MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)"

Transkript

1 MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 500,00 5. daň z příjmu právnic. osob 4700,00 6. daň z příjmu právnic. osob za obec 708,50 7. daň z výnosu DPH 10200,00 8. poplatek za komunální odpad 1000,00 9. poplatek ze psů 20, popl. za užív. veř. prostr. 10, popl. ze vstupného 1, poplatek z ubytovací kapacity 5, odvod výtěž. z provoz. loterií 1, správní poplatky 100, daň z nemovitostí 1800, DANĚ A POPLATKY CELKEM 23965,50 pol. 11xx-15xx 17. SPLÁTKY PŮJČEK 18. splátky půjček od občanů, ze soc. fondu 10, splátka půjčky od SOTM 364, splátka půjčky od ČCE na evang. hřbitov 442, SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM 816,80 24xx 22. DOTACE 23. neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 1224, dotace z MPSV na PSL 355, dotace z ÚP na VPP (z min. roku) 55, dotace na PSL od obce Bor 39, dotace od obce Bor na činnost SDH 7, inv.dot.z MŽP a SFŽP na zateplení MŠ čp , , inv.dot.z MŽP a SFŽP na zateplení sokolovny 3681, , neinv. dot. z MŽP a SFŽP na regen.zeleně II. et. 792, , inv.dot.z MŽP,SFŽP na systém odd.sběru bioodpadu 1958, , neinv.dot.z MŽP,SFŽP-systém odd.sběru bioodpadu 97, , dot.na analýzu rizik bývalé sběrny druhot.sur DOTACE CELKEM 9432,50

2 35. ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. 36. z pronájmu pozemků 50, krmení pro psy, útulek 20, příjem za dřevo 10, zalesnění,práce v lese, správa lesa 50, ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM 60,00 70,00 odd., 10xx 41. ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU 1, ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 1, VNITŘNÍ OBCHOD,SL. A CESTOVNÍ RUCH 44. příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko 53, přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM) 94, propagace města 140, VN. OBCH.,SL.,CEST RUCH., CELKEM 0,00 287, DOPRAVA 49. údržba místních komunikací 1000, úroky z úvěru na opr. komunikací 25, opravy chodníků, odst. plocha, parkoviště,ost.př. 5,00 500, výstavba nových chodníků 400, parkoviště u Santé, nájem parkoviště 711,10 711, úklid čekáren, opravy 35, dopravní značky, pasport dopr. značení 40, DOPRAVA CELKEM 716, ,10 22xx 57. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 58. příjmy stočné 1300, rozšíření kanalizace v Podměstí 100, kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV 1200, kanalizace Bor provoz 130, kanalizace V. etapa 230, rybníky výdaje 100, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 1300, ,00 23xx 65. MATEŘSKÁ ŠKOLA 66. příspěvek MŠ na provoz 750, zateplení MŠ čp , ostatní výdaje 60, MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM 2710, ZÁKLADNÍ ŠKOLA 71. příspěvek ZŠ na provoz 2400, ostatní výdaje v ZŠ 50, přístavba ZŠ 150, VCES přístavba ZŠ náhrada 250,00

3 75. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 250, , KULTURA 77. tržba v kině 20, provoz v kině 40, tržba v obecní knihovně 10, provoz v městské knihovně 430, nákup a prodej knih 20,00 20, kronika, dokumentace, ost. zál. kultury 70, kulturně společenské akce pořádané městem 200, oprava podia v RS + vybavení 50, příjem muzeum 40, provoz v muzeu dýmek, opr.budovy 100, památníky výdaje 150, židovský památník příspěvek z nadač.fondu 35,00 100, příspěvky a dary církvím a sdruž. na kulturní akce 55, městský rozhlas 70, rek. měst. rozhlasu Budislavská, Zahradní 60, tržba za Zpravodaj 20, Zpravodaj - výdaje 160, sokolovna příjmy a výdaje 5,00 20, zateplení sokolovny 4500, rekonstrukce sokolovny 300, ost. výdaje v kultuře (SPOZ) 60, KULTURA CELKEM 150, ,00 33xx 99. TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 100. opravy na fotbal. hřišti 50, hřiště u ZŠ workout 350, cyklo Maštale ,00 100, opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze hřiště,dary 55,00 150, vybavení dět. hřiště v Podměstí 50, příspěvky a dary na sport. činnost zájm. org. 273, ost. zájmová činnost 15, TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 205,00 988,00 34xx 108. BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 109. nájmy z bytů čp.252,240,čr 133,Miř,65 370, vyúčt. služeb z min. období 10, provoz v bytových domech 250, nájmy z bytů v DPS 150, výdaje byty v DPS vyúčtování služeb 20, opravy bytů v DPS 100,00

