 1. a 2. kolo + vyhodnocovací tabulky - hodnocení nabídek výběrového řízení v 1. kole, výběr 5 nejlepších firem - hodnocení nabídek výběrového řízení ve 2. kole, stanovení pořadí prvních 3 firem - zhodnocení nabídky vítězné firmy, klady a zápory, rozdíly mezi prvními 3 firmami - celé výběrové řízení je uvedeno na zápise a protokole z tohoto řízení Otevírám diskusi k tomuto bodu programu jednání pí. Smáhová: Jak je velká vítězná firma a její historie? p. Doc. Ţďára: Firma Ekoisol je na našem trhu zhruba let, převáţná část referencí firmy se skládají z praţských panelových domů. Firma je zaměřená na tuto oblast zateplování panelových domů

5 5 p. Smáha: Jak to bude s jiţ zasklenými balkóny? p. Datko: Při zateplování se zasklené balkóny rozeberou, provede se úprava bočního skla a nakonec budou namontované zpět. Všech 21 balkónů je jiţ v nabídkové ceně. pí. Habartová: Co se vlastně bude provádět za práce, z čeho se projekt skládá? p. Datko: Oprava a zateplení střechy, zateplení obvodového pláště a reprofylace styků panelů, zateplení lodţií, oprava podlah a zábradlí lodţií, zateplení vnitřních konstrukcí, rekonstrukce vchodových portálů a schodišť, ostatní práce související se stavbou pí. Habartová: A co bude s výtahy? p. Datko: V této etapě s výtahy neuvaţujeme. Výtahy budou provedeny v další etapě a budou k tomu vyuţity dotace Zelená úspora. pí. Habartová: S jakou dotací uvaţujete? p. Ing. Klíma: Splňujeme podmínky získání dotaci na 1500,-Kč na m2, právnická osoba (SVJ) má stanoven limit. Přesnou částku v současné době nelze říct. Budeme se pohybovat v těchto úrovních: eur eur + dočasný rámec eur (záleţí na schvalovacím řízení ministerstva) - bloková výjimka = 40 % prostředků Podrobně vysvětlené moţnosti získání dotací pro náš dům a moţnosti získání dotací. p. Němec: Konečně jsme se dostali do rukou odborníků jak Doc. Ţďáry, tak Ing. Klímy, kteří to mají v hlavě srovnané. Další konsultace, jak by chtěla paní Habartová, jiţ tady byly a jak to dopadlo s Termoholdingem. Přednášky obou pánů byly jasné a dle mého názoru, kdyţ můţeme získat dotace a pak z nich zaplatit opravu výtahů je lepší, neţ si vzít velký úvěr. Ukončuji diskusi a přistupuji k hlasování. Návrh usnesení č. 5: Shromáţdění schvaluje pořadí firem výběrového řízení pro revitalizaci našeho domu v tomto pořadí: 1) Ekoisol s.r.o., 2) Building Trigema a.s., 3) Šumavská stavební společnost s.r.o. a dále zplnomocňuje výbor k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou Výsledek hlasování: proti: 1,12 % zdrţel se : 0 % pro: 98,88 % Usnesení č. 5: Shromáţdění schvaluje pořadí firem výběrového řízení pro revitalizaci našeho domu v tomto pořadí: 1) Ekoisol s.r.o., 2) Building Trigema a.s., 3) Šumavská stavební společnost s.r.o. a dále zplnomocňuje výbor k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou Návrh usnesení č. 6: Shromáţdění se usneslo, ţe pokud vítězná firma neakceptuje podmínky smlouvy o dílo, bude oslovená druhá resp. třetí firma stanoveného pořadí ve výběrovém řízení pro revitalizaci našeho domu Výsledek hlasování: proti: 1,12 % zdrţel se : 0 % pro: 98,88 % Usnesení č. 6: Shromáţdění schvaluje, ţe v případě pokud vítězná firma neakceptuje podmínky smlouvy o dílo, bude oslovená druhá resp. třetí firma stanoveného pořadí ve výběrovém řízení pro revitalizaci našeho domu

