Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ"

Transkript

1 Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

2 Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace fndů EU vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst 1. Identifikace výzvy Čísl výzvy: C1 Název výzvy: Výzva pr předkládání grantvých prjektů v rámci blasti pdpry 3.1 Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci Čísl glbálníh grantu: CZ.1.04/ Název glbálníh grantu: Pdpra sciální integrace a sciálních služeb Celkvá částka pr tut výzvu: ,- Kč 2. Identifikace prgramu a blasti pdpry Operační prgram: Lidské zdrje a zaměstnanst Priritní sa: 3 Sciální integrace a rvné příležitsti Oblast pdpry: 3.1 Pdpra sciální integrace a sciálních služeb Cíl pdpry: Sciální začleňvání sciálně vylučených sb a sb hržených sciálním vylučením, včetně dstraňvání bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestu zajištění a zvyšvání dstupnsti, kvality a kntrly služeb. Cílem výzvy je pdpra sciálních služeb kmunitníh typu, které vznikly jak výsledek prcesu transfrmace pbytvých služeb sciální péče 1. Cílem je pdpřit aktivizaci klientů zařízení a takvu práci, která pdpruje samstatnst klientů v rámci jejich mžnstí a rzvíjí jejich schpnsti a dvednsti. Pr účely tét výzvy se za ústavní pvažují tyt registrvané sciální služby: dmvy pr sby se zdravtním pstižením, dmvy se zvláštním režimem, týdenní stacináře, chráněné bydlení a které sučasně splňují alespň jednu z následujících pdmínek: v jedné budvě/bjektu (případně areálu neb v místě blízkém) je kapacita lůžek (uživatelů) rvna neb je vyšší než hdnta 19 (tj. v jednm místě pskytvání), 1 Transfrmací se rzumí suhrn prcesů změny řízení, financvání, vzdělávání, místa a frmy pskytvání sciálních služeb v rámci deinstitucinalizace. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 2 z 17

3 kapacita je nižší než pdle pdmínky první, ale služba je pskytvána v budvě/bjektu (případně areálu neb v místě blízkém) s další pbytvu neb ambulantní sciální službu a splečná kapacita v budvě/areálu (neb v místě blízkém) přesahuje 19 lůžek. 3. Ppis výzvy Pdprvané aktivity, typy činnstí: Pdpra vybraných sciálních služeb pskytvaných na základě právnění k pskytvání sciálních služeb, které vzniká rzhdnutím registraci v suladu se záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn sciálních službách). Pdprvány budu následující sciální služby: Chráněné bydlení Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy se zvláštním režimem Týdenní stacináře Odlehčvací služba Pdpra samstatnéh bydlení Osbní asistence Pečvatelská služba Denní stacináře Sciálně terapeutické dílny Sciální rehabilitace Sciálně aktivizační služby pr seniry a sby se zdravtním pstižením Služby následné péče Výše uvedené sc. služby mhu být dplněny fakultativními činnstmi umžňujícími vstup na trh práce (např. vzdělávání cílvé skupiny, pradenství v blasti trhu práce, nácvik sciálních a pracvních dvednstí). Aktivity pdpřené v rámci tét výzvy musí vždy splňvat alespň jednu z následujících pdmínek: a) aktivity umžní návrat pdpřené sby na trh práce; b) aktivity umžní pdpřené sbě přístup ke službám, které umžňují návrat na trh práce; c) aktivity umžní prstřednictvím pskytnuté služby návrat na trh práce dalším cílvým skupinám; Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 3 z 17

