Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ"

Transkript

1 Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

2 Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace fndů EU vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst 1. Identifikace výzvy Čísl výzvy: C1 Název výzvy: Výzva pr předkládání grantvých prjektů v rámci blasti pdpry 3.1 Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci Čísl glbálníh grantu: CZ.1.04/ Název glbálníh grantu: Pdpra sciální integrace a sciálních služeb Celkvá částka pr tut výzvu: ,- Kč 2. Identifikace prgramu a blasti pdpry Operační prgram: Lidské zdrje a zaměstnanst Priritní sa: 3 Sciální integrace a rvné příležitsti Oblast pdpry: 3.1 Pdpra sciální integrace a sciálních služeb Cíl pdpry: Sciální začleňvání sciálně vylučených sb a sb hržených sciálním vylučením, včetně dstraňvání bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestu zajištění a zvyšvání dstupnsti, kvality a kntrly služeb. Cílem výzvy je pdpra sciálních služeb kmunitníh typu, které vznikly jak výsledek prcesu transfrmace pbytvých služeb sciální péče 1. Cílem je pdpřit aktivizaci klientů zařízení a takvu práci, která pdpruje samstatnst klientů v rámci jejich mžnstí a rzvíjí jejich schpnsti a dvednsti. Pr účely tét výzvy se za ústavní pvažují tyt registrvané sciální služby: dmvy pr sby se zdravtním pstižením, dmvy se zvláštním režimem, týdenní stacináře, chráněné bydlení a které sučasně splňují alespň jednu z následujících pdmínek: v jedné budvě/bjektu (případně areálu neb v místě blízkém) je kapacita lůžek (uživatelů) rvna neb je vyšší než hdnta 19 (tj. v jednm místě pskytvání), 1 Transfrmací se rzumí suhrn prcesů změny řízení, financvání, vzdělávání, místa a frmy pskytvání sciálních služeb v rámci deinstitucinalizace. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 2 z 17

3 kapacita je nižší než pdle pdmínky první, ale služba je pskytvána v budvě/bjektu (případně areálu neb v místě blízkém) s další pbytvu neb ambulantní sciální službu a splečná kapacita v budvě/areálu (neb v místě blízkém) přesahuje 19 lůžek. 3. Ppis výzvy Pdprvané aktivity, typy činnstí: Pdpra vybraných sciálních služeb pskytvaných na základě právnění k pskytvání sciálních služeb, které vzniká rzhdnutím registraci v suladu se záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn sciálních službách). Pdprvány budu následující sciální služby: Chráněné bydlení Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy se zvláštním režimem Týdenní stacináře Odlehčvací služba Pdpra samstatnéh bydlení Osbní asistence Pečvatelská služba Denní stacináře Sciálně terapeutické dílny Sciální rehabilitace Sciálně aktivizační služby pr seniry a sby se zdravtním pstižením Služby následné péče Výše uvedené sc. služby mhu být dplněny fakultativními činnstmi umžňujícími vstup na trh práce (např. vzdělávání cílvé skupiny, pradenství v blasti trhu práce, nácvik sciálních a pracvních dvednstí). Aktivity pdpřené v rámci tét výzvy musí vždy splňvat alespň jednu z následujících pdmínek: a) aktivity umžní návrat pdpřené sby na trh práce; b) aktivity umžní pdpřené sbě přístup ke službám, které umžňují návrat na trh práce; c) aktivity umžní prstřednictvím pskytnuté služby návrat na trh práce dalším cílvým skupinám; Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 3 z 17

