STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu 5. Převod a přechod členství 6. Výměna bytu nebo garáže 7. Pronájem bytu nebo garáže 8. Společné členství manželů 9. Zánik členství 10. Zánik členství dohodou 11. Zánik členství vystoupením 12. Zánik členství úmrtím člena 13. Zánik členství vyloučením člena 14. Zánik členství likvidací družstva 15. Zánik společného členství manželů 16. Práva a povinnosti člena družstva 17. Majetková účast členů 18. Základní kapitál družstva 19. Majetkové vypořádání 20. Orgány družstva 21. Členská schůze 22. Představenstvo 23. Kontrolní komise 24. Nedělitelný fond družstva 25. Hospodaření družstva 26. Zrušení a zánik družstva 27. Hospodaření družstva s byty nebo garážemi 28. Vznik nájmu družstevního bytu nebo garáže 29. Povinnosti družstva z nájmu družstevního bytu nebo garáže 30. Práva a povinnosti nájemce družstevního bytu nebo garáže 31. Podíl na vytváření fondu oprav a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu nebo garáže 32. Společná a závěrečná ustanovení

2 čl. 1 Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení nebo garážování, s cílem zajistit vlastnická práva k bytu nebo garáži, garážovému boxu (dále jen "garáž") každého člena družstva. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost, vyplývající z těchto vztahů. 3. Za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem. 4. Jednotliví členové družstva neručí za závazky družstva. 5. Družstvo vzniklo dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma je Bytové družstvo Kozmíkova. 2. Sídlem družstva je Kozmíkova 1103/7, Praha 10. čl. 3 Předmět činnosti 1. Předmětem činnosti družstva je provoz a správa bytového fondu, garáží a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva, zejména převod bytu nebo garáže do vlastnictví a pronájem bytových a nebytových prostor. 2. Družstvo zejména: - zabezpečuje koupi domů, s byty a nebytovými prostorami, garáží a pozemků do vlastnictví družstva - přiděluje do nájmu družstevní byty nebo garáže a nebytové prostory - zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci, příp. modernizaci svých objektů - družstvo zabezpečuje údržbu a opravy i uvnitř jednotlivých bytů nebo garáží, pokud tyto práce byly vyvolány společným zájmem - zajišťuje služby jako: a) dodávka vody, plynu, elektrické energie, tepla do bytů b) odvoz odpadů c) úklid společných prostor a přilehlých chodníků d) administrativní úkony spojené se správou domu a včasnou úhradou poplatků, daní, pojištění a nájemného e) úkony spojené s vedením technické dokumentace domů a jejich částí včetně všech bytů, garáží a nebytových prostor - zprostředkovávání úhrad a úhrada za služby poskytované v souvislosti s bydlením, s užíváním garáží a nebytových prostor, stanovení a vybírání nájemného - zajištění splácení kupní ceny domu a čerpání příspěvků na údržbu a opravy objektů čl. 4 Vznik členství v družstvu 1. Členem družstva může být fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem České republiky. 2. Členství v družstvu vzniká při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: - při založení družstva dnem vzniku družstva, - převodem a přechodem členství, - jiným způsobem stanoveným zákonem, - za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné přihlášky.

