Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde vöak, jakmile se uk ûe vhodn p Ìleûitost. 1 Ko 16,12 Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ûe ponechal Apollovi svobodu a uznal, ûe vedenì Duchem svat m, je takè i velmi individu lnì vïcì a ûe respektoval Apollovu negativnì reakci na jeho v zvu. Ani apoötol nemusì mìt na vöechno nejlepöì n zor! Oba sluûebnìci mïli shodnè mìnïnì v podstatnèm, totiû ûe je t eba do Korintu jìt, jen v ot zce Ëasu soulad nenalezli. MyslÌm, ûe v r mci naöeho sboru shodu nalezneme urëitï v tom, ûe pr vï nynì po volbï novèho staröovstva vskutku nastala vhodn p Ìleûitost novï a pevnïji se uchopit sluûby a kol, ke kter m n s P n JeûÌö Kristus jiû d vno povolal. K tomu n s mimo jinè takè vyzvali naöi Ñn vötïvnìciì p i vizitaci. ObdobÌ pokoje, stability a du je vhodnè k nov m Ëin m a k dalöìmu rozletu. Nikoli ovöem k rozöì enì vïhlasu smìchovskèho sboru, ale k vïtöì sl vï BoûÌ. DÏkuji proto vöem, kte Ì p ijali kol slouûit jako staröì sboru. DÏkuji vöem, kte Ì Ñriskovaliì kandidaturu, aù uû zvoleni byli Ëi ne. DÏkuji tïm, kte Ì sluûbu staröìch po letech a po zv ûenì opustili. DÏkuji rovnïû vöem ostatnìm, kte Ì svou kandidaturu nep ijali, neboù usoudili, ûe pro to uû Ëi jeötï nenì p Ìhodn Ëas. TakÈ chci podïkovat vöem brat Ìm a sestr m za modlitby a odpovïdnost, se kterou k volbï staröovstva p istoupili. Vhodnou p Ìleûitost vidìm v tom, ûe si m ûeme v r mci celèho sboru, ale i zvl öù na vöech t ech mìstech znovu definovat, jak d l pracovat, kam vèst sbor, jak prosazovat evangelium Kristovo uvnit obecenstvì, ale i ve mïstech, kde n ö sbor m svè mìsto. P edpokl d m, ûe se ve staröovstvu osvïdëì a prosadì jiû nabytè zkuöenosti, oëek v m vöak i novou inspiraci, mladistv el n a smïlou odvahu. NeoËek v m û dnou revoluci, ale zcela jistï vyhlìûìm dalöì prohloubenì vz jemn ch vztah, na prvnìm mìstï pak vztahu s P nem Bohem. I nad le oëek v m otev enou komunikaci.

2 2 Na p Ìkladu Pavla a Apolla n m m ûe b t jasnè, ûe nalezenì shody n zor a pohled ve vïci sluûby evangeliu Kristovu nenì jednoduchè. MnohÈ se prosazuje a nakonec neprosadì. ModlÌm se za to, aby nikoho neodradily a neotr vily neprosazenè n zory, a to jak na SmÌchovÏ, tak v Mokropsech Ëi v BerounÏ. NenÌ pochyb, ûe takovè situace a zkouöky p ich zejì a nastanou. Apoötol Pavel s Apollem to ust li. VÏ Ìm, ûe to ustojìme takè. Sv j vodnìk adresuji celèmu sboru, ale p edevöìm zvl öù kaûdèmu jednotlivci. Sbor nenì masou bezejmenn ch lidì, ale spoleëenstvìm individualit. Proto je to nïkdy velmi sloûitè, ale takè i kr snè. Na kaûdèm jedinci z leûì, jak unese svou vìru, sluûbu, spïch i zklam nì. NynÌ je vhodn doba dob e pokraëovat v dìle, kterè uû d vno zaëalo. StejnÏ tak je a bude vhodn doba k tomu, aby se uk zalo, jak v ûnï, odpovïdnï a z roveú pokornï svou sluûbu myslìme. P n B h n m pom hej. Bronislav MatulÌk TÿI OT ZKY PRO NOV STARäOVSTVO Na v roënìm ËlenskÈm shrom ûdïnì bylo zvoleno novè osmiëlennè staröovstvo, kterè se bude spolu se dvïma kazateli sch zet v kulatèm poëtu deseti. Zvoleni byli Ëty i z p vodnìho staröovstva, dva, kte Ì se po nïjakè dobï vracejì a dva novì. Poloûil jsem brat Ìm t i stejnè ot zky, kterè majì naöemu sboru staröovstvo tak trochu p edstavit. OdpovÌdajÌcÌ jsem se adil dle abecedy. Bartoöek Pavel LeûÌ mi na srdci z leûitosti BoûÌho kr lovstvì ñ chci je hledat na prvnìm mìstï. VÌm, ûe m m od Boha urëit obdarov nì (m je totiû kaûd, kdo pat Ì Kristu ñ ÿìm. 12,6), a chci s nimi naloûit tìm nejlepöìm zp sobem ñ d t je do sluûby Bohu. Uû nïjakou dobu p ed volbou jsem hledal, do jakè sluûby mne P n povol v, a p izn v m, ûe po sluûbï staröìho jsem touûil. To, ûe mne volebnì komise oslovila a ûe mi brat i a sestry dali tuto d vïru, je pro mne velk m povzbuzenìm. Ke kandidatu e do staröovstva uû v tomto obdobì mne takè vedl fakt, ûe jsem vyr stal mimo cìrkev a v P na JeûÌöe Krista jsem uvï il aû ve 20 letech. Nezn m moc cìrkevnì zvyklosti, nemohl jsem od dïtstvì sledovat a vst eb vat, co se v cìrkvi osvïdëilo a co ne. TeÔ jeötï jsou ve staröovstvu nïkte Ì vz cnì brat i ze staröì generace, od kter ch se to mohu uëit. VÏ Ìm, ûe tohle budeme vyjasúovat na prvnìch sch zk ch staröovstva. TuöÌm p ed sebou urëitè koly, ale pro nïkterè z nich jeötï musìm vyzr t. Mohu ale Ìci, ûe mï srdce t hne k vyuëov nì, povzbuzov nì a inspirov nì lidì v cìrkvi, svïdectvì a dokazov nì Krista lidem mimo cìrkev, a k pèëi o nïkterè hmotnè pot eby sboru i stanic. Sbor proûìv klidnè, hezkè obdobì. P evl d spokojenost a radost ñ a opr vnïnï. Uûijme si tu radost z hezkèho spoleëenstvì, kterè n m P n d v. SouËasnÏ si ale buôme vïdomi, ûe jsme ubozì, bïdnì a nuznì, slepì a nazì (Zj. 3,17).

