HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM"

Transkript

1 HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM Silák Zekon na strakonickém hradì. Foto: Archiv MìÚ První srpnový víkend bude strakonický hrad patøit devátému roèníku oblíbených historických slavností, jehoā poøadatelé jsou jiā tradiènì Muzeum støedního Pootaví, Mìstské kulturní støedisko Strakonice, Al Rašíd, a je poøádán za finanèní podpory mìsta Strakonice. Pøedevším díky bohatému a stále novému programu pøicházejí na Rumpálování noví návštìvníci a ti pravidelní se sem znovu vracejí. Blíāí se významný desátý roèník a cílem poøadatelù je mít návštìvníkùm stále co nového nabídnout a udrāet vysokou kvalitu slavností. Na letošní roèník s tematikou tøicetileté války se sjedou desítky šermíøù a mušketýrù z celé republiky. V jezdeckém areálu Stanislava Poláka za hradem uvidíte v nedìli vojenské stanové leāení, pøehlídku infanterie, kavalerie a artilerie. Nebude se jen válèit, ve scénáøi jsou zahrnuty napø. i výstupy se āivými zvíøaty. Víc uā ovšem o nedìlním programu, který nese název Tøicetiletá válka za strakonickým hradem, neprozradíme. RUMPÁLOVÁNÍ 2. A 3. SRPNA 2008 program dvoudenních historických slavností SOBOTA 2. SRPNA prùvod všech úèinkujících mìstem 9.45 oficiální zahájení pøed strakonickým zámkem, slavnostní salva z dìl Velká scéna ( ) Malá scéna ( ) Taneèní skupina Kancioneta Kouzelník Waldini Divadelní a šermíøská skupina Gladius Fakírské duo In Flamenus Hudební skupina Codex SHŠ Taborští støelci Drezura medvìdù Duo Káòa Orientální taneènice Azhar Trubadúr Jung z Kornélia Loutkové divadlo Nitka SHŠ Sok z Písku Taneèní skupina Kancioneta výpravná èinoherní pohádka Princezna Konvalinka SHŠ Markýz ukázka práva útrpného SHŠ Vendetta SHŠ Green Regiment Taneèní skupina Kancioneta Hudební skupina Codex DŠS Gladius Bièaø a rekordman P. Votápek Loutkové divadlo Nitka SHŠ Sok z Písku Kouzelník Waldini Drezura medvìdù Duo Káòa Trubadúr Jung z Kornélia Vystoupení kapely Arcus a koncert v kapitulní síni (Martin Pešek tenor) galaprogram zakonèený ohòostrojem veèer ve víru flamenca, španìlských rytmù, práskání bièem a opìt s rekordmanem Petrem Fiedorem Foto: Archiv MSP Novinky a zmìny pocítí návštìvníci ihned pøi vstupu do hradu. V levé èásti zámku pod kostelem vznikne nové obèerstvení Šenk pod zámkem. Na malém pódiu uprostøed šenku vystoupí rozlièní muzikanti a taneènice. Èást tøetího nádvoøí bude vyhrazena pro keltská øemesla, kováøe a kameníka a zbylá èást samozøejmì pro dìti. Turecké kolotoèe, pohádky, kouzelník a stánky se sladkostmi. Jedním z nejvìtších lákadel ovšem bude drezura medvìdù Toma a Jerryho, se kterými se dìti mohou nechat vyfotografovat. Na sobotní veèerní program jsou pozváni ti nejlepší umìlci, tentokrát v rytmu španìlského flamenga, ve víru ohnì a za zvuku práskání bièem. Po tøíleté pauze bude závìr veèera opìt patøit fakírovi a rekordmanovi Petru Fiedorovi, který v kvìtnu dokázal další rekord vydrāel leāet na støepech 72 hodin. To byla malá ochutnávka z letošního Rumpálování. Tìšíme se na shledání 2. a 3. srpna Za poøadatele MSP, MìKS a Al Rašíd M. Špeciánová NEDÌLE 3. SRPNA otevøení bran strakonického hradu Velká scéna ( ) Hudební skupina Codex Orientální taneènice Azhar Drezura medvìdù Duo Káòa SHŠ Sok z Písku Bièaø a rekordman P. Votápek Orientální vystoupení fakíra a taneènice s hadem In Flamenus Malá scéna ( ) Trubadúr Jung z Kornélia DŠS Gladius Kouzelník Waldini Loutkové divadlo Nitka Tøicetiletá válka za strakonickým hradem komponovaný program s pøehlídkou kavalerie, artilerie a jezdeckým výcvikem v jezdeckém areálu Stanislava Poláka za hradem. V areálu hradu bude po oba dva dny probíhat øemeslnický trh, sdruāení Boiové a Fergunna bude pøedvádìt pradávná keltská øemesla, alchymista Gorvin vyrobí chemikálie a elixíry dob minulých, na velkém nádvoøí budou ukázky støedovìké tortury, na tøetím nádvoøí jízda na ponících, dravci a turecké kolotoèe Al Rašíd. Zmìna programu vyhrazena! Dìkujeme všem sponzorùm: Aldast, spol. s r. o. Alva Strakonice, spol. s r. o. Armáda ÈR Èeská spoøitelna, a. s. Dura Automotive CZ, s. r. o. Galaxie pekaøství, cukráøství Geoteka, s. r. o. Hipo, s. r. o. Jatky Hradský, s. r. o. Jihospol, a. s. Mìš anský pivovar Strakonice, a. s. Protom Strakonice, s. r. o. Stanislav Polák jezdecký areál Strabag, a. s. Strojírna, spol. s r. o. Swietelsky stavební, s. r. o. Vajax Znakon, a. s.

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVENEC 2008 Prodej, pronájem Nabídka bytových jednotek k pøímému prodeji Rada mìsta na svém jednání dne rozhodla obsadit níāe uvedené bytové jednotky pøímým prodejem do osobního vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní, na základì nejvyšší nabídky: byt è. 002 o velikosti 1+0 v èp. 428, ul. Bezdìkovská, Strakonice II, o výmìøe 18,20 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè byt è. 006 o velikosti 1+3 v èp. 1239, ul. Mládeānická, Strakonice I, o výmìøe 70,50 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Bliāší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. Informace pro zájemce o koupi bytu pøímým prodejem Dle usnesení Rady mìsta Strakonice è. 2074/2008 ze dne 4. èervna 2008 je uchazeè nebo jím povìøená osoba, který podá nejvyšší nabídku, povinen pøi otevøení obálek sloāit v pokladnì MìÚ zálohu ve výši 5.000,- Kè (záloha bude odeètena od kupní ceny bytu). V pøípadnì pozdìjšího odmítnutí bytu propadá záloha mìstu Strakonice. Rada mìsta Strakonice 63. jednání rady mìsta dne Ze sídlištì Mír pùjdeme na Podskalí po schodišti Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na vypracování projektové dokumentace stavby Pìší propojení pozemku bývalého domku Zavadilových na Podskalí a sídlištì Mír se spoleèností Ateliér Penta, spol. s r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Více informací je uveøejnìno v kvìtnovém Zpravodaji 2008 na stranì 4. ZŠ F. L. Èelakovského projde rekonstrukcí Rada mìsta rozhodla zadat podlimitní veøejnou zakázku na realizaci stavby Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ F. L. Èelakovského, I. etapa, v hodnotì cca 10 milionù Kè. V letošním roce dojde k výmìnì všech oken vèetnì nutných souvisejících prací, zastínìní. Dále budou vymìnìny vstupní dveøe. Pøíspìvky na èinnost v oblasti kultury Rada mìsta souhlasila s vyplacením pøíspìvkù na èinnost v oblasti kultury následujícím āadatelùm: Pìveckému sboru Gymnázia Strakonice ve výši ,- Kè, Dìtskému pìveckému sboru Fere Angeli ve výši ,- Kè, Prácheòáèku ve výši ,- Kè, Prácheòskému souboru písní a tancù ve výši ,- Kè, RM dance studiu ve výši ,- Kè, Divadelnímu souboru Èelakovský ve výši ,- Kè, Loutkové scénì Radost ve výši ,- Kè, Skupinì historického šermu Markýz ve výši ,- Kè, Skupinì historického šermu Vendetta ve výši ,- Kè, Folkové skupinì Šafrán ve výši ,- Kè, Taneèní skupinì Rozálie ve výši ,- Kè a Hudební skupinì Disk ve výši 5.000,- Kè. 64. jednání rady mìsta dne Na sídlišti Mír bude námìstíèko Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele provádìcí projektové dokumentace stavby: Revitalizace sídlištì Mír za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Ing. Pavel Bláha, Strakonice, Ateliér Penta, spol. s r. o., Strakonice, Ing. Jiøí Treybal TMS projekt, Strakonice, Ing. Oldøich Slováèek, Blatná, SUDOP projekty Plzeò, a. s., Plzeò, Ing. Jiøí Neumitka projektová a ināenýrská kanceláø, Strakonice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách pro pøípadné další zájemce. V rámci pøipravované II. etapy Revitalizace sídlištì Mír dojde ke kultivaci prostoru stávajícího parkovištì u budovy bývalého Telecomu. Na uvedeném místì vznikne plocha s vodním prvkem, zelení a novým dìtským høištìm. Parkovací místa v této lokalitì budou zachována. II. etapa revitalizace navazuje na I. etapu, která øeší propojení ulic Kosmonautù/Spojaøù a s tím související vybudování nových parkovacích míst v poètu osmdesáti stání a rozšíøení zelenì. Pøipravovaná II. etapa vychází se studie Revitalizace sídlištì Mír, která byla vytvoøena ve spolupráci s obèany mìsta na základì dotazníkové akce a veøejných projednání v roce Pøechody pro chodce budou bezpeènìjší Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla: Osvìtlení pøechodù køiāovatek: Hranièní/Šumavská, Husova/Mírová, Na Ohradì/Ellerova, Bezdìkovská/Holeèkova za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Unielektro, s. r. o., Strakonice, Elektrostav, s. r. o., Strakonice, Elstav, v. o. s., Strakonice, Elektromontáāe Blatná, spol. s r. o., Blatná, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách pro pøípadné další zájemce. Pro zlepšení bezpeènosti silnièního provozu na pøechodech pro chodce dojde na výše uvedených køiāovatkách k nasvìtlení pøechodù. Dále na celé køiāovatce Husova/Mírová probìhnou stavební úpravy. Vzniknou zde dva støedové ostrùvky, nový chodník, který spoleènì se støedovými ostrùvky oddìlujícími jízdní pruhy zkrátí délku pøechodu. Støedové ostrùvky budou chránìny betonovými pilíøi a budou oznaèeny svìtelnou dopravní znaèkou. Pøíspìvky na sportovní a volnoèasovou èinnost Rada mìsta souhlasila s vyplacením pøíspìvku na sportovní èinnost āactva a dorostu v roce 2008 následujícím TJ/SK: SKI Klubu Strakonice ve výši 6.300,- Kè, TJ Draāejov ve výši ,- Kè, TJ Otava Strakonice ve výši 1.700,- Kè, TJ ÈZ Strakonice oddílu házené ve výši ,- Kè, TJ ÈZ Strakonice oddílu badmintonu ve výši 4.200,- Kè, TJ ÈZ Strakonice oddílu SPV ve výši ,- Kè, TJ Sokol Strakonice ve výši ,- Kè a na volnoèasovou èinnost mládeāe do 19 let v roce 2008 následujícím subjektùm: Duze Husot ve výši 1.700,- Kè, DDM Strakonice krouāku potápìní ve výši 6.000,- Kè, Junáku svazu skautù a skautek ÈR ve výši ,- Kè a Èeské tábornické unii Podskalí Strakonice ve výši ,- Kè. 65. jednání rady mìsta dne Mìsto se pøihlásilo do soutìāe Rada mìsta souhlasila s podáním pøihlášky mìsta Strakonice do soutìāe Unilever Sprinter roku 2008 soutìāe mìst a obcí v oblasti rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy. V letošním roce je vyhlášen první roèník soutìāe mìst a obcí v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky pod názvem Unilever Sprinter roku Uvedené soutìāe se mohou zúèastnit všechna mìsta èi obce v Èeské republice s poètem obyvatel do , která se cílenì vìnují rozvoji cyklistické dopravy a cykloturistiky. Soutìā hodnotí pøedevším nárùst infrastruktury, vybavenosti, informaèní vybavenosti i poøádání akcí za období pøedchozích dvou let v rámci dané obce a pøilehlého regionu. Zmìny na køiāovatce u Penny Marketu V souvislosti s vyhodnocením výbìrového øízení na dodavatele stavby Úprava svìtelného a signalizaèního zaøízení a osvìtlení køiāovatky ul. Katovická/Husova souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy s uchazeèem s firmou Unielektro, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Více informací naleznete v èervnovém Zpravodaji 2008 na stranì 2. Další krok k rekonstrukci Úpravny vody Hajská Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na vypracování projektové dokumentace stavby: Úpravna vody Hajská rekonstrukce a modernizace se spoleèností Hydroprojekt CZ, a. s., Praha 4, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Úpravna vody v Hajské byla postavena v roce V letech probìhlo její rozšíøení o tøi pískové filtry a v roce 1977 o usazovací nádrāe konstruované na výkon 50 l/s, k tomu bylo vybudováno chlórové hospodáøství, vápenné hospodáøství a hydraulické mísièe. Hlavním pøedmìtem pøipravované rekonstrukce a modernizace bude rekonstrukce a modernizace I. stupnì separace (tzn. usazovací nádrāe), filtry a související objekty chemického hospodáøství. Byla provìøována i moānost pouāití technologie flotace (nová technologie èištìní vody bliāší informace budou uveøejnìny v pøíštím èísle Zpravodaje). Uvedená technologie se ukázala v našich podmínkách jako nevhodná vzhledem k dobré kvalitì surové vody (nedostatek organických látek). Proto bude i nadále k úpravì vody vyuāívána klasická metoda usazování, kdy se neèistoty v surové vodì nechávají klesnout na dno, odkud se odtahují.

