I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence"

Transkript

1 M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a změně některých záknů (energetický zákn), v platném znění Energetický regulační úřad, na základě dsavadních zkušenstí s vyřizváním žádstí udělení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a změně některých záknů (energetický zákn), p nabytí účinnsti pslední větší změny tht zákna, prvedené záknem č. 670/2004 Sb., (mim dalších pzdějších drbných úprav, které se netýkají agendy licencí) a nyní také vyhlášky č. 426/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb., a ve znění nvely č. 358/2009 Sb., infrmuje tut cestu žadatele licence pdle energetickéh zákna pstupu a dkladech při pdávání žádstí udělení licencí, jejich změn neb zrušení. Tat infrmace má především služit žadatelům licence pr t, aby jejich žádst byla frmálně i věcně úplná a bezvadná, aby tedy mhla být včas, v záknných lhůtách pdle správníh řádu, kladně vyřízena udělením licence. Frmálně vadné a příslušnými dkumenty nedlžené žádsti udělení licence pškzují ve svých důsledcích především žadatele licence samtné, prtže kmplikují a ddalují vlastní věcné vyřízení žádsti Energetickým regulačním úřadem. Věříme, že žadatelé licence přijmu tut infrmaci jak nikliv administrativní ztěžvání vyřízení licence ze strany Energetickéh regulačníh úřadu, ale výlučně jak pmc žadatelům. Pr snazší rientaci je infrmace uspřádána frmu vymezení určitých prblémvých kruhů systémem dtaz žadatele - dpvěď Energetickéh regulačníh úřadu. I. Splečné zásady a pravidla ke všem žádstem udělení licence Pdávání žádstí udělení licence má určitá splečné zásady a pravidla, která se týkají všech žadatelů licence, ať už jsu fyzicku neb právnicku sbu, bez zřetele na druh právnické sby a bez hledu na t, pr jaku skupinu pdnikání (pr jaké energetické dvětví) je licence pžadvána. 1. Jaké právní předpisy se vztahují k žádstem licence? Vlastní právní úprava žádstí licence a rzhdvání nich je bsažena v zákně č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a změně některých záknů (energetický zákn), ve znění pzdějších předpisů, v ustanveních 3 až 10 a v 98a a ve vyhlášce Energetickéh regulačníh úřadu č. 426/2005 Sb., pdrbnstech udělvání licencí pr pdnikání v energetických dvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb., a vyhlášky č. 358/2009 Sb.

2 Pr prces vyřizvání žádstí licence a rzhdvání nich platí zákn č. 500/2004 Sb., správní řád. Agenda vyřizvání žádstí licence má významné vazby zejména na bchdní zákník a na živnstenský zákn, jak na základní právní předpisy upravující pdnikání jak takvé a vymezující pdnikatele. Pkud jde majetkprávní vztahy, existují zde vazby především na bčanský zákník, upravující vlastnictví, spluvlastnictví a nájem, a dále pak na katastrální zákn, pkud jde věcně-právní vztahy k nemvitstem, dále zákn majetku České republiky č. 219/2000 Sb., v nepslední řadě i zákn knkursu a vyrvnání (č. 328/1992 Sb., v platném znění). 2. Frmuláře žádstí udělení licencí Žádsti licence musejí být pdávány na k tmu určených frmulářích. Ty jsu v listinné frmě k dispzici v sídle Energetickéh regulačníh úřadu v Jihlavě, Masarykv náměstí 5, a na dislkvaném pracvišti v Praze 7, Partyzánská 1/7. Jsu též k dispzici (pr vyplnění i tisk, případně pr stažení) na internetvých stránkách ERÚ na adrese: v ddíle Licence. 3. Řádná identifikace žadatele licence Žadatel udělení licence musí být jak nezaměnitelný právní subjekt řádně identifikván. Způsb identifikace je přitm rzdílný pdle th, zda jde fyzicku neb právnicku sbu. Identifikace žadatele licenci - fyzické sby Žadatel licenci - fyzická sba musí být identifikvána rdným číslem a trvalým pbytem pdle údajů v bčanském průkazu, u cizích státních příslušníků datem narzení, bydlištěm a případně místem pbytu v ČR, u žadatelů licence, kteří již jsu jak pdnikatelé zapsáni v bchdním rejstříku je nutné uvést i bchdní firmu, neb jmén, příjmení a případný ddatek pdle zápisu v bchdním, živnstenském neb jiném rejstříku a též identifikační čísl (IČ) včetně dkladu jeh přidělení. Přidělení identifikačníh čísla lze pr fyzické sby dlžit i kpií živnstenskéh listu, nevyplývá-li pvinnst dlžení výpisu ze živnstenskéh rejstříku z pžadavků na prkázání finanční způsbilsti viz níže. Dklad daňvé registraci neb registraci k plátcvství DPH není nutné předkládat. U pdnikatelů pdle živnstenskéh zákna je vhdné předlžit aktuální výpis ze živnstenskéh rejstříku. Identifikace žadatele licenci - právnické sby Pnejvíce žadatelů licence z kategrie právnických sb pchází d právnických sb, zalžených pdle bchdníh zákníku, tj. jde akcivé splečnsti, splečnsti s ručením mezeným, kmanditní splečnsti, veřejné bchdní splečnsti a družstva. Tyt subjekty předkládají aktuální výpis z bchdníh rejstříku (v zásadě ne starší než šest měsíců) pkud právnická sba ještě není zapsána v bchdním rejstříku, pstačuje k tmut účelu věřená kpie zakládací listiny s ptvrzením pdání k bchdnímu sudu s tím, že žadatel d 180 dnů dlží věřenu kpii výpisu z bchdníh rejstříku. Z výpisu z bchdníh rejstříku pak vyplývá zejména bchdní firma, IČ, sídl a údaje statutárních rgánech neb jeh členech, jak údaje významné pr řízení udělení licence.

3 Je-li skutečný právní stav skutečnstí, zapisvaných v bchdním rejstříku, jiný než stav vyplývající z výpisu z bchdníh rejstříku, musí dlžit žadatel licenci další listiny (např. zápis z valné hrmady, změnu splečenské smluvy, změnu stanv splečnsti neb družstva, změnu zřizvací listiny apd.), ze kterých tyt změněné skutečnsti vyplývají a zda již byl k rejstříkvému sudu pdán návrh na změnu zápisu splečnsti v bchdním rejstříku (kpie pdanéh návrhu). Žádst licenci může pdat i splečnst (družstv) již zalžená, avšak ještě nezapsaná v bchdním rejstříku. V takvém případě však musí dlžit namíst výpisu z bchdníh rejstříku zřizvatelské dkumenty (splečenská smluva /zápis/ zalžení s.r.., zakladatelská smluva zalžení a.s. a její stanvy, zakladatelská listina u tzv. jednčlenných splečnstí) v riginále neb v úředně věřené ftkpii. V těcht případech může být licence udělena i zalžené splečnsti bez přidělenéh IČ. Žadatelem licenci může být i jiný právní subjekt (sdružení sb pdle zákna sdružvání bčanů, státní pdnik, bec, příspěvkvé rganice, sdružení právnických sb pdle bčanskéh zákníku, rganizační jedntka státu neb státní rganizace vzniklé pdle zákna č. 219/2000 Sb., becně prspěšná splečnst apd.). I u těcht subjektů je nutné předkládat dklad jejich právní existenci výpisem z rejstříku, kde jsu registrvány neb zakladatelskými dkumenty. U splečnstí v knkurzu žadatel dlží také usnesení prhlášení knkurzu. 4. Pdepisvání žádstí licence, sby právněné k jednání s ERÚ ve věci udělení licence Žádsti udělení licence musejí být vlastnručně pdepsány samtným žadatelem fyzicku sbu neb za právnicku sbu těmi, kteří mají takvé práv, např. pdle 21 bčanskéh sudníh řádu a výpisu z bchdníh rejstříku. Pdpis na žádsti nemusí být úředně věřen, v případě pchybnstí pravsti pdpisu si však může ERÚ vyžádat úřední věření pravsti pdpisu. V případě, že by žádst udělení licence byla pdepsána někým jiným, než samtným žadatelem - fyzicku sbu neb statutárním rgánem právnické sby neb jeh členem právněným k tmu pdle 21 zákna č. 99/1963 Sb., bčanskéh sudníh řádu (viz 30 správníh řádu), musí být dlžena plná mc neb písemné pvěření pr jinu sbu k vyřízení žádsti udělení licence s Energetickým regulačním úřadem. ERÚ bude bvykle pžadvat, aby šl tzv. speciální pvěření neb speciální plnu mc pr veškerá jednání s ERÚ ve věci udělení licence a aby pdpis zmcňující sby (sb) byl úředně věřen. 5. Všebecné předpklady pr udělení licence Za všebecné předpklady pr udělení licence je nutn pvažvat dsažení věku 18 let a plnu způsbilst k právním úknům. Tyt předpklady se týkající žadatelů licence fyzických sb, sb ustanvených d funkce dpvědnéh zástupce a všech statutárních rgánů neb členů statutárníh rgánu žadatelů licence - právnických sb. 6. Bezúhnnst žadatele licenci

