Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice. V souèasnosti již mohou obèané naše høištì využívat a pøijít si zahrát hry, pro které je høištì vhodné (malá kopaná, nohejbal, volejbal, tenis, florbal, házená, popø. další míèové hry) za poplatek ve výši 70 Kè,- za hodinu. Dìti do 15 let mohou høištì k provozování sportovních aktivit využívat zdarma, pokud zrovna nebude rezervováno. Informace o provozní dobì, kontakty na správce a další dùležité informace naleznete na internetových stránkách mìstského obvodu Michálkovice ( Kromì høištì na hasièárnì bude pro veøejnost od kvìtna do øíjna, stejnì jako v minulých letech, otevøeno i høištì u naší základní školy U Køíže, která na zabezpeèení veøejné dostupnosti získala grant od Statutárního mìsta Ostravy. Zprávu o hospodaøení za minulý rok vèetnì zprávy auditora bude zastupitelstvo sice teprve projednávat v èervnu, ale již v tuto chvíli lze øíci, že hospodaøení Michálkovic bylo zodpovìdné. Velmi vypovídajícím ukazatelem je zejména stav úspor mìstského obvodu na úètu ke konci minulého roku, který èinil 6,3 mil. Kè. Jedná se o peníze, jež mohou být volnì využity, tedy nejsou vázány na žádné akce, které byly naplánované v letošním rozpoètu. Aèkoliv je tøeba urèitou a nemalou úroveò tìchto úspor ponechat jako rezervu na možné rozvojové projekty v pøíštích letech, urèitì alespoò èást úspor využijeme letos 5/ Michálkovice hospodaøí zodpovìdnì na opravy nìkterých dalších komunikací, rozšíøení sportovní infrastruktury, popø. další potøebné záležitosti. Jak ukazuje graf, tak objem tìchto úspor v tomto volebním období se zvyšoval. Na konci minulého volebního období èinily úspory mìstského obvodu zhruba 2,8 mil. Kè, na konci roku ,3 mil. Kè, což je více než dvojnásobek. Tato informace jasnì vyvrací tvrzení, které lze obèas zaslechnout, totiž že souèasné vedení obce jen utrácí peníze, které byly v minulosti ušetøeny. Jak ukazují tvrdá data, nic není více vzdáleno od skuteènosti. Martin Juroška Výše úspor na konci roku v tis. Kè SLOŽENKY UŽ VE SCHRÁNCE NENAJDETE Statutární mìsto Ostrava upozoròuje obèany na splatnost poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù v roce Termín pro zaplacení poplatku ve výši 498 korun na osobu je 30. èerven Od letošního roku nebudou k úhradì tohoto poplatku zasílány složenky. Poplatek je možno uhradit hotovì nebo platební kartou v pokladnì Magistátu mìsta Ostravy, bankovním pøevodem, složenkou typu A nebo prostøednictvím SIPO. Bližší informace dostanete na telefonu a u Redakce I letos nás èeká pøímìstský tábor Konání pøímìstského tábora patøí mezi významné akce, které mìstský obvod Michálkovice pro dìti poøádá již ètvrtým rokem. Ten letošní, s názvem Tajemný støedovìk zavede dìti do dob dávno minulých, odstupem èasu trochu zidealizovaných nìkdy až tak, že má velmi blízko k pohádkám. Dìti se seznámí také s rùznými stránkami støedovìkého života, budou je èekat hry zamìøené na rozvoj bystrosti, ostražitosti, kondice a zruènosti. Tábor budeme poøádat ve dnech 7. až 11. èervence Základna tábora bude v areálu Hasièské zbrojnice v Ostravì Mi- chálkovicích, která se v ony dny promìní v tajemný støedovìký hrad. O táborovou kuchyni se postarají zkušení kuchaøi, pitný režim bude zajištìn bìhem celého provozu tábora. Stravování bude tøikrát dennì (obìd a dvì svaèiny), takže jídla bude vždy dostatek i pro velké jedlíky. Cena pøímìstského tábora je stanovena na 850 Kè za dítì a pøihlášky budeme pøijímat od 23. dubna Pøímìstský tábor je souèástí projektu Spoleènì se žije líp, který byl podpoøen grantem Statutárního mìsta Ostravy. Pokraèování na str. 2

2 Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se budou na území Èeské republiky konat ve dnech 23. a 24. kvìtna Dne 23. kvìtna (pátek) se bude hlasovat od hodin do hodin a dne 24. kvìtna (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do hodin. Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis státního obèana Èeské republiky, který má právo volit (volièe), do seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede úøad mìstského obvodu (obecní úøad). Pokud voliè zmìní místo trvalého bydlištì v rámci území Èeské republiky po zápisu do seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 13. dubnu 2014) musí na obecním úøadì v místì pùvodního bydlištì požádat o vyškrtnutí ze seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úøad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné pøedložit obecnímu úøadu v místì nového bydlištì nejpozdìji do 21. kvìtna 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místì nového bydlištì, kde zároveò musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména obèanským prùkazem s oddìlenými rohy a potvrzením o zmìnì místa trvalého pobytu nebo novým obèanským prùkazem s aktuálními údaji). V Michálkovicích volièi hlasují ve volební místnosti umístìné v budovì Kulturního domu Michálkovice, Èeskoslovenské armády 101, Ostrava-Michálkovice. Od letošního roku došlo v našem mìstském obvodu k pøeèíslování volebních okrskù, a to: Stará èísla volebních okrskù 289 a 290 na nová èísla volebních okrskù 7001 a Voliè mùže požádat ze závažných, zejména zdravotních, dùvodù obecní úøad a ve dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouzev územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zøízena. V takovém pøípadì vyšle okrsková volební komise k volièi své dva èleny s pøenosnou volební schránkou, úøední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu. Voliè mùže hlasovat v jakékoli Pokraèování ze str. 1 volební místnosti na území Èeské republiky, pokud hlasuje na volièský prùkaz. Volièský prùkaz vydává obecní úøad volièi, který je u tohoto obecního úøadu zapsán v seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je I letos nás èeká pøímìstský tábor ZÁKLADNÍ INFORMACE Vìk úèastníkù: 6-13 let (lze uèinit zdùvodnìné výjimky) Termín: Cena: 850 Kè za dítì (v cenì zahrnuto: strava, pitný režim, doprava, vstupné, materiál, pojištìní, dozor). Sraz dìtí v 8.00; ukonèení èinnosti v (o pøípadných zmìnách budou rodièe informováni nejpozdìji v den zahájení) Pøíjem pøihlášek od na podatelnì ÚMOb Michálkovice Pøíjem pøihlášek do na podatelnì ÚMOb Michálkovice Platba musí být uhrazena do 7 dnù od pøijetí pøihlášky Platbu za tábor lze uhradit hotovostnì na pokladnì ÚMOb Michálkovice nebo bezhotovostnì na úèet mìstského obvodu Michálkovice Pøihlášky lze vyzvednout na podatelnì ÚMOb Michálkovice nebo stáhnout na našich internetových stránkách (mj) Sportovní den pro všechny v Michálkovicích I v Michálkovicích pøipravujeme v letošním roce pìknou akci svázanou s tím, že Ostrava získala titul Evropské mìsto sportu Na letošního 12. èervence totiž pøipravujeme celodenní sportovnì zábavnou akci s názvem Sportovní den pro všechny. Titul Evropské mìsto sportu je udìlován Asociací evropských mìst sportu pøi Evropské unii. Jedním z významných zámìrù, které stály pøi zrodu vyhlašování mìst sportu, je vytvoøení podmínek pro zapojení obèanù do sportovních aktivit. Michálkovice se snaží, aby se situace i v této oblasti zlepšovala. Projevuje se to nejen zvýšením podpory našich sportovních oddílù, ale rovnìž budováním sportoviš. Mimo takových drobností, jako bylo umístìní pingpongového stolu a basketbalového koše v parku, se v minulém roce velmi zadaøilo. Mìstský obvod totiž vybudoval sportovní høištì v areálu hasièské zbrojnice, kde si nyní obèané mohou za symbolickou cenu zahrát volejbal, tenis, nohejbal èi fotbálek. Je symbolické, že otevøení nového høištì pro veøejnost se uskuteèòuje právì v roce, kdy je Ostrava držitelem titulu Evropské mìsto sportu. Mimo tento významný poèin chystáme, jak již bylo uvedeno, také sportovní akci, do které se budou moci zapojit obèané všech vìkových kategorií. Sportovní den pro všechny, který bude uspoøádán za finanèní podpory mìsta Ostravy, bude skvìlou pøíležitostí, jak si zasportovat a souèasnì se pobavit. Podrobnìjší informace pøineseme v pøíštím vydání zpravodaje, ale již nyní mùžeme prozradit, že kromì spousty zábavných sportovních soutìží pro dìti i jejich rodièe, tento seznam veden. O vydání volièského prùkazu mùže požádat písemným podáním opatøeným ovìøeným podpisem volièe, doruèeným obecnímu úøadu nejpozdìji 15 dnù pøede dnem voleb, tj. do 8. kvìtna (jk) které budou rozdìleny do celého dne, bude probíhat také napø. turnaj v nohejbalu. Informaci pøinášíme mimo jiné proto, abyste si již nyní mohli zaèít utváøet své rodinné, hospodské, spolkové èi úplnì jiné týmy tak, aby vítìzství patøilo právì vám. Kromì sportovních aktivit bude po celý den pøipraven také zajímavý kulturní program, obèerstvení, a vše co k pìkné akci patøí. Zatrhnìte si již nyní Den D ve svém kalendáøi, a pokud máte nìjaké nápady, tøeba na netradièní zábavné sportovní disciplíny, pak neváhejte a pošlete je na ostrava.cz s heslem Sportovní den. Vìøím, že se nás na akci sejde hodnì a že tak tøeba i založíme novou tradici a akce se bude moci konat i v následujících letech. Martin Juroška MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , IÈO: /16 Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. Inzerce - telefon: , Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E Uzávìrka pøíštího èísla: /