3 VysvÏtlÌm, co tìm myslìm: St v se mi, ûe nïkdy proûìv m ötïstì, spokojenost, radost ze vztahu s Bohem, da Ì se mi v pr ci i v rodinï. A pak, po nïkolika dnech, v nichû se stane nïco nebo takè v bec nic, jsem sklìëen, rozhozen, B h mi p ipad nekoneënï daleko, mrzì mï, ûe jsem nïco ekl, ûe jsem nedodrûel, co jsem nïkomu slìbil, atd. D Ìve mï to Ëasto zaskoëilo, nech pal jsem, jak to m ûe vypadat tak beznadïjnï, kdyû jeötï p ed chvìlì bylo vöechno tak hezkè. TeÔ uû vìm, ûe je to norm lnì, ûe ve mnï jsou prostï obï p irozenosti ñ ta poruöen, lidsk, i ta vìtïzn, BoûÌ, a vìm, ke komu jìt, aby se to zase zaëalo postupnï d vat do po dku. Ale chci tìm Ìci, ûe to naöe p eb v nì v tè KristovskÈ p irozenosti je tak k ehkè, ûe si t eba m ûeme myslet, jak pïknï stojìme ñ a najednou padneme. Jako kdyû Petr öel po vodï k JeûÌöovi ñ ûasn zkuöenost vìry ñ a najednou zaëal pochybovat a v mûiku se topil. Proto Ìk m, ûe ta radost je opr vnïn, nenì to jen iluze, ale i tak je k ehk a musìme si uvïdomovat, ûe je podpìr na jen BoûÌ milostì a ûe m ûe rychle pominout. V jednè vïci vidìm nebezpeëì, ûe to naöe zlatè obecenstvì stojì na hlinïn ch noh ch, a sice v naöem vlaûnèm modlitebnìm duchu ñ alespoú podle toho, jak je vidït p i spoleën ch shrom ûdïnìch. Na SmÌchovÏ p i nedïlnìch modlitebnìch chvìlìch d evïn s l zrovna neprask ve övech, a v nedïli i ve Ëtvrtek po k z nì obvykle zaznì dvï modlitby a pak se po delöìm Ëek nì modlì slouûìcì bratr.»ek nì mezi modlitbami nenì öpatnè, ale p iznejme si ñ p i naöich shrom ûdïnìch to Ëasto nenì Ëek nì v duchovnìm soust edïnì, ale spìöe Ëek nì na to, aby se alespoú nïkdo z p ÌtomnÈho 100 ËlennÈho BoûÌho lidu pomodlil. Mnohokr t to z nutnosti vezme nïkter z bratr staröìch. O Bohu lze kr snï k zat Ëi diskutovat, ale moûn nejlepöìm barometrem naöeho vztahu k NÏmu je modlitba ñ a ruku na srdce, tam jsme na tom bìdnï. ÿìk m to s vïdomìm, ûe j s m v tom m m velk dluh a chci se v tom zmïnit. To je ostatnï asi nejlepöì cesta, jak mïnit sbor ñ zaëìt s m u sebe. Vöechny velkè vïci v historii cìrkve zaëaly a byly od poë tku do konce prov zeny modlitbou. Chceme-li i nad le proûìvat hezkè obecenstvì ve sboru a moûn jeötï vïtöì vïci, hledejme Boha na modlitb ch a buôme v elì a horlivì modlitebnìci! Jak öpatnï se modlì, kdyû jsme uspokojenì, sytì, m me vöeho dost. KÈû bychom se radovali z dobr ch BoûÌch dar, ale kèû bychom souëasnï vidïli, jak jsme chudì, nuznì, slepì a nazì ñ pak se budeme horlivï modlit! Jestli bych tedy chtïl nïco ve sboru zmïnit, tak to, abychom byli horlivì modlitebnìci. ChtÏl bych, aby se po k z nì pomodlilo t eba 10 lidì ñ ne proto, aby udïlali radost slouûìcìmu bratru, ne proto, abychom i za modlitby mïli u vizit tor jedniëku, ne proto, aby se dlouho neëekalo, ale proto, ûe ûijì Bohu blìzko a ûe Mu chtïjì ze srdce nïco Ìci, rozdïlit se s NÌm o dojmy, p inèst Mu chv lu Ëi prosbu. ChtÏl bych, abychom se vöichni modlili p edevöìm ve sv ch pokojìcìch za zav en mi dve mi ñ a odrazem toho bude, ûe se budeme vöichni modlit i ve spoleën ch shrom ûdïnìch. A to bude to spr vnè modlenì. 3