4 d) aktivity umžňující cílvým skupinám udržení se na trhu práce; Pdmínky pskytnutí pdpry: (žadatel musí splnit všechny níže uvedené pdmínky) Pdprvány budu puze sc. služby kmunitníh typu vzniklé p transfrmaci pbytvých služeb sc. péče - dmvů pr sby se zdravtním pstižením, dmvů se zvláštním režimem, chráněnéh bydlení a týdenníh stacináře ústavníh charakteru. Pdprvány budu puze výše uvedené sciální služby kmunitníh typu, které vzniknu, případně změní míst pskytvání sciální služby jak výsledek prcesu transfrmace pbytvých služeb sciální péče. Bude dlžen vyjádřením zřizvatele půvdníh transfrmvanéh zařízení jak přílha žádsti. Pdpřit je mžné puze služby, které zahájily neb zahájí svji činnst až p (rzhdující je datum zahájení činnsti služby, nikliv datum registrace sc. služby). Kladné vyjádření příslušnéh krajskéh úřadu k tmu, že realizvané sciální služby v rámci prjektu jsu v suladu se střednědbým plánem rzvje sciálních služeb a že žadatelvy aktivity v rámci prjektu nebudu pdpřeny z individuálníh prjektu kraje přílha č. 1 výzvy (v případě negativníh vyjádření bude žádst v průběhu hdncení vyřazena). Při realizaci činnstí v rámci prjektu nesmí dcházet k dvjímu financvání výdajů z veřejných zdrjů (např. dtace MPSV, finanční pdpra krajů, bcí, strukturálních fndů apd.). Žadatel musí mít nejpzději před vydáním Rzhdnutí pskytnutí dtace výše uvedenu sc. službu registrvanu pr jednu z níže uvedených cílvých skupin na plánvané míst pskytvání sc. služby. Dlžení kpie registrace sc. služby je nutnu pdmínku pr pdpru prjektu. V případě nedlžení bude žádst finanční pdpru vyřazena. Každý žadatel může pdat puze jednu žádst (na jednu, neb více sc. služeb). Z rzpčtu i z ppisu klíčvých aktivit musí být patrné, které činnsti a náklady se váží ke které sciální službě. V případě nesplnění pdmínky výzvy u jedné sc. služby bude tat sc. služba ze žádsti vyřazena. Pkud nebude mžné jedntlivé náklady a činnsti přiřadit k jedntlivé sc. službě a djde k nesplnění pdmínek výzvy u některé sc. služby, bude žádst vyřazena. Pdmínky, které naplňuje transfrmvaná sc. služba kmunitníh typu pr tut výzvu (žadatel musí splnit všechny níže uvedené pdmínky). Splnění pdmínek a infrmace zařízení a sc. službách dlží žadatel na frmuláři Infrmace transfrmvaných sc. službách v přílze č. 2 výzvy. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 4 z 17

5 Pdmínky kmunitní sciální služby Kmunitní sciální služba se vyznačuje tím, že je pskytvána důsledně individuálně pdle ptřeb, přání a aspirací každéh z uživatelů a každým svým prvkem přispívá ke splečenskému začlenění: pmáhá uživatelům žít v kmunitě běžným způsbem živta. 1. Pdmínky pr pbytvé kmunitní sciální služby 1.1. Vnitřní uspřádání dmácnsti 1.1.a Dmácnst je běžně uspřádaná bytvá jedntka: její uspřádání dpvídá pčtu byvatel a jejich ptřebě sukrmí, bsahuje zejména pkje (lžnice) byvatel, bývací pkj, kuchyň či kuchyňský kut (může být sučástí bývacíh pkje), spjvací chdbu/y, kupelnu a WC. 1.1.b Dmácnst, v níž bydlí lidé s tělesným pstižením, je bezbariérvá a uzpůsbená phybu na vzíku (příp. s jinu pmůcku). 1.1.c V jedné dmácnsti nežijí splečně nezletilí a zletilí byvatelé. 1.1.d V jedné dmácnsti žije nejvýše 6 byvatel. 1.1.e V jednm dmě/bytvé sekci žije nejvýše 18 sb využívajících pbytvu sciální službu; nacházejí se v něm nejvýše 4 dmácnsti spjené s pskytváním sciální služby. 1.1.f Každý byvatel má v dmácnsti samstatný pkj (lžnici); sdílené (nejvýše dvulůžkvé) pkje jsu určené pr partnerské páry a pr sby, které si výslvně přejí bydlet splu v jednm pkji Umístění dmácnstí 1.2.a Dmácnst je umístěna v bytvém neb rdinném dmě, který má charakter běžnéh bydlení; dům se nachází v běžné zástavbě rdinných neb bytvých dmů v bci. 1.2.b Dmácnst není prstrvě prpjená s ambulantní sciální službu neb s denními prgramy zajišťvanými jak sučást pbytvé služby. V důsledku sustředění ambulantní sciální služby a denních prgramů nedchází k nežáducí kumulaci lidí se zdravtním pstižením na jednm místě. 1.2.c Pčet uživatelů všech pbytvých služeb pr lidi se zdravtním pstižením nepřekračuje 8 % ppulace v bci. 1.2.d Dmácnst je umístěna tak, že jsu z ní dstupné další veřejné služby, které uživatelé ptřebují pr svůj živt Umístění zázemí pracvníků služby 1.3.a V dmácnsti, která je spjena s trvalu přítmnstí pracvníků sciální služby, může mít persnál zajištěn pracvní prstr ve splečných prstrách dmácnsti neb v ddělené pracvně. 2 V závislsti na druhu lkality je dmácnst umístěna v dcházkvé vzdálensti d veřejně dstupných služeb (zejm. v běžně velkém městě), neb v blízksti veřejné dpravy zajišťující dstupnst těcht služeb (velká města a menší bce). Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 5 z 17

