STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva"

Transkript

1 Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, Chrastava, IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva 1. Obchodní firma: Městské bytové družstvo Chrastava 2. Sídlem družstva je: Chrastava, nám.1.máje Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty, hospodařit s nimi, a tak se podílet na uspokojování bytových potřeb a tím na obecném zájmu. Čl. 2 Právní postavení Družstvo je společenstvím ve smyslu 221 Obchodního zákoníku. Je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Družstvo za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Čl. 3 Předmět podnikání (činnosti) Předmětem podnikání družstva je: a) správa a údržba nemovitostí b) zprostředkování služeb v oblasti stavebnictví c) inženýrská činnost v investiční výstavbě Předmětem další činnosti družstva je: - pronájem bytů a nebytových prostor svým členům i jiným subjektům

2 Část II. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství v družstvu 1. Členy družstva mohou být osoby fyzické i osoby právnické. Členy družstva mohou být pouze fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo právnické osoby se sídlem na území České republiky, kromě výjimek určených v těchto stanovách. 2. Členství v družstvu vzniká: a) při založení družstva za podmínky, že uchazeč o členství: - nejpozději v den konání ustavující schůze družstva podal písemnou přihlášku, - zaplatil základní členský vklad nejpozději do patnácti dnů ode dne konání ustavující schůze, - zavázal se na ustavující schůzi ke splacení dalšího členského vkladu a k plnění dalších povinností člena družstva určených zákonem, těmito stanovami a usneseními členských schůzí b) za trvání družstva: - přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a zaplacením základního členského vkladu na výzvu představenstva; o přijetí rozhoduje představenstvo družstva, - převodem členství; členem se stává osoba, na niž přešla členská práva a povinnosti na základě dohody mezi členem družstva a touto osobou jako třetí osobou, jestliže tato osoba splní obecné podmínky pro přijetí za člena družstva stanovené zákonem a těmito stanovami, případně podmínky stanovené družstvem pro konkrétní případ, - děděním, - přechodem členství v důsledku sloučení, splynutí nebo rozdělení družstev, - jiným způsobem stanoveným zákonem. 3. Nezletilá fyzická osoba a osoba, která nesplňuje podmínku dle odst. 1., se může stát členem družstva pouze z důvodu dědění členského podílu. 4. Družstvo může odmítnout přijetí za člena družstva. Osoba, která podala přihlášku, se proti rozhodnutí představenstva o nepřijetí za člena družstva může odvolat k členské schůzi. Rozhodnutí členské schůze je konečné. 5. Při založení družstva vzniká členství dnem vzniku družstva, za trvání družstva vzniká členství v družstvu přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a zaplacením základního členského vkladu. Při převodu členství přecházejí členská práva a povinnosti spojené s členstvím na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným ve smlouvě. Tytéž účinky jako 2

3 předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. 6. Přihláška do družstva musí obsahovat: - označení, že jde o přihlášku do družstva, - označení osoby přihlášeného (v případě fyzické osoby její jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo, IČ ), - místo a datum podpisu přihlášky, - podpis přihlašovatele. Čl. 5 Převod členství 1. Převod členství v družstvu se děje na základě písemné dohody, která musí obsahovat: - označení smluvních stran (v případě fyzické osoby její jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo, IČ) - den převodu členství - formu a způsob vzájemného majetkového vypořádání s tím, že nabyvatel členských práv a povinností v družstvu přejímá pohledávky i závazky převodce vůči družstvu - prohlášení nabyvatele, že byl seznámen se stanovami družstva, usneseními členských schůzí, jakož i dalšími vnitřními předpisy družstva, a že se jimi bude řídit. 2. Převod členství v družstvu nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 3. Nabyvatel členství je povinen uhradit družstvu poplatek související s převodem členství ve výši základního členského vkladu do 10 dnů od nabytí členství. Čl. 6 Společné členství manželů 1. Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vzniká společné členství v družstvu oběma, pokud mezi sebou v této věci nemají prokazatelným způsobem omezen rozsah společného jmění manželů. 2. Manželé vystupují v družstvu společně a nerozdílně s právem jednoho hlasu, na každých celých 1000,-- Kč splacených členských vkladů. 3. Rozvodem manželství společné členství manželů v družstvu zaniká. Členství zůstává tomu z manželů, kterému zůstane právo byt užívat na základě zákona 3

