STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu 5. Převod a přechod členství 6. Výměna bytu nebo garáže 7. Pronájem bytu nebo garáže 8. Společné členství manželů 9. Zánik členství 10. Zánik členství dohodou 11. Zánik členství vystoupením 12. Zánik členství úmrtím člena 13. Zánik členství vyloučením člena 14. Zánik členství likvidací družstva 15. Zánik společného členství manželů 16. Práva a povinnosti člena družstva 17. Majetková účast členů 18. Základní kapitál družstva 19. Majetkové vypořádání 20. Orgány družstva 21. Členská schůze 22. Představenstvo 23. Kontrolní komise 24. Nedělitelný fond družstva 25. Hospodaření družstva 26. Zrušení a zánik družstva 27. Hospodaření družstva s byty nebo garážemi 28. Vznik nájmu družstevního bytu nebo garáže 29. Povinnosti družstva z nájmu družstevního bytu nebo garáže 30. Práva a povinnosti nájemce družstevního bytu nebo garáže 31. Podíl na vytváření fondu oprav a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu nebo garáže 32. Společná a závěrečná ustanovení

2 čl. 1 Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení nebo garážování, s cílem zajistit vlastnická práva k bytu nebo garáži, garážovému boxu (dále jen "garáž") každého člena družstva. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost, vyplývající z těchto vztahů. 3. Za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem. 4. Jednotliví členové družstva neručí za závazky družstva. 5. Družstvo vzniklo dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma je Bytové družstvo Kozmíkova. 2. Sídlem družstva je Kozmíkova 1103/7, Praha 10. čl. 3 Předmět činnosti 1. Předmětem činnosti družstva je provoz a správa bytového fondu, garáží a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva, zejména převod bytu nebo garáže do vlastnictví a pronájem bytových a nebytových prostor. 2. Družstvo zejména: - zabezpečuje koupi domů, s byty a nebytovými prostorami, garáží a pozemků do vlastnictví družstva - přiděluje do nájmu družstevní byty nebo garáže a nebytové prostory - zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci, příp. modernizaci svých objektů - družstvo zabezpečuje údržbu a opravy i uvnitř jednotlivých bytů nebo garáží, pokud tyto práce byly vyvolány společným zájmem - zajišťuje služby jako: a) dodávka vody, plynu, elektrické energie, tepla do bytů b) odvoz odpadů c) úklid společných prostor a přilehlých chodníků d) administrativní úkony spojené se správou domu a včasnou úhradou poplatků, daní, pojištění a nájemného e) úkony spojené s vedením technické dokumentace domů a jejich částí včetně všech bytů, garáží a nebytových prostor - zprostředkovávání úhrad a úhrada za služby poskytované v souvislosti s bydlením, s užíváním garáží a nebytových prostor, stanovení a vybírání nájemného - zajištění splácení kupní ceny domu a čerpání příspěvků na údržbu a opravy objektů čl. 4 Vznik členství v družstvu 1. Členem družstva může být fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem České republiky. 2. Členství v družstvu vzniká při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: - při založení družstva dnem vzniku družstva, - převodem a přechodem členství, - jiným způsobem stanoveným zákonem, - za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné přihlášky.

