STANOVY Bytového družstva Vajdova , Praha 15 I. Základní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Bytového družstva Vajdova 1029-1030, Praha 15 I. Základní ustanovení"

Transkript

1 STANOVY Bytového družstva Vajdova , Praha 15 I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva Obchodní jméno: Bytové družstvo Vajdova , Praha 15 se sídlem: Vajdova č.p. 1030, Praha 10 - Hostivař, PSČ Článek 2 Postavení družstva 1. Družstvo je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a vystupuje v právních vztazích svým jménem. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 2. Členové neručí za závazky družstva, mají však na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací povinnosti přesahující členský vklad na krytí ztráty družstva. Výši uhrazovací povinnosti určí svým rozhodnutím členská schůze. 3. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu č.p a 1030 včetně zastavěných pozemků p.č. 1819/36, k.ú. Hostivař o výměře 243 m 2 a p.č. 1818/37, k.ú. Hostivař o výměře 244 m 2, to vše zjištěno z Výpisu katastru nemovitostí vydané Katastrálním úřadem Praha město ze dne , list vlastnictví Družstvo je dále založeno za účelem zajišťování jeho správy, údržby a provozu domu v jeho majetku, pronájmu bytů, společných a nebytových prostor a zajišťování základních služeb spojených s jejich užíváním. 4. Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a zřizuje se na dobu neurčitou. Článek 3 Předmět činnosti 1. Předmětem činnosti je koupě, správa a provoz uvedené nemovitosti v čl. 2, v ní pronajímání bytů, společných a nebytových prostor a s tím spojené hospodářské činnosti v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Patří sem zejména: a) splácení kupní ceny domů a pozemků, b) po uplynutí doby předkupního práva a po splacení kupní ceny i převody bytů do vlastnictví členů družstva, c) zprostředkování úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytů, stanovení a vybírání nájemného a úhrad členských vkladů, d) zajišťování úklidu, údržby, oprav a modernizaci, e) případné řešení sporů mezi nájemci v domě, které vznikly v souvislosti s užíváním bytů, společných a nebytových prostor, pokud řešení ze zákona nepřísluší jinému orgánu. II. Vnitrodružstevní předpisy Článek 4 Stanovy 1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním vnitrodružstevním předpisem, který přijímá ustavující schůze družstva. 2. O změně stanov rozhoduje členská schůze. Ke změně stanov je třeba, aby rozhodnutí bylo přijato třemi pětinami přítomných členských hlasů na členské schůzi, která musí být výslovně k projednání změny stanov svolána. 3. Pokud nejsou vnitrodružstevní vztahy upraveny obecně závaznými předpisy ani stanovami, může družstvo v rámci své působnosti tyto vztahy upravit vnitřními předpisy a usneseními. III. Členové družstva, podmínky, vznik a zánik členství Článek 5 Podmínky členství 1. Členem družstva může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která je občanem České republiky, nebo jí bylo uděleno povolení k trvalému pobytu v České republice na dobu neurčitou. Nezletilá osoba se může stát členem družstva pouze z důvodu nabytí dědictví. 2. Zakládajícím členem družstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 a je řádným nájemcem bytu v domě č.p nebo 1030, ulice Vajdova, Praha 10, odevzdala řádně vyplněnou členskou přihlášku obsahující všechny náležitosti, zúčastnila se ustavující členské schůze a písemně se zavázala zaplatit členský podíl stanovený v návaznosti na kupní smlouvu, kterou uzavře družstvo jako kupující na straně jedné s prodávajícím, městskou částí Praha 15 na straně druhé. Manželům jako společným nájemcům může vzniknout pouze společné členství v družstvu. 3. Podmínkou vzniku členství je zaplacení: a) vstupního vkladu, b) základního členského vkladu, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy představenstva družstva. 4. Společní členové platí společně jeden vstupní vklad a základní členský vklad. Před zaplacením těchto plateb členství nevznikne. Družstvo - Stanovy verze 30 strana 1 z 11

