Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde vöak, jakmile se uk ûe vhodn p Ìleûitost. 1 Ko 16,12 Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ûe ponechal Apollovi svobodu a uznal, ûe vedenì Duchem svat m, je takè i velmi individu lnì vïcì a ûe respektoval Apollovu negativnì reakci na jeho v zvu. Ani apoötol nemusì mìt na vöechno nejlepöì n zor! Oba sluûebnìci mïli shodnè mìnïnì v podstatnèm, totiû ûe je t eba do Korintu jìt, jen v ot zce Ëasu soulad nenalezli. MyslÌm, ûe v r mci naöeho sboru shodu nalezneme urëitï v tom, ûe pr vï nynì po volbï novèho staröovstva vskutku nastala vhodn p Ìleûitost novï a pevnïji se uchopit sluûby a kol, ke kter m n s P n JeûÌö Kristus jiû d vno povolal. K tomu n s mimo jinè takè vyzvali naöi Ñn vötïvnìciì p i vizitaci. ObdobÌ pokoje, stability a du je vhodnè k nov m Ëin m a k dalöìmu rozletu. Nikoli ovöem k rozöì enì vïhlasu smìchovskèho sboru, ale k vïtöì sl vï BoûÌ. DÏkuji proto vöem, kte Ì p ijali kol slouûit jako staröì sboru. DÏkuji vöem, kte Ì Ñriskovaliì kandidaturu, aù uû zvoleni byli Ëi ne. DÏkuji tïm, kte Ì sluûbu staröìch po letech a po zv ûenì opustili. DÏkuji rovnïû vöem ostatnìm, kte Ì svou kandidaturu nep ijali, neboù usoudili, ûe pro to uû Ëi jeötï nenì p Ìhodn Ëas. TakÈ chci podïkovat vöem brat Ìm a sestr m za modlitby a odpovïdnost, se kterou k volbï staröovstva p istoupili. Vhodnou p Ìleûitost vidìm v tom, ûe si m ûeme v r mci celèho sboru, ale i zvl öù na vöech t ech mìstech znovu definovat, jak d l pracovat, kam vèst sbor, jak prosazovat evangelium Kristovo uvnit obecenstvì, ale i ve mïstech, kde n ö sbor m svè mìsto. P edpokl d m, ûe se ve staröovstvu osvïdëì a prosadì jiû nabytè zkuöenosti, oëek v m vöak i novou inspiraci, mladistv el n a smïlou odvahu. NeoËek v m û dnou revoluci, ale zcela jistï vyhlìûìm dalöì prohloubenì vz jemn ch vztah, na prvnìm mìstï pak vztahu s P nem Bohem. I nad le oëek v m otev enou komunikaci.

2 2 Na p Ìkladu Pavla a Apolla n m m ûe b t jasnè, ûe nalezenì shody n zor a pohled ve vïci sluûby evangeliu Kristovu nenì jednoduchè. MnohÈ se prosazuje a nakonec neprosadì. ModlÌm se za to, aby nikoho neodradily a neotr vily neprosazenè n zory, a to jak na SmÌchovÏ, tak v Mokropsech Ëi v BerounÏ. NenÌ pochyb, ûe takovè situace a zkouöky p ich zejì a nastanou. Apoötol Pavel s Apollem to ust li. VÏ Ìm, ûe to ustojìme takè. Sv j vodnìk adresuji celèmu sboru, ale p edevöìm zvl öù kaûdèmu jednotlivci. Sbor nenì masou bezejmenn ch lidì, ale spoleëenstvìm individualit. Proto je to nïkdy velmi sloûitè, ale takè i kr snè. Na kaûdèm jedinci z leûì, jak unese svou vìru, sluûbu, spïch i zklam nì. NynÌ je vhodn doba dob e pokraëovat v dìle, kterè uû d vno zaëalo. StejnÏ tak je a bude vhodn doba k tomu, aby se uk zalo, jak v ûnï, odpovïdnï a z roveú pokornï svou sluûbu myslìme. P n B h n m pom hej. Bronislav MatulÌk TÿI OT ZKY PRO NOV STARäOVSTVO Na v roënìm ËlenskÈm shrom ûdïnì bylo zvoleno novè osmiëlennè staröovstvo, kterè se bude spolu se dvïma kazateli sch zet v kulatèm poëtu deseti. Zvoleni byli Ëty i z p vodnìho staröovstva, dva, kte Ì se po nïjakè dobï vracejì a dva novì. Poloûil jsem brat Ìm t i stejnè ot zky, kterè majì naöemu sboru staröovstvo tak trochu p edstavit. OdpovÌdajÌcÌ jsem se adil dle abecedy. Bartoöek Pavel LeûÌ mi na srdci z leûitosti BoûÌho kr lovstvì ñ chci je hledat na prvnìm mìstï. VÌm, ûe m m od Boha urëit obdarov nì (m je totiû kaûd, kdo pat Ì Kristu ñ ÿìm. 12,6), a chci s nimi naloûit tìm nejlepöìm zp sobem ñ d t je do sluûby Bohu. Uû nïjakou dobu p ed volbou jsem hledal, do jakè sluûby mne P n povol v, a p izn v m, ûe po sluûbï staröìho jsem touûil. To, ûe mne volebnì komise oslovila a ûe mi brat i a sestry dali tuto d vïru, je pro mne velk m povzbuzenìm. Ke kandidatu e do staröovstva uû v tomto obdobì mne takè vedl fakt, ûe jsem vyr stal mimo cìrkev a v P na JeûÌöe Krista jsem uvï il aû ve 20 letech. Nezn m moc cìrkevnì zvyklosti, nemohl jsem od dïtstvì sledovat a vst eb vat, co se v cìrkvi osvïdëilo a co ne. TeÔ jeötï jsou ve staröovstvu nïkte Ì vz cnì brat i ze staröì generace, od kter ch se to mohu uëit. VÏ Ìm, ûe tohle budeme vyjasúovat na prvnìch sch zk ch staröovstva. TuöÌm p ed sebou urëitè koly, ale pro nïkterè z nich jeötï musìm vyzr t. Mohu ale Ìci, ûe mï srdce t hne k vyuëov nì, povzbuzov nì a inspirov nì lidì v cìrkvi, svïdectvì a dokazov nì Krista lidem mimo cìrkev, a k pèëi o nïkterè hmotnè pot eby sboru i stanic. Sbor proûìv klidnè, hezkè obdobì. P evl d spokojenost a radost ñ a opr vnïnï. Uûijme si tu radost z hezkèho spoleëenstvì, kterè n m P n d v. SouËasnÏ si ale buôme vïdomi, ûe jsme ubozì, bïdnì a nuznì, slepì a nazì (Zj. 3,17).

