STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva"

Transkript

1 Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, Chrastava, IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva 1. Obchodní firma: Městské bytové družstvo Chrastava 2. Sídlem družstva je: Chrastava, nám.1.máje Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty, hospodařit s nimi, a tak se podílet na uspokojování bytových potřeb a tím na obecném zájmu. Čl. 2 Právní postavení Družstvo je společenstvím ve smyslu 221 Obchodního zákoníku. Je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Družstvo za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Čl. 3 Předmět podnikání (činnosti) Předmětem podnikání družstva je: a) správa a údržba nemovitostí b) zprostředkování služeb v oblasti stavebnictví c) inženýrská činnost v investiční výstavbě Předmětem další činnosti družstva je: - pronájem bytů a nebytových prostor svým členům i jiným subjektům

2 Část II. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství v družstvu 1. Členy družstva mohou být osoby fyzické i osoby právnické. Členy družstva mohou být pouze fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo právnické osoby se sídlem na území České republiky, kromě výjimek určených v těchto stanovách. 2. Členství v družstvu vzniká: a) při založení družstva za podmínky, že uchazeč o členství: - nejpozději v den konání ustavující schůze družstva podal písemnou přihlášku, - zaplatil základní členský vklad nejpozději do patnácti dnů ode dne konání ustavující schůze, - zavázal se na ustavující schůzi ke splacení dalšího členského vkladu a k plnění dalších povinností člena družstva určených zákonem, těmito stanovami a usneseními členských schůzí b) za trvání družstva: - přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a zaplacením základního členského vkladu na výzvu představenstva; o přijetí rozhoduje představenstvo družstva, - převodem členství; členem se stává osoba, na niž přešla členská práva a povinnosti na základě dohody mezi členem družstva a touto osobou jako třetí osobou, jestliže tato osoba splní obecné podmínky pro přijetí za člena družstva stanovené zákonem a těmito stanovami, případně podmínky stanovené družstvem pro konkrétní případ, - děděním, - přechodem členství v důsledku sloučení, splynutí nebo rozdělení družstev, - jiným způsobem stanoveným zákonem. 3. Nezletilá fyzická osoba a osoba, která nesplňuje podmínku dle odst. 1., se může stát členem družstva pouze z důvodu dědění členského podílu. 4. Družstvo může odmítnout přijetí za člena družstva. Osoba, která podala přihlášku, se proti rozhodnutí představenstva o nepřijetí za člena družstva může odvolat k členské schůzi. Rozhodnutí členské schůze je konečné. 5. Při založení družstva vzniká členství dnem vzniku družstva, za trvání družstva vzniká členství v družstvu přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a zaplacením základního členského vkladu. Při převodu členství přecházejí členská práva a povinnosti spojené s členstvím na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným ve smlouvě. Tytéž účinky jako 2

3 předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. 6. Přihláška do družstva musí obsahovat: - označení, že jde o přihlášku do družstva, - označení osoby přihlášeného (v případě fyzické osoby její jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo, IČ ), - místo a datum podpisu přihlášky, - podpis přihlašovatele. Čl. 5 Převod členství 1. Převod členství v družstvu se děje na základě písemné dohody, která musí obsahovat: - označení smluvních stran (v případě fyzické osoby její jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo, IČ) - den převodu členství - formu a způsob vzájemného majetkového vypořádání s tím, že nabyvatel členských práv a povinností v družstvu přejímá pohledávky i závazky převodce vůči družstvu - prohlášení nabyvatele, že byl seznámen se stanovami družstva, usneseními členských schůzí, jakož i dalšími vnitřními předpisy družstva, a že se jimi bude řídit. 2. Převod členství v družstvu nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 3. Nabyvatel členství je povinen uhradit družstvu poplatek související s převodem členství ve výši základního členského vkladu do 10 dnů od nabytí členství. Čl. 6 Společné členství manželů 1. Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vzniká společné členství v družstvu oběma, pokud mezi sebou v této věci nemají prokazatelným způsobem omezen rozsah společného jmění manželů. 2. Manželé vystupují v družstvu společně a nerozdílně s právem jednoho hlasu, na každých celých 1000,-- Kč splacených členských vkladů. 3. Rozvodem manželství společné členství manželů v družstvu zaniká. Členství zůstává tomu z manželů, kterému zůstane právo byt užívat na základě zákona 3

