REZUL, bytové družstvo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REZUL, bytové družstvo"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Obchodní firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI A CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2.1. Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bylo založeno v souladu se Zásadami postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen "Zásady") a Pravidly k provádění vybraných ustanovení "Zásad" pro prodej bytových domů svěřených Městské části Praha - Petrovice (dále jen "Pravidla") jako právnická osoba složená z nájemců bytů v bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10 - Petrovicích, Rezlerově ulici Předmětem činnosti družstva je správa vlastního movitého a nemovitého majetku a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Účel uvedený v předchozím ustanovení družstvo plní zejména tím, že a) koupilo od Městské části Praha-Petrovice (dále jen "obec") v souladu se Zásadami a Pravidly blok domů čp. 275 až 277 v Praze 10 - Petrovicích, Rezlerově ulici (dále jen "bytový dům") a související pozemky. b) bude tento bytový dům, byty a nebytové prostory v něm umístěné, jakož i související pozemky a jiné věci spravovat, c) bude byty a nebytové prostory v bytovém domě, případně pozemky a jiné věci pronajímat nebo půjčovat přednostně svým členům, dále také jejich rodinným příslušníkům, případně též pronajímat jiným osobám, d) převede bezúplatně byty v bytovém domě do vlastnictví členů družstva, kteří budou nájemci těchto bytů a o převod projeví zájem, a to po splnění podmínek uvedených ve smlouvě, podle které byl blok domů koupen od obce, jakož i za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva. Čl. 3 ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 3.1. Členy družstva mohou být fyzické osoby. Členství právnických osob se vylučuje. Členství v družstvu je spojeno s nájemním vztahem k bytu v bytovém domě Členství v družstvu vzniká: a) při založení družstva dnem vzniku družstva,

2 b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, nebo c) převodem nebo přechodem družstevního podílu, nebo d) jiným způsobem stanoveným zákonem Podmínkou vzniku členství je zaplacení základního členského vkladu a úplné vyrovnání závazků z nájemného vztahu k bytu k vlastníkovi domu v době vzniku členství Písemná členská přihláška musí obsahovat jméno, datum narození, bydliště, závazek stát se členem družstva a řídit se stanovami a rozhodnutími družstva. Musí být podepsána a doručena představenstvu družstva. O přijetí za člena družstva rozhoduje představenstvo. Ve lhůtě určené členskou schůzí přijme představenstvo za člena družstva každého, kdo je nájemcem nebo vlastníkem bytu v bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10 - Petrovicích, Rezlerově ulici Je-li při vzniku členství v družstvu více zájemců, vznikne společné členství v družstvu pouze manželům. V ostatních případech bude za člena družstva přijat jen jeden ze zájemců, a to na základě dohody mezi nimi. Nedojde-li k dohodě, nemůže být do družstva přijat žádný z nich. To platí i v případě převodu nebo přechodu družstevního podílu Člen družstva může členství v družstvu převést bez souhlasu družstva na jinou osobu písemnou dohodou. Musí však o tom družstvo informovat nejméně měsíc předem. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením uzavřené dohody představenstvu družstva nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě. Družstvo dá souhlas k výměně bytu, jen pokud se nový nájemce bytu (či nebytového prostoru) zaváže stát se členem družstva a řídit se stanovami a rozhodnutími družstva a převzít všechny nevyrovnané závazky původního člena Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) zánikem družstva bez právního nástupce, e) smrtí člena, f) prohlášením konkursu na majetek člena, g) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, h) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a. byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, i) převodem nebo přechodem družstevního podílu Vystoupením zaniká členství v družstvu ve lhůtě tří měsíců od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného prohlášení člena o vystoupení družstvu Družstvo může člena vyloučit, jestliže závažným způsobem a opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti nebo povinnosti nájemce bytu. Člena nebo společné členy družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze z družstva vyloučit a) poruší-li nájemce hrubě svoji povinnost vyplývající z nájmu nebo