6 6 Návrh usnesení č. 7: Shromáţdění schvaluje v rámci revitalizace našeho domu provést tyto práce: - oprava a zateplení střechy, - zateplení obvodového pláště a reprofylace styků panelů, - zateplení lodţií, oprava podlah a zábradlí lodţií, - zateplení vnitřních konstrukcí, - rekonstrukce vchodových portálů a schodišť, - hydroregulace otopné soustavy po zateplení, - ostatní práce související se stavbou Výsledek hlasování: proti: 1,12 % zdrţel se : 0 % pro: 98,88 % Usnesení č. 7: Shromáţdění schvaluje v rámci revitalizace našeho domu provést tyto práce: - oprava a zateplení střechy, - zateplení obvodového pláště a reprofylace styků panelů, - zateplení lodţií, oprava podlah a zábradlí lodţií, - zateplení vnitřních konstrukcí, - rekonstrukce vchodových portálů a schodišť, - hydroregulace otopné soustavy po zateplení, - ostatní práce související se stavbou 6. Kotelna Vzhledem k neutichajícímu zájmu našich sousedů, který lze doloţit ziskem jiţ více neţ 90% podpisů všech vlastníků bytů, jsme si dovolili opět na dnešní program shromáţdění zařadit tento bod vybudování vlastní plynové kotelny a vybudování solárních panelů. Proto bych dal slovo p. Barnášovi, zástupcům vítězné firmy TOPO z výběrového řízení, které se uskutečnilo dne , aby Vám všem představil realizační záměr a odpověděl na případné Vaše dotazy. p. Barnáš a p. Mgr. Tomeš: Firma TOPO s.r.o. nabízí dle cenové nabídky: - vypracování projektové dokumentace technologie - vyřízení stavebního povolení vč. jednání s dotčenými orgány a zajištění povolovacích dokumentů od dotčených orgánů (min. ţivotního prostředí, Praţská plynárenská, Praţská teplárenská aj.) - projekt na plynovou přípojku, včetně vlastní stavby z distribučního plynovodu aţ k patě domu a vybudování HUP Dodávka: - 2 ks kondenzační kotle značky Viessmann, včetně solárního systému přípravy na ohřev TUV 100 solárních panelů s propojením na plynovou kotelnu, zásobníky vody na TUV. - statické posouzení bude v rámci projektové dokumentace, včetně přípravy nosné konstrukce na osazení solárních panelů - délka záruky 60 měsíců zahrnuje bezplatný servis na záruční opravy během celé záruční doby na celou zakázku včetně přidruţených dodávek a prací - předpokládaný termín zahájení montáţních prací a ukončení , 5 aţ 10 dní výluka teplé vody - komín vystavěn v slepém rohu nad výměníkovou stanicí v barvě fasády Konečná cena: ,-Kč bez DPH 10% DPH ,-Kč Celkem s DPH ,-Kč konečná cena Dnes platíme od Praţské teplárenské 627,-Kč za Gj, firma nám garantuje cenu ,-Kč za Gj a tj. bez solárních panelů. U solárních panelů je spočítáno aţ 59% úspora.

7 7 Dále nám firma nabízí, ţe vzhledem ke stáří otopné soustavy v celém objektu můţou vlastníci zaţádat o výměnu těles, případně armatur (na vlastní náklady jedno ţebro cca 299,- Kč). Údrţba kotelny včetně revizí (1x za 3 měsíce revize komínu, 2x ročně revize kotlů, čištění hořáků, 1x týdně kontrola bezobsluţné kotelny, návštěva kdykoliv při poruše) by stála cca 4-5 tisíc Kč. Otevírám diskusi k tomuto bodu programu jednání p. Lorenc: Jaký je garantovaný tlak vody a teplota? p. Barnáš: Tlak vody a teplota zůstanou stejné jako doposud, 6 barů a 55 stupňů, i ve špičkách nic nepocítíte. Teplotu si můţete samostatně nastavit vy sami. p. Smáha: Kolik to bude stát a návratnost? p. Barnáš: Při instalaci 100 ks solárních panelů bude investice stát cca 7,2 miliónu Kč. Vy budete potřebovat jen 80 panelů, a tak investice se sníţí asi cca 400 tisíc Kč. Návratnost kolem 4-5 roků. p. Smáhová: Jak dlouho bude trvat vybudování a do kdy se to postaví? p. Barnáš: Kdy se začne, záleţí na tom, jak rychle se nám podaří získat všechna povolení od státních institucí. Vlastní realizace by trvala max. 2 měsíce. p. Klikar: Kde bych získal reference, kde bych se mohl podívat na jiţ postavenou kotelnu a zeptat se lidí jak jsou spokojení? p. Barnáš: Cestou výboru Vám sdělíme adresu jiţ realizovaného domu tady v Praze Ukončuji diskusi a přistupuji k hlasování. Návrh usnesení č. 8: Shromáţdění souhlasí s vybudováním vlastní plynové kotelny a vybudování solárních panelů dle projektu vítězné firmy TOPO a zplnomocňuje výbor k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou. Výsledek hlasování: proti: 0 % zdrţel se : 3,38 % pro: 96,62 % Usnesení č. 8: Shromáţdění souhlasí s vybudováním vlastní plynové kotelny a vybudování solárních panelů dle projektu vítězné firmy TOPO a zplnomocňuje výbor k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou. 7. Schválení úvěrového rámce a bankovního domu Vzhledem k tomu, ţe naše společenství na tak velkou investici nemá dostatek vlastních finančních prostředků, budeme nuceni si vzít na naši revitalizaci úvěr. Částka na revitalizaci našeho domu by se měla pohybovat kolem 23 miliónů Kč. Výbor svou pozornost soustředil hlavně na úrokové sazby dostupných úvěrů stavebních spořitelen. Ze stavebních spořitelen nám nejlépe vyšla Wüstenrot, stavební spořitelna. Blíţe o tomto produktu bych nechal promluvit p. Ing. Klímu, který Vám také rád zodpoví případné Vaše dotazy. p. Ing. Klíma - financování stavby prostřednictvím úvěru REVIT od Wüstenrot stavební spořitelny : - překlenovací úvěr - úroková sazba 5,4%