4 nebo v souladu s uzavřenou dohodou o vypořádání společného jmění manželů nebo tomu, kterému byl určen byt pravomocným rozhodnutím soudu. 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou b) vystoupením člena z družstva c) úmrtím člena družstva Čl. 7 Zánik členství v družstvu d) vstupem člena družstva do likvidace nebo prohlášením konkurzu, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu nebo pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo jeho zánikem e) vyloučením člena z družstva f) převodem členství v družstvu dle čl. 5 těchto stanov g) zánikem družstva. 2. Písemnou dohodou mezi členem a družstvem zaniká členství dnem uvedeným v dohodě. Dohoda musí mít písemnou formu a formu majetkového vypořádání mezi členem a družstvem a musí obsahovat důvody ukončení členství, požádá-li o to člen družstva. 3. Vystoupit z družstva lze na základě písemného oznámení doručeného družstvu do vlastních rukou. Vystoupením zaniká členství v družstvu po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení. 4. Členství fyzické osoby v družstvu zaniká úmrtím člena družstva. Členství právnické osoby zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkurzu, popřípadě jejím zánikem. 5. Rozhodnutím představenstva může být vyloučen člen, který: a) závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem, stanovami a rozhodnutími členských schůzí b) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo c) hrubým způsobem porušuje dobré mravy ve vztahu k ostatním členů družstva d) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin proti družstvu nebo členu družstva e) ani po písemné výzvě doručené do vlastních rukou nezaplatil další členský vklad stanovený členskou schůzí, jenž představuje majetkový podíl na majetku družstva a k jehož úhradě se zavázal 4

5 f) dluží družstvu úhradu za užívání bytu za dobu v souhrnu delší než tři měsíce nebo se po stejnou dobu nepodílí na finančním hospodaření družstva v rozsahu svých členských podílů. O vyloučení podle bodu a) tohoto článku lze rozhodnout pouze tehdy, jestliže představenstvo družstva vyzvalo člena družstva písemnou výstrahou doručovanou do vlastních rukou k tomu, aby zanechal svého jednání a člen družstva ve lhůtě určené ve výstraze jejím požadavkům nevyhověl. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou a musí v něm být uveden důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy marně uplynula lhůta pro odvolání. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do 3 měsíců od doručení písemného rozhodnutí podat odvolání k členské schůzi družstva. Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. Odvolání má odkladný účinek. Nesouhlasí-li člen družstva ani s rozhodnutím členské schůze o vyloučení, může podat návrh k soudu, aby prohlásil rozhodnutí členské schůze za neplatné. Část III. Majetkové vztahy Čl. 8 Základní členský vklad 1. Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,-- Kč (slovy: Padesáttisíckorunčeských) 2. Základní členský vklad činí 1 000,-- Kč (slovy: Jedentisíckorunčeských) Čl. 9 Další členský vklad a další majetková účast 1. Člen družstva se může zavázat k dalšímu členskému vkladu a k jeho splacení ve lhůtě určené družstvem. Další členský vklad zpravidla odpovídá podílu na ceně domu a pozemku, ve kterém člen družstva užívá nebo má užívat konkrétní byt. Výši a způsob splacení dalšího členského vkladu stanoví družstvo pro každého člena družstva podle kritérií přijatých družstvem. Člen družstva se může na základě dohody s družstvem zavázat k úhradě více než jednoho členského vkladu. Tento další členský vklad (vklady) je člen družstva povinen splatit ve lhůtě určené družstvem. 5

