Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde vöak, jakmile se uk ûe vhodn p Ìleûitost. 1 Ko 16,12 Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ûe ponechal Apollovi svobodu a uznal, ûe vedenì Duchem svat m, je takè i velmi individu lnì vïcì a ûe respektoval Apollovu negativnì reakci na jeho v zvu. Ani apoötol nemusì mìt na vöechno nejlepöì n zor! Oba sluûebnìci mïli shodnè mìnïnì v podstatnèm, totiû ûe je t eba do Korintu jìt, jen v ot zce Ëasu soulad nenalezli. MyslÌm, ûe v r mci naöeho sboru shodu nalezneme urëitï v tom, ûe pr vï nynì po volbï novèho staröovstva vskutku nastala vhodn p Ìleûitost novï a pevnïji se uchopit sluûby a kol, ke kter m n s P n JeûÌö Kristus jiû d vno povolal. K tomu n s mimo jinè takè vyzvali naöi Ñn vötïvnìciì p i vizitaci. ObdobÌ pokoje, stability a du je vhodnè k nov m Ëin m a k dalöìmu rozletu. Nikoli ovöem k rozöì enì vïhlasu smìchovskèho sboru, ale k vïtöì sl vï BoûÌ. DÏkuji proto vöem, kte Ì p ijali kol slouûit jako staröì sboru. DÏkuji vöem, kte Ì Ñriskovaliì kandidaturu, aù uû zvoleni byli Ëi ne. DÏkuji tïm, kte Ì sluûbu staröìch po letech a po zv ûenì opustili. DÏkuji rovnïû vöem ostatnìm, kte Ì svou kandidaturu nep ijali, neboù usoudili, ûe pro to uû Ëi jeötï nenì p Ìhodn Ëas. TakÈ chci podïkovat vöem brat Ìm a sestr m za modlitby a odpovïdnost, se kterou k volbï staröovstva p istoupili. Vhodnou p Ìleûitost vidìm v tom, ûe si m ûeme v r mci celèho sboru, ale i zvl öù na vöech t ech mìstech znovu definovat, jak d l pracovat, kam vèst sbor, jak prosazovat evangelium Kristovo uvnit obecenstvì, ale i ve mïstech, kde n ö sbor m svè mìsto. P edpokl d m, ûe se ve staröovstvu osvïdëì a prosadì jiû nabytè zkuöenosti, oëek v m vöak i novou inspiraci, mladistv el n a smïlou odvahu. NeoËek v m û dnou revoluci, ale zcela jistï vyhlìûìm dalöì prohloubenì vz jemn ch vztah, na prvnìm mìstï pak vztahu s P nem Bohem. I nad le oëek v m otev enou komunikaci.

2 2 Na p Ìkladu Pavla a Apolla n m m ûe b t jasnè, ûe nalezenì shody n zor a pohled ve vïci sluûby evangeliu Kristovu nenì jednoduchè. MnohÈ se prosazuje a nakonec neprosadì. ModlÌm se za to, aby nikoho neodradily a neotr vily neprosazenè n zory, a to jak na SmÌchovÏ, tak v Mokropsech Ëi v BerounÏ. NenÌ pochyb, ûe takovè situace a zkouöky p ich zejì a nastanou. Apoötol Pavel s Apollem to ust li. VÏ Ìm, ûe to ustojìme takè. Sv j vodnìk adresuji celèmu sboru, ale p edevöìm zvl öù kaûdèmu jednotlivci. Sbor nenì masou bezejmenn ch lidì, ale spoleëenstvìm individualit. Proto je to nïkdy velmi sloûitè, ale takè i kr snè. Na kaûdèm jedinci z leûì, jak unese svou vìru, sluûbu, spïch i zklam nì. NynÌ je vhodn doba dob e pokraëovat v dìle, kterè uû d vno zaëalo. StejnÏ tak je a bude vhodn doba k tomu, aby se uk zalo, jak v ûnï, odpovïdnï a z roveú pokornï svou sluûbu myslìme. P n B h n m pom hej. Bronislav MatulÌk TÿI OT ZKY PRO NOV STARäOVSTVO Na v roënìm ËlenskÈm shrom ûdïnì bylo zvoleno novè osmiëlennè staröovstvo, kterè se bude spolu se dvïma kazateli sch zet v kulatèm poëtu deseti. Zvoleni byli Ëty i z p vodnìho staröovstva, dva, kte Ì se po nïjakè dobï vracejì a dva novì. Poloûil jsem brat Ìm t i stejnè ot zky, kterè majì naöemu sboru staröovstvo tak trochu p edstavit. OdpovÌdajÌcÌ jsem se adil dle