Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí e jenom s pietou pøipomínat. U pøíle itosti 63. výroèí osvobození Ostravy a porá ky nacistického Nìmecka se se li pøedstavitelé obce, spoleèenských organizací a Poloèas koly u památníku obìtem války, aby tuto událost uctili. Tentokrát bylo úèastníkù s Paní starostka Mgr. K. Sedláèková pøe- o nìco víc ne jindy, a je velmi potì itelné, e mezi nimi byla i na e mláde. Mláde, dává ceny výhercùm ètenáøské soutì e. kterou èekají dva mìsíce prázdnin. Na i Dìtský den t koláci v Michálkovicích mají velice dobrou povìst. Zúèastòuji se rùzných soutì í a pøedná ek, kde se chovají ukáznìnì. Také výherci ètenáøské soutì e Michálkovického zpravodaje, kterých u bylo pøes sto, které pøijímali a pøijímají starostové na í obce, udivují svými znalostmi a pøátelskou komunikací. Za to jistì mù eme i my, dospìlí, jaké kvality mláde i pøedáváme. Je toho bohu el je tì hodnì, co je zapotøebí napravit, a za co se mù eme stydìt. A tak ten poloèas, èas prázdnin a dovolených, nám dává pøíuctìní památky obìtem druhé svìtové války. t le itost je tì více se vzájemnì obohacovat a poznávat. Pøeji hodnì pohody a radosti. P. Polok Dìtský den Beseda s úèastníkem konce váleèných událostí v roce F O T O N A S T R A N Ì P. P O L O K

2 S pravidelným jarním úklidem øešíme otázku, kam se starými a nepotøebnými vìcmi, které se nevejdou do kontejnerù u domu. Zeptali jsme se proto Ing. Karla Beldy, øeditele spoleènosti OZO Ostrava, která má na starosti odpadové hospodáøství na území mìsta Ostravy, co s takovým odpadem dìlat. Co se starým kobercem, skøíní nebo lednièkou, které už doma nepotøebujeme? Možnosti jsou dvì. Tou první je odvézt vìtší odpad do nìkterého z našich 18 sbìrných dvorù, které jsou právì pro tento druh odpadu urèeny. Øada obyvatel našeho mìsta však této služby nevyužívá buïto neví, že je bezplatná, anebo nemá tušení, kde sbìrné dvory jsou. Vyhazují nepotøebné vìci k popelnicím a kontejnerùm a tak vznikají èerné skládky. Druhou možností je využití velkoobjemových kontejnerù, tedy jednorázových sbìrù v místì bydlištì. Kontejnery jsou pøistavovány nìkolikrát do roka, lidi o tom informuje úøad pøíslušného mìstského obvodu. Odložení odpadu ve sbìrných dvorech èi kontejnerech napomáhá jeho dalšímu využití. Z objemného odpadu jsou vytøídìny vìci, které se dají energeticky využít po zpracování na náhradní palivo pro cementárny. Zpracovávají se i další využitelné materiály (napø. kovy). Nebezpeèné odpady jsou likvidovány v zaøízeních k tomu urèených (napø. spalovny). 2/ Jak se tedy obèané dozvìdí, kde se poblíž jejich bydlištì nachází sbìrný dvùr? A kdy jsou tyto dvory otevøeny? Sbìrné dvory máme v Bartovicích, Hoš álkovicích, Krásném Poli, Kunèicích, Mariánských Horách, Martinovì, Michálkovicích, Petøkovicích, Polance nad Odrou, Porubì, Proskovicích, Pøívoze, Radvanicích, Slezské Ostravì, Staré Bìlé, Svinovì, Vítkovicích a Zábøehu. Pro snazší orientaci jsme nechali vyrobit navigaèní tabule. V mìstských informaèních centrech a na dalších místech, jako jsou nemocnice, knihovny, sportovní zaøízení, atd. jsou umístìny speciální mapy, kde jsou vyznaèeny pøesné adresy a otevírací doby všech sbìrných dvorù. Obyvatelé obvodù s nejvìtším výskytem nepovolených skládek obdrží mapu do svých schránek. Vìøíme, že tyto mapy pomohou. A nakonec jsou všechny potøebné informace na webových stránkách naší spoleènosti nebo je lze zjistit na bezplatné telefonní lince (èíslo se dobøe pamatuje, protože trojèíslí 020 vizuálnì pøipomíná název OZO). Když už tedy vím, kde najdu sbìrný dvùr, co všechno tam mohu odvézt? Veškerý objemný odpad. Tedy nábytek, koberce, televizory a další elektrospotøebièe, pneumatiky, plasty, papír, kovy. Lze zde také odevzdat nebezpeèný odpad, jako jsou autobaterie, èlánky, záøivky, léky, oleje, barvy, rozpouštìdla, chemikálie a také tìmito nebezpeènými látkami zneèištìné obaly. Ve sbìrných dvorech pøijímáme také zeleò ze zahrádek obèanù trávu, listí, spadané ovoce.obèané mìsta Ostravy mohou uvedené odpady odevzdat zdarma v množství, které lze naložit do pøívìsného vozíku za osobní automobil, což jsou pøibližnì tøi kubické metry. V každé sbìrnì máme stálou obsluhu, která pomùže urèit, do které z nádob jaký odpad dát. Do sbìrných dvorù však nelze vozit stavební su ani jiné odpady pocházející ze stavebních úprav (okna, dveøe ). Ty pøijímáme za úplatu v areálu OZO Ostrava v Ostravì-Kunèicích na Frýdecké ulici Ostrava - Michálkovice Briketáøská (za sbìrnou druhotných surovin) PO, ST, PÁ 10:00 18:00 SO 8:00 14:00 Ostrava - Slezská Ostrava Ès. armády 20 (areál Technických služeb, a. s. Slezská Ostrava) PO - PÁ 10:00 18:00 SO 8:00 14:00 Ostrava - Radvanice Poláškova PO, ST, PÁ 15:00 18:00 SO 8:00 12:00

