Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS"

Transkript

1 Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, T: , F: Elektrnická adresa pdatelny: ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/ G V Praze dne Zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen zákn ) Kybernetická bezpečnst a mdernizace IS ve znění ke dni

2 1. Veřejný zadavatel Název: Česká republika Státní veterinární správa Sídl: Slezská 100/7, Praha 2 IČ: Osba právněná jednat jménem či za zadavatele: Identifikátr datvé schránky: MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel d2vairv 2. Veřejná zakázka Stručný Předmět zakázky: Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): Prfil zadavatele (URL zakázky): Druh veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Předpkládaná hdnta: Zdrj financvání: Ddávka zbží, včetně integrace ddaných kmpnent a migrace stávajících dat, suvisející s prjekty "Mdernizace OIS SVS" a "Zajištění kybernetické bezpečnsti IKS SVS". Jedná se VZ, která svým předmětem pkrývá dva EU prjekty splufinancvané z IROP Nadlimitní veřejná zakázka na ddávky Otevřené nadlimitní řízení dle 56 zákna Kč bez DPH. Státní rzpčet a Integrvaný reginální perační prgram (dále jen IROP), výzva č. 10 a č Kntaktní sba ve věci veřejné zakázky Jmén, příjmení: Vztah k zadavateli: Telefn, Mgr. Jan Suchmel, advkát právní zástupce Tel.: , Str. 2 z 13

3 4. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je ddávka zbží, včetně integrace ddaných kmpnent a migrace stávajících dat, suvisející s prjekty Mdernizace OIS SVS a Zajištění kybernetické bezpečnsti. Bližší technická specifikace bsahu a rzsahu ddávky je uvedena v přílhách č. 2A a č. 2B tét Zadávací dkumentace. Veřejná zakázka není rzdělena na části, nebť se jedná plnění, které splu natlik věcně a technicky suvisí, že by jejím rzdělením vznikaly zadavateli další nedůvdné náklady při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen závazným Návrhem kupní smluvy (přílha č. 1 tét Zadávací dkumentace), Základní technicku specifikací a Detailní technicku specifikací, které tvří přílhu č. 2A a č. 2B tét Zadávací dkumentace. Předpkládaný termín zahájení plnění je: neprdleně p pdpisu smluvy (předpkládaný termín ) Předmět plnění bude ddán jak celek či pstupně (nejedná se rzdělení zakázky na části dle 35 zákna), nejzazší termíny jsu následující: Ddávka a implementace jedntlivých kmpnent d Ověřvací prvz d Závazné nejzazší mžné termíny pr činnsti spjené s jedntlivými etapami jsu blíže rzepsány v bdu č. 10. tét Zadávací dkumentace u pžadavku na harmngram. Zadavatel uvádí v suladu s ustanvením 36 dst. 4 zákna, že na zpracvání textvé části Zadávací dkumentace a jejích přílh č. 1, 3, 4, 5, 6 a 7 se pdílela splečnst envatin, s.r.., IČ: Zadavatel uvádí v suladu s ustanvením 36 dst. 4 zákna, že na zpracvání technické specifikace, jakžt přílhy Zadávací dkumentace č. 2 se pdílel Ing. Martin Dvřák, IČ: Míst plnění Místy plnění jsu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy (dále jen SVS ), Městská veterinární správa v Praze SVS a Ústřední veterinární správa SVS. Místa plnění jsu detailně uvedená v přílze č. 3 Návrhu kupní smluvy 4.2. Přístup k Zadávací dkumentaci Zadávací dkumentace je vlně ke stažení na prfilu zadavatele, s výjimku části přílhy č. 2B Detailní technická specifikace. Ta je z důvdu citlivých infrmací v ní bsažených klasifikvána jak neveřejná a bude pskytvána výhradně prti pdepsané dhdě mlčenlivsti (Přílha č. 5 tét Zadávací dkumentace). Žádst zaslání neveřejné části Zadávací dkumentace musí být dručena na e mailvu adresu: případně d datvé schránky zadavatele Pstup žádsti neveřejnu část Zadávací dkumentace Osba právněná jednat jménem ddavatele či jej zastupvat, zašle pdepsanu Přílhu č. 5 tét Zadávací dkumentace (dále jen Mlčenlivst ) na vu adresu: neb d datvé schránky zadavatele. Zadavatel akceptuje pdepsanu Mlčenlivst kvalifikvaným elektrnickým pdpisem sby právněné jednat jménem ddavatele či jej zastupvat. Akceptván bude kvalifikvaný elektrnický pdpis, tj. takvý elektrnický pdpis, který splňuje pžadavky dle nařízení Evrpskéh Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 elektrnické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pr elektrnické transakce na vnitřním trhu a zrušení směrnice 1999/93/ES, aneb pžadavky dle přechdnéh ustanvení 19 dst. 1 z. č. 297/2016 Sb. (tj. zaručený elektrnický pdpis zalžený na kvalifikvaném certifikátu pr elektrnický pdpis). Zadavatel následně dešle ddavateli neveřejnu část Zadávací dkumentace d 2 pracvních dnů d bdržení Mlčenlivsti, a t stejným způsbem, Str. 3 z 13

