Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách"

Transkript

1 Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Kamila Zdeňková Transgenní rostliny, tj. takové rostliny, do jejichž dědičného základu byly metodami genového inženýrství vneseny geny z jiných, často nepříbuzných organizmů, mají řešit otázky spojené s potřebou rychlého zvyšování zemědělské produkce, která úzce souvisí s růstem lidské populace. Dalším problémem, s jehož řešením mohou pomoci, jsou každoroční ztráty úrody po napadení škůdci nebo chorobami, protože množství chemikálií používaných na ochranu proti nim není z ekologického hlediska možné neustále zvyšovat. Hlavním cílem genetických modifikací (GM) je tedy zasáhnout do rostlinného genomu tak, aby došlo k vytvoření organismů rezistentních k herbicidům, odolných vůči škůdcům, bakteriálním, plísňovým a virovým infekcím, extrémním podmínkám, nebo ke zvýšení nutriční hodnoty potravin. Přestože celosvětově výměra ploch, na kterých jsou pěstovány transgenní plodiny, překročila v roce 2005 již 90 milionů hektarů, je stále respektována možnost nežádoucích projevů, které by mohly hypoteticky negativně ovlivňovat ostatní organizmy včetně člověka. V současné době existují v řadě zemí celého světa určitá omezení pro distribuci, prodej a využití geneticky modifikovaných organizmů (GMO). V České republice je použití GMO upraveno zákonem č. 346/2005 Sb., o nakládání s GMO a produkty, který zahrnuje problematiku uzavřeného nakládání s GMO a uvádění GMO do životního prostředí či do oběhu. Dále pak stanoví povinnost značit potraviny a krmiva obsahující více než 0,9 % GMO. Z legislativních požadavků plyne potřeba zavedení spolehlivého, účelného a rychlého kontrolního systému pro detekci GMO v potravinách, potravinářských surovinách a krmivech. Kontrola potravinářských surovin i samotných potravin a určování přítomnosti transgenů je dnes široce se rozvíjející vědní oblastí, která spojuje znalosti genetického inženýrství, biochemie, mikrobiologie a dalších vědních disciplín. V principu jsou metody detekce a kvantifikace GMO založeny buď na stanovení specifických nukleových kyselin (polymerasová řetězová reakce (PCR) či detekce exprese transgenu na úrovni RNA) nebo na stanovení bílkovin (určení přítomnosti bílkovin, imunochemické metody). Některé typy GMO mohou být detekovány také chromatograficky či infračervenou spektroskopií. Ve vědeckých i analytických laboratořích je nejčastěji prováděna detekce GMO pomocí PCR, kvantifikace pak pomocí PCR s fluorescenční detekcí v reálném čase (qrt PCR). Běžně používané testovací postupy jsou shrnuty v tabulce I. Všechny uvedené metody mají určitá omezení, ať již citlivost, možnost ovlivnění ostatními složkami potraviny, vhodnost metody

2 pro daný vzorek nebo cenu stanovení. Tato prezentace shrnuje aplikace uvedených technologií pro analýzu GMO a uvádí přednosti a specifická omezení jejich použití. Tab. I: Metody používané pro detekce GMO. Molekulárně - Detekce DNA PCR a její variace (multiplex PCR, nested PCR) biologické metody Kvantitativní kompetitivní PCR (QC-PCR) PCR s fluorescenční detekcí v reálném čase (qrt PCR) Southernův přenos DNA čipy PCR-ELISA Detekce RNA Reversní transkripce PCR (RT-PCR) Northern přenos RPA (ribonuclease protein assay) Imunochemické Detekce proteinu ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) metody Western přenos (Imunoblot) Ostatní techniky Určení aktivity produktu transgenu Chromatografie Infračervená spektroskopie Metody založené na detekci nukleových kyselin Pro detekci GMO bývají nejčastěji používány metody založené na detekci nukleových kyselin (NK). Mezi tyto metody patří PCR a její variace multiplex PCR, nested PCR, kvantitativní kompetitivní PCR (QC-PCR), PCR s fluorescenční detekcí v reálném čase (qrt PCR), reversní transkripce - PCR (RT-PCR); Southernův přenos; Northern přenos a ribonuclease protein assay (RPA), založená na specifické vazbě bílkoviny na NK. Jedním z prvních kroků testů založených na detekci NK je jejich izolace z testovaného vzorku potravin a potravinářských surovin, která zahrnuje lyzi buněčných membrán, inaktivaci nukleas a separaci nukleových kyselin od zbytků buněk. Efektivita metod založených na detekci NK záleží na kvalitě a čistotě izolovaných NK. Tyto ukazatele jsou důležitými faktory při stanovení GMO, a proto je významným bodem celé analysy výběr vhodné izolační metody a purifikačního procesu. Polymerasová řetězová reakce (PCR) Polymerasová řetězová reakce (angl. polymerase chain reaction) je in vitro reakce umožňující mnohonásobné namnožení definovaných úseků DNA. Reakce je katalyzovaná termostabilní DNA polymerasou, např. Taq DNA polymerasou izolovanou z termofilní bakterie Thermus aquaticus. K namnožení cílové DNA se používá dvou oligonukleotidových primerů, které jsou komplementární k 3 a 5 koncovým sekvencím cílového úseku

3 Vzhledem k tomu, že se jedná o řetězovou reakci, poskytuje tato metoda až 10 6 násobné pomnožení cílového úseku DNA během 2-3 hodin. Vlastní PCR se skládá z cyklického opakování 3 základních kroků (Obr. 1): 1) Oddělení vláken dvojšroubovice DNA teplotní denaturací při teplotě vyšší než 92 C. 2) Připojení primerů k jejich komplementárním úsekům v DNA (angl. annealing) při teplotě C. 3) Prodloužení připojených primerů termostabilní DNA polymerasou (angl. elongace) při teplotě C. Počet těchto cyklů (zpravidla 35 nebo 40) závisí na koncentračních poměrech v reakční směsi, požadovaném výtěžku a životnosti enzymu. Cyklickým opakováním kroků dochází k syntéze úseku definovaného primery, který tvoří hlavní produkt reakce. Užívané primery jsou synteticky připravené oligonukleotidy, které zpravidla obsahují nukleotidů a jejichž sekvence jsou komplementární k požadovaným úsekům DNA. Umístění primerů ovlivňuje informační hodnotu PCR. Obr. 1: Polymerasová řetězová reakce (upraveno dle K identifikaci, separaci a purifikaci stejně dlouhých úseků DNA, tzv. amplikonů, získaných pomocí PCR se nejčastěji používá elektroforéza v agarozovém gelu. Při tomto způsobu detekce amplifikovaných produktů existuje možnost záměny nespecificky namnoženého úseku a specifického PCR produktu, zvláště pokud se jedná o produkty podobné velikosti. Pro snížení rizika získání falešně pozitivních výsledků je v některých

