Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne

2 2 OBSAH: A. Charakteristika školského zařízení 3 B. Vzdělávací programy školy... 4 C. Údaje o pracovnících školy.. 6 D. Údaje o zařazování dětí a žáků.. 7 E. Výsledky chování a vzdělávání.. 8 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 11 G. Údaje o dalším vzdělávání ped.prac. a ostatních prac. školy 12 H. Výchovně vzdělávací aktivity soutěže a přehlídky.. 13 I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a KÚ. 14 J. Hospodaření školy za rok K. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 16 L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů.. 16 N. Údaje o spolupráci s jinými organizacemi a partnery 17 O. Závěr výroční zprávy.. 17 P. Příloha výroční zprávy výroční zpráva o činnosti MŠ.. 19

3 3 A. Charakteristika školního zařízení: - Název školy: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Sídlo školy : Koperníkova 696, Třinec Odloučené pracoviště: od je součástí školy Mateřská škola, Koperníkova 68 - Zřizovatel : Město Třinec, právní forma: obec, IČO : Adresa zřizovatele: Jablunkovská 160, Třinec - Právní forma školy: příspěvková organizace IČO: od Jméno ředitele školy : RNDr. Juraj Hudcovský Statutární zástupce ředitele školy : Mgr. Daniela Sliwková - Kontakt na zařízení: tel , fax, řed. : , jméno pro informace: p. Eva Kovárníková - Datum zřízení školy: , poslední aktualizace je I ZO: Součásti školy: Mateřská škola, IZO: , kapacita: 100 dětí Základní škola, IZO: , kapacita: 450 ţáků Školní druţina, IZO: , kapacita: 115 ţáků Školní jídelna ZŠ, IZO: , kapacita: 620 jídel Školní jídelna MŠ, IZO: , kapacita: 120 jídel Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2010/2011 Počet tříd/skupin Počet ţáků Počet ţáků na třídu/skupinu přepočtený počet ped.prac./prac. ŠJ Počet ţáků na ped. úvazek 1. stupeň ,10 10,9 18,44 2. stupeň ,33 10,7 13,08 Školní druţina ,75 2,9 38,26 Mateřská škola ,00 14,28 Školní jídelna ZŠ x 339 x 4,75 x Školní jídelna MŠ x 98 x 2,25 x - Rada školy zřízena k , proběhly doplňující volby z řad rodičů, předchozí členové ukončili činnost na naší škole. Školská rada zasedala 2x a projednala a schválila základní dokumenty dle zákona. Kontakty na jednotlivé členy Školské rady jsou na webových stránkách školy. - Při základní škole pracuje Unie rodičů ČR při 5. ZŠ Koperníkova 696, Třinec. Zájem o práci v této organizaci klesá. Typické akce školy organizujeme společně s velkým vypětím.

4 4 B. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2010/2011 v ročnících počet ţáků ŠVP pro ZŠ EZOP 2253/ , 2., 3.,4 159 ŠVP pro ZŠ EZOP 2253/ ,7.,8., Základní škola / Na základní škole jsme pokračovali ve výuce v 1.,2.,3.,4., 6., 7., 8.a 9.ročníku dle vlastního ŠVP, který má název EZOP. Při strategii koncepce ŠVP jsme vycházeli z cílů a kompetencí RVP ZV, umístění školy (poloha na okraji sídliště u lesa), podmínek školy, skladby pedagogického sboru, skladby ţáků. Současně jsme respektovali zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny ţáky na straně jedné a zásadu diferencované a individualizované výuky jak pro ţáky určitým způsobem znevýhodněné, tak i pro ţáky talentované. Na základě dlouholeté tradice jsme zůstali školou bez výrazného specifického zaměření, chceme však do povědomí našich dětí dostat důleţitou zodpovědnost člověka za prostředí, v němţ ţijeme. ŠVP EZOP je odvozen od počátečných písmen Edukace, Zodpovědnost, Otevřenost, Perspektiva. Po zkušenostech z předchozích let doznal v minulém školním roce ŠVP dalších změn a jsme přesvědčeni, ţe to jsou změny k lepšímu. Změny na základě konzultací se týkaly průřezových témat, inovativních metod a forem práce se ţáky, také jsme rozpracovali ŠVP v oblasti volitelných předmětů Výpočetní technika a Cvičení z informatiky na II.stupni. Další inovace školního vzdělávacího programu jsme připravili na školní rok 2011/2012. Jedná se o pozměnění průřezových témat, anglický jazyk ve 3.ročníku a úpravy v předmětu fyzika. Školení pedagogů jsme v tomto školním roce zaměřili na další školení k ŠVP a hlavně na správné zpracování ţádosti o finanční podporu z OP VK v rámci oblasti podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost tzv. EU peníze školám. Ţádost jsme podali v únoru a k byla schválená v plné výši. 60% prostředků jsme pak dostali na účet školy v srpnu Protoţe základem projektu je příprava klíčových aktivit důleţitých pro školu, pedagogičtí pracovníci se setkali několikrát na sezeních, kde se upřesňovaly priority školy. Základem bylo vybudovat z těchto finančních prostředků novou počítačově jazykovou učebnu a vytvoření digitálních učebních materiálů ( DUM) pro výuku na obou stupních. ICT koordinátor školy absolvoval 4 školení zaměřené na tuto oblast. Pedagogové dle vlastního zaměření absolvovali další školení, celkem 32 akcí, kterých se zúčastnilo 51 pedagogů. Školení byla odborně zaměřená nejen na jednotlivé předměty (např. školení k výuce jazyka anglického), ale také na práci s dětmi s poruchami chování, nebo řešení výchovných a kázeňských problémů. Celá sborovna absolvovala ve školním roce dvě dvoudenní školení v rámci projektu SUPER TEAM se jednalo o školení s názvem Budování týmu, o školení Prevence stresu a vyhoření. Obě školení byla hodnocena velice kladně, a proto i v novém školním roce chceme pokračovat v těchto typech školení. Ředitel se kromě školení pro celou sborovnu zúčastnil školení pro vyuţití grantů k moţnosti čerpání finančních prostředků z projektu EU peníze školám. Koordinátor ŠVP se zúčastnil krajské konference k podpoře vyuţití interaktivní výuky, dále školení Jak na výstupy z EU šablon DUMy krok za krokem a také absolvoval v rámci DVPP Letní školu MBTI o prázdninách 2011.

