KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY"

Transkript

1 KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

2 ZPRÁVA OD DONA WALKERA, VÝKONNÉHO ŘEDITELE Za více než 50 let si společnost Magna vybudovala a udržela vynikající pověst jako výrobce lepších výrobků za lepší cenu. Kultura poctivého podnikání společnosti Magna zahrnuje provozní filosofii založenou na poctivosti a zájmu o lidi a ztělesňuje tyto ideály skrze náš závazek vůči zainteresovaným stranám. Klíčové hodnoty a obchodní zásady společnosti Magna jsou popsány v naší Firemní ústavě, Zaměstnaneckém řádu, Provozních zásadách, našem Etickém kodexu a v některých z našich klíčových politik jako je Firemní postup pro ochranu zdraví a bezpečnosti a životního prostředí. Společnost Magna očekává a vyžaduje od všech svých zaměstnanců, včetně vedoucích zaměstnanců a členů představenstva, aby postupovali v souladu s těmito klíčovými hodnotami a obchodními zásadami, a požadujeme tento standard rovněž i po našich dodavatelích, konzultantech, nezávislých smluvních partnerech, zprostředkovatelích a dalších zástupcích. Součástí tohoto standardu je způsob, jakým se k sobě chováme na pracovišti, naše odpovědnost vůči životnímu prostředí, řádné praktiky při hospodářské soutěži, řádná součinnost s vládními činiteli a ochrana našeho obchodního tajemství a důvěrných informací, jakož i našich zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Každý z nás je zodpovědný za zajištění poctivého obchodního jednání na našem pracovišti a s našimi zákazníky, dodavateli, vládními činiteli a dalšími zainteresovanými stranami. Na jednotlivce, kteří nedodrží Etický kodex a klíčová pravidla společnosti Magna, dopadnou vážné důsledky, které můžou vést až k ukončení pracovního poměru. Jako zaměstnanec byste se měli s tímto Etickým kodexem seznámit a pochopit své povinnosti k dosažení souladu se všemi platnými zákony a v rámci všech vašich obchodních jednání jednat čestně. Při určování toho, co představuje spravedlivou a etickou obchodní praxi, používejte zdravý rozum a dobrý úsudek. Pokud si kdykoli nejste jisti, že to, co děláte nebo plánujete, je legální a etické, měli byste se s někým poradit. Rovněž pokud máte podezření, že se někdo jiný dopouští pochybných obchodních praktik, je třeba, abyste to nahlásili. V obou případech můžete využít politiky otevřených dveří, abyste si o tom promluvili s Vaším přímým nadřízeným, vedoucím oddělení, členem Vašeho vedoucího týmu nebo jedním z podnikových právníků společnosti Magna. Také můžete využít linku Magna Good Business Line a pokud si to budete přát, zůstat v anonymitě. Vzhledem k tomu, že společnost Magna dále expanduje po celém světě, je důležité, abychom zůstali věrni základním principům, které stojí za pozoruhodnými úspěchy naší společnosti. Spoléháme na Vaši podporu při zachování klíčových hodnot společnosti Magna, ochranu a budování dobré pověsti, které jsme v našem oboru dosáhli.

