REZUL, bytové družstvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REZUL, bytové družstvo"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Obchodní firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI A CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2.1. Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bylo založeno v souladu se Zásadami postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen "Zásady") a Pravidly k provádění vybraných ustanovení "Zásad" pro prodej bytových domů svěřených Městské části Praha - Petrovice (dále jen "Pravidla") jako právnická osoba složená z nájemců bytů v bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10 - Petrovicích, Rezlerově ulici Předmětem činnosti družstva je správa vlastního movitého a nemovitého majetku a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Účel uvedený v předchozím ustanovení družstvo plní zejména tím, že a) koupilo od Městské části Praha-Petrovice (dále jen "obec") v souladu se Zásadami a Pravidly blok domů čp. 275 až 277 v Praze 10 - Petrovicích, Rezlerově ulici (dále jen "bytový dům") a související pozemky. b) bude tento bytový dům, byty a nebytové prostory v něm umístěné, jakož i související pozemky a jiné věci spravovat, c) bude byty a nebytové prostory v bytovém domě, případně pozemky a jiné věci pronajímat nebo půjčovat přednostně svým členům, dále také jejich rodinným příslušníkům, případně též pronajímat jiným osobám, d) převede bezúplatně byty v bytovém domě do vlastnictví členů družstva, kteří budou nájemci těchto bytů a o převod projeví zájem, a to po splnění podmínek uvedených ve smlouvě, podle které byl blok domů koupen od obce, jakož i za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva. Čl. 3 ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 3.1. Členy družstva mohou být fyzické osoby. Členství právnických osob se vylučuje. Členství v družstvu je spojeno s nájemním vztahem k bytu v bytovém domě Členství v družstvu vzniká: a) při založení družstva dnem vzniku družstva,

2 b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, nebo c) převodem nebo přechodem družstevního podílu, nebo d) jiným způsobem stanoveným zákonem Podmínkou vzniku členství je zaplacení základního členského vkladu a úplné vyrovnání závazků z nájemného vztahu k bytu k vlastníkovi domu v době vzniku členství Písemná členská přihláška musí obsahovat jméno, datum narození, bydliště, závazek stát se členem družstva a řídit se stanovami a rozhodnutími družstva. Musí být podepsána a doručena představenstvu družstva. O přijetí za člena družstva rozhoduje představenstvo. Ve lhůtě určené členskou schůzí přijme představenstvo za člena družstva každého, kdo je nájemcem nebo vlastníkem bytu v bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10 - Petrovicích, Rezlerově ulici Je-li při vzniku členství v družstvu více zájemců, vznikne společné členství v družstvu pouze manželům. V ostatních případech bude za člena družstva přijat jen jeden ze zájemců, a to na základě dohody mezi nimi. Nedojde-li k dohodě, nemůže být do družstva přijat žádný z nich. To platí i v případě převodu nebo přechodu družstevního podílu Člen družstva může členství v družstvu převést bez souhlasu družstva na jinou osobu písemnou dohodou. Musí však o tom družstvo informovat nejméně měsíc předem. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením uzavřené dohody představenstvu družstva nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě. Družstvo dá souhlas k výměně bytu, jen pokud se nový nájemce bytu (či nebytového prostoru) zaváže stát se členem družstva a řídit se stanovami a rozhodnutími družstva a převzít všechny nevyrovnané závazky původního člena Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) zánikem družstva bez právního nástupce, e) smrtí člena, f) prohlášením konkursu na majetek člena, g) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, h) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a. byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, i) převodem nebo přechodem družstevního podílu Vystoupením zaniká členství v družstvu ve lhůtě tří měsíců od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného prohlášení člena o vystoupení družstvu Družstvo může člena vyloučit, jestliže závažným způsobem a opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti nebo povinnosti nájemce bytu. Člena nebo společné členy družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze z družstva vyloučit a) poruší-li nájemce hrubě svoji povinnost vyplývající z nájmu nebo