6 2. Pdmínky pr kmunitní ambulantní sciální služby 2.1. Vnitřní uspřádání 2.1.a Ambulantní službu využívá v jednm bjektu nejvýše 30 uživatelů sučasně. 2.1.b Prstry služby jsu členěny na jedntlivé místnsti tak, aby uživatelé nebyli nuceni trávit veškerý čas splečně ve velké skupině. 2.1.c Jednh prgramu se v jedné místnsti účastní nejvýše 10 uživatelů služby sučasně, v závislsti na charakteru činnsti a veliksti prstru. 2.1.d Prstry služby, kteru využívají lidé s tělesným pstižením, jsu bezbariérvé, včetně úpravy přístupu d bjektu a napjení na klní veřejné cesty a přístupnst dpravy Umístění služby 2.2.a Ambulantní služba není prpjená s pbytvu neb jinu ambulantní sciální službu pr stejnu cílvu skupinu uživatelů. 2.2.b V lkalitě je umístěn nejvýše jeden bjekt ambulantní služby. Pr terénní sc. služby nejsu pdmínky kmunitních služeb stanveny. V rámci aktivit lze hradit puze následující: sbní náklady realizačníh týmu suvisející s pskytváním služeb: prjektvý manažer, finanční manažer, krdinátr, sciální pracvníci (dle 115, dst. 1 zákna sciálních službách) za pdmínek stanvených v 109 a 110, pracvníci v sciálních službách (dle 115, dst. 1 zákna sciálních službách), pedaggičtí pracvníci (dle 115, dst. 1 zákna sciálních službách), další dbrní pracvníci, kteří přím pskytují sciální služby uživatelům (psychlg, psychiatr, aktivizační pracvník), dle 115, dst. 1 zákna sciálních službách, nákup služeb (supervize, vzdělávání cílvé skupiny apd.), zařízení a vybavení suvisející s pskytváním služeb, prvz služby jedná se především přímu práci s klienty, která vede ke zvyšvání kmpetencí pr uplatnění ve splečnsti a na trhu práce; nelze hradit náklady, které pkrývají úhrady d klientů (např. příspěvek na péči, platby za stravu a ubytvání). Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 6 z 17

7 Cílvé skupiny: sby se zdravtním pstižením sby, jejichž zdravtní pstižení představuje určité znevýhdnění ve vztahu k statním členům splečnsti, sby s chrnickým duševním nemcněním. V rámci tét výzvy nebudu pdprvány: vzdělávání pracvníků realizačníh týmu, mzdvé náklady zdravtnických pracvníků pdle 115, dst. 1, písm. c) zákna sciálních službách, cílvá skupina sb senirskéh věku, cílvá skupina dětí d 15 let věku, nelze hradit aktivity suvisející s platbami d klienta za ubytvání a stravu, a také aktivity a náklady, které budu hrazeny z příspěvku na péči - příspěvek na péči v maximální výši, úklid, dvz stravy ddavatelem, dnáškvá služba, dprava cílvé skupiny, nákup materiálu pr práci s cílvu skupinu (např. dřev, ptraviny, šicí ptřeby). Vymezení žadatelů finanční pdpru: kraje a rganizace zřizvané kraji půsbící v sciální blasti, bce a rganizace zřizvané bcemi půsbící v sciální blasti, nestátní neziskvé rganizace půsbící v sciální blasti: bčanská sdružení vyvíjející činnst pdle zákna č. 83/1990 Sb., sdružvání bčanů, ve znění pzdějších předpisů, becně prspěšné splečnsti zřízené pdle zákna č. 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech, ve znění pzdějších předpisů, církevní právnické sby zřízené pdle zákna č. 3/2002 Sb., církvích a nábženských splečnstech, ve znění pzdějších předpisů, pskytvatelé sciálních služeb registrvaní dle zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, ve znění pzdějších předpisů. Žadatelem může být puze subjekt, který bude přím pskytvat sc. služby vzniklé p transfrmaci. Upzrnění: Vzhledem k úpravě legislativy nemůže být ve výzvě č. C1 právněným žadatelem akcivá splečnst s listinnými akciemi na majitele, přestže je pskytvatelem sciálních služeb. Příspěvkvé rganizace státu nejsu právněným žadatelem v rámci tét výzvy. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 7 z 17

