Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy"

Transkript

1 Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP ze dne schválení Pravidel pro pronájem byt ve vlastnictví hl.m. Prahy nesvených mstským ástem, zpracovaných v souladu s Koncepcí bytové politiky hl.m. Prahy pro rok 2004 a navazující období schválení Pravidel pro pronájem byt v dom p. 624 v ulici Myjavská, k.ú. akovice rozdlení 337 byt z fondu volných byt hlavního msta Prahy zpsob pronájmu byt ve vlastnictví hl.m. Prahy nesvených mstským ástem z kvóty "nezbytné služby" Rada hlavního msta Prahy I. I I. z r u š u j e s úinností od usnesení Rady HMP ze dne k rozpracování koncepce bytové politiky hl.m. Prahy pro rok 2000 a navazující období s c h v a l u j e 1. s úinností od Pravidla pro pronájem byt ve vlastnictví hl.m. Prahy nesvených mstským ástem, zpracovaná v souladu se schválenou Koncepcí bytové politiky hl.m. Prahy pro rok 2004 a navazující období dle pílohy. 1 tohoto usnesení 2. Pravidla pro pronájem byt v dom p. 624 v ulici Myjavská, k.ú. akovice dle pílohy. 2 tohoto usnesení 3. rozdlení 337 byt z fondu volných byt hlavního msta Prahy dle pílohy. 3 tohoto usnesení 4. zpsob pronájmu byt ve vlastnictví hl.m. Prahy nesvených mstským ástem z kvóty "nezbytné služby" dle pílohy. 4 tohoto usnesení 5. zpsob pronájmu byt ve vlastnictví hl.m. Prahy nesvených M Policii R, státnímu zastupitelství, soudm, Nejvyššímu kontrolnímu úadu a Hasiskému záchrannému sboru takto: nájemní smlouva bude uzavena mezi hl.m. Prahou a výše uvedenými právními subjekty, které následn uzavou podnájemní smlouvu s konkrétní fyzickou osobou a to se souhlasem hl.m. Prahy I I I. s t a n o v u j e - u 10 byt "epy nástavba Nevanova" - u 69 byt "Horní Libe Pekaka" - u 8 byt "Nebušice nástavba" - u 18 byt v rekonstruovaném objektu "Myjavská 624" nájemné 55,- K/m 2 zapoitatelné plochy bytu za msíc *)

2 - u 36 byt "Polabská Miškovice" nájemné 50,- K/m 2 zapoitatelné plochy bytu za msíc *) - u 172 uvolnných byt a u 22 byt pevedených z kvóty mstské ásti Praha 8 nájemné ve stejné výši jako je nájemné v ostatních bytech v pedmtném dom *) - u 2 byt v Praze 5 Lahovicích na adrese K Novým domkm 122 a Ke Stanici 90 nájemné 55,- K/m 2 zapoitatelné plochy za msíc *) *) s možností každoroní valorizace vždy k 1. ervenci, nejdíve však po 12 msících, mírou inflace vyjádenou pírstkem prmrného indexu spotebitelských cen za 12 msíc posledního kalendáního roku proti prmru 12 msíc pedposledního kalendáního roku zveejnnou eským statistickým úadem, piemž zapoitatelnou plochou se rozumí celková plocha všech místností v byt a polovina plochy sklepní kóje, lodžie a balkónu I V. V. u k l á d á 1. MHMP - BYT MHMP 1. vypracovat a podepsat nájemní smlouvy k bytm dle bodu II. Kontrolní termín: vypracovat a podepsat nájemní smlouvy k bytm dle bodu III. tohoto usnesení Kontrolní termín: ž á d á starosty mstských ástí aby zajistili pedložení návrh na pronájem byt v potu dle pílohy. 3 tohoto usnesení, dle pokyn bytového odboru Magistrátu hlavního msta Prahy zpracovaných dle "pravidel" uvedených v píloze. 1 a 2 tohoto usnesení, vetn kompletních spisových materiál Termín MUDr. Pavel Bém primátor hl.m. Prahy Ing. Jan Bürgermeister námstek primátora hl.m. Prahy Pedkladatel: námstek primátora Bürgermeister Tisk: 9207 Provede: MHMP - BYT MHMP Na vdomí: odbory MHMP