3 VysvÏtlÌm, co tìm myslìm: St v se mi, ûe nïkdy proûìv m ötïstì, spokojenost, radost ze vztahu s Bohem, da Ì se mi v pr ci i v rodinï. A pak, po nïkolika dnech, v nichû se stane nïco nebo takè v bec nic, jsem sklìëen, rozhozen, B h mi p ipad nekoneënï daleko, mrzì mï, ûe jsem nïco ekl, ûe jsem nedodrûel, co jsem nïkomu slìbil, atd. D Ìve mï to Ëasto zaskoëilo, nech pal jsem, jak to m ûe vypadat tak beznadïjnï, kdyû jeötï p ed chvìlì bylo vöechno tak hezkè. TeÔ uû vìm, ûe je to norm lnì, ûe ve mnï jsou prostï obï p irozenosti ñ ta poruöen, lidsk, i ta vìtïzn, BoûÌ, a vìm, ke komu jìt, aby se to zase zaëalo postupnï d vat do po dku. Ale chci tìm Ìci, ûe to naöe p eb v nì v tè KristovskÈ p irozenosti je tak k ehkè, ûe si t eba m ûeme myslet, jak pïknï stojìme ñ a najednou padneme. Jako kdyû Petr öel po vodï k JeûÌöovi ñ ûasn zkuöenost vìry ñ a najednou zaëal pochybovat a v mûiku se topil. Proto Ìk m, ûe ta radost je opr vnïn, nenì to jen iluze, ale i tak je k ehk a musìme si uvïdomovat, ûe je podpìr na jen BoûÌ milostì a ûe m ûe rychle pominout. V jednè vïci vidìm nebezpeëì, ûe to naöe zlatè obecenstvì stojì na hlinïn ch noh ch, a sice v naöem vlaûnèm modlitebnìm duchu ñ alespoú podle toho, jak je vidït p i spoleën ch shrom ûdïnìch. Na SmÌchovÏ p i nedïlnìch modlitebnìch chvìlìch d evïn s l zrovna neprask ve övech, a v nedïli i ve Ëtvrtek po k z nì obvykle zaznì dvï modlitby a pak se po delöìm Ëek nì modlì slouûìcì bratr.»ek nì mezi modlitbami nenì öpatnè, ale p iznejme si ñ p i naöich shrom ûdïnìch to Ëasto nenì Ëek nì v duchovnìm soust edïnì, ale spìöe Ëek nì na to, aby se alespoú nïkdo z p ÌtomnÈho 100 ËlennÈho BoûÌho lidu pomodlil. Mnohokr t to z nutnosti vezme nïkter z bratr staröìch. O Bohu lze kr snï k zat Ëi diskutovat, ale moûn nejlepöìm barometrem naöeho vztahu k NÏmu je modlitba ñ a ruku na srdce, tam jsme na tom bìdnï. ÿìk m to s vïdomìm, ûe j s m v tom m m velk dluh a chci se v tom zmïnit. To je ostatnï asi nejlepöì cesta, jak mïnit sbor ñ zaëìt s m u sebe. Vöechny velkè vïci v historii cìrkve zaëaly a byly od poë tku do konce prov zeny modlitbou. Chceme-li i nad le proûìvat hezkè obecenstvì ve sboru a moûn jeötï vïtöì vïci, hledejme Boha na modlitb ch a buôme v elì a horlivì modlitebnìci! Jak öpatnï se modlì, kdyû jsme uspokojenì, sytì, m me vöeho dost. KÈû bychom se radovali z dobr ch BoûÌch dar, ale kèû bychom souëasnï vidïli, jak jsme chudì, nuznì, slepì a nazì ñ pak se budeme horlivï modlit! Jestli bych tedy chtïl nïco ve sboru zmïnit, tak to, abychom byli horlivì modlitebnìci. ChtÏl bych, aby se po k z nì pomodlilo t eba 10 lidì ñ ne proto, aby udïlali radost slouûìcìmu bratru, ne proto, abychom i za modlitby mïli u vizit tor jedniëku, ne proto, aby se dlouho neëekalo, ale proto, ûe ûijì Bohu blìzko a ûe Mu chtïjì ze srdce nïco Ìci, rozdïlit se s NÌm o dojmy, p inèst Mu chv lu Ëi prosbu. ChtÏl bych, abychom se vöichni modlili p edevöìm ve sv ch pokojìcìch za zav en mi dve mi ñ a odrazem toho bude, ûe se budeme vöichni modlit i ve spoleën ch shrom ûdïnìch. A to bude to spr vnè modlenì. 3