4 115. nájmy v bytovce ZŠ 320, provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb 150, nájmy 10 b.j. + k. cena 520, úrok z úvěru 10 b.j., opravy 200, nájmy 59 b.j. 1760, úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. 68, ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb 700, Bytové hospodářství 3120, , nájmy z nebytových prostor 120, nájmy z nebyt. prostor čp , výdaje z nebyt. prostor čp , ost. výdaje z nebyt. prostor 150, nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko 160, provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl. 6,00 150, nájem garáže u 59 b.j. 24, Nebytové hospodářství 360,20 350, veřejné osvětlení - opravy, el. energ. 4,00 650, rekonstrukce VO Budislavská, Zahradní, Miř. 150, Veřejné osvětlení 4,00 800, hřbitovné 75, hřbitovy - provoz 200, převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn. 100,00 100, čl.přísp. Sdruž.skup. plynov. 1, územní plán čistopis 200, příjem věcná břemena (T-Mobile) 70, prodej a nákup pozemků 800,00 300, komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy 600, ostatní příjmy 20, ostatní provoz obce brig., VPP,daně,popl. 400, úroky z dlouh. úvěrů sloučené úvěry 250, TI u hřbitova u 59 b.j. 800, provoz v obecních domech 100, Ostatní komunální služby 1065, , ,3633,3635, BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 4549, , OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 150. nákup a prodej popelnic 10,00 30, sběr a svoz komunálního odpadu 1300, kontejnery 2,00 50, provoz sběrného dvora 350, skládka - uložení zeminy, výdaje 30,00 130,00

5 155. za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 200, systém odděleného sběru bioodpadů 2300, bývalá sběrna náhrada 30, analýza rizik bývalé sběrny druhot. surovin 150, veř. zeleň regenerace zeleně II. etapa 1100, veřejná zeleň, vzhled obce, ochrana přírody 500, OCHR. ŽIV.PROSTŘ. CELKEM 272, ,00 37xx 162. SOCIÁLNÍ PÉČE 163. peč. služba - příjem za obědy, nákupy, ost.služby 700, peč. služba - mzdy + poj. 950, peč. služba - obědy 500, auto - peč. služba 200, ost. provoz peč. sl. 150, dům s peč.službou I. - nájmy 340, dům s peč. službou I. - provoz 300, dům s peč. službou II b.j. nájem 580, dům s peč. službou II b.j. provoz 450, oprava domu s peč. sl b.j. 100, příspěvky Seniorcentru Skuteč, Charitě N.H.,Lit. 41, klub seniorů provoz 60, SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 1620, ,40 43xx 176. BEZPEČNOST A PR. OCHRANA 177. přísp.měú Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS 0, rezerva na řešení krizových situací 10, výdaje na městskou policii, bezpečnost a pr.ochrana 1, , výdaje na SDH 400, BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM 1, , ,5311, STÁTNÍ A MISTNÍ SPRÁVA 183. odměny zastupitelstva 1250, sociální pojištění zast. 250, zdravotní pojištění zast. 112, knihy, tisk 5, školení zast. 10, cestovné zast. 30, zprac. úč. na poč., kopír. práce 5, nájem Č. pošta, O2 221, ost. příjmy 45, platy zaměstnanců MÚ 2600, ostatní mzdy (úklid) 80, sociální pojištění zam. 670,00

6 195. zdravotní pojištění zam. 250, povinné pojistné (prac. úraz) 15, knihy, tisk 30, drobný hmotný majetek 60, všeob. materiál 140, voda 10, el. energie 300, poštovní poplatky 60, telekomunikační popl. 180, školení pracovníků 50, ost. služby 420, opravy a udržování 60, programy 50, cestovné zam. 20, pohoštění 10, čl.přísp. Svazu měst a obcí 9, zajištění přestupkové agendy 17, Revitalizace radnice č.p , kopírka 35, auto MÚ - provoz 220, obědy - přísp. zam. 115, sociální fond 260, ost. výdaje MÚ 90, ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM 271, , , FINANČNÍ OPERACE 221. úroky, poplatky 8,00 60, pojištění majetku obce 130, daň z příjmu právnic. osob za obec 708, finanční vypořádání vrácení dot.-volby Parlament ČR 35, DPH 500, FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky 8, ,20 63xx,64xx ROZPOČET , , FINANCOVÁNÍ 231. spl. hypotečního úvěru - 10 b.j. 288, spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. 384, spl. dl. úvěru sloučené úvěry na TI 59 b.j.,vn16b.j.,kanal.iv.et. 2036, spl. úvěru na místní komunikace 2792,80