3 b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází Vyloučením zaniká členství v družstvu marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek O vyloučení rozhoduje představenstvo. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má právo člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi. Členská schůze napadené rozhodnutí zruší nebo rozhodne o zamítnutí námitek Člen, jehož se rozhodnutí týká, může ve lhůtě3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí členské schůze požádat soud, aby prohlásil rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné Dědic členských práv a povinností zemřelého člena družstva se může stát členem družstva. Jeho rozhodnutí je ve vztahu k družstvu závazné doručením informace o něm představenstvu s doložením pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o nabytí práv a povinností spojených s členstvím v družstvu. Tímto okamžikem se dědic členských práv a povinností stane členem družstva. Nejpozději vznikem členství v družstvu musí dojít k přechodu nájmu nebo vlastnického práva k bytu v bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10, Petrovicích, Rezlerově ulici Dědic, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo Vypuštěno Vznikne-li členovi družstva za trvání jeho manželství vůči družstvu právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu v bytovém domě, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu. Toto ustanovení neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí Ustanovení čl platí ve vztahu k členovi družstva a jeho manželu obdobně i v případě, kdy družstvo za trvání jeho manželství vstoupilo do nájemní smlouvy k bytu Společné členství manželů vznikne rovněž tehdy, stane-li se byt předmětem společného jmění manželů podle předpisů práva občanského Manželé jsou ze společného členství v družstvu oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas Kromě případů uvedených v článku 3.7. zaniká společné členství manželů v družstvu a) smrtí jednoho z manželů, b) dohodou rozvedených manželů, c) rozhodnutím soudu o vypořádání zaniklého společného jmění manželů, Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Spoluvlastnictví družstevního podílu a jeho zastavení je vyloučeno s výjimkou podle čl Čl. 4 PRÁVA A POVINNOSTI DRUŽSTVA A ČLENŮ DRUŽSTVA 4.1. Člen družstva má tato základní práva:

4 a) podílet se na privatizaci domovního fondu podle stanovených zásad a na privatizaci majetku družstva, b) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo (zejména účastí na členských schůzích) nebo prostřednictvím volených orgánů, c) volit a být volen do orgánů družstva, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být ve lhůtě stanovené členskou schůzí informován o jejich vyřízení, e) nahlížet do seznamu členů družstva a vyžadovat potvrzení o svém členství, nahlížet do roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo podílu na ztrátě, do zápisů ze schůzí a jiných dokladů a písemností družstva, f) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, g) převést členská práva a povinnosti na jinou osobu Člen družstva má tyto základní povinnosti: a) dodržovat stanovy a další vnitrodružstevní předpisy, plnit usnesení členské schůze a opatření orgánů družstva, b) podílet se na činnosti družstva, c) splácet a splatit základní, případně další členský vklad, platit pravidelně nájemné a úhrady spojené s užíváním bytu, platit příspěvky do fondů družstva (fond oprav, fond kupní ceny) a příspěvky na činnost družstva, d) na základě rozhodnutí členské schůze se podílet na úhradě ztrát družstva, e) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence a pro zúčtování služeb, f) umožnit družstvu zjištění technického stavu bytu a provedení případných oprav a úprav, h) chránit majetek družstva Družstvo je vedle práv a povinností vyplývajících z čl a 4.2 těchto stanov povinno: a) vytvářet podmínky pro uplatnění všech práv svých členů, b) vyžadovat plnění všech povinností od svých členů i třetích osob (zejména nájemci bytů a nebytových prostor, osoby s trvalým a přechodným pobytem), c) vést seznam svých členů, vést účetnictví a předepsanou nebo potřebnou administrativu, d) vydávat vnitrodružstevní předpisy, které budou podrobněji upravovat vztahy uvnitř družstva. PRÁVA A POVINNOSTI DRUŽSTVA A ČLENA DRUŽSTVA SPOJENÉ S NÁJMEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU Základní práva a povinnosti družstva jako pronajímatele družstevního bytu 4.4. Družstvo zejména: a) má povinnost předat družstevní byt nájemci ve stavu způsobilém k jeho užívání a udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání a udržovat v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů, b) má povinnost odstranit poškození nebo závadu v bytě v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil, c) je-li to nezbytné k zajištění řádné údržby družstevního bytu, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, je oprávněno po předchozím písemném oznámení nájemci alespoň 5 dní předem požadovat, aby nájemce umožnil za tím účelem vstup do bytu, d) nepostará-li se nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, ke které je povinen v rozsahu podle čl. 45 odst. 3, má družstvo právo učinit tak po