3 Strážníci z Michálkovic zajiš ovali veøejný poøádek na sportovnì kulturních akcích, které se poøádaly na Slezskoostravském hradì ve dnech: , , , Dne se konala kulturnì spoleèenská akce v Akce ZOO Ostrava, kde se strážníci z Michálkovic podíleli na zabezpeèování místních záležitostí veøejného poøádku spoleènì s ostatními strážníky z jiných oblastí.v tento den navštívilo zoologickou zahradu témìø 14,5 tisíce osob (druhá nejvyšší návštìvnost v celé historii Zoo Ostrava). Strážníci mìstské policie svou pøítomností v okolí zoo i velkou pomocí pøi øízení dopravy pøispìli k bezproblémovému prùbìhu celé této nároèné akce. A je tady opìt léto MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - dvoumìsíèník l Vydavatel: Úøad mìstského obvodu Michálkovice, Ès. armády 106, telefon , l IÈO: /16 l Odpovìdný redaktor: Pavel Polok, telefon: inzerce l Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, P. Martinù, J. Døímal, M. Poloková l Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, tel.: , l Tisk: Jupos, Ès. armády 101, telefon: l Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E l Toto èíslo bylo vydáno dne 23. èervna Èíslo 4/2008 vyjde 25. srpna Vzpomínky stále živé Dny se výraznì prodloužily a sluneèní paprsky jsou stále høejivìjší. Léto vnímáme jako krásné, teplé období prozáøené sluncem a jeho zlatou barvou. Slunce a jeho záø má pro èlovìka velký význam. Vìdci zjistili, že právì nedostatek svìtla v zimním období je pøíèinou smutné, depresivní nálady. Až s pøíchodem sluncem prozáøených dnù se nálada zlepšuje, deprese se mírní. Hodnì se mluví a píše pøedevším o škodlivosti sluneèního záøení, o tom, že ultrafialové záøení nepochybnì zvyšuje riziko onemocnìní zhoubným melanomem, kožním nádorem. Toto ultrafialové záøení však potøebujeme k tvorbì vitamínu D. Vitamín D pak brání napø. také rùstu nìkterých nádorù, napøíklad nádorù støeva. Epidemiologové spoèítali, že na nedostatek sluneèního záøení doplatí životem 4x více lidí než na melanom. Takže sluneèní záøení nám v mnoha smìrech spíše prospívá. Lidé, kteøí trpí nedostatkem sluneèního svìtla, to jsou FOTO P. POLOK dìti které si hrají jen doma a starší lidé, kteøí nechodí ven, trpí nemocemi z nedostatku sluneèního záøení. Mezi takové nemoci patøí køivice a osteoporosa. Slunce se samo stará, aby pøemìnilo vitamín D v kùži v jeho aktivní formu a posílilo tak imunitní systém. Tím také zvyšuje ochranu pøed nádorovým bujením. MUDr. M. Støížová Zajímavou besedu uspoøádala knihovna v dobì, kdy jsme vzpomínali na 63. výroèí ukonèení druhé svìtové války. Ve støedu 30. dubna se sešly ètrnáctileté dìti a nìkolik obèanù s panem Mgr. Josefem Lackem, který poutavì vyprávìl své zážitky z konce války, kterou prožíval stejnì starý, jako jeho mladí posluchaèi. Beseda byla doplnìna obrazovým materiálem, který pøipravili pan Lacek spolu s panem J. Kašpárkem. Také byla pøipravena malá výstavka knih a obrazového materiálu na dané téma. Bylo zajímavé a pøekvapivé, jak pozornì byla tato beseda pøijata mladými posluchaèi. Vìøím, že by se našlo dost starších obèanù, kteøí by mìli na podobných besedách co øíci mládeži a naopak. p.p. Stop domácímu násilí Dnem vešel v platnost zákon è. 135/2006 Sb., kterým se mìní nìkteré zákony v oblasti ochrany pøed domácím násilím. V této souvislosti byla ve všech krajích ÈR zøízena také Intervenèní centra ( 60a zákona è. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách). Èinnost Intervenèních center je specializovaná sociální služba zamìøená na pomoc osobám ohroženým domácím násilím a na koordinaci spolupráce mezi institucemi, které s osobami ohroženými domácím násilím pøicházejí do kontaktu. Intervenèní centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Bílý kruh bezpeèí, o. s. ul. 28. øíjna Ostrava Tel.: Fax: www: / 3

4 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU JIØÍ KAŠPÁREK V období uplynulém od minulé uzávìrky Michálkovického zpravodaje se rada mìstského obvodu sešla na ètyøech zasedáních. Na nich mimo jiné projednala následující záležitosti: l Na základì tøí podaných nabídek schválila provedení opravy komínu v bytì è. 2 na ul. Ès. armády 98 firmou Rekonstrukce, stavba, kominictví Lukáš Milan z Ostravy Radvanic. l Na základì žádosti firmy Ovanet, a. s. dala souhlas s umístìním zaøízení bezdrátové komunikaèní technologie na støechu obytného domu na ulici Ès. armády. l Schválila výjimku z poètu žákù v osmých roènících Základní školy U Køíže na poèet 33 žákù. l Za úèasti pøedsedkynì kulturní komise Bc. Hany Slané projednala a vzala na vìdomí zprávu o èinnosti této komise. l K úpravì rozpoètu roku 2008 projednala a schválila rozpoètová opatøení èís. 5, 6, 7 a 8/2008. l Za úèasti vedoucího redaktora Michálkovického zpravodaje Pavla Poloka projednala èinnost redakèní rady a povìøila tajemnici vyhlášením výbìrového øízení na tisk tohoto periodika. l Schválila použití výtìžku z provozu výherních hracích automatù v obvodu za rok 2007 podle rozpoètu pro rok l Projednala plnìní rozpoètu obvodu za 1. ètvrtletí 2008 a povìøila starostku pøedložením tohoto materiálu zastupitelstvu ke schválení. l Projednala návrh obecnì závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojù na veøejnosti. Slovo paní starostky Dobrý den milí ètenáøi,blíží se konec první poloviny roku Díky našemu Zpravodaji jste o životì v Michálkovicích dokonale informováni. Ráda bych Vás seznámila s dalšími úkoly, které ještì v druhé polovinì roku na vedení obce èekají. Nejdøíve se vrátím na konec roku Potìšila nás nabídka MMO s bezplatným pøistavením kontejnerù na likvidaci èerných skládek. Díky tomu jsme za pomoci našich zamìstnancù údržby a dìtí PS Sokol vyèistili èernou skládku na ulici Štìpnièkové. Pøi oslavách Dne Zemì mládež oddílu Liga lesní moudrosti kmene Wabash uklidila èást èerné skládky na haldì za Stavebninami Galièák. Dìkuji dìtem, mládeži i vedení uvedených oddílù, že jim není lhostejná èistota a poøádek našeho mìstského obvodu. Snad se stanou vzorem pro ty, kteøí stále nevidí odpadkové koše, neví, že ve svém okolí mají 2 sbìrné dvory. Vìøím, že bude pøibývat tìch obèanù, kteøí pochopí, že jejich svìt nekonèí za dveømi jejich bytu nebo zahrady. K lepšímu vzhledu i bezpeènosti Michálkovic pøispìje i stavba kruhového objezdu u Hasièské zbrojnice, která bude zapoèata v tomto roce. Další schválenou investièní akcí je zpracování projektu na rekonstrukci a estetizaci ulice ÈSA po plánovaný kruhový objezd. Opravena bude i èást ulice U Køíže od ulice ÈSA po základní školu.máme také pøislíbené finanèní prostøedky na projekt rekonstrukce Hasièské zbrojnice. Bez zpracované projektové dokumentace nemùže náš mìstský obvod žádat o finanèní dotace na investice. Jako pozorní ètenáøi jste urèitì èetli o všech spoleèenských, sportovních i kulturních akcích v Michálkovicích. Chtìla bych všem jejich organizátorùm podìkovat. Odmìnou jim urèitì byla spokojenost a dobrá nálada divákù a úèastníkù tìchto velmi zdaøilých plesù, koncertù, soutìží a zábav. Velmi aktivní je i naše mateøská škola, základní škola, klub dùchodcù a tradiènì naše knihovna, kteøí se starají o naše dìti i seniory. Závìrem bych Vám chtìla popøát pøíjemnì prožité léto a dìtem a pedagogùm krásné a sluneèné prázdniny. N edalo mi to, a koneènì jsem se rozhodl, že o tom napíšu. O TOM - co mnì neustále prudí a trápí. Popudem byl poslední TRAPASY 4 / nou stranou. O tom, že ani my mnohdy neumíme povìsit a použít naši vlajku správnì a neznáme svoji trikoloru bych mohl dlouze mezinárodní trapas, který se stal pøi pøípravném zápasu našeho národního fotbalového mužstva s Litvou, kdy programy k utkání byly natolik zpackané, kde Litva byla zamìnìna za Lotyšsko. Pøi zahajovacím ceremoniálu byla hráèùm Litvy zahrána lotyšská hymna a jejich vlajka byla organizátory povìšena opaèpsát. Viz náš známý tenista a reprezentanti na Šestidenní, kteøí mìli dresy ve formì naší vlajky a vždy špatnì situované. Velice bolestnì na mì zapùsobila rakev padlého vojína zahalená opaènì položenou vlajkou, které vzdávali poctu naši nevìdomí vládní pøedstavitelé. (Pomíjím špatné trikolory a pomalované tvá- øe sportovních fandù, rádoby vlastencù.) Nikdy jsem nebyl pøíznivcem vlajkosláv a zvláštì ne v dobì, kdy nemohla naše vlajka viset samostatnì. Teï, v dobì svobody, když vidím jak je nakládáno s našími státními symboly, je mým pøáním, aby vlajky visely a vlály co možná nejvíce, ale správnì. Škola a rodièe, kteøí znají tuto problematiku by mohli hodnì pomoci k nápravì. Jistì, nejjednodušší by bylo, kdyby náš prapor byl bílý, ale to je symbol kapitulace. Nedopus me ji! P. Polok B È M

