Bohemistyka 2014, nr 1, ISSN U ití pøímých strategií pøi ohro ení tváøe komunikaèního partnera v jednom typu mediálního dialogu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2014, nr 1, ISSN 1642 9893. U ití pøímých strategií pøi ohro ení tváøe komunikaèního partnera v jednom typu mediálního dialogu"

Transkript

1 Bohemistyka 2014, nr 1, ISSN Jindøiška SVOBODOVÁ Olomouc U ití pøímých strategií pøi ohro ení tváøe komunikaèního partnera v jednom typu mediálního dialogu Keywords: media dialogue, communication strategy, impoliteness, face-threatening acts Klíèová slova: mediální dialog, komunikaèní strategie, nezdvoøilost, ohrožení tváøe Abstract In the presented paper, the author researches communication strategies used by the communicants in media dialogues of a specific type. In the analysed talk show topics formerly regarded as strictly private and unofficial are presented in public. However, the communicants representing a media company refrain from following communication strategies traditionally used to reach the communication goals, instead they intentionally attack their communication partners, threatening their face. The paper presents the most common types of the face-threatening strategies and provides their analysis. Autorka se v pøedkládaném èlánku zamìøuje na výzkum komunikaèních strategií užívanýchmluvèímivespecifickémtypumediálníhodialogu.vrámcisledovanétalk show se do veøejného prostøedí dostávají témata, která byla døíve urèena výluènì pro soukromou neoficiální komunikaci. Komunikanti zastupující mediální organizaci ale opouštìjí strategie, které byly pøi dosahování komunikaèních cílù bìžné, a naopak vìdomìpøistupujíkútokùmohrožujícímtváøkomunikaèníhopartnera.vèlánkujsou pøedstaveny a blíže analyzovány nejèastìjší typy tìchto tváø ohrožujících strategií. 0. Východiska Významnou èást programové skladby (zejména soukromých) televizních stanic v souèasné dobì pøedstavují pravidelné talk show vystavìné èasto na osvìdèených zahranièních formátech. Konverzaèní výmìny, které tvoøí jádro tìchto relací, pøedstavují velmi specifický typ mediálního dialogu a jsou typické svým výraznì konfrontaèním charakterem. Ve veøejném mediálním prostoru v nich komunikaèní partneøi øeší otázky spojené napø. s bydlením, vaøením nebo vlastním vzhledem. Zpravidla zde vystupují neškolení mluvèí, kteøí jednak jednají jako profesní zástupci mediálních organizací a prezentují se pøedevším jako odborníci na dané téma, jednak jde o mluvèí z lidu, kteøí jsou k úèasti v tìchto poøadech motivováni vidinou finanèní výhry èi jiného benefitu a pøihlašují se k ní, aèkoli tím vìdomì riskují ohro ení a ztrátu vlastní tváøe. Komunikaèní strategie, které jsou zde u ívány, èasto smìøují k ohro ení èi poškození tváøe komunikaèního partnera a snaha zdiskreditovat ostatní úèastníky komunikace bývá motivována nejrùznìjšími dùvody. V následující studii se zamìøíme na analýzu komunikaèních strategií u ívaných v relaci vysílané soukromou televizní stanicí Prima Family pod názvem Jste to, co jíte. 1 Materiálovou bázi jsme získali pøepisem pìti pøibli nì padesátiminutových dílù vysílaných v první polovinì roku Charakter øeèi blízké a vzdálené S. Èmejrková (in Èmejrková, Hoffmannová 2011, s. 38) pro podobné typy mediálních dialogù pøipomíná potøebu metodologicky odlišit øeè blízkou a vzdálenou, nebo jinak øeèeno øeè na blízko a na dálku. 2 Texty, které jsou urèeny ke komunikaci na blízko, mají omezený dosah, realizují se mezi blízkými nebo známými osobami, mluvèí si jejich prostøednictvím konstruují sociální identitu a naplòují 1 Videozáznamy jednotlivých relací jsou dostupné v archivu TV Prima, napø. na stránce 2 Koch a Oesterreicher ve svém pøíspìvku Sprache der Nähe Sprache der Distanz vydaném už v roce 1985 poukázali na vypracovanìjší charakter øeèí na dálku, které mají výraznì vìtší akèní rádius a jejichž produkce je plánovitìjší. Blíže k tomu Èmejrková (2011, s. 38n). 3 4

