NAPAJEDELSKE ŘÍJEN Anketa MÚ. Pozvánka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAPAJEDELSKE ŘÍJEN 2001. Anketa MÚ. Pozvánka"

Transkript

1 NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ŘÍJEN 2001 Anketa MÚ Mìstský úøad pøipravi pro všechny obèany mìsta anketu k autobusové dopravì, jejíž výsedky posouží k jednání úøadu s dopravci. Anketní ístky obdržey všechny napajedeské domácnosti do svých schránek a daší si pode potøeby mohou vyzvednout ve všech novinových stáncích. Dokonce týdne, tj. do 26. øíjna je tøeba ístky vypnit a vhodit do pøipravených schránek. Nepøehédnete je na autobusovém nádraží, na zastávkách Hospodáøská škoa, Spoøitena a Chmenice, ani pøed mìstskou radnicí. Mìstský úøad v této souvisosti žádá obèany, aby vìnovai anketì pozornost, kterou si zasouží. Dennì dojíždí z Napajede do zamìstnání a do ško a zpìt odhadem ke tøem tisícùm idí. Ne všichni používají k dopravì autobus, ae ne všichni, kdo jsou na tento dopravní prostøedek odkázáni, jsou spokojeni. Mìstský úøad ve snaze vstoupit do jednání s dopravci s cíem optimaizovat souèasný stav, si od pøipravené ankety sibuje získání potøebných podkadù pro jednání. -vb- Savnost v pøedveèer státního svátku 28. záøí vyvrchoia pøedáním kíèe od mìsta starostkou PaedDr. L. Pachoíkovou patronu èeské zemì sv. Vácavovi. Více ve foto reportáži uvnitø istu. Foto Fr. Cívea Pozvánka CENA 5 KČ Titu "Jabko roku 2001" udìii návštìvníci výstavy unikátním vzorkùm odrùdy Merose pìstitee Miana Vykoukaa. Daší informace z výstavy pøinášíme na daších stránkách tohoto vydání. Foto B. Veecká Mìsto Napajeda si Vás dovouje pozvat k úèasti na pietní vzpomínce s poožením vìncù, v pátek 26. øíjna na poèest státní svátku ÈR dne 28. øíjna. Vzpomínka s poožením kvìtin u pomníkù obìtí obou svìtových váek se koná v hodin na høbitovì, v hodin na Masarykovì námìstí. Zastupitestvo mìsta zve všechny obèany na své zasedání v pondìí 29. øíjna 2001 v 16. hodin v zasedací místnosti Mìstského úøadu. Památka zesnuých Pietní vzpomínka na zesnué se koná v sobotu 3. istopadu ve hodin na vsypové ouèce místního høbitova. Sbor pro obèanské záežitosti DNES V LISTĚ Ze zasedání rady a zastupitestva Zahrádkáøi vystavovai Husitství v našem kraji Fotoreportáž Kubu kutury Junák hásí Pohed do historie Sokoa a daší