abecedy. Bartoöek Pavel LeûÌ mi na srdci z leûitosti BoûÌho kr lovstvì ñ chci je hledat na prvnìm mìstï. VÌm, ûe m m od Boha urëit obdarov nì (m je totiû kaûd, kdo pat Ì Kristu ñ ÿìm. 12,6), a chci s nimi naloûit tìm nejlepöìm zp sobem ñ d t je do sluûby Bohu. Uû nïjakou dobu p ed volbou jsem hledal, do jakè sluûby mne P n povol v, a p izn v m, ûe po sluûbï staröìho jsem touûil. To, ûe mne volebnì komise oslovila a ûe mi brat i a sestry dali tuto d vïru, je pro mne velk m povzbuzenìm. Ke kandidatu e do staröovstva uû v tomto obdobì mne takè vedl fakt, ûe jsem vyr stal mimo cìrkev a v P na JeûÌöe Krista jsem uvï il aû ve 20 letech. Nezn m moc cìrkevnì zvyklosti, nemohl jsem od dïtstvì sledovat a vst eb vat, co se v cìrkvi osvïdëilo a co ne. TeÔ jeötï jsou ve staröovstvu nïkte Ì vz cnì brat i ze staröì generace, od kter ch se to mohu uëit. VÏ Ìm, ûe tohle budeme vyjasúovat na prvnìch sch zk ch staröovstva. TuöÌm p ed sebou urëitè koly, ale pro nïkterè z nich jeötï musìm vyzr t. Mohu ale Ìci, ûe mï srdce t hne k vyuëov nì, povzbuzov nì a inspirov nì lidì v cìrkvi, svïdectvì a dokazov nì Krista lidem mimo cìrkev, a k pèëi o nïkterè hmotnè pot eby sboru i stanic. Sbor proûìv klidnè, hezkè obdobì. P evl d spokojenost a radost ñ a opr vnïnï. Uûijme si tu radost z hezkèho spoleëenstvì, kterè n m P n d v. SouËasnÏ si ale buôme vïdomi, ûe jsme ubozì, bïdnì a nuznì, slepì a nazì (Zj. 3,17).

3 VysvÏtlÌm, co tìm myslìm: St v se mi, ûe nïkdy proûìv m ötïstì, spokojenost, radost ze vztahu s Bohem, da Ì se mi v pr ci i v rodinï. A pak, po nïkolika dnech, v nichû se stane nïco nebo takè v bec nic, jsem sklìëen, rozhozen, B h mi p ipad nekoneënï daleko, mrzì mï, ûe jsem nïco ekl, ûe jsem nedodrûel, co jsem nïkomu slìbil, atd. D Ìve mï to Ëasto zaskoëilo, nech pal jsem, jak to m ûe vypadat tak beznadïjnï, kdyû jeötï p ed chvìlì bylo vöechno tak hezkè. TeÔ uû vìm, ûe je to norm lnì, ûe ve mnï jsou prostï obï p irozenosti ñ ta poruöen, lidsk, i ta vìtïzn, BoûÌ, a vìm, ke komu jìt, aby se to zase zaëalo postupnï d vat do po dku. Ale chci tìm Ìci, ûe to naöe p eb v nì v tè KristovskÈ p irozenosti je tak k ehkè, ûe si t eba m ûeme myslet, jak pïknï stojìme ñ a najednou padneme. Jako kdyû Petr öel po vodï k JeûÌöovi ñ ûasn zkuöenost vìry ñ a najednou zaëal pochybovat a v mûiku se topil. Proto Ìk m, ûe ta radost je opr vnïn, nenì to jen iluze, ale i tak je k ehk a musìme si uvïdomovat, ûe je podpìr na jen BoûÌ milostì a ûe m ûe rychle pominout. V jednè vïci vidìm nebezpeëì, ûe to naöe zlatè obecenstvì stojì na hlinïn ch noh ch, a sice v naöem vlaûnèm modlitebnìm duchu ñ alespoú podle toho, jak je vidït p i spoleën ch shrom ûdïnìch. Na SmÌchovÏ p i nedïlnìch modlitebnìch chvìlìch d evïn s l zrovna neprask ve övech, a v nedïli i ve Ëtvrtek po k z nì obvykle zaznì dvï modlitby a pak se po delöìm Ëek nì modlì slouûìcì bratr.»ek nì mezi modlitbami nenì öpatnè, ale p iznejme si ñ p i naöich shrom ûdïnìch to Ëasto nenì Ëek nì v duchovnìm soust edïnì, ale spìöe Ëek nì na to, aby se alespoú nïkdo z p ÌtomnÈho 100 ËlennÈho BoûÌho lidu pomodlil. Mnohokr t to z nutnosti vezme nïkter z bratr staröìch. O Bohu lze kr snï k zat Ëi diskutovat, ale moûn nejlepöìm barometrem naöeho vztahu k NÏmu je modlitba ñ a ruku na srdce, tam