2 Článek 6 Členská přihláška 1. Členská přihláška k přijetí za zakládajícího člena družstva musí být podána písemně představenstvu družstva a musí obsahovat a) výslovné označení, že se jedná o přihlášku do bytového družstva nájemníků s obchodním jménem a sídlem podle stanov, b) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu podle OP, která přijetí žádá, dále jen žadatel, c) závazek žadatele k zaplacení plateb podle čl. 5, odst. 3 stanov, d) prohlášení, že žadatel je seznámen se stanovami, případně dalšími vnitrodružstevními předpisy a bude se jimi řídit, e) doklad, že žadatel je oprávněným nájemcem bytu v domě č.p a 1030, Vajdova ulice Praha 10, f) doklad, že žadatel nedluží nájemné původnímu provozovateli k datu podání přihlášky do družstva, g) datum a místo podpisu přihlášky, h) podpisy žadatele (žadatelů). 2. Členská přihláška k přijetí za člena družstva musí být podána písemně představenstvu družstva a musí obsahovat a) výslovné označení, že se jedná o přihlášku do bytového družstva nájemníků s obchodním jménem a sídlem podle stanov, b) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu podle OP, která přijetí žádá, dále jen žadatel, c) prohlášení, že žadatel je seznámen se stanovami, případně dalšími vnitrodružstevními předpisy a bude se jimi řídit, d) datum a místo podpisu přihlášky, e) podpisy žadatele (žadatelů). Článek 7 Vznik členství 1. Po splnění stanovených podmínek vzniká členství: a) při založení družstva osobám, které podaly přihlášku nejpozději při zahájení ustavující členské schůze a která splňuje ostatní podmínky pro vznik členství, b) za trvání družstva b1) převodem členství, b2) dědictvím, b3) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky. 2. Členství v družstvu může vzniknout na základě dohody o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu (čl. 7, odst. b1). Do doby, než bude celá kupní cena nemovitosti zaplacena družstvem městské části Praha 15, musí být dohoda uzavřena písemně a musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání členského podílu mezi původním a novým členem družstva a výslovný závazek nového člena o převzetí povinnosti doplacení členského podílu v původním termínu a výši družstvu. Ověřenou kopii smlouvy je původní člen družstva povinen doručit družstvu. Podpisy původního a nového člena musí být notářsky ověřeny. Účinky převodu nastávají prvním pracovním dnem následujícím po dni doručení smlouvy družstvu. 3. Převod práv a povinností člena družstva nepodléhá souhlasu představenstva ani členské schůze. 4. Dohoda o převodu práv a povinností nenahrazuje dohodu o výměně bytu. K dohodě o výměně bytu je vždy nutný souhlas představenstva. Představenstvo nebude svým členům bez vážných důvodů odpírat schválení dohody o výměně bytu. 5. Zemře-li člen družstva - nájemce bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl (čl. 7, odst. b2). Svůj dědický nárok prokáže usnesením soudu o ukončení dědického řízení s vyznačenou právní mocí. 6. Dědic, který nepožádá o členství v družstvu do 3 měsíců od skončení pozůstalostního řízení, a nestane se jeho členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství smrtí zaniklo. Nabude-li dědictvím členská práva a povinnosti více osob, které požádají o členství v družstvu, vznikne jejich společné členství v družstvu pouze v případě, že společnými dědici jsou manželé. 7. V ostatních případech, pokud nedojde mezi společnými dědici k dohodě, vznikne členství v družstvu té osobě, kterou určí soud. Zajistit toto soudní rozhodnutí je věcí uchazeče o vstup do družstva. 8. Za trvání družstva může vniknout členství v družstvu na základě písemné členské přihlášky nebo koupí volného členského podílu družstva. Pokud o odkoupení volného členského podílu družstva projeví zájem více uchazečů má přednost vyšší nabídka vkladu do Fondu provozu a oprav nad členský podíl. Družstvo - Stanovy verze 30 strana 2 z 11

