I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence"

Transkript

1 M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a změně některých záknů (energetický zákn), v platném znění Energetický regulační úřad, na základě dsavadních zkušenstí s vyřizváním žádstí udělení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a změně některých záknů (energetický zákn), p nabytí účinnsti pslední větší změny tht zákna, prvedené záknem č. 670/2004 Sb., (mim dalších pzdějších drbných úprav, které se netýkají agendy licencí) a nyní také vyhlášky č. 426/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb., a ve znění nvely č. 358/2009 Sb., infrmuje tut cestu žadatele licence pdle energetickéh zákna pstupu a dkladech při pdávání žádstí udělení licencí, jejich změn neb zrušení. Tat infrmace má především služit žadatelům licence pr t, aby jejich žádst byla frmálně i věcně úplná a bezvadná, aby tedy mhla být včas, v záknných lhůtách pdle správníh řádu, kladně vyřízena udělením licence. Frmálně vadné a příslušnými dkumenty nedlžené žádsti udělení licence pškzují ve svých důsledcích především žadatele licence samtné, prtže kmplikují a ddalují vlastní věcné vyřízení žádsti Energetickým regulačním úřadem. Věříme, že žadatelé licence přijmu tut infrmaci jak nikliv administrativní ztěžvání vyřízení licence ze strany Energetickéh regulačníh úřadu, ale výlučně jak pmc žadatelům. Pr snazší rientaci je infrmace uspřádána frmu vymezení určitých prblémvých kruhů systémem dtaz žadatele - dpvěď Energetickéh regulačníh úřadu. I. Splečné zásady a pravidla ke všem žádstem udělení licence Pdávání žádstí udělení licence má určitá splečné zásady a pravidla, která se týkají všech žadatelů licence, ať už jsu fyzicku neb právnicku sbu, bez zřetele na druh právnické sby a bez hledu na t, pr jaku skupinu pdnikání (pr jaké energetické dvětví) je licence pžadvána. 1. Jaké právní předpisy se vztahují k žádstem licence? Vlastní právní úprava žádstí licence a rzhdvání nich je bsažena v zákně č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a změně některých záknů (energetický zákn), ve znění pzdějších předpisů, v ustanveních 3 až 10 a v 98a a ve vyhlášce Energetickéh regulačníh úřadu č. 426/2005 Sb., pdrbnstech udělvání licencí pr pdnikání v energetických dvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb., a vyhlášky č. 358/2009 Sb.

2 Pr prces vyřizvání žádstí licence a rzhdvání nich platí zákn č. 500/2004 Sb., správní řád. Agenda vyřizvání žádstí licence má významné vazby zejména na bchdní zákník a na živnstenský zákn, jak na základní právní předpisy upravující pdnikání jak takvé a vymezující pdnikatele. Pkud jde majetkprávní vztahy, existují zde vazby především na bčanský zákník, upravující vlastnictví, spluvlastnictví a nájem, a dále pak na katastrální zákn, pkud jde věcně-právní vztahy k nemvitstem, dále zákn majetku České republiky č. 219/2000 Sb., v nepslední řadě i zákn knkursu a vyrvnání (č. 328/1992 Sb., v platném znění). 2. Frmuláře žádstí udělení licencí Žádsti licence musejí být pdávány na k tmu určených frmulářích. Ty jsu v listinné frmě k dispzici v sídle Energetickéh regulačníh úřadu v Jihlavě, Masarykv náměstí 5, a na dislkvaném pracvišti v Praze 7, Partyzánská 1/7. Jsu též k dispzici (pr vyplnění i tisk, případně pr stažení) na internetvých stránkách ERÚ na adrese: v ddíle Licence. 3. Řádná identifikace žadatele licence Žadatel udělení licence musí být jak nezaměnitelný právní subjekt řádně identifikván. Způsb identifikace je přitm rzdílný pdle th, zda jde fyzicku neb právnicku sbu. Identifikace žadatele licenci - fyzické sby Žadatel licenci - fyzická sba musí být identifikvána rdným číslem a trvalým pbytem pdle údajů v bčanském průkazu, u cizích státních příslušníků datem narzení, bydlištěm a případně místem pbytu v ČR, u žadatelů licence, kteří již jsu jak pdnikatelé zapsáni v bchdním rejstříku je nutné uvést i bchdní firmu, neb jmén, příjmení a případný ddatek pdle zápisu v bchdním, živnstenském neb jiném rejstříku a též identifikační čísl (IČ) včetně dkladu jeh přidělení. Přidělení identifikačníh čísla lze pr fyzické sby dlžit i kpií živnstenskéh listu, nevyplývá-li pvinnst dlžení výpisu ze živnstenskéh rejstříku z pžadavků na prkázání finanční způsbilsti viz níže. Dklad daňvé registraci neb registraci k plátcvství DPH není nutné předkládat. U pdnikatelů pdle živnstenskéh zákna je vhdné předlžit aktuální výpis ze živnstenskéh rejstříku. Identifikace žadatele licenci - právnické sby Pnejvíce žadatelů licence z kategrie právnických sb pchází d právnických sb, zalžených pdle bchdníh zákníku, tj. jde akcivé splečnsti, splečnsti s ručením mezeným, kmanditní splečnsti, veřejné bchdní splečnsti a družstva. Tyt subjekty předkládají aktuální výpis z bchdníh rejstříku (v zásadě ne starší než šest měsíců) pkud právnická sba ještě není zapsána v bchdním rejstříku, pstačuje k tmut účelu věřená kpie zakládací listiny s ptvrzením pdání k bchdnímu sudu s tím, že žadatel d 180 dnů dlží věřenu kpii výpisu z bchdníh rejstříku. Z výpisu z bchdníh rejstříku pak vyplývá zejména bchdní firma, IČ, sídl a údaje statutárních rgánech neb jeh členech, jak údaje významné pr řízení udělení licence.

