ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ"

Transkript

1 *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve věci spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) citvanéh zákna, jehž se dpustil zadavatel České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6, při zadávání veřejné zakázky Marketingvý výzkum pr výsledky VaV ve zjedndušeném pdlimitním řízení na základě výzvy k pdání nabídky ze dne uveřejněné na prfilu zadavatele dne , vydává pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, tent příkaz: I. Zadavatel České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6 se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že při zadávání veřejné zakázky Marketingvý výzkum pr výsledky VaV ve zjedndušeném pdlimitním řízení na základě výzvy k pdání nabídky ze dne uveřejněné na prfilu zadavatele dne prušil zásadu transparentnsti zaktvenu v 6 dst. 1 citvanéh zákna ve spjení s 62 dst. 3 citvanéh zákna, nebť s vybraným uchazečem AUGUR Cnsulting s.r.., IČO , se sídlem Rvniny 635/102, Hlučín, dále s vybraným uchazečem Market Cnnect S. A.,

2 VAT: LU , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném RCS Luxemburg ddíl B vlžka , se sídlem Rue Jean Engling 12, L-1466 Luxemburg, a s vybraným uchazečem VALUE ADDED, a.s., IČO , se sídlem Opletalva 958/27, Praha 1, uzavřel dne rámcvu smluvu na veřejnu zakázku, aniž by před jejím uzavřením věřil splnění základních kvalifikačních předpkladů, které tit vybraní uchazeči prkázali předlžením čestných prhlášení, jejich prvnáním s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů dle 53 dst. 3 citvanéh zákna, a t knkrétně výpisem z evidence Rejstříku trestů, ptvrzením příslušnéh finančníh úřadu, ptvrzením příslušnéh rgánu či instituce neexistenci nedplatku na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky. II. Za spáchání správníh deliktu uvedenéh ve výrku I. tht příkazu se zadavateli České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6 ukládá pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, pkuta ve výši 8 000,- Kč (sm tisíc krun českých). Pkuta je splatná d jednh měsíce d nabytí právní mci tht příkazu. ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6 (dále jen zadavatel ) zahájil pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), desláním písemné výzvy k pdání nabídek ze dne , jež byla uveřejněna na prfilu zadavatele dne , zjedndušené pdlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky Marketingvý výzkum pr výsledky VaV (dále jen veřejná zakázka ). 2. Předmětem plnění veřejné zakázky je pdle bdu 5. zadávací dkumentace zhtvvat marketingvé analýzy týkající se knkrétních výsledků výzkumu a vývje a dále v tét suvislsti pskytvat dbrné knzultace, příp. další služby dle vzrvé rámcvé smluvy. Předmět plnění je blíže vymezen vzrem rámcvé smluvy. Předpkládaná hdnta veřejné zakázky dle bdu 4. zadávací dkumentace činí ,- Kč bez DPH. Jak základní hdntící kritérium pr zadání veřejné zakázky zadavatel stanvil nejnižší nabídkvu cenu. 3. Zadavatel dne uzavřel na předmět plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem AUGUR Cnsulting s.r.., IČO , se sídlem Rvniny 635/102, Hlučín (dále jen vybraný uchazeč Augur ), dále s vybraným uchazečem Market Cnnect S. A., VAT: LU , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném RCS Luxemburg [Pzn. Úřadu: Registre cmmerce et des sciétés - bchdní rejstřík v Lucemburku] ddíl B vlžka , se sídlem Rue Jean Engling 12, L-1466 Luxemburg (dále jen vybraný uchazeč Market Cnnect ) a s vybraným uchazečem VALUE ADDED, a.s., IČO , se sídlem Opletalva 958/27, Praha 1 (dále jen vybraný uchazeč Value Added ), čtyřstrannu rámcvu smluvu (dále jen smluva neb rámcvá smluva ). 2

3 4. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ), jak rgán příslušný pdle 112 zákna k výknu dhledu nad zadáváním veřejných zakázek, bdržel pdnět k přezkumání pstupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky. V rámci šetření pdnětu si Úřad vyžádal d zadavatele vyjádření k pdnětu a dále dkumentaci předmětné veřejné zakázce. 5. P přezkumání předlžených pdkladů, jež tvří bsah spisu v tét věci vedenéh pd sp. zn. S0684/2015/VZ, Úřad dspěl k závěru, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nepstupval v suladu se záknem, k čemuž Úřad uvádí následující rzhdné skutečnsti. 6. Pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ) lze pvinnst v řízení z mci úřední a ve sprném řízení ulžit frmu písemnéh příkazu. Příkaz může správní rgán vydat, pvažuje-li skutkvé zjištění za dstatečné; vydání příkazu může být prvním úknem v řízení. V tmt případě je vydání příkazu prvním úknem ve správním řízení. K pstavení zadavatele 7. Úřad předně psudil tázku právníh pstavení Českéh vyskéh učení technickéh v Praze jak veřejnéh zadavatele pdle 2 zákna. 8. Pdle 2 dst. 2 písm. d) zákna je veřejným zadavatelem jiná právnická sba, pkud 1. byla zalžena či zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a 2. je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem neb je státem či jiným veřejným zadavatelem vládána neb stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či vlí více než plvinu členů v jejím statutárním, správním, dzrčím či kntrlním rgánu. 9. Z 101 dst. 1 zákna č. 111/1998 Sb., vyských šklách a změně a dplnění dalších záknů (zákn vyských šklách), ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn vyských šklách ), ve spjení s přílhu č. 1 citvanéh zákna vyplývá, že České vyské učení technické v Praze je veřejnu vysku šklu pdle citvanéh zákna. 10. Pdle ust. 1 zákna vyských šklách jsu vyské škly jak nejvyšší článek vzdělávací sustavy vrchlnými centry vzdělansti, nezávisléh pznání a tvůrčí činnsti a mají klíčvu úlhu ve vědeckém, kulturním, sciálním a eknmickém rzvji splečnsti. 11. Pdle 18 dst. 2 písm. a) zákna vyských šklách je příjmem rzpčtu veřejné vyské škly zejména příspěvek ze státníh rzpčtu na vzdělávací a vědecku, výzkumnu, vývjvu a invační, umělecku neb další tvůrčí činnst. 12. Dle výrční zprávy hspdaření zadavatele za rk 2014 dstupné na zadavatel hspdařil s výnsy v celkvém bjemu Kč, z th veřejné zdrje nekapitálvé (dtace a příspěvky včetně prgramů strukturálních fndů) činily Kč, cž tvří 70,36% celkvých výnsů. Z th je patrné, že veřejné zdrje tvří pdstatný pdíl zdrjů pr financvání činnstí zadavatele. Hspdářský výsledek zadavatele p zdanění v rce 2014 činil Kč. 13. Úřad nemá pchybnsti, že by se financvání zadavatele za rk 2015 výrazně změnil a prstředky pr jeh financvání pcházející z veřejných zdrjů by nepřesáhly 50 %. 3