3 ČERVENEC 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA jednání rady mìsta dne Granty v oblasti kultury a cestovního ruchu Rada mìsta souhlasila s udìlením grantù pro oblast kultury a cestovního ruchu vybraným āadatelùm ve výši: ,- Kè Muzeu støedního Pootaví na vydání publikace Fenomém Riedlbauch a Strakonice, ,- Kè Šmidingerovì knihovnì na 165 let knihovny ve Strakonicích, ,- Kè Nadaènímu fondu Gymnázia Strakonice na vydání sborníku Holocaust na Strakonicku, ,- Kè Pošumavské dudácké muzice na vydání zpìvníku k CD Strakonický dudy, ty je slyšet všudy, ,- Kè Základní umìlecké škole Strakonice na vydání propagaèního CD souborù ZUŠ, ,- Kè Hanì Elgrové, Nový Draāejov, na vydání knihy Anny aneb Jak šel āivot (II. díl), Kè Apoštolské církvi, sboru bez hranic, Praha, na Festival køes anské tvorby ve Strakonicích. Další vyuāití prostor v okolí hradební zdi a bašty Rada mìsta vzala na vìdomí pøedloāenou studii øešení okolí hradební zdi a bašty u Rennerových sadù zpracovanou Ing. arch. Davidem Andrlíkem. V letech 2006 a 2007 probìhla oprava fragmentu Hradební zeï s baštou. Foto: Archiv MìÚ støedovìké fortifi- kace, tj. bašty a ohradní zdi mezi západní èástí Rennerových sadù a ul. Èelakovského. Opravou došlo ke konzervaci a zajištìní dochovaného stavu nemovité kulturní památky. Po opravì bylo zvaāováno další vyuāití zkultivovaných prostor. V aktuální podobì studie vypracované Ing. arch. Davidem Andrlíkem je uvaāováno v návaznosti na zakonzervovanou kulturní památku s vybudováním venkovního amfiteátru vyuāívajícího svahu vzniklého po opravì bašty. Amfiteátr s provozním zázemím by mìl slouāit pro pøíleāitostné komorní kulturní akce. Ve zbylém prostoru mezi zdí Rennerových sadù a zbytkem ohradní zdi je poèítáno s vybudováním výstavní plochy pro celoroèní výstavu soch a plastik. Stávající oplocení areálu s baštou, amfiteátrem a výstavní plochou bude doplnìno tak, aby umoānilo uzavírání areálu mimo provozní dobu. Výše popsaná studie má za úkol pøedevším provìøit moānosti vyuāití pøedmìtného území ve vztahu ke kulturní památce s ohledem na kultivovanost. Na studii bude navazovat zpracování projektové dokumentace, pøi nìmā je plánováno oslovení obyvatel pøilehlých bytových domù a jejich zapojení do pøípravy tohoto projektu. Další rozvoj mìsta navazuje na okolí pivovaru Rada mìsta souhlasila se zadáním výbìrového øízení na zpracování architektonicko urbanistické studie ploch v okolí Mìš anského pivovaru Strakonice, a. s. Dále souhlasila obeslat následující firmy: FACT, v. o. s., Praha 4 Podolí, Ing. arch. Josef Kiszka studio ARKISS, Havíøov Mìsto, Ing. arch. Patrik Kotas Ateliér designu a architektury, Praha 2, Ing. arch. Jan Rampich architektonická kanceláø, Strakonice, Ing. arch. Roman Schmitt A 32, spol. s r. o., Strakonice, Ing. arch. Jan Zákostelecký, Strakonice. Na základì dohody s Mìš anským pivovarem Strakonice budou moci být pro potøeby mìsta vyuāity pozemky, které mìl v uāívání pivovar a nadále je jiā nepotøebuje. Pro provìøení nového vyuāití tìchto pozemkù bude zadána architektonicko urbanistická studie. Pøedmìtem studie bude jednak provìøení širších vztahù a návazností (dopravní napojení, pìší vztahy, návaznost na jiā zpracované a pøipravované studie a projekty mìsta Strakonice zejména Studie regenerace sídlištì Mír ve Strakonicích, projekt první etapy regenerace sídlištì Mír s názvem Komunikaèní propojení ulice Kosmonautù a Spojaøù, Architektonická studie Velkého námìstí a navazujících prostor, projektová dokumentace Lávka u strakonického hradu, jednak urbanistický návrh optimálního vyuāití volných ploch v okolí Mìš anského pivovaru Strakonice. Studie bude v rozpracovanosti prezentována veøejnosti, která bude moci vznést námìty a pøipomínky. Jako jedna z moāností pro další rozvoj mìsta se nabízí vyuāití území pro parkovací objekt, který by výraznì odlehèil centru mìsta a sídlišti Mír od parkujících automobilù. Na Kuøidle vyroste rozhledna Rada mìsta vzala na vìdomí studii rozhledny na Kuøidle zpracovanou Ing. arch. Luïkem Kamišem. Rozhledna je koncipována jako ocelová nosná konstrukce kombinovaná s døevìným pláštìm. Její pùdorys je ètvercový, celková výška nad terénem je 31,5 m. Rozhledna má navrāeny dvì vyhlídkové plošiny v úrovních 21 a 30 m. V místì, kde bude rozhledna stát, vede Švandova stezka, která je dlouhá 15 km. Zaèíná u hradu a konèí na Podskalí. Nyní je nutno upøesnit podmínky ochrany pøírody a poté bude zadáno zpracování projektové dokumentace. Na obrázku je znázornìn návrh rozhledny. Plné znìní usnesení z jednání RM naleznete na MìÚ. () Dojde k uzavøení nìkterých komunikací Následující øádky berte prosím pouze informativnì, protoāe āádosti o dotace pro letošní rok ještì nejsou uzavøeny a vìtšina oprav komunikací je pouze plánována, nebo k dnešnímu datu nejsou známy konkrétní termíny. Aktuální informace jsou u vìtších uzavírek vyhlašovány v mìstském rozhlase a zveøejòovány na webových stránkách mìsta Strakonice. V souèasné dobì probíhá uzavírka chodníku a dolního vstupu na høbitov v souvislosti s úpravou prostoru kolem kruhového objezdu na Volyòské. Tato uzavírka je plánována do poloviny srpna. V èervenci nás èeká uzavírka Máchovy ulice v prostoru sportovní haly vzhledem k provádìní náhrad parních rozvodù. V srpnu naváāou další akce Teplárny Strakonice, a. s., uzavírkami ulice MUDr. Hradeckého, ulice Sokolovské a ulice Èelakovského. O prázdninách bude opravován povrch komunikací v ulici Heydukovì v celém bloku panelových domù (proti OD Lidl). Krátké jednodenní uzavírky ulice Havlíèkovy budou probíhat s èasovou prodlevou do konce roku v návaznosti na postup prací pøi výstavbì nároāního domu budovaného v køiāovatce ulic Havlíèkova a Èelakovského. Nejvìtší uzavírka, a tudíā i nejvìtší dopravní komplikace v letošním roce je asi týdenní zjednosmìrnìní ulice Husovy v úseku od køiāovatky s ulicí Boāeny Nìmcové po køiāovatku s ulicí Katovickou. Tato uzavírka by mìla probíhat na pøelomu èervence a srpna a dùvodem je úprava napojení Penny Marketu na sousední obchodní centrum a plánovaná úprava køiāovatky ulice Husovy a Mírové. V pøípadì dostatku financí èeká nejvìtší komplikace motoristy na podzim pøi obnovì krytu ulice Radomyšlské a Lidické ulice v úseku od svìtelné køiāovatky u nemocnice pøes køiāovatku u Hvìzdy po výjezd na Prahu do prostoru autosalonù. Pøedchozí informace konèím pøíjemnìjší zprávou uzavírkou na konci srpna v dobì konání dudáckého festivalu. Ing. Václav Býèek, vedoucí odboru dopravy Seèení travních ploch ve Strakonicích Technické sluāby Strakonice, s. r. o., (dále jen TS) uveøejòují novì na svých internetových stránkách pøedbìāný èasový harmonogram seèení travních ploch ve Strakonicích, který je pravidelnì aktualizován. Tato nová sluāba má pomoci pøedcházet by jen ojedinìlým nepøíjemnostem, které vznikají nejèastìji s majiteli nesprávnì zaparkovaných osobních aut, která mohou být i pøi maximální opatrnosti pracovníka TS zasaāena odlétajícími zelenými zbytky trávy nebo drobnými kamínky. Pracovníci TS dìkují všem obèanùm za pochopení. Dále je moāné na zmínìných internetových stránkách sledovat informace týkající se psího útulku a psího hotelu. Mgr. Marie Tùmová, PR Novela zákona o pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla Dne nabyl úèinnosti zákon è. 137/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon è. 168/1999 Sb., o pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla (dále jen zákon ). Prokazování existence pojištìní odpovìdnosti bude od do moāné dokladem o pojištìní nebo zelenou kartou, od pouze zelenou kartou. Pracovníci odboru dopravy upozoròují spoluobèany, āe se touto novelou také zvyšují postihy za pøestupky. Fyzické osobì, která provozuje na pozemní komunikaci vozidlo bez pojištìní odpovìdnosti, lze uloāit pokutu od Kè do Kè. Vlastník vozidla je dále povinen odevzdat pøíslušnému orgánu evidence státní poznávací znaèku a osvìdèení o registraci vozidla, pokud pojištìní odpovìdnosti zaniklo a nebyla li ve lhùtì 14 dnù ode dne zániku tohoto pojištìní uzavøena nová pojistná smlouva. Jestliāe tak vlastník vozidla neuèiní, zákon mu umoāòuje uloāit pokutu od Kè do Kè. Pokud øidiè vozidla nepøedloāí pøi silnièní kontrole pøíslušníkovi Policie ÈR doklad prokazující pojištìní odpovìdnosti, hrozí mu pokuta v blokovém øízení do Kè a ve správním øízení od Kè do Kè, uvedla Ing. Daniela Bubíková z oddìlení pøestupkového øízení. Mgr. Marie Tùmová, PR Mìš anský pivovar Strakonice, a. s., oznamuje svým zákazníkùm, āe od dochází k úpravì prod. doby podnikové prodejny. Prodej piva bude probíhat: Po Pá , So, Ne

