KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY"

Transkript

1 KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

2 ZPRÁVA OD DONA WALKERA, VÝKONNÉHO ŘEDITELE Za více než 50 let si společnost Magna vybudovala a udržela vynikající pověst jako výrobce lepších výrobků za lepší cenu. Kultura poctivého podnikání společnosti Magna zahrnuje provozní filosofii založenou na poctivosti a zájmu o lidi a ztělesňuje tyto ideály skrze náš závazek vůči zainteresovaným stranám. Klíčové hodnoty a obchodní zásady společnosti Magna jsou popsány v naší Firemní ústavě, Zaměstnaneckém řádu, Provozních zásadách, našem Etickém kodexu a v některých z našich klíčových politik jako je Firemní postup pro ochranu zdraví a bezpečnosti a životního prostředí. Společnost Magna očekává a vyžaduje od všech svých zaměstnanců, včetně vedoucích zaměstnanců a členů představenstva, aby postupovali v souladu s těmito klíčovými hodnotami a obchodními zásadami, a požadujeme tento standard rovněž i po našich dodavatelích, konzultantech, nezávislých smluvních partnerech, zprostředkovatelích a dalších zástupcích. Součástí tohoto standardu je způsob, jakým se k sobě chováme na pracovišti, naše odpovědnost vůči životnímu prostředí, řádné praktiky při hospodářské soutěži, řádná součinnost s vládními činiteli a ochrana našeho obchodního tajemství a důvěrných informací, jakož i našich zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Každý z nás je zodpovědný za zajištění poctivého obchodního jednání na našem pracovišti a s našimi zákazníky, dodavateli, vládními činiteli a dalšími zainteresovanými stranami. Na jednotlivce, kteří nedodrží Etický kodex a klíčová pravidla společnosti Magna, dopadnou vážné důsledky, které můžou vést až k ukončení pracovního poměru. Jako zaměstnanec byste se měli s tímto Etickým kodexem seznámit a pochopit své povinnosti k dosažení souladu se všemi platnými zákony a v rámci všech vašich obchodních jednání jednat čestně. Při určování toho, co představuje spravedlivou a etickou obchodní praxi, používejte zdravý rozum a dobrý úsudek. Pokud si kdykoli nejste jisti, že to, co děláte nebo plánujete, je legální a etické, měli byste se s někým poradit. Rovněž pokud máte podezření, že se někdo jiný dopouští pochybných obchodních praktik, je třeba, abyste to nahlásili. V obou případech můžete využít politiky otevřených dveří, abyste si o tom promluvili s Vaším přímým nadřízeným, vedoucím oddělení, členem Vašeho vedoucího týmu nebo jedním z podnikových právníků společnosti Magna. Také můžete využít linku Magna Good Business Line a pokud si to budete přát, zůstat v anonymitě. Vzhledem k tomu, že společnost Magna dále expanduje po celém světě, je důležité, abychom zůstali věrni základním principům, které stojí za pozoruhodnými úspěchy naší společnosti. Spoléháme na Vaši podporu při zachování klíčových hodnot společnosti Magna, ochranu a budování dobré pověsti, které jsme v našem oboru dosáhli.