5 MICHÁLKOVICKÝ KMEN WABASH OPÌT V AKCI Když se øekne Den Zemì, co se nám, obèanùm Michálkovic, vybaví? Spoustì lidí asi nic. M y, co jsme se rozhodli naší planetì trošièku ulehèit od,,stravování odpadù, máme radost z dobøe vykonané práce. Alespoò nìco jsme pro ni udìlali. O co se tedy jedná? Asi ètrnáct dní pøed 22. dubnem jsme spoleènì s PS Sokol a ÚMOb Michálkovice roznesli letáky, ve kterých jsme chtìli oslovit každého, komu není jedno, jak vypadá prostøedí kde chodíme na procházky, venèíme psy, necháváme bìhat dìti. Jednalo se o úklid michálkovické haldy (za stavebninami). Bohužel, ze tøí tisíc obyvatel Michálkovic pøišli pomoci pouze dva obèané. A to tatínek s dcerou. Touto cestou bychom obìma chtìli podì- kovat za spolupráci. Sešlo se nás tedy celkem osmnáct (PS Sokol, kmen Wabash a dva uvìdomìlí obèané). Pod haldou byl pøistaven kontejner a mohlo se zaèít pracovat. Každý dostal velký pytel a vzhùru do boje. Celý úklid nám zabral tøi hodiny a kontejner byl úplnì plný. Bohužel, uprostøed haldy ještì zùstala jedna skládka. Tu jsme ale už opravdu zlikvidovat nemohli. Na to by byl potøeba další kontejner a mnoho èasu. Mezi pohozenými vìcmi byla køesla, lednice, spousta PET lahví, sklo, dále pneumatiky a hromady papíru. Že tyto vìci patøí do pøírody? Tak nad tím se už FOTO Z AKCE WABASH musí zamyslet každý sám. Co nás ale všechny nejvíce zamrzelo, byla lhostejnost lidí. Snad se tøeba pøi další podobné akci zapojí více obèanù a organizací, kterých máme v naší obci plno. Za sbírání odpadkù se opravdu nemusí nikdo stydìt. Chtìli bychom také apelovat na naše spoluobèany, kteøí ještì nepochopili, že svùj odpad nemají odkládat do pøírody, ale na místa k tomu urèená. Vždy kontejnery na tøídìní odpadù jsou na mnoha místech naší obce. Když tohle pochopí každý, bude se nám tady žít lépe. Za kmen Wabash Eva Kuklová Konèí školní rok 2007/2008, co nového naší škole pøinesl? Pøedevším naší prvòáci a šes áci se uèí podle nového školního vzdìlávacího programu Škola spolu. O všech našich akcích jsme michálkovickou veøejnost informovali prùbìžnì v Michálkovickém zpravodaji, ve školní vývìsce a na našich webových stránkách ( Pøesto mi dovolte ty nejdùležitìjší znovu pøipomenout. V tomto školním roce probìhly - tradièní soutìže: pìvecká (Michálkovický skøivan), recitaèní, výtvarné, sportovní, dopravní, zdravotní, matematické - tradièní akce pro dìti: halloween, mikulášský karneval, valentýnský veèírek, Den dìtí. V prùbìhu školního roku Lekce pro budoucí prvòáky VŠEZNÁLEK Školní rok konèí probíhá výuka plavání (žáci 2. a 3 tøíd), knihovnické akce, spolupráce s divadly, spolupráce se ZOO, lyžaøský výcvikový kurz pro 7. roèníky. Pìvecký sbor pod vedením Mgr. Ta ány Mikulské nás reprezentoval na vánoèních koncertech v KD, v knihovnì, v MŠ Sládeèkova, na koncertì pro maminky v knihovnì a na závìr školního roku opìt v KD. Letos poprvé zazpíval pro tìžce nemocné v hospici sv. Lukáše v Ostravì-Výškovicích. Mnoho aktivit mají naši žáci i v odpoledních hodinách ve škole: ZUŠ E. Runda, taneèní skupina RITMO, sportovní oddíl D. Bártové, fotbalisté pod vedením p. D. Janírka, sbor dobrovolných hasièù, turist. oddíl Wabasch, PO Sokol. I nadále probíhají velmi úspìšné lekce pro budoucí prvòáky VŠEZNÁLEK. Z novinek bych ráda pøipomnìla grantové akce: Putování za dìtskou knížkou a Veselé zimní radovánky a Provoz školního høištì pro veøejnost. Novì jsme zavedli tzv. projektové dny - Den Zemì a Den zdraví, soutìž v SUDOKU. Letos naši školu opustí 47 devá ákù, se kterými se rozlouèíme na Závìreèném veèírku v kulturním domì, a po Dìtský den prázdninách pøivítáme 41 nových prvòákù. Chci podìkovat svému pedagogickému sboru za obrovský kus práce, který za školní rok odvedl pøi výchovì a vzdìlávání našich žákù, správním zamìstnancùm za celoroèní práci pro zajištìní chodu školy a v neposlední øadì za spolupráci a pochopení michálkovickému úøadu. Nyní se již všichni tìšíme na zasloužené prázdniny. Mgr. Barbora Paskonková /5