3 3. Zakládajícími členy družstva jsou nájemci bytů nebo garáží v Kozmíkově ulici, Praha 10 za splnění podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku a existence řádného nájemního vztahu k bytu nebo garáži ke dni vzniku družstva. 4. Nového člena lze přijmout na základě písemné přihlášky a po splnění těchto podmínek: a) souhlas s přijetím schválený představenstvem družstva b) splacení základního členského vkladu podle stanov družstva současně s podáním přihlášky do družstva a zaplacením zápisného. V případě nepřijetí uchazeče za člena je mu základní členský vklad a zápisné vráceno do 3 dnů po rozhodnutí představenstva (členské schůze) o nepřijetí c) závazkem ke splacení dalšího členského vkladu ve výši a lhůtě určené představenstvem družstva. 5. Osoby, které v době vzniku družstva mají doklady o řádně uzavřeném nájemním vztahu k bytu a nestanou se členy družstva, zůstávají nájemníky - nečleny družstva. Jsou povinny uzavřít s družstvem nové nájemní smlouvy do 3 měsíců ode dne vzniku družstva, resp. ode dne oprávnění družstva vykonávat vlastnická práva k bytům a nebytových objektům. 6. Základní členský vklad činí Kč 300,-- ( slovy třista korun českých ). 7. Zápisné činí Kč 1 000,-- ( slovy jeden tisíc korun českých ). 8. Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Do členské evidence družstvo zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla člena i výši zápisného, základního členského vkladu a členského podílu, datum jejich zaplacení, popř. další rozhodné skutečnosti. Dále je v evidenci uvedeno datum vzniku, příp. zániku členství, označení bytu a garáže, ke kterým má člen nájemní právo, výši podílu člena na základním kapitálu družstva, popřípadě výši a datum vyplacení vypořádacího podílu.v evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Člen družstva má právo do evidence nahlížet a žádat potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci. čl. 5 Převod a přechod členství 1. Členská práva a povinnosti může člen družstva převést na jinou osobu. Převod práva nepodléhá souhlasu družstva. Členská práva a povinnosti přecházejí na nového nabyvatele ve vztahu k družstvu dnem předložení smlouvy o převodu představenstvu družstva, anebo pozdějším dnem uvedeným ve smlouvě. Podpisy účastníků smlouvy o převodu členských práv a povinností musí být ověřené státním orgánem nebo notářem. 2. Úmrtím člena družstva přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl. Podíl, který nebyl vypořádán podle tohoto ustanovení do tří let po skončení členského poměru, připadá družstvu. čl. 6 Výměna bytu nebo garáže Člen družstva může uzavřít dohodu o výměně bytu nebo garáže s fyzickou osobou, s touto dohodou musí písemně souhlasit i pronajímatelé-vlastníci bytů nebo garáží ( 715 Obč. zákoníku). S výměnou dochází i k převodu práv a povinností člena bytového družstva, dohoda proto musí být písemná a musí obsahovat ujednání o vzájemném majetkovém vypořádání. Členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele dnem předložení dohody představenstvu, anebo pozdějším dnem uvedeným v dohodě. čl. 7 Pronájem bytu nebo garáže Člen družstva může byt nebo garáž nebo jeho/její část dočasně pronajmout pouze s písemným souhlasem družstva a za podmínek uvedených v 719 a 720 Občanského zákoníku.. Přitom však členovi družstva zůstávají veškerá práva a povinnosti vyplývající ze

4 stanov družstva a z nájemní smlouvy. Je však povinen ve smlouvě zabezpečit plnění všech svých povinností vůči družstvu, které pro něho vyplývají z nájemní smlouvy a ze stanov družstva. čl. 8 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo garáže vznikne se společným nájmem bytu nebo garáže i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství mají manželé oprávnění a povinnosti společné a nerozdílné, přičemž jako společní členové mají společný (jeden) hlas. 2. Právo společného nájmu družstevního bytu nebo garáže manželů i společného členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl. 5 odst. 1 a čl. 6 stanov. 3. Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, bylo-li společné jmění za trvání manželství zrušeno nebo jestliže manželé spolu trvale nežijí. čl. 9 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a/ písemnou dohodou člena a družstva b/ vystoupením, c/ úmrtím člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice, d/ vyloučením, e/ zánikem družstva f) zánikem družstva podle zvláštního zákona ( 24 odst. 9 zákona o vlastnictví bytů v úplném znění), g) prohlášením konkursu na majetek člena, h) Zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena i) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností j) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce čl. 10 Zánik členství dohodou 1. Dohodu o zániku členství uzavírají družstvo a člen písemně ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení dohody o zániku členství vydá družstvo členovi. 2. Dohoda musí obsahovat datum, ke kterému členství zaniká, a datum vyklizení a předání bytu nebo garáže družstvu. čl. 11 Zánik členství vystoupením 1. Člen může z družstva vystoupit. 2. Členství zaniká po uplynutí 3 měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení u člena družstva o jeho vystoupení z družstva. 3. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. čl. 12 Zánik členství úmrtím člena