4 nebo v souladu s uzavřenou dohodou o vypořádání společného jmění manželů nebo tomu, kterému byl určen byt pravomocným rozhodnutím soudu. 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou b) vystoupením člena z družstva c) úmrtím člena družstva Čl. 7 Zánik členství v družstvu d) vstupem člena družstva do likvidace nebo prohlášením konkurzu, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu nebo pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo jeho zánikem e) vyloučením člena z družstva f) převodem členství v družstvu dle čl. 5 těchto stanov g) zánikem družstva. 2. Písemnou dohodou mezi členem a družstvem zaniká členství dnem uvedeným v dohodě. Dohoda musí mít písemnou formu a formu majetkového vypořádání mezi členem a družstvem a musí obsahovat důvody ukončení členství, požádá-li o to člen družstva. 3. Vystoupit z družstva lze na základě písemného oznámení doručeného družstvu do vlastních rukou. Vystoupením zaniká členství v družstvu po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení. 4. Členství fyzické osoby v družstvu zaniká úmrtím člena družstva. Členství právnické osoby zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkurzu, popřípadě jejím zánikem. 5. Rozhodnutím představenstva může být vyloučen člen, který: a) závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem, stanovami a rozhodnutími členských schůzí b) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo c) hrubým způsobem porušuje dobré mravy ve vztahu k ostatním členů družstva d) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin proti družstvu nebo členu družstva e) ani po písemné výzvě doručené do vlastních rukou nezaplatil další členský vklad stanovený členskou schůzí, jenž představuje majetkový podíl na majetku družstva a k jehož úhradě se zavázal 4

5 f) dluží družstvu úhradu za užívání bytu za dobu v souhrnu delší než tři měsíce nebo se po stejnou dobu nepodílí na finančním hospodaření družstva v rozsahu svých členských podílů. O vyloučení podle bodu a) tohoto článku lze rozhodnout pouze tehdy, jestliže představenstvo družstva vyzvalo člena družstva písemnou výstrahou doručovanou do vlastních rukou k tomu, aby zanechal svého jednání a člen družstva ve lhůtě určené ve výstraze jejím požadavkům nevyhověl. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou a musí v něm být uveden důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy marně uplynula lhůta pro odvolání. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do 3 měsíců od doručení písemného rozhodnutí podat odvolání k členské schůzi družstva. Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. Odvolání má odkladný účinek. Nesouhlasí-li člen družstva ani s rozhodnutím členské schůze o vyloučení, může podat návrh k soudu, aby prohlásil rozhodnutí členské schůze za neplatné. Část III. Majetkové vztahy Čl. 8 Základní členský vklad 1. Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,-- Kč (slovy: Padesáttisíckorunčeských) 2. Základní členský vklad činí 1 000,-- Kč (slovy: Jedentisíckorunčeských) Čl. 9 Další členský vklad a další majetková účast 1. Člen družstva se může zavázat k dalšímu členskému vkladu a k jeho splacení ve lhůtě určené družstvem. Další členský vklad zpravidla odpovídá podílu na ceně domu a pozemku, ve kterém člen družstva užívá nebo má užívat konkrétní byt. Výši a způsob splacení dalšího členského vkladu stanoví družstvo pro každého člena družstva podle kritérií přijatých družstvem. Člen družstva se může na základě dohody s družstvem zavázat k úhradě více než jednoho členského vkladu. Tento další členský vklad (vklady) je člen družstva povinen splatit ve lhůtě určené družstvem. 5