2 2 Zprávy z radnice NAPAJEDELSKÉ 10/2001 Z jednání městské rady a zastupitestva Městská rada dne 10. září 2001 schváia prodoužení nájemních smuv v mìstských bytech dvanácti nájemníkùm na pìt et za standardních podmínek, tøem nájemníkùm pro porušování nájemní smouvy na dobu jednoho roku a tøem nájemníkùm prodoužení nájemních smuv odmíta zabývaa se probematikou sprejerù v našem mìstì a uožia mìstské poicii vìnovat této záežitosti zvýšenou pozornost schváia po výpovìdi jednoho strážníka z oddìení mìstské poicie o dopnìní stavu na cekový poèet sedm strážníkù schváia návrh harmonogramu pøípravy rozpoètu mìsta na rok 2002 schváia návrh bytové komise na uzavøení nájemní smouvy s Boženou Kubíkovou seznámia se se zápisy z jednání bytové komise ze dne 4. záøí a sboru pro obèanské záežitosti téhož data schváia výmìnu bytù a uzavøení nájemní smouvy s Leontinou Pesníkovou schváia rozpoètové opatøení è. 17/2001 za úèeem navýšení pøíspìvku na èinnost Voejbaového kubu Napajeda schváia zveøejnìní zámìru pronájmu tìocvièny v budovì nové ZŠ pro Tenisový kub Napajeda za cenu 188 Kè za hodinu na dobu od do schváia zveøejnìní zámìru pronájmu tìocvièny v budovì nové ZŠ TJ Fatra-Savia za cenu 188,- Kè za hodinu na dobu od do schváia inventarizaèní komisi k provedení fyzické kontroy movitého majetku mìsta v Kubu kutury ve sožení Fr. Cívea, M. Janošková, M. Šubíková a zástupci finanèního a kontroního výboru, které budou jmenovat pøedsedové výborù zrušia usnesení è. 203/6/2001 ze dne o smouvì o doruèování pošty s NTVcabe s.r.o. Městská rada dne 24. září 2001 stanovia v souadu s 102 odst. 2 písm. j) zák. è. 128/2000 Sb. o obcích cekový poèet zamìstnancù zaøazených do struktury Mìstského úøadu na 32 s tím, že personání obsazení správního úseku bude v poètu 5 osob schváia zveøejnìní zámìru o odprodeji èásti pozemku p. è manžeùm Vìøe a Savomíru Èeveovým, Moravní 48, Napajeda za podmínky zøízení vìcného bøemene pro pøístup na pozemek za úèeem opravy a údržby inženýrských sítí schváia ukonèení nájemní smouvy na pronájem èásti pozemku p. è. 130/1 a prodejní buòky na ní umístìní s paní Een Krejèiøíkovou, Dvoøákova 1456, Napajeda doporuèia mìstskému zastupitestvu schváit odpis nedobytných pohedávek ve výši ,- Kè schváia uzavøení smouvy na zpracování genereu zeenì s firmou Garden Moravia, s.r.o., Spytihnìv v cenì do ,- Kè seznámia se se zápisy z jednání kuturní komise a komise sociání a zdravotní ze dne 17. záøí zastavia pode 30 zákona è. 71/1967 Sb. øízení o správním deiktu pode 58 a 59 zák. è. 128/2000, kterého se mìa dopustit právnická osoba Masaøík, s.r.o. porušením povinnosti stanovené právním pøedpisem mìsta schváia udìení pokuty Martinu Masaøíkovi ve výši ,- Kè pro porušování obecnì závazné vyhášky è. 3/2001 o poøádání veøejných hudebních produkcí seznámia se se zápisem z jednání protidrogové komise schváia udìení výjimky o poètu dìtí ve tøídách pro Mateøskou škou v uici Komenského a Nábøeží schváia zveøejnìní zámìru uzavøení nájemní smouvy na pronájem pozemku p. è. 130/1 a prodejní buòky na nìm umístìné panu Øehovi na dobu neurèitou k podnikateským úèeùm v souvisosti se zmìnami dopravního znaèení v prùmysové zónì Napajeda uožia Fr, Cíveovi tumoèit názor Mìsta Napajeda o vysovení souhasu se stanovením max. rychosti 70 km/hod. s podmínkou vybudováním chodníku pro chodce a cykistické stezky Městská rada dne 8. října seznámia se zprávou Mìstské poicie za mìsíc záøí a souhasia s úèastí zbývajících pìti èenù MP v proškoení na odchyt touavých, zdivoèeých a vybraných synantropních zvíøat schváia rozpoètové opatøení è. 18/2001 za úèeem úhrady prací na vyèištìní zaneseného pøíkopu v okaitì Zámoraví schváia pronájem tìocvièny v budovì nové ZŠ Tenisovému kubu Napajeda a TJ Fatra-Savia Napajeda de zveøejnìného zámìru schváia zveøejnìní zámìru odprodeje pozemku v okaitì Maina I. J. Kamárovi a M. Mimochodkovi seznámia se se zápisy z jednání stavební komise ze dne 20. záøí 2001 a komise životního prostøedí a veøejného poøádku ze dne 27. záøí 2001 nedoporuèia odkoupení domu è. p. 115, bývaého Lidového domu, za cenu de nabídky reaitní kanceáøe Domov-UH, s.r.o. schváia zrušení smouvy o zajištìní ostrahy objektu Kubu kutury s firmou Aiachem a.s., odštìpný závod Fatra k s tím, že od bude mezi obìma smuvními partnery uzavøena smouva nová schváia ukonèení nájemní smouvy s a. s. Aiachem, odštìpný závod Fatra, na pronájem jedná místnosti v Kubu kutury k s tím, že nová smouva bude uzavøena od seznámia se se zápisem z jednání bytové komise ze dne 19. záøí 2001 nedoporuèia udìení výjimky z obecnì závazné vyhášky è. 3/2001 M. Masaøíkovi schváia rozpoètové opatøení è. 19/2001 za úèeem zhotovení kompetní dokumentace pøihášky pro projekt Sapard: Pøestavba hospodáøské škoy na Zákadní umìeckou škou R. Firkušného Napajeda. Zahrádkáři vystavovai Od dob, kdy každý majite zahrádky by povinnì organizován ve svazu zahrádkáøù upynuo desetietí. Poèet èenù kes na tøetinu a v organizaci zùstai jen ti nejvìrnìjší. Pøesto si i pøi péèi o spoeèné objekty organizace a spoustì práce na vastních zahrádkách najdou rok co rok k pøípravì ovocnáøské výstavy. V nedìi 14. øíjna si ji mohi zájemci prohédnou stejnì jako každý rok v prostoru DDM ve staré škoe. Výstava je zamìøena zejména na místní odrùdy jabek, ae nejen na nì. Sedmnáct vystavovateù pøedvedo 93 vzorkù ovoce a 8 zajímavých výpìstkù zeeniny. Pokud jde o nejvìtší a nejmenší exponát pak to bya obrovská dýnì V. Èerného, odhadnutá na 35 kg, a drobné paprièky - aèokèa. Titu "Jabko roku" døíve udìovaa odborná porota, která hodnotia vede vzhedu i chu a parametry havních znakù odrùdy. Teprve v posední dobì se stao výsadou návštìvníkù, ohodnotit nejepšího pìstitee jabek v Napajedích. Ti ovšem hodnotí pouze zrakem. Nejvíce se íbia jabka odrùdy Merose Miana Vykoukaa, v tìsném závìsu za ním pak Rubín Jarosava Karase a Jonagod V. Èerného. Pokud vás okouziy obrovské hrušky, pak jste mohi hasovat i pro nì, stejnì jako jeden z anonymních návštìvníkù vybra obrovskou oranžovou dýni. Bohuže nejen stav èenù, ae i poèet návštìvníkù výstavy zaznamena znaèný pokes. Srovnáme-i jej s návštìvou houbaøské výstavy pøed ètrnácti dny, je zcea jisté, že idé se zajímají více o houby než o jabka. Nebo také spíše než nìkoikaeté soustavné práci na zahrádce dávají ve voném èase pøednost odpoèinku a ménì závazným záibám. Na výstavì se však byo na co dívat i ochutnávat. S pøáním hezkého odpoedne bya každému nabídnuta skenice èerstvého jabeèného moštu a øeknìte - kde dostanete nìco zadarmo! Letos už asi nikde, ae pøíští rok to mùžete zase zkusit na zahrádkáøské výstavì. Vekorysost pìstiteù je bez hranic. Na všech vystavených vzorcích si po skonèení výstavy pochutnají dìti z DDM. Všem, kdo se na pøípravì a prùbìhu výstavy podíei, a všem vystavovateùm dìkuje pøedseda ovocnáøské sekce ÈZS František Zapeta. -vb-

