Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice. V souèasnosti již mohou obèané naše høištì využívat a pøijít si zahrát hry, pro které je høištì vhodné (malá kopaná, nohejbal, volejbal, tenis, florbal, házená, popø. další míèové hry) za poplatek ve výši 70 Kè,- za hodinu. Dìti do 15 let mohou høištì k provozování sportovních aktivit využívat zdarma, pokud zrovna nebude rezervováno. Informace o provozní dobì, kontakty na správce a další dùležité informace naleznete na internetových stránkách mìstského obvodu Michálkovice (www.michalkovice.cz). Kromì høištì na hasièárnì bude pro veøejnost od kvìtna do øíjna, stejnì jako v minulých letech, otevøeno i høištì u naší základní školy U Køíže, která na zabezpeèení veøejné dostupnosti získala grant od Statutárního mìsta Ostravy. Zprávu o hospodaøení za minulý rok vèetnì zprávy auditora bude zastupitelstvo sice teprve projednávat v èervnu, ale již v tuto chvíli lze øíci, že hospodaøení Michálkovic bylo zodpovìdné. Velmi vypovídajícím ukazatelem je zejména stav úspor mìstského obvodu na úètu ke konci minulého roku, který èinil 6,3 mil. Kè. Jedná se o peníze, jež mohou být volnì využity, tedy nejsou vázány na žádné akce, které byly naplánované v letošním rozpoètu. Aèkoliv je tøeba urèitou a nemalou úroveò tìchto úspor ponechat jako rezervu na možné rozvojové projekty v pøíštích letech, urèitì alespoò èást úspor využijeme letos 5/2014 Michálkovice hospodaøí zodpovìdnì na opravy nìkterých dalších komunikací, rozšíøení sportovní infrastruktury, popø. další potøebné záležitosti. Jak ukazuje graf, tak objem tìchto úspor v tomto volebním období se zvyšoval. Na konci minulého volebního období èinily úspory mìstského obvodu zhruba 2,8 mil. Kè, na konci roku ,3 mil. Kè, což je více než dvojnásobek. Tato informace jasnì vyvrací tvrzení, které lze obèas zaslechnout, totiž že souèasné vedení obce jen utrácí peníze, které byly v minulosti ušetøeny. Jak ukazují tvrdá data, nic není více vzdáleno od skuteènosti. Martin Juroška Výše úspor na konci roku v tis. Kè SLOŽENKY UŽ VE SCHRÁNCE NENAJDETE Statutární mìsto Ostrava upozoròuje obèany na splatnost poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù v roce Termín pro zaplacení poplatku ve výši 498 korun na osobu je 30. èerven Od letošního roku nebudou k úhradì tohoto poplatku zasílány složenky. Poplatek je možno uhradit hotovì nebo platební kartou v pokladnì Magistátu mìsta Ostravy, bankovním pøevodem, složenkou typu A nebo prostøednictvím SIPO. Bližší informace dostanete na telefonu a u Redakce I letos nás èeká pøímìstský tábor Konání pøímìstského tábora patøí mezi významné akce, které mìstský obvod Michálkovice pro dìti poøádá již ètvrtým rokem. Ten letošní, s názvem Tajemný støedovìk zavede dìti do dob dávno minulých, odstupem èasu trochu zidealizovaných nìkdy až tak, že má velmi blízko k pohádkám. Dìti se seznámí také s rùznými stránkami støedovìkého života, budou je èekat hry zamìøené na rozvoj bystrosti, ostražitosti, kondice a zruènosti. Tábor budeme poøádat ve dnech 7. až 11. èervence Základna tábora bude v areálu Hasièské zbrojnice v Ostravì Mi- chálkovicích, která se v ony dny promìní v tajemný støedovìký hrad. O táborovou kuchyni se postarají zkušení kuchaøi, pitný režim bude zajištìn bìhem celého provozu tábora. Stravování bude tøikrát dennì (obìd a dvì svaèiny), takže jídla bude vždy dostatek i pro velké jedlíky. Cena pøímìstského tábora je stanovena na 850 Kè za dítì a pøihlášky budeme pøijímat od 23. dubna Pøímìstský tábor je souèástí projektu Spoleènì se žije líp, který byl podpoøen grantem Statutárního mìsta Ostravy. Pokraèování na str. 2

2 Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se budou na území Èeské republiky konat ve dnech 23. a 24. kvìtna Dne 23. kvìtna (pátek) se bude hlasovat od hodin do hodin a dne 24. kvìtna (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do hodin. Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis státního obèana Èeské republiky, který má právo volit (volièe), do seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede úøad mìstského obvodu (obecní úøad). Pokud voliè zmìní místo trvalého bydlištì v rámci území Èeské republiky po zápisu do seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 13. dubnu 2014) musí na obecním úøadì v místì pùvodního bydlištì požádat o vyškrtnutí ze seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úøad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné pøedložit obecnímu úøadu v místì nového bydlištì nejpozdìji do 21. kvìtna 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místì nového bydlištì, kde zároveò musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména obèanským prùkazem s oddìlenými rohy a potvrzením o zmìnì místa trvalého pobytu nebo novým obèanským prùkazem s aktuálními údaji). V Michálkovicích volièi hlasují ve volební místnosti umístìné v budovì Kulturního domu Michálkovice, Èeskoslovenské armády 101, Ostrava-Michálkovice. Od letošního roku došlo v našem mìstském obvodu k pøeèíslování volebních okrskù, a to: Stará èísla volebních okrskù 289 a 290 na nová èísla volebních okrskù 7001 a Voliè mùže požádat ze závažných, zejména zdravotních, dùvodù obecní úøad a ve dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouzev územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zøízena. V takovém pøípadì vyšle okrsková volební komise k volièi své dva èleny s pøenosnou volební schránkou, úøední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu. Voliè mùže hlasovat v jakékoli Pokraèování ze str. 1 volební místnosti na území Èeské republiky, pokud hlasuje na volièský prùkaz. Volièský prùkaz vydává obecní úøad volièi, který je u tohoto obecního úøadu zapsán v seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je I letos nás èeká pøímìstský tábor ZÁKLADNÍ INFORMACE Vìk úèastníkù: 6-13 let (lze uèinit zdùvodnìné výjimky) Termín: Cena: 850 Kè za dítì (v cenì zahrnuto: strava, pitný režim, doprava, vstupné, materiál, pojištìní, dozor). Sraz dìtí v 8.00; ukonèení èinnosti v (o pøípadných zmìnách budou rodièe informováni nejpozdìji v den zahájení) Pøíjem pøihlášek od na podatelnì ÚMOb Michálkovice Pøíjem pøihlášek do na podatelnì ÚMOb Michálkovice Platba musí být uhrazena do 7 dnù od pøijetí pøihlášky Platbu za tábor lze uhradit hotovostnì na pokladnì ÚMOb Michálkovice nebo bezhotovostnì na úèet mìstského obvodu Michálkovice Pøihlášky lze vyzvednout na podatelnì ÚMOb Michálkovice nebo stáhnout na našich internetových stránkách (mj) Sportovní den pro všechny v Michálkovicích I v Michálkovicích pøipravujeme v letošním roce pìknou akci svázanou s tím, že Ostrava získala titul Evropské mìsto sportu Na letošního 12. èervence totiž pøipravujeme celodenní sportovnì zábavnou akci s názvem Sportovní den pro všechny. Titul Evropské mìsto sportu je udìlován Asociací evropských mìst sportu pøi Evropské unii. Jedním z významných zámìrù, které stály pøi zrodu vyhlašování mìst sportu, je vytvoøení podmínek pro zapojení obèanù do sportovních aktivit. Michálkovice se snaží, aby se situace i v této oblasti zlepšovala. Projevuje se to nejen zvýšením podpory našich sportovních oddílù, ale rovnìž budováním sportoviš. Mimo takových drobností, jako bylo umístìní pingpongového stolu a basketbalového koše v parku, se v minulém roce velmi zadaøilo. Mìstský obvod totiž vybudoval sportovní høištì v areálu hasièské zbrojnice, kde si nyní obèané mohou za symbolickou cenu zahrát volejbal, tenis, nohejbal èi fotbálek. Je symbolické, že otevøení nového høištì pro veøejnost se uskuteèòuje právì v roce, kdy je Ostrava držitelem titulu Evropské mìsto sportu. Mimo tento významný poèin chystáme, jak již bylo uvedeno, také sportovní akci, do které se budou moci zapojit obèané všech vìkových kategorií. Sportovní den pro všechny, který bude uspoøádán za finanèní podpory mìsta Ostravy, bude skvìlou pøíležitostí, jak si zasportovat a souèasnì se pobavit. Podrobnìjší informace pøineseme v pøíštím vydání zpravodaje, ale již nyní mùžeme prozradit, že kromì spousty zábavných sportovních soutìží pro dìti i jejich rodièe, tento seznam veden. O vydání volièského prùkazu mùže požádat písemným podáním opatøeným ovìøeným podpisem volièe, doruèeným obecnímu úøadu nejpozdìji 15 dnù pøede dnem voleb, tj. do 8. kvìtna (jk) které budou rozdìleny do celého dne, bude probíhat také napø. turnaj v nohejbalu. Informaci pøinášíme mimo jiné proto, abyste si již nyní mohli zaèít utváøet své rodinné, hospodské, spolkové èi úplnì jiné týmy tak, aby vítìzství patøilo právì vám. Kromì sportovních aktivit bude po celý den pøipraven také zajímavý kulturní program, obèerstvení, a vše co k pìkné akci patøí. Zatrhnìte si již nyní Den D ve svém kalendáøi, a pokud máte nìjaké nápady, tøeba na netradièní zábavné sportovní disciplíny, pak neváhejte a pošlete je na ostrava.cz s heslem Sportovní den. Vìøím, že se nás na akci sejde hodnì a že tak tøeba i založíme novou tradici a akce se bude moci konat i v následujících letech. Martin Juroška MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , IÈO: /16 Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. Inzerce - telefon: , Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E Uzávìrka pøíštího èísla: /