3 MAGNA INTERNATIONAL INC. ETIKY KODEX Tento Etický kodex stanovuje základní principy, ke kterým jsme se zavázali s ohledem na zainteresované strany, a zároveň slouží našim zaměstnancům jako příručka pro dodržování etických norem obsažených v Kodexu. Tento Kodex jakožto vyjádření základních principů, ke kterým jsme se zavázali s ohledem na zainteresované strany, doplňuje naši Firemní ústavu, která tvoří součást našich Stanov (zakládacích dokumentů), Zaměstnanecký řád a řadu firemních pravidel a pokynů včetně těch, které se zabývají obchodem s cennými papíry, odpovědností k životnímu prostředí, bezpečností a ochranou zdraví při práci, a pravidla stanovená v našich Příručkách zaměstnance, vše v aktuálním znění. Tento Kodex jako příručka pro naše zaměstnance však neřeší všechny situace, které mohou nastat. Pokud bude zaměstnanec na pochybách, jak se v dané situaci zachovat, měl by nejdříve zvážit, zda takové jednání je nebo by bylo legální, etické, čestné a spravedlivé. Zaměstnanci může pomoci, pokud si představí, zda by nebyl ochoten nebo se cítil trapně takovéto možné jednání probrat s přítelem, členem rodiny nebo spolupracovníkem; pokud ano, je zde velká pravděpodobnost, že by takové jednání mohlo být v rozporu s tímto Kodexem. Pokud by si stále nebyl jist, může to zaměstnanec probrat s nadřízeným v souladu s naší politikou otevřených dveří nebo anonymně zavolat na naši linku Magna Good Business Line. Zaměstnanci nebudou potrestáni, propuštěni, degradováni, suspendováni nebo diskriminováni za dotazy míněné v dobré víře a týkající se jednání, která by mohla být v rozporu s tímto Kodexem. Tento Kodex zavazuje všechny naše zaměstnance, včetně všech našich vedoucích zaměstnanců. Nedodržování pravidel stanovených tímto Kodexem povede k disciplinárnímu řízení úměrnému porušení pravidel. V případě závažného porušení pravidel může být zaměstnanec propuštěn. Naši konzultanti, nezávislí smluvní partneři, zprostředkovatelé a další zástupci budou muset dodržovat stejné etické standardy jako naši zaměstnanci a budou čelit stejným důsledkům, včetně ukončení jakékoli spolupráce s námi v podobě poradenství, smluv, zprostředkovatelství nebo zastupovaní. Výjimky z toho Kodexu mohou být příležitostně ve vybraných případech přiznány našim ředitelům, funkcionářům a zaměstnancům. Každý vedoucí zaměstnanec, který usiluje o takovou výjimku, musí podat písemnou žádost našemu Výboru pro audit, přičemž veškeré udělené výjimky budou zveřejněny v souladu s platným právem, pravidly a předpisy. Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, a který usiluje o výjimku z tohoto Kodexu, může podat písemnou žádost vedoucímu našeho právního oddělení, firemnímu tajemníkovi nebo výkonnému viceprezidentovi pro globální lidské zdroje. Může se stát, že se zaměstnanec příležitostně dozví o porušení tohoto Kodexu ostatními ze skupiny Magna. Jakékoli porušení tohoto 1

4 Kodexu by mělo být nahlášeno prostřednictvím linky Magna Good Business Line, kterou jsme zřídili, nebo přímo našemu Výboru pro audit. V obou případech tak může zaměstnanec učinit anonymně. Zajistíme, aby nebyl zaměstnanec za poctivé nahlášení porušení tohoto Kodexu potrestán, propuštěn, degradován, suspendován nebo diskriminován. Vybudovali jsme si silnou pověst jako výrobci lepších produktů za lepší cenu, poskytujeme inovativních řešení pro zákazníky, konzistentní finanční návratnost pro akcionáře, férové a ohleduplné jednání se zaměstnanci a vnímáme náš prokazatelný závazek vůči zainteresovaným stranám. Úspěch, kterého jsme dosáhli, je založen na odhodlání a tvrdé práci našich zaměstnanců, podnikatelském duchu našich provozních manažerů a vedení našeho managementu. Naší pověsti a našeho úspěchu bychom nedosáhli bez oddanosti k podnikové kultuře, která pramení ze spravedlnosti, integrity, čestnosti a zájmu o lidi. Věříme, že tento Kodex přispěje k posílení těchto zásad a umožní nám stavět na našich předchozích úspěších. většiny členů představenstva nezapojených do managementu. Úplný popis Firemní ústavy lze nalézt na našich internetových stránkách. Postupy při zaměstnávání Zavázali jsme se ke koncepci řízení, která je založena na poctivosti a zájmu o lidi. Tato koncepce je součástí naší Kultury férového podnikání, díky které sdílí zaměstnanci a management odpovědnost za zajištění úspěchu. Tato koncepce je obsažena v Zaměstnanecké Chartě Mgny, která odráží tyto zásady: jistota zaměstnání; bezpečné a zdravé pracoviště; spravedlivé zacházení; Firemni ústava konkurenceschopné mzdy a zaměstnanecké benefity; Přijali jsme a zavázali jsme se dodržovat naši Firemní ústavu, která je součástí Stanov (zakládacích dokumentů). Firemní ústava definuje určitá práva našich klíčových zainteresovaných stran a ukládá povinnosti našemu managementu. Principy obsažené ve Firemní ústavě se týkají: rovnost zaměstnanců a účast na zisku; komunikace a informace; zaměstnanecká hotline; a Poradní výbor pro vztahy mezi zaměstnanci rovnosti zaměstnanců a účasti na zisku; účasti akcionářů na zisku; účasti managementu na zisku; výzkumu a vývoje; sociální odpovědnosti; omezení nesouvisejících investic; a Úplný text Zaměstnanecké Charty Magny lze najít na našich internetových stránkách. Ochrana osobních údajů Dále se zavazujeme chránit osobní údaje týkající se našich zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran. Tyto informace budou shromažďovány, používány a zveřejněny výhradně pro legitimní obchodní účely a při správě pracovněprávního vztahu, např. pro správu zaměstnaneckých mezd a benefitů, disciplinární nebo jiné účely požadované nebo povolené platným právem. Pravidelně se 2