4 Uvedené statně Úřad nepvažuje za sprnu skutečnst, jelikž ji ani zadavatel (stejně jak své pstavení zadavatele ve smyslu 2 zákna) nezpchybňuje. 14. Z výše uvedenéh je zřejmé, že zadavatel je právnicku sbu, která byla zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem. 15. Vzhledem k výše uvedenému Úřad uzavřel, že zadavateli svědčí pstavení veřejnéh zadavatele ve smyslu 2 dst. 2 písm. d) zákna. K pvinnsti zadavatele věřit ve zjedndušeném pdlimitním řízení splnění kvalifikace u vybranéh uchazeče 16. Pdle 6 dst. 1 zákna zadavatel je pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 17. Pdle 50 dst. 1 písm. a) zákna kvalifikvaným pr plnění veřejné zakázky je ddavatel, který splní základní kvalifikační předpklady pdle 53 zákna. 18. Pdle 50 dst. 2 zákna pžadavky na prkázání splnění kvalifikace stanví veřejný zadavatel v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení. Pdrbná specifikace těcht pžadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dkumentaci. 19. Pdle 53 dst. 1 písm. h) zákna základní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele. 20. Pdle 53 dst. 3 zákna ddavatel prkazuje splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 a 2 zákna předlžením a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [ 53 dst. 1 písm. a) a b) a 53 dst. 2 písm. b) zákna], b) ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a ve vztahu ke sptřební dani čestnéh prhlášení [ 53 dst. 1 písm. f) zákna], c) ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce [ 53 dst. 1 písm. h) zákna], d) čestnéh prhlášení [ 53 dst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákna]. 21. Pdle 59 dst. 1 zákna veřejný zadavatel psudí prkázání splnění kvalifikace ddavatele z hlediska pžadavků stanvených v suladu s tímt záknem. 22. Pdle 62 dst. 3 zákna ve zjedndušeném pdlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpkladů prkazuje předlžením čestnéh prhlášení, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel kvalifikační předpklady pžadvané zadavatelem splňuje; ustanvení 62 dst. 2 zákna se nepužije. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smluva pdle 82 zákna, je pvinen před jejím uzavřením předlžit zadavateli riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Nesplnění tét pvinnsti se pvažuje za nepskytnutí sučinnsti k uzavření smluvy ve smyslu ustanvení 82 dst. 4 zákna. 23. Pdle 82 dst. 4 zákna vybraný uchazeč je pvinen pskytnut zadavateli řádnu sučinnst ptřebnu k uzavření smluvy tak, aby byla smluva uzavřena ve lhůtě pdle 82 dst. 2 zákna. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smluvu neb 4