3 b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází Vyloučením zaniká členství v družstvu marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek O vyloučení rozhoduje představenstvo. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má právo člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi. Členská schůze napadené rozhodnutí zruší nebo rozhodne o zamítnutí námitek Člen, jehož se rozhodnutí týká, může ve lhůtě3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí členské schůze požádat soud, aby prohlásil rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné Dědic členských práv a povinností zemřelého člena družstva se může stát členem družstva. Jeho rozhodnutí je ve vztahu k družstvu závazné doručením informace o něm představenstvu s doložením pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o nabytí práv a povinností spojených s členstvím v družstvu. Tímto okamžikem se dědic členských práv a povinností stane členem družstva. Nejpozději vznikem členství v družstvu musí dojít k přechodu nájmu nebo vlastnického práva k bytu v bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10, Petrovicích, Rezlerově ulici Dědic, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo Vypuštěno Vznikne-li členovi družstva za trvání jeho manželství vůči družstvu právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu v bytovém domě, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu. Toto ustanovení neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí Ustanovení čl platí ve vztahu k členovi družstva a jeho manželu obdobně i v případě, kdy družstvo za trvání jeho manželství vstoupilo do nájemní smlouvy k bytu Společné členství manželů vznikne rovněž tehdy, stane-li se byt předmětem společného jmění manželů podle předpisů práva občanského Manželé jsou ze společného členství v družstvu oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas Kromě případů uvedených v článku 3.7. zaniká společné členství manželů v družstvu a) smrtí jednoho z manželů, b) dohodou rozvedených manželů, c) rozhodnutím soudu o vypořádání zaniklého společného jmění manželů, Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Spoluvlastnictví družstevního podílu a jeho zastavení je vyloučeno s výjimkou podle čl Čl. 4 PRÁVA A POVINNOSTI DRUŽSTVA A ČLENŮ DRUŽSTVA 4.1. Člen družstva má tato základní práva:

4 a) podílet se na privatizaci domovního fondu podle stanovených zásad a na privatizaci majetku družstva, b) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo (zejména účastí na členských schůzích) nebo prostřednictvím volených orgánů, c) volit a být volen do orgánů družstva, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být ve lhůtě stanovené členskou schůzí informován o jejich vyřízení, e) nahlížet do seznamu členů družstva a vyžadovat potvrzení o svém členství, nahlížet do roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo podílu na ztrátě, do zápisů ze schůzí a jiných dokladů a písemností družstva, f) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, g) převést členská práva a povinnosti na jinou osobu Člen družstva má tyto základní povinnosti: a) dodržovat stanovy a další vnitrodružstevní předpisy, plnit usnesení členské schůze a opatření orgánů družstva, b) podílet se na činnosti družstva, c) splácet a splatit základní, případně další členský vklad, platit pravidelně nájemné a úhrady spojené s užíváním bytu, platit příspěvky do fondů družstva (fond oprav, fond kupní ceny) a příspěvky na činnost družstva, d) na základě rozhodnutí členské schůze se podílet na úhradě ztrát družstva, e) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence a pro zúčtování služeb, f) umožnit družstvu zjištění technického stavu bytu a provedení případných oprav a úprav, h) chránit majetek družstva Družstvo je vedle práv a povinností vyplývajících z čl a 4.2 těchto stanov povinno: a) vytvářet podmínky pro uplatnění všech práv svých členů, b) vyžadovat plnění všech povinností od svých členů i třetích osob (zejména nájemci bytů a nebytových prostor, osoby s trvalým a přechodným pobytem), c) vést seznam svých členů, vést účetnictví a předepsanou nebo potřebnou administrativu, d) vydávat vnitrodružstevní předpisy, které budou podrobněji upravovat vztahy uvnitř družstva. PRÁVA A POVINNOSTI DRUŽSTVA A ČLENA DRUŽSTVA SPOJENÉ S NÁJMEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU Základní práva a povinnosti družstva jako pronajímatele družstevního bytu 4.4. Družstvo zejména: a) má povinnost předat družstevní byt nájemci ve stavu způsobilém k jeho užívání a udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání a udržovat v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů, b) má povinnost odstranit poškození nebo závadu v bytě v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil, c) je-li to nezbytné k zajištění řádné údržby družstevního bytu, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, je oprávněno po předchozím písemném oznámení nájemci alespoň 5 dní předem požadovat, aby nájemce umožnil za tím účelem vstup do bytu, d) nepostará-li se nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, ke které je povinen v rozsahu podle čl. 45 odst. 3, má družstvo právo učinit tak po

