STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu 5. Převod a přechod členství 6. Výměna bytu nebo garáže 7. Pronájem bytu nebo garáže 8. Společné členství manželů 9. Zánik členství 10. Zánik členství dohodou 11. Zánik členství vystoupením 12. Zánik členství úmrtím člena 13. Zánik členství vyloučením člena 14. Zánik členství likvidací družstva 15. Zánik společného členství manželů 16. Práva a povinnosti člena družstva 17. Majetková účast členů 18. Základní kapitál družstva 19. Majetkové vypořádání 20. Orgány družstva 21. Členská schůze 22. Představenstvo 23. Kontrolní komise 24. Nedělitelný fond družstva 25. Hospodaření družstva 26. Zrušení a zánik družstva 27. Hospodaření družstva s byty nebo garážemi 28. Vznik nájmu družstevního bytu nebo garáže 29. Povinnosti družstva z nájmu družstevního bytu nebo garáže 30. Práva a povinnosti nájemce družstevního bytu nebo garáže 31. Podíl na vytváření fondu oprav a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu nebo garáže 32. Společná a závěrečná ustanovení

2 čl. 1 Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení nebo garážování, s cílem zajistit vlastnická práva k bytu nebo garáži, garážovému boxu (dále jen "garáž") každého člena družstva. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost, vyplývající z těchto vztahů. 3. Za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem. 4. Jednotliví členové družstva neručí za závazky družstva. 5. Družstvo vzniklo dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma je Bytové družstvo Kozmíkova. 2. Sídlem družstva je Kozmíkova 1103/7, Praha 10. čl. 3 Předmět činnosti 1. Předmětem činnosti družstva je provoz a správa bytového fondu, garáží a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva, zejména převod bytu nebo garáže do vlastnictví a pronájem bytových a nebytových prostor. 2. Družstvo zejména: - zabezpečuje koupi domů, s byty a nebytovými prostorami, garáží a pozemků do vlastnictví družstva - přiděluje do nájmu družstevní byty nebo garáže a nebytové prostory - zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci, příp. modernizaci svých objektů - družstvo zabezpečuje údržbu a opravy i uvnitř jednotlivých bytů nebo garáží, pokud tyto práce byly vyvolány společným zájmem - zajišťuje služby jako: a) dodávka vody, plynu, elektrické energie, tepla do bytů b) odvoz odpadů c) úklid společných prostor a přilehlých chodníků d) administrativní úkony spojené se správou domu a včasnou úhradou poplatků, daní, pojištění a nájemného e) úkony spojené s vedením technické dokumentace domů a jejich částí včetně všech bytů, garáží a nebytových prostor - zprostředkovávání úhrad a úhrada za služby poskytované v souvislosti s bydlením, s užíváním garáží a nebytových prostor, stanovení a vybírání nájemného - zajištění splácení kupní ceny domu a čerpání příspěvků na údržbu a opravy objektů čl. 4 Vznik členství v družstvu 1. Členem družstva může být fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem České republiky. 2. Členství v družstvu vzniká při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: - při založení družstva dnem vzniku družstva, - převodem a přechodem členství, - jiným způsobem stanoveným zákonem, - za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné přihlášky.