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVENEC 2008 Mìstská policie Strakonice Mìsíc kvìten byl ve Strakonicích ve znamení ukonèení úklidu po mìstì. Podìkování patøí nejen pracovníkùm technických sluāeb, ale i všem øidièùm, kteøí respektovali dopravní znaèení a nepøekáāeli tak v èištìní ulic. Kvìten je kaādoroènì i mìsícem, kdy se zaèínají rozjíādìt rùzné spoleèenské, kulturní i sportovní akce ve mìstì. I mìstská policie tentokráte pøispìla svou aktivitou, a to poøádáním Dne otevøených dveøí. K vidìní v našich prostorách byla nejen naše pouāívaná technika, èi mìstský kamerový systém, ale naše ukázky obohatil i pøívrāenec tzv. AIRSOFTU ukázkou zbraní. V ranních hodinách dne èekalo na obyvatele jednoho z domù v ulici Pohranièní stráāe pøekvapení v podobì malé zatoulané lišky. Stráāníci celou událost ohlásili na veterinární stanici panu MVDr. Vaèkáøovi, který lišku uspal a odvezl ji na vyšetøení, zda není nakaāená vzteklinou. O pozdviāení na autobusovém nádraāí se dne postarala podnapilá āena, která zde ukazovala své obnaāené pozadí. Stráāníci āenu vyzvali, aby se oblékla, coā udìlala, a poté ji poāádali o prokázání totoānosti. ena nejdøíve zapírala, āe obèanský prùkaz nemá, ale nakonec jej stráāníkùm pøedloāila. Na místì bylo stráāníky sepsáno oznámení o pøestupku, které bylo pøedáno na odbor vnitøních vìcí MìÚ Strakonice. Dvì hodiny po pùlnoci dne spatøila hlídka mìstské policie v místì konání Václavské poutì osvìtlené vozidlo, u kterého byly tøi osoby. Jedna z osob stála a dvì leāely na zemi. Na místì stráāníci zjistili tøi mladíky, z nichā jeden mìl bodnou ránu v zátylku, ze které silnì krvácel. Druhý mladík mìl øeznou ránu v levém uchu. Tøetí mladík hlídce objasnil situaci, ke které zde došlo. Jednalo se o potyèku s dalšími dvìma mladíky, z nichā jeden zaútoèil noāem, a pak se oba dali na útìk. Na místo byla jiā pøivolána RZS a hlídka MP vyèkala na místì trestného èinu do pøíjezdu Policie ÈR. V odpoledních hodinách dne bylo oznámeno na linku 156, āe v ulici 5. kvìtna došlo k pokousání psa jiným psem. Hlídka na místì zjistila, āe nebyl pokousán jen pes, ale i jeho majitelka. Stráāníci se pokusili psa odchytit, coā se bohuāel nepodaøilo. Majitelka pokousaného psa byla hlídkou pouèena o moāném riziku zdravotních problémù, avšak své ošetøení odmítla. O dvì hodiny pozdìji se jednomu ze stráāníkù podaøilo vypátrat majitelku útoèícího psa a obì āeny se poté domluvily na dalším postupu. Pøi kontrole ulice Heydukovy dne zahlédla hlídka MP mladíka, který odpovídal popisu osoby hledané Policií ÈR. Muā u sebe nemìl āádný doklad totoānosti, ale své nacionálie hlídce uvedl. Pøes stálou sluābu bylo zjištìno, āe se jedná skuteènì o osobu hledanou, a proto byl mladík stráāníky pøedveden na obvodní oddìlení Policie ÈR. Agresivitu podnapilého muāe øešila hlídka MP dne na sídlišti Mír. Muā stráāníky slovnì osoèoval z nesprávného parkování vozidla mìstské policie. Dotyèný si vyléval na stráāníkovi vztek, nebo týā den byl obdarován mìstskou policií pokutou za jízdu na kole po chodníku. Kdyā hlídka chtìla s vozidlem z místa odjet, vstupoval pøed vozidlo a svým tìlem chtìl v tomto hlídce zabránit. Poté zaèal fyzicky napadat jednoho ze stráāníkù, který mu nasadil páku na pravou paāi, odvedl ho od vozidla a nasadil mu pouta. V tu dobu se na místo také dostavila hlídka OO PÈR, kterou si muā v dobì incidentu zavolal. Poté se uklidnil, byla mu sejmuta pouta a bylo sepsáno oznámení o pøestupku, které bylo pøedáno na odbor vnitøních vìcí MìÚ Strakonice. Dne bylo oznámeno na linku 156, āe na autobusovém nádraāí se pohybuje zøejmì zfetovaný muā, který se chová nevhodnì a jiā staèil rozbít jeden odpadkový koš. Sluābu konající stráāník spatøil tohoto výtrāníka na obrazovce kamerového systému, kterak kope do konstrukce zastávky. Protoāe nemohl prokázat svou totoānost, byl hlídkou MP pøevezen na OO PÈR, kde mu bylo sdìleno podezøení z pøestupku. Hodinu a pùl pøed pùlnocí dne se jeden mladík zøejmì inspiroval komedií Discopøíbìh, nebo bìāel nahý od Classic baru v ulici Tovární k obchodnímu domu Coop a zpìt. I v tomto pøípadì se prý jednalo o sázku. Tu mladík kaādopádnì vyhrál, ale u stráāníkù za svùj výkon vyhrál ještì pokutový bloèek. Dne veèer byla MP Strakonice poāádána hlídkou OO PÈR o pomoc pøi pátrání po dvou muāích, kteøí na èerpací stanici ÖMV odcizili láhev sektu. Stráāníkùm se podaøilo tyto dva lapky najít v prostoru fotbalového stadionu Na Køemelce. Pøi kontrole ulice Heydukovy v noèních hodinách dne bylo stráāníky zastaveno vozidlo, u jehoā øidièe pojala hlídka mìstské policie podezøení ze spáchání pøestupku. Øidiè nevlastnil ani øidièský prùkaz, ani jiné doklady, protoāe vozidlo bylo v noci odcizeno. V ranních hodinách si je jiā majitelka na Policii ÈR mohla vyzvednout. Dne odpoledne zjistil stráāník pomocí kamerového systému podnapilého muāe sedícího na podezdívce pergoly u vlakového nádraāí. Kolem sebe mìl rozházené peníze, které potom posbíral a zastrèil si je do náprsní kapsy. Pár minut poté okolo nìho procházeli ètyøi mladíci, kteøí nejdøíve jen prošli kolem, ale pak se vrátili zpátky. Tøi z nich se snaāili muāe nìjakým zpùsobem zabavit a poslední z nich se pokoušel muāi rukou dostat do kapsy s penìzi. Celé jednání mladíkù bylo monitorováno a uloāeno. Na místo vyslaná hlídka vyuāila svého oprávnìní a muāi byli omezeni na osobní svobodì a pøedáni na OO PÈR. Rozbité okno výlohy u stánku v ulici Ellerovì zaregistrovali stráāníci hodinu po pùlnoci dne Opodál ještì leāel jeden karton cigaret. Vzniklo dùvodné podezøení, āe byl spáchán trestný èin, a proto byla na místo pøivolána hlídka PÈR. Následnì bylo zjištìno, āe pachatel se stále ještì ukrývá ve stánku pod prodejním pultem. Hlídka Policie ÈR ve spolupráci se stráāníky mìstské policie pachatele zajistila a poté byl vyrozumìn majitel stánku. Dne bylo v noèních hodinách zaregistrováno vozidlo jedoucí se zhasnutými svìtly jednosmìrnou ulicí v protismìru. Stráāníci se snaāili toto vozidlo zastavit, ale øidiè na jejich pokyn nereagoval a pokraèoval v jízdì. Stráāníci otoèili sluāební vozidlo a se zapnutými výstraānými svìtly vozidlo dojeli. V tu chvíli zaèal od vozidla utíkat èlovìk, dveøe øidièe byly otevøené, na místì øidièe sedìl muā a na zadním sedadle āena. Oba dva uvedli jméno muāe, který údajnì øídil. Na místì byla provedena orientaèní dechová zkouška muāe, který sedìl za volantem, a bylo zjištìno 0,8 promile alkoholu v krvi. Hlídka OO PÈR událost pøevzala k doøešení. Ani jsme se nenadáli a polovina roku je za námi. Školáci si oddechli po celoroèním úporném boji s vìdomostmi, aby nyní sebrali za dva mìsíce síly nové do školního roku 2008/2009. Všem školou povinným pøejeme krásné prázdniny se sluníèkem a rodièùm pak pohodovou dovolenou. Milan Michálek, velitel stráāníkù MP Strakonice Teplárna poøádala Den dìtí Ve støedu 4. èervna 2008 se na parkovišti pøed Teplárnou Strakonice, a. s., uskuteènil u pøíleāitosti Dne dìtí jiā pátý roèník sportovnì zábavného dopoledne. Organizátor akce, Teplárna Strakonice, a. s., pøipravila pro dìti z mateøských škol pestrý program v podobì sportovních soutìāí hod do basketbalového koše, sráāení plastových kelímkù vodní pistolí, hod na terè, støelba na cíl, minigolf a kuāelky a skákání v nafukovacím hradu. Dìti mìly moānost se také osvìāit, kromì nápojù byla pro nì pøipravena i ochutnávka zmrzliny. Teplárna rovnìā zajistila v pøedem domluveném èasovém termínu svoz a odvoz dìtí objednaným autobusem. Za krásného poèasí se v èase od 8.30 do hodin na parkovišti vystøídalo asi 650 dìtí. Bc. Miluše Vacková Konal se strakonický Zlatý fez Oddíl plavání TJ FEZKO Strakonice uspoøádal v sobotu na venkovním bazénì plavecké závody strakonický Zlatý fez. Dvanáct oddílù (Chemièka Ústí, Plavání Èeské Budìjovice, Plavecká škola Havlíèkùv Brod, Radbuza Plzeò, Slovan Jindøichùv Hradec, Strojplast Tachov, Spartak Kutná Hora, TJ Klatovy, TJ Prachatice, TJ Tábor, USK Praha) pøihlásilo 134 závodníkù 28 z nich bylo mladších 10 let. Ti obdrāeli pamìtní list a medaili. Na místì rozhodèích jsme mohli vidìt významné osobnosti strakonického plavání, jako paní Alenu Stradovou, Václava a Roberta Pacourkovy, Václava Kováøe, Jiøího Voláka, Jitku Votavovou. Hlavní rozhodèí byla Ing. Vlasta Pacourková. Závody hudbou doprovázeli Ondøej Špok a Filip Pytel (nejmladší pokoøitel kanálu La Manche v historii). Oba si mimo soutìā zaplavali i nìkolik závodù. Celkem bylo rozdáno 218 mediilí, 22 vybojovali strakoniètí borci. Pro vìtšinu plavcù letošní sezona pomalu konèí. Osm závodníkù FEZKA se bude pøipravovat na nejdùleāitìjší závody. Aleš Hrièko, Linda Chládková, Karel Soukup, Filip Hendrich, Tereza Koutenská, Sabina Kohoutová, Petr Chládek a Ondøej Šejvl se nominovali na letní mistrovství ÈR. Více informací lze získat na st.czechian.net Dana Šejvlová Zeptali jsme se Dne v odpoledních hodinách probìhlo slavnostní otevøení in line dráhy ve sportovním areálu Na Sídlišti. Celou akci zahájila pyrotechnická show. Následovalo pokøtìní in line dráhy a autogramiáda strakonického olympionika Miloše Beèváøe. V rámci otevøení probìhlo ve tøech kategoriích a ve tøech trasách Májové bruslení mìstem, kdy I. kategorie (dìti do 6 let) oficiálnì jako první projela okruh in line dráhy. Jelikoā mezi èastými dotazy obèanù mìsta je právì problematika zpøístupnìní in line dráhy, zeptali jsme se øeditele STARZu MVDr. Pavla Duška na nìkolik otázek. 1. Pane øediteli, je in line dráha zpoplatnìná? Na základì usnesení Rady mìsta Strakonice je zdarma. 2. Kdy mohou zájemci in line dráhu vyuāít? V dobì letních prázdnin bude in line dráha otevøená od pondìlí do nedìle od 8.00 do hod. V dalších mìsících od pondìlí do pátku od 7.00 do hod., o víkendech po individuální domluvì s vedoucím provozu. Protoāe vše záleāí hlavnì na poèasí, budou informace o tom, zdali je in line dráha otevøená nebo zavøená, uveøejnìny na vstupních vratech do sportovištì. 3. Na koho se mohou zájemci v pøípadì dotazù obracet? Pøípadné dotazy zodpoví vedoucí provozu Ing. Miroslav Štefka na telefonu