3 NAPAJEDELSKÉ 10/2001 Zprávy z radnice 3 Posanci a vratné áhve Zákaznici èeských obchodù budou opìt moci nakupovat popuární vratné áhve. Usnesi se na tom èenové kíèového výboru Posanecké snìmovny pøi rozhodujícím hasováni o návrhu tzv. obaového zákona. Posanci i ministerstvo životního prostøedí se pøipojii k návrhu Hnutí DUHA na úpravu zákona, který požaduje, aby se recykace nebo opìtovné používání obaù na nápoje postupnì zvýšia až na 80 procent. Pode zkušeností s egisativou daších evropských zemí se oèekává, že toto ustanovení povede k oživení vratných ahví. K návrhu se pøipojio ministerstvo životního prostøedí i cey výbor jednomysnì. Na jeho úspìchu se podíei vede Mioše Kužvarta pøedevším Libor Ambrožek (KDU-ÈSL) a snìmovní zpravodaj Rudof Tomíèek (CSSD). V etech se u nás množství nevratných pastikových PET ahví zvìtšio na více než ètyønásobek. Bezmáa 70 % z toho konèí na skádkách. V evropských zemích i jinde ve svìtì jsou opatøení na podporu vratných ahví bìžná. Nová teefonní čísa V noci z 21. na 22. záøí 2002 dojde v Èeské repubice k pøeèísování teefonních stanic a pøípojek euroisdn všech èeských operátorù. Zmìna teefonních èíse má dva havní dùvody. Prvním dùvodem je potøeba uvonit vybrané èísené øady pro daší konkurenèní operátory, kteøí zaèai na trhu pùsobit po iberaizaci teekomunikaèních sužeb v ednu roku Druhým dùvodem je nutnost harmonizace èeského èísovacího pánu se systémem Evropské unie. Každý úèastník bude mít od 22. záøí 2002 devítimístné národní èíso. To bude používat pøi teefonním spojení v Èeské repubice. Pøi mezimìstském hovoru nebude vytáèet pøestupný znak "0", ae pouze konkrétní devítimístné èíso voané stanice. Pozitivní zmìnou bude snížení poètu teekomunikaèních obvodù a rozšíøení obastí, v rámci kterých budou moci zákazníci voat za cenu místních hovorù namísto mezimìstských. Zpùsob voání do zahranièí se mìnit nebude. Nová èísa pøinesou všechna nová vydání Zatých stránek. V kuatých závorkách vede dosud patných èíse v seznamech pro západní èást repubiky, jejichž vydání je napánováno na konec prosince etošního roku. Vydání pro ostatní kraje, vèetnì Zínského, budou obsahovat pouze definitivní èísa. Své teefonní èíso obdrží každý zákazník ÈESKÉHO TELECOMU pøedem v informativním dopise, již dnes si je však mùže zjistit na internetové adrese. Spoeènost poskytuje podrobnìjší informace na teefonní ince , zákadní informace si mùžete vysechnout na bezpatné ince Ivo Kropáèek z Hnutí DUHA øek: "Mioš Kužvart i posanci vyši vstøíc zákazníkùm a podpoøii obíbené vratné áhve, které jim získají body. Zmìna nejen omezí tuny odpadu na skádkách, ae je výhodná také pro domácnosti - sníží rodinné rozpoèty, protože nápoje ve vratných ahvích jsou pro spotøebitee výhodnìjší. Výsedek hasování je kíèovým úspìchem v naší nìkoikaeté snaze vrátit do obchodu vratné ahve. " Kontakt: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA, te Karoina Suová, muvèí Hnutí DUHA, te , Poznámky: [1] Výbor, který odpovídá mimo jiné za životní prostøedí (výbor pro veøejnou správu, regionání rozvoj a životní prostøedí), hasova o rozsáhém baíku zmìn v zákonì, který pøedoží øíjnovému zasedání Posanecké snìmovny. [2] Zákon požaduje, aby kombinace recykace a vratných nápojových obaù dosáha 50 procent do roku 2005 a 80 procent do roku Toto ustanovení ponechává výrobcùm znaènou vonost pøi rozhodování, jakým zpùsobem obay odstraní. Pode zkušenosti se zahranièní egisativou ae výrobce stimuuje k obnovení vratných ahví. [3] Aby vyšy vstøíc zákazníkùm a zároveò omeziy zápavu odpadu, vìtšina evropských státù vratné áhve podporuje pomocí konkrétních egisativních opatøení: rùznou egisativu zaveda mimo jiné Begie, Dánsko, Finsko, Nìmecko, Norsko, Portugasko, Rakousko, Španìsko, Švédsko a Švýcarsko. Návrh prosazovaný Hnutím DUHA patøí mezi iberánìjší mechanismy podpory vratných ahví. Napø. Dánsko, Nizozemí (od roku 2002), Izrae, 13 státù USA, osm kanadských provincií a Jižní Austráie mají podstatnì pøísnìjší povinný záohový systém. Úvodní sogan kataogu rekreací spoeènosti Center Parcs z Veké Británie má na mysi samozøejmì sebe. Èásteènì to však patí i pro Fatru. Center Parcs jsou obíbená støediska odpoèinku a rekreace na západ od našich hranic. Poskytují iuzi soukromí v maých rekreaèních domech a nabízí široké možnosti sportovního i spoeèenského vyžití. Uprostøed esa se spoustou umìých i pøírodních vodních poch neschází žádné z ákade pro využití voného èasu - gofová, tenisová i jiná høištì, mnohakiometrové turistické stezky pro pìší i cykisty, pøíežitost ke koupání, rybaøení i surfování, útuné hospùdky a restaurace, pøíjemná pøírodní zákoutí, fitcentra, škoy ježdìní na koních, ukostøeba a daší. Vše vybudováno s maximáním citem k okoní pøírodì a za použití materiáù, nenarušujících životní prostøedí. Maé kraje a ještě menší okresy Pøi znovuvytvoøení krajù ve zcea nové podobì se hodnì hovoøio o povýšení pravomocí obcí. Dnes už víme, že vzniká mezistupeò povìøených obcí III. stupnì tzv. maé okresy. Jedná se o správní obvody s minimáním poètem 15 tisíc obyvate a ve Zínském kraji by mìy tento statut získat Bystøice pod Hostýnem, Hoešov, Kromìøíž, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštìm, Uherské Hradištì, Uherský Brod, Vaašské Kobouky, Vaašské Meziøíèí, Vsetín a Zín. Krajská rada doporuèia ministerstvu vnitra rozšíøení tohoto seznamu o daší - Vizovice. -red- Škoa a prázdniny V minuém vydání jsme psai o zahájení škoního roku a už mùžeme oznámit první prázdniny. Jsou to prázdniny podzimní a potrvají od pondìí 29. do úterý 30. øíjna Za dva mìsíce zaènou prázdniny vánoèní - od 23. prosince 2001 do støedy 2. edna Vyuèování zaène ve ètvrtek 3. edna 2002 a také ve ètvrtek edna skonèí škoákùm první pooetí. Po nìm budou násedovat jednodenní pooetní prázdniny v pátek 1. února V pondìí se dìti vrátí do avic, ae ne na douho. Od 18. do 22. února mají všechny škoy na Zínsku jarní prázdniny. Veikonoèní prázdniny ve ètvrtek 28. bøezna a pátek 29. bøezna Pak nastane nejdeší souvisé uèební období, které zjasní dìtské dny, sportovní dny, pochoïáky, koncerty a výety a vyuèování ve 2. pooetí bude ukonèeno v pátek 28. èervna Havní prázdniny budou trvat do soboty 31. srpna 2002 a v pondìí 2. záøí 2002 opìt od zaèátku. -red- Najdete nás na obíbených místech Poèátek spoupráce napajedeské Fatry a Fatry United Kingdom se datuje od roku 1997, kdy pøes kaná La Manche putovay na britské ostrovy první metry fóie Fatrafo 810. Ještì pøedtím však musea fóie Fatrafo obstát v hodnocení mezinárodní zkušebny v Paøíži a zamìstnanci závodu ve výbìrovém øízení. Požadavky zákazníka byy spnìny a po prvních dodávkách fóie zapoèaa sanace 800 víkendových domkù. Daších 200 støech bude dokonèeno v dohedné dobì. Ve Veké Británii souží veøejnosti tøi tato rekreaèní centra. Na území mnohem menšího Hoandska již pìt. Daší se nacházejí ve Francii, Begii a Nìmecku. Pøi uchování spokojenosti firmy Centre Parcs s dodávkami z Fatry je to nadìjný výhed do budoucnosti. -vb-