3 Je-li skutečný právní stav skutečnstí, zapisvaných v bchdním rejstříku, jiný než stav vyplývající z výpisu z bchdníh rejstříku, musí dlžit žadatel licenci další listiny (např. zápis z valné hrmady, změnu splečenské smluvy, změnu stanv splečnsti neb družstva, změnu zřizvací listiny apd.), ze kterých tyt změněné skutečnsti vyplývají a zda již byl k rejstříkvému sudu pdán návrh na změnu zápisu splečnsti v bchdním rejstříku (kpie pdanéh návrhu). Žádst licenci může pdat i splečnst (družstv) již zalžená, avšak ještě nezapsaná v bchdním rejstříku. V takvém případě však musí dlžit namíst výpisu z bchdníh rejstříku zřizvatelské dkumenty (splečenská smluva /zápis/ zalžení s.r.., zakladatelská smluva zalžení a.s. a její stanvy, zakladatelská listina u tzv. jednčlenných splečnstí) v riginále neb v úředně věřené ftkpii. V těcht případech může být licence udělena i zalžené splečnsti bez přidělenéh IČ. Žadatelem licenci může být i jiný právní subjekt (sdružení sb pdle zákna sdružvání bčanů, státní pdnik, bec, příspěvkvé rganice, sdružení právnických sb pdle bčanskéh zákníku, rganizační jedntka státu neb státní rganizace vzniklé pdle zákna č. 219/2000 Sb., becně prspěšná splečnst apd.). I u těcht subjektů je nutné předkládat dklad jejich právní existenci výpisem z rejstříku, kde jsu registrvány neb zakladatelskými dkumenty. U splečnstí v knkurzu žadatel dlží také usnesení prhlášení knkurzu. 4. Pdepisvání žádstí licence, sby právněné k jednání s ERÚ ve věci udělení licence Žádsti udělení licence musejí být vlastnručně pdepsány samtným žadatelem fyzicku sbu neb za právnicku sbu těmi, kteří mají takvé práv, např. pdle 21 bčanskéh sudníh řádu a výpisu z bchdníh rejstříku. Pdpis na žádsti nemusí být úředně věřen, v případě pchybnstí pravsti pdpisu si však může ERÚ vyžádat úřední věření pravsti pdpisu. V případě, že by žádst udělení licence byla pdepsána někým jiným, než samtným žadatelem - fyzicku sbu neb statutárním rgánem právnické sby neb jeh členem právněným k tmu pdle 21 zákna č. 99/1963 Sb., bčanskéh sudníh řádu (viz 30 správníh řádu), musí být dlžena plná mc neb písemné pvěření pr jinu sbu k vyřízení žádsti udělení licence s Energetickým regulačním úřadem. ERÚ bude bvykle pžadvat, aby šl tzv. speciální pvěření neb speciální plnu mc pr veškerá jednání s ERÚ ve věci udělení licence a aby pdpis zmcňující sby (sb) byl úředně věřen. 5. Všebecné předpklady pr udělení licence Za všebecné předpklady pr udělení licence je nutn pvažvat dsažení věku 18 let a plnu způsbilst k právním úknům. Tyt předpklady se týkající žadatelů licence fyzických sb, sb ustanvených d funkce dpvědnéh zástupce a všech statutárních rgánů neb členů statutárníh rgánu žadatelů licence - právnických sb. 6. Bezúhnnst žadatele licenci

4 Pdmínku bezúhnnsti ve smyslu energetickéh zákna nesplňuje: a) ten, kd byl dsuzen k nepdmíněnému trestu dnětí svbdy v trvání alespň 1 rku neb delšímu, a t za jakýkliv úmyslný trestný čin, b) ten, kd byl dsuzen k jakémukliv trestu dnětí svbdy, a t za úmyslný trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s pdnikáním, neb c) ten, kd byl dsuzen k jakémukliv trestu dnětí svbdy, a t i za neúmyslný trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s pdnikáním, pkud se na něh nehledí, jak by nebyl dsuzen. Pžadavek na bezúhnnst je vztažen na: - fyzicku sbu - žadatele licenci, - statutární rgán neb všechny členy statutárníh rgánu žadatele licenci právnické sby, - dpvědnéh zástupce žadatele licenci (viz dále bd 8 dpvědném zástupci). S účinnstí d 1. července 2008 již nemusí dkladvat bezúhnnst tzv. výpisem z rejstříku trestů žadatel udělení (změnu) licence. Tent dklad si ERÚ jak určený rgán veřejné mci pdle zákna č. 124/2008 Sb., (kterým se mění zákn č. 269/1994 Sb., Rejstříku trestů, ve znění pzdějších předpisů) zajistí v rámci úřední činnsti. Tat mžnst se vztahuje puze na výpisy z Rejstříku trestů ČR. 7. Odbrná způsbilst (dpvědný zástupce) Pdnikatelé v energetických dvětvích musejí splňvat též předpklad dbrné způsbilsti. Tent předpklad musí splňvat sám žadatel licenci - fyzická sba. Pkud jej nesplňuje, musí ustanvit dpvědnéh zástupce. Žadatel licenci - právnická sba musí vždy ustanvit dpvědnéh zástupce. Odbrná způsbilst žadatele neb dpvědnéh zástupce se neprkazuje pr výrbu elektřiny z bnvitelných zdrjů d instalvanéh výknu 20 kwe. Odbrná způsbilst může být splněna tímt vzděláním a praxí: úplným středním dbrným vzděláním s maturitu a nejméně šestiletu praxí v bru, uknčeným vyskšklským vzděláním technickéh směru a nejméně tříletu praxí v bru, u výrby elektřiny neb tepelné energie d instalvanéh výknu 1 MW včetně a samstatnéh distribučníh zařízení elektřiny neb rzvdnéh zařízení tepelné energie s instalvaným výknem d 1 MW včetně vyučení v bru a nejméně tříletu praxí v bru neb svědčením rekvalifikaci k prvzvání malých vdních elektráren neb bdbným svědčením, vydaným v jiném státě. Tut rekvalifikaci a svědčení lze získat u Svazu pdnikatelů pr využití energetických zdrjů,

5 u výrby elektřiny z bnvitelných zdrjů (viz 31 energetickéh zákna) d instalvanéh výknu výrbny 20 kw se dbrná způsbilst neprkazuje, pr bchd s elektřinu neb plynem se dbrná způsbilst neprkazuje Odbrná způsbilst musí být dlžena úředně věřenu kpií diplmu či vysvědčení příslušné škly a dkladem dbrné praxi vystavené zaměstnavatelem ve smyslu 60 zákníku práce neb pracvním psudkem, v případě vlastníh pdnikání výpisem z živnstenskéh rejstříku, případně jiným způsbem nevzbuzujícím důvdné pchybnsti. 8. Odpvědný zástupce Odpvědný zástupce je energetickým záknem pvažván za sbu, která dpvídá za výkn licencvané činnsti nejen např. z technických hledisek, ale i jinak v rzsahu pvinnstí držitele licence pdle 11 energetickéh zákna. Lze předpkládat, že v kntaktech s držitelem licence bude ERÚ i např. Státní energetická inspekce vyžadvat, aby příslušná vysvětlení a jinu sučinnst garantval za držitele licence právě jeh dpvědný zástupce. Prt nelze brát funkci dpvědnéh zástupce na lehku váhu ani d držitele licence ani d samtnéh dpvědnéh zástupce. Odpvědný zástupce musí splňvat všebecné předpklady (viz bd 5), bezúhnnst (viz bd 6) a dbrnu způsbilst (viz bd 7). Ustanvení dpvědnéh zástupce ERÚ schvaluje. Žádst se pdává na frmuláři typu B, připjuje se frmulář pvinnéh prhlášení dpvědné zástupce. Žádst musí být pdepsána právněnu sbu, prhlášení dpvědnéh zástupce musí být patřen jeh úředně věřeným pdpisem. Knfliktu zájmů na straně dpvědnéh zástupce je zamezen pžadavkem, aby určitá sba nefungvala jak dpvědný zástupce pr více než jednh držitele licence a aby dpvědný zástupce nebyl členem dzrčí rady neb jinéh kntrlníh rgánu držitele licence. Uknčí-li dpvědný zástupce svu činnst, neb přestane-li dpvědný zástupce splňvat pdmínky pr výkn tét funkce, je držitel licence pvinen navrhnut nvéh dpvědnéh zástupce d 15-ti dnů. D dby schválení nvéh dpvědnéh zástupce dpvídá za výkn licencvané činnsti držitel licence. 9. Dba zahájení licencvané činnsti, předpkládaná dba pdnikání D žádsti udělení licence musí žadatel uvést předpkládanu dbu pdnikání, pžadvanu dbu, na kteru má být licence udělena a navrhvaný termín zahájení licencvané činnsti. Termín zahájení licencvané činnsti nemůže předcházet dni nabytí právní mci rzhdnutí udělení licence, ani dni vzniku právnění. Žadatel licenci by měl pstupvat uvážlivě ve vyplňvání údaje zahájení licencvané činnsti i v případě, že zvlí datum pzdější, prtže nezahájení výknu licencvané činnsti d stanvenéh termínu může být důvdem pr zrušení licence ze strany ERÚ.