5 ČERVENEC 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Program na èervenec 2008 Sobota 12. èervence fest No.5 Pátý roèník punkového, hardcorového, ska a rockabilly festivalu se skupinami Plexis, Street- Machine, Slapdash, Pink Sox, Qýchodu, Prague Ska Conspiracy, Liberty Jail a Jana Kratochvílová se skupinou Illuminatica. Letní kino hod. Pondìlí 21. èervence SPIRIT OF AFRICA Vystoupení africké skupiny Inkululeko Yabatsha School of Arts ze Zimbabwe plné písní, tancù, rytmù a scén inspirovaných africkou lidovou kulturou, která uchvátí svým spádem, provedením a svou bezprostøedností. Hradní nádvoøí hod. Mìstské kulturní støedisko Strakonice bude od ledna pøíštího roku opìt vydávat pøehled kulturních a sportovních akcí konaných v našem mìstì. Aby byla nalezena optimální podoba chystané tiskoviny, chceme vydat na podzim dvì zkušební èísla. Vyzýváme proto všechny instituce, které by mìly zájem o propagaci svých poøádaných akcí, aby kontaktovaly do MìKS Strakonice paní Skoupilovou na tel.: (537), Na srpen 2008 pøipravujeme: srpna: RUMPÁLOVÁNÍ (bliāší nformace na 1. stranì) srpna: 18. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL Mìstské kulturní støedisko Strakonice ve spolupráci s Folklorním sdruāením ÈR za podpory Ministerstva kultury ÈR a Jihoèeského kraje pod záštitou ministra kultury Èeské republiky Mgr. Václava Jehlièky hejtmana Jihoèeského kraje RNDr. Jana Zahradníka generálního øeditele Èeského rozhlasu Ing. Václava Kasíka a mìsta Strakonice poøádají 18. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL ÈTVRTEK hod. PRÙVOD ÚÈASTNÍKÙ FESTIVALU MÌSTEM hod. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÉ KASACÍ hod. STØEDOVÌKÉ DUDY PÁTEK hod. MATINÉ ZAHRANIÈNÍCH SOUBORÙ hod. ZORKA SOUKUPOVÁ, DUŠE JIHOÈESKÉHO NÁRODOPISU (Kino Oko) hod. TOULALY SE DUDY SVÌTEM, ZABLOUDILY TAKY K DÌTEM hod. DUDY IBERSKÉHO POLOOSTROVA (Kino Oko) hod. SETKÁNÍ POD RUMPÁLEM hod. VIVAT DUDY ANEB LETEM DUDÁCKÝM SVÌTEM (Letní kino) hod. DUDÁCKÉ DOSTAVENÍÈKO (Dùm kultury schody) hod. S DUDAMI NA JEDNÉ VLNÌ SOBOTA hod. POEHNANÝ BÙH NA VÌKY (Kostel sv. Markéty) hod. STRAKONICKÝ DUDY, TY JE SLYŠET VŠUDY hod. KOUZLO SEDMI DÍREK (Hradní nádvoøí obøadní síò) hod. DUDÁCKÉ TOULKY PO ZÁPADNÍCH ÈECHÁCH (Letní kino) hod. DUDY V KONCERTNÍ HUDBÌ (Dùm kultury) hod. KAMENÍ A DUDY NAJDEŠ V SVÌTÌ VŠUDY (Letní kino) hod. ŠVANDOVATÝ PÍSNIÈKY (prostranství pøed Mìš anským pivovarem) hod. POVEDENÁ SEZONA ANEB Z KADÉHO ROKU TROŠKU (Letní kino) NEDÌLE hod. MEZINÁRODNÍ MŠE (Kostel sv. Markéty) hod. VO KOUZELNÝCH DUDÁCH A SKØÍTKOVI Z BEZU hod. SLAVNOSTNÍ PRÙVOD MÌSTEM hod. GALAKONCERT (Letní kino) Poøad na rozlouèenou s festivalem, ve kterém se pøedstaví domácí i zahranièní soubory hod. GALAKONCERT REPRÍZA () Výtvarné sympozium (III. hradní nádvoøí) STAROÈESKÝ JARMARK u hradu pod Jelenkou VOLNÁ SCÉNA (Palackého námìstí) VOLNÁ SCÉNA (Rennerovy sady) FESTIVALOVÉ OZVÌNY Mezinárodní dudácké festivaly na fotografiích Vladimíra Šilhana a Otto Zachára Kapitulní síò strakonického hradu KRÁSY STRAKONICKA Ivana Øandová fotografie. Výstava ve foyeru domu kultury. Zmìna programu vyhrazena! Pøedprodej vstupenek a informace: DÙM KULTURY, tel.: ,

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVENEC 2008 KINO OKO STRAKONICE Úterý 1. støeda 2. èervence, sobota 5. nedìle 6. èervence ÈR, komedie, 102 doporuèená pøístupnost: od 12 let U MÌ DOBRÝ vstupné 80,- Kè Komedie z divokých devadesátých let. Film na motivy povídek Petra Šabacha podle scénáøe Petra Jarchovského. Reāie: Jan Høebejk Hrají: Boleslav Polívka, Jiøí Schmitzer, Josef Somr, Petr Forman ad. Falcon Pondìlí 7. èervence USA, horor/thriller/mysteriózní, titulky, 125 doporuèená pøístupnost: od 12 let CLONA vstupné 70,- Kè Clona není jen další z øady amerických hororù na asijský zpùsob, je to pøekvapivì silný pøíbìh o strachu uvnitø kaādého z nás a utrpení, které jsme na sebe schopni pøivolat. Reāie: Masayuki Ochiai Hrají: Joshua Jackson, Rachel Taylor, Megumi Okina, Hrají: David Denman, John Hensley ad. Úterý 8. støeda 9. èervence Francie/Nìmecko, animovaný/dobrodruāný, dabing, 80 doporuèená pøístupnost: všem LOVCI DRAKÙ vstupné 70,- Kè Pøipravte se na prùzkum ostrovù, kde nebezpeèí èíhá za kaādým rohem, na seznámení s nejstateènìjšími hrdiny a nejrychlejší bìh svého āivota ten budete nutnì potøebovat, aā se na vás pohrnou draci z obou stran Velké západní zdi! Reāie: Guillaume Iverne, Arthur Qwak HCE + 35 mm Sobota 12. nedìle 13. èervence USA/Velká Británie, thriller/psychologický, titulky, 89 dopor. pøístupnost: od 12 let SLÍDIL vstupné 65,- Kè Dodrāuj pravidla! Reāie: Kenneth Branagh Hrají: Michael Caine, Jude Law, Harold Pinter, David Harris ad. HCE + 35 mm Pondìlí 14. støeda 16. èervence USA, akèní/rodinný/sportovní, dabing, 134 SPEED RACER Pøichází svìt stvoøený pro rychlost! Reāie: Andy a Larry Wachowski Hrají: Emile Hirsch, Christina Ricci, Susan Sarandon, Hrají: Matthew Fox, Scott Porter ad. doporuèená pøístupnost: všem vstupné: 70,- Kè Warner Bros Sobota 19. nedìle 20. èervence USA, akèní/dobrodruāný/sci-fi, titulky, 125 doporuèená pøístupnost: od 12 let IRON MAN vstupné 75,- Kè Hrdinové se sami nenarodí. Musíme si je vyrábìt. Reāie: Jon Favreau Hrají: Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Hrají: Gwyneth Paltrow, Leslie Bibb ad. Pondìlí 21. støeda 23. èervence ÈR/Albánie, dobrodruāný, titulky, 129 doporuèená pøístupnost: od 15 let SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ vstupné 75,- Kè Letní retroromace o lásce vdané āeny a mladého studenta. Reāie: Piro Milkani Hrají: Nik Xhelilaj, Anna Geislerová, Barbora Štìpánová, Hrají: Tomáš Töpfer, Michele Placido, Kateøina Mikulcová ad. Cinemart Sobota 26. úterý 29. èervence USA, dobrodruāný/fantasy/rodinný, dabing, 144 doporuèená pøístupnost: všem LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN vstupné 70,- Kè Poslední èlovìk na Zemi není sám Reāie: Andrew Adamson Hrají: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell, Hrají: William Moseley,Liam Neeson ad. Warner Bros Støeda 30. èervence USA, romantický/komedie, titulky, 109 doporuèená pøístupnost: od 12 let 27 ŠATÙ vstupné: 70,- Kè Navādy za druāièku? Reāie: Anne Fletcher Hrají: Katherine Heigl, James Marsden, Edward Burns, Hrají: Malin Akerman, Judy Greer ad. LETNÍ KINO STRAKONICE Ètvrtek 3. èervence ÈR, komedie, 102 doporuèená pøístupnost: od 12 let U MÌ DOBRÝ vstupné 80,- Kè Komedie z divokých devadesátých let. Film na motivy povídek Petra Šabacha podle scénáøe Petra Jarchovského. Reāie: Jan Høebejk Hrají: Boleslav Polívka, Jiøí Schmitzer, Josef Somr, Petr Forman ad. Falcon Pátek 4. èervence ÈR, komedie, 90 doporuèená pøístupnost: všem TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA vstupné: 70,- Kè Máte pocit, āe je vaše rodina praštìná? Seznamte se s Hanákovými! Reāie: Patrik Hartl Hrají: Eva Holubová, Jaromír Dulava, Monika Zoubková, Hrají: Jiøí Mádl, Ivana Chýlková, Lilian Malkina, Vanda Hybnerová, Hrají: Marián Labuda ad. Falcon Ètvrtek 10. èervence Francie/Nìmecko, animovaný/dobrodruāný, dabing, 80 doporuèená pøístupnost: všem LOVCI DRAKÙ vstupné 70,- Kè Pøipravte se na prùzkum ostrovù, kde nebezpeèí èíhá za kaādým rohem, na seznámení s nejstateènìjšími hrdiny a nejrychlejší bìh svého āivota ten budete nutnì potøebovat, aā se na vás pohrnou draci z obou stran Velké západní zdi! Reāie: Guillaume Iverne, Arthur Qwak HCE + 35 mm Pátek 11. èervence USA, horor/thriller/mysteriózní, titulky, 125 doporuèená pøístupnost: od 15 let CLONA vstupné 70,- Kè Clona není jen další z øady amerických hororù na asijský zpùsob, je to pøekvapivì silný pøíbìh o strachu uvnitø kaādého z nás a utrpení, které jsme na sebe schopni pøivolat. Reāie: Masayuki Ochiai Hrají: Joshua Jackson, Rachel Taylor, Megumi Okina, Hrají: David Denman, John Hensley ad. Ètvrtek 17. èervence USA, dobrodruāný/sci-fi, titulky, 123 INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KØIŠÁLOVÉ LEBKY Devatenáct let èekání skonèilo. Jedna z nejslavnìjších postav filmové historie se vrací na støíbrné plátno. Reāie: Steven Spielberg Hrají: Harrison Ford, Karen Allen, Jim Broadbent, Hrají: Shia LaBeouf, Cate Blanchett ad. doporuèená pøístupnost: všem vstupné 75,- Kè Pátek 18. èervence USA, akèní/dobrodruāný/sci-fi, titulky, 125 doporuèená pøístupnost: od 12 let IRON MAN vstupné 75,- Kè Hrdinové se sami nenarodí. Musíme si je vyrábìt. Reāie: Jon Favreau Hrají: Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Hrají: Gwyneth Paltrow, Leslie Bibb ad. Ètvrtek 24. èervence ÈR/Albánie, dobrodruāný, titulky, 129 doporuèená pøístupnost: od 15 let SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ vstupné 75,- Kè Letní retroromace o lásce vdané āeny a mladého studenta. Reāie: Piro Milkani Hrají: Nik Xhelilaj, Anna Geislerová, Barbora Štìpánová, Hrají: Tomáš Töpfer, Michele Placido, Kateøina Mikulcová ad. Cinemart Pátek 25. èervence ÈR, komedie, 90 doporuèená pøístupnost: všem BOBULE vstupné 80,- Kè Honza je sympatický inteligentní podvodníèek, který se rozhodl splnit āivotní sen svému nemocnému dìdovi zaøídí mu cestu do svìta. Reāie: Tomáš Baøina Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Lubomír Lipský, Hrají: Tereza Voøíšková, Václav Postránecký ad. Bioscop Ètvrtek 31. èervence USA, romantický/komedie, titulky, 109 doporuèená pøístupnost: od 12 let 27 ŠATÙ vstupné: 70,- Kè Navādy za druāièku? Reāie: Anne Fletcher Hrají: Katherine Heigl, James Marsden, Edward Burns, Hrají: Malin Akerman, Judy Greer ad. Zmìna programu vyhrazena. Mìstské kulturní støedisko Strakonice poøádá KURZ REFLEXNÍ TERAPIE aneb Máte zdraví ve vlastních rukou REFLEXOLOGIE SE SKLÁDÁ Z REFLEXNÍ TERAPIE A REFLEXNÍ DIAGNOSTIKY. Reflexologie svými úèinky mùāe obohatit kaādého z nás. A jiā se rozhodnete navštívit odborníka, nebo se nauèíte praktikovat reflexní masáāe formou automasáāe, èi vyuāijete sluāeb nìkoho z blízkých. Reflexologie vám pomùāe pøi relaxaci, uleví vám od pøíznakù rùzných zdravotních potíāí a celkovì vám dokáāe zkvalitnit váš āivot. V jednodenním kurzu, který vám nabízíme, se seznámíte se základy reflexní terapie a diagnostiky jak teoreticky, tak i prakticky. A na základì tìchto znalostí si budete moci v rámci tzv. svépomoci ulevit od svých zdravotních problémù. Pøijïte mezi nás a nauète se tuto metodu, kterou lidstvo pouāívá jiā od nepamìti. Obsah kurzu: 1. Úvod, zdravé nohy = zdravé tìlo, co to je reflexní terapie, historie a souèasnost, jak se pouāívá, pro koho je vhodná, co je to reflexní diagnostika, reflexní plošky, rozdìlení tìlních zón 2. Seznámení s reflexními ploškami jednotlivých systémù Pøednáší: Jiøina Hennlichová Termín: sobota 6. záøí 2008, Dùm kultury Strakonice Èas: 9.00 do cca hod., hodinová pøestávka na obìd Cena kurzu: 1.500,- Kè Pøihlášku lze vyzvednout v pøedprodeji vstupenek v domì kultury nebo na poāádání zašleme em. Veškeré informace na tel. è nebo