4 případech vhodné zařadit další analýzu produktu, například Southern přenosem, štěpení restrikčními endonukleasami, sekvenováním nebo pomocí značek zabudovaných přímo do primerů či nukleotidů nebo do hybridizační sondy specifické k určitému PCR produktu (radioaktivní a neradioaktivní značky). Multiplex PCR a Nested PCR Obměnou tradiční polymerasové řetězové reakce je metoda multiplex PCR založená na přidání násobné množství párů primerů do reakční směsi, což umožňuje analyzovat více parametrů v průběhu jednoho reakčního procesu. Tento způsob amplifikace je uplatňován například při kvantitativní detekci transgenní DNA, při které je jeden pár používaných primerů komplementární k internímu genu a druhý pár primerů k transgenu. Porovnáním množství PCR produktů vzniklých namnožením obou cílových úseků bývá kvantifikována transgenní DNA v analyzovaném vzorku. Ke zvýšení citlivosti a přesnosti může být použita tzv. nested PCR, která je složena ze dvou po sobě následujících amplifikačních reakcí s reakčními cykly. Templátem první reakce je DNA získaná izolací vzorku, templátem druhé je produkt získaní první reakcí (Obr. 2). Jako primery jsou použity dva druhy oligonukleotidové sekvence (vnitřní a vnější). Vnitřní primery jsou komplementární k oblasti produktu získaného první reakcí. Zvýšená přesnost této techniky je důsledkem eliminace namnožených nespecifických amplifikačních produktů. 1. PCR vnějšíprimery DNA templát cílový produkt 1. PCR 2. PCR vnitřní primery DNA templát (cílový produkt 1. PCR) cílový produkt 2. PCR Obr. 2: Nested PCR (upraveno dle Čikoš a kol., 2001). PCR systém používaný pro detekci GMO pomocí PCR

5 Na obrázku 3 je znázorněn používaný PCR systém detekce GMO pomocí PCR. Obrázek ukazuje předem připravenou rostlinnou transkripční jednotku (konstrukt) obsahující promotor (P), kódující sekvence (A,B) a terminátor (T). Dále jsou znázorněny rozdílné pozice komplementárních primerů a informace, které je možno získat z výsledků PCR. Pokud jsou v dané reakci použity primery komplementární k genomové DNA, ze získaných výsledků můžeme určit, je-li izolovaná NK schopna namnožení PCR procesem (viz. schéma úroveň A, Druhově specifické PCR). Např. u potravin částečně vyrobených z transformované sóji je prováděna detekce sójového lecitinového genu. V případě použití primerů komplementárních k regulačním sekvencím mohou získané výsledky potvrdit přítomnost transgenní DNA v testovaném vzorku potraviny nebo potravinářské suroviny (úroveň BI, Monitorovací PCR). Příkladem je kvalitativním PCR systém specifický pro originální sekvence 35S promotoru viru žilkové mozaiky květáku (P-35S CaMV promotor) či T-nos terminátoru půdní bakterie Agrobacterium tumefaciens, jež patří mezi nejčastěji používané regulační sekvence při cíleném přenosu genů do rostlinných buněk. Prostřednictvím primerů nasedajících uvnitř transgenní DNA bývá určen vložený gen (úroveň BII, Amplifikace transgenu). Primery komplementární k regulační sekvenci a genu určují vloženou transkripční jednotku (úroveň BIII, Konstrukt specifické PCR) a primery amplifikující úsek mezi regulační sekvencí a genomovou DNA určují druh transgenního organizmu (úroveň BIV, Odrůdově specifické PCR)

6 A Druhově specifické PCR BI Monitorovací PCR BII Amplifikace transgenu BIII Konstrukt specifické PCR BIV Odrůdově specifické PCR Obr. 3: Používaný systém PCR detekce GMO (upraveno dle Zdeňková, 2002). P: promotor, T: terminátor, Gen A a gen B: vložené geny Metoda PCR představuje významnou techniku pro detekci GMO v potravinách. Nukleové kyseliny nejsou považovány za důležitou složku potravin, jejich přítomnost nezvyšuje nutriční hodnotu výrobku a neexistuje přímá vazba mezi DNA a kvalitou potraviny, přesto jsou hlavním nástrojem při detekci GMO. Zatímco proteiny jsou teplotně nestabilní molekuly a v průběhu zpracování potravin degradují, nukleové kyseliny jsou odolnější vůči zvýšené teplotě i změnám ph. Kromě toho metoda PCR je vysoce specifická, citlivá a rychlá. Umožňuje najít teoreticky jedinou odlišnou molekulu DNA ve vzorku materiálu během několika hodin, čehož je využíváno pro rychlé analýzy velkého počtů vzorků. Detekční limity PCR metod se pohybují v rozmezí 0,001 až 1 % GMO. Pomocí PCR je však prokázána pouze přítomnost sekvencí komplementárních ke zvoleným primerům. Výsledky nenaznačují, zda je DNA sekvence integrována do genomu rostliny ani její koncentraci. Kvantifikace GMO v potravinách pomocí PCR Hlavním nedostatkem tradiční PCR je nepřesná kvantifikace, která je závislá na účinnosti amplifikačního procesu. Jestliže je účinnost amplifikace (angl. efficiency, E) konstantní

