KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY"

Transkript

1 KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

2 ZPRÁVA OD DONA WALKERA, VÝKONNÉHO ŘEDITELE Za více než 50 let si společnost Magna vybudovala a udržela vynikající pověst jako výrobce lepších výrobků za lepší cenu. Kultura poctivého podnikání společnosti Magna zahrnuje provozní filosofii založenou na poctivosti a zájmu o lidi a ztělesňuje tyto ideály skrze náš závazek vůči zainteresovaným stranám. Klíčové hodnoty a obchodní zásady společnosti Magna jsou popsány v naší Firemní ústavě, Zaměstnaneckém řádu, Provozních zásadách, našem Etickém kodexu a v některých z našich klíčových politik jako je Firemní postup pro ochranu zdraví a bezpečnosti a životního prostředí. Společnost Magna očekává a vyžaduje od všech svých zaměstnanců, včetně vedoucích zaměstnanců a členů představenstva, aby postupovali v souladu s těmito klíčovými hodnotami a obchodními zásadami, a požadujeme tento standard rovněž i po našich dodavatelích, konzultantech, nezávislých smluvních partnerech, zprostředkovatelích a dalších zástupcích. Součástí tohoto standardu je způsob, jakým se k sobě chováme na pracovišti, naše odpovědnost vůči životnímu prostředí, řádné praktiky při hospodářské soutěži, řádná součinnost s vládními činiteli a ochrana našeho obchodního tajemství a důvěrných informací, jakož i našich zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Každý z nás je zodpovědný za zajištění poctivého obchodního jednání na našem pracovišti a s našimi zákazníky, dodavateli, vládními činiteli a dalšími zainteresovanými stranami. Na jednotlivce, kteří nedodrží Etický kodex a klíčová pravidla společnosti Magna, dopadnou vážné důsledky, které můžou vést až k ukončení pracovního poměru. Jako zaměstnanec byste se měli s tímto Etickým kodexem seznámit a pochopit své povinnosti k dosažení souladu se všemi platnými zákony a v rámci všech vašich obchodních jednání jednat čestně. Při určování toho, co představuje spravedlivou a etickou obchodní praxi, používejte zdravý rozum a dobrý úsudek. Pokud si kdykoli nejste jisti, že to, co děláte nebo plánujete, je legální a etické, měli byste se s někým poradit. Rovněž pokud máte podezření, že se někdo jiný dopouští pochybných obchodních praktik, je třeba, abyste to nahlásili. V obou případech můžete využít politiky otevřených dveří, abyste si o tom promluvili s Vaším přímým nadřízeným, vedoucím oddělení, členem Vašeho vedoucího týmu nebo jedním z podnikových právníků společnosti Magna. Také můžete využít linku Magna Good Business Line a pokud si to budete přát, zůstat v anonymitě. Vzhledem k tomu, že společnost Magna dále expanduje po celém světě, je důležité, abychom zůstali věrni základním principům, které stojí za pozoruhodnými úspěchy naší společnosti. Spoléháme na Vaši podporu při zachování klíčových hodnot společnosti Magna, ochranu a budování dobré pověsti, které jsme v našem oboru dosáhli.