6 2. Zakládající člen družstva - Město Chrastava, se zavazuje vložit do jednoho roku od zápisu družstva do obchodního rejstříku další vklad, a to nepeněžitý v podobě nemovitostí (obytných domů a pozemků) a zakládající členové se dohodli, že tento nepeněžitý vklad bude oceněn způsobem dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí těchto stanov. Do vlastnictví družstva budou převedeny Městem Chrastava jako další členský vklad i nemovitosti (byty, obytné domy), které byly nebo budou vystavěny za pomoci státní dotace, za podmínky souhlasu poskytovatele dotace. U těchto bytů má zakládající člen družstva, Město Chrastava, zajištěn pomocí těchto stanov po dobu 20-ti let od kolaudace nemovitosti (stavby) rozhodující vliv v těchto oblastech: a) podmínky uzavírání nájemních smluv s uživateli družstevních bytů a stanovování výše nájemného b) změna využití nemovitostí (bytů) c) převod vlastnictví a zřízení zástavního práva k nemovitostem (domy a byty). 3. Nepeněžité vklady se za trvání družstva ocení způsobem stanoveným členskou schůzí. 4. Další majetková účast členů na podnikání družstva: Členové družstva se mohou zavázat k další majetkové účasti na podnikání družstva na základě písemné dohody s družstvem a další majetková účast člena v družstvu se při zániku členství zahrne do vypořádacího podílu. 1. Vypořádací podíl: Čl. 10 Majetkové vypořádání a) Zánikem členství za trvání družstva vzniká dosavadnímu členu družstva, jeho dědicům nebo právním nástupcům právo na výplatu zůstatkové hodnoty členského podílu (vypořádací podíl) b) Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena k souhrnu splacených členských vkladů všech členů. c) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se přihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím a nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v Nedělitelném fondu,ve Fondu stability družstva a v dalších fondech na základě rozhodnutí členské schůze. d) Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. e) Výplata vypořádacího podílu je vázána na uvolnění družstevního bytu. 2. Převod členství podle čl. 5 stanov se řídí 229 a 230 ObchZ, neřídí se 233 ObchZ, proto nevzniká převodci v důsledku převodu členských práv a povinností spojených s členstvím vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. 6

7 3. Převod bytových a nebytových jednotek do vlastnictví člena družstva: Družstvo umožňuje svým členům fyzickým osobám, kteří jsou nájemci bytu a kteří získali členství na základě převodu členství, např. Smlouvy o převodu části družstevního podílu od Města Chrastava a) čl. 5 stanov jeho bezplatný převod do osobního vlastnictví v souladu s 23, odst. 1 zák. č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ZVB, ne však 24 odst. 1 až 5 ZVB. Z tohoto důvodu se vypořádací podíl nestanovuje v souladu s 24 odst. 10 ZVB dle 233 ObchZ. b) Součástí smlouvy o převodu bytů do osobního vlastnictví musí být zejména náležitosti uvedené v 24 odst.7 ZVB a dohoda v souladu s 25 odst. 1 ZVB, že vypořádací podíl při současném či následném vystoupení z družstva činí 1 tis. Kč a vyplácí se do 31. března roku následujícího po roce ve kterém členství zaniklo. c) Obdobně se postupuje i u nebytových prostorů, u nichž se na financování podílela svým členským podílem pouze fyzická osoba člen družstva, která je nájemcem, nebo její právní předchůdce. d) Nabyvatel je povinen uhradit družstvu náklady vynaložené v souvislosti s převodem bytové jednotky do vlastnictví člena družstva a správního poplatku za zápis práva do katastru nemovitostí a znaleckého posudku převáděné bytové jednotky před provedením těchto administrativních úkonů. Čl. 11 Nedělitelný fond 1. Družstvo zřizuje při svém vzniku Nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu a každoročně jej doplňuje o 10% ročního čistého zisku do doby, dokud výše Nedělitelného fondu nedosáhne poloviny zapisovaného základního kapitálu družstva. 2. Na základě rozhodnutí představenstva nebo členské schůze je Nedělitelný fond možno doplňovat nad výši uvedenou v čl.11 odst Nedělitelného fondu lze použít jen na úhradu ztrát družstva. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 4. O použití Nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze družstva. Čl. 12 Fond stability družstva 1. Družstvo zřizuje Fond stability družstva jako další zajišťovací fond. 2. Fond stability družstva je tvořen ve výši 50% všech členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva, s výjimkou vkladů na zapisovaný základní kapitál a vkladů ve prospěch ostatních fondů družstva. Fond stability je družstvem doplňován bez rozhodnutí orgánů družstva. 7