3 MAGNA INTERNATIONAL INC. ETIKY KODEX Tento Etický kodex stanovuje základní principy, ke kterým jsme se zavázali s ohledem na zainteresované strany, a zároveň slouží našim zaměstnancům jako příručka pro dodržování etických norem obsažených v Kodexu. Tento Kodex jakožto vyjádření základních principů, ke kterým jsme se zavázali s ohledem na zainteresované strany, doplňuje naši Firemní ústavu, která tvoří součást našich Stanov (zakládacích dokumentů), Zaměstnanecký řád a řadu firemních pravidel a pokynů včetně těch, které se zabývají obchodem s cennými papíry, odpovědností k životnímu prostředí, bezpečností a ochranou zdraví při práci, a pravidla stanovená v našich Příručkách zaměstnance, vše v aktuálním znění. Tento Kodex jako příručka pro naše zaměstnance však neřeší všechny situace, které mohou nastat. Pokud bude zaměstnanec na pochybách, jak se v dané situaci zachovat, měl by nejdříve zvážit, zda takové jednání je nebo by bylo legální, etické, čestné a spravedlivé. Zaměstnanci může pomoci, pokud si představí, zda by nebyl ochoten nebo se cítil trapně takovéto možné jednání probrat s přítelem, členem rodiny nebo spolupracovníkem; pokud ano, je zde velká pravděpodobnost, že by takové jednání mohlo být v rozporu s tímto Kodexem. Pokud by si stále nebyl jist, může to zaměstnanec probrat s nadřízeným v souladu s naší politikou otevřených dveří nebo anonymně zavolat na naši linku Magna Good Business Line. Zaměstnanci nebudou potrestáni, propuštěni, degradováni, suspendováni nebo diskriminováni za dotazy míněné v dobré víře a týkající se jednání, která by mohla být v rozporu s tímto Kodexem. Tento Kodex zavazuje všechny naše zaměstnance, včetně všech našich vedoucích zaměstnanců. Nedodržování pravidel stanovených tímto Kodexem povede k disciplinárnímu řízení úměrnému porušení pravidel. V případě závažného porušení pravidel může být zaměstnanec propuštěn. Naši konzultanti, nezávislí smluvní partneři, zprostředkovatelé a další zástupci budou muset dodržovat stejné etické standardy jako naši zaměstnanci a budou čelit stejným důsledkům, včetně ukončení jakékoli spolupráce s námi v podobě poradenství, smluv, zprostředkovatelství nebo zastupovaní. Výjimky z toho Kodexu mohou být příležitostně ve vybraných případech přiznány našim ředitelům, funkcionářům a zaměstnancům. Každý vedoucí zaměstnanec, který usiluje o takovou výjimku, musí podat písemnou žádost našemu Výboru pro audit, přičemž veškeré udělené výjimky budou zveřejněny v souladu s platným právem, pravidly a předpisy. Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, a který usiluje o výjimku z tohoto Kodexu, může podat písemnou žádost vedoucímu našeho právního oddělení, firemnímu tajemníkovi nebo výkonnému viceprezidentovi pro globální lidské zdroje. Může se stát, že se zaměstnanec příležitostně dozví o porušení tohoto Kodexu ostatními ze skupiny Magna. Jakékoli porušení tohoto 1

4 Kodexu by mělo být nahlášeno prostřednictvím linky Magna Good Business Line, kterou jsme zřídili, nebo přímo našemu Výboru pro audit. V obou případech tak může zaměstnanec učinit anonymně. Zajistíme, aby nebyl zaměstnanec za poctivé nahlášení porušení tohoto Kodexu potrestán, propuštěn, degradován, suspendován nebo diskriminován. Vybudovali jsme si silnou pověst jako výrobci lepších produktů za lepší cenu, poskytujeme inovativních řešení pro zákazníky, konzistentní finanční návratnost pro akcionáře, férové a ohleduplné jednání se zaměstnanci a vnímáme náš prokazatelný závazek vůči zainteresovaným stranám. Úspěch, kterého jsme dosáhli, je založen na odhodlání a tvrdé práci našich zaměstnanců, podnikatelském duchu našich provozních manažerů a vedení našeho managementu. Naší pověsti a našeho úspěchu bychom nedosáhli bez oddanosti k podnikové kultuře, která pramení ze spravedlnosti, integrity, čestnosti a zájmu o lidi. Věříme, že tento Kodex přispěje k posílení těchto zásad a umožní nám stavět na našich předchozích úspěších. většiny členů představenstva nezapojených do managementu. Úplný popis Firemní ústavy lze nalézt na našich internetových stránkách. Postupy při zaměstnávání Zavázali jsme se ke koncepci řízení, která je založena na poctivosti a zájmu o lidi. Tato koncepce je součástí naší Kultury férového podnikání, díky které sdílí zaměstnanci a management odpovědnost za zajištění úspěchu. Tato koncepce je obsažena v Zaměstnanecké Chartě Mgny, která odráží tyto zásady: jistota zaměstnání; bezpečné a zdravé pracoviště; spravedlivé zacházení; Firemni ústava konkurenceschopné mzdy a zaměstnanecké benefity; Přijali jsme a zavázali jsme se dodržovat naši Firemní ústavu, která je součástí Stanov (zakládacích dokumentů). Firemní ústava definuje určitá práva našich klíčových zainteresovaných stran a ukládá povinnosti našemu managementu. Principy obsažené ve Firemní ústavě se týkají: rovnost zaměstnanců a účast na zisku; komunikace a informace; zaměstnanecká hotline; a Poradní výbor pro vztahy mezi zaměstnanci rovnosti zaměstnanců a účasti na zisku; účasti akcionářů na zisku; účasti managementu na zisku; výzkumu a vývoje; sociální odpovědnosti; omezení nesouvisejících investic; a Úplný text Zaměstnanecké Charty Magny lze najít na našich internetových stránkách. Ochrana osobních údajů Dále se zavazujeme chránit osobní údaje týkající se našich zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran. Tyto informace budou shromažďovány, používány a zveřejněny výhradně pro legitimní obchodní účely a při správě pracovněprávního vztahu, např. pro správu zaměstnaneckých mezd a benefitů, disciplinární nebo jiné účely požadované nebo povolené platným právem. Pravidelně se 2