6 2. Zakládající člen družstva - Město Chrastava, se zavazuje vložit do jednoho roku od zápisu družstva do obchodního rejstříku další vklad, a to nepeněžitý v podobě nemovitostí (obytných domů a pozemků) a zakládající členové se dohodli, že tento nepeněžitý vklad bude oceněn způsobem dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí těchto stanov. Do vlastnictví družstva budou převedeny Městem Chrastava jako další členský vklad i nemovitosti (byty, obytné domy), které byly nebo budou vystavěny za pomoci státní dotace, za podmínky souhlasu poskytovatele dotace. U těchto bytů má zakládající člen družstva, Město Chrastava, zajištěn pomocí těchto stanov po dobu 20-ti let od kolaudace nemovitosti (stavby) rozhodující vliv v těchto oblastech: a) podmínky uzavírání nájemních smluv s uživateli družstevních bytů a stanovování výše nájemného b) změna využití nemovitostí (bytů) c) převod vlastnictví a zřízení zástavního práva k nemovitostem (domy a byty). 3. Nepeněžité vklady se za trvání družstva ocení způsobem stanoveným členskou schůzí. 4. Další majetková účast členů na podnikání družstva: Členové družstva se mohou zavázat k další majetkové účasti na podnikání družstva na základě písemné dohody s družstvem a další majetková účast člena v družstvu se při zániku členství zahrne do vypořádacího podílu. 1. Vypořádací podíl: Čl. 10 Majetkové vypořádání a) Zánikem členství za trvání družstva vzniká dosavadnímu členu družstva, jeho dědicům nebo právním nástupcům právo na výplatu zůstatkové hodnoty členského podílu (vypořádací podíl) b) Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena k souhrnu splacených členských vkladů všech členů. c) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se přihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím a nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v Nedělitelném fondu,ve Fondu stability družstva a v dalších fondech na základě rozhodnutí členské schůze. d) Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. e) Výplata vypořádacího podílu je vázána na uvolnění družstevního bytu. 2. Převod členství podle čl. 5 stanov se řídí 229 a 230 ObchZ, neřídí se 233 ObchZ, proto nevzniká převodci v důsledku převodu členských práv a povinností spojených s členstvím vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. 6

7 3. Převod bytových a nebytových jednotek do vlastnictví člena družstva: Družstvo umožňuje svým členům fyzickým osobám, kteří jsou nájemci bytu a kteří získali členství na základě převodu členství, např. Smlouvy o převodu části družstevního podílu od Města Chrastava a) čl. 5 stanov jeho bezplatný převod do osobního vlastnictví v souladu s 23, odst. 1 zák. č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ZVB, ne však 24 odst. 1 až 5 ZVB. Z tohoto důvodu se vypořádací podíl nestanovuje v souladu s 24 odst. 10 ZVB dle 233 ObchZ. b) Součástí smlouvy o převodu bytů do osobního vlastnictví musí být zejména náležitosti uvedené v 24 odst.7 ZVB a dohoda v souladu s 25 odst. 1 ZVB, že vypořádací podíl při současném či následném vystoupení z družstva činí 1 tis. Kč a vyplácí se do 31. března roku následujícího po roce ve kterém členství zaniklo. c) Obdobně se postupuje i u nebytových prostorů, u nichž se na financování podílela svým členským podílem pouze fyzická osoba člen družstva, která je nájemcem, nebo její právní předchůdce. d) Nabyvatel je povinen uhradit družstvu náklady vynaložené v souvislosti s převodem bytové jednotky do vlastnictví člena družstva a správního poplatku za zápis práva do katastru nemovitostí a znaleckého posudku převáděné bytové jednotky před provedením těchto administrativních úkonů. Čl. 11 Nedělitelný fond 1. Družstvo zřizuje při svém vzniku Nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu a každoročně jej doplňuje o 10% ročního čistého zisku do doby, dokud výše Nedělitelného fondu nedosáhne poloviny zapisovaného základního kapitálu družstva. 2. Na základě rozhodnutí představenstva nebo členské schůze je Nedělitelný fond možno doplňovat nad výši uvedenou v čl.11 odst Nedělitelného fondu lze použít jen na úhradu ztrát družstva. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 4. O použití Nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze družstva. Čl. 12 Fond stability družstva 1. Družstvo zřizuje Fond stability družstva jako další zajišťovací fond. 2. Fond stability družstva je tvořen ve výši 50% všech členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva, s výjimkou vkladů na zapisovaný základní kapitál a vkladů ve prospěch ostatních fondů družstva. Fond stability je družstvem doplňován bez rozhodnutí orgánů družstva. 7