8 3. Na základě rozhodnutí představenstva nebo členské schůze je Fond stability družstva možno doplňovat nad výši uvedenou v čl.12 odst Fond stability družstva nelze rozdělit mezi členy družstva po dobu trvání družstva, lze jej použít a využít při vypořádání účetní hodnoty bytové jednotky při převodu bytové jednotky do vlastnictví člena družstva. 5. Fondu stability družstva lze použít na úhradu ztrát družstva a k dalším účelům stanoveným členskou schůzí. O použití Fondu stability rozhoduje členská schůze. Část IV. Členská práva a povinnosti Čl. 13 Člen má právo zejména: 1. Podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo a prostřednictvím volených orgánů. 2. Volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům. 3. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a být průběžně informován o činnosti družstva. 4. Podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje členům podle stanov a závazných právních předpisů. 5. Uzavřít s družstvem nájemní smlouvu ke konkrétně určenému bytu, splatí-li nebo zaváže-li se splatit další členský vklad na tento byt vázaný ve výši stanovené družstvem, nejde-li o byt s platným nájemním vztahem třetí osoby. 6. Odstoupit od zařazení na bytovou výstavbu a v souvislosti s tím vystoupit z družstva. Čl. 14 Člen je povinen zejména 1. Platit řádně a včas za užívání bytu a za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování vč. zálohy na opravy, rekonstrukci a modernizaci společných částí domu. Člen a nabyvatel bytové jednotky hradí zálohami náklady spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu a s poskytováním služeb spojených s užíváním jednotky od 1. dne následujícího měsíce po měsíci, v němž nastaly právní účinky zápisu vkladu vlastnického práva k bytové jednotce do katastru nemovitostí. 2. Dodržovat obecně závazné předpisy týkající se občanského soužití a veřejného pořádku v domě a jeho okolí, dále domovní řád, stanovy družstva, provozní řád 8

9 domu, řídit se usneseními členských schůzí a rozhodnutími ostatních orgánů družstva. 3. Oznamovat neprodleně, nejdéle do 15-ti dnů změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, důležité pro vedení evidence členů a majetku družstva a kalkulaci poplatků za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor. 4. Umožnit pověřeným zástupcům družstva zjištění technického stavu bytu. 5. V případě své nepřítomnosti delší než tři měsíce sdělit družstvu svoji kontaktní adresu. 6. Řádně a včas splatit svůj další členský vklad určený členskou schůzí. 7. Užívat družstevního majetku s péčí řádného hospodáře, včas upozorňovat na závady objevující se při jeho užívání, chránit družstevní majetek. 8. Nájemce (uživatel bytu) člen družstva je povinen hradit provádění drobných oprav v bytě souvisejících s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje nařízení vlády č.258/1995 Sb., v platném znění. Člen družstva ručí za své závazky vůči družstvu svým členským podílem. Toto ustanovení nevylučuje právo družstva uspokojit své pohledávky za členem družstva jiným způsobem. Čl. 15 Převod práv a povinností spojených s členstvím Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Čl. 16 Práva a povinnosti spojené s bytovými a nebytovými prostory v majetku družstva Vztah družstva k nájemcům, kteří nejsou členy družstva: 1. Vztah družstva k nájemcům, kteří nejsou členy družstva se zakotvuje v nájemní smlouvě, jež se uzavírá mezi družstvem a nájemcem. 2. Dohoda o výměně bytu mezi nájemci, kteří nejsou členy družstva, podléhá souhlasu družstva. 3. Nájemce, který není členem družstva, bydlící v domě družstva, nemá dispoziční právo k užívanému bytu, nemůže byt pronajmout (uzavřít smlouvu o podnájmu), leda s výslovným souhlasem družstva. 9