3 MAGNA INTERNATIONAL INC. ETIKY KODEX Tento Etický kodex stanovuje základní principy, ke kterým jsme se zavázali s ohledem na zainteresované strany, a zároveň slouží našim zaměstnancům jako příručka pro dodržování etických norem obsažených v Kodexu. Tento Kodex jakožto vyjádření základních principů, ke kterým jsme se zavázali s ohledem na zainteresované strany, doplňuje naši Firemní ústavu, která tvoří součást našich Stanov (zakládacích dokumentů), Zaměstnanecký řád a řadu firemních pravidel a pokynů včetně těch, které se zabývají obchodem s cennými papíry, odpovědností k životnímu prostředí, bezpečností a ochranou zdraví při práci, a pravidla stanovená v našich Příručkách zaměstnance, vše v aktuálním znění. Tento Kodex jako příručka pro naše zaměstnance však neřeší všechny situace, které mohou nastat. Pokud bude zaměstnanec na pochybách, jak se v dané situaci zachovat, měl by nejdříve zvážit, zda takové jednání je nebo by bylo legální, etické, čestné a spravedlivé. Zaměstnanci může pomoci, pokud si představí, zda by nebyl ochoten nebo se cítil trapně takovéto možné jednání probrat s přítelem, členem rodiny nebo spolupracovníkem; pokud ano, je zde velká pravděpodobnost, že by takové jednání mohlo být v rozporu s tímto Kodexem. Pokud by si stále nebyl jist, může to zaměstnanec probrat s nadřízeným v souladu s naší politikou otevřených dveří nebo anonymně zavolat na naši linku Magna Good Business Line. Zaměstnanci nebudou potrestáni, propuštěni, degradováni, suspendováni nebo diskriminováni za dotazy míněné v dobré víře a týkající se jednání, která by mohla být v rozporu s tímto Kodexem. Tento Kodex zavazuje všechny naše zaměstnance, včetně všech našich vedoucích zaměstnanců. Nedodržování pravidel stanovených tímto Kodexem povede k disciplinárnímu řízení úměrnému porušení pravidel. V případě závažného porušení pravidel může být zaměstnanec propuštěn. Naši konzultanti, nezávislí smluvní partneři, zprostředkovatelé a další zástupci budou muset dodržovat stejné etické standardy jako naši zaměstnanci a budou čelit stejným důsledkům, včetně ukončení jakékoli spolupráce s námi v podobě poradenství, smluv, zprostředkovatelství nebo zastupovaní. Výjimky z toho Kodexu mohou být příležitostně ve vybraných případech přiznány našim ředitelům, funkcionářům a zaměstnancům. Každý vedoucí zaměstnanec, který usiluje o takovou výjimku, musí podat písemnou žádost našemu Výboru pro audit, přičemž veškeré udělené výjimky budou zveřejněny v souladu s platným právem, pravidly a předpisy. Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, a který usiluje o výjimku z tohoto Kodexu, může podat písemnou žádost vedoucímu našeho právního oddělení, firemnímu tajemníkovi nebo výkonnému viceprezidentovi pro globální lidské zdroje. Může se stát, že se zaměstnanec příležitostně dozví o porušení tohoto Kodexu ostatními ze skupiny Magna. Jakékoli porušení tohoto 1

4 Kodexu by mělo být nahlášeno prostřednictvím linky Magna Good Business Line, kterou jsme zřídili, nebo přímo našemu Výboru pro audit. V obou případech tak může zaměstnanec učinit anonymně. Zajistíme, aby nebyl zaměstnanec za poctivé nahlášení porušení tohoto Kodexu potrestán, propuštěn, degradován, suspendován nebo diskriminován. Vybudovali jsme si silnou pověst jako výrobci lepších produktů za lepší cenu, poskytujeme inovativních řešení pro zákazníky, konzistentní finanční návratnost pro akcionáře, férové a ohleduplné jednání se zaměstnanci a vnímáme náš prokazatelný závazek vůči zainteresovaným stranám. Úspěch, kterého jsme dosáhli, je založen na odhodlání a tvrdé práci našich zaměstnanců, podnikatelském duchu našich provozních manažerů a vedení našeho managementu. Naší pověsti a našeho úspěchu bychom nedosáhli bez oddanosti k podnikové kultuře, která pramení ze spravedlnosti, integrity, čestnosti a zájmu o lidi. Věříme, že tento Kodex přispěje k posílení těchto zásad a umožní nám stavět na našich předchozích úspěších. většiny členů představenstva nezapojených do managementu. Úplný popis Firemní ústavy lze nalézt na našich internetových stránkách. Postupy při zaměstnávání Zavázali jsme se ke koncepci řízení, která je založena na poctivosti a zájmu o lidi. Tato koncepce je součástí naší Kultury férového podnikání, díky které sdílí zaměstnanci a management odpovědnost za zajištění úspěchu. Tato koncepce je obsažena v Zaměstnanecké Chartě Mgny, která odráží tyto zásady: jistota zaměstnání; bezpečné a zdravé pracoviště; spravedlivé zacházení; Firemni ústava konkurenceschopné mzdy a zaměstnanecké benefity; Přijali jsme a zavázali jsme se dodržovat naši Firemní ústavu, která je součástí Stanov (zakládacích dokumentů). Firemní ústava definuje určitá práva našich klíčových zainteresovaných stran a ukládá povinnosti našemu managementu. Principy obsažené ve Firemní ústavě se týkají: rovnost zaměstnanců a účast na zisku; komunikace a informace; zaměstnanecká hotline; a Poradní výbor pro vztahy mezi zaměstnanci rovnosti zaměstnanců a účasti na zisku; účasti akcionářů na zisku; účasti managementu na zisku; výzkumu a vývoje; sociální odpovědnosti; omezení nesouvisejících investic; a Úplný text Zaměstnanecké Charty Magny lze najít na našich internetových stránkách. Ochrana osobních údajů Dále se zavazujeme chránit osobní údaje týkající se našich zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran. Tyto informace budou shromažďovány, používány a zveřejněny výhradně pro legitimní obchodní účely a při správě pracovněprávního vztahu, např. pro správu zaměstnaneckých mezd a benefitů, disciplinární nebo jiné účely požadované nebo povolené platným právem. Pravidelně se 2