5 nepskytne-li řádnu sučinnst, aby mhla být smluva ve lhůtě pdle 82 dst. 2 zákna uzavřena, může uzavřít zadavatel smluvu s uchazečem, který se umístil jak druhý v přadí. Odmítne-li uchazeč druhý v přadí uzavřít se zadavatelem smluvu neb nepskytne-li řádnu sučinnst k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smluvu s uchazečem, který se umístil jak třetí v přadí. Uchazeč druhý či třetí v přadí, se kterým má být uzavřena smluva, je pvinen pskytnut zadavateli sučinnst ptřebnu k uzavření smluvy ve lhůtě 15 dnů de dne dručení výzvy k uzavření smluvy. 24. Pdle 82 dst. 5 zákna má-li být rámcvá smluva uzavřena s více uchazeči a některý z vybraných uchazečů dmítne uzavřít smluvu neb nepskytne ptřebnu sučinnst k uzavření rámcvé smluvy ve lhůtě uvedené v 82 dst. 2 zákna, může zadavatel pr naplnění stanvenéh pčtu účastníků rámcvé smluvy uzavřít rámcvu smluvu s dalším uchazečem, jehž nabídka byla hdncena. Nebude-li zadavatel pstupvat pdle věty první či nemůže-li uzavřít pstupem pdle věty první rámcvu smluvu se stanveným pčtem uchazečů, může uzavřít rámcvu smluvu i s nižším pčtem uchazečů; ustanvení 89 dst. 2 věty první zákna platí bdbně. 25. Pdle 84 dst. 1 písm. c) zákna zadavatel zruší bez zbytečnéh dkladu zadávací řízení, pkud v důsledku klnstí předvídaných v 82 dst. 4 zákna nebyla uzavřena smluva neb rámcvá smluva s psledním uchazečem v přadí, s nímž byl mžné tut smluvu uzavřít. 26. K pvinnsti zadavatele psudit prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů Úřad uvádí, že dle 50 dst. 1 písm. a) zákna kvalifikvaným pr plnění veřejné zakázky je ddavatel, který splní základní kvalifikační předpklady pdle 53 zákna. Úřad dále uvádí, že šetřená veřejná zakázka byla zadávána ve zjedndušeném pdlimitním řízení, v rámci něhž se splnění kvalifikačních předpkladů dle 62 dst. 3 zákna (tedy včetně základních kvalifikačních předpkladů) prkazuje čestným prhlášením, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel kvalifikační předpklady pžadvané zadavatelem splňuje. Teprve uchazeč, se kterým má být uzavřena smluva pdle 82 zákna, je pvinen před jejím uzavřením předlžit zadavateli riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace (tj. základní, prfesní a technické), přičemž v případě základních kvalifikačních předpkladů se knkrétně jedná dklady dle 53 dst. 3 zákna (viz bd 20. důvdnění tht příkazu). Dle 62 dst. 3 zákna je vlbu zjedndušenéh pdlimitníh řízení přitm výslvně vylučen pužití ust. 62 dst. 2 zákna, které upravuje pstup při prkazvání splnění základních kvalifikačních předpkladů u pdlimitní veřejné zakázky. V ust. 62 dst. 3 zákna se tak jedná speciální úpravu předmětnéh pstupu pr zjedndušené pdlimitní řízení. Nad rámec výše uvedenéh Úřad uvádí, že v becné úpravě dle 62 dst. 2 zákna, tj. mim zjedndušené pdlimitní řízení, se splnění základních kvalifikačních předpkladů prkazuje předlžením čestnéh prhlášení, zadavatel však může stanvit všem ddavatelům pvinnst prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů dklady uvedenými v 53 dst. 3 zákna, ppřípadě puze některý z těcht základních předpkladů. 27. Úřad k pužití právní úpravy v šetřeném případě shrnuje, že vlbu zadávacíh řízení zadavateli vznikla pvinnst ddržvat pstup zadávání stanvený pr zvlený druh řízení. V případě zjedndušenéh pdlimitníh řízení pstačuje dle 62 dst. 3 zákna k prkázání všech kvalifikačních předpkladů čestné prhlášení ddavatele, přičemž před pdpisem 5

6 smluvy zadavatel již puze u vybranéh uchazeče (vybraných uchazečů) předmětné čestné prhlášení věří prvnáním s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů; v případě základních kvalifikačních předpkladů tedy dkladů dle 53 dst. 3 zákna. 28. Zadavatel v přílze kvalifikační dkumentace k veřejné zakázce přilžil mj. frmulář čestnéh prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 zákna, jehž sučástí byl rvněž text výše citvanéh znění zákna hledně pvinnsti předlžení riginálů neb úředně věřených kpií dkladů prkazujících splnění kvalifikace uchazečem, se kterým má být uzavřena smluva pdle 82 zákna, přičemž nesplnění tét pvinnsti bude pvažván za nepskytnutí sučinnsti k uzavření smluvy. Z výše uvedenéh je zřejmé, že zadavatel na pvinnsti spjené s prkazváním základních kvalifikačních předpkladů již v dbě zahájení zadávacíh řízení upzrňval, tj. byl si shra uvedené právní úpravy vědm. Úřad dále uvádí, že z prtklu psuzení kvalifikace ze dne plyne, že uchazeči Augur, Market Cnnect a Value Added splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 zákna prkázali předlžením čestnéh prhlášení. 29. Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne plyne, že hdntící kmise dpručila zadavateli uzavřít rámcvu smluvu díl se třemi uchazeči v přadí vybraný uchazeč Augur, Market Cnnect a Value Added (dále také splečně jak vybraní uchazeči ). Zadavatel následně dpisem ze dne vyzval vybranéh uchazeče Market Cnnect a vybranéh uchazeče Value Added k předlžení riginálů neb úředně věřených kpií dkladů prkazujících splnění kvalifikace před pdpisem smluvy, nebť tit uchazeči dle zadavatele využili v nabídce mžnst prkázání splnění kvalifikačních předpkladů dle 62 dst. 3 zákna předlžením čestnéh prhlášení, přičemž byli pučeni, že nesplnění tét pvinnsti se pvažuje za nepskytnutí sučinnsti k uzavření smluvy ve smyslu ust. 82 dst. 4 zákna a smluva s nimi nemůže být uzavřena. 30. Úřad knstatuje, že z bsahu dkumentu Dplnění nabídky splečnsti VALUE ADDED, a.s. ze dne plyne, že riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 3 zákna tímt uchazečem nebyly sučástí tht dplnění, přičemž ani z dalších částí dkumentace veřejné zakázce neplyne, že by riginály neb úředně věřené kpie předmětných dkladů byly její sučástí. Úřad dále knstatuje, že ani v případě vybraných uchazečů Market Cnnect a Augur nejsu riginály neb úředně věřené kpie dkladů dle 53 dst. 3 zákna prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů těmit uchazeči sučástí dkumentace veřejné zakázce. 31. Ze stanviska zadavatele ze dne , jež Úřad bdržel ve fázi šetření pdnětu před zahájením tht správníh řízení, plyne, že zadavatel pvažval za dstatečné předlžení čestnéh prhlášení dle 62 dst. 2, resp. dst. 3 zákna, když mj. uvedl: Pžadavky na prkázání splnění kvalifikační dkumentace vymezil zadavatel v samstatné kvalifikační dkumentaci ( ), kde pžadval prkázat splnění: základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 ZVZ, a t čestným prhlášením v suladu s 62 dst. 2 ZVZ; ( ) [u]chazeč AUGUR Cnsulting s.r.. k prkázání splnění kvalifikačních předpkladů předlžil: 6