5 5 V rámci výuky jsme daleko častěji vyuţívali počítačovou učebnu a hlavně nově vybudované učebny s interaktivní tabulí na jednotlivých učebních pavilonech nejen na výuku informatiky, ale i jazyků, matematiky a dalších předmětů. V odpoledních hodinách se vyuţívala učebna PC k mimoškolní činnosti, k tvorbě školního časopisu, pro krouţek dětí z mateřské školy a další aktivity. V průběhu školního roku se nám povedlo kvalitně doplnit kabinety o další počítačovou techniku. Zasíťováním počítačů jsme v daleko větší míře vyuţívali propojení v rámci programu Bakalář. Internetová spolupráce s rodiči není na očekávané výši, proto jsme pro další rok nepřistoupili ke komunikaci s rodiči touto cestou a vyuţíváme pořád ţákovskou kníţku. Mnoho informací a aktualizací najdou rodiče na neustále inovovaných webových stránkách školy. V průběhu školního roku jsme přestěhovali a inovovali dílny pro praktické činnosti na klubovně, protoţe ve starých prostorech budujeme novou učebnu. Z důvodu optimalizace vyuţití interaktivních tabulí jsme o prázdninách vybudovali novou učebnu pro ţáky 3. ročníku. Z toho důvodu jsme museli upravit i vstup od tělocvičny na klubovnu. Rodiče, ţáci i pedagogové toto řešení hodnotili velice kladně. - Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: Povinně volitelné předměty: Ţákům 6. ročníku byly nabídnuty předměty s 1-hodinovou dotací: Konverzace v anglickém jazyce, Základy německého jazyka, Cvičení z matematiky, Ruční práce a vaření, Seminář z informatiky. Dle zájmů ţáků se vyučovalo: Konverzace v anglickém jazyce (19 ţáků), Ruční práce a vaření (31 ţáků). Do předmětu s 1-hodinovou dotací Seminář z informatiky byli zařazeni všichni ţáci bez výjimky (50 ţáků). Ţákům 7. ročníku byly nabídnuty předměty s 2-hodinovou dotací : Základy německého jazyka, Výpočetní technika, Ruční práce a vaření II a předmět s 1- hodinovou dotací Konverzace v anglickém jazyce, Dějepisný seminář, Cvičení z matematiky. Dle zájmu ţáků se vyučovalo: Konverzace v anglickém jazyce (15 ţáků), Výpočetní technika (16 ţáků) a Cvičení z matematiky (15 ţáků). Ţákům 8. ročníku byly nabídnuty předměty s 2-hodinovou dotací: Základy německého jazyka, Výpočetní technika a 1-hodinovou dotací: Mediální výchova, Cvičení z matematiky a Konverzace v anglickém jazyce. Dle zájmu ţáků se vyučovalo: Konverzace v anglickém jazyce (17 ţáků), Základy německého jazyka (16 ţáků), Výpočetní technika (19 ţáků) a Mediální výchova (18 ţáků). Ţákům 9. ročníku byly nabídnuty předměty s 2-hodinovou dotací: Základy německého jazyka,technické kreslení a Výpočetní technika a předmět s 1-hodinovou dotací: Cvičení z matematiky, Konverzace v anglickém jazyce. Dle zájmu ţáků se vyučovalo: Cvičení z matematiky (11 ţáků), Konverzace v anglickém jazyce (14 ţáků), Výpočetní technika (9 ţáků) a Základy německého jazyka (16 ţáků). Nepovinné předměty: Vyučovalo se ve dvou skupinách katolické a v jedné skupině evangelické náboţenství. Celkově navštěvovalo náboţenství 20 ţáků.

6 6 - Kroužky: Na ZŠ probíhaly: 2 krouţky Sportovních her (28 ţáků), Technická tvořivost (10 ţáků), dále krouţek Hry na flétnu (7 ţáků), Výtvarný krouţek (13 ţáků), Školní časopis (12 ţáků), Zdravotní tělesná výchova a Pohybové hry (25 ţáků), Počítačový krouţek (15 ţáků). Pro mateřskou školu jsme organizovali krouţek počítačový a anglického jazyka. Více krouţků jsme nemohli organizovat z důvodu vytíţení učitelů, školení DVPP a také z důvodu ukončování výuky aţ v hod., kdy jsme dle zákona museli umoţnit polední přestávku ţákům druhého stupně vyšší dotace hodin. C. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 Pedag. pracovníci ZŠ a druţiny ped. pracovníci MŠ počet fyzických osob přepočtené úvazky 29 24,5 7 7,00 Z důvodu velkého zájmu ze strany rodičů o pobyt dětí ve školní druţině jsme umoţnili vyuţít téměř její plnou kapacitu 96,25%, i kapacita v MŠ byla téměř 100% vyuţita. Povedlo se nám před zahájením školního roku získat mladého nadšeného tělocvikáře pro výuku tělesné výchovy, coţ se pozitivně projevilo nejen ve výuce tohoto předmětu, ale i na výsledcích školy v různých sportovních soutěţích. Suplování na prvním stupni jsme řešili ve spolupráci se zaměstnanci druţiny, kteří pracovali na základě Dohody o provedení práce. Z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou učitelky I.stupně jsme přijali na zástup kvalifikovanou pracovnici se stejnou aprobací a za odchod na mateřskou učitelky Tv nového tělocvikáře. Po zahájení školního roku odešla na dlouhodobou nemocenskou učitelka českého jazyka, coţ nám zkomplikovalo situaci, v současnosti je jiţ v plném invalidním důchodu. Přijali jsme novou pracovnici s aprobací českého jazyka, ale spolupráce se ukázala nedobrá, a tak jsme pro nový školní rok hledali novou posilu pedagogického sboru, coţ se nám povedlo. Ve školní druţině v listopadu 2010 odešla na mateřskou dovolenou jedna pracovnice. Zástup jsme řešili kvalifikovaným pracovníkem. V únoru nastoupila po mateřské dovolené výchovná poradkyně. O prázdninách odešla opět na mateřskou dovolenou, coţ komplikuje situaci na této pozici. Z důvodů integrace ţáka 7.ročníku s lehkou formou autismu pracovala v této třídě asistentka pedagoga na 100% úvazek, do 4.ročníku k integrovanému ţákovi s ADHD jsme měli asistentku pedagoga na 0,75% úvazek. Obě pracovnice byly velkým přínosem jak pro samotné ţáky, tak také pro pedagogy učící ve třídě,rovněţ rodiče obou ţáků si pomoci ze strany školy velice váţí. Z finančních důvodů jsme museli ukončit činnost jedné asistentky pedagoga k , ze státních prostředků na platy těchto zaměstnankyň jsme obdrţeli pouze 80% a zbytek dofinancovávali. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v MŠ je 100%, jsou to velice zkušené pracovnice s bohatou pedagogickou praxí. Jsou ochotny se vzdělávat a přizpůsobovat se novým trendům ve výchově a vzdělání. Vyřešením metodiky docházky dětí s tzv. nepravidelnou docházkou a vhodným sestavením organizace dne v MŠ mohou pracovat všichni zaměstnanci na plné úvazky. Pracovní kolektiv je stabilizovaný. Výuku narušují nemocenské, které zajišťujeme odborným zástupem.

