ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ"

Transkript

1 *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve věci spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) citvanéh zákna, jehž se dpustil zadavatel České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6, při zadávání veřejné zakázky Marketingvý výzkum pr výsledky VaV ve zjedndušeném pdlimitním řízení na základě výzvy k pdání nabídky ze dne uveřejněné na prfilu zadavatele dne , vydává pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, tent příkaz: I. Zadavatel České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6 se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že při zadávání veřejné zakázky Marketingvý výzkum pr výsledky VaV ve zjedndušeném pdlimitním řízení na základě výzvy k pdání nabídky ze dne uveřejněné na prfilu zadavatele dne prušil zásadu transparentnsti zaktvenu v 6 dst. 1 citvanéh zákna ve spjení s 62 dst. 3 citvanéh zákna, nebť s vybraným uchazečem AUGUR Cnsulting s.r.., IČO , se sídlem Rvniny 635/102, Hlučín, dále s vybraným uchazečem Market Cnnect S. A.,

2 VAT: LU , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném RCS Luxemburg ddíl B vlžka , se sídlem Rue Jean Engling 12, L-1466 Luxemburg, a s vybraným uchazečem VALUE ADDED, a.s., IČO , se sídlem Opletalva 958/27, Praha 1, uzavřel dne rámcvu smluvu na veřejnu zakázku, aniž by před jejím uzavřením věřil splnění základních kvalifikačních předpkladů, které tit vybraní uchazeči prkázali předlžením čestných prhlášení, jejich prvnáním s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů dle 53 dst. 3 citvanéh zákna, a t knkrétně výpisem z evidence Rejstříku trestů, ptvrzením příslušnéh finančníh úřadu, ptvrzením příslušnéh rgánu či instituce neexistenci nedplatku na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky. II. Za spáchání správníh deliktu uvedenéh ve výrku I. tht příkazu se zadavateli České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6 ukládá pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, pkuta ve výši 8 000,- Kč (sm tisíc krun českých). Pkuta je splatná d jednh měsíce d nabytí právní mci tht příkazu. ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel České vyské učení technické v Praze, IČO , se sídlem Zikva 1903/4, Praha 6 (dále jen zadavatel ) zahájil pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), desláním písemné výzvy k pdání nabídek ze dne , jež byla uveřejněna na prfilu zadavatele dne , zjedndušené pdlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky Marketingvý výzkum pr výsledky VaV (dále jen veřejná zakázka ). 2. Předmětem plnění veřejné zakázky je pdle bdu 5. zadávací dkumentace zhtvvat marketingvé analýzy týkající se knkrétních výsledků výzkumu a vývje a dále v tét suvislsti pskytvat dbrné knzultace, příp. další služby dle vzrvé rámcvé smluvy. Předmět plnění je blíže vymezen vzrem rámcvé smluvy. Předpkládaná hdnta veřejné zakázky dle bdu 4. zadávací dkumentace činí ,- Kč bez DPH. Jak základní hdntící kritérium pr zadání veřejné zakázky zadavatel stanvil nejnižší nabídkvu cenu. 3. Zadavatel dne uzavřel na předmět plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem AUGUR Cnsulting s.r.., IČO , se sídlem Rvniny 635/102, Hlučín (dále jen vybraný uchazeč Augur ), dále s vybraným uchazečem Market Cnnect S. A., VAT: LU , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném RCS Luxemburg [Pzn. Úřadu: Registre cmmerce et des sciétés - bchdní rejstřík v Lucemburku] ddíl B vlžka , se sídlem Rue Jean Engling 12, L-1466 Luxemburg (dále jen vybraný uchazeč Market Cnnect ) a s vybraným uchazečem VALUE ADDED, a.s., IČO , se sídlem Opletalva 958/27, Praha 1 (dále jen vybraný uchazeč Value Added ), čtyřstrannu rámcvu smluvu (dále jen smluva neb rámcvá smluva ). 2

3 4. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ), jak rgán příslušný pdle 112 zákna k výknu dhledu nad zadáváním veřejných zakázek, bdržel pdnět k přezkumání pstupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky. V rámci šetření pdnětu si Úřad vyžádal d zadavatele vyjádření k pdnětu a dále dkumentaci předmětné veřejné zakázce. 5. P přezkumání předlžených pdkladů, jež tvří bsah spisu v tét věci vedenéh pd sp. zn. S0684/2015/VZ, Úřad dspěl k závěru, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nepstupval v suladu se záknem, k čemuž Úřad uvádí následující rzhdné skutečnsti. 6. Pdle 150 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ) lze pvinnst v řízení z mci úřední a ve sprném řízení ulžit frmu písemnéh příkazu. Příkaz může správní rgán vydat, pvažuje-li skutkvé zjištění za dstatečné; vydání příkazu může být prvním úknem v řízení. V tmt případě je vydání příkazu prvním úknem ve správním řízení. K pstavení zadavatele 7. Úřad předně psudil tázku právníh pstavení Českéh vyskéh učení technickéh v Praze jak veřejnéh zadavatele pdle 2 zákna. 8. Pdle 2 dst. 2 písm. d) zákna je veřejným zadavatelem jiná právnická sba, pkud 1. byla zalžena či zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a 2. je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem neb je státem či jiným veřejným zadavatelem vládána neb stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či vlí více než plvinu členů v jejím statutárním, správním, dzrčím či kntrlním rgánu. 9. Z 101 dst. 1 zákna č. 111/1998 Sb., vyských šklách a změně a dplnění dalších záknů (zákn vyských šklách), ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn vyských šklách ), ve spjení s přílhu č. 1 citvanéh zákna vyplývá, že České vyské učení technické v Praze je veřejnu vysku šklu pdle citvanéh zákna. 10. Pdle ust. 1 zákna vyských šklách jsu vyské škly jak nejvyšší článek vzdělávací sustavy vrchlnými centry vzdělansti, nezávisléh pznání a tvůrčí činnsti a mají klíčvu úlhu ve vědeckém, kulturním, sciálním a eknmickém rzvji splečnsti. 11. Pdle 18 dst. 2 písm. a) zákna vyských šklách je příjmem rzpčtu veřejné vyské škly zejména příspěvek ze státníh rzpčtu na vzdělávací a vědecku, výzkumnu, vývjvu a invační, umělecku neb další tvůrčí činnst. 12. Dle výrční zprávy hspdaření zadavatele za rk 2014 dstupné na zadavatel hspdařil s výnsy v celkvém bjemu Kč, z th veřejné zdrje nekapitálvé (dtace a příspěvky včetně prgramů strukturálních fndů) činily Kč, cž tvří 70,36% celkvých výnsů. Z th je patrné, že veřejné zdrje tvří pdstatný pdíl zdrjů pr financvání činnstí zadavatele. Hspdářský výsledek zadavatele p zdanění v rce 2014 činil Kč. 13. Úřad nemá pchybnsti, že by se financvání zadavatele za rk 2015 výrazně změnil a prstředky pr jeh financvání pcházející z veřejných zdrjů by nepřesáhly 50 %. 3