8 8 - řádný úvěr úroková sazba 3,7% - 23 mil. Kč / 18 let splatnosti bez mimořádných splátek / Kč měsíční splátka (30% finančních prostředků musí zůstat na učtu fondu oprav k dispozici na drobné opravy) - moţnost kdykoliv vloţit mimořádnou splátku bez sankcí zkrátí se doba splácení - pevné a neměnné úrokové sazby po celou dobu splácení (nejsou fixace) - čerpání úvěru můţe ţadatel realizovat aţ 2 roky od podpisu smlouvy - nemusí byt počátečný vklad (0 akontace) - při úvěrovém zatíţení na 1BJ do 300 tisíc Kč není úvěr zajišťován zástavou nemovitosti, vlastnická práva nejsou omezená - potvrzení banky o řádném splácení úvěru má přímou vazbu na vyplácení státní podpory z dotací Zelená úsporám, Nového panelu, nebo jejich kombinaci Otevírám diskusi k tomuto bodu programu jednání p. Djordjevič: Co se stane, kdyţ např. 4 rodiny nebudou splácet příspěvek do fondu oprav, bojím se, abych nepřišel o svůj majetek, chci vidět smlouvu o úvěru? p. Klíma: Jistě znáte zákon 72/1994, ve kterém se mluví o právech vlastníků podílet se na chodu a údrţbě domu. Pokud někdo nebude přispívat do fondu oprav, výbor můţe podniknout proti těmto neplatičům právní kroky (od splátkového kalendáře aţ do exekuce). Ţádný z bytů vlastníků není zastavěn při úvěru a tak nejsou dotčená ţádná vaše práva. Smlouva o úvěr bude v nejbliţší době vypracována a pak Vám ji výbor můţe předloţit. p. Habartová: Bude provedeno výběrové řízení na bankovní dům? p. Datko: Ve svém příspěvku porovnal 4 stavební spořitelny a to Modrou Pyramidu, Reifaisen stavební spořitelnu, Poštovní stavební spořitelnu a Wustenrot. Připomněl jejich klady a zápory. Nejvýhodnější se jevila Wüstenrot stavební spořitelna. Ukončuji diskusi a přistupuji k hlasování. Návrh usnesení č. 9: Shromáţdění schvaluje uvěrový a investiční rámec ve výši (dvacettři miliónu) Kč pro úvěr na revitalizaci našeho domu, schvaluje bankovní dům Wüstenrot stavební spořitelna a zplnomocňuje výbor k podpisu úvěrové smlouvy s tímto bankovním domem Výsledek hlasování: proti: 0% zdrţel se : 3,38 % pro: 96,62 % Usnesení č. 9: Shromáţdění schvaluje uvěrový a investiční rámec ve výši (dvacettři miliónu) Kč pro úvěr na revitalizaci našeho domu, schvaluje bankovní dům Wüstenrot stavební spořitelna a zplnomocňuje výbor k podpisu úvěrové smlouvy s tímto bankovním domem