8 3. Na základě rozhodnutí představenstva nebo členské schůze je Fond stability družstva možno doplňovat nad výši uvedenou v čl.12 odst Fond stability družstva nelze rozdělit mezi členy družstva po dobu trvání družstva, lze jej použít a využít při vypořádání účetní hodnoty bytové jednotky při převodu bytové jednotky do vlastnictví člena družstva. 5. Fondu stability družstva lze použít na úhradu ztrát družstva a k dalším účelům stanoveným členskou schůzí. O použití Fondu stability rozhoduje členská schůze. Část IV. Členská práva a povinnosti Čl. 13 Člen má právo zejména: 1. Podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo a prostřednictvím volených orgánů. 2. Volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům. 3. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a být průběžně informován o činnosti družstva. 4. Podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje členům podle stanov a závazných právních předpisů. 5. Uzavřít s družstvem nájemní smlouvu ke konkrétně určenému bytu, splatí-li nebo zaváže-li se splatit další členský vklad na tento byt vázaný ve výši stanovené družstvem, nejde-li o byt s platným nájemním vztahem třetí osoby. 6. Odstoupit od zařazení na bytovou výstavbu a v souvislosti s tím vystoupit z družstva. Čl. 14 Člen je povinen zejména 1. Platit řádně a včas za užívání bytu a za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování vč. zálohy na opravy, rekonstrukci a modernizaci společných částí domu. Člen a nabyvatel bytové jednotky hradí zálohami náklady spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu a s poskytováním služeb spojených s užíváním jednotky od 1. dne následujícího měsíce po měsíci, v němž nastaly právní účinky zápisu vkladu vlastnického práva k bytové jednotce do katastru nemovitostí. 2. Dodržovat obecně závazné předpisy týkající se občanského soužití a veřejného pořádku v domě a jeho okolí, dále domovní řád, stanovy družstva, provozní řád 8

9 domu, řídit se usneseními členských schůzí a rozhodnutími ostatních orgánů družstva. 3. Oznamovat neprodleně, nejdéle do 15-ti dnů změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, důležité pro vedení evidence členů a majetku družstva a kalkulaci poplatků za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor. 4. Umožnit pověřeným zástupcům družstva zjištění technického stavu bytu. 5. V případě své nepřítomnosti delší než tři měsíce sdělit družstvu svoji kontaktní adresu. 6. Řádně a včas splatit svůj další členský vklad určený členskou schůzí. 7. Užívat družstevního majetku s péčí řádného hospodáře, včas upozorňovat na závady objevující se při jeho užívání, chránit družstevní majetek. 8. Nájemce (uživatel bytu) člen družstva je povinen hradit provádění drobných oprav v bytě souvisejících s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje nařízení vlády č.258/1995 Sb., v platném znění. Člen družstva ručí za své závazky vůči družstvu svým členským podílem. Toto ustanovení nevylučuje právo družstva uspokojit své pohledávky za členem družstva jiným způsobem. Čl. 15 Převod práv a povinností spojených s členstvím Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Čl. 16 Práva a povinnosti spojené s bytovými a nebytovými prostory v majetku družstva Vztah družstva k nájemcům, kteří nejsou členy družstva: 1. Vztah družstva k nájemcům, kteří nejsou členy družstva se zakotvuje v nájemní smlouvě, jež se uzavírá mezi družstvem a nájemcem. 2. Dohoda o výměně bytu mezi nájemci, kteří nejsou členy družstva, podléhá souhlasu družstva. 3. Nájemce, který není členem družstva, bydlící v domě družstva, nemá dispoziční právo k užívanému bytu, nemůže byt pronajmout (uzavřít smlouvu o podnájmu), leda s výslovným souhlasem družstva. 9

10 Část V. Orgány družstva Čl. 17 Družstvo spravuje své záležitosti za účasti členů prostřednictvím: 1. členské schůze 2. představenstva 3. kontrolní komise 4. dalších orgánů zvolených členskou schůzí Čl. 18 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. 2. Členská schůze se schází nejméně 1x ročně. Je svolávána písemně oznámením všem členům družstva alespoň 14 dnů před datem konání členské schůze. 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro platnost usnesení členské schůze je nutný souhlas většiny hlasů přítomných členů. 4. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení těchto stanov. 5. Členská schůze musí být svolána, jestliže o to písemně požádá alespoň jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise nebo členové s nadpoloviční většinou hlasů potřebných pro příslušné rozhodnutí. Před zahájením členské schůze musí být znám počet hlasů přítomných členů. 6. Počet hlasů člena družstva závisí na výši majetkové účasti člena v družstvu (splaceného členského vkladu) s tím, že na každých splacených celých 1000,-- Kč připadá 1 hlas. Manželé mají společné členství v družstvu a 1 hlas na každých splacených celých 1000,-- Kč. 7. V případě hlasování o věcech uvedených v čl.18 odst.10 písm.a), f) a j) stanov má každý člen pouze jeden hlas. 8. K platnosti usnesení (rozhodnutí) o věcech uvedených v čl.18 odst.10 písm.f), g), h), k), o) a p) je třeba nadpoloviční většiny všech hlasů členů družstva. 10