8 Žadatel musí být přím zdpvědný za přípravu a řízení prjektu, nesmí půsbit jak prstředník. Partnerství: V rámci tét výzvy jsu přípustné dva typy partnerů při realizaci předlženéh prjektu: Partner s finančním příspěvkem tent typ partnera přijímá prstřednictvím příjemce část finanční pdpry na realizaci věcných prjektvých aktivit. Partnerem s finančním příspěvkem nesmí být bec neb kraj. Partner bez finančníh příspěvku pdílí se na realizaci věcných aktivit prjektu (např. frmu knzultací, dbrné garance apd.) a není mu pskytván žádný finanční příspěvek za účast na realizaci prjektu. Důležité! Partner s finančním příspěvkem i bez finančníh příspěvku musí patřit mezi právněné žadatele v tét výzvě. Rle partnera, včetně jeh pdílu na knkrétních aktivitách prjektu, ppř. části prstředků finanční pdpry, musí být ppsána žadatelem již v Žádsti finanční pdpru z OP LZZ, knkrétně v části Způsb zapjení partnerů d realizace prjektu. V případě, že příjemce dtace předpkládá pukázat část pskytnuté finanční pdpry partnerům, musí být v rámci rzpčtu prjektu jasně vymezeny náklady jedntlivých partnerů na realizaci prjektu. V případě realizace prjektu s partnery je žadatel pvinen zajistit, aby vztahy mezi ním a jeh partnery dpvídaly pdmínkám a principům partnerství uvedeným v Příručce pr žadatele z OP LZZ, dstupné ke stažení na webvých stránkách Žádst nemhu pdávat: Organizace či jiné subjekty, které nejsu uvedeny výše mezi právněnými žadateli. Ptencinální žadatelé a jejich partneři nejsu právněni se zúčastnit výzvy neb získat dtaci pkud: jsu v likvidaci, v úpadku, hrzícím úpadku či je prti nim veden inslvenční řízení ve smyslu zákna č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn), ve znění pzdějších předpisů, byl na jejich majetek prhlášen knkurz, byl ptvrzen nucené vyrvnání, byl zamítnut návrh na prhlášení knkurzu pr nedstatek majetku, je prti němu veden výkn rzhdnutí, je v úpadku neb v likvidaci dle zákna č. 328/1991 Sb., knkursu a vyrvnání a zákna 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn), ve znění pzdějších předpisů, se dpustili jednání závažným způsbem dprujícímu prfesní etice, které může pskytvatel dtace prkázat, Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 8 z 17

9 mají v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky neb má nedplatek na pjistném neb na penále na veřejné zdravtní pjištění neb na sciálním zabezpečení neb příspěvku na státní plitiku zaměstnansti 3, na ně byl vydán inkasní příkaz p předcházejícím rzhdnutí Kmise (ES) prhlašujícím, že pskytnutá pdpra je prtiprávní a neslučitelná se splečným trhem. Jestliže pskytvatel dtace zjistí, že tyt skutečnsti nastaly k datu pdání žádsti, může přidělení dtace danému subjektu zrušit, či zastavit pdpru rzpracvanému prjektu. Omezení výše finanční pdpry na jeden prjekt: Minimální výše pdpry na jeden prjekt: 1 mil. Kč Maximální výše pdpry na jeden prjekt: 10 mil. Kč Uvedené limity pr výši pdpry se týkají puze způsbilých výdajů. Výší pdpry se rzumí částka pskytnutá prjektu z veřejných zdrjů (nikliv celkvé náklady prjektu). Intenzita pdpry: Výše pdpry prjektu OP LZZ může dsáhnut až 100 % způsbilých výdajů prjektu. Způsbilé výdaje prjektu budu hrazeny z 85 % z prstředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prstředků státníh rzpčtu. Pdprvané aktivity nemají charakter veřejné pdpry. Prt musí předkladatel prjektu zajistit, aby plánvaná pdpra aktivit prjektu neuplatňvala znaky veřejné pdpry čl. 87 Smluvy ES. Výdaje na nákup služeb: Výdaje na nákup služeb pdléhají pravidlům OP LZZ, které upravuje Metdický pkyn pr zadávání veřejných zakázek v OP LZZ a Metdika způsbilých výdajů OP LZZ, které jsu dstupné ke stažení na webvých stránkách Výdaje plynucí z uzavřených smluv s ddavateli a z plnění vystavených bjednávek nesmí u prjektů předlžených v rámci tét výzvy na grantvé prjekty převýšit 60% způsbilých přímých výdajů prjektu. Pstup pr výběr ddavatelů a uzavírání smluv s nimi se řídí záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (pkud se na ně tent zákn vztahuje) a pstupem pr výběr ddavatelů, který je blíže ppsán v Metdickém pkynu pr zadávání veřejných zakázek v OP LZZ. 3 Pkud žadatel splňuje pdmínky bezdlužnsti, je právněn účastnit se výzvy. Za splněné pdmínky bezdlužnsti se pvažuje, pkud byl pplatníkvi (plátci) daně pvlen psečkání daně neb placení daně ve splátkách dle 60 zákna č. 337/1992 Sb., správě daní a pplatků, neb placení pjistnéh a penále ve splátkách dle 20a zákna č. 589/1992 Sb., pjistném na sciálním zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 9 z 17