10 Část V. Orgány družstva Čl. 17 Družstvo spravuje své záležitosti za účasti členů prostřednictvím: 1. členské schůze 2. představenstva 3. kontrolní komise 4. dalších orgánů zvolených členskou schůzí Čl. 18 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. 2. Členská schůze se schází nejméně 1x ročně. Je svolávána písemně oznámením všem členům družstva alespoň 14 dnů před datem konání členské schůze. 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro platnost usnesení členské schůze je nutný souhlas většiny hlasů přítomných členů. 4. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení těchto stanov. 5. Členská schůze musí být svolána, jestliže o to písemně požádá alespoň jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise nebo členové s nadpoloviční většinou hlasů potřebných pro příslušné rozhodnutí. Před zahájením členské schůze musí být znám počet hlasů přítomných členů. 6. Počet hlasů člena družstva závisí na výši majetkové účasti člena v družstvu (splaceného členského vkladu) s tím, že na každých splacených celých 1000,-- Kč připadá 1 hlas. Manželé mají společné členství v družstvu a 1 hlas na každých splacených celých 1000,-- Kč. 7. V případě hlasování o věcech uvedených v čl.18 odst.10 písm.a), f) a j) stanov má každý člen pouze jeden hlas. 8. K platnosti usnesení (rozhodnutí) o věcech uvedených v čl.18 odst.10 písm.f), g), h), k), o) a p) je třeba nadpoloviční většiny všech hlasů členů družstva. 10

11 9. K platnosti usnesení (rozhodnutí) o věcech uvedených v čl.18 odst.10 písm.a), f), i), j) a l) stanov se vyžaduje souhlas všech hlasů Města Chrastava jako zakládajícího člena družstva. 10. Do působnosti členské schůze patří: a) schvalovat a měnit stanovy b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva d) schvalovat řádnou účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření družstva e) rozhodovat o způsobu použití zisku a úhrady případné ztráty družstva f) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu h) rozhodovat o způsobu ocenění nepeněžitých vkladů za trvání družstva i) rozhodovat o použití Nedělitelného fondu a Fondu stability družstva j) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích k) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká l) rozhodovat o stanovení výše nájemného, změně využití, změně vlastníka (převod vlastnických práv) a zřízení zástavního práva u domů a bytů, které byly vystavěny nebo pořízeny za pomoci finanční dotace státu nebo státního fondu, a to po dobu 20ti let od jejich vystavění nebo pořízení (kolaudace) m) stanovení finanční odměny za vykonávání volených funkcí n) rozhodovat o vytvoření dalších fondů družstva včetně zásad pro jejich použití o) rozhodovat o subjektu, který bude pro družstvo smluvně zajišťovat převody družstevních bytů do vlastnictví členů družstva v případě rozhodnutí členské schůze o těchto převodech dle písm. k) odst. 10. čl. 18 stanov, jakož i o podmínkách smlouvy s takto vybraným subjektem a o zmocnění pro představenstvo družstva k uzavření této smlouvy. p) o přijetí právnické osoby za člena družstva v případě, kdy by v souvislosti s převody družstevních bytů do vlastnictví členů družstva a v návaznosti na zánik jejich členství mohlo dojít k poklesu počtu členů družstva (fyzických osob) pod minimální počet stanovený 221 odst. 4 obchodního zákoníku. V takovémto případě může navýšit členská schůze počet právnických osob i na vyšší počet než stanovuje obchodní zákoník jako počet minimální. Tímto ustanovením není dotčeno právo představenstva uvedené v čl. 4 odst. b) stanov na přijetí nového člena družstva. 11

12 Čl. 19 Představenstvo 1. Představenstvo družstva je statutárním orgánem družstva a má tři členy, volí se na období 3 let. 2. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 3. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi, řediteli družstva nebo jinému orgánu družstva. 4. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele družstva. 5. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Svolává a řídí je předseda nebo pověřený člen představenstva. 6. Předseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva zastupuje družstvo vůči jiným právním subjektům a má podpisové právo ve věcech souvisejících s hospodářskou a finanční činností družstva a je zmocněn k veškerým jednáním, týkajícím se družstva. 7. Je-li pro úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba, aby ke jménu družstva připojili své podpisy alespoň dva členové představenstva. 8. Při hlasování v představenstvu má každý člen představenstva jeden hlas. K přijetí rozhodnutí je třeba, aby pro něj hlasovali alespoň dva členové představenstva. Čl. 20 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise má tři členy, volí se na období 3 let. Komise se schází nejméně jednou za tři měsíce. 2. Komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise. 3. Komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Povinně se komise vyjadřuje k řádné účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva a přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, je-li zpracována. 4. Komise odpovídá ze své činnosti pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Svolává a řídí ji předseda nebo pověřený člen kontrolní komise. 12