4 Uvedené statně Úřad nepvažuje za sprnu skutečnst, jelikž ji ani zadavatel (stejně jak své pstavení zadavatele ve smyslu 2 zákna) nezpchybňuje. 14. Z výše uvedenéh je zřejmé, že zadavatel je právnicku sbu, která byla zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem. 15. Vzhledem k výše uvedenému Úřad uzavřel, že zadavateli svědčí pstavení veřejnéh zadavatele ve smyslu 2 dst. 2 písm. d) zákna. K pvinnsti zadavatele věřit ve zjedndušeném pdlimitním řízení splnění kvalifikace u vybranéh uchazeče 16. Pdle 6 dst. 1 zákna zadavatel je pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 17. Pdle 50 dst. 1 písm. a) zákna kvalifikvaným pr plnění veřejné zakázky je ddavatel, který splní základní kvalifikační předpklady pdle 53 zákna. 18. Pdle 50 dst. 2 zákna pžadavky na prkázání splnění kvalifikace stanví veřejný zadavatel v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení. Pdrbná specifikace těcht pžadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dkumentaci. 19. Pdle 53 dst. 1 písm. h) zákna základní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele. 20. Pdle 53 dst. 3 zákna ddavatel prkazuje splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 dst. 1 a 2 zákna předlžením a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [ 53 dst. 1 písm. a) a b) a 53 dst. 2 písm. b) zákna], b) ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a ve vztahu ke sptřební dani čestnéh prhlášení [ 53 dst. 1 písm. f) zákna], c) ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce [ 53 dst. 1 písm. h) zákna], d) čestnéh prhlášení [ 53 dst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákna]. 21. Pdle 59 dst. 1 zákna veřejný zadavatel psudí prkázání splnění kvalifikace ddavatele z hlediska pžadavků stanvených v suladu s tímt záknem. 22. Pdle 62 dst. 3 zákna ve zjedndušeném pdlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpkladů prkazuje předlžením čestnéh prhlášení, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel kvalifikační předpklady pžadvané zadavatelem splňuje; ustanvení 62 dst. 2 zákna se nepužije. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smluva pdle 82 zákna, je pvinen před jejím uzavřením předlžit zadavateli riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Nesplnění tét pvinnsti se pvažuje za nepskytnutí sučinnsti k uzavření smluvy ve smyslu ustanvení 82 dst. 4 zákna. 23. Pdle 82 dst. 4 zákna vybraný uchazeč je pvinen pskytnut zadavateli řádnu sučinnst ptřebnu k uzavření smluvy tak, aby byla smluva uzavřena ve lhůtě pdle 82 dst. 2 zákna. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smluvu neb 4