5 předchozím upozornění člena na jeho náklad samo v nezbytně nutném rozsahu a požadovat od něj náhradu Družstvo má právo požadovat na základě ustanovení v nájemní smlouvě nebo na základě usnesení členské schůze, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny tyto osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. Základní práva a povinnosti člena družstva jako nájemce družstevního bytu 4.6. Nájemce družstevního bytu zejména: a) užívá družstevní byt a spolu s bytem společné prostory v souladu s nájemní smlouvou a s těmito stanovami, b) přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu družstvu, spolu se jménem, příjmením a datem narození a s údajem o dosavadním bydlišti. Pokud to neučiní ani do dvou měsíců, jde o porušení povinností člena plynoucích z nájmu družstevního bytu. Pokud tuto svoji povinnost nájemce porušuje opakovaně, jedná se o závažné porušení povinností člena plynoucích z nájmu družstevního bytu (přitom opakovaným porušením se zde rozumí také případ, kdy člen ani po dvou upozorněních nezjednal nápravu) Přitom přijetí další osoby do nájemcovy domácnosti nesmí být v rozporu s požadavkem družstva uvedeném v nájemní smlouvě nebo v usnesení členské schůze, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách, c) provádí a hradí údržbu a opravy v bytě v rozsahu určeném těmito stanovami, d) zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, kterou je třeba neprodleně odstranit, a jde o poškození nebo vadu, jejíž odstranění přísluší družstvu jako pronajímateli, oznámí to nájemce ihned družstvu. Současně nájemce učiní po zjištění poškození nebo vady podle svých možností opatření k tomu, aby nevznikala další škoda a má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, pokud poškození nebo vada nebyla způsobena okolnostmi, za které odpovídá. Poté umožní družstvu provedení prací k odstranění poškození nebo vady, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla, e) odstraní závady a poškození, které způsobil na domě či jeho zařízení sám nebo osoby žijící v jeho domácnosti nebo pobývající v bytě, f) jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí nájemce družstvu bez zbytečného odkladu. Neodstraní-li družstvo poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně, může je nájemce odstranit a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu nájemného, jestliže vady nebo poškození jsou natolik podstatné, že brání obvyklému bydlení. Neoznámí-li však nájemce poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na úhradu vynaložených nákladů, g) po předchozí písemné výzvě umožní družstvu nebo jím pověřené osobě přístup do bytu k zajištění řádné údržby a oprav bytu příslušejících družstvu jako pronajímateli, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, h) po předchozím písemném oznámení umožní osobám pověřeným družstvem, aby zjišťovaly technický stav měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu i instalaci měřidel (zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, apod.), jakož i odpočet naměřených hodnot; umožní také přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu Nájemce není oprávněn provádět v bytě jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby, či měnit konstrukci nebo charakter bytu, apod., a to ani na své náklady, bez předchozího písemného souhlasu družstva, uděleného představenstvem, pokud si rozhodnutí nevyhradí členská schůze, dále bez projednání podle stavebně právních předpisů, jinak by se

6 jednalo o závažné porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu, a družstvo by bylo oprávněno také požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu a na svůj náklad odstranil Nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům nebo pro ostatní obyvatele domu, může nájemce v bytě i pracovat či podnikat Pokud ví nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do družstevního bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní nájemce tuto povinnost, považuje se to za porušení členských povinností Družstevní byt nebo jeho část může nájemce přenechat jinému do podnájmu jedině s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Nájemce je povinen ve smlouvě o podnájmu zavázat podnájemce k dodržování všech předpisů týkajících se užívání družstevního bytu, včetně ustanovení stanov družstva upravujících tyto záležitosti a včetně případného domovního řádu s tím, že při neplnění této povinnosti dá podnájemci výpověď, na jejímž základě zanikne podnájem uplynutím 30 dnů ode dne doručení výpovědi podnájemci. Po udělení souhlasu s podnájmem je povinen nájemce poskytnout představenstvu družstva údaje o počtu osob v podnájmu, jejich jména a telefonické kontakty. Pokud nájemce nezaváže podnájemce způsobem uvedeným v tomto odstavci, má bytové družstvo právo zrušit souhlas s podnájmem a nájemce je povinen podnájem ukončit, jinak by to bylo považováno za porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu. Za úkony spojené s ukončením podnájmu je družstvo oprávněno požadovat od člena družstva úhradu přímých nákladů s tím spojených, případně v paušální výši určené pro tyto úkony usnesením členské schůze. Poskytovat krátkodobé ubytování za úplatu není povoleno Nájemce je povinen plnit včas a úplně povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, platit včas a úplně platby s nájmem spojené, oznamovat družstvu pro účely záloh na ceny služeb a pro rozúčtování cen služeb poskytovaných s bydlením pobyt dalších osob v užívaném bytě podle zvláštního zákona upravujícího poskytování služeb spojených s bydlením, chránit majetek družstva, upozorňovat družstvo na škody, které tomuto majetku hrozí nebo mohou hrozit, pokud se o tom dozví, dodržovat pravidla pro užívání bytu a společných prostor, schválená usnesením členské schůze nebo obsažená v domovním řádu schváleném usnesením členské schůze. Čl. 5 KAPITÁL DRUŽSTVA A VKLADY 5.1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva Vypuštěno 5.3. Základní členský vklad činí 2.000,- Kč (slovy: dva_tisíce_korun_českých) Každý uchazeč o členství v družstvu je povinen zavázat se k úhradě základního členského vkladu.

