REZUL, bytové družstvo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REZUL, bytové družstvo"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Obchodní firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI A CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2.1. Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bylo založeno v souladu se Zásadami postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen "Zásady") a Pravidly k provádění vybraných ustanovení "Zásad" pro prodej bytových domů svěřených Městské části Praha - Petrovice (dále jen "Pravidla") jako právnická osoba složená z nájemců bytů v bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10 - Petrovicích, Rezlerově ulici Předmětem činnosti družstva je správa vlastního movitého a nemovitého majetku a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Účel uvedený v předchozím ustanovení družstvo plní zejména tím, že a) koupilo od Městské části Praha-Petrovice (dále jen "obec") v souladu se Zásadami a Pravidly blok domů čp. 275 až 277 v Praze 10 - Petrovicích, Rezlerově ulici (dále jen "bytový dům") a související pozemky. b) bude tento bytový dům, byty a nebytové prostory v něm umístěné, jakož i související pozemky a jiné věci spravovat, c) bude byty a nebytové prostory v bytovém domě, případně pozemky a jiné věci pronajímat nebo půjčovat přednostně svým členům, dále také jejich rodinným příslušníkům, případně též pronajímat jiným osobám, d) převede bezúplatně byty v bytovém domě do vlastnictví členů družstva, kteří budou nájemci těchto bytů a o převod projeví zájem, a to po splnění podmínek uvedených ve smlouvě, podle které byl blok domů koupen od obce, jakož i za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva. Čl. 3 ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 3.1. Členy družstva mohou být fyzické osoby. Členství právnických osob se vylučuje. Členství v družstvu je spojeno s nájemním vztahem k bytu v bytovém domě Členství v družstvu vzniká: a) při založení družstva dnem vzniku družstva,

2 b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, nebo c) převodem nebo přechodem družstevního podílu, nebo d) jiným způsobem stanoveným zákonem Podmínkou vzniku členství je zaplacení základního členského vkladu a úplné vyrovnání závazků z nájemného vztahu k bytu k vlastníkovi domu v době vzniku členství Písemná členská přihláška musí obsahovat jméno, datum narození, bydliště, závazek stát se členem družstva a řídit se stanovami a rozhodnutími družstva. Musí být podepsána a doručena představenstvu družstva. O přijetí za člena družstva rozhoduje představenstvo. Ve lhůtě určené členskou schůzí přijme představenstvo za člena družstva každého, kdo je nájemcem nebo vlastníkem bytu v bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10 - Petrovicích, Rezlerově ulici Je-li při vzniku členství v družstvu více zájemců, vznikne společné členství v družstvu pouze manželům. V ostatních případech bude za člena družstva přijat jen jeden ze zájemců, a to na základě dohody mezi nimi. Nedojde-li k dohodě, nemůže být do družstva přijat žádný z nich. To platí i v případě převodu nebo přechodu družstevního podílu Člen družstva může členství v družstvu převést bez souhlasu družstva na jinou osobu písemnou dohodou. Musí však o tom družstvo informovat nejméně měsíc předem. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením uzavřené dohody představenstvu družstva nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě. Družstvo dá souhlas k výměně bytu, jen pokud se nový nájemce bytu (či nebytového prostoru) zaváže stát se členem družstva a řídit se stanovami a rozhodnutími družstva a převzít všechny nevyrovnané závazky původního člena Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) zánikem družstva bez právního nástupce, e) smrtí člena, f) prohlášením konkursu na majetek člena, g) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, h) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a. byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, i) převodem nebo přechodem družstevního podílu Vystoupením zaniká členství v družstvu ve lhůtě tří měsíců od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného prohlášení člena o vystoupení družstvu Družstvo může člena vyloučit, jestliže závažným způsobem a opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti nebo povinnosti nájemce bytu. Člena nebo společné členy družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze z družstva vyloučit a) poruší-li nájemce hrubě svoji povinnost vyplývající z nájmu nebo