4 4 Aktuáně NAPAJEDELSKÉ 10/2001 Vzpomínkový den V úterý 11. záøí upynuo 60 et od úmrtí Anny Marie Zeíkové, která ve svých sedmnácti etech zemøea na tuberkuózu. Ceý svùj život obìtovaa za spásu duší a za nenarozené dìti. V souèasné dobì probíhá zkoumání jejího života a její vztah k Bohu. Oomoucké arcibiskupství sbírá všechny dostupné materiáy, které pak budou postoupeny Vatikánu a na zákadì tìchto písemností bude projednáváno její bahoøeèení a možná èasem i svatoøeèení. Kde jinde by mìa probíhat vzpomínka na tuto dívenku než v Napajedích, kde se narodia, žia, zemøea a kde odpoèívá na místním høbitovì. Vzpomínkový den zaèa divadením zpracováním útržkù z jejího života. V pøedstavení s názvem "Miuji Ježíše" se pod režijním vedením Mirosavy Medkové pøedstavii madí farníci i hosté z divadeního souboru. Havní roi Anny Zeíkové ztvárnia taentovaná Anna Karasová. V daších roích se o úspìch pøedstavení zasoužii Miada Pauzová jako øehoní sestra Ludmia, Martina Krejèiøíková v roi matky, Mikuáš Šveha coby Ježíš a Eva Šimèáková, která propùjèia svùj has svaté Terezii od dítìte Ježíše. Anna Marie Zeíková Ceý pøíbìh je postaven na vyprávìní babièky, kterou nikdo nemoh zahrát épe než Eva Koomazníková, bezejmenné tetì v podání Zdeny Lidincové a pìti neposedným vnuèkám, které s pøirozenou hravostí zastoupiy Eva Koomazníková madší, Heena Èipkéšová, Lucie a Kára Hübnerovy a Markéta Stránská. Hudební doprovod skvìe zvády Petra Cíveová, Aena Fiaová, Martina Krejèiøíková a Mirka Medková. O techniku se stara Svatopuk Medek s pomocí Jarosava Bobka a Tomáše Brady. O poøádek v zákuisí pak Zuzana Krutská a Heena Medková. Po skonèení pøedstavení se konaa mše svatá. Havním ceebrantem by biskup Hrdièka, který ve své promuvì pøibíži houbku Anièèina života a podìkova za dùstojné zpracování hry o jejím životì. Po mši svaté se v doprovodu ostatních knìží, øehoních sester i vìøících, kteøí sem pøicestovai s ceé repubiky, odebra na høbitov a ucti památku Anny Marie Zeíkové u jejího hrobu. Moditbou a prosbou o pøímuvu pak ceou vzpomínku zakonèi. -mm- Husitství v našem kraji Není tomu tak dávno, kdy nám v kaendáøi pøiby jeden státní svátek - 6. èervence. Z dìjepisu si vzpomeneme, že jde o výroèí témìø šest set staré udáosti, která má významné místo v èeských dìjinách - upáení Mistra Jana Husa. Miovníkùm historie našeho mìsta vyvstane v souvisosti s tímto datem otázka: "Jak to byo s husity a husitstvím v našem kraji?" Mìsteèko Napajeda byo v tìch dobách zemìpanským zbožím a náežeo krái èi markrabìti moravskému. Napajedané byi vždy svým zemìpánùm vìrni, pøesto však zde byo mnoho Husových stoupencù. Mezi 450 pány, kteøí podepsai stížný ist proti upáení Husovu. byi z našeho regionu Èenìk ze Šarov, Mikšík z Maenovic a Podhradí, Zich z Nedachebic aj. Aby se zamezio šíøení husitství, povoa v roce 1418 oomoucký biskup Jan Žeezný k sobì napajedeského faráøe Mikuáše, šarovského Škebonì a hradèovského Martina, aby se oèistii z husitství. V roce 1421 vznik pøièinìním Bedøicha ze Strážnice a Tomáše z Vizovic "Nový Tábor" v Nedakonicích na ostrovì øeky Moravy. Tito husité napadi kášter Veehrad, vypáii jej i s vzácnou knihovnou a mnoha mnichy. Vypáii a ponièii rovnìž koste sv. Kimenta v Chøibech. Téhož roku v øíjnu de císaø Zikmund v Uherské Hradišti, kde sbíra vojsko proti husitùm. Pøi té pøíežitosti Napajedùm obnovi priviegia svého otce Kara IV. - právo na døevo z esù Høíbìcích a Luží. Roku 1423 pøitáhi husité na Moravu. Dobyi Pøerova, hradu Kvasic a snad i Napajede. Po bitvì