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU Na svém 81. zasedání rada mìstského obvodu projednala mimo jiné následující záležitosti: Schválila provozní øád víceúèelového høištì v areálu hasièské zbrojnice. Schválila pøijetí finanèního daru od spoleènosti SOLARIS CZECH, s.r.o., urèeného k financování záležitostí ve veøejném zájmu a poskytování veøejných služeb v mìstském obvodu. Schválila uzavøení smlouvy se spoleèností Universal Music, s.r.o. na vystoupení skupiny NEBE na festivalu MichalFest. 3 / ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Ve støedu 16. dubna se v zasedací místnosti Úøadu mìstského obvodu sešlo zastupitelstvo ke svému dvacátému druhému zasedání. Jednání zastupitelstva zahájil a øídil starosta mìstského obvodu Ing. Martin Juroška, Ph.D. V úvodu vystoupil se zprávou o èinnosti Mìstské policie Ostrava vedoucí oblasti Slezská Ostrava Marcel Pažický. Jeho informace doplnil vedoucí smìny Tomáš Drš ák. Oba strážníci pak odpovìdìli pøítomným zastupitelùm na øadu jejich otázek a podnìtù. Po zprávì o èinnosti orgánù mìstského obvodu, pøednesené starostou, zastupitelé schválili kladné stanovisko k zámìru prodeje jednoho pozemku, nemovitosti mìsta Ostravy, svìøené mìstskému obvodu Michálkovice. Dále schválili doplnìní závazných ukazatelù Základní škole U Køíže pro rok 2014, a to o pøíspìvek ve výši 200 tisíc korun, úèelovì vázaný na opravu školního høištì retopping atletické dráhy. Dále se zastupitelstvo zabývalo plnìním rozpoètu mìstského obvodu. Vzalo na vìdomí informaci o výsledku hospodaøení mìstského obvodu Michálkovice za uplynulý rok 2013 a zprávu o hospodaøení za první ètvrtletí letošního roku. Na závìr jednání zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti o dotaci z operaèního programu Životní prostøedí na projekt Snížení energetické nároènosti objektu kulturního domu v Ostravì Michálkovicích vèetnì výmìny zdroje vytápìní. Jiøí Kašpárek Fotopasti již slouží Mìstský obvod Michálkovice zakoupil jednu fotopast, kterou následnì pøedal do majetku Mìstské policie Ostrava. Mìstská policie oblast Slezská Ostrava tak v souèasnosti disponuje již tøemi tìmito zaøízeními, která bude nasazovat na rùzných místech jak ve Slezské Ostravì, tak v Michálkovicích. Starosta mìstského obvodu Martin Juroška spolu s vedoucím mìstské policie naší oblasti Marcelem Pažickým spoleènì projeli mìstský obvod a dohodli místa, která jsou problematická, a již z pohledu nedovoleného skládkování, porušování veøejného poøádku nebo jiného nežádoucího chování. Na tìchto místech, popø. na dalších místech, která budou vybrána na základì poznatkù okrskáøù nebo požadavkù obèanù adresovaných vedení mìstského obvodu èi pøímo mìstské policii, bude postupnì fotopast umís ována. Zaøízení díky napojení on-line pøenášejí fotografie okamžitì a pokud na nich strážníci uvidí cokoliv podezøelého, mohou okamžitì vyrazit na místo. Jak sdìlil zpravodaji vedoucí oblasti Mìstské policie Ostrava Marcel Pažický: Fotopasti jsou integrovány do kamerového systému a umožòují nám pachatele chytit pøímo pøi èinu nebo je pozdìji identifikovat. V mìstském obvodu Slezská Ostrava, kde byly fotopasti nasazeny o pár týdnù døíve, již slavili strážníci první úspìchy a podaøilo se jim dopadnout napø. muže, který se nedovolenì chtìl zbavit stavebního odpadu jejím vysypáním do volné krajiny. Vìøím, že i díky fotopastem se nám podaøí omezit negativní jevy, jako tøeba vytváøení èerných skládek nebo vandalismus na majetku obce i obèanù, nám sdìlil k uvedení fotopastí v život starosta Michálkovic Martin Juroška. Redakce Schválila smlouvu s Agenturou Renda, Kladno o zprostøedkování vystoupení skupiny HOP TROP na festivalu Michal- Fest. Schválila pøijetí úèelovì urèené dotace ve výši 150 tisíc korun k realizaci projektu MichalFest, poskytnuté z rozpoètu Moravskoslezského kraje. Schválila uzavøení smlouvy s Richardem Kroczkem agentura KROK o zajištìní vystoupení hudební skupiny BUTY na festivalu MichalFest. Schválila smlouvu s Národním památkovým ústavem, Praha o pronájmu areálu Dolu Michal ve dnech realizace projektu MichalFest. Vzala na vìdomí žádosti ètyø nájemníkù na prodloužení jejich nájemních smluv na byty a po projednání nové nájemní smlouvy schválila. Vzala na vìdomí žádosti obèanù na pronájem bytu è. 9 v bytovém domì na ulici ÈSA 104 a po výbìru nájemníka schválila pøíslušnou nájemní smlouvu na tento byt. Schválila písemnou výzvu k podání nabídky k veøejné zakázce malého rozsahu na stavbu Oprava komunikace ul. Charvátova. Schválila písemnou výzvu k podání nabídky k veøejné zakázce malého rozsahu na stavbu Oprava komunikace ul. Mezi Keøi. Schválila písemnou výzvu k podání nabídky k veøejné zakázce malého rozsahu na stavbu Oprava komunikace Èeskoslovenské armády úsek NKP Dùl Michal Radvanická. Vzala na vìdomí informace o výsledku hospodaøení mìstského obvodu Michálkovice za rok 2013 a období leden až bøezen Rozhodla o pøidìlení veøejné zakázky malého rozsahu a uzavøení smlouvy o dílo na stavbu Oprava komunikace ul. Ferdinandská Ferdinandova kolonie úsek è.1 až 4 se spoleèností SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA, Brno. Vzala na vìdomí zápis ústøední inventarizaèní komise ze dne , schválila vyøazení vybraného majetku MO Michálkovice podle jejího návrhu a rozhodla o jmenování likvidaèní komise. Souèasnì uložila pøíslušným pracovníkùm ÚMOb realizovat nezbytné administrativní úkony spojené s tímto vyøazením. Schválila pøijetí finanèních darù od spoleèností VILI- KUS, s.r.o., Orlová - Poruba a Stavosport, s.r.o., Fryšták.- Dolní Ves, urèených k financování festivalu MichalFest. Jiøí Kašpárek OZO Ostrava otevøelo nový sbìrný dvùr v Radvanicích Prvního dubna otevøel své brány nový sbìrný dvùr odpadové spoleènosti OZO Ostrava v mìstském obvodu Radvanice a Bartovice. Rozlohou a vybavením vyhovuje souèasným potøebám moderního sbìrného dvora a je výsledkem pokraèující optimalizace sítì sbìrných dvorù v Ostravì podle koncepce pøijaté mìstem. Nový sbìrný dvùr v Lihovarské ulici v Ostravì - Radvanicích (pod Penny Marketem, u autobusové zastávky Bastro) vznikl namísto dvou starých nevyhovujících sbìrných dvorù v Radvanicích a v Bartovicích. Patøí mezi sbìrné dvory s provozem pìti dní v týdnu. V létì (duben øíjen) bude mít otevøeno od úterka do pátku od 10 do 20 hodin, v sobotu od 8 do 14 a v zimì (listopad bøezen) od 10 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin Nový sbìrný dvùr je urèen všem obèanùm Ostravy. Do jeho spádové oblasti patøí i obyvatelé dalších mìstských obvodù - Michálkovic a Slezské Ostravy. Také ti zde mohou zcela bezplatnì odložit prakticky všechny složky odpadù pocházející z bìžného chodu domácností v množství, které se vejde na pøívìsný vozík za osobní automobil (jde zhruba o 4 m3 odpadu). Jedná se o tyto složky komunálního odpadu: - objemné odpady (nábytek, koberce...), - nebezpeèné odpady (léky, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, øedidla a nádoby jimi zneèištìné...), - separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony a kovové obaly), - starý textil (obleèení, obuv, bytový textil, hraèky) za úèelem dalšího využití je textil nutno odevzdat èistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích, - zeleò ze zahrádek (tráva, listí, spadané ovoce...). Sbìrný dvùr v Radvanicích slouží také jako místo zpìtného odbìru vysloužilých elektrozaøízení. Díky jeho rozloze bylo možné zaøadit i doplòkové služby, jako je napøíklad prodej kompostu a zeminového substrátu vyrobených v kompostárnì OZO. Za úplatu pøijímá od obèanù mìsta i stavební odpady. Mgr. Vladimíra Karasová, tisková mluvèí OZO Ostrava, s.r.o.