5 budeme přizpůsobovat všem účinným zákonům týkajících se ochrany dat a soukromí. Další informace ohledně ochrany osobních údajů našich zaměstnanců jsou uvedeny v Metodice ochrany osobních dat, která je k dispozici v Zaměstnaneckých příručkách na našich internetových stránkách. Úcta k lidským právům Budeme pro naše zaměstnance usilovat o zajištění pracovního prostředí bez diskriminace a obtěžování. Především věříme, že všichni naši zaměstnanci by měli mít stejné pracovní příležitosti bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, etnický původ, náboženství, postižení nebo jakýkoliv jiný osobní rys chráněný zákonem. Dále zakazujeme využívání nucených prací a dětské práce ve všech našich zařízeních a pravidelně se přizpůsobíme veškeré platné legislativě v oblasti lidských práv v právních řádech, ve kterých podnikáme. Naši zaměstnanci nesmí diskriminovat nebo obtěžovat žádné kolegy nebo jiné osoby, se kterými přijdou do styku v rámci své práce, na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženství, postižení nebo jiné osobní charakteristiky chráněné zákonem. Dodržování zákonů Věříme v dodržování jakznění, tak ducha zákonů, pravidel a norem v právních řádech, ve kterých podnikáme. Naši zaměstnanci se nesmějí účastnit nekalých nebo nezákonných obchodních praktik nebo porušovat zákony v právních řádech, ve kterých podnikáme. Řízení firmy s integritou, poctivostí a úctou Pevně věříme v podnikání s integritou, poctivostí a úctou ve všech zemích, ve kterých se účastníme hospodářské soutěže. Naši zaměstnanci musí respektovat a jednat způsobem citlivým ke kultuře a zvykům v zemích, ve kterých působíme, stejně jako ke společenství a životnímu prostředí, kde podnikáme Poctivé jednání Budeme usilovat o zajištění obchodní činnosti na základě nabídky zákazníkům s mottem lepší produkt za lepší cenu. Naši zaměstnanci nesmí přímo ani nepřímo nabízet úplatky, provize nebo jiné podobné úplaty, ani slíbit žádné jiné nepatřičné výhody za účelem ovlivnění zákazníků, dodavatelů, úředních osob nebo jakýchkoli jiných osob. Stejně tak mají naši zaměstnanci zakázáno přímo nebo nepřímo přijímat úplatky, provize nebo jiné nepatřičné výhody, které by je mohly, byť jen zdánlivě, ovlivnit při výkonu jejich povinností, za předpokladu, že platby, které jsou přípustné dle platného práva, nejsou zakázány tímto Kodexem. Přiměřené pohostinství v rámci obchodního styku a dary nebo jiné výhody v nominální hodnotě, nebo ty, které jsou za daných okolností vhodné, nebudou považovány za porušení našeho závazku poctivého jednání, pokud takové pohostinství nebo dary budou v souladu s obchodní praxí, nebudou určeny jako lákadla, nebudou v rozporu s platným právem a neuvedou nás nebo naše zaměstnance do rozpaků v případě, že dojde k jejich zveřejnění. Finanční výkaznictví V souladu s platnými zákony, účetními zásadami, strategiemi a postupy povedeme finanční, účetní a obchodní výkazy, které budou zcela a přesně zobrazovat všechny transakce a obchody, do kterých jsme se zapojili. Žádný zaměstnanec ani nikdo jiný jednající na pokyn zaměstnance nesmí porušit naše zásady finančního výkaznictví nebo obejít náš systém interních kontrol. Jednání vedoucích zamestnancu Očekáváme, že naši manažeři a vedoucí zaměstnanci budou jednat čestně a eticky a zachovávat standardy stanovené pro všechny naše zaměstnance v tomto Kodexu. Od těchto vedoucích zaměstnanců se očekává, že Výboru pro audit neprodleně oznámí, pokud poruší tento Kodex, zejména pokud dojde k nějaké transakci 3

