V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:"

Transkript

1 V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky a úvěry... Strana 4 4. Příplatky do vlastního kapitálu u akciové společnosti... Strana 6 5. Z dění v TPA Horwath... Strana 7 6. Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář... Strana 8 1. Připravované daňové změny V současnosti byla představena první novela zákona o daních z příjmů, která představuje realizaci Programového prohlášení vlády. Na některé důležité body si vás dovolujeme upozornit v tomto textu. Pro fyzické osoby bude zejména zajímavé: 1.1 Sleva na dani na druhé a další dítě V souladu s Programovým prohlášením vlády se zvyšuje sleva na dani na druhé a další dítě o 100 Kč měsíčně (tj. o Kč ročně). Maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna. 1.2 Poplatníci pobírající starobní důchod Přiznává se základní sleva na poplatníka starobním důchodcům, kteří k 1. lednu daného zdaňovacího období pobírají starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Současně se obnovuje aplikace ustanovení 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů, podle kterého se zdaňuje pravidelně vyplácený důchod na straně důchodce, který má součet příjmů podle 6 a dílčích základů daně podle 7 a 9 zákona o daních z příjmů nad limit Kč. 1.3 Paušální výdaje Na základě Programového prohlášení vlády se u činností spadajících do paušálů ve výši 60 % absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezuje na tis. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 60 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč). Poplatníci s příjmy podle 7 nebo 9 Albánie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych, Švýcarsko) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 zákona o daních z příjmů, kteří uplatní výdaje paušálem, dále nemohou při nesplnění zákonem stanovené podmínky uplatnit slevu na dani na poplatníka. Další významnou oblastí jsou změny, které reagují na rekodifikaci soukromého práva. Jedná se zejména o: 1.4 Právo stavby Umožňuje se poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří nevedou účetnictví, uplatnit výdaje na pořízení práva stavby, které není součástí ocenění stavby (resp. není součástí vstupní ceny stavby v souladu s 29 zákona o daních z příjmů), do daňových výdajů postupně po sjednanou dobu trvání práva stavby; novou úpravu lze využít již od zdaňovacího období započatého v roce Změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku Samostatnou skupinou úprav novely jsou změny týkající se odpisování majetku svěřenských fondů a obmyšlených osob, fundací a ústavů, kdy je legislativně technickými úpravami potvrzován záměr zákonodárce umožnit těmto subjektům daňové odpisování. 1.6 Změny týkající integrace daně dědické a darovací do daně z příjmů Další skupinou jsou změny v ustanoveních týkajících se omezení daňové uznatelnosti odpisů hmotného a nehmotného majetku, odpisů majetku, kde se v základu daně uplatňují částky ve výši účetních odpisů, a dále výdajů (nákladů) u majetku, jehož použití je výdajem (nákladem) a pro případy, kdy tento majetek byl nabyt darováním. V této souvislosti je třeba zmínit novelou doplněné ustanovení 21f, které zavádí pro účely daně z příjmů fikci týkající se vyčlenění majetku do svěřenského fondu a zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti, resp. vkladu do fundace nebo ústavu, kdy se na tyto situace hledí jako na úplatný vklad do obchodních korporací. Tato úprava eliminuje u svěřenských fondů, resp. fundací a ústavů dopady výše uvedených restrikcí týkajících se bezúplatných příjmů, a dále je možno tuto analogii s vkladem využít v dalších ustanoveních zákona o daních z příjmů týkajících se například odpisování, uznatelných výdajů (nákladů) apod. Další vybrané úpravy Osvobození bezúplatných příjmů na zvýšení kvalifikace, studium, léčení, sociální služby nebo na zakoupení (poskytnutí) pomůcky pro zdravotně postižené osvobození bezúplatných příjmů (daru) bude možno využít, pokud poplatník příslušné příjmy použije na zákonem stanovený účel do konce následujícího roku. Zdaňování příjmů autorů srážkou navrhuje se vrátit stav platný do konce roku Změna ve zdaňování podílů na zisku a jiných výnosů z držby cenných papírů ustanovení týkající se příjmů z kapitálového majetku, kterými jsou i podíly na zisku, se uvádí do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Povinnost podat daňové přiznání při solidárním zvýšení daně daňové přiznání bude podávat poplatník jen v případě, že se u něj o solidární zvýšení bude zvyšovat celoroční daň, nikoliv měsíční záloha. Květen