5 1. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. 2. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu nebo garáže, popř. právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo garáže. 3. Nepřešlo-li členství na dědice, členství zaniká dnem úmrtí člena. 4. Do skončení dědického řízení uhrazuje povinné platby za zemřelého člena potencionální dědic nebo dědicové. čl. 13 Zánik členství vyloučením člena 1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a/ závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje členské povinnosti určené zákonem, stanovami nebo dalšími vnitrodružstevním předpisy, zejména: - užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká značná škoda, nebo trpí, aby se majetek družstva takto užíval, - buď sám, nebo ti kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití, zejména porušují opětovně hrubě pořádek v domě nebo garáži, nebo takové porušování umožňují, - neplatí úhrady za užívání nebo služby po dobu delší než tři měsíce, neplatí další finanční závazky vůči družstvu ve stanovených lhůtách, b/ byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva, c/ neuzavřel v termínu stanoveném členskou schůzí nebo těmito stanovami dohodu o úhradě členského vkladu nebo nesplnil závazky z této dohody vyplývající. d/ z dalších důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech nebo ve stanovách 2. Písemné rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou. V případě, že zásilka nebude úspěšně doručena osobně členem představenstva v místě bydliště do jednoho týdne od konání členského schůze, která schválila vyloučení člena, zašle družstvo rozhodnutí poštou s doručenkou do vlastních rukou, a v případě jejího vrácení jako nedoručitelné zásilky poštou doporučeně. V případě opětovného vrácení této zásilky platí, že rozhodnutí bylo doručeno. Není-li zjištěn opak, má se za to, že se adresát v místě doručení zdržoval. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle odst. 1, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení bylo doručeno členovi, pokud tento nepodá odvolání. 3. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do tří měsíců od doručení písemného rozhodnutí podat odvolání ke členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek. Nevyhoví-li členská schůze odvolání člena, může se obrátit na soud. Soud prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena za neplatné, když je shledá v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. 4. Pravomocným vyloučením zaniká nájemní smlouva bývalého člena k družstevnímu bytu nebo garáži. 5. Vyloučený člen má právo na vypořádací podíl, který může být vyplacen až po vyklizení a předání bytu nebo garáže družstvu. Dispoziční právo k jeho bytu nebo garáži zůstává družstvu. čl. 14 Zánik členství likvidací družstva 1. Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace. 2. Členství končí dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.

6 čl. 15 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a/ úmrtím jednoho z manželů, b/ písemnou dohodou rozvedených manželů, c/ rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu nebo garáže rozvedených manželů, d/ rozhodnutím soudu o zániku společného jmění manželů za trvání manželství. 2. Společné členství manželů v družstvu zaniká i přechodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením a zánikem družstva po ukončení likvidace. čl. 16 Práva a povinnosti člena družstva 1. Člen družstva má zejména tato práva: - účastnit se osobně na jednání a rozhodování členské schůze, - být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, a tyto orgány volit, - účastnit se veškeré činnosti družstva, předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a být průběžně informován o činnosti družstva a vyřízení svých připomínek, - podílet se na výhodách, které družstvo svým členům poskytuje, - právo na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo garáže, - podílet se na zisku, určeném členskou schůzí k rozdělení, - vyžádat si k nahlédnutí zápis z členské schůze a jeho přílohy, - podat soudu, při plnění zákonných podmínek / 242 obchodního zákoníku/, návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, - na uzavření nájemní smlouvy na byt nebo garáž, k nimž se vztahuje jím uhrazený členský podíl, na dobu neurčitou a s přesně stanovenými výpovědními důvody, - zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domů, bytů a garáží s výjimkou drobných oprav, které si člen hradí sám; specifikaci drobných oprav hrazených členem nebo nájemníkem upravuje nař.vlády č. 258/1995 Sb., případně domovní řád družstva. 2. Člen družstva má zejména tyto povinnosti: - dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, - uhradit splátky členského podílu ve stanovené výši a lhůtách, - přispívat určeným podílem na vytváření fondu oprav, - platit včas zálohy na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo garáže, - hradit příspěvky na činnost družstva ve výši určené členskou schůzí, - chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt nebo garáž, jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytového prostoru či garáže, - oznamovat družstvu včas změny týkající se jeho osoby a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, - umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu družstevního bytu nebo nebytového prostoru, či garáže,