jsme na tom bìdnï. ÿìk m to s vïdomìm, ûe j s m v tom m m velk dluh a chci se v tom zmïnit. To je ostatnï asi nejlepöì cesta, jak mïnit sbor ñ zaëìt s m u sebe. Vöechny velkè vïci v historii cìrkve zaëaly a byly od poë tku do konce prov zeny modlitbou. Chceme-li i nad le proûìvat hezkè obecenstvì ve sboru a moûn jeötï vïtöì vïci, hledejme Boha na modlitb ch a buôme v elì a horlivì modlitebnìci! Jak öpatnï se modlì, kdyû jsme uspokojenì, sytì, m me vöeho dost. KÈû bychom se radovali z dobr ch BoûÌch dar, ale kèû bychom souëasnï vidïli, jak jsme chudì, nuznì, slepì a nazì ñ pak se budeme horlivï modlit! Jestli bych tedy chtïl nïco ve sboru zmïnit, tak to, abychom byli horlivì modlitebnìci. ChtÏl bych, aby se po k z nì pomodlilo t eba 10 lidì ñ ne proto, aby udïlali radost slouûìcìmu bratru, ne proto, abychom i za modlitby mïli u vizit tor jedniëku, ne proto, aby se dlouho neëekalo, ale proto, ûe ûijì Bohu blìzko a ûe Mu chtïjì ze srdce nïco Ìci, rozdïlit se s NÌm o dojmy, p inèst Mu chv lu Ëi prosbu. ChtÏl bych, abychom se vöichni modlili p edevöìm ve sv ch pokojìcìch za zav en mi dve mi ñ a odrazem toho bude, ûe se budeme vöichni modlit i ve spoleën ch shrom ûdïnìch. A to bude to spr vnè modlenì. 3

4 4 Chr ska Pavel D vod bylo nïkolik: i) zachov nì kontinuity pr ce staröovstva; ii) pomoci p eklenout obdobì, vï Ìm ûe poslednì, jistèho nedostatku kandid t ; iii) snad i pot eba dot hnout jeötï nïkterè koly ve sboru OpÏt nïkolik bod : i) napom hat k dalöìmu budov nì a prohlubov nì sborovèho obecenstvì (spoleënè obïdy s programy, letnì pobyty, apod.); ii) pomoc p i duchovnì v chovï a vzdïl v nì; iii) organizaënì z leûitosti ProblÈm dneönìho k esùanstvì vidìm v tom, ûe Ëasto oddïluje ÑduchovnÌì ûivot od ÑostatnÌho civilnìhoì ûivota. St l m cìlem sboru musì proto b t prohlubov nì ûivota s P nem Bohem tak, abychom Ñnemilovali jenom slovy (a v nedïli)ì ñ 1 Jan 3,18, ale cel m ûivotem, kaûd den a kdekoliv. M ûe to znamenat i p ehodnocenì naöich Ñûeb ÌËk hodnotì. Pak jistï nebude nedostatek pracovnìk a naöe misijnì sluûba svïtu m ûe nèst ovoce. Koöù k Ond ej Kandidaturu do staröovstva jsem p ijal proto, protoûe chci nèst spoluodpovïdnost za fungov nì smìchovskèho sboru. Pat Ìm ke generaci, kter by se mïla vëas uëit spolupracovat s kazatelem sboru a ostatnìmi staröìmi p i v konu tèto sluûby. Moje kandidatura byla ovlivnïna i p edchozì kladnou zkuöenostì z takovè pr ce a podporou, kterè se mnï osobnï dostalo. KonkrÈtnÏ bych r d pokraëoval v pr ci s dïtmi v BesÌdce na jakèkoliv pozici. V oblasti misijnìch pl n a aktivit sboru jsem p ipraven podìlet se na n vrzìch a v robï informaënìch a propagaënìch materi l. NemyslÌm si, ûe je nutnè nïco ve sboru mïnit. Povaûuji styl pr ce, zp sob vyuëov nì a duchovnìho vedenì za koncepënì, p in öejìcì svè ovoce. Prohlubovat bychom mïli takovè aktivity, kterè smï ujì vnï sboru. Vizitace naöeho sboru ze strany st edì cìrkve potvrdila, ûe sbor je konsolidov n, m jasnou duchovnì orientaci, schopnèho spr vce a rozvinutou pr ci uvnit sborovèho spoleëenstvì. Povaûuji spr vnè vzìt tento fakt jako v zvu k odvaze pozvat do tohoto prost edì novè lidi. Staröovstvo by mïlo b t v tomto smïru otev enè pro diskusi o jak chkoliv n vrzìch, kterè budou tuto myölenku podporovat.