3 Pro další informace k této oblasti kontaktujte Janu Skálovou, Jana Skálová Daňový poradce, auditor, partner Tel.: , Fax: TPA Horwath Mánesova 28, Praha Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování V rámci navrhované vládní novely zákona o daních z příjmů, které Ministerstvo financí uvolnilo k připomínkám odborné veřejnosti, je nad rámec očekávaných změn vyplývajících z programového prohlášení vlády doplněný také návrh úpravy systému zdanění investičních fondů. Tato oblast byla předmětem opakovaných diskuzí a snahy o úpravu už v minulosti a současný návrh jen dál prokazuje zájem ministerstva dosáhnout určitou regulaci přístupu ke zvýhodněné (v současné době) 5% sazbě daně z příjmů právnických osob u investičních fondů. Hlavním cílem a zdůvodněním těchto změn ministerstvem je eliminace možné škodlivé daňové soutěže, a to zejména ve vztahu ke zdanění podniků s využitím těchto investičních struktur v případě omezeného okruhu investorů. Ve své podstatě se jedná o snahu omezit jejich využití, zejména uzavřených fondů kvalifikovaných investorů, pro dosažení daňových úspor korporátních investorů mimo oblast a podstatu kolektivního investování. V případě těchto struktur lze, mimo jiné s využitím osvobození vypláceného podílu na zisku dle konceptu tzv. mateřské a dceřiné společnosti, efektivně dosáhnout snížení korporátní daňové zátěže z 19% na 5%. Argumentační linie ministerstva přímo poukazuje na nárůst fondů v posledních pěti letech a obavu z dalšího nárůstu a možnosti případného legálního obcházení daňové povinnosti. I přesto, že důvodová zpráva k tomuto návrhu uvádí i alternativní možnosti přístupu s návrhem dalších variant, a to konkrétně zachování stávajícího režimu tj. 5% sazby daně z příjmů, nebo zavedení nulové sazby daně (režim historicky prosazovaný ministerstvem), anebo zdanění všech fondů bez rozdílu sazbou 19% přichází paragrafové znění současného návrhu s úplně jiným konceptem. Tento nově stanovuje podmínky a definuje kvalifikující se tzv. základní investiční fond, který bude mít i nadále možnost uplatňovat 5% sazbu daně z příjmů. Takovýto fond bude nově omezený podmínkou stanovující, že jakýkoliv z jeho investorů, který bude poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebude moci individuálně dosáhnout 10% účasti na fondu po období delší než 12 měsíců. Rovněž bude muset statut fondu přímo stanovit, že podíl takového investora nedosáhne 10% podílu na základním kapitálu fondu po dobu delší než 9 měsíců. V případě, že se fond pro tyto podmínky nekvalifikuje, bude podléhat 19% sazbě daně z příjmů platné pro ostatní korporátní subjekty, nicméně s nově zavedenou možností Květen