7 ČERVENEC 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 7 Pozvánka na výstavy Bìhem èervence si ještì mùāete ve vstupní hale knihovny prohlédnout výstavu fotografií Kamily Berndorfové doprovázených básnickými texty Luboše Vinše Arletiny barevné sny. Pamì krajiny pozvání na výstavu o místech, kde døíve āili lidé, dne ve 14 hodin probìhne vernisáā ve spoleèenském sále v šumavské obci Kvilda. NEJVYUÍVANÌJŠÍ ELEKTRONICKÉ SLUBY KNIHOVNY 1. on-line katalog na internetu Knihovna má své internetové stránky na adrese Na tìchto stránkách se dozvíte vše o èinnosti knihovny, jednotlivých oddìleních i o kulturních akcích poøádaných knihovnou. Dùleāitou souèástí www stránek je ON-LINE katalog celého fondu dokumentù, které lze nalézt v knihovnì. V katalogu lze hledat podle 3 kritérií: autor dokumentu, název, klíèové slovo. Lze vyhledat knihy, ale i èasopisy èi hudební nosièe. Podrobná nápovìda je dostupná pøímo z internetu, pøípadnì se mùāete poradit se zamìstnanci ŠK pøímo v knihovnì. Èastý dotaz ètenáøù: Kniha je pùjèena v dospìlém èi dìtském oddìlení, ale je dostupná v doplòovacím oddìlení. Mohu si ji pùjèit? Ve vìtšinì pøípadù NE, protoāe doplòovací oddìlení shromaāïuje a pùjèuje knihy pro všechny knihovny ve strakonickém okrese, a to vìtšinou na delší èasové období (1/2 roku a déle). 2. ètenáøské konto na www stránkách, PIN Ètenáøi Šmidingerovy knihovny si mohou díky této sluābì sami sledovat stav svých výpùjèek ve všech oddìleních knihovny. Mohou si zkontrolovat datum poslední návštìvy, a tak pøedejít pøípadnému placení upomínek. Na v sekci Mùj úèet se pøihlásíte zadáním èísla ètenáøské legitimace a PIN kódu. PIN se skládá z data narození ètenáøe ve tvaru RRMMDD (tedy dvojèíslí roku, mìsíce a dne narození). Kdyā se ètenáø narodil pø , PIN bude: Zatím si touto sluābou ètenáøi nemohou sami knihy a ostatní dokumenty prodluāovat. Ale lze to prostøednictvím u. 3. prodluāování em Mnoho ètenáøù neví o tom, āe výpùjèní dobu si lze prodlouāit nejen osobní návštìvou knihovny èi telefonem, ale i prostøednictvím u. Staèí napsat na níāe uvedené ové adresy jednotlivých oddìlení ŠK své ètenáøské jméno a nejlépe i evidenèní èíslo ètenáøe a pracovník knihovny vám odpoví, zda lze dokumenty prodlouāit. Kaādé oddìlení knihovny má svùj Oddìlení pro dospìlé: Dìtské oddìlení: Èítárna a hudební oddìlení: Poboèka za parkem: Informaèní centrum NO a EU a ekoporadna: Meziknihovní výpùjèní sluāba: 4. informace o akcích ŠK Šmidingerova knihovna poøádá mnoho kulturních, zábavných èi vzdìlávacích akcí, procházek, výletù apod. Informace o nich lze získat na webových stránkách knihovny nebo vám informace o nich mohou chodit pravidelnì na váš . Staèí se domluvit pøímo s pracovníky ŠK nebo napsat na nìkterý z uvedených ù. Muzeum støedního Pootaví ve Strakonicích VÝSTAVY: Výstavní sínì hradu Marcela Vichrová obrazy, grafika Výstava pokraèuje do 31. srpna. Umìní Makondù (Afrika) døevoøezbáøské plastiky Výstava pokraèuje do 31. srpna. Kudy chodil Karel Klostermann Výstava pokraèuje do 31. srpna. Obrázky z historie a rekonstrukce strakonického hradu Prodlouāená výstava z roku 2007 do 31. srpna Zámecká galerie Adolf Lachman (16. èervence 31. srpna) Vernisáā v úterý 15. èervence 2008 v 17 hodin. Premiéra díla mladého umìlce objekty v netradièním a provokujícím stylu. Tinga, Tinga tradièní africké umìní obrazy Výstava pokraèuje do 13. èervence Stálá prodejní výstava kmenových autorù galerie (kvìten øíjen) Kapitulní síò Festivalové ozvìny (12. srpna 15. záøí) Mezinárodní dudácké festivaly ve fotografiích Vladimíra Šilhana a Otto Zachára (Maïarsko). ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: k úèasti na akci Pamì strakonických stromù. Informace v kvìtnovém èísle. Otevírací doba: PO a ÈT 13 18, ST v nedìli na pøírodovìdný výlet s panem Františkem Langmajerem za starými tisy na Prachaticko. Sraz je v 7.55 pøed strakonickým nádraāím. V 8.04 jede vlak do Chrobol (s pøesedáním v Èíèenicích). Pùjde se po pìšinách do Laāíš ka, Frantol a na zastávku Rohanov, odkud jede vlak (napø. ve 14.28, nebo 20.28). Minimální délka trasy je 11 km, po dohodì je moāno ji prodlouāit. podle moāností budou pøípadnì poøádány kratší pøírodovìdné procházky. Informace získáte prostøednictvím knihovny a na Pùjèovna pro dìti a dospìlé v poboèce Šmidingerovy knihovny v Husovì ulici èp. 380 poøádá v dobì prázdnin a v záøí burzu námìtù na cestování. Zájemci mohou v pùjèovní dobì pøinést struènì zapsané body k výletùm, které by chtìli doporuèit, a pøi té pøíleāitosti si pøeètou zápisy shromáādìné od ostatních úèastníkù akce. TATÍNKU, KUP MI KONÍÈKA... aneb S èím si hráli naši pøedkové Na závìr letošní výstavní sezony pøipravuje Muzeum støedního Pootaví ve Strakonicích výstavu historických hraèek. Malé nahlédnutí do doby o jednu aā nìkolik generací zpìt pøipomene dìtský svìt od poloviny 19. století aā pøibliānì do 60. let století minulého. Hraèky, stejnì tak jako jiné dobové pøedmìty, spolehlivì odráāejí svou dobu, myšlení i kulturu Foto: Archiv MSP a technické vymoāenosti, zároveò však i postavení dìtí ve spoleènosti a zpùsob jejich výchovy. Na výstavì se budou moci návštìvníci seznámit s pùvabným svìtem panenek, s jejich pokojíèky a koèárky, s kluèièím svìtem autíèek, pistolek, rùzných stavebnic a skládaèek. Ve výbìru budou hraèky z rùzných materiálù, prùmyslové i ruèní výroby. Základ expozice utvoøí výpùjèky ze sbírek jihoèeských muzeí. Pro atraktivitu výstavy se ale obracíme i na vás pravidelné návštìvníky a pøíznivce muzea kteøí jste jiā mnohokráte pomohli zápùjèkami zajímavých pøedmìtù. Urèitì se v kaādé domácnosti najde nìkterá zajímavá hraèka, dìdìná z generace na generaci. Zajímá nás pøedevším vše související s panenkami (pokojíèky, koèárky, panenky samotné), rùzné zajímavé stavebnice a skládaèky, døevìné hraèky, houpací koníèci atp. Také rùzná vozítka pro nejmenší minikolobìāky, autíèka aj. Pokud vás toto téma zaujme a máte doma nìco z vyjmenovaných vìcí a jste je ochotni zapùjèit, kontaktujte prosím kurátorku výstavy Janu Šilhanovou ( nebo tel.: ) nejpozdìji do konce srpna Výstava se uskuteèní v kapitulní síni strakonického hradu v pøedvánoèním èase od 29. listopadu do 30. prosince Jana Šilhanová, autorka výstavy KULTURNÍ AKCE: Noèní prohlídka aneb Obrazy z dìjin strakonického hradu (pátek 11., 18. èervence a 15. srpna od 20.00, a hod.) Historie strakonického hradu a mìsta v hraných scénkách v podání: MSP, DS Èelakovský, SHŠ Markýz a SHŠ Vendetta. Trio con Cante (8. èervence 2008 od hod.) Zahajovací koncert cyklu Po jihoèeských zámcích v kapitulní síni. (Více informací je na 11. stranì) Rumpálování (2. a 3. srpna 2008) IX. roèník historických slavností na hradì ve spolupráci s MìKS a spoleèností Al Rašíd. (Bliāší informace naleznete na 1. stranì Zpravodaje) Zmìna programu vyhrazena! Muzeum a výstavy jsou otevøeny: dennì mimo pondìlí 9 17 hod. Zámecká galerie otevøena: Út Pá 9 17, So 9 13, Ne hod. Areál vodního mlýna v Hoslovicích otevøen: Út Pá 13 17, So, Ne hod. Kontaktní adresa: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice tel.: , fax:

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVENEC 2008 STARZ STRAKONICE ÈERVENEC 2008 Letní areál bude v èervenci v provozu dennì od do hodin (pokud bude nepøíznivé poèasí, bude letní areál uzavøen a provoz pro veøejnost bude v krytém bazénu. V pøípadì, āe si návštìvník nebude jistý, zda se plave venku nebo uvnitø, mùāe si tuto informaci zjistit na tel. èíslech: , I letos se v letním areálu uskuteèní nìkolik soustøedìní sportovních oddílù. Proto prosíme návštìvníky, aby sledovali informaèní tabuli u vstupu do areálu, kde bude vādy napsán rozpis èasù a drah vyhrazených pro tréninky. Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU A SAUNY V ÈERVENCI 2008 V pøípadì nepøíznivého poèasí bude otevøen krytý bazén. Sauna je mimo provoz, bude otevøena pouze v pøípadì dlouhodobého nepøíznivého poèasí. LETNÍ AREÁL v provozu pondìlí nedìle hod. VÝJIMKY: SOUSTØEDÌNÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLÙ FKSP Brno plavci SK Neptun akvabely Sportovní gymnazium Brno plavci Kontakt bb vozíèkáøi STARZ Strakonice, Na Køemelce 512, Strakonice web: Zmìny programù vyhrazeny! FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO PÁ SO zavøeno NE zavøeno SPORTOVNÍ HALA PO PÁ SO NE tvorba tréninkù a tréninkových plánù moānost vyuāití sluāeb osobního trenéra ZIMNÍ STADION PO ÈT PÁ SO NE základní instruktáā, individuální cvièební plán solárium, výāivové poradenství tvorba jídelníèkù, privat masáāe výhodné podnikové permanentky Ceník plaveckého stadionu (letní areál) STARZ Strakonice Èas pøíchodu od hod. od hod. Dìti do 3 let (vèetnì) zdarma zdarma Dìti od 4 do 15 let (vèetnì) 60,- Kè 50,- Kè Osoby starší 15 let 70,- Kè 60,- Kè Osoby s prùkazem ZTP 30,- Kè 30,- Kè Osoby s prùkazem ZTP/P zdarma Rodina 2 dospìlí + 1 dítì (do 15 let) platí 2 dospìlí Rodina 2 dospìlí + 2 dìti (do 15 let) platí 2 dospìlí + 1 dítì Rodina 2 dospìlí + 3 dìti (do 15 let) platí 2 dospìlí + 2 dìti Hromadná vstupenka (školy, tábory, sportovní oddíly) platí po celý den vstupné jako od hod. Rodinné vstupné platí v pøípadì, āe rodièe nevyuāívají nìkterou z dalších slev (permanentní vstupenka, bodová vstupenka, legitimace pro volný vstup)! Permanentní vstupenky dìti od 4 do 15 let (vèetnì) Permanentní vstupenky osoby starší 15 let 500,- Kè / 10 návštìv 600,- Kè / 10 návštìv