4 Pdmínku bezúhnnsti ve smyslu energetickéh zákna nesplňuje: a) ten, kd byl dsuzen k nepdmíněnému trestu dnětí svbdy v trvání alespň 1 rku neb delšímu, a t za jakýkliv úmyslný trestný čin, b) ten, kd byl dsuzen k jakémukliv trestu dnětí svbdy, a t za úmyslný trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s pdnikáním, neb c) ten, kd byl dsuzen k jakémukliv trestu dnětí svbdy, a t i za neúmyslný trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s pdnikáním, pkud se na něh nehledí, jak by nebyl dsuzen. Pžadavek na bezúhnnst je vztažen na: - fyzicku sbu - žadatele licenci, - statutární rgán neb všechny členy statutárníh rgánu žadatele licenci právnické sby, - dpvědnéh zástupce žadatele licenci (viz dále bd 8 dpvědném zástupci). S účinnstí d 1. července 2008 již nemusí dkladvat bezúhnnst tzv. výpisem z rejstříku trestů žadatel udělení (změnu) licence. Tent dklad si ERÚ jak určený rgán veřejné mci pdle zákna č. 124/2008 Sb., (kterým se mění zákn č. 269/1994 Sb., Rejstříku trestů, ve znění pzdějších předpisů) zajistí v rámci úřední činnsti. Tat mžnst se vztahuje puze na výpisy z Rejstříku trestů ČR. 7. Odbrná způsbilst (dpvědný zástupce) Pdnikatelé v energetických dvětvích musejí splňvat též předpklad dbrné způsbilsti. Tent předpklad musí splňvat sám žadatel licenci - fyzická sba. Pkud jej nesplňuje, musí ustanvit dpvědnéh zástupce. Žadatel licenci - právnická sba musí vždy ustanvit dpvědnéh zástupce. Odbrná způsbilst žadatele neb dpvědnéh zástupce se neprkazuje pr výrbu elektřiny z bnvitelných zdrjů d instalvanéh výknu 20 kwe. Odbrná způsbilst může být splněna tímt vzděláním a praxí: úplným středním dbrným vzděláním s maturitu a nejméně šestiletu praxí v bru, uknčeným vyskšklským vzděláním technickéh směru a nejméně tříletu praxí v bru, u výrby elektřiny neb tepelné energie d instalvanéh výknu 1 MW včetně a samstatnéh distribučníh zařízení elektřiny neb rzvdnéh zařízení tepelné energie s instalvaným výknem d 1 MW včetně vyučení v bru a nejméně tříletu praxí v bru neb svědčením rekvalifikaci k prvzvání malých vdních elektráren neb bdbným svědčením, vydaným v jiném státě. Tut rekvalifikaci a svědčení lze získat u Svazu pdnikatelů pr využití energetických zdrjů,

5 u výrby elektřiny z bnvitelných zdrjů (viz 31 energetickéh zákna) d instalvanéh výknu výrbny 20 kw se dbrná způsbilst neprkazuje, pr bchd s elektřinu neb plynem se dbrná způsbilst neprkazuje Odbrná způsbilst musí být dlžena úředně věřenu kpií diplmu či vysvědčení příslušné škly a dkladem dbrné praxi vystavené zaměstnavatelem ve smyslu 60 zákníku práce neb pracvním psudkem, v případě vlastníh pdnikání výpisem z živnstenskéh rejstříku, případně jiným způsbem nevzbuzujícím důvdné pchybnsti. 8. Odpvědný zástupce Odpvědný zástupce je energetickým záknem pvažván za sbu, která dpvídá za výkn licencvané činnsti nejen např. z technických hledisek, ale i jinak v rzsahu pvinnstí držitele licence pdle 11 energetickéh zákna. Lze předpkládat, že v kntaktech s držitelem licence bude ERÚ i např. Státní energetická inspekce vyžadvat, aby příslušná vysvětlení a jinu sučinnst garantval za držitele licence právě jeh dpvědný zástupce. Prt nelze brát funkci dpvědnéh zástupce na lehku váhu ani d držitele licence ani d samtnéh dpvědnéh zástupce. Odpvědný zástupce musí splňvat všebecné předpklady (viz bd 5), bezúhnnst (viz bd 6) a dbrnu způsbilst (viz bd 7). Ustanvení dpvědnéh zástupce ERÚ schvaluje. Žádst se pdává na frmuláři typu B, připjuje se frmulář pvinnéh prhlášení dpvědné zástupce. Žádst musí být pdepsána právněnu sbu, prhlášení dpvědnéh zástupce musí být patřen jeh úředně věřeným pdpisem. Knfliktu zájmů na straně dpvědnéh zástupce je zamezen pžadavkem, aby určitá sba nefungvala jak dpvědný zástupce pr více než jednh držitele licence a aby dpvědný zástupce nebyl členem dzrčí rady neb jinéh kntrlníh rgánu držitele licence. Uknčí-li dpvědný zástupce svu činnst, neb přestane-li dpvědný zástupce splňvat pdmínky pr výkn tét funkce, je držitel licence pvinen navrhnut nvéh dpvědnéh zástupce d 15-ti dnů. D dby schválení nvéh dpvědnéh zástupce dpvídá za výkn licencvané činnsti držitel licence. 9. Dba zahájení licencvané činnsti, předpkládaná dba pdnikání D žádsti udělení licence musí žadatel uvést předpkládanu dbu pdnikání, pžadvanu dbu, na kteru má být licence udělena a navrhvaný termín zahájení licencvané činnsti. Termín zahájení licencvané činnsti nemůže předcházet dni nabytí právní mci rzhdnutí udělení licence, ani dni vzniku právnění. Žadatel licenci by měl pstupvat uvážlivě ve vyplňvání údaje zahájení licencvané činnsti i v případě, že zvlí datum pzdější, prtže nezahájení výknu licencvané činnsti d stanvenéh termínu může být důvdem pr zrušení licence ze strany ERÚ.