5 budeme přizpůsobovat všem účinným zákonům týkajících se ochrany dat a soukromí. Další informace ohledně ochrany osobních údajů našich zaměstnanců jsou uvedeny v Metodice ochrany osobních dat, která je k dispozici v Zaměstnaneckých příručkách na našich internetových stránkách. Úcta k lidským právům Budeme pro naše zaměstnance usilovat o zajištění pracovního prostředí bez diskriminace a obtěžování. Především věříme, že všichni naši zaměstnanci by měli mít stejné pracovní příležitosti bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, etnický původ, náboženství, postižení nebo jakýkoliv jiný osobní rys chráněný zákonem. Dále zakazujeme využívání nucených prací a dětské práce ve všech našich zařízeních a pravidelně se přizpůsobíme veškeré platné legislativě v oblasti lidských práv v právních řádech, ve kterých podnikáme. Naši zaměstnanci nesmí diskriminovat nebo obtěžovat žádné kolegy nebo jiné osoby, se kterými přijdou do styku v rámci své práce, na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženství, postižení nebo jiné osobní charakteristiky chráněné zákonem. Dodržování zákonů Věříme v dodržování jakznění, tak ducha zákonů, pravidel a norem v právních řádech, ve kterých podnikáme. Naši zaměstnanci se nesmějí účastnit nekalých nebo nezákonných obchodních praktik nebo porušovat zákony v právních řádech, ve kterých podnikáme. Řízení firmy s integritou, poctivostí a úctou Pevně věříme v podnikání s integritou, poctivostí a úctou ve všech zemích, ve kterých se účastníme hospodářské soutěže. Naši zaměstnanci musí respektovat a jednat způsobem citlivým ke kultuře a zvykům v zemích, ve kterých působíme, stejně jako ke společenství a životnímu prostředí, kde podnikáme Poctivé jednání Budeme usilovat o zajištění obchodní činnosti na základě nabídky zákazníkům s mottem lepší produkt za lepší cenu. Naši zaměstnanci nesmí přímo ani nepřímo nabízet úplatky, provize nebo jiné podobné úplaty, ani slíbit žádné jiné nepatřičné výhody za účelem ovlivnění zákazníků, dodavatelů, úředních osob nebo jakýchkoli jiných osob. Stejně tak mají naši zaměstnanci zakázáno přímo nebo nepřímo přijímat úplatky, provize nebo jiné nepatřičné výhody, které by je mohly, byť jen zdánlivě, ovlivnit při výkonu jejich povinností, za předpokladu, že platby, které jsou přípustné dle platného práva, nejsou zakázány tímto Kodexem. Přiměřené pohostinství v rámci obchodního styku a dary nebo jiné výhody v nominální hodnotě, nebo ty, které jsou za daných okolností vhodné, nebudou považovány za porušení našeho závazku poctivého jednání, pokud takové pohostinství nebo dary budou v souladu s obchodní praxí, nebudou určeny jako lákadla, nebudou v rozporu s platným právem a neuvedou nás nebo naše zaměstnance do rozpaků v případě, že dojde k jejich zveřejnění. Finanční výkaznictví V souladu s platnými zákony, účetními zásadami, strategiemi a postupy povedeme finanční, účetní a obchodní výkazy, které budou zcela a přesně zobrazovat všechny transakce a obchody, do kterých jsme se zapojili. Žádný zaměstnanec ani nikdo jiný jednající na pokyn zaměstnance nesmí porušit naše zásady finančního výkaznictví nebo obejít náš systém interních kontrol. Jednání vedoucích zamestnancu Očekáváme, že naši manažeři a vedoucí zaměstnanci budou jednat čestně a eticky a zachovávat standardy stanovené pro všechny naše zaměstnance v tomto Kodexu. Od těchto vedoucích zaměstnanců se očekává, že Výboru pro audit neprodleně oznámí, pokud poruší tento Kodex, zejména pokud dojde k nějaké transakci 3