7 7 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků na ZŠ je taktéţ velmi vysoká. V posledních letech byli přijati noví plně aprobovaní učitelé, kteří přinášejí do sboru i nové formy a metody vzdělávání mládeţe. Počet tříd proti předchozímu roku zůstal zachován, trvá odliv dětí po 7.ročníku na 6-leté gymnázium. Pedagogický sbor je zastoupen všemi věkovými kategoriemi s převahou mladých lidí (mateřské dovolené). K odešel jeden zaměstnanec do předčasného důchodu a dále pracoval na škole na Dohodu o provedení práce do konce školního roku. Jedna zaměstnankyně pracuje jako důchodce od dubna Důchodce jsme vyuţívali pouze na krátkodobé zástupy za mateřskou (neţ jsme vybrali vhodného pracovníka) a nemocenskou učitelů. Na tomto úseku pracovala jedna pracovnice ZPS Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů v % Odborná kvalifikace 92,6 Aprobovanost výuky 91,5 Odborná kvalifikovanost byla vysoká. Aprobovanost výuky byla nepatrně niţší z důvodu výuky výchov, tzn., ţe pedagogové nemají vystudovanou přímo odbornou způsobilost pro výuku těchto předmětů. V současnosti se však pedagog pro II.stupeň povaţuje za odborně způsobilého pro výuku jakéhokoliv předmětu na tomto stupni. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 počet fyzických osob přepočtené úvazky Prac. ZŠ-provozní 8 6,75 Prac.MŠ-provozní 3 2,125 Prac. ŠJ ZŠ 6 4,75 Prac. ŠJ MŠ 3 2,25 V MŠ veškeré práce i agendu školní jídelny má na starosti vedoucí školní jídelny základní školy, která pracuje na plný úvazek. Část úvazku vedoucí ŠJ 0,25 je započítán v úvazcích MŠ, kde je započítána i fyzicky. Údrţbář školy má poloviční úvazek v ZŠ a 0,125 úvazek v MŠ, kde je i fyzicky započítán. Od jsme smlouvu upravili na úvazek 0,25 v ZŠ a 0,25 v MŠ. Dlouhodobé nemocenské pracovnic úklidu jsme řešili zástupem z řad důchodců nebo zájemců o práci evidovaných na ÚP. Na tomto úseku pracuje jeden zaměstnanec ZPS a dva důchodci na částečné úvazky. D. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2010/2011 Zapsaní do 1.tříd 2010 Počet ţádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2010 Zapsaní do 1. tříd 2011 Počet ţádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy

8 8 V tomto školním roce se k zápisu dostavil větší počet dětí neţ v minulých letech. Důvodem je rostoucí demografická křivka počtu narozených dětí na území Třince. E. Výsledky chování a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2010/2011 Ročník Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Stupeň Celkem stupeň Stupeň Celkem stupeň Škola celkem Malý počet neprospívajících ţáků je výsledkem kvalitní práce vyučujících i třídních učitelů. V případě velmi špatného prospěchu proběhlo okamţitě jednání s rodiči a v případě potřeby proběhlo individuální doučování ţáka. Projevila se také kvalitní práce výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů a jejich jednotné působení na ţáky školy i jejich rodiče. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy ve školním roce 2010/ ročník: 21 maturitních oborů, 4 výuční 1 ţák čtyřleté gymnázium 1 ţákyně Janáčkova konzervatoř a gymn. OV osmiletý obor tanec 1 ţák Soukr. S umělecká škola AVE OV průmyslový design 8.ročník: 2 ţáci výuční obory 7. ročník: 1 ţákyně výuční obor 9 ţáků šestileté gymnázium Ţáci v 9. ročníku byli bez větších problémů přijati na školy, které si vybrali v 1.kole (pouze 3 ţáci v prvním kole neuspěli). Současný způsob přijímání ţáků na střední školy vede k tomu, ţe ţáci jiţ na počátku školního roku jsou informování náboráři středních škol, ţe s velkou pravděpodobností budou přijati, proto v průběhu školního roku klesá u nich pracovní morálka a zájem o výuku a výsledky vzdělávání. Sniţující se poţadavky středních škol při