6 Licence pr pdnikání v energetických dvětvích jsu udělvána s platnsti nejdéle na dbu 25 let (de dne nabytí právní mci rzhdnutí udělení licence), nejdéle však na dbu, na kteru je dlžen vlastnictví neb užívací práv k energetickému zařízení pr výkn licencvané činnsti, licence pr bchd s elektřinu a pr bchd s plynem jsu udělvány na dbu 5 let. Licence pr bchd s elektřinu a plynem lze prdlužit vždy dalších 5 let, je-li žádst tut změnu pdána v časvém úseku mezi 6 měsíci a 90-ti dny před zánikem licence vypršením dby její platnsti. 10. Vznik právnění k licencvané činnsti Oprávnění k výknu licencvané činnsti vznikne nejdříve dnem nabytí právní mci rzhdnutí udělení licence. Vznik právnění může být stanven i na den pzdější, zejména z důvdů pzdější účinnsti smluv převdu vlastnických práv k energetickému zařízení neb v suvislsti s termínem zániku licence předcházejícíh prvzvatele téhž energetickéh zařízení. 11. Právní mc rzhdnutí udělení licence Je v zájmu držitele licenci, aby si patřil rzhdnutí udělení licence dlžku právní mci; ERÚ jí vyznačí na žádst držitele licence p nabytí právní mci rzhdnutí udělení licence. Rzhdnutí udělení licence nabývá právní mci marným uplynutím 15ti denní lhůty pr pdání rzkladu prti rzhdnutí udělení licence aneb i dříve, jestliže se držitel licence písemně vzdá práva rzkladu, cž např. ptvrdí na jednm vyhtvení rzhdnutí udělení licence, které zůstává ve správním spise u ERÚ. V tmt případě je z časvéh hlediska vhdné, aby si žadatel sbně (zástupce s plnu mcí) a p předchzí dhdě s příslušným úředníkem ERÚ vyzvedl rzhdnutí udělení licenci přím d úřadu, kde ptvrdí převzetí rzhdnutí a vzdá se práva rzkladu, pté mu bude mu vyznačena právní mc na rzhdnutí udělení licence. Samzřejmě lze výše uvedené úkny prvést v rámci pštvníh styku, všem je nutné pčítat s nezbytnu administrativní lhůtu. Lze předkládat, že např. rejstříkvé sudy i finanční úřady budu vyžadvat, aby rzhdnutí ERÚ udělení licence byl patřen dlžku právní mci. 12. Oprava administrativních nepřesnstí v rzhdnutí udělení licence Faktr lidskéh mylu může způsbit, že rzhdnutí udělení licence nemusí být v určitých údajích zcela přesné, prtže dšl k nějakému administrativnímu mylu při vyhtvvání rzhdnutí. V takvém případě je vhdné brátit se na příslušnéh vyřizujícíh úředníka ERÚ a dhdnut s ním změnu vadnéh rzhdnutí na rzhdnutí frmálně bezvadné. Dpručujeme všem držitelům licence, aby si p jejím bdržení zkntrlvali frmální správnst licence. II. Majetkprávní, technické a finanční předpklady pr udělení licence

7 Každý žadatel udělení licence musí splňvat majetkprávní, technické a finanční předpklady pr udělení licence. Rzsah pžadavků je však různý pdle th, pr jaký energetický br (skupinu pdnikání) a jak výknné zařízení je pžadvána licence. 1. Majetkvý vztah k zařízení, které bude využíván pr výkn licencvané činnsti Pdle zkušenstí ERÚ je tvrzení a dlžení majetkvéh vztahu k zařízení, které bude využíván pr výkn licencvané činnsti, základní pdmínku stability pdnikání v jakémkli energetickém bru. Majetkvý vztah musí být dlžen na úrvni vlastnictví neb užívacíh práva. Těmt právním vztahům dpvídá také leasing, který představuje bvyklu právní frmu přizvání zejména technických prstředků a technlgických celků, uplatňvaných v energetických dvětvích. U věcí ve spluvlastnictví ERÚ pžaduje, aby se výslvně kladně vyjádřila k pužití určitéh majetku pr pdnikání jedním ze spluvlastníků tzv. prstá majrita spluvlastníků (tj. nejméně 51% spluvlastnických pdílů). Spluvlastníci mají též mžnst zalžit splečnu právnicku sbu např. pdle bchdníh zákníku (např. s.r..) a jejím prstřednictvím pak pdnikat. Sdružení fyzických sb, utvřené pdle bčanskéh zákníku, právním subjektem není a licence mu nemůže být udělena, právní subjektivita se napak přiznává sdružení bčanů ve smyslu zákna č. 83/1990 Sb., sdružvání bčanů, v platném znění. Majetkvý vztah musí být dlžen tzv. nabývacím titulem, cž může být kupní smluva, darvací smluva, smluva prdeji pdniku neb jeh části, smluva leasingvá, prhlášení vkladu d splečnsti splu s příslušnu splečensku smluvu (zakládací listinu) a jejím ddatkem, supis privatizvanéh majetku, vkládanéh d splečnsti splu s rzhdnutím zalžení splečnsti. Je vhdné, aby žadatel licenci knzultval s ERÚ slžitější případy zejména tzv. širce vnitřně strukturvanéh majetku, jakým dkladem dlží vlastnictví, nájem či jiný vztah. Zařazení majetku d pdnikání pr účely účetnictví ještě nesvědčuje regulérní majetkvý vztah k tmut zařízení. U nemvitéh majetku, němž je vedena evidence v katastru nemvitstí, je základním dkladem vlastnictví výpis z katastru nemvitstí. U staveb, které stjí na cizím pzemku, nezkumá ERÚ právní vztah s vlastníkem pzemku pd stavbu, pr žadatele licenci je všem v jeh vlastním zájmu nezbytné tent vztah šetřit v suladu s becně závaznými právními předpisy. Ve skupinách pdnikání bchd s elektřinu a bchd s plynem se majetkvý vztah nedkládá, prtže jde bchdní činnst, ke které není nutné mít majetkvu základnu ve frmě hmtnéh majetku. (1) Vlastnické práv k energetickému zařízení žadatele se prkazuje zpravidla:

8 - výpisem z katastru nemvitstí, zapisuje-li se vlastnické práv d katastru nemvitstí pdle zvláštníh zákna, dpvídající stavu zápisů v katastru nemvitstí ke dni předlžení výpisu Úřadu, - smluvu, na základě které dchází k převdu nemvitsti, pkud vlastnické práv k nemvitsti není předmětem zápisu d katastru nemvitstí, - smluvu, na základě které dchází k převdu vlastnickéh práva k mvitému energetickému zařízení, - smluvu, ze které je zřejmé, že žadatel je vlastníkem danéh mvitéh energetickéh zařízení, - riginálem neb věřenu kpií rzhdnutí sudu neb správníh rgánu, pkud žadatel nabyl vlastnické práv k energetickému zařízení na základě rzhdnutí sudu neb správníh rgánu neb je jeh vlastnické práv takvým rzhdnutím ptvrzen, - ptvrzením nabytí vlastnictví, byl-li energetické zařízení předmětem veřejné dražby. (2) Užívací práv k energetickému zařízení žadatele se prkazuje zpravidla výpisem z katastru nemvitstí, vyplývá-li práv užívat nemvitst z práva dpvídajícíh věcnému břemeni zapisvanéh d katastru nemvitstí pdle zvláštníh právníh předpisu, dpvídající stavu zápisů v katastru nemvitstí ke dni předlžení výpisu Úřadu, nájemní smluvu, smluvu výpůjčce neb jinu smluvu, na základě které žadateli vzniká práv užívat dané energetické zařízení, riginálem neb věřenu kpií rzhdnutí sudu neb správníh rgánu, pkud žadateli vznikl práv užívat energetické zařízení na základě rzhdnutí sudu neb správníh rgánu neb je jeh práv takvým rzhdnutím ptvrzen, věřenu kpií zřizvací listiny, dkládá-li žadatel jak příspěvkvá rganizace územníh samsprávnéh celku předání energetickéh zařízení v majetku zřizvatele d její správy. (3) Nelze-li dlžit existující titul pdle předchzích dstavců v písemné pdbě, dkládá žadatel existenci titulu suhlasným prhlášením smluvních stran s uvedením všech náležitstí takvéh titulu. (4) Nelze-li nabytí vlastnickéh práva k energetickému zařízení neb práva užívat energetické zařízení prkázat způsby uvedenými v dstavci 1 až 2, prtže takvé nabývací tituly nelze dlžit, dšl k nabytí ze zákna neb je již nelze dhledat, lze nabytí vlastnickéh práva k energetickému zařízení neb práva užívat takvé zařízení dlžit i jiným, dstatečně průkazným způsbem. (5) Není-li žadatel licenci vlastníkem energetickéh zařízení, dkládá na výzvu Úřadu i vlastnické práv vlastníka způsby uvedenými v předchzích dstavcích. (6) Suhlas vlastníka:

9 Ke smluvním užívacím vztahům se dkládá suhlas vlastníka s pužitím energetickéh zařízení k účelům vymezeným tímt záknem (knkrétní licencvané činnsti) nejméně na dbu, na kteru má být licence udělena. 2. Technické a finanční předpklady Finančními předpklady se rzumí schpnst žadatele finančně zabezpečit prvzvání činnsti, na kteru je vyžadvána licence, a schpnst zabezpečit sučasné i buducí závazky nejméně na bdbí 5 let. Finanční předpklady se neprkazují u činnstí výrba elektřiny, pkud bude instalvaný elektrický výkn zařízení nižší než 200 kw a u výrba tepelné energie z bnvitelných zdrjů neb instalvaný tepelný výkn nižší než 1 MW. U výrby elektřiny pr celkvý výkn d 200 kw d 1 MW, lze bezdlužnst na daních a pplatcích, clech a pjistném na sciální zabezpečení a státní plitiku zaměstnansti dlžit prhlášením. Žadatelé licenci pr výrbu elektřiny výknu výrbny nižším než 1 MW mhu prhlášením dlžit i t, že se jich nedtýká inslvence neb knkurz. Finanční předpklady žadatel nesplňuje, pkud v průběhu uplynulých 3 let sud zrušil knkurs vedený na majetek žadatele prt, že byl splněn rzvrhvé usnesení, neb sud zamítl inslvenční návrh prt, že majetek dlužníka nebude pstačvat k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb rzhdl zrušení knkursu prt, že majetek dlužníka je zcela nepstačující. Tat skutečnst se prkazuje: výstupem z inslventníh rejstříku, v případě, že uplynulá 3 léta d data pdání žádsti udělení licence spadají d bdbí před 1. lednem 2008, prkazuje finanční předpklady pdle věty první žadatel zapsaný v bchdním rejstříku rvněž výpisem z bchdníh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, a žadatel, který je veden v živnstenském neb bdbném rejstříku a sučasně není zapsán v bchdním rejstříku, výpisem ze živnstenskéh neb jinéh bdbnéh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti. Pkud není žadatel zapsán v některém z výše uvedených rejstříků neb nevyknával v rzhdné bdbí pdnikatelsku činnst, dkládá splnění pdmínky prhlášením. Žadatel licenci není finančně způsbilý, jestliže má evidvány nedplatky na daních, clech a pplatcích, pjistném na sciální zabezpečení, příspěvku na státní plitiku zaměstnansti neb pjistném na všebecné zdravtní pjištění a na pkutách. Splnění výše uvedených pdmínek se prkazuje ptvrzením: a) finančníh úřadu (nedplatky na daních) b) celníh úřadu (nedplatky na clech) c) kresní správy sciálníh zabezpečení (nedplatky na pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti)

10 a prhlášením (nedplatky na pplatcích a pkutách, nedplatky na všebecné zdravtní pjištění). Za nedplatek se v suladu s příslušnými právními předpisy pvažuje předepsané penále. Existence nedplatku není dtčena uzavřením splátkvéh kalendáře. Žadatel udělení licence na výrbu elektřiny d celkvéh instalvanéh výknu d 1 MW včetně, na výrbu tepelné energie d celkvéh instalvanéh výknu nižší než 1 MW včetně a žadatel udělení licence na rzvd tepelné energie celkvé kapacitě nižší než 1 MW včetně, dkládá prhlášením finanční předpklady neexistence nedplatků na daních, clech a pplatcích, pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, údaje k inslvenci neb knkurzu. Ostatní žadatelé finanční předpklady dále prkazují: a) bjem dstupných finančních prstředků: 1. měsíčními výpisy z bankvníh účtu pčátečních a knečných zůstatcích za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší bdbí, nevyknává-li pdnikatelsku činnst p dbu alespň jednh rku, 2. vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, schpnsti žadatele plnit své finanční závazky a phybech na účtu za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší dbu, nevyknává-li žadatel pdnikatelsku činnst dbu alespň jednh rku, neb 3. smluvu úvěru neb jinu smluvu bdbnéh typu, pkud žadatel nemá dstatečné vlastní zdrje, a splátkvým kalendářem všech dsavadních úvěrů, b) pslední účetní závěrku věřenu auditrem v případě, že žadatel má pvinnst zpracvat audit, včetně její přílhy v úplném rzsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním bdbí vyknával pdnikatelsku činnst, případně daňvu evidencí neb záznamem příjmech a výdajích pdle zákna upravujícíh daně z příjmů 4b), c) údaji bchdním majetku a čistém bchdníh majetku, nevyplývají-li z účetní závěrky, přičemž bchdní majetek se pr účely tét vyhlášky vypčte jak sučet hmtnéh majetku, peněžních prstředků v htvsti a cenin, peněžních prstředků na bankvních účtech, zásb, phledávek včetně pskytnutých úvěrů a půjček a statníh majetku; d bchdníh majetku se nezahrnuje hdnta závazků včetně přijatých úvěrů a půjček, mzdy a rezervy; žadatel, který vede daňvu evidenci 4a), prkazuje finanční způsbilst bchdním majetkem vypčteným z údajů uvedených v Přiznání k dani z příjmu fyzických sb za pslední zdaňvací bdbí, d) pdnikatelským plánem bsahujícím ppis dluhdbé schpnsti financvání licencvané činnsti a předpkládaných nákladů a výnsů z licencvané činnsti finanční bilancí žadatele; bsah finanční bilance žadatele je uveden v přílze č. 23 k tét vyhlášce.