3 3. Zakládajícími členy družstva jsou nájemci bytů nebo garáží v Kozmíkově ulici, Praha 10 za splnění podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku a existence řádného nájemního vztahu k bytu nebo garáži ke dni vzniku družstva. 4. Nového člena lze přijmout na základě písemné přihlášky a po splnění těchto podmínek: a) souhlas s přijetím schválený představenstvem družstva b) splacení základního členského vkladu podle stanov družstva současně s podáním přihlášky do družstva a zaplacením zápisného. V případě nepřijetí uchazeče za člena je mu základní členský vklad a zápisné vráceno do 3 dnů po rozhodnutí představenstva (členské schůze) o nepřijetí c) závazkem ke splacení dalšího členského vkladu ve výši a lhůtě určené představenstvem družstva. 5. Osoby, které v době vzniku družstva mají doklady o řádně uzavřeném nájemním vztahu k bytu a nestanou se členy družstva, zůstávají nájemníky - nečleny družstva. Jsou povinny uzavřít s družstvem nové nájemní smlouvy do 3 měsíců ode dne vzniku družstva, resp. ode dne oprávnění družstva vykonávat vlastnická práva k bytům a nebytových objektům. 6. Základní členský vklad činí Kč 300,-- ( slovy třista korun českých ). 7. Zápisné činí Kč 1 000,-- ( slovy jeden tisíc korun českých ). 8. Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Do členské evidence družstvo zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla člena i výši zápisného, základního členského vkladu a členského podílu, datum jejich zaplacení, popř. další rozhodné skutečnosti. Dále je v evidenci uvedeno datum vzniku, příp. zániku členství, označení bytu a garáže, ke kterým má člen nájemní právo, výši podílu člena na základním kapitálu družstva, popřípadě výši a datum vyplacení vypořádacího podílu.v evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Člen družstva má právo do evidence nahlížet a žádat potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci. čl. 5 Převod a přechod členství 1. Členská práva a povinnosti může člen družstva převést na jinou osobu. Převod práva nepodléhá souhlasu družstva. Členská práva a povinnosti přecházejí na nového nabyvatele ve vztahu k družstvu dnem předložení smlouvy o převodu představenstvu družstva, anebo pozdějším dnem uvedeným ve smlouvě. Podpisy účastníků smlouvy o převodu členských práv a povinností musí být ověřené státním orgánem nebo notářem. 2. Úmrtím člena družstva přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl. Podíl, který nebyl vypořádán podle tohoto ustanovení do tří let po skončení členského poměru, připadá družstvu. čl. 6 Výměna bytu nebo garáže Člen družstva může uzavřít dohodu o výměně bytu nebo garáže s fyzickou osobou, s touto dohodou musí písemně souhlasit i pronajímatelé-vlastníci bytů nebo garáží ( 715 Obč. zákoníku). S výměnou dochází i k převodu práv a povinností člena bytového družstva, dohoda proto musí být písemná a musí obsahovat ujednání o vzájemném majetkovém vypořádání. Členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele dnem předložení dohody představenstvu, anebo pozdějším dnem uvedeným v dohodě. čl. 7 Pronájem bytu nebo garáže Člen družstva může byt nebo garáž nebo jeho/její část dočasně pronajmout pouze s písemným souhlasem družstva a za podmínek uvedených v 719 a 720 Občanského zákoníku.. Přitom však členovi družstva zůstávají veškerá práva a povinnosti vyplývající ze

4 stanov družstva a z nájemní smlouvy. Je však povinen ve smlouvě zabezpečit plnění všech svých povinností vůči družstvu, které pro něho vyplývají z nájemní smlouvy a ze stanov družstva. čl. 8 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo garáže vznikne se společným nájmem bytu nebo garáže i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství mají manželé oprávnění a povinnosti společné a nerozdílné, přičemž jako společní členové mají společný (jeden) hlas. 2. Právo společného nájmu družstevního bytu nebo garáže manželů i společného členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl. 5 odst. 1 a čl. 6 stanov. 3. Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, bylo-li společné jmění za trvání manželství zrušeno nebo jestliže manželé spolu trvale nežijí. čl. 9 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a/ písemnou dohodou člena a družstva b/ vystoupením, c/ úmrtím člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice, d/ vyloučením, e/ zánikem družstva f) zánikem družstva podle zvláštního zákona ( 24 odst. 9 zákona o vlastnictví bytů v úplném znění), g) prohlášením konkursu na majetek člena, h) Zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena i) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností j) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce čl. 10 Zánik členství dohodou 1. Dohodu o zániku členství uzavírají družstvo a člen písemně ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení dohody o zániku členství vydá družstvo členovi. 2. Dohoda musí obsahovat datum, ke kterému členství zaniká, a datum vyklizení a předání bytu nebo garáže družstvu. čl. 11 Zánik členství vystoupením 1. Člen může z družstva vystoupit. 2. Členství zaniká po uplynutí 3 měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení u člena družstva o jeho vystoupení z družstva. 3. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. čl. 12 Zánik členství úmrtím člena