4 d) aktivity umžňující cílvým skupinám udržení se na trhu práce; Pdmínky pskytnutí pdpry: (žadatel musí splnit všechny níže uvedené pdmínky) Pdprvány budu puze sc. služby kmunitníh typu vzniklé p transfrmaci pbytvých služeb sc. péče - dmvů pr sby se zdravtním pstižením, dmvů se zvláštním režimem, chráněnéh bydlení a týdenníh stacináře ústavníh charakteru. Pdprvány budu puze výše uvedené sciální služby kmunitníh typu, které vzniknu, případně změní míst pskytvání sciální služby jak výsledek prcesu transfrmace pbytvých služeb sciální péče. Bude dlžen vyjádřením zřizvatele půvdníh transfrmvanéh zařízení jak přílha žádsti. Pdpřit je mžné puze služby, které zahájily neb zahájí svji činnst až p (rzhdující je datum zahájení činnsti služby, nikliv datum registrace sc. služby). Kladné vyjádření příslušnéh krajskéh úřadu k tmu, že realizvané sciální služby v rámci prjektu jsu v suladu se střednědbým plánem rzvje sciálních služeb a že žadatelvy aktivity v rámci prjektu nebudu pdpřeny z individuálníh prjektu kraje přílha č. 1 výzvy (v případě negativníh vyjádření bude žádst v průběhu hdncení vyřazena). Při realizaci činnstí v rámci prjektu nesmí dcházet k dvjímu financvání výdajů z veřejných zdrjů (např. dtace MPSV, finanční pdpra krajů, bcí, strukturálních fndů apd.). Žadatel musí mít nejpzději před vydáním Rzhdnutí pskytnutí dtace výše uvedenu sc. službu registrvanu pr jednu z níže uvedených cílvých skupin na plánvané míst pskytvání sc. služby. Dlžení kpie registrace sc. služby je nutnu pdmínku pr pdpru prjektu. V případě nedlžení bude žádst finanční pdpru vyřazena. Každý žadatel může pdat puze jednu žádst (na jednu, neb více sc. služeb). Z rzpčtu i z ppisu klíčvých aktivit musí být patrné, které činnsti a náklady se váží ke které sciální službě. V případě nesplnění pdmínky výzvy u jedné sc. služby bude tat sc. služba ze žádsti vyřazena. Pkud nebude mžné jedntlivé náklady a činnsti přiřadit k jedntlivé sc. službě a djde k nesplnění pdmínek výzvy u některé sc. služby, bude žádst vyřazena. Pdmínky, které naplňuje transfrmvaná sc. služba kmunitníh typu pr tut výzvu (žadatel musí splnit všechny níže uvedené pdmínky). Splnění pdmínek a infrmace zařízení a sc. službách dlží žadatel na frmuláři Infrmace transfrmvaných sc. službách v přílze č. 2 výzvy. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 4 z 17

5 Pdmínky kmunitní sciální služby Kmunitní sciální služba se vyznačuje tím, že je pskytvána důsledně individuálně pdle ptřeb, přání a aspirací každéh z uživatelů a každým svým prvkem přispívá ke splečenskému začlenění: pmáhá uživatelům žít v kmunitě běžným způsbem živta. 1. Pdmínky pr pbytvé kmunitní sciální služby 1.1. Vnitřní uspřádání dmácnsti 1.1.a Dmácnst je běžně uspřádaná bytvá jedntka: její uspřádání dpvídá pčtu byvatel a jejich ptřebě sukrmí, bsahuje zejména pkje (lžnice) byvatel, bývací pkj, kuchyň či kuchyňský kut (může být sučástí bývacíh pkje), spjvací chdbu/y, kupelnu a WC. 1.1.b Dmácnst, v níž bydlí lidé s tělesným pstižením, je bezbariérvá a uzpůsbená phybu na vzíku (příp. s jinu pmůcku). 1.1.c V jedné dmácnsti nežijí splečně nezletilí a zletilí byvatelé. 1.1.d V jedné dmácnsti žije nejvýše 6 byvatel. 1.1.e V jednm dmě/bytvé sekci žije nejvýše 18 sb využívajících pbytvu sciální službu; nacházejí se v něm nejvýše 4 dmácnsti spjené s pskytváním sciální služby. 1.1.f Každý byvatel má v dmácnsti samstatný pkj (lžnici); sdílené (nejvýše dvulůžkvé) pkje jsu určené pr partnerské páry a pr sby, které si výslvně přejí bydlet splu v jednm pkji Umístění dmácnstí 1.2.a Dmácnst je umístěna v bytvém neb rdinném dmě, který má charakter běžnéh bydlení; dům se nachází v běžné zástavbě rdinných neb bytvých dmů v bci. 1.2.b Dmácnst není prstrvě prpjená s ambulantní sciální službu neb s denními prgramy zajišťvanými jak sučást pbytvé služby. V důsledku sustředění ambulantní sciální služby a denních prgramů nedchází k nežáducí kumulaci lidí se zdravtním pstižením na jednm místě. 1.2.c Pčet uživatelů všech pbytvých služeb pr lidi se zdravtním pstižením nepřekračuje 8 % ppulace v bci. 1.2.d Dmácnst je umístěna tak, že jsu z ní dstupné další veřejné služby, které uživatelé ptřebují pr svůj živt Umístění zázemí pracvníků služby 1.3.a V dmácnsti, která je spjena s trvalu přítmnstí pracvníků sciální služby, může mít persnál zajištěn pracvní prstr ve splečných prstrách dmácnsti neb v ddělené pracvně. 2 V závislsti na druhu lkality je dmácnst umístěna v dcházkvé vzdálensti d veřejně dstupných služeb (zejm. v běžně velkém městě), neb v blízksti veřejné dpravy zajišťující dstupnst těcht služeb (velká města a menší bce). Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 5 z 17