11 9. K platnosti usnesení (rozhodnutí) o věcech uvedených v čl.18 odst.10 písm.a), f), i), j) a l) stanov se vyžaduje souhlas všech hlasů Města Chrastava jako zakládajícího člena družstva. 10. Do působnosti členské schůze patří: a) schvalovat a měnit stanovy b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva d) schvalovat řádnou účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření družstva e) rozhodovat o způsobu použití zisku a úhrady případné ztráty družstva f) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu h) rozhodovat o způsobu ocenění nepeněžitých vkladů za trvání družstva i) rozhodovat o použití Nedělitelného fondu a Fondu stability družstva j) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích k) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká l) rozhodovat o stanovení výše nájemného, změně využití, změně vlastníka (převod vlastnických práv) a zřízení zástavního práva u domů a bytů, které byly vystavěny nebo pořízeny za pomoci finanční dotace státu nebo státního fondu, a to po dobu 20ti let od jejich vystavění nebo pořízení (kolaudace) m) stanovení finanční odměny za vykonávání volených funkcí n) rozhodovat o vytvoření dalších fondů družstva včetně zásad pro jejich použití o) rozhodovat o subjektu, který bude pro družstvo smluvně zajišťovat převody družstevních bytů do vlastnictví členů družstva v případě rozhodnutí členské schůze o těchto převodech dle písm. k) odst. 10. čl. 18 stanov, jakož i o podmínkách smlouvy s takto vybraným subjektem a o zmocnění pro představenstvo družstva k uzavření této smlouvy. p) o přijetí právnické osoby za člena družstva v případě, kdy by v souvislosti s převody družstevních bytů do vlastnictví členů družstva a v návaznosti na zánik jejich členství mohlo dojít k poklesu počtu členů družstva (fyzických osob) pod minimální počet stanovený 221 odst. 4 obchodního zákoníku. V takovémto případě může navýšit členská schůze počet právnických osob i na vyšší počet než stanovuje obchodní zákoník jako počet minimální. Tímto ustanovením není dotčeno právo představenstva uvedené v čl. 4 odst. b) stanov na přijetí nového člena družstva. 11

12 Čl. 19 Představenstvo 1. Představenstvo družstva je statutárním orgánem družstva a má tři členy, volí se na období 3 let. 2. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 3. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi, řediteli družstva nebo jinému orgánu družstva. 4. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele družstva. 5. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Svolává a řídí je předseda nebo pověřený člen představenstva. 6. Předseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva zastupuje družstvo vůči jiným právním subjektům a má podpisové právo ve věcech souvisejících s hospodářskou a finanční činností družstva a je zmocněn k veškerým jednáním, týkajícím se družstva. 7. Je-li pro úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba, aby ke jménu družstva připojili své podpisy alespoň dva členové představenstva. 8. Při hlasování v představenstvu má každý člen představenstva jeden hlas. K přijetí rozhodnutí je třeba, aby pro něj hlasovali alespoň dva členové představenstva. Čl. 20 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise má tři členy, volí se na období 3 let. Komise se schází nejméně jednou za tři měsíce. 2. Komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise. 3. Komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Povinně se komise vyjadřuje k řádné účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva a přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, je-li zpracována. 4. Komise odpovídá ze své činnosti pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Svolává a řídí ji předseda nebo pověřený člen kontrolní komise. 12

13 Čl. 21 Společná ustanovení o orgánech družstva 1. Do orgánů družstva mohou být voleni členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. 2. Členové volených orgánů setrvávají ve svých funkcích po skončení funkčního období do okamžiku zvolení nových orgánů. 3. O každém jednání orgánů musí být pořízen zápis, který podepisuje ten, kdo jednání řídil a ten, kdo zápis sepsal. Přílohu zápisu tvoří listina přítomných. 4. Funkční období členů orgánů družstva je tříleté. 5. Členové orgánů mohou být voleni opětovně. 6. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou neslučitelné. Čl. 22 Odměny volených členů Za vykonávání volených funkcí stanovuje členská schůze finanční odměnu. Část VI. Hospodaření a činnost družstva Čl Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet. 2. Své potřeby a náklady hradí družstvo z prostředků, vytvářených ze získaných příjmů z nájemného za užívání bytů a nebytových prostor a z ostatní své činnosti, popřípadě z příspěvků členů družstva dle rozhodnutí členské schůze. 3. Družstvo vytváří tyto fondy: a) Nedělitelný fond podle čl. 11 těchto stanov b) Fond stability družstva podle čl. 12 těchto stanov c) další fondy podle rozhodnutí členské schůze. 4. Tvorba a použití fondů se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a zásadami schválenými členskou schůzí. 5. Úhrada za užívání bytů, nebytových a společných prostor a za služby spojené s užíváním těchto prostor, taktéž zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných částí domu budou obsaženy v nájemní nebo jiné smlouvě, kterou družstvo uzavře s každým členem družstva a uživatelem bytu nebo nebytového prostoru, který není členem družstva. 13