3 3. Zakládajícími členy družstva jsou nájemci bytů nebo garáží v Kozmíkově ulici, Praha 10 za splnění podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku a existence řádného nájemního vztahu k bytu nebo garáži ke dni vzniku družstva. 4. Nového člena lze přijmout na základě písemné přihlášky a po splnění těchto podmínek: a) souhlas s přijetím schválený představenstvem družstva b) splacení základního členského vkladu podle stanov družstva současně s podáním přihlášky do družstva a zaplacením zápisného. V případě nepřijetí uchazeče za člena je mu základní členský vklad a zápisné vráceno do 3 dnů po rozhodnutí představenstva (členské schůze) o nepřijetí c) závazkem ke splacení dalšího členského vkladu ve výši a lhůtě určené představenstvem družstva. 5. Osoby, které v době vzniku družstva mají doklady o řádně uzavřeném nájemním vztahu k bytu a nestanou se členy družstva, zůstávají nájemníky - nečleny družstva. Jsou povinny uzavřít s družstvem nové nájemní smlouvy do 3 měsíců ode dne vzniku družstva, resp. ode dne oprávnění družstva vykonávat vlastnická práva k bytům a nebytových objektům. 6. Základní členský vklad činí Kč 300,-- ( slovy třista korun českých ). 7. Zápisné činí Kč 1 000,-- ( slovy jeden tisíc korun českých ). 8. Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Do členské evidence družstvo zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla člena i výši zápisného, základního členského vkladu a členského podílu, datum jejich zaplacení, popř. další rozhodné skutečnosti. Dále je v evidenci uvedeno datum vzniku, příp. zániku členství, označení bytu a garáže, ke kterým má člen nájemní právo, výši podílu člena na základním kapitálu družstva, popřípadě výši a datum vyplacení vypořádacího podílu.v evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Člen družstva má právo do evidence nahlížet a žádat potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci. čl. 5 Převod a přechod členství 1. Členská práva a povinnosti může člen družstva převést na jinou osobu. Převod práva nepodléhá souhlasu družstva. Členská práva a povinnosti přecházejí na nového nabyvatele ve vztahu k družstvu dnem předložení smlouvy o převodu představenstvu družstva, anebo pozdějším dnem uvedeným ve smlouvě. Podpisy účastníků smlouvy o převodu členských práv a povinností musí být ověřené státním orgánem nebo notářem. 2. Úmrtím člena družstva přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl. Podíl, který nebyl vypořádán podle tohoto ustanovení do tří let po skončení členského poměru, připadá družstvu. čl. 6 Výměna bytu nebo garáže Člen družstva může uzavřít dohodu o výměně bytu nebo garáže s fyzickou osobou, s touto dohodou musí písemně souhlasit i pronajímatelé-vlastníci bytů nebo garáží ( 715 Obč. zákoníku). S výměnou dochází i k převodu práv a povinností člena bytového družstva, dohoda proto musí být písemná a musí obsahovat ujednání o vzájemném majetkovém vypořádání. Členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele dnem předložení dohody představenstvu, anebo pozdějším dnem uvedeným v dohodě. čl. 7 Pronájem bytu nebo garáže Člen družstva může byt nebo garáž nebo jeho/její část dočasně pronajmout pouze s písemným souhlasem družstva a za podmínek uvedených v 719 a 720 Občanského zákoníku.. Přitom však členovi družstva zůstávají veškerá práva a povinnosti vyplývající ze

4 stanov družstva a z nájemní smlouvy. Je však povinen ve smlouvě zabezpečit plnění všech svých povinností vůči družstvu, které pro něho vyplývají z nájemní smlouvy a ze stanov družstva. čl. 8 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo garáže vznikne se společným nájmem bytu nebo garáže i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství mají manželé oprávnění a povinnosti společné a nerozdílné, přičemž jako společní členové mají společný (jeden) hlas. 2. Právo společného nájmu družstevního bytu nebo garáže manželů i společného členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl. 5 odst. 1 a čl. 6 stanov. 3. Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, bylo-li společné jmění za trvání manželství zrušeno nebo jestliže manželé spolu trvale nežijí. čl. 9 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a/ písemnou dohodou člena a družstva b/ vystoupením, c/ úmrtím člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice, d/ vyloučením, e/ zánikem družstva f) zánikem družstva podle zvláštního zákona ( 24 odst. 9 zákona o vlastnictví bytů v úplném znění), g) prohlášením konkursu na majetek člena, h) Zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena i) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností j) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce čl. 10 Zánik členství dohodou 1. Dohodu o zániku členství uzavírají družstvo a člen písemně ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení dohody o zániku členství vydá družstvo členovi. 2. Dohoda musí obsahovat datum, ke kterému členství zaniká, a datum vyklizení a předání bytu nebo garáže družstvu. čl. 11 Zánik členství vystoupením 1. Člen může z družstva vystoupit. 2. Členství zaniká po uplynutí 3 měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení u člena družstva o jeho vystoupení z družstva. 3. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. čl. 12 Zánik členství úmrtím člena