6 2. Pdmínky pr kmunitní ambulantní sciální služby 2.1. Vnitřní uspřádání 2.1.a Ambulantní službu využívá v jednm bjektu nejvýše 30 uživatelů sučasně. 2.1.b Prstry služby jsu členěny na jedntlivé místnsti tak, aby uživatelé nebyli nuceni trávit veškerý čas splečně ve velké skupině. 2.1.c Jednh prgramu se v jedné místnsti účastní nejvýše 10 uživatelů služby sučasně, v závislsti na charakteru činnsti a veliksti prstru. 2.1.d Prstry služby, kteru využívají lidé s tělesným pstižením, jsu bezbariérvé, včetně úpravy přístupu d bjektu a napjení na klní veřejné cesty a přístupnst dpravy Umístění služby 2.2.a Ambulantní služba není prpjená s pbytvu neb jinu ambulantní sciální službu pr stejnu cílvu skupinu uživatelů. 2.2.b V lkalitě je umístěn nejvýše jeden bjekt ambulantní služby. Pr terénní sc. služby nejsu pdmínky kmunitních služeb stanveny. V rámci aktivit lze hradit puze následující: sbní náklady realizačníh týmu suvisející s pskytváním služeb: prjektvý manažer, finanční manažer, krdinátr, sciální pracvníci (dle 115, dst. 1 zákna sciálních službách) za pdmínek stanvených v 109 a 110, pracvníci v sciálních službách (dle 115, dst. 1 zákna sciálních službách), pedaggičtí pracvníci (dle 115, dst. 1 zákna sciálních službách), další dbrní pracvníci, kteří přím pskytují sciální služby uživatelům (psychlg, psychiatr, aktivizační pracvník), dle 115, dst. 1 zákna sciálních službách, nákup služeb (supervize, vzdělávání cílvé skupiny apd.), zařízení a vybavení suvisející s pskytváním služeb, prvz služby jedná se především přímu práci s klienty, která vede ke zvyšvání kmpetencí pr uplatnění ve splečnsti a na trhu práce; nelze hradit náklady, které pkrývají úhrady d klientů (např. příspěvek na péči, platby za stravu a ubytvání). Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 6 z 17

7 Cílvé skupiny: sby se zdravtním pstižením sby, jejichž zdravtní pstižení představuje určité znevýhdnění ve vztahu k statním členům splečnsti, sby s chrnickým duševním nemcněním. V rámci tét výzvy nebudu pdprvány: vzdělávání pracvníků realizačníh týmu, mzdvé náklady zdravtnických pracvníků pdle 115, dst. 1, písm. c) zákna sciálních službách, cílvá skupina sb senirskéh věku, cílvá skupina dětí d 15 let věku, nelze hradit aktivity suvisející s platbami d klienta za ubytvání a stravu, a také aktivity a náklady, které budu hrazeny z příspěvku na péči - příspěvek na péči v maximální výši, úklid, dvz stravy ddavatelem, dnáškvá služba, dprava cílvé skupiny, nákup materiálu pr práci s cílvu skupinu (např. dřev, ptraviny, šicí ptřeby). Vymezení žadatelů finanční pdpru: kraje a rganizace zřizvané kraji půsbící v sciální blasti, bce a rganizace zřizvané bcemi půsbící v sciální blasti, nestátní neziskvé rganizace půsbící v sciální blasti: bčanská sdružení vyvíjející činnst pdle zákna č. 83/1990 Sb., sdružvání bčanů, ve znění pzdějších předpisů, becně prspěšné splečnsti zřízené pdle zákna č. 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech, ve znění pzdějších předpisů, církevní právnické sby zřízené pdle zákna č. 3/2002 Sb., církvích a nábženských splečnstech, ve znění pzdějších předpisů, pskytvatelé sciálních služeb registrvaní dle zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, ve znění pzdějších předpisů. Žadatelem může být puze subjekt, který bude přím pskytvat sc. služby vzniklé p transfrmaci. Upzrnění: Vzhledem k úpravě legislativy nemůže být ve výzvě č. C1 právněným žadatelem akcivá splečnst s listinnými akciemi na majitele, přestže je pskytvatelem sciálních služeb. Příspěvkvé rganizace státu nejsu právněným žadatelem v rámci tét výzvy. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 7 z 17