7 5.5. Část základního členského vkladu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden_tisíc_korun_českých) je vstupním vkladem Základní členský vklad je při vzniku členství splatný s podáním členské přihlášky Členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na činnosti družstva, rozhodne-li o tom členská schůze. Za další členský vklad se považuje i povinný příspěvek do fondu kupní ceny V případě prodlení s úhradou základního členského vkladu a další majetkové účasti podle čl a 5.7. těchto stanov může družstvo vedle dlužné částky od člena požadovat též úrok z prodlení z dlužné částky. Výše úroku činí ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení. Čl. 6 VYPOŘÁDACÍ PODÍL 6.1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl Vypořádací podíl se určí ve výši příspěvku, který člen družstva zaplatil do fondu kupní ceny (čl. 13). Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy členství zaniklo, nejdříve však po vyklizení a předání bytu družstvu. Čl. 7 ČLENSKÁ SCHŮZE 7.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva Členská schůze se schází nejméně jednou za rok Členskou schůzi svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou zveřejní na informační desce v domě nejméně dva týdny před termínem konání členské schůze. Členům družstva, kteří za tím účelem oznámili dobu a adresu pobytu mimo byt, zašle písemnou pozvánku doporučeně na oznámenou adresu Členská schůze musí být svolána do třiceti dnů od rozhodné skutečnosti, a) požádá-li o to písemně alespoň jedna desetina všech členů družstva nebo kontrolní komise, b) podá-li k ní člen vyloučený z družstva představenstvem odvolání podle čl Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do třiceti dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva Do výlučné působnosti členské schůze patří zejména: a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popř. mezitímní účetní závěrku,

8 d) rozhodovat o rozdělení zisku, případně o úhradě ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, o volbě likvidátora a určení jeho odměny h) rozhodovat o jiné přeměně družstva, i) rozhodovat o námitkách člena družstva proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení, j) rozhodovat o použití nedělitelného fondu, k) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, l) rozhodovat o uhrazovací povinnosti ke krytí ztrát družstva, m) rozhodovat o dispozicích s majetkem družstva v případech a ve výši, které si vyhradí, n) rozhodovat o dalších záležitostech, které stanoví zákon nebo které si vyhradí Vypuštěno 7.7. Vypuštěno 7.8. Členskou schůzi řídí předseda nebo některý z členů představenstva, nebo svolavatel, a to podle programu, který byl uveden na pozvánce. Program jednání členské schůze připraví představenstvo. Na žádost jedné desetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. Pokud žádost dojde po vyvěšení pozvánky na členskou schůzi, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání ve lhůtě do sedmi dnů před konáním členské schůze. Jestliže takové uveřejnění není možné, lze určenou záležitost zařadit na pořad členské schůze jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva O členské schůzi se pořizuje zápis. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Zápis musí obsahovat a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Členská schůze přijímá svá rozhodnutí hlasováním. Každý člen družstva má jeden hlas. Manželé, společní členové, mají také jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, byla-li pro ně většina hlasů přítomných členů. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Průběh členské schůze se řídí jednacím a hlasovacím řádem členské schůze, který tvoří přílohu č. 1stanov Vypuštěno Čl. 8 PŘEDSTAVENSTVO 8.1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Představenstvo svolává předseda družstva nebo místopředseda družstva písemně nebo osobně. V naléhavých případech může představenstvo svolat telefonicky nebo jinou vhodnou formou.