10 Kritéria věcnéh hdncení: Předlžené žádsti budu hdnceny na základě následujících kritérií věcnéh hdncení OP LZZ: A Smysl a cíle prjektu B Cílvá skupina C Žadatel D Prjektvé řízení, udržitelnst a rizikvst prjektu E Rzpčet prjektu A1 Zdůvdnění ptřebnsti prjektu A2 Vazba na cíle výzvy (blasti pdpry OP LZZ) A3 Zhdncení cílů prjektu B1 Jasné vymezení cílvé skupiny B2 Přiměřenst cílvé skupiny B3 Příns prjektu pr cílvu skupinu B4 Způsb zapjení cílvé skupiny C1 Kmpetence žadatele C2 Zkušensti žadatele a členů týmu C3 Partneři D1 Vlba a ppis klíčvých aktivit, harmngram prjektu D2 Předpklady pr udržitelnst prjektu p sknčení financvání OP LZZ D3 Kvalita řízení rizik D4 Rizikvst prjektu E1 Přiměřenst rzpčtu prjektu jeh bsahvé náplni a rzsahu E2 Přehlednst, srzumitelnst a věcná správnst rzpčtu F Výsledky a výstupy F1 Šíře a adekvátnst výběru mnitrvacích indikátrů F2 Reálnst kvantitativních hdnt mnitrvacích indikátrů F3 Přiměřenst výsledků vzhledem k pžadvaným prstředkům G Rzpr s hrizntálními tématy H Závěrečné zhdncení Kritérium Synergie (IPRM) Specifická bnifikace pr prjekty zařazené d IPRM (Integrvané plány rzvje města): V případě, že předlžený prjekt je zárveň zahrnut d IPRM, bude mu přidělena bdvá bnifikace ve výši 10% ze získanéh bdvéh hdncení. Tat bnifikace bude přičtena frmu specifickéh kritéria synergie, které bude uplatňván puze pr prjekty zahrnuté d IPRM Míst realizace prjektu Cílvá skupina v prjektech musí pcházet z jinéh reginu než z hlavníh města Prahy. Reginální prjekty mhu být realizvány na území celé ČR s výjimku hlavníh města Prahy. Činnsti prjektu musí být v rzhdující míře uskutečněny v reginu, pr který byla žádst pdána a který bude mít z realizace prspěch. Případné uskutečnění činnsti 4 Vyplývá z usnesení vlády č. 883 ze dne k hlavním zásadám pr přípravu, schvalvání a hdncení IPRM. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 10 z 17

11 v susedícím reginu musí být řádně zdůvdněn v žádsti a je přípustné puze, pkud je nezbytné pr dsažení cílů prjektu. Výjimka: v důvdněných případech mhu být činnsti prjektu uskutečněny i na území reginu NUTS II hl. m. Praha. Cílvé skupiny účastníci prjektu však musí mít bydliště neb převažující míst výknu práce mim hlavní měst Prahu. Nadreginální prjekty mhu být rganizvány na libvlném důvdnitelném místě v ČR (např. na místě s nejlepší dpravní dstupnstí, na místě se specifickým vybavením apd.), tzn. i na území hlavníh města Prahy. 5. Frma pdpry Pdpra bude pskytvána v rámci OP LZZ frmu nevratné finanční pmci dtace. Na pskytnutí finanční pmci není právní nárk. 6. Dba trvání prjektu Délka trvání prjektu předkládanéh v rámci tét výzvy je maximálně 17 měsíců. Realizace prjektu musí být uknčena nejpzději d Předpkládané datum zahájení realizace prjektu je nejdříve d únra Mnitrvání prjektu a mnitrvací indikátry Na základě stanvených cílů prjektu si žadatel určí hdnty mnitrvacích indikátrů, které chce svým prjektem dsáhnut, a tut hdntu uvede v Žádsti finanční pdpru z OP LZZ. Při mnitrvání realizace prjektu musí příjemce naplňvání těcht ukazatelů průběžně sledvat a vykazvat v mnitrvacích zprávách prjektu (průběžné mnitrvací zprávy, závěrečná mnitrvací zpráva), v případě některých indikátrů i v detailnějším členění (např. pdle phlaví, pdle znevýhdnění apd.). Bližší infrmace jsu uvedeny v Metdice mnitrvacích indikátrů OP LZZ. 8. Přímá pdpra Cestvné, mzdvé příspěvky na náhradu mzdy zaměstnavateli, a stravné cílvé skupiny nebude v rámci tét výzvy hrazen. 9. Způsbilé výdaje prjektu Pdpra pskytnutá prjektům realizvaným v rámci OP LZZ se vztahuje puze na způsbilé výdaje. Bližší infrmace k pravidlům i jedntlivému přehledu způsbilých výdajů (včetně členění pdle jedntlivých kapitl rzpčtu, jejich limitů a nezpůsbilých výdajů) jsu uvedeny v Metdice způsbilých výdajů OP LZZ. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 11 z 17