4 4 Chr ska Pavel D vod bylo nïkolik: i) zachov nì kontinuity pr ce staröovstva; ii) pomoci p eklenout obdobì, vï Ìm ûe poslednì, jistèho nedostatku kandid t ; iii) snad i pot eba dot hnout jeötï nïkterè koly ve sboru OpÏt nïkolik bod : i) napom hat k dalöìmu budov nì a prohlubov nì sborovèho obecenstvì (spoleënè obïdy s programy, letnì pobyty, apod.); ii) pomoc p i duchovnì v chovï a vzdïl v nì; iii) organizaënì z leûitosti ProblÈm dneönìho k esùanstvì vidìm v tom, ûe Ëasto oddïluje ÑduchovnÌì ûivot od ÑostatnÌho civilnìhoì ûivota. St l m cìlem sboru musì proto b t prohlubov nì ûivota s P nem Bohem tak, abychom Ñnemilovali jenom slovy (a v nedïli)ì ñ 1 Jan 3,18, ale cel m ûivotem, kaûd den a kdekoliv. M ûe to znamenat i p ehodnocenì naöich Ñûeb ÌËk hodnotì. Pak jistï nebude nedostatek pracovnìk a naöe misijnì sluûba svïtu m ûe nèst ovoce. Koöù k Ond ej Kandidaturu do staröovstva jsem p ijal proto, protoûe chci nèst spoluodpovïdnost za fungov nì smìchovskèho sboru. Pat Ìm ke generaci, kter by se mïla vëas uëit spolupracovat s kazatelem sboru a ostatnìmi staröìmi p i v konu tèto sluûby. Moje kandidatura byla ovlivnïna i p edchozì kladnou zkuöenostì z takovè pr ce a podporou, kterè se mnï osobnï dostalo. KonkrÈtnÏ bych r d pokraëoval v pr ci s dïtmi v BesÌdce na jakèkoliv pozici. V oblasti misijnìch pl n a aktivit sboru jsem p ipraven podìlet se na n vrzìch a v robï informaënìch a propagaënìch materi l. NemyslÌm si, ûe je nutnè nïco ve sboru mïnit. Povaûuji styl pr ce, zp sob vyuëov nì a duchovnìho vedenì za koncepënì, p in öejìcì svè ovoce. Prohlubovat bychom mïli takovè aktivity, kterè smï ujì vnï sboru. Vizitace naöeho sboru ze strany st edì cìrkve potvrdila, ûe sbor je konsolidov n, m jasnou duchovnì orientaci, schopnèho spr vce a rozvinutou pr ci uvnit sborovèho spoleëenstvì. Povaûuji spr vnè vzìt tento fakt jako v zvu k odvaze pozvat do tohoto prost edì novè lidi. Staröovstvo by mïlo b t v tomto smïru otev enè pro diskusi o jak chkoliv n vrzìch, kterè budou tuto myölenku podporovat.

5 MakoviËka Daniel StaröÌm smìchovskèho sboru jsem p ibliûnï od r s p est vkou 2 aû 3 let, proto jsem nechtïl v letoönìch volb ch jiû do staröovstva kandidovat. Na ötïdr den 2003 vöak mne telefonicky oslovil br. J.B. Kolman a poû dal mne, abych nominaci do kandid tky p ijal. Nebyl jsem v tè dobï jeötï rozhodnut kandidaturu p ijmout, ale pak jsem si uvïdomil, ûe P n B h m z ejmï pro mne jeötï dalöì koly i ve staröovstvu a tak jsem vnit nï kandid tku p ijal. V obdobì celèho mèho p sobenì ve staröovstvu jsem vykon val adu pracì; zjednoduöenï eëeno od Ñnov Ëkovsk ch okamûik ì na zaë tku, kdy jsem se rozkouk val, aû po chvìle, kdy jsem byl mìstop edsedou staröovstva, kterè zvl ötï v mezidobì p ed p Ìchodem nov ch kazatel sboru byly zvl öù obtìûnè a koneënï, kdy jsem byl bïûn m Ëlenem, jednìm ze öesti, osmi, dvan cti, podle sloûenì staröovstva. NestavÌm si p ed sebe û dnè Ñvizeì, nem m tento v raz r d. UvÏdomuji si, ûe P n B h je ten, kter je hlavou naöeho obecenstvì a jsem ochoten p evzìt pr ce ve staröovstvu, i nepopul rnì, kterè mi On nebo prost ednictvìm nïkterèho z brat Ì poloûì do cesty a na kterè staëìm. Nem m konkrètnì n vrh nebo p ipomìnku, jsem spolu se svou manûelkou ve sboru spokojen. Sice se mi ne vûdy vöe stoprocentnï lìbì, ale to je podle mèho n zoru souë st ûivota a proto je tu ostatnï i staröovstvo spolu s kazatelem, aby nep ÌjemnÈ z leûitosti nejprve modlitebnï a pak i na spoleën ch jedn nìch eöilo. Jsem toho n zoru, ûe obecenstvì brat Ì a sester jako souë st celè BoûÌ cìrkve m r st, mìt dïti (tedy novè bratry a sestry) a chci pro tento r st BoûÌho lidu vytv et podmìnky. P nek Rudolf Pracoval jsem uû i v p edchozìm staröovstvu. Vzhledem ke svèmu vïku si uvïdomuji, ûe to je poslednì moûnost p ijmout tuto sluûbu. Po odchodu bratra Kolmana ze staröovstva jsem cìtil, ûe je i nutnè vyv ûit vïkov pr mïr novèho staröovstva a p ipojit se k nastupujìcì mladè generaci. P estoûe jsem se v pr bïhu minulèho volebnìho obdobì mnohokr t doma i v duchu litoval, jak tïûk je kol hospod e, asi bych od toho nechtïl odejìt. Nechci ale v û dnèm p ÌpadÏ p edjìmat, nebo si vynucovat tuto volenou funkci. TÏûk ot zka. Staröovstvo na ni p i vizitaci tïûko hledalo odpovïô. ProûÌv me jako sbor mimo dnï klidnè obdobì. Moûn bychom mïli b t vìce vidït ve svèm okolì. P l bych si vïtöì Ëast na biblick ch hodin ch. 5