3 Píloha. 1 k usnesení Rady HMP ze dne Pravidla pro pronájem byt ve vlastnictví hl.m. Prahy nesvených mstským ástem, zpracovaná v souladu se schválenou Koncepcí bytové politiky hl.m. Prahy pro rok 2004 a navazující období. 1. Tato pravidla se vztahují na pronájem byt žadatelm navrhovaným mstskými ástmi na základ kvóty byt schválené mstským ástem usnesením Rady hl.m. Prahy, pokud usnesením Rady hl.m. Prahy nebude stanoveno jinak. Pokud je navrhovaným žadatelem nájemce obecního bytu, který tento byt po pronájmu bytu v dom hl.m. Prahy nesveném mstské ásti uvolní (na základ dohody o zániku nájmu bytu), neuplatní se body 5. až 9. tchto pravidel a nebude považován za nájemce ve smyslu bodu 2.b) tchto pravidel. Doba nájmu nov pronajatého bytu bude korespondovat s dobou nájmu uvolovaného bytu. 2. Byt dle tchto pravidel mže být pronajat pouze žadatelm, kteí souasn splují podmínky uvedené pod písmeny a), b), c). a) istý píjem na domácnost žadatele bude v rozsahu uvedeném v následující tabulce: Poet len domácnosti a více Násobek prmrné msíní mzdy v hl. m. Praze za minulý rok * ) od 0,35 do 0,7 od 0,5 do 1,0 od 0,7 do 1,25 od 0,9 do 1,5 od 1,1 do 1,7 *) Údaj zveejovaný eským statistickým úadem. (Poznámka: Pro nájemní smlouvy uzavírané v prvním pololetí kalendáního roku se vychází z prmrné mzdy v hl. m. Praze v roce pedminulém.). b) žadatel ani len jeho domácnosti nemá vlastnické, spoluvlastnické, nájemní nebo bemenné právo k užívání jiného bytu nebo domu c) žadatel ani len jeho domácnosti nevlastní žádný nemovitý majetek. 3. Nájemné vetn jeho valorizace bude sjednáno ve výši schválené píslušným usnesením Rady hl. m. Prahy. 4. Pi pronájmu konkrétního bytu bude nekompromisn dodržována pimenost velikosti bytu potu len domácnosti nájemce v kontextu s píjmem jeho domácnosti. 5. Nájemní smlouva bude uzavena na dobu uritou v délce 2 let. 6. Pokud budou po uplynutí sjednané doby nájmu splnny všechny podmínky uvedené v bodu 2. tchto pravidel, mže být doba nájmu až tikrát opakovan prodloužena dodatkem nájemní smlouvy, a to za stejných podmínek.

4 7. Pokud budou po uplynutí sjednané doby nájmu splnny všechny podmínky uvedené v bodu 2., s výjimkou pekroení horní hranice vymezeného píjmu na domácnost o mén než 25%, mže být doba nájmu rovnž až tikrát opakovan prodloužena dodatkem nájemní smlouvy, a to za stejných podmínek s výjimkou nájemného. 8. Pi prodloužení doby nájmu dle bodu 7. tchto pravidel bude nájemné zvýšeno o 20%, nejvýše však do limitu vcného usmrování. (Pokud bude doba nájmu následn prodlužována podle bodu 6 bude nájemné opt píslušn sníženo). 9. Pípadné pokraování nájemního vztahu po dob 8 let bude posuzováno na základ podání nové žádosti nájemce o pronájem obecního bytu. 10. Pi realizaci postupu podle tchto pravidel bude využíváno relevantní metodiky uvedené v naízení vlády.146/2003 Sb., o použití prostedk Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí ásti náklad spojených s výstavbou byt pro píjmov vymezené osoby ( 2, písmeno e), f)).

5 Píloha. 2 k usnesení Rady HMP ze dne Pravidla pro pronájem byt v dom.p. 624 v ulici Myjavská, k.ú. akovice 1. Byt dle tchto pravidel mže být podnajat pouze žadatelm, kteí souasn splují podmínky uvedené pod písmeny a), b). a) Žadatel ani len jeho domácnosti nemá vlastnické, spoluvlastnické, nájemní nebo bemenné právo k užívání jiného bytu nebo domu b) Žadatel ani len jeho domácnosti nevlastní žádný nemovitý majetek. 2. Nájemné vetn jeho valorizace bude sjednáno ve výši schválené píslušným usnesením Rady hl. m. Prahy. 3. Nájemní smlouva bude uzavena o mezi HMP a LIGA SERVIS s.r.o. s tím, že s konkrétním uživatelem bytu (tj. vždy s fyzickou osobou) bude uzavena smlouva podnájemní, která bude co do podmínek korespondovat se smlouvou nájemní o na dobu uritou dva roky s tím, že bude možno nájemní smlouvu a návazn podnájemní smlouvu až tikrát prodloužit za stejných podmínek. 4. Nedílnou souástí podnájemní smlouvy bude exekutorský zápis (ve smyslu ustanovení 78 písm. a) zákona. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuní inností v platném znní), píp. notáský zápis (ve smyslu ustanovení 71 písm. a) až c) zákona. 358/1992 Sb. o notáích a jejich innosti v platném znní), kterým podnájemce svolí k naízení a provedení exekuce nebo výkonu rozhodnutí formou vyklizení bytu pro pípad nesplnní povinnosti vyklidit byt, která mu vznikne v dsledku ukonení podnájmu.