6 nebo vztahu, které by mohly vést ke střetu zájmů. Neoprávněné obchodování s cennými papíry Přijali jsme, budeme dále dodržovat a přísně prosazovat zásady, které zabraňují našim vedoucím zaměstnancům a dalším zasvěceným osobám nakupovat nebo prodávat naše kmenové akcie nebo jiné veřejně obchodovatelné cenné papíry během daných období před vydáním našich finančních výsledků, a/nebo pokud jsou tyto osoby obeznámeny s neveřejnými informacemi v souvislosti s naší obchodní činností. Dále se tyto zasvěcené osoby nesmí zapojovat do některých dalších činností, díky kterým by mohly mít neoprávněně prospěch ze změny cen našich akcií, včetně tzv. late tradingu, nebo které by vzhledem k našim kmenovým akciím nebo jiným cenným papírům omezovaly ekonomickou expozici za ztrátu nebo riziko ztráty, a to přímým prodejem nebo převodem těchto cenných papírů, včetně využití prodejní nebo kupní opce, short sales, collars, akciové swapy, hedge, derivátové nebo jiné podobné transakce. Naši zaměstnanci se nesmějí účastnit nelegálních obchodů s našimi cennými papíry, ani obchodů, ve kterých by je zvýhodňovaly znalosti zásadních neveřejných informací v souvislosti s naší obchodní činností. Dále naši zaměstnanci nesmějí neoprávněně sdělovat třetím stranám podstatné neveřejné informace. Úplný text Firemního postupu ve věci obchodování zasvěcených osob a výkaznictví lze nalézt na našich internetových stránkách. Zveřejňování podstatných informací Jako veřejná společnost jsme povinni: včas a přesně zpřístupnit důležité informace veřejnosti; a předejít selektivnímu úniku podstatných informací. Zavázali jsme se přísně dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se zveřejňování podstatných informací. Přijali jsme a budeme přísně prosazovat náš Firemní postup pro zveřejňování informací upravující zveřejňování všech podstatných neveřejných informací. Někteří z našich zaměstnanců mají pravidelně k dispozici podstatné informace. Tito zaměstnanci byli upozorněni na to, že platné právo cenných papírů vyžaduje včasné zveřejňování podstatných informací týkajících se našeho podnikání, provozu a finanční situace. Vyžadujeme, aby každý zaměstnanec, který je zodpovědný za zveřejnění informací, postupoval při zveřejňování všech úplných, pravdivých a jasných podstatných informací týkajících se našeho podnikání, provozu a finanční situace v souladu s platnými právními předpisy o cenných papírech a s naším Firemním postupem pro zveřejňování informací. Úplné znění Firemního postupu pro zveřejňování informací lze nalézt na našich internetových stránkách. Dodržování právních předpisů na ochranu hospodářské soutěže Zavazujeme se dodržovat platné právní předpisy na ochranu hospodářské soutěže ve všech zemích, kde se účastníme hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu nebudeme s žádným konkurentem uzavírat tajné dohody týkající se: stanovení cen, slev nebo prodejních podmínek; nebo rozdělení trhu, podílů na trhu, zákaznících nebo území. Životní prostředí a ochrana bezpečnosti a zdraví Zavázali jsme se k odpovědnosti za životní prostředí a zdraví a bezpečnost. Proto jsme přijali a budeme se striktně řídit Firemním postupem pro ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, který nás zavazuje, abychom postupovali, mimo jiné, v souladu nebo nad rámec platných zákonů na ochranu životního prostředí a bezpečnosti a zdraví. Úplné znění našeho Firemního postupu pro ochranu zdraví, bezpečnosti a životního 4