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU Na svém 81. zasedání rada mìstského obvodu projednala mimo jiné následující záležitosti: Schválila provozní øád víceúèelového høištì v areálu hasièské zbrojnice. Schválila pøijetí finanèního daru od spoleènosti SOLARIS CZECH, s.r.o., urèeného k financování záležitostí ve veøejném zájmu a poskytování veøejných služeb v mìstském obvodu. Schválila uzavøení smlouvy se spoleèností Universal Music, s.r.o. na vystoupení skupiny NEBE na festivalu MichalFest. 3 / ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Ve støedu 16. dubna se v zasedací místnosti Úøadu mìstského obvodu sešlo zastupitelstvo ke svému dvacátému druhému zasedání. Jednání zastupitelstva zahájil a øídil starosta mìstského obvodu Ing. Martin Juroška, Ph.D. V úvodu vystoupil se zprávou o èinnosti Mìstské policie Ostrava vedoucí oblasti Slezská Ostrava Marcel Pažický. Jeho informace doplnil vedoucí smìny Tomáš Drš ák. Oba strážníci pak odpovìdìli pøítomným zastupitelùm na øadu jejich otázek a podnìtù. Po zprávì o èinnosti orgánù mìstského obvodu, pøednesené starostou, zastupitelé schválili kladné stanovisko k zámìru prodeje jednoho pozemku, nemovitosti mìsta Ostravy, svìøené mìstskému obvodu Michálkovice. Dále schválili doplnìní závazných ukazatelù Základní škole U Køíže pro rok 2014, a to o pøíspìvek ve výši 200 tisíc korun, úèelovì vázaný na opravu školního høištì retopping atletické dráhy. Dále se zastupitelstvo zabývalo plnìním rozpoètu mìstského obvodu. Vzalo na vìdomí informaci o výsledku hospodaøení mìstského obvodu Michálkovice za uplynulý rok 2013 a zprávu o hospodaøení za první ètvrtletí letošního roku. Na závìr jednání zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti o dotaci z operaèního programu Životní prostøedí na projekt Snížení energetické nároènosti objektu kulturního domu v Ostravì Michálkovicích vèetnì výmìny zdroje vytápìní. Jiøí Kašpárek Fotopasti již slouží Mìstský obvod Michálkovice zakoupil jednu fotopast, kterou následnì pøedal do majetku Mìstské policie Ostrava. Mìstská policie oblast Slezská Ostrava tak v souèasnosti disponuje již tøemi tìmito zaøízeními, která bude nasazovat na rùzných místech jak ve Slezské Ostravì, tak v Michálkovicích. Starosta mìstského obvodu Martin Juroška spolu s vedoucím mìstské policie naší oblasti Marcelem Pažickým spoleènì projeli mìstský obvod a dohodli místa, která jsou problematická, a již z pohledu nedovoleného skládkování, porušování veøejného poøádku nebo jiného nežádoucího chování. Na tìchto místech, popø. na dalších místech, která budou vybrána na základì poznatkù okrskáøù nebo požadavkù obèanù adresovaných vedení mìstského obvodu èi pøímo mìstské policii, bude postupnì fotopast umís ována. Zaøízení díky napojení on-line pøenášejí fotografie okamžitì a pokud na nich strážníci uvidí cokoliv podezøelého, mohou okamžitì vyrazit na místo. Jak sdìlil zpravodaji vedoucí oblasti Mìstské policie Ostrava Marcel Pažický: Fotopasti jsou integrovány do kamerového systému a umožòují nám pachatele chytit pøímo pøi èinu nebo je pozdìji identifikovat. V mìstském obvodu Slezská Ostrava, kde byly fotopasti nasazeny o pár týdnù døíve, již slavili strážníci první úspìchy a podaøilo se jim dopadnout napø. muže, který se nedovolenì chtìl zbavit stavebního odpadu jejím vysypáním do volné krajiny. Vìøím, že i díky fotopastem se nám podaøí omezit negativní jevy, jako tøeba vytváøení èerných skládek nebo vandalismus na majetku obce i obèanù, nám sdìlil k uvedení fotopastí v život starosta Michálkovic Martin Juroška. Redakce Schválila smlouvu s Agenturou Renda, Kladno o zprostøedkování vystoupení skupiny HOP TROP na festivalu Michal- Fest. Schválila pøijetí úèelovì urèené dotace ve výši 150 tisíc korun k realizaci projektu MichalFest, poskytnuté z rozpoètu Moravskoslezského kraje. Schválila uzavøení smlouvy s Richardem Kroczkem agentura KROK o zajištìní vystoupení hudební skupiny BUTY na festivalu MichalFest. Schválila smlouvu s Národním památkovým ústavem, Praha o pronájmu areálu Dolu Michal ve dnech realizace projektu MichalFest. Vzala na vìdomí žádosti ètyø nájemníkù na prodloužení jejich nájemních smluv na byty a po projednání nové nájemní smlouvy schválila. Vzala na vìdomí žádosti obèanù na pronájem bytu è. 9 v bytovém domì na ulici ÈSA 104 a po výbìru nájemníka schválila pøíslušnou nájemní smlouvu na tento byt. Schválila písemnou výzvu k podání nabídky k veøejné zakázce malého rozsahu na stavbu Oprava komunikace ul. Charvátova. Schválila písemnou výzvu k podání nabídky k veøejné zakázce malého rozsahu na stavbu Oprava komunikace ul. Mezi Keøi. Schválila písemnou výzvu k podání nabídky k veøejné zakázce malého rozsahu na stavbu Oprava komunikace Èeskoslovenské armády úsek NKP Dùl Michal Radvanická. Vzala na vìdomí informace o výsledku hospodaøení mìstského obvodu Michálkovice za rok 2013 a období leden až bøezen Rozhodla o pøidìlení veøejné zakázky malého rozsahu a uzavøení smlouvy o dílo na stavbu Oprava komunikace ul. Ferdinandská Ferdinandova kolonie úsek è.1 až 4 se spoleèností SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA, Brno. Vzala na vìdomí zápis ústøední inventarizaèní komise ze dne , schválila vyøazení vybraného majetku MO Michálkovice podle jejího návrhu a rozhodla o jmenování likvidaèní komise. Souèasnì uložila pøíslušným pracovníkùm ÚMOb realizovat nezbytné administrativní úkony spojené s tímto vyøazením. Schválila pøijetí finanèních darù od spoleèností VILI- KUS, s.r.o., Orlová - Poruba a Stavosport, s.r.o., Fryšták.- Dolní Ves, urèených k financování festivalu MichalFest. Jiøí Kašpárek OZO Ostrava otevøelo nový sbìrný dvùr v Radvanicích Prvního dubna otevøel své brány nový sbìrný dvùr odpadové spoleènosti OZO Ostrava v mìstském obvodu Radvanice a Bartovice. Rozlohou a vybavením vyhovuje souèasným potøebám moderního sbìrného dvora a je výsledkem pokraèující optimalizace sítì sbìrných dvorù v Ostravì podle koncepce pøijaté mìstem. Nový sbìrný dvùr v Lihovarské ulici v Ostravì - Radvanicích (pod Penny Marketem, u autobusové zastávky Bastro) vznikl namísto dvou starých nevyhovujících sbìrných dvorù v Radvanicích a v Bartovicích. Patøí mezi sbìrné dvory s provozem pìti dní v týdnu. V létì (duben øíjen) bude mít otevøeno od úterka do pátku od 10 do 20 hodin, v sobotu od 8 do 14 a v zimì (listopad bøezen) od 10 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin Nový sbìrný dvùr je urèen všem obèanùm Ostravy. Do jeho spádové oblasti patøí i obyvatelé dalších mìstských obvodù - Michálkovic a Slezské Ostravy. Také ti zde mohou zcela bezplatnì odložit prakticky všechny složky odpadù pocházející z bìžného chodu domácností v množství, které se vejde na pøívìsný vozík za osobní automobil (jde zhruba o 4 m3 odpadu). Jedná se o tyto složky komunálního odpadu: - objemné odpady (nábytek, koberce...), - nebezpeèné odpady (léky, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, øedidla a nádoby jimi zneèištìné...), - separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony a kovové obaly), - starý textil (obleèení, obuv, bytový textil, hraèky) za úèelem dalšího využití je textil nutno odevzdat èistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích, - zeleò ze zahrádek (tráva, listí, spadané ovoce...). Sbìrný dvùr v Radvanicích slouží také jako místo zpìtného odbìru vysloužilých elektrozaøízení. Díky jeho rozloze bylo možné zaøadit i doplòkové služby, jako je napøíklad prodej kompostu a zeminového substrátu vyrobených v kompostárnì OZO. Za úplatu pøijímá od obèanù mìsta i stavební odpady. Mgr. Vladimíra Karasová, tisková mluvèí OZO Ostrava, s.r.o.