4 jakým žádst bdržel. Pkud je sba pdepisující Mlčenlivst zplnmcněná, bude splu s Mlčenlivstí zaslán také dkument, ptvrzující zplnmcnění či jiné právnění tét sby k zastupvání ddavatele (dále jen Oprávnění ), pdmínky pr pdpis Oprávnění jsu shdné s pdmínkami pr pdpis Mlčenlivsti. 5. Obchdní pdmínky, včetně platebních pdmínek Přílhu Zadávací dkumentace je závazný Návrh kupní smluvy, který bude služit k uzavření smluvníh vztahu navazujícíh na tt zadávací řízení. Ddavatel předlží v rámci své nabídky jak Návrh kupní smluvy tent text smluvy dplněný identifikační údaje a jím v rámci pdmínek zadávacíh řízení navrhvané údaje (výši nabídkvé ceny bez DPH, včetně DPH a zvlášť DPH). Návrh kupní smluvy musí být pdepsaný sbu právněnu jednat jménem ddavatele či jej zastupvat. Pkud jedná jménem ddavatele zmcněnec na základě plné mci neb sba na základě pvěření bude sučástí nabídky přilžena platná plná mc pravňující tut sbu k jednání jménem ddavatele. Tat plná mc musí být pdepsána kvalifikvaným elektrnickým pdpisem sby právněné jednat jménem ddavatele. 6. Pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny Na základě vymezení předmětu zakázky a technických pdmínek, bsažených v tét Zadávací dkumentaci a v jejích přílhách, ddavatel stanví nabídkvu cenu. Nabídkvá cena bude uvedena v české měně (CZK). Hdntu nabídkvé ceny ddavatel rzklíčuje v členění dpvídajícím technické specifikaci uvedené v přílhách č. 2A a č. 2B: A. Nástrje pr chranu integrity kmunikačních sítí B. Bezpečnstní sftware C. Servery pr prvz Odbrnéh infrmačníh systému SVS (dále jen OIS ) D. Licence VMware pr prvz OIS E. Ukládání a zálhvání dat OIS a zárveň i rzčlení způsbem: nabídkvá cena bez daně z přidané hdnty (DPH), samstatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede ddavatel), nabídkvá cena včetně DPH. Rzklíčvaná cena dle členění výše bude uvedena v nabídce ddavatele, k tmut využije ddavatel přílhu č. 6 tét Zadávací dkumentace, kteru učiní sučástí nabídky. D Návrhu kupní smluvy uvede cenu za celý předmět plnění. Nabídkvá cena bude zahrnvat veškeré náklady ddavatele spjené s plněním předmětu veřejné zakázky. Ddavatel stanví nabídkvu cenu celu částku za celé plnění veřejné zakázky. Cenvá nabídka bude bsahvat veškeré ddávky, práce, úkny, služby a všechny statní činnsti nezbytné k řádnému a bezvadnému plnění předmětu díla tak, aby byl realizván v suladu s platnými zákny, nrmami, vyhláškami a předpisy v platném znění, jakž i s Detailní technicku specifikací, která tvří přílhu č. 2B tét Zadávací dkumentace. Zadavatel nebude respektvat inflační nárůst ceny, inflační dlžka není sjednána. Nabídkvá cena již bsahuje vývj cen v daném bru, rvněž bsahuje i vývj kurzů české kruny k zahraničním měnám. Cena díla je knečná. Veškeré případné servisní pplatky spjené s užíváním ddaných kmpnent, budu až d dby uknčení věřvacíh prvzu hrazeny plně ze strany ddavatele. Str. 4 z 13