8 Žadatel musí být přím zdpvědný za přípravu a řízení prjektu, nesmí půsbit jak prstředník. Partnerství: V rámci tét výzvy jsu přípustné dva typy partnerů při realizaci předlženéh prjektu: Partner s finančním příspěvkem tent typ partnera přijímá prstřednictvím příjemce část finanční pdpry na realizaci věcných prjektvých aktivit. Partnerem s finančním příspěvkem nesmí být bec neb kraj. Partner bez finančníh příspěvku pdílí se na realizaci věcných aktivit prjektu (např. frmu knzultací, dbrné garance apd.) a není mu pskytván žádný finanční příspěvek za účast na realizaci prjektu. Důležité! Partner s finančním příspěvkem i bez finančníh příspěvku musí patřit mezi právněné žadatele v tét výzvě. Rle partnera, včetně jeh pdílu na knkrétních aktivitách prjektu, ppř. části prstředků finanční pdpry, musí být ppsána žadatelem již v Žádsti finanční pdpru z OP LZZ, knkrétně v části Způsb zapjení partnerů d realizace prjektu. V případě, že příjemce dtace předpkládá pukázat část pskytnuté finanční pdpry partnerům, musí být v rámci rzpčtu prjektu jasně vymezeny náklady jedntlivých partnerů na realizaci prjektu. V případě realizace prjektu s partnery je žadatel pvinen zajistit, aby vztahy mezi ním a jeh partnery dpvídaly pdmínkám a principům partnerství uvedeným v Příručce pr žadatele z OP LZZ, dstupné ke stažení na webvých stránkách Žádst nemhu pdávat: Organizace či jiné subjekty, které nejsu uvedeny výše mezi právněnými žadateli. Ptencinální žadatelé a jejich partneři nejsu právněni se zúčastnit výzvy neb získat dtaci pkud: jsu v likvidaci, v úpadku, hrzícím úpadku či je prti nim veden inslvenční řízení ve smyslu zákna č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn), ve znění pzdějších předpisů, byl na jejich majetek prhlášen knkurz, byl ptvrzen nucené vyrvnání, byl zamítnut návrh na prhlášení knkurzu pr nedstatek majetku, je prti němu veden výkn rzhdnutí, je v úpadku neb v likvidaci dle zákna č. 328/1991 Sb., knkursu a vyrvnání a zákna 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn), ve znění pzdějších předpisů, se dpustili jednání závažným způsbem dprujícímu prfesní etice, které může pskytvatel dtace prkázat, Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 8 z 17

9 mají v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky neb má nedplatek na pjistném neb na penále na veřejné zdravtní pjištění neb na sciálním zabezpečení neb příspěvku na státní plitiku zaměstnansti 3, na ně byl vydán inkasní příkaz p předcházejícím rzhdnutí Kmise (ES) prhlašujícím, že pskytnutá pdpra je prtiprávní a neslučitelná se splečným trhem. Jestliže pskytvatel dtace zjistí, že tyt skutečnsti nastaly k datu pdání žádsti, může přidělení dtace danému subjektu zrušit, či zastavit pdpru rzpracvanému prjektu. Omezení výše finanční pdpry na jeden prjekt: Minimální výše pdpry na jeden prjekt: 1 mil. Kč Maximální výše pdpry na jeden prjekt: 10 mil. Kč Uvedené limity pr výši pdpry se týkají puze způsbilých výdajů. Výší pdpry se rzumí částka pskytnutá prjektu z veřejných zdrjů (nikliv celkvé náklady prjektu). Intenzita pdpry: Výše pdpry prjektu OP LZZ může dsáhnut až 100 % způsbilých výdajů prjektu. Způsbilé výdaje prjektu budu hrazeny z 85 % z prstředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prstředků státníh rzpčtu. Pdprvané aktivity nemají charakter veřejné pdpry. Prt musí předkladatel prjektu zajistit, aby plánvaná pdpra aktivit prjektu neuplatňvala znaky veřejné pdpry čl. 87 Smluvy ES. Výdaje na nákup služeb: Výdaje na nákup služeb pdléhají pravidlům OP LZZ, které upravuje Metdický pkyn pr zadávání veřejných zakázek v OP LZZ a Metdika způsbilých výdajů OP LZZ, které jsu dstupné ke stažení na webvých stránkách Výdaje plynucí z uzavřených smluv s ddavateli a z plnění vystavených bjednávek nesmí u prjektů předlžených v rámci tét výzvy na grantvé prjekty převýšit 60% způsbilých přímých výdajů prjektu. Pstup pr výběr ddavatelů a uzavírání smluv s nimi se řídí záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (pkud se na ně tent zákn vztahuje) a pstupem pr výběr ddavatelů, který je blíže ppsán v Metdickém pkynu pr zadávání veřejných zakázek v OP LZZ. 3 Pkud žadatel splňuje pdmínky bezdlužnsti, je právněn účastnit se výzvy. Za splněné pdmínky bezdlužnsti se pvažuje, pkud byl pplatníkvi (plátci) daně pvlen psečkání daně neb placení daně ve splátkách dle 60 zákna č. 337/1992 Sb., správě daní a pplatků, neb placení pjistnéh a penále ve splátkách dle 20a zákna č. 589/1992 Sb., pjistném na sciálním zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 9 z 17