5 MakoviËka Daniel StaröÌm smìchovskèho sboru jsem p ibliûnï od r s p est vkou 2 aû 3 let, proto jsem nechtïl v letoönìch volb ch jiû do staröovstva kandidovat. Na ötïdr den 2003 vöak mne telefonicky oslovil br. J.B. Kolman a poû dal mne, abych nominaci do kandid tky p ijal. Nebyl jsem v tè dobï jeötï rozhodnut kandidaturu p ijmout, ale pak jsem si uvïdomil, ûe P n B h m z ejmï pro mne jeötï dalöì koly i ve staröovstvu a tak jsem vnit nï kandid tku p ijal. V obdobì celèho mèho p sobenì ve staröovstvu jsem vykon val adu pracì; zjednoduöenï eëeno od Ñnov Ëkovsk ch okamûik ì na zaë tku, kdy jsem se rozkouk val, aû po chvìle, kdy jsem byl mìstop edsedou staröovstva, kterè zvl ötï v mezidobì p ed p Ìchodem nov ch kazatel sboru byly zvl öù obtìûnè a koneënï, kdy jsem byl bïûn m Ëlenem, jednìm ze öesti, osmi, dvan cti, podle sloûenì staröovstva. NestavÌm si p ed sebe û dnè Ñvizeì, nem m tento v raz r d. UvÏdomuji si, ûe P n B h je ten, kter je hlavou naöeho obecenstvì a jsem ochoten p evzìt pr ce ve staröovstvu, i nepopul rnì, kterè mi On nebo prost ednictvìm nïkterèho z brat Ì poloûì do cesty a na kterè staëìm. Nem m konkrètnì n vrh nebo p ipomìnku, jsem spolu se svou manûelkou ve sboru spokojen. Sice se mi ne vûdy vöe stoprocentnï lìbì, ale to je podle mèho n zoru souë st ûivota a proto je tu ostatnï i staröovstvo spolu s kazatelem, aby nep ÌjemnÈ z leûitosti nejprve modlitebnï a pak i na spoleën ch jedn nìch eöilo. Jsem toho n zoru, ûe obecenstvì brat Ì a sester jako souë st celè BoûÌ cìrkve m r st, mìt dïti (tedy novè bratry a sestry) a chci pro tento r st BoûÌho lidu vytv et podmìnky. P nek Rudolf Pracoval jsem uû i v p edchozìm staröovstvu. Vzhledem ke svèmu vïku si uvïdomuji, ûe to je poslednì moûnost p ijmout tuto sluûbu. Po odchodu bratra Kolmana ze staröovstva jsem cìtil, ûe je i nutnè vyv ûit vïkov pr mïr novèho staröovstva a p ipojit se k nastupujìcì mladè generaci. P estoûe jsem se v pr bïhu minulèho volebnìho obdobì mnohokr t doma i v duchu litoval, jak tïûk je kol hospod e, asi bych od toho nechtïl odejìt. Nechci ale v û dnèm p ÌpadÏ p edjìmat, nebo si vynucovat tuto volenou funkci. TÏûk ot zka. Staröovstvo na ni p i vizitaci tïûko hledalo odpovïô. ProûÌv me jako sbor mimo dnï klidnè obdobì. Moûn bychom mïli b t vìce vidït ve svèm okolì. P l bych si vïtöì Ëast na biblick ch hodin ch. 5

6 6 Pokorn Daniel Jako Ëlen volebnì komise jsem se podìlel na hled nì kandid t pro volby do staröovstva. Pot ebovali jsme najìt dvan ct bratr a sester ochotn ch kandidovat a to se n m neda ilo. NecÌtil jsem se z û dnèho hlu pohledu vhodn m kandid tem, ale nakonec p ev ûilo vïdomì, ûe chceme-li mìt staröovstvo, nïkdo kandidovat musì. Nejsem û dn past ani uëitel, snad se pro mï ve staröovstvu najde nïjak pr ce ÑdÏlnick ì. M m ale jen mlhavou p edstavu, co vlastnï pr ce ve staröovstvu obn öì. Zeptejte se mï za p l roku. ChtÏl bych prohloubit pocit odpovïdnosti za sbor, za druhè. Abychom, kdyû se objevì nïjak kol, neëekali, aû to udïl nïkdo jin. A je mi jasnè, ûe budu muset zaëìt s m u sebe. äimek Frantiöek VolebnÌ komise pod vedenìm sestry RanöovÈ (Aleny) mï zahnala do kouta a nechtïla pustit. Protoûe sestry mïly rozumnè