2 modely bì ných konverzaèních ánrù. Specifické komunikaèní situaci odpovídá tematická náplò, která se obvykle omezuje na témata osobního èi profesního ivota. Naopak obsahová náplò øeèi na dálku bývá tradiènì spojována s tématy pøesahujícími osobní, intimní zkušenost komunikantù a souvisí spíše s øešením politických, kulturních èi spoleèenských otázek. V souèasném mediálním prostøedí dochází k výraznému posunu od témat typických pro komunikaci na dálku k tématùm døíve bì nì u ívaným pouze v soukromí, tedy pøi komunikaci na blízko. W. Raible (2002) v podobném kontextu podtrhuje význam spoleèenské ustálenosti komunikaèních norem a propojení jistých konkrétních typù mluvních aktù (jakými mohou být napø. pozvání, pøátelský rozhovor, vtip, klípky s pøáteli, nebo naopak soudní pøíkaz, pøijímací pohovor èi kázání) s urèitými komunikaèními okolnostmi pevnì ukotvenými v konvencionalizované sociální realitì. Konkrétní textové typy lze velmi snadno umístit na škále, pro její krajní body W. Raible (tamté ) u ívá oznaèení mluvený, neupravený (v textu originálu interactive) text a upravený (v textu originálu edited) text. Proti sobì tak stojí dva typy textù, na jedné stranì ty, které jsou koncepènì mluvené, na stranì druhé pak ty, které jsou koncepènì psané, to znamená, e jejich produkce je v dy peèlivì plánovaná, pøipravená a jejich výsledná podoba je korigována a upravena. Právì tyto typy hotových a editovaných textù byly pùvodnì urèeny širokému a v podstatì nespecifikovanému publiku. Souèasná mediální situace u tomuto rozdìlení neodpovídá: Conceptually speaking, orality and literacy are thoroughly intertwined. The often postulated great divide between orality and literacy, between oral and literate societies,simply doesand cannot exist (Raible 2002) 3. 3 Koncepènì øeèeno jsou mluvenost a psanost znaènì provázané. Èasto postulovaný velký pøedìl mezi mluveností a psaností, mezi spoleènostmi s orální a s písemnou kulturou prostì neexistuje a ani existovat nemùže. 1.1 Komunikaèní situace V mediálním prostoru se stále èastìji objevují dialogy realizované v soukromém prostøedí, øešena jsou v nich velmi banální a èasto pomìrnì intimní témata, pøièem verbální aktivita nezøídka doprovází èinnost spoèívající v pøípravì pokrmù, úpravì zevnìjšku, práci na zahrádce apod. Výsledky této neoficiální a pseudosoukromé komunikaèní aktivity jsou po dramaturgické úpravì nabídnuty televizním divákùm, kteøí se komunikace úèastní jako pasivní konzumenti. Komunikaèní aktivita mluvèích u šího komunikaèního okruhu je nabízena podobnì jako zbo í a mediální organizace, která se øídí zejména potøebou vytváøet zisk, hledá mezi potenciálními diváky odbyt pro nabízený produkt. Aby si divák v nabídce nejrùznìjších stanic vybral právì tuto konkrétní relaci tematizující banální a ka dodenní témata, musí pro to mít zvláštní dùvod. Jednou z mo ností, jak zvýšit atraktivitu a následnì i sledovanost tìchto relací, je u ití neobvyklých a v bì né komunikaci odmítaných komunikaèních strategií zalo ených na vìdomém porušování zdvoøilostních strategií a ohro ování tváøe komunikaèního partnera. Tím ovšem dochází ke vzniku pomìrnì paradoxní situace, nebo pro bezproblémovou a efektivní komunikaci obvykle platí opaèná tendence, tedy snaha právì tìmto strategiím se vyhnout. V dialozích daného typu napø. roste frekvence prostøedkù u ívaných primárnì pro hodnocení komunikaèního partnera a jeho aktivit, pøièem aktivní úèastníci komunikace jsou pøímo vyzýváni k pronášení kritických hodnocení svých partnerù. Komunikanti následnì neváhají u ívat nevybíravé, výraznì expresivní a poškozující výrazové prostøedky a navíc odmítají poskytnout partnerùm jakékoli kompenzaèní strategie. Verbální projev nedoprovází ani neverbálními signály (úsmìv, gesto rukou apod.), jimi by se zmírnil dopad verbálních vyjádøení a je by adresáti jistì dokázali správnì interpretovat. 2. Úèastníci komunikace V pøípadì konfrontaènì zalo ených pseudosoukromých talk show hraje významnou úlohu role, kterou v této umìle konstituované so- 5 6

