Žádost o udělení účelové podpory IGA MZ ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o udělení účelové podpory IGA MZ ČR"

Transkript

1 A. Všeobecné informace Kód žádosti: MZ13-UVN-MinarikovaPetra 1. Veřejná soutěž: NT - Resortní program výzkumu a vývoje MZ III na léta Oborová komise: 10/I - Ostatní lékařské obory I 3. Název projektu: Využití volné nádorové DNA jako nového cíle pro minimálně-invazivní diagnostiku a zpřesnění molekulární klasifikace kolorektálních nádorů. 4. Řešitel (navrhovatel) Tituly: MUDr. Jméno: Petra Příjmení: Mináriková Hodnosti: Ph.D. RČ: /0065 Telefon: Pracoviště: Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Funkce: lékař St. přísl.: CZ 5. Uchazeč / příjemce Název: Ústřední vojenská nemocnice -Vojenská fakultní nemocnice Praha Druh: SPO - Příspěvková organizace IČ: Zřizovatel: MO0 - Ministerstvo obrany Ulice: U Vojenské nemocnice 1200 PSČ: Město: Praha Stát: CZ Telefon: Fax: Číslo účtu: /0710 Banka: Česká národní banka Ekonom: BC. Jana Soukupová Velikost: Výzkumná org. Číslo IBAN: CZ Kód banky SWIFT: CNBACZPP 6. Členové řešitelského týmu Tituly: MUDr. Jméno: Štěpán Příjmení: Suchánek Hodnosti: Ph.D. RČ: /3175 Telefon: Pracoviště: Interní klinika 1.LF UK a ÚVN St. přísl.: CZ 7. Doba řešení projektu Datum zahájení: Datum ukončení: Roků: 3 8. Cíle a priority projektu Předkládaný projekt naplní většinu cílů programu RPV MZ III, zejména se však jedná o tyto: 1. Podpora molekulárně-biologických přístupů v odpovídajících oblastech zdravotnického výzkumu a vývoje. 2. Zlepšení léčebných výsledků využívajících nejnáročnější moderní postupy. Současně předkládaný projekt naplní následující priority RPV MZ III pro oblast Onkologie: 1. Časná diagnostika (progrese) nádorového onemocnění, umožňující léčebnou intervenci a vyléčení lokálním zákrokem. 2. Kombinace molekulárně-cílené léčby s klasickými léčebnými postupy (chirurgie, chemoterapie). 3. Využití exprese genů a proteinů jako prediktivních a prognostických ukazatelů. 4. Zhodnocení kvality života a ekonomických dopadů po aplikaci operačního terapeutického postupu. Hlavními očekávanými přínosy jsou: Zvýšení procenta časného záchytu progrese nádoru, komplikací nádorového onemocnění i komplikací léčby. Zlepšení výsledků péče o nemocné s nádory, zejména zlepšení srovnatelnosti výsledku se sousedními zeměmi. Hospodárnější využití moderních léků a rozšíření inovativních diagn. a léčebných postupů v rámci akademických pracovišť. 9. Klíčová slova charakterizující projekt (pouze v anglickém jazyce) cfdna; colorectal; cancer; epigenetics; Strana 1 / 17

2 A. Všeobecné informace Kód žádosti: MZ13-UVN-MinarikovaPetra 10. Anotace vystihující předmět řešení Prospektivní studie, cílená na vývoj a využití metod molekulárního vyšetřování genetických a epigenetických biomarkerů ve volné nádorové DNA (cell-free tumor DNA) za účelem časné diagnostiky a jejich molekulárního profilování pro urychlení predikce terapeutické odpovědi a odhadu prognózy nemocných. 11. Údaje pro CEP Kód důvěrnosti předávaných údajů: S - veřejně přístupné Kategorie výzkumu: NV - aplikovaný výzkum (neprůmyslový) Hlavní obor projektu dle CEP: Vedlejší obor projektu dle CEP: Další obor projektu dle CEP: FE - Ostatní obory vnitřního lékařství FD - Onkologie a hematologie EB - Genetika a molekulární biologie 12. Očekávané výsledky projektu Druh očekávaného výsledku Počet J - článek v odborném periodiku 2 D - článek ve sborníku 1 A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty Seznam příloh Poř. Název souboru Obsah 1 MZ13-UVN-MinarikovaPetra-1.pdf Formulář žádosti spolupříjemce (FNHK) 2 FNHK_prohlaseni_dalsiucastnik.pdf Prohlášení dalšího účastníka (FNHK) 3 MZ13-UVN-MinarikovaPetra-2.pdf Formulář žádosti spolupříjemce (Genomac) 4 Genomac_prohlaseni_dalsiucastnik.pdf Prohlášení dalšího účastníka (Genomac) 5 Genomac_vypis_OR.pdf Výpis z obchodního rejstříku (Genomac) 6 Genomac_prohlaseni_malypodnik_ucastnik.pdf Prohlášení malých, středních a velkých podniků (Genomac) 7 FNHK_stanovisko eticke komise.pdf Stanovisko etické komise (FNHK) 8 Vypis_RS Výpis z rejstříku trestů hlavního spoluřešitele 2 9 Genomac_vypis_OR_1 Výpis z obchodního rejstříku v barvě část 1 (Genomac) 10 Genomac_vypis_OR_3 Výpis z obchodního rejstříku v barvě část 2 (Genomac) Uveďte seznam všech souborů přiložených k této žádosti (formuláře spoluuchazečů a další požadované přílohy). Strana 2 / 17