4 Z deníku úèastníka školy v pøírodì Základní školy U Køíže 30. bøezna ach, jo. Už je to tady. Zítra vyrážíme. 14 dní bez mamky a poèítaèe, to bude asi docela pruïárna. Ale prý je to zdarma a mamka øíkala, že potøebuji trochu na èerstvý vzduch. 31. bøezna autobus pøed školou, kufry, tašky, krabice. Uèitelky se snad rozhodly pøestìhovat pùlku školy. Mávám z autobusu mamce. Jejda, ona má na krajíèku slzy. Vždy øíkala, jak si prý odpoèine, když mì nebude muset ráno vyhánìt z postele. Ubytování po šesti? Tady se máme vejít? Je to malé, ale snad bude sranda. První obìd nebyl špatný, není to jako od mámy, ale dobrý. Jo fotbálek po odpoledním klidu bude prima. Ale že budeme po každém obìdì odpoèívat? Bez poèítaèe? Noc byla drsná. Kluci už dávno spali, jen já nemohl zabrat. Veèerka v devìt? To fakt nedám. 1. dubna 2014 poøád nás o nìèem pouèují. Jak se máme chovat, co mùžeme a nemùžeme a apríl to teda není. Po snídani se jde do školy. Pozitivní je, že nemusím na autobus. Jen sebìhnu patro a jsem ve škole. A taky je výhoda, že škola je jen ètyøi hodiny. Sice èeják a matika každý den, ale venku zase parádnì svítí sluníèko, takže po odpoledním klidu pìknì na høištì a zasoutìžíme si. V sobotu se prý také budeme uèit. To si snad dìlají srandu! Ale zase se nebudeme uèit zítra, to se jede na výlet. Pøed chvílí skonèila beseda o Nepálu s paní vychovatelkou Vymazalovou. Zase jsme museli dávat pozor, protože z toho bude vìdomostní soutìž. Ale bylo to zajímavé. Spousta obrázkù a informací. Prý tam byla nìkolikrát. Dobøe si to všechno pamatuje. Tak si radìji zopakuji osmitisícovky. A taky si uložím do pamìti, co je to rikša. Tøeba se to bude pøi soutìži hodit. 2. dubna 2014 sedím v autobuse a koukám z okna. Jedeme na zøíceninu hradu Vikštejn a na pøehradu v Kružberku. Teda na ty zøíceniny mì moc neužije, ale je krásnì teplo, všichni máme jen trièka, vyfasovali jsme svaèinu, obìd bude až pozdìji. Jo ještì nastøíkat sprejem proti klíš atùm. Prý je jich tady hodnì. 3. dubna 2014 vèera to bylo fajn. Prolézali jsme zøíceninu i její podzemí, proèítali tabule s informacemi. To mì tedy moc nebaví, ale ono se poøád o nìco soutìží, nemùžu to klukùm pokazit. Veèerní kino se mi líbilo, jen mì naštvalo, že pøi veèerním hodnocení dne jsme dostali jen jeden bod za úklid pokoje. Vždy jsme si dali takovou práci. Jenže koho by napadlo, že se úèa koukne do skøínì. Asi se zdìsila, pøíjemný pohled to tedy nebyl. No a dneska? Ráno škola, odpoledne vycházka do Budišova. Koneènì si koupím chipsy, ty mi tady fakt chybí. A potom návštìva psí farmy. Paráda. Úplnì se mi zastesklo po naší Fufince. Na veèerní Pøivítali jsme nové obèánky procházce k jezírku jsme všichni koukali na oblohu a hledali Velký a Malý vùz. Trošku jsme se i báli, ale vychovatelky to jistily. No a zase pøednáška. Tentokrát o vesmíru. Ty uèitelky si nedají pokoj ani veèer. Zpátky jsme se vraceli s kraválem, že jsme urèitì probudili všechna divoká prasata v okolí. Zase body nebudou. Jo, a veèer volala mamka, tedy ona volá každý den. Že by se jí stýskalo? Ještì že to stihla do veèerky. Oni nám totiž na noc sbírají mobily a já bych si s ní veèer docela rád pokecal. Pøes den na to není èas. Tak hurá do peøin, zítra je taky den /mt/ (Pokraèování v pøíštím èísle MZ) U nás v základní škole Zaèíná pomalu poslední ètvrtina školního roku, finišují pøípravy žákù devátých tøíd k pøijímacím zkouškám na støední školy a nìkteøí žáci se zaèínají zamýšlet nad tím, že by bylo tøeba ve škole trošku pøidat. Nìkterým je to ovšem jedno a øíkají si, že mají ještì spoustu èasu. A také se u nás stále nìco dìje. Pøedevším jsme sklízeli úspìchy ve druhém roèníku soutìže poøádané pod záštitou námìstka primátora statutárního mìsta Ostravy s názvem,,stáøí oèima ostravských dìtí a mládeže V oblasti literární získali významná ocenìní žáci Tomáš Drlíèek z 9. tøídy a Veronika Tinková z 8. B tøídy a ve výtvarné èásti soutìže získaly stejná ocenìní Lucie Kosòovská z 8.B a Aneta Robenková z 9. tøídy. Do soutìže bylo zasláno pøes sedm set prací z patnácti ostravských škol a v obrovské konkurenci jsme obstáli na výbornou. Urèitì je potøeba zmínit se také o úèasti našich žákù ze 7.A,B. a 8.A. tøídy v tradièní soutìži mladých zoologù v ostravské zoologické zahradì. Téma, na které se pøipravovali, bylo velmi specifické - Obratlovci polárních oblastí. Úkolem žákù bylo tedy zjistit a nauèit se informace o existenci ryb, paryb, obojživelníkù, plazù, ptákù a savcù v nechladnìjších oblastech svìta. V obrovské konkurenci sto šedesáti soutìžních skupin z rùzných škol sice nevyhráli, ale s umístìním na 66. místì soutìžní listiny byli velice spokojeni. Že zájmy žákù jsou velice rùznorodé, svìdèí i velký zájem o návštìvu mobilního planetária, které pøijelo pøímo za nimi. Žáci 1. až 4. tøíd se zúèastnili zábavnì vzdìlávacího programu z oblasti astronomie, který jim prostøednictvím pohádkového cestování Sluneèní soustavou pøiblížil a symbolicky vysvìtlil i složitìjší jevy astronomie, které na nebi pozorujeme. A tak se naši nejmenší žáèci spoleènì s Mìsícem v pohádce pustili do putování po nebeské sféøe zvìrokruhu a po skonèení ještì dlouho s paní uèitelkou v prvouce nadšenì probírali, v jakém se kdo narodil znamení a co se vlastnì dìje s Mìsícem, který mùžeme sledovat na noèní obloze. Starší žáci se zase dozvìdìli spoustu zajímavostí o pùvodu života na Zemi. Promítání poøadù v mobilním planetáriu bylo pro všechny dìti cennou zkušeností a pøíjemným zážitkem. A že to nejsou akce poslední, dokazují i pøípravy na velký kvìtnový sportovní den s badmintonem a v závìru mìsíce kvìtna na slavnostní školní akademii. Táòa Mikulská pøítomni této tradièní slavnostní spoleèenské události. V úvodu si vyslechli pùvabné kulturní vystoupení žákù michálkovické základní školy. Po té všechny pøítomné a zejména novorozené malé obèánky Michálkovic pøivítal starosta mìstského obvodu Ing. Martin Juroška, Ph.D. Po jeho projevu následoval slavnostní zápis rodièù do pamìtní knihy. Pøi této pøíležitosti byli všichni obdarováni zlatými pøívìsky s iniciálami jména svého dítìte a kvìtinami. Závìr slavnosti zpestøily svým pìveckým vystoupením opìt žákynì základní školy pod umìleckým vedením své uèitelky Silvie Hillové. Jiøí Kašpárek V sobotní dopoledne pøivítaly Michálkovice své malé novì narozené obèánky. Pøísálí kulturního domu zaplnili rodièe se svými novorozenci, jejich nejbližší pøíbuzní a známí, aby byli 4 /