3 b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází Vyloučením zaniká členství v družstvu marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek O vyloučení rozhoduje představenstvo. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má právo člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi. Členská schůze napadené rozhodnutí zruší nebo rozhodne o zamítnutí námitek Člen, jehož se rozhodnutí týká, může ve lhůtě3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí členské schůze požádat soud, aby prohlásil rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné Dědic členských práv a povinností zemřelého člena družstva se může stát členem družstva. Jeho rozhodnutí je ve vztahu k družstvu závazné doručením informace o něm představenstvu s doložením pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o nabytí práv a povinností spojených s členstvím v družstvu. Tímto okamžikem se dědic členských práv a povinností stane členem družstva. Nejpozději vznikem členství v družstvu musí dojít k přechodu nájmu nebo vlastnického práva k bytu v bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10, Petrovicích, Rezlerově ulici Dědic, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo Vypuštěno Vznikne-li členovi družstva za trvání jeho manželství vůči družstvu právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu v bytovém domě, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu. Toto ustanovení neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí Ustanovení čl platí ve vztahu k členovi družstva a jeho manželu obdobně i v případě, kdy družstvo za trvání jeho manželství vstoupilo do nájemní smlouvy k bytu Společné členství manželů vznikne rovněž tehdy, stane-li se byt předmětem společného jmění manželů podle předpisů práva občanského Manželé jsou ze společného členství v družstvu oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas Kromě případů uvedených v článku 3.7. zaniká společné členství manželů v družstvu a) smrtí jednoho z manželů, b) dohodou rozvedených manželů, c) rozhodnutím soudu o vypořádání zaniklého společného jmění manželů, Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Spoluvlastnictví družstevního podílu a jeho zastavení je vyloučeno s výjimkou podle čl Čl. 4 PRÁVA A POVINNOSTI DRUŽSTVA A ČLENŮ DRUŽSTVA 4.1. Člen družstva má tato základní práva:

4 a) podílet se na privatizaci domovního fondu podle stanovených zásad a na privatizaci majetku družstva, b) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo (zejména účastí na členských schůzích) nebo prostřednictvím volených orgánů, c) volit a být volen do orgánů družstva, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být ve lhůtě stanovené členskou schůzí informován o jejich vyřízení, e) nahlížet do seznamu členů družstva a vyžadovat potvrzení o svém členství, nahlížet do roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo podílu na ztrátě, do zápisů ze schůzí a jiných dokladů a písemností družstva, f) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, g) převést členská práva a povinnosti na jinou osobu Člen družstva má tyto základní povinnosti: a) dodržovat stanovy a další vnitrodružstevní předpisy, plnit usnesení členské schůze a opatření orgánů družstva, b) podílet se na činnosti družstva, c) splácet a splatit základní, případně další členský vklad, platit pravidelně nájemné a úhrady spojené s užíváním bytu, platit příspěvky do fondů družstva (fond oprav, fond kupní ceny) a příspěvky na činnost družstva, d) na základě rozhodnutí členské schůze se podílet na úhradě ztrát družstva, e) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence a pro zúčtování služeb, f) umožnit družstvu zjištění technického stavu bytu a provedení případných oprav a úprav, h) chránit majetek družstva Družstvo je vedle práv a povinností vyplývajících z čl a 4.2 těchto stanov povinno: a) vytvářet podmínky pro uplatnění všech práv svých členů, b) vyžadovat plnění všech povinností od svých členů i třetích osob (zejména nájemci bytů a nebytových prostor, osoby s trvalým a přechodným pobytem), c) vést seznam svých členů, vést účetnictví a předepsanou nebo potřebnou administrativu, d) vydávat vnitrodružstevní předpisy, které budou podrobněji upravovat vztahy uvnitř družstva. PRÁVA A POVINNOSTI DRUŽSTVA A ČLENA DRUŽSTVA SPOJENÉ S NÁJMEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU Základní práva a povinnosti družstva jako pronajímatele družstevního bytu 4.4. Družstvo zejména: a) má povinnost předat družstevní byt nájemci ve stavu způsobilém k jeho užívání a udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání a udržovat v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů, b) má povinnost odstranit poškození nebo závadu v bytě v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil, c) je-li to nezbytné k zajištění řádné údržby družstevního bytu, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, je oprávněno po předchozím písemném oznámení nájemci alespoň 5 dní předem požadovat, aby nájemce umožnil za tím účelem vstup do bytu, d) nepostará-li se nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, ke které je povinen v rozsahu podle čl. 45 odst. 3, má družstvo právo učinit tak po