4 Z deníku úèastníka školy v pøírodì Základní školy U Køíže 30. bøezna ach, jo. Už je to tady. Zítra vyrážíme. 14 dní bez mamky a poèítaèe, to bude asi docela pruïárna. Ale prý je to zdarma a mamka øíkala, že potøebuji trochu na èerstvý vzduch. 31. bøezna autobus pøed školou, kufry, tašky, krabice. Uèitelky se snad rozhodly pøestìhovat pùlku školy. Mávám z autobusu mamce. Jejda, ona má na krajíèku slzy. Vždy øíkala, jak si prý odpoèine, když mì nebude muset ráno vyhánìt z postele. Ubytování po šesti? Tady se máme vejít? Je to malé, ale snad bude sranda. První obìd nebyl špatný, není to jako od mámy, ale dobrý. Jo fotbálek po odpoledním klidu bude prima. Ale že budeme po každém obìdì odpoèívat? Bez poèítaèe? Noc byla drsná. Kluci už dávno spali, jen já nemohl zabrat. Veèerka v devìt? To fakt nedám. 1. dubna 2014 poøád nás o nìèem pouèují. Jak se máme chovat, co mùžeme a nemùžeme a apríl to teda není. Po snídani se jde do školy. Pozitivní je, že nemusím na autobus. Jen sebìhnu patro a jsem ve škole. A taky je výhoda, že škola je jen ètyøi hodiny. Sice èeják a matika každý den, ale venku zase parádnì svítí sluníèko, takže po odpoledním klidu pìknì na høištì a zasoutìžíme si. V sobotu se prý také budeme uèit. To si snad dìlají srandu! Ale zase se nebudeme uèit zítra, to se jede na výlet. Pøed chvílí skonèila beseda o Nepálu s paní vychovatelkou Vymazalovou. Zase jsme museli dávat pozor, protože z toho bude vìdomostní soutìž. Ale bylo to zajímavé. Spousta obrázkù a informací. Prý tam byla nìkolikrát. Dobøe si to všechno pamatuje. Tak si radìji zopakuji osmitisícovky. A taky si uložím do pamìti, co je to rikša. Tøeba se to bude pøi soutìži hodit. 2. dubna 2014 sedím v autobuse a koukám z okna. Jedeme na zøíceninu hradu Vikštejn a na pøehradu v Kružberku. Teda na ty zøíceniny mì moc neužije, ale je krásnì teplo, všichni máme jen trièka, vyfasovali jsme svaèinu, obìd bude až pozdìji. Jo ještì nastøíkat sprejem proti klíš atùm. Prý je jich tady hodnì. 3. dubna 2014 vèera to bylo fajn. Prolézali jsme zøíceninu i její podzemí, proèítali tabule s informacemi. To mì tedy moc nebaví, ale ono se poøád o nìco soutìží, nemùžu to klukùm pokazit. Veèerní kino se mi líbilo, jen mì naštvalo, že pøi veèerním hodnocení dne jsme dostali jen jeden bod za úklid pokoje. Vždy jsme si dali takovou práci. Jenže koho by napadlo, že se úèa koukne do skøínì. Asi se zdìsila, pøíjemný pohled to tedy nebyl. No a dneska? Ráno škola, odpoledne vycházka do Budišova. Koneènì si koupím chipsy, ty mi tady fakt chybí. A potom návštìva psí farmy. Paráda. Úplnì se mi zastesklo po naší Fufince. Na veèerní Pøivítali jsme nové obèánky procházce k jezírku jsme všichni koukali na oblohu a hledali Velký a Malý vùz. Trošku jsme se i báli, ale vychovatelky to jistily. No a zase pøednáška. Tentokrát o vesmíru. Ty uèitelky si nedají pokoj ani veèer. Zpátky jsme se vraceli s kraválem, že jsme urèitì probudili všechna divoká prasata v okolí. Zase body nebudou. Jo, a veèer volala mamka, tedy ona volá každý den. Že by se jí stýskalo? Ještì že to stihla do veèerky. Oni nám totiž na noc sbírají mobily a já bych si s ní veèer docela rád pokecal. Pøes den na to není èas. Tak hurá do peøin, zítra je taky den /mt/ (Pokraèování v pøíštím èísle MZ) U nás v základní škole Zaèíná pomalu poslední ètvrtina školního roku, finišují pøípravy žákù devátých tøíd k pøijímacím zkouškám na støední školy a nìkteøí žáci se zaèínají zamýšlet nad tím, že by bylo tøeba ve škole trošku pøidat. Nìkterým je to ovšem jedno a øíkají si, že mají ještì spoustu èasu. A také se u nás stále nìco dìje. Pøedevším jsme sklízeli úspìchy ve druhém roèníku soutìže poøádané pod záštitou námìstka primátora statutárního mìsta Ostravy s názvem,,stáøí oèima ostravských dìtí a mládeže V oblasti literární získali významná ocenìní žáci Tomáš Drlíèek z 9. tøídy a Veronika Tinková z 8. B tøídy a ve výtvarné èásti soutìže získaly stejná ocenìní Lucie Kosòovská z 8.B a Aneta Robenková z 9. tøídy. Do soutìže bylo zasláno pøes sedm set prací z patnácti ostravských škol a v obrovské konkurenci jsme obstáli na výbornou. Urèitì je potøeba zmínit se také o úèasti našich žákù ze 7.A,B. a 8.A. tøídy v tradièní soutìži mladých zoologù v ostravské zoologické zahradì. Téma, na které se pøipravovali, bylo velmi specifické - Obratlovci polárních oblastí. Úkolem žákù bylo tedy zjistit a nauèit se informace o existenci ryb, paryb, obojživelníkù, plazù, ptákù a savcù v nechladnìjších oblastech svìta. V obrovské konkurenci sto šedesáti soutìžních skupin z rùzných škol sice nevyhráli, ale s umístìním na 66. místì soutìžní listiny byli velice spokojeni. Že zájmy žákù jsou velice rùznorodé, svìdèí i velký zájem o návštìvu mobilního planetária, které pøijelo pøímo za nimi. Žáci 1. až 4. tøíd se zúèastnili zábavnì vzdìlávacího programu z oblasti astronomie, který jim prostøednictvím pohádkového cestování Sluneèní soustavou pøiblížil a symbolicky vysvìtlil i složitìjší jevy astronomie, které na nebi pozorujeme. A tak se naši nejmenší žáèci spoleènì s Mìsícem v pohádce pustili do putování po nebeské sféøe zvìrokruhu a po skonèení ještì dlouho s paní uèitelkou v prvouce nadšenì probírali, v jakém se kdo narodil znamení a co se vlastnì dìje s Mìsícem, který mùžeme sledovat na noèní obloze. Starší žáci se zase dozvìdìli spoustu zajímavostí o pùvodu života na Zemi. Promítání poøadù v mobilním planetáriu bylo pro všechny dìti cennou zkušeností a pøíjemným zážitkem. A že to nejsou akce poslední, dokazují i pøípravy na velký kvìtnový sportovní den s badmintonem a v závìru mìsíce kvìtna na slavnostní školní akademii. Táòa Mikulská pøítomni této tradièní slavnostní spoleèenské události. V úvodu si vyslechli pùvabné kulturní vystoupení žákù michálkovické základní školy. Po té všechny pøítomné a zejména novorozené malé obèánky Michálkovic pøivítal starosta mìstského obvodu Ing. Martin Juroška, Ph.D. Po jeho projevu následoval slavnostní zápis rodièù do pamìtní knihy. Pøi této pøíležitosti byli všichni obdarováni zlatými pøívìsky s iniciálami jména svého dítìte a kvìtinami. Závìr slavnosti zpestøily svým pìveckým vystoupením opìt žákynì základní školy pod umìleckým vedením své uèitelky Silvie Hillové. Jiøí Kašpárek V sobotní dopoledne pøivítaly Michálkovice své malé novì narozené obèánky. Pøísálí kulturního domu zaplnili rodièe se svými novorozenci, jejich nejbližší pøíbuzní a známí, aby byli 4 /