12 Na prjekty předlžené v rámci tét výzvy se vztahují limity finanční pdpry - viz přílha č. 3 tét výzvy. 10. Nepřímé náklady V rámci rzpčtu prjektu se způsbilé nepřímé náklady vyjadřují v jedntkách prcent vzhledem k celkvým způsbilým přímým výdajům p dečtení výdajů na křížvé financvání. V každé prjektvé žádsti je nutné nepřímé náklady vyčíslit. Pdíly nepřímých nákladů na celkvých přímých způsbilých výdajích bez křížvéh financvání jsu pr tut výzvu následující: Objem přímých výdajů (bez výdajů, které spadají d křížvéh financvání) Prcent nepřímých nákladů d 4 mil. Kč 18 % nad 4 mil. Kč d 6 mil. Kč 16 % nad 6 mil. Kč d 10 mil. Kč 14 % Žádné jiné prcentuální vyjádření nepřímých nákladů není mžné. Nepřímé náklady prjektu jsu náklady, které nejsu neb nemhu být jednznačně spjené s knkrétní aktivitu danéh prjektu. Tyt náklady zahrnují zejména náklady spjené s administrací prjektu (např. cestvné a stravné realizačníh týmu, administrativní asistent). Pdrbnsti k vymezení nepřímých nákladů prjektu jsu uvedeny v Metdice způsbilých výdajů OP LZZ, která je zveřejněna na Křížvé financvání Maximální bjem prstředků, které mhu být v rámci výzvy přiděleny na realizaci prjektů, je ,- Kč. Maximální bjem prstředků, které mhu být v rámci výzvy přiděleny na křížvé financvání, je ,- Kč, tj. 14 % prstředků alkvaných na výzvu. Garantvaný maximální pdíl způsbilých výdajů prjektu, které mhu být hrazeny z křížvéh financvání, představuje 5% způsbilých výdajů prjektu. Maximální pdíl způsbilých výdajů jednh prjektu, které mhu být hrazeny z křížvéh financvání, představuje 25 % způsbilých výdajů prjektu s tím, že v suhrnu nesmí být překrčen 14 % z prstředků alkvaných na danu výzvu. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 12 z 17

13 12. Termíny výzvy Žádsti je mžné pdávat: d Uknčení příjmu žádstí: d d 12 hd. Žádsti dručené p termínu uzavření výzvy budu autmaticky vyřazeny (pr žádsti dručvané pštu není rzhdující datum razítka na bálce, ale datum a čas dručení žádsti vyhlašvateli výzvy). Předběžný termín vyhlášení výsledků: d 3 měsíců d uknčení příjmu žádstí finanční pdpru z OP LZZ. Dkumenty pr úspěšné zpracvání žádsti: Při zpracvání žádsti je nezbytné seznámit se s následujícími příručkami: D1_Příručka pr žadatele, D2_Příručka pr příjemce, D3_Hrizntální témata, D4_Manuál pr publicitu, D5_Metdika způsbilých výdajů OP LZZ, D6_Průvdce vyplněním prjektvé žádsti, D7_Veřejná pdpra a pdpra de minimis, D8_Metdika mnitrvacích indikátrů, D9_Metdický pkyn pr zadávání zakázek a D10_ Pkyny pr vyplnění mnitrvacích zpráv realizaci prjektu a jejich přílh. Všechny tyt příručky splečně tvří tzv. Desater OP LZZ, které je dstupné ke stažení na webvých stránkách Způsb výběru prjektů Prjekty jsu vybírány na principu sutěže mezi předlženými prjekty. Žádsti jsu p splnění frmálních náležitstí a kritérií přijatelnsti předány k věcnému hdncení externím hdntitelům. P uknčení věcnéh hdncení prvede výběrvá kmise vyhlašvatele výzvy výběr prjektů pr pskytnutí finanční pdpry z OP LZZ. Pčet pdpřených prjektů bude limitván alkací prstředků na tut výzvu. Pdrbnější infrmace hdncení a výběru prjektů najdete v Příručce pr žadatele. 14. Účast v dalších prjektech a žádstech pdpru z veřejných zdrjů Na prjekt, kterému byla přidělena finanční pdpra z OP LZZ, nelze čerpat pdpru z jiných veřejných zdrjů. Tat skutečnst bude dlžena frmu prhlášení před pdpisem právníh aktu. Pkud bude prjekt žadatele vybrán k financvání z OP LZZ, musí dlžit frmu prhlášení, že na stejný prjekt nečerpá pdpru z jinéh prgramu Evrpské unie neb České republiky. Tt prhlášení bude předlžen jak jeden z pdkladů pr vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace na daný prjekt. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 13 z 17