7 235. ÚVĚRY A PŮJČKY CELKEM 5501, Rozpočet je sestaven jako přebytkový, zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2014 je 4 339,60 tis. Kč. Zůstatkem finančních prostředků z roku 2014 jsou kryty splátky úvěrů. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

8 MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23965,50 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1224,20 Dotace z MPSV na PSL,od obcí,z ÚP 456,40 Inv.dotace z MŽP a SFŽP na zateplení MŠ čp ,80 Inv.dot.z MŽP a SFŽP na zateplení sokolovny 3681,70 Neinv. dot. z MŽP a SFŽP na regeneraci zeleně II. et. 792,50 Inv.dot.z MŽP,SFŽP na systém odd.sběru bioodpadu 1958,00 Neinv.dot.z MŽP,SFŽP-systém odd.sběru bioodpadu 97,90 Zemědělství a les.hosp.-pronájem poz.,za dřevo, z vydobýv.prostoru, sběr druhot.sur. 62,20 Doprava nájem z parkoviště, ost. příjmy 716,10 Vodní hospodářství stočné 1300,00 Základní škola náhrada od VCES 250,00 Kultura,zájmová činnost kino,knihovna, Zpravodaj, cyklo Maštale, hřiště 355,00 Bytové hospodářství - nájmy 3120,00 Nebytové hospodářství - nájmy 360,20 Příjmy z prodeje majetku, pozemků 800,00 Převod fin. prostř. ze Sdruž.obcí skupin.plynovodu 100,00 Ostatní komunál. služby hřbitovné, náj. nemovit., ost 169,00 Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př. 272,00 Sociální péče - příjem peč. služba, nájmy v DPS 1620,00 Všeobecná veřejná správa místní správa, SDH, pr.ochrana 272,00 Finanční operace úroky přijaté 8,00 PŘÍJMY CELKEM 43619,30 VÝDAJE (v tis. Kč) Zemědělství a lesní hospodářství 70,00 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 287,70 Doprava místní komunikace, chodníky, dopravní značky 2711,10 Vodní hospodářství kanalizace, rybníky 1760,00 Mateřská škola příspěvek na provoz, opravy budovy MŠ, zateplení 2710,00 Základní škola příspěvek na provoz, přístavba budovy ZŠ 2600,00 Kultura kino,knihovna,muzeum,rozhlas,zpravodaj,společen.akce,spoz 6385,00 Tělovýchova a zájmová činnost-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org. 988,00 Bytové hospodářství 1498,00 Nebytové hospodářství 350,00 Veřejné osvětlení 800,00 Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),úp,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú.,ost. 2951,60 Ochrana život.prostř. sběr a svoz komunál.odpadů,veř.zeleň, ost. 5910,00 Sociální péče - peč. služba, provoz DPS 2751,40 Bezpečnost a pr. ochrana policie, SDH - dobrovolná část 1610,20 Všeobecná veřejná správa zastupitelstvo, činnost místní správy, revitalizace radnice 7608,70 Finanční operace pojištění majetku, služby peněž.ústavů, fin,vyp.,dph, DPPO 1434,20 VÝDAJE 42425,90 Financování splátky úvěrů 5501,60 Rozpočet je sestaven jako přebytkový, zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2014 je 4 339,60 tis. Kč. Zůstatkem finančních prostředků z roku 2014 jsou kryty splátky úvěrů.

9 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Podrobný rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách města Proseč

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013. Příjmy z daní 20 897,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91

Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013. Příjmy z daní 20 897,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91 Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013 Text Příjmy Příjmy z daní 20 897,00 1111 DPFO - závislá činnost 4 530,00 1112 DPFO - podnikatelé FO 120,00 1113 DPFO - srážková 490,00 1122

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Rozpočet města na rok 2006

Rozpočet města na rok 2006 Rozpočet města na rok 2006 Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 200 000,- Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 150 000,- Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 380 000,- Daň z příjmu právnických osob 6

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. POLOLETÍ 2014 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více