9 9 přijímání ţáků do některých oborů pak vedou k jejich neúspěšnosti na daném oboru na střední škole. Ţáci 3.,5.,7.,a 9.ročníku byli v průběhu školního roku testováni z ČJ, M, AJ a obecných studijních předpokladů. Z výsledku vyplývá, ţe v rámci celé ČR dosahují ţáci průměrných výsledků. Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství je zabezpečována výchovným poradcem a školním metodikem prevence v součinnosti se všemi pracovníky školy. Je realizována na základě plánu práce výchovného poradce a minimálního preventivního programu. Výchovnou práci narušil nástup výchovné poradkyně po mateřské dovolené a její následný odchod na konci školního roku na novou mateřskou dovolenou. Práci výchovné poradkyně tak zastupovala zástupkyně ředitele, která má za své pedagogické praxe bohaté zkušenosti s touto činností a také vystudované 2-leté studium pro výchovné poradce. Tématicky jsme se zaměřili na informování o zneuţívání návykových látek, o nikotinismu, alkoholismu, gemblerství, týrání, působení sekt a o projevech šikany. Tato problematika byla probírána s ţáky na třídnických hodinách, které byly předem pečlivě připraveny, probírala se témata z osobnostní a sociální výchovy přiměřená věku ţáků. V rámci informační a osvětové aktivity jsme zabezpečili odbornou literaturu, ve spolupráci s MěP Třinec jsme organizovali přednášky a besedy na aktuální témata doby, zřídili nástěnku na pavilonu školy, informovali rodiče na třídních schůzkách. Volnočasové aktivity v prostorách školy jsme zaměřili na činnost v krouţcích, moţnost hraní stolního tenisu o volných hodinách, o velkých přestávkách a před vyučováním a návštěvu v tělocvičně o velké přestávce za přítomnosti dozoru z řad učitelů tělesné výchovy a v případě pěkného počasí také v atriu školy. Bude nutné tento prostor ve spolupráci se zřizovatelem upravit, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Výsledky těchto činností na škole lze hodnotit velmi kladně. Nebyly zaznamenány váţnější výchovné problémy. Výborně se osvědčila i činnost školního parlamentu, který pomáhal řešit konflikty mezi ţáky různých věkových kategorií. V daleko větší míře se organizovala i vzájemná setkání školních parlamentů z jiných škol v Třinci. Proběhla společná setkání školních parlamentů v DDM i na středisku v Nýdku Hluchové. Za velmi pozitivní je potřebné v této oblasti zdůraznit práci asistentů pedagoga. Z finančních důvodů jsme museli ukončit činnost jedné asistentky v prosinci 2010, protoţe jsme byli nuceni dofinancovávat obě asistentky z rozpočtu školy na pedagogické zaměstnance, coţ bylo v dalším období neúnosné. Jejich přítomnost ve třídách se výrazně projevila na zkvalitnění chování ţáků mezi sebou a v konečném důsledku i na prospěchu daných ţáků a celých školních kolektivů. Pochvaly: a) pochvala TU 348 zpravidla za práci v třídní samosprávě, reprezentaci školy, výborné studijní výsledky b) pochvala ŘŠ 27 za výborné studijní výsledky, za výbornou reprezentaci školy v soutěţích, práci ve školním parlamentu Na konci školního roku jsme ocenili ţáky 5. a 9. tříd za kvalitní práci, dlouhodobé kvalitní výsledky a reprezentaci školy věcným darem (kniha) a pochvalným listem.

10 10 V průběhu školního roku jsme ţáky úspěšné v soutěţích odměňovali drobnými věcnými dárky nebo sladkostmi. Napomenutí a důtky: a) napomenutí TU 118 za drobné kázeňské problémy, špatnou přípravu do vyučování a zapomínání b) důtka TU 58 za opakované drobné kázeňské problémy c) důtka ŘŠ 36 za váţnější kázeňské problémy a soustavné drobné kázeňské problémy a záškoláctví Sníţené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech ţáků školy 2- uspokojivé 1 0,3 3- neuspokojivé 2 0,6 Neomluvené hodiny za školní rok 2009/2010 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 66 0,33 2. pololetí 258 1,24 za školní rok 324 0,83 Proti školnímu roku 2009/2010 se neomluvená absence zvýšila. Na této absenci se podíleli dva sourozenci z problematické rodiny, kde komunikace s matkou byla špatná a probíhala hlavně přes sociální odbor města. Oba ţáci ukončili základní vzdělání na naší škole a nastoupili na střední školy. Počet sníţených stupňů z chování se sníţil. Je to výsledek důsledné práce třídních učitelů, práce výchovného poradce a školního metodika prevence, ale také zvýšení nároků na chování ţáků školy a důsledná kontrola dodrţování školního řádu. Daleko přísněji jsme také posuzovali omlouvání absence ţáků rodiči. Údaje o integrovaných žácích Ţáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2010/2011 Druh postiţení Ročník Počet ţáků sluchové 0 zrakové 0 s vývojovými poruchami chování 4.,5. 2 tělesné-zdravotně znevýhodnění 7. 2 kombinované 0 s vývojovými poruchami učení 3,,5.,6.,7. 6 zdr.postiţení - autismus 7. 1 Se ţáky s vývojovými poruchami učení byla prováděna pravidelná reedukace v odpoledních hodinách zkušenými a vyškolenými pedagogy. Na škole působil asistent pedagoga u autistického ţáka 7.ročníku. Byly odeslány ţádosti o odborná vyšetření v PPP a SPC, probíhala péče o integrované ţáky, 10-ti ţákům jsme umoţnili vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů. V průběhu školního roku byly ve spolupráci s třídními učiteli a školním metodikem prevence řešeny negativní jevy, kázeňské problémy ţáků a jejich nevhodné chování. O řešení