4 osvobození výplaty podílu na zisku z účasti na fondu na straně investora právnické nebo fyzické osoby. Dle návrhu lze stejný režim využít také u srovnatelných zahraničních investičních fondů z členských států Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru. Režim zdanění u fondů penzijních společností zůstává zachován bez změn. Tento návrh ministerstva lze považovat za kompromis pro dosažení určité možnosti regulace na straně jedné, ale zároveň zachování stávajícího zvýhodněného daňového režimu a do určité míry i jeho stability pro oblast investičních fondů a kolektivního investování. V souladu s programovým prohlášením vlády a plánem legislativních prací lze očekávat předložení tohoto vládního návrhu během tohoto půlroku s návrhem účinnosti od roku Jelikož se nicméně stále jedná pouze o prvotní návrh v úvodním stádiu přípravy, nelze vyloučit jeho úpravy a změny v dalších fázích legislativního procesu, o kterých Vás budeme informovat v příštích vydáních našeho Newsletteru. Pro další informace k této oblasti neváhejte, prosím, kontaktovat Štefana Falise, Štefan Falis Daňový poradce, senior manažer Tel.: , Fax: TPA Horwath Mánesova 28, Praha Bezúročné zápůjčky a úvěry Častým instrumentem využívaným ve vztahu společník jím vlastněná obchodní korporace jsou nízkoúročené či bezúročné zápůjčky (popř. též nízkoúročené úvěry), a to oběma směry, tj. buď od společníka obchodní korporaci, nebo naopak. Na následujících řádcích Vám popíšeme, jaké nové možnosti či naopak úskalí na nás v této oblasti přichystala novela zákona o daních z příjmů ( ZDP ) ve vazbě na nový obchodní zákoník. Je namístě zopakovat, že s rekodifikací soukromého práva jsme se rozloučili se zákonem o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Předmět dřívější dědické a darovací daně nově spadá pod ZDP, což vylučuje dřívější případné spory o to, zda rozdíl mezi tržním a skutečným úrokem má být na straně vydlužitele (dříve dlužníka) dodaněn dědickou nebo darovací daní. V dalším textu tedy již darovací daň nezmiňujeme. Ustanovení 23 odst. 7 ZDP stejně jako před novelou stanovuje nutnost nastavení cen mezi spřízněnými osobami (a tedy i úroků ze zápůjček) tak, jako by se jednalo o osoby nespřízněné. Pokud by se skutečné ceny od těch tržních lišily, měli by účastníci těchto vztahů být schopni doložit důvod tohoto rozdílu. Květen

5 V případě, že by tento rozdíl nebyl finančnímu úřadu při daňové kontrole doložen, následovalo by doměření příslušného rozdílu a vyměření penále, eventuálně úroku z prodlení. Stejně jako před novelou i aktuální znění ZDP vyjímá určité vztahy z povinnosti dodržovat tržní nastavení úroků, a to v případě, že sjednaný úrok je nižší než tržní (nově ZDP explicitně zmiňuje i nulový úrok). Stejně jako v minulosti není možné se v těchto vztazích odchýlit od tržní ceny směrem nahoru, tzn. poskytovat zápůjčky za netržně vysoký úrok. Kdy tedy ZDP umožňuje poskytnout bezúročnou nebo nízkoúročenou zápůjčku bez dodatečných daňových následků v podobě doměření výnosu, tj. chybějícího úroku? ZDP v novelizovaném ustanovení 23 odst. 7 říká, že korekce cen na tržní se nepoužije, když sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nula nebo nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je a) daňový nerezident, b) člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob. Z citace ustanovení vyplývá, že bez obav mohou levně půjčovat všichni zahraniční zapůjčitelé. Toto opatření je z pohledu státu jakožto výběrčího daní logické, jelikož nižší úroková sazba na zahraniční zápůjčky znamená vyšší zdanitelnou základnu v ČR. Další skupinou s privilegiem možnosti nižšího úroku jsou členové obchodní korporace, která je českým daňovým rezidentem. Upřesnění, že musí jít o českého daňového rezidenta, je zde nadbytečné, jelikož na zahraničního člena obchodní korporace se již vztahuje předchozí část ustanovení. V tomto ustanovení nalezneme jazykový háček zákon explicitně nezmiňuje, že musí jít o člena obchodní korporace, která je zároveň v transakci vydlužitelem, a je tak možné dovodit, že může jít o člena jakékoli obchodní korporace. Tento poněkud široký výklad nevyvrací ani důvodová zpráva, proto budoucnost ukáže, jak se bude tato část ustanovení vykládat. Konečně, zákon nově umožňuje uplatnit nižší než tržní úroky zapůjčitelům fyzickým osobám, a to bez jakéhokoli dalšího omezení. V odstavcích výše jsme rekapitulovali, jací zapůjčitelé mohou bez obav z doměření výnosu (a tím zvýšení daňového základu) stanovit nižší než tržní úrok. Jak je to ale u příjemce zápůjčky kdy hrozí doměření (nově jen) daně z příjmů z titulu poskytnuté výhody v podobě nižšího úroku? V případě, že by se jednalo o bezúročnou zápůjčku, bude její příjemce vždy mimo jakékoli riziko, a to díky novým ustanovením 3 odst. 4 písm. j) bodu 1, resp. 18 odst. 2 písm. f) bodu 1 ZDP, která takovýto majetkový prospěch vyjímají z předmětu daně z příjmů. Bez obav mohou být i vydlužitelé, členové obchodních korporací, kteří levně půjčují do svých obchodních korporací. Dle dřívějších výkladů zde totiž v budoucnu dojde k protiplnění v podobě vyššího podílu na zisku dosaženého díky nižším úrokovým nákladům. Květen