5 předchozím upozornění člena na jeho náklad samo v nezbytně nutném rozsahu a požadovat od něj náhradu Družstvo má právo požadovat na základě ustanovení v nájemní smlouvě nebo na základě usnesení členské schůze, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny tyto osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. Základní práva a povinnosti člena družstva jako nájemce družstevního bytu 4.6. Nájemce družstevního bytu zejména: a) užívá družstevní byt a spolu s bytem společné prostory v souladu s nájemní smlouvou a s těmito stanovami, b) přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu družstvu, spolu se jménem, příjmením a datem narození a s údajem o dosavadním bydlišti. Pokud to neučiní ani do dvou měsíců, jde o porušení povinností člena plynoucích z nájmu družstevního bytu. Pokud tuto svoji povinnost nájemce porušuje opakovaně, jedná se o závažné porušení povinností člena plynoucích z nájmu družstevního bytu (přitom opakovaným porušením se zde rozumí také případ, kdy člen ani po dvou upozorněních nezjednal nápravu) Přitom přijetí další osoby do nájemcovy domácnosti nesmí být v rozporu s požadavkem družstva uvedeném v nájemní smlouvě nebo v usnesení členské schůze, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách, c) provádí a hradí údržbu a opravy v bytě v rozsahu určeném těmito stanovami, d) zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, kterou je třeba neprodleně odstranit, a jde o poškození nebo vadu, jejíž odstranění přísluší družstvu jako pronajímateli, oznámí to nájemce ihned družstvu. Současně nájemce učiní po zjištění poškození nebo vady podle svých možností opatření k tomu, aby nevznikala další škoda a má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, pokud poškození nebo vada nebyla způsobena okolnostmi, za které odpovídá. Poté umožní družstvu provedení prací k odstranění poškození nebo vady, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla, e) odstraní závady a poškození, které způsobil na domě či jeho zařízení sám nebo osoby žijící v jeho domácnosti nebo pobývající v bytě, f) jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí nájemce družstvu bez zbytečného odkladu. Neodstraní-li družstvo poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně, může je nájemce odstranit a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu nájemného, jestliže vady nebo poškození jsou natolik podstatné, že brání obvyklému bydlení. Neoznámí-li však nájemce poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na úhradu vynaložených nákladů, g) po předchozí písemné výzvě umožní družstvu nebo jím pověřené osobě přístup do bytu k zajištění řádné údržby a oprav bytu příslušejících družstvu jako pronajímateli, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, h) po předchozím písemném oznámení umožní osobám pověřeným družstvem, aby zjišťovaly technický stav měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu i instalaci měřidel (zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, apod.), jakož i odpočet naměřených hodnot; umožní také přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu Nájemce není oprávněn provádět v bytě jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby, či měnit konstrukci nebo charakter bytu, apod., a to ani na své náklady, bez předchozího písemného souhlasu družstva, uděleného představenstvem, pokud si rozhodnutí nevyhradí členská schůze, dále bez projednání podle stavebně právních předpisů, jinak by se