3 ciální situaci jednotliví komunikanti obsazují. Pøíznaèná je pro tyto dialogy výrazná sociální asymetrie, nebo komunikace probíhá mezi pøedstaviteli mediální organizace, kteøí zde vystupují jako odborníci nabízející pomoc, a laiky, kteøí na mediální organizaci ádnou vazbu nemají a vystupují pouze jako její hosté. Jejich postavení je komplikováno tím, e se ocitají v nepøíjemné ivotní situaci, a proto hledají pomoc odborníka, v tomto konkrétním pøípadì jde o lidi s výraznou nadváhou. Lékaøka Kateøina Cajthamlová (v pøepisech rozhovorù KC) a dietolog Petr Havlíèek (v pøepisech rozhovorù PH) jim pøipravují stravní plán, zprostøedkují návštìvu u trenéra a špièkového profesionálního kuchaøe a poskytnou základní informace, jak pøi hubnutí nejlépe postupovat. Bìhem tøímìsíèního intervalu pak s pøihlášeným hostem udr ují sporadický kontakt, poskytují mu další rady a pomoc, ale zejména kontrolují prùbìh terapie a její výsledky. Na závìr tohoto období pak probíhá zhodnocení výsledkù, pøi kterém jsou zveøejòovány velmi intimní údaje, jako je napø. celková váha, obvod pasu a bokù apod. O zástupcích mediální organizace se zde v dy mluví jako odbornících (ale ještì, ne se do toho naši odborníci pustí, je potøeba dùkladnì prozkoumat Lenèinu lednici), v pøípadì Kateøiny Cajthamlové nebývá zpravidla opomenut její akademický titul (doktorka Kateøina i s Petrem pøijí dìjí za man eli do Ostravy). Naopak u pøihlášených hostù je z celé jejich osobnostní struktury akcentován pouze vzhled, zejména nadstandardní váha, a další rysy, které nìjak s tímto handicapem souvisí, napø. stres v práci a nepravidelný ivotní rytmus, neutìšené rodinné pomìry apod.): (1) Lenka vá í osmdesát šest kilo / z toho tøicet tøi a pùl kila tvoøí tuk / pøes bøicho má sto centimetrù a pøes boky sto dvacet ètyøi //má specifickou hruškovitou postavu a trpí také lupenkou /smutky a trápení si zvykla zajídat èokoládou 4 4 Analýza primárnì nesmìøuje k postižení suprasegmentálních složek komunikátù, v transkriptech tedy upouštíme od jejích komentáøù a zachycujeme pouze (Blanka) chce vzít opìt ivot do vlastních rukou / zhubnout a zkrásnìt // kdy jindy zaèít ne po padesátce / Blanka ije se svým ètrnáctiletým synem v panelákovém bytì v Praze / po dvou neúspìšných man elstvích zùstala sama a její ivot se stal maratonem mezi prací a dìtmi / má za sebou nìkolik diet ale váhu si nikdy neudr ela / výsledkem je e Blanka pøi výšce STO PADESÁT OSM centimetrù nyní vá í osmdesát kilogramù Hosté pøihlášení do poøadu jsou si své nedostateènosti velmi dobøe vìdomi a ve veøejném mediálním prostoru poskytují informace, které mají naprosto devastující úèinek na jejich vlastní tváø. Naprosto neadekvátnì se v jejich verbálních projevech akcentuje maxima skromnosti, zejména neschvalování sebe samého (blí e viz napø. Hirschová 2006, s. 157), a jsou naprosto opomíjeny všechny slo ky osobnostní struktury, je by mohli vyu ít pøi budování vlastního pozitivního obrazu (napø. profesní úspìchy, získané znalosti a dovednosti apod.): (2) Lenka: tak myslím si e e si nemù u najít partnera proto e jsem SILNÁ / já si to myslím vùbec jako celkovì / e mì ty chlapi vopouštìj proto / proto e sem tlustá // a i kdo tvrdí e to pravda není tak jako si stejnì myslím / e to pravda je Tatiana: bych nejradši vymìnila s nìkým ten dolejšek je velkej / je tì kej / (smích) pøisednu tak nemù u vstát / nebo spadnu / proto e je tì kej //chci prostì ít naplno a s tímhle tím zadkem to nejde Blanka: já sem to tam proplakala musím pøiznat / z vìku i z rùzných takových tìch pøechodových vìcí který teda eštì nemám ale vono se to všechno tak jako pere tak si myslím e to... to mì hodnì ovlivòovalo /no a hold...hold mám doma puber áka a to sou nìkdy nálady HROZNÝ no klesavou (/), koncovou (//) nebo otázkovou (?) intonaci a dùraz (protože jsem SILNÁ). V textu ponecháváme nespisovné morfologické varianty a snažíme se respektovat pùvodní pozmìnìné podoby slov, zejména zjednodušené souhláskové skupiny. 7 8