9 8.3. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost Představenstvo má tři členy, které volí členská schůze na dobu tří let. Pokud v období mezi členskými schůzemi dojde k odstoupení, odvolání, úmrtí nebo jinému ukončení funkce jednoho člena představenstva, může představenstvo jmenovat náhradního člena do následující členské schůze Členem představenstva může být pouze člen družstva starší 18 let, který je plně svéprávný. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena kontrolní komise Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. O odstoupení písemně informuje představenstvo Člen představenstva může být ze své funkce odvolán členskou schůzí. Členství v představenstvu zaniká zároveň se zánikem členství v družstvu. Funkční období končí všem členům představenstva stejně Představenstvo volí ze svého středu předsedu družstva a místopředsedu družstva Předseda družstva nebo místopředseda družstva jednají za představenstvo navenek. Každý z nich jedná samostatně. Je-li pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy družstva nebo místopředsedy družstva a jednoho člena představenstva Předseda družstva organizuje a řídí činnost představenstva a běžnou činnost družstva Místopředseda družstva zastupuje předsedu družstva v době jeho nepřítomnosti Vypuštěno Každý člen družstva je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo. Čl. 9 KONTROLNÍ KOMISE 9.1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Kontrolní komisi svolává její předseda písemně nebo osobně. V naléhavých případech může kontrolní komisi svolat telefonicky nebo jinou vhodnou formou Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Vyjadřuje se k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva.

10 9.4. Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva Kontrolní komise má tři členy, které volí členská schůze na dobu tří let. Pokud v období mezi členskými schůzemi dojde k odstoupení, odvolání, úmrtí nebo jinému ukončení funkce jednoho člena kontrolní komise, může kontrolní komise jmenovat náhradního člena do následující členské schůze Členem kontrolní komise může být pouze člen družstva starší 18 let, který je plně svéprávný. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena představenstva Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit. O odstoupení písemně informuje kontrolní komisi Člen kontrolní komise může být ze své funkce odvolán členskou schůzí. Funkční období končí všem členům kontrolní komise stejně Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který za ni jedná navenek. Členství v kontrolní komisi zaniká zároveň se zánikem členství v družstvu Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat u představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. Čl. 10 NÁJEMNÍ VZTAH Nájemní vztahy k bytům a nebytovým prostorám mezi družstvem a jeho členy se řídí obecně závaznými právními předpisy s dále uvedenými výjimkami Člen družstva zajišťuje a hradí všechny opravy v bytě a nebytových prostorech a náklady spojené s jejich údržbou s výjimkou oprav a údržby zajišťovaných a hrazených družstvem Družstvo zajišťuje a hradí: a) opravy, údržbu a modernizaci domu a přilehlého pozemku, b) opravy a údržbu rozvodů elektrické energie, plynu, vody a kanalizačních odpadů kromě vnitřních rozvodů v bytech a nebytových prostorech, jimiž jsou ba) elektrický rozvod v bytě, včetně pojistkové skříně, bb) rozvod plynu v bytě, včetně výstupního šroubení na plynoměru, bc) rozvod vody v bytě od stoupačky, bd) odpadní potrubí v bytě od hrdla odbočky na stoupačce, c) opravu a údržbu stoupaček ústředního topení, včetně radiátorů v bytech, d) údržbu společné televizní antény včetně rozvodu signálu k přípojkám v jednotlivých bytech, e) opravu a údržbu rozvodů domácích telefonů od venkovního tabla k přístroji v bytě.