13 Čl. 21 Společná ustanovení o orgánech družstva 1. Do orgánů družstva mohou být voleni členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. 2. Členové volených orgánů setrvávají ve svých funkcích po skončení funkčního období do okamžiku zvolení nových orgánů. 3. O každém jednání orgánů musí být pořízen zápis, který podepisuje ten, kdo jednání řídil a ten, kdo zápis sepsal. Přílohu zápisu tvoří listina přítomných. 4. Funkční období členů orgánů družstva je tříleté. 5. Členové orgánů mohou být voleni opětovně. 6. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou neslučitelné. Čl. 22 Odměny volených členů Za vykonávání volených funkcí stanovuje členská schůze finanční odměnu. Část VI. Hospodaření a činnost družstva Čl Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet. 2. Své potřeby a náklady hradí družstvo z prostředků, vytvářených ze získaných příjmů z nájemného za užívání bytů a nebytových prostor a z ostatní své činnosti, popřípadě z příspěvků členů družstva dle rozhodnutí členské schůze. 3. Družstvo vytváří tyto fondy: a) Nedělitelný fond podle čl. 11 těchto stanov b) Fond stability družstva podle čl. 12 těchto stanov c) další fondy podle rozhodnutí členské schůze. 4. Tvorba a použití fondů se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a zásadami schválenými členskou schůzí. 5. Úhrada za užívání bytů, nebytových a společných prostor a za služby spojené s užíváním těchto prostor, taktéž zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných částí domu budou obsaženy v nájemní nebo jiné smlouvě, kterou družstvo uzavře s každým členem družstva a uživatelem bytu nebo nebytového prostoru, který není členem družstva. 13

14 6. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku, spolu s ní navrhne představenstvo členské schůzi i způsob užití a rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztrát. Pro vlastníky bytových jednotek provede družstvo vyúčtování záloh složených na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných částí domu za jednotlivé domy ve stejném termínu jako vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor s tím, že přeplatky se nevypořádávají a převádí se do následujícího roku. 7. Představenstvo zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva podle platných předpisů; výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi. Čl. 24 Ředitel Běžnou činnost družstva organizuje a řídí ředitel jmenovaný a odvolávaný představenstvem. Čl. 25 Zákaz konkurence Prokuristé a ředitel nesmějí být členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. Část VII. Zrušení a likvidace družstva Čl. 26 Veškeré právní náležitosti, spojené se zrušením a likvidací družstva se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Čl. 27 Usnese-li se členská schůze o sloučení, splynutí či rozdělení družstva, řídí se postup k vypořádání majetku platnými ustanoveními obchodního zákoníku. 14

15 Část VIII. Společná ustanovení Čl Rozhodnutí nebo oznámení orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva se oznamují těmto členům nebo orgánům. 2. Lhůta k podání odvolání činí patnáct dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. 3. Za včas podané se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí stanovené lhůty, nejpozději však do tří měsíců od doručení rozhodnutí, jestliže se člen řídil nesprávným poučením orgánu družstva o odvolání nebo jestliže poučení o odvolání nebylo dáno. 4. O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze, jejíž rozhodnutí je konečné, pokud stanovy neurčují jinak. 5. O odvolání proti rozhodnutí předsedy představenstva rozhoduje představenstvo, jehož rozhodnutí je konečné. 6. Představenstvo popř. jeho předseda může rozhodnout o odvolání sám, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. Čl. 29 Podněty, žádosti a stížnosti členů O podnětech členů k rozhodnutím a činnosti orgánů družstva, stížnostech a žádostech členů rozhodují orgány družstva nejdéle do 30ti dnů od jejich podání, v odůvodněných případech může tato lhůta činit 60 dnů, není-li stanoveno jinak. O jejich vyřízení informuje příslušný orgán družstva člena doporučeným dopisem. Čl. 30 Doručování písemností 1. Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou a to na adresu přiděleného družstevního bytu nebo jiným vhodným způsobem, např. vyvěšením ve vchodech. 2. Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami. 3. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena členem orgánu družstva, zaměstnancem družstva nebo osobou pověřenou a člen její převzetí písemně potvrdí. 15