6 Licence pr pdnikání v energetických dvětvích jsu udělvána s platnsti nejdéle na dbu 25 let (de dne nabytí právní mci rzhdnutí udělení licence), nejdéle však na dbu, na kteru je dlžen vlastnictví neb užívací práv k energetickému zařízení pr výkn licencvané činnsti, licence pr bchd s elektřinu a pr bchd s plynem jsu udělvány na dbu 5 let. Licence pr bchd s elektřinu a plynem lze prdlužit vždy dalších 5 let, je-li žádst tut změnu pdána v časvém úseku mezi 6 měsíci a 90-ti dny před zánikem licence vypršením dby její platnsti. 10. Vznik právnění k licencvané činnsti Oprávnění k výknu licencvané činnsti vznikne nejdříve dnem nabytí právní mci rzhdnutí udělení licence. Vznik právnění může být stanven i na den pzdější, zejména z důvdů pzdější účinnsti smluv převdu vlastnických práv k energetickému zařízení neb v suvislsti s termínem zániku licence předcházejícíh prvzvatele téhž energetickéh zařízení. 11. Právní mc rzhdnutí udělení licence Je v zájmu držitele licenci, aby si patřil rzhdnutí udělení licence dlžku právní mci; ERÚ jí vyznačí na žádst držitele licence p nabytí právní mci rzhdnutí udělení licence. Rzhdnutí udělení licence nabývá právní mci marným uplynutím 15ti denní lhůty pr pdání rzkladu prti rzhdnutí udělení licence aneb i dříve, jestliže se držitel licence písemně vzdá práva rzkladu, cž např. ptvrdí na jednm vyhtvení rzhdnutí udělení licence, které zůstává ve správním spise u ERÚ. V tmt případě je z časvéh hlediska vhdné, aby si žadatel sbně (zástupce s plnu mcí) a p předchzí dhdě s příslušným úředníkem ERÚ vyzvedl rzhdnutí udělení licenci přím d úřadu, kde ptvrdí převzetí rzhdnutí a vzdá se práva rzkladu, pté mu bude mu vyznačena právní mc na rzhdnutí udělení licence. Samzřejmě lze výše uvedené úkny prvést v rámci pštvníh styku, všem je nutné pčítat s nezbytnu administrativní lhůtu. Lze předkládat, že např. rejstříkvé sudy i finanční úřady budu vyžadvat, aby rzhdnutí ERÚ udělení licence byl patřen dlžku právní mci. 12. Oprava administrativních nepřesnstí v rzhdnutí udělení licence Faktr lidskéh mylu může způsbit, že rzhdnutí udělení licence nemusí být v určitých údajích zcela přesné, prtže dšl k nějakému administrativnímu mylu při vyhtvvání rzhdnutí. V takvém případě je vhdné brátit se na příslušnéh vyřizujícíh úředníka ERÚ a dhdnut s ním změnu vadnéh rzhdnutí na rzhdnutí frmálně bezvadné. Dpručujeme všem držitelům licence, aby si p jejím bdržení zkntrlvali frmální správnst licence. II. Majetkprávní, technické a finanční předpklady pr udělení licence

7 Každý žadatel udělení licence musí splňvat majetkprávní, technické a finanční předpklady pr udělení licence. Rzsah pžadavků je však různý pdle th, pr jaký energetický br (skupinu pdnikání) a jak výknné zařízení je pžadvána licence. 1. Majetkvý vztah k zařízení, které bude využíván pr výkn licencvané činnsti Pdle zkušenstí ERÚ je tvrzení a dlžení majetkvéh vztahu k zařízení, které bude využíván pr výkn licencvané činnsti, základní pdmínku stability pdnikání v jakémkli energetickém bru. Majetkvý vztah musí být dlžen na úrvni vlastnictví neb užívacíh práva. Těmt právním vztahům dpvídá také leasing, který představuje bvyklu právní frmu přizvání zejména technických prstředků a technlgických celků, uplatňvaných v energetických dvětvích. U věcí ve spluvlastnictví ERÚ pžaduje, aby se výslvně kladně vyjádřila k pužití určitéh majetku pr pdnikání jedním ze spluvlastníků tzv. prstá majrita spluvlastníků (tj. nejméně 51% spluvlastnických pdílů). Spluvlastníci mají též mžnst zalžit splečnu právnicku sbu např. pdle bchdníh zákníku (např. s.r..) a jejím prstřednictvím pak pdnikat. Sdružení fyzických sb, utvřené pdle bčanskéh zákníku, právním subjektem není a licence mu nemůže být udělena, právní subjektivita se napak přiznává sdružení bčanů ve smyslu zákna č. 83/1990 Sb., sdružvání bčanů, v platném znění. Majetkvý vztah musí být dlžen tzv. nabývacím titulem, cž může být kupní smluva, darvací smluva, smluva prdeji pdniku neb jeh části, smluva leasingvá, prhlášení vkladu d splečnsti splu s příslušnu splečensku smluvu (zakládací listinu) a jejím ddatkem, supis privatizvanéh majetku, vkládanéh d splečnsti splu s rzhdnutím zalžení splečnsti. Je vhdné, aby žadatel licenci knzultval s ERÚ slžitější případy zejména tzv. širce vnitřně strukturvanéh majetku, jakým dkladem dlží vlastnictví, nájem či jiný vztah. Zařazení majetku d pdnikání pr účely účetnictví ještě nesvědčuje regulérní majetkvý vztah k tmut zařízení. U nemvitéh majetku, němž je vedena evidence v katastru nemvitstí, je základním dkladem vlastnictví výpis z katastru nemvitstí. U staveb, které stjí na cizím pzemku, nezkumá ERÚ právní vztah s vlastníkem pzemku pd stavbu, pr žadatele licenci je všem v jeh vlastním zájmu nezbytné tent vztah šetřit v suladu s becně závaznými právními předpisy. Ve skupinách pdnikání bchd s elektřinu a bchd s plynem se majetkvý vztah nedkládá, prtže jde bchdní činnst, ke které není nutné mít majetkvu základnu ve frmě hmtnéh majetku. (1) Vlastnické práv k energetickému zařízení žadatele se prkazuje zpravidla:

8 - výpisem z katastru nemvitstí, zapisuje-li se vlastnické práv d katastru nemvitstí pdle zvláštníh zákna, dpvídající stavu zápisů v katastru nemvitstí ke dni předlžení výpisu Úřadu, - smluvu, na základě které dchází k převdu nemvitsti, pkud vlastnické práv k nemvitsti není předmětem zápisu d katastru nemvitstí, - smluvu, na základě které dchází k převdu vlastnickéh práva k mvitému energetickému zařízení, - smluvu, ze které je zřejmé, že žadatel je vlastníkem danéh mvitéh energetickéh zařízení, - riginálem neb věřenu kpií rzhdnutí sudu neb správníh rgánu, pkud žadatel nabyl vlastnické práv k energetickému zařízení na základě rzhdnutí sudu neb správníh rgánu neb je jeh vlastnické práv takvým rzhdnutím ptvrzen, - ptvrzením nabytí vlastnictví, byl-li energetické zařízení předmětem veřejné dražby. (2) Užívací práv k energetickému zařízení žadatele se prkazuje zpravidla výpisem z katastru nemvitstí, vyplývá-li práv užívat nemvitst z práva dpvídajícíh věcnému břemeni zapisvanéh d katastru nemvitstí pdle zvláštníh právníh předpisu, dpvídající stavu zápisů v katastru nemvitstí ke dni předlžení výpisu Úřadu, nájemní smluvu, smluvu výpůjčce neb jinu smluvu, na základě které žadateli vzniká práv užívat dané energetické zařízení, riginálem neb věřenu kpií rzhdnutí sudu neb správníh rgánu, pkud žadateli vznikl práv užívat energetické zařízení na základě rzhdnutí sudu neb správníh rgánu neb je jeh práv takvým rzhdnutím ptvrzen, věřenu kpií zřizvací listiny, dkládá-li žadatel jak příspěvkvá rganizace územníh samsprávnéh celku předání energetickéh zařízení v majetku zřizvatele d její správy. (3) Nelze-li dlžit existující titul pdle předchzích dstavců v písemné pdbě, dkládá žadatel existenci titulu suhlasným prhlášením smluvních stran s uvedením všech náležitstí takvéh titulu. (4) Nelze-li nabytí vlastnickéh práva k energetickému zařízení neb práva užívat energetické zařízení prkázat způsby uvedenými v dstavci 1 až 2, prtže takvé nabývací tituly nelze dlžit, dšl k nabytí ze zákna neb je již nelze dhledat, lze nabytí vlastnickéh práva k energetickému zařízení neb práva užívat takvé zařízení dlžit i jiným, dstatečně průkazným způsbem. (5) Není-li žadatel licenci vlastníkem energetickéh zařízení, dkládá na výzvu Úřadu i vlastnické práv vlastníka způsby uvedenými v předchzích dstavcích. (6) Suhlas vlastníka:

9 Ke smluvním užívacím vztahům se dkládá suhlas vlastníka s pužitím energetickéh zařízení k účelům vymezeným tímt záknem (knkrétní licencvané činnsti) nejméně na dbu, na kteru má být licence udělena. 2. Technické a finanční předpklady Finančními předpklady se rzumí schpnst žadatele finančně zabezpečit prvzvání činnsti, na kteru je vyžadvána licence, a schpnst zabezpečit sučasné i buducí závazky nejméně na bdbí 5 let. Finanční předpklady se neprkazují u činnstí výrba elektřiny, pkud bude instalvaný elektrický výkn zařízení nižší než 200 kw a u výrba tepelné energie z bnvitelných zdrjů neb instalvaný tepelný výkn nižší než 1 MW. U výrby elektřiny pr celkvý výkn d 200 kw d 1 MW, lze bezdlužnst na daních a pplatcích, clech a pjistném na sciální zabezpečení a státní plitiku zaměstnansti dlžit prhlášením. Žadatelé licenci pr výrbu elektřiny výknu výrbny nižším než 1 MW mhu prhlášením dlžit i t, že se jich nedtýká inslvence neb knkurz. Finanční předpklady žadatel nesplňuje, pkud v průběhu uplynulých 3 let sud zrušil knkurs vedený na majetek žadatele prt, že byl splněn rzvrhvé usnesení, neb sud zamítl inslvenční návrh prt, že majetek dlužníka nebude pstačvat k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb rzhdl zrušení knkursu prt, že majetek dlužníka je zcela nepstačující. Tat skutečnst se prkazuje: výstupem z inslventníh rejstříku, v případě, že uplynulá 3 léta d data pdání žádsti udělení licence spadají d bdbí před 1. lednem 2008, prkazuje finanční předpklady pdle věty první žadatel zapsaný v bchdním rejstříku rvněž výpisem z bchdníh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, a žadatel, který je veden v živnstenském neb bdbném rejstříku a sučasně není zapsán v bchdním rejstříku, výpisem ze živnstenskéh neb jinéh bdbnéh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti. Pkud není žadatel zapsán v některém z výše uvedených rejstříků neb nevyknával v rzhdné bdbí pdnikatelsku činnst, dkládá splnění pdmínky prhlášením. Žadatel licenci není finančně způsbilý, jestliže má evidvány nedplatky na daních, clech a pplatcích, pjistném na sciální zabezpečení, příspěvku na státní plitiku zaměstnansti neb pjistném na všebecné zdravtní pjištění a na pkutách. Splnění výše uvedených pdmínek se prkazuje ptvrzením: a) finančníh úřadu (nedplatky na daních) b) celníh úřadu (nedplatky na clech) c) kresní správy sciálníh zabezpečení (nedplatky na pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti)

10 a prhlášením (nedplatky na pplatcích a pkutách, nedplatky na všebecné zdravtní pjištění). Za nedplatek se v suladu s příslušnými právními předpisy pvažuje předepsané penále. Existence nedplatku není dtčena uzavřením splátkvéh kalendáře. Žadatel udělení licence na výrbu elektřiny d celkvéh instalvanéh výknu d 1 MW včetně, na výrbu tepelné energie d celkvéh instalvanéh výknu nižší než 1 MW včetně a žadatel udělení licence na rzvd tepelné energie celkvé kapacitě nižší než 1 MW včetně, dkládá prhlášením finanční předpklady neexistence nedplatků na daních, clech a pplatcích, pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, údaje k inslvenci neb knkurzu. Ostatní žadatelé finanční předpklady dále prkazují: a) bjem dstupných finančních prstředků: 1. měsíčními výpisy z bankvníh účtu pčátečních a knečných zůstatcích za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší bdbí, nevyknává-li pdnikatelsku činnst p dbu alespň jednh rku, 2. vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, schpnsti žadatele plnit své finanční závazky a phybech na účtu za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší dbu, nevyknává-li žadatel pdnikatelsku činnst dbu alespň jednh rku, neb 3. smluvu úvěru neb jinu smluvu bdbnéh typu, pkud žadatel nemá dstatečné vlastní zdrje, a splátkvým kalendářem všech dsavadních úvěrů, b) pslední účetní závěrku věřenu auditrem v případě, že žadatel má pvinnst zpracvat audit, včetně její přílhy v úplném rzsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním bdbí vyknával pdnikatelsku činnst, případně daňvu evidencí neb záznamem příjmech a výdajích pdle zákna upravujícíh daně z příjmů 4b), c) údaji bchdním majetku a čistém bchdníh majetku, nevyplývají-li z účetní závěrky, přičemž bchdní majetek se pr účely tét vyhlášky vypčte jak sučet hmtnéh majetku, peněžních prstředků v htvsti a cenin, peněžních prstředků na bankvních účtech, zásb, phledávek včetně pskytnutých úvěrů a půjček a statníh majetku; d bchdníh majetku se nezahrnuje hdnta závazků včetně přijatých úvěrů a půjček, mzdy a rezervy; žadatel, který vede daňvu evidenci 4a), prkazuje finanční způsbilst bchdním majetkem vypčteným z údajů uvedených v Přiznání k dani z příjmu fyzických sb za pslední zdaňvací bdbí, d) pdnikatelským plánem bsahujícím ppis dluhdbé schpnsti financvání licencvané činnsti a předpkládaných nákladů a výnsů z licencvané činnsti finanční bilancí žadatele; bsah finanční bilance žadatele je uveden v přílze č. 23 k tét vyhlášce.