6 nebo vztahu, které by mohly vést ke střetu zájmů. Neoprávněné obchodování s cennými papíry Přijali jsme, budeme dále dodržovat a přísně prosazovat zásady, které zabraňují našim vedoucím zaměstnancům a dalším zasvěceným osobám nakupovat nebo prodávat naše kmenové akcie nebo jiné veřejně obchodovatelné cenné papíry během daných období před vydáním našich finančních výsledků, a/nebo pokud jsou tyto osoby obeznámeny s neveřejnými informacemi v souvislosti s naší obchodní činností. Dále se tyto zasvěcené osoby nesmí zapojovat do některých dalších činností, díky kterým by mohly mít neoprávněně prospěch ze změny cen našich akcií, včetně tzv. late tradingu, nebo které by vzhledem k našim kmenovým akciím nebo jiným cenným papírům omezovaly ekonomickou expozici za ztrátu nebo riziko ztráty, a to přímým prodejem nebo převodem těchto cenných papírů, včetně využití prodejní nebo kupní opce, short sales, collars, akciové swapy, hedge, derivátové nebo jiné podobné transakce. Naši zaměstnanci se nesmějí účastnit nelegálních obchodů s našimi cennými papíry, ani obchodů, ve kterých by je zvýhodňovaly znalosti zásadních neveřejných informací v souvislosti s naší obchodní činností. Dále naši zaměstnanci nesmějí neoprávněně sdělovat třetím stranám podstatné neveřejné informace. Úplný text Firemního postupu ve věci obchodování zasvěcených osob a výkaznictví lze nalézt na našich internetových stránkách. Zveřejňování podstatných informací Jako veřejná společnost jsme povinni: včas a přesně zpřístupnit důležité informace veřejnosti; a předejít selektivnímu úniku podstatných informací. Zavázali jsme se přísně dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se zveřejňování podstatných informací. Přijali jsme a budeme přísně prosazovat náš Firemní postup pro zveřejňování informací upravující zveřejňování všech podstatných neveřejných informací. Někteří z našich zaměstnanců mají pravidelně k dispozici podstatné informace. Tito zaměstnanci byli upozorněni na to, že platné právo cenných papírů vyžaduje včasné zveřejňování podstatných informací týkajících se našeho podnikání, provozu a finanční situace. Vyžadujeme, aby každý zaměstnanec, který je zodpovědný za zveřejnění informací, postupoval při zveřejňování všech úplných, pravdivých a jasných podstatných informací týkajících se našeho podnikání, provozu a finanční situace v souladu s platnými právními předpisy o cenných papírech a s naším Firemním postupem pro zveřejňování informací. Úplné znění Firemního postupu pro zveřejňování informací lze nalézt na našich internetových stránkách. Dodržování právních předpisů na ochranu hospodářské soutěže Zavazujeme se dodržovat platné právní předpisy na ochranu hospodářské soutěže ve všech zemích, kde se účastníme hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu nebudeme s žádným konkurentem uzavírat tajné dohody týkající se: stanovení cen, slev nebo prodejních podmínek; nebo rozdělení trhu, podílů na trhu, zákaznících nebo území. Životní prostředí a ochrana bezpečnosti a zdraví Zavázali jsme se k odpovědnosti za životní prostředí a zdraví a bezpečnost. Proto jsme přijali a budeme se striktně řídit Firemním postupem pro ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, který nás zavazuje, abychom postupovali, mimo jiné, v souladu nebo nad rámec platných zákonů na ochranu životního prostředí a bezpečnosti a zdraví. Úplné znění našeho Firemního postupu pro ochranu zdraví, bezpečnosti a životního 4