argumenty, rozëìlil jsem se. Po vychladnutì jsem k vnul. ZatÌm Mokropsy, ale Ëek m, co vöe se p ed n mi uk ûe jako d leûitè. Jsem p ipraven dïlat to, co bude pot eba. (Douf m, ûe toho bude co nejmènï, nejmènï toho zkazìm.) MyslÌm, ûe celkov koncepce pr ce sboru je spr vn. Proto bych nenavrhoval koncepënì zmïny, ale jen ÑdoladÏnÌì. U jednotlivc to je horöì: navrhuji zv öit pokoru, omezit jeöitnost, prohloubit obïtavost. Ale to neumìm na Ìdit (zejmèna sobï), ani za Ìdit (sv m osobnìm p Ìkladem). P esto bych nechtïl na toto tèma rezignovat, neboù si myslìm, ûe jsou pro budov nì sboru klìëov. Vröansk Vladislav D vïra brat Ì a sester ze stanice Beroun. Udrûov nì kontaktu mezi stanicì Beroun a sborem na SmÌchovÏ. ZmÏnit nevìm, ale prohloubit vïtöì vztah brat Ì a sester mezi stanicemi a sborem, aby se vìc vïdïlo o vz jemn ch pot eb ch.

7 7 RADOST PRO UKRAJINU MilÈ sbory, dovolte n m informovat V s, zatìm alespoú pr bïûnï o akci ÑV noënì radost pro Ukrajinuì. Akce s v noënìmi balìëky pro ukrajinskè dïti probïhla letos v lednu. Cestu z»eskèho TÏöÌna, po jiû tradiënì trase, zajiöùovali brat i Kantor a Dona z tïöìnska, spoleënï s bratrem Stanislavem Heczkem. Letos neprobìhalo vöe tak hladce jako v minul ch letech. Ke komplikacìm doölo jiû na zaë tku, neboù bylo velmi problematickè zìskat vìza. Brat i je obdrûeli aû 2. t den v lednu. DalöÌ potìûe nastaly na slovensk ch a ukrajinsk ch hranicìch. SlovenötÌ celnìci odmìtali v z zaplombovat a UkrajinötÌ nechtïli v z vpustit do zemï. Po cca 8 hodin ch str ven ch na hranicìch se bratr m poda ilo za Ìdit vöe pot ebnè a dorazit s n kladem do Uûhorodu. Zde nastaly dalöì komplikace, kdyû mìstnì celnìci odmìtli n klad rozeclìt a d rky musely b t sloûeny v celnìm skladu, kde byly zaplombov ny. Bylo nutnè zìskat dalöì povolenì z Kyjeva. BÏhem Ëek nì se brat i domluvili s mìstnìm sborem, jak a kam bude humanit rnì pomoc rozvezena. PovolenÌ p iölo asi za 4 dny, celnï jiû probïhlo vöe hladce a d rky byly, dle domluvy, rozvezeny na sbory a do dïtskèho domova. NynÌ Ëek me na zpr vy a fotografie ze sbor na UkrajinÏ, jak n m bylo p islìbeno. Hned jak materi l obdrûìme, budeme V s d le informovat. DÏkujeme V m za spolupr ci S pozdravem za Diakonii CÌrkve bratrskè Pavel Pr öa, editel Diakonie CB BYLO PÿED VELIKONO»NÕMI SV TKYÖ Tak zaëìn 13. kapitola Janova evangelia. NaËeû P n JeûÌö Kristus vzal umyvadlo a zaëal sv m uëednìk m m t nohy. Dob e ten p ÌbÏh zn me. R d bych na z kladï tohoto Slova upoutal naöi pozornost k tomu, ûe se Velikonoce skuteënï blìûì, ûe zaëalo postnì obdobì, kterè mnozì k esùanè berou velmi v ûnï a ûe by bylo dobrè, abychom se i my na tyto sv tky p ipravili. VÌm, ûe dïti z besìdky nacviëujì svè pìsniëky, rovnïû pïveckè sbory. Kdyby ovöem mïlo z stat jen u p Ìpravy na ofici lnì ve ejn shrom ûdïnì, bylo by to m lo. Periodicky opakujìcì se k esùanskè sv tky d vajì vï ÌcÌm novou öanci do hloubky proûìt skuteënost BoûÌho sebeobïtov nì, d vajì moûnost upevúovat vlastnì rozhodnutì jìt d slednï za Kristem. P n JeûÌö vzal umyvadlo a myl öpìnu sv m brat Ìm, kterè jinde nazval p teli. TÌm to ale, jak vìme, neskonëilo. äel na Golgotu, kam na svèm tïle vnesl onu öpìnu vin na k Ìû.