7 pdepsané čestné prhlášení dle 62 dst. 3 ZVZ, výpis z bchdníh rejstříku uchazeče, výpis z živnstenskéh rejstříku uchazeče, prhlášení finanční a eknmické způsbilsti uchazeče, seznam významných služeb včetně svědčení bjednatelů, svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci veducích zaměstnanců uchazeče, čestné prhlášení uchazeče ve smyslu 68 dst. 3 ZVZ. Uchazeči Market Cnnect S.A. a Value Added, a.s. předlžili k prkázání splnění kvalifikačních předpkladů pdepsané čestné prhlášení dle 62 dst. 3 ZVZ. Na jedná[ní] kvalifikační kmise ze dne kmise psudila přelžené dklady a dspěla k závěru, že všichni uchazeči prkázali splnění kvalifikace způsbem dle 62 dst. 3 ZVZ, přičemž uchazeč AUGUR Cnsulting s.r.. sučasně prkázal splnění kvalifikace příslušnými dklady. Následně hdntící kmise na svém jednání knaném dne psudila a zhdntila nabídky všech uchazečů, přičemž dspěla k závěru, že všechny nabídky jsu suladné se záknem a pžadavky zadavatele, přičemž následně sestavila přadí uchazečů a dpručila zadavateli uzavřít smluvu se všemi třemi uchazeči. Zadavatel dne zaslal uchazečům známení výběru nejvhdnější nabídky. Dne zadavatel vyzval uchazeče Market Cnnect S.A. a Value Added, a.s., tedy ty uchazeče, kteří prkázali kvalifikaci puze předlžením prhlášení dle 62 dst. 3 ZVZ, k předlžení dkladů k prkázání kvalifikace před pdpisem smluvy. Vzhledem k tmu, že uchazeč AUGUR Cnsulting s.r.. již předlžil dklady prkazující splnění kvalifikace dříve v rámci pdání nabídky, vyzýván k jejich pětvnému předlžení nebyl. Vzhledem k tmu, že vyzvaní uchazeči řádně předlžili dklady k prkázání kvalifikace, uzavřel zadavatel smluvu se všemi uchazeči. 32. Zadavatel ve svém stanvisku dále cituje ustanvení zákna 62 dst. 2 a 3, přičemž uvádí: [z] uvedenéh je zřejmé, že všichni uchazeči, kteří pdali nabídku, prkázali splnění kvalifikačních předpkladů dle 62 dst. 3 ZVZ, nebť předlžili příslušné čestné prhlášení. Uvedený závěr je v suladu s výkladvým stanviskem ÚOHS k prkazvání kvalifikace ve zjedndušeném pdlimitním řízení p ( ze kteréh vyplývá, že,ustanvení 62 dst. 3 zákna upravuje speciálně vůči dst. 2 způsb prkazvání kvalifikace ve zjedndušeném pdlimitním řízení, a t tak, že kvalifikace se prkazuje frmu čestnéh prhlášení, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel zadavatelem pžadvané kvalifikační předpklady splňuje'. Zadavatel se prt dmnívá, že pdnět, pdle kteréh zadavatel není schpen předlžit dklady prkazující splnění kvalifikačních předpkladů uchazečů, se nezakládá na pravdě. 33. Úřad na základě výše uvedenéh knstatuje, že vybraní uchazeči, s nimiž měla být uzavřena smluva pdle 82 zákna, před uzavřením smluvy nepředlžili zadavateli riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 3 zákna, nebť z Úřadu dstupné dkumentace veřejné zakázce je zřejmé, že její sučástí tyt riginály neb úředně věřené kpie nejsu. Tat skutečnst plyne rvněž z vyjádření zadavatele, který předlžení předmětných dkladů výslvně nepžadval, přičemž předlžení riginálů dkladů, jimiž věřval splnění prfesních a technických 7