3 Článek 8 Společné členství manželů 1. Manželům, kteří splňují podmínky čl. 5, odst. 2 Stanov, nebo se stanou členy družstva podle čl. 6 odst. 2, vzniká v družstvu společné členství. Společní členové mají při hlasování jeden hlas. 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, d) smrtí člena, e) zánikem družstva. Článek 9 Zánik členství 2. Při zániku členství dle čl. 9, odst. 1a), b), c) má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 3. Při zániku členství dle čl. 9, odst. 1d) má dědic zůstavitele nárok na vypořádací podíl pouze tehdy, nestane-li se členem družstva. Při převodu členství je vzájemné vypořádání předmětem smlouvy o vypořádání členství. 4. Při určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého jmění družstva podle účetní uzávěrky za rok v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke jmění, které je v nedělitelném fondu a dalších zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se roční uzávěrka sestavuje. Dále se postupuje podle Občanského zákoníku ve znění platném ke dni vypořádání. 5. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo, a za podmínky, že byt byl již vyklizen a předán družstvu. Před vystěhováním z bytu se člen vyplacení vypořádacího podílu nemůže domáhat. Při výplatě vypořádacího podílu družstvo započte své splatné pohledávky i případné přeplatky (např. za služby) vůči bývalému členovi. 6. Zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne nájem bytu. Článek 10 Písemná dohoda o ukončení členství 1. Dohodnou-li se člen družstva a představenstvo družstva na ukončení členství, zaniká členství dnem uvedeným v dohodě. 2. Dohoda musí mít písemnou formu, musí obsahovat jednoznačné označení obou smluvních stran, vůli členský vztah ukončit, den ukončení členství, způsob majetkového vypořádání, ujednání o otázkách nájemního vztahu. Při ukončení nájmu lhůtu k vyklizení bytu a v případě, že některá ze smluvních stran na tom trvá, i důvod ukončení členství. Článek 11 Vystoupení 1. Vystoupení z družstva je jednostranný projev vůle člena družstva. Musí být proveden písemně a doručen představenstvu družstva. Musí obsahovat výslovné prohlášení člena o vystoupení z družstva a dále způsob i termín vyklizení bytu a jeho předání družstvu. 2. Vystoupením zaniká členství v družstvu uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen doručil písemné oznámení o vystoupení představenstvu družstva. Byt musí předat družstvu nejpozději ke dni zániku členství. Členství může zaniknout vystoupením i ve lhůtě kratší než šest měsíců za předpokladu, že člen v prohlášení uvede termín kratší a fakticky k uvedenému dni byt vyklidí a družstvu předá. Členství pak zaniká dnem uvedeným v prohlášení. Článek 12 Vyloučení 1. Člen družstva může být vyloučen jestliže: a) opětovně a přes výstrahu porušuje či neplní členské povinnosti vyplývající z právních předpisů, a to zejména čl. 17 stanov, b) jde o osobu, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členu družstva, c) jedná v záležitosti družstva, aniž má k takovému jednání písemné pověření družstva, d) nejedná ve věcech týkajících se družstva v jeho prospěch, ale ve prospěch svůj či jiné osoby, e) pronajímá byt nebo jeho část bez souhlasu družstva, f) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vznikla značná škoda nebo umožňuje, aby se družstevního majetku takto užívalo, g) nesplní oznamovací povinnost ve smyslu 689, odst. 2, 3 obč. zákoníku. 2. O vyloučení rozhoduje členská schůze nejdéle do šesti měsíců ode dne, kdy se o důvodu k vyloučení dozvědělo představenstvo, a nejdéle do jednoho roku ode dne, kdy došlo k události zakládající důvod vyloučení. 3. Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod vyloučení a musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Není-li zásilka adresátem převzata, má se zato, že byla řádně doručena dnem uplynutí úložní lhůty na dodací poště. Družstvo - Stanovy verze 30 strana 3 z 11

4 4. Proti rozhodnutí může člen, jehož se rozhodnutí týká, podat k soudu návrh na prohlášení o vyloučení za neplatné, má-li za to, že rozhodnutí o vyloučení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Musí tak učinit do 1 měsíce ode dne doručení písemného oznámení členské schůze o vyloučení. 5. Účinky vyloučení nastávají dnem doručení rozhodnutí členovi družstva. Obrana člena nemá odkladný účinek. Prohlásí-li soud rozhodnutí členské schůze za neplatné, hledí se na tohoto člena, jako by jeho členství nikdy zrušeno nebylo. Článek 13 Smrt člena družstva 1. Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Přechod členských práv a povinností a vznik členství dědiců je upraven v čl. 7, odst. 5, odst. 6 a odst. 7. stanov. 