6 6 Pokorn Daniel Jako Ëlen volebnì komise jsem se podìlel na hled nì kandid t pro volby do staröovstva. Pot ebovali jsme najìt dvan ct bratr a sester ochotn ch kandidovat a to se n m neda ilo. NecÌtil jsem se z û dnèho hlu pohledu vhodn m kandid tem, ale nakonec p ev ûilo vïdomì, ûe chceme-li mìt staröovstvo, nïkdo kandidovat musì. Nejsem û dn past ani uëitel, snad se pro mï ve staröovstvu najde nïjak pr ce ÑdÏlnick ì. M m ale jen mlhavou p edstavu, co vlastnï pr ce ve staröovstvu obn öì. Zeptejte se mï za p l roku. ChtÏl bych prohloubit pocit odpovïdnosti za sbor, za druhè. Abychom, kdyû se objevì nïjak kol, neëekali, aû to udïl nïkdo jin. A je mi jasnè, ûe budu muset zaëìt s m u sebe. äimek Frantiöek VolebnÌ komise pod vedenìm sestry RanöovÈ (Aleny) mï zahnala do kouta a nechtïla pustit. Protoûe sestry mïly rozumnè argumenty, rozëìlil jsem se. Po vychladnutì jsem k vnul. ZatÌm Mokropsy, ale Ëek m, co vöe se p ed n mi uk ûe jako d leûitè. Jsem p ipraven dïlat to, co bude pot eba. (Douf m, ûe toho bude co nejmènï, nejmènï toho zkazìm.) MyslÌm, ûe celkov koncepce pr ce sboru je spr vn. Proto bych nenavrhoval koncepënì zmïny, ale jen ÑdoladÏnÌì. U jednotlivc to je horöì: navrhuji zv öit pokoru, omezit jeöitnost, prohloubit obïtavost. Ale to neumìm na Ìdit (zejmèna sobï), ani za Ìdit (sv m osobnìm p Ìkladem). P esto bych nechtïl na toto tèma rezignovat, neboù si myslìm, ûe jsou pro budov nì sboru klìëov. Vröansk Vladislav D vïra brat Ì a sester ze stanice Beroun. Udrûov nì kontaktu mezi stanicì Beroun a sborem na SmÌchovÏ. ZmÏnit nevìm, ale prohloubit vïtöì vztah brat Ì a sester mezi stanicemi a sborem, aby se vìc vïdïlo o vz jemn ch pot eb ch.

7 7 RADOST PRO UKRAJINU MilÈ sbory, dovolte n m informovat V s, zatìm alespoú pr bïûnï o akci ÑV noënì radost pro Ukrajinuì. Akce s v noënìmi balìëky pro ukrajinskè dïti probïhla letos v lednu. Cestu z»eskèho TÏöÌna, po jiû tradiënì trase, zajiöùovali brat i Kantor a Dona z tïöìnska, spoleënï s bratrem Stanislavem Heczkem. Letos neprobìhalo vöe tak hladce jako v minul ch letech. Ke komplikacìm doölo jiû na zaë tku, neboù bylo velmi problematickè zìskat vìza. Brat i je obdrûeli aû 2. t den v lednu. DalöÌ potìûe nastaly na slovensk ch a ukrajinsk ch hranicìch. SlovenötÌ celnìci odmìtali v z zaplombovat a UkrajinötÌ nechtïli v z vpustit do zemï. Po cca 8 hodin ch str ven ch na hranicìch se bratr m poda ilo za Ìdit vöe pot ebnè a dorazit s n kladem do Uûhorodu. Zde nastaly dalöì komplikace, kdyû mìstnì celnìci odmìtli n klad rozeclìt a d rky musely b t sloûeny v celnìm skladu, kde byly zaplombov ny. Bylo nutnè zìskat dalöì povolenì z Kyjeva. BÏhem Ëek nì se brat i domluvili s mìstnìm sborem, jak a kam bude humanit rnì pomoc rozvezena. PovolenÌ p iölo asi za 4 dny, celnï jiû probïhlo vöe hladce a d rky byly, dle domluvy, rozvezeny na sbory a do dïtskèho domova. NynÌ Ëek me na zpr vy a fotografie ze sbor na UkrajinÏ, jak n m bylo p islìbeno. Hned jak materi l obdrûìme, budeme V s d le informovat. DÏkujeme V m za spolupr ci S pozdravem za Diakonii CÌrkve bratrskè Pavel Pr öa, editel Diakonie CB BYLO PÿED VELIKONO»NÕMI SV TKYÖ Tak zaëìn 13. kapitola Janova evangelia. NaËeû P n JeûÌö Kristus vzal umyvadlo a zaëal sv m uëednìk m m t nohy. Dob e ten p ÌbÏh zn me. R d bych na z kladï tohoto Slova upoutal naöi pozornost k tomu, ûe se Velikonoce skuteënï blìûì, ûe zaëalo postnì obdobì, kterè mnozì k esùanè berou velmi v ûnï a ûe by bylo dobrè, abychom se i my na tyto sv tky p ipravili. VÌm, ûe dïti z besìdky nacviëujì svè pìsniëky, rovnïû pïveckè sbory. Kdyby ovöem mïlo z stat jen u p Ìpravy na ofici lnì ve ejn shrom ûdïnì, bylo by to m lo. Periodicky opakujìcì se k esùanskè sv tky d vajì vï ÌcÌm novou öanci do hloubky proûìt skuteënost BoûÌho sebeobïtov nì, d vajì moûnost upevúovat vlastnì rozhodnutì jìt d slednï za Kristem. P n JeûÌö vzal umyvadlo a myl öpìnu sv m brat Ìm, kterè jinde nazval p teli. TÌm to ale, jak vìme, neskonëilo. äel na Golgotu, kam na svèm tïle vnesl onu öpìnu vin na k Ìû.