7 prostředí lze nalézt na našich internetových stránkách a specifické pokyny týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti, jakož i ochrany životního prostředí jsou uvedeny v naší Příručce pro zaměstnance. Zamezení střetu zájmů Očekáváme, že naši zaměstnanci budou plnit své povinnosti v dobré víře a budou usilovat o zajištění našich nejlepších zájmů před svými vlastními zájmy. Dále očekáváme, že naši zaměstnanci: nezneužijí žádné podnikatelské příležitosti objevené díky své pracovní pozici nebo pomocí našeho majetku nebo informací; nevyužijí svého postavení nebo našeho majetku nebo informací pro osobní zisk; nebudou s námi v soutěžním postavení; nebo nebudou činit žádné kroky, které by mohly vytvořit i jen zdání střetu zájmů. Důvěrné informace Požadujeme, aby naši zaměstnanci zacházeli s obchodním tajemstvím a dalšími informacemi týkající se nás i našich zákazníků a dodavatelů jako s důvěrnými. Dále požadujeme, aby naši zaměstnanci bránili zneužití či neoprávněnému zveřejnění důvěrných informací o ostatních zaměstnancích. Firemní postupy Kromě firemních postupů uvedených v tomto Kodexu dodržujeme řadu zásad, postupů a pokynů, které upravují různé situace a záležitosti a požadujeme, aby je dodržovali rovněž naši zaměstnanci. Schváleno představenstvem: 21. března

8 ZDROJE Magna internetová stránka Korporátní kontakty Kontakty na provozní právní skupinu Corporate Secretary Fax: Chairman, Corporate Governance, Compensation & Nominating Committee: Bassem A. Shakeel (905) (905) Mr. William Young, c/o Corporate Secretary s Office,, 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Cosma International Magna Exteriors & Interiors Magna Closures & Vision Systems Arthur Lee (905) David Forster (905) Bruce Cluney (905) Chairman, Audit Committee: Mr. Lawrence Worrall, c/o Corporate Secretary s Office,, 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Magna Powertrain & Electronics David Mimms (905) Chairman, Enterprise Risk Oversight Committee: Executive Vice President & Chief Legal Officer Lady Barbara Judge c/o Corporate Secretary s Office,, 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Jeffrey O. Palmer (905) Magna Steyr & Car Top Systems Magna Seating Regionální právní kontakty Walter Benedicic Mark Dunn (248) Vice President, General Counsel NA Riccardo Trecroce (905) Director, Legal Services, Mexico Fernando Moreno General Counsel, Europe Vice President, Ethics & Legal Compliance Thomas Schultheiss Joanne Horibe (905) Director, Legal Services, South America Director, Legal Services, Asia Marcel de Melo Santos Zhen Wu Vice President, Internal Audit Robert D. Merkley (905)

9 kodex společnosti Magna Klíčový prvek našeho úspěchu

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY ZPRÁVA OD DONA WALKERA, VÝKONNÉHO ŘEDITELE Už vice než 50 let si Magna buduje a udržuje dobrou pověst ve výrobě lepší produkt za lepší cenu. Princip čestného podnikání

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011.

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011. Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Strana 1 z 10 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011 Platný od 1. ledna 2012 Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Kodex etického a podnikového chování. Zavazujeme se

Kodex etického a podnikového chování. Zavazujeme se Kodex etického a podnikového chování Zavazujeme se poslání Prohlášení o Bombardier Naším posláním je být předním světovým výrobcem letadel a vlaků. Jsme odhodláni poskytovat našim zákazníkům výrobky a

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct)

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct) 2014 je rok, ve kterém Welpa Trans Belgie oslaví 30.narozeniny. Je to také rok, ve kterém, dokonce více než v minulosti, bychom se rádi charakterizovali výhradně jako společnost, které se týkají všechny

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI Již v době založení společnosti, v roce 1831, se naši předchůdci zavázali řídit své podnikání v oblasti pojištění osobních i hmotných rizik co nejefektivněji a nejproduktivněji.