5 7. Pžadavky zadavatele na kvalifikaci Kvalifikaci splní ddavatel (účastník zadávacíh řízení), který prkáže splnění: A) základní způsbilsti ve smyslu 74 zákna způsbem dle 75 dst. 1 zákna, B) prfesní způsbilsti psle 77 zákna, C) technické kvalifikace pdle 79 zákna Základní způsbilst ve smyslu 74 zákna Základní způsbilst splní účastník zadávacíh řízení: a) který nebyl v zemi svéh sídla v psledních 5 letech před zahájením zadávacíh řízení pravmcně dsuzen pr trestný čin uvedený v přílze č. 3 k tmut záknu neb bdbný trestný čin pdle právníh řádu země sídla ddavatele; k zahlazeným dsuzením se nepřihlíží, b) který nemá v České republice neb v zemi svéh sídla v evidenci daní zachycen splatný daňvý nedplatek, c) který nemá v České republice neb v zemi svéh sídla splatný nedplatek na pjistném neb na penále na veřejné zdravtní pjištění, d) který nemá v České republice neb v zemi svéh sídla splatný nedplatek na pjistném neb na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, e) který není v likvidaci, prti němuž nebyl vydán rzhdnutí úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa pdle jinéh právníh předpisu neb v bdbné situaci pdle právníh řádu země sídla ddavatele. Je-li ddavatelem právnická sba, musí pdmínku pdle dstavce 1 písm. a) splňvat tat právnická sba a zárveň každý člen statutárníh rgánu. Je-li členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí pdmínku pdle dstavce 1 písm. a) splňvat: tat právnická sba, každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby a sba zastupující tut právnicku sbu v statutárním rgánu ddavatele. Účastní-li se zadávacíh řízení pbčka závdu zahraniční právnické sby, musí pdmínku pdle dstavce 1 písm. a) splňvat tat právnická sba a veducí pbčky závdu. Účastní-li se zadávacíh řízení pbčka závdu české právnické sby, musí pdmínku pdle dstavce 1 písm. a) splňvat sby uvedené v dstavci 2 a veducí pbčky závdu. Prkázání splnění základní způsbilsti: Ddavatel prkazuje splnění pdmínek základní způsbilsti ve vztahu k České republice předlžením prstých kpií: a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 74 dst. 1 písm. a) zákna, b) ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu ve vztahu k 74 dst. 1 písm. b) zákna, c) písemnéh čestnéh prhlášení ve vztahu ke sptřební dani ve vztahu k 74 dst. 1 písm. b) zákna, d) písemnéh čestnéh prhlášení ve vztahu k 74 dst. 1 písm. c) zákna, e) ptvrzení příslušné kresní správy sciálníh zabezpečení ve vztahu k 74 dst. 1 písm. d) zákna, f) výpisu z bchdníh rejstříku, neb předlžením písemnéh čestnéh prhlášení v případě, že není v bchdním rejstříku zapsán, ve vztahu k 74 dst. 1 písm. e) zákna. Str. 5 z 13

6 Zadavatel pskytuje přílhu tét Zadávací dkumentace vzr čestnéh prhlášení ke sptřební dani a ve vztahu k pjistnému neb k penále na veřejném zdravtní pjištění (vzr tvří přílhu č. 3). Dklady prkazující základní způsbilst pdle 74 zákna musí prkazvat splnění pžadvanéh kritéria způsbilsti nejpzději v dbě 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacíh řízení Prfesní způsbilst dle 77 zákna Ddavatel prkáže splnění prfesní způsbilsti předlžením výpisu z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, pkud jiný právní předpis zápis d takvé evidence vyžaduje. Dklady prkazující prfesní způsbilst pdle 77 dst. 1 zákna musí prkazvat splnění pžadvanéh kritéria způsbilsti nejpzději v dbě 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacíh řízení Technická kvalifikace dle 79 zákna Ddavatel prkáže splnění technické kvalifikace předlžením: 1) Seznamu významných ddávek dle 79 dst. 2 písm. b) zákna, pskytnutých ddavatelem za pslední 3 rky před zahájením zadávacíh řízení. Zadavatel pr úplnst uvádí, že se musí jednat ddávky dknčené v uvedeném termínu. Zadavatel vymezuje minimální úrveň pr dlžení čestnéh prhlášení řádném pskytnutí a dknčení nejvýznamnějších ddávek bdbnéh charakteru takt: alespň 3 ddávky, jejichž předmětem byl ddání nástrje pr chranu integrity kmunikačních sítí rzsahem dpvídající přílze 2B tét Zadávací dkumentace; alespň 3 ddávky, jejichž předmětem byl ddání bezpečnstníh sftware rzsahem dpvídající přílze 2B tét Zadávací dkumentace; alespň 3 ddávky, jejichž předmětem byl ddání serverů rzsahem dpvídající přílze 2B tét Zadávací dkumentace; alespň 3 ddávky, jejichž předmětem byl ddání licence VMware rzsahem dpvídající přílze 2B tét Zadávací dkumentace; alespň 3 ddávky, jejichž předmětem byl řešení pr zajištění a ukládání dat rzsahem dpvídající přílze 2B tét Zadávací dkumentace. Pr splnění pžadavku předlží účastník čestné prhlášení Seznam významných ddávek (dále jen Seznam ), z něhž budu patrné minimálně výše uvedené pžadavky, tedy ppis plnění předmětné ddávky, měsíc a rk zahájení a uknčení plnění, dále infrmaci finančním bjemu účastníkem prváděných prací a identifikaci a kntakt na bjednatele. Seznam musí být pdepsán sbu právněnu jednat jménem či za účastníka. 2) Seznamu techniků neb technických útvarů dle 79 dst. 2 písm. c) zákna a dále svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci dle 79 dst. 2 písm. d) zákna, sb, které se budu pdílet na plnění veřejné zakázky, dále jen Realizační tým. Ddavatel prkáže splnění pžadavků na realizační tým předlžením sktrukturvaných živtpisů, dkladů uknčeném vzdělání, dkladů dbrné certifikaci a seznamem sb. Pskytnuté infrmace a dkumenty v rámci sb realizačníh týmu musejí dpvídat pžadavkům uvedeným v tabulce níže. Ze strukturvaných živtpisů členů realizačníh týmu musí výslvně vyplývat splnění všech minimálních pžadavků a musí v nich být definvána pracvní pzice dané sby dle tabulky níže. Str. 6 z 13