8 kvalifikačních předpkladů, pvažval za pstačující k uzavření smluvy, aniž by pdbně věřil prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů. K citaci stanviska Úřadu týkajícíh se prkazvání kvalifikace ve zjedndušeném pdlimitním řízení p Úřad uvádí, že zadavatel citval puze dílčí část tht stanviska Úřadu, aniž by zmínil vyjádření Úřadu k druhé větě 62 dst. 3 zákna. Zadavatel tedy dle Úřadu nesplnění pvinnsti předlžení riginálů neb úředně věřených kpií předmětných dkladů nepvažval za nepskytnutí sučinnsti k uzavření smluvy ve smyslu ustanvení 82 dst. 4 zákna resp. dst. 5 zákna a s vybranými uchazeči uzavřel rámcvu smluvu. 34. Úřad v tét suvislsti dále uvádí, že pdle 82 dst. 4 zákna je vybraný uchazeč pvinen pskytnut zadavateli řádnu sučinnst (tedy v předmětném zjedndušeném pdlimitním řízení předlžit v suladu s 62 dst. 3 zákna riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace) ptřebnu k uzavření smluvy tak, aby byla smluva uzavřena ve lhůtě pdle 82 dst. 2 zákna. V případě, že vybraný uchazeč, jenž se umístil v zadávacím řízení na prvním místě (tj. v šetřeném případě vybraný uchazeč Augur) nepskytl zadavateli řádnu sučinnst ptřebnu k uzavření smluvy tak, aby byla smluva uzavřena ve lhůtě pdle 82 dst. 2 zákna (tj. když nepředlžil riginály neb úředně věřené kpie předmětných dkladů), mhl zadavatel uzavřít smluvu s uchazečem, který se umístil jak druhý v přadí (vybraný uchazeč Market Cnnect). V případě, že ani tent uchazeč nepskytl řádnu sučinnst k uzavření smluvy, mhl zadavatel uzavřít smluvu s uchazečem, který se umístil jak třetí v přadí (vybraný uchazeč Value Added). V případě uzavření rámcvé smluvy v šetřeném případě měl zadavatel jednat bdbně pstupem dle 82 dst. 5 zákna a pr naplnění stanvenéh pčtu účastníků měl smluvu uzavřít s dalším uchazečem, jehž nabídka byla hdncena, přičemž smluvu mhl uzavřít i s nižším pčtem uchazečů, než půvdně stanveným. 35. Nad rámec výše uvedenéh Úřad uvádí, že v návaznsti na nepskytnutí sučinnsti, ze strany vybraných uchazečů, vzniká zadavatelům pvinnst zadávací řízení bez zbytečnéh dkladu zrušit pdle 84 dst. 1 písm. c) zákna, pkud v důsledku klnstí předvídaných v 82 dst. 4 zákna nebyla uzavřena smluva neb rámcvá smluva s psledním uchazečem v přadí, s nímž byl mžné tut smluvu uzavřít. Tat situace dle Úřadu nastala v šetřeném případě, třebaže zadavatel pravděpdbně v důsledku chybnéh výkladu ustanvení 62 dst. 2 a 3 zákna dle 82 dst. 4 nepstupval. 36. Úřad knstatuje, že z výše uvedenéh je zřejmé, že zadavatel pstupval netransparentně, když uzavřel smluvu na plnění předmětu veřejné zakázky, aniž měl pstaven na jist, zda vybraní uchazeči základní kvalifikační předpklady pravdu splňují, nebť před pdpisem smluvy rezignval na záknem předvídaný pstup a nevěřil, zda čestná prhlášení dpvídají (pkud jde základní kvalifikační předpklady) riginálům neb úředně věřeným kpiím dkladů dle 53 dst. 3 zákna. 37. Pkud jde pžadavek na transparentnst pstupu, Úřad uvádí, že zadavatel je v suladu s 6 dst. 1 zákna pvinen při zadávání veřejných zakázek, a tedy i při psuzení prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů z hlediska pžadavků stanvených záknem ddržvat mj. zásadu transparentnsti, která je vedle zásady rvnéh zacházení a zákazu diskriminace jednu ze základních zásad, jež musí být zadavatelem ddržena v průběhu celéh zadávacíh řízení. V tét suvislsti Úřad dkazuje na rzsudek Krajskéh sudu v Brně sp. zn. 31 Ca 166/2005 ze dne , ve kterém sud uvedl, že pžadavek 8