5 nepskytne-li řádnu sučinnst, aby mhla být smluva ve lhůtě pdle 82 dst. 2 zákna uzavřena, může uzavřít zadavatel smluvu s uchazečem, který se umístil jak druhý v přadí. Odmítne-li uchazeč druhý v přadí uzavřít se zadavatelem smluvu neb nepskytne-li řádnu sučinnst k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smluvu s uchazečem, který se umístil jak třetí v přadí. Uchazeč druhý či třetí v přadí, se kterým má být uzavřena smluva, je pvinen pskytnut zadavateli sučinnst ptřebnu k uzavření smluvy ve lhůtě 15 dnů de dne dručení výzvy k uzavření smluvy. 24. Pdle 82 dst. 5 zákna má-li být rámcvá smluva uzavřena s více uchazeči a některý z vybraných uchazečů dmítne uzavřít smluvu neb nepskytne ptřebnu sučinnst k uzavření rámcvé smluvy ve lhůtě uvedené v 82 dst. 2 zákna, může zadavatel pr naplnění stanvenéh pčtu účastníků rámcvé smluvy uzavřít rámcvu smluvu s dalším uchazečem, jehž nabídka byla hdncena. Nebude-li zadavatel pstupvat pdle věty první či nemůže-li uzavřít pstupem pdle věty první rámcvu smluvu se stanveným pčtem uchazečů, může uzavřít rámcvu smluvu i s nižším pčtem uchazečů; ustanvení 89 dst. 2 věty první zákna platí bdbně. 25. Pdle 84 dst. 1 písm. c) zákna zadavatel zruší bez zbytečnéh dkladu zadávací řízení, pkud v důsledku klnstí předvídaných v 82 dst. 4 zákna nebyla uzavřena smluva neb rámcvá smluva s psledním uchazečem v přadí, s nímž byl mžné tut smluvu uzavřít. 26. K pvinnsti zadavatele psudit prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů Úřad uvádí, že dle 50 dst. 1 písm. a) zákna kvalifikvaným pr plnění veřejné zakázky je ddavatel, který splní základní kvalifikační předpklady pdle 53 zákna. Úřad dále uvádí, že šetřená veřejná zakázka byla zadávána ve zjedndušeném pdlimitním řízení, v rámci něhž se splnění kvalifikačních předpkladů dle 62 dst. 3 zákna (tedy včetně základních kvalifikačních předpkladů) prkazuje čestným prhlášením, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel kvalifikační předpklady pžadvané zadavatelem splňuje. Teprve uchazeč, se kterým má být uzavřena smluva pdle 82 zákna, je pvinen před jejím uzavřením předlžit zadavateli riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace (tj. základní, prfesní a technické), přičemž v případě základních kvalifikačních předpkladů se knkrétně jedná dklady dle 53 dst. 3 zákna (viz bd 20. důvdnění tht příkazu). Dle 62 dst. 3 zákna je vlbu zjedndušenéh pdlimitníh řízení přitm výslvně vylučen pužití ust. 62 dst. 2 zákna, které upravuje pstup při prkazvání splnění základních kvalifikačních předpkladů u pdlimitní veřejné zakázky. V ust. 62 dst. 3 zákna se tak jedná speciální úpravu předmětnéh pstupu pr zjedndušené pdlimitní řízení. Nad rámec výše uvedenéh Úřad uvádí, že v becné úpravě dle 62 dst. 2 zákna, tj. mim zjedndušené pdlimitní řízení, se splnění základních kvalifikačních předpkladů prkazuje předlžením čestnéh prhlášení, zadavatel však může stanvit všem ddavatelům pvinnst prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů dklady uvedenými v 53 dst. 3 zákna, ppřípadě puze některý z těcht základních předpkladů. 27. Úřad k pužití právní úpravy v šetřeném případě shrnuje, že vlbu zadávacíh řízení zadavateli vznikla pvinnst ddržvat pstup zadávání stanvený pr zvlený druh řízení. V případě zjedndušenéh pdlimitníh řízení pstačuje dle 62 dst. 3 zákna k prkázání všech kvalifikačních předpkladů čestné prhlášení ddavatele, přičemž před pdpisem 5

6 smluvy zadavatel již puze u vybranéh uchazeče (vybraných uchazečů) předmětné čestné prhlášení věří prvnáním s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů; v případě základních kvalifikačních předpkladů tedy dkladů dle 53 dst. 3 zákna. 28. Zadavatel v přílze kvalifikační dkumentace k veřejné zakázce přilžil mj. frmulář čestnéh prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 zákna, jehž sučástí byl rvněž text výše citvanéh znění zákna hledně pvinnsti předlžení riginálů neb úředně věřených kpií dkladů prkazujících splnění kvalifikace uchazečem, se kterým má být uzavřena smluva pdle 82 zákna, přičemž nesplnění tét pvinnsti bude pvažván za nepskytnutí sučinnsti k uzavření smluvy. Z výše uvedenéh je zřejmé, že zadavatel na pvinnsti spjené s prkazváním základních kvalifikačních předpkladů již v dbě zahájení zadávacíh řízení upzrňval, tj. byl si shra uvedené právní úpravy vědm. Úřad dále uvádí, že z prtklu psuzení kvalifikace ze dne plyne, že uchazeči Augur, Market Cnnect a Value Added splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 zákna prkázali předlžením čestnéh prhlášení. 29. Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne plyne, že hdntící kmise dpručila zadavateli uzavřít rámcvu smluvu díl se třemi uchazeči v přadí vybraný uchazeč Augur, Market Cnnect a Value Added (dále také splečně jak vybraní uchazeči ). Zadavatel následně dpisem ze dne vyzval vybranéh uchazeče Market Cnnect a vybranéh uchazeče Value Added k předlžení riginálů neb úředně věřených kpií dkladů prkazujících splnění kvalifikace před pdpisem smluvy, nebť tit uchazeči dle zadavatele využili v nabídce mžnst prkázání splnění kvalifikačních předpkladů dle 62 dst. 3 zákna předlžením čestnéh prhlášení, přičemž byli pučeni, že nesplnění tét pvinnsti se pvažuje za nepskytnutí sučinnsti k uzavření smluvy ve smyslu ust. 82 dst. 4 zákna a smluva s nimi nemůže být uzavřena. 30. Úřad knstatuje, že z bsahu dkumentu Dplnění nabídky splečnsti VALUE ADDED, a.s. ze dne plyne, že riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 3 zákna tímt uchazečem nebyly sučástí tht dplnění, přičemž ani z dalších částí dkumentace veřejné zakázce neplyne, že by riginály neb úředně věřené kpie předmětných dkladů byly její sučástí. Úřad dále knstatuje, že ani v případě vybraných uchazečů Market Cnnect a Augur nejsu riginály neb úředně věřené kpie dkladů dle 53 dst. 3 zákna prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů těmit uchazeči sučástí dkumentace veřejné zakázce. 31. Ze stanviska zadavatele ze dne , jež Úřad bdržel ve fázi šetření pdnětu před zahájením tht správníh řízení, plyne, že zadavatel pvažval za dstatečné předlžení čestnéh prhlášení dle 62 dst. 2, resp. dst. 3 zákna, když mj. uvedl: Pžadavky na prkázání splnění kvalifikační dkumentace vymezil zadavatel v samstatné kvalifikační dkumentaci ( ), kde pžadval prkázat splnění: základních kvalifikačních předpkladů pdle 53 ZVZ, a t čestným prhlášením v suladu s 62 dst. 2 ZVZ; ( ) [u]chazeč AUGUR Cnsulting s.r.. k prkázání splnění kvalifikačních předpkladů předlžil: 6