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Musíme dodržovat tento Kodex jednání.

Musíme dodržovat tento Kodex jednání. Jsme věrni nejvyšším etickým zásadám v každé oblasti našich obchodních operací. Výjimečné výkony a etické chování jdou ruka v ruce. Abychom uspěli na světové scéně, musíme budovat pověst naší značky poctivě.

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Rohia Hakimová, Senior Specialista pro Správu a Řízení Společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Etická dilemata Etická dilemata

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

Občanská práva a občanské povinnosti: Naše obchodní zásady

Občanská práva a občanské povinnosti: Naše obchodní zásady Občanská práva a občanské povinnosti: Naše obchodní zásady Anglo American plc se svými dceřinnými společnostmi se už dlouho angažuje ve svém společenském okolí a investuje do něj. Dosahovat nadstandardních

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod Protikorupční politika skupiny GLS Úvod Důvěra zákazníků, které se těší skupina GLS, je jedním z jejích klíčových hodnot. Je třeba, abychom všichni pracovali a dělali vše proto, abychom mohli tuto hodnotu

Více

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, kterým se vydává E T I C K Ý K O D E X Preambule Veřejná správa v České republice, na které se významnou

Více

KoDex PrAviDel chování

KoDex PrAviDel chování KoDex PrAviDel chování Kodex chování společnosti Wilh. Werhahn KG Následující kodex chování platí pro všechny společnosti koncernu Werhahn. Jejich úkolem je převzetí a zavedení kodexu. Povinností příslušných

Více

GPOSILOVÁNÍ. D důvěry

GPOSILOVÁNÍ. D důvěry - P R A V I D L A Č E S T N É H O P O D N I K Á N Í GPOSILOVÁNÍ D důvěry Vážení kolegové, reputaci společnosti Abbott Laboratories vytváříme každý den. Je výsledkem individuálních rozhodnutí přijímaných

Více

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES www.reiwag.com Předmluva vedení společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Společnost Reiwag Facility Services s.r.o. považuje za svůj podnikatelský úkol, poskytovat

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls

Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Závazná podniková pravidla ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls Obsah 1. Úvod 2. Rozsah působnosti a uplatnění 3. Transparentnost a prohlášení 4. Spravedlnost a omezení účelu 5. Kvalita

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s.

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. 1. Rozsah a definice Patria, člen skupiny KBC, poskytuje hlavní i doplňkové investiční služby ve vztahu k různým finančním nástrojům. Pro zjišťování

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL 2010 ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL OBSAH 2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY 3 1. JAK POUŽÍVAT KODEX 4 2. PROFESNÍ CHOVÁNÍ 4 Střet zájmů 4 Zneužívání interních obchodních informací a zákaz používání důvěrných

Více

RWE Gas Storage, s.r.o.

RWE Gas Storage, s.r.o. PROGRAM ROVNÉHO ZACHÁZENÍ, KTERÝM SE STANOVÍ OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ DISKRIMINAČNÍHO JEDNÁNÍ PROVOZOVATELE ZÁSOBNÍKU PLYNU VE VZTAHU K ÚČASTNÍKŮM TRHU S PLYNEM A PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PROVOZOVATELE

Více

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY 04192012 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE. Strana 1 z 10

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI WRIGLEY 04192012 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE. Strana 1 z 10 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE Strana 1 z 10 KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE Naše obchodní filozofie, která má hluboké kořeny v pěti principech společnosti Mars, vyžaduje, abychom pracovali pouze s dodavateli,

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 2 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Je váš software legální?

Je váš software legální? Je váš software legální? Díky příručce pro prevenci PIRÁTSTVÍ sami zjistíte, zda tomu tak opravdu je. www.autodesk.cz/piracy nebo www.autodesk.com/piracy Jak správně používat příručku pro prevenci PIRÁTSTVÍ

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

Naše pravidla a hodnoty

Naše pravidla a hodnoty Naše pravidla a hodnoty Etický kodex Georg Fischer Autoři úvodu: předseda správní rady a generální ředitel Vážení kolegové Etický kodex společnosti Georg Fischer je základem, z něhož vychází naše obchodní

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více