4 4 Chr ska Pavel D vod bylo nïkolik: i) zachov nì kontinuity pr ce staröovstva; ii) pomoci p eklenout obdobì, vï Ìm ûe poslednì, jistèho nedostatku kandid t ; iii) snad i pot eba dot hnout jeötï nïkterè koly ve sboru OpÏt nïkolik bod : i) napom hat k dalöìmu budov nì a prohlubov nì sborovèho obecenstvì (spoleënè obïdy s programy, letnì pobyty, apod.); ii) pomoc p i duchovnì v chovï a vzdïl v nì; iii) organizaënì z leûitosti ProblÈm dneönìho k esùanstvì vidìm v tom, ûe Ëasto oddïluje ÑduchovnÌì ûivot od ÑostatnÌho civilnìhoì ûivota. St l m cìlem sboru musì proto b t prohlubov nì ûivota s P nem Bohem tak, abychom Ñnemilovali jenom slovy (a v nedïli)ì ñ 1 Jan 3,18, ale cel m ûivotem, kaûd den a kdekoliv. M ûe to znamenat i p ehodnocenì naöich Ñûeb ÌËk hodnotì. Pak jistï nebude nedostatek pracovnìk a naöe misijnì sluûba svïtu m ûe nèst ovoce. Koöù k Ond ej Kandidaturu do staröovstva jsem p ijal proto, protoûe chci nèst spoluodpovïdnost za fungov nì smìchovskèho sboru. Pat Ìm ke generaci, kter by se mïla vëas uëit spolupracovat s kazatelem sboru a ostatnìmi staröìmi p i v konu tèto sluûby. Moje kandidatura byla ovlivnïna i p edchozì kladnou zkuöenostì z takovè pr ce a podporou, kterè se mnï osobnï dostalo. KonkrÈtnÏ bych r d pokraëoval v pr ci s dïtmi v BesÌdce na jakèkoliv pozici. V oblasti misijnìch pl n a aktivit sboru jsem p ipraven podìlet se na n vrzìch a v robï informaënìch a propagaënìch materi l. NemyslÌm si, ûe je nutnè nïco ve sboru mïnit. Povaûuji styl pr ce, zp sob vyuëov nì a duchovnìho vedenì za koncepënì, p in öejìcì svè ovoce. Prohlubovat bychom mïli takovè aktivity, kterè smï ujì vnï sboru. Vizitace naöeho sboru ze strany st edì cìrkve potvrdila, ûe sbor je konsolidov n, m jasnou duchovnì orientaci, schopnèho spr vce a rozvinutou pr ci uvnit sborovèho spoleëenstvì. Povaûuji spr vnè vzìt tento fakt jako v zvu k odvaze pozvat do tohoto prost edì novè lidi. Staröovstvo by mïlo b t v tomto smïru otev enè pro diskusi o jak chkoliv n vrzìch, kterè budou tuto myölenku podporovat.