5 budeme přizpůsobovat všem účinným zákonům týkajících se ochrany dat a soukromí. Další informace ohledně ochrany osobních údajů našich zaměstnanců jsou uvedeny v Metodice ochrany osobních dat, která je k dispozici v Zaměstnaneckých příručkách na našich internetových stránkách. Úcta k lidským právům Budeme pro naše zaměstnance usilovat o zajištění pracovního prostředí bez diskriminace a obtěžování. Především věříme, že všichni naši zaměstnanci by měli mít stejné pracovní příležitosti bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, etnický původ, náboženství, postižení nebo jakýkoliv jiný osobní rys chráněný zákonem. Dále zakazujeme využívání nucených prací a dětské práce ve všech našich zařízeních a pravidelně se přizpůsobíme veškeré platné legislativě v oblasti lidských práv v právních řádech, ve kterých podnikáme. Naši zaměstnanci nesmí diskriminovat nebo obtěžovat žádné kolegy nebo jiné osoby, se kterými přijdou do styku v rámci své práce, na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženství, postižení nebo jiné osobní charakteristiky chráněné zákonem. Dodržování zákonů Věříme v dodržování jakznění, tak ducha zákonů, pravidel a norem v právních řádech, ve kterých podnikáme. Naši zaměstnanci se nesmějí účastnit nekalých nebo nezákonných obchodních praktik nebo porušovat zákony v právních řádech, ve kterých podnikáme. Řízení firmy s integritou, poctivostí a úctou Pevně věříme v podnikání s integritou, poctivostí a úctou ve všech zemích, ve kterých se účastníme hospodářské soutěže. Naši zaměstnanci musí respektovat a jednat způsobem citlivým ke kultuře a zvykům v zemích, ve kterých působíme, stejně jako ke společenství a životnímu prostředí, kde podnikáme Poctivé jednání Budeme usilovat o zajištění obchodní činnosti na základě nabídky zákazníkům s mottem lepší produkt za lepší cenu. Naši zaměstnanci nesmí přímo ani nepřímo nabízet úplatky, provize nebo jiné podobné úplaty, ani slíbit žádné jiné nepatřičné výhody za účelem ovlivnění zákazníků, dodavatelů, úředních osob nebo jakýchkoli jiných osob. Stejně tak mají naši zaměstnanci zakázáno přímo nebo nepřímo přijímat úplatky, provize nebo jiné nepatřičné výhody, které by je mohly, byť jen zdánlivě, ovlivnit při výkonu jejich povinností, za předpokladu, že platby, které jsou přípustné dle platného práva, nejsou zakázány tímto Kodexem. Přiměřené pohostinství v rámci obchodního styku a dary nebo jiné výhody v nominální hodnotě, nebo ty, které jsou za daných okolností vhodné, nebudou považovány za porušení našeho závazku poctivého jednání, pokud takové pohostinství nebo dary budou v souladu s obchodní praxí, nebudou určeny jako lákadla, nebudou v rozporu s platným právem a neuvedou nás nebo naše zaměstnance do rozpaků v případě, že dojde k jejich zveřejnění. Finanční výkaznictví V souladu s platnými zákony, účetními zásadami, strategiemi a postupy povedeme finanční, účetní a obchodní výkazy, které budou zcela a přesně zobrazovat všechny transakce a obchody, do kterých jsme se zapojili. Žádný zaměstnanec ani nikdo jiný jednající na pokyn zaměstnance nesmí porušit naše zásady finančního výkaznictví nebo obejít náš systém interních kontrol. Jednání vedoucích zamestnancu Očekáváme, že naši manažeři a vedoucí zaměstnanci budou jednat čestně a eticky a zachovávat standardy stanovené pro všechny naše zaměstnance v tomto Kodexu. Od těchto vedoucích zaměstnanců se očekává, že Výboru pro audit neprodleně oznámí, pokud poruší tento Kodex, zejména pokud dojde k nějaké transakci 3