7 pro každý reakční cyklus, koncentrace PCR produktu je úměrná počátečnímu množství cílové DNA. Účinnost amplifikace však není parametrem konstantním, ale proměnným. A to v rámci různých reakcí i v průběhu jedné reakce, zejména v posledních cyklech, kdy jsou produkty tvořené v neexponenciální fázi neznámou reakční rychlostí. Pro dosažení vysoké citlivosti PCR procesu je množství vytvořeného produktu měřeno v závěrečné fázi, kdy amplikon dosáhne maximálního výtěžku (známé jako plato fáze ). V plato fázi procesu je korelace mezi koncentrací produktu a počátečním množstvím cílové DNA jen velmi nízká. Pro kvantifikaci DNA jsou používány metody, které vyřešily problém určení vztahu mezi koncentrací cílové DNA sekvence a množstvím PCR produktu vytvářeného během amplifikace. Používané techniky jsou následující: Společná amplifikace cílové sekvence a vnitřního standardu pomocí kvantitativní kompetitivní PCR (QC-PCR). Měření PCR produktu v počátečních fázích reakce, kdy je účinnost amplifikace (E) stále ještě konstantní a proto jsou koncentrace produktu v korelaci s počátečním množstvím cílové DNA sekvence. Tohoto principu využívají metody PCR s fluorescenční detekcí v reálném čase (qrt PCR) a spojení metod PCR-ELISA. Kvantitativní kompetitivní polymerasová řetězová reakce (QC-PCR) Metoda kvantitativní kompetitivní PCR (QC-PCR) je založena na společné amplifikaci cílové sekvence vzorku a vnitřního standardu o známé koncentraci. Synteticky připravený vnitřní standard i analyzovaný vzorek jsou amplifikovány prostřednictvím stejných primerů, čímž je zajištěna podobná amplifikační účinnost. Produkt amplifikace vnitřního standardu by měl obsahovat stejné procentuální zastoupení guanidinu a cytosinu jako cílová sekvence testovaného vzorku, dále musí mít velikost umožňující jeho snadné odlišení od kvantifikované cílové sekvence. Rozdíl ve velikosti produktů se pohybuje maximálně v desítkách párů bazí. Při QC-PCR je vždy zapotřebí analyzovat sérii PCR reakcí jedné koncentrace DNA analyzovaného vzorku s přídavky různých koncentrací DNA vnitřního standardu. DNA standardu a cílového úseku soupeří o primery, nukleotidy i polymerasu. Pokud je na začátku reakce výrazný nadbytek jedné cílové DNA, je produkt amplifikace tohoto úseku ve značném přebytku. Kvantitativní vyhodnocení je získáno odečtením po elektroforetickém rozdělení PCR produktů (Obr. 4). Množství cílové sekvence je odečteno z bodu ekvivalence, ve kterém je shodná intenzita signálu PCR produktu vzorku se signálem vnitřního standardu o známé koncentraci. Nevýhodou této metody je semikvantitativní odhad koncentrace cílové sekvence ve vzorku, výhodou je odhalení případné inhibice PCR procesu

8 Obr. 4: Princip QC-PCR společná amplifikace neměnného množství cílové sekvence s rozdílnými množstvími vnitřního standardu (upraveno dle Zvýšující se přídavek koncentrace vnitřního standardu. Bod ekvivalence Amplifikovaná cílová sekvence. PCR s fluorescenční detekcí v reálném čase (qrt PCR) Principem qrt PCR je rychlé a přesné zaznamenávání produktů PCR bezprostředně po jejich vzniku, v každém jednotlivém cyklu reakce. K detekci vznikajícího produktu mohou být použity různé systémy založené na stanovení změny intenzity fluorescenčního záření během amplifikace. Jeden z používaných systémů využívá interkalační barvivo SYBR Green I (SG I), další jsou založeny na použití fluorescenčně značených sond nebo primerů. Pro kvantifikaci DNA je využíváno schopnosti interkalačního barviva SG I vázat se do malého žlábku dvojvlákna DNA (dsdna), princip qrt PCR se SG I je vysvětlen na obrázku 5. V průběhu cyklu je nejprve DNA denaturována teplotou na jednotlivá vlákna, do kterých se barvivo neinterkaluje (Obr. 5a). Intenzita jeho fluorescenčního signálu je tedy velmi nízká. Po snížení teploty dojde k nasednutí primerů a vytvoření krátkého úseku dvouvláknové DNA. Barvivo SG I je vázáno na nově vzniklou dsdna (Obr. 5b). V průběhu prodlužování primerů vzrůstá množství barviva navázaného do dsdna a tím i intenzita fluorescence, která je měřena na konci elongační fáze každého cyklu (Obr. 5c). Začátek vzrůstu fluorescence měřeného vzorku nad hodnotu fluorescence pozadí je závislý na počáteční koncentraci cílové DNA. Obr. 5: Interkalace barviva SG I mezi řetězce dsdna (upraveno dle Legenda: a) Prostředí reakce po teplotní denaturaci b) Nasednutí primerů a vazba barviva c) Prodlužování primerů a) b) c)

9 Pro specifickou detekci DNA při qrt PCR jsou používány sondy komplementární k vnitřní části cílového úseku, méně často pak LUX systém využívající jednoho fluorescenčně značeného primeru. Sondy nejsou většinou v průběhu reakce rozštěpeny, pouze hydrolyzační TaqMan sondy jsou v průběhu amplifikační reakce rozštěpeny 5-3 exonukleasovou aktivitou Taq polymerasy. TaqMan fluorescenčně značené sondy jsou složeny z krátkého DNA fragmentu, který obsahuje dvojici fluoroforů. Jeden z nich, na 5 konci sondy, má funkci zářiče (angl. reporter; R ) a druhý, na 3 konci sondy, má funkci zhášeče fluorescence (angl. quencher; Q ). Díky jejich vzájemné blízkosti je u sondy v inaktivním stavu potlačováno zhášečem všechno záření emitované zářičem. V průběhu každého cyklu je stejně jako při klasické PCR dvojvlákno DNA nejdříve separováno na jednotlivá vlákna, dále dochází k nasednutí primerů a TaqMan sondy. Posledním krokem je polymerace DNA polymerasou. DNA polymerasy používané v qrt PCR vykazují silnou 5-3 exonukleasovou aktivitu, podle podmínek reakce může při polymeraci štěpit vnitřní sondu na jednotlivé nukleotidy. Po rozštěpení TaqMan sondy se zhášeč a fluorofor již nenacházejí v těsné blízkosti. Dochází k ukončení efektu zhášení a tím k nárůstu fluorescenčního signálu. Vzniklá fluorescence je měřena na konci každé elongační fáze (Obr. 6). Obr. 6: Princip TaqMan sond (upraveno dle Při qrt PCR je využíván jev známý pod zkratkou FRET (Fluorescenční rezonanční přenos energie; angl. Fluorescence Resonance Energy Transfer), který je založen na přenosu