11 Žadatel udělení licence na výrbu elektřiny instalvaném elektrickém výknu výrbny elektřiny d 200 kw d 1 MW včetně může dlžit finanční předpklady pdle dstavců 1 až 3 prhlášením. Žadatel udělení licence na výrbu elektřiny ze zařízení využívajícíh bnvitelný zdrj energie, které je nvě uváděn d prvzu, finanční předpklady dále prkazuje knečným rzpčtem jedntlivých plžek realizvaných investic ptřebných pr uvedení tht zařízení d prvzu. Žadatel udělení licence na bchd s elektřinu neb na bchd s plynem dále prkazuje finanční předpklady způsby uvedenými v písm. a) a b). Technické předpklady se prkazují: a) u nvých energetických zařízení územním suhlasem, klaudačním rzhdnutím, známením záměru zapčít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a sučasně prhlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, neb klaudačním suhlasem 5 ), a dále dkladem prkazujícím splnění pžadavků k zajištění bezpečnsti práce (zpráva revizi) stanvených zvláštním právním předpisem 6 ), b) u dknčených energetických zařízení, u kterých se prvádí změna v rzsahu pdle stavebníh zákna 5 ), klaudačním rzhdnutím, známením záměru zapčít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a sučasně prhlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, neb klaudačním suhlasem, a dále dkladem prkazujícím splnění pžadavků k zajištění bezpečnsti práce (zpráva revizi) stanvených zvláštním právním předpisem 6 ), c) u předčasnéh užívání energetických zařízení před jejich dknčením pvlením k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dknčením a dále dkladem prkazujícím splnění pžadavků k zajištění bezpečnsti práce (zpráva revizi) stanvených zvláštním právním předpisem 6 ), d) u energetických zařízení ve zkušebním prvzu suhlasem stavebníh úřadu se zahájením zkušebníh prvzu před vydáním klaudačníh rzhdnutí, rzhdnutím przatímním užívání stavby ke zkušebnímu prvzu neb rzhdnutím stavebníh úřadu, že klaudační suhlas lze vydat jen p prvedení zkušebníh prvzu, a dále dkladem prkazujícím splnění pžadavků k zajištění bezpečnsti práce (zpráva revizi) stanvených zvláštním právním předpisem 6 ); p prvedení zkušebníh prvzu dkládá žadatel klaudační suhlas, e) pvlením k nakládání s vdami pdle zvláštníh právníh předpisu (zákn č. 254/2001 Sb., vdách a změně některých záknů (vdní zákn)) je-li pvlení k nakládání s vdami pdmínku prvzvání energetickéh zařízení, f) u již pužívaných energetických zařízení dkladem prkazujícím splnění pžadavků k zajištění bezpečnsti práce (zpráva revizi) stanvených zvláštním právním předpisem 6) neb znaleckým psudkem, ne starším 6 měsíců, svědčujícím splnění pžadavků k zajištění bezpečnsti práce, a dále 1. územním suhlasem, klaudačním rzhdnutím neb známením záměru zapčít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a sučasně prhlášením žadatele, že stavební úřad

12 užívání stavby nezakázal, neb klaudačním suhlasem, ppřípadě dkumentací skutečnéh prvedení stavby neb zjedndušenu dkumentací přízených za pdmínek stanvených stavebním záknem, neb 2. jedná-li se energetické zařízení, které již byl dříve využíván pr pdnikání v energetických dvětvích na základě rzhdnutí udělení licence, jiným věrhdným způsbem dkládajícím splnění pdmínek pr užívání stavby pdle stavebníh zákna,. 5 ) Zákn č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění zákna č. 68/2007 Sb. 6 ) 6c dst. 1 písm. a) zákna č. 174/1968 Sb., státním dbrném dzru nad bezpečnstí práce, ve znění pzdějších předpisů.. g) u licencvané činnstí rzvdu tepelné energie rvněž smluvním zajištěním ddávek vstupníh média d rzvdnéh zařízení. U licencvaných činnstí přensu elektřiny a přepravy plynu - údaji pr prpjení přensvé neb přepravní sustavy s přensvými neb přepravními sustavami prvzvaných ve státech susedícími s Česku republiku, - údaji připjení přensvé neb přepravní sustavy k výrbnách elektřiny neb plynu, distribučním sustavám neb pdzemním zásbníkům plynu; - těmit údaji přensvé neb přepravní sustavě jsu technické údaje specifikující pčátky a knce přensvéh a přepravníh zařízení, délky těcht vedení a ptrubí a zákres d katastrální mapy; údaji připjení neb prpjení přensvé neb přepravní sustavy, zejména název bce a případně její části a název a číselný kód katastrálníh území, v nichž se nacházejí místa připjení neb prpjení přensvé neb přepravní sustavy. Technické a finanční předpklady, jejich rzsah a způsb dkladvání, jsu různé pdle jedntlivých skupin pdnikání. Prt v zájmu přehlednsti infrmace uvádíme dklady, které bude ERÚ vyžadvat pr jedntlivé bry. Oznámení změn frmulář C III. Změny rzhdnutí udělení licence Držitel licence je pdle 9 energetickéh zákna pvinen neprdleně známit změny pdmínek ( 5 energetickéh zákna) údajů a dkladů ( 7 energetickéh zákna) předlžit nich dklady a pžádat změnu rzhdnutí udělení licence