16 4. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: a) při doručení písemností členem orgánu družstva, zaměstnancem družstva nebo osobou pověřenou, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí, nebo prokazatelně odmítne převzít, b) při doručení poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou a člen svým jednáním doručení zmařil, nebo jestliže člen přijetí písemností odmítl. Čl. 31 Počítaní času 1) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. 2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v měsíci, padne poslední den lhůty na jeho poslední den. 3) Byla-li lhůta prodloužena, má se v pochybnosti za to, že nová lhůta počíná dnem, který následuje po uplynutí lhůty původní. 4) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den. 5) Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena určenému adresátu nebo jestliže byla podána na poštu. 6) Představenstvo může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty, požádá-li o to člen do patnácti dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učinil-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Část IX. Závěrečná ustanovení Čl. 32 Tyto stanovy byly přijaty na ustavující schůzi družstva dne 11. dubna 2000 a jsou účinné ode dne jejich přijetí. Změna stanov byla přijata na členské schůzi dne 9. května 2001, s účinností dnem přijetí. 16

17 Další změna stanov byla přijata na členské schůzi dne 5. června 2002, s účinností okamžikem rozhodnutí valné hromady. Další změna stanov byla přijata na členské schůzi dne , s účinností dnem přijetí této změny. Změna stanov byla přijata na náhradní členské schůzi dne , s účinností dnem přijetí této změny. Změna stanov byla přijata na náhradní členské schůzi dne , s účinností dnem přijetí této změny. Ing. Michael Canov předseda představenstva Šírová Miloslava člen představenstva 17

18 Příloha č. 1 ke Stanovám Městského bytového družstva Chrastava ze dne ZPŮSOB OCENĚNÍ NEPENĚŽITÉHO VKLADU MĚSTA CHRASTAVA PODLE ČL. 9, ODST. 2 STANOV DRUŽSTVA Nepeněžitý vklad Města Chrastava bude spočívat v převodu obytných domů, příslušných stavebních parcel a pozemků, které tvoří se stavbou jeden funkční celek, včetně vedlejších staveb, příslušenství a trvalých porostů. Tyto nemovitosti budou oceněny v členění na jednotlivé domy, byty a nebytové prostory. Příslušné ocenění domů, bytů a nebytových prostorů bude zahrnovat cenu pozemků, vedlejších staveb, příslušenství a trvalých porostů k jednotlivým domům náležejících, t. j. tyto věci se samostatně neoceňují. Cena domu se stanoví součtem cen všech bytů a nebytových prostorů v domě. Ceny bytů se stanoví takto: a) B y t C e n a (Kč) Turpišova Turpišova Turpišova Turpišova b) ceny ostatních bytů se stanoví podle vzorce: C i = N i. 275 kde je C i. příslušná cena bytu v Kč N i. maximální základní nájemné z bytu a za vybavení bytu dle 5, 5a, 8, 10 vyhlášky č. 176/1993 Sb., v platném znění, ve výši stanovené ke dni v Kč 18

19 Cena nebytových prostorů se stanoví takto: C i = P i Kč m -2 kde je C i.. příslušná cena nebytového prostoru v Kč P i celková podlahová plocha nebytového prostoru v m 2 V případě nejasností či rozporů bude příslušná položka stanovena dohodou všech zakládajících členů družstva. 19

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva S t a n o v y Družstva SBD Lubník Firma družstva zní:: Družstvo SBD Lubník. Část první Základní ustanovení Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo družstva Sídlo družstva je: Lubník čp. 94,563 01, pošta Lanškroun,

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:... (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více