14 6. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku, spolu s ní navrhne představenstvo členské schůzi i způsob užití a rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztrát. Pro vlastníky bytových jednotek provede družstvo vyúčtování záloh složených na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných částí domu za jednotlivé domy ve stejném termínu jako vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor s tím, že přeplatky se nevypořádávají a převádí se do následujícího roku. 7. Představenstvo zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva podle platných předpisů; výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi. Čl. 24 Ředitel Běžnou činnost družstva organizuje a řídí ředitel jmenovaný a odvolávaný představenstvem. Čl. 25 Zákaz konkurence Prokuristé a ředitel nesmějí být členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. Část VII. Zrušení a likvidace družstva Čl. 26 Veškeré právní náležitosti, spojené se zrušením a likvidací družstva se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Čl. 27 Usnese-li se členská schůze o sloučení, splynutí či rozdělení družstva, řídí se postup k vypořádání majetku platnými ustanoveními obchodního zákoníku. 14

15 Část VIII. Společná ustanovení Čl Rozhodnutí nebo oznámení orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva se oznamují těmto členům nebo orgánům. 2. Lhůta k podání odvolání činí patnáct dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. 3. Za včas podané se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí stanovené lhůty, nejpozději však do tří měsíců od doručení rozhodnutí, jestliže se člen řídil nesprávným poučením orgánu družstva o odvolání nebo jestliže poučení o odvolání nebylo dáno. 4. O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze, jejíž rozhodnutí je konečné, pokud stanovy neurčují jinak. 5. O odvolání proti rozhodnutí předsedy představenstva rozhoduje představenstvo, jehož rozhodnutí je konečné. 6. Představenstvo popř. jeho předseda může rozhodnout o odvolání sám, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. Čl. 29 Podněty, žádosti a stížnosti členů O podnětech členů k rozhodnutím a činnosti orgánů družstva, stížnostech a žádostech členů rozhodují orgány družstva nejdéle do 30ti dnů od jejich podání, v odůvodněných případech může tato lhůta činit 60 dnů, není-li stanoveno jinak. O jejich vyřízení informuje příslušný orgán družstva člena doporučeným dopisem. Čl. 30 Doručování písemností 1. Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou a to na adresu přiděleného družstevního bytu nebo jiným vhodným způsobem, např. vyvěšením ve vchodech. 2. Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami. 3. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena členem orgánu družstva, zaměstnancem družstva nebo osobou pověřenou a člen její převzetí písemně potvrdí. 15

16 4. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: a) při doručení písemností členem orgánu družstva, zaměstnancem družstva nebo osobou pověřenou, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí, nebo prokazatelně odmítne převzít, b) při doručení poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou a člen svým jednáním doručení zmařil, nebo jestliže člen přijetí písemností odmítl. Čl. 31 Počítaní času 1) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. 2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v měsíci, padne poslední den lhůty na jeho poslední den. 3) Byla-li lhůta prodloužena, má se v pochybnosti za to, že nová lhůta počíná dnem, který následuje po uplynutí lhůty původní. 4) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den. 5) Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena určenému adresátu nebo jestliže byla podána na poštu. 6) Představenstvo může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty, požádá-li o to člen do patnácti dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učinil-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Část IX. Závěrečná ustanovení Čl. 32 Tyto stanovy byly přijaty na ustavující schůzi družstva dne 11. dubna 2000 a jsou účinné ode dne jejich přijetí. Změna stanov byla přijata na členské schůzi dne 9. května 2001, s účinností dnem přijetí. 16

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl. 2 1. Družstvo vlastníků domu Gutova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba STANOVY Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 Praha 3.3.2002 2 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více