11 Žadatel udělení licence na výrbu elektřiny instalvaném elektrickém výknu výrbny elektřiny d 200 kw d 1 MW včetně může dlžit finanční předpklady pdle dstavců 1 až 3 prhlášením. Žadatel udělení licence na výrbu elektřiny ze zařízení využívajícíh bnvitelný zdrj energie, které je nvě uváděn d prvzu, finanční předpklady dále prkazuje knečným rzpčtem jedntlivých plžek realizvaných investic ptřebných pr uvedení tht zařízení d prvzu. Žadatel udělení licence na bchd s elektřinu neb na bchd s plynem dále prkazuje finanční předpklady způsby uvedenými v písm. a) a b). Technické předpklady se prkazují: a) u nvých energetických zařízení územním suhlasem, klaudačním rzhdnutím, známením záměru zapčít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a sučasně prhlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, neb klaudačním suhlasem 5 ), a dále dkladem prkazujícím splnění pžadavků k zajištění bezpečnsti práce (zpráva revizi) stanvených zvláštním právním předpisem 6 ), b) u dknčených energetických zařízení, u kterých se prvádí změna v rzsahu pdle stavebníh zákna 5 ), klaudačním rzhdnutím, známením záměru zapčít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a sučasně prhlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, neb klaudačním suhlasem, a dále dkladem prkazujícím splnění pžadavků k zajištění bezpečnsti práce (zpráva revizi) stanvených zvláštním právním předpisem 6 ), c) u předčasnéh užívání energetických zařízení před jejich dknčením pvlením k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dknčením a dále dkladem prkazujícím splnění pžadavků k zajištění bezpečnsti práce (zpráva revizi) stanvených zvláštním právním předpisem 6 ), d) u energetických zařízení ve zkušebním prvzu suhlasem stavebníh úřadu se zahájením zkušebníh prvzu před vydáním klaudačníh rzhdnutí, rzhdnutím przatímním užívání stavby ke zkušebnímu prvzu neb rzhdnutím stavebníh úřadu, že klaudační suhlas lze vydat jen p prvedení zkušebníh prvzu, a dále dkladem prkazujícím splnění pžadavků k zajištění bezpečnsti práce (zpráva revizi) stanvených zvláštním právním předpisem 6 ); p prvedení zkušebníh prvzu dkládá žadatel klaudační suhlas, e) pvlením k nakládání s vdami pdle zvláštníh právníh předpisu (zákn č. 254/2001 Sb., vdách a změně některých záknů (vdní zákn)) je-li pvlení k nakládání s vdami pdmínku prvzvání energetickéh zařízení, f) u již pužívaných energetických zařízení dkladem prkazujícím splnění pžadavků k zajištění bezpečnsti práce (zpráva revizi) stanvených zvláštním právním předpisem 6) neb znaleckým psudkem, ne starším 6 měsíců, svědčujícím splnění pžadavků k zajištění bezpečnsti práce, a dále 1. územním suhlasem, klaudačním rzhdnutím neb známením záměru zapčít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a sučasně prhlášením žadatele, že stavební úřad

12 užívání stavby nezakázal, neb klaudačním suhlasem, ppřípadě dkumentací skutečnéh prvedení stavby neb zjedndušenu dkumentací přízených za pdmínek stanvených stavebním záknem, neb 2. jedná-li se energetické zařízení, které již byl dříve využíván pr pdnikání v energetických dvětvích na základě rzhdnutí udělení licence, jiným věrhdným způsbem dkládajícím splnění pdmínek pr užívání stavby pdle stavebníh zákna,. 5 ) Zákn č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění zákna č. 68/2007 Sb. 6 ) 6c dst. 1 písm. a) zákna č. 174/1968 Sb., státním dbrném dzru nad bezpečnstí práce, ve znění pzdějších předpisů.. g) u licencvané činnstí rzvdu tepelné energie rvněž smluvním zajištěním ddávek vstupníh média d rzvdnéh zařízení. U licencvaných činnstí přensu elektřiny a přepravy plynu - údaji pr prpjení přensvé neb přepravní sustavy s přensvými neb přepravními sustavami prvzvaných ve státech susedícími s Česku republiku, - údaji připjení přensvé neb přepravní sustavy k výrbnách elektřiny neb plynu, distribučním sustavám neb pdzemním zásbníkům plynu; - těmit údaji přensvé neb přepravní sustavě jsu technické údaje specifikující pčátky a knce přensvéh a přepravníh zařízení, délky těcht vedení a ptrubí a zákres d katastrální mapy; údaji připjení neb prpjení přensvé neb přepravní sustavy, zejména název bce a případně její části a název a číselný kód katastrálníh území, v nichž se nacházejí místa připjení neb prpjení přensvé neb přepravní sustavy. Technické a finanční předpklady, jejich rzsah a způsb dkladvání, jsu různé pdle jedntlivých skupin pdnikání. Prt v zájmu přehlednsti infrmace uvádíme dklady, které bude ERÚ vyžadvat pr jedntlivé bry. Oznámení změn frmulář C III. Změny rzhdnutí udělení licence Držitel licence je pdle 9 energetickéh zákna pvinen neprdleně známit změny pdmínek ( 5 energetickéh zákna) údajů a dkladů ( 7 energetickéh zákna) předlžit nich dklady a pžádat změnu rzhdnutí udělení licence

13 V případě změny v sbě dpvědnéh zástupce neb změny energetickéh zařízení včetně zrušení prvzvny neb vymezenéh území, se přikládají příslušné frmuláře, týkající se dpvědnéh zástupce, neb frmuláře k prvzvnám a územím. Dchází-li vyjmutí prvzvny neb vymezenéh území z licence aneb se snižuje rzsah pdnikání tak, že snížení bude mít dpad na dsavadní dběratele, je nutné pstupvat jak při zrušení licence. V případě rzšíření pčtu prvzven, změny technických parametrů stávajících prvzven neb změny rzsahu vymezenéh území je držitel licence právněn zahájit výkn licencvané činnsti v těcht prvzvnách neb na vymezeném území dnem právní mci rzhdnutí změně rzhdnutí udělení licence. IV. Zrušení licence Žádst zrušení frmulář D Držitel licence je pdle 10 energetickéh zákna pvinen předlžit návrh na řešení vzniklé situace a seznam dtčených účastníků trhu dklady tm, že se zamýšleným uknčením činnsti seznámil všechny dtčené účastníky trhu, se kterými má uzavřené smluvy pdle energetickéh zákna (známení s dručenkami neb pdpisy účastníků trhu, inzerát, dhdy uknčení ddávek apd.) Pžádá-li držitel licence na činnsti přens elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňvání plynu, výrba a rzvd tepelné energie zrušení licence, je pvinen pkračvat ve výknu licencvané činnsti p dbu stanvenu ERÚ, nejvýše však p dbu 12 měsíců de dne pdání žádsti. Tut pvinnst nemá, prkáže-li, že není schpen plnit své závazky vyplývající z udělené licence pr překážky, jež nastaly nezávisle na jeh vůli a které není s t vlastními silami překnat.v těcht případech ERÚ v případě naléhavé ptřeby zajištění těcht činnstí a ve veřejném zájmu ukládá pskytnut energetická zařízení pr převzetí pvinnsti nad rámec licence jinému držiteli licence na dbu určitu, nejdéle však na 12 měsíců. Pkud držitel licence není vlastníkem energetickéh zařízení, vztahuje se tat pvinnst na vlastníka energetickéh zařízení, a t na dbu určitu, nejdéle však na 12 měsíců. Zárveň musí umžnit určenému držiteli licence přístup k tmut zařízení tak, aby se dal využívat k plnému rzsahu. Fyzická či právnická sba, které licence zanikla, je pvinna d 7 dnů de dne převzetí známení zániku licence vrátit riginál rzhdnutí udělení licence Energetickému regulačnímu úřadu. Dklady výrbců elektřiny z bnvitelných zdrjů elektřiny s výknem d 200 kw:

14 frmulář žádst licenci dklad přiděleném IČ (výpis z bchdníh rejstříku neb výpis z živnstenskéh rejstříku neb dklad statistickéh úřadu) frmulář údaje pr infrmace z Rejstříku trestů (nedkládá-li výpis s rejstříku žadatel) frmulář seznam prvzven + pčet zdrjů - údaje rzsahu pdnikání frmulář rzpčet jedntlivých plžek realizvaných investic ptřebných pr uvedení tht zařízení d prvzu vlastnictví stavební i technlgické části: výpis z katastru nemvitstí, katastrální snímek s vyznačením umístění výrbny, kupní neb jiná smluva a pd. suhlas spluvlastníků s pdnikáním (alespň 51%) v případě spluvlastnictví - riginál neb věřená kpie v případě užívacíh práva (nájemní vztah, půjčka, jiný užívací titul) suhlas 51 % majitelů a na výzvu i dklad vlastnictví zařízení, budvy, prkázání vlastnictví a vždy suhlas vlastníka energetickéh zařízení s jeh užíváním pr účely licencvané činnsti p dbu, na kteru má být licence udělena dbrná způsbilst jen pr instalvaný výkn výrbny 20 kw a vyšší (vzdělání technickéh směru (VŠ neb SŠ s maturitu) neb vyučení v bru, praxe v bru (VŠ nejméně 3 rky, SŠ nejméně 6 rků, vyučení nejméně 3 rky) neb dklad abslvvání šklení pr prvz energetickéh zdrje, je-li záknem pžadván) prkázání technických předpkladů - dkument stavebníh úřadu, kterým je pvlen užívání stavby, tj. pdle klnstí: územní rzhdnutí, klaudační rzhdnutí, klaudační suhlas, známení záměru zapčít s užíváním stavby a sučasně s těmit dklady i prhlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále pvlení k předčasnému užívání stavby, suhlas se zkušebním prvzem a ve všech případech zprávu revizi energetickéh zařízení Je-li žadatelem právnická sba, dlží frmulář ustanvení dpvědnéh zástupce a jeh prhlášení (pdpis na prhlášení musí být úředně věřen) Při výknu výrbny elektřiny rvném neb vyšším než 200 kw d 1 MW (nižším než 1 MW) se finanční předpklady dkládají prhlášením. Pr rientaci uvádíme, že prblematiku bnvitelných zdrjů upravuje např. zákn č. 180/2005 Sb., pdpře výrby elektřiny z bnvitelných zdrjů energie a změně některých záknů (zákn pdpře využívání bnvitelných zdrjů). Pdle ustanvení 2 tht zákna se bnvitelnými zdrji rzumí bnvitelné nefsilní přírdní zdrje energie, jimiž jsu energie větru, energie slunečníh záření, getermální energie, energie vdy, energie půdy, energie vzduchu, energie bimasy, energie skládkvéh plynu, energie kalvéh plynu a energie biplynu. Dklady statních výrbců elektřiny: frmulář žádst licenci dklad přiděleném IČ (výpis z bchdníh rejstříku neb výpis z živnstenskéh rejstříku neb dklad statistickéh úřadu)

15 frmulář údaje pr infrmace z Rejstříku trestů (nedkládá-li výpis s rejstříku žadatel) frmulář seznam prvzven + pčet zdrjů - údaje rzsahu pdnikání při výrbě elektřiny z OZE frmulář rzpčet jedntlivých plžek realizvaných investic ptřebných pr uvedení tht zařízení d prvzu vlastnictví stavební i technlgické části: výpis z katastru nemvitstí, případně katastrální snímek s vyznačením umístění výrbny, kupní neb jiná smluva a pd. suhlas spluvlastníků s pdnikáním (alespň 51%) v případě spluvlastnictví - riginál neb věřená kpie v případě užívacíh práva (nájemní vztah, půjčka, jiný užívací titul) suhlas 51 % majitelů a na výzvu i dklad vlastnictví zařízení, budvy, prkázaní vlastnictví a suhlas vlastníka energetickéh zařízení s jeh užíváním pr účely licencvané činnsti p dbu, na kteru má být licence udělena prkázání dbrné způsbilsti (vzdělání technickéh směru, praxe v bru) dkument stavebníh úřadu, kterým je pvlen užívání stavby, tj. pdle klnstí: územní suhlas, klaudační rzhdnutí, klaudační suhlas, známení záměru zapčít s užíváním stavby a sučasně s těmit dklady i prhlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále pvlení k předčasnému užívání stavby, suhlas se zkušebním prvzem a ve všech případech zprávu revizi energetickéh zařízení finanční předpklady: (pr výkn nepřesahující 1 MW pstačí prhlášení bezdlužnsti a výpis z bchdníh rejstříku, případně ze živnstenskéh rejstříku (není-li zapsán v bchdním rejstříku), ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti udělení licence. Pkud není žadatel zapsán v některém z výše uvedených rejstříků neb nevyknával v rzhdné bdbí pdnikatelsku činnst, dkládá splnění pdmínky prhlášením, že sud v průběhu uplynulých 3 let nezrušil knkurs vedený na majetek žadatele prt, že byl splněn rzvrhvé usnesení, neb že sud nezamítl inslvenční návrh prt, že majetek dlužníka nebude pstačvat k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb že nerzhdl zrušení knkursu prt, že majetek dlužníka je zcela nepstačující) při výknu 1 MW a vyšším se dále dkládá (viz 8 dst. 5 a 6 vyhl. č. 358/2009 Sb.) ptvrzení finančníh úřadu (nedplatky na daních), ptvrzení celníh úřadu (nedplatky na clech), ptvrzení kresní správy sciálníh zabezpečení (nedplatky na pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti), výstup z inslvenčníh rejstříku (pkud uplynulá 3 léta d data pdání žádsti udělení licence spadají d bdbí před 1. lednem 2008, prkazuje finanční předpklady pdle věty první žadatel zapsaný v bchdním rejstříku rvněž výpisem z bchdníh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, a žadatel, který je veden v živnstenském neb bdbném rejstříku a sučasně není zapsán v bchdním rejstříku, výpisem ze živnstenskéh neb jinéh bdbnéh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, prhlášení: příslušné zdravtní pjišťvny (nedplatky na všebecné zdravtní pjištění), neexistenci nedplatků na pplatcích a pkutách. bjem dstupných finančních prstředků:

16 měsíčními výpisy z bankvníh účtu pčátečních a knečných zůstatcích za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší bdbí, nevyknává-li pdnikatelsku činnst p dbu alespň jednh rku, vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, schpnsti žadatele plnit své finanční závazky a phybech na účtu za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší dbu, nevyknává-li žadatel pdnikatelsku činnst dbu alespň jednh rku, neb smluvu úvěru neb jinu smluvu bdbnéh typu, pkud žadatel nemá dstatečné vlastní zdrje, a splátkvým kalendářem všech dsavadních úvěrů, pslední účetní závěrka věřená auditrem v případě, že žadatel má pvinnst zpracvat audit, včetně její přílhy v úplném rzsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním bdbí vyknával pdnikatelsku činnst, případně daňvu evidencí neb záznamem příjmech a výdajích pdle zákna upravujícíh daně z příjmů údaje bchdním majetku a čistém bchdníh majetku, nevyplývají-li z účetní závěrky, přičemž bchdní majetek se pr účely tét vyhlášky vypčte jak sučet hmtnéh majetku, peněžních prstředků v htvsti a cenin, peněžních prstředků na bankvních účtech, zásb, phledávek včetně pskytnutých úvěrů a půjček a statníh majetku; d bchdníh majetku se nezahrnuje hdnta závazků včetně přijatých úvěrů a půjček, mzdy a rezervy; žadatel, který vede daňvu evidenci 4a), prkazuje finanční způsbilst bchdním majetkem vypčteným z údajů uvedených v Přiznání k dani z příjmu fyzických sb za pslední zdaňvací bdbí, pdnikatelský plán bsahující ppis dluhdbé schpnsti financvání licencvané činnsti a předpkládaných nákladů a výnsů z licencvané činnsti finanční bilancí žadatele; bsah finanční bilance žadatele je uveden v přílze č. 23 k licenční vyhlášce. Žadatel udělení licence na výrbu elektřiny instalvaném elektrickém výknu výrbny elektřiny d 200 kw d 1 MW včetně může dlžit finanční předpklady pdle dstavců 1 až 3 prhlášením. Dklady pr distribuci elektrické energie: frmulář žádst licenci dklad přiděleném IČ (výpis z bchdníh rejstříku neb výpis z živnstenskéh rejstříku neb dklad statistickéh úřadu) frmulář údaje pr infrmace z Rejstříku trestů (nedkládá-li výpis s rejstříku žadatel) frmulář seznam jedntlivých vymezených území, pčet trafstanic, údaje rzsahu pdnikání katastrální mapa s vyznačenými hranicemi vymezenéh území, rzvdy, seznam katastrálních území s kódy katastrů, případně i čísly parcel vlastnictví staveb a zařízení: výpis z katastru nemvitstí, kupní neb jiná smluva a pd.