7 pdepsané čestné prhlášení dle 62 dst. 3 ZVZ, výpis z bchdníh rejstříku uchazeče, výpis z živnstenskéh rejstříku uchazeče, prhlášení finanční a eknmické způsbilsti uchazeče, seznam významných služeb včetně svědčení bjednatelů, svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci veducích zaměstnanců uchazeče, čestné prhlášení uchazeče ve smyslu 68 dst. 3 ZVZ. Uchazeči Market Cnnect S.A. a Value Added, a.s. předlžili k prkázání splnění kvalifikačních předpkladů pdepsané čestné prhlášení dle 62 dst. 3 ZVZ. Na jedná[ní] kvalifikační kmise ze dne kmise psudila přelžené dklady a dspěla k závěru, že všichni uchazeči prkázali splnění kvalifikace způsbem dle 62 dst. 3 ZVZ, přičemž uchazeč AUGUR Cnsulting s.r.. sučasně prkázal splnění kvalifikace příslušnými dklady. Následně hdntící kmise na svém jednání knaném dne psudila a zhdntila nabídky všech uchazečů, přičemž dspěla k závěru, že všechny nabídky jsu suladné se záknem a pžadavky zadavatele, přičemž následně sestavila přadí uchazečů a dpručila zadavateli uzavřít smluvu se všemi třemi uchazeči. Zadavatel dne zaslal uchazečům známení výběru nejvhdnější nabídky. Dne zadavatel vyzval uchazeče Market Cnnect S.A. a Value Added, a.s., tedy ty uchazeče, kteří prkázali kvalifikaci puze předlžením prhlášení dle 62 dst. 3 ZVZ, k předlžení dkladů k prkázání kvalifikace před pdpisem smluvy. Vzhledem k tmu, že uchazeč AUGUR Cnsulting s.r.. již předlžil dklady prkazující splnění kvalifikace dříve v rámci pdání nabídky, vyzýván k jejich pětvnému předlžení nebyl. Vzhledem k tmu, že vyzvaní uchazeči řádně předlžili dklady k prkázání kvalifikace, uzavřel zadavatel smluvu se všemi uchazeči. 32. Zadavatel ve svém stanvisku dále cituje ustanvení zákna 62 dst. 2 a 3, přičemž uvádí: [z] uvedenéh je zřejmé, že všichni uchazeči, kteří pdali nabídku, prkázali splnění kvalifikačních předpkladů dle 62 dst. 3 ZVZ, nebť předlžili příslušné čestné prhlášení. Uvedený závěr je v suladu s výkladvým stanviskem ÚOHS k prkazvání kvalifikace ve zjedndušeném pdlimitním řízení p ( ze kteréh vyplývá, že,ustanvení 62 dst. 3 zákna upravuje speciálně vůči dst. 2 způsb prkazvání kvalifikace ve zjedndušeném pdlimitním řízení, a t tak, že kvalifikace se prkazuje frmu čestnéh prhlášení, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel zadavatelem pžadvané kvalifikační předpklady splňuje'. Zadavatel se prt dmnívá, že pdnět, pdle kteréh zadavatel není schpen předlžit dklady prkazující splnění kvalifikačních předpkladů uchazečů, se nezakládá na pravdě. 33. Úřad na základě výše uvedenéh knstatuje, že vybraní uchazeči, s nimiž měla být uzavřena smluva pdle 82 zákna, před uzavřením smluvy nepředlžili zadavateli riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 3 zákna, nebť z Úřadu dstupné dkumentace veřejné zakázce je zřejmé, že její sučástí tyt riginály neb úředně věřené kpie nejsu. Tat skutečnst plyne rvněž z vyjádření zadavatele, který předlžení předmětných dkladů výslvně nepžadval, přičemž předlžení riginálů dkladů, jimiž věřval splnění prfesních a technických 7