6 Nejasnost zůstává v dalších situacích, kdy zápůjčka předpokládá úrok, avšak ten je nižší než tržní. Ze ZDP bylo zcela vypuštěno původní znění 6 odst. 9 písm. l), které se zabývalo dodaňováním chybějících úroků u zaměstnanců; tato oblast je tedy od roku 2014 zcela nepokryta. Než bude v této oblasti dostupná judikatura nebo alespoň relevantní výklady, považujeme úročené zápůjčky, kde nám ZDP neumožňuje odchýlit se od tržního úroku, za rizikové, a to právě z hlediska dodanění majetkového prospěchu v podobě chybějícího nákladového úroku u vydlužitele. Takovým případem bude například situace, kdy česká obchodní korporace poskytne nízkoúročenou zápůjčku svému členovi. Doporučujeme proto revidovat finanční toky, které se týkají Vašich společností. Pro bližší informace k této problematice kontaktujte Jana Lamače, Jan Lamač Daňový poradce, senior manažer Tel.: , Fax: TPA Horwath Mánesova 28, Praha Příplatky do vlastního kapitálu u akciové společnosti Řada společností s ručením omezeným i akciových společností v minulosti hojně využívala možnost, aby společníci nebo akcionáři zvýšili vlastní kapitál společnosti příplatkem mimo základní kapitál. Tato možnost je zakotvena i do nového zákona o obchodních korporacích (ZOK), ovšem stejně jako v minulosti jen do části věnované s.r.o. (viz. 162 ZOK až 166 ZOK). V části pro akciové společnosti tato úprava řešena není. Objevily se proto dotazy, zda je možno i nadále postupovat ve smyslu dřívějších výkladů, tedy že je dovoleno i akcionářům poskytnout příplatek za obdobných podmínek jako společníkům s.r.o. Odpověď najdeme ve výkladovém stanovisku č. 26 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne k příplatku akcionáře do vlastního kapitálu mimo základní kapitál, které říká: Příplatek akcionáře do vlastního kapitálu akciové společnosti mimo základní kapitál není zákonem o obchodních korporacích upraven; obdobně nebyl upraven ani obchodním zákoníkem. Na povaze příplatku se změnou právní úpravy nic nemění a nadále je jeho poskytnutí možné a dovolené. Květen

7 Je na akciové společnosti, aby si stanovila pravidla poskytnutí příplatku. Nejsou-li pravidla poskytnutí příplatku zakotvena ve stanovách, je poskytnutí příplatku akcionářem možné se souhlasem statutárního orgánu, tj. představenstva v dualistickém systému nebo statutárního ředitele v monistickém systému. Právním titulem pro poskytnutí příplatku je nepojmenovaná smlouva, pro niž zákon nepředepisuje žádné formální náležitosti. V případě poskytnutí příplatku v nepeněžité podobě bude zpravidla náležitostí smlouvy popis a ocenění předmětu. Rozhodnutí o vrácení příplatku akcionářům však náleží do působnosti valné hromady, a to jako rozhodování o vrácení jiných vlastních zdrojů. Za důležité považujeme připomenout dvě podmínky, které musí brát valná hromada při tomto rozhodování v úvahu. První podmínka je zakotvena do 40, odst. 1 ZOK, že výplatou vlastního kapitálu si obchodní korporace nesmí přivodit úpadek podle insolvenčního zákona. Druhou podmínku pak najdeme pouze pro akciovou společnost v 350, odst. 1 ZOK, a sice, že v důsledku takového rozdělení vlastních zdrojů se nesmí snížit vlastní kapitál pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze rozdělit mezi akcionáře. Toto pravidlo lze vyjádřit jinými slovy tak, že pokud by akciová společnost vykazovala neuhrazenou ztrátu či nějaké jiné záporné položky ve vlastním kapitálu (jiný výsledek hospodaření minulých let, fondy z přecenění některých aktiv), pak nelze přijmout rozhodnutí o vrácení příplatku akcionářům (tedy o vyplacení ostatních kapitálových fondů). Pro další informace k této oblasti kontaktujte Janu Skálovou, Jana Skálová Daňový poradce, auditor, partner Tel.: , Fax: TPA Horwath Mánesova 28, Praha Z dění v TPA Horwath Skupina TPA Horwath Polsko slaví 10 let své existence Rádi bychom Vás informovali, že jedna z poboček naší skupiny, TPA Horwath Polsko, slaví 10leté výročí své existence. Skupina TPA Horwath Polsko poskytuje v Polsku své služby od roku 2004, kdy byla partnery Vojciechem Stubou a Krzysztofem Kaczmarekem založena společnost Corporate Tax Consulting. V roce 2005 se společnost transformovala do TPA Horwath Stuba Kaczmarek, od tohoto roku v ní vlastnila podíly i mateřská společnost TPA Horwath Austria. Rok 2005 tak představoval počátek dnešní skupiny Květen