7 Minimální pžadavky na vzdělání a kvalifikaci členů realizačníh týmu: Pracvní pzice Minimální pžadavky na pracvní pzici Veducí prjektu IT architekt IT (FW) Specialista IT Specialista (Přepínače) IT Specialista (Bezpečnstní SW) IT Specialista (Servery) IT Specialista (VMware) IT Specialista (Datvé úlžiště) vyskšklské vzdělání v magisterském studijním prgramu; minimálně 5 let praxe na bdbné pzici v prjektvém týmu; držitel mezinárdně uznávanéh certifikátu z blasti prjektvéh řízení (například PRINCE2, PMI, IPMA); minimálně úplné středšklské vzdělání; minimálně 3 rky na bdbné pzici v prjektvém týmu; minimálně úplné středšklské vzdělání; minimálně 3 rky na bdbné pzici v prjektvém týmu; držitel platnéh certifikátu dbrné způsbilsti ke kmplexní implementaci všech kmpnent, předkládaných v nabídce uchazeče v sekci Firewall (FW); minimálně úplné středšklské vzdělání; minimálně 3 rky na bdbné pzici v prjektvém týmu; držitel platnéh certifikátu dbrné způsbilsti ke kmplexní implementaci všech kmpnent, předkládaných v nabídce uchazeče v sekci Přepínače ; minimálně úplné středšklské vzdělání; minimálně 3 rky na bdbné pzici v prjektvém týmu; držitel platnéh certifikátu dbrné způsbilsti ke kmplexní implementaci všech kmpnent, předkládaných v nabídce uchazeče v sekci Bezpečnstní Sftware ; minimálně úplné středšklské vzdělání; minimálně 3 rky na bdbné pzici v prjektvém týmu; držitel platnéh certifikátu dbrné způsbilsti ke kmplexní implementaci všech kmpnent, předkládaných v nabídce uchazeče v sekci Servery ; minimálně úplné středšklské vzdělání; minimálně 3 rky na bdbné pzici v prjektvém týmu; držitel platnéh certifikátu dbrné způsbilsti ke kmplexní implementaci všech kmpnent, předkládaných v nabídce uchazeče v sekci VMware ; minimálně úplné středšklské vzdělání; minimálně 3 rky na bdbné pzici v prjektvém týmu; držitel platnéh certifikátu dbrné způsbilsti ke kmplexní implementaci všech kmpnent, předkládaných v nabídce uchazeče v sekci Datvé úlžiště. Výše uvedené sby, kterými ddavatel prkáže splnění kvalifikace se musejí v případě zadání veřejné zakázky skutečně pdílet na samtném plnění, k němuž se jejich kvalifikace váže. Změna sb, kterými ddavatel prkázal v zadávacím řízení kvalifikaci, je mžná puze se suhlasem zadavatele. 3) Vzrku dle 79 dst. 2 písm. k) zákna (dále jen Testvání ). Ddavatel splní pžadavky na Testvání, umžní-li zadavateli ve své testvací labratři Testvání jím nabízenéh řešení. Testvání musí být zajištěn na území ČR a přítmni jí musejí být všichni specialisté, uvedení v realizačním týmu ddavatele. Navržené vzrvé řešení musí být plně funkční a dle ddavatelem připravených testvacích scénářů kmplexně připraven pr věření Str. 7 z 13