6 Blahopøání Dne 2. èervna 2008 se dožil životního jubilea 30 let michálkovický rodák RADIM DANIEC Vše nejlepší do dalších let pøeje manželka Lucie s Robkem, rodièe Eva a Jiøí Daniecovi s Oldou a bratr Murcek se Slávkou. Dne 15. èervna 2008 se paní ALOISIE LAZAROVÁ dožila krásných 96 let. Pøejeme ji hodnì zdraví, protože je vzácné, štìstí, klidu, rodinné pohody a vše, co by si pøála, a se jí splní. Pøejí dcery, vnuci, pravnuk a pravnuèky a všichni známí, kteøí ji mají rádi. Vzpomínáme Jsou rány které nezahojí èas, srdce bolí a slza padá z øas. 7. èervna 2008 uplynulo 26 let, kdy nás opustili náš tatínek RUDOLF BEDNÁØ a 23. èervna 4 léta, naše maminka DRAHUŠKA BEDNÁØOVÁ z Michálkovic. S láskou vzpomínají dcera Libuše a syn Jindøich s rodinami KULTURNÍ DÙM l Telefon ÈERVEN VEÈÍREK VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKÙ /ZŠ U Køíže/ PØEDVÁDÌCÍ AKCE FY ARKAMED DÌTI DÌTEM- akce ZŠ ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech v KD a telefonicky na è MICHÁLKOVICKÝ KOPEC Pøipravuje se již 6. roèník tradièní pøehlídky historických vozidel, který se uskuteèní 23. srpna l Zajímavosti z pøípravy této sportovní události se doètete v pøíštím èísle Michálkovického zpravodaje. Zprávy Mìstské policie Ostrava Místo opilce šlo o epileptika Obèas se setkáváme s pøípady, kdy si obèané radìji nevšímají ležících osob a kolem jen procházejí. Mnohdy se totiž jedná o podnapilé osoby, ale ne vždy je to pravda. Dne v odpoledních hodinách oznámil obèan na linku tísòového volání 156 ležící osobu v Ostravì-Michálkovicích na koneèné zastávce trolejbusu. Na místo byla vyslána hlídka MP, která muže nalezla a zjistila, že se jedná o epileptika, který má zdravotní problémy. Jelikož ten den prodìlal již jeden záchvat, oznámením obèan umožnil pøivolání vèasné odborné lékaøské pomoci. Nacházíme je na trávì èi na chodníku Vysvitlo sluníèko, oteplilo se a obèané našeho mìsta si rádi odpoèinou v trávì. Na tom není nic špatného, pokud se nejedná o osoby, které budí veøejné pohoršení. Jde totiž vìtšinou o osoby podnapilé, které zneèiš ují veøejné prostranství odhozenými láhvemi. Strážníci jsou pak vysíláni vìtšinou na základì oznámení k tìmto osobám, a je na jejich zhodnocení situace, co s takovou osobou udìlají. Pokud se jedná o silnì podnapilého jedince neschopného chùze ani komunikace, je potøeba pøivolat lékaøe, který rozhodne o pøevozu na protialkoholní záchytnou stanici. Jestliže je osoba schopna sama z místa odejít, strážníci ji pouèí a vyzvou, aby uklidila nepoøádek, který zpùsobila. Dívka podezøelá ze záškoláctví Dne spatøili strážníci v Ostravì Michálkovicích dívku školního vìku bez dozoru. Jednalo se o dobu, kdy mìlo probíhat vyuèování, a mìla být ve škole. Dívka odmítla hlídce MP sdìlit svou totožnost a pøestala se strážníky komunikovat, proto byla k jejímu zjištìní pøedvedena na policii. Po zjištìní, že dívka není ve škole omluvena, byla pøevezena na základní školu a pøedána øeditelce. Událost bude oznámena pøíslušnému odboru sociálnì právní ochrany dìtí. Narazil do sloupu trolejového vedení Hlídka MP byla vyslána dne na místo, kde øidiè motorového vozidla sjel z pozemní komunikace a narazil do sloupu trolejového vedení. Muž sedìl vedle vozidla, byl bez zranìní, ale jevil známky požití alkoholické èi jiné návykové látky. Orientaèní dechovou zkouškou u øidièe bylo namìøeno 2,03 alkoholu. Policie vìc šetøí jako trestný èin Ohrožení pod vlivem návykové látky. K události došlo v Ostravì Michálkovicích. Odchyty: V Ostravì Michálkovicích bylo za období od do odchyceno celkem 7 psù. Všichni byli umístìni v útulku v Tøebovicích. Telefonní èíslo služebny v Michálkovicích Policie ÈR l Mìstská policie Ostrava Koupím pozemek v Michálkovicích na stavbu rodinného domku. Tel.: /

7 Milí ètenáøi! Ještì pøed prázdninami bychom Vás chtìli seznámit s dìním v naší knihovnì. V minulém èísle jsme psali o besedì Zlaté oko fotografa Martina Straky. Beseda byla velmi zajímavá, vychutnali si ji zejména ti, kteøí se zabývají motoristickým sportem pan Josef Lacek, bývalý kronikáø Michálkovic a pan Jiøí Kašpárek pøišli žákùm 9. tøíd pøiblížit 2. svìtovou válku. Promítli nám také staré fotografie Michálkovic, a dìti si mohly prohlédnout, jak naše obec vypadala pøed více než šedesáti lety jsme s dìtmi v akci nazvané Tìšíme se na léto vyrábìli berušky a motýly z barevného papíru, drátkù a kolíèkù na prádlo. KNIHOVNA MICHÁLKOVICE opìt zaznìly tóny kláves paní uèitelky Ta ány Mikulské a její svìøenci nám zazpívali. Pøišli nám zarecitovat, zahrát a zazpívat také výherci pìvecké a recitaèní soutìže nás navštívila opavská rodaèka a spisovatelka, paní Zuzana Beranová. Pøivezla s sebou knihu, kterou napsala o Joy Adamsové, významné ochránkyni zvíøat a také uznávané malíøce. Její knihy o soužití zvíøete a èlovìka se dodnes prodávají ve velkých nákladech po celém svìtì. Joy Adamsová ze získaných penìz sponzorovala africké národní parky na ochranu zvíøat pøišli na návštìvu pracovníci ZOO a potìšili besedou a rùznými ukázkami ze zvíøecí øíše dìti 5. tøíd jsme vzaly do Loutkového divadla výherce 2. kola soutìže Šumná Ostrava. Pracovníci divadla nám umožnili podívat se do zákulisí, kam se bìžnì nedostanete Pozdì, ale pøece - to byl název Dne dìtí. Ty, které pøišly, si mohly zasoutìžit a na každého èekala malá odmìna. Byly bychom rády, kdyby se dìti více zapojily do fotografické soutìže, kterou jsme vyhlásily. Ceny budou pìkné, urèitì stojí za to se trochu snažit je vysvìdèení, jak jistì víte. Všichni chválí dìti, které mají hezké známky. My jsme se rozhodly, že tentokrát oceníme ty, kteøí tak dobré výsledky nemají. Pokud patøíte mezi nì a jste našimi ètenáøi, zúèastnìte se akce nazvané Ne každý je génius v pátek v O prázdninách si mùžete prohlédnout výstavu o historii Ostravy, nazvanou Ostrava ve fotografii, kterou pro Vás pøipravujeme ve spolupráci s Ostravským muzeem. Dìti, které se budou o prázdninách nudit, mohou pøijít do knihovny a udìlat si soutìž o zvíøátkách, která se jmenuje Jsem osel nebo kùò? V srpnu budeme pokraèovat v soutìžení. Jsi zvídavý? Je název vìdomostního kvizu, který si mùžete udìlat v knihovnì.na podzim bychom chtìly uspoøádat další roèník Landeckého turnaje v bowlingu. První roèník byl úspìšný, pøestože pøihlášených ètenáøù bylo jen pár. Doufáme, že v tomto roce se vás pøihlásí víc. Pokraèování na str. 8 VÍTÌZOVÉ DVACÁTÉHO KOLA Vítìzové dvacátého kola soutìže Michálkovického zpravodaje jsou Marek Peterek, Nikola Urbancová, Jan Bongilaj a Michaela Drgová. Gratulujeme. Vítìzùm osmnáctého kola budou pøedány ceny na ÚMOb Michálkovice. (mp) Vítìzové devatenáctého kola soutìže Michálkovického zpravodaje Vendula Váchová, Michal Adámek a Nela Zaydlarová pøi besedì se starostkou paní Mgr. Kvìtoslavou Sedláèkovou a pøedávání cen na ÚMOb Michálkovice. $ SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ OTÁZKY PRO JEDENADVACÁTÉ KOLO SOUTÌŽE Jméno a pøíjmení:... Adresa bydlištì:... Vìk:... let skupina A B Zatrhni skupinu ve které soutìžíš SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ Soutìž Michálkovického zpravodaje 1. Vyhlašovateli a organizátory soutìže jsou Úøad mìstského obvodu Michálkovice, redakce Michálkovického zpravodaje a místní knihovna. Soutìžní otázky zamìøené na znalosti z oblasti literatury budou vyhlašovány v Michálkovickém zpravodaji. 2. Soutìže se mohou zúèastnit dìti, a to ve dvou vìkových kategoriích: A Vìk do 12 1et B Vìk od 12 do 15 let 3. Soutìžní otázky vypracovává a vyhodnocuje vedoucí místní knihovny. 4. Odpovìdi na soutìžní otázky napsané na soutìžním lístku, vystøiženém z Michálkovického zpravodaje, je možno vhodit do schránky ve vchodu do ÚMOb Michálkovice, nebo do schránky v místní knihovnì, a to do 31. èervence Ze správných odpovìdí budou vylosováni dva výherci z každé vìkové kategorie, kteøí obdrží vìcné odmìny. OTÁZKY PRO JEDENADVACÁTÉ KOLO: Skupina A - do 12 let Uveïte pøesná data, kdy byl upálen Mistr Jan Hus a kdy slavíme svátek Cyrila a Metodìje. Skupina B - od 12 do15 let Napište, kdo byl Mistr Jan Hus, ve kterém mìstì jej upálili a na území kterého dnešního státu se toto mìsto nachází. Dále uveïte, kdo byli Cyril a Metodìj, který panovník a ve kterém roce je pozval na Velkou Moravu. O výsledcích soutìže budete prùbìžnì informováni prostøednictvím Michálkovického zpravodaje. REDAKÈNÍ RADA /7