3 B.1 Popis projektu Kód žádosti: MZ13-UVN-MinarikovaPetra Úvod Nemocní s pokročilými stádii zhoubných novotvarů mívají často zvýšené hladiny cirkulující volné DNA (cellfree DNA, cfdna) v periferní krvi [1]. K uvolňování cfdna dochází v důsledku aktivace procesů buněčné apoptózy a nekrózy a to jak přímo z masy tumoru, tak i z okolní nenádorové tkáně. Z hlediska diagnostickoterapeutického postupu je z celkové cfdna významná především složka nádorová, tzv. tumorová cfdna. Její přítomnost může usnadnit získání DNA materiálu pro molekulární profilaci tumoru za účelem diagnostiky a predikce léčebné odpovědi biologické cílené léčby. To vše bez nutnosti provádění častých invazivních a finančně nákladných vyšetření [2]. V našem předešlém projektu jsme se zabývali vývojem metodiky odběru, zpracování a laboratorních postupů pro vyšetření cfdna na bázi vyšetřování somatických genových mutací. Jedním z výsledků bylo vyvinutí mutačního panelu umožňujícího detekci tumorové cfdna v různých stádiích onemocnění [3]. V předkládaném projektu se budeme zabývat vyšetřováním nové skupiny epigenetických markerů. Jedná se především o určení tzv. fenotypu nádoru se základním dělením na mutátorový fenotyp (chromosomal instability, CIN) nebo metylátorový fenotyp (CpG island methylator phenotype, CIMP). Uvedené fenotypy indikují významně odlišné vývojové dráhy a s tím související determinanty biologického chování nádoru, odpověď na protinádorovou léčbu i celkovou prognózu nemocných [4]. Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení citlivosti záchytu cfdna pro časnější stádia onemocnění s využitím nově vyvinuté metodiky vyšetřování epigenetických markerů. Dalším cílem je provádění rozšířeného spektra vyšetření na cfdna vedoucí k přesnější molekulární klasifikaci s významem pro volbu následného terapeutického postupu. Pracovní hypotézy 1. Rozšíření panelu mutačních markerů o vybrané epigenetické markery zvýší procentuální záchyt cfdna u pacientů s kolorektálními nádory. 2. cfdna lze využít pro určení mutátorového nebo metylátorového fenotypu nádoru 3. Hodnoty metylace cfdna u nemocných s kolorektálním karcinomem koreluje s hodnotami metylace v primárním nádoru, popřípadě v sekundárním nádoru (metastatická tkáň). Metodika Do studie bude prospektivně v průběhu řešení nabráno celkem 250 osob podstupujících kolonoskopické vyšetření. Z toho bude 150 pacientů s klinicky potvrzenou diagnózou kolorektálního karcinomu a 100 pacientů s nálezem pokročilého adenomu. Všichni účastníci podepíší informovaný souhlas (viz dále) a bude jim proveden odběr nesrážlivé krve s okamžitým zpracováním a izolací krevní plazmy. U pacientů s nálezem karcinomu bude odebrán i vzorek tumorózní tkáně (biopsie), u pacientů s nálezem pokročilého adenomu, bude zajištěn histologický preparát tkáně tohoto adenomu. Vzorky budou zaslány do genetické laboratoře, kde bude provedena extrakce DNA (volné DNA v případě vzorků plazmy) a následně budou provedena vyšetření genetických a epigenetických markerů a mutátorová/metylátorová (CIN/CIMP) fenotypizace. Časový harmonogram I. rok (5/ /2013): ÚVN a FNHK: registrace prospektivních pacientů, odběry krev+tkáň karcinomů během kolonoskopického vyšetření, izolace plazmy, zajištění histologických vzorků adenomů, sběr klinických údajů. Genomac: příprava postupů pro metylační analýzu cfdna, izolacedna ze tkání a cfdna z plazmy, mutační analýzy a průkaz cfdna v plazmě s nalezenou mutací, metylační analýzy cfdna. II. rok (1/ /2014): ÚVN a FNHK: pokračování náboru pacientů, provádění endoskopií, náběry vzorků, klinické údaje. Genomac: Pokračování izolací a vyšetřování DNA a cfdna, mutační analýzy, metylační analýzy. Všichni: První hodnocení metodiky a průběžných výsledků + prezentace pilotních dat (domácí časopis, konference, atd.) III. rok (1/ /2015): ÚVN a FNHK: dokončení náboru, vyšetřování a vzorkování pacientů, dohledání a Strana 3 / 17