7 - podílet se na úhradě ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze, /Toto však neplatí v případě, kdy bylo zjištěno zavinění ztráty nedbalostí nebo trestně právním jednáním. Hmotnou odpovědnost v tomto případě nesou v plné výši osoby, které ztrátu zavinily ( rozhoduje členská schůze nebo soud). - přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva, - zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatním členy družstva - člen odpovídá za škodu, kterou způsobí družstvu neplněním povinností člena vyplývající ze stanov a usnesení členské schůze. čl. 17 Majetková účast členů Majetkovou účast člena v družstvu tvoří základní členský vklad a další členský vklad - členský podíl, popřípadě další majetkový podíl člena na podnikání družstva. Majetkovou účast člena netvoří vklady, které jsou označeny jako podíl či vklad nezapočítávaný do vypořádacího podílu. 1. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí majetková účast člena klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 2. Členský podíl představuje majetkovou účast člena na pořízení / koupi / domů, garáží a pozemků do vlastnictví družstva, nebo modernizaci či rekonstrukci svých objektů. Výši členského podílu a rozsah a lhůty jeho splácení stanoví členská schůze družstva, přičemž velikost podílu je pro jednotlivé členy různá, v závislosti na velikosti užívaného bytu nebo garáže. Ohledně členského podílu, stanoveného členskou schůzí, bude mezi členem družstva a družstvem uzavřena písemná smlouva. 3. Další majetkový podíl je člen družstva povinen platit jen v případě, že tak stanoví členská schůze. Výši tohoto podílu, jeho účel, způsob a lhůty jeho zaplacení sjedná družstvo se členem písemnou smlouvou. čl.18 Základní kapitál družstva Zapisovaný základní kapitál družstva činí Kč ,-- / slovy: šedesát tisíc šetset korun českých/. Je tvořeno souhrnem základních členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. čl. 19 Majetkové vypořádání 1. Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členovi nebo dědici členských práv a povinností, pokud se nestane členem družstva, nárok na vypořádací podíl. Zápisné se nevrací. 2. Vypořádací podíl se stanoví v souladu se zákonem / 233 obchodního zákoníku/. 3. Nárok na výplatu vypořádacího podílu je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl ze zisku vzniká jen za období trvání členství. 4. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění družstevního bytu nebo garáže, pokud byl člen nájemcem. 5. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. 6. Nárok na vypořádací podíl nevzniká při převodu práv a povinností spojených s členstvím, ani při výměně bytů. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 7. Při převodu bytu nebo garáže do vlastnictví člena-nájemce nevzniká členovi nárok na vypořádací podíl.

8 čl. 20 Orgány družstva 1. Orgány družstva jsou: - členská schůze, - představenstvo, - kontrolní komise. 2. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 3. Funkční období představenstva a kontrolní komise družstva je tři roky. Funkční období členů orgánů se počítá individuelně. Funkce člena orgánu počíná dnem volby do funkce. Člen orgánu může ze své funkce odstoupit, jeho funkce pak končí dnem, kdy toto odstoupení projednal orgán, jehož je členem, nejdéle však do jednoho měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení. 4. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. V případě snížení počtu zvolených členů, povolá orgán náhradníka zvoleného členskou schůzí. 5. Členové orgánů družstva mohou být do funkcí voleni opětovně. 6. O jednáních všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a/ datum a místo konání schůze, b/ přijatá usnesení, c/ výsledky hlasování, d/ nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Každý zápis má přílohu, kterou tvoří presenční listina a u členské schůze i pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům a písemné zmocnění k zastupování člena družstva jinou osobou. 7. Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání představenstva družstva. 8. Kolektivní orgány družstva mohou platně rozhodovat svým usnesením, jestliže byly řádně svolány a je na nich přítomna nadpoloviční většina jejich členů, pokud stanovy nebo zákon neurčují jinak. Usnesení je platně přijato, jestliže se pro něj vyslovila většina přítomných hlasů, pokud není zákonem nebo stanovami určeno jinak. Každý člen kolektivního orgánu družstva má jeden hlas. Kolektivní orgán družstva rozhoduje veřejným hlasováním, pokud se nerozhodne o určité otázce hlasovat tajně. 9. Členové představenstva nebo kontrolní komise mohou být jako podnikatelé dodavateli služeb nebo prací družstvu pouze se souhlasem členské schůze. čl. 21 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Jednání členské schůze svolává představenstvo družstva podle potřeby, nejméně jednou ročně. Schůzi svolává písemnou pozvánkou doručenou všem členům, a to členům bydlícím v ulici Kozmíkova do jejich poštovní schránky, a členům nebydlícím v ulici Kozmíkova formou obyčejné poštovní zásilky na adresu uvedenou v evidenci družstva a současně vyvěšenou na domovní vývěsce alespoň 14 dní předem. Je-li představenstvo se svoláním členské schůze v prodlení, nebo nesvolá-li schůzi po obdržení řádné žádosti o její svolání, je oprávněna členskou schůzi svolat kontrolní komise. 3. Schůze musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise. 4. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva. Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi, tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 5. Každému členu družstva náleží jeden hlas. Manželé - společní členové mají společně rovněž jeden hlas. Pokud při hlasování dojde k rovnosti hlasů, je rozhodující pro