8 zadavatelem pžadvaných technických parametrů nabízenéh řešení dle technické specifikace uvedené v přílhách č. 2A a č. 2B tét Zadávací dkumentace. Ddavatel pr účely pdání nabídky prkáže splnění výše uvedenéh pžadavku předlžením Čestnéh prhlášení (viz přílha č. 7 tét Zadávací dkumentace). Ddavatel musí zajistit, že realizace Testvání bude k dispzici 24 hd. denně p dbu jednh týdne p termínu tevírání nabídek. Zadavatel termínu realizace Testvání infrmuje výzvu, ddanu d datvé schránky ddavatele min. 24 hd. předem. Pkud nebude realizace Testvání v dbě d jednh týdne p termínu tevírání bálek ze strany zadavatele inicivána, zajistí ddavatel náhradní termín realizace Testvání d 3 pracvních dnů d vyzvání zadavatele. V případě, že zadavateli nebude umžněna realizace Testvání aneb výsledek dsažený v rámci realizace Testvání nebude dpvídat zadávacím pdmínkám, bude ddavatel vylučen ze zadávacíh řízení dle 48 dst. 2 písm. a) zákna Zvláštní způsby prkazvání kvalifikace Kvalifikaci a způsbilst lze rvněž v rzsahu, ve kterém zapsané údaje pkrývají pžadavky zadavatele, prkázat jedntným evrpským svědčením (zejména 87 zákna), výpisem ze systému certifikvaných ddavatelů (zejména 234 zákna), či výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů (zejména 228 zákna) neb v suladu s 45 dst. 4 zákna. Zadavatel upzrňuje, že neumžňuje nahrazení pžadvaných dkladů předlžením čestnéh prhlášení v suladu 86 dst. 2 zákna. Ddavatel může v suladu s 83 zákna prkázat určitu část technické kvalifikace neb prfesní způsbilsti, s výjimku pžadavku pdle 77 dst. 1 zákna, prstřednictvím jiných sb. Ddavatel je v takvém případě pvinen zadavateli předlžit a) dklady prkazující splnění prfesní způsbilsti pdle 77 dst. 1 zákna jinu sbu, b) dklady prkazující splnění chybějící části kvalifikace prstřednictvím jiné sby, c) dklady splnění základní způsbilsti pdle 74 zákna jinu sbu a d) písemný závazek jiné sby k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky neb k pskytnutí věcí neb práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém jiná sba prkázala kvalifikaci za ddavatele. Ddavatel předkládá dklady prkazující splnění kvalifikace v prsté kpii. Účastník zadávacíh řízení, se kterým by měla být uzavřena smluva, předlží veškeré dklady pžadvané k prkázání splnění kvalifikace v riginále neb úředně věřené kpii v suladu s ust. 122 dst. 3 zákna. Pkud ddavatel nepředlží riginály neb úředně věřené kpie dkladů jeh kvalifikaci, bude t pvažván zadavatelem za nepskytnutí sučinnsti a bude důvdem pr vylučení ddavatele v suladu s 122, dst. 5 zákna. Veřejná zakázka může být plněna více ddavateli sučasně. V takvém případě předlží ddavatelé splečnu nabídku v suladu s 82 zákna Nesplnění kvalifikace Ddavatel, který nesplní kvalifikaci v pžadvaném rzsahu neb nesplní pvinnst stanvenu v 88 zákna, bude zadavatelem vylučen ze zadávacíh řízení. Zadavatel bezdkladně písemně známí ddavateli své rzhdnutí jeh vylučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvdu. 8. Způsb hdncení nabídek Zadavatel bude v suladu s 114 dst. 2 zákna hdntit eknmicku výhdnst nabídky pdle nejnižší celkvé nabídkvé ceny. Celkvá nabídkvá cena je jediným kritériem hdncení. Nejlépe bude hdncena nabídka s nejnižší celkvu nabídkvu cenu. Str. 8 z 13