10 Kritéria věcnéh hdncení: Předlžené žádsti budu hdnceny na základě následujících kritérií věcnéh hdncení OP LZZ: A Smysl a cíle prjektu B Cílvá skupina C Žadatel D Prjektvé řízení, udržitelnst a rizikvst prjektu E Rzpčet prjektu A1 Zdůvdnění ptřebnsti prjektu A2 Vazba na cíle výzvy (blasti pdpry OP LZZ) A3 Zhdncení cílů prjektu B1 Jasné vymezení cílvé skupiny B2 Přiměřenst cílvé skupiny B3 Příns prjektu pr cílvu skupinu B4 Způsb zapjení cílvé skupiny C1 Kmpetence žadatele C2 Zkušensti žadatele a členů týmu C3 Partneři D1 Vlba a ppis klíčvých aktivit, harmngram prjektu D2 Předpklady pr udržitelnst prjektu p sknčení financvání OP LZZ D3 Kvalita řízení rizik D4 Rizikvst prjektu E1 Přiměřenst rzpčtu prjektu jeh bsahvé náplni a rzsahu E2 Přehlednst, srzumitelnst a věcná správnst rzpčtu F Výsledky a výstupy F1 Šíře a adekvátnst výběru mnitrvacích indikátrů F2 Reálnst kvantitativních hdnt mnitrvacích indikátrů F3 Přiměřenst výsledků vzhledem k pžadvaným prstředkům G Rzpr s hrizntálními tématy H Závěrečné zhdncení Kritérium Synergie (IPRM) Specifická bnifikace pr prjekty zařazené d IPRM (Integrvané plány rzvje města): V případě, že předlžený prjekt je zárveň zahrnut d IPRM, bude mu přidělena bdvá bnifikace ve výši 10% ze získanéh bdvéh hdncení. Tat bnifikace bude přičtena frmu specifickéh kritéria synergie, které bude uplatňván puze pr prjekty zahrnuté d IPRM Míst realizace prjektu Cílvá skupina v prjektech musí pcházet z jinéh reginu než z hlavníh města Prahy. Reginální prjekty mhu být realizvány na území celé ČR s výjimku hlavníh města Prahy. Činnsti prjektu musí být v rzhdující míře uskutečněny v reginu, pr který byla žádst pdána a který bude mít z realizace prspěch. Případné uskutečnění činnsti 4 Vyplývá z usnesení vlády č. 883 ze dne k hlavním zásadám pr přípravu, schvalvání a hdncení IPRM. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 10 z 17

11 v susedícím reginu musí být řádně zdůvdněn v žádsti a je přípustné puze, pkud je nezbytné pr dsažení cílů prjektu. Výjimka: v důvdněných případech mhu být činnsti prjektu uskutečněny i na území reginu NUTS II hl. m. Praha. Cílvé skupiny účastníci prjektu však musí mít bydliště neb převažující míst výknu práce mim hlavní měst Prahu. Nadreginální prjekty mhu být rganizvány na libvlném důvdnitelném místě v ČR (např. na místě s nejlepší dpravní dstupnstí, na místě se specifickým vybavením apd.), tzn. i na území hlavníh města Prahy. 5. Frma pdpry Pdpra bude pskytvána v rámci OP LZZ frmu nevratné finanční pmci dtace. Na pskytnutí finanční pmci není právní nárk. 6. Dba trvání prjektu Délka trvání prjektu předkládanéh v rámci tét výzvy je maximálně 17 měsíců. Realizace prjektu musí být uknčena nejpzději d Předpkládané datum zahájení realizace prjektu je nejdříve d únra Mnitrvání prjektu a mnitrvací indikátry Na základě stanvených cílů prjektu si žadatel určí hdnty mnitrvacích indikátrů, které chce svým prjektem dsáhnut, a tut hdntu uvede v Žádsti finanční pdpru z OP LZZ. Při mnitrvání realizace prjektu musí příjemce naplňvání těcht ukazatelů průběžně sledvat a vykazvat v mnitrvacích zprávách prjektu (průběžné mnitrvací zprávy, závěrečná mnitrvací zpráva), v případě některých indikátrů i v detailnějším členění (např. pdle phlaví, pdle znevýhdnění apd.). Bližší infrmace jsu uvedeny v Metdice mnitrvacích indikátrů OP LZZ. 8. Přímá pdpra Cestvné, mzdvé příspěvky na náhradu mzdy zaměstnavateli, a stravné cílvé skupiny nebude v rámci tét výzvy hrazen. 9. Způsbilé výdaje prjektu Pdpra pskytnutá prjektům realizvaným v rámci OP LZZ se vztahuje puze na způsbilé výdaje. Bližší infrmace k pravidlům i jedntlivému přehledu způsbilých výdajů (včetně členění pdle jedntlivých kapitl rzpčtu, jejich limitů a nezpůsbilých výdajů) jsu uvedeny v Metdice způsbilých výdajů OP LZZ. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 11 z 17