8 8 V nedïli 21. b ezna 2004 v 9.15 hodin budeme poprvè zvïstovat evangelium o BoûÌm Synu, kter klek na kolena k noh m sv ch uëednìk. V r mci shrom ûdïnì n m zazpìv bratr Petr Bischof z JaromÏ e, kterèho uû dob e zn me. Jeho pìsniëky jsou vkusn m, vtipn m a origin lnìm koment em BoûÌho slova a ûivota v bec. MyslÌm, ûe m ûeme smïle pozvat svè p tele, aby slyöeli evangelium. V nedïli 4. dubna 2004 bude pokraëov nì o tom, ûe jsme zav z ni Kristu takè br t Ñumyvadloì a slouûit k odstranïnì öpìny sv m blìzk m. Fotografie z prvnì n vötïvy P. Bischofa ze (foto Z. Seeman) Bronislav MatulÌk PRAéSK EVANGELIZA»NÕ SEMIN ÿ Ve staröovstvu jsme se rozhodli, ûe vyhodnotìme podzimnì evangelizaci. Po diskusìch v naöem sborovèm EvangelizaËnÌm odboru a po konzultaci s celocìrkevnìm EvangelizaËnÌm odborem jsme se rozhodli p ipravit Praûsk evangelizaënì semin. UskuteËnÌ se v sobotu 27. b ezna 2004 od 9.00 do hodin u n s na SmÌchovÏ. Pozv ni byli z stupci vöech praûsk ch sbor a rovnïû dva hostè z EvangelizaËnÌho odboru CB, kazatelè Daniel KvasniËka a Petr Grulich. Program: vod k modlitb m na tèma misie a evangelizace ñ Petr Grulich Informace z jednotliv ch praûsk ch sbor ñ moderuje Bronislav MatulÌk VyhodnocenÌ, koment a diskuse ñ Daniel KvasniËka MilÌ brat i a sestry, zveme vöechny v s, kter m leûì evangelizace na srdci, abyste p iöli a pomohli nejen analyzovat misii v naöem mïstï skrze naöi cìrkev, ale takè definovat a hledat, jak d l nèst evangelium lidem, kte Ì jsou naöimi spoluobëany. Bronislav MatulÌk

9 HOST SBORU ñ DANIEL KVASNI»KA V nedïli n m na SmÌchovÏ v 9.15 poslouûì zvïstì evangelia bratr kazatele Daniele KvasniËky z N choda. Odpoledne pak po spoleënèm obïdï ve hodin uslyöìme p edn öku s n zvem CÌrkev je z zrak, anebo to v bec nenì cìrkev. Mimo jinè bude eë takè o humoru. 9 Kresby jsou uve ejnïny s laskav m svolenìm bratra kazatele Daniele KvasniËky, organiz tora bien le k esùanskèho kreslenèho humoru ÑBratr PaleËekì. PatrnÏ bratra vïtöina z n s zn, ale pro ty, kdo ne a r di by se s nìm chtïli sezn mit jeötï d Ìve neû p ijede, uv dìm nïco m lo z jeho ûivotopisu. Daniel KvasniËka (1959), syn kazatele, fotograf, v tvarnìk, publicista, od roku 1988 kazatel CÌrkve bratrskè. Mimo jinè takè zakladatel a organiz tor bien le k esùanskèho kreslenèho humoru ÑBratr PaleËekì. Od r je Ëlenem medi lnì komise ERC a volnï spolupracuje s mèdii (MF Dnes, LN, HN, DenÌky Bohemia, Neviditeln pes,»t). V r spolupracoval na formov nì sil politickèho st edu (NadÏje) a na lok lnì i celost tnì rovni pracuje v obëansk ch aktivit ch, kterè p ibliûujì vstup do Evropy (Dny Ëesko-polskÈ k esùanskè kultury, obëansk sdruûenì ANO pro Evropu a dalöì). BliûöÌ informace najdete na Bronislav MatulÌk