9 9 8. Usnesení 4. shromáţdění vlastníků pro dům Vondroušova schválilo tyto usnesení: Usnesení č. 1: Shromáţdění schvaluje osoby zajišťující jednání shromáţdění ve výše uvedeném sloţení. zapisovatelé: Věra Hájková, Ivana Mátlová hlasování pro 100% ověřovatelé zápisů: Josef Datko, Filip Dvořák hlasování pro 100% skrutátoři: Eva Vaňková, Stanislava Nechvátalová hlasování pro 100% Usnesení č. 2: Shromáţdění schvaluje nově navrţený program shromáţdění, který navrhl p. Datko: 1) Zahájení, 2) Volba orgánů pro shromáţdění, 3) Schválení programu, 4) Schválení roční závěrky pro rok 2009, 5) Schválení realizační firmy pro revitalizaci domu Vondroušova , 6) Kotelna, 7) Schválení úvěrového rámce a bankovního domu, 8) Usnesení, 9) Závěr shromáţdění Hlasovalo pro: 97,75% Usnesení č. 3: Shromáţdění tímto schvaluje, ţe zisk ve výši 1 320,42 Kč, vzniklý z úroků z běţného účtu, vykázaný k rozvahovému dni , bude převeden na účet Fond oprav. Hlasovalo pro: 98,88% Usnesení č. 4: Shromáţdění schvaluje roční závěrku pro rok ,88% Hlasovalo pro: Usnesení č. 5: Shromáţdění schvaluje pořadí firem výběrového řízení pro revitalizaci našeho domu v tomto pořadí: 1) Ekoisol s.r.o., 2) Building Trigema a.s., 3) Šumavská stavební společnost s.r.o. a dále zplnomocňuje výbor k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou Hlasovalo pro: 98,88% Usnesení č. 6: Shromáţdění schvaluje, ţe v případě pokud vítězná firma neakceptuje podmínky smlouvy o dílo, bude oslovená druhá resp. třetí firma stanoveného pořadí ve výběrovém řízení pro revitalizaci našeho domu Hlasovalo pro: 98,88% Usnesení č. 7: Shromáţdění schvaluje v rámci revitalizace našeho domu provést tyto práce: - oprava a zateplení střechy, - zateplení obvodového pláště a reprofylace styků panelů, - zateplení lodţií, oprava podlah a zábradlí lodţií, - zateplení vnitřních konstrukcí, - rekonstrukce vchodových portálů a schodišť, - hydroregulace otopné soustavy po zateplení, - ostatní práce související se stavbou Hlasovalo pro: 98,88% Usnesení č. 8: Shromáţdění souhlasí s vybudováním vlastní plynové kotelny a vybudování solárních panelů dle projektu vítězné firmy TOPO a zplnomocňuje výbor k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou. Hlasovalo pro: 96,62% Usnesení č. 9: Shromáţdění schvaluje uvěrový a investiční rámec ve výši (dvacettři miliónu) Kč pro úvěr na revitalizaci našeho domu, schvaluje bankovní dům Wüstenrot stavební spořitelna a zplnomocňuje výbor k podpisu úvěrové smlouvy s tímto bankovním domem Hlasovalo pro: 96,62%

10 10 9. Závěr shromáţdění Předseda společenství p. Datko poděkoval všem přítomným za účast na dnešním 4. shromáţdění vlastníků pro dům Vondroušova a ukončil toto shromáţdění Seznam příloh k zápisu ze 4. shromáţdění vlastníků pro dům Vondroušova : Příloha č. 1 Pozvánka na shromáţdění (1 list) Příloha č. 2 Prezenční listina 4. shromáţdění vlastníků + plné moci (36 listů) Příloha č. 3 Výpis z katastru nemovitostí ke dni (17 listů) Příloha č. 4 Roční závěrka pro rok 2009 (66 listů) Předseda výboru Místopředseda výboru Předseda kontrolní komise Josef Datko Eva Vaňková Filip Dvořák

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ a zástupců vlastníků čtyřbytových domů ve správě Stavebního bytového

Více

Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy

Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy Za Výbor: Přítomni: předseda - Miroslav Škoda, místopředseda Jiří

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS.

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS. Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Zápis č. 13/2013 z 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne 2013-09-09 od 18 hodin ve velké

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů 2. Postup správy při sepisování dohod o pracovní činnosti a dohod

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Modernizujeme dům výměna oken 2. Program modernizace bytového fondu SBD Hlubina 3. Ekonomické řešení

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Zápis ZM - 1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Mgr.

Více

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 datum konání: 11. března 2013 místo: velký sál KD Ládví od: 18,15 hod. přítomno dle prezenční listiny:

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar.

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar. Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Malý Koloredov 852 se sídlem Malý Koloredov 852, 738 02 Frýdek-Místek konaného dne 5.11. 2014 v 17.00 hod. v místnosti sušárny objektu Malý Koloredov 852 ve

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., ze dne 12. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne 26.4.2011 do 15.11.2011

1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne 26.4.2011 do 15.11.2011 Zápis z členské schůze Bytového družstva V Hůrkách 5,7,9,11,13, dr. se sídlem V Hůrkách 2141, 158 00 Praha 13, IČ: 26707837 (dále jen družstvo) konané dne 15.11.2011 v Komunitním centru sv. Prokopa Seydlerova

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SHROMÁŢDĚNÍ SVJ DNE

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SHROMÁŢDĚNÍ SVJ DNE POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SHROMÁŢDĚNÍ SVJ DNE 28.11.2007 Budova Základní školy Květnového vítězství - 18:00 hod - jídelna P r o g r a m S h r o m á ţ d ě n í : 1) Zahájení 2) Plán činnosti a investic SVJ na

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více