5 AKCE V MICHÁLKOVICÍCH KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí a støeda od do hodin Cvièení žen s Vendulou Každá støeda od do hodin Zumba s Žanèou Divadlo U stolu - Nabarvit, ostøíhat, zavraždit...? Schùze Ès. zahrádkáøského svazu Koncert žákù základní školy pro veøejnost DÙL MICHAL Každý ètvrtek probíhá v prostorech Dolu Michal výtvarná dílna pro všechny pod vedením Oldøicha Pelikána. Zájemci bez rozdílu vìku potøebují pouze chu malovat a dostavit se v dobì a hodin do malého sálu Dolu Michal Koncert kapely Májovák v cechovnì dolu Koncert VŠB Ostrava Michálkovický den dìtí akce organizovaná SDH a mìstským obvodem SDH MICHÁLKOVICE Rýcùv memoriál soutìž mladších a starších žákù v požárním útoku Michálkovický den dìtí na Dole Michal OTEVØENÝ KLUB PRO DÌTI A MLÁDEŽ Provozní doba: pondìlí pátek Volné aktivity jsou realizovány v rámci provozní doby v pøípadì, že neprobíhá nìkterá z organizovaných aktivit. VZPOMÍNÁME Dne 2. kvìtna 2014 je to již 13 let, kdy nás navždy opustila MUDR. ŠÁRKA PEREGRIMOVÁ internistka a revmatoložka Vzpomíná a nikdy nezapomene maminka a bratr s rodinou. - Státní svátek Všechny linky Dopravního podniku Ostrava a.s. pojedou podle platného nedìlního jízdního øádu. - Výmìna kolejí na ul. Nádražní Výluka na linkách è. 1, 2, 8, 11 a 14. Náhradní doprava zajištìna. - Oprava kolejového pøejezdu u zastávky J. Kotase Výluka na linkách è. 18 a 19. KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Za svìdky minulosti beseda s Milanem Švihálkem, publicistou, dokumentaristou, scénáristou, dramaturgem a spisovatelem Den pro krásu základy líèení, tajemství pùvabu, Koncert nejen pro maminky vystoupení žákù ZUŠ Edvarda Runda Uvìznìná fantazie výtvarná dílna s Lenkou laminování obrázkù Tatra závodí na 100% beseda se závodníky Rallye Dakar a Afrika Eco Race, pro ZŠ U Køíže a veøejnost Beseda s pracovníkem ZOO pro ZŠ U Køíže 3. tøídy dopoledne Dál jak za humna výlet s Klubem Generace do Hluèína, návštìva knihovny, zámku, muzea, Viridianu a komentovaná prohlídka mìsta s Janou Schlossarkovou Do konce kvìtna Proslunìná Itálie výstava fotografií Viktora Timka Do konce kvìtna Rok èeské hudby vìdomostní test pro dìti Do konce èervna Obrázky z Etiopie výstava fotografií Vladimíra Tomáška a Vladimíra Pùlpána Do konce záøí Je nám už 110 let soutìž pro dìti v Michálkovickém zpravodaji k 110. výroèí poboèky MICHÁLKOVICKÝ VOLEJBAL Mezinárodní volejbalový turnaj FC SLÁVIA MICHÁLKOVICE starší žáci Michálkovice: Tøebovice mladší žáci Michálkovice: Tøebovice muži Michálkovice: Hlubina B dorost Michálkovice: Tøebovice dorost Michálkovice: Stará Bìlá B starší žáci Michálkovice: Frenštát p. R mladší žáci Michálkovice: Frenštát p. R starší žáci Michálkovice: Staøíè mladší žáci Michálkovice: Staøíè muži Michálkovice: Pustkovec dorost Michálkovice: Krásné Pole muži Michálkovice: Slovan B dorost Michálkovice: Dolní Lhota starší žáci Michálkovice: Staré Mìsto mladší žáci Michálkovice: Staré Mìsto dorost Michálkovice: Lhotka ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech, na a na webových stránkách poøadatelù Ples po plesové sezonì? Proè ne? Spoleèenské obleky, veèerní šaty, to vše bylo vidìt na erotickém plese, který se uskuteènil v sobotu 5. dubna v našem kulturním domì. Mìstský obvod Michálkovice poøádal tento ples po nìkolikaleté odmlce. Tápali jsme, zda bude zájem o takovýto ples u nás stejný jako v jiných èástech Ostravy, kde se již také konal. Návštìvností jsme však byli mile pøekvapeni a zábava byla výborná. Diskžokej, který veèerem provázel, mìl š astnou ruku na dobrou hudbu a všechny erotické scény byly podány s urèitou dávkou vkusu a dovednosti. Zaslouženì sklidily u návštìvníkù poøádný potlesk. Spoustu legrace udìlala také tematicky ladìná tombola. V. Kozel 5 /