9 usnesení hlas předsedy. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala. Zmocněnec může zastupovat nejvýše tři členy. 6. Do působnosti členské schůze patří zejména: a/ přijímat a měnit stanovy, b/ volit a odvolávat členy představenstva a členy kontrolní komise, c/ schvalovat roční účetní závěrku, d/ rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty, e/ rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f/ rozhodovat o vytváření a užití fondů družstva g/ rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, h/ rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o zrušení družstva, i/ rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva, j/ rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v družstvu a s nájmem bytů nebo garáží, nebytových prostor a pozemků, k/ rozhodovat o koupi, prodeji majetku družstva, převyšujícím hodnotu Kč ,--, l/ rozhodovat o dalších otázkách týkajících se družstva a jeho činnosti tak, jak to vyplývá ze zákona a z těchto stanov. 7. Usnesení členské schůze je přijato, hlasovala-li pro ně většina přítomných členů. K platnosti usnesení členské schůze k bodu 6 písm. h/ a k/ tohoto článku a pro souhlas k zastavení a zřízení věcného břemene nemovitého majetku družstva je zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů členů přítomných na členské schůzi 8. Na základě rozhodnutí představenstva se členská schůze může uskutečnit i formou dílčí členské schůze. 9. Dílčí členské schůze nemohou rozhodovat o zániku družstva ve smyslu 254 odst. 2 písm. a) a 255,256 a 69 obchodního zákoníku. 10. Dílčí členská schůze se uskuteční podle jednotlivých objektů, tj. domu čp. 1101/ patro, 1101/ patro, 1102/5 a 1103/7, 1104/9 a 1105/11,1106/13 a 1107/15 a garáží (bez bytu). 11. Dílčí členská schůze se uskuteční za účasti představenstva družstva ve všech objektech se stejným programem a to v rozmezí nejdéle 14 dnů. 12. Výsledek hlasování o předmětné otázce je dán součtem hlasů všech dílčích schůzí. čl. 22 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, oprávněným jednat ve všech věcech družstva navenek. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou obchodním zákoníkem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu, zejména: - odpovídá za řádnou účetní závěrku a sestavuje výroční zprávu o hospodaření družstva, které předkládá kontrolní komisi k projednání a členské schůzi ke schválení; odpovídá za předání listin, které se zakládají do sbírky vedené rejstříkovým soudem, - projednává případy porušení či neplnění povinností členy družstva a nájemníky a je oprávněno vydávat písemné výstrahy, - odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva, - oznamuje obchodnímu rejstříku změnu stanov a ostatní zapisované skutečnosti, - vede seznam a evidenci členů. 2. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Připravuje a svolává jednání členské schůze. 3. Představenstvo má 5 členů. 4. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a 1 místopředsedu představenstva. 5. Jménem představenstva jedná jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění ho zastupuje místopředseda.