17 suhlas spluvlastníků s pdnikáním (alespň 51%) v případě spluvlastnictví vlastnictví - riginál neb věřená kpie v případě užívacíh práva suhlas 51 % majitelů a užívací titul (smluva) na zařízení, prkázání vlastnictví a suhlas vlastníka energetickéh zařízení s jeh užíváním pr účely licencvané činnsti p dbu, na kteru má být licence udělena dkument stavebníh úřadu, kterým je pvlen užívání stavby, tj. pdle klnstí: územní suhlas/rzhdnutí, klaudační rzhdnutí, klaudační suhlas, známení záměru zapčít s užíváním stavby a sučasně s těmit dklady i prhlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále pvlení k předčasnému užívání stavby, suhlas se zkušebním prvzem a ve všech případech zprávu revizi energetickéh zařízení finanční předpklady: ptvrzení finančníh úřadu (nedplatky na daních), ptvrzení celníh úřadu (nedplatky na clech), ptvrzení kresní správy sciálníh zabezpečení (nedplatky na pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti), výstup z inslvenčníh rejstříku (pkud uplynulá 3 léta d data pdání žádsti udělení licence spadají d bdbí před 1. lednem 2008, prkazuje finanční předpklady pdle věty první žadatel zapsaný v bchdním rejstříku rvněž výpisem z bchdníh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, a žadatel, který je veden v živnstenském neb bdbném rejstříku a sučasně není zapsán v bchdním rejstříku, výpisem ze živnstenskéh neb jinéh bdbnéh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, prhlášení: příslušné zdravtní pjišťvny (nedplatky na všebecné zdravtní pjištění), neexistenci nedplatků na pplatcích a pkutách. bjem dstupných finančních prstředků: měsíčními výpisy z bankvníh účtu pčátečních a knečných zůstatcích za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší bdbí, nevyknává-li pdnikatelsku činnst p dbu alespň jednh rku, vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, schpnsti žadatele plnit své finanční závazky a phybech na účtu za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší dbu, nevyknává-li žadatel pdnikatelsku činnst dbu alespň jednh rku, neb smluvu úvěru neb jinu smluvu bdbnéh typu, pkud žadatel nemá dstatečné vlastní zdrje, a splátkvým kalendářem všech dsavadních úvěrů, pslední účetní závěrka věřená auditrem v případě, že žadatel má pvinnst zpracvat audit, včetně její přílhy v úplném rzsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním bdbí vyknával pdnikatelsku činnst, případně daňvu evidencí neb záznamem příjmech a výdajích pdle zákna upravujícíh daně z příjmů údaje bchdním majetku a čistém bchdníh majetku, nevyplývají-li z účetní závěrky, přičemž bchdní majetek se pr účely tét vyhlášky vypčte jak sučet

18 hmtnéh majetku, peněžních prstředků v htvsti a cenin, peněžních prstředků na bankvních účtech, zásb, phledávek včetně pskytnutých úvěrů a půjček a statníh majetku; d bchdníh majetku se nezahrnuje hdnta závazků včetně přijatých úvěrů a půjček, mzdy a rezervy; žadatel, který vede daňvu evidenci 4a), prkazuje finanční způsbilst bchdním majetkem vypčteným z údajů uvedených v Přiznání k dani z příjmu fyzických sb za pslední zdaňvací bdbí, pdnikatelský plán bsahující ppis dluhdbé schpnsti financvání licencvané činnsti a předpkládaných nákladů a výnsů z licencvané činnsti finanční bilancí žadatele; bsah finanční bilance žadatele je uveden v přílze č. 23 k licenční vyhlášce. Dklady pr bchd s elektřinu: sk. 14 frmulář žádst licenci dklad přiděleném IČ (výpis z bchdníh rejstříku neb výpis z živnstenskéh rejstříku neb dklad statistickéh úřadu) frmulář údaje pr infrmace z Rejstříku trestů (nedkládá-li výpis s rejstříku žadatel) finanční předpklady: ptvrzení finančníh úřadu (nedplatky na daních), ptvrzení celníh úřadu (nedplatky na clech), ptvrzení kresní správy sciálníh zabezpečení (nedplatky na pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti), výstup z inslvenčníh rejstříku (pkud uplynulá 3 léta d data pdání žádsti udělení licence spadají d bdbí před 1. lednem 2008, prkazuje finanční předpklady pdle věty první žadatel zapsaný v bchdním rejstříku rvněž výpisem z bchdníh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, a žadatel, který je veden v živnstenském neb bdbném rejstříku a sučasně není zapsán v bchdním rejstříku, výpisem ze živnstenskéh neb jinéh bdbnéh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, prhlášení: příslušné zdravtní pjišťvny (nedplatky na všebecné zdravtní pjištění), neexistenci nedplatků na pplatcích a pkutách. bjem dstupných finančních prstředků: měsíčními výpisy z bankvníh účtu pčátečních a knečných zůstatcích za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší bdbí, nevyknává-li pdnikatelsku činnst p dbu alespň jednh rku, vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, schpnsti žadatele plnit své finanční závazky a phybech na účtu za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší dbu, nevyknává-li žadatel pdnikatelsku činnst dbu alespň jednh rku, neb smluvu úvěru neb jinu smluvu bdbnéh typu, pkud žadatel nemá dstatečné vlastní zdrje, a splátkvým kalendářem všech dsavadních úvěrů,