6 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi, opìt pøicházíme s nabídkou akcí, které jsme pro vás pøipravily. Nejdøíve ale struènì o tìch, které už probìhly. Velikonoce byly opìt ve znamení krásných perníèkù manželù Bartákových, pøidala se k nim Mgr. Miluše Lettovská, která vyrábí nádherné drobnosti z mìdìných drátkù, èi oplétaná velikonoèní vajíèka. O tom, že lze vyrobit úžasná velikonoèní vejce i technikou patchworku, pøesvìdèila všechny kreativní Iva Calábková. Wabash a Velikonoce v jejich pojetí jsou v naší knihovnì již pojmem. Mohli jste si pod odborným vedením uplést karabáè nebo ozdobit vajíèka rùznými technikami, což jsou aktivity, tìšící te se seznámit s tímto zajímavým a akèním èlovìkem. Pro sleèny a ženy, které se rády zdobí, máme pøipraven Den pro krásu s Petrou Kuklovou. Chcete vìdìt, jak být krásná v každodenním životì a v jakémkoli vìku? Uslyšíme 16. kvìtna! Na støedu 21. kvìtna v máme ve spolupráci se Základní umìleckou školou Edvarda Runda pøipraven Koncert nejen pro maminky. Pøijïte se podívat a povzbudit malé zpìváky a hudebníky. U tvoøivosti dìtí ještì zùstaneme i ve ètvrtek 22. kvìtna, kdy probìhne Výtvarná dílna s Lenkou, tentokrát s názvem Uvìznìná fantazie. Èlenové rallye týmu Torù Generace a jejich pøíznivce zveme ve støedu 4. èervna na výlet do Hluèína. V Hluèínì na námìstí na nás bude èekat naše milá známá Jana Velikonoce s Wabashem Pùjèovní doba: pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek FOTO I. TIMKOVÁ 6 / se zájmu všech. V pátek 11. dubna k nám zavítal muzikant Aleš Nitra z Raškovic. Myslely jsme si s kolegyní, že téma Beatles pøitáhne pamìtníky, ale tìch pøišlo jen sedm, což je velká škoda. Pan Nitra byl skvìlý, písnièky v jeho podání zvedaly posluchaèe ze židlí! V pátek 9. kvìtna se k nám chystá Milan Švihálek, který léta pracuje v televizi i v rozhlase a vìnuje se také literární tvorbì. Je autorem stovek scénáøù k publicistickým, dokumentárním, soutìžním, zábavným a vzdìlávacím poøadùm. Narodil se v Brnì, vystudoval v Praze, své profesní zaèátky má svázány s Olomoucí, nicménì více než ètyøi desítky let je Ostravákem. Poznaète si do kalendáøe a pøijïmáše Tomeèka s Tatrou nám pøislíbili úèast na støedu 28. kvìtna dopoledne. Mùžeme se tìšit na besedu pro žáky 8. a 9. tøíd ZŠ U Køíže. Zveme i veøejnost, protože taková beseda s možností prohlídky závodního vozu se u nás nebude opakovat. Od kvìtna do konce èervna pro Vás chystáme výstavu fotografií z Etiopie pedagogù z Vysoké školy báòské, Doc. Ing. Vladimíra Tomáška, Csc. a Vladimíra Pùlpána. Nahlédneme do této pro nás exotické zemì a možná i nìkteøí najdou inspiraci pro nadcházející dovolenou. Loni jsme uspoøádali dva velmi úspìšné výlety pro dospìlé, a letos bychom chtìli v této zapoèaté tradici pokraèovat. Knihovnický klub senio- Schlossarková. Pøipravila si pøehlednou historii mìsta s prohlídkou námìstí, a mùžete si být jisti, že v jejím podání to bude historie velmi zajímavá. Nabízíme také návštìvu knihovny, která sídlí v zámku, pak si prohlédneme soukromé malíøské studio Viridian Ing. Elen Thiemlové, jejíž tvorbu známe z výstavy u nás. Zájemci ještì mohou zhlédnout muzeum, pøípadnì sportovnì-rekreaèní areál štìrkovny. Jiní možná zvolí posezení v nìkteré ze dvou místních cukráren Bližší informace na vyžádání v knihovnì. Bìhem mìsícù kvìtna a!! SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ Kupon soutìže k 110. výroèí poboèky knihovny Michálkovice 5. otázka: Napište, jak se jmenuje obchod, který se nachází v bývalé budovì knihovny na ulici Radnièní. Tato budova byla pùvodnì urèena mateøské škole. Napovíme vám, že objekt se nachází naproti pizzerii Nico. Odpovìï:... Jméno a pøíjmení soutìžícího:... Vìk:... èervna bychom rády uveøejnily s vaším souhlasem fotografie krásných zahrádek na území Michálkovic. Zahrady pomalu rozkvétají, pøijïte se pochlubit! Pokud máte fotografie jen ve svém poèítaèi, pošlete je mailem, poradíme si s nimi. Akce, nabízené bìhem kvìtna 2014, jsou pestré a zcela jistì si mùže vybrat každý! K nám mùžete kdykoli, tìšíme se vás a vždy jsou pøichystány knihy, èasopisy a aktivity pro všechny. Vaše knihovnice Ivana Timková Marie Kryštofová Adresa bydlištì:... SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ

7 etos jsme již popáté nocovali v knihovnì, spoleènì s dalšími: jen v naší re- Lpublice spaly knihovnice s dìtmi v dalších 581 knihovnách, pøipojilo se 483 škol a 55 ostatních organizací. Z ciziny se pøidalo dalších 277 rùzných organizací. To už je pìkná øádka spáèù! Øízením osudu se tentokrát stalo, že se pøihlásilo sedm chlapcù a sedm dívek. Zlatým høebem letošního programu bylo pozvání pana Václava Klemense umìleckého šéfa ostravského Divadla loutek k návštìvì. Jistì, mnozí z vás v tomto divadle byli, ale ne každý se dostane do tajných prostor, jako je dílna, kde se loutky vyrábìjí a šije se na nì obleèení, nenakoukne k panu zvukaøi, nepodívá se za oponu a na místa, kde 7 / Noc s Andersenem loutky pøebývají, když zrovna nehrají. Podívali jsme se i do stolaøské dílny, na alternativní scénu a barevné schody, kde se všichni probìhli nìkolikrát nahoru a dolù. Dozvìdìli jsme se, jak se loutka navrhuje, jak vyrábí, jak se rozpohybuje a jak se všechny druhy loutek jmenují. Na závìr si dìti mohly zahrát své vlastní pøedstavení s loutkami pøímo na jevišti. Pan Václav Klemens se nám vìnoval po celou dobu, dva mladí herci nám pøedèítali z oblíbených knih svého dìtství, a také paní øeditelka divadla s námi strávila celé dvì hodiny. Dìti byly nadšené, moc se jim nechtìlo prohlídku ukonèit, ale èekal nás další program. Další pøekvapení nás èekalo pøed divadlem, tam jsme se ocitli zrovna v dobì, kdy se rozehrál orloj na vìži staré radnice, který se nám všem moc líbil. Dìkujeme celému personálu Divadla loutek za jejich èas a zájem. Zvláštní podìkování patøí Václavu Klemensovi, který nám tento výlet umožnil a vìnoval se dìtem s maximálním nasazením. Cestou zpìt do knihovny jsme byli objektem obdivného zájmu dìti disciplinovanì a vychovanì zvládly dopravu veèerním trolejbusem. Po návratu do knihovny nás èekala opulentní veèeøe ze zásob od rodièù, kteøí vybavili své dìti opravdu skvìle. S naší výtvarnicí Lenkou jsme zkoušeli novou výtvarnou techniku - malování pomocí žehlièky a voskovek. Dìtem se povedly moc krásné obrázky. Všichni letošní nocležníci jsou také velcí ètenáøi, a proto se v prùbìhu veèera nejen vyrábìlo, ale i èetlo a soutìžilo. Na závìr jsme si pøeèetli pár kapitol z nové knihy Elvíra, strašidlo z kontejneru. I strašidlo totiž mùže chodit do knihovny, když ví, jak se tam má chovat. Když hodiny na michálkovickém kostele odbily pùlnoc, všichni se zachumlali do spacákù a byl klid až do rána. Po snídani si rodièe odvedli své ratolesti domù a my doufáme, že všechny dìti byly spokojené a s nimi i jejich rodièe. Na závìr pøipojuji podìkování Bezpeènostnì právní akademii, která sídlí ve stejné budovì jako knihovna. Díky nim FOTO I. TIMKOVÁ se nám spalo ještì lépe než princeznì na hrášku. Další Noc s Andersenem bude zase až za rok, ale rodièe myslete prosím na to, že dìti nemùžete v žádném pøípadì pøihlásit na poslední chvíli. I tato akce má svá pravidla a obcházet je nelze. Pøihlásit se mohou jen ètenáøi naší poboèky a to ti, kteøí po celý rok chodí do knihovny, ètou, navštìvují nejrùznìjší akce a aktivnì se zúèastòují soutìží. Ivana Timková Kamarád i zrak Ve støedu 16. dubna nás navštívil pan Ladislav Holba se svým vodícím psem Pedrem. Pozvali jsme místní mateøskou školku na besedu. Dìti se dozvìdìly, jak se mají chovat v kontaktu s nevidomým, pøípadnì hluchoslepým èlovìkem, mohly si pohladit pejska, vyfotit se s ním a zeptat se na vìci, které je zajímají. I. Timková

8 Brána a Folkový kvítek Kulturní dùm Michálkovice byl v sobotu 29. bøezna místem historicky prvního oblastního kola celostátních dìtských pìveckých soutìží Brána a Folkový kvítek. Organizátor a souèasnì i moderátor soutìží René Racek Matlášek nám k tomu øekl: Byla to krásná podívaná i poslouchaná. Dvaadvacet soutìžících dìtí pøedvedlo skvìlé výkony. Pøítomní diváci, jejichž poèet osciloval kolem sto padesáti, se dobøe bavili, dìti dostaly krásné ceny. Porota v èele s Jarkem Nohavicou se místy poøádnì zapotila vybrat vítìze nebylo èasto vùbec snadné. Vítìzové postupují do národního finále a zahrají si na pódiích na Konopišti a v Brnì, kde budou reprezentovat náš Moravskoslezský kraj i své mìsto. Mìstský obvod Michálkovice byl spoluorganizátorem celého festivalu. Poskytl soutìžícím dìtem všechny prostory kulturního domu k pøípravì jejich vystoupení. Pódium a sál pak byly svìdkem mnoha jejich mimoøádných umìleckých výkonù. Èlenem soutìžní poroty byl èlen rady mìstského obvodu Pavel Piatkovský, který nám k výsledkùm soutìží øekl: Mimoøádným výkonem nás zaujala ètrnáctiletá Kristýna Hudeèková ze sousedního Rychvaldu, která se ve své kategorii umístila na prvním místì v interpretaèní soutìži Brána i v autorské soutìži Folkový kvítek. Rovnìž tak René Matlášek vystupující jako sólista a se svou sestrou Alenou pak jako Duo GENY zaujali porotu i posluchaèe svými profesionálními výkony. Právì tìmto tøem mladým umìlcùm jsme nabídli možnost vystoupit na dvou pøipravovaných michálkovických hudebních festivalech MichalFest a Firefest. Všechny zúèastnìné soutìžící pak mìstský obvod Michálkovice odmìnil volnými vstupenkami na èervnový festival MichaFest. Bonusem pro posluchaèe i soutìžící byla vystoupení hostù festivalu folkové skupiny Tempo di Vlak a pøedsedy soutìžní poroty Jaromíra Nohavice. Dobrou náladu a mimoøádný umìlecký zážitek si všichni, soutìžící dìti i jejich posluchaèi s radostí odnesli do svých domovù. Jiøí Kašpárek Fotografie na této stranì Jan Lipina 8 /