11 11 kázeňských přestupků se starali i členové Školního parlamentu. V tomto školním roce probíhaly na 2.stupni pravidelné třídnické hodiny kaţdý druhý týden v úterý, byly zaměřeny na třídnické práce, práci s třídním kolektivem a zejména na OSV osobnostní a sociální výchovu. Konzultací výchovného poradce vyuţilo kromě ţáků také 34 rodičů, projednával se zejména výběr střední školy. Osmá třída se zúčastnila na podzim výchovně-vzdělávacího programu Láska ano, děti ještě ne a v červnu programu Anorexie. Pravidelně se ţáci naší školy zúčastňují dalších akcí: pro 8.ročník exkurze v TŢ, pro ţáky 8. a 9.ročníku návštěva SŠ Třinec-Kanada, v průběhu podzimu také navštívili TŢ, a.s. strojírenská výroba. V březnu pak osmý ročník navštívil Úřad práce v Třinci. V průběhu školního roku probíhalo vzdělávání na seminářích pořádaných PPP F-M, probíhala spolupráce s PPP v Třinci a ve Frýdku-Místku, dále pak s SPC ve Frýdku-Místku a v Ostravě. F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program ve školním roce byl zaměřen především na tyto oblasti: prevence šikanování a odstraňování patologických vztahů ve třídách, prevence vandalismu a prevence drobné kriminality. Oblast prevence šikanování a odstraňování patologických vztahů. Spolu s vedením školy, třídním učitelem a asistentem pedagoga byla řešena kyberšikana (7. třída). Problém byl řešen i s rodiči. Bohuţel neinformovanost jednoho rodiče agresora, jeho neschopnost přijmout kritiku dítěte a přiznat problém kyberšikany vedly k nejednoznačnému vyřešení situace v tomto případě. Metodik jinak nebyl nucen zasahovat a řešit šikanování ve třídách. Toto je zásluha práce třídních učitelů, práce školního parlamentu (funkce schránek důvěry). Velkou měrou se rovněţ na zlepšování klimatu a vztahů ve třídách podílí zařazení témat OSV do výuky na I. stupni (ve 4. třídách jako samostatný předmět) a do náplně třídnických hodin na II. stupni. Oblast prevence vandalismu a prevence drobné kriminality. Nevyskytly se vandalismus, krádeţe ani jiná kriminalita, nebylo nutné přizvat k jednání Policii ČR. Ostatní oblasti. Přímé záškoláctví je minimální, týkalo se 3 ţáků (projednáno se zákonnými zástupci i třídními učiteli). Neomluvená absence je řešena třídními učiteli podle pravidel školního řádu (psaní omluvenek v řádném termínu) naší školy. Nedaří se však, aby všichni třídní učitelé postupovali stejně důsledně při dodrţování termínů přijímání omluvenek. Ţáci 7. tříd se zúčastnili adaptačního pobytu ve středisku Nýdek - Hluchová. Na pobyt byly školním metodikem přizvány psycholoţky z Renarkonu z Ostravy. Policie ČR nabídla a uspořádala besedy se ţáky tříd (prevence kriminality, sebeobrany, právní důsledky nesprávného chování). Ţáci 6. tříd se zúčastnili filmových projekcí a besed v rámci celostátního festivalu dokumentárních i hraných filmů Jeden svět sekce Jeden svět na školách. Ţáci 8. tříd se zúčastnili přednášek pořádaných Poradnou pro ţeny a dívky v Třinci o poruchách příjmu potravy. Ţáci I. i II. stupně jsou rovněţ častými návštěvníky Bunkru a Bunkříku (Občanské sdruţení, nízkoprahové zařízení), kde se účastní proţitkových i sportovních programů, volnočasových aktivit. Školní metodik prevence se zúčastnil schůzky s novým OMP (okr. met. prevence), setkání se zástupci Rady města Třince. Na internetu i v časopisech (UN, Moderní vyučování) sledoval novinky týkající se problémů řešení sociálně patologických jevů.

12 12 Během školního roku 2010/2011 nedošlo k váţnějším projevům SPJ (sociálně patologické jevy) na naší škole. Daří se udrţovat neomluvenou absenci i záškoláctví na minimu, nedochází k působení dealerů, patologických part, nedochází ke zneuţívání nikotinu, alkoholu, drog v prostorách školy. G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP) a ostatních pracovníků školy ve školním roce 2010/2011. Druh semináře kurzu Počet zúčastněných Náklady v Kč Celkem ZŠ i MŠ ,- Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci se zúčastnili různých školení. Z finančních důvodů školy jsme vyhledávali bezplatná školení konaná v rámci grantů z prostředků ESF a hlavně školení k vytvoření šablon v rámci projektu EU peníze do škol a také jak tvořit digitální učební materiály, které tvoří podstatnou část naší ţádosti. Přehled DVPP ve školním roce 2010/11 KVIC ICT IAT VP+MP Sborovna Σ ZŠ počet akcí počet osob ŠD počet akcí počet osob MŠ počet akcí počet osob Σ počet akcí Σ počet osob Téměř celý pedagogický sbor se zúčastnil dvoudenních školení v rámci projektu Super Team, školení Budování týmu a školení Prevence stresu a vyhoření, které organizoval Institut EuroSchola. Ředitel školy kromě toho absolvoval školení k tvorbě ţádosti EU peníze školám a školení o moţnostech zapojení školy do dalších projektů v rámci ESF. Pravidelných akcí se zúčastňovala vedoucí školní jídelny k problematice hygieny a nových stravovacích předpisů.

13 13 H. Výchovně-vzdělávací aktivity soutěže a přehlídky Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2010/2011 Počty účastníků Název soutěţe, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Orion Cup 5.místo Dějepisná místo olympiáda Zelené podnikání postup 3.a 5.místo McDonald s Cup 24 1.a 4.místo účast Orientační běh 15 2x1.místo 1x2.místo Biologická olymp ,20.místo 1-účast Vybíjená dívky 11 6.místo Přespolní běh x3.místo Street hokej 19 postup postup účast Mladý cyklista 6,11, 12.místo Šplh-4.a5.třída 12 5.a 6..místo Olympiáda v ČJ 8 účast Kromě těchto akcí, na kterých jsme dosáhli úspěchů na okresní a vyšší úrovni, se ţáci za doprovodu vyučujících zúčastnili těchto sportovních aktivit: -přespolní běh I.stupeň 1x1.místo a 1x2.místo - přespolní běh II.stupeň- 1x2.místo a 1x3.místo - Běh Kanadou 2x5.místo - halová kopaná 1x3.místo a 1x5.místo - Beskydský azimut I.stupeň 1x1.místo - házená O Beskydský putovní pohár 1x2.místo a 1x 6.místo - florbal chlapci 4.a 5.třída -5.místo v okrskové kolo - Orion Cup 1x1.místo a 1x5.místo - přehazovaná -3.místo Jiné soutěţe: - pěvecká soutěţ Klíček obvodní kolo 3.místo - městské kolo recitační soutěţe 1.místo a 3.místo - Matematický klokan, Pythagoriáda, Matematika hrou - Korespondenční soutěţ České pošty - Anglická soutěţ-reálie VB a USA okresní kolo - 7.místo Součástí kulturní stránky výchovy byly návštěvy divadelních představení, výstav, filmových představení, muzeí a besed v knihovnách, návštěvy planetária v Ostravě, projektové dny s návštěvou archeoparku v Chotěbuzi a památníku v Osvětimi a také příprava programu k vítání občánků na MěÚ proběhl projektový den pro II.stupeň. Jednotlivé ročníky navštívily Planetárium v Ostravě, Archeopark v Chotěbuzi, dva ročníky ve škole pracovaly na tématech Do světa mediálních zpráv a Evropská unie jsme připravili projekt pro celou školu Napříč školou škola organizovala LVK pro 20 ţáků 7.ročníku.