10 energie mezi fluorofory. Na obrázku 7 je zobrazen systém Dual Oligo FRET sond založený na použití dvou vnitřních sond s fluoroforem na 3 konci sondy 1 a fluoroforem na 5 konci sondy 2. Sondy jsou navržené k nasednutí blízko sebe uvnitř cílové sekvence. První fluorofor po excitaci vnějším zdrojem emituje zelené fluorescenční světlo. Při dostatečné blízkosti druhé sondy druhý fluorofor zachycuje emitované světlo a excituje světlo červené o vyšší vlnové délce. Celý systém sond je měřen na konci annelingu (Obr 7c). FRET (Obr. 7c) je závislý na vzdálenosti sond, efektivní transfer probíhá pouze mezi sondami v těsné blízkosti (1-5 nukleotidů). V průběhu elongace dochází k uvolnění vnitřních sond, a tím k jejích oddálení. Druhá sonda tedy nezachytává energii vysílanou první, tím dochází k nárůstu fluorescence (Obr 7b). Obr. 7: Princip FRET sond (upraveno dle Legenda: a) Prostředí reakce po teplotní denaturaci. d) Ozáření nenavázaných sond. b) Ozáření po nasednutí sond na cílové sekvence (měřena je fluorescence emitovaná druhým fluoroforem). LUX systém (Light Upon extension) nevyužívá pro fluorescenční detekci vznikajících produktů sondu, fluorescenčně je značen jeden z primerů. Zhášení fluorescence značeného primeru je dáno jeho sekundární strukturou (smyčka), k vzrůstu fluorescence dochází po nasednutí primeru na cílovou sekvenci a při jeho prodlužování. Ačkoliv je vysoká cena přístrojů a specifických reagencií překážkou pro mnoho

11 laboratoří, qrt PCR může být v současné době považována za nejpřesnější a nejvýhodnější dostupnou kvantitativní metodu. DNA čipy Rychlý rozvoj molekulárně-biologických metod umožňuje přípravu GMO, které obsahují nové znaky, rozmanitost a vyšší množství vkládaných genů i regulačních prvků. Již v roce 1997 Hemmer publikoval některé schválené GM plodiny neobsahující P-35S promotor ani T- nos terminátor. Z toho vyplývá potřeba analýzy dalších genetických modifikací. Toto vyžaduje vývoj nových automatizovaných systémů, které mohou snížit nejen čas, ale i náklady analýz. Detekovat přítomnost různých sekvencí v molekule NK lze také pomocí biočipů (angl. microarrays nebo arrays), což jsou kolekce mikroskopických spotů DNA navázaných k pevnému povrchu, jako například sklu, plastu nebo křemíkovému čipu. Na velmi malé plošce čipu jsou umístěny tisíce krátkých DNA sond komplementárních k hledaným sekvencím sledovaného vzorku. Navázané DNA fragmenty se označují jako sondy, kterých můžou být na jediném biočipu tisíce. Technika DNA čipů je založena na klasické technologii hybridizace DNA. Principem je detekce sekvencí NK na základě specifické interakce komplementárních úseků analyzované molekuly a DNA sondy. Jako sondy mohou být využívány kratší oligonukleotidy (20-30 bp), PCR produkty, genomová DNA, umělé bakteriální chromosomy (BAC z angl. bacterial artificial chromosome), plazmidy nebo i dlouhé oligonukleotidy (do 70 bp). DNA biočipy jsou nejčastěji využívány k měření exprese velkého množství genů současně. NK bývají izolovány z buněk, RNA je a poté převedena na cdna nebo crna, a jsou amplifikovány pomocí PCR technik. Fluorescenční značky mohou být přímo zabudovány do nově syntetizovaného řetězce (pokud je použito značených nukleotidů) nebo chemicky navázány k řetězcům jednořetězové DNA nebo RNA. Vzorky jsou naneseny na filtry odděleně a jsou inkubovány se sondou a promyty. Řetězec NK hybridizuje se sondou imobilizovanou na povrchu pevného nosiče. Hybridizované sondy jsou detekovány buď chemiluminiscenčně nebo přímo fluorescenčně. V místech, kde došlo k hybridizaci na základě komplementarity příslušných úseků, je fluorescence emitována laserovým paprskem a intensita každé skvrny je měřena CCD kamerou a data jsou počítačově vyhodnocena. Pro detekci GMO byly použity např. v práci Xu a kol. (2006) pro monitorování přítomnosti GMO pomocí detekce P-35S, T-nos a specifických úseků transgenů. Pomocí čipu navrženého ve zmiňované práci lze detekovat 95 % v současné době povolených GM odrůd, detekční limit tohoto čipu je 0,5 % GM sóji a 1 % GM kukuřice

12 Analysa RNA V mnoha případech jsou analýzy exprese transgenů zaměřeny na proteiny nebo jiné finální produkty, jejichž akumulace má být fenotypovým projevem exprese. Ne vždy je možní provést analýzu proteinů. Požadovaných výsledků lze také dosáhnout analysou RNA transkriptů. Dokonce v případech, kdy jsou známy výsledky analýzy proteinů, poskytla analýza RNA užitečné informace o akumulaci transkriptu a jeho stabilitě. Pomáhá i při objasňování nepředpokládaných fenotypových projevů. Pro měření množství RNA mohou být použity takové techniky jako reverzní transkripce - PCR (RT-PCR), Northern přenos a ribonuclease protein assay (RPA). Principem RT-PCR je spojení PCR s reverzní transkripcí. Nejdříve je provedena izolace totální RNA nebo čisté mrna z testovaného vzorku. Pomocí DNasy jsou odstraněny zbytky DNA, následně je RNA podrobena reverzní transkripci a polymerasové řetězové reakci. Popisovaná metoda může být použita jako rychlá a relativně vysoce účinná screeningová metoda určení přítomnosti specifického transkriptu. Výhody RT-PCR, v porovnání s Northern přenosem a RPA, jsou malá množství potřebného materiálu, vysoká citlivost a snadnost přípravy vzorku. Nevýhodou při práci s RNA je vysoké riziko její degradace RNasami, které jsou velmi stabilní a nevyžadují žádné kofaktory. Jestliže použijeme RT-PCR je nutné umět rozlišit mezi produkty vzniklými z amplifikace genomové DNA vzorku a produkty syntézy cdna z RNA vzorku in vitro. Proto je požadováno zpracování vzorku pomocí DNas a dále by měli být použity takové primery, aby amplifikace vzorku DNA byla buď nemožná nebo aby amplifikované produkty měly rozdílnou velikost než amplikony vzniklé z cdna. Metody založené na detekci proteinu Metody založené na detekci proteinu (imunochemické a enzymové) detekují produkt transgenu nebo metabolity, jejichž produkce je ovlivněna vloženým genem. Pro stanovení GMO v potravinách a potravinářských surovinách mají tyto metody podstatné limity, které významně omezují jejich běžné použití. První nevýhodou je dispozice jen velmi mála protilátek specifických proti proteinům produkovaným expresí vloženého genu, není však určen vložený transgen. Druhou nevýhodou pro aplikaci těchto analýz je degradace a změny v konformaci proteinů v průběhu zpracování potravin. V případě, že jsou vhodné protilátky k dispozici, jsou vyvinuté metody vhodné pouze pro čerstvé potravinové suroviny a neupravené potraviny. Nicméně tyto metody jsou citlivé, specifické, efektivní a jsou běžně