10 6. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. 7. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za 6 týdnů. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 8. Představenstvo družstva zve na své schůze předsedu kontrolní komise družstva. čl. 23 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 2. Kontrolní komise má 3 členy. Ze svých členů volí předsedu. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za čtvrt roku. 3. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 4. Předseda, popř. člen kontrolní komise zastupující předsedu v případě jeho nepřítomnosti, má právo zúčastnit se schůzí představenstva družstva. čl. 24 Nedělitelný fond družstva 1. Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního jmění. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10% ročního čistého zis ku a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění družstva. 2. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 3. Prostředky nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva. čl. 25 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet. 2. Družstvo vytváří fondy potřebné k jeho činnosti v souladu s právními předpisy a zásadami schválenými členskou schůzí. 3. Družstvo vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. čl. 26 Zrušení a zánik družstva 1. Družstvo se zrušuje: a/ usnesením členské schůze, rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem, b/ zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku c/ rozhodnutím soudu. Při zrušení družstva se provede v souladu s obchodním zákoníkem likvidace a likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy. 2. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

11 čl. 27 Hospodaření družstva s byty nebo garážemi 1. V případě, že družstvo domy nebo garáže koupí do svého vlastnictví, mají zakládající členové družstva Kozmíkova nárok na uzavření smlouvy o nájmu jimi užívaného bytu nebo garáže na dobu neurčitou. 2. Novým členům družstva, kterým členství v družstvu vzniklo dle čl. 5 a 6 stanov vzniká právo na uzavření nájemní smlouvy na družstevní byt nebo garáže současně se vznikem členství v družstvu. čl. 28 Vznik nájmu družstevního bytu nebo garáže Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo přenechává do nájmu družstevní byt nebo garáž. Nájemní smlouva musí být písemná a musí obsahovat označení družstevního bytu nebo garáže, rozsah užívání, způsob a výši úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo garáže. čl. 29 Povinnosti družstva z nájmu družstevního bytu nebo garáže Družstvo je povinno zejména: - zajistit nájemci družstevního bytu nebo garáže plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním družstevního bytu nebo garáže - hradit a zabezpečovat opravy a údržbu ve společných prostorách a částech domu; v jednotlivých bytech bude postupováno dle nařízení vlády 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, - vyžadovat si souhlas nájemce družstevního bytu nebo garáže k provedení stavebních úprav a jiných podstatných změn bytu nebo garáže. čl. 30 Práva a povinnosti nájemce družstevního bytu nebo garáže Kromě práva užívat družstevní byt nebo garáž má nájemce a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, zejména právo: - užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s nájmem družstevního bytu nebo garáže Povinnosti nájemce družstevního bytu nebo garáže: - bez zbytečného odkladu oznamovat družstvu změny, týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence, - hradit drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou družstevního bytu nebo garáže /viz. nařízení vlády č. 258/1995 Sb./, - oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu oprav souvisejících s celým domem, které má družstvo odstranit a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla, - odstranit závady a poškození, které způsobil v domě nebo garáži sám nebo ti, kdo s ním bydlí nebo užívají garáž. /Nestane-li se tak, má družstvo právo, po předchozím upozornění nájemce, závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu vynaložených nákladů./ - vyžádat si souhlas družstva ke každé stavební úpravě, nebo jiné podstatné měně v družstevním bytě nebo garáži a to i v případě, že ji provádí na vlastní náklad.

12 čl. 31 Podíl na vytváření fondu oprav a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu nebo garáže Nájemce družstevního bytu nebo garáže je povinen přispívat určeným podílem na vytváření fondu oprav a platit za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo garáže ve výši a lhůtách stanovených členskou schůzí, v souladu s platnými právními předpisy. čl. 32 Společná a závěrečná ustanovení 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem, dalšími právními předpisy a vnitrodružstevními předpisy. 2. Tyto stanovy byly přijaty na ustavující schůzi Bytového družstva Kozmíkova dne 1. března 1997 a nabývají účinnosti dnem jejich přijetí. 3. Novelizované znění stanov nabylo účinnosti dnem jejich schválení na členské schůzi dne Ing. Karel Macík předseda BD Kozmíkova Ing. Jaroslav Nevyjel místopředseda BD Kozmíkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 úplné znění stanov k 24.4.2008 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva ---------------------------

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- ------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- Preambule ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ----------------------------------------------Hlava první--------------------------------------------------- ----------------------------------------Základní

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

STANOVY Družstva Květinková

STANOVY Družstva Květinková STANOVY Družstva Květinková ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1)Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. -------------------------------------------------------

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY

STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY STANOVY Bytového družstva Fantova 1785-1787 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo)

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více