8 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Pokud budete mít zájem, mùžete se u nás pøihlásit již nyní. Chtìly bychom vás upozornit na zmìnu pùjèovní doby o prázdninách. Všem našim ètenáøùm již nyní vkládáme lísteèky se zmìnou do prùkazky, ale pøesto ji uveøejòujeme. Pondìlí: Ètvrtek: V minulém èísle byl špatnì uveden název poèítaèového programu, který používáme pro vyhledávání knih. Jmenuje se OPÁÈ, to jen pro upøesnìní. Užijte si prázdniny, odpoèiòte si a nezapomeòte si s sebou na dovolenou vzít hezkou knihu. Vaše knihovnice Beseda s držitelem ceny Zlaté oko pro nejlepší motoristický snímek roku 2007 Martinem Strakou v naší knihovnì. FOTO ARCHIV KNIHOVNY Setkání skautù po létech Antonín Majer - Akela Na Den dìtí 1. èervna 1968 byl v našem kulturním domì proveden nábor chlapcù, kteøí by se ze zvìdavosti rádi dozvìdìli, co to skauting vùbec je. Problém nastal, kde se budou tak zvaní nováèci scházet. Tehdejší národní výbor nemìl možnost nám zajistit pøijatelné prostory k naší èinnosti, a tak jsme prozatím schùzovali v obýváku brat- ra Majera. Pozdìji se kluci rozhodli, že stodolu bratra Majera upraví tak, aby se i po létech do ní mohli rádi vracet. Od úmyslu nebylo daleko k èinu. Po vyklizení stodoly od starých hospodáøských vìcí zaèala práce na zasedací místnosti vèetnì kanceláøe, uèebny a skladu. Za neuvìøitelné døiny bylo odpracováno pøes tøi tisíce hodin. Proto se po ètyøiceti letech 31. kvìtna 2008 zase vìtšina sešla u stodoly, teï u bývalé klubovny, aby zavzpomínali u táboráku na prožitá mladá léta ve skautském 31. oddíle. Nìkteøí se pøestìhovali z rodných Michálkovic, ale nezapomnìli. Pøijeli z Prahy, Brna, Frýdku, Havíøova, Rychvaldu, Poruby, Zábøehu, Vyškovic a Michálkovic. Za projev neutuchajícího kamarádství jim všem patøí vøelý dík. Akela NOVÌ OTEVØENÝ KOSMETICKÝ SALON NABÍZÍ: Vlastimila l komplexní kosmetické ošetøení l vizážistiku l barevnou typologii l aromaterapii l ošetøení REIKI l unikátní revitalizaci pleti l SUCHÉ UHLIÈITÉ KOUPELE a mnoho dalších služeb pro krásu, zdraví a pùvab (formování postavy, ošetøení celulitidy rukou) Bernátkova 10, (trolejbus 101,104 zastávka U pumpy) Mobil: Pracuji jen na OBJEDNÁVKY!!! Tìším se na Vás!!! Kolarèíková Vlastimila Možnost platby z FKSP a na faktury Zaplnìná klubovna pøi setkání po ètyøiceti létech FOTO P. POLOK SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ Odpovìï A $ l MONTÁŽ ANTÉN l l REKONSTRUKCE ANTÉNNÍCH SYSTÉMÙ l l PØECHOD NA DIGITÁLNÍ Odpovìï B TELEVIZNÍ PØÍJEM l Tel: TOMÁŠ KOŽUŠNÍK SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ 8 /