6 nebo vztahu, které by mohly vést ke střetu zájmů. Neoprávněné obchodování s cennými papíry Přijali jsme, budeme dále dodržovat a přísně prosazovat zásady, které zabraňují našim vedoucím zaměstnancům a dalším zasvěceným osobám nakupovat nebo prodávat naše kmenové akcie nebo jiné veřejně obchodovatelné cenné papíry během daných období před vydáním našich finančních výsledků, a/nebo pokud jsou tyto osoby obeznámeny s neveřejnými informacemi v souvislosti s naší obchodní činností. Dále se tyto zasvěcené osoby nesmí zapojovat do některých dalších činností, díky kterým by mohly mít neoprávněně prospěch ze změny cen našich akcií, včetně tzv. late tradingu, nebo které by vzhledem k našim kmenovým akciím nebo jiným cenným papírům omezovaly ekonomickou expozici za ztrátu nebo riziko ztráty, a to přímým prodejem nebo převodem těchto cenných papírů, včetně využití prodejní nebo kupní opce, short sales, collars, akciové swapy, hedge, derivátové nebo jiné podobné transakce. Naši zaměstnanci se nesmějí účastnit nelegálních obchodů s našimi cennými papíry, ani obchodů, ve kterých by je zvýhodňovaly znalosti zásadních neveřejných informací v souvislosti s naší obchodní činností. Dále naši zaměstnanci nesmějí neoprávněně sdělovat třetím stranám podstatné neveřejné informace. Úplný text Firemního postupu ve věci obchodování zasvěcených osob a výkaznictví lze nalézt na našich internetových stránkách. Zveřejňování podstatných informací Jako veřejná společnost jsme povinni: včas a přesně zpřístupnit důležité informace veřejnosti; a předejít selektivnímu úniku podstatných informací. Zavázali jsme se přísně dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se zveřejňování podstatných informací. Přijali jsme a budeme přísně prosazovat náš Firemní postup pro zveřejňování informací upravující zveřejňování všech podstatných neveřejných informací. Někteří z našich zaměstnanců mají pravidelně k dispozici podstatné informace. Tito zaměstnanci byli upozorněni na to, že platné právo cenných papírů vyžaduje včasné zveřejňování podstatných informací týkajících se našeho podnikání, provozu a finanční situace. Vyžadujeme, aby každý zaměstnanec, který je zodpovědný za zveřejnění informací, postupoval při zveřejňování všech úplných, pravdivých a jasných podstatných informací týkajících se našeho podnikání, provozu a finanční situace v souladu s platnými právními předpisy o cenných papírech a s naším Firemním postupem pro zveřejňování informací. Úplné znění Firemního postupu pro zveřejňování informací lze nalézt na našich internetových stránkách. Dodržování právních předpisů na ochranu hospodářské soutěže Zavazujeme se dodržovat platné právní předpisy na ochranu hospodářské soutěže ve všech zemích, kde se účastníme hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu nebudeme s žádným konkurentem uzavírat tajné dohody týkající se: stanovení cen, slev nebo prodejních podmínek; nebo rozdělení trhu, podílů na trhu, zákaznících nebo území. Životní prostředí a ochrana bezpečnosti a zdraví Zavázali jsme se k odpovědnosti za životní prostředí a zdraví a bezpečnost. Proto jsme přijali a budeme se striktně řídit Firemním postupem pro ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, který nás zavazuje, abychom postupovali, mimo jiné, v souladu nebo nad rámec platných zákonů na ochranu životního prostředí a bezpečnosti a zdraví. Úplné znění našeho Firemního postupu pro ochranu zdraví, bezpečnosti a životního 4