5 1. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. 2. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu nebo garáže, popř. právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo garáže. 3. Nepřešlo-li členství na dědice, členství zaniká dnem úmrtí člena. 4. Do skončení dědického řízení uhrazuje povinné platby za zemřelého člena potencionální dědic nebo dědicové. čl. 13 Zánik členství vyloučením člena 1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a/ závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje členské povinnosti určené zákonem, stanovami nebo dalšími vnitrodružstevním předpisy, zejména: - užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká značná škoda, nebo trpí, aby se majetek družstva takto užíval, - buď sám, nebo ti kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití, zejména porušují opětovně hrubě pořádek v domě nebo garáži, nebo takové porušování umožňují, - neplatí úhrady za užívání nebo služby po dobu delší než tři měsíce, neplatí další finanční závazky vůči družstvu ve stanovených lhůtách, b/ byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva, c/ neuzavřel v termínu stanoveném členskou schůzí nebo těmito stanovami dohodu o úhradě členského vkladu nebo nesplnil závazky z této dohody vyplývající. d/ z dalších důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech nebo ve stanovách 2. Písemné rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou. V případě, že zásilka nebude úspěšně doručena osobně členem představenstva v místě bydliště do jednoho týdne od konání členského schůze, která schválila vyloučení člena, zašle družstvo rozhodnutí poštou s doručenkou do vlastních rukou, a v případě jejího vrácení jako nedoručitelné zásilky poštou doporučeně. V případě opětovného vrácení této zásilky platí, že rozhodnutí bylo doručeno. Není-li zjištěn opak, má se za to, že se adresát v místě doručení zdržoval. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle odst. 1, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení bylo doručeno členovi, pokud tento nepodá odvolání. 3. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do tří měsíců od doručení písemného rozhodnutí podat odvolání ke členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek. Nevyhoví-li členská schůze odvolání člena, může se obrátit na soud. Soud prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena za neplatné, když je shledá v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. 4. Pravomocným vyloučením zaniká nájemní smlouva bývalého člena k družstevnímu bytu nebo garáži. 5. Vyloučený člen má právo na vypořádací podíl, který může být vyplacen až po vyklizení a předání bytu nebo garáže družstvu. Dispoziční právo k jeho bytu nebo garáži zůstává družstvu. čl. 14 Zánik členství likvidací družstva 1. Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace. 2. Členství končí dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.

6 čl. 15 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a/ úmrtím jednoho z manželů, b/ písemnou dohodou rozvedených manželů, c/ rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu nebo garáže rozvedených manželů, d/ rozhodnutím soudu o zániku společného jmění manželů za trvání manželství. 2. Společné členství manželů v družstvu zaniká i přechodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením a zánikem družstva po ukončení likvidace. čl. 16 Práva a povinnosti člena družstva 1. Člen družstva má zejména tato práva: - účastnit se osobně na jednání a rozhodování členské schůze, - být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, a tyto orgány volit, - účastnit se veškeré činnosti družstva, předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a být průběžně informován o činnosti družstva a vyřízení svých připomínek, - podílet se na výhodách, které družstvo svým členům poskytuje, - právo na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo garáže, - podílet se na zisku, určeném členskou schůzí k rozdělení, - vyžádat si k nahlédnutí zápis z členské schůze a jeho přílohy, - podat soudu, při plnění zákonných podmínek / 242 obchodního zákoníku/, návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, - na uzavření nájemní smlouvy na byt nebo garáž, k nimž se vztahuje jím uhrazený členský podíl, na dobu neurčitou a s přesně stanovenými výpovědními důvody, - zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domů, bytů a garáží s výjimkou drobných oprav, které si člen hradí sám; specifikaci drobných oprav hrazených členem nebo nájemníkem upravuje nař.vlády č. 258/1995 Sb., případně domovní řád družstva. 2. Člen družstva má zejména tyto povinnosti: - dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, - uhradit splátky členského podílu ve stanovené výši a lhůtách, - přispívat určeným podílem na vytváření fondu oprav, - platit včas zálohy na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo garáže, - hradit příspěvky na činnost družstva ve výši určené členskou schůzí, - chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt nebo garáž, jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytového prostoru či garáže, - oznamovat družstvu včas změny týkající se jeho osoby a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, - umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu družstevního bytu nebo nebytového prostoru, či garáže,