8 8 V nedïli 21. b ezna 2004 v 9.15 hodin budeme poprvè zvïstovat evangelium o BoûÌm Synu, kter klek na kolena k noh m sv ch uëednìk. V r mci shrom ûdïnì n m zazpìv bratr Petr Bischof z JaromÏ e, kterèho uû dob e zn me. Jeho pìsniëky jsou vkusn m, vtipn m a origin lnìm koment em BoûÌho slova a ûivota v bec. MyslÌm, ûe m ûeme smïle pozvat svè p tele, aby slyöeli evangelium. V nedïli 4. dubna 2004 bude pokraëov nì o tom, ûe jsme zav z ni Kristu takè br t Ñumyvadloì a slouûit k odstranïnì öpìny sv m blìzk m. Fotografie z prvnì n vötïvy P. Bischofa ze (foto Z. Seeman) Bronislav MatulÌk PRAéSK EVANGELIZA»NÕ SEMIN ÿ Ve staröovstvu jsme se rozhodli, ûe vyhodnotìme podzimnì evangelizaci. Po diskusìch v naöem sborovèm EvangelizaËnÌm odboru a po konzultaci s celocìrkevnìm EvangelizaËnÌm odborem jsme se rozhodli p ipravit Praûsk evangelizaënì semin. UskuteËnÌ se v sobotu 27. b ezna 2004 od 9.00 do hodin u n s na SmÌchovÏ. Pozv ni byli z stupci vöech praûsk ch sbor a rovnïû dva hostè z EvangelizaËnÌho odboru CB, kazatelè Daniel KvasniËka a Petr Grulich. Program: vod k modlitb m na tèma misie a evangelizace ñ Petr Grulich Informace z jednotliv ch praûsk ch sbor ñ moderuje Bronislav MatulÌk VyhodnocenÌ, koment a diskuse ñ Daniel KvasniËka MilÌ brat i a sestry, zveme vöechny v s, kter m leûì evangelizace na srdci, abyste p iöli a pomohli nejen analyzovat misii v naöem mïstï skrze naöi cìrkev, ale takè definovat a hledat, jak d l nèst evangelium lidem, kte Ì jsou naöimi spoluobëany. Bronislav MatulÌk

9 HOST SBORU ñ DANIEL KVASNI»KA V nedïli n m na SmÌchovÏ v 9.15 poslouûì zvïstì evangelia bratr kazatele Daniele KvasniËky z N choda. Odpoledne pak po spoleënèm obïdï ve hodin uslyöìme p edn öku s n zvem CÌrkev je z zrak, anebo to v bec nenì cìrkev. Mimo jinè bude eë takè o humoru. 9 Kresby jsou uve ejnïny s laskav m svolenìm bratra kazatele Daniele KvasniËky, organiz tora bien le k esùanskèho kreslenèho humoru ÑBratr PaleËekì. PatrnÏ bratra vïtöina z n s zn, ale pro ty, kdo ne a r di by se s nìm chtïli sezn mit jeötï d Ìve neû p ijede, uv dìm nïco m lo z jeho ûivotopisu. Daniel KvasniËka (1959), syn kazatele, fotograf, v tvarnìk, publicista, od roku 1988 kazatel CÌrkve bratrskè. Mimo jinè takè zakladatel a organiz tor bien le k esùanskèho kreslenèho humoru ÑBratr PaleËekì. Od r je Ëlenem medi lnì komise ERC a volnï spolupracuje s mèdii (MF Dnes, LN, HN, DenÌky Bohemia, Neviditeln pes,»t). V r spolupracoval na formov nì sil politickèho st edu (NadÏje) a na lok lnì i celost tnì rovni pracuje v obëansk ch aktivit ch, kterè p ibliûujì vstup do Evropy (Dny Ëesko-polskÈ k esùanskè kultury, obëansk sdruûenì ANO pro Evropu a dalöì). BliûöÌ informace najdete na Bronislav MatulÌk