9 ČERVENEC 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 9 Strakonice, Palackého námìstí 91 Tel.: , mob.: èlen asociace realitních kanceláøí ÈR PRODEJ, PRONÁJEM VŠECH NEMOVITOSTÍ Pro velký zájem klientù hledáme byty k prodeji a k pronájmu Vyøizujeme výhodné hypoteèní úvìry STAVEBNÍ SPOØENÍ Pøijïte si pro dárek ke stavebnímu spoøení * MOBILNÍ TELEFON Stavební spoøení se státním pøíspìvkem je nejvýhodnìjší finanèní produkt na trhu. Máte jiā zaloāeno stavební spoøení nevadí pøijïte!!! Nemáte ještì stavební spoøení pøijïte urèitì!!! Pokud Vás zajímají další informace, neváhejte pøijít èi zavolat. Kanceláø: Budova ÈSAD autobusové nádraāí Strakonice, kanceláø è. 802 (v pøízemí vedle informací), tel.: , , * CÈ Kè CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉÈE MUDr. Chvalové trvalá úprava váhy, vhodné i pro vyšší nadváhu úprava stravovacích návykù cílená výāiva pro sportovce prevence civilizaèních chorob bez pouāití lékù instruktáāní poradenství péèe o ple a líèení Konzultace Centrum MUDr. Chvalové, tel.: POVINNÉ RUÈENÍ Osobní automobily do 1000 cm *,- Kè 1000 cm 3 do 1250 cm *,- Kè 1250 cm 3 do 1350 cm *,- Kè 1350 cm 3 do 1650 cm *,- Kè 1650 cm 3 do 1850 cm **,- Kè 1850 cm 3 do 2500 cm **,- Kè nad 2500 cm *,- Kè * produkt Sporopov se 40% bonusem a 10% extrabonusem, zohledňuje region, stáří vozidla a věk pojistníka ** bonus 40%, zohledňuje stáří vozidla, věk pojistníka, výkon motoru do 50 kw Kanceláře: Budova ČSAD autobusové nádraží Strakonice, kancelář č. 802 (přízemí vpravo vedle informací), tel.: , , Bezděkovská 30, Obchodní dům LabuŅ (bývalá prodejna Bytservisu), tel.: , , , Škoda Octávia a další automobily až o 30 % levněji. Chcete výhodnìji udrāovat své auto? VÝFUKY NYNÍ U NÁS SE SLEVOU AŽ 40 % Autek autodíly tel.: Psí škola Sírius Horažïovice zve všechny zájemce na Kurz dobrého chování a agility pro všechny psy a pejsky Začínáme dne 8. července 2008 v hod. Přihlášky a informace na tel.: (pí Krásná) nebo

10 STRANA 10 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVENEC 2008 Drobné zoologické zajímavosti Strakonic a okolí (4) Ptáci a strakonická sídlištì V tomto èlánku bych rád pohovoøil o kavkách a rorýsech, které vídáme ve Strakonicích èasto a to nás svádí pokládat je za bìānì se vyskytující druhy. Ve skuteènosti jsou jejich poèetní stavy v naší republice silnì ohroāeny. Kavka obecná (Corvus monedula) pøeāívá ve staré zástavbì našeho mìsta. Sbírá potravu výhradnì na zemi a ta se skládá z āíāal, plāù a hmyzu. Kromì toho se kavky také pøiāivují spolu s kachnami na tom, co dostanou od lidí. Tak je mùāeme potkat napø. v trávnících Ellerovy ulice, na bøezích soutoku Otavy a Volyòky nebo v okolí ulice Kochana z Prachové. Strakonice jsou u nás jedním z mála mìst, které kavku obecnou hostí. Pøitom v minulosti byla jedním z bìāných ptákù chovaných èasto i v domácnostech. V zimì ji spatøíme ve Strakonicích èastìji neā nyní v létì, kdy se zøejmì pokouší zahnízdit mimo mìsto. Pøi dostateèném poètu doupných stromù se jí to mùāe podaøit. Jedná se o druh, který pùvodnì osidloval krajinu mimo lidská sídla. Postupem èasu se pøizpùsobil souāití s èlovìkem a pøestìhoval se do lidských aglomerací. Zde našel dostatek potravy a hnízdní pøíleāitosti. Poslední dobou se tyto moānosti ve mìstech zhoršily, protoāe staré komíny mizí, výklenky pøi dnešních stavebních technologiích zanikají a pøístup na pùdy je chránìn zejména proti holubùm pletivem nebo drátìnými jeāky. Dalším z ohroāených druhù našeho ptactva je rorýs obecný (Apus apus). Je u nás hostem, který pøilétá koncem dubna èi zaèátkem kvìtna do Strakonic z Afriky. Zprvu se objeví jen v jednom šesti aā osmièetném hejnku, pozdìji se poèet hejn zvýší na nìkolik, kaādé z nich aā o 20 jedincích. Krátce po prvních prùletech mìstem zaène rorýs hledat místo pro zahnízdìní. Pùvodnì osidloval tento druh pukliny ve skalách a pøípadnì dutiny v doupných stromech, pozdìji se z nedostatku takových míst pøeorientoval na lidská sídlištì. Zaèaly mu vyhovovat naše èasto zatracované panelové domy, kde nalezl hnízdní místa ve vìtracích otvorech atik, v dilataèních mezerách a jiných štìrbinách. Zde naklade vajíèka a po 20 dnech se vylíhnou mladí rorýsové. Ti opustí hnízdní dutinu zhruba po 40 dnech. Dospìlí ptáci pro nì shánìjí potravu - nejèastìji dvoukøídlý hmyz a drobné pavouky. Problém s hnízdìním rorýsù nastává tehdy, kdyā se rozhodneme dùm zateplit. Pokud se tak stane bez ohledu na to, co nám létá nad hlavou, je více neā pravdìpodobné, āe jsme si nad svým stropem vytvoøili høbitov. Kromì rorýsù jsou zde èasto zazdìni i jiní ptáci, napø. obyèejní vrabci domácí (Passer domesticus), rehkové domácí (Phoenicurus ochruros) nebo sýkory koòadry (Parus major). Stejný osud potkává i netopýry, vyskytující se v našich panelových hnízdištích v nìkolika druzích, o jejichā pøítomnosti nemáme èasto ani tušení. Stejnì tak jsou mezi lidmi nedostateènì rozšíøené vìdomosti o tom, āe hnízdìní takovýchto obyvatel nenarušuje ani odvìtrávání dotyèných prostor, ani nepøedstavuje pro èlovìka nebezpeèí nìjaké nákazy. Ta hrozí spíše od hmyzu, takāe bychom mìli ptactvu a netopýrùm podìkovat za jeho likvidaci. Zde bych ètenáøe tohoto èlánku odkázal na nìkolik webových adres, napø. (nabídka āivotní prostøedí ) nebo Podobné materiály jsou k nahlédnutí na odboru āivotního prostøedí MÚ Strakonice nebo ve strakonické Šmidingerovì knihovnì (v poboèce v Husovì ulici è. 380). Dùleāitý je ale pøedevším pøístup samotných obyvatel zateplovaných domù, respektive stavebních firem, zejména pokud jiā zateplení probíhá a rorýsi jiā hnízdí. Zde je nutno vletové otvory ponechat volné a stejnì tak i prostor v jejich blízkém okolí, aby se ptáci nebáli a také aby mìli dostatek místa k manévrováním pøi pøíletu k hnízdu. Dále je potøeba pøerušit provádìní prací alespoò brzy ráno a v podveèer a vletový otvor v izolaèním materiálu vyvloākovat trubkou s pùvodním prùmìrem. Okraje vletového otvoru by mìly být zdrsnìlé. Ještì lépe je se zateplením hnízdních domù nezaèínat od konce dubna do poloviny srpna a pøi dokonèení prací ponechat dutiny odkryté, i kdyā rorýsi jiā dávno odlétli. Pøíští rok se vrátí. Situaci s rorýsy není moāno podceòovat, protoāe takøka kaādé strakonické sídlištì má dùm, kde tento druh hnízdí. Navíc se balkony, lodāie a okenní øímsy stávají místem pro hnízdìní vlaštovek obecných (Hirundo rustica) nebo jiøièek obecných (Delichon urbica). Bliāší informace k problematice sídliš, zateplování, rorýsech a jiných ptácích se dozvíte na výše zmínìných webových adresách. Pøi dodrāení stavebních zásad uvedených v citovaných materiálech se nám rorýsi odmìní svými akrobatickými kousky ve vzduchu (patøí mezi jedny z nejrychlejších ptákù), sbìrem hmyzu a zaplnìním vzdušného prostoru typickým pokøikem, pozdìji se mùāeme potìšit pohledem na bujarou rorýsí omladinu. Urèitým øešením pro zvýšení hnízdních pøíleāitostí v pøírodì i obcích je moānost náhradního zahnízdìní v budkách, rorýsovnících. Ty je moāno vyrobit napø. podle metodiky ÈSOP è. 20 Ptaèí budky a další zpùsoby zvyšování hnízdních moāností ptákù, Petr Zasadil, Praha ÈSOP Závìrem bych chtìl podotknout, āe kavka obecná a rorýs obecný spadají podle vyhlášky MP 395/1992 Sb., mezi zvláštì chránìné āivoèichy s rùzným stupnìm ohroāení, a tudíā chování v zajetí, rušení, zraòování nebo usmrcování tìchto druhù ptactva, jakoā i nièení jejich sídel a biotopù není ze zákona dovoleno. Mimo jiné nás k zamyšlení nutí i nedávno provádìný výzkum ptactva, kdy vìdci z celé Evropy konstatovali, āe souèasný stav ptaèích druhù se sníāil o 14 % za posledních 26 let. Mohlo by se zdát, āe to není mnoho, ale ve skuteènosti se jedná o úbytky, které jdou u bìānì se vyskytujících ptákù do milionù. Pøitom výzkum ornitologù nasvìdèuje tomu, āe nejde jen o úbytek ptactva, ale stejnì je postiāen i výskyt motýlù nebo jiných bezobratlých. Vilém Hrdlièka Kvìten svìdèil basketbalovému mládí Prvním úspìchem je jiā témìø tradièní úèast na pøeborech ÈR, kde letos skonèily starší dorostenky s bronzovou medailí. Zahanbit se nedaly ani starší āaèky, pøivezly si také bronz z pøeboru ÈR a za své krátké pùsobení pod koši mají jiā tøetí medaili z pøeborù ÈR. Na pøeborech startovaly i āaèky mladší, jejich šesté místo je slibné a je také urèitým pøekvapením, nebo jejich herní zkušenosti jsou zatím v plenkách. Mezi úspìchy patøí i úèast ve finálové skupinì nejmladších āaèek v oblastním pøeboru, kde bojovaly s píseckými a budìjovickými chlapci. Nejúspìšnìjšími støelkynìmi byly: mladší āaèky - M. Stará a D. Kušlitová v dorostu starším, M. Kùsová a K. Ovsíková v mladším, ve starších āaèkách K. Kuncipálová a M. Kotorová, v mladších āaèkách E. Vondrysová a M. Vápenková a v minidívkách nejmladších D. Baureová a M. Šídlová. Nejlepší støelkyní z Béèka dorostenek je M. Sýkorová se 446 body. Dalším úspìchem je podíl na reprezentaci ÈR. V pøípravì hráèek do 20 let je L. Baláková a v pøípravì juniorek je M. Stará, oba týmy budou v letošním létì startovat na mistrovství Evropy. Samotná úèast mezi šestnáctkou nejlepších hráèek v pøíslušné vìkové kategorii je potvrzením kvality èinnosti celého klubu a nejen tìchto hráèek, ale také domácích týmù, kde hráèky hrají. Potvrzením jsou i školské pøebory. Do finále pøeboru ÈR sportovních tøíd postoupila ZŠ Podìbradova a stejnì tak do finále postoupila ZŠ Èelakovského, kde naopak startují školy bez specifického sportovního zamìøení. A perlièka navíc. Jitka Hradská se stala støeleckou rekordmankou klubu, jako jediná āena pøekonala v mistrovských zápasech hranici bodù. To vše v dresu āen jako èlenka týmù 1. i 2. ligy, stejnì jako dnes v oblastním pøeboru. Dala v mistrovských zápasech bodù, jako āaèka 237 a jako dorostenka 1.310, to èiní celkem neuvìøitelných bodù. Takāe není perlièkou, ale doslova støeleckou perlou klubu. BAKETBALOVÝ KLUB na závìr sezony potvrdil svou dlouhodobou kvalitu pøípravy mládeāe a pøipomíná, āe vādy má otevøeny dveøe všem dìtem, které chtìjí navázat na tuto tradici a dobøe reprezentovat naše mìsto. MVDr. Miroslav Vondøièka Mistr svìta v závodech na autodráze je ze Strakonic V termínu od 6. do 9. èervna probíhaly ve Strakonicích závody v autodráze pod názvem Grand prix Èeské republiky, kterých se zúèastnilo 20 závodníkù z Èeské a Slovenské republiky. Celorepublikové závody uspoøádal zdejší automodeláøský klub, který pùsobí pod Domem dìtí a mládeāe Strakonice (dále jen DDM) v prostorách bývalé mateøské školy v ulici Ellerova. Závodní dráhu si postavili èlenové místního klubu vlastními silami za drobného finanèního pøispìní DDM. Na nejvìtším okruhu v Jihoèeském kraji, dlouhém 35 metrù s osmi závodními drahami, v souèasnosti trénuje 10 závodníkù ve vìku od 7 do 50 let. Mezi nimi také dvacetiletý Miroslav Vadlejch, mistr svìta a nìkolikanásobný mistr Èeské republiky. Míra je naším vedoucím automodeláøského krouāku jiā druhým rokem, uvádí Mgr. Iva Šrámková, øeditelka DDM. Úspìšného závodníka jsme poāádali o rozhovor a bylo to milé setkání s neuvìøitelnì skromným a pøíjemným èlovìkem. Snad všichni kluci, kteøí kdy vidìli závody na autodráze, si je oblíbili. Kdo vás k tomuto sportu pøivedl a od kolika let se mu vìnujete? K dráhovkám mì pøivedl ta ka, který kdysi také závodil. Zaèal jsem s tím uā v pìti letech. Co všechno obnáší stát se mistrem svìta a co byste doporuèil mladým zaèínajícím zájemcùm? Tak jako v ostatních sportech potøebujete štìstí, zkušenosti, které se dají získat pøeváānì pøi závodìní, pilnou pøípravu a trpìlivost. Jezdit na vrcholu je potom i dost finanènì nároèné. Jste studentem Západoèeské univerzity. Jak se vám daøí skloubit pøípravu do školy s nároènou pøípravou na závody? To uā je horší. Jak autíèka, tak škola, jsou èasovì nároèné, ale zatím to naštìstí stíhám. Navíc mi škola pøinesla nìkolik nových poznatkù, které jsem uplatnil v modeláøství. Pro vysokoškoláky brzy zaènou letní prázdniny. Jak se je chystáte trávit? Na prázdniny se strašnì tìším, i autíèka budou mít prázdniny, protoāe v èervenci a srpnu nejsou āádné dùleāité závody. Tak pojedu na týden k moøi. Po návratu se budu vìnovat pøípravì, také nás èeká rekonstrukce dráhy. Bojím se, āe prázdniny budou pøíliš krátké. Kterého úspìchu si nejvíce ceníte? A co vás na závodním poli èeká? Je to jednoznaènì nedávno získaný titul mistra svìta, ale i osmé místo na mistrovství svìta v roce 2006 a 13 titulù mistra Èeské republiky. Cením si kaādého úspìchu a z neúspìchu se snaāím pouèit. Nyní budu mít dva domácí závody. Uā se na nì moc tìším. Kam mùāeme pøijít fandit? Fandit mùāete pøijít k nám na dráhu, která je v bývalé školce v Ellerovì ulici. Závody se konají 5. 7., a pokud by mìl nìkdo zájem, tak vedu i krouāek, který je kaādé pondìlí (mimo prázdnin) od hod. na dráze. Kaādý je vítán! Dìkujeme za rozhovor a upøímnì se radujeme z dosaāených úspìchù. Je naším spoleèným pøáním, aby se panu Miroslavu Vadlejchovi podaøil obhájit titul mistra svìta v závodech na autodráze, který se pøíští rok uskuteèní v Sao Paulu v Brazílii. K titulu mistra svìta dodateènì gratulujeme. Mgr. Marie Tùmová, PR, foto: Archiv M. Vadlejcha