4 sem dycky zùstala s tìma dìtma vod malièka na všechno sama // dovopravdy vo všechno sem se musela postarat a mo ná e mì citovì nièilo e jako / e jako dìti voba kluci vyrùstali dá se øíct bez táty Tendence minimalizovat v komunikaèní interakci explicitnì formulovanou sebechválu a naopak posílit sebekritiku je celkem bì ná a je také souèástí Leechova zdvoøilostního principu (blí e viz napø. Hirschová 2006, s. 156), komunikaèní zvyklostí a projevem zdvoøilosti je ovšem snaha partnera podobné repliky vyvracet, napø.: A: to jsem šílenì zvorala, radši bych se ani nevidìla B: jejda nešil, jednak si toho skoro nikdo nevšiml, ale hlavnì to vùbec nebylo tak zlé. Ve sledovaných dialogických výmìnách se ovšem ký ené útìchy partnerùm nedostává a zástupci mediální organizace je naopak èasto v negativním sebehodnocení utvrzují: (3) Tatiana: tak radši èísburger jim koupím KC: to snad prosím vás nenavykejte je na fástfudy // eštì jeden nápis by tam mìl být napsaný / mìlo by tam být napsáno vstup dìtem do osmnácti let pøísnì zakázán // voni tam dostanou òáký zvíøátka voni si tam udìlaj òákou oslavu výsledkem je / e se na to stanou psychicky závislí //neblbnìte maj tlustou matku KC: a proè ne? (ète výsledky vyšetøení) pan Michal má zvýšený jeden z jaterních testù a má tedy vyšší kyselinu moèovou /cukr normální /krevní tuky normální //tak e zdánlivì co todle je jako? (man elé se chytili za ruce a usmáli se na sebe) e jako je to dobrý? Jana: ne e sme se báli e to bude horší KC: prosím vás ale vono je to s ním strašnì špatný a vy plánujete dítì? Jana: jenom pokud zhubneme KC: vy ste voba jako takoví dùchodci trošku // u ste zkoušeli e byste si sem puèili tøeba tøíleté dítì? co? 9 Jana: šestileté KC: a jakpak to vypadalo? Jana: bylo to namáhavé Michal: to dìcko by furt nìkde skákalo lítalo / a my sme byli z toho úplnì hotoví KC: víte takhle se chová ivé dítì to je KOLÍNEÈKO teda / tam bude artróza / se nedivím e bolí // vono se øíká setøelá struktura / ale TODLE u vùbec nevypadá jako koleno e jo /víte co? ale todle by mìl vidìt òákej ortopéd // a já vod vás budu velmi natvrdo po adovat / abyste vùbec nejdøív šel k lékaøi Motivem pro u ití podobných strategií je zøejmì snaha aktivizovat komunikaèního partnera a vyburcovat ho k jednání, které by pro nìj mìlo ve svém dùsledku pozitivní dopad, oba odborníci zastupující médium programovou nezdvoøilost ostatnì také pozitivní motivací ospravedlòují. Pøesto jsou prostøedky u ité v pøípadì rozhovoru s výraznì obézními man eli, kteøí zoufale tou í po dítìti a vlastní tlouš ka je prakticky vyluèuje ze spoleèenského ivota, zbyteènì pøíkrá, stejnì jako vyjádøení: neblbnìte, maj tlustou matku adresované deprimované a komplexy znaènì zatí ené Tatianì. 3. Pøímoèarost a programová nezdvoøilost Pro komunikaèní aktivitu obou pøizvaných odborníkù je charakteristické nedodr ování tøetí zdvoøilostní zásady formulované R. Lakoffovou (Lakoffová 1973, zde napø. Hirschová 2013, s. 229), a to: chovej se pøátelsky, aby se adresát cítil dobøe. Bì nou komunikaèní strategií u ívanou zejména K. Cajthamlovou je pøímoèaré a bezohledné vyjadøování, jeho dopad není mírnìn ádnou kompenzaèní strategií. Pøi vyjednávání vlastní tváøe sama zdùrazòuje zejména profesní roli (opakovanì se zmiòuje fakt, e vedle medicíny vystudovala i psychologii), s hosty pøihlášenými do relace komunikuje podobnì jako s pacienty, kteøí ji vyhledávají s ádostí o radu a pomoc. Právì pro- 10