14 15. Předlžení žádsti finanční pdpru Žádst finanční pdpru z OP LZZ je žadatelem vypracvána n-line v aplikaci Benefit7 (elektrnická žádst) přím na webvých stránkách neb Na těcht internetvých stránkách jsu k dispzici Pkyny Řídícíh rgánu, které služí žadateli jak pstup při registraci d aplikace Benefit7 a rvněž jak pmůcka pr vyplnění žádsti finanční pdpru v rámci knkrétní výzvy. Pr žadatele je zřízena htline adresa na kteru mhu psílat případné dtazy technickéh rázu. Žádst je zárveň předlžena vyhlašvateli výzvy v listinné pdbě. Na každý grantvý prjekt musí být pdána samstatná žádst finanční pdpru z OP LZZ. V jedné bálce může být puze jedna prjektvá žádst finanční pdpru. Název výzvy v aplikaci IS Benefit: Výzva pr GP 3.1 Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci Listinná pdba žádsti (včetně přílh) musí být dručena v zalepené bálce dpručenu pštu neb předána sbně (dručitel bdrží datvané a pdepsané ptvrzení převzetí) vyhlašvateli výzvy. Žádsti zaslané jiným než výše uvedeným způsbem (např. faxem neb em) neb dručené jinému subjektu nebudu akceptvány. Tištěná verze finálně ulžené žádsti musí být předlžena v 1 výtisku (1 riginál) a pdepsaná na příslušném místě žádsti statutárním zástupcem žadatele. Tištěná verze předkládané žádsti a žádst finálně ulžená v aplikaci Benefit7 musí mít stejný identifikační kód tzv. hash. Listy výtisku žádsti je nutn pevně spjit, tj. pdepsaná žádst musí být sešita a přelepena pásku v levém hrním rhu (na přední i zadní straně) neb jiným bdbným způsbem zamezujícím neprávněnému nakládání se žádstí. Páska musí být značena pdpisem (případně pdpisem a razítkem) statutárníh zástupce žadatele právněnéh jednat jeh jménem na první a pslední straně žádsti. Pžadvané přílhy nejsu sučástí sešité žádsti. Za pevné spjení není pvažvána kružkvá vazba či vazba d hřbetu. Všechny pvinné a případně další přílhy musí být předlženy v 1 výtisku (1 riginál). Každá z přílh musí být značena přadvým číslem pdle jejíh značení v seznamu přílh v aplikaci Benefit7 a pdepsaná statutárním zástupcem žadatele. Vícestránkvá přílha musí být sešita. Všechny přílhy musí být předlženy v listinné a elektrnické pdbě v aplikaci Benefit7. Puze v případě, kdy elektrnická velikst přílhy přesáhne velikstní limit, bude předlžena na CD nsiči. Pvinné přílhy žádsti: Právní subjektivita - dklad právní subjektivitě se nedkládá. Právní subjektivita bude věřena v infrmačním systému Benefit7 validací žadatele na ROS. Tat validace je pvinná i v případě vrácení žádsti k přepracvání. Zárveň je nutné k žádsti přilžit: Nestátní neziskvé rganizace (NNO) - právní subjektivita bude dlžena stanvami. Ve stanvách musí být ustanvení vypřádání majetku při zániku NNO. V případě, že stanvy předkládané při pdávání žádsti tt Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 14 z 17

15 ustanvení nebsahují, musí být tt ustanvení dplněny a předlženy nejpzději před vydáním právníh aktu pskytnutí pdpry. Ustanvení vypřádání majetku při zániku musí být uveden také ve stanvách svazku bcí. V případě bchdní splečnsti a družstva dlží žadatel Identifikaci vlastnické struktury žadatele dle 14 dst. 3 zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech. Frmulář tht dkumentu je přílhu č. 4 výzvy. Kladné vyjádření příslušnéh krajskéh úřadu k tmu, že realizvané sciální služby v rámci prjektu jsu v suladu se střednědbým plánem rzvje sciálních služeb a že žadatelvy aktivity v rámci prjektu nebudu pdpřeny z individuálníh prjektu kraje. Vyjádření se pžaduje de všech krajských úřadů pdle území dpadu prjektu. V případě negativníh vyjádření bude žádst v průběhu hdncení vyřazena. Frmulář tht dkumentu je přílhu č. 1 výzvy. Vyjádření zřizvatele půvdníh transfrmvanéh zařízení, že sc. služba kmunitníh typu vznikla, příp. změnila míst pskytvání jak výsledek prcesu transfrmace pbytvých služeb sciální péče. Vyjádření bude dále bsahvat infrmaci pčtu převzatých klientů. Splnění pdmínek a infrmace zařízení a sc. službách dlží žadatel v přílze Infrmace transfrmvaných sc. službách. Frmulář tht dkumentu je přílhu č. 2 tét výzvy. Žadatel dlží tabulku vyčíslení nákladů na jedntlivé sciální služby pžadvané v rámci prjektu. V případě, že se jedná sc. službu s něklika místy pskytvání, uvést vyčíslení na jedntlivá místa. Frmulář tht dkumentu je přílhu č. 5 tét výzvy. Pkud žadatel ve své žádsti finanční pdpru v n-line v aplikaci Benefit7 značí, že jeh prjekt je zařazen d schválenéh integrvanéh plánu rzvje měst ( dále jen IPRM ), musí tut skutečnst dlžit Ptvrzením zařazení prjektu d IPRM. Frmulář tht ptvrzení je k dispzici na a jeh dlžení k žádsti je nezbytné pr získání bnifikace za kritérium Synergie (IPRM). Frmuláře těcht pvinných přílh jsu sučástí žádsti finanční pdpru z OP LZZ (Benefit 7). V případě, že bude žadatel úspěšný a jeh prjekt bude vybrán k pdpře z OP LZZ, bude před pdpisem rzhdnutí pskytnutí dtace pvinen dlžit některé další pdklady dle Příručky pr žadatele: Prhlášení bezdlužnsti a bezúhnnsti; Prhlášení partnerství (puze v případě, že je prjekt realizván ve splupráci s partnery); Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 15 z 17