9 Pr hdncení nabídek je rzhdná celkvá nabídkvá cena (vyčíslená v Kč bez DPH) uvedená v Návrhu kupní smluvy. V případě neuvedení celkvé nabídkvé ceny ve smluvě, bude tat skutečnst důvdem k vyřazení nabídky a vylučení ddavatele ze zadávacíh řízení. 9. Pžadavky na vybranéh ddavatele V suladu s 104 dst. 2 zákna bude zadavatel pžadvat d vybranéh ddavatele, který je právnicku sbu, aby předlžil dklady uvedené v tmt ustanvení zákna tj.: a) identifikační údaje všech sb, které jsu jeh skutečným majitelem pdle zákna některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu, b) dklady, z nichž vyplývá vztah všech sb pdle písmene a) k ddavateli; těmit dklady jsu zejména: 1. výpis z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, 2. seznam akcinářů, 3. rzhdnutí statutárníh rgánu vyplacení pdílu na zisku, 4. splečenská smluva, zakladatelská listina neb stanvy. 10. Pdmínky a pžadavky pr zpracvání nabídky Nabídka bude předlžena v českém jazyce. Nabídky se pdávají výhradně v elektrnické pdbě. Nabídka nebude bsahvat přepisy a pravy, které by mhly zadavatele uvést v myl. Zadavatel nepřipuští varianty nabídek. Úplná elektrnická verze nabídky bude vlžena d elektrnickéh nástrje E-ZAK ve strjvě čitelném frmátu *.pdf. Nabídka bude pdepsána v suladu s bdem č tét Zadávací dkumentace, přičemž zadavatel dpručuje pdat nabídku v pdbě jednh elektrnicky pdepsanéh subru. V případě, že ddavatel využije pdání nabídky v jedntlivých subrech, budu tyt pdepsány s hledem na druh dkumentu a pkynů v tét Zadávací dkumentaci. Sučástí elektrnické nabídky musí být v pžadvaných bdech dplněný a elektrnicky pdepsaný Návrh kupní smluvy (včetně všech pžadvaných přílh) a zárveň i ttžný Návrh kupní smluvy ve frmátu *.dcx. Ddavatel pužije přadí dkumentů specifikvané v následujících bdech těcht pkynů pr zpracvání nabídky: úvdní krycí list s identifikačními údaji ddavateli, názvem výběrvéh řízení ddavatel využije přílhu č. 4 tét Zadávací dkumentace. Krycí list bude řádně vyplněn a elektrnicky pdepsán. V případě, že se budu infrmace v krycím listu a v Návrhu kupní smluvy rzcházet, je rzhdující údaj uvedený v Návrhu kupní smluvy, bsah nabídky - nabídka bude patřena bsahem s uvedením čísel stránek u jedntlivých ddílů (kapitl), pdepsaný Návrh kupní smluvy - sučástí zadávacích pdmínek je závazný vzr Návrh kupní smluvy. Ddavatel puze dplní pžadvané chybějící údaje a Návrh kupní smluvy pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele učiní sučástí nabídky a t včetně pžadvaných přílh. Blíže viz bd č. 5 tét Zadávací dkumentace. dklady a dkumenty k prkázání splnění kvalifikace, statní dklady a dkumenty pžadvané zadavatelem: A) Detailní ppis nabízenéh řešení, z něhž bude mžné psudit, zda tt řešení naplňuje beze zbytku pžadavky definvané v Detailní technické specifikaci. B) Rzklíčvání nabídkvé ceny, pr které ddavatel využije přílhu č. 6 tét Zadávací dkumentace. Blíže viz bd 6. Pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny. Str. 9 z 13