5 fesí lékaøky pak ospravedlòuje upøímné, pøímoèaré vyjadøování, nebo pacientùm je tøeba sdìlit za všech okolností pravdu a následnou terapii zalo it na oboustranné dùvìøe. Pøímoèarost K. Cajthamlové se projevuje nejèastìji v otázkách týkajících se osobního ivota hostù nebo jejich stravovacích návykù. Otázky týkající se váhy, vìku nebo jiných aspektù osobního ivota mají své místo v relativním soukromí lékaøské praxe. Ve veøejném mediálním prostoru se ale jejich funkce výraznì mìní a snaha hostù kooperovat a na polo enou otázku poskytnout relevantní odpovìï vede k odhalování osobního nitra spojenému èasto s výrazným poškozením vlastní tváøe. Jako psycholo ka vychází K. Cajthamlová z pøesvìdèení, e za vìtšinou somatických problémù, mezí které øadí i obezitu, je tøeba hledat psychické problémy, stres a nespokojenost nebo frustraci v osobním ivotì: (4) KC: no ale my ještì nevíme jestli vás vlastnì bereme // proè vy ste vlastnì se pøihlásila do poøadu? v èem e je problém? Lenka: no já si myslím / e ve mnì KC: ale v èem? Lenka: jako ty èokolády PH: proè to jíte? KC: proè je potøebujete? Lenka: nevím / nevím / je to òáká drogová závislost (smích) KC: èeho vás zbavuje èokoláda? PH: kdy si ji dáváte? Lenka: kdy mám problémy // kdy mám stres KC: tak e bychom pøišli na to z èeho máte stres? Lenka: ty chlapy ty mì prostì dycky / kdy kdy mám òáký s nima problém / kdy mì opouštìj tak pak já se obklopuju tou èokoládou a vlastnì tak teïkom Další rozhovor (5) vede K. Cajthamlová s mladou enou, u které jsou evidentní problémy v partnerském sou ití. Man el Tatiany své enì neposkytuje dostatek psychické podpory, nepomáhá jí pøi práci v domácnosti ani s péèí o dvì malé dìti, co se výraznì projevilo napø. v dobì Tániny nemoci. Zkušená psycholo ka dokázala problémy v partnerském sou ití velmi rychle odhalit a konkrétními pøímoèarými otázkami svou komunikaèní partnerku de facto manipuluje k veøejnému propírání soukromých problémù, které musí nutnì mít velmi devastující úèinek na obraz její pozitivní tváøe: (5) KC: Táòo /jak vlastnì vypadala historie vaší nadváhy nebo zmìn postavy // vy ste nìkdy byla štíhlá? Tatiana: víceménì štíhlá sem nebyla nikdy //ale úplnì tlustá taky ne KC: jak si to vysvìtlujete? Tatiana: pravdìpodobnì to bude taky psychicky/ proto e ivot nebo man elství mých rodièù nevyšlo //tak my sme mìli takhle jako v rodinì takovou Itálii kdy i tatínek maminku mlátil / tak e já si myslím e to bude tím KC: a kolik vám bylo v té dobì let? Tatiana: kdy se rozvádìli tak mi bylo tøináct KC: no a jak vy ste zaèla tedy nejvíc pøibírat? kdy to bylo? Tatiana: asi no / ne sme zaèali podnikat tak to tak bylo KC: aha Tatiana: ano ano /to u sem chodila s man elem KC: a to podnikání s vámi udìlalo co? s vaším ivotem? 11 12

6 Tatiana: no víceménì sem nemìla ádnej ivot KC: co tím myslíte? Tatiana: no ila sem v obchodì / kterej sme mìli nonstop pracovali sme na tom KC: ráno i veèer? (atd.) 3.1 Vynucená sebekritika hosta Pøímé otázky jsou obvyklé v rozhovorech vìnovaných stravovacím návykùm hostù. Zpravidla jsou formulovány tak, e se nutnou souèástí odpovìdních replik opìt stává sebekritika hosta. Pøi analýze podobných komunikaèních situací (napø. Svobodová ) se ukázalo, e hosté zpravidla rezignují na snahu o jakoukoli vlastní sebeobranu, v rozhovoru pøijímají výraznì asymetrické postavení a velmi ochotnì pøijímají a dokonce i potvrzují vlastní kritická hodnocení: (6) KC: marináda /vaøíte òáký zajímavìjší nìco? proto e to je takový jako jídlo trošku nudný Lenka: no ale jo jako vaøím spíš nudnì KC: proè sama pro sebe tak nudnì? vy òák dr íte dietu furt ve své hlavì / e jo? Lenka: no (smích) KC: tak / a teï jste to divákùm pøedvedla Blanka: pøedvedla? KC: a dokonce se mnou mluvíte ještì tyté vìci /víte co vy nejvíc dìláte? vy se sna íte odhadnout / co ten druhý chce slyšet a vyjít mu vstøíc Blanka: no víte co vono to je profese deformaèní / e jo jako to / co dìlám KC: ale to musí bejt šílenej stres 13 Blanka: no KC: vymýšlet / co ta Cajthamlová pøesnì chce slyšet? Blanka: no a právì e ten stres to je to / co mì pronásleduje K. Cajthamlová sama kritické hodnocení hostù pou ívá jako bì nou souèást vlastní komunikaèní strategie, Hirschová (2010 s. 277) ovšem upozoròuje na fakt, e mluvèí se v bì ných komunikaèních výmìnách rozmýšlí, zda k podobným atakùm na tváø komunikaèního partnera vùbec pøistoupí, nebo jejich u itím: [...] zároveò riskuje ohroûení nebo ztrátu tváøe sám u sebe, protoûe je nucen odklonitseodprimárníhoobrazuvlastnípozitivnítváøe.jednouzezákladníchstrategiítedy je od takového riskantního komunikátu ustoupit (Hirschová 2010 s. 277). Podmínky umìle konstituované komunikaèní situace zalo ené na výrazné asymetrii komunikantù ovšem jednomu z partnerù umo òují bez rizika ohro ení vlastní tváøe atakovat tváø adresátovu: (7) Blanka: slo ení bude asi mo ná tak nìjak ucházející / proto e to sem dostala vod tety a ta to v dycky má vyštudovaný ale...paprika / mrkev / èesnek KC: prosím vás /dietáøko /moment // pšsst Blanka: ano? KC: co jste to teï právì øekla? Blanka: to sem dostala od.. KC: slo ení bude asi ucházející proto e to sem dostala vod tety /ta to má naštudovaný? Blanka: no KC: jakto e vy to neštudujete? Blanka: eee študuju /ale málo / málo tak teï to u prostuduju / speciélnì todle to 14