5 předchozím upozornění člena na jeho náklad samo v nezbytně nutném rozsahu a požadovat od něj náhradu Družstvo má právo požadovat na základě ustanovení v nájemní smlouvě nebo na základě usnesení členské schůze, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny tyto osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. Základní práva a povinnosti člena družstva jako nájemce družstevního bytu 4.6. Nájemce družstevního bytu zejména: a) užívá družstevní byt a spolu s bytem společné prostory v souladu s nájemní smlouvou a s těmito stanovami, b) přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu družstvu, spolu se jménem, příjmením a datem narození a s údajem o dosavadním bydlišti. Pokud to neučiní ani do dvou měsíců, jde o porušení povinností člena plynoucích z nájmu družstevního bytu. Pokud tuto svoji povinnost nájemce porušuje opakovaně, jedná se o závažné porušení povinností člena plynoucích z nájmu družstevního bytu (přitom opakovaným porušením se zde rozumí také případ, kdy člen ani po dvou upozorněních nezjednal nápravu) Přitom přijetí další osoby do nájemcovy domácnosti nesmí být v rozporu s požadavkem družstva uvedeném v nájemní smlouvě nebo v usnesení členské schůze, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách, c) provádí a hradí údržbu a opravy v bytě v rozsahu určeném těmito stanovami, d) zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, kterou je třeba neprodleně odstranit, a jde o poškození nebo vadu, jejíž odstranění přísluší družstvu jako pronajímateli, oznámí to nájemce ihned družstvu. Současně nájemce učiní po zjištění poškození nebo vady podle svých možností opatření k tomu, aby nevznikala další škoda a má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, pokud poškození nebo vada nebyla způsobena okolnostmi, za které odpovídá. Poté umožní družstvu provedení prací k odstranění poškození nebo vady, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla, e) odstraní závady a poškození, které způsobil na domě či jeho zařízení sám nebo osoby žijící v jeho domácnosti nebo pobývající v bytě, f) jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí nájemce družstvu bez zbytečného odkladu. Neodstraní-li družstvo poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně, může je nájemce odstranit a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu nájemného, jestliže vady nebo poškození jsou natolik podstatné, že brání obvyklému bydlení. Neoznámí-li však nájemce poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na úhradu vynaložených nákladů, g) po předchozí písemné výzvě umožní družstvu nebo jím pověřené osobě přístup do bytu k zajištění řádné údržby a oprav bytu příslušejících družstvu jako pronajímateli, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, h) po předchozím písemném oznámení umožní osobám pověřeným družstvem, aby zjišťovaly technický stav měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu i instalaci měřidel (zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, apod.), jakož i odpočet naměřených hodnot; umožní také přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu Nájemce není oprávněn provádět v bytě jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby, či měnit konstrukci nebo charakter bytu, apod., a to ani na své náklady, bez předchozího písemného souhlasu družstva, uděleného představenstvem, pokud si rozhodnutí nevyhradí členská schůze, dále bez projednání podle stavebně právních předpisů, jinak by se