9 Karneval pøilákal pøes sto dìtí V nedìli 23. bøezna mìstský obvod uspoøádal pro dìti nejen z Michálkovic Karneval s opièkou ofií. Jednalo se o první leto ní akci vìnovanou dìtem, která je souèástí na eho projektu Spoleènì se ije líp, na nìj jsme získali finanèní podporu od statutárního mìsta Ostravy. Program dìtského karnevalu byl velmi nabitý a na parketu na eho kulturního domu bylo neustále ivo. zkrátka ani chvilku nenudily a stále bylo co dìlat. Za ka dý splnìný úkol byla dìtem pøedána slaïouèká odmìna. V závìreèné fázi karnevalu byly vyhlá eny nejkrásnìj í masky, tak jak je vyhodnotila porota slo ená z vystupujících zvíøátek. Následovala tombola, v ní byla pøipravena øada cen, které dìtem udìlaly velikou radost. V úplném závìru si dìti spolu s vystupujícími postavièkami zatanèily nìkolik ivých tancù a více ne tøíhodinový maratón skvìlé zábavy byl ukonèen. F O TO J. K A PÁ R E K Obrovské podìkování patøí v em, a nebylo jich málo, kteøí se na pøípravì karnevalu pro dìti podíleli. Jejich nasazení se vypla- Michálkovický den dìtí Zaèali jsme ve 14 hodin a konèili nìco po páté. Programem dìti provázela opièka ofka spolu se svými kamarády uprchlými ze zoologické zahrady - pandou Julií a dvìma lvy Klerencem a Klemencem. Dìtem se postupnì pøedstavilo mnoho zvíøátek a pohádkových bytostí. Mohly se setkat s vodnickou rodinkou, kosími bratry, králíky z klobouku, lesními ptáky, mravencem, vèelkou, beru kou, my kami èi li áky. Jednotlivá zvíøátka v dy pøedvedla dìtem zajímavou scénku, po které následovala soutì èi spoleèný tanec. Dìti se 9/ Blí í se Den dìtí a hasièi opìt ve spolupráci s organizacemi v Michálkovicích, kulturní komisí mìstského obvodu a dal ími dobrovolníky pøipravují celodenní akci na Dole Michal - Michálkovický den dìtí. Ji tradiènì mù ete oèekávat spoustu soutì í, atrakcí a dal í zábavy. Pøipravujeme opìt ukázky hasièské a policejní techniky, bìhem dne vystoupí nìkolik organizací. A tentokrát pøipravujeme také VELKÉ PØEKVAPENÍ! Sejdeme se v sobotu 31. kvìtna 2014 od na Dole Michal. tilo. Dìti odcházely spokojené, co je pro v echny, kteøí pøilo ili ruku k dílu, obrovskou odmìnou. Martin Juro ka

10 Ostravsko-Beskydské šedesátky 2014 Ve spolupráci s družebním hasièským sborem z Dolní Beèvy jsme i letos uspoøádali soutìž v bìhu na 60 metrù pøes pøekážky. Soutìž se opìt konala v atletickém tunelu stadionu Vítkovice a dvoudenního klání se zúèastnilo Koneènì útok pod 40 Po návratu z hasièské olympiády v Mulhouse a zisku titulu mistrù Èeské republiky v kategorii A, jsme zavítali na letošní první závody v tradièních disciplínách CTIF do Vlènova. Závodù se zúèastnilo nìko- pøibližnì ètyøi sta dìtí ve vìku od 5 do 15 let. Dìkujeme našemu družebnímu sboru za spolupráci na naší spoleèné akci. Dìkujeme sponzorùm a partnerùm celého závodu - Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska, Statutárnímu mìstu Ostrava, obvodu Ostrava - Michálkovice, firmì Konstrazam Rýc, spoleènosti KBK fire s.r.o., èlenùm SDH Michálkovice. Za úèinnou pomoc lik družstev a pro nás se stalo nejvìtším konkurentem v pohárové soutìži slovenské družstvo ze Spišské Nové Vsi, které se pøedvedlo èasem pod 38 sekund. Prvním pokusem jsme si zajistili prùbìžné druhé místo v soutìži a v druhém pokusu už nebylo co ztratit. Sáhli jsme si na své maximum a dosažený èas 38,39 sekund patøí mezi nejlepší èasy, kterého kdy èeské družstvo dosáhlo. dìkujeme i ostatním dobrovolníkùm, kteøí se pøièinili k hladkému prùbìhu celé soutìže. Dìkujeme! Rostislav Holec, SDH V navazující štafetì jsme pak zaváhali pøi pøedávce, a tak jsme si ze závodù odvezli pouze druhé místo. Prvenství tedy putovalo na Slovensko a pohár za tøetí místo zùstal doma, ve Vlènovì. R. Holec Skvìlý výsledek rekonstrukce V loòském roce naši fotbalisté získali dotaci na vytvoøení zavlažovacího systému høištì a na rekonstrukci hygienického zázemí. Podívejte se, jak oprava dopadla. Dìkujeme statutárnímu mìstu Ostrava za dotaci, èlenùm a dobrovolníkùm za pomoc pøi dílèích úpravách! FC Slávia Michálkovice 10 /