se Zikmundovým vojskem dobyi Kromìøíže. V záøí téhož roku dorazi ke Kromìøíži i Žižka. Odtud se hnu Uherským Brodem do Uher k Trnavì. Snad táh cestou zaesnìnými kopci nad Brodem, kde se dodnes na znaèené turistické stezce nachází etitý "Žižkùv dub". Na Napajeda udeøii Sirotci zváš v roce V napajedeské tvrzi, jakožto mìsteèku markrabském, sídia posádka Abrechtova, která útoku podeha. Sirotci dobyi také Zín, Maenovice, Brod. Za tìchto bojù zaniko v našem kraji mnoho vesnic - Bunìjov, Kraèenovice, Kozinec, Svojšice aj. Zøejmì z této doby pochází husitské mince, naezené v roce 1935 pøi bourání panského domu èp. 87 na námìstí, na místì dnešní spoøiteny. Že by i ona podzemní chodba, vedoucí smìrem ke Kapi, pamatovaa ty doby? Možná bya únikovou cestou z mimoostrovní èásti mìsteèka na ostrov pod ochranu ramen øeky Moravy a hradu na ostrovì? Kdož ví? Ani Prokop Veiký neušetøi Napajede s okoím pøi svém tažení z Kyjova do Pøerova roku Držitei mìsteèka byi od roku 1431 bratøi Pave a Matìj øeèení z Napajede. Všechny tyto udáosti a váeèná tažení se dìy z pohnutek náboženských a poitických. Neobešy se bez váeèného oupení a drancování, vraždìní, vypaování a znásiòování. Neš astnou bitvou u Lipan v roce 1434 konèí v zemích koruny èeské husitské váky. Do úpného zkidnìní však má doba daeko. Sotva staèi id napajedeský obnovit vypáené a zpustošené mìsteèko, sotva se chopi puhu, hedì vstøíc daší váeèné hrùze - vákám uherským mezi husitským kráem Jiøíkem z Podìbrad a jeho zetìm Matyášem Korvínem. Vždy pode mínìní papeže used na èeský trùn "kacíø". Roku 1468 se rozhoøea daší váka. Matyáš Korvín pøitáh na Moravu, aby doby Uherské Hradištì. Chtìje znemožnit jeho zásobování, da ztéci tvrz Napajeda a Napajedané znovu zakoušei váeèná utrpení. Èeským vojákùm v Uherském Hradišti vee syn Jiøíka z Podìbrad, Jindøich. V roce 1469 pøipravi uherskému vojsku drtivou porážku u Bíovic a donuti je k rychému útìku. Zavítáte-i nìkdy do Bíovic, navštivte místa, kudy kráèea historie. Vystupte poní cestou na kopec nad obcí. Mezi tøemi mohutnými etitými ípami najdete køíž s nápisem: Lide mùj, co jsem uèini, povìz mi! Zbožná vzpomínka po 500 etech na ty, kteøí v tìchto místech nebo v bízkém okoí padi v boji mezi knížetem Jindøichem, synem Jiøího z Podìbrad, a uherským kráem Matyášem Corvínem dne 2. istopadu Odpoèiòte v pokoji - po boji. 2. istopadu To je jen maé zrnko z utrpení idu našeho kraje v dobì husitské. Prameny: V. Sova - Dìjiny Napajede. Vít Krátký Nezapomeňte na čas Letní èas konèí v nedìi 28. øíjna. Ve 3 hodiny etního èasu se ruèièky hodinek posunou zpìt na 2 hodiny èasu støedoevropského. Vyrovnáme si tak duh z 25. bøezna, ae mùžeme se tìšit, že sváteèní den bude o hodinu deší. Zpìt do etního èasu se vrátíme ve dvì hodiny 31. bøezna pøíštího roku. Sedmá vemoc Proè se tisku øíká sedmá vemoc, ví každý. S vyjmenováním šesti pøedchozích by už možná nastay probémy a to, že tisk by kdysi vemocí šestou, už zajímá jen nìkoho. Termín údajnì pochází od Napoeona Bonaparta. Poèátkem 19. stoetí byo v Evropì pìt vemocí, a to Angie, Francie, Rakousko, Prusko a Rusko, z nichž ètyøi proti Napoeonovi váèiy. Za šestou vemoc, která proti nìmu bojovaa, oznaèi Napoeon noviny Rheinischer Merkur. Odtud pak vzniko oznaèení tisku jako šesté evropské vemoci. Když se koncem stoetí zaèaa za vemoc považovat také Itáie, sta se tisk vemocí sedmou. Od dob Napoeona ubìho drahnì et a bezmáa toik - bráno ceosvìtovì - pøibyo vemocí. Jenom je už nepoèítáme. A každá se mùže považovat za první. -vb-