6 jednalo o závažné porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu, a družstvo by bylo oprávněno také požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu a na svůj náklad odstranil Nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům nebo pro ostatní obyvatele domu, může nájemce v bytě i pracovat či podnikat Pokud ví nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do družstevního bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní nájemce tuto povinnost, považuje se to za porušení členských povinností Družstevní byt nebo jeho část může nájemce přenechat jinému do podnájmu jedině s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Nájemce je povinen ve smlouvě o podnájmu zavázat podnájemce k dodržování všech předpisů týkajících se užívání družstevního bytu, včetně ustanovení stanov družstva upravujících tyto záležitosti a včetně případného domovního řádu s tím, že při neplnění této povinnosti dá podnájemci výpověď, na jejímž základě zanikne podnájem uplynutím 30 dnů ode dne doručení výpovědi podnájemci. Po udělení souhlasu s podnájmem je povinen nájemce poskytnout představenstvu družstva údaje o počtu osob v podnájmu, jejich jména a telefonické kontakty. Pokud nájemce nezaváže podnájemce způsobem uvedeným v tomto odstavci, má bytové družstvo právo zrušit souhlas s podnájmem a nájemce je povinen podnájem ukončit, jinak by to bylo považováno za porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu. Za úkony spojené s ukončením podnájmu je družstvo oprávněno požadovat od člena družstva úhradu přímých nákladů s tím spojených, případně v paušální výši určené pro tyto úkony usnesením členské schůze. Poskytovat krátkodobé ubytování za úplatu není povoleno Nájemce je povinen plnit včas a úplně povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, platit včas a úplně platby s nájmem spojené, oznamovat družstvu pro účely záloh na ceny služeb a pro rozúčtování cen služeb poskytovaných s bydlením pobyt dalších osob v užívaném bytě podle zvláštního zákona upravujícího poskytování služeb spojených s bydlením, chránit majetek družstva, upozorňovat družstvo na škody, které tomuto majetku hrozí nebo mohou hrozit, pokud se o tom dozví, dodržovat pravidla pro užívání bytu a společných prostor, schválená usnesením členské schůze nebo obsažená v domovním řádu schváleném usnesením členské schůze. Čl. 5 KAPITÁL DRUŽSTVA A VKLADY 5.1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva Vypuštěno 5.3. Základní členský vklad činí 2.000,- Kč (slovy: dva_tisíce_korun_českých) Každý uchazeč o členství v družstvu je povinen zavázat se k úhradě základního členského vkladu.

7 5.5. Část základního členského vkladu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden_tisíc_korun_českých) je vstupním vkladem Základní členský vklad je při vzniku členství splatný s podáním členské přihlášky Členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na činnosti družstva, rozhodne-li o tom členská schůze. Za další členský vklad se považuje i povinný příspěvek do fondu kupní ceny V případě prodlení s úhradou základního členského vkladu a další majetkové účasti podle čl a 5.7. těchto stanov může družstvo vedle dlužné částky od člena požadovat též úrok z prodlení z dlužné částky. Výše úroku činí ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení. Čl. 6 VYPOŘÁDACÍ PODÍL 6.1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl Vypořádací podíl se určí ve výši příspěvku, který člen družstva zaplatil do fondu kupní ceny (čl. 13). Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy členství zaniklo, nejdříve však po vyklizení a předání bytu družstvu. Čl. 7 ČLENSKÁ SCHŮZE 7.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva Členská schůze se schází nejméně jednou za rok Členskou schůzi svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou zveřejní na informační desce v domě nejméně dva týdny před termínem konání členské schůze. Členům družstva, kteří za tím účelem oznámili dobu a adresu pobytu mimo byt, zašle písemnou pozvánku doporučeně na oznámenou adresu Členská schůze musí být svolána do třiceti dnů od rozhodné skutečnosti, a) požádá-li o to písemně alespoň jedna desetina všech členů družstva nebo kontrolní komise, b) podá-li k ní člen vyloučený z družstva představenstvem odvolání podle čl Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do třiceti dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva Do výlučné působnosti členské schůze patří zejména: a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popř. mezitímní účetní závěrku,

8 d) rozhodovat o rozdělení zisku, případně o úhradě ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, o volbě likvidátora a určení jeho odměny h) rozhodovat o jiné přeměně družstva, i) rozhodovat o námitkách člena družstva proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení, j) rozhodovat o použití nedělitelného fondu, k) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, l) rozhodovat o uhrazovací povinnosti ke krytí ztrát družstva, m) rozhodovat o dispozicích s majetkem družstva v případech a ve výši, které si vyhradí, n) rozhodovat o dalších záležitostech, které stanoví zákon nebo které si vyhradí Vypuštěno 7.7. Vypuštěno 7.8. Členskou schůzi řídí předseda nebo některý z členů představenstva, nebo svolavatel, a to podle programu, který byl uveden na pozvánce. Program jednání členské schůze připraví představenstvo. Na žádost jedné desetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. Pokud žádost dojde po vyvěšení pozvánky na členskou schůzi, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání ve lhůtě do sedmi dnů před konáním členské schůze. Jestliže takové uveřejnění není možné, lze určenou záležitost zařadit na pořad členské schůze jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva O členské schůzi se pořizuje zápis. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Zápis musí obsahovat a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Členská schůze přijímá svá rozhodnutí hlasováním. Každý člen družstva má jeden hlas. Manželé, společní členové, mají také jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, byla-li pro ně většina hlasů přítomných členů. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Průběh členské schůze se řídí jednacím a hlasovacím řádem členské schůze, který tvoří přílohu č. 1stanov Vypuštěno Čl. 8 PŘEDSTAVENSTVO 8.1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Představenstvo svolává předseda družstva nebo místopředseda družstva písemně nebo osobně. V naléhavých případech může představenstvo svolat telefonicky nebo jinou vhodnou formou.