9 transparentnsti není splněn tehdy, pkud jsu v pstupu zadavatele shledány takvé prvky, jež by zadávací řízení činily nekntrlvatelným, hůře kntrlvatelným, nečitelným a nepřehledným neb jež by vzbuzvaly pchybnsti pravých důvdech jedntlivých krků zadavatele. S takvýmt becným výkladem zásady transparentnsti se zttžnil rzšířený senát Nejvyššíh správníh sudu v rzsudku sp. zn. 1 Afs 45/2010 ze dne , který dále uvádí, že [v]ýznam zásady transparentnsti v prvé řadě směřuje k cíli samtnéh práva veřejných zakázek, kterým je zajištění hspdárnsti, efektivnsti a účelnsti nakládání s veřejnými prstředky. Zákn tht cíle dsahuje především vytvářením pdmínek pr t, aby smluvy, jejichž plnění je hrazen z veřejných prstředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění hspdářské sutěže a knkurenčníh prstředí mezi ddavateli. Právě k zajištění knkurence mezi ddavateli služí rvněž zásada transparentnsti (srv. Přiměřeně rzsudek NSS ze dne , č. j. 1 Afs 20/ , ve věci Lumius, spl. s r..). 38. Úřad k bsahu a významu neurčitéh právníh pjmu transparentnsti v šetřeném případě knstatuje, že v suladu s výše citvanu judikaturu je pstup zadavatele při psuzení prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů vybraných uchazečů netransparentní, nebť jeh pstup není dstatečně čitelný; nadt mhu být důvdem spekulací skutečné důvdy th, prč zadavatel rezignval na věření th, zda vybraní uchazeči základní kvalifikační předpklady skutečně splnili, a zda tedy byli k realizaci veřejné zakázky kvalifikváni dle zákna tak, aby byli schpni veřejnu zakázku řádně plnit. 39. K tmu Úřad dále uvádí, že pdle 50 dst. 1 písm. a) zákna je kvalifikvaným pr plnění veřejné zakázky ddavatel, který mj. splní základní kvalifikační předpklady pdle 53 zákna. Zákn dále v 62 dst. 3 zákna upravuje pstup při prkazvání těcht předpkladů ve zjedndušeném pdlimitním řízení, když krmě čestnéh prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů zákndárce u vybraných uchazečů před uzavřením smluvy pžaduje předlžení riginálů neb úředně věřených kpií dkladů prkazujících splnění kvalifikace, přičemž v ust. 53 dst. 3 zákna je knkrétně vymezen, jaké dklady se jedná. Z výše uvedenéh je tedy zřejmé, že zadavatel v suladu se záknem nepstupval, když prušil zásadu transparentnsti, nebť nevěřil, zda se vybranými uchazeči předlžená čestná prhlášení (resp. jejich bsah) shdují s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů, tj. knkrétně výpisem z evidence Rejstříku trestů, ptvrzením příslušnéh finančníh úřadu, ptvrzením příslušnéh rgánu či instituce neexistenci nedplatku na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti. Tent pstup zadavatele mhl vést k výběru uchazeče, který pžadvanu základní kvalifikaci nesplňval a v tmt smyslu byl pstup zadavatele nečitelný. Pkud by zadavatel napak pstupval v suladu se záknem, tak by mu nepskytnutím sučinnsti vybraných uchazečů, s nimiž hdlal uzavřít rámcvu smluvu, vznikla pvinnst zadávací řízení bez zbytečnéh dkladu zrušit pdle 84 dst. 1 písm. c) zákna. 40. Úřad dále knstatuje, že pstup zadavatele měl pdstatný vliv na výběr nejvhdnější nabídky, nebť není zřejmé, zda vybraní uchazeči základní kvalifikační předpklady vůbec splňují a zda tedy jsu k realizaci veřejné zakázky kvalifikváni, když zadavatel před uzavřením smluvy záknem předvídaným způsbem nevěřil prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů prstřednictvím čestných prhlášení předlžených vybranými uchazeči, a t jejich prvnáním s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů 9

10 dle 53 dst. 3 zákna. V psuzvaném případě tedy pstup zadavatele skutečně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky, nebť vybraní uchazeči byli připuštěni k realizaci veřejné zakázky, aniž by splnění základních kvalifikačních předpkladů z jejich strany měl zadavatel věřen (jak vyžaduje 62 dst. 3 zákna). Nepskytnutí řádné sučinnsti ptřebné k uzavření rámcvé smluvy všemi vybranými uchazeči, cž v šetřeném případě znamenal nepředlžení riginálů neb úředně věřených kpií dkladů prkazujících splnění základních kvalifikačních předpkladů těmit uchazeči, přitm měl vést ke zrušení zadávacíh řízení pdle 84 dst. 1 písm. c) zákna, tudíž výsledek zadávacíh řízení mhl být jiný. Úřad prt uzavírá, že zadavatel naplnil i tent znak skutkvé pdstaty správníh deliktu dle 120 dst. 1 písm. a) zákna. 41. Úřad pvažuje ve smyslu ustanvení 150 dst. 1 správníh řádu skutkvá zjištění za dstatečná a s hledem na výše uvedené má za prkázané, že se zadavatel dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že při zadávání veřejné zakázky prušil zásadu transparentnsti zaktvenu v 6 dst. 1 zákna ve spjení s 62 dst. 3 zákna, nebť s vybranými uchazeči Augur, Market Cnnect a Value Added uzavřel dne rámcvu smluvu na veřejnu zakázku, aniž by před jejím uzavřením věřil splnění základních kvalifikačních předpkladů, které tit vybraní uchazeči prkázali předlžením čestných prhlášení, jejich prvnáním s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů dle 53 dst. 3 zákna, a t knkrétně výpisu z evidence Rejstříku trestů, ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu, ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce neexistenci nedplatku na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky. K ulžení pkuty 42. Úřad psudil pstup zadavatele a vzhledem ke zjištěným skutečnstem přistupil k ulžení pkuty pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna, nebť zadavatel svým pstupem naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna. 43. Pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že neddrží pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tím pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu na veřejnu zakázku. 44. V šetřeném případě se zadavatel dpustil správníh deliktu tím, že při zadávání veřejné zakázky prušil zásadu transparentnsti zaktvenu v 6 dst. 1 zákna ve spjení s 62 dst. 3 zákna, nebť s vybranými uchazeči Augur, Market Cnnect a Value Added uzavřel dne rámcvu smluvu na veřejnu zakázku, aniž by před jejím uzavřením věřil splnění základních kvalifikačních předpkladů, které tit vybraní uchazeči prkázali předlžením čestných prhlášení, jejich prvnáním s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů dle 53 dst. 3 zákna, a t knkrétně výpisu z evidence Rejstříku trestů, ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu, ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce neexistenci nedplatku na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky. 45. Pdle 121 dst. 3 zákna (ve znění účinném v dbě spáchání správníh deliktu) dpvědnst zadavatele, který je právnicku sbu, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad 10