5 1. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. 2. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu nebo garáže, popř. právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo garáže. 3. Nepřešlo-li členství na dědice, členství zaniká dnem úmrtí člena. 4. Do skončení dědického řízení uhrazuje povinné platby za zemřelého člena potencionální dědic nebo dědicové. čl. 13 Zánik členství vyloučením člena 1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a/ závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje členské povinnosti určené zákonem, stanovami nebo dalšími vnitrodružstevním předpisy, zejména: - užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká značná škoda, nebo trpí, aby se majetek družstva takto užíval, - buď sám, nebo ti kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití, zejména porušují opětovně hrubě pořádek v domě nebo garáži, nebo takové porušování umožňují, - neplatí úhrady za užívání nebo služby po dobu delší než tři měsíce, neplatí další finanční závazky vůči družstvu ve stanovených lhůtách, b/ byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva, c/ neuzavřel v termínu stanoveném členskou schůzí nebo těmito stanovami dohodu o úhradě členského vkladu nebo nesplnil závazky z této dohody vyplývající. d/ z dalších důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech nebo ve stanovách 2. Písemné rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou. V případě, že zásilka nebude úspěšně doručena osobně členem představenstva v místě bydliště do jednoho týdne od konání členského schůze, která schválila vyloučení člena, zašle družstvo rozhodnutí poštou s doručenkou do vlastních rukou, a v případě jejího vrácení jako nedoručitelné zásilky poštou doporučeně. V případě opětovného vrácení této zásilky platí, že rozhodnutí bylo doručeno. Není-li zjištěn opak, má se za to, že se adresát v místě doručení zdržoval. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle odst. 1, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení bylo doručeno členovi, pokud tento nepodá odvolání. 3. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do tří měsíců od doručení písemného rozhodnutí podat odvolání ke členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek. Nevyhoví-li členská schůze odvolání člena, může se obrátit na soud. Soud prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena za neplatné, když je shledá v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. 4. Pravomocným vyloučením zaniká nájemní smlouva bývalého člena k družstevnímu bytu nebo garáži. 5. Vyloučený člen má právo na vypořádací podíl, který může být vyplacen až po vyklizení a předání bytu nebo garáže družstvu. Dispoziční právo k jeho bytu nebo garáži zůstává družstvu. čl. 14 Zánik členství likvidací družstva 1. Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace. 2. Členství končí dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.

6 čl. 15 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a/ úmrtím jednoho z manželů, b/ písemnou dohodou rozvedených manželů, c/ rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu nebo garáže rozvedených manželů, d/ rozhodnutím soudu o zániku společného jmění manželů za trvání manželství. 2. Společné členství manželů v družstvu zaniká i přechodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením a zánikem družstva po ukončení likvidace. čl. 16 Práva a povinnosti člena družstva 1. Člen družstva má zejména tato práva: - účastnit se osobně na jednání a rozhodování členské schůze, - být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, a tyto orgány volit, - účastnit se veškeré činnosti družstva, předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a být průběžně informován o činnosti družstva a vyřízení svých připomínek, - podílet se na výhodách, které družstvo svým členům poskytuje, - právo na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo garáže, - podílet se na zisku, určeném členskou schůzí k rozdělení, - vyžádat si k nahlédnutí zápis z členské schůze a jeho přílohy, - podat soudu, při plnění zákonných podmínek / 242 obchodního zákoníku/, návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, - na uzavření nájemní smlouvy na byt nebo garáž, k nimž se vztahuje jím uhrazený členský podíl, na dobu neurčitou a s přesně stanovenými výpovědními důvody, - zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domů, bytů a garáží s výjimkou drobných oprav, které si člen hradí sám; specifikaci drobných oprav hrazených členem nebo nájemníkem upravuje nař.vlády č. 258/1995 Sb., případně domovní řád družstva. 2. Člen družstva má zejména tyto povinnosti: - dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, - uhradit splátky členského podílu ve stanovené výši a lhůtách, - přispívat určeným podílem na vytváření fondu oprav, - platit včas zálohy na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo garáže, - hradit příspěvky na činnost družstva ve výši určené členskou schůzí, - chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt nebo garáž, jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytového prostoru či garáže, - oznamovat družstvu včas změny týkající se jeho osoby a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, - umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu družstevního bytu nebo nebytového prostoru, či garáže,