5 MakoviËka Daniel StaröÌm smìchovskèho sboru jsem p ibliûnï od r s p est vkou 2 aû 3 let, proto jsem nechtïl v letoönìch volb ch jiû do staröovstva kandidovat. Na ötïdr den 2003 vöak mne telefonicky oslovil br. J.B. Kolman a poû dal mne, abych nominaci do kandid tky p ijal. Nebyl jsem v tè dobï jeötï rozhodnut kandidaturu p ijmout, ale pak jsem si uvïdomil, ûe P n B h m z ejmï pro mne jeötï dalöì koly i ve staröovstvu a tak jsem vnit nï kandid tku p ijal. V obdobì celèho mèho p sobenì ve staröovstvu jsem vykon val adu pracì; zjednoduöenï eëeno od Ñnov Ëkovsk ch okamûik ì na zaë tku, kdy jsem se rozkouk val, aû po chvìle, kdy jsem byl mìstop edsedou staröovstva, kterè zvl ötï v mezidobì p ed p Ìchodem nov ch kazatel sboru byly zvl öù obtìûnè a koneënï, kdy jsem byl bïûn m Ëlenem, jednìm ze öesti, osmi, dvan cti, podle sloûenì staröovstva. NestavÌm si p ed sebe û dnè Ñvizeì, nem m tento v raz r d. UvÏdomuji si, ûe P n B h je ten, kter je hlavou naöeho obecenstvì a jsem ochoten p evzìt pr ce ve staröovstvu, i nepopul rnì, kterè mi On nebo prost ednictvìm nïkterèho z brat Ì poloûì do cesty a na kterè staëìm. Nem m konkrètnì n vrh nebo p ipomìnku, jsem spolu se svou manûelkou ve sboru spokojen. Sice se mi ne vûdy vöe stoprocentnï lìbì, ale to je podle mèho n zoru souë st ûivota a proto je tu ostatnï i staröovstvo spolu s kazatelem, aby nep ÌjemnÈ z leûitosti nejprve modlitebnï a pak i na spoleën ch jedn nìch eöilo. Jsem toho n zoru, ûe obecenstvì brat Ì a sester jako souë st celè BoûÌ cìrkve m r st, mìt dïti (tedy novè bratry a sestry) a chci pro tento r st BoûÌho lidu vytv et podmìnky. P nek Rudolf Pracoval jsem uû i v p edchozìm staröovstvu. Vzhledem ke svèmu vïku si uvïdomuji, ûe to je poslednì moûnost p ijmout tuto sluûbu. Po odchodu bratra Kolmana ze staröovstva jsem cìtil, ûe je i nutnè vyv ûit vïkov pr mïr novèho staröovstva a p ipojit se k nastupujìcì mladè generaci. P estoûe jsem se v pr bïhu minulèho volebnìho obdobì mnohokr t doma i v duchu litoval, jak tïûk je kol hospod e, asi bych od toho nechtïl odejìt. Nechci ale v û dnèm p ÌpadÏ p edjìmat, nebo si vynucovat tuto volenou funkci. TÏûk ot zka. Staröovstvo na ni p i vizitaci tïûko hledalo odpovïô. ProûÌv me jako sbor mimo dnï klidnè obdobì. Moûn bychom mïli b t vìce vidït ve svèm okolì. P l bych si vïtöì Ëast na biblick ch hodin ch. 5

6 6 Pokorn Daniel Jako Ëlen volebnì komise jsem se podìlel na hled nì kandid t pro volby do staröovstva. Pot ebovali jsme najìt dvan ct bratr a sester ochotn ch kandidovat a to se n m neda ilo. NecÌtil jsem se z û dnèho hlu pohledu vhodn m kandid tem, ale nakonec p ev ûilo vïdomì, ûe chceme-li mìt staröovstvo, nïkdo kandidovat musì. Nejsem û dn past ani uëitel, snad se pro mï ve staröovstvu najde nïjak pr ce ÑdÏlnick ì. M m ale jen mlhavou p edstavu, co vlastnï pr ce ve staröovstvu obn öì. Zeptejte se mï za p l roku. ChtÏl bych prohloubit pocit odpovïdnosti za sbor, za druhè. Abychom, kdyû se objevì nïjak kol, neëekali, aû to udïl nïkdo jin. A je mi jasnè, ûe budu muset zaëìt s m u sebe. äimek Frantiöek VolebnÌ komise pod vedenìm sestry RanöovÈ (Aleny) mï zahnala do kouta a nechtïla pustit. Protoûe sestry mïly rozumnè argumenty, rozëìlil jsem se. Po vychladnutì jsem k vnul. ZatÌm Mokropsy, ale Ëek m, co vöe se p ed n mi uk ûe jako d leûitè. Jsem p ipraven dïlat to, co bude pot eba. (Douf m, ûe toho bude co nejmènï, nejmènï toho zkazìm.) MyslÌm, ûe celkov koncepce pr ce sboru je spr vn. Proto bych nenavrhoval koncepënì zmïny, ale jen ÑdoladÏnÌì. U jednotlivc to je horöì: navrhuji zv öit pokoru, omezit jeöitnost, prohloubit obïtavost. Ale to neumìm na Ìdit (zejmèna sobï), ani za Ìdit (sv m osobnìm p Ìkladem). P esto bych nechtïl na toto tèma rezignovat, neboù si myslìm, ûe jsou pro budov nì sboru klìëov. Vröansk Vladislav D vïra brat Ì a sester ze stanice Beroun. Udrûov nì kontaktu mezi stanicì Beroun a sborem na SmÌchovÏ. ZmÏnit nevìm, ale prohloubit vïtöì vztah brat Ì a sester mezi stanicemi a sborem, aby se vìc vïdïlo o vz jemn ch pot eb ch.