10 10 SETK NÕ KAZATELŸ, STARäÕCH A PRACOVNÕKŸ ZE SBORŸ CÕRKVE BRATRSK V»ECH CH TÈma: ZdravÈ vztahy ve sboru TermÌn: sobota 3. dubna 2004 MÌsto: Sbor CÌrkve bratrskè v Praze 5, Vr zova 4 Moder tor: kazatel Pavel Plchot Program setk nì: 09,00 ñ 09,45 vod k modlitb m (vik Petr Dvo Ëek, Ben tky nad Jiz.) 09,45 ñ 10,30 PÏstov nì zdrav ch vztah ñ z kladnì rovina past skè sluûby (kazatel Petr Grulich, HornÌ Krup ) 10,30 ñ 11,00 P est vka 11,00 ñ 12,00 Diskuse k refer tu 12,00 ñ 13,00 ObÏd 13,00 ñ 13,45 Cesty ke zdrav m vztah m ñ recept ze zkuöenostì sbor (Pavel Holeka z Prahy 2, Miluöe ätifterov z Ben tek n. Jizerou a br. Brian Sedgwick z Prahy 2 ñ Vinohrady) 13,45 ñ 14,45 PokraËov nì v rozhovoru 14,45 ñ 15,30 Informace z RCB a sbor Na hradu reûie a obïda bude p i registraci od kaûdèho ËastnÌka vybr na Ë stka 65,- KË. P ihl öky posìlejte do na adresu: Sbor CÌrkve bratrskè, Vr zova 4, Praha 5 nebo em na adresu Pozv ni jsou: KazatelÈ, vik i, ËlenovÈ staröovstev a pracovnìci ze sbor a stanic. StudijnÌ odbor Rady CÌrkve bratrskè INFORMACE ZE STARäOVSTVA Vizitace sboru ñ Vizit to i, Daniel Fajfr a Petr Grulich hovo ili na poslednì sch zi odstupujìcìho staröovstva o jeho pr ci, o vysluhov nì VP, o k tu a p ÌpravÏ k nïmu, o ËlenstvÌ dïtì, o kon nì k znï. Staröovstvo takè zodpovïdïlo ot zky na ûivot sboru a za nep Ìtomnosti br. kazatele ot zky vizit tor na pr ci bratra kazatele a na jeho rodinu. V souvislosti s p Ìpravou stavby v BerounÏ n m br. Fajfr doporuëil, abychom vëas podali StavebnÌmu odboru RCB û dost o p jëku. Mohli bychom takto zìskat bez roënï aû 1 milion korun. Upozornil vöak, ûe na p jëku se Ëek v po adì. HodnocenÌ vizitace sboru ze strany staröovstva ñ jsme vdïënì za zdrav stav sboru, za sluûby, kterè se konajì a za souûitì generacì. Vizitace neshledala nic alarmujìcìho, ale naopak nalezla sbor konsolidovan a pevn. UvÏdomujeme si vöak, ûe musìme br t velmi v ûnï slovo apoötolovo:

11 A protoû, kdo se domnìv, ûe stojì, hlediû, aby nepadl. (1 Kor 10,12) Staröovstvo konstatovalo, ûe vizitace je urëena p edevöìm pro Radu CB, kter informuje cìrkev o stavech sbor na V roënì konferenci. Pr ce novèho staröovstva ñ na prvnìm setk nì novèho staröovstva byl zvolen mìstop edsedou P. Chr ska, hospod em R. P nek a zapisovatelem D. Pokorn. Staröovstvo se bude i nad le sch zet jednou za t i t dny, vûdy v pondïlì od hodin, coû je drobn zmïna.. P Ìprava slouûìcìch slovem BoûÌm ñ uskuteënì se v n hradnìm termìnu 12. Ëervna 2004 v Mokropsech od hodin. TÈmatem bude Exegeze SZ, p edn öet bude br. David Javornick. V roënì ËlenskÈ shrom ûdïnì ñ Ëast byla mimo dnï vysok. V podstatï se seöel cel sbor! Je povzbuzujìcì vidït, ûe Ëlen m jde o sbor. PozitivnÏ byla hodnocena pìsemn p Ìprava. Staröovstvo diskutovalo o tom, ûe by vedenì sch ze mohlo b t jeötï systematiëtïjöì a p esnïjöì vzhledem k hlasov nì, kter se musì uskuteënit. Z ËlenskÈho shrom ûdïnì vzeöel kol zah jit jedn nì o stavbï modlitebny v BerounÏ. Kaz. MatulÌk v nejbliûöìch dnech oslovì tamnì MÏstsk ad a sjedn prvnì sch zku. Stanice ñ v Mokropsech bylo ustaveno v nedïli t.r. mìstnì staröovstvo. V BerounÏ bude mìstnì komise hovo it za p Ìtomnosti jednoho z naöich kazatel se sestrou Hejhalovou, kter se hl sì do sboru. Teen Challenge ñ staröovstvo odsouhlasilo p ÌspÏvek v hodnotï 600,- KË pro Teen Challenge ohlednï p edn ökovè Ëinnosti ve vïznici na Pankr ci. Rozhovor s Liborem Duchkem a Annou Klikovou ñ snoubenci, kte Ì uû p es rok navötïvujì n ö sbor (Libor je p Ìpravn m Ëlenem) poû dali staröovstvo o svatebnì shrom ûdïnì, kterè by se uskuteënilo v sobotu 17. dubna 2004 v hodin v naöem sboru na SmÌchovÏ. Staröovstvo souhlasì. Libor s Annou absolvujì p Ìpravu na manûelstvì s manûeli MatulÌkov mi. ÿ d CB ñ staröovstvo dostalo k dispozici n vrh novèho ÿ du CB. P ÌpadnÈ pozn mky p ed br. P. Chr skovi, kter pracuje v Komisi pro stavu a d. Br. Chr ska podal informaci o tom, ûe na podzim se chyst celocìrkevnì semin ve vïci novèho ÿ du. N vötïva Jana a Petry äkrdlìkov ch z brnïnskèho sboru Betanie ñ v sobotu se p ipravuje violoncellov koncert Jana äkrdlìka s poutav m vypr vïnìm o J. S. Bachovi. Koncert bychom chtïli uskuteënit v»ernoöicìch v ZUä. V nedïli po spoleënèm obïdï p ipravujeme na SmÌchovÏ p edn öku Petry äkrdlìkovè na tèma ÑNenÌ zlobenì jako zlobenìì. Soust edïnì smìchovskèho pïveckèho sboru ñ uskuteënì se v TrutnovÏ N vötïva libereck ch ñ p edbïûn termìn byl dohodnut na 24. Ìjna é dost z ukrajinskèho sboru v Praze ñ obracì se na n ö smìchovsk sbor s prosbou ve vïci pravidelnèho setk v nì v sobotu od do hodin pro 15 lidì. Staröovstvo souhlasì, ale aû na z kladï dohodnutì podmìnek (zvl ötï co se t k klidu prostor). Bronislav MatulÌk 11