7 - podílet se na úhradě ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze, /Toto však neplatí v případě, kdy bylo zjištěno zavinění ztráty nedbalostí nebo trestně právním jednáním. Hmotnou odpovědnost v tomto případě nesou v plné výši osoby, které ztrátu zavinily ( rozhoduje členská schůze nebo soud). - přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva, - zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatním členy družstva - člen odpovídá za škodu, kterou způsobí družstvu neplněním povinností člena vyplývající ze stanov a usnesení členské schůze. čl. 17 Majetková účast členů Majetkovou účast člena v družstvu tvoří základní členský vklad a další členský vklad - členský podíl, popřípadě další majetkový podíl člena na podnikání družstva. Majetkovou účast člena netvoří vklady, které jsou označeny jako podíl či vklad nezapočítávaný do vypořádacího podílu. 1. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí majetková účast člena klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 2. Členský podíl představuje majetkovou účast člena na pořízení / koupi / domů, garáží a pozemků do vlastnictví družstva, nebo modernizaci či rekonstrukci svých objektů. Výši členského podílu a rozsah a lhůty jeho splácení stanoví členská schůze družstva, přičemž velikost podílu je pro jednotlivé členy různá, v závislosti na velikosti užívaného bytu nebo garáže. Ohledně členského podílu, stanoveného členskou schůzí, bude mezi členem družstva a družstvem uzavřena písemná smlouva. 3. Další majetkový podíl je člen družstva povinen platit jen v případě, že tak stanoví členská schůze. Výši tohoto podílu, jeho účel, způsob a lhůty jeho zaplacení sjedná družstvo se členem písemnou smlouvou. čl.18 Základní kapitál družstva Zapisovaný základní kapitál družstva činí Kč ,-- / slovy: šedesát tisíc šetset korun českých/. Je tvořeno souhrnem základních členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. čl. 19 Majetkové vypořádání 1. Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členovi nebo dědici členských práv a povinností, pokud se nestane členem družstva, nárok na vypořádací podíl. Zápisné se nevrací. 2. Vypořádací podíl se stanoví v souladu se zákonem / 233 obchodního zákoníku/. 3. Nárok na výplatu vypořádacího podílu je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl ze zisku vzniká jen za období trvání členství. 4. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění družstevního bytu nebo garáže, pokud byl člen nájemcem. 5. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. 6. Nárok na vypořádací podíl nevzniká při převodu práv a povinností spojených s členstvím, ani při výměně bytů. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 7. Při převodu bytu nebo garáže do vlastnictví člena-nájemce nevzniká členovi nárok na vypořádací podíl.

8 čl. 20 Orgány družstva 1. Orgány družstva jsou: - členská schůze, - představenstvo, - kontrolní komise. 2. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 3. Funkční období představenstva a kontrolní komise družstva je tři roky. Funkční období členů orgánů se počítá individuelně. Funkce člena orgánu počíná dnem volby do funkce. Člen orgánu může ze své funkce odstoupit, jeho funkce pak končí dnem, kdy toto odstoupení projednal orgán, jehož je členem, nejdéle však do jednoho měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení. 4. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. V případě snížení počtu zvolených členů, povolá orgán náhradníka zvoleného členskou schůzí. 5. Členové orgánů družstva mohou být do funkcí voleni opětovně. 6. O jednáních všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a/ datum a místo konání schůze, b/ přijatá usnesení, c/ výsledky hlasování, d/ nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Každý zápis má přílohu, kterou tvoří presenční listina a u členské schůze i pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům a písemné zmocnění k zastupování člena družstva jinou osobou. 7. Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání představenstva družstva. 8. Kolektivní orgány družstva mohou platně rozhodovat svým usnesením, jestliže byly řádně svolány a je na nich přítomna nadpoloviční většina jejich členů, pokud stanovy nebo zákon neurčují jinak. Usnesení je platně přijato, jestliže se pro něj vyslovila většina přítomných hlasů, pokud není zákonem nebo stanovami určeno jinak. Každý člen kolektivního orgánu družstva má jeden hlas. Kolektivní orgán družstva rozhoduje veřejným hlasováním, pokud se nerozhodne o určité otázce hlasovat tajně. 9. Členové představenstva nebo kontrolní komise mohou být jako podnikatelé dodavateli služeb nebo prací družstvu pouze se souhlasem členské schůze. čl. 21 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Jednání členské schůze svolává představenstvo družstva podle potřeby, nejméně jednou ročně. Schůzi svolává písemnou pozvánkou doručenou všem členům, a to členům bydlícím v ulici Kozmíkova do jejich poštovní schránky, a členům nebydlícím v ulici Kozmíkova formou obyčejné poštovní zásilky na adresu uvedenou v evidenci družstva a současně vyvěšenou na domovní vývěsce alespoň 14 dní předem. Je-li představenstvo se svoláním členské schůze v prodlení, nebo nesvolá-li schůzi po obdržení řádné žádosti o její svolání, je oprávněna členskou schůzi svolat kontrolní komise. 3. Schůze musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise. 4. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva. Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi, tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 5. Každému členu družstva náleží jeden hlas. Manželé - společní členové mají společně rovněž jeden hlas. Pokud při hlasování dojde k rovnosti hlasů, je rozhodující pro