9 S Y M B O L E M N A Š Í O B C E J E Stavební, technickou i historickou dominantou našeho mìstského obvodu je Národní kulturní památka Dùl Michal. Mnozí obèané Michálkovic spojili s tímto dolem své životní osudy a vzpomínají na léta, strávená na jeho dùlních nebo povrchových pracovištích. Navštívili jsme správce tohoto objektu Ing. Alexandra Zaspala, abychom naše ètenáøe seznámili se souèasností i dalšími perspektivami dolu. Za redakci Michálkovického zpravodaje rozhovor zaznamenal Ing. Jiøí Kašpárek. Dùl Michal, v té dobì Dùl Petr Cingr, ukonèil tìžbu uhlí 30. kvìtna Jak došlo k tomu, že byl prohlášen Národní kulturní památkou? Areál Dolu Michal zùstal od své pøestavby a modernizace dokonèené v roce 1915 až do doby ukonèení provozu prakticky bez podstatnìjších zmìn a pøedstavuje jedineèný provozní, technický a architektonický celek. Zámìrem památkové péèe proto bylo zachovat celý areál dolu v jeho pùvodní podobì tak, jako by lidé, kteøí zde pracovali, právì vèera odešli a zanechali vše na svém místì vèetnì špinavých stìn, ohmataného zábradlí, ošlapaných schodù a oprýskaných nátìrù. V žádném pøípadì zde nebyla snaha cokoli vylepšovat nebo zkrášlovat. Pro svùj historický význam a památkovou hodnotu byl proto Dùl Michal v roce 1995 prohlášen Národní kulturní památkou. V roce 2006 byl statut Národní kulturní památky rozšíøen na celý areál a všechny budovy dolu. Je známo, že v dobì nejvìtšího rozkvìtu Dolu Michal, v jeho areálu pracovalo více jak tøi tisíce zamìstnancù. Øeknìte nám, kdo se v souèasné dobì o provoz a údržbu tohoto historického areálu stará. V souèasnosti na tomto pracovišti Národního památkového ústavu Ostrava máme celkem pìt zamìstnancù. Kromì mne zde jako správce sbírek pracuje Mgr. Karolína Grymová, která je také hlavní organizátorkou kulturních a spoleèenských akcí v objektech DÙL MICHAL Správce Dolu Michal Ing. Alexandr Zaspal dolu. Její zásluhou máme rovnìž své vlastní internetové stránky na které se všichni zájemci mohou podívat. Nadšeným a odbornì zdatným vedoucím prùvodcem je Ing. Miloslav Rucki, schopný zodpovìdìt všechny dotazy zvídavých návštìvníkù dolu. Jako perly zapùsobí zejména na mimoostravské návštìvníky naši rázovití údržbáøi a pøíležitostní prùvodci poslední horníci Jarek Papala a Dalibor Dominik. Jsem nesmírnì rád, že právì oni zùstali vìrni Dolu Michal. Kromì tìchto zamìstnancù si najímáme úklidovou a strážní službu i další sezónní prùvodce. FOTO JIØÍ KAŠPÁREK Nadcházející letní sezóna pøináší sebou zvýšený zájem návštìvníkù areálu Dolu Michal. Co jim v souèasné dobì mùžete ve vašich expozicích ukázat? Jak jsem již øekl, expozice dolu jsou øešeny podle teorie tzv. posledního pracovního dne. Prohlídková trasa umožòuje shlédnout autentické vybavení a vzhled øetízkových šaten, koupelny mužstva, cechovnu, lampovnu, jámovou budovu, most pro pøechod horníkù z lampovny do jámové budovy a strojovnu s pùvodním technickým zaøízením, které pøedstavuje jedineèný soubor elektrických tìžních strojù a kompresorù z poèátku elektrifikace dolù. Tato zaøízení jsou zachována na pùvodním místì svého provozu ve zcela autentickém prostøedí. V roce 2007 jsme dále pro zajímavost zpøístupnili ordinaci závodního doktora a místnost první pomoci, kanceláø dùlního mìøièe a geologa, podaøilo se nám rozšíøit a dovybavit prostory lampovny. Návštìvník si mùže také prohlédnout výdejny prádla a svaèinek. V tìžní budovì jsme nainstalovali k prohlídce vrtné soupravy i se vzorkovnicemi vrtného jádra z hloubky 250 metrù. Budete v dohledné dobì expozice dále rozšiøovat? Naším dalším cílem je vybavit další kanceláøe a provozní místnosti správní budovy tak, jak tomu bylo v roce 1993, kdy zde byla ukonèena tìžby uhlí. V této souvislosti bych chtìl požádat vaše ètenáøe, obèany Michálkovic a bývalé pracovníky dolu, aby nám zapùjèili nebo poskytli své osobní archivní materiály, fotografie, písemnosti i jakékoliv malièkosti související s Dolem Michal nebo hornictvím v Ostravì vùbec. Podaøí-li se nám zajistit opravu vstupní budovy areálu, chceme zde pro naše návštìvníky zprovoznit stylovou hor- nickou hospodu, kde bude možno mimo jiné ochutnat napøíklad Cingrùv ležák nebo likérovou specialitu Hornická vlajka. Významnou souèástí vaší èinnosti jsou kulturní a spoleèenské akce poøádané v kouzelném historickém prostøedí. Kolik tìchto akcí jste již uspoøádali a jaký mìly u vašich návštìvníkù ohlas? Od roku 2004 se v areálu naší Národní kulturní památky uskuteènilo více jak pìtapadesát významných akcí, výstav, pøednášek a pøedstavení z nejrùznìjších tématických oblastí. Jejich výèet i dokumentaèní fotografie lze shlédnout na našich webových stránkách. Historické prostory a specifické prostøedí dolu si oblíbili zejména výtvarníci k prezentaci svých dìl. Jednoznaènì dosud nejúspìšnìjší akcí tohoto charakteru byla letošní výstava Orbis Pictus, která na Dùl Michal pøilákala mimoøádné množství návštìvníkù. Jestliže v roce 2007 nás za celý rok navštívilo pìt tisíc osob, v tomto roce poèet návštìvníkù již pøekroèil cifru deset tisíc. Dùl Michal je nedílnou souèástí naší obce Michálkovice. Jak spolupracujete s vedením našeho mìstského obvodu? Jsem rád, že Dùl Michal se nachází právì v Michálkovicích, nebo spolupráce s vedením mìstského obvodu je nadstandardní. Paní starostka i další èlenové zastupitelstva a pracovníci Úøadu mìstského obvodu nám vìnují mimoøádnou pozornost, zúèastòují se akcí poøádaných v areálu dolu a pomáhají nám pøi øešení našich problémù. Chceme využívat prostøedkù obce, vývìsních skøínìk i Michálkovického zpravodaje k úèinné propagaci naší èinnosti. Osobnì si myslím, že nám všem jde o spoleènou vìc úspìšnì prezentovat Národní kulturní památku Dùl Michal i krásný, zelený mìstský obvod, kde se tato památka nachází. Dìkuji vám za rozhovor a do další práce vám i vašim spolupracovníkùm pøeji hodnì elánu a dalších úspìchù. / 9

10 Kapitoly z historie Michálkovic 32 Eldorádo byl podle Ottova slovníku nauèného bájný jihoamerický panovník, jehož šaty byly pokryty zlatým prachem. V pøeneseném smyslu tohoto slova se jedná o ráj, zemi zaslíbenou, místo blahobytu. Pro michálkovické obèany je pojem Eldorádo spojen s lokalitou na pomezí s Rychvaldem podél ulice Rajské. Tato èást Michálkovic ožila ve tøicátých letech minulého století nebývalým spoleèenským ruchem. Návštìvníky nejen z Michálkovic, ale z celého širokého okolí lákala výletní zahradní restaurace s hudební produkcí a taneèním parketem provozovaná jejím majitelem Lvem Borovcem a vyhlášené koupalištì s padesátimetrovým bazénem postavené jeho bratrem Františkem Borovcem. Strávit proslunìný letní den v michálkovickém Eldorádu byl pro Eldorádo všechny návštìvníky opravdu rajský zážitek. Na poèátku Druhé svìtové války využívali výhodné polohy Eldoráda na pomezí s Polskem èeští obèané k ilegálnímu pøechodu hranice pøi svém útìku z protektorátu. 10 / Ještì øadu let po válce sloužilo koupalištì Eldorádo v krásném pøírodním prostøedí Michálkovic k rekreaci ostravských obèanù. Neúmìrný rùst provozních nákladù vysoce pøevyšujících zisk a nezbytná podmínka dalších investic do výstavby èisticí stanice a dalších hygienických zaøízení však pøimìl souèasné majitele areálu provoz tohoto koupalištì ukonèit. Naposledy byl bazén napuštìn v roce A tak nám nezbývá, než na dobových fotografiích jen zavzpomínat na rajské èasy Eldoráda pøed více jak sedmdesáti lety. J. Kašpárek