11 10.4. Pokud člen družstva nebo jiná osoba, která se zdržovala v jeho bytě, způsobili poškození zařízení, jehož opravu a údržbu zajišťuje a hradí družstvo, je povinen uhradit škodu, která tím družstvu vznikla. Na základě vynaložených nákladů na opravu zařízení vystaví družstvo k úhradě škody členovi družstva fakturu. V případě prodlení člena družstva s úhradou faktury, platí obdobně ustanovení čl Člen družstva může se souhlasem představenstva družstva uzavřít dohodu o výměně bytu. Dohoda musí být uzavřena písemně a musí obsahovat též ujednání o převodu členských práv a povinností, pokud bude uskutečňována výměna bytu s osobou, která není členem družstva Nájem družstevního bytu zaniká: a) zánikem členství v družstvu, b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem družstva ke dni stanovenému v dohodě, c) písemnou výpovědí člena družstva ke dni uvedenému ve výpovědi. Nájem bytu však nezanikne dříve než posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla oznámena družstvu, d) výpovědí družstva podle 2288 a následujících občanského zákoníku, e) uplynutím doby v případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, f) převedením bytu do vlastnictví člena družstva. Čl. 11 ZISK A ZTRÁTA O způsobu rozdělení zisku, případně o způsobu úhrady ztrát rozhoduje na návrh představenstva členská schůze s tím, že zisk se po odečtení částek připadajících na daně a odvody, příděl do nedělitelného fondu a na další účely schválené členskou schůzí použije přednostně na údržbu a opravy majetku družstva Vypuštěno K úhradě ztráty je člen povinen přispět na základě rozhodnutí členské schůze. Tato povinnost platí i pro bývalé členy, kterým členství zaniklo v rozhodném roce. Uhrazovací povinnost se týká jen ztrát vzniklých za dobu jejich členství. Čl. 12 NEDĚLITELNÝ FOND Při vzniku družstva byl zřízen nedělitelný fond ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět_tisíc_korun_českých) Nedělitelný fond družstvo každoročně doplňuje o 10 % čistého zisku až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky odpovídající polovině základního kapitálu družstva O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze. Nesmí však být za trvání družstva použit k rozdělení mezi členy. Čl. 13 FOND KUPNÍ CENY

12 13.1. Při vzniku družstva byl zřízen fond kupní ceny Fond kupní ceny bude průběžně doplňován tak, aby jeho výše odpovídala splatnému závazku družstva vůči obci, s rezervou ve výši 10 % smluvní měsíční splátky družstva vůči obci Do fondu kupní ceny se v době od vzniku družstva do uzavření smlouvy o koupi bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10, Petrovicích, Rezlerově ulici ukládají všechny vklady členů družstva, s výjimkou vstupních vkladů Představenstvo určí, jakou částkou a kdy budou jednotliví členové družstva povinni přispět do fondu kupní ceny. Vyjde přitom z toho, jaké částky bude nutno podle smlouvy platit obci jako splátky kupní ceny, a z toho, že příspěvky musejí odpovídat poměru podlahové plochy bytů jednotlivých členů Představenstvo určí splatnost příspěvku do fondu kupní ceny, který bude sloužit k úhradě první splátky kupní ceny Příspěvky do fondu kupní ceny se považují za další členský vklad (čl. 5.8., 6.2.) O použití fondu kupní ceny ke splátkám kupní ceny podle smlouvy s obcí rozhoduje představenstvo. O jiném použití tohoto fondu rozhoduje členská schůze V případě prodlení člena družstva s placením příspěvku do fondu kupní ceny platí přiměřeně ustanovení článku 5.8. Čl. 14 FOND PROVOZNÍ Fond je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad placených členy družstva, popř. nájemci nebo uživateli bytů Z prostředků fondu se hradí běžné provozní a správní náklady, které platí družstvo. Čl. 15 FOND OPRAV Fond oprav je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad placených členy družstva, popř. nájemci nebo uživateli bytů ) Z prostředků fondu se hradí opravy a údržba zařízení, které zajišťuje a hradí družstvo (čl. Čl. 16 JINÉ FONDY

13 16.1. Družstvo může zřídit i jiné fondy. O jejich zřízení, výši příspěvků a podmínkách použití rozhoduje členská schůze. Čl. 17 ZÁVĚR Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí družstva 16. Února 2015 a nahrazují dosavadní stanovy ze dne 21. října 1998, ve znění změn ze dne 18. října 1999 a dne 9. října Změnou dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, postupem podle 777 odst. 5 citovaného zákona Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení, účinnosti dnem zveřejnění v obchodním rejstříku. REZUL, bytové družstvo Příloha č. 1 (k čl stanov) JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD členské schůze družstva REZUL, bytové družstvo Členská schůze družstva REZUL, bytové družstvo, Rezlerova 275, Praha 10 se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami družstva a tímto jednacím a hlasovacím řádem: 1. Členskou schůzi řídí předseda družstva nebo jiný pověřený člen představenstva (dále jen předsedající). Představenstvo v průběhu členské schůze plní funkci návrhové komise. Zápis z členské schůze ověřují všichni přítomní členové představenstva. 2. Členská schůze projednává jednotlivé body programu schůze tak, že se nejprve seznámí se zprávou, návrhem nebo informací představenstva nebo kontrolní komise. 3. Členové družstva mohou své požadavky na vysvětlení, návrhy a názory uplatnit ústně, popř. písemně v diskusi k příslušnému bodu programu. S písemnými požadavky, návrhy či názory uplatněnými před projednáním příslušného bodu programu bude členská schůze seznámena přednostně. 4. Při projednávání návrhu změny stanov musí být členská schůze s jednotlivými ustanoveními, kterých se změna týká, doslovně seznámena v platném znění a ve znění po navrhované změně. 5. O předložených návrzích se hlasuje veřejně, zvednutím ruky. V průběhu vyhlášeného hlasování může člen družstva hlasovat pouze jednou (pro nebo proti návrhu nebo se zdržet hlasování). 6. Před zahájením každého hlasování předsedající informuje členskou schůzi o usnášeníschopnosti.