13 používány pro studium akumulace proteinů v transgenních rostlinách. Detekční limit se pohybuje mezi 0,3 až 1 % GMO. Správnost a přesnost stanovení však může být nepříznivě ovlivněna ve složitých matricích, kde možné interference mohou způsobovat nespecifické interakce protilátek. Imunochemické metody Základem všech imunochemických detekčních metod je specifická interakce antigenu (Ag) s protilátkou (Ab). Jsou běžně používány pro studium akumulace proteinů v transgenních rostlinách. Pro detekci GMO jsou nejčastěji používány dva typy imunochemických metod: a) Western přenos (imunoblotting) b) ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) Při Western přenosu je směs proteinů přenesena z gelu na nitrocelulosovou membránu a jednotlivé proteiny jsou identifikovány podle toho, jak se váží s příslušnými značenými protilátkami. Enzymová imunoanalýza na pevné fázi ELISA patří mezi imunoanalytické metody, které ve fázi detekce nebo kvantifikace používají enzymovou reakci. Jeden z imunoreaktantů (Ag, Ab) je vždy imobilizován na pevný nosič, kterým může být např. membrána, skleněná podložka, stěna zkumavky nebo mikrotitrační destičky. Nejčastější uspořádaní metody používané pro detekci GMO v potravinách je přímá nekompetitivní ELISA, tzv. sendvičový formát (Obr. 8). Využívá většinou dvou protilátek, z nichž první je imobilizovaná na povrch nosiče a specificky interaguje s antigenem. Druhá protilátka, značená enzymem (nejčastěji peroxidasa, alkalická fosfatasa, β-galaktosidasa a glukosa oxidasa) reaguje s jinými determinantními skupinami na odlišné části molekuly antigenu. Po přidání chromogenního substrátu je výsledná enzymová reakce vyhodnocena spektrofotometricky. Obr. 8: Přímá nekompetitivní ELISA. Legenda: a) Imobilizovaná protilátka b) Přídavek vzorku c) Specifická interakce protilátky a antigenu d) Sendvič antigenu a obou protilátek a) b) c) d)

14 Výhoda Western přenosu oproti ELISA je schopnost stanovit molekulární hmotnost proteinu, reprodukovatelné výsledky mohou být dosaženy i při použití ne zcela přečištěných protilátek. Western hybridizace je však časově náročnější a kvantitativní výsledky jsou určovány s menší přesností. Naproti tomu ELISA metody jsou vysoce specifické, citlivé a relativně snadno proveditelné. Mezi nevýhody ELISA metod patří občasný výskyt falešně pozitivních výsledků získaných např. použitím protilátek s nízkou specifitu. Sendvičová ELISA je používána například pro stanovení enzymu 5-enolpyruvátšikimát-3--fosfosynthasy (CP4 EPSPS) exprimovaného v transgenní sóji, odolné vůči herbicidu Roundup. Při spojení PCR-ELISA je detekce produktu polymerační reakce provedena pomocí protilátek. Amplifikační produkt je značen digoxigeninem začleňovaným během amplifikační reakce probíhající v přítomnosti digoxigenin-11-dutp (DIG-dUTP). Produkt PCR reakce hybridizuje s komplementární sondou značenou biotinem a poté je hybrid imobilizován na mikrotitrační destičky pokryté streptavidinem. Imobilizace je závislá na interakci biotinu navázaného na sondě se streptavidinem, jímž je potažen povrch jamek destičky. Po promytí volných nespecifických amplifikačních produktů je kvantifikováno množství navázaných PCR produktů pomocí protilátky proti digoxigeninu s konjugovaným enzymem. Detekce je zprostředkována reakcí enzymu s chromogenním substrátem. Princip metody je schématicky znázorněn na obrázku 9. Tato metoda je velmi citlivá, specifická a rychlá. Pokud je polymerasová řetězová reakce zastavena před poklesem amplifikační účinnosti, je možné použít metodu PCR-ELISA pro kvantifikaci GMO. Při použití mikrotitračních destiček může být charakterizováno a kvantifikováno až 96 produktů během 1-5 hodin. I když byla tato metoda aplikována na různé vzorky a GMO detekční kit využívající tohoto principu je na trhu dostupný, nenašla široké uplatnění při kvantifikaci obsahu GMO v potravinách a potravinářských výrobcích. Obr. 9: Princip detekce produktu PCR pomocí ELISA (upraveno dle