9 usnesení hlas předsedy. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala. Zmocněnec může zastupovat nejvýše tři členy. 6. Do působnosti členské schůze patří zejména: a/ přijímat a měnit stanovy, b/ volit a odvolávat členy představenstva a členy kontrolní komise, c/ schvalovat roční účetní závěrku, d/ rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty, e/ rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f/ rozhodovat o vytváření a užití fondů družstva g/ rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, h/ rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o zrušení družstva, i/ rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva, j/ rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v družstvu a s nájmem bytů nebo garáží, nebytových prostor a pozemků, k/ rozhodovat o koupi, prodeji majetku družstva, převyšujícím hodnotu Kč ,--, l/ rozhodovat o dalších otázkách týkajících se družstva a jeho činnosti tak, jak to vyplývá ze zákona a z těchto stanov. 7. Usnesení členské schůze je přijato, hlasovala-li pro ně většina přítomných členů. K platnosti usnesení členské schůze k bodu 6 písm. h/ a k/ tohoto článku a pro souhlas k zastavení a zřízení věcného břemene nemovitého majetku družstva je zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů členů přítomných na členské schůzi 8. Na základě rozhodnutí představenstva se členská schůze může uskutečnit i formou dílčí členské schůze. 9. Dílčí členské schůze nemohou rozhodovat o zániku družstva ve smyslu 254 odst. 2 písm. a) a 255,256 a 69 obchodního zákoníku. 10. Dílčí členská schůze se uskuteční podle jednotlivých objektů, tj. domu čp. 1101/ patro, 1101/ patro, 1102/5 a 1103/7, 1104/9 a 1105/11,1106/13 a 1107/15 a garáží (bez bytu). 11. Dílčí členská schůze se uskuteční za účasti představenstva družstva ve všech objektech se stejným programem a to v rozmezí nejdéle 14 dnů. 12. Výsledek hlasování o předmětné otázce je dán součtem hlasů všech dílčích schůzí. čl. 22 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, oprávněným jednat ve všech věcech družstva navenek. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou obchodním zákoníkem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu, zejména: - odpovídá za řádnou účetní závěrku a sestavuje výroční zprávu o hospodaření družstva, které předkládá kontrolní komisi k projednání a členské schůzi ke schválení; odpovídá za předání listin, které se zakládají do sbírky vedené rejstříkovým soudem, - projednává případy porušení či neplnění povinností členy družstva a nájemníky a je oprávněno vydávat písemné výstrahy, - odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva, - oznamuje obchodnímu rejstříku změnu stanov a ostatní zapisované skutečnosti, - vede seznam a evidenci členů. 2. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Připravuje a svolává jednání členské schůze. 3. Představenstvo má 5 členů. 4. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a 1 místopředsedu představenstva. 5. Jménem představenstva jedná jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění ho zastupuje místopředseda.