14 proběhl na druhém stupni projektový den po jednotlivých ročnících s názvy Voda a ţivot, Evropa a svět, návštěva Úřadu práce v Třinci, návštěva sběrného dvora NEHLSEN a elektrárny Dětmarovice se pro velký zájem uskutečnil další projektový den Napříč školou s názvem Ekosystémy na naší planetě. Připravili jsme pro rodiče a veřejnost Dny otevřených dveří V rámci těchto dnů mohli rodiče navštívit vyučovací hodiny a prohlédnout si školu. Vyučující se ţáky připravili na Vánoční jarmark v tělocvičně školy, kde kromě prodeje ţákovských výrobků proběhl i kulturní program měli k tomu vánoční dílny, kde s vyučujícími připravovali výrobky. Část výtěţku pouţili ţáci na základě hlasování přes školní parlament na adopci na dálku dítěte z Guineje, část prostředků na nákup stolních her pro jednotlivé ročníky. V rámci ekologických aktivit se uskutečňuje projekt Lesní pedagogika, terénní programy na naučných stezkách proběhla ekologická soutěţ školních parlamentů v DDM Třinec a se zástupci školního parlamentu spolu s ostatními parlamenty třineckých škol zúčastnili výjezdního zasedání na Hukvaldech. Pro zpestření volného času byl zorganizován karneval pro ţáky I. stupně ve dnech , pro II.stupeň Pyţamový večírek v jídelně školy. Ve spolupráci s Unií rodičů ČR při 5. ZŠ, Koperníkova 696, Třinec jsme připravili školní ples pod názvem Večírek za školou, Dětské radovánky dne Dále jsme zorganizovali Den cyklistiky pro ţáky školy i děti z MŠ s ukázkami činnosti hasičského záchranného sboru a MěP Třinec a Sportovní den v netradičních disciplínách O jarních prázdninách se uskutečnily za pomoci vychovatelek školní druţiny dva pobytové tábory na horách hlavně pro děti ze školní druţiny a ţáky I. stupně. Akce proběhly na Kozinci a ve středisku Nýdek Hluchová. Kaţdoročně se setkávají s velkým ohlasem, škola pomáhá rodičům řešit problém dohlíţením dětí. V září se uskutečnil adaptační kurz pro ţáky 7.ročníku ve středisku Nýdek Hluchová, důvodem bylo spojení 6. tříd do jedné 7.třídy. Pravidelně spolupracujeme s odborem školství MěÚ Třinec, Úřadem práce, PPP, PČR a dalšími organizacemi. I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a KÚ Ve školním roce neproběhla ţádná inspekce organizovaná ČŠI. ČŠI v rámci své inspekční činnosti provedla analýzu a hodnocení školního vzdělávacího programu naší mateřské školy. ŠVP MŠ, Třinec, Koperníkova 68 s názvem Do světa s pohádkou, který je platný od 1.září Byl hodnocen velmi kladně. Ve zprávě dne se uvádí, ţe je zpracován příkladně, podává jasný a ucelený obraz o mateřské škole a předškolním vzdělávání. Dne proběhla kontrola KHS MsK ve školní jídelně naší školy. Byly zjištěny drobné nedostatky ve sklepních prostorách školní jídelny. Některé jsme odstranili ve stanovené lhůtě, ostatní lze odstranit aţ generální rekonstrukcí celých prostor včetně rozvodů. Dne proběhla na naší škole kontrola KHS MsK a souvisela s dodáním oznámení kategorizací prací na jednotlivých provozech školy. Bylo zjištěno, ţe zařazení do jednotlivých kategorií zaměstnanců je v pořádku. Také bylo konstatováno, ţe poskytování osobních ochranných pomůcek, pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků je v souladu se zákonem a vnitřní směrnicí školy. Bezpečnostní školení zabezpečuje renomovaná odborná firma a je správně uzavřena Smlouva o zabezpečení závodní preventivní péče.

15 15 J. Hospodaření školy za rok 2010 Příjmy Hlavní činnost Vedlejší činnost dotace KÚ ,- příspěvek zřizovatele na investice příspěvek zřizovatele na provoz ,- jiné( dary, dotace, cizí zdroje) ,- ostatní příjmy ,- celkem , ,- Výdaje Hlavní činnost Vedlejší činnost mzdové + sociální ,- energie , ,- opravy a údrţba ,- investice 0,- ostatní sluţby ,- spotřeba materiálu a poř.majetku ,- odpisy ,- celkem , ,- Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu bylo bez problémů, jako kaţdoročně je nejvyšší čerpání ve 4.čtvrtletí, kdy se vyjasní všechny finanční otázky. Finanční prostředky jsme vyčerpali úplně a nevraceli do státního rozpočtu ţádnou částku, stejně tak i prostředky účelově vázané byly plně vyčerpány. Čerpání finančních prostředků od zřizovatele bylo v průběhu roku bez problémů. Vyjasněná situace s odloučeným pracovištěm polské školy a hlavně přechod ZUŠ na 3.pavilon výrazně pomohly stabilizovat chod školy. Odchodem ZUŠ z prostor školní druţiny a dobudování 4.oddělení ŠD má velmi pozitivní dopad na fungování výchovné činnosti v odpoledních hodinách. Novou situaci kladně hodnotí nejen zaměstnanci, ale i rodiče. Dořešení umístění ZUŠ umoţnilo celkové zasíťování všech oddělení školní druţiny a školní jídelny a jejich napojení na centrální server školy. Mohli jsme také dovybavit kabinety učitelů odpovídající technikou pro komunikaci uvnitř školy i vně školy, hlavně s rodiči. Dobudovali jsme na pavilonu další učebnu s interaktivní tabulí pro zatraktivnění výuky. Dlouho očekávaná rekonstrukce tělocvičny opět neproběhla. V dubnu 2010 proběhla na škole kontrola ČŠI a SIBP, která se zaměřila na závady v tělocvičně, které jiţ předtím avizovala KHS. Po poradě se zřizovatelem jsme provedli o hlavních prázdninách 2010 poţadované opravy ovládacího ventilu přívodu vody a celkovou opravu sociálních zařízení a šaten v tělocvičně, podlahy a větrání. Připravili jsme studii stavu střech v nerekonstruovaných částech školy. Protoţe do některých částí pravidelně zatéká, budou ty nejnutnější opravy provedeny do července Také jsme připravili studii na opravu hromosvodů. Z provozních prostředků jsme zabezpečili opravu sociálního zařízení pro školní jídelnu, vstup u ŠJ a učitelský vstup do školy, vyměnili jsme nevyhovující dveře v MŠ. Hospodářský výsledek Hlavní činnost Vedlejší činnost Hospodářský výsledek , ,-