15 Strip test Na principu imunochromatografie v sendvičovém uspořádání (Lateral Flow Immunoassay, LFIA) jsou založeny nitrocelulosové testovací proužky Lateral Flow Strip, jejichž princip je vysvětlen na obrázku 10. Stripy umožňují testování jednotlivých vzorků potravin a potravinářských surovin. Test používá dva typy monoklonálních protilátek, specifických pro stanovovaný protein. První typ protilátky je imobilizován na membráně testovacího proužku, druhý je konjugován s koloidním zlatem nebo barevnými latexovými částicemi. Pokud je ve vzorku transgenní protein, vytváří sendvič se značenými a imobilizovanými protilátkami. Pozitivním výsledkem je barevná linka uprostřed testu. V horní části testovacího proužku je imobilizována kontrolní protilátka, která váže přebytek značených protilátek nezávisle na tom, zda je antigen ve vzorku přítomen. Jestliže je výsledek testu negativní a sledovaný protein není přítomen v extraktu, objeví se pouze jedna linka v horní části testovacího proužku vypovídající o funkčnosti a správnosti prováděného testu. Jestliže je transgenní protein přítomen, jsou zbarveny obě linky. Lateral Flow Strip poskytují výsledky během 5-10 minut. Kromě časové nenáročnosti jsou dalšími výhodami nízká cena a jednoduchost provedení. Lateral Flow Strip se používají pouze pro informativní stanovení, pozitivní výsledky testu musejí být konfirmovány jinou metodou. Z těchto důvodů je metoda vhodná a v praxi používaná pro přímé získání prvních předběžných výsledků. Obr. 10: Lateral Flow Strip (upraveno dle Lipton a kol., 2000)

16 Určení aktivity produktu transgenu Cíleným fenotypovým projevem vloženého genu bývá nejčastěji protein se specifickou aktivitou. Aktivita může být měřena pomocí biochemických metod a/nebo biometod např. rezistence rostliny vůči hmyzu nebo patogenům. V každém případě je důležité uvědomit si, že tato aktivita je v mnoha případech nejvíce řízená fenotypem rostliny. Tento fakt může být rozhodující pro pochopení fenotypového projevu. Ostatní techniky používané pro detekci GMO Chromatografie Pokud se liší složení GMO od nemodifikovaného organismu, např. zastoupení mastných kyselin nebo triglyceridů, mohou být tyto rozdíly detekovány prostřednictvím tradičních chemických metod založených na chromatografickém principu. Toto je možné využít například při detekci oleje získaného z GM kanoly pomocí HPLC (vysokotlaká kapalinová chromatografie) spojené s hmotnostní ionizační spektrometrií (HPLC-MS). Nicméně, tato metoda je průkazná pouze tehdy, pokud je složení GM rostlin nebo získaných produktů významně odlišné od složení nemodifikovaných organismů. Mimo to jsou tyto metody vhodné spíše pro kvalitativní analýzu než pro kvantifikaci GMO. Infračervená spektroskopie

17 Určité zásahy do genomu organizmu mohou změnit i strukturu vláken v rostlinách, přestože nejsou detekovatelné žádné významné rozdíly ve složení proteinů nebo olejů (např. Roundup Ready sója). Změny ve struktuře mohou být zaznamenány pomocí infračervené spektroskopie. Nicméně schopnost rozlišit malé množství GMO v nemodifikovaných produktech je v tomto případě rovněž značně obtížné, stejně jako v případě použití chromatografických metod. Závěr V současné době existuje řada principiálně rozdílných metod, jež mohou být použity pro kvantifikaci a charakterizaci transgenní DNA, eventuelně výsledného produktu její exprese. Při výběru vhodných detekčních metod pro konkrétní materiál je vždy předem nutné zvážit výpovědní hodnotu, citlivost, specifičnost a další výhody i nevýhody každého metodického postupu. V souvislosti s tím je důležité přihlédnout též k charakteru, složení a původu testovaného materiálu, který může ovlivnit izolaci DNA nebo bílkovin. Vzhledem k tomu, že se vždy jedná o analýzy citlivé na přesnost provedení, je laboratorní zručnost a zkušenost v dané problematice nezbytnou podmínkou pro úspěšné testování GMO. Nejčastěji jsou průkaz a kvantifikace GMO prováděny molekulárně - biologickou metodou PCR, založenou na detekci nukleových kyselin nebo imunochemickou metodou ELISA, založenou na detekci specifických proteinů pomocí protilátek

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Možnosti stanovení Listeria monocytogenes popis metod a jejich princip Mária Strážiková Aleš Holfeld Obsah Charakteristika Listeria monocytogenes Listerióza Metody detekce

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Mikročipy v mikrobiologii

Mikročipy v mikrobiologii Mikročipy v mikrobiologii doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Přírodovědecká fakulta MU, 2014 Obsah přednášky 1) Charakteristika biočipů, DNA microarrays a DNA chip 2) Výroba čipů, charakteristika

Více

Mikrobiologické diagnostické metody. MUDr. Pavel Čermák, CSc.

Mikrobiologické diagnostické metody. MUDr. Pavel Čermák, CSc. Mikrobiologické diagnostické metody MUDr. Pavel Čermák, CSc. Princip identifikace soubor ZNAKŮ s rozdílnou separační hodnotou S HODNOTA S: S 1 S 2 S 3 Základní problémy Minimum morfologických znaků Podobná

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY 3 složky Nukleotidy dusík obsahující báze (purin či pyrimidin) pentosa fosfát Fosfodiesterová vazba. Vyskytuje se mezi

Více

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010 M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin Oddělení analýzy

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více

Metody studia genové exprese

Metody studia genové exprese Metody studia genové exprese Ing. Lucie Němcová, Ph.D. Laboratoř vývojové biologie nemcova@iapg.cas.cz Transkriptom Genová exprese: Geny jsou exprimovány tehdy, jsou-li přepsány do RNA (mrna). Rozdílná

Více

Diagnostické metody v analýze potravin. Matej Pospiech, FVHE Brno

Diagnostické metody v analýze potravin. Matej Pospiech, FVHE Brno Diagnostické metody v analýze potravin Matej Pospiech, FVHE Brno Důvody diagnostiky potravin Dodržování legislativních požadavků Vlastní kontrola v provozu Národní legislativa Evropská a mezinárodní legislativa

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR)

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) Polymerázová řetězová reakce (PCR, z anglického Polymerase Chain Reaction) je metoda rychlého zmnožení (amplifikace) vybraného úseku DNA. Množený (amplifikovaný) úsek

Více

Izolace, klonování a analýza DNA

Izolace, klonování a analýza DNA Izolace, klonování a analýza DNA Ing. Pavel Kotrba, Ph.D., Ing. Zdeněk Knejzlík, Ph.D., Ing. Zdeněk Chodora Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha HTpavel.kotrba@vscht.czTH, HTzdenek.knejzlik@vscht.czTH,