6 jednalo o závažné porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu, a družstvo by bylo oprávněno také požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu a na svůj náklad odstranil Nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům nebo pro ostatní obyvatele domu, může nájemce v bytě i pracovat či podnikat Pokud ví nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do družstevního bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní nájemce tuto povinnost, považuje se to za porušení členských povinností Družstevní byt nebo jeho část může nájemce přenechat jinému do podnájmu jedině s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Nájemce je povinen ve smlouvě o podnájmu zavázat podnájemce k dodržování všech předpisů týkajících se užívání družstevního bytu, včetně ustanovení stanov družstva upravujících tyto záležitosti a včetně případného domovního řádu s tím, že při neplnění této povinnosti dá podnájemci výpověď, na jejímž základě zanikne podnájem uplynutím 30 dnů ode dne doručení výpovědi podnájemci. Po udělení souhlasu s podnájmem je povinen nájemce poskytnout představenstvu družstva údaje o počtu osob v podnájmu, jejich jména a telefonické kontakty. Pokud nájemce nezaváže podnájemce způsobem uvedeným v tomto odstavci, má bytové družstvo právo zrušit souhlas s podnájmem a nájemce je povinen podnájem ukončit, jinak by to bylo považováno za porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu. Za úkony spojené s ukončením podnájmu je družstvo oprávněno požadovat od člena družstva úhradu přímých nákladů s tím spojených, případně v paušální výši určené pro tyto úkony usnesením členské schůze. Poskytovat krátkodobé ubytování za úplatu není povoleno Nájemce je povinen plnit včas a úplně povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, platit včas a úplně platby s nájmem spojené, oznamovat družstvu pro účely záloh na ceny služeb a pro rozúčtování cen služeb poskytovaných s bydlením pobyt dalších osob v užívaném bytě podle zvláštního zákona upravujícího poskytování služeb spojených s bydlením, chránit majetek družstva, upozorňovat družstvo na škody, které tomuto majetku hrozí nebo mohou hrozit, pokud se o tom dozví, dodržovat pravidla pro užívání bytu a společných prostor, schválená usnesením členské schůze nebo obsažená v domovním řádu schváleném usnesením členské schůze. Čl. 5 KAPITÁL DRUŽSTVA A VKLADY 5.1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva Vypuštěno 5.3. Základní členský vklad činí 2.000,- Kč (slovy: dva_tisíce_korun_českých) Každý uchazeč o členství v družstvu je povinen zavázat se k úhradě základního členského vkladu.

7 5.5. Část základního členského vkladu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden_tisíc_korun_českých) je vstupním vkladem Základní členský vklad je při vzniku členství splatný s podáním členské přihlášky Členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na činnosti družstva, rozhodne-li o tom členská schůze. Za další členský vklad se považuje i povinný příspěvek do fondu kupní ceny V případě prodlení s úhradou základního členského vkladu a další majetkové účasti podle čl a 5.7. těchto stanov může družstvo vedle dlužné částky od člena požadovat též úrok z prodlení z dlužné částky. Výše úroku činí ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení. Čl. 6 VYPOŘÁDACÍ PODÍL 6.1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl Vypořádací podíl se určí ve výši příspěvku, který člen družstva zaplatil do fondu kupní ceny (čl. 13). Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy členství zaniklo, nejdříve však po vyklizení a předání bytu družstvu. Čl. 7 ČLENSKÁ SCHŮZE 7.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva Členská schůze se schází nejméně jednou za rok Členskou schůzi svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou zveřejní na informační desce v domě nejméně dva týdny před termínem konání členské schůze. Členům družstva, kteří za tím účelem oznámili dobu a adresu pobytu mimo byt, zašle písemnou pozvánku doporučeně na oznámenou adresu Členská schůze musí být svolána do třiceti dnů od rozhodné skutečnosti, a) požádá-li o to písemně alespoň jedna desetina všech členů družstva nebo kontrolní komise, b) podá-li k ní člen vyloučený z družstva představenstvem odvolání podle čl Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do třiceti dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva Do výlučné působnosti členské schůze patří zejména: a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popř. mezitímní účetní závěrku,

8 d) rozhodovat o rozdělení zisku, případně o úhradě ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, o volbě likvidátora a určení jeho odměny h) rozhodovat o jiné přeměně družstva, i) rozhodovat o námitkách člena družstva proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení, j) rozhodovat o použití nedělitelného fondu, k) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, l) rozhodovat o uhrazovací povinnosti ke krytí ztrát družstva, m) rozhodovat o dispozicích s majetkem družstva v případech a ve výši, které si vyhradí, n) rozhodovat o dalších záležitostech, které stanoví zákon nebo které si vyhradí Vypuštěno 7.7. Vypuštěno 7.8. Členskou schůzi řídí předseda nebo některý z členů představenstva, nebo svolavatel, a to podle programu, který byl uveden na pozvánce. Program jednání členské schůze připraví představenstvo. Na žádost jedné desetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. Pokud žádost dojde po vyvěšení pozvánky na členskou schůzi, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání ve lhůtě do sedmi dnů před konáním členské schůze. Jestliže takové uveřejnění není možné, lze určenou záležitost zařadit na pořad členské schůze jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva O členské schůzi se pořizuje zápis. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Zápis musí obsahovat a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Členská schůze přijímá svá rozhodnutí hlasováním. Každý člen družstva má jeden hlas. Manželé, společní členové, mají také jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, byla-li pro ně většina hlasů přítomných členů. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Průběh členské schůze se řídí jednacím a hlasovacím řádem členské schůze, který tvoří přílohu č. 1stanov Vypuštěno Čl. 8 PŘEDSTAVENSTVO 8.1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Představenstvo svolává předseda družstva nebo místopředseda družstva písemně nebo osobně. V naléhavých případech může představenstvo svolat telefonicky nebo jinou vhodnou formou.