5 AKCE V MICHÁLKOVICÍCH KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí a støeda od do hodin Cvièení žen s Vendulou Každá støeda od do hodin Zumba s Žanèou Divadlo U stolu - Nabarvit, ostøíhat, zavraždit...? Schùze Ès. zahrádkáøského svazu Koncert žákù základní školy pro veøejnost DÙL MICHAL Každý ètvrtek probíhá v prostorech Dolu Michal výtvarná dílna pro všechny pod vedením Oldøicha Pelikána. Zájemci bez rozdílu vìku potøebují pouze chu malovat a dostavit se v dobì a hodin do malého sálu Dolu Michal Koncert kapely Májovák v cechovnì dolu Koncert VŠB Ostrava Michálkovický den dìtí akce organizovaná SDH a mìstským obvodem SDH MICHÁLKOVICE Rýcùv memoriál soutìž mladších a starších žákù v požárním útoku Michálkovický den dìtí na Dole Michal OTEVØENÝ KLUB PRO DÌTI A MLÁDEŽ Provozní doba: pondìlí pátek Volné aktivity jsou realizovány v rámci provozní doby v pøípadì, že neprobíhá nìkterá z organizovaných aktivit. VZPOMÍNÁME Dne 2. kvìtna 2014 je to již 13 let, kdy nás navždy opustila MUDR. ŠÁRKA PEREGRIMOVÁ internistka a revmatoložka Vzpomíná a nikdy nezapomene maminka a bratr s rodinou. - Státní svátek Všechny linky Dopravního podniku Ostrava a.s. pojedou podle platného nedìlního jízdního øádu. - Výmìna kolejí na ul. Nádražní Výluka na linkách è. 1, 2, 8, 11 a 14. Náhradní doprava zajištìna. - Oprava kolejového pøejezdu u zastávky J. Kotase Výluka na linkách è. 18 a 19. KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Za svìdky minulosti beseda s Milanem Švihálkem, publicistou, dokumentaristou, scénáristou, dramaturgem a spisovatelem Den pro krásu základy líèení, tajemství pùvabu, Koncert nejen pro maminky vystoupení žákù ZUŠ Edvarda Runda Uvìznìná fantazie výtvarná dílna s Lenkou laminování obrázkù Tatra závodí na 100% beseda se závodníky Rallye Dakar a Afrika Eco Race, pro ZŠ U Køíže a veøejnost Beseda s pracovníkem ZOO pro ZŠ U Køíže 3. tøídy dopoledne Dál jak za humna výlet s Klubem Generace do Hluèína, návštìva knihovny, zámku, muzea, Viridianu a komentovaná prohlídka mìsta s Janou Schlossarkovou Do konce kvìtna Proslunìná Itálie výstava fotografií Viktora Timka Do konce kvìtna Rok èeské hudby vìdomostní test pro dìti Do konce èervna Obrázky z Etiopie výstava fotografií Vladimíra Tomáška a Vladimíra Pùlpána Do konce záøí Je nám už 110 let soutìž pro dìti v Michálkovickém zpravodaji k 110. výroèí poboèky MICHÁLKOVICKÝ VOLEJBAL Mezinárodní volejbalový turnaj FC SLÁVIA MICHÁLKOVICE starší žáci Michálkovice: Tøebovice mladší žáci Michálkovice: Tøebovice muži Michálkovice: Hlubina B dorost Michálkovice: Tøebovice dorost Michálkovice: Stará Bìlá B starší žáci Michálkovice: Frenštát p. R mladší žáci Michálkovice: Frenštát p. R starší žáci Michálkovice: Staøíè mladší žáci Michálkovice: Staøíè muži Michálkovice: Pustkovec dorost Michálkovice: Krásné Pole muži Michálkovice: Slovan B dorost Michálkovice: Dolní Lhota starší žáci Michálkovice: Staré Mìsto mladší žáci Michálkovice: Staré Mìsto dorost Michálkovice: Lhotka ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech, na a na webových stránkách poøadatelù Ples po plesové sezonì? Proè ne? Spoleèenské obleky, veèerní šaty, to vše bylo vidìt na erotickém plese, který se uskuteènil v sobotu 5. dubna v našem kulturním domì. Mìstský obvod Michálkovice poøádal tento ples po nìkolikaleté odmlce. Tápali jsme, zda bude zájem o takovýto ples u nás stejný jako v jiných èástech Ostravy, kde se již také konal. Návštìvností jsme však byli mile pøekvapeni a zábava byla výborná. Diskžokej, který veèerem provázel, mìl š astnou ruku na dobrou hudbu a všechny erotické scény byly podány s urèitou dávkou vkusu a dovednosti. Zaslouženì sklidily u návštìvníkù poøádný potlesk. Spoustu legrace udìlala také tematicky ladìná tombola. V. Kozel 5 /