7 - podílet se na úhradě ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze, /Toto však neplatí v případě, kdy bylo zjištěno zavinění ztráty nedbalostí nebo trestně právním jednáním. Hmotnou odpovědnost v tomto případě nesou v plné výši osoby, které ztrátu zavinily ( rozhoduje členská schůze nebo soud). - přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva, - zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatním členy družstva - člen odpovídá za škodu, kterou způsobí družstvu neplněním povinností člena vyplývající ze stanov a usnesení členské schůze. čl. 17 Majetková účast členů Majetkovou účast člena v družstvu tvoří základní členský vklad a další členský vklad - členský podíl, popřípadě další majetkový podíl člena na podnikání družstva. Majetkovou účast člena netvoří vklady, které jsou označeny jako podíl či vklad nezapočítávaný do vypořádacího podílu. 1. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí majetková účast člena klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 2. Členský podíl představuje majetkovou účast člena na pořízení / koupi / domů, garáží a pozemků do vlastnictví družstva, nebo modernizaci či rekonstrukci svých objektů. Výši členského podílu a rozsah a lhůty jeho splácení stanoví členská schůze družstva, přičemž velikost podílu je pro jednotlivé členy různá, v závislosti na velikosti užívaného bytu nebo garáže. Ohledně členského podílu, stanoveného členskou schůzí, bude mezi členem družstva a družstvem uzavřena písemná smlouva. 3. Další majetkový podíl je člen družstva povinen platit jen v případě, že tak stanoví členská schůze. Výši tohoto podílu, jeho účel, způsob a lhůty jeho zaplacení sjedná družstvo se členem písemnou smlouvou. čl.18 Základní kapitál družstva Zapisovaný základní kapitál družstva činí Kč ,-- / slovy: šedesát tisíc šetset korun českých/. Je tvořeno souhrnem základních členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. čl. 19 Majetkové vypořádání 1. Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členovi nebo dědici členských práv a povinností, pokud se nestane členem družstva, nárok na vypořádací podíl. Zápisné se nevrací. 2. Vypořádací podíl se stanoví v souladu se zákonem / 233 obchodního zákoníku/. 3. Nárok na výplatu vypořádacího podílu je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl ze zisku vzniká jen za období trvání členství. 4. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění družstevního bytu nebo garáže, pokud byl člen nájemcem. 5. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. 6. Nárok na vypořádací podíl nevzniká při převodu práv a povinností spojených s členstvím, ani při výměně bytů. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 7. Při převodu bytu nebo garáže do vlastnictví člena-nájemce nevzniká členovi nárok na vypořádací podíl.

8 čl. 20 Orgány družstva 1. Orgány družstva jsou: - členská schůze, - představenstvo, - kontrolní komise. 2. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 3. Funkční období představenstva a kontrolní komise družstva je tři roky. Funkční období členů orgánů se počítá individuelně. Funkce člena orgánu počíná dnem volby do funkce. Člen orgánu může ze své funkce odstoupit, jeho funkce pak končí dnem, kdy toto odstoupení projednal orgán, jehož je členem, nejdéle však do jednoho měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení. 4. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. V případě snížení počtu zvolených členů, povolá orgán náhradníka zvoleného členskou schůzí. 5. Členové orgánů družstva mohou být do funkcí voleni opětovně. 6. O jednáních všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a/ datum a místo konání schůze, b/ přijatá usnesení, c/ výsledky hlasování, d/ nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Každý zápis má přílohu, kterou tvoří presenční listina a u členské schůze i pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům a písemné zmocnění k zastupování člena družstva jinou osobou. 7. Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání představenstva družstva. 8. Kolektivní orgány družstva mohou platně rozhodovat svým usnesením, jestliže byly řádně svolány a je na nich přítomna nadpoloviční většina jejich členů, pokud stanovy nebo zákon neurčují jinak. Usnesení je platně přijato, jestliže se pro něj vyslovila většina přítomných hlasů, pokud není zákonem nebo stanovami určeno jinak. Každý člen kolektivního orgánu družstva má jeden hlas. Kolektivní orgán družstva rozhoduje veřejným hlasováním, pokud se nerozhodne o určité otázce hlasovat tajně. 9. Členové představenstva nebo kontrolní komise mohou být jako podnikatelé dodavateli služeb nebo prací družstvu pouze se souhlasem členské schůze. čl. 21 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Jednání členské schůze svolává představenstvo družstva podle potřeby, nejméně jednou ročně. Schůzi svolává písemnou pozvánkou doručenou všem členům, a to členům bydlícím v ulici Kozmíkova do jejich poštovní schránky, a členům nebydlícím v ulici Kozmíkova formou obyčejné poštovní zásilky na adresu uvedenou v evidenci družstva a současně vyvěšenou na domovní vývěsce alespoň 14 dní předem. Je-li představenstvo se svoláním členské schůze v prodlení, nebo nesvolá-li schůzi po obdržení řádné žádosti o její svolání, je oprávněna členskou schůzi svolat kontrolní komise. 3. Schůze musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise. 4. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva. Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi, tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 5. Každému členu družstva náleží jeden hlas. Manželé - společní členové mají společně rovněž jeden hlas. Pokud při hlasování dojde k rovnosti hlasů, je rozhodující pro