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

METODY STUDIA PROTEINŮ

METODY STUDIA PROTEINŮ METODY STUDIA PROTEINŮ Mgr. Vlasta Němcová vlasta.furstova@tiscali.cz OBSAH PŘEDNÁŠKY 1) Stanovení koncentrace proteinu 2) Stanovení AMK sekvence proteinu Hmotnostní spektrometrie Edmanovo odbourávání

Více

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace

Více

Nové směry v rostlinných biotechnologiích

Nové směry v rostlinných biotechnologiích Nové směry v rostlinných biotechnologiích Tomáš Moravec Ústav Experimentální Botaniky AV ČR Praha 2015-05-07 Praha Prvních 30. let transgenních rostlin * V roce 2014 byly GM plodiny pěstovány na ploše

Více

Hybridizace. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz

Hybridizace. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Hybridizace doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Přírodovědecká fakulta MU, 2013 Obsah přednášky 1) Způsoby provedení hybridizace 2) Hybridizace v roztoku 3) Příprava značených sond 4) Hybridizace

Více

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR VI. Aplikace qrt-pcr 1. Detekce DNA - Diagnóza infekčních onemocnění (přítomnost patogenů v krvi, séru, plazmě ) - Sledování minimální reziduální nemoci - Detekce patogenů

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Translace, techniky práce s DNA Translace překlad z jazyka nukleotidů do jazyka aminokyselin dá se rozdělit na 5 kroků aktivace aminokyslin

Více

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin 1 Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Obecně na úvod Určitě jste už slyšeli pojem geneticky modifikovaný organismus (GMO). Úprava vlastností přirozeně

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu)

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu) Název: Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu) Školitel: Ludmila Krejčová, MVDr. Datum: 7.11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního

Více

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO rozdělení metod pro mikrobiologické zkoušení potravin přehled rychlých metod detekce

Více

Antiparalelní beta list

Antiparalelní beta list Antiparalelní beta list Paralelní beta list Schematický model beta listu (stužkový) Proteiny obsahují zpětné kličky (beta kličky nebo vlásenkové ohyby). Obvykle je CO skupina i-té aminokyseliny vázána

Více

Ivo Papoušek. Biologie 8, 2015/16

Ivo Papoušek. Biologie 8, 2015/16 Ivo Papoušek Biologie 8, 2015/16 Doporučená literatura: Metody molekulární biologie (2005) Autoři: Jan Šmarda, Jiří Doškař, Roman Pantůček, Vladislava Růžičková, Jana Koptíková Izolace nukleových kyselin

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI INDUKOVANÉ PŮSOBENÍM ORGANICKÝCH LÁTEK Z PRACHOVÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ Kateřina Hanzalová Oddělení genetické ekotoxikologie Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Více

Chemické senzory Principy senzorů Elektrochemické senzory Gravimetrické senzory Teplotní senzory Optické senzory Fluorescenční senzory Gravimetrické chemické senzory senzory - ovlivňov ování tuhosti pevného

Více

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN ETHIDIUM BROMID fluorescenční barva interkalační činidlo do gelu do pufru barvení po elfu Vizualizace DNA SYBR GREEN Barvení proteinů Coommassie Brilliant Blue Coomassie Blue x barvení stříbrem Porovnání

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 2.4 GENETICKÉ MANIPULACE in vitro - nekonvenční techniky, kterými lze modifikovat rostlinný

Více

DY D NE N X Hana Vlastníková

DY D NE N X Hana Vlastníková DYNEX Hana Vlastníková Molekulární biologie: Vybavení laboratoře na klíč Přístrojová technika Kompatibilní diagnostické soupravy Profesionální přístup SOP Technická podpora Servis Přístrojové vybavení:

Více

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr.

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Název: Školitel: Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Datum: 21. 6. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Genomika (KBB/GENOM) SNPs Odvozování a genotyping Ing. Hana Šimková, CSc. Cíl přednášky - seznámení s problematikou hledání

Více

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii, RFLP Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii umožňují nám provádět celou řadu přesně cílených manipulací Výhody enzymů:

Více

Suchá chemie. Miroslava Beňovská (vychází z přednášky doc. Šterna)

Suchá chemie. Miroslava Beňovská (vychází z přednášky doc. Šterna) Suchá chemie Miroslava Beňovská (vychází z přednášky doc. Šterna) Využití Močová analýza diagnostické proužky POCT imunoanalytické kazety, diagnostické proužky Automatické analyzátory řada analyzátorů

Více

OBSAH. PP Master Mixy... 11 PPP Master Mix 12 Plain PP Master Mix 13 Combi PPP Master Mix 14

OBSAH. PP Master Mixy... 11 PPP Master Mix 12 Plain PP Master Mix 13 Combi PPP Master Mix 14 OBSAH DNA polymerázy pro PCR a pufry.................. 3 Taq DNA polymeráza 4 Taq DNA polymeráza Unis 5 TaqPurple DNA polymeráza 6 Taq DNA polymeráza 1.1 7 Combi Taq DNA polymeráza 8 LA DNA Polymerases

Více

Využití metod molekulární biologie při zkoumání kvality potravin. Michaela Hlobilová

Využití metod molekulární biologie při zkoumání kvality potravin. Michaela Hlobilová Využití metod molekulární biologie při zkoumání kvality potravin Michaela Hlobilová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato bakalářská práce, zpracována rešeršní formou, poskytuje přehled o metodách molekulární

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMUNOCHEMICKÉ METODY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMUNOCHEMICKÉ METODY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMUNOCHEMICKÉ METODY ZÁKLADNÍ TERMÍNY antigen jakákoli látka, se kterou specificky reaguje protilátka imunogen látka schopná vyvolat v

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Principy a instrumentace

Principy a instrumentace Průtoková cytometrie Principy a instrumentace Ing. Antonín Hlaváček Úvod Průtoková cytometrie je moderní laboratorní metoda měření a analýza fyzikálních -chemických vlastností buňky během průchodu laserovým

Více

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl Western blotting 1. Příprava gelu složení aparatury hustotu gelu volit podle velikosti proteinů příprava rozdělovacího gelu: 10% 12% počet gelů 1 2 4 1 2 4 objem 6 ml 12 ml 24 ml 6 ml 12 ml 24 ml 40% akrylamid