12 Na prjekty předlžené v rámci tét výzvy se vztahují limity finanční pdpry - viz přílha č. 3 tét výzvy. 10. Nepřímé náklady V rámci rzpčtu prjektu se způsbilé nepřímé náklady vyjadřují v jedntkách prcent vzhledem k celkvým způsbilým přímým výdajům p dečtení výdajů na křížvé financvání. V každé prjektvé žádsti je nutné nepřímé náklady vyčíslit. Pdíly nepřímých nákladů na celkvých přímých způsbilých výdajích bez křížvéh financvání jsu pr tut výzvu následující: Objem přímých výdajů (bez výdajů, které spadají d křížvéh financvání) Prcent nepřímých nákladů d 4 mil. Kč 18 % nad 4 mil. Kč d 6 mil. Kč 16 % nad 6 mil. Kč d 10 mil. Kč 14 % Žádné jiné prcentuální vyjádření nepřímých nákladů není mžné. Nepřímé náklady prjektu jsu náklady, které nejsu neb nemhu být jednznačně spjené s knkrétní aktivitu danéh prjektu. Tyt náklady zahrnují zejména náklady spjené s administrací prjektu (např. cestvné a stravné realizačníh týmu, administrativní asistent). Pdrbnsti k vymezení nepřímých nákladů prjektu jsu uvedeny v Metdice způsbilých výdajů OP LZZ, která je zveřejněna na Křížvé financvání Maximální bjem prstředků, které mhu být v rámci výzvy přiděleny na realizaci prjektů, je ,- Kč. Maximální bjem prstředků, které mhu být v rámci výzvy přiděleny na křížvé financvání, je ,- Kč, tj. 14 % prstředků alkvaných na výzvu. Garantvaný maximální pdíl způsbilých výdajů prjektu, které mhu být hrazeny z křížvéh financvání, představuje 5% způsbilých výdajů prjektu. Maximální pdíl způsbilých výdajů jednh prjektu, které mhu být hrazeny z křížvéh financvání, představuje 25 % způsbilých výdajů prjektu s tím, že v suhrnu nesmí být překrčen 14 % z prstředků alkvaných na danu výzvu. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 12 z 17

13 12. Termíny výzvy Žádsti je mžné pdávat: d Uknčení příjmu žádstí: d d 12 hd. Žádsti dručené p termínu uzavření výzvy budu autmaticky vyřazeny (pr žádsti dručvané pštu není rzhdující datum razítka na bálce, ale datum a čas dručení žádsti vyhlašvateli výzvy). Předběžný termín vyhlášení výsledků: d 3 měsíců d uknčení příjmu žádstí finanční pdpru z OP LZZ. Dkumenty pr úspěšné zpracvání žádsti: Při zpracvání žádsti je nezbytné seznámit se s následujícími příručkami: D1_Příručka pr žadatele, D2_Příručka pr příjemce, D3_Hrizntální témata, D4_Manuál pr publicitu, D5_Metdika způsbilých výdajů OP LZZ, D6_Průvdce vyplněním prjektvé žádsti, D7_Veřejná pdpra a pdpra de minimis, D8_Metdika mnitrvacích indikátrů, D9_Metdický pkyn pr zadávání zakázek a D10_ Pkyny pr vyplnění mnitrvacích zpráv realizaci prjektu a jejich přílh. Všechny tyt příručky splečně tvří tzv. Desater OP LZZ, které je dstupné ke stažení na webvých stránkách Způsb výběru prjektů Prjekty jsu vybírány na principu sutěže mezi předlženými prjekty. Žádsti jsu p splnění frmálních náležitstí a kritérií přijatelnsti předány k věcnému hdncení externím hdntitelům. P uknčení věcnéh hdncení prvede výběrvá kmise vyhlašvatele výzvy výběr prjektů pr pskytnutí finanční pdpry z OP LZZ. Pčet pdpřených prjektů bude limitván alkací prstředků na tut výzvu. Pdrbnější infrmace hdncení a výběru prjektů najdete v Příručce pr žadatele. 14. Účast v dalších prjektech a žádstech pdpru z veřejných zdrjů Na prjekt, kterému byla přidělena finanční pdpra z OP LZZ, nelze čerpat pdpru z jiných veřejných zdrjů. Tat skutečnst bude dlžena frmu prhlášení před pdpisem právníh aktu. Pkud bude prjekt žadatele vybrán k financvání z OP LZZ, musí dlžit frmu prhlášení, že na stejný prjekt nečerpá pdpru z jinéh prgramu Evrpské unie neb České republiky. Tt prhlášení bude předlžen jak jeden z pdkladů pr vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace na daný prjekt. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 13 z 17