16 16 Příspěvek na provoz za rok 2010 byl zřizovatelem stanoven ve výši ,-Kč. Hospodářský výsledek celkové byl ,-Kč, z hlavní činnosti byl ,-Kč a z vedlejší činnosti je ,- Kč. V doplňkové činnosti jsme měli stabilní dlouhodobé nájmy (zubařka, autoškola, prodejna bylin) a přibyla ZUŠ. Kromě toho jsme měli pronájmy tělocvičny. Přehled finančních fondů k Fond odměn ,- Fond kulturních a sociálních potřeb ,- Fond investic ,- Fond rezervní zřizovatel i dary ,- Škola hospodařila v minulém období dobře. Rezervní fond bude v roce 2011 pouţit na pokrytí případné ztráty hospodářského výsledku. Investiční fond nebyl pouţitý v roce Financování celkového zasíťování školní druţiny a školní jídelny proběhlo v březnu Fond odměn nebyl čerpán. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán dle kolektivní smlouvy a pravidel pro čerpání. Podstatná část fondu byla pouţita na dofinancování stravného pro zaměstnance školy. Finanční prostředky od zřizovatele byly v roce 2010 nedostačující. Náklady v roce 2010 byly překročeny o částku ,- Kč. Překročení částky bylo pokryto z ostatních zdrojů ve výši ,- Kč a ze školného ŠD ve výši 3 974,- Kč a jejich vyrovnaný výsledek byl částečně pokrytý rezervním fondem a doplňkovou činností. K. Přehled dotačních programů Ve školním roce škola nečerpala ţádné finanční prostředky z dotačních programů. L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Viz. předchozí body M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škole byla schválena dotace ve výši ,-Kč pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. První zálohu ve výši ,- Kč jsme obdrţeli dne Škola se také zúčastnila projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků česko slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj.

17 17 N. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Vedení školy dobře spolupracuje s odborovou organizací, která působí na škole, řeší zásadní věci i vyskytující se problémy. Podílí se společně na vytvoření kolektivní smlouvy, ale hlavně na stanovení zásad pro čerpání FKSP. Ředitel školy je pravidelně zván na výborové schůze odborové organizace 1x za měsíc a dle stanovené legislativy projednává jednotlivé dokumenty. Výborná je spolupráce s Unií rodičů ČR při 5. ZŠ, Koperníkova 696. Společně organizujeme ples i školní radovánky. Zájem o práci v Unii má ovšem stále méně aktivních rodičů z důvodu pracovního zaneprázdnění. Unie nám vypomáhá i podporou mimoškolní činnosti, činnosti školní druţiny, podporovou sportovních a kulturně - výchovných činností. Zakoupila rádia s CD přehrávačem pro výuku jazyků a digitální kameru pro mediální výchovu. Pravidelně spolupracujeme s odborem školství MěÚ Třinec, Úřadem práce, PPP, PČR, MěP Třinec při ochraně areálu školy a hlavně sportoviště. Nedaří se nám získávat finanční prostředky od sponzorů, jistě i kvůli ekonomické situaci firem. O. Závěr výroční zprávy Školní rok hodnotíme kladně. Pedagogická práce byla v souladu s platnými přepisy. Celý školní rok se nesl ve znamení rozvíjení nového školního vzdělávacího programu EZOP, dle kterého jsme vyučovali v a ročníku. Kladně byly vítány ţáky i rodiči projektové dny, které výrazně zpestřily výuku ţáků školy. Důsledná činnost všech pracovníků školy se projevila ve zlepšené kázni ţáků, neřešili jsme ţádné větší kázeňské problémy. Poskytli jsme ţákům dobré zázemí pro kvalitní výuku nákupem dalších pomůcek, vytvořili jsme prostor pro mimoškolní činnost krouţků v odpoledních hodinách a moţnost v průběhu odpoledne i o víkendech sportovat v areálu školy. Dobrá je i komunikace mezi školu a rodičovskou veřejností, i kdyţ zájem veřejnosti o dění ve škole trvale opadá. U příleţitosti zápisů dětí do 1. tříd jsme zorganizovali v listopadu 2010 Dny otevřených dveří a pro rodiče a přátele školy v prosinci Vánoční jarmark, kde děti nabízely své výrobky. V průběhu školního roku jsme v pedagogickém sboru pracovali na co moţno nejefektivnějším vyuţití finančních prostředků z projektu EU peníze školám. Rozhodli jsme se vypracovávat digitální učební materiály-dum a při tvorbě šablon vyuţít dotace na vybudování další moderní počítačové učebny na 4.pavilonu. S tím souviselo přestěhování školních dílen v průběhu školního roku na klubovnu, kde jsme učebnu i kabinet zmodernizovali. Abychom zabezpečili moderní výuku, vyuţíváme učebny s interaktivními tabulemi na jednotlivých pavilonech jako samostatné učebny a ne kmenové učebny nějaké třídy. Omezili jsme stěhování takových tříd. Protoţe od školního roku 2011/2012 přibyla další třída, zmodernizovali jsme o prázdninách další prostory na klubovně a vybudovali moderní třídu pro stávající III.A. Tím jsme vyřešili pobyt v kmenových učebnách. Aby děti nemusely na klubovnu chodit přes venkovní prostory, udělali jsme po poradě se statikem nový průchod na klubovnu z prostor před vstupem do tělocvičny. Multifunkční učebna na klubovně neplnila svou funkci bez interaktivní tabule, tak jsme ji zrušili a školní knihovnu přemístili na 4.pavilon.