7 7 RADOST PRO UKRAJINU MilÈ sbory, dovolte n m informovat V s, zatìm alespoú pr bïûnï o akci ÑV noënì radost pro Ukrajinuì. Akce s v noënìmi balìëky pro ukrajinskè dïti probïhla letos v lednu. Cestu z»eskèho TÏöÌna, po jiû tradiënì trase, zajiöùovali brat i Kantor a Dona z tïöìnska, spoleënï s bratrem Stanislavem Heczkem. Letos neprobìhalo vöe tak hladce jako v minul ch letech. Ke komplikacìm doölo jiû na zaë tku, neboù bylo velmi problematickè zìskat vìza. Brat i je obdrûeli aû 2. t den v lednu. DalöÌ potìûe nastaly na slovensk ch a ukrajinsk ch hranicìch. SlovenötÌ celnìci odmìtali v z zaplombovat a UkrajinötÌ nechtïli v z vpustit do zemï. Po cca 8 hodin ch str ven ch na hranicìch se bratr m poda ilo za Ìdit vöe pot ebnè a dorazit s n kladem do Uûhorodu. Zde nastaly dalöì komplikace, kdyû mìstnì celnìci odmìtli n klad rozeclìt a d rky musely b t sloûeny v celnìm skladu, kde byly zaplombov ny. Bylo nutnè zìskat dalöì povolenì z Kyjeva. BÏhem Ëek nì se brat i domluvili s mìstnìm sborem, jak a kam bude humanit rnì pomoc rozvezena. PovolenÌ p iölo asi za 4 dny, celnï jiû probïhlo vöe hladce a d rky byly, dle domluvy, rozvezeny na sbory a do dïtskèho domova. NynÌ Ëek me na zpr vy a fotografie ze sbor na UkrajinÏ, jak n m bylo p islìbeno. Hned jak materi l obdrûìme, budeme V s d le informovat. DÏkujeme V m za spolupr ci S pozdravem za Diakonii CÌrkve bratrskè Pavel Pr öa, editel Diakonie CB BYLO PÿED VELIKONO»NÕMI SV TKYÖ Tak zaëìn 13. kapitola Janova evangelia. NaËeû P n JeûÌö Kristus vzal umyvadlo a zaëal sv m uëednìk m m t nohy. Dob e ten p ÌbÏh zn me. R d bych na z kladï tohoto Slova upoutal naöi pozornost k tomu, ûe se Velikonoce skuteënï blìûì, ûe zaëalo postnì obdobì, kterè mnozì k esùanè berou velmi v ûnï a ûe by bylo dobrè, abychom se i my na tyto sv tky p ipravili. VÌm, ûe dïti z besìdky nacviëujì svè pìsniëky, rovnïû pïveckè sbory. Kdyby ovöem mïlo z stat jen u p Ìpravy na ofici lnì ve ejn shrom ûdïnì, bylo by to m lo. Periodicky opakujìcì se k esùanskè sv tky d vajì vï ÌcÌm novou öanci do hloubky proûìt skuteënost BoûÌho sebeobïtov nì, d vajì moûnost upevúovat vlastnì rozhodnutì jìt d slednï za Kristem. P n JeûÌö vzal umyvadlo a myl öpìnu sv m brat Ìm, kterè jinde nazval p teli. TÌm to ale, jak vìme, neskonëilo. äel na Golgotu, kam na svèm tïle vnesl onu öpìnu vin na k Ìû.