4 B.1 Popis projektu Kód žádosti: MZ13-UVN-MinarikovaPetra kompletace klinických dat pacientů. Genomac: Dokončení vyšetřování vzorků, individuální vyžádání a vyšetření opakovaných náběrů a vzorků, kompletace laboratorních dat. Všichni: Vyhodnocení výsledků, sepsání a podání impakt. publikace, prezentace finálních dat, zakončení projektu, diskuse a příprava tématických doporučení pro klinickou praxi. Způsob získávání dat, jejich analýzy a návrh statistického zpracování Jedná se o prospektivní studii, kde budou výsledky molekulárně-genetických analýz (mutační a metylační profily) korelovány s klinickými daty nemocných, jako např. stádium a lokalizace onemocnění, u adenomů velikost a stupeň dysplázie. Vyšetřovaná sada mutačních markerů vychází z mutátorového modelu (CIN) a vyšetření vyvinuté účastníky projektu v předcházející studii. Metylační analýzy budou zaměřeny na sadu genů definujících metylátorový fenotyp (CIMP) [4]. Sensitivita případně nově nalezených kandidátních markerů bude otestována s využitím skupiny pokročilých adenomů. Ve výsledném statistickém zpracování bude hodnocena celková úspěšnost (záchyt) volné DNA, stupeň konkordance výsledku získaného z primární tumorózní tkáně a z volné DNA a budou zjištěny hodnoty citlivosti a specificity vzhledem ke klinickým parametrům jako je klinické stádium (TNM klasifikace), či lokalizace nádoru (proximální vs. distální tračník). Výsledky budou porovnávány mezi jednotlivými skupinami (nádory, adenomy, negativní) pomocí nepárových chi-kvadrátových testů. Za významný výsledek bude standardně považováno dosažení min. 5% hladiny statistické významnosti Spolupráce Projekt je založen na mezioborové spolupráci dvou klinických pracovišť v oboru gastroenterologie zajišťujících nábor pacientů do studie a získávání klinických dat a vzorků (ÚVN a FNKV) a laboratorního pracoviště specializujícího se na molekulární profilování nádorů a detekci volné DNA (Genomac). Spolupráce je postavena na zkušenostech a metodice z předchozí spolupráce v oblasti genomického výzkumu, například logistika odběru a distribuce vzorků mezi klinickými a laboratorními pracovišti. Předchozí společný projekt prováděný na pracovištích příjemce a spolupříjemce 2 zaměřený na vyšetřování cfdna v pooperačním sledování pacientů s kolorektálními nádory [3] byl navržen na cenu Ministra Zdravotnictví. Předkládaný projekt je tak v logické návaznosti na tento úspěšný projekt. Diskuse Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na maligní onemocnění ve vyspělých zemích. Metastázy, detekované v době diagnózy či při rekurenci nebo progresi již známého tumoru, zapříčiní až 90 % těchto úmrtí. U nemocných s kolorektálním karcinomem byla přítomnost CTC v periferní krvi opakovaně potvrzena a její záchyt se pohyboval mezi 20 % u lokalizovaného onemocnění a 60% u pokročilého CRC. Doložen byl i klinický význam CTC jako nezávislého prognostického faktoru, kdy pacienti s pozitivní detekcí CTC v době diagnózy měli horší prognózu než pacienti s negativním nálezem. V našem předešlém projektu jsme vyvinuli mutační panel umožňující detekci tumorové cfdna v různých stádiích onemocnění. V předkládaném projektu se proto budeme zabývat vyšetřováním nové skupiny epigenetických markerů s cílem odhalit signifikantní markery mající vliv na chování nádoru, odpověď na protinádorovou léčbu i celkovou prognózu nemocných a rozšířit tak možnosti minimálně invazivní diagnostiky kolorektálních nádorů a zpřesnit jejich molekulární klasifikaci. Informace o připravenosti podílejících se pracovišť Příjemce: Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha je předním centrem komplexní léčebně preventivní péče v gastroenterologii, hepatologii, diabetologii a metabolismu. Na endoskopické jednotce je ročně prováděno přes 2000 kolonoskopických vyšetření zaměřených především na diagnostiku karcinomu tlustého střeva a konečníku. Provádí se zde jak screeningová kolonoskopie (po pozitivním testu na okultní krvácení), tak i primární screeningová kolonoskopie (u osob starších 55 let). Pracoviště má silné výzkumné zázemí s historií řešení klinických studií i Strana 4 / 17