14 15. Předlžení žádsti finanční pdpru Žádst finanční pdpru z OP LZZ je žadatelem vypracvána n-line v aplikaci Benefit7 (elektrnická žádst) přím na webvých stránkách neb Na těcht internetvých stránkách jsu k dispzici Pkyny Řídícíh rgánu, které služí žadateli jak pstup při registraci d aplikace Benefit7 a rvněž jak pmůcka pr vyplnění žádsti finanční pdpru v rámci knkrétní výzvy. Pr žadatele je zřízena htline adresa na kteru mhu psílat případné dtazy technickéh rázu. Žádst je zárveň předlžena vyhlašvateli výzvy v listinné pdbě. Na každý grantvý prjekt musí být pdána samstatná žádst finanční pdpru z OP LZZ. V jedné bálce může být puze jedna prjektvá žádst finanční pdpru. Název výzvy v aplikaci IS Benefit: Výzva pr GP 3.1 Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci Listinná pdba žádsti (včetně přílh) musí být dručena v zalepené bálce dpručenu pštu neb předána sbně (dručitel bdrží datvané a pdepsané ptvrzení převzetí) vyhlašvateli výzvy. Žádsti zaslané jiným než výše uvedeným způsbem (např. faxem neb em) neb dručené jinému subjektu nebudu akceptvány. Tištěná verze finálně ulžené žádsti musí být předlžena v 1 výtisku (1 riginál) a pdepsaná na příslušném místě žádsti statutárním zástupcem žadatele. Tištěná verze předkládané žádsti a žádst finálně ulžená v aplikaci Benefit7 musí mít stejný identifikační kód tzv. hash. Listy výtisku žádsti je nutn pevně spjit, tj. pdepsaná žádst musí být sešita a přelepena pásku v levém hrním rhu (na přední i zadní straně) neb jiným bdbným způsbem zamezujícím neprávněnému nakládání se žádstí. Páska musí být značena pdpisem (případně pdpisem a razítkem) statutárníh zástupce žadatele právněnéh jednat jeh jménem na první a pslední straně žádsti. Pžadvané přílhy nejsu sučástí sešité žádsti. Za pevné spjení není pvažvána kružkvá vazba či vazba d hřbetu. Všechny pvinné a případně další přílhy musí být předlženy v 1 výtisku (1 riginál). Každá z přílh musí být značena přadvým číslem pdle jejíh značení v seznamu přílh v aplikaci Benefit7 a pdepsaná statutárním zástupcem žadatele. Vícestránkvá přílha musí být sešita. Všechny přílhy musí být předlženy v listinné a elektrnické pdbě v aplikaci Benefit7. Puze v případě, kdy elektrnická velikst přílhy přesáhne velikstní limit, bude předlžena na CD nsiči. Pvinné přílhy žádsti: Právní subjektivita - dklad právní subjektivitě se nedkládá. Právní subjektivita bude věřena v infrmačním systému Benefit7 validací žadatele na ROS. Tat validace je pvinná i v případě vrácení žádsti k přepracvání. Zárveň je nutné k žádsti přilžit: Nestátní neziskvé rganizace (NNO) - právní subjektivita bude dlžena stanvami. Ve stanvách musí být ustanvení vypřádání majetku při zániku NNO. V případě, že stanvy předkládané při pdávání žádsti tt Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 14 z 17