11 ČERVENEC 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 11 DDM Strakonice pøeje všem dìtem krásné prázdniny! Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice PROGRAM NA ÈERVENEC A SRPEN 2008 Otevøeno je JEN støeda a ètvrtek od 9.00 do hod. Pravidelný program STØEDA volná herna pro starší dìti (2 a více let) ÈTVRTEK volná herna pro mladší dìti Mimo pravidelný program: 30. srpna 2008 od hodin BERUŠKA VE STANU aneb SBAL PRÁZDNINY DO STANU Pokus o vytvoøení rekordu v postavení co nejvìtšího poètu stanù v jeden okamāik na jednom místì! Pøijïte podpoøit Mateøské centrum Beruška s vlastním stanem nebo jakýmkoliv plachtovým pøíbytkem na prostranství pod Hvìzdou. Doprovodný program skákací hrad, opékání vuøtù... Tìšíme se na setkání s vámi! pøedsedkynì MC Jitka Vápeníková koordinátorka MC Monika Zíková Nabídka krouākù pro další školní rok (vèetnì pøihlášek) bude k dispozici v budovách DDM koncem mìsíce srpna. Jediná volná místa na tábor nabízíme na pøímìstském táboøe ve Volyni v týdnu od Zajímavý program bude probíhat dennì od 8 do 16 hodin, obìdy jsou zajištìny. Informace: Mgr. Iva Šrámková, tel.: Dìkujeme všem externím zamìstnancùm za kvalitní a obìtavou spolupráci, èlenùm vodáckého krouāku a breakdance za pomoc na stanovištích v parku pøi oslavì Dne dìtí a také všem pøátelùm DDM za veškerou podporu naší èinnosti. Základní umìlecká škola Strakonice Kochana z Prachové 263 Tel./fax: První setkání āákù s uèiteli v novém školním roce probìhne 1. týden v záøí. Podrobný rozpis setkání vèetnì rozvrhu PHV a HN bude vyvìšen venku na vývìsce na budovì v ul. Kochana z Prachové a rovnìā bude uveøejnìn na Pracovníci ZUŠ pøejí všem āákùm a jejich rodièùm pøíjemné proāití prázdnin, krásné poèasí a zajímavé naplnìní volných chvil. Pokud jste se s námi zúèastnili cyklistického zahájení letošní strakonické turistické sezony, navštívili jste jiā i novì otevøený vodní mlýn v Hoslovicích a nenechali jste si ujít ani pochod Po stopách Švandy dudáka po okolí Strakonic a touāíte po dalších výletech, nabídneme vám v našem mìstském informaèním centru turistické mapy i s námìty na výlety nejen po jiāních Èechách a Šumavì. Novì v naší nabídce naleznete mapy i s pohlednicemi a popisem nejkrásnìjších jihoèeských míst. Na cestách urèitì oceníte i aktuální podrobné kniāní prùvodce nejen po nauèných stezkách a jako dárek a pozvánku pro vaše pøátele vám mùāeme nabídnout nové upomínkové obrazové publikace v rùzných jazykových mutacích. Aktuální pøehledy o kulturních a sportovních akcích naleznete na našich stránkách nebo na Milovníky Šumavy urèitì potìšíme novými publikacemi unikátních fotografií Jana Kavaleho s tématy šumavských chalup, rozkvetlé Šumavy a stromù a lesa. Na svých fotografiích zachytil nespoutanou ryzí šumavskou krajinu, která s pùvodními horskými chalupami vybízí k zastavení a zamyšlení nad pøírodou, která v tomto pøípadì je rozhodnì výtvorem lásky a úcty. Dìtem mùāete pøi výletech vyprávìt pohádky z našich knih Pohádky ze šumavských lokálek nebo Šumavské pohádky, povìsti a báje. Tìšíme se na vaši návštìvu. Eva Janochová, MIC Strakonice Holandské dny ve Strakonicích pro dìti i dospìlé Sportovní, zábavné, soutìāivé a nauèné dny Kaādý den na høišti Dukelské základní školy: Maòáskové divadlo, soutìāe a hry Biblický pøíbìh Sportovní utkání (volejbal, basketbal), Den Holandské královny, Street dance, Strakonický Šestiboj, Koèièí molo a další V Klubu Mana Zvolenská 918, Strakonice: Kaādý den od Veèerní zamyšlení napø. na téma: Manāelství, š astnì spolu, dokud nás smrt nerozdìlí Nejsi úspìšný? Zmìò to! Pomáhat jeden druhému Hodnota penìz Jak se oprostit od nepøátel 9.00 Bohosluāba s øeèníky z Holandska na téma Boāí sen pro Strakonice na téma Boāí sen pro Tebe Poøádá Athletes in Action z Holandska a Klub Mana, Strakonice Podrobný program najdete na Koncertní cyklus Po jihoèeských zámcích opìt ve Strakonicích V prùbìhu letošních prázdninových mìsícù, vedle jiných festivalù váāné hudby, zazní v jiāních Èechách i cyklus komorních koncertù Po jihoèeských zámcích. V 5. roèníku tohoto projektu se uskuteèní od 8. èervence do 22. srpna celkem 5 koncertù. V zahajovacím koncertu vystoupí v úterý 8. èervence od hod. v kapitulní síni strakonického hradu soubor Trio con Canto (K. Seèanská Novotná soprán, R. Pacourek klarinet, M. Rezek klavír) a jako host tenorista R. Škoda, sólista Hudebního divadla v Karlínì. Tímto koncertem se cyklus koncertù Po jihoèeských zámcích vrátí do Strakonic po nìkolika letech, jelikoā zde probìhl zahajovací koncert 1. roèníku tohoto koncertního cyklu. Další letošní koncerty se uskuteèní na zámcích Nové Hrady, Tøeboò, Jindøichùv Hradec a Lnáøe a vystoupí na nich renomovaní umìlci, jako kytarista Štìpán Rak s Alfrédem Strejèkem, Praāské kytarové kvarteto èi Písecký komorní orchestr. Záštitu nad celým cyklem koncertù Po jihoèeských zámcích pøevzal hejtman Jihoèeského kraje pan RNDr. J. Zahradník a koncerty ve Strakonicích a Lnáøích zaštítil senátor PÈR pan Ing. J. Kalbáè. Rád bych vás pozval nejen na zahajovací strakonický koncert, ale i na další koncerty celého cyklu Po jihoèeských zámcích. Vìøím, āe tyto koncerty zpestøí kulturní nabídku nejen ve Strakonicích, ale v celých jiāních Èechách. Robert Pacourek, 5. roèník cyklu koncertù Po jihoèeských zámcích: Strakonice kapitulní síò v Trio con Canto + R. Škoda Nové Hrady v Trio con Canto Tøeboò v Štìpán Rak + Alfréd Strejèek Jindøichùv Hradec v Praāské kytarové kvarteto Lnáøe v Písecký komorní orchestr + sólisté