6 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi, opìt pøicházíme s nabídkou akcí, které jsme pro vás pøipravily. Nejdøíve ale struènì o tìch, které už probìhly. Velikonoce byly opìt ve znamení krásných perníèkù manželù Bartákových, pøidala se k nim Mgr. Miluše Lettovská, která vyrábí nádherné drobnosti z mìdìných drátkù, èi oplétaná velikonoèní vajíèka. O tom, že lze vyrobit úžasná velikonoèní vejce i technikou patchworku, pøesvìdèila všechny kreativní Iva Calábková. Wabash a Velikonoce v jejich pojetí jsou v naší knihovnì již pojmem. Mohli jste si pod odborným vedením uplést karabáè nebo ozdobit vajíèka rùznými technikami, což jsou aktivity, tìšící te se seznámit s tímto zajímavým a akèním èlovìkem. Pro sleèny a ženy, které se rády zdobí, máme pøipraven Den pro krásu s Petrou Kuklovou. Chcete vìdìt, jak být krásná v každodenním životì a v jakémkoli vìku? Uslyšíme 16. kvìtna! Na støedu 21. kvìtna v máme ve spolupráci se Základní umìleckou školou Edvarda Runda pøipraven Koncert nejen pro maminky. Pøijïte se podívat a povzbudit malé zpìváky a hudebníky. U tvoøivosti dìtí ještì zùstaneme i ve ètvrtek 22. kvìtna, kdy probìhne Výtvarná dílna s Lenkou, tentokrát s názvem Uvìznìná fantazie. Èlenové rallye týmu Torù Generace a jejich pøíznivce zveme ve støedu 4. èervna na výlet do Hluèína. V Hluèínì na námìstí na nás bude èekat naše milá známá Jana Velikonoce s Wabashem Pùjèovní doba: pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek FOTO I. TIMKOVÁ 6 / se zájmu všech. V pátek 11. dubna k nám zavítal muzikant Aleš Nitra z Raškovic. Myslely jsme si s kolegyní, že téma Beatles pøitáhne pamìtníky, ale tìch pøišlo jen sedm, což je velká škoda. Pan Nitra byl skvìlý, písnièky v jeho podání zvedaly posluchaèe ze židlí! V pátek 9. kvìtna se k nám chystá Milan Švihálek, který léta pracuje v televizi i v rozhlase a vìnuje se také literární tvorbì. Je autorem stovek scénáøù k publicistickým, dokumentárním, soutìžním, zábavným a vzdìlávacím poøadùm. Narodil se v Brnì, vystudoval v Praze, své profesní zaèátky má svázány s Olomoucí, nicménì více než ètyøi desítky let je Ostravákem. Poznaète si do kalendáøe a pøijïmáše Tomeèka s Tatrou nám pøislíbili úèast na støedu 28. kvìtna dopoledne. Mùžeme se tìšit na besedu pro žáky 8. a 9. tøíd ZŠ U Køíže. Zveme i veøejnost, protože taková beseda s možností prohlídky závodního vozu se u nás nebude opakovat. Od kvìtna do konce èervna pro Vás chystáme výstavu fotografií z Etiopie pedagogù z Vysoké školy báòské, Doc. Ing. Vladimíra Tomáška, Csc. a Vladimíra Pùlpána. Nahlédneme do této pro nás exotické zemì a možná i nìkteøí najdou inspiraci pro nadcházející dovolenou. Loni jsme uspoøádali dva velmi úspìšné výlety pro dospìlé, a letos bychom chtìli v této zapoèaté tradici pokraèovat. Knihovnický klub senio- Schlossarková. Pøipravila si pøehlednou historii mìsta s prohlídkou námìstí, a mùžete si být jisti, že v jejím podání to bude historie velmi zajímavá. Nabízíme také návštìvu knihovny, která sídlí v zámku, pak si prohlédneme soukromé malíøské studio Viridian Ing. Elen Thiemlové, jejíž tvorbu známe z výstavy u nás. Zájemci ještì mohou zhlédnout muzeum, pøípadnì sportovnì-rekreaèní areál štìrkovny. Jiní možná zvolí posezení v nìkteré ze dvou místních cukráren Bližší informace na vyžádání v knihovnì. Bìhem mìsícù kvìtna a!! SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ Kupon soutìže k 110. výroèí poboèky knihovny Michálkovice 5. otázka: Napište, jak se jmenuje obchod, který se nachází v bývalé budovì knihovny na ulici Radnièní. Tato budova byla pùvodnì urèena mateøské škole. Napovíme vám, že objekt se nachází naproti pizzerii Nico. Odpovìï:... Jméno a pøíjmení soutìžícího:... Vìk:... èervna bychom rády uveøejnily s vaším souhlasem fotografie krásných zahrádek na území Michálkovic. Zahrady pomalu rozkvétají, pøijïte se pochlubit! Pokud máte fotografie jen ve svém poèítaèi, pošlete je mailem, poradíme si s nimi. Akce, nabízené bìhem kvìtna 2014, jsou pestré a zcela jistì si mùže vybrat každý! K nám mùžete kdykoli, tìšíme se vás a vždy jsou pøichystány knihy, èasopisy a aktivity pro všechny. Vaše knihovnice Ivana Timková Marie Kryštofová Adresa bydlištì:... SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ

7 etos jsme již popáté nocovali v knihovnì, spoleènì s dalšími: jen v naší re- Lpublice spaly knihovnice s dìtmi v dalších 581 knihovnách, pøipojilo se 483 škol a 55 ostatních organizací. Z ciziny se pøidalo dalších 277 rùzných organizací. To už je pìkná øádka spáèù! Øízením osudu se tentokrát stalo, že se pøihlásilo sedm chlapcù a sedm dívek. Zlatým høebem letošního programu bylo pozvání pana Václava Klemense umìleckého šéfa ostravského Divadla loutek k návštìvì. Jistì, mnozí z vás v tomto divadle byli, ale ne každý se dostane do tajných prostor, jako je dílna, kde se loutky vyrábìjí a šije se na nì obleèení, nenakoukne k panu zvukaøi, nepodívá se za oponu a na místa, kde 7 / Noc s Andersenem loutky pøebývají, když zrovna nehrají. Podívali jsme se i do stolaøské dílny, na alternativní scénu a barevné schody, kde se všichni probìhli nìkolikrát nahoru a dolù. Dozvìdìli jsme se, jak se loutka navrhuje, jak vyrábí, jak se rozpohybuje a jak se všechny druhy loutek jmenují. Na závìr si dìti mohly zahrát své vlastní pøedstavení s loutkami pøímo na jevišti. Pan Václav Klemens se nám vìnoval po celou dobu, dva mladí herci nám pøedèítali z oblíbených knih svého dìtství, a také paní øeditelka divadla s námi strávila celé dvì hodiny. Dìti byly nadšené, moc se jim nechtìlo prohlídku ukonèit, ale èekal nás další program. Další pøekvapení nás èekalo pøed divadlem, tam jsme se ocitli zrovna v dobì, kdy se rozehrál orloj na vìži staré radnice, který se nám všem moc líbil. Dìkujeme celému personálu Divadla loutek za jejich èas a zájem. Zvláštní podìkování patøí Václavu Klemensovi, který nám tento výlet umožnil a vìnoval se dìtem s maximálním nasazením. Cestou zpìt do knihovny jsme byli objektem obdivného zájmu dìti disciplinovanì a vychovanì zvládly dopravu veèerním trolejbusem. Po návratu do knihovny nás èekala opulentní veèeøe ze zásob od rodièù, kteøí vybavili své dìti opravdu skvìle. S naší výtvarnicí Lenkou jsme zkoušeli novou výtvarnou techniku - malování pomocí žehlièky a voskovek. Dìtem se povedly moc krásné obrázky. Všichni letošní nocležníci jsou také velcí ètenáøi, a proto se v prùbìhu veèera nejen vyrábìlo, ale i èetlo a soutìžilo. Na závìr jsme si pøeèetli pár kapitol z nové knihy Elvíra, strašidlo z kontejneru. I strašidlo totiž mùže chodit do knihovny, když ví, jak se tam má chovat. Když hodiny na michálkovickém kostele odbily pùlnoc, všichni se zachumlali do spacákù a byl klid až do rána. Po snídani si rodièe odvedli své ratolesti domù a my doufáme, že všechny dìti byly spokojené a s nimi i jejich rodièe. Na závìr pøipojuji podìkování Bezpeènostnì právní akademii, která sídlí ve stejné budovì jako knihovna. Díky nim FOTO I. TIMKOVÁ se nám spalo ještì lépe než princeznì na hrášku. Další Noc s Andersenem bude zase až za rok, ale rodièe myslete prosím na to, že dìti nemùžete v žádném pøípadì pøihlásit na poslední chvíli. I tato akce má svá pravidla a obcházet je nelze. Pøihlásit se mohou jen ètenáøi naší poboèky a to ti, kteøí po celý rok chodí do knihovny, ètou, navštìvují nejrùznìjší akce a aktivnì se zúèastòují soutìží. Ivana Timková Kamarád i zrak Ve støedu 16. dubna nás navštívil pan Ladislav Holba se svým vodícím psem Pedrem. Pozvali jsme místní mateøskou školku na besedu. Dìti se dozvìdìly, jak se mají chovat v kontaktu s nevidomým, pøípadnì hluchoslepým èlovìkem, mohly si pohladit pejska, vyfotit se s ním a zeptat se na vìci, které je zajímají. I. Timková

8 Brána a Folkový kvítek Kulturní dùm Michálkovice byl v sobotu 29. bøezna místem historicky prvního oblastního kola celostátních dìtských pìveckých soutìží Brána a Folkový kvítek. Organizátor a souèasnì i moderátor soutìží René Racek Matlášek nám k tomu øekl: Byla to krásná podívaná i poslouchaná. Dvaadvacet soutìžících dìtí pøedvedlo skvìlé výkony. Pøítomní diváci, jejichž poèet osciloval kolem sto padesáti, se dobøe bavili, dìti dostaly krásné ceny. Porota v èele s Jarkem Nohavicou se místy poøádnì zapotila vybrat vítìze nebylo èasto vùbec snadné. Vítìzové postupují do národního finále a zahrají si na pódiích na Konopišti a v Brnì, kde budou reprezentovat náš Moravskoslezský kraj i své mìsto. Mìstský obvod Michálkovice byl spoluorganizátorem celého festivalu. Poskytl soutìžícím dìtem všechny prostory kulturního domu k pøípravì jejich vystoupení. Pódium a sál pak byly svìdkem mnoha jejich mimoøádných umìleckých výkonù. Èlenem soutìžní poroty byl èlen rady mìstského obvodu Pavel Piatkovský, který nám k výsledkùm soutìží øekl: Mimoøádným výkonem nás zaujala ètrnáctiletá Kristýna Hudeèková ze sousedního Rychvaldu, která se ve své kategorii umístila na prvním místì v interpretaèní soutìži Brána i v autorské soutìži Folkový kvítek. Rovnìž tak René Matlášek vystupující jako sólista a se svou sestrou Alenou pak jako Duo GENY zaujali porotu i posluchaèe svými profesionálními výkony. Právì tìmto tøem mladým umìlcùm jsme nabídli možnost vystoupit na dvou pøipravovaných michálkovických hudebních festivalech MichalFest a Firefest. Všechny zúèastnìné soutìžící pak mìstský obvod Michálkovice odmìnil volnými vstupenkami na èervnový festival MichaFest. Bonusem pro posluchaèe i soutìžící byla vystoupení hostù festivalu folkové skupiny Tempo di Vlak a pøedsedy soutìžní poroty Jaromíra Nohavice. Dobrou náladu a mimoøádný umìlecký zážitek si všichni, soutìžící dìti i jejich posluchaèi s radostí odnesli do svých domovù. Jiøí Kašpárek Fotografie na této stranì Jan Lipina 8 /