10 6. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. 7. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za 6 týdnů. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 8. Představenstvo družstva zve na své schůze předsedu kontrolní komise družstva. čl. 23 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 2. Kontrolní komise má 3 členy. Ze svých členů volí předsedu. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za čtvrt roku. 3. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 4. Předseda, popř. člen kontrolní komise zastupující předsedu v případě jeho nepřítomnosti, má právo zúčastnit se schůzí představenstva družstva. čl. 24 Nedělitelný fond družstva 1. Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního jmění. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10% ročního čistého zis ku a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění družstva. 2. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 3. Prostředky nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva. čl. 25 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet. 2. Družstvo vytváří fondy potřebné k jeho činnosti v souladu s právními předpisy a zásadami schválenými členskou schůzí. 3. Družstvo vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. čl. 26 Zrušení a zánik družstva 1. Družstvo se zrušuje: a/ usnesením členské schůze, rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem, b/ zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku c/ rozhodnutím soudu. Při zrušení družstva se provede v souladu s obchodním zákoníkem likvidace a likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy. 2. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

11 čl. 27 Hospodaření družstva s byty nebo garážemi 1. V případě, že družstvo domy nebo garáže koupí do svého vlastnictví, mají zakládající členové družstva Kozmíkova nárok na uzavření smlouvy o nájmu jimi užívaného bytu nebo garáže na dobu neurčitou. 2. Novým členům družstva, kterým členství v družstvu vzniklo dle čl. 5 a 6 stanov vzniká právo na uzavření nájemní smlouvy na družstevní byt nebo garáže současně se vznikem členství v družstvu. čl. 28 Vznik nájmu družstevního bytu nebo garáže Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo přenechává do nájmu družstevní byt nebo garáž. Nájemní smlouva musí být písemná a musí obsahovat označení družstevního bytu nebo garáže, rozsah užívání, způsob a výši úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo garáže. čl. 29 Povinnosti družstva z nájmu družstevního bytu nebo garáže Družstvo je povinno zejména: - zajistit nájemci družstevního bytu nebo garáže plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním družstevního bytu nebo garáže - hradit a zabezpečovat opravy a údržbu ve společných prostorách a částech domu; v jednotlivých bytech bude postupováno dle nařízení vlády 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, - vyžadovat si souhlas nájemce družstevního bytu nebo garáže k provedení stavebních úprav a jiných podstatných změn bytu nebo garáže. čl. 30 Práva a povinnosti nájemce družstevního bytu nebo garáže Kromě práva užívat družstevní byt nebo garáž má nájemce a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, zejména právo: - užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s nájmem družstevního bytu nebo garáže Povinnosti nájemce družstevního bytu nebo garáže: - bez zbytečného odkladu oznamovat družstvu změny, týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence, - hradit drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou družstevního bytu nebo garáže /viz. nařízení vlády č. 258/1995 Sb./, - oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu oprav souvisejících s celým domem, které má družstvo odstranit a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla, - odstranit závady a poškození, které způsobil v domě nebo garáži sám nebo ti, kdo s ním bydlí nebo užívají garáž. /Nestane-li se tak, má družstvo právo, po předchozím upozornění nájemce, závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu vynaložených nákladů./ - vyžádat si souhlas družstva ke každé stavební úpravě, nebo jiné podstatné měně v družstevním bytě nebo garáži a to i v případě, že ji provádí na vlastní náklad.

12 čl. 31 Podíl na vytváření fondu oprav a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu nebo garáže Nájemce družstevního bytu nebo garáže je povinen přispívat určeným podílem na vytváření fondu oprav a platit za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo garáže ve výši a lhůtách stanovených členskou schůzí, v souladu s platnými právními předpisy. čl. 32 Společná a závěrečná ustanovení 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem, dalšími právními předpisy a vnitrodružstevními předpisy. 2. Tyto stanovy byly přijaty na ustavující schůzi Bytového družstva Kozmíkova dne 1. března 1997 a nabývají účinnosti dnem jejich přijetí. 3. Novelizované znění stanov nabylo účinnosti dnem jejich schválení na členské schůzi dne Ing. Karel Macík předseda BD Kozmíkova Ing. Jaroslav Nevyjel místopředseda BD Kozmíkova

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více