Více

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK ové technologie v analýze D A, R A a proteinů Stanislav Kmoch Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK Motto : "The optimal health results from ensuring that the right

Více

Centrální dogma molekulární biologie

Centrální dogma molekulární biologie řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská

Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská Princip a využití protilátkových mikročipů RNDr. Zuzana Zákostelská Laboratoř buněčné a molekulární imunologie Odd. Imunologie a gnotobiologie MBÚ AVČR v.v.i, Praha Konference XXXIII. Imunoanalytické dny

Více

6. Nukleové kyseliny

6. Nukleové kyseliny 6. ukleové kyseliny ukleové kyseliny jsou spolu s proteiny základní a nezbytnou složkou živé hmoty. lavní jejich funkce je uchování genetické informace a její přenos do dceřinné buňky. ukleové kyseliny

Více

Metody detekce poškození DNA

Metody detekce poškození DNA STABILITA GENOMU II. Metody detekce poškození DNA Metody detekce poškození DNA Možnosti stanovení: 1. poškození DNA per se nebo 2. jeho následky mutace genů a mutace chromosomů 1. Detekce poškození DNA

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Exprese genetické informace

Exprese genetické informace Exprese genetické informace Stavební kameny nukleových kyselin Nukleotidy = báze + cukr + fosfát BÁZE FOSFÁT Nukleosid = báze + cukr CUKR Báze Cyklické sloučeniny obsahující dusík puriny nebo pyrimidiny

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny eukaryontní gen v genomové DNA promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4 kódující oblast introny primární transkript (hnrna, pre-mrna) postranskripční úpravy (vznik maturované mrna) syntéza čepičky AUG vyštěpení

Více

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů Stavělová M.,* Macháčková J.*, Rídl J.,** Pačes J.** * Earth Tech CZ, s.r.o ** ÚMG AV ČR PROČ METAGENOMIKA?

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Havarijní plán PřF UP

Havarijní plán PřF UP Havarijní plán PřF UP v němž se nakládá s geneticky modifikovanými organismy (GMO), zpracovaný podle 20, odst. 4 zákona č. 78/2004 Sb. pro pracoviště kateder Buněčné biologie a genetiky a Oddělení molekulární

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Exprese rekombinantních proteinů

Exprese rekombinantních proteinů Exprese rekombinantních proteinů Exprese rekombinantních proteinů je proces, při kterém můžeme pomocí různých expresních systémů vytvořit protein odvozený od konkrétního genu, nebo části genu. Tento protein

Více

FIA fluorescenční imunoanalýza (fluorescence immuno-assay) CIA chemiluminiscenční imunoanalýza

FIA fluorescenční imunoanalýza (fluorescence immuno-assay) CIA chemiluminiscenční imunoanalýza FIA a CIA FIA fluorescenční imunoanalýza (fluorescence immuno-assay) CIA chemiluminiscenční imunoanalýza Značky pro antigeny a protilátky: radioizotop enzym fluorescenční sonda luminiscenční sonda kovové

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Eliška Růžičková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Real-time PCR a jeho využití pro

Více

ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ

ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ANALYTICKÉ ZKUŠEBNICTVÍ DEN ZEMĚDĚLSKÉHO ZKUŠEBNICTVÍ, LÍPA, 12.7.2012 Základní legislativa Zákon č. 147/2002 Sb. ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2015

KATALOG PRODUKTŮ 2015 KATALOG PRODUKTŮ 2015 www.geneproof.com Váš specialista na PCR diagnostiku! KATALOG PRODUKTŮ 2015 GeneProof a.s. je biotechnologická společnost zabývající se molekulární in vitro diagnostikou závažných

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ

GENETICKY MODIFIKOVANÉ GENETICKY MODIFIKOVANÉ ROSTLINY (GMR) Lukáš Fischer Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK Geny základ vlastností organismů Změny genetické informace rostlin a definice genetické modifikace dle

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie.

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. 4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. Od genu k proteinu - centrální dogma biologie Geny jsou zakódovány v DNA - Jakým způsobem? - Jak se projevují? Již v roce 1902

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Nukleové kyseliny (NK)

Nukleové kyseliny (NK) Eva Roubalová B10 2007/2008 Předmět: - Obecná biologie - Biologie a genetika Zdroj velké části materiálů: učebnice Metody molekulární biologie (2005) Autoři: Jan Šmarda, Jiří Doškař, Roman Pantůček, Vladislava

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Metody práce s proteinovými komplexy

Metody práce s proteinovými komplexy Metody práce s proteinovými komplexy Zora Nováková, Zdeněk Hodný Proteinové komplexy tvořeny dvěma a více proteiny spojenými nekovalentními vazbami Van der Waalsovy síly vodíkové můstky hydrofobní interakce

Více

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod.

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. Od 1.1.2014 DYNEX jediným OFICIÁLNÍM (autorizovaným) distributorem společnosti

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY. Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY. Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN VERTIKÁLNÍ PŘENOS VLASTNOSTÍ DĚDIČNOST považoval člověk za samozřejmou zákonitost Evoluce

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie Centrální dogma molekulární biologie ukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Transkripce D R Translace rotein Mendel) Replikace 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 nukleové kyseliny

Více

Genetický polymorfismus

Genetický polymorfismus Genetický polymorfismus Za geneticky polymorfní je považován znak s nejméně dvěma geneticky podmíněnými variantami v jedné populaci, které se nachází v takových frekvencích, že i zřídkavá má frekvenci

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice Kolik je DNA v krmivech a potravinách? 0,005 až 0,02 % sušiny GM kukuřice cizí gen 4000 písmen 0,0004% DNA kukuřice Hypotetický příklad: brojler Krmná dávka - jen kukuřice Veškerá kukuřice jen GMO Brojler

Více

ší šířen METODY ANALÝZY NUKLEOVÝCH KYSELIN Polymerázová řetězová reakce

ší šířen METODY ANALÝZY NUKLEOVÝCH KYSELIN Polymerázová řetězová reakce METODY ANALÝZY NUKLEOVÝCH KYSELIN Polymerázová řetězová reakce Většina metod analýzy DNA využívá možnost amplifikace DNA v in vitro podmínkách. Polymerázová řetězová reakce - PCR (polymerase chain reaction)

Více