10 10 SETK NÕ KAZATELŸ, STARäÕCH A PRACOVNÕKŸ ZE SBORŸ CÕRKVE BRATRSK V»ECH CH TÈma: ZdravÈ vztahy ve sboru TermÌn: sobota 3. dubna 2004 MÌsto: Sbor CÌrkve bratrskè v Praze 5, Vr zova 4 Moder tor: kazatel Pavel Plchot Program setk nì: 09,00 ñ 09,45 vod k modlitb m (vik Petr Dvo Ëek, Ben tky nad Jiz.) 09,45 ñ 10,30 PÏstov nì zdrav ch vztah ñ z kladnì rovina past skè sluûby (kazatel Petr Grulich, HornÌ Krup ) 10,30 ñ 11,00 P est vka 11,00 ñ 12,00 Diskuse k refer tu 12,00 ñ 13,00 ObÏd 13,00 ñ 13,45 Cesty ke zdrav m vztah m ñ recept ze zkuöenostì sbor (Pavel Holeka z Prahy 2, Miluöe ätifterov z Ben tek n. Jizerou a br. Brian Sedgwick z Prahy 2 ñ Vinohrady) 13,45 ñ 14,45 PokraËov nì v rozhovoru 14,45 ñ 15,30 Informace z RCB a sbor Na hradu reûie a obïda bude p i registraci od kaûdèho ËastnÌka vybr na Ë stka 65,- KË. P ihl öky posìlejte do na adresu: Sbor CÌrkve bratrskè, Vr zova 4, Praha 5 nebo em na adresu Pozv ni jsou: KazatelÈ, vik i, ËlenovÈ staröovstev a pracovnìci ze sbor a stanic. StudijnÌ odbor Rady CÌrkve bratrskè INFORMACE ZE STARäOVSTVA Vizitace sboru ñ Vizit to i, Daniel Fajfr a Petr Grulich hovo ili na poslednì sch zi odstupujìcìho staröovstva o jeho pr ci, o vysluhov nì VP, o k tu a p ÌpravÏ k nïmu, o ËlenstvÌ dïtì, o kon nì k znï. Staröovstvo takè zodpovïdïlo ot zky na ûivot sboru a za nep Ìtomnosti br. kazatele ot zky vizit tor na pr ci bratra kazatele a na jeho rodinu. V souvislosti s p Ìpravou stavby v BerounÏ n m br. Fajfr doporuëil, abychom vëas podali StavebnÌmu odboru RCB û dost o p jëku. Mohli bychom takto zìskat bez roënï aû 1 milion korun. Upozornil vöak, ûe na p jëku se Ëek v po adì. HodnocenÌ vizitace sboru ze strany staröovstva ñ jsme vdïënì za zdrav stav sboru, za sluûby, kterè se konajì a za souûitì generacì. Vizitace neshledala nic alarmujìcìho, ale naopak nalezla sbor konsolidovan a pevn. UvÏdomujeme si vöak, ûe musìme br t velmi v ûnï slovo apoötolovo:

11 A protoû, kdo se domnìv, ûe stojì, hlediû, aby nepadl. (1 Kor 10,12) Staröovstvo konstatovalo, ûe vizitace je urëena p edevöìm pro Radu CB, kter informuje cìrkev o stavech sbor na V roënì konferenci. Pr ce novèho staröovstva ñ na prvnìm setk nì novèho staröovstva byl zvolen mìstop edsedou P. Chr ska, hospod em R. P nek a zapisovatelem D. Pokorn. Staröovstvo se bude i nad le sch zet jednou za t i t dny, vûdy v pondïlì od hodin, coû je drobn zmïna.. P Ìprava slouûìcìch slovem BoûÌm ñ uskuteënì se v n hradnìm termìnu 12. Ëervna 2004 v Mokropsech od hodin. TÈmatem bude Exegeze SZ, p edn öet bude br. David Javornick. V roënì ËlenskÈ shrom ûdïnì ñ Ëast byla mimo dnï vysok. V podstatï se seöel cel sbor! Je povzbuzujìcì vidït, ûe