7 prostředí lze nalézt na našich internetových stránkách a specifické pokyny týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti, jakož i ochrany životního prostředí jsou uvedeny v naší Příručce pro zaměstnance. Zamezení střetu zájmů Očekáváme, že naši zaměstnanci budou plnit své povinnosti v dobré víře a budou usilovat o zajištění našich nejlepších zájmů před svými vlastními zájmy. Dále očekáváme, že naši zaměstnanci: nezneužijí žádné podnikatelské příležitosti objevené díky své pracovní pozici nebo pomocí našeho majetku nebo informací; nevyužijí svého postavení nebo našeho majetku nebo informací pro osobní zisk; nebudou s námi v soutěžním postavení; nebo nebudou činit žádné kroky, které by mohly vytvořit i jen zdání střetu zájmů. Důvěrné informace Požadujeme, aby naši zaměstnanci zacházeli s obchodním tajemstvím a dalšími informacemi týkající se nás i našich zákazníků a dodavatelů jako s důvěrnými. Dále požadujeme, aby naši zaměstnanci bránili zneužití či neoprávněnému zveřejnění důvěrných informací o ostatních zaměstnancích. Firemní postupy Kromě firemních postupů uvedených v tomto Kodexu dodržujeme řadu zásad, postupů a pokynů, které upravují různé situace a záležitosti a požadujeme, aby je dodržovali rovněž naši zaměstnanci. Schváleno představenstvem: 21. března

8 ZDROJE Magna internetová stránka Korporátní kontakty Kontakty na provozní právní skupinu Corporate Secretary Fax: Chairman, Corporate Governance, Compensation & Nominating Committee: Bassem A. Shakeel (905) (905) Mr. William Young, c/o Corporate Secretary s Office,, 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Cosma International Magna Exteriors & Interiors Magna Closures & Vision Systems Arthur Lee (905) David Forster (905) Bruce Cluney (905) Chairman, Audit Committee: Mr. Lawrence Worrall, c/o Corporate Secretary s Office,, 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Magna Powertrain & Electronics David Mimms (905) Chairman, Enterprise Risk Oversight Committee: Executive Vice President & Chief Legal Officer Lady Barbara Judge c/o Corporate Secretary s Office,, 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Jeffrey O. Palmer (905) Magna Steyr & Car Top Systems Magna Seating Regionální právní kontakty Walter Benedicic Mark Dunn (248) Vice President, General Counsel NA Riccardo Trecroce (905) Director, Legal Services, Mexico Fernando Moreno General Counsel, Europe Vice President, Ethics & Legal Compliance Thomas Schultheiss Joanne Horibe (905) Director, Legal Services, South America Director, Legal Services, Asia Marcel de Melo Santos Zhen Wu Vice President, Internal Audit Robert D. Merkley (905)

9 kodex společnosti Magna Klíčový prvek našeho úspěchu

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY ZPRÁVA OD DONA WALKERA, VÝKONNÉHO ŘEDITELE Už vice než 50 let si Magna buduje a udržuje dobrou pověst ve výrobě lepší produkt za lepší cenu. Princip čestného podnikání

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

Kodex obchodní etiky Aktualizováno v únoru 2016

Kodex obchodní etiky Aktualizováno v únoru 2016 Kodex obchodní etiky Aktualizováno v únoru 2016 Smiths Group plc Kodex obchodní etiky Náš Kodex se vztahuje na všechny pobočky a zaměstnance společnosti Smiths Group na celém světě. Dodržování našeho Kodexu

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Etický kodex skupiny BUZZI UNICEM

Etický kodex skupiny BUZZI UNICEM Etický kodex skupiny BUZZI UNICEM Prohlášení Udržitelnost, čestnost a dobré podnikové řízení - jsou klíčovými prvky naší etické kultury, ze kterých vychází postoje vůči zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům,

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

ETICKÝ KODEX.

ETICKÝ KODEX. ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX Tento Etický kodex stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty holdingu STV INVEST a.s, které STV INVEST a.s. uznává a naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními

Více

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex )

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex ) Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání ( Etický kodex ) Vážení kolegové, Společnost Reader s Digest Association, Inc. je známa po celém světě svým etickým, čestným

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách Euromedic Česká republika, s. r. o. Politika o poskytování nepatřičných (nevhodných) výhod (zahrnující přístup k dárkům, pohoštění, kulturní zábavě a politické a charitativní příspěvky) 1 Prohlášení Společnost

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod do boje proti korupci 5 2. Prováděcí shrnutí 7 3. Základní požadavky 8 4. Očekávané chování 8 4.1 Klíčové principy 8 4.2 Definice nepřípustné

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL Kodex chování a etická pravidla společnosti KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL SPOLEČNOSTI červen 2014 1. Úvod Společnost Amcor uznává své zodpovědnosti celosvětového výrobce obalových materiálů a poskytovatele