9 Karneval pøilákal pøes sto dìtí V nedìli 23. bøezna mìstský obvod uspoøádal pro dìti nejen z Michálkovic Karneval s opièkou ofií. Jednalo se o první leto ní akci vìnovanou dìtem, která je souèástí na eho projektu Spoleènì se ije líp, na nìj jsme získali finanèní podporu od statutárního mìsta Ostravy. Program dìtského karnevalu byl velmi nabitý a na parketu na eho kulturního domu bylo neustále ivo. zkrátka ani chvilku nenudily a stále bylo co dìlat. Za ka dý splnìný úkol byla dìtem pøedána slaïouèká odmìna. V závìreèné fázi karnevalu byly vyhlá eny nejkrásnìj í masky, tak jak je vyhodnotila porota slo ená z vystupujících zvíøátek. Následovala tombola, v ní byla pøipravena øada cen, které dìtem udìlaly velikou radost. V úplném závìru si dìti spolu s vystupujícími postavièkami zatanèily nìkolik ivých tancù a více ne tøíhodinový maratón skvìlé zábavy byl ukonèen. F O TO J. K A PÁ R E K Obrovské podìkování patøí v em, a nebylo jich málo, kteøí se na pøípravì karnevalu pro dìti podíleli. Jejich nasazení se vypla- Michálkovický den dìtí Zaèali jsme ve 14 hodin a konèili nìco po páté. Programem dìti provázela opièka ofka spolu se svými kamarády uprchlými ze zoologické zahrady - pandou Julií a dvìma lvy Klerencem a Klemencem. Dìtem se postupnì pøedstavilo mnoho zvíøátek a pohádkových bytostí. Mohly se setkat s vodnickou rodinkou, kosími bratry, králíky z klobouku, lesními ptáky, mravencem, vèelkou, beru kou, my kami èi li áky. Jednotlivá zvíøátka v dy pøedvedla dìtem zajímavou scénku, po které následovala soutì èi spoleèný tanec. Dìti se 9/ Blí í se Den dìtí a hasièi opìt ve spolupráci s organizacemi v Michálkovicích, kulturní komisí mìstského obvodu a dal ími dobrovolníky pøipravují celodenní akci na Dole Michal - Michálkovický den dìtí. Ji tradiènì mù ete oèekávat spoustu soutì í, atrakcí a dal í zábavy. Pøipravujeme opìt ukázky hasièské a policejní techniky, bìhem dne vystoupí nìkolik organizací. A tentokrát pøipravujeme také VELKÉ PØEKVAPENÍ! Sejdeme se v sobotu 31. kvìtna 2014 od na Dole Michal. tilo. Dìti odcházely spokojené, co je pro v echny, kteøí pøilo ili ruku k dílu, obrovskou odmìnou. Martin Juro ka

10 Ostravsko-Beskydské šedesátky 2014 Ve spolupráci s družebním hasièským sborem z Dolní Beèvy jsme i letos uspoøádali soutìž v bìhu na 60 metrù pøes pøekážky. Soutìž se opìt konala v atletickém tunelu stadionu Vítkovice a dvoudenního klání se zúèastnilo Koneènì útok pod 40 Po návratu z hasièské olympiády v Mulhouse a zisku titulu mistrù Èeské republiky v kategorii A, jsme zavítali na letošní první závody v tradièních disciplínách CTIF do Vlènova. Závodù se zúèastnilo nìko- pøibližnì ètyøi sta dìtí ve vìku od 5 do 15 let. Dìkujeme našemu družebnímu sboru za spolupráci na naší spoleèné akci. Dìkujeme sponzorùm a partnerùm celého závodu - Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska, Statutárnímu mìstu Ostrava, obvodu Ostrava - Michálkovice, firmì Konstrazam Rýc, spoleènosti KBK fire s.r.o., èlenùm SDH Michálkovice. Za úèinnou pomoc lik družstev a pro nás se stalo nejvìtším konkurentem v pohárové soutìži slovenské družstvo ze Spišské Nové Vsi, které se pøedvedlo èasem pod 38 sekund. Prvním pokusem jsme si zajistili prùbìžné druhé místo v soutìži a v druhém pokusu už nebylo co ztratit. Sáhli jsme si na své maximum a dosažený èas 38,39 sekund patøí mezi nejlepší èasy, kterého kdy èeské družstvo dosáhlo. dìkujeme i ostatním dobrovolníkùm, kteøí se pøièinili k hladkému prùbìhu celé soutìže. Dìkujeme! Rostislav Holec, SDH V navazující štafetì jsme pak zaváhali pøi pøedávce, a tak jsme si ze závodù odvezli pouze druhé místo. Prvenství tedy putovalo na Slovensko a pohár za tøetí místo zùstal doma, ve Vlènovì. R. Holec Skvìlý výsledek rekonstrukce V loòském roce naši fotbalisté získali dotaci na vytvoøení zavlažovacího systému høištì a na rekonstrukci hygienického zázemí. Podívejte se, jak oprava dopadla. Dìkujeme statutárnímu mìstu Ostrava za dotaci, èlenùm a dobrovolníkùm za pomoc pøi dílèích úpravách! FC Slávia Michálkovice 10 /