7 prostředí lze nalézt na našich internetových stránkách a specifické pokyny týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti, jakož i ochrany životního prostředí jsou uvedeny v naší Příručce pro zaměstnance. Zamezení střetu zájmů Očekáváme, že naši zaměstnanci budou plnit své povinnosti v dobré víře a budou usilovat o zajištění našich nejlepších zájmů před svými vlastními zájmy. Dále očekáváme, že naši zaměstnanci: nezneužijí žádné podnikatelské příležitosti objevené díky své pracovní pozici nebo pomocí našeho majetku nebo informací; nevyužijí svého postavení nebo našeho majetku nebo informací pro osobní zisk; nebudou s námi v soutěžním postavení; nebo nebudou činit žádné kroky, které by mohly vytvořit i jen zdání střetu zájmů. Důvěrné informace Požadujeme, aby naši zaměstnanci zacházeli s obchodním tajemstvím a dalšími informacemi týkající se nás i našich zákazníků a dodavatelů jako s důvěrnými. Dále požadujeme, aby naši zaměstnanci bránili zneužití či neoprávněnému zveřejnění důvěrných informací o ostatních zaměstnancích. Firemní postupy Kromě firemních postupů uvedených v tomto Kodexu dodržujeme řadu zásad, postupů a pokynů, které upravují různé situace a záležitosti a požadujeme, aby je dodržovali rovněž naši zaměstnanci. Schváleno představenstvem: 21. března

8 ZDROJE Magna internetová stránka Korporátní kontakty Kontakty na provozní právní skupinu Corporate Secretary Fax: Chairman, Corporate Governance, Compensation & Nominating Committee: Bassem A. Shakeel (905) (905) Mr. William Young, c/o Corporate Secretary s Office,, 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Cosma International Magna Exteriors & Interiors Magna Closures & Vision Systems Arthur Lee (905) David Forster (905) Bruce Cluney (905) Chairman, Audit Committee: Mr. Lawrence Worrall, c/o Corporate Secretary s Office,, 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Magna Powertrain & Electronics David Mimms (905) Chairman, Enterprise Risk Oversight Committee: Executive Vice President & Chief Legal Officer Lady Barbara Judge c/o Corporate Secretary s Office,, 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Jeffrey O. Palmer (905) Magna Steyr & Car Top Systems Magna Seating Regionální právní kontakty Walter Benedicic Mark Dunn (248) Vice President, General Counsel NA Riccardo Trecroce (905) Director, Legal Services, Mexico Fernando Moreno General Counsel, Europe Vice President, Ethics & Legal Compliance Thomas Schultheiss Joanne Horibe (905) Director, Legal Services, South America Director, Legal Services, Asia Marcel de Melo Santos Zhen Wu Vice President, Internal Audit Robert D. Merkley (905)

9 kodex společnosti Magna Klíčový prvek našeho úspěchu

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Naše vize Naší vizí je... Být prvním poskytovatelem pojištění a fi nančních služeb na světě. Vytvoříme bezkonkurenční hodnotu pro naše zákazníky, kolegy, obchodní partnery a

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Code of Business Conduct and Ethics

Code of Business Conduct and Ethics Naše podniková kultura je jedinečná. Každý den ji upevňujeme Všichni máme povinnost chránit a propagovat značku a odkaz, který společnost ManpowerGroup po dlouhá desetiletí budovala. To znamená činit správná

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Globální kodex obchodního jednání

Globální kodex obchodního jednání Globální kodex obchodního jednání Vodítko našeho chování, rozhodování a činností Prohlášení týkající se hodnot společnosti Parker My jsme Parker... Naše obchodní činnost se zakládá na historii čestných

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více