7 KC: kdy teta nìco øekne / kdy v televizi nìco øeknou / kdy Cajthamlová nìco øekne / tak si to furt ještì zkontroluju / ne? Blanka: no to jo Bì nou souèástí jejích projevù se stává napø. ironie; v tìchto pøípadech se ve vyjádøeních doprovázených nápadnou mimikou a pøehnanou intonací intendovaný význam zásadnì liší od významu doslovného, konvenèního (blí e Hirschová 2013, s ). Ani v následujícím dialogu se host vùèi proti jasnì signalizované ironii neohrazuje, naopak ji pøijímá a potvrzuje vlastní replikou: (8) KC: ta:k PH: a èuchejte a øíkejte Iva: no nevoní to KC: èuchnìte a øeknìte vodkuï de ta vùnì nejhorší Iva: hm KC: já myslím / e tady PH: nejintenzivnìjší by mohlo bejt vodsaï KC: já bych øekla e TODLE PH: kdy vono to dole splývá všechno ty hnusy dohromady Iva: hm KC: tak se na to mrknìte Iva: nevím / jestli mám tu odvahu KC: to je všechno PÌKNÉ pøece Iva: (s rozvázaným šátkem) jo jo VELKÁ krása 15 Tato konkrétní komunikaèní situace je pravidelnou souèástí všech relací a pro ka dého hosta je velmi nepøíjemná. Dramaturgie poøadu toti na velký stùl hrùzy nahromadí pokrmy, které host zkonzumoval bìhem uplynulého týdne. Jídlo je ovšem naaran ováno tak, aby na všechny zúèastnìné pùsobilo co nejhùøe, majonézy, jogurty a dressingy bývají vylité do ostatního jídla, vše je velmi chaoticky navrstveno a potraviny na stole vypadají spíš jako obsah vysypané popelnice. Souèástí terapie je zøejmì potøebné uvìdomìní si, jaké chyby host ve svém stravování dìlal. K. Cajthamlová a P. Havlíèek ho se zavázanýma oèima vedou ke stolu a nutí jej k verbalizaci nejprve èichových a pak i zrakových dojmù, komunikaèní situace má standardizovaný prùbìh, nebo všichni pozvaní hosté se ke svým dosavadním zvyklostem vyjadøují velmi kriticky a slibují zmìnu. Ironický postoj ve svých projevech K. Cajthamlová signalizuje napø. i u itím deminutiv (jako o nástroji verbálního útoku uva uje o deminutivech napø. Nekula 2004, s. 114) a pøíznakových prostøedkù sociální deixe (Hirschová 2013, s ): (9) KC: a jakoupak smetanu pou íváte kolikaprocentní? kuchaø Robert: tøicítku myslím KC: tøicítku? no to je taky mazec /dobrý to bylo e jo? TUÈÒOUÈKÝ kuchaø Robert: vona se mì neptala /já bych jí to øek KC: dìvèe a to vínko? to máte doporuèené? Iva: ano / já sem se bránila / já sem se bránila KC: Adámku? Ètrnáctiletý syn Adam: ano? KC: kdy porovnám tady ty dvì postavièky (ukazuje na blanku a syna) a odmyslím si tady u maminky prsa / já nevidím moc rozdílù Tatiana: a daj se vùbec koupit párky òáký? nedaj asi aby to... 16