11 Kapitoly z historie Michálkovic 63 Z vyprávìní michálkovické rodaèky a pamìtnice paní Dagmar Šimkové jsem zaznamenal zajímavé informace o profesionálních fotografech, kteøí pùsobili na území Michálkovic. Michálkovice, jako malá slezská zemìdìlská obec, se zaèala významnì rozvíjet až ve druhé polovinì 19. století po zahájení dolování uhlí. V té dobì zaèali do obce pøicházet za prací noví lidé z okolních zemí, polské Halièe, Nìmecka a Slovenska, nìkteøí i s celými rodinami. Narùstající potøebu ubytování pro novì pøíchozí v Ostravském regionu øešili majitelé dolù výstavbou hornických kolonií. Bylo to velmi skromné bydlení. V Michálkovicích byly postaveny tøi takovéto kolonie. První z nich byla Stará kolonie v blízkosti šachty, druhou byla kolonie U pumpy a poslední z nich kolonie Ferdinandova. Otvíraly se obchody s koloniálním zbožím, nastupovali øemeslníci rùzných profesí. Obec se stala témìø sobìstaènou. zaèala své vyprávìní paní Šimková. Ve svých vzpomínkách pokraèovala: Poèátkem 20. století pøišel do Ostravy také profesionální fotograf Antonín Havránek, který se narodil v roce Nejdøíve mìl ateliér v centru Moravské Ostravy v místì, kde nyní stojí a chátrá obchodní dùm Textilia. Po nìjaké dobì mu jeho kamarád pøenechal svùj zavedený fotografický podnik rovnìž v centru Ostravy v Kostelní ulici. Po úmrtí ženy, pøestìhoval se Antonín Havránek se svými ètyømi dìtmi do Michálkovic. Znovu se oženil a narodil se mu ještì jeden syn. Antonín Havránek se vedle portrétování osob a rodin ve svém ateliéru vìnoval také i poøizování nejrùznìjších fotografických zábìrù Michálkovic. Ty pak 11 / Michálkoviètí fotografové JIØÍ KAŠPÁREK také mnohdy sloužily jako poštovní pohlednice a byly posílány michálkovickými obèany svým blízkým, bojujícím tøeba v první svìtové válce, jako milá vzpomínka na jejich rodnou obec. Dnes tyto pohlednice slouží jako cenné vzpomínky na dobu dávno minulou a snad ještì jsou v nìkterých rodinách uchovávány. Po smrti Antonína Havránka pøišel do Michálkovic mladý zaèínající fotograf Ladislav Šimek, který se narodil v roce Oženil se s Havránkovou nejstarší dcerou, se kterou pak mìl tøi Fotoateliér Ladislava Šimka dìti. Pokraèoval v práci svého tchána a také on zanechal mnoho hezkých fotografií Michálkovic. Nepochybnì i tyto obrázky se v michálkovických domácnostech dosud dochovaly. Pamìtníci si jistì pøipomenou jeho ateliér, který si spolu s manželkou postavili a provozovali. Dlouhá léta stával naproti kaple na køižovatce ulic Sládeèkovy a Obecní. Když v roce 1956 Ladislav Šimek zemøel, byl fotoateliér v Michálkovicích uzavøen a tím i tato profese profesionálního fotografa v obci zanikla. Panorama Michálkovic (1913) Antonína Havránka Ve výètu fotografù, kteøí jsou nìjakým zpùsobem s Michálkovicemi spjati, nesmí chybìt ani dlouholetý fotoreportér a novináø nìkdejšího ostravského deníku Nová Svoboda Kvìtoslav Kubala (*1928, +2011). V obci bydlel na pøelomu padesátých a šedesátých let minulého století. Zanechal mnoho snímkù zaniklé Ostravy, jakož i rùzných sportovních utkání, portrétù ostravských osobností a pracovníkù ostravských hutí a dolù. Z jeho prací byla v roce 2012 vydána obsáhlá fotografická publikace Mizející Ostrava. Autoøi historických fotografických snímkù nás už bohužel opustili, ale jejich tvorba nás bude jako vzpomínka na zašlé èasy stále provázet. FOTO ARCHIV

12 Dobrovolník je ten.. kdo nezištnì vìnuje trochu svého èasu jiným.kdo si radši popovídá s lidmi, než aby sám doma sledoval film o lidech.kdo nelituje strávené hodinky s èlovìkem, který je na tom možná hùø než on.kdo rád poznává nové lidi a jejich životní pøíbìhy Støedisko SILOE Ostrava, centrum denních služeb, odlehèovací služby hledá dobrovolníky pro spoleènost lidí s poruchami pamìti. Bližší informace: Bc. Jaroslava Kopecká: Rolnická 55, Ostrava Nová Ves PIZZERIE NICO - Ostrava Michálkovice Rozvoz pizzy a jídel Rozvoz poledního menu od 11 hod. do 14 hod., výbìr ze 4 druhù jídel Najdete nás i na facebook-pizzerie Nico Víkendová akce na pizzu 3+1 zdarma Po-Pa Happy Hours pøi objednávce velké pizzy druhá za polovièní cenu (platí pouze pro restauraci) Novinka na èepu Svijanský Máz Pøipravujeme nový jídelní lístek NA ÈETNÁ PØÁNÍ ZÁKAZNÍKÙ RESTAURACE ZCELA NEKUØÁCKÁ!!! ZAHRADNICTVÍ HAVLINA Sládeèkova 104, Ostrava Michálkovice Vám nabízí k prodeji: s LETNIÈKY s OKRASNÉ ROSTLINY s VÍNA A BONBONIÉRY s POKOJOVÉ ROSTLINY s SUBSTRÁTY s HNOJIVA s POSTØIKY s BYLINKY A SAZENICE ZELENINY Otevírací doba: Po Pá , So Prodejna kvìtin: , Prodejna ovocných a okrasných rostlin: web: MASÁŽE KOPRETINA Rùzné druhy masáží (relaxaèní, medové, lávové kameny, baòkování a jiné) Senioøi a studenti sleva! MODRÝ PAVILON SUTERÉN seznam.cz Prodám družstevní byt 1+1 v pøízemí Rychvald, Støedová 1521 Cena : dohodou Tel: H.C. STAVEBNÍ PRÁCE l Pokládka dlažby l Stavba plotù a pojezdových bran l Drátokamenné ploty GABIONY l Vodorovné i svislé izolace. l Venkovní odpady a odvodnìní Tel.: KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Pravidelná kontrola spalinových cest 330,-Kè Vložkování, frézování, èistìní komínù a kouøovodù, veškeré další kominické práce za nízké ceny! Telefon: PRODEJ PALIVOVÉHO DØEVA Smrk: špalky 30 cm 690,- Kè/1prm/s štípaný 850,- Kè/1prm/s Buk: štípaný 1100,- Kè/1prm/s špalky 1050,- Kè/1prm/s Prodej cca 8 kg pytlíku tøísek za 39,- Kè Pøi objednávce nad 4 prm 1 ks pytlíku tøísek zdarma Doprava zajištìna vozem AVIE A K C E Smrk špalky 650,- Kè/1prms (do vyprodání zásob) Bc. Monika Kirmanová Tel.: Kontejner na drobný elektroodpad Oznamujeme všem obèanùm, že tento nový typ kontejneru na drobné elektrovýrobky bude od zaèátku èervence letošního roku umístìn v našem mìstském obvodu na stanovišti pro tøídìný odpad na ulici Radnièní 42/74. V. Kozel Rychle odkoupíme Vaši nemovitost DOMY BYTY POZEMKY Tel: Dromedario Prodej originálních šperkù e shop: dromedario.eu Poøádáme kreativní tvoøení pro všechny Více informací Facebook: DROMEDARIO JEWERLY Tel.:

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XIX l ZDARMA 2/2010 http://www.michalkovice.cz V únoru jsme se navždy rozlouèili s dlouholetým vedoucím redaktorem Michálkovického zpravodaje Pavlem Polokem. Jeho celoživotním

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 156-7 7-8/2014 www.michalkovice.cz Léto je tady... Michálkovice, zelená oáza Ostravy, poskytují svým obèanùm i návštìvníkùm bohaté pøedpoklady pøíjemnì stráveného

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz DIVADLO U STOLU Ten, kdo navštívil v posledních mìsících nìkteré z divadelních pøedstavení v michálkovickém kulturním domì, jistì

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více