18 18 Upravili jsme esteticky vchod do školy pro rodiče i ţáky. Absence vytápění však přináší v zimních měsících problémy s údrţbou. Doplnili jsme 4. oddělení školní druţiny o nábytek, vybudovali nové sociální zařízení na jednom oddělení v MŠ a další vstupní dveře na 2.oddělení MŠ. Realizace rekonstrukce tělocvičny a klubovny je odloţena na příští období. Tělocvična je ve špatném stavu a odkládat rekonstrukci v horizontu dalších let jiţ nebude moţné. Přistoupili jsme k dalším opravám na tělocvičně dle našich finančních moţností. Situaci komplikuje fakt, ţe neexistuje stará dokumentace tělocvičny. V novém školním roce se chceme zaměřit na zvýšení estetiky vnitřního i venkovního prostředí školy. Daleko více chceme vyuţívat počítačovou učebnu na výuku nejenom informatiky, ale i ostatních předmětů, učebny s interaktivními tabulemi a také dobudovat novou počítačovou učebnu. Škola je připravena náročné úkoly nadcházejícího období velmi dobře splnit. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Výroční zpráva byla rovněţ projednána na schůzce Školské rady dne

19 19 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy, školní rok Charakteristika mateřské školy Název mateřské školy: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Zřizovatel mateřské školy, adresa zřizovatele: Město Třinec právní forma: obec, IČO: Jablunkovská Třinec Jméno ředitele školy: RNDr. Juraj Hudcovský Jméno statutárního zástupce ředitele školy: Mgr. Daniela Sliwková Kontakt na mateřskou školu: Tel Poslední aktualizace v rejstříku škol: Součásti mateřské školy podle rozhodnutí o zařazení a jejich kapacity: Školní jídelna: kapacita 120 jídel Kapacita mateřské školy: 100 dětí Speciální a specializované třídy ve školním roce 2010/2011: ţádné Provozní doba mateřské školy: hod. Školní rok celkový počet počet tříd celkový počet celkový počet dětí 2008/2009 dětí v MŠ dětí na třídu na 1 prac. úvazek uč. a b a b a b a b třídy normální ,5 3, ,8 14,2 13,8 třídy speciální a specializované Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2010/2011: 4 Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2011/2012: 7

20 20 Výsledky výchovně vzdělávací činnosti Naše mateřská škola nemá specifické zaměření. Pracujeme podle nového ŠVP,, Do světa s pohádkou. Našim mottem je: Nemůţeme všechny děti naučit všemu, můţeme však všechny děti učinit šťastné. Při jeho tvorbě jsme ho stavěli tak, aby dával dítěti moţnost získávat potřebné dovednosti, ţádoucí poznatky, přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení, dává moţnost mnohostranné nabídky činností. Doplňujícími programy jsou zdravotně preventivní, tradiční školní slavnosti a setkání, programy s rodiči, návštěvy divadelních představení, krouţky, logopedická prevence. Ve vzdělávací práci čerpáme z modelového projektu,, Zdravá mateřská škola,,, Začít spolu,,,třída plná pohody. Jako v minulém školním roce probíhal v MŠ krouţek s výukou anglického jazyka, který vedla p. učitelka ze ZŠ. Do počítačové učebny ZŠ chodily děti na krouţek práce s PC, kde pod vedením učitele ZŠ děti plnily úkoly programu pro MŠ. Tyto dva krouţky byly pro nejstarší děti. Po celý rok jednou týdně probíhal v MŠ krouţek,, Křesťanská půlhodinka a taneční krouţek, ve kterém se pod odborným vedením tanečního trenéra seznamovaly s tan. kroky společenského tance. V rámci ozdravného programu se děti zúčastnily plaveckého výcviku a lyţařského kurzu. Pro rodiče a zlepšení spolupráce s nimi proběhly výtvarné a pracovní dílny podzimní Dráčkoviny, Vánoční zdobení perníčků, dílny s besídkou ke Dni matek, Pasování na školáka, školní výlet s rodiči (2. oddělení). Jednou v měsíci mohly děti vidět divadelní představení v mateřské škole nebo v KD Trisia, filmové představení v kině. Také v tomto školním roce jsme spolupracovali se ZŠ. Děti mateřské školy navštívily 1. třídy a mohly vidět, jak vypadá vyučovací hodina. Byli jsme se dětmi podívat na vánoční besídku v ZŠ, školáci zase navštívili nás a prohlédli si vystavené draky z Dráčkovin. Ţáci 9. tříd se ochotně proměnili v čerty a Mikuláše a navštívily děti MŠ, které jim zazpívaly nebo přednesly básničku. Na vánoční besídce se postarali o reprodukovanou hudbu, o dovoz a stavbu pódia. Naše nejstarší děti vystupovaly se svým programem na školních radovánkách. Zúčastnily se cyklistického dne pořádaného školou. Akce mateřské školy Září :,, Hledání pokladu Sněhurky ( lesopark ) Říjen:,, Dráčkoviny dílny s rodiči Listopad: Výstava Vv prací v hale MŠ, návštěva ZŠ 1. třídy, Den otevřených dveří v ZŠ pečení vánočních perníčků, zdobení ve spolupráci s rodiči, Trisia div. představení Prosinec: Vánoční besídka, návštěva divadla, posezení s ochutnávkou cukroví, návštěva vánočního jarmarku města Leden : Karneval dětí s programem,, Kaňka,,, Po stopách zvířátek v zimě Březen : Pěvecká soutěţ v DDM, získání 1. místa v této soutěţi Duben : Výroba velikonočních ozdob pro výzdobu MŠ, účast na akci města,, Den Země Květen : Příprava tabla předškoláků,pečení zákusků pro maminky, pracovní dílny s maminkami a besídka ke Dni matek, školní výlet Dinopark Ostrava, Řeka Červen : K MDD společná oslava v hale MŠ (soutěţe),závody na kolech a koloběţkách, pořádané školou, rozloučení s předškoláky Pasování na školáka

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO 00 58 23 37 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Ţidlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více