9 8.3. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost Představenstvo má tři členy, které volí členská schůze na dobu tří let. Pokud v období mezi členskými schůzemi dojde k odstoupení, odvolání, úmrtí nebo jinému ukončení funkce jednoho člena představenstva, může představenstvo jmenovat náhradního člena do následující členské schůze Členem představenstva může být pouze člen družstva starší 18 let, který je plně svéprávný. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena kontrolní komise Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. O odstoupení písemně informuje představenstvo Člen představenstva může být ze své funkce odvolán členskou schůzí. Členství v představenstvu zaniká zároveň se zánikem členství v družstvu. Funkční období končí všem členům představenstva stejně Představenstvo volí ze svého středu předsedu družstva a místopředsedu družstva Předseda družstva nebo místopředseda družstva jednají za představenstvo navenek. Každý z nich jedná samostatně. Je-li pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy družstva nebo místopředsedy družstva a jednoho člena představenstva Předseda družstva organizuje a řídí činnost představenstva a běžnou činnost družstva Místopředseda družstva zastupuje předsedu družstva v době jeho nepřítomnosti Vypuštěno Každý člen družstva je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo. Čl. 9 KONTROLNÍ KOMISE 9.1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Kontrolní komisi svolává její předseda písemně nebo osobně. V naléhavých případech může kontrolní komisi svolat telefonicky nebo jinou vhodnou formou Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Vyjadřuje se k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva.

10 9.4. Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva Kontrolní komise má tři členy, které volí členská schůze na dobu tří let. Pokud v období mezi členskými schůzemi dojde k odstoupení, odvolání, úmrtí nebo jinému ukončení funkce jednoho člena kontrolní komise, může kontrolní komise jmenovat náhradního člena do následující členské schůze Členem kontrolní komise může být pouze člen družstva starší 18 let, který je plně svéprávný. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena představenstva Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit. O odstoupení písemně informuje kontrolní komisi Člen kontrolní komise může být ze své funkce odvolán členskou schůzí. Funkční období končí všem členům kontrolní komise stejně Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který za ni jedná navenek. Členství v kontrolní komisi zaniká zároveň se zánikem členství v družstvu Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat u představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. Čl. 10 NÁJEMNÍ VZTAH Nájemní vztahy k bytům a nebytovým prostorám mezi družstvem a jeho členy se řídí obecně závaznými právními předpisy s dále uvedenými výjimkami Člen družstva zajišťuje a hradí všechny opravy v bytě a nebytových prostorech a náklady spojené s jejich údržbou s výjimkou oprav a údržby zajišťovaných a hrazených družstvem Družstvo zajišťuje a hradí: a) opravy, údržbu a modernizaci domu a přilehlého pozemku, b) opravy a údržbu rozvodů elektrické energie, plynu, vody a kanalizačních odpadů kromě vnitřních rozvodů v bytech a nebytových prostorech, jimiž jsou ba) elektrický rozvod v bytě, včetně pojistkové skříně, bb) rozvod plynu v bytě, včetně výstupního šroubení na plynoměru, bc) rozvod vody v bytě od stoupačky, bd) odpadní potrubí v bytě od hrdla odbočky na stoupačce, c) opravu a údržbu stoupaček ústředního topení, včetně radiátorů v bytech, d) údržbu společné televizní antény včetně rozvodu signálu k přípojkám v jednotlivých bytech, e) opravu a údržbu rozvodů domácích telefonů od venkovního tabla k přístroji v bytě.