11 Hoøí, má panenko... ZPRÁVY ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V MICHÁLKOVICÍCH Soutìže v plném proudu HEØMANICE Naše soutìžní sezóna byla zahájena 26. dubna v Heømanicích a náš sbor reprezentovalo A družstvo mužù a družstvo dorostencù. Do soutìže bylo pøihlášeno sedm družstev a proto se bìželo dvoukolovì. Po prvním kole obsadilo naše A družstvo druhou pøíèku za družstvem z Plesné. Ve druhém kole jsme svedli boj o první místo, což se nám podaøilo, když jsme pøekonali rekord tratì a domù jsme si odváželi první zlatou medaili. Dorostenci na své první soutìži bojovali obstojnì, ale docílený èas staèil pouze na pøedposlední místo, když dokázali porazit jen zkušené družstvo Muglinova. nách, i když snaha byla urèitì veliká nás odsunuly na sice krásné, ale pro nás smolné bramborové medaile. Dùkazem, že se ètvrtým místem nemùžeme být spokojeni byl výborný výkon tøech našich klukù, kteøí v boji jednotlivcù suverénnì pøeválcovali své soky. Pøeborníkem ve své kategorii se stal náš letos konèící David Sýkora, který v bìhu na 60 metrù pøes pøekážky vynikajícím výkonem dokázal, že pøíští rok v kategorii dorostencù bude urèitì pøínosem. V kategorii starších žákù jsme sice poci ovali zklamání, zato v kategorii tìch nejmenších se dmeme pýchou, protože dìti vyhrály snad vše, co se dalo. Na závìr soutìže jim na krku visely zlaté medaile. A DRUHÝ DEN UŽ JEN ÚSPÌCH Po sobotním více èi ménì úspìšném dni se na fotbalové høištì v Pustkovci sjela dorostenecká družstva se stejným cílem jako dìti pøedešlý den. I když si to vìtšina nepøizná, v tento den jsme byli daleko klidnìjší, a to se nám vyplatilo. Naši kluci pøeválcovali každého! Poøád ještì nemáme v Ostravì konkurenci a byli bychom š astni, kdyby tomu tak bylo i v pøíštích soutìžích. Naše družstvo pøi požárním útoku v Hlavnici HLAVNICE Stejnì jako v loòském roce, tak i letos se na 1. máje konala soutìž v požárním útoku v malé obci na Opavsku, v Hlavnici. V Hlavnici se již bìželo se sportovními støíkaèkami a ve sportovním odìvu. Vyprášili jsme naše dresy, elas áky, tretry a spolu s našimi dorostenci jsme se tìšili na sportovní zážitek. Soutìž stejnì jako v loòském roce provázelo deštivé poèasí. Konkurence s kterou se budeme potýkat po celý zbytek sezony byla hrozivá. Jedna se o špièková družstva z Bolatic a Velkých Hoštic. Ale ani respekt k tìmto velkým družstvùm nám nesvázal nohy a i v tak velké konkurenci jsme pøedvedli slušný výkon. S menším zaváháním jsme se docíleným èasem zaøadili na prùbìžné druhé místo za družstvo z Bolatic, které nakonec tuto soutìž s pøehledem vyhrálo. V první májový den nám štìstí moc nepøálo, a jelikož ještì jedno družstvo docílilo stejného èasu jako my, tak o celkovém umístìní muselo rozhodnout až sestøíknutí prvního terèe. Jelikož náš první proudaø sestøikl svùj terè pozdìji než proudaø z druhého družstva, umístili jsme se v celkovém hodnocení soutìže na tøetím místì. Po soutìži nás mrzelo zaváhaní na nìkterých postech, ale i pøes velkou konkurenci jsme byli spokojeni s umístìním a ukázali jsme na zaèátku sezony, že je tøeba opìt poèítat s našimi výkony. ÚSPÌCH I ZKLAMÁNÍ I když sportovní sezóna zaèala pøed nìkolika týdny, pro naše nejmenší borce byl nejdùležitìjší jen jediný víkend, a to sobota 17. kvìtna. V tento den se naše dìti vydaly smìr Hrabová bojovat o co nejlepší umístìní a postup do krajského kola dìtí a mládeže s nejlepšími družstvy z Moravskoslezského kraje. Jelikož již sedm let patøí naši starší žáci v tìchto závodech k favoritùm, tak i letos se poèítalo s co nejlepším umístìním. Snad pøehnanì velké sebevìdomí, nebo málo štìstíèka zavinily, že jsme zrovna v tento den pokazili co se dalo. Chyby v jednotlivých disciplí- Vítìzná družstva dorostencù a dorostenek, která budou reprezentovat Ostravu na krajském kole v Krnovì. Soptíkovy støípky l jsme se zúèastnili noèní soutìže v Bartovicích l je areál poskytnut pro akci Kácení máje; této akce jsme se neúèastnili l jsme poøádali noèní soutìž; zúèastnilo se celkem 15 družstev l jsme v areálu hasièské zbrojnice poøádali letošní první hasièskou zábavu pod širým nebem l jsme se úèastnili okresního postupového kola v požárním sportu l jsme se úèastnili dalšího kola soutìže v Moravskoslezském poháru l a jsme se podíleli požární asistenci na závodech motocyklù v Ostravì - Radvanicích CO NÁS ÈEKÁ? l budeme bojovat o postup na Mistrovství republiky v požárním sportu dorosteneckých družstev l bychom mìli provádìt požární asistenci na Slezskoostravském hradì ve spolupráci s ostatními sbory Slezské Ostravy l poøádáme soutìž hasièských družstev zaøazenou do Moravskoslezkého poháru Ing. Jan Peterek / 11

12 Gratulujeme a dìkujeme! Dne 7. èervence 2008 oslaví své jedenaosmdesáté narozeniny náš spoluobèan pan Zdenìk Gregor, dlouholetý pøedseda místní organizace Èeského zahrádkáøského svazu v Michálkovicích. S ohledem na skuteènost, že v souèasné dobì se rozhodl ukonèit svou èinnost ve funkci pøedsedy této zájmové organizace, chtìli bychom pøipomenout, že michálkoviètí zahrádkáøi za ètyøicet let pod jeho vedením dosáhli celé øady úspìchù. Vybudovali vlastní moštárnu ovoce, svým malotraktorem zajiš ovali orbu a kultivaci mnoha pozemkù v obci. Pomáhali obèanùm pøi pìstování a údržbì ovocných stromù v jejich zahradách, zajiš ovali pøednášky a exkurze k problematice zahrádkaøení. Za iniciativní, obìtavou a nezištnou práci vykonanou pøi zvelebování našeho mìstského obvodu panu Zdeòku Gregorovi dìkujeme a pøejeme mu do dalších let hodnì pevného zdraví, elánu a sil. (jk) Humanitární sbírka 29. kvìtna probìhla v kulturním domì v Michálkovicích humanitární sbírka. Naši obèané pøispìli k této akci nasbíráním pøes 70 pytlù a krabic obleèení, bot a knih. Dìkujeme všem, kteøí se na sbírce podíleli a pøispìli prospìšné vìci. P. Martinù Vèera... a dnes... Rybáøi bavili dìti První trolejbus v Michálkovicích zaèal jezdit v roce Tento snímek je z 60. let. FOTO A. MAJER Již tradiènì pøipravil michálkovický rybáøský klub pro všechny dìti z Michálkovic Dìtský den, spojený s rybáøskými závody. Krásnì sluneèné poèasí pøilákalo mnohé rodiny s ratolestmi, které se dobøe pobavily a už pøi støelbì ze vzduchovky, házení míèkem, lovením papírových rybek anebo pøímo rybáøskými závody. Byla pøipravena také bohatá tombola a pro každé dítì bylo obèerstvení zdarma. Uloveno bylo 5 kaprù, nejvìtší mìl 50 cm. 1. místo získal Kubatík Tomáš, 2. místo Baklík Karel, 3. místo Šorma Dominik. O vše se postara- FOTO P. POLOK li a hostùm se vìnovali obìtaví èlenové rybáøského klubu, za což jim patøí obdiv a podìkování. /pp/ Vymìnili tuhá paliva za plyn Šestatøicet nájemníkù bytù na Slámovì ulici, kteøí donedávna využívali k topení tuhá paliva, pøešlo na topení plynem. Byty jsou ve vlastnictví skupiny RPG Real Estate. I když se to mùže nìkomu zdát zanedbatelné, tato úprava pomùže zlepšit životní prostøedí v našem obvodì, uvedla paní starostka Kvìtoslava Sedláèko- Rok 2008 vá. Ta stála v záøí loòského roku u poèátkù plynofikace nìkterých domù v této lokalitì. Oslovila jsem tehdejšího generálního øeditele RPG Real Estate, jestli by nám nechtìli pomoci. Vìtšina nájemníkù zde ještì topila tuhými palivy, i když pøed pìti lety obec do této lokality dotáhla plynový øad. Zbývalo tak jen byty napo- FOTO P. POLOK jit, uvedla paní starostka. Vlastník bytù se dohodl s nájemníky, že se na nákladech budou podílet obì strany. Spoleènost investovala do této akce necelých osm milionù korun. Koneènou èástku mají nájemníci rozpoètenou v nájmu na patnáct let, takže jejich penìženky to tak pøíliš nezatíži. /ha/ 12 /