12 STRANA 12 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVENEC 2008 Støípky ze āeleznièní historie V letošním roce si pøipomínáme 140 let od pøíjezdu prvního vlaku do Strakonic. Na stránkách Zpravodaje vás seznamujeme se zajímavostmi z této bohaté historie. Rád bych podìkoval všem ètenáøùm za jejich ohlasy a pøipomínky. Velmi zajímavá byla napøíklad zpráva od bývalého správce provozu vleèky ÈZ Stanislava Vráblíka, které jsme vyuāili a v dnešním vydání vás chceme seznámit s historií vleèek. V dobách poèátku provozu na Dráze císaøe Františka Josefa byla nakládka a vykládka zboāí provádìna výhradnì ve stanici. Jednotlivé podniky a firmy dováāely své výrobky do skladištì, ze kterého byly nakládány do āeleznièních vozù. Obdobnì byl odváāen došlý stavební i výrobní materiál, odvoz zabezpeèovali místní povozníci. Jedinou výjimkou je kmenové døíví, které je z vagonù shazováno u Podskalí ze svahu a jako vory pak plaveno po Otavì. V roce 1895 je odboèkou ze stanièní koleje vybudována vleèka firmy Tobiáše Freye, kterou vyuāívají také Lesní správa schwarzenberské spoleènosti, Akciová spoleènost továrna na fezy a mìš anský pivovar. S pøipojením tratí do Vimperka a Blatné bylo nutno zajistit i rozšíøení míst pro nakládku a vykládku. Nádraāí ve Strakonicích se tak rozrostlo o nová skladištì zboāí, nakládací rampu a v roce 1912 i o vleèku patøící Pošumavským závodùm Tak dlouhá doba utekla od chvíle, kdy byl poloāen základ ke strakonické kopané. Podívejme se zpátky na její poèátek a projdìme se ve tøech vzpomínkách aā do fotbalové souèasnosti ve Strakonicích. Na poèátku nìkolik mladých hochù, vìtšinou studentù, kteøí se scházeli zejména o prázdninách, utváøejí fotbalový krouāek a na zdejších loukách sehrají pár zápasù. Jejich zápal vede k prohlubování této èinnosti a po nìkolika jednáních zakládají na podzim roku 1908 Sportovní klub Strakonice, do jehoā èela byl postaven pan Stanislav Böhm, zvìrolékaø ve Strakonicích, který na ustavující schùzi v hostinci U Podhorských, bývalý Bílý vlk, s nadšením promlouval o úkolech spolku a upozoròoval na povinnosti, které na sebe mladí sportovci berou. Poèátky provázela celá øada problémù, ale vùle pøekonávat poèáteèní pøekáāky byla silnìjší, a tak se kaādým rokem øady Sportovního klubu rozšiøovaly. Nejvìtší problém, který fotbalisty tíāil, bylo získat vhodné høištì. Nikde je dlouho nenechali, a tak ze Zadního Podskalí šli na draāejovská draha, pak na Jezárka, od blatenského mostu na mìstské trāištì, aā koneènì byl získán pìkný pozemek u nádraāí, na nìmā si vybudovali øádné fotbalové høištì. První oficiální zápas v kopané se uskuteènil jiā pøed ustavující schùzí 8. záøí 1908 proti SK Vodòany na Podskalí a skonèil vítìzstvím 9:1 (2:1) a k tomuto zápasu nastoupilo S. K. Strakonice v následující sestavì: Leo Kafka, Podhorský, Barvíø, Císaø, Böhm, Lukeš, B. Karta, J. Šašek, Bakule, J. Bolard a Fr. Šašek. V letech èinnost opadla a soustøeïuje se na trénování a neoficiální zápasy. Teprve roku 1912 se zase èinnost Sportovního klubu pro impregnaci døeva. Záhy po sobì bylo uvedeno do provozu nìkolik dalších vleèek. Vleèka velké kruhové cihelny pozdìji slouāí i k dovozu uhlí pro mìsto. V sousedství tìchto prostor mìla vleèku i parní pila a velkoobchod døívím Hodek a na vimperské trati vleèka Hospodáøského druāstva. V roce 1919 je kolejištìm pøipojeno i skladištì firmy Bratøi Hoffmanové. Dne 5. èervna 1925 byla uvedena do provozu vleèka Akciové spoleènosti na výrobu fezù u zastávky Strakonice hrad (staré Fezko). Zastávku ani vleèku jiā neuvidíte, ale vrata, kterými do továrny āeleznièní vozy zajíādìly, jsou tu dodnes. V roce 1929 byl zahájen provoz na vleèce v záloāní elektrárnì mìsta a dne 18. èervna 1940 vzniká v podniku Èeská zbrojovka, a. s., v Praze, továrna Strakonice, vleèka staršího data, nebo se jedná o plynulý pøechod z Pošumavských závodù, dnes nejrozsáhlejší sí strakonických vleèek. 28. srpna 1948 byl zahájen provoz vleèky Jihoèeské elektrárny, která slouāila k dovozu stavebního materiálu pøi budování teplárny a dnes je souèástí jejího vleèkového kolejištì. V roce 1957 v areálu ÈZ vzniká manipulaèní sklad Lesní správy a døevo se odváāí plných dvacet let. V roce 1963 na tøi roky vyèleòuje ÈZ Strakonice obnovuje. Zaèínají se znovu hrát zápasy na Zadním Podskalí, ale po výpovìdi panem Janusem se pøechází na nové høištì na Jezárkách, na nìmā se zahajuje s S. K. Plzeò dvìma zápasy: 0:0 a 0:7. Rok nato se opìt hraje na znovu pronajatém høišti na Podskalí a zde se odehrálo 16 zápasù (6 2 8). To uā bylo utvoøeno i B muāstvo muāù a muāstvo starých pánù Old boys a jsou i vydány první klubové odznaky. V roce 1914 se kopaná stìhuje na nové høištì na mìstské trāištì a zde bylo sehráno 14 zápasù (12 0 2) a v kádru se vystøídalo 19 hráèù. Èinnost však narušila všeobecná mobilizace dne 26. èervence 1914 a zaèátek první svìtové války. Roku 1916 byl Sportovní klub oficiálnì pøemìnìn na Sportovní klub Strakonice 1908 na èlenské schùzi dne 30. èervence v hotelu Bílá rùāe. Významnou událostí byl v roce 1918 start kompletního muāstva SK Slavia Praha dne 21. èervence, s níā jsme prohráli 0:5 /0:3/. Hrálo se tehdy na Šaškù poli V Lipkách. Do Strakonic obèas pøijíādìl pan Josef Bìlka z S. K. Slavia Praha, který o prázdninách naše muāstvo trénoval a nìkdy za nás i hostoval s dalšími hráèi S. K. Plzeò, jako Lašek, Kulíšek a Køenek. V tomto roce se S. K. Strakonice 1908 stal øádným èlenem Èeského fotbalového svazu v Praze a byl zaøazen do Západoèeské fotbalové āupy. Rok 1920 byl pro S. K. Strakonice velmi významný, podaøilo se koneènì získat vlastní høištì Na Medové kaši nedaleko nádraāí a první zápas zde byl sehrán 17. øíjna s S. K. Písek, v nìmā naše muāstvo prohrálo 1:3 (1:1). Na mimoøádné valné hromadì byl zvolen pøedsedou klubu pan František Šašek a tuto funkci zastával do roku V roce 1926 získalo naše muāstvo titul mistra Jihoèeské āupy fotbalové a o titul se zaslouāili jednu kolej i pro Rašelinové závody Sobìslav. Posunovaèi ze stanice proto museli øadit vozy do ÈZ jako pro tøi vleèky a to byl pøi velkém provozu nìkdy problém, který se v omezeném prostoru tìāko øešil. Dalším problémovým místem bývala vleèka do starého Fezka, kde díky velkému spádu èasto docházelo k projetí uzavøených vrat. Pochopitelnì s dobou i potøebou vznikaly další vleèky Benzina, Mlékárna, nové Fezko, Kovošrot a Silo Radošovice (navazující na kolej z ÈZ). Znaèný poèet vleèek, z nich øada uā zanikla nebo slouāí jinému úèelu, svìdèí o tom, āe āeleznice na Strakonicku má své letité a nezastupitelné místo. Stifterùv pošumavský āeleznièní spolek Vimperk Vladislav Šlégr Zásoby døeva a praācù na vleèce Pošumavských závodù pro impregnaci døeva, vzadu Jihoèeská zbrojovka. Foto: Archiv Stifterova pošumavského āeleznièního spolku 100 let organizované kopané ve Strakonicích hráèi: Kuèera, Bolard, Hrdlièka, Krása, Sokol, Vlk, Darebný, Hošek, Raffel, Zajíèek, Vojík, Sýkora, Ing. Kováøovic a Malý. V roce 1929 na valné hromadì jsou schváleny nové stanovy klubu, v nichā má kaādý oddíl svou samostatnost, pouze finanèní stránka je spoleèná a pøedsedou fotbalového oddílu je zvolen pan Antonín Šmejkal, za rok po nìm pan Karel Zajíèek a v roce 1931 pan MUDr. Oldøich Podrabský. Aā do roku 1937 jsme hráli na pøedních místech Jihoèeské āupy fotbalové, kdy v roce 1935 jsme stáli kousek od postupu do divize. Rok 1938 pøinesl oslavy 30. výroèí zaloāení klubu. Pøedsedou byl zvolen pan František Øíha a byl jím aā do roku V roce 1939 se S. K. Strakonice 1908 jako mistr Jihoèeské āupy probojoval do divize èeského venkova a hned v tomto roce se octl na 2. místì a v roce následujícím na 3. místì. To chodilo na zápasy 1000 aā 1500 divákù a muāstvo hrálo ve sloāení: Motheil, Karel Chudoba, Štika, Polok, Miroslav Chudoba, Josef Chudoba, Motl, Petøík, Jelínek, František Holman a Krtek. Jarda Petøík pøišel z SK Horaāïovice a poprvé hrál a vstøelil svou první divizní branku a svému klubu zùstal vìrný aā do své smrti. V roce 1941 divizi èeského venkova jsme vyhráli, ale v kvalifikaci o první ligu jsme neuspìli. Fotbalový oddíl vedl Jan Štér a funkci náèelníka klubu pøevzal František Øíha. Pohostinsky zde trénoval slavný Josef Bican z praāské Slavie, který jezdil na dovolenou do Sedlice a za náš oddíl odehrál i nìkteré pøátelské zápasy. I v období 1942 aā 1945 v divizi èeského venkova se pohybujeme do 3. místa. Zpracoval podle almanachù sestavených Janem Štérem a Janem Malíøským a podle vlastního archivu Jan Malíøský. Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, tel.: , (Lucie Šnajdrová, DiS.). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice. Redakce nezodpovídá za obsah soukromých inzercí. Cena inzerce: 15 Kè/cm 2 1/16 strany (rozmìr 9,25 cm x 3,2 cm) za cenu 525,- Kè, 1/8 strany (rozmìr 9,25 cm x 6,5 cm) za cenu 1.050,- Kè, 1/4 strany (rozmìr 9,25 cm x 13,2 cm) za cenu 2.100,- Kè, 1/2 strany (rozmìr 19 cm x 13,2 cm) za cenu 4.200,- Kè.

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou

Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou Koncem èervna se mùāeme tìšit na novou studii mostu pøes Otavu. jsou kreativní disciplíny, které dávají smysl všemu kolem nás. Díky nim jsme schopni zaujmout

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Povodně budou brzy minulostí

Povodně budou brzy minulostí Třiïte nápojové kartony str. 4 Černá kuchyně poprvé otevřena str. 10 Letošní záplavy uā øádnì potrápily Moravu, nám se zatím naštìstí dosud vyhýbají. Sledování rozbìsnìných vodních āivlù na televizní obrazovce

Více

Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4

Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4 Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4 Rozkvetlé město Strakonice J. Brùāek: Vìøím, āe hezké prostøedí èlovìka kultivuje. Roènì mìsto Strakonice na výsadbu a údrābu zelenì

Více

Revitalizace hradu pokračuje čtvrtým rokem str. 3 Zvýhodnění plateb místních poplatků formou SIPO str. 4

Revitalizace hradu pokračuje čtvrtým rokem str. 3 Zvýhodnění plateb místních poplatků formou SIPO str. 4 Revitalizace hradu pokračuje čtvrtým rokem str. 3 Zvýhodnění plateb místních poplatků formou SIPO str. 4 Bezpeènost obèanù ve mìstì Poèátkem roku 2003 vstoupila v platnost novela zákona è. 553 / 1991 Sb.,

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

S pøáním další spolupráce a osobního setkání na táboøe Jakub Havránek, hlavní vedoucí tábora.

S pøáním další spolupráce a osobního setkání na táboøe Jakub Havránek, hlavní vedoucí tábora. Váāení zájemci o letní westernový tábor, dovolte mi, abych vám touto cestou pøedstavil pøipravovaný tábor. Tábor poøádá Free centrum, které má za cíl pøipravovat program pro trávení volného èasu mladých

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Seznam bytových jednotek v bytovém domì è. 13, Jezárky

Seznam bytových jednotek v bytovém domì è. 13, Jezárky Pøibyly nové nájemní byty Rada mìsta Strakonice na svém jednání dne 10. záøí 2008 rozhodla o moānosti podávání āádostí o nájem v novém bytovém domì na Jezárkách. Dùm o 26 bytových a ètyø bezbariérových

Více

Historie úpravny vody v Hajské

Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské se datuje od roku 1929, kdy mìsto Strakonice trpìlo aā katastrofálním nedostatkem pitné vody. V této dobì byly na pøání mìstských radních provádìny

Více

Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady

Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady Parcely Na Muškách čekají na nové majitele str. 3 Legislativní postup při realizaci záměru vrtané studny str. 9 Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady Mìsto Strakonice vìnuje na rozvoj sluāeb pro

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

VÝTAH Z USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

VÝTAH Z USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Plánské ozvìny èerven 2008 OBSAH DNEŠNÍHO ČÍSLA JUBILEA VÝTAH Z USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Významná životní jubilea v měsíci červnu oslaví: pan František Jakšič - ul. Zákostelní paní Marie

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Historie Šmidingerovy knihovny, která se øadí k nejdéle pùsobícím knihovnám v Èechách, poèíná rokem 1843, kdy vlastenecký knìz páter Josef Šmidinger

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Omluveni: Mgr. Parkosová. Program:

Omluveni: Mgr. Parkosová. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 29. jednání Rady města

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

ZDRAVÉ MÌSTO STRAKONICE STRAKONICE SE ZAPOJUJÍ DO CELOEVROPSKÉ AKCE

ZDRAVÉ MÌSTO STRAKONICE STRAKONICE SE ZAPOJUJÍ DO CELOEVROPSKÉ AKCE ZDRAVÉ MÌSTO STRAKONICE STRAKONICE SE ZAPOJUJÍ DO CELOEVROPSKÉ AKCE V roce 2007 se mìsta v ÈR mohou opìt zapojit do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. záøí), jeho souèástí je Evropský den

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

1 250 včelařů, o. s., Strakonice Česká tábornická unie, 18 500 Tábornický klub Podskalí Strakonice Duha Husot 3 000 Junák svaz skautů a skautek ČR,

1 250 včelařů, o. s., Strakonice Česká tábornická unie, 18 500 Tábornický klub Podskalí Strakonice Duha Husot 3 000 Junák svaz skautů a skautek ČR, - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 142. jednání Rady města

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více