9 8.3. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost Představenstvo má tři členy, které volí členská schůze na dobu tří let. Pokud v období mezi členskými schůzemi dojde k odstoupení, odvolání, úmrtí nebo jinému ukončení funkce jednoho člena představenstva, může představenstvo jmenovat náhradního člena do následující členské schůze Členem představenstva může být pouze člen družstva starší 18 let, který je plně svéprávný. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena kontrolní komise Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. O odstoupení písemně informuje představenstvo Člen představenstva může být ze své funkce odvolán členskou schůzí. Členství v představenstvu zaniká zároveň se zánikem členství v družstvu. Funkční období končí všem členům představenstva stejně Představenstvo volí ze svého středu předsedu družstva a místopředsedu družstva Předseda družstva nebo místopředseda družstva jednají za představenstvo navenek. Každý z nich jedná samostatně. Je-li pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy družstva nebo místopředsedy družstva a jednoho člena představenstva Předseda družstva organizuje a řídí činnost představenstva a běžnou činnost družstva Místopředseda družstva zastupuje předsedu družstva v době jeho nepřítomnosti Vypuštěno Každý člen družstva je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo. Čl. 9 KONTROLNÍ KOMISE 9.1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Kontrolní komisi svolává její předseda písemně nebo osobně. V naléhavých případech může kontrolní komisi svolat telefonicky nebo jinou vhodnou formou Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Vyjadřuje se k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva.

10 9.4. Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva Kontrolní komise má tři členy, které volí členská schůze na dobu tří let. Pokud v období mezi členskými schůzemi dojde k odstoupení, odvolání, úmrtí nebo jinému ukončení funkce jednoho člena kontrolní komise, může kontrolní komise jmenovat náhradního člena do následující členské schůze Členem kontrolní komise může být pouze člen družstva starší 18 let, který je plně svéprávný. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena představenstva Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit. O odstoupení písemně informuje kontrolní komisi Člen kontrolní komise může být ze své funkce odvolán členskou schůzí. Funkční období končí všem členům kontrolní komise stejně Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který za ni jedná navenek. Členství v kontrolní komisi zaniká zároveň se zánikem členství v družstvu Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat u představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. Čl. 10 NÁJEMNÍ VZTAH Nájemní vztahy k bytům a nebytovým prostorám mezi družstvem a jeho členy se řídí obecně závaznými právními předpisy s dále uvedenými výjimkami Člen družstva zajišťuje a hradí všechny opravy v bytě a nebytových prostorech a náklady spojené s jejich údržbou s výjimkou oprav a údržby zajišťovaných a hrazených družstvem Družstvo zajišťuje a hradí: a) opravy, údržbu a modernizaci domu a přilehlého pozemku, b) opravy a údržbu rozvodů elektrické energie, plynu, vody a kanalizačních odpadů kromě vnitřních rozvodů v bytech a nebytových prostorech, jimiž jsou ba) elektrický rozvod v bytě, včetně pojistkové skříně, bb) rozvod plynu v bytě, včetně výstupního šroubení na plynoměru, bc) rozvod vody v bytě od stoupačky, bd) odpadní potrubí v bytě od hrdla odbočky na stoupačce, c) opravu a údržbu stoupaček ústředního topení, včetně radiátorů v bytech, d) údržbu společné televizní antény včetně rozvodu signálu k přípojkám v jednotlivých bytech, e) opravu a údržbu rozvodů domácích telefonů od venkovního tabla k přístroji v bytě.