13 KOMERÈNÍ PR TEXT První výroèí pùsobení poboèky ÈSOB ve Slezské Ostravì V nákupním centru Plus na Hladnovské ulici ve Slezské Ostravì zahájila 7. èervna 2007 provoz nová poboèka ÈSOB. Jak si nová poboèka vede a jak jsou spokojeni klienti, obèané a podnikatelé z obvodu nejen Slezské Ostravy, ale také z pøilehlých oblastí, kam patøí i Michálkovice, jsem se zeptal øeditele poboèky pana Vítìzslava Šebesty. Dobrý den, pane øediteli. Navštívili jsme Vaši poboèku, ponìvadž èást našich obyvatel z Michálkovic již k vám také cestu našla... Dobrý den, pane redaktore. Jsem rád, že jste pøijal naše pozvání. Ano, dnes již skuteènì mùžeme øíci, že jsme se zde dobøe zabydleli. Poèet klientù každodennì narùstá a také provoz bankomatu je docela dobøe vytížen. Zaznamenáváme stále intenzivnìjší zájem obèanù i podnikatelù, parkovištì pøed poboèkou poskytuje komfort, který dole ve mìstì klienti postrádají... O které bankovní služby zaznamenáváte nejvìtší zájem? Poboèka poskytuje komplexní služby - od založení úètu až po vyøízení hypotéky. Poøizování bydlení, a už nových rodinných domkù, bytù nebo jejich rekonstrukce, popøípadì zaøizování nebo modernizace opotøebovaného vybavení domácností, je dnes hlavním zájmem nejen mladých lidí, ale i obyvatel støedního vìku, kteøí rekonstruují, stavìjí èi kupují nové, èasto menší bydlení. Mezi lidi však stále èastìji pronikají informace o zvyšování úrokových sazeb hypoték a obavy z jejich zdražování. Tato nepøíjemná skuteènost platí nejen pro ty, kdo o hypotéce uvažují, ale také pro ty, kteøí hypotéku již splácejí a právì letos jim konèí úroková fixace. A co byste doporuèil, aby lidé neplatili více, než je nutné? Jednou z možností jak èelit rostoucím úrokovým sazbám je zvolit dlouhodobou fixaci úrokù. Zaruèuje totiž stabilní mìsíèní splátky v delším horizontu a tím jistotu nezmìnìných výdajù z rodinného rozpoètu i ochranu pøed možným zvyšováním úrokù v blízké dobì. Dlouhodobé fixace lze tedy doporuèit zejména klientùm, kteøí ocení jistotu a nechtìjí riskovat zvýšení úrokových sazeb, nebo klientùm, kteøí si v budoucnu nemohou dovolit zvýšení mìsíèní splátky. Nìkteré banky však stále ještì nabízejí pouze tradièní doby fixace na jeden, tøi a pìt let. Kdybychom mìli otázku vztáhnout na nejvýhodnìjší hypotéku ÈSOB, kterou byste doporuèil? Urèitì bych zmínil ÈSOB Hypotéku s garantovanou výší splátky. Ta nabízí fixaci úrokové sazby na celou dobu trvání úvìru, a to napøíklad až na 30 let. Díky této hypotéce se tak klient mùže pojistit proti budoucímu rùstu úrokových sazeb. Získá jistotu, že se jeho sazba ani mìsíèní splátka v budoucnosti už nikdy nezvýší. Lépe tak mùže plánovat své rodinné výdaje, nebo splátka hypotéky bude stále stejnì nízká a vzhledem k tomu, že jeho plat v budoucnosti poroste, bude splátka tvoøit stále menší èást rodinného rozpoètu. Stale více prostøedkù mu pak zùstane na ostatní výdaje. Pøipravujete zde na poboèce pro klienty nìjaké novinky? Ano, stále se snažíme zjednodušovat procesy. Tak napø. množství dokumentù a papírování spojené s hypoteèním úvìrem se opìt podstatnì snižuje.napøíklad od konce bøezna mají klienti novì možnost nedokládat faktury pøi výstavbì èi rekonstrukci. Možnost nepøedkládání faktur je spolu se zajištìním potøebných dokumentù z katastru nemovitostí, vyøízením odhadu nemovitosti èi sjednáním pojištìní na míru pøímo na poboèce našimi klienty velmi oceòovanou službou. A právì teï, u pøíležitosti našeho prvního výroèí od data vzniku, vyhlašujeme další novinky - akèní nabídku slev, a to: tøímìsíèní poplatkové prázdniny na vedení všech novì založených úètù (nezpoplatnìné období platí pro soukromé úèty tedy pro obèany i pro podnikatele), 50% slevu z poplatkù za zpracování smlouvy k osobním pùjèkám, 100 % slevu z poplatku za vydání kreditní karty k ÈSOB Kontu v dobì od do Zájemci u nás mohou získat i produkty našich dceøiných spoleèností - napøíklad pojiš ovací služby, penzijní pøipojištìní, stavební spoøení, investice do podílových fondù a další. Dìkuji za inspirující odpovìdi, pøeji mnoho spokojených klientù a hezký zbytek dne. P. Polok Díky i Vám za možnost alespoò trochu se pøiblížit veøejnosti. Vìøím, a moji kolegové zde v poboèce také, že zde pøivítáme i další obyvatele a podnikatelé z Michálkovic. Otevírací doba je v pracovní dny od 9 do 12,30 a od 13, 30 do 17 hodin. Náš bankomat je v nepøetržitém provozu a dùležitá zpráva nakonec: pro klienty ÈSOB je až 5 výbìrù mìsíènì zdarma! ÈSOB, poboèka Ostrava Hladnovská, tel.:

14 INTERNET PØIPOJÍME VÁS K INTERNETU l levnìji a rychleji, než máte souèasné pøipojení k síti internet! l možnost zøízení pevné telefonní linky, bez mìsíèního paušálu! l návrhy, realizace kamerových systémù (videoservery), IP kamery l kamery s noèním vidìním, dálkový dohled, záznam až 3 mìsíce Info na tel: POJIŠ OVACÍ MAKLÉØSKÁ SPOLEÈNOST Nabízíme vám bezplatné komplexní poradenství v oblasti pojištìní Výbìrem optimálního pojistitele a pojistného krytí šetøíme vaše finance a èas strávený jednáním s pojiš ovnami. - Pojištìní majetku podnikatelù i obèanù - Pojištìní odpovìdnosti - Pojištìní vozidel - Pojištìní životní, úrazové, denní dávka. Léèebné výdaje - Penzijní pøipojištìní - Stavební spoøení - Aktivní øízení likvidace vzniklých škod Kontaktujte nás pro více informací Naším posláním je úspìch, spokojenost a dùvìra našich klientù. Bude nám ctí navrhnout vám výhodné øešení vašich potøeb v oblasti pojištìní a prokázat vám kvalitu našich služeb. DRAHÉ POVINNÉ RUÈENÍ ZVYŠUJE NÁKLADY NA PROVOZ VAŠEHO VOZIDLA SAZBY POVINNÉHO RUÈENÍ U NÁS OSOBNÍ AUTOMOBIL DLE OBJEMU ccm Kè ccm Kè ccm Kè ccm Kè ccm Kè ccm Kè nad 2500 ccm Kè NÁKL. AUTOMOBIL DLE HMOTNOSTI do 3,5 t6 188 Kè 3,5-12 t8 610 Kè nad 12 t Kè tahaè návìsù Kè ç 08/09 1 GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY POJISTNÉHO (sleva 5-50 % oproti vašemu stávajícímu pojištìní)

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XIX l ZDARMA 2/2010 http://www.michalkovice.cz V únoru jsme se navždy rozlouèili s dlouholetým vedoucím redaktorem Michálkovického zpravodaje Pavlem Polokem. Jeho celoživotním

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více