6 Píloha. 3 k usnesení Rady HMP ze dne Návrh rozdlení 337 volných byt 1. nezbytné služby 12 uitelé 5 Zdravotnická záchranná služba hlavního msta Prahy 2 Hasiský záchranný sbor hlavního msta Prahy 2 Zoologická zahrada Praha 1 domovníci 2 2. azylanti 9 3. byty pidlované v celomstském zájmu 50 zamstnanci hlavního msta Prahy zaazení do Magistrátu hlavního msta Prahy 9 Mtská policie 19 státní zástupci 1 soudci 1 Policie R 19 Nejvyšší kontrolní úad 1 4. byty zvláštního urení (bezbariérové byty) sociální bytové záležitosti chránné bydlení 2 7. bytové náhrady 1 8. správní obvody Praha C e l k e m : 337 Spr.obvod: návrh: z toho poet byt pro mstskou ást : Praha 1 6 Praha 2 11 Praha 3 15 Praha 4 30 Praha 4 27 Kunratice 3 Praha 5 17 Praha 5 17 Slivenec 0 Praha 6 27 Praha 6 22 P.Kopanina 1 Nebušice 4 Lysolaje 0 Suchdol 0 Praha 7 9 Praha 7 9 Troja 0 Praha 8 1 Praha 8 0 *) D.Chabry 0 áblice 1 Bezinves 0 Praha 9 9 Praha Praha Praha Újezd 1 Šeberov 0 Keslice 0 Praha Praha Libuš 0 Praha Praha eporyje 0 Praha 14 9 Praha 14 8 D.Poernice 1 Praha Praha 15 6 Štrboholy 1 Dube 1 D.Mcholupy 0 Petrovice 3 Praha 16 6 Praha 16 2 Zbraslav 3 Lipence 0 V.Chuchle 1 Lochkov 0 Praha 17 5 Praha 17 5 Zliín 0 Praha 18 3 Praha 19 5 Praha 19 3 akovice 2 Vino 0 Satalice 0 Praha 20 3 Praha 21 3 Praha 21 2 Klánovice 1 Bchovice 0 Kolodje 0 Praha 22 2 Praha 22 2 Královice 0 Nedvzí 0 Kolovraty 0 Benice 0 Celkem: 234 * M Praha 8 - pídl krácen o 20 byt (viz dvodová zpráva)

7 Píloha. 4 k usnesení Rady HMP ze dne Zpsob pronájmu byt ve vlastnictví hl.m. Prahy nesvených mstským ástem z kvóty nezbytné služby Kvóta obsahuje byty pro: - uitele - Zdravotnickou záchrannou službu hlavního msta Prahy - Zoologickou zahradu Praha - domovníky - chránné bydlení Kvóta pro uitele. doba uritá 3 roky Kvóta je urena pro uitele, kteí pracují ve školách, jejichž zizovatelem je hlavní msto Praha. Byty budou pronajaty na základ požadavku odboru školství Magistrátu hlavního msta Prahy. Nájemní smlouva bude uzavena s konkrétní osobou. Kvóta pro Zdravotnickou záchrannou službu hlavního msta Prahy. doba uritá 2 roky Kvóta je urena pro zdravotníky a lékae Zdravotnické záchranné služby hlavního msta Prahy. Byty budou pronajaty na návrh radní hlavního msta Prahy, paní Mgr. Hany Halové. Nájemní smlouva bude uzavena s konkrétní osobou. Kvóta pro Zoologickou zahradu Praha.. doba uritá 3 roky Kvóta je urena pro pracovníka ZOO Praha. Byt bude pronajat ZOO Praha s tím, že podnájemní smlouva bude uzavena statutárním zástupcem ZOO Praha s jím vybraným pracovníkem. Kvóta pro domovníky. doba uritá 1 rok Kvóta je urena pro domovníky, a to jeden v novostavb v Praze 8,Horní Libe Pekaka a jeden v novostavb v Praze 9, Polabská Miškovice. Byty budou pronajaty správní firm ACTON, s.r.o. s tím, že podnájemní smlouva bude uzavena správní firmou ACTON s.r.o. s jím vybraným domovníkem. Kvóta pro chránné bydlení.. doba uritá 2 roky Kvóta je urena pro zdravotn postižené obany, kteí jsou ureni pro integraci do bžné obanské zástavby. Byty budou pronajaty na návrh odboru sociálních vcí a zdravotnictví Magistrátu hlavního msta Prahy sociální instituci, zabývající se mj. formou chránného bydlení s tím, že tato instituce uzave podnájemní smlouvu s vybraným zdravotn postiženým obanem.

8

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

BYTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY BYTOVÝ FOND HL. M. PRAHY NESVĚŘENÝ STATUTEM HL. M. PRAHY MĚSTSKÝM ČÁSTEM

BYTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY BYTOVÝ FOND HL. M. PRAHY NESVĚŘENÝ STATUTEM HL. M. PRAHY MĚSTSKÝM ČÁSTEM BYTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY BYTOVÝ FOND HL. M. PRAHY NESVĚŘENÝ STATUTEM HL. M. PRAHY MĚSTSKÝM ČÁSTEM Tomáš Trejtnar Hlavní město Praha nabízí pomoc ve formě bydlení pouze lidem, kteří se dostali

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více