5 B.1 Popis projektu Kód žádosti: MZ13-UVN-MinarikovaPetra grantových projektů. Spolupříjemce 1: II. interní gastroenterologická klinika LFUK a FN Hradec Králové poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro gastroenterologické a hepatologické pacienty. Má lůžkové oddělení, ambulanci a specializované gastroenterologické a hepatologické poradny, funkční laboratoř a rozsáhlé pracoviště zajišťující všechny základní metody digestivní endoskopie (gastroskopie, kolonoskopie, ERCP) a všechny metody terapeutické (endoskopická léčba krvácení, polypektomie, endoskopické slizniční resekce, drenážní výkony, zavádění stentů). Pracoviště má silnou publikační historii s každoročně publikovanými pracemi v časopisech s impakt faktorem. Spolupříjemce 2: Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES) společnosti Genomac disponuje kompletním přístrojovým i personálním vybavením v oblasti moderního vyšetřování genetických i epigenetických molekulárních markerů. Specializované vybavení čítá 6 vysokokapacitních DNA sekvenátorů, čipový bioanalyzátor, 8 PCR cyklérů, real-time PCR cyklér, pipetovací robotická stanice a přístroj pro laserovou mikrodisekci. Výzkumný tým má silnou historii v oblasti aplikovaného výzkumu na bázi interních projektů i projektů s veřejnou podporou včetně publikační aktivity v řádu 3-4 impaktovaných publikací za rok. Projekty IGA MZ byly v minulosti vždy hodnoceny známkou A - vynikající řešení. Očekávané výsledky a význam projektu Očekávaným praktickým výstupem projektu je zvýšení záchytu cfdna a tím i rozšíření využití tohoto významného nástroje v diagnostice, sledování průběhu a predikci tohoto onemocnění. Dalším očekávaným výsledkem je prokázání možnosti vyšetřování cfdna jako representativního zdroje pro molekulární profilování (klasifikaci) nádorů. Očekáváme publikace v impaktovaných časopisech, prezentace výsledků na tuzemských nebo zahraničních konferencích. Přínos projektu Hlavním přínos projektu je medicínský pro pacienty, kterým bude možno provádět komplexní molekulární vyšetření, na základě kterého lze sledovat dynamiku onemocnění, provádět racionální volbu terapie, monitoring a včasný záchyt relapsu. Narozdíl od klasických biopsií budou tato vyšetření charakterizována minimální invazivitou. To vše přispěje k prodloužení délky a kvality života nemocných. Přínosem projektu je i zapojení mladých výzkumníků a žen (2/3 v základním řešitelském týmu) do projektu. Literatura [1] Vlassov V.V., Laktionov P.P., Rykova E.Y., Circulating nucleic acids as a potential source for cancer biomarkers. Curr.Mol.Med., 2010, 10, [2] Benesova L., ; Belsanova B., Minarikova P., Veprekova G., Suchanek S., Levy M., Lipska L., Visokai V., Zavoral M., Minarik M. Mutation-based detection and monitoring of cell-free tumor DNA in peripheral blood of cancer patients. Anal. Biochem, 2012, (submitted) [3] Levy M, Benesova L, Lipska L, Belsanova B, Minarikova P, Veprekova G, Zavoral M, Minarik M. Utility of Cellfree Tumour DNA for Post-surgical Follow-up of Colorectal Cancer Patients. Anticancer Res May;32 (5): [4] Worthley D.L., Leggett B.A. Colorectal Cancer: Molecular Features and Clinical Opportunities Clin Biochem Rev May; 31(2): Strana 5 / 17