10 C) Harmngram plnění, který bude krespndvat s termíny uvedenými níže. V harmngramu ddavatel uvede zejména termíny realizace detailních krků v rámci etapy A a B. Předpkládaný termín pdpisu smluvy stanvil zadavatel pr účely sestavení harmngramu na V případě dřívějšíh splnění úklu bude i na něj navazující úkn zajišťvaný zadavatelem dpvídajícím způsbem zkrácen. Etapa Realizaci zajišťuje Nejzazší mžný termín splnění A) NÁSTROJE PRO OCHRANU INTEGRITY KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ Ddávka fyzických kmpnent (FW Datacentrum, Switche krajské pbčky) Instalace switchů Implementace a integrace všech pžadvaných funkcinalit Testvání Ověřvací prvz ddavatel d dvu měsíců d pdpisu smluvy ddavatel v sučinnsti se zadavatelem d třech měsíců d pdpisu smluvy ddavatel d zadavatel v sučinnsti s ddavatelem zadavatel v sučinnsti s ddavatelem d d B) BEZPEČNOSTÍ SOFTWARE Ddávka bezpečnstníh SW ddavatel d jednh měsíce d pdpisu smluvy Migrace serverů zadavatel d Instalace servervé části bezpečnstníh SW (na výzvu SVS p uknčení migrace) Instalace klientské části bezpečnstníh SW Implementace a integrace všech pžadvaných funkcinalit Testvání Ověřvací prvz C) SERVERY PRO PROVOZ OIS Ddávka fyzických kmpnent (Datacentrum) ddavatel d ddavatel v sučinnsti se zadavatelem ddavatel v sučinnsti se zadavatelem zadavatel v sučinnsti s ddavatelem zadavatel v sučinnsti s ddavatelem ddavatel d d d d d jednh měsíce d pdpisu smluvy Implementace ddavatel d Migrace serverů zadavatel d Testvání Ověřvací prvz D) LICENCE VMWARE PRO PROVOZ OIS zadavatel v sučinnsti s ddavatelem zadavatel v sučinnsti s ddavatelem d d Ddávka licencí VMware (Datacentrum) ddavatel d jednh měsíce d pdpisu smluvy Testvání Ověřvací prvz (uknčení implementace) zadavatel v sučinnsti s ddavatelem zadavatel v sučinnsti s ddavatelem d d Str. 10 z 13

11 Etapa Realizaci zajišťuje Nejzazší mžný termín splnění E) UKLÁDÁNÍ A ZÁLOHOVÁNÍ DAT OIS Ddávka fyzických kmpnent (Datacentrum) ddavatel d jednh měsíce d pdpisu smluvy Implementace ddavatel d Testvání Ověřvací prvz zadavatel v sučinnsti s ddavatelem zadavatel v sučinnsti s ddavatelem d d Zadavatel si vyhrazuje v suladu s 39 dst. 5 zákna práv věřvat věrhdnst pskytnutých údajů a dkladů. 11. Kmunikace mezi zadavatelem a ddavateli Kmunikace mezi zadavatelem a ddavateli v zadávacím řízení prbíhá v suladu s 211 zákna písemně, a t elektrnickými prstředky. Zadavatel pžaduje, aby sučástí nabídky byl čestné prhlášení ddavatele s uvedením kntaktní sby ve věci pdání nabídky včetně elektrnickéh kntaktu ( ppř. datvá schránka) pr buducí kmunikaci v rámci zadávacíh řízení. Veškeré písemnsti v rámci zadávacíh řízení budu zadavatelem desílány prstřednictvím elektrnických kntaktů uvedených v nabídkách ddavatelů. 12. Vysvětlení Zadávací dkumentace Ddavatel je právněn pžadvat dle 98 zákna p zadavateli vysvětlení Zadávací dkumentace puze písemnu frmu. Elektrnická žádst musí být zadavateli dručena nejpzději 8 pracvních dnů před uplynutím lhůty pr pdání nabídek zasláním na vu adresu: ppř. d datvé schránky zadavatele. Změnu, dplnění neb vysvětlení Zadávací dkumentace dešle zadavatel nejpzději d 3 pracvních dnů de dne dručení žádsti ddavatele. Vysvětlení Zadávací dkumentace včetně přesnéh znění pžadavku bude uveřejněn stejným způsbem, jakým zadavatel uveřejnil Zadávací dkumentaci. 13. Lhůta pr pdání nabídek Lhůta pr pdání nabídek: datum: čas: 10:00 hd. Nabídky se pdávají výhradně v elektrnické pdbě, a t prstřednictvím prfilu zadavatele na adrese Jiný způsb elektrnickéh pdání nabídky není přípustný. Nabídka pdaná elektrnicky jiným způsbem nebude psuzvána ani hdncena. Listinná verze nabídek není přípustná. Zadavatel ddavatelům dpručuje, aby s dstatečným předstihem před pdáním nabídky prvedli na prfilu zadavatele test věřující krektní pdání nabídky, který je na prtálu E-ZAK k dispzici. Akceptvána bude nabídka patřená elektrnickým pdpisem. Účastník zadávacíh řízení musí být technicky připraven na pužití kvalifikvanéh elektrnickéh pdpisu, zalženém na kvalifikvaném certifikátu. Zadavatel dále upzrňuje ddavatele, že jedntlivé přílhy vkládané na prfil zadavatele nesmí přesáhnut velikst 25 MB a ddavatelé musí případné větší subry upravit tak, aby byl umžněn jejich ulžení. Způsb správnéh pdání nabídky v elektrnické pdbě je uveden v uživatelské příručce elektrnickéh nástrje EZAK pr ddavatele. V případě kmplikací s pdáním nabídky, využije ddavatel kntaktu technické pdpry prtálu E-ZAK na tel. č.: Technická pdpra je k dispzici v pracvních dnech d 8:00 d 17:00 hdin. Str. 11 z 13