8 KC: dìvèe zlatý KC: tak e holka zlatá kdy sem právì v takové restauraci a nerozumím tak se o to víc musím ptát // vy byste si mìla zaèít šít tu sukýnku víte kterou? (Iva kroutí hlavou) vy nevíte / kterou sukýnku? KC: prosím pìknì / DÁMO A PANE / pokud se vaše strava neliší / není divu / e se vaše postavy pøíliš neliší a na ty prsa // co jako co pova ujete za nejvìtší svùj problém? co co neumíte nejvíc? 4. Pozitivní ocenìní partnera Pozitivního ocenìní se v poøadu dostává hostùm, kteøí ve své snaze zhubnout uspìli, a buï nebyli nepøíjemnì pøekvapeni pøi náhodné kontrole, která je povinnou souèástí všech relací, nebo na konci tøímìsíèní terapie zaznamenali výrazný váhový úbytek: (10) KC (na kameru): teda lidi to je vìc co já vám øeknu? ta dùvìra tìch lidí plus to / jak se do toho opøeli / to mì fakt bere ( ) a víte / co se mi mo ná líbí úplnì nejvíc? ta energie / já kdy si je vzpomenu jak byli dušný / zpocený /vydìšený a otrávený /a ta paní jak poøád plakala /to je toti strašnej rozdíl //výborný PH: dobrý den KC: vám to sluší Blanka: dobrý den / dìkuju KC: vypadáte ú asnì ensky Blanka: no to sem poøád chtìla trošku PH: malinkatu jste vomládla / zjemnila 17 I explicitnì formulovaná pochvala se ale èasto obrací ve svùj vlastní opak a chváleného hosta výraznì dehonestuje, jak ukazuje následující dialogická výmìna: (11) Lenka (na kameru): úplnì ú asný // Ú ASNÝ jako sedmdesát ètyøi kilo sem nemìla u hodnì dlouho (smích) no fakt KC: já tu mám pro vás další vìc // vy se bojíte motýlù e jo? Lenka: no KC: tak e tady máte motýly (podává Lence kolá ) kterých doufám se není co bát // sou pøišpendlený / a sou takoví zvláštní // kerej se vám líp líbí? jestli øeknete e ten barevnìjší / tak vás plácnu Lenka: lepší je perle ovec KC: no proto //tak e kdy dovolíte prosím pìknì vá ení perle ovci tady máte koneènì dívku / která u nehraje èernovlasou mrchu koneènì /ale je vidìt / jak je jemná a nì ná // tak nechte se pøišpendlit K. Cajthamlová na konci terapie, pøi které se Lence podaøilo zhubnout více ne deset kilo, velmi netaktnì a vùèi komunikaèní partnerce i necitlivì pøipomíná, e aèkoli ve svém sna ení byla úspìšná, stále se jí nepodaøilo vyøešit hlavní a zásadní problém, který mladou enu trápil, a to její neúspìchy v partnerských vztazích a pøetrvávající osamìlost. 5. Pomluvy v replikách profesionálù Do veøejného mediálního prostoru se dostává další pomìrnì specifický typ pùvodnì èistì soukromého ánru mluvené komunikace, zmiòovaný ji výše (Raible 2002), a to pomlouvání nebo klípky s pøáteli. Oba odborníci se bezprostøednì po ukonèení rozhovoru s hosty obracejí na kameru a úèastníkùm širšího komunikaèního okruhu sdìlují své bezprostøední dojmy a názory na nì. Podobná strategie ovšem zúèastnìné výraznì poškozuje, aèkoli se jako laici s dùvìrou 18