13 V případě změny v sbě dpvědnéh zástupce neb změny energetickéh zařízení včetně zrušení prvzvny neb vymezenéh území, se přikládají příslušné frmuláře, týkající se dpvědnéh zástupce, neb frmuláře k prvzvnám a územím. Dchází-li vyjmutí prvzvny neb vymezenéh území z licence aneb se snižuje rzsah pdnikání tak, že snížení bude mít dpad na dsavadní dběratele, je nutné pstupvat jak při zrušení licence. V případě rzšíření pčtu prvzven, změny technických parametrů stávajících prvzven neb změny rzsahu vymezenéh území je držitel licence právněn zahájit výkn licencvané činnsti v těcht prvzvnách neb na vymezeném území dnem právní mci rzhdnutí změně rzhdnutí udělení licence. IV. Zrušení licence Žádst zrušení frmulář D Držitel licence je pdle 10 energetickéh zákna pvinen předlžit návrh na řešení vzniklé situace a seznam dtčených účastníků trhu dklady tm, že se zamýšleným uknčením činnsti seznámil všechny dtčené účastníky trhu, se kterými má uzavřené smluvy pdle energetickéh zákna (známení s dručenkami neb pdpisy účastníků trhu, inzerát, dhdy uknčení ddávek apd.) Pžádá-li držitel licence na činnsti přens elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňvání plynu, výrba a rzvd tepelné energie zrušení licence, je pvinen pkračvat ve výknu licencvané činnsti p dbu stanvenu ERÚ, nejvýše však p dbu 12 měsíců de dne pdání žádsti. Tut pvinnst nemá, prkáže-li, že není schpen plnit své závazky vyplývající z udělené licence pr překážky, jež nastaly nezávisle na jeh vůli a které není s t vlastními silami překnat.v těcht případech ERÚ v případě naléhavé ptřeby zajištění těcht činnstí a ve veřejném zájmu ukládá pskytnut energetická zařízení pr převzetí pvinnsti nad rámec licence jinému držiteli licence na dbu určitu, nejdéle však na 12 měsíců. Pkud držitel licence není vlastníkem energetickéh zařízení, vztahuje se tat pvinnst na vlastníka energetickéh zařízení, a t na dbu určitu, nejdéle však na 12 měsíců. Zárveň musí umžnit určenému držiteli licence přístup k tmut zařízení tak, aby se dal využívat k plnému rzsahu. Fyzická či právnická sba, které licence zanikla, je pvinna d 7 dnů de dne převzetí známení zániku licence vrátit riginál rzhdnutí udělení licence Energetickému regulačnímu úřadu. Dklady výrbců elektřiny z bnvitelných zdrjů elektřiny s výknem d 200 kw:

14 frmulář žádst licenci dklad přiděleném IČ (výpis z bchdníh rejstříku neb výpis z živnstenskéh rejstříku neb dklad statistickéh úřadu) frmulář údaje pr infrmace z Rejstříku trestů (nedkládá-li výpis s rejstříku žadatel) frmulář seznam prvzven + pčet zdrjů - údaje rzsahu pdnikání frmulář rzpčet jedntlivých plžek realizvaných investic ptřebných pr uvedení tht zařízení d prvzu vlastnictví stavební i technlgické části: výpis z katastru nemvitstí, katastrální snímek s vyznačením umístění výrbny, kupní neb jiná smluva a pd. suhlas spluvlastníků s pdnikáním (alespň 51%) v případě spluvlastnictví - riginál neb věřená kpie v případě užívacíh práva (nájemní vztah, půjčka, jiný užívací titul) suhlas 51 % majitelů a na výzvu i dklad vlastnictví zařízení, budvy, prkázání vlastnictví a vždy suhlas vlastníka energetickéh zařízení s jeh užíváním pr účely licencvané činnsti p dbu, na kteru má být licence udělena dbrná způsbilst jen pr instalvaný výkn výrbny 20 kw a vyšší (vzdělání technickéh směru (VŠ neb SŠ s maturitu) neb vyučení v bru, praxe v bru (VŠ nejméně 3 rky, SŠ nejméně 6 rků, vyučení nejméně 3 rky) neb dklad abslvvání šklení pr prvz energetickéh zdrje, je-li záknem pžadván) prkázání technických předpkladů - dkument stavebníh úřadu, kterým je pvlen užívání stavby, tj. pdle klnstí: územní rzhdnutí, klaudační rzhdnutí, klaudační suhlas, známení záměru zapčít s užíváním stavby a sučasně s těmit dklady i prhlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále pvlení k předčasnému užívání stavby, suhlas se zkušebním prvzem a ve všech případech zprávu revizi energetickéh zařízení Je-li žadatelem právnická sba, dlží frmulář ustanvení dpvědnéh zástupce a jeh prhlášení (pdpis na prhlášení musí být úředně věřen) Při výknu výrbny elektřiny rvném neb vyšším než 200 kw d 1 MW (nižším než 1 MW) se finanční předpklady dkládají prhlášením. Pr rientaci uvádíme, že prblematiku bnvitelných zdrjů upravuje např. zákn č. 180/2005 Sb., pdpře výrby elektřiny z bnvitelných zdrjů energie a změně některých záknů (zákn pdpře využívání bnvitelných zdrjů). Pdle ustanvení 2 tht zákna se bnvitelnými zdrji rzumí bnvitelné nefsilní přírdní zdrje energie, jimiž jsu energie větru, energie slunečníh záření, getermální energie, energie vdy, energie půdy, energie vzduchu, energie bimasy, energie skládkvéh plynu, energie kalvéh plynu a energie biplynu. Dklady statních výrbců elektřiny: frmulář žádst licenci dklad přiděleném IČ (výpis z bchdníh rejstříku neb výpis z živnstenskéh rejstříku neb dklad statistickéh úřadu)

15 frmulář údaje pr infrmace z Rejstříku trestů (nedkládá-li výpis s rejstříku žadatel) frmulář seznam prvzven + pčet zdrjů - údaje rzsahu pdnikání při výrbě elektřiny z OZE frmulář rzpčet jedntlivých plžek realizvaných investic ptřebných pr uvedení tht zařízení d prvzu vlastnictví stavební i technlgické části: výpis z katastru nemvitstí, případně katastrální snímek s vyznačením umístění výrbny, kupní neb jiná smluva a pd. suhlas spluvlastníků s pdnikáním (alespň 51%) v případě spluvlastnictví - riginál neb věřená kpie v případě užívacíh práva (nájemní vztah, půjčka, jiný užívací titul) suhlas 51 % majitelů a na výzvu i dklad vlastnictví zařízení, budvy, prkázaní vlastnictví a suhlas vlastníka energetickéh zařízení s jeh užíváním pr účely licencvané činnsti p dbu, na kteru má být licence udělena prkázání dbrné způsbilsti (vzdělání technickéh směru, praxe v bru) dkument stavebníh úřadu, kterým je pvlen užívání stavby, tj. pdle klnstí: územní suhlas, klaudační rzhdnutí, klaudační suhlas, známení záměru zapčít s užíváním stavby a sučasně s těmit dklady i prhlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále pvlení k předčasnému užívání stavby, suhlas se zkušebním prvzem a ve všech případech zprávu revizi energetickéh zařízení finanční předpklady: (pr výkn nepřesahující 1 MW pstačí prhlášení bezdlužnsti a výpis z bchdníh rejstříku, případně ze živnstenskéh rejstříku (není-li zapsán v bchdním rejstříku), ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti udělení licence. Pkud není žadatel zapsán v některém z výše uvedených rejstříků neb nevyknával v rzhdné bdbí pdnikatelsku činnst, dkládá splnění pdmínky prhlášením, že sud v průběhu uplynulých 3 let nezrušil knkurs vedený na majetek žadatele prt, že byl splněn rzvrhvé usnesení, neb že sud nezamítl inslvenční návrh prt, že majetek dlužníka nebude pstačvat k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb že nerzhdl zrušení knkursu prt, že majetek dlužníka je zcela nepstačující) při výknu 1 MW a vyšším se dále dkládá (viz 8 dst. 5 a 6 vyhl. č. 358/2009 Sb.) ptvrzení finančníh úřadu (nedplatky na daních), ptvrzení celníh úřadu (nedplatky na clech), ptvrzení kresní správy sciálníh zabezpečení (nedplatky na pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti), výstup z inslvenčníh rejstříku (pkud uplynulá 3 léta d data pdání žádsti udělení licence spadají d bdbí před 1. lednem 2008, prkazuje finanční předpklady pdle věty první žadatel zapsaný v bchdním rejstříku rvněž výpisem z bchdníh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, a žadatel, který je veden v živnstenském neb bdbném rejstříku a sučasně není zapsán v bchdním rejstříku, výpisem ze živnstenskéh neb jinéh bdbnéh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, prhlášení: příslušné zdravtní pjišťvny (nedplatky na všebecné zdravtní pjištění), neexistenci nedplatků na pplatcích a pkutách. bjem dstupných finančních prstředků:

16 měsíčními výpisy z bankvníh účtu pčátečních a knečných zůstatcích za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší bdbí, nevyknává-li pdnikatelsku činnst p dbu alespň jednh rku, vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, schpnsti žadatele plnit své finanční závazky a phybech na účtu za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší dbu, nevyknává-li žadatel pdnikatelsku činnst dbu alespň jednh rku, neb smluvu úvěru neb jinu smluvu bdbnéh typu, pkud žadatel nemá dstatečné vlastní zdrje, a splátkvým kalendářem všech dsavadních úvěrů, pslední účetní závěrka věřená auditrem v případě, že žadatel má pvinnst zpracvat audit, včetně její přílhy v úplném rzsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním bdbí vyknával pdnikatelsku činnst, případně daňvu evidencí neb záznamem příjmech a výdajích pdle zákna upravujícíh daně z příjmů údaje bchdním majetku a čistém bchdníh majetku, nevyplývají-li z účetní závěrky, přičemž bchdní majetek se pr účely tét vyhlášky vypčte jak sučet hmtnéh majetku, peněžních prstředků v htvsti a cenin, peněžních prstředků na bankvních účtech, zásb, phledávek včetně pskytnutých úvěrů a půjček a statníh majetku; d bchdníh majetku se nezahrnuje hdnta závazků včetně přijatých úvěrů a půjček, mzdy a rezervy; žadatel, který vede daňvu evidenci 4a), prkazuje finanční způsbilst bchdním majetkem vypčteným z údajů uvedených v Přiznání k dani z příjmu fyzických sb za pslední zdaňvací bdbí, pdnikatelský plán bsahující ppis dluhdbé schpnsti financvání licencvané činnsti a předpkládaných nákladů a výnsů z licencvané činnsti finanční bilancí žadatele; bsah finanční bilance žadatele je uveden v přílze č. 23 k licenční vyhlášce. Žadatel udělení licence na výrbu elektřiny instalvaném elektrickém výknu výrbny elektřiny d 200 kw d 1 MW včetně může dlžit finanční předpklady pdle dstavců 1 až 3 prhlášením. Dklady pr distribuci elektrické energie: frmulář žádst licenci dklad přiděleném IČ (výpis z bchdníh rejstříku neb výpis z živnstenskéh rejstříku neb dklad statistickéh úřadu) frmulář údaje pr infrmace z Rejstříku trestů (nedkládá-li výpis s rejstříku žadatel) frmulář seznam jedntlivých vymezených území, pčet trafstanic, údaje rzsahu pdnikání katastrální mapa s vyznačenými hranicemi vymezenéh území, rzvdy, seznam katastrálních území s kódy katastrů, případně i čísly parcel vlastnictví staveb a zařízení: výpis z katastru nemvitstí, kupní neb jiná smluva a pd.

17 suhlas spluvlastníků s pdnikáním (alespň 51%) v případě spluvlastnictví vlastnictví - riginál neb věřená kpie v případě užívacíh práva suhlas 51 % majitelů a užívací titul (smluva) na zařízení, prkázání vlastnictví a suhlas vlastníka energetickéh zařízení s jeh užíváním pr účely licencvané činnsti p dbu, na kteru má být licence udělena dkument stavebníh úřadu, kterým je pvlen užívání stavby, tj. pdle klnstí: územní suhlas/rzhdnutí, klaudační rzhdnutí, klaudační suhlas, známení záměru zapčít s užíváním stavby a sučasně s těmit dklady i prhlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále pvlení k předčasnému užívání stavby, suhlas se zkušebním prvzem a ve všech případech zprávu revizi energetickéh zařízení finanční předpklady: ptvrzení finančníh úřadu (nedplatky na daních), ptvrzení celníh úřadu (nedplatky na clech), ptvrzení kresní správy sciálníh zabezpečení (nedplatky na pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti), výstup z inslvenčníh rejstříku (pkud uplynulá 3 léta d data pdání žádsti udělení licence spadají d bdbí před 1. lednem 2008, prkazuje finanční předpklady pdle věty první žadatel zapsaný v bchdním rejstříku rvněž výpisem z bchdníh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, a žadatel, který je veden v živnstenském neb bdbném rejstříku a sučasně není zapsán v bchdním rejstříku, výpisem ze živnstenskéh neb jinéh bdbnéh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, prhlášení: příslušné zdravtní pjišťvny (nedplatky na všebecné zdravtní pjištění), neexistenci nedplatků na pplatcích a pkutách. bjem dstupných finančních prstředků: měsíčními výpisy z bankvníh účtu pčátečních a knečných zůstatcích za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší bdbí, nevyknává-li pdnikatelsku činnst p dbu alespň jednh rku, vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, schpnsti žadatele plnit své finanční závazky a phybech na účtu za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší dbu, nevyknává-li žadatel pdnikatelsku činnst dbu alespň jednh rku, neb smluvu úvěru neb jinu smluvu bdbnéh typu, pkud žadatel nemá dstatečné vlastní zdrje, a splátkvým kalendářem všech dsavadních úvěrů, pslední účetní závěrka věřená auditrem v případě, že žadatel má pvinnst zpracvat audit, včetně její přílhy v úplném rzsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním bdbí vyknával pdnikatelsku činnst, případně daňvu evidencí neb záznamem příjmech a výdajích pdle zákna upravujícíh daně z příjmů údaje bchdním majetku a čistém bchdníh majetku, nevyplývají-li z účetní závěrky, přičemž bchdní majetek se pr účely tét vyhlášky vypčte jak sučet