Více

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání 1. Úvodní ustanovení Etický kodex se vztahuje na zaměstnance společnosti FlexI T agency s.r.o (dále jen Společnost ). Etický kodex je jednou ze základních řídících norem společnosti. Základem pro přijetí

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Průzkum Etika a já. Červen 2011

Průzkum Etika a já. Červen 2011 Základní informace o dotazníku Etika a já Anonymní dotazníkové šetření Období červen 2011 Celkem respondentů 60 43 Interní audit 13 Compliance / Ethics 4 Jiné Otázky č. 1, 2, 3 jsou porovnávány s výsledky

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

1. ÚVOD. Jménem společnosti Jan Hotels

1. ÚVOD. Jménem společnosti Jan Hotels KODEX CHOVÁNÍ OBSAH 1. Úvod 2. Naše hodnoty 3. Podpora rovných příležitostí diskriminace a obtěžování 4. Vytváření dobrých pracovních podmínek ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti 5. Ochrana lidských

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

Etický kodex Českého svazu neslyšících sportovců

Etický kodex Českého svazu neslyšících sportovců Etický kodex Českého svazu neslyšících sportovců Preambule Český svaz neslyšících sportovců, z.s., (dále ČSNS) se hlásí k etice deaflympismu ICSD a EDSO, která má své základy v historii deaflympismu a

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A. Účel Září 2010 Společnost Franklin Electric Co., Inc. a její pobočky a partneři (souhrnně nazývanými společnost ) jsou zavázáni chránit soukromí osob,

Více

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Rohia Hakimová, Senior Specialista pro Správu a Řízení Společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Etická dilemata Etická dilemata

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

PhDr. Dana Linkeschová, CSc. Ing. Filip Pavliňák

PhDr. Dana Linkeschová, CSc. Ing. Filip Pavliňák PhDr. Dana Linkeschová, CSc. Ing. Filip Pavliňák Často se diskutují i v souvislosti se vzděláváním pro potřeby stavebního průmyslu. Oba pojmy se často zaměňují: Morálka - konkrétní chování lidí. Etika

Více

Kodex chování innogy. Preambule

Kodex chování innogy. Preambule Kodex chování innogy Preambule My v innogy 1 jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakožto i akcionářům a zaměstnancům. Máme tedy jasné zásady, které

Více

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT pro dodavatele a obchodní partnery Verze: 2.0 Platný od: 1. 1. 2015 Kontakt: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu Engineering

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Zásady textové a obrazové komunikace

Zásady textové a obrazové komunikace Zásady textové a obrazové komunikace 2006 Úvod Tyto Zásady textové a obrazové komunikace byly vytvořeny neziskovými organizacemi z oblasti humanitární pomoci, dlouhodobého rozvoje a rozvojového vzdělávání.

Více

Britanika Holding a.s.

Britanika Holding a.s. Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Britanika Holding a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03149013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

ETICKÝ KODEX REVIDOVANÁ VERZE 2016

ETICKÝ KODEX REVIDOVANÁ VERZE 2016 ETICKÝ KODEX REVIDOVANÁ VERZE 2016 ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD A DEFINICE 1.1. Úvod 1.2. Definice 2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPOLEČNOSTI Applus+ 1 1 3 4 3. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Applus+ 3.1. Co je účelem Kodexu?

Více

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Společnost Roche dodržuje závazky udržitelnosti při všech podnikatelských činnostech a usiluje o uplatňování nejvyšších

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011.

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011. Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Strana 1 z 10 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011 Platný od 1. ledna 2012 Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm

Více

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE CBRE Group, Inc., včetně všech jejích divizí, obchodních jednotek, přidružených společností a poboček, (souhrnně společnost CBRE ), se usilovně snaží podnikat nanejvýš bezúhonně a v souladu s duchem a

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

OBSAH. Vize společnosti Strana 1. Úvodní slovo předsedy představenstva, výkonného ředitele a prezidenta Strana 2

OBSAH. Vize společnosti Strana 1. Úvodní slovo předsedy představenstva, výkonného ředitele a prezidenta Strana 2 ETICKÝ KODEX OBSAH Vize společnosti Strana 1 Úvodní slovo předsedy představenstva, výkonného ředitele a prezidenta Strana 2 I. Úvod Strana 3 II. Dodržování Etického kodexu, zákonů a jiných právních předpisů

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více