2. Nenabude-li po smrti člena družstva dědictví žádný z dědiců a dědictví připadne státu (odúmrtí), je předmětem odúmrtí vypořádací podíl podle čl. 9, odst. 5. Článek 14 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství zaniká: a) Smrtí jednoho z manželů. Členem družstva zůstává pozůstalý manžel, kterému náleží i členský podíl. b) Dohodou rozvedených manželů. Členem družstva zůstane ten z bývalých manželů, kterého určí jejich dohoda. Tomuto členovi náleží i členský podíl. c) Rozhodnutím soudu o zrušení společného nájmu manželů k bytu. Výlučný nájemce bytu dle rozhodnutí soudu zůstane i členem družstva a náleží mu členský podíl. d) Vyloučením jednoho z manželů z družstva. Článek 15 Zánik členství zánikem družstva 1. Zánikem družstva, ke kterému dochází dnem výmazu družstva z Obchodního rejstříku, zaniká členství v družstvu. Majetkové vypořádání se provede podle Obchodního zákoníku. Článek 16 Členská práva 1. Člen družstva má zejména právo: a) na užívání bytu a společných prostor v domě, b) na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě ve vlastnictví družstva poté, kdy mu vzniklo členství, c) účastnit se členských schůzí družstva a podílet se prostřednictvím účasti na členské schůzi na rozhodování o činnosti a hospodaření družstva a jeho kontrole, d) volit a být volen do orgánů družstva, e) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva a být o jejich realizaci informován, f) účastnit se veškeré činnosti družstva a požívat výhody, které družstvo svým členům poskytuje, g) převádět svá členská práva a povinnosti na jiné osoby podle zásad přijatých v těchto stanovách, h) na roční vyúčtování plateb družstvu a zaplacených záloh na služby spojené s užíváním bytu, i) po zaplacení kupní ceny všemi členy družstva a po uplynutí předkupního práva na převedení bytu, jehož je nájemcem, ze strany družstva do vlastnictví, j) po zániku svého členství v družstvu požadovat vypořádací podíl za předpokladu, že vyklidil byt a předal jej družstvu, k) při zániku družstva žádat podíl na likvidačním zůstatku, l) pronajmout byt další osobě pouze po předchozím souhlasu družstva. Představenstvo nebude svým členům bez vážných důvodů odpírat schválení dohody o pronájmu bytu. Článek 17 Členské povinnosti 1. Člen družstva má zejména povinnost: a) zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy představenstva družstva - vstupní vklad ve výši 500,- Kč - základní členský vklad ve výši 1500,- Kč celkem: 2000,- Kč b) zaplatit členský podíl ve výši a způsobem, které určí členská schůze, c) při založení družstva zaplatit do tří týdnů ode dne doručení výzvy představenstva družstva 25 % členského podílu stanoveného členskou schůzí, splatného městské části Praha 15 při uzavření kupní smlouvy, a dále zaplatit do deseti let ode dne podpisu kupní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 15 a družstvem 75 % členského podílu v pravidelných splátkách ve výši a termínech určených členskou schůzí. V případě prodlení zaplacení pravidelné splátky je člen povinen zaplatit družstvu úrok z prodlení dle obecně závazných předpisů a dále veškeré další případné sankce, které by byly na družstvo uplatněny z důvodu neplnění svých finančních závazků plynoucích z kupní smlouvy. d) dodržovat stanovy a další vnitrodružstevní předpisy, e) plnit usnesení členské schůze, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo stanovami, Družstvo - Stanovy verze 30 strana 4 z 11

5 f) chránit majetek družstva, g) platit řádně a včas nájemné a zálohy na úhradu služeb spojených s užíváním bytu (příp. nebytových prostor) a další platby schválené členskou schůzí, a to v termínu stanoveném členskou schůzí. V případech prodlení se zaplacením je člen povinen zaplatit poplatek z prodlení podle obecně závazných předpisů. h) dodržovat povinnosti plynoucí z nájmu bytu (společných prostor), užívat je k účelům určených nájemní smlouvou, i) udržovat byt a další prostory v domě v řádném stavu, zajišťovat řádnou a včasnou údržbu a opravy v pronajatém bytě na své náklady v souladu s příslušnými předpisy podle Stavebního zákona a souvisejícími předpisy. Dále je povinen na své náklady hradit veškeré opravy, údržbu a rekonstrukce v bytě vč. vybavení bytu s výjimkou oprav, údržby a rekonstrukce, které je povinno zajistit družstvo (viz čl. 32 Stanov). j) odstranit závady a poškození ve společných prostorách domu, které způsobil sám, nebo osoby, které s ním bydlí nebo jej navštívili. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit družstvu náklady spojené s odstraněním závad nebo uvedením do původního stavu včetně odstranění případný následných škod. k) oznámit družstvu do 30 dnů všechny změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a stanovení výše záloh na úhrady služeb spojených s užíváním bytu, l) umožnit přístup do bytu zástupcům družstva ke zjištění technického stavu bytu nebo osobám pověřeným družstvem k provedení oprav nebo jiným způsobem souvisejících se správou a údržbou domu, např. odečet měřidel v bytě apod., m) provádět stavební úpravy v bytě, společných prostor, rozvodů medií atd. lze pouze na základě předchozího písemného souhlasu družstva a v souladu s příslušnými předpisy podle Stavebního zákona a souvisejícími předpisy, n) při zániku členství a zániku nájmu bytu vyklidit byt ve stanovené lhůtě, o) předložit bez zbytečného odkladu družstvu dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících ze členství, p) oznámit představenstvu, že chová ve svém bytě zvíře nebo zvířata, a to do 30 dnů od začátku chování tohoto zvířete nebo zvířat či ode dne vzniku jeho členství v družstvu. Dodržet veterinární a ostatní obecně závazné předpisy a spolehlivě zajistit, aby nedošlo k úniku chovaných zvířat do ostatních prostor domu, q) podnikání v bytě nebo nebytových prostorách spojených s nadměrnými návštěvami klientů je nutný souhlas představenstva družstva a může být vyžadována mimořádná úhrada za zvýšené náklady vznikající provozem., r) člen družstva je povinen ohlásit představenstvu družstva přihlášení a odhlášení osob k trvalému pobytu v bytě. Nesplnění této povinnosti, které by jinak zakládalo důvod k výpovědi z nájmu bytu ( 711, odst. 2, písm. b) obč. zákoníku ve vztahu k 689, odst. 2, 3 obč. zákoníku), může být důvodem pro vyloučení člena družstva. 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. IV. Orgány, činnost a hospodaření družstva Článek 18 Orgány družstva Článek 19 Působnost členské schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Do působnosti členské schůze výlučně patří: a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a členy kontrolní komise, c) schvalovat zprávu o hospodaření družstva, roční závěrku a rozpočet nákladů, d) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmění, e) rozhodovat o všech převodech nemovitých i movitých věcí ve vlastnictví družstva, rozhodovat o zřízení prostředků na zajištění závazků či věcných břemen zatěžujících majetek družstva, f) rozhodovat o rozdělení a užití zisku či způsobu úhrady ztráty, g) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, h) rozhodovat o přijetí nového člena, i) rozhodovat o vyloučení člena z družstva, j) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení či zrušení družstva, k) schvalovat ostatní vnitrodružstevní předpisy, l) rozhodovat o zakázce na rekonstrukci nebo opravách nad Kč za čtvrtletí, m) rozhodovat o peněžním ústavu, kde budou uloženy finanční prostředky družstva. 3. Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti s výjimkou případů uvedených v odst. 2 tohoto článku stanov, dílem může rozhodování svěřit jinému orgánu družstva. 4. Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny členy družstva. Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze může člen družstva podat u soudu pouze za podmínek stanovených v 242 Obchodního zákoníku. Družstvo - Stanovy verze 30 strana 5 z 11

6 Článek 20 Svolávání členské schůze 1. Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Členská schůze, která projedná výroční zprávu o hospodaření družstva a roční účetní uzávěrku, musí být svolána nejpozději do 31.května příslušného roku. O termínu a místu konání musejí být členové družstva informováni písemnou formou - pozvánkou do poštovní schránky člena, a to nejméně 14 dní před jejím konáním. Současně musí být tato informace vyvěšena na určeném místě v domě. 2. Členská schůze musí být dále svolána, pokud o to písemně požádá kontrolní komise, nebo alespoň jedna třetina všech členů družstva. Pokud jí na základě některé z těchto žádostí nesvolá představenstvo do 1 měsíce, svolá členskou schůzi člen družstva pověřený žadateli, přičemž musí dodržet podmínky