6 B.2 Informovaný souhlas pacienta Kód žádosti: MZ13-UVN-MinarikovaPetra Příloha: Informovaný souhlas s odběrem vzorků a jejich molekulárně genetickým vyšetřením pro účely výzkumu minimálně-invazivní diagnostiky a zpřesnění molekulární klasifikace kolorektálního karcinomu. Na základě Zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů), Zákona č. 20/1966 Sb. (o péči o zdraví lidu) a pozdějších předpisů Správce osobních údajů:! IČO: " # " # V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon) uděluje subjekt správci oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho citlivé osobní údaje. Těmito citlivými údaji jsou genetické údaje získané ze vzorků DNA poskytnutého subjektem. Účelem zpracování je klinický výzkumný projekt v rámci grantu IGA MZ. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze orgánům oprávněným dle Zákona. Subjekt (pacient zařazený do studie) uděluje souhlas se zpracováním dobrovolně a na dobu do písemného odvolání. Pacient je oprávněn dle 12 Zákona vyžádat si od správce informace, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a subjekt je oprávněn je kdykoliv odvolat. V takovém případě provede Správce likvidaci těchto osobních údajů. Jméno a příjmení pacienta: (r.č.): ouhlasím, aby mi byly provedeny odběry biologických vzorků (tkáně, krev) na molekulárně-genetická vyšetření pro účely výzkumu molekulárních markerů nádoru tlustého střeva a konečníku. Byl(a) jsem ujištěn(a), že odběry nepředstavují zvýšení rizika komplikací. Přečetl(a) jsem si informace pro pacienty, které jsou přílohou tohoto souhlasu. Měl(a) jsem dostatek času hovořit o této problematice s níže podepsaným lékařem a potvrzuji tímto, že má účast na výzkumných projektech, ve kterých budou analyzovány moje vzorky DNA, je dobrovolná. Byl(a) jsem ujištěn(a), že informace o mé osobě v záznamech vedených pro účely výzkumu budou ochráněny ve smyslu Zákona. Má identita tak nebude nikdy zveřejněn Byl(a) jsem ujištěn(a), že informace o mé osobě budou v záznamech vedených pro účely výzkumu ochráněny proti zneužití. Souhlasím také s tím, že výsledky mých testů mohou být v rámci výzkumu podstoupeny i světovým konsorciím pro výzkum této choroby. $ m srozuměn(a) s tím, že nemocní zařazení do studie nemají nárok na žádnou odměnu za účast v ní a nebudou jim uhrazeny žádné výdaje. Jsem si vědom(a), že od studie mohu kdykoliv bez udání důvodu odstoupit, a toto mé rozhodnutí nebude mít vliv na mou další léčbu. % & & & & & & & & & & & & & & & & & & & % ' ( & & & & & & LÉKAŘ Potvrzuji, že jsem výše podepsanou osobu informoval o cílech i podmínkách vyšetření. * +, -. *, / JMÉNO LÉKAŘE ) % & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & % ' ( & & & & & & Strana 6 / 17

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok 2017 A) Molekulární genetika 1. Struktura lidského genu, nomenklatura genů, databáze týkající se klinického dopadu variace v jednotlivých genech. 2.

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost pokračování z čísla 1 a 2 /2014 Epigenetika v onkologii MUDr. Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Sekce preventivní onkologie

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

OBECNÁ SEKCE. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

OBECNÁ SEKCE. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. OBECNÁ SEKCE prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 1. místopředseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP předseda Komise pro screening kolorektálního karcinomu

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Endoskopické věže

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Endoskopické věže Čj. 439/2013/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Endoskopické věže ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

XX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY X. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY X. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY X. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 17. 18. března 2016 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 17. března 2016

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Screening kolorektálního karcinomu: vývoj a aktuální stav

Screening kolorektálního karcinomu: vývoj a aktuální stav Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Screening kolorektálního karcinomu: vývoj a aktuální stav MUDr., Ph.D. Kolorektální

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Zkušenosti pracovišť LF UK a FN v Hradci Králové ze spolupráce s COC, s. r. o., Rybitví, při řešení společného výzkumného projektu