11 10.4. Pokud člen družstva nebo jiná osoba, která se zdržovala v jeho bytě, způsobili poškození zařízení, jehož opravu a údržbu zajišťuje a hradí družstvo, je povinen uhradit škodu, která tím družstvu vznikla. Na základě vynaložených nákladů na opravu zařízení vystaví družstvo k úhradě škody členovi družstva fakturu. V případě prodlení člena družstva s úhradou faktury, platí obdobně ustanovení čl Člen družstva může se souhlasem představenstva družstva uzavřít dohodu o výměně bytu. Dohoda musí být uzavřena písemně a musí obsahovat též ujednání o převodu členských práv a povinností, pokud bude uskutečňována výměna bytu s osobou, která není členem družstva Nájem družstevního bytu zaniká: a) zánikem členství v družstvu, b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem družstva ke dni stanovenému v dohodě, c) písemnou výpovědí člena družstva ke dni uvedenému ve výpovědi. Nájem bytu však nezanikne dříve než posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla oznámena družstvu, d) výpovědí družstva podle 2288 a následujících občanského zákoníku, e) uplynutím doby v případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, f) převedením bytu do vlastnictví člena družstva. Čl. 11 ZISK A ZTRÁTA O způsobu rozdělení zisku, případně o způsobu úhrady ztrát rozhoduje na návrh představenstva členská schůze s tím, že zisk se po odečtení částek připadajících na daně a odvody, příděl do nedělitelného fondu a na další účely schválené členskou schůzí použije přednostně na údržbu a opravy majetku družstva Vypuštěno K úhradě ztráty je člen povinen přispět na základě rozhodnutí členské schůze. Tato povinnost platí i pro bývalé členy, kterým členství zaniklo v rozhodném roce. Uhrazovací povinnost se týká jen ztrát vzniklých za dobu jejich členství. Čl. 12 NEDĚLITELNÝ FOND Při vzniku družstva byl zřízen nedělitelný fond ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět_tisíc_korun_českých) Nedělitelný fond družstvo každoročně doplňuje o 10 % čistého zisku až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky odpovídající polovině základního kapitálu družstva O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze. Nesmí však být za trvání družstva použit k rozdělení mezi členy. Čl. 13 FOND KUPNÍ CENY

12 13.1. Při vzniku družstva byl zřízen fond kupní ceny Fond kupní ceny bude průběžně doplňován tak, aby jeho výše odpovídala splatnému závazku družstva vůči obci, s rezervou ve výši 10 % smluvní měsíční splátky družstva vůči obci Do fondu kupní ceny se v době od vzniku družstva do uzavření smlouvy o koupi bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10, Petrovicích, Rezlerově ulici ukládají všechny vklady členů družstva, s výjimkou vstupních vkladů Představenstvo určí, jakou částkou a kdy budou jednotliví členové družstva povinni přispět do fondu kupní ceny. Vyjde přitom z toho, jaké částky bude nutno podle smlouvy platit obci jako splátky kupní ceny, a z toho, že příspěvky musejí odpovídat poměru podlahové plochy bytů jednotlivých členů Představenstvo určí splatnost příspěvku do fondu kupní ceny, který bude sloužit k úhradě první splátky kupní ceny Příspěvky do fondu kupní ceny se považují za další členský vklad (čl. 5.8., 6.2.) O použití fondu kupní ceny ke splátkám kupní ceny podle smlouvy s obcí rozhoduje představenstvo. O jiném použití tohoto fondu rozhoduje členská schůze V případě prodlení člena družstva s placením příspěvku do fondu kupní ceny platí přiměřeně ustanovení článku 5.8. Čl. 14 FOND PROVOZNÍ Fond je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad placených členy družstva, popř. nájemci nebo uživateli bytů Z prostředků fondu se hradí běžné provozní a správní náklady, které platí družstvo. Čl. 15 FOND OPRAV Fond oprav je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad placených členy družstva, popř. nájemci nebo uživateli bytů ) Z prostředků fondu se hradí opravy a údržba zařízení, které zajišťuje a hradí družstvo (čl. Čl. 16 JINÉ FONDY

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech, zákon č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I.

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I. STANOVY Stavebního bytového družstva Mělník Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma:Stavební bytové družstvo Mělník 2) Sídlo :Nová 223, 276 01 Mělník 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Podkrušnohorské bytové družstvo 2) Sídlo: Teplice - Řetenice, Duchcovská 412/88C, PSČ 415 03 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více