19 pslední účetní závěrka věřená auditrem v případě, že žadatel má pvinnst zpracvat audit, včetně její přílhy v úplném rzsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním bdbí vyknával pdnikatelsku činnst, případně daňvu evidencí neb záznamem příjmech a výdajích pdle zákna upravujícíh daně z příjmů Dklady výrbců plynu: frmulář žádst licenci dklad přiděleném IČ (výpis z bchdníh rejstříku neb výpis z živnstenskéh rejstříku neb dklad statistickéh úřadu) frmulář údaje pr infrmace z Rejstříku trestů (nedkládá-li výpis s rejstříku žadatel) frmulář seznam prvzven - údaje rzsahu pdnikání vlastnictví stavební i technlgické části: výpis z katastru nemvitstí, případně katastrální snímek s vyznačením umístění výrbny, kupní neb jiná smluva a pd. suhlas spluvlastníků s pdnikáním (alespň 51%) v případě spluvlastnictví - riginál neb věřená kpie v případě užívacíh práva (nájemní vztah, půjčka, jiný užívací titul) suhlas 51 % majitelů a na výzvu i dklad vlastnictví zařízení, budvy, prkázaní vlastnictví a suhlas vlastníka energetickéh zařízení s jeh užíváním pr účely licencvané činnsti p dbu, na kteru má být licence udělena prkázání dbrné způsbilsti (vzdělání technickéh směru, praxe v bru) dkument stavebníh úřadu, kterým je pvlen užívání stavby, tj. pdle klnstí: územní suhlas, klaudační rzhdnutí, klaudační suhlas, známení záměru zapčít s užíváním stavby a sučasně s těmit dklady i prhlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále pvlení k předčasnému užívání stavby, suhlas se zkušebním prvzem a ve všech případech zprávu revizi energetickéh zařízení finanční předpklady (viz 8 dst. 5 a 6 vyhl. č. 358/2009 Sb.): ptvrzení finančníh úřadu (nedplatky na daních), ptvrzení celníh úřadu (nedplatky na clech), ptvrzení kresní správy sciálníh zabezpečení (nedplatky na pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti), výstup z inslvenčníh rejstříku (pkud uplynulá 3 léta d data pdání žádsti udělení licence spadají d bdbí před 1. lednem 2008, prkazuje finanční předpklady pdle věty první žadatel zapsaný v bchdním rejstříku rvněž výpisem z bchdníh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, a žadatel, který je veden v živnstenském neb bdbném rejstříku a sučasně není zapsán v bchdním rejstříku, výpisem ze živnstenskéh neb jinéh bdbnéh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, prhlášení: příslušné zdravtní pjišťvny (nedplatky na všebecné zdravtní pjištění), neexistenci nedplatků na pplatcích a pkutách. bjem dstupných finančních prstředků:

20 měsíčními výpisy z bankvníh účtu pčátečních a knečných zůstatcích za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší bdbí, nevyknává-li pdnikatelsku činnst p dbu alespň jednh rku, vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, schpnsti žadatele plnit své finanční závazky a phybech na účtu za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší dbu, nevyknává-li žadatel pdnikatelsku činnst dbu alespň jednh rku, neb smluvu úvěru neb jinu smluvu bdbnéh typu, pkud žadatel nemá dstatečné vlastní zdrje, a splátkvým kalendářem všech dsavadních úvěrů, pslední účetní závěrka věřená auditrem v případě, že žadatel má pvinnst zpracvat audit, včetně její přílhy v úplném rzsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním bdbí vyknával pdnikatelsku činnst, případně daňvu evidencí neb záznamem příjmech a výdajích pdle zákna upravujícíh daně z příjmů údaje bchdním majetku a čistém bchdníh majetku, nevyplývají-li z účetní závěrky, přičemž bchdní majetek se pr účely tét vyhlášky vypčte jak sučet hmtnéh majetku, peněžních prstředků v htvsti a cenin, peněžních prstředků na bankvních účtech, zásb, phledávek včetně pskytnutých úvěrů a půjček a statníh majetku; d bchdníh majetku se nezahrnuje hdnta závazků včetně přijatých úvěrů a půjček, mzdy a rezervy; žadatel, který vede daňvu evidenci 4a), prkazuje finanční způsbilst bchdním majetkem vypčteným z údajů uvedených v Přiznání k dani z příjmu fyzických sb za pslední zdaňvací bdbí, pdnikatelský plán bsahující ppis dluhdbé schpnsti financvání licencvané činnsti a předpkládaných nákladů a výnsů z licencvané činnsti finanční bilancí žadatele; bsah finanční bilance žadatele je uveden v přílze č. 23 k licenční vyhlášce. Dklady pr distribuci plynu: frmulář žádst licenci dklad přiděleném IČ (výpis z bchdníh rejstříku neb výpis z živnstenskéh rejstříku neb dklad statistickéh úřadu) frmulář údaje pr infrmace z Rejstříku trestů (nedkládá-li výpis s rejstříku žadatel) frmulář seznam jedntlivých vymezených území, údaje rzsahu pdnikání katastrální mapa s vyznačenými hranicemi vymezenéh území, rzvdy, seznam katastrálních území s kódy katastrů, případně i čísly parcel vlastnictví staveb a zařízení: výpis z katastru nemvitstí, kupní neb jiná smluva a pd. suhlas spluvlastníků s pdnikáním (alespň 51%) v případě spluvlastnictví vlastnictví - riginál neb věřená kpie v případě užívacíh práva suhlas 51 % majitelů a užívací titul (smluva) na zařízení, prkázání vlastnictví a suhlas vlastníka energetickéh zařízení s jeh užíváním pr účely licencvané činnsti p dbu, na kteru má být licence udělena

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí TUBES spl. s r.. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 452 72 387, zapsané v bchdním rejstříku

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Povolování a provoz dobíjecích stanic z hlediska českého práva. Mgr. Martin Maňák, advokát

Povolování a provoz dobíjecích stanic z hlediska českého práva. Mgr. Martin Maňák, advokát Pvlvání a prvz dbíjecích stanic z hlediska českéh práva Mgr. Martin Maňák, advkát Evrpská legislativa Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 zavádění infrastruktury pr alternativní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI KiUi UZAVŘENI BUDUCÍ SMLUVY ZŘÍZENI VĚCNÉH BŘEMENE -SLUŽEBNSTI pdle ust. 1785 a násl. a ust. 1257 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, a ustanvení 25 dst. 4 zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Herním prostorem se rozumí herna nebo kasino. Do těchto prostor platí zákaz vstupu osobám mladším 18 let.

Herním prostorem se rozumí herna nebo kasino. Do těchto prostor platí zákaz vstupu osobám mladším 18 let. 01. Identifikační kód PDY00048 02. Kód živtní situace ZU00015 03. Pjmenvání (název) živtní situace Pvlvání umístění herníh prstru 04. Základní infrmace k živtní situaci Od 1. 1. 2017 nabyl účinnsti zákn

Více

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis)

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis) 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání (název) živtní situace Narzení dítěte vydávání rdných listů (prvpis) 4. Základní infrmace k živtní situaci Příslušný k zápisu narzení je matriční úřad, v jehž

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Vydávání opisů matričních dokladů

Vydávání opisů matričních dokladů 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání živtní situace Vydávání pisů matričních dkladů 4. Základní infrmace k živtní situaci Opisy matričních dkladů (rdnéh, ddacíh neb úmrtníh listu) vydá matriční úřad,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku

Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku Udělení státníh bčanství České republiky z důvdu významnéh přínsu pr Česku republiku Státní bčané cizíh státu i sby bez státníh bčanství, kteří trvale žijí na území České republiky, mají mžnst nabýt státní

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Splečnst pr dražby a rzhdčí řízení, s.r.. Bhuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králvé, tc: 25273400, zapsána v bch. rejstříku vedeném Krajským sudem v Hradci Králvé, ddíl C, vlžka 11935 č.j.0213 Dražební

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Licence: D27F XCRGUPXA / PXC (19092011/19042011) PŘílHA územní samsprávné celky, svazky bcí, reginální rady (v Kč - minulé bdbi zakruhlen na tisíce) bdbí: 12/2011 IČ: 00576891 Název: bec Řeka A.1. Infrmace

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Smluva nájmu nebytvéh prstru 0. SMLUVNÍ STRANY Jmén (dplňte) datum narzení: (dplňte) trvale bytem v(dplňte) Upzrnění: Tat smluva bude brzy aktualizvána na základě nvely Občanskéh zákníku. Děkujeme za pchpení.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více