8 8 V nedïli 21. b ezna 2004 v 9.15 hodin budeme poprvè zvïstovat evangelium o BoûÌm Synu, kter klek na kolena k noh m sv ch uëednìk. V r mci shrom ûdïnì n m zazpìv bratr Petr Bischof z JaromÏ e, kterèho uû dob e zn me. Jeho pìsniëky jsou vkusn m, vtipn m a origin lnìm koment em BoûÌho slova a ûivota v bec. MyslÌm, ûe m ûeme smïle pozvat svè p tele, aby slyöeli evangelium. V nedïli 4. dubna 2004 bude pokraëov nì o tom, ûe jsme zav z ni Kristu takè br t Ñumyvadloì a slouûit k odstranïnì öpìny sv m blìzk m. Fotografie z prvnì n vötïvy P. Bischofa ze (foto Z. Seeman) Bronislav MatulÌk PRAéSK EVANGELIZA»NÕ SEMIN ÿ Ve staröovstvu jsme se rozhodli, ûe vyhodnotìme podzimnì evangelizaci. Po diskusìch v naöem sborovèm EvangelizaËnÌm odboru a po konzultaci s celocìrkevnìm EvangelizaËnÌm odborem jsme se rozhodli p ipravit Praûsk evangelizaënì semin. UskuteËnÌ se v sobotu 27. b ezna 2004 od 9.00 do hodin u n s na SmÌchovÏ. Pozv ni byli z stupci vöech praûsk ch sbor a rovnïû dva hostè z EvangelizaËnÌho odboru CB, kazatelè Daniel KvasniËka a Petr Grulich. Program: vod k modlitb m na tèma misie a evangelizace ñ Petr Grulich Informace z jednotliv ch praûsk ch sbor ñ moderuje Bronislav MatulÌk VyhodnocenÌ, koment a diskuse ñ Daniel KvasniËka MilÌ brat i a sestry, zveme vöechny v s, kter m leûì evangelizace na srdci, abyste p iöli a pomohli nejen analyzovat misii v naöem mïstï skrze naöi cìrkev, ale takè definovat a hledat, jak d l nèst evangelium lidem, kte Ì jsou naöimi spoluobëany. Bronislav MatulÌk

9 HOST SBORU ñ DANIEL KVASNI»KA V nedïli n m na SmÌchovÏ v 9.15 poslouûì zvïstì evangelia bratr kazatele Daniele KvasniËky z N choda. Odpoledne pak po spoleënèm obïdï ve hodin uslyöìme p edn öku s n zvem CÌrkev je z zrak, anebo to v bec nenì cìrkev. Mimo jinè bude eë takè o humoru. 9 Kresby jsou uve ejnïny s laskav m svolenìm bratra kazatele Daniele KvasniËky, organiz tora bien le k esùanskèho kreslenèho humoru ÑBratr PaleËekì. PatrnÏ bratra vïtöina z n s zn, ale pro ty, kdo ne a r di by se s nìm chtïli sezn mit jeötï d Ìve neû p ijede, uv dìm nïco m lo z jeho ûivotopisu. Daniel KvasniËka (1959), syn kazatele, fotograf, v tvarnìk, publicista, od roku 1988 kazatel CÌrkve bratrskè. Mimo jinè takè zakladatel a organiz tor bien le k esùanskèho kreslenèho humoru ÑBratr PaleËekì. Od r je Ëlenem medi lnì komise ERC a volnï spolupracuje s mèdii (MF Dnes, LN, HN, DenÌky Bohemia, Neviditeln pes,»t). V r spolupracoval na formov nì sil politickèho st edu (NadÏje) a na lok lnì i celost tnì rovni pracuje v obëansk ch aktivit ch, kterè p ibliûujì vstup do Evropy (Dny Ëesko-polskÈ k esùanskè kultury, obëansk sdruûenì ANO pro Evropu a dalöì). BliûöÌ informace najdete na Bronislav MatulÌk

10 10 SETK NÕ KAZATELŸ, STARäÕCH A PRACOVNÕKŸ ZE SBORŸ CÕRKVE BRATRSK V»ECH CH TÈma: ZdravÈ vztahy ve sboru TermÌn: sobota 3. dubna 2004 MÌsto: Sbor CÌrkve bratrskè v Praze 5, Vr zova 4 Moder tor: kazatel Pavel Plchot Program setk nì: 09,00 ñ 09,45 vod k modlitb m (vik Petr Dvo Ëek, Ben tky nad Jiz.) 09,45 ñ 10,30 PÏstov nì zdrav ch vztah ñ z kladnì rovina past skè sluûby (kazatel Petr Grulich, HornÌ Krup ) 10,30 ñ 11,00 P est vka 11,00 ñ 12,00 Diskuse k refer tu 12,00 ñ 13,00 ObÏd 13,00 ñ 13,45 Cesty ke zdrav m vztah m ñ recept ze zkuöenostì sbor (Pavel Holeka z Prahy 2, Miluöe ätifterov z Ben tek n. Jizerou a br. Brian Sedgwick z Prahy 2 ñ Vinohrady) 13,45 ñ 14,45 PokraËov nì v rozhovoru 14,45 ñ 15,30 Informace z RCB a sbor Na hradu reûie a obïda bude p i registraci od kaûdèho ËastnÌka vybr na Ë stka 65,- KË. P ihl öky posìlejte do na adresu: Sbor CÌrkve bratrskè, Vr zova 4, Praha 5 nebo em na adresu Pozv ni jsou: KazatelÈ, vik i, ËlenovÈ staröovstev a pracovnìci ze sbor a stanic. StudijnÌ odbor Rady CÌrkve bratrskè INFORMACE ZE STARäOVSTVA Vizitace sboru ñ Vizit to i, Daniel Fajfr a Petr Grulich hovo ili na poslednì sch zi odstupujìcìho staröovstva o jeho pr ci, o vysluhov nì VP, o k tu a p ÌpravÏ k nïmu, o ËlenstvÌ dïtì, o kon nì k znï. Staröovstvo takè zodpovïdïlo ot zky na ûivot sboru a za nep Ìtomnosti br. kazatele ot zky vizit tor na pr ci bratra kazatele a na jeho rodinu. V souvislosti s p Ìpravou stavby v BerounÏ n m br. Fajfr doporuëil, abychom vëas podali StavebnÌmu odboru RCB û dost o p jëku. Mohli bychom takto zìskat bez roënï aû 1 milion korun. Upozornil vöak, ûe na p jëku se Ëek v po adì. HodnocenÌ vizitace sboru ze strany staröovstva ñ jsme vdïënì za zdrav stav sboru, za sluûby, kterè se konajì a za souûitì generacì. Vizitace neshledala nic alarmujìcìho, ale naopak nalezla sbor konsolidovan a pevn. UvÏdomujeme si vöak, ûe musìme br t velmi v ûnï slovo apoötolovo:

11 A protoû, kdo se domnìv, ûe stojì, hlediû, aby nepadl. (1 Kor 10,12) Staröovstvo konstatovalo, ûe vizitace je urëena p edevöìm pro Radu CB, kter informuje cìrkev o stavech sbor na V roënì konferenci. Pr ce novèho staröovstva ñ na prvnìm setk nì novèho staröovstva byl zvolen mìstop edsedou P. Chr ska, hospod em R. P nek a zapisovatelem D. Pokorn. Staröovstvo se bude i nad le sch zet jednou za t i t dny, vûdy v pondïlì od hodin, coû je drobn zmïna.. P Ìprava slouûìcìch slovem BoûÌm ñ uskuteënì se v n hradnìm termìnu 12. Ëervna 2004 v Mokropsech od hodin. TÈmatem bude Exegeze SZ, p edn öet bude br. David Javornick. V roënì ËlenskÈ shrom ûdïnì ñ Ëast byla mimo dnï vysok. V podstatï se seöel cel sbor! Je povzbuzujìcì vidït, ûe Ëlen m jde o sbor. PozitivnÏ byla hodnocena pìsemn p Ìprava. Staröovstvo diskutovalo o tom, ûe by vedenì sch ze mohlo b t jeötï systematiëtïjöì a p esnïjöì vzhledem k hlasov nì, kter se musì uskuteënit. Z ËlenskÈho shrom ûdïnì vzeöel kol zah jit jedn nì o stavbï modlitebny v BerounÏ. Kaz. MatulÌk v nejbliûöìch dnech oslovì tamnì MÏstsk ad a sjedn prvnì sch zku. Stanice ñ v Mokropsech bylo ustaveno v nedïli t.r. mìstnì staröovstvo. V BerounÏ bude mìstnì komise hovo it za p Ìtomnosti jednoho z naöich kazatel se sestrou Hejhalovou, kter se hl sì do sboru. Teen Challenge ñ staröovstvo odsouhlasilo p ÌspÏvek v hodnotï 600,- KË pro Teen Challenge ohlednï p edn ökovè Ëinnosti ve vïznici na Pankr ci. Rozhovor s Liborem Duchkem a Annou Klikovou ñ snoubenci, kte Ì uû p es rok navötïvujì n ö sbor (Libor je p Ìpravn m Ëlenem) poû dali staröovstvo o svatebnì shrom ûdïnì, kterè by se uskuteënilo v sobotu 17. dubna 2004 v hodin v naöem sboru na SmÌchovÏ. Staröovstvo souhlasì. Libor s Annou absolvujì p Ìpravu na manûelstvì s manûeli MatulÌkov mi. ÿ d CB ñ staröovstvo dostalo k dispozici n vrh novèho ÿ du CB. P ÌpadnÈ pozn mky p ed br. P. Chr skovi, kter pracuje v Komisi pro stavu a d. Br. Chr ska podal informaci o tom, ûe na podzim se chyst celocìrkevnì semin ve vïci novèho ÿ du. N vötïva Jana a Petry äkrdlìkov ch z brnïnskèho sboru Betanie ñ v sobotu se p ipravuje violoncellov koncert Jana äkrdlìka s poutav m vypr vïnìm o J. S. Bachovi. Koncert bychom chtïli uskuteënit v»ernoöicìch v ZUä. V nedïli po spoleënèm obïdï p ipravujeme na SmÌchovÏ p edn öku Petry äkrdlìkovè na tèma ÑNenÌ zlobenì jako zlobenìì. Soust edïnì smìchovskèho pïveckèho sboru ñ uskuteënì se v TrutnovÏ N vötïva libereck ch ñ p edbïûn termìn byl dohodnut na 24. Ìjna é dost z ukrajinskèho sboru v Praze ñ obracì se na n ö smìchovsk sbor s prosbou ve vïci pravidelnèho setk v nì v sobotu od do hodin pro 15 lidì. Staröovstvo souhlasì, ale aû na z kladï dohodnutì podmìnek (zvl ötï co se t k klidu prostor). Bronislav MatulÌk 11