11 10.4. Pokud člen družstva nebo jiná osoba, která se zdržovala v jeho bytě, způsobili poškození zařízení, jehož opravu a údržbu zajišťuje a hradí družstvo, je povinen uhradit škodu, která tím družstvu vznikla. Na základě vynaložených nákladů na opravu zařízení vystaví družstvo k úhradě škody členovi družstva fakturu. V případě prodlení člena družstva s úhradou faktury, platí obdobně ustanovení čl Člen družstva může se souhlasem představenstva družstva uzavřít dohodu o výměně bytu. Dohoda musí být uzavřena písemně a musí obsahovat též ujednání o převodu členských práv a povinností, pokud bude uskutečňována výměna bytu s osobou, která není členem družstva Nájem družstevního bytu zaniká: a) zánikem členství v družstvu, b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem družstva ke dni stanovenému v dohodě, c) písemnou výpovědí člena družstva ke dni uvedenému ve výpovědi. Nájem bytu však nezanikne dříve než posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla oznámena družstvu, d) výpovědí družstva podle 2288 a následujících občanského zákoníku, e) uplynutím doby v případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, f) převedením bytu do vlastnictví člena družstva. Čl. 11 ZISK A ZTRÁTA O způsobu rozdělení zisku, případně o způsobu úhrady ztrát rozhoduje na návrh představenstva členská schůze s tím, že zisk se po odečtení částek připadajících na daně a odvody, příděl do nedělitelného fondu a na další účely schválené členskou schůzí použije přednostně na údržbu a opravy majetku družstva Vypuštěno K úhradě ztráty je člen povinen přispět na základě rozhodnutí členské schůze. Tato povinnost platí i pro bývalé členy, kterým členství zaniklo v rozhodném roce. Uhrazovací povinnost se týká jen ztrát vzniklých za dobu jejich členství. Čl. 12 NEDĚLITELNÝ FOND Při vzniku družstva byl zřízen nedělitelný fond ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět_tisíc_korun_českých) Nedělitelný fond družstvo každoročně doplňuje o 10 % čistého zisku až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky odpovídající polovině základního kapitálu družstva O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze. Nesmí však být za trvání družstva použit k rozdělení mezi členy. Čl. 13 FOND KUPNÍ CENY

12 13.1. Při vzniku družstva byl zřízen fond kupní ceny Fond kupní ceny bude průběžně doplňován tak, aby jeho výše odpovídala splatnému závazku družstva vůči obci, s rezervou ve výši 10 % smluvní měsíční splátky družstva vůči obci Do fondu kupní ceny se v době od vzniku družstva do uzavření smlouvy o koupi bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10, Petrovicích, Rezlerově ulici ukládají všechny vklady členů družstva, s výjimkou vstupních vkladů Představenstvo určí, jakou částkou a kdy budou jednotliví členové družstva povinni přispět do fondu kupní ceny. Vyjde přitom z toho, jaké částky bude nutno podle smlouvy platit obci jako splátky kupní ceny, a z toho, že příspěvky musejí odpovídat poměru podlahové plochy bytů jednotlivých členů Představenstvo určí splatnost příspěvku do fondu kupní ceny, který bude sloužit k úhradě první splátky kupní ceny Příspěvky do fondu kupní ceny se považují za další členský vklad (čl. 5.8., 6.2.) O použití fondu kupní ceny ke splátkám kupní ceny podle smlouvy s obcí rozhoduje představenstvo. O jiném použití tohoto fondu rozhoduje členská schůze V případě prodlení člena družstva s placením příspěvku do fondu kupní ceny platí přiměřeně ustanovení článku 5.8. Čl. 14 FOND PROVOZNÍ Fond je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad placených členy družstva, popř. nájemci nebo uživateli bytů Z prostředků fondu se hradí běžné provozní a správní náklady, které platí družstvo. Čl. 15 FOND OPRAV Fond oprav je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad placených členy družstva, popř. nájemci nebo uživateli bytů ) Z prostředků fondu se hradí opravy a údržba zařízení, které zajišťuje a hradí družstvo (čl. Čl. 16 JINÉ FONDY