Zkušenosti pracovišť LF UK a FN v Hradci Králové ze spolupráce s COC, s. r. o., Rybitví, při řešení společného výzkumného projektu Zkušenosti pracovišť LF UK a FN v Hradci Králové ze spolupráce s COC, s. r. o., Rybitví, při řešení společného výzkumného projektu R. Slezák 1, V. Buchta 2, L. Ryšková 2, D. Slížová 3, O. Krs 3, M. Karásková

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Screening kolorektálního karcinomu v ČR

Screening kolorektálního karcinomu v ČR Screening kolorektálního karcinomu v ČR Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK v Praze Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP, Praha 2009 Screening KRCa v ČR 2000-2008 Pádné důvody Předpoklady

Více

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 1 7 9 5 4 IČZ smluvního ZZ 6 1 Číslo smlouvy 2 J 6 N 1 Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 Vyhláška MZ ČR č. XXX/2015 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává SZV Změny schválené Pracovní skupinou k SZV Změna v ohodnocení

Více

Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem

Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem Masarykova univerzita Fakulta Lékařská fakulta Habilitační obor Onkologie Uchazeč MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. Odborná asistentka

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Screening kolorektálního karcinomu proč ANO

Screening kolorektálního karcinomu proč ANO Screening kolorektálního karcinomu proč ANO Doc. Zdeněk Beneš, CSc. Thomayerova nemocnice Proč screeningový program KRK 2014 predikce 8 743 nových případů Přes 4 000 pacientů zemře Většina pacientů chodí

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

KAPUSTOVÁ MILOSLAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

KAPUSTOVÁ MILOSLAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC KAPUSTOVÁ MILOSLAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC STUDIE KAPROS PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA PREVENCI VČASNÝ ZÁCHYT KARCINOMU PROSTATY Cíl studie získat urologicko - epidemiologická data mužské populace olomouckého

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG Miroslav Zvolský Jiří Šedo Cíle nových pravidel pro CZ-DRG Upravit platná pravidla v MKN-10 s cílem: Sjednotit jejich výklad. Odstranit zjevné konflikty

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr. Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně Mgr. Michal Kurečka Participující instituce Magistrát města Brna Ústav zdravotnických informací

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno Přehled výzkumných, vzdělávacích a rozvojových projektů řešených v MOÚ v roce 2014 MOÚ nositel IGA MZ ČR Číslo projektu: NT/13794-4/2012 Název: Analýza chaperonového systému a indentifikace nových biomarkerů

Více

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová Diagnostika maligních nádorů kůže Ivana Krajsová Kožní nádory Nemelanomové kožní nádory ( NMSC) - prekancerózy - carcinomy in situ - maligní nádory -- basaliomy, spinaliom Melanom Cornu cutaneum Carcinoma

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral (Praha), Meinhard Classen (Mnichov), Tomáš Zima (Praha), Dagmar

Více

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D. Synlab genetics s.r.o. Molekulární

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Petra Kleiblová Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK - skupina molekulární biologie

Více

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Zákon ), resp. dle 1, písm. a) d) vyhlášky č. 232/2012 Sb. Identifikace zakázky:

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 28.6.24 42 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 23 Jedním z nejzávažnějších onemocnění

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 2 3 7 IČZ smluvního ZZ 6 9 1 Číslo smlouvy 2 H 6 9 N 1 Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ONKOLOGICKÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE V Praze dne 5.12.2008 čl. 1 Kontext V současné době jsou zhoubné novotvary na 2. místě příčin

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

KOLONOSKOPICKÉ NÁLEZY U PACIENTŮ S POZITIVNÍM TESTEM NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ V PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICI A.S. ZA ROKY

KOLONOSKOPICKÉ NÁLEZY U PACIENTŮ S POZITIVNÍM TESTEM NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ V PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICI A.S. ZA ROKY KOLONOSKOPICKÉ NÁLEZY U PACIENTŮ S POZITIVNÍM TESTEM NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ V PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICI A.S. ZA ROKY 2002 2007 COLONOSCOPIC FINDINGS IN PATIENTS WITH POSITIVE TEST FOR OCCULT BLEEDING IN

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY S POHLEDU VZP BRNO 27.KVĚTEN 2011 MUDR. RNDR. MARTIN BIEGEL HISTORIE PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE Od roku 2002 se prediktivní diagnostika stala podmínkou úhrady

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii

Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii Pohled genetika na racionální vyšetřování v preventivní kardiologii Tomáš Freiberger Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, ČR Osnova Genetické faktory vzniku KV

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. ze dne 22. července 2013 Část I. Základní ustanovení I. Předmět opatření (1) Předmětem tohoto opatření je stanovení pravidel pro

Více