8 TPA Horwath Polsko, která v dnešní době zaměstnává přibližně 150 expertů včetně 11 partnerů ve 3 kancelářích Poznani, Varšavě a Katovicích. Společnost poskytuje následující služby: daňové poradenství, transakční poradenství a poradenství pro podnikové finance, audit, vedení účetnictví a zpracování mezd, a také osobní poradenství a poradenství v oblasti turistického průmyslu a hotelnictví (v rámci oddělené pobočky Horwath HTL). Odborníci ze skupiny TPA Horwath Polsko nabízí široké spektrum znalostí a zkušeností zejména v oblasti nemovitostí, stavebnictví a energetickém sektoru. Přednášky našich zaměstnanců v měsících červen až září Rádi bychom vás pozvali na přednášky specialistů TPA Horwath, které se budou konat v měsících červen až září. Přinášíme přehled seminářů připravených ve společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Sídlo společnosti i většina seminářů se koná v budově ČS VTV, na Novotného lávce 5, Praha 1. TERMÍN TÉMA PŘEDNÁŠKY PŘEDNÁŠEJÍCÍ Odložená daň a jak ji spočítat Ing. Rostislav Kuneš Jak správně fakturovat Ing. Jindřich Trupl Co je a co není daňový náklad ve finanční účtárně Ing. Lenka Polanská Pohledávky - závazky Ing. Jindřich Trupl Další informace a objednávky seminářů je možno provést na 6. Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář na červen a červenec ČERVEN splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do Kč včetn daň z nemovitostí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než K pondělí 2. s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2014 pondělí 9. spotřební daň splatnost daně za duben 2014 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 16. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň pátek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření Květen

9 úterý 24. spotřební daň splatnost daně za duben 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen souhrnné hlášení za květen výpis z evidence za květen středa 25. energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2014 daňové přiznání za květen 2014 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební dan z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzin za květen 2014 pokud vznikl nárok) pondělí 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2014 ČERVENEC daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce úterý 1. podání přiznání k dani pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce čtvrtek 10. spotřební daň splatnost daně za květen 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15. daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2014 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí 21. odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen pátek 25. daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2014 Květen

10 splatnost daně za květen 2014 (pouze spotřební daň z lihu) čtvrtek 31. spotřební daň daň z příjmů daňové přiznání za červen 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2014 (pokud vznikl nárok) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2014 Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a doufáme, že bude pro vás přínosem. S úctou Jana Skálová Partner TPA Horwath Kontakt: PRAHA OPAVA OSTRAVA Mánesova 28 Veleslavínova 8 PARK CENTRUM, Hrušovská Praha Opava Ostrava Česká republika Česká republika Česká republika Tel.: Fax: IMPRINT Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na TPA Horwath Audit s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 25463, Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Tax s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Valuation Services s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath FM s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Květen

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 PŘÍSPĚVEK JE UZAVŘEN S ROZPOREM DPH 450/18.03.15 Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích.. 13 Předkládají:

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Přítomni: viz prezenční listina; úvodu jednání se jako host zúčastnila

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání

Více