12 12 NAROZENINY V BÿEZNU A DUBNU A P n nechù ÌdÌ vaöe srdce k BoûÌ l sce a k trpïlivosti KristovÏ. (1 Ts 3,5) PRAVIDELN SHROM édãnõ SmÌchov Mokropsy Beroun Hostomice nedïle 8 30 modlitebnì shrom ûdïnì chvìle 9 30 shrom ûdïnì 9 00 shrom ûdïnì kaûdou 3. nedïli 9 15 shrom ûdïnì v mïsìci ter st eda ml deû rozhovory nad BiblÌ (ob t den) Ëtvrtek biblick hodina biblick hod. po rodin ch p tek dorost dorost biblick hodina Vyd v : Sbor CÌrkve bratrskè v Praze 5, Vr zova 4, ; tel: ; Obsahov str nka: Bronislav MatulÌk, Jan Kolman, Ond ej Macek Grafick prava a technick spolupr ce: Adam Wichterle a Ond ej Koöù k

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 07-8/02 K»EMU VEDE KÿESçANSTVÕ?

ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 07-8/02 K»EMU VEDE KÿESçANSTVÕ? ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 07-8/02 K»EMU VEDE KÿESçANSTVÕ? St le za v s v modlitb ch dïkujeme Bohu, Otci naöeho P na JeûÌöe Krista, neboù jsme slyöeli o vaöì vì e v Krista JeûÌöe a o vaöì

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Co n s oslovuje p i k z nì? PopravdÏ eëeno bych to taky r d p esnï vïdïl. Ned vno mi jedna

Co n s oslovuje p i k z nì? PopravdÏ eëeno bych to taky r d p esnï vïdïl. Ned vno mi jedna ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 9/03 CO N S OSLOVUJE PÿI K Z NÕ? Proto i my dïkujeme Bohu neust le, ûe jste od n s p ijali slovo BoûÌ zvïsti ne jako slovo lidskè, ale jako slovo BoûÌ, jìmû skuteënï

Více

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 20. října 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná

Více

V dalším textu je písmenem H: označen zápis Hladíka a písmenem P: zápis k bodům od Pristáše

V dalším textu je písmenem H: označen zápis Hladíka a písmenem P: zápis k bodům od Pristáše Řešení situace v MFK Havířov pro další období: Přítomni: Michal Šlachta, Libor Pristaš, Tomáš Hladík Řešilo se 5 bodů: 1. Trenéři 2. Členství v občanském sdružení 3. Kontrola nákladů v roce 2012 4. Audit

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Spolu s dr. Pohlreichem, ÑdobrovolnÌkem z Kosovaì (viz VNR 4/2000), V m p ejeme vöe nejlepöì ñ aby nejen letos, ale i v dalöìch letech novèho

Spolu s dr. Pohlreichem, ÑdobrovolnÌkem z Kosovaì (viz VNR 4/2000), V m p ejeme vöe nejlepöì ñ aby nejen letos, ale i v dalöìch letech novèho Spolu s dr. Pohlreichem, ÑdobrovolnÌkem z Kosovaì (viz VNR 4/2000), V m p ejeme vöe nejlepöì ñ aby nejen letos, ale i v dalöìch letech novèho tisìciletì bylo na svïtï kr snï a pokud moûno bez trosek redakce

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Antoine de Saint-ExupÈry Kameny chr mu

Antoine de Saint-ExupÈry Kameny chr mu Antoine de Saint-ExupÈry Kameny chr mu u Antoine de Saint-ExupÈry KAMENY CHR MU V bïr z Citadely Vyöehrad 2008 Translation PhDr. VÏra Dvo kov, 2008 Illustrations Jaroslav RÛna, 2008 ISBN 978-80 -7021-922-5

Více

Sodoma ñ Gomora, kdo by tato mïsta neznal, kdo by nevïdïl, jak osud je potkal. A p eceö

Sodoma ñ Gomora, kdo by tato mïsta neznal, kdo by nevïdïl, jak osud je potkal. A p eceö ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 7-8/03 SODOMA ñ GOMORA TakÈ mïsta Sodomu a Gomoru odsoudil (B h) k z hubï a obr til v popel. TÌm dal v strahu budoucìm bezboûnìk m. Vysvobodil vöak spravedlivèho

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Vstupujeme do roku 1999

Vstupujeme do roku 1999 Vstupujeme do roku 1999 ÑJmÈnem celèho zastupitelstva bych chtïla vöem obëan m LedËic pop t do roku 1999 hodnï zdravì a spokojenosti jak v osobnìm, tak i v pracovnìm ûivotï ñ a k tomu jeötï alespoú kousek

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 I. ÚVOD 1. Pán Ježíš Kristus povolává jednotlivé členy církve do rozličné služby prostřednictvím jejich o darování dary Ducha svatého (Ř 12,3-8; 1Kor 12; Ef 4, 11-12) 2. 2. Působením

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

DESETILETÍ DUCHOVNÍ OBNOVY

DESETILETÍ DUCHOVNÍ OBNOVY ANKETA: CO PODLE VAŠEHO NÁZORU DALO DESETILETÍ CÍRKVI A CO NÁRODU? Rokem 1997 konëì pozoruhodn projekt svatovojtïöskèho DesetiletÌ duchovnì obnovy ËeskÈho n roda. Oslovili jsme proto muûe, kte Ì st li

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Výroční členská schůze KKO se sídlem v Brně, konaná 08.03.2015 Těšanech

Výroční členská schůze KKO se sídlem v Brně, konaná 08.03.2015 Těšanech Výroční členská schůze KKO se sídlem v Brně, konaná 08.03.2015 Těšanech Schůze byla zahájena trubačem a členem výboru Janem Šmikmátorem v 9:25 hodin. Jako první si vzal slovo předseda Ing. Pavel Konečný.