9 usnesení hlas předsedy. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala. Zmocněnec může zastupovat nejvýše tři členy. 6. Do působnosti členské schůze patří zejména: a/ přijímat a měnit stanovy, b/ volit a odvolávat členy představenstva a členy kontrolní komise, c/ schvalovat roční účetní závěrku, d/ rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty, e/ rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f/ rozhodovat o vytváření a užití fondů družstva g/ rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, h/ rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o zrušení družstva, i/ rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva, j/ rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v družstvu a s nájmem bytů nebo garáží, nebytových prostor a pozemků, k/ rozhodovat o koupi, prodeji majetku družstva, převyšujícím hodnotu Kč ,--, l/ rozhodovat o dalších otázkách týkajících se družstva a jeho činnosti tak, jak to vyplývá ze zákona a z těchto stanov. 7. Usnesení členské schůze je přijato, hlasovala-li pro ně většina přítomných členů. K platnosti usnesení členské schůze k bodu 6 písm. h/ a k/ tohoto článku a pro souhlas k zastavení a zřízení věcného břemene nemovitého majetku družstva je zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů členů přítomných na členské schůzi 8. Na základě rozhodnutí představenstva se členská schůze může uskutečnit i formou dílčí členské schůze. 9. Dílčí členské schůze nemohou rozhodovat o zániku družstva ve smyslu 254 odst. 2 písm. a) a 255,256 a 69 obchodního zákoníku. 10. Dílčí členská schůze se uskuteční podle jednotlivých objektů, tj. domu čp. 1101/ patro, 1101/ patro, 1102/5 a 1103/7, 1104/9 a 1105/11,1106/13 a 1107/15 a garáží (bez bytu). 11. Dílčí členská schůze se uskuteční za účasti představenstva družstva ve všech objektech se stejným programem a to v rozmezí nejdéle 14 dnů. 12. Výsledek hlasování o předmětné otázce je dán součtem hlasů všech dílčích schůzí. čl. 22 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, oprávněným jednat ve všech věcech družstva navenek. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou obchodním zákoníkem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu, zejména: - odpovídá za řádnou účetní závěrku a sestavuje výroční zprávu o hospodaření družstva, které předkládá kontrolní komisi k projednání a členské schůzi ke schválení; odpovídá za předání listin, které se zakládají do sbírky vedené rejstříkovým soudem, - projednává případy porušení či neplnění povinností členy družstva a nájemníky a je oprávněno vydávat písemné výstrahy, - odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva, - oznamuje obchodnímu rejstříku změnu stanov a ostatní zapisované skutečnosti, - vede seznam a evidenci členů. 2. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Připravuje a svolává jednání členské schůze. 3. Představenstvo má 5 členů. 4. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a 1 místopředsedu představenstva. 5. Jménem představenstva jedná jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění ho zastupuje místopředseda.

10 6. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. 7. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za 6 týdnů. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 8. Představenstvo družstva zve na své schůze předsedu kontrolní komise družstva. čl. 23 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 2. Kontrolní komise má 3 členy. Ze svých členů volí předsedu. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za čtvrt roku. 3. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 4. Předseda, popř. člen kontrolní komise zastupující předsedu v případě jeho nepřítomnosti, má právo zúčastnit se schůzí představenstva družstva. čl. 24 Nedělitelný fond družstva 1. Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního jmění. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10% ročního čistého zis ku a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění družstva. 2. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 3. Prostředky nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva. čl. 25 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet. 2. Družstvo vytváří fondy potřebné k jeho činnosti v souladu s právními předpisy a zásadami schválenými členskou schůzí. 3. Družstvo vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. čl. 26 Zrušení a zánik družstva 1. Družstvo se zrušuje: a/ usnesením členské schůze, rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem, b/ zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku c/ rozhodnutím soudu. Při zrušení družstva se provede v souladu s obchodním zákoníkem likvidace a likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy. 2. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