12 Za včasné pdání nabídky dpvídá účastník. Pr vylučení všech pchybnstí Zadavatel uvádí, že dručením prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK je kamžik přijetí datvé zprávy na elektrnicku adresu adresáta či adresátů datvé zprávy v elektrnickém nástrji E-ZAK. 14. Otevírání bálek s nabídkami Otevírání elektrnických nabídek prvede zadavatel bez zbytečnéh dkladu p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Vzhledem k přípustnsti pdání nabídek puze v elektrnické pdbě neprběhne veřejné tevírání nabídek. Zadavatel při tevírání nabídek v elektrnické pdbě zkntrluje, zda nabídka byla dručena ve stanvené lhůtě, zda je autentická a zda s datvu zprávu bsahující nabídku nebyl před jejím tevřením manipulván. 15. Délka zadávací lhůty Zadavatel stanvuje délku zadávací lhůty d Ostatní pdmínky a práva zadavatele Ostatní pdmínky Práva a pvinnsti výslvně v zadávací dkumentaci neupravené se řídí záknem. Zadavatel má práv nevracet ddavatelům pdané nabídky a nepskytvat náhradu nákladů, které ddavatel vynalží na účast v zadávacím řízení na veřejnu zakázku, vyjma případu dle 40 dst. 4 zákna; Zadavatel má práv věřit skutečnsti deklarvané ddavatelem v nabídce. Ddavatel pdáním nabídky bere na vědmí a je seznámen s tím, že předmět plnění veřejné zakázky bude splufinancván z IROP. V případě, že zadavateli nebudu přiděleny finanční prstředky pr krytí výdajů plynucích z realizace celéh prjektu v rámci IROP, má zadavatel práv veřejnu zakázku nerealizvat. Zadavatel je právněn zkrátit dbu Testvacíh i Ověřvacíh prvzu v jedntlivých kategriích (viz bd. č. 10. tét Zadávací dkumentace) v závislsti na úspěšném výsledku prvzu Pžadavky na vítěznéh ddavatele Zadavatel si vyhrazuje práv prvést revizi navrženéh harmngramu plnění, a t před pdpisem smluvy s vítězným ddavatelem, v závislsti na změně data pdpisu smluvy uvedenéh v bdu 4. dle skutečnsti. Termíny uknčení předmětu plnění dle tét Zadávací dkumentace mhu být v rámci tét revize zkráceny, prdluženy však nikliv. Ddavatel, s nímž bude uzavřena Kupní smluva, bere na vědmí, že bude uzavřená smluva včetně všech jejích případných ddatků zveřejněna na prfilu zadavatele a v registru smluv. Infrmace ddavatelem značené dle 218 dst. 1 zákna, při respektvání 218 dst. 2 písm. b) zákna, tmut bdu nepdléhají. Takvé údaje ddavatel jednznačně značí již v nabídce. 17. Nedílnu sučástí tét Zadávací dkumentace jsu níže uvedené přílhy přílha č. 1 - Návrh kupní smluvy, přílha č. 2A - Základní technická specifikace (veřejná část), přílha č. 2B - Detailní technická specifikace (neveřejná část), přílha č. 3 - Vzr čestnéh prhlášení ke sptřební dani a ve vztahu k pjistnému neb k penále na veřejném zdravtní pjištění, přílha č. 4 - Vzr krycíh listu, přílha č. 5 - Dhda mlčenlivsti, Str. 12 z 13

13 přílha č. 6 - Tabulka pr rzklíčvání nabídkvé ceny, přílha č. 7 - Vzr čestnéh prhlášení k realizaci Testvání. MVDr. Zbyněk Semerád ústřední ředitel pdepsán elektrnicky v zastupení Str. 13 z 13

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT prvzu Sídlem: Těšnv 65/17, 110 00 Praha 1 Nvé Měst Evidenční čísl veřejné zakázky: 363685 Zastupený: Ing. Marianem Jurečku,

Více

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Zajištěni prvzu a rzvj aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2019+ PRAIS tevřené řízení dle 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup inzerce

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dkumentace dle ustanvení 44 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Druh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REALIZACE AKCE BUDE FINANCOVÁNA PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Z EVROPSKÉHO

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvy úřad, Krajsky pzemkvy úřad pr Olmucky kraj, vyzy vá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu veřejnu zakázku maléh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více