14 7. Nejprve se hlasuje o návrhu ve znění předloženém představenstvem nebo kontrolní komisí. V případě, že je návrh přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. V případě, že návrh představenstva nebyl přijat, hlasuje se o návrhu kontrolní komise, byl-li podán. O dalších návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. 8. Výsledky hlasování oznámí předsedající ihned po provedeném hlasování. 9. Při opuštění členské schůze je člen družstva povinen odepsat se z listiny přítomných. REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

SMLOUVA O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU mezi stranami

SMLOUVA O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU mezi stranami SMLOUVA O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU mezi stranami Bytové družstvo Mělník 2763 a 2764, se sídlem Vlasákova 2764, 276 01 Mělník, IČ: 25143336, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 3436, zastoupené

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Uzavřená dle ustanovení 2235 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) a stanov BDU Radnice Ostrava-Jih 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo 1. Firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva je: JAS 4, bytové družstvo 1.2. Sídlem družstva je: Brno, Jaselská 187/4, PSČ 602 00 1.3. Družstvo

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA Tyto stanovy byly přijaty usnesením členské schůze dne 8. 7. 2014. O rozhodnutí členské schůze byl seprán notářský zápis. Bytové družstvo Kociánka, Kocianova 1588/5,

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb., dále

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Firma. Bytové družstvo Michelská 76/965 (2) Sídlo.. Praha 4 Michle, Michelská ul. 76/965 (3) IČ 256 18 334 zapsané 23.10. 1997 v Obchodním

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

Bytové Družstvo Zdeňka Fibicha. Zdeňka Fibicha 252/2619, 434 01 Most S T A N O V Y

Bytové Družstvo Zdeňka Fibicha. Zdeňka Fibicha 252/2619, 434 01 Most S T A N O V Y Bytové Družstvo Zdeňka Fibicha Zdeňka Fibicha 252/2619, 434 01 Most S T A N O V Y OBSAH ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 Čl. 1 Právní postavení... 1 Čl. 2 Obchodní firma a sídlo... 1 Čl. 3 Předmět činnosti...

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV. Článek 1. Úvodní ustanovení

Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV. Článek 1. Úvodní ustanovení Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Obchodní firma družstva je Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV (zkráceně ZDV NÝROV), se sídlem Nýrov 87, PSČ 67972, IČ

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA P. LUMUMBY 60 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA P. LUMUMBY 60 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA P. LUMUMBY 60 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

STANOVY Družstva Ružinovská 1162

STANOVY Družstva Ružinovská 1162 STANOVY Družstva Ružinovská 1162 ČLÁNEK I Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob 2. Družstvo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY. Bytového družstva Hurbanova 1173

STANOVY. Bytového družstva Hurbanova 1173 STANOVY Bytového družstva Hurbanova 1173 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Obchodní firma a sídlo. Článek 2. Právní postavení. Článek 3. Předmět činnosti

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Obchodní firma a sídlo. Článek 2. Právní postavení. Článek 3. Předmět činnosti ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo Hurbanova 1184/23 (dále jen družstvo ) (2) Sídlo: Praha 4 - Krč, Hurbanova 1184/23, PSČ 142 00 (3) IČ:

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA REALITA RADOTÍN

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA REALITA RADOTÍN STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA REALITA RADOTÍN ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Realita Radotín (dále jen družstvo ) je podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965

S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965 S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965 Článek I. Firma a sídlo družstva 1.1 Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Michelská 76/965 1.2 Sídlem družstva je: Praha 4 Michle, Michelská ul.

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více