15 ustanvení nebsahují, musí být tt ustanvení dplněny a předlženy nejpzději před vydáním právníh aktu pskytnutí pdpry. Ustanvení vypřádání majetku při zániku musí být uveden také ve stanvách svazku bcí. V případě bchdní splečnsti a družstva dlží žadatel Identifikaci vlastnické struktury žadatele dle 14 dst. 3 zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech. Frmulář tht dkumentu je přílhu č. 4 výzvy. Kladné vyjádření příslušnéh krajskéh úřadu k tmu, že realizvané sciální služby v rámci prjektu jsu v suladu se střednědbým plánem rzvje sciálních služeb a že žadatelvy aktivity v rámci prjektu nebudu pdpřeny z individuálníh prjektu kraje. Vyjádření se pžaduje de všech krajských úřadů pdle území dpadu prjektu. V případě negativníh vyjádření bude žádst v průběhu hdncení vyřazena. Frmulář tht dkumentu je přílhu č. 1 výzvy. Vyjádření zřizvatele půvdníh transfrmvanéh zařízení, že sc. služba kmunitníh typu vznikla, příp. změnila míst pskytvání jak výsledek prcesu transfrmace pbytvých služeb sciální péče. Vyjádření bude dále bsahvat infrmaci pčtu převzatých klientů. Splnění pdmínek a infrmace zařízení a sc. službách dlží žadatel v přílze Infrmace transfrmvaných sc. službách. Frmulář tht dkumentu je přílhu č. 2 tét výzvy. Žadatel dlží tabulku vyčíslení nákladů na jedntlivé sciální služby pžadvané v rámci prjektu. V případě, že se jedná sc. službu s něklika místy pskytvání, uvést vyčíslení na jedntlivá místa. Frmulář tht dkumentu je přílhu č. 5 tét výzvy. Pkud žadatel ve své žádsti finanční pdpru v n-line v aplikaci Benefit7 značí, že jeh prjekt je zařazen d schválenéh integrvanéh plánu rzvje měst ( dále jen IPRM ), musí tut skutečnst dlžit Ptvrzením zařazení prjektu d IPRM. Frmulář tht ptvrzení je k dispzici na a jeh dlžení k žádsti je nezbytné pr získání bnifikace za kritérium Synergie (IPRM). Frmuláře těcht pvinných přílh jsu sučástí žádsti finanční pdpru z OP LZZ (Benefit 7). V případě, že bude žadatel úspěšný a jeh prjekt bude vybrán k pdpře z OP LZZ, bude před pdpisem rzhdnutí pskytnutí dtace pvinen dlžit některé další pdklady dle Příručky pr žadatele: Prhlášení bezdlužnsti a bezúhnnsti; Prhlášení partnerství (puze v případě, že je prjekt realizván ve splupráci s partnery); Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 15 z 17

16 Prhlášení veliksti pdniku (pkud žadatel v žádsti značil, že je malý a střední pdnik); Prhlášení závažných změnách, které nastaly d dby pdání žádsti (změnvý list); Prhlášení tm, že na schválený prjekt žadatel nečerpá jiné veřejné prstředky; Banku ptvrzený Frmulář finanční identifikace, u které je účet veden. Žadatel musí mít nejpzději před vydáním Rzhdnutí pskytnutí dtace výše uvedenu sc. službu registrvanu pr jednu z výše uvedených cílvých skupin, na plánvané míst pskytvání sc. služby. Dlžení kpie registrace sc. služby je nutnu pdmínku pr pdpru prjektu. V případě nedlžení bude žádst finanční pdpru vyřazena (věřená kpie nebude vyžadvána). Nvela č. 171/2012 Sb. zákna č. 218/2000 Sb. ( 18a) stanví pskytvateli pvinnst předávat Ministerstvu financí dkumenty a údaje, které jsu rzhdné pr pskytvání dtací a kterými se při rzhdvání nich řídí, a t bez hledu na t, jaké sby jsu jejich půvdci, a bez hledu na stav danéh prjektu (tj. bez hledu na t, zda prjekt byl, neb nebyl vybrán). Označení bálky: Žádst musí být dručena v zalepené bálce, na které musí být uveden: adresa vyhlašvatele zprstředkujícíh subjektu (včetně jména příslušné kntaktní sby), název peračníh prgramu, čísl priritní sy a blasti pdpry, název glbálníh grantu, čísl výzvy glbálníh grantu, název prjektu, plný název žadatele a jeh adresa, upzrnění NEOTVÍRAT! v levém hrním rhu. Pštvní adresa vyhlašvatele: Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr implementace Na Příčním právu Praha 2 Kntaktní míst (pr sbní dručení žádsti): Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr implementace Detašvané pracviště: Pdskalská 1290/19, Praha 2 Žádst lze předlžit v těcht hdinách: pndělí až pátek d 9:00 d 14:30 hd. Mim tyt hdiny lze žádst sbně dručit jen na základě předchzí dmluvy. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 16 z 17

17 Kntaktní sby: Jmén: Mgr. Ivana Jirkvá prjektvá manažerka Jmén: Mgr. Gabriela Měřínská prjektvá manažerka Jmén: Mgr. Petra Ulrichvá finanční manažerka Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 17 z 17

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více