12 12 NAROZENINY V BÿEZNU A DUBNU A P n nechù ÌdÌ vaöe srdce k BoûÌ l sce a k trpïlivosti KristovÏ. (1 Ts 3,5) PRAVIDELN SHROM édãnõ SmÌchov Mokropsy Beroun Hostomice nedïle 8 30 modlitebnì shrom ûdïnì chvìle 9 30 shrom ûdïnì 9 00 shrom ûdïnì kaûdou 3. nedïli 9 15 shrom ûdïnì v mïsìci ter st eda ml deû rozhovory nad BiblÌ (ob t den) Ëtvrtek biblick hodina biblick hod. po rodin ch p tek dorost dorost biblick hodina Vyd v : Sbor CÌrkve bratrskè v Praze 5, Vr zova 4, ; tel: ; Obsahov str nka: Bronislav MatulÌk, Jan Kolman, Ond ej Macek Grafick prava a technick spolupr ce: Adam Wichterle a Ond ej Koöù k

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì.

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì. MU»EDNÕCI KÿESçANSK VÕRY /SKRYT KAMENY V NAäICH Z KLADECH/ BISKUP HAIK HOVSEPIAN-MEHR (1946ñ1994) Haik Hovsepian-Mehr, p edstavitel cìrkve Assembly of God byl umuëen p ed deseti lety v Õr nu militantnìmi

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì.

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì. MU»EDNÕCI KÿESçANSK VÕRY /SKRYT KAMENY V NAäICH Z KLADECH/ PAUL SCHNEIDER (1897ñ1939) Paul Schneider byl ordinovan m nïmeck m far - em. Nebyl v znamn m teologem, kazatelem nebo evangelistou. Nikdo by o

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998 Z PAS P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! OBSAH Uk iûov n svïtu 1 ExistujÌ z zraky? 4 Transcendent lnì meditace 9 Dve e do kr lovstvì 12 PouËenÌ 13 Duhov festival 16 Larry Flynt 17 Zatloukat 18 Volba ûivotnìho

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

ě ú ě Ž ě ň é ě é ě ž ě ž ě ě ě ň é ú ě ž é ž ž é ě š é ě ě š é ě š é ě ě Č Ř Č Č é Š ú ě ě ě ě ú ě Ú ě ž ž ž é é Ž š ž é Ů Ž Č Č é ě é ž éú š Ů Ž Ů ě ů é š é ŠÍ Č ě Ž Č é š ŠÍ ž Š ě é ě ž ů š Ů Ů é ú

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

REUNION. J. E. arcibiskup Karel Bor. Otčenášek, emeritní duchovní převor ČVP se svým portrétem darem našeho Řádu.

REUNION. J. E. arcibiskup Karel Bor. Otčenášek, emeritní duchovní převor ČVP se svým portrétem darem našeho Řádu. REUNION 2007 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. J. E. arcibiskup Karel Bor. Otčenášek, emeritní duchovní převor ČVP se svým portrétem darem našeho Řádu. Slavnostní předání daru

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

4 / 2007. Úvodník Richarda Wurmbranda. Zprávy ze svìta Úvaha Toma Whita. Pamatujte na vìznì, jako byste byli uvìznìni s nimi; pamatujte

4 / 2007. Úvodník Richarda Wurmbranda. Zprávy ze svìta Úvaha Toma Whita. Pamatujte na vìznì, jako byste byli uvìznìni s nimi; pamatujte HLAS MUÈEDNÍKÙ È L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ø E S A N S K É A S O C I A C E I C A 4 / 2007 Skupinka arabských vìøících, která se tajnì schází v jedné ze zemí Støedního východu Pamatujte na vìznì, jako

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì.

HLAS MUCEDNIKU. Pamatujte na vïznï, jako byste byli uvïznïni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpì, vûdyù i v s m ûe potkat utrpenì. MU»EDNÕCI KÿESçANSK VÕRY /SKRYT KAMENY V NAäICH Z KLADECH/ PRON SLEDOV NÕ ZA DECIA 249ñ251 A. D. éivot pro k esùany v ÿìmskè Ìöi t etìho stoletì byl pozoruhodnï klidn. Avöak v roce 249 nastaly pro k esùany

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

umel-r.qxp 26.11.2009 17:14 Page 1 garamond

umel-r.qxp 26.11.2009 17:14 Page 1 garamond garamond Charles Baudelaire Umělé ráje P eloûil Petr Himmel Garamond, 2009 Translation Petr Himmel, 2001, 2009 ISBN 978-80-7407-065-5 5 Drah p ÌtelkynÏ, VÏnov no J. G. F. zdrav rozum n m Ìk, ûe pozemskè

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více