11 něm nezahájil řízení d 5 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. 46. Pdle ust. čl. 40 dst. 6 Listiny základních práv a svbd (dále jen Listina ) se trestnst činu psuzuje a trest se ukládá pdle zákna účinnéh v dbě, kdy byl čin spáchán. Pzdějšíh zákna se pužije, jestliže je t pr pachatele příznivější. Ústavní pravidl zaktvené v ust. čl. 40 dst. 6 Listiny, které stanví, že trestnst činu se psuzuje a trest se ukládá pdle zákna účinnéh v dbě, kdy byl čin spáchán a pzdějšíh zákna se pužije, jestliže je t pr pachatele příznivější, zakládá výjimku z jinak becnéh zákazu retraktivity trestních nrem, která se uplatní v případě, kdy je pzdější právní úprava pr pachatele příznivější. Tat výjimka se dle knstantní judikatury Nejvyššíh správníh sudu aplikuje rvněž v řízeních sankci za správní delikty. 47. V tmt případě dšl před vydáním tht příkazu s účinnstí ke dni ke změně ustanvení 121 dst. 3 zákna, který nvě uvádí, že dpvědnst právnické sby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 3 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 5 let de dne, kdy byl spáchán. Úřad prt v šetřeném případě aplikval výjimku zaktvenu v ust. čl. 40 dst. 6 Listiny a psudil případ pdle pzdějšíh zákna (zákna účinnéh v dbě vydání tht příkazu), nebť dšel k závěru, že je pr zadavatele příznivější. Při psuzvání příznivsti právní úpravy vycházel Úřad zejména ze skutečnsti, že zákn účinný v dbě zahájení zadávacíh řízení umžnval prti stávající právní úpravě zahájit správní řízení s delším dstupem d kamžiku spáchání správníh deliktu či d kamžiku, kdy se něm Úřad dzvěděl. 48. V návaznsti na citvané ustanvení zákna Úřad před ulžením pkuty věřil, zda je naplněna pdmínka uvedená v 121 dst. 3 zákna (ve znění účinném ke dni vydání tht příkazu). V šetřeném případě se Úřad spáchání správníh deliktu uvedenéh ve výrku I. tht příkazu dzvěděl na základě pdnětu, který bdržel dne K uzavření čtyřstranné rámcvé smluvy s vybranými uchazeči dšl dne , přičemž správní řízení je v suladu s 150 dst. 1 správníh řádu v návaznsti na 46 dst. 1 správníh řádu zahájen dnem dručení tht příkazu. Z uvedených údajů tak vyplývá, že dpvědnst zadavatele za správní delikt nezanikla. 49. Pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna se za správní delikt ulží pkuta d 10 % ceny zakázky, neb d Kč, nelze-li celkvu cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li správní delikt pdle 120 dst. 1 písm. a), c) neb d) zákna. 50. Zadavatel v rámcvé smluvě stanvil maximální předpkládanu hdntu všech veřejných zakázek na jedntlivá plnění, jež budu zadány na základě tét rámcvé smluvy částku ,- Kč bez DPH, přičemž dbu trvání rámcvé smluvy mezil vyčerpáním tét částky v rámci prjektů Knkurenceschpné strjírenství pr InvaSEED, reg. čísl CZ. 1.05/3.1.00/ , Materiálvý výzkum pr lnvaseed, CZ.1.05/3.1.00/ , Bezpečnst a brana pr InvaSEED, CZ. 1.05/3.1.00/ a InvaNET, reg. čísl CZ.l.05/3.l.00/ Vzhledem ke skutečnsti, že výše uvedené prjekty a plnění z rámcvé smluvy již byly uknčeny, Úřad zjistil celkvu cenu veřejné zakázky. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dpustil správníh deliktu a za kteru mu může být ulžena pkuta, tak činí dle faktur ze dne celkem ,- Kč 11

12 včetně DPH. Hrní hranice mžné pkuty (10 % z ceny veřejné zakázky) tedy p zakruhlení činí ,- Kč. 51. Pdle 121 dst. 2 zákna se při určení výměry pkuty zadavateli, který je právnicku sbu, přihlédne k závažnsti správníh deliktu, zejména ke způsbu jeh spáchání a jeh následkům a k klnstem, za nichž byl spáchán. 52. Hlavním kritériem, které je dle citvanéh ustanvení rzhdné pr určení výměry pkuty, je závažnst správníh deliktu. Jde becnu kategrii pměřující rzsah dpadu knkrétníh deliktníh jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tht chráněnéh zájmu. Zákn pak demnstrativním výčtem vymezuje, c lze pd pjem závažnst správníh deliktu pdřadit (způsb jeh spáchání, jeh následky a klnsti, za nichž byl spáchán). Úřad nad rámec uvedených kritérií pak může přihlédnut i k jiným klnstem, pkud jsu svjí pvahu pdstatné pr psuzení závažnsti správníh deliktu, a které by s hledem na skutkvé klnsti knkrétníh případu mhly být kvalifikvány jak plehčující či přitěžující. 53. Pkud jde význam neurčitéh právníh pjmu závažnst správníh deliktu, Úřad dále uvádí, že stupeň splečenské škdlivsti správníh deliktu (tedy závažnsti) je dán především knkrétní intenzitu naplnění znaků skutkvé pdstaty deliktu. Při psuzvání závažnsti správníh deliktu není hlavním kritériem puze skutkvá pdstata správníh deliktu, ale také intenzita skutkvých klnstí, s jaku dšl k prušení právem chráněných hdnt a zájmů v knkrétním případě. Z hlediska určení výměry pkuty je dále nutn hdntit nejen jaké následky byly správním deliktem způsbeny, ale také jaku měly intenzitu (srv. rzsudek Nejvyššíh správníh sudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne ). 54. Úřad z hlediska způsbu spáchání uvádí, že zadavatel se správníh deliktu dpustil tím, že pstupval netransparentně, když uzavřel rámcvu smluvu s vybranými uchazeči, aniž by před jejím uzavřením věřil, zda předlžená čestná prhlášení prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů vybranými uchazeči dpvídají skutečnsti, a t záknem předvídaným způsbem, tj. jejich prvnáním s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů. Zadavatel tak naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu, jehž bjektem je v psuzvaném případě zájem, aby smluva byla uzavřena s uchazeči, kteří kvalifikační předpklady splňují, nebť tyt předpklady mají zaručit, aby veřejnu zakázku realizvali ddavatelé, kteří budu schpni veřejnu zakázku řádně plnit. 55. Z hlediska intenzity naplnění znaků skutkvé pdstaty a sučasně z hlediska následků správníh deliktu Úřad uvádí, že ddavatelé sice v suladu se záknem ve lhůtě pr pdání nabídek předlžili čestná prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů, zadavatel však pravdivst těcht čestných prhlášení u vybraných uchazečů, s nimiž měla být rámcvá smluva uzavřena, v rzpru se zásadu transparentnsti nevěřil. Nelze sice říci, že by zadavatel pžadavek zákna na prkázání předmětné kvalifikace zcela ignrval, hledně celé jedné kategrie kvalifikačních předpkladů však zcela rezignval na věření jejich splnění. Veřejnu zakázku tak mhli realizvat ddavatelé, kteří k její realizaci nebyli kvalifikváni. Z hlediska intenzity a následků správníh deliktu se tak jedná středně intenzívní zásah, nebť zadavatel neměl pstaven na jist, zda vybraní uchazeči kvalifikaci 12

13 skutečně splňují, pkud měl ve vztahu k základním kvalifikačním předpkladům k dispzici puze jimi předlžená čestná prhlášení. 56. Plehčující klnst při stanvení výše pkuty Úřad spatřuje ve skutečnsti, že maximální předpkládaná hdnta všech veřejných zakázek na jedntlivá plnění, jež měla být zadána na základě rámcvé smluvy, nepřesahuje částku ,- Kč bez DPH a je tedy těsně nad hranicí limitu pr veřejné zakázky maléh rzsahu, přičemž výše skutečně uhrazené ceny činí ,- Kč bez DPH. 57. Úřad ke knkrétnímu významu závažnsti správníh deliktu v šetřeném případě shrnuje, že psudil způsb, následky a klnsti spáchání správníh deliktu, včetně intenzity hržení právem chráněnéh zájmu, přičemž splečenská škdlivst správníh deliktu (tedy závažnst) dsahuje především při zhlednění plehčující klnsti uvedené v bdu 56. důvdnění tht příkazu nižšíh stupně závažnsti. 58. Při stanvení výše pkuty Úřad rvněž zvažval, zda ulžená pkuta nemůže nepříznivě vlivnit hspdaření zadavatele, nebť v určitém případě se pkuta byť ulžená v minimální výši, může jevit jak krajně nespravedlivá. Nepřípustné jsu takvé pkuty, jež mají likvidační charakter. Úřad dspěl k závěru, že vzhledem k výši rzpčtu, s nímž zadavatel hspdaří a vzhledem k výši hspdářskéh výsledku za rk 2014 (viz bd 12. důvdnění tht příkazu), pkuta ulžená v tét výši není způsbilá nepřiměřeně negativně vlivnit jeh půsbení. 59. Úřad vychází z premisy, že pkuta ulžená zadavateli za spáchání správníh deliktu má becně plnit dvě základní funkce právní dpvědnsti, a t funkci represivní, tj. pstih za prušení pvinnstí stanvených záknem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení prušvání zákna, resp. k jednání, které je se záknem v suladu. Ulžená pkuta pak dle názru Úřadu naplňuje bě základní funkce právní dpvědnsti. 60. Úřad psudil pstup zadavatele ze všech výše uvedených hledisek a stanvenu pkutu ve výši Kč (tj. při spdní hranici záknné sazby) vzhledem k suvislstem případu psudil jak přiměřenu. S hledem na tut skutečnst byl rzhdnut, jak je uveden ve výrku II. tht příkazu. 61. Pkuta je splatná d jednh měsíce d nabytí právní mci tht příkazu na účet Celníh úřadu pr Jihmravský kraj zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710. Jak variabilní symbl zadavatel uvede své identifikační čísl. 13

14 POUČENÍ Prti tmut příkazu lze pdle 150 dst. 3 správníh řádu pdat dpr ve lhůtě 8 dnů de dne jeh známení, a t u Úřadu pr chranu hspdářské sutěže Sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 1926/7, Černá ple, Brn. Lhůta pr pdání dpru běží de dne následujícíh p dni dručení tht příkazu. Pdáním dpru se příkaz ruší a řízení ve věci pkračuje. Lhůty pr vydání rzhdnutí začínají znvu běžet dnem pdání dpru. Zpětvzetí dpru není přípustné. Příkaz, prti němuž nebyl pdán dpr, se stává pravmcným a vyknatelným rzhdnutím. tisk úředníh razítka JUDr. Jsef Chýle, Ph.D. místpředseda Obdrží České vyské učení technické v Praze, Zikva 1903/4, Praha 6 Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 14

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více