18 hmtnéh majetku, peněžních prstředků v htvsti a cenin, peněžních prstředků na bankvních účtech, zásb, phledávek včetně pskytnutých úvěrů a půjček a statníh majetku; d bchdníh majetku se nezahrnuje hdnta závazků včetně přijatých úvěrů a půjček, mzdy a rezervy; žadatel, který vede daňvu evidenci 4a), prkazuje finanční způsbilst bchdním majetkem vypčteným z údajů uvedených v Přiznání k dani z příjmu fyzických sb za pslední zdaňvací bdbí, pdnikatelský plán bsahující ppis dluhdbé schpnsti financvání licencvané činnsti a předpkládaných nákladů a výnsů z licencvané činnsti finanční bilancí žadatele; bsah finanční bilance žadatele je uveden v přílze č. 23 k licenční vyhlášce. Dklady pr bchd s elektřinu: sk. 14 frmulář žádst licenci dklad přiděleném IČ (výpis z bchdníh rejstříku neb výpis z živnstenskéh rejstříku neb dklad statistickéh úřadu) frmulář údaje pr infrmace z Rejstříku trestů (nedkládá-li výpis s rejstříku žadatel) finanční předpklady: ptvrzení finančníh úřadu (nedplatky na daních), ptvrzení celníh úřadu (nedplatky na clech), ptvrzení kresní správy sciálníh zabezpečení (nedplatky na pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti), výstup z inslvenčníh rejstříku (pkud uplynulá 3 léta d data pdání žádsti udělení licence spadají d bdbí před 1. lednem 2008, prkazuje finanční předpklady pdle věty první žadatel zapsaný v bchdním rejstříku rvněž výpisem z bchdníh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, a žadatel, který je veden v živnstenském neb bdbném rejstříku a sučasně není zapsán v bchdním rejstříku, výpisem ze živnstenskéh neb jinéh bdbnéh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, prhlášení: příslušné zdravtní pjišťvny (nedplatky na všebecné zdravtní pjištění), neexistenci nedplatků na pplatcích a pkutách. bjem dstupných finančních prstředků: měsíčními výpisy z bankvníh účtu pčátečních a knečných zůstatcích za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší bdbí, nevyknává-li pdnikatelsku činnst p dbu alespň jednh rku, vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, schpnsti žadatele plnit své finanční závazky a phybech na účtu za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší dbu, nevyknává-li žadatel pdnikatelsku činnst dbu alespň jednh rku, neb smluvu úvěru neb jinu smluvu bdbnéh typu, pkud žadatel nemá dstatečné vlastní zdrje, a splátkvým kalendářem všech dsavadních úvěrů,

19 pslední účetní závěrka věřená auditrem v případě, že žadatel má pvinnst zpracvat audit, včetně její přílhy v úplném rzsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním bdbí vyknával pdnikatelsku činnst, případně daňvu evidencí neb záznamem příjmech a výdajích pdle zákna upravujícíh daně z příjmů Dklady výrbců plynu: frmulář žádst licenci dklad přiděleném IČ (výpis z bchdníh rejstříku neb výpis z živnstenskéh rejstříku neb dklad statistickéh úřadu) frmulář údaje pr infrmace z Rejstříku trestů (nedkládá-li výpis s rejstříku žadatel) frmulář seznam prvzven - údaje rzsahu pdnikání vlastnictví stavební i technlgické části: výpis z katastru nemvitstí, případně katastrální snímek s vyznačením umístění výrbny, kupní neb jiná smluva a pd. suhlas spluvlastníků s pdnikáním (alespň 51%) v případě spluvlastnictví - riginál neb věřená kpie v případě užívacíh práva (nájemní vztah, půjčka, jiný užívací titul) suhlas 51 % majitelů a na výzvu i dklad vlastnictví zařízení, budvy, prkázaní vlastnictví a suhlas vlastníka energetickéh zařízení s jeh užíváním pr účely licencvané činnsti p dbu, na kteru má být licence udělena prkázání dbrné způsbilsti (vzdělání technickéh směru, praxe v bru) dkument stavebníh úřadu, kterým je pvlen užívání stavby, tj. pdle klnstí: územní suhlas, klaudační rzhdnutí, klaudační suhlas, známení záměru zapčít s užíváním stavby a sučasně s těmit dklady i prhlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále pvlení k předčasnému užívání stavby, suhlas se zkušebním prvzem a ve všech případech zprávu revizi energetickéh zařízení finanční předpklady (viz 8 dst. 5 a 6 vyhl. č. 358/2009 Sb.): ptvrzení finančníh úřadu (nedplatky na daních), ptvrzení celníh úřadu (nedplatky na clech), ptvrzení kresní správy sciálníh zabezpečení (nedplatky na pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti), výstup z inslvenčníh rejstříku (pkud uplynulá 3 léta d data pdání žádsti udělení licence spadají d bdbí před 1. lednem 2008, prkazuje finanční předpklady pdle věty první žadatel zapsaný v bchdním rejstříku rvněž výpisem z bchdníh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, a žadatel, který je veden v živnstenském neb bdbném rejstříku a sučasně není zapsán v bchdním rejstříku, výpisem ze živnstenskéh neb jinéh bdbnéh rejstříku, ne starším než 3 měsíce d data pdání žádsti, prhlášení: příslušné zdravtní pjišťvny (nedplatky na všebecné zdravtní pjištění), neexistenci nedplatků na pplatcích a pkutách. bjem dstupných finančních prstředků:

20 měsíčními výpisy z bankvníh účtu pčátečních a knečných zůstatcích za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší bdbí, nevyknává-li pdnikatelsku činnst p dbu alespň jednh rku, vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, schpnsti žadatele plnit své finanční závazky a phybech na účtu za bdbí psledníh jednh běžnéh rku neb za kratší dbu, nevyknává-li žadatel pdnikatelsku činnst dbu alespň jednh rku, neb smluvu úvěru neb jinu smluvu bdbnéh typu, pkud žadatel nemá dstatečné vlastní zdrje, a splátkvým kalendářem všech dsavadních úvěrů, pslední účetní závěrka věřená auditrem v případě, že žadatel má pvinnst zpracvat audit, včetně její přílhy v úplném rzsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním bdbí vyknával pdnikatelsku činnst, případně daňvu evidencí neb záznamem příjmech a výdajích pdle zákna upravujícíh daně z příjmů údaje bchdním majetku a čistém bchdníh majetku, nevyplývají-li z účetní závěrky, přičemž bchdní majetek se pr účely tét vyhlášky vypčte jak sučet hmtnéh majetku, peněžních prstředků v htvsti a cenin, peněžních prstředků na bankvních účtech, zásb, phledávek včetně pskytnutých úvěrů a půjček a statníh majetku; d bchdníh majetku se nezahrnuje hdnta závazků včetně přijatých úvěrů a půjček, mzdy a rezervy; žadatel, který vede daňvu evidenci 4a), prkazuje finanční způsbilst bchdním majetkem vypčteným z údajů uvedených v Přiznání k dani z příjmu fyzických sb za pslední zdaňvací bdbí, pdnikatelský plán bsahující ppis dluhdbé schpnsti financvání licencvané činnsti a předpkládaných nákladů a výnsů z licencvané činnsti finanční bilancí žadatele; bsah finanční bilance žadatele je uveden v přílze č. 23 k licenční vyhlášce. Dklady pr distribuci plynu: frmulář žádst licenci dklad přiděleném IČ (výpis z bchdníh rejstříku neb výpis z živnstenskéh rejstříku neb dklad statistickéh úřadu) frmulář údaje pr infrmace z Rejstříku trestů (nedkládá-li výpis s rejstříku žadatel) frmulář seznam jedntlivých vymezených území, údaje rzsahu pdnikání katastrální mapa s vyznačenými hranicemi vymezenéh území, rzvdy, seznam katastrálních území s kódy katastrů, případně i čísly parcel vlastnictví staveb a zařízení: výpis z katastru nemvitstí, kupní neb jiná smluva a pd. suhlas spluvlastníků s pdnikáním (alespň 51%) v případě spluvlastnictví vlastnictví - riginál neb věřená kpie v případě užívacíh práva suhlas 51 % majitelů a užívací titul (smluva) na zařízení, prkázání vlastnictví a suhlas vlastníka energetickéh zařízení s jeh užíváním pr účely licencvané činnsti p dbu, na kteru má být licence udělena

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t o d i c k ý n á v o d Energetického regulačního úřadu k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více