11 Kapitoly z historie Michálkovic 63 Z vyprávìní michálkovické rodaèky a pamìtnice paní Dagmar Šimkové jsem zaznamenal zajímavé informace o profesionálních fotografech, kteøí pùsobili na území Michálkovic. Michálkovice, jako malá slezská zemìdìlská obec, se zaèala významnì rozvíjet až ve druhé polovinì 19. století po zahájení dolování uhlí. V té dobì zaèali do obce pøicházet za prací noví lidé z okolních zemí, polské Halièe, Nìmecka a Slovenska, nìkteøí i s celými rodinami. Narùstající potøebu ubytování pro novì pøíchozí v Ostravském regionu øešili majitelé dolù výstavbou hornických kolonií. Bylo to velmi skromné bydlení. V Michálkovicích byly postaveny tøi takovéto kolonie. První z nich byla Stará kolonie v blízkosti šachty, druhou byla kolonie U pumpy a poslední z nich kolonie Ferdinandova. Otvíraly se obchody s koloniálním zbožím, nastupovali øemeslníci rùzných profesí. Obec se stala témìø sobìstaènou. zaèala své vyprávìní paní Šimková. Ve svých vzpomínkách pokraèovala: Poèátkem 20. století pøišel do Ostravy také profesionální fotograf Antonín Havránek, který se narodil v roce Nejdøíve mìl ateliér v centru Moravské Ostravy v místì, kde nyní stojí a chátrá obchodní dùm Textilia. Po nìjaké dobì mu jeho kamarád pøenechal svùj zavedený fotografický podnik rovnìž v centru Ostravy v Kostelní ulici. Po úmrtí ženy, pøestìhoval se Antonín Havránek se svými ètyømi dìtmi do Michálkovic. Znovu se oženil a narodil se mu ještì jeden syn. Antonín Havránek se vedle portrétování osob a rodin ve svém ateliéru vìnoval také i poøizování nejrùznìjších fotografických zábìrù Michálkovic. Ty pak 11 / Michálkoviètí fotografové JIØÍ KAŠPÁREK také mnohdy sloužily jako poštovní pohlednice a byly posílány michálkovickými obèany svým blízkým, bojujícím tøeba v první svìtové válce, jako milá vzpomínka na jejich rodnou obec. Dnes tyto pohlednice slouží jako cenné vzpomínky na dobu dávno minulou a snad ještì jsou v nìkterých rodinách uchovávány. Po smrti Antonína Havránka pøišel do Michálkovic mladý zaèínající fotograf Ladislav Šimek, který se narodil v roce Oženil se s Havránkovou nejstarší dcerou, se kterou pak mìl tøi Fotoateliér Ladislava Šimka dìti. Pokraèoval v práci svého tchána a také on zanechal mnoho hezkých fotografií Michálkovic. Nepochybnì i tyto obrázky se v michálkovických domácnostech dosud dochovaly. Pamìtníci si jistì pøipomenou jeho ateliér, který si spolu s manželkou postavili a provozovali. Dlouhá léta stával naproti kaple na køižovatce ulic Sládeèkovy a Obecní. Když v roce 1956 Ladislav Šimek zemøel, byl fotoateliér v Michálkovicích uzavøen a tím i tato profese profesionálního fotografa v obci zanikla. Panorama Michálkovic (1913) Antonína Havránka Ve výètu fotografù, kteøí jsou nìjakým zpùsobem s Michálkovicemi spjati, nesmí chybìt ani dlouholetý fotoreportér a novináø nìkdejšího ostravského deníku Nová Svoboda Kvìtoslav Kubala (*1928, +2011). V obci bydlel na pøelomu padesátých a šedesátých let minulého století. Zanechal mnoho snímkù zaniklé Ostravy, jakož i rùzných sportovních utkání, portrétù ostravských osobností a pracovníkù ostravských hutí a dolù. Z jeho prací byla v roce 2012 vydána obsáhlá fotografická publikace Mizející Ostrava. Autoøi historických fotografických snímkù nás už bohužel opustili, ale jejich tvorba nás bude jako vzpomínka na zašlé èasy stále provázet. FOTO ARCHIV

12 Dobrovolník je ten.. kdo nezištnì vìnuje trochu svého èasu jiným.kdo si radši popovídá s lidmi, než aby sám doma sledoval film o lidech.kdo nelituje strávené hodinky s èlovìkem, který je na tom možná hùø než on.kdo rád poznává nové lidi a jejich životní pøíbìhy Støedisko SILOE Ostrava, centrum denních služeb, odlehèovací služby hledá dobrovolníky pro spoleènost lidí s poruchami pamìti. Bližší informace: Bc. Jaroslava Kopecká: Rolnická 55, Ostrava Nová Ves PIZZERIE NICO - Ostrava Michálkovice Rozvoz pizzy a jídel Rozvoz poledního menu od 11 hod. do 14 hod., výbìr ze 4 druhù jídel Najdete nás i na facebook-pizzerie Nico Víkendová akce na pizzu 3+1 zdarma Po-Pa Happy Hours pøi objednávce velké pizzy druhá za polovièní cenu (platí pouze pro restauraci) Novinka na èepu Svijanský Máz Pøipravujeme nový jídelní lístek NA ÈETNÁ PØÁNÍ ZÁKAZNÍKÙ RESTAURACE ZCELA NEKUØÁCKÁ!!! ZAHRADNICTVÍ HAVLINA Sládeèkova 104, Ostrava Michálkovice Vám nabízí k prodeji: s LETNIÈKY s OKRASNÉ ROSTLINY s VÍNA A BONBONIÉRY s POKOJOVÉ ROSTLINY s SUBSTRÁTY s HNOJIVA s POSTØIKY s BYLINKY A SAZENICE ZELENINY Otevírací doba: Po Pá , So Prodejna kvìtin: , Prodejna ovocných a okrasných rostlin: web: MASÁŽE KOPRETINA Rùzné druhy masáží (relaxaèní, medové, lávové kameny, baòkování a jiné) Senioøi a studenti sleva! MODRÝ PAVILON SUTERÉN seznam.cz Prodám družstevní byt 1+1 v pøízemí Rychvald, Støedová 1521 Cena : dohodou Tel: H.C. STAVEBNÍ PRÁCE l Pokládka dlažby l Stavba plotù a pojezdových bran l Drátokamenné ploty GABIONY l Vodorovné i svislé izolace. l Venkovní odpady a odvodnìní Tel.: KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Pravidelná kontrola spalinových cest 330,-Kè Vložkování, frézování, èistìní komínù a kouøovodù, veškeré další kominické práce za nízké ceny! Telefon: PRODEJ PALIVOVÉHO DØEVA Smrk: špalky 30 cm 690,- Kè/1prm/s štípaný 850,- Kè/1prm/s Buk: štípaný 1100,- Kè/1prm/s špalky 1050,- Kè/1prm/s Prodej cca 8 kg pytlíku tøísek za 39,- Kè Pøi objednávce nad 4 prm 1 ks pytlíku tøísek zdarma Doprava zajištìna vozem AVIE A K C E Smrk špalky 650,- Kè/1prms (do vyprodání zásob) Bc. Monika Kirmanová Tel.: Kontejner na drobný elektroodpad Oznamujeme všem obèanùm, že tento nový typ kontejneru na drobné elektrovýrobky bude od zaèátku èervence letošního roku umístìn v našem mìstském obvodu na stanovišti pro tøídìný odpad na ulici Radnièní 42/74. V. Kozel Rychle odkoupíme Vaši nemovitost DOMY BYTY POZEMKY Tel: Dromedario Prodej originálních šperkù e shop: dromedario.eu Poøádáme kreativní tvoøení pro všechny Více informací Facebook: DROMEDARIO JEWERLY Tel.:

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Duben 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOVA A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty vèely tolik bzuèely, a ta tráva byla taková

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

Moravská Tøebová dostane novou sanitku

Moravská Tøebová dostane novou sanitku KVÌTEN 2008 èíslo 5 VI. roèník Moravská Tøebová dostane novou sanitku Starostové na Moravskotøebovsku si vybojovali druhou sanitku. Moravská Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, kde doprovodnou sanitku

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí ètenáøi, nejspí e napovìdìl,

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování roèník XIX. leden 01 www.luhacovice.cz LUHAÈOVICKÉ NOVINY Hotel Alexandria slavil prvenství Nová nadìje zápisu Luhaèovic na Seznam památek UNESCO Benefièní akce 011 plná podìkování Pøedvánoèní pøekvapení

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù 5/2007 Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek Rozpoèet mìsta na rok 2007 Koneènì posílení poètu autobusù Pøivezli jsme zlatou medaili! Dùstojná a pùsobivá pietní vzpomínka na Transport smrti Regionova

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více