5 Turistika NAPAJEDELSKÉ 10/ Noční výsadek Je pátek 5. øíjna. Sunce už dávno zapado a den pøedává vádu "paní noci". Hvìzdy se rozsvìcují, na obohu vychází mìsíc a zaévá svým svitem ceou krajinu. To je èas, kdy pøevážná èást dìtí i dospìých pohodnì usedá do køese pøed rozsvícenou teevizní obrazovkou a pøemýší, kterak v kidu a pohodì pasivní zábavy prožije páteèní veèer. Pro 125 èenù Asociace Turistických oddíù mádeže ze Zína, Otrokovic, Napajede, Fryštáku, Hranic na Moravì, Pøerova a Kromìøíže to nepatí. Ti se naopak v této dobì scházejí v pné turistické zbroji na vakovém nádraží v Otrokovicích. Po krátké prezentaci vyráží pnì naožený první autobus noèní tmou do Chøibských esù. Cí je neznámý. Bìhem cesty autobus nìkoikrát na krátkou dobu zastavuje a vypouští ze svých útrob do tmy skupinky odváživcù. Vìdí jediné - na konci cesty je èeká sokoovna ve Žutavì, tepý èaj a kousek místa na podaze. Žádný komfort, ae po douhém pìším výkonu usínají pomau vestoje. Síy zbývají jen na rozbaení karimatky a spacáku, a spát a spát. První pøicházejí do cíe koem jedné hodiny po pùnoci. Posední, kteøí nepodehi pokušení cestu vzdát a dojet domù nìkterým ranním vakem èi autobusem, se vracejí v šest s ranním úsvitem. Ti první uši deset, ti zdatnìjší témìø 35 kiometrù. Poèasí nám pøáo. Po chadném a deštivém záøí se v první øíjnovou páteèní noc vrátio éto. Kua ouèký mìsíc, tøi dny po úpòku, svíti co to dao. V místech mimo es byo vidìt jako ve dne. Zato v ese vytváøe jeho svit nádhernou, mírnì strašidenou atmosféru. Jako v pohádce. Kdo to nezaži, nepochopí, co èovìka uprostøed noci v hubokém ese všechno napadne. Fantazie pracuje napno, každé šustnutí se mìní v zovìstný huk. Ještì že nás jde víc spoeènì, nikdo nechce dát najevo, že se i trochu bojí. Kráèí dá a dá a tváøí se jako nic. Jenom baterka obèas probikne tmou. To abychom se ujistii, že na nás žádné nebezpeèí neèíhá. Cesta ubíhá, ae spát se chce. Co napat, musíme až na Žutavu. Ráno, když se v Napajedích unavení a nevyspaí rozcházíme, odevšad zní - ahoj, ahoj a na rok urèitì zase. A jak to vidìa devítietá Karoinka Kudáèková? "Výsadek je, že nás vysadí v ese a máme dojít na urèité místo. Z Napajede nás byo 11 a patøii k nám tøi dospìí. Starších dìtí byo 22 a ši deší trasu. Když nás autobus vysadi ve 22 hodin asi 4 km od Bunèe, zjistii jsme pohedem do mapy, že nás èeká 15 km pochodu. Poøadateé, když vidìi naše vìkové sožení, nám nabízei, že nás ještì kousek svezou. Nechtìi jsme. Nejsme žádné baèkory a do rána jistì dorazíme. Zpoèátku to by pìkný zmatek. Každý svíti baterkou a navzájem jsme se osòovai. Dohodi jsme se, že svítit bude vždycky jenom nìkdo, aby nám baterky vydržey až do cíe. Za chvíi jsme vypadai jako tìa bez duše, nohy šy samy. Napù jsme bdìi, napù spai. Když jsme pøiši do Kudovské doiny, bya pùnoc. Posvaèii jsme, odpoèinui si a ši dá. "To, co nevidíte," prohási Kare, "je Budaèina". Cesta veda do kopce a sotva jsme peti nohama. Kare nás nepøestáva povzbuzovat: K Mrazíkovi jsou to dva kiometry a pak už jenom kousek. Jaké byo naše zkamání, když jsme si posvítii na rozcestník na Trávníèku a stáo tam - k Mrazíkovi 3,5 km. Nevím jak, ae zváda jsem to, doša jsem. Byo ètvrt na tøi. Padi jsme a spai. V sedm nás probudia vùnì guáše. Zase zkamání. Øeki nám, že guáš je na savnost, co se tu chystá, a my musíme do osmi sokoovnu opustit. Sbaii jsme se a osvìdèeným dopravním prostøedkem - pìšky - jsme vyrazii k domovu. Dostai jsme pìkné dipomy a hurá domù se pochubit." KJ Azimut 1403 KÈT v Napajedích poøádá již tøicet et podzimní výety po pìšinách a cestách v Chøibech. V sobotu 13. øíjna se dostavio na start cekem 245 turistù pìšky i na koech. Foto MV Skuteèný start etošního roèníku pochodu podzimními Chøiby by pro 223 pìších úèastníkù na Bunèi. Na Mistrovství ČR Také etos se èenové oddíu Azimut 1403 Napajeda zapojii do postupového systému jednotivých ko turistických závodù. Zaèíná se místními závody, které souží jako zahøívací koo. Je tøeba si zopakovat, co jsme zapomnìi, zkontroovat svou fyzickou kondici. A již jsou zde závody naostro. V sobotu 7. dubna byo ještì témìø zimní poèasí. Suníèko se moc neukazuje, terén je rozmáèený. Pni odhodání vyrážíme na start kasifikaèních postupových závodù II. stupnì v Pozovicích. Mezi 66 startujícími hídkami patnáct z našeho oddíù. Pìt z nich si vybojovao postup na závody I. stupnì - Èeský pohár. Jsou to: ze starších dorostencù M. Janošek a F. Ingr, J. Kropáèek a M. Tábor, ze starších dorostenek A. Janošková a A. Zámeèníková, z žen J. Ingrová a z mužù R. Adamec. V sobotu 21. dubna násedují závody v Maršovì u Uherského Brodu, kde si ještì vybojovai postup do závodù I. stupnì madší žákynì B. Anèoncová a L. Uhrmacherová a madší dorostenci L. Uhrmacher a P. Jasanský. Èeský pohár zaèa v sobotu 12. kvìtna v Bíovci. Na tomto závodì sice naše hídky v siné konkurenci 240 hídek medaiová místa neobsadiy, ae neztratiy se a získay první body do Èeského poháru. Dašího závodu 19. kvìtna v Kraovicích jsme pro vekou vzdáenost a tedy i finanèní nároènost nezúèastnii. Daší koo 2. èervna v Ivanèicích absovovai kromì madších dorostenek, které vyøadia nemoc, všichni a pøipsai si daší body. Daší závod v Pacovì by obdobou závodù v Kraovicích a tak pro nás pro etošní rok Èeský pohár skonèi. Za body získané za umístìní v závodech I. stupnì ze vybojovat postup na Mistrovství Èeské repubiky ve štafetách, a to se nám etos - poprvé v historii našeho oddíu - podaøio v kategorii mužù (sèítají se body za umístìní starších žákù, dorostencù i mužù). Štafeta ve sožení Roman Adamec, František Ingr a Micha Janošek nastoupia na Mistrovství ÈR v turistickém závodu štafet 1. záøí ve Fryštáku. V konkurenci patnácti štafet, sožených z nejepších závodníkù repubiky, obsadii desáté místo. Bahopøejeme. Kare Janošek, Azimut 1403