9 obracejí na profesionály, od kterých oèekávají pochopení a pomoc. Odhalují vlastní nitro a místo citlivého a diskrétního zhodnocení vlastní situace se doèkají veøejné kritiky, na kterou ovšem sami nemohou nìjak reagovat: (12) KC: no ale todle by byl pøesnì ten zázrak / který v tuhle chvíli ti dva potøebujou jo // nejotøesnìjší na tom všem je / e tomu pánovi je pìt a ètyøicet / vypadá jak zlomenej staøec e jo a hrùza je / e ta dáma chce být matkou a je jak šestiletá holka (kolemjdoucí, výkøiky na kameru) KC: super PH: a ije inteligence KC: teï si pøedstav, e se jim nìco takovýho narodí? to teda nevím / jak si s tím Jana se svojí emocionalitou poradí KC (na kameru): emoèní reakce byla veliká /ale u dospìlé eny bych oèekávala sebeovládání a myslím / e dneska si uvìdomila / e s tím musí zaèít nìco dìlat Závìry: V analyzované konfrontaèní talk show se do veøejného mediálního prostoru dostávají témata i ánry bì né døíve pouze v soukromé komunikaci blízkých nebo alespoò známých mluvèích. Celkový charakter komunikace je výraznì ovlivnìn tím, e její úèastnící jsou si velmi dobøe vìdomi rolí, které obsazují, a jsou ochotni pøistoupit na jejich výraznou asymetriènost, vyplývající jednak s dichotomie zástupce mediální organizace pozvaný host a profesionál laik. Právì akceptování pøidìlené role pak jednomu z úèastníkù komunikace umo òuje v podstatì bez rizika ohro ení nebo ztráty vlastní tváøe atakovat a poškozovat tváø komunikaèního partnera. Jako nejbì nìjší typ ohro ujících strategií byly ve sledované talk show vysledovány pøímé výpovìdi (èasto otázkového charakteru) bez doprovodných kompenzaèních strategií, ironie a pomlouvání komunikaèního partnera. 19 Literatura Brownová P.,Levinson S.C.,1987, Politeness:SomeUniversalsinLanguage usage. Cambrige: Cambrige University Press. Culpeper J.,1996,Towardsananatomyofimpoliteness. JournalofPragmatics 25, 1996, s Èmejrková S., Hoffmannová J.(eds.),2011, Mluvenáèeština:hledání funkèního rozpìtí. Praha: Academia. Hirschová M.,2006,Pragmatikavèeštinì.Olomouc:UniverzitaPalackého,Filozofická fakulta. Hirschová M.,2009, Vhodnost(appropriateness)jakopragmatickákategorie.In O. Ulièný (ed.) Eurolingua & Eurolitteraria 2009, Liberec: Technická univerzita v Liberci, s Hirschová M.,2010,Nezdvoøilostjakopragmalingvistickýfenomén. Linguistica Brunensia 58, 2010, è. 1 2, s Hirschová M.,2013, Pragmatikavèeštinì. Druhédoplnìnévydání,Praha:Karolinum. Müllerová O.,Hoffmannová J.,Schneiderová E., 1992, Mluvená èeština v autentických textech. Jinoèany: H + H. NekulaM.,2004,Deminutivaazdvoøilost.In:Z.Hladká,P.Karlík(eds.):Èeština univerzália a specifika 5, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s Raible W.,2002,Literacyandorality.In:N.J.Smelser,P.B.Batles(eds.),InternationalEncyclopediaofsocialandbehavioralsciences,s Dostupné z Romanistik.uni-freiburg.de/raible/Publikationen/Files/ Orality_2col.pdf [cit ]. Svobodová J.,2013,Nezdvoøilostvmediálníkomunikaci. Èeskýjazykaliteratura 63, , è. 5, s Z i m a J., 1961, Expresivita slova v souèasné èeštinì. Praha: Nakladatelství Èeskoslovenské akademie vìd. 20

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893. Nezdvoøilost jako prostøedek komunikaèní strategie v talk-show na komerèní televizní stanici

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893. Nezdvoøilost jako prostøedek komunikaèní strategie v talk-show na komerèní televizní stanici Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893 Jindøiška SVOBODOVÁ Olomouc Nezdvoøilost jako prostøedek komunikaèní strategie v talk-show na komerèní televizní stanici 1. V pøíspìvku navazujeme na výsledky staršího

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893. enská komunikace a mediální dialog

Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893. enská komunikace a mediální dialog Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893 Jindøiška SVOBODOVÁ Olomouc enská komunikace a mediální dialog 0. Na pøípadu jedné specifické varianty institucionálního rozhovoru chceme sledovat specifika v komunikaèním

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ùj bratr pracoval jako èíšník. Byl rozvedený a il sám. Vídali jsme se jednou za èas. Pøi jedné z mých návštìv jsem ho po ádal o podepsání nìjakých písemností a k mému velkému pøekvapení bratr nebyl schopen

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Praktická komunikace na každý den osvit 1; 9 April 2009, oøíznout!

Praktická komunikace na každý den osvit 1; 9 April 2009, oøíznout! PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3654. publikaci

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Základy. fotografie. Pavel Roubal. a digitální. Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ

Základy. fotografie. Pavel Roubal. a digitální. Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ Grafika a digitální fotografie Pavel Roubal Základy fotografování kompozice Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ Obsah Clona a èas...1 Hloubka

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Kateøina VLASÁKOVÁ Praha Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì 0. Nastínìní problematiky Tìsnì po vzniku referenèních popisù pro èeštinu jako cizí jazyk zaèaly

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více