11 čl. 27 Hospodaření družstva s byty nebo garážemi 1. V případě, že družstvo domy nebo garáže koupí do svého vlastnictví, mají zakládající členové družstva Kozmíkova nárok na uzavření smlouvy o nájmu jimi užívaného bytu nebo garáže na dobu neurčitou. 2. Novým členům družstva, kterým členství v družstvu vzniklo dle čl. 5 a 6 stanov vzniká právo na uzavření nájemní smlouvy na družstevní byt nebo garáže současně se vznikem členství v družstvu. čl. 28 Vznik nájmu družstevního bytu nebo garáže Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo přenechává do nájmu družstevní byt nebo garáž. Nájemní smlouva musí být písemná a musí obsahovat označení družstevního bytu nebo garáže, rozsah užívání, způsob a výši úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo garáže. čl. 29 Povinnosti družstva z nájmu družstevního bytu nebo garáže Družstvo je povinno zejména: - zajistit nájemci družstevního bytu nebo garáže plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním družstevního bytu nebo garáže - hradit a zabezpečovat opravy a údržbu ve společných prostorách a částech domu; v jednotlivých bytech bude postupováno dle nařízení vlády 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, - vyžadovat si souhlas nájemce družstevního bytu nebo garáže k provedení stavebních úprav a jiných podstatných změn bytu nebo garáže. čl. 30 Práva a povinnosti nájemce družstevního bytu nebo garáže Kromě práva užívat družstevní byt nebo garáž má nájemce a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, zejména právo: - užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s nájmem družstevního bytu nebo garáže Povinnosti nájemce družstevního bytu nebo garáže: - bez zbytečného odkladu oznamovat družstvu změny, týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence, - hradit drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou družstevního bytu nebo garáže /viz. nařízení vlády č. 258/1995 Sb./, - oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu oprav souvisejících s celým domem, které má družstvo odstranit a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla, - odstranit závady a poškození, které způsobil v domě nebo garáži sám nebo ti, kdo s ním bydlí nebo užívají garáž. /Nestane-li se tak, má družstvo právo, po předchozím upozornění nájemce, závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu vynaložených nákladů./ - vyžádat si souhlas družstva ke každé stavební úpravě, nebo jiné podstatné měně v družstevním bytě nebo garáži a to i v případě, že ji provádí na vlastní náklad.

12 čl. 31 Podíl na vytváření fondu oprav a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu nebo garáže Nájemce družstevního bytu nebo garáže je povinen přispívat určeným podílem na vytváření fondu oprav a platit za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo garáže ve výši a lhůtách stanovených členskou schůzí, v souladu s platnými právními předpisy. čl. 32 Společná a závěrečná ustanovení 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem, dalšími právními předpisy a vnitrodružstevními předpisy. 2. Tyto stanovy byly přijaty na ustavující schůzi Bytového družstva Kozmíkova dne 1. března 1997 a nabývají účinnosti dnem jejich přijetí. 3. Novelizované znění stanov nabylo účinnosti dnem jejich schválení na členské schůzi dne Ing. Karel Macík předseda BD Kozmíkova Ing. Jaroslav Nevyjel místopředseda BD Kozmíkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA Část první: Základní pojmy I. Poslání a právní postavení družstva II. Obchodní firma a sídlo družstva III. Předmět činnosti družstva IV. Zapisovaný základní kapitál

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAHA 8 Třebenická Článek 1

Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAHA 8 Třebenická Článek 1 S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997 jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Bytové družstvo Erika STANOVY

Bytové družstvo Erika STANOVY Bytové družstvo Erika STANOVY 1. 10. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma zní: Bytové družstvo Erika. 1.2. Sídlo družstva je : Praha 12 - Modřany, Krouzova

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 ve znění platném ke dni.. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva je: KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo (dále jen družstvo). 2) Družstvo má sídlo:

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 S T A N O V Y Hlava první Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo přijalo název: Holzova, bytové družstvo (dále jen družstvo nebo bytové družstvo ) a má sídlo: Poslušného 2705/9, 628 00 Brno Čl. 2 1.