13 16.1. Družstvo může zřídit i jiné fondy. O jejich zřízení, výši příspěvků a podmínkách použití rozhoduje členská schůze. Čl. 17 ZÁVĚR Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí družstva 16. Února 2015 a nahrazují dosavadní stanovy ze dne 21. října 1998, ve znění změn ze dne 18. října 1999 a dne 9. října Změnou dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, postupem podle 777 odst. 5 citovaného zákona Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení, účinnosti dnem zveřejnění v obchodním rejstříku. REZUL, bytové družstvo Příloha č. 1 (k čl stanov) JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD členské schůze družstva REZUL, bytové družstvo Členská schůze družstva REZUL, bytové družstvo, Rezlerova 275, Praha 10 se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami družstva a tímto jednacím a hlasovacím řádem: 1. Členskou schůzi řídí předseda družstva nebo jiný pověřený člen představenstva (dále jen předsedající). Představenstvo v průběhu členské schůze plní funkci návrhové komise. Zápis z členské schůze ověřují všichni přítomní členové představenstva. 2. Členská schůze projednává jednotlivé body programu schůze tak, že se nejprve seznámí se zprávou, návrhem nebo informací představenstva nebo kontrolní komise. 3. Členové družstva mohou své požadavky na vysvětlení, návrhy a názory uplatnit ústně, popř. písemně v diskusi k příslušnému bodu programu. S písemnými požadavky, návrhy či názory uplatněnými před projednáním příslušného bodu programu bude členská schůze seznámena přednostně. 4. Při projednávání návrhu změny stanov musí být členská schůze s jednotlivými ustanoveními, kterých se změna týká, doslovně seznámena v platném znění a ve znění po navrhované změně. 5. O předložených návrzích se hlasuje veřejně, zvednutím ruky. V průběhu vyhlášeného hlasování může člen družstva hlasovat pouze jednou (pro nebo proti návrhu nebo se zdržet hlasování). 6. Před zahájením každého hlasování předsedající informuje členskou schůzi o usnášeníschopnosti.

14 7. Nejprve se hlasuje o návrhu ve znění předloženém představenstvem nebo kontrolní komisí. V případě, že je návrh přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. V případě, že návrh představenstva nebyl přijat, hlasuje se o návrhu kontrolní komise, byl-li podán. O dalších návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. 8. Výsledky hlasování oznámí předsedající ihned po provedeném hlasování. 9. Při opuštění členské schůze je člen družstva povinen odepsat se z listiny přítomných. REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Firma. Bytové družstvo Michelská 76/965 (2) Sídlo.. Praha 4 Michle, Michelská ul. 76/965 (3) IČ 256 18 334 zapsané 23.10. 1997 v Obchodním

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb., dále

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY. Bytového družstva Hurbanova 1173

STANOVY. Bytového družstva Hurbanova 1173 STANOVY Bytového družstva Hurbanova 1173 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Obchodní firma a sídlo. Článek 2. Právní postavení. Článek 3. Předmět činnosti

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Obchodní firma a sídlo. Článek 2. Právní postavení. Článek 3. Předmět činnosti ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo Hurbanova 1184/23 (dále jen družstvo ) (2) Sídlo: Praha 4 - Krč, Hurbanova 1184/23, PSČ 142 00 (3) IČ:

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem Čl. 5 Družstevní podíl - obecná ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965

S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965 S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965 Článek I. Firma a sídlo družstva 1.1 Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Michelská 76/965 1.2 Sídlem družstva je: Praha 4 Michle, Michelská ul.

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení družstva 1) Bytové družstvo Vyšší Brod (dále jen bytové družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

STANOVY Bytové družstvo Horní Libeň

STANOVY Bytové družstvo Horní Libeň STANOVY Bytové družstvo Horní Libeň ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem vzájemné

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice 2. Sídlo: Teplice, Alejní 2409/2 3. IČO: 000 55 964 4. Obecně prospěšné bytové

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Návrh stanov příloha pozvánky na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Majakovského 5678 Datum konání členské schůze: 12. 6. 2014 od 18:00 hod. (prezence od 17:45 hod.) Místo konání členské schůze:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou

Více

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10 STANOVY Bytové družstvo Tererova 1357/10 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 13 ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ... Oddíl I. Základní členský vklad... Oddíl II. Další členský vklad...

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat i domy s byty a nebytovými

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více