Více

10.12.2011 49/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

10.12.2011 49/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 10.12.2011 49/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 10. prosince 2011 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45

Více

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán.

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán. Z á p i s z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 11.11.2010 v Dom spolkových aktivit Rubínek, Pozna ská 10, Brno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ VilÈm Kraus a kol. TRADICE A SOU»ASNOST Autorsk kolektiv Prof. ing. VilÈm Kraus, CSc. (vedoucì) Ing. Ji Ì KopeËek Miroslav Kotrba Ing. VÌtÏzslav Koukal, CSc. Ing. Petr

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VESMÍR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VESMÍR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VESMÍR OBSAH : 1. Úvodem k činnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2009 5. Poděkování dárcům 6. Kontaktní údaje 7. Závěr 1.Úvodem k činnosti

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Ročník I. číslo druhé vánoční prosinec 2012

Ročník I. číslo druhé vánoční prosinec 2012 Ročník I. číslo druhé vánoční prosinec 2012 Ve starých číslech časopisů jsme našli spoustu vánočních i novoročních doporučení a našim čtenářům předkládáme jedno z nich: KRÁČEJ. USMÍVEJ SE NA VŠECHNY KOLEM.

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Týden od 23. března do 29. března 2008

Týden od 23. března do 29. března 2008 Týden od 23. března do 29. března 2008 Texty na tento týden: Mt 14,14; 15,32; 20,34; Mk 1,41; L 6,12.13; 16,19 31; 17,4.5; 18,9 14; Ko 1,14; 1 Tm 5,16 Základní verš Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte

Více

11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 11. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola Dobrý den, právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola. Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI. 1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 14.2.2012

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ Zápis ze schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole v Horní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

KONE»N MEDICÕNA. p edepsan ärì Nisargadatta Maharadûem. Editor Robert Powell, Ph.D.

KONE»N MEDICÕNA. p edepsan ärì Nisargadatta Maharadûem. Editor Robert Powell, Ph.D. KONE»N MEDICÕNA p edepsan ärì Nisargadatta Maharadûem Editor Robert Powell, Ph.D. PRAHA 1995 Robert Powell, Ph.D. Translation Aleö Ad mek ISBN 80ñ901653ñ6ñ2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Vytrvej v podstatï bytì

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 26. 10. 2015 od 8:00 hod. v sídle spolku v Třanovicích, čp.

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY BZ Jsou zkouškami, jejichž absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2014 Měsíčník členů a přátel sboru V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Žalm 56:5, B21 strana 1 - říjen 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis ze schůze

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

NEKTAR NESMRTELNOSTI. Z vïreënè uëenì ärì Nisargadatty Maharadûe

NEKTAR NESMRTELNOSTI. Z vïreënè uëenì ärì Nisargadatty Maharadûe ÑJ JSEMì NEKTAR NESMRTELNOSTI Z vïreënè uëenì ärì Nisargadatty Maharadûe Rozhovory leden ñ listopad 1980 Tato kniha poskytuje poslednì rozhovory s neobyëejn m Sebeñrealizovan m Mistrem Nisargadattou Maharadûem.

Více

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, až budete tento QR číst, bude to možná už celý měsíc poté, co jsme se těšili

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha zpráva Domov mládeže

VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha zpráva Domov mládeže VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha zpráva Domov mládeže 1 8 5 6 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 1. Základní údaje o domově mládeže Domov mládeže, Kamenický Šenov, 9.

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR VYCHÁZÍ 29.

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR VYCHÁZÍ 29. VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 29. BŘEZNA 2016 Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR Předseda Senátu

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 18. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 9. 3. 2016 Čas zasedání: 19:10 21:30 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 Systém ASPI - stav k 9.3.2010 do částky 22/2010 Sb. a 10/2010 Sb.m.s. Obsah a text 84/1990 Sb. - stav k 10. 3.2010 Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna:

Více

Stanovy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy. Hlava 1. Základní ustanovení

Stanovy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy. Hlava 1. Základní ustanovení Čl. 1 Název, zkratka, sídlo Stanovy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy Hlava 1. Základní ustanovení 1. Název: Parlament dětí a mládeže města Ostravy 2. Zkratka: PDMMO 3. Sídlo: SVČ Korunka příspěvková

Více

Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod.

Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod. Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod. Přítomni : 16 členů dle prezenční listiny Omluveni: 15 členů Nepřítomni :

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154. Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 28.4.2015

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154. Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 28.4.2015 Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 28.4.2015 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

Komunikace s veřejností

Komunikace s veřejností Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Komunikace s

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích NOSACQ-50- Czech Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích Ú elem tohoto dotazníku je získat Vá názor na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na Va em pracovi ti. Va e odpov

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví

TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 6 9 0 9 5 TRITON MUDr. David Frej 99 způsobů, jak zhubnout MUDr. David Frej 99 zp sob,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14. 10. 2009 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 6/2009.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14. 10. 2009 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 6/2009. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14. 10. 2009 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 6/2009. Přítomni: V. Nový, A. Kadlec, K. Trnobranský, L. Kohl,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

MRTNOSTNÕ TABULKY PODLE NEJVYääÕHO UKON»EN HO VZDÃL NÕ,»ESK REPUBLIKA, 2001

MRTNOSTNÕ TABULKY PODLE NEJVYääÕHO UKON»EN HO VZDÃL NÕ,»ESK REPUBLIKA, 2001 MRTNOSTNÕ TABULKY PODLE NEJVYääÕHO UKON»EN HO VZDÃL NÕ,»ESK REPUBLIKA, 2001 Vypracov nì mrtnostnìch tabulek podle nejvyööìho ukonëenèho vzdïl nì je moûnè pouze za rok 2001, kdy je k dispozici vïkov struktura

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více