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

STANOVY ŠUMEN BYTOVÉ DRUŽSTVO. I Základní ustanovení

STANOVY ŠUMEN BYTOVÉ DRUŽSTVO. I Základní ustanovení STANOVY ŠUMEN BYTOVÉ DRUŽSTVO I Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo přijalo obchodní firmu: Šumen bytové družstvo. 2. Sídlo má na adrese Šumenská 3226/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3. Právní forma právnické

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích Část I. Základní ustanovení článek l. 1. Firma: Bytové družstvo Nikoly Tesly 3 2. Sídlo: Praha 6, Nikoly Tesly 3,

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou S T A N O V Y družstva s obchodní firmou SBD Rybníčky II družstvo (IČ 26265940) Hlava první Článek 1 Základní ustanovení 1. Tato právnická osoba je družstvem, které zajišťuje bytové potřeby svých členů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382 Bytové družstvo Rybárna 382 Budovatelů bl. 382/3077, Most ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo Rybárna 382 (dále jen družstvo

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3 S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Družstvo přijalo firmu: Bytové družstvo Slévačská 905 a má sídlo Slévačská 905, Praha 9, PSČ 198 00. Právní forma právnické osoby je družstvo. Družstvo se zřizuje

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Článek I Úvodní ustanovení 1) Zemědělské obchodní družstvo Sepekov (dále také jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů. 2) Družstvo

Více

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s.

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s. Stanovy spolku Klatovské kočky z.s. Název spolku: Klatovské kočky z.s. Sídlo spolku: Hálkova 157, 339 01 Klatovy Kraj: Plzeňský Čl. 1 Základní ustanovení 1.) Název spolku: Klatovské kočky z.s. 2.) Sídlo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 11.7.2007 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KURUC HOLOUBKOVÁ A SPOL. sídlo: Bělehradská 14, Karlovy Vary PSČ:

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I.

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I. Stanovy Družstva Papírníkova Část I. čl. 1 Základní ustanovení Družstvo Papírníkova je společenství neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů i jiných osob

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

Stanovy Modrá linka, z. s.

Stanovy Modrá linka, z. s. Stanovy Modrá linka, z. s. Úplné znění ke dni 10. listopadu 2015 Stanovy spolku byly přijaty valnou hromadou občanského sdružení Modrá linka, o. s., založeného 1. září 1994, registrovaného u Ministerstva

Více

S T A N O V Y Bytového družstva 5D. čl. 1. Základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva 5D. čl. 1. Základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva 5D čl. 1. Základní ustanovení 1. Bytové družstvo 5D (dále též družstvo) vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne 3.1.1994. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku,

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část III. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1) Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Stanovy Bytového družstva Jasmínová 2695, Praha 10

Stanovy Bytového družstva Jasmínová 2695, Praha 10 Stanovy Bytového družstva Jasmínová 2695, Praha 10 I Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo obchodní jméno "Bytové družstvo Jasmínová 2695, se sídlem Jasmínová č.p. 2695, 106 00 Praha 10. Článek

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

B Y T O V É H O D R U Ž S T V A

B Y T O V É H O D R U Ž S T V A S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A Článek I. Základní ustanovení 1. Založení Bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi dne 18.4.2001 oprávněnými nájemci bytů domu v Domažlické ulici

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva S t a n o v y Družstva SBD Lubník Firma družstva zní:: Družstvo SBD Lubník. Část první Základní ustanovení Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo družstva Sídlo družstva je: Lubník čp. 94,563 01, pošta Lanškroun,

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BUBENSKÁ 1160

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BUBENSKÁ 1160 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BUBENSKÁ 1160 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ------------------------------------------------------------------------ 1.1.Bytové družstvo Bubenská 1160/13 (dále jen družstvo ) je právnickou

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Článek 1 Obecná ustanovení Tyto Stanovy (dále jen Stanovy ) jsou základním dokumentem družstva a mohou být měněny jen rozhodnutím členské schůze družstva za podmínek stanovených

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká Článek 1. Obchodní firma družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Prosecká. Článek 2. Adresa sídla družstva, právní forma, trvání

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II.

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II. S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění Část I. čl. 1 základní ustanovení Družstvo Otradovická je společenstvím nájemců bytů domů č.p. 732, 733 a 734 v Praze 4 Kamýku, založeným za účelem koupě

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

Stanovy

Stanovy ---------------------------------------------Stanovy--------------------------------------------- ----------------------------BYTOVÉ DRUŽSTVO---------------------------- -----------------------------------------------------

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY Družstva nájemníků Jahodová 42, družstvo

STANOVY Družstva nájemníků Jahodová 42, družstvo STANOVY Družstva nájemníků Jahodová 42, družstvo Část první Základní ustanovení čl. I. Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Družstvo nájemníků Jahodová 42, družstvo -------------------

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více