8 kvalifikačních předpkladů, pvažval za pstačující k uzavření smluvy, aniž by pdbně věřil prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů. K citaci stanviska Úřadu týkajícíh se prkazvání kvalifikace ve zjedndušeném pdlimitním řízení p Úřad uvádí, že zadavatel citval puze dílčí část tht stanviska Úřadu, aniž by zmínil vyjádření Úřadu k druhé větě 62 dst. 3 zákna. Zadavatel tedy dle Úřadu nesplnění pvinnsti předlžení riginálů neb úředně věřených kpií předmětných dkladů nepvažval za nepskytnutí sučinnsti k uzavření smluvy ve smyslu ustanvení 82 dst. 4 zákna resp. dst. 5 zákna a s vybranými uchazeči uzavřel rámcvu smluvu. 34. Úřad v tét suvislsti dále uvádí, že pdle 82 dst. 4 zákna je vybraný uchazeč pvinen pskytnut zadavateli řádnu sučinnst (tedy v předmětném zjedndušeném pdlimitním řízení předlžit v suladu s 62 dst. 3 zákna riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace) ptřebnu k uzavření smluvy tak, aby byla smluva uzavřena ve lhůtě pdle 82 dst. 2 zákna. V případě, že vybraný uchazeč, jenž se umístil v zadávacím řízení na prvním místě (tj. v šetřeném případě vybraný uchazeč Augur) nepskytl zadavateli řádnu sučinnst ptřebnu k uzavření smluvy tak, aby byla smluva uzavřena ve lhůtě pdle 82 dst. 2 zákna (tj. když nepředlžil riginály neb úředně věřené kpie předmětných dkladů), mhl zadavatel uzavřít smluvu s uchazečem, který se umístil jak druhý v přadí (vybraný uchazeč Market Cnnect). V případě, že ani tent uchazeč nepskytl řádnu sučinnst k uzavření smluvy, mhl zadavatel uzavřít smluvu s uchazečem, který se umístil jak třetí v přadí (vybraný uchazeč Value Added). V případě uzavření rámcvé smluvy v šetřeném případě měl zadavatel jednat bdbně pstupem dle 82 dst. 5 zákna a pr naplnění stanvenéh pčtu účastníků měl smluvu uzavřít s dalším uchazečem, jehž nabídka byla hdncena, přičemž smluvu mhl uzavřít i s nižším pčtem uchazečů, než půvdně stanveným. 35. Nad rámec výše uvedenéh Úřad uvádí, že v návaznsti na nepskytnutí sučinnsti, ze strany vybraných uchazečů, vzniká zadavatelům pvinnst zadávací řízení bez zbytečnéh dkladu zrušit pdle 84 dst. 1 písm. c) zákna, pkud v důsledku klnstí předvídaných v 82 dst. 4 zákna nebyla uzavřena smluva neb rámcvá smluva s psledním uchazečem v přadí, s nímž byl mžné tut smluvu uzavřít. Tat situace dle Úřadu nastala v šetřeném případě, třebaže zadavatel pravděpdbně v důsledku chybnéh výkladu ustanvení 62 dst. 2 a 3 zákna dle 82 dst. 4 nepstupval. 36. Úřad knstatuje, že z výše uvedenéh je zřejmé, že zadavatel pstupval netransparentně, když uzavřel smluvu na plnění předmětu veřejné zakázky, aniž měl pstaven na jist, zda vybraní uchazeči základní kvalifikační předpklady pravdu splňují, nebť před pdpisem smluvy rezignval na záknem předvídaný pstup a nevěřil, zda čestná prhlášení dpvídají (pkud jde základní kvalifikační předpklady) riginálům neb úředně věřeným kpiím dkladů dle 53 dst. 3 zákna. 37. Pkud jde pžadavek na transparentnst pstupu, Úřad uvádí, že zadavatel je v suladu s 6 dst. 1 zákna pvinen při zadávání veřejných zakázek, a tedy i při psuzení prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů z hlediska pžadavků stanvených záknem ddržvat mj. zásadu transparentnsti, která je vedle zásady rvnéh zacházení a zákazu diskriminace jednu ze základních zásad, jež musí být zadavatelem ddržena v průběhu celéh zadávacíh řízení. V tét suvislsti Úřad dkazuje na rzsudek Krajskéh sudu v Brně sp. zn. 31 Ca 166/2005 ze dne , ve kterém sud uvedl, že pžadavek 8

9 transparentnsti není splněn tehdy, pkud jsu v pstupu zadavatele shledány takvé prvky, jež by zadávací řízení činily nekntrlvatelným, hůře kntrlvatelným, nečitelným a nepřehledným neb jež by vzbuzvaly pchybnsti pravých důvdech jedntlivých krků zadavatele. S takvýmt becným výkladem zásady transparentnsti se zttžnil rzšířený senát Nejvyššíh správníh sudu v rzsudku sp. zn. 1 Afs 45/2010 ze dne , který dále uvádí, že [v]ýznam zásady transparentnsti v prvé řadě směřuje k cíli samtnéh práva veřejných zakázek, kterým je zajištění hspdárnsti, efektivnsti a účelnsti nakládání s veřejnými prstředky. Zákn tht cíle dsahuje především vytvářením pdmínek pr t, aby smluvy, jejichž plnění je hrazen z veřejných prstředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění hspdářské sutěže a knkurenčníh prstředí mezi ddavateli. Právě k zajištění knkurence mezi ddavateli služí rvněž zásada transparentnsti (srv. Přiměřeně rzsudek NSS ze dne , č. j. 1 Afs 20/ , ve věci Lumius, spl. s r..). 38. Úřad k bsahu a významu neurčitéh právníh pjmu transparentnsti v šetřeném případě knstatuje, že v suladu s výše citvanu judikaturu je pstup zadavatele při psuzení prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů vybraných uchazečů netransparentní, nebť jeh pstup není dstatečně čitelný; nadt mhu být důvdem spekulací skutečné důvdy th, prč zadavatel rezignval na věření th, zda vybraní uchazeči základní kvalifikační předpklady skutečně splnili, a zda tedy byli k realizaci veřejné zakázky kvalifikváni dle zákna tak, aby byli schpni veřejnu zakázku řádně plnit. 39. K tmu Úřad dále uvádí, že pdle 50 dst. 1 písm. a) zákna je kvalifikvaným pr plnění veřejné zakázky ddavatel, který mj. splní základní kvalifikační předpklady pdle 53 zákna. Zákn dále v 62 dst. 3 zákna upravuje pstup při prkazvání těcht předpkladů ve zjedndušeném pdlimitním řízení, když krmě čestnéh prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů zákndárce u vybraných uchazečů před uzavřením smluvy pžaduje předlžení riginálů neb úředně věřených kpií dkladů prkazujících splnění kvalifikace, přičemž v ust. 53 dst. 3 zákna je knkrétně vymezen, jaké dklady se jedná. Z výše uvedenéh je tedy zřejmé, že zadavatel v suladu se záknem nepstupval, když prušil zásadu transparentnsti, nebť nevěřil, zda se vybranými uchazeči předlžená čestná prhlášení (resp. jejich bsah) shdují s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů, tj. knkrétně výpisem z evidence Rejstříku trestů, ptvrzením příslušnéh finančníh úřadu, ptvrzením příslušnéh rgánu či instituce neexistenci nedplatku na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti. Tent pstup zadavatele mhl vést k výběru uchazeče, který pžadvanu základní kvalifikaci nesplňval a v tmt smyslu byl pstup zadavatele nečitelný. Pkud by zadavatel napak pstupval v suladu se záknem, tak by mu nepskytnutím sučinnsti vybraných uchazečů, s nimiž hdlal uzavřít rámcvu smluvu, vznikla pvinnst zadávací řízení bez zbytečnéh dkladu zrušit pdle 84 dst. 1 písm. c) zákna. 40. Úřad dále knstatuje, že pstup zadavatele měl pdstatný vliv na výběr nejvhdnější nabídky, nebť není zřejmé, zda vybraní uchazeči základní kvalifikační předpklady vůbec splňují a zda tedy jsu k realizaci veřejné zakázky kvalifikváni, když zadavatel před uzavřením smluvy záknem předvídaným způsbem nevěřil prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů prstřednictvím čestných prhlášení předlžených vybranými uchazeči, a t jejich prvnáním s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů 9