16 Prhlášení veliksti pdniku (pkud žadatel v žádsti značil, že je malý a střední pdnik); Prhlášení závažných změnách, které nastaly d dby pdání žádsti (změnvý list); Prhlášení tm, že na schválený prjekt žadatel nečerpá jiné veřejné prstředky; Banku ptvrzený Frmulář finanční identifikace, u které je účet veden. Žadatel musí mít nejpzději před vydáním Rzhdnutí pskytnutí dtace výše uvedenu sc. službu registrvanu pr jednu z výše uvedených cílvých skupin, na plánvané míst pskytvání sc. služby. Dlžení kpie registrace sc. služby je nutnu pdmínku pr pdpru prjektu. V případě nedlžení bude žádst finanční pdpru vyřazena (věřená kpie nebude vyžadvána). Nvela č. 171/2012 Sb. zákna č. 218/2000 Sb. ( 18a) stanví pskytvateli pvinnst předávat Ministerstvu financí dkumenty a údaje, které jsu rzhdné pr pskytvání dtací a kterými se při rzhdvání nich řídí, a t bez hledu na t, jaké sby jsu jejich půvdci, a bez hledu na stav danéh prjektu (tj. bez hledu na t, zda prjekt byl, neb nebyl vybrán). Označení bálky: Žádst musí být dručena v zalepené bálce, na které musí být uveden: adresa vyhlašvatele zprstředkujícíh subjektu (včetně jména příslušné kntaktní sby), název peračníh prgramu, čísl priritní sy a blasti pdpry, název glbálníh grantu, čísl výzvy glbálníh grantu, název prjektu, plný název žadatele a jeh adresa, upzrnění NEOTVÍRAT! v levém hrním rhu. Pštvní adresa vyhlašvatele: Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr implementace Na Příčním právu Praha 2 Kntaktní míst (pr sbní dručení žádsti): Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr implementace Detašvané pracviště: Pdskalská 1290/19, Praha 2 Žádst lze předlžit v těcht hdinách: pndělí až pátek d 9:00 d 14:30 hd. Mim tyt hdiny lze žádst sbně dručit jen na základě předchzí dmluvy. Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 16 z 17

17 Kntaktní sby: Jmén: Mgr. Ivana Jirkvá prjektvá manažerka Jmén: Mgr. Gabriela Měřínská prjektvá manažerka Jmén: Mgr. Petra Ulrichvá finanční manažerka Verze č: 01 Datum platnsti výzvy: Stránka: 17 z 17

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: 15. 9. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č.: B3 Datum vyhlášení výzvy: 25. března 2013 Vyhlašvatel: Ministerstv průmyslu a bchdu Verze č.: 01 Datum

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 77 Datum vyhlášení výzvy: 13. 6. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 03 Datum platnsti

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Vydávání opisů matričních dokladů

Vydávání opisů matričních dokladů 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání živtní situace Vydávání pisů matričních dkladů 4. Základní infrmace k živtní situaci Opisy matričních dkladů (rdnéh, ddacíh neb úmrtníh listu) vydá matriční úřad,

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 15 1 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...3 2.1 Čísl grantvéh

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 391/96C, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz VÝZVA

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz

Více

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis)

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis) 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání (název) živtní situace Narzení dítěte vydávání rdných listů (prvpis) 4. Základní infrmace k živtní situaci Příslušný k zápisu narzení je matriční úřad, v jehž

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více