6 NAPAJEDELSKÉ 10/2001 Fotoreportáž Kubu kutury 6-7 Kníže Vácav a svatý Vácav Je-i øeè o patronu èeské zemì, svatém Vácavu, hovoøíme o skuteènì žijícím knížeti Vácavovi? Jaká je skuteènost a co je egenda? Úèastníci a diváci historického prùvodu mìstem v pøedveèer Vácavova svátku o posedním záøijovém víkendu si tím zcea urèitì havu neámai. Pøiši prostì na pìknou podívanou a díky režii Kubu kutury byo na co se dívat. Èekání pøed mìstskou radnicí zpøíjemni koncert dechové hudby Topoanka. Když rachot bubnù a svìta pochodní zapniy námìstí, dýcho z nich nìco tajupného. Prùvod pøinejmenším stovky idí v historických kostýmech se na nepostøehnutený pokyn zastavi, aby z osvìteného bakónu radnice vzdaa hod - nikoiv knížeti, nikoiv svatému Vácavovi - ae patronu èeské zemì starostka mìsta. Když se dao vekoepé divado znovu do pohybu, pøidávai se k prùvodu daší a daší idé a v poètu snad ètrnácti set zapavii prostranství pøed kubem. Improvizované hedištì, které v pozdním odpoedni hostio nìkoik stovek dìtí pøi rozmarném vystoupení støedovìkých kejkíøù, je pojao jen stìží. Vystoupení obou skupin historického šermu navodio patøiènou atmosféru, která vyvrchoia pøedáním symboického kíèe starostkou mìsta nejvìtšímu z nejvìtších národních hrdinù. Ještì nìjakou dobu poté byo pøed kubem veseo za doprovodu živé hudby. Tìšii se z pøítomnosti a pranic nehoubai nad tajupnou minuostí osobnosti, jejíž význam pro èeský stát by ocenìn státním svátkem. V prùvodu nesmì chybìt svatý Vácav na koni, tak jak ho národ vídá ve svých egendách. Matýsek mì radost poøád. Než upad a natouk si. Szièky však nemìy douhého trvání Veèerní svatovácavský prùvod by jakousi aegorií Vácavova života, nebo spíše toho, co o nìm víme. vedivým, ae také prozíravým vádcem. Z nepatrného území systematicky budova pøemysovský stát. I mocní Savníkovci uznai jeho vádu. Urèitì ne dobrovonì. Nikdy už se nedovíme, jak to byo s jeho nástupem na trùn, s vyhnáním matky hned na poèátku vády, co on a co bratr, jak to byo s jeho manžestvím a co to záhadné dítì. Zbyy jen egendy. O pìti set høiv- nách støíbra a sto dvaceti voech do øíšské pokadny, o onom ránu (èi snad veèeru) na boesavském hradì pøi køtinách (nebo na pohøbu) v roce 935 (èi 929) - nikdo nevìdì proè a zaè, a pøesto se nespravedivì odsouzeným uvoòují pouta, projde-i koem mrtvoa budoucího svìtce. Jisté je, že bez Vácava by èeský stát možná nikdy nevznik, aespoò ho na trùnu. Kdybychom pøipustii, že nìkdy za deset stoetí by nìkoho ještì etošní prùvod zajíma, mohi bychom si být jisti, že jsme nahrái dvojakosti výkadu Vácavova života. Dá by si historikové mohi ámat havu a vyvozovat nejfantastiètìjší závìry o historických paraeách. Jak by mohi tušit, že poøadateé mìi prostì obavy o bezpeènost idí koem. Lidé se v nìkterých pøípadech s potìšením vracejí do své historie, pøedvedený kùò si však z parádních pochodù a vekoepých turnajù z dob svých pøedkù nepamatova absoutnì nic. B. Veecká Fotoreportáž z výstav Úvod houbaøské výstavy v Kubu kutury Napajeda v nedìi 30. záøí tvoøia stejnì jako po ceou dobu její historie odborná pøednáška RNDr. Vadimíra Antonína. Vystoupení kejkíøù opývao veseými písnièkami a žertovnými triky. Máš-i radost a víš o tom, zateskej zadupej zamávej. A dìti teskay, dupay, mávay Jaký však vastnì by Vácav? Trávi dny moditbami nebo v tvrdých soubojích? Dáva chudým peníze a porobeným svobodu, nebo si podmaòova ve znamení víry jeden pohanský kmen za druhým? By pokorný s osudem smíøený saboch èi spíše pragmatický a rozhodný vádce? Køes anství u nás nebyo v desátém stoetí všeobecnì rozšíøené, týkao se pouze úzkého okruhu idí koem knížecího dvora. Jako nástroj moci moho posoužit ihned, vyvrátit pohanství z koøenù však bya práce na vìky. Vácav by nejspíš horivým vìøícím, urèitì dobrým a spra- Atraktivní podívanou mezi historickými souboji by fakír se svým ohnivým vystoupením. Foto Fr. Cívea a B. Veecká Nìkdy je tøeba si houbu øádnì prohédnout - nejépe tenkrát, když ještì nejde o život. O èenech mykoogického kroužku to samozøejmì nepatí. Dìti i dospìí jim skvìe rozumìi a svou aktivní úèastí ceý program dotváøei. Inu - rovnoprávnost vádne skuteènì všude. v té podobì, jakou známe. A kdo se pouští do veké práce, nadìá si nepøátee, Vácava ti jeho zabii. Na jeho místo nastoupi Vácav z egend. Pøání zbídaèeného idu povoává do boje za nadìji svého prvního svìtce. Národ má svého hrdinu a stává se národem. Všechno je zapomenuto. Mnohem dùežitìjší, než kdo Vácav fakticky by, je fakt, že až bude èeské zemi nejhùø, vyvede Vácav z hory banické rytíøe a pojede v jejich èee se vztyèeným kopím. Svatý Vácave, vévodo èeské zemì Když se nad tím jeden zamysí, máme asi Vácavy dva. A abychom byi styoví, mìi jsme v Napajedích 27. záøí 2001 také Vácavy dva. Jednoho na koni, jiné- Kromì bonsají a mysiveckých trofejí v posední dobì patøí již øadu et k houbaøské výstavì sbírky broukù a motýù. Rok od roku poèetnìjší a zajímavìjší. Foto P. Piát a Fr. Cívea