Ëlen m jde o sbor. PozitivnÏ byla hodnocena pìsemn p Ìprava. Staröovstvo diskutovalo o tom, ûe by vedenì sch ze mohlo b t jeötï systematiëtïjöì a p esnïjöì vzhledem k hlasov nì, kter se musì uskuteënit. Z ËlenskÈho shrom ûdïnì vzeöel kol zah jit jedn nì o stavbï modlitebny v BerounÏ. Kaz. MatulÌk v nejbliûöìch dnech oslovì tamnì MÏstsk ad a sjedn prvnì sch zku. Stanice ñ v Mokropsech bylo ustaveno v nedïli t.r. mìstnì staröovstvo. V BerounÏ bude mìstnì komise hovo it za p Ìtomnosti jednoho z naöich kazatel se sestrou Hejhalovou, kter se hl sì do sboru. Teen Challenge ñ staröovstvo odsouhlasilo p ÌspÏvek v hodnotï 600,- KË pro Teen Challenge ohlednï p edn ökovè Ëinnosti ve vïznici na Pankr ci. Rozhovor s Liborem Duchkem a Annou Klikovou ñ snoubenci, kte Ì uû p es rok navötïvujì n ö sbor (Libor je p Ìpravn m Ëlenem) poû dali staröovstvo o svatebnì shrom ûdïnì, kterè by se uskuteënilo v sobotu 17. dubna 2004 v hodin v naöem sboru na SmÌchovÏ. Staröovstvo souhlasì. Libor s Annou absolvujì p Ìpravu na manûelstvì s manûeli MatulÌkov mi. ÿ d CB ñ staröovstvo dostalo k dispozici n vrh novèho ÿ du CB. P ÌpadnÈ pozn mky p ed br. P. Chr skovi, kter pracuje v Komisi pro stavu a d. Br. Chr ska podal informaci o tom, ûe na podzim se chyst celocìrkevnì semin ve vïci novèho ÿ du. N vötïva Jana a Petry äkrdlìkov ch z brnïnskèho sboru Betanie ñ v sobotu se p ipravuje violoncellov koncert Jana äkrdlìka s poutav m vypr vïnìm o J. S. Bachovi. Koncert bychom chtïli uskuteënit v»ernoöicìch v ZUä. V nedïli po spoleënèm obïdï p ipravujeme na SmÌchovÏ p edn öku Petry äkrdlìkovè na tèma ÑNenÌ zlobenì jako zlobenìì. Soust edïnì smìchovskèho pïveckèho sboru ñ uskuteënì se v TrutnovÏ N vötïva libereck ch ñ p edbïûn termìn byl dohodnut na 24. Ìjna é dost z ukrajinskèho sboru v Praze ñ obracì se na n ö smìchovsk sbor s prosbou ve vïci pravidelnèho setk v nì v sobotu od do hodin pro 15 lidì. Staröovstvo souhlasì, ale aû na z kladï dohodnutì podmìnek (zvl ötï co se t k klidu prostor). Bronislav MatulÌk 11

12 12 NAROZENINY V BÿEZNU A DUBNU A P n nechù ÌdÌ vaöe srdce k BoûÌ l sce a k trpïlivosti KristovÏ. (1 Ts 3,5) PRAVIDELN SHROM édãnõ SmÌchov Mokropsy Beroun Hostomice nedïle 8 30 modlitebnì shrom ûdïnì chvìle 9 30 shrom ûdïnì 9 00 shrom ûdïnì kaûdou 3. nedïli 9 15 shrom ûdïnì v mïsìci ter st eda ml deû rozhovory nad BiblÌ (ob t den) Ëtvrtek biblick hodina biblick hod. po rodin ch p tek dorost dorost biblick hodina Vyd v : Sbor CÌrkve bratrskè v Praze 5, Vr zova 4, ; tel: ; Obsahov str nka: Bronislav MatulÌk, Jan Kolman, Ond ej Macek Grafick prava a technick spolupr ce: Adam Wichterle a Ond ej Koöù k

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více