10 dle 53 dst. 3 zákna. V psuzvaném případě tedy pstup zadavatele skutečně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky, nebť vybraní uchazeči byli připuštěni k realizaci veřejné zakázky, aniž by splnění základních kvalifikačních předpkladů z jejich strany měl zadavatel věřen (jak vyžaduje 62 dst. 3 zákna). Nepskytnutí řádné sučinnsti ptřebné k uzavření rámcvé smluvy všemi vybranými uchazeči, cž v šetřeném případě znamenal nepředlžení riginálů neb úředně věřených kpií dkladů prkazujících splnění základních kvalifikačních předpkladů těmit uchazeči, přitm měl vést ke zrušení zadávacíh řízení pdle 84 dst. 1 písm. c) zákna, tudíž výsledek zadávacíh řízení mhl být jiný. Úřad prt uzavírá, že zadavatel naplnil i tent znak skutkvé pdstaty správníh deliktu dle 120 dst. 1 písm. a) zákna. 41. Úřad pvažuje ve smyslu ustanvení 150 dst. 1 správníh řádu skutkvá zjištění za dstatečná a s hledem na výše uvedené má za prkázané, že se zadavatel dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že při zadávání veřejné zakázky prušil zásadu transparentnsti zaktvenu v 6 dst. 1 zákna ve spjení s 62 dst. 3 zákna, nebť s vybranými uchazeči Augur, Market Cnnect a Value Added uzavřel dne rámcvu smluvu na veřejnu zakázku, aniž by před jejím uzavřením věřil splnění základních kvalifikačních předpkladů, které tit vybraní uchazeči prkázali předlžením čestných prhlášení, jejich prvnáním s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů dle 53 dst. 3 zákna, a t knkrétně výpisu z evidence Rejstříku trestů, ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu, ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce neexistenci nedplatku na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky. K ulžení pkuty 42. Úřad psudil pstup zadavatele a vzhledem ke zjištěným skutečnstem přistupil k ulžení pkuty pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna, nebť zadavatel svým pstupem naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna. 43. Pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že neddrží pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tím pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu na veřejnu zakázku. 44. V šetřeném případě se zadavatel dpustil správníh deliktu tím, že při zadávání veřejné zakázky prušil zásadu transparentnsti zaktvenu v 6 dst. 1 zákna ve spjení s 62 dst. 3 zákna, nebť s vybranými uchazeči Augur, Market Cnnect a Value Added uzavřel dne rámcvu smluvu na veřejnu zakázku, aniž by před jejím uzavřením věřil splnění základních kvalifikačních předpkladů, které tit vybraní uchazeči prkázali předlžením čestných prhlášení, jejich prvnáním s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů dle 53 dst. 3 zákna, a t knkrétně výpisu z evidence Rejstříku trestů, ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu, ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce neexistenci nedplatku na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil výběr nejvhdnější nabídky. 45. Pdle 121 dst. 3 zákna (ve znění účinném v dbě spáchání správníh deliktu) dpvědnst zadavatele, který je právnicku sbu, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad 10

11 něm nezahájil řízení d 5 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. 46. Pdle ust. čl. 40 dst. 6 Listiny základních práv a svbd (dále jen Listina ) se trestnst činu psuzuje a trest se ukládá pdle zákna účinnéh v dbě, kdy byl čin spáchán. Pzdějšíh zákna se pužije, jestliže je t pr pachatele příznivější. Ústavní pravidl zaktvené v ust. čl. 40 dst. 6 Listiny, které stanví, že trestnst činu se psuzuje a trest se ukládá pdle zákna účinnéh v dbě, kdy byl čin spáchán a pzdějšíh zákna se pužije, jestliže je t pr pachatele příznivější, zakládá výjimku z jinak becnéh zákazu retraktivity trestních nrem, která se uplatní v případě, kdy je pzdější právní úprava pr pachatele příznivější. Tat výjimka se dle knstantní judikatury Nejvyššíh správníh sudu aplikuje rvněž v řízeních sankci za správní delikty. 47. V tmt případě dšl před vydáním tht příkazu s účinnstí ke dni ke změně ustanvení 121 dst. 3 zákna, který nvě uvádí, že dpvědnst právnické sby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 3 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 5 let de dne, kdy byl spáchán. Úřad prt v šetřeném případě aplikval výjimku zaktvenu v ust. čl. 40 dst. 6 Listiny a psudil případ pdle pzdějšíh zákna (zákna účinnéh v dbě vydání tht příkazu), nebť dšel k závěru, že je pr zadavatele příznivější. Při psuzvání příznivsti právní úpravy vycházel Úřad zejména ze skutečnsti, že zákn účinný v dbě zahájení zadávacíh řízení umžnval prti stávající právní úpravě zahájit správní řízení s delším dstupem d kamžiku spáchání správníh deliktu či d kamžiku, kdy se něm Úřad dzvěděl. 48. V návaznsti na citvané ustanvení zákna Úřad před ulžením pkuty věřil, zda je naplněna pdmínka uvedená v 121 dst. 3 zákna (ve znění účinném ke dni vydání tht příkazu). V šetřeném případě se Úřad spáchání správníh deliktu uvedenéh ve výrku I. tht příkazu dzvěděl na základě pdnětu, který bdržel dne K uzavření čtyřstranné rámcvé smluvy s vybranými uchazeči dšl dne , přičemž správní řízení je v suladu s 150 dst. 1 správníh řádu v návaznsti na 46 dst. 1 správníh řádu zahájen dnem dručení tht příkazu. Z uvedených údajů tak vyplývá, že dpvědnst zadavatele za správní delikt nezanikla. 49. Pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna se za správní delikt ulží pkuta d 10 % ceny zakázky, neb d Kč, nelze-li celkvu cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li správní delikt pdle 120 dst. 1 písm. a), c) neb d) zákna. 50. Zadavatel v rámcvé smluvě stanvil maximální předpkládanu hdntu všech veřejných zakázek na jedntlivá plnění, jež budu zadány na základě tét rámcvé smluvy částku ,- Kč bez DPH, přičemž dbu trvání rámcvé smluvy mezil vyčerpáním tét částky v rámci prjektů Knkurenceschpné strjírenství pr InvaSEED, reg. čísl CZ. 1.05/3.1.00/ , Materiálvý výzkum pr lnvaseed, CZ.1.05/3.1.00/ , Bezpečnst a brana pr InvaSEED, CZ. 1.05/3.1.00/ a InvaNET, reg. čísl CZ.l.05/3.l.00/ Vzhledem ke skutečnsti, že výše uvedené prjekty a plnění z rámcvé smluvy již byly uknčeny, Úřad zjistil celkvu cenu veřejné zakázky. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dpustil správníh deliktu a za kteru mu může být ulžena pkuta, tak činí dle faktur ze dne celkem ,- Kč 11

12 včetně DPH. Hrní hranice mžné pkuty (10 % z ceny veřejné zakázky) tedy p zakruhlení činí ,- Kč. 51. Pdle 121 dst. 2 zákna se při určení výměry pkuty zadavateli, který je právnicku sbu, přihlédne k závažnsti správníh deliktu, zejména ke způsbu jeh spáchání a jeh následkům a k klnstem, za nichž byl spáchán. 52. Hlavním kritériem, které je dle citvanéh ustanvení rzhdné pr určení výměry pkuty, je závažnst správníh deliktu. Jde becnu kategrii pměřující rzsah dpadu knkrétníh deliktníh jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tht chráněnéh zájmu. Zákn pak demnstrativním výčtem vymezuje, c lze pd pjem závažnst správníh deliktu pdřadit (způsb jeh spáchání, jeh následky a klnsti, za nichž byl spáchán). Úřad nad rámec uvedených kritérií pak může přihlédnut i k jiným klnstem, pkud jsu svjí pvahu pdstatné pr psuzení závažnsti správníh deliktu, a které by s hledem na skutkvé klnsti knkrétníh případu mhly být kvalifikvány jak plehčující či přitěžující. 53. Pkud jde význam neurčitéh právníh pjmu závažnst správníh deliktu, Úřad dále uvádí, že stupeň splečenské škdlivsti správníh deliktu (tedy závažnsti) je dán především knkrétní intenzitu naplnění znaků skutkvé pdstaty deliktu. Při psuzvání závažnsti správníh deliktu není hlavním kritériem puze skutkvá pdstata správníh deliktu, ale také intenzita skutkvých klnstí, s jaku dšl k prušení právem chráněných hdnt a zájmů v knkrétním případě. Z hlediska určení výměry pkuty je dále nutn hdntit nejen jaké následky byly správním deliktem způsbeny, ale také jaku měly intenzitu (srv. rzsudek Nejvyššíh správníh sudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne ). 54. Úřad z hlediska způsbu spáchání uvádí, že zadavatel se správníh deliktu dpustil tím, že pstupval netransparentně, když uzavřel rámcvu smluvu s vybranými uchazeči, aniž by před jejím uzavřením věřil, zda předlžená čestná prhlášení prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů vybranými uchazeči dpvídají skutečnsti, a t záknem předvídaným způsbem, tj. jejich prvnáním s riginály neb úředně věřenými kpiemi dkladů. Zadavatel tak naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu, jehž bjektem je v psuzvaném případě zájem, aby smluva byla uzavřena s uchazeči, kteří kvalifikační předpklady splňují, nebť tyt předpklady mají zaručit, aby veřejnu zakázku realizvali ddavatelé, kteří budu schpni veřejnu zakázku řádně plnit. 55. Z hlediska intenzity naplnění znaků skutkvé pdstaty a sučasně z hlediska následků správníh deliktu Úřad uvádí, že ddavatelé sice v suladu se záknem ve lhůtě pr pdání nabídek předlžili čestná prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů, zadavatel však pravdivst těcht čestných prhlášení u vybraných uchazečů, s nimiž měla být rámcvá smluva uzavřena, v rzpru se zásadu transparentnsti nevěřil. Nelze sice říci, že by zadavatel pžadavek zákna na prkázání předmětné kvalifikace zcela ignrval, hledně celé jedné kategrie kvalifikačních předpkladů však zcela rezignval na věření jejich splnění. Veřejnu zakázku tak mhli realizvat ddavatelé, kteří k její realizaci nebyli kvalifikváni. Z hlediska intenzity a následků správníh deliktu se tak jedná středně intenzívní zásah, nebť zadavatel neměl pstaven na jist, zda vybraní uchazeči kvalifikaci 12

13 skutečně splňují, pkud měl ve vztahu k základním kvalifikačním předpkladům k dispzici puze jimi předlžená čestná prhlášení. 56. Plehčující klnst při stanvení výše pkuty Úřad spatřuje ve skutečnsti, že maximální předpkládaná hdnta všech veřejných zakázek na jedntlivá plnění, jež měla být zadána na základě rámcvé smluvy, nepřesahuje částku ,- Kč bez DPH a je tedy těsně nad hranicí limitu pr veřejné zakázky maléh rzsahu, přičemž výše skutečně uhrazené ceny činí ,- Kč bez DPH. 57. Úřad ke knkrétnímu významu závažnsti správníh deliktu v šetřeném případě shrnuje, že psudil způsb, následky a klnsti spáchání správníh deliktu, včetně intenzity hržení právem chráněnéh zájmu, přičemž splečenská škdlivst správníh deliktu (tedy závažnst) dsahuje především při zhlednění plehčující klnsti uvedené v bdu 56. důvdnění tht příkazu nižšíh stupně závažnsti. 58. Při stanvení výše pkuty Úřad rvněž zvažval, zda ulžená pkuta nemůže nepříznivě vlivnit hspdaření zadavatele, nebť v určitém případě se pkuta byť ulžená v minimální výši, může jevit jak krajně nespravedlivá. Nepřípustné jsu takvé pkuty, jež mají likvidační charakter. Úřad dspěl k závěru, že vzhledem k výši rzpčtu, s nímž zadavatel hspdaří a vzhledem k výši hspdářskéh výsledku za rk 2014 (viz bd 12. důvdnění tht příkazu), pkuta ulžená v tét výši není způsbilá nepřiměřeně negativně vlivnit jeh půsbení. 59. Úřad vychází z premisy, že pkuta ulžená zadavateli za spáchání správníh deliktu má becně plnit dvě základní funkce právní dpvědnsti, a t funkci represivní, tj. pstih za prušení pvinnstí stanvených záknem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení prušvání zákna, resp. k jednání, které je se záknem v suladu. Ulžená pkuta pak dle názru Úřadu naplňuje bě základní funkce právní dpvědnsti. 60. Úřad psudil pstup zadavatele ze všech výše uvedených hledisek a stanvenu pkutu ve výši Kč (tj. při spdní hranici záknné sazby) vzhledem k suvislstem případu psudil jak přiměřenu. S hledem na tut skutečnst byl rzhdnut, jak je uveden ve výrku II. tht příkazu. 61. Pkuta je splatná d jednh měsíce d nabytí právní mci tht příkazu na účet Celníh úřadu pr Jihmravský kraj zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710. Jak variabilní symbl zadavatel uvede své identifikační čísl. 13

14 POUČENÍ Prti tmut příkazu lze pdle 150 dst. 3 správníh řádu pdat dpr ve lhůtě 8 dnů de dne jeh známení, a t u Úřadu pr chranu hspdářské sutěže Sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 1926/7, Černá ple, Brn. Lhůta pr pdání dpru běží de dne následujícíh p dni dručení tht příkazu. Pdáním dpru se příkaz ruší a řízení ve věci pkračuje. Lhůty pr vydání rzhdnutí začínají znvu běžet dnem pdání dpru. Zpětvzetí dpru není přípustné. Příkaz, prti němuž nebyl pdán dpr, se stává pravmcným a vyknatelným rzhdnutím. tisk úředníh razítka JUDr. Jsef Chýle, Ph.D. místpředseda Obdrží České vyské učení technické v Praze, Zikva 1903/4, Praha 6 Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 14

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017 *UOHSX0098867* UOHSX0098867 USNESENÍ Brn 26. ledna 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007J3MX* UOHSX007J3MX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0576/2015/VZ-26449/2015/511/JNv Brn: 4. září 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LX8S* UOHSX006LX8S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s866,867,868,869/2014/vz- 26970/2014/521/MŽi Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012 *UOHSX0049PFN* UOHSX0049PFN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/ED V Brně dne: 21. května 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017 *UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brn: 27. září 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015 *UOHSX0079Z94* UOHSX0079Z94 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brn: 3. 8. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015 *UOHSX007GXU2* UOHSX007GXU2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0529/2015/VZ-24393/2015/521/ZKu V Brně dne 21. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008P4DC* UOHSX008P4DC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0493/2016/VZ-34691/2016/521/ZKu Brn: 18. srpna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX00C84ZJ* UOHSX00C84ZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0164/2019/VZ-11835/2019/541/PDz Brn: 26. dubna 2019 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0079LVS* UOHSX0079LVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0350/2015/VZ-22198/2015/523/LKa Brn: 10. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ust. 112 zákna

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007SJ7N* UOHSX007SJ7N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0724,0725/2015/VZ-42725/2015/533/LMa Brn 4. prsince 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007XCHT* UOHSX007XCHT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0778/2015/VZ-00800/2016/513/EPi Brn 7. ledna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008H3DF* UOHSX008H3DF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0394/2016/VZ-22011/2016/522/JKr Brn: 23. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brno 14. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brno 14. dubna 2015 *UOHSX006X0HM* UOHSX006X0HM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S51,52/2015/VZ-9333/2015/512/MHr Brn 14. dubna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006DKIT* UOHSX006DKIT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s656/2014/vz-20996/2014/531/est Brn 3. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0080BWD* UOHSX0080BWD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0891/2015/VZ-03907/2016/511/JNv Brn 2. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0878/2015/VZ-03215/2016/513/JLí Brno: 27. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0878/2015/VZ-03215/2016/513/JLí Brno: 27. ledna 2016 *UOHSX0080CFJ* UOHSX0080CFJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0878/2015/VZ-03215/2016/513/JLí Brn: 27. ledna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006851W* UOHSX006851W ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S546/2014/VZ-16668/2014/531/ESt Brn: 8. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více