Veøejné projednání návrhu zadání územního plánu mìsta Strakonice

Veøejné projednání návrhu zadání územního plánu mìsta Strakonice Veøejné projednání návrhu zadání územního pánu mìsta Strakonice V upynuém roce jsme osavii 640 et od zaoāení našeho mìsta. Strakonice a bízké okoí jsou pro vìtšinu z nás místem, kde trvae āijeme. Nìkteøí

Více

SPOLEÈNÝ ZPRAVODAJ ŽÏÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L.P. 2005 Program pøípravy a iturgických osav ROK EUCHARISTIE øíjen 2004 - øíjen 2005 ROK FARNOSTÍ 2005 Pøidružené programy kuturní Poutì a daší programy

Více

NAPAJEDELSKE SRPEN 2001. Odjezdy vlaků z Napajedel

NAPAJEDELSKE SRPEN 2001. Odjezdy vlaků z Napajedel NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. SRPEN 2001 Odjezdy vlaků z Napajedel CENA 5 KČ Pozvánka na zasedání Zastupitelstvo mìsta zve všechny obèany na své zasedání, které se koná v pondìlí 27. srpna

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ Bruse, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní poitika pro rok 2010: èas rozhodnout 2001 Pro ÈD, s.o., odštìpný závod DATIS vydao Nakadateství dopravy a turistiky,

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 12 l16. 12. 2009

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 12 l16. 12. 2009 Vážení spouobčané, rok se s rokem seše a my, překvapeni rychostí pynutí času, opět biancujeme a zamýšíme se nad věcmi příštími. Letošní rok by poněkud zváštní. Pada váda a skupina náhradníků s mandátem

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

Sousedé z Břevnova zažalovali hluk Bude v Šárce golfové hřiště a hotel?

Sousedé z Břevnova zažalovali hluk Bude v Šárce golfové hřiště a hotel? ČASOPIS PRO OBČANY PRAHY 6 10, Kč ročník 19. 1/2 2008 Na Masopustu v Břenově Sousedé z Břevnova zažaovai huk Bude v Šárce gofové hřiště a hote? První číso vyšo v roce 1888. Vydávání obnoveno v březnu 1990.

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011 Poslední obèánek roku 2011 a první obèánci mìsta Ostrova roku 2012 2 XIII. XIV. roèník Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. 2 5 8 Divadelní pøedstavení Chudák Harpagon je plné humoru.

Více

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník Novoroèní projev starosty mìsta Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, stalo se již tradicí, že v prvním lednovém èísle našeho zpravodaje se k vám obracím s malou rekapitulací toho, co

Více

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12 strana 1 Kvasické noviny informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Tak jako každý rok, tak i letos se v našem mìsteèku konala tradièní Kvasická pou. Letos rok pøipadlo její konání na sobotu

Více

Autobusy. Rozšíøení autobusové dopravy o spoje uvedené v únorovém vydání Napajedelských novin platí od 15. bøezna 2002.

Autobusy. Rozšíøení autobusové dopravy o spoje uvedené v únorovém vydání Napajedelských novin platí od 15. bøezna 2002. NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. BŘEZEN 2002 CENA 5 KČ Velikonoční vajíčko Tìlocvièná jednota Sokol poøádá v sobotu 23. bøezna pro dìti z našeho mìsta tradièní zábavné sportovní odpoledne

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Z obsahu: Dušièkové pobožnosti. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Dušièkové pobožnosti. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 11 VIII. roèník Lidský život má smysl aneb Dušièkové zamyšlení Pracoval jsem v domovì dùchodcù, který byl postaven uprostøed lesa, asi tøi kilometry od nejbližší vesnice. Když jeho staøí obyvatelé chtìli

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Jáchymovské peklo Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání horníci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci, odhaduje dvacetiletý technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo o trpící vìznì, ale

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

rušení celých oddìlení se samozøejmì

rušení celých oddìlení se samozøejmì ZRCADLO ZRCADLO14 SRPEN 2003 Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks na 165

Více

Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového

Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového 3 IX. roèník Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového Již tøináctá Oblastní pøehlídka netradièního a studentského divadla, která má v Ostrovì své trvalé pøíznivce, vypukne letos ve dnech

Více

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života u í s e m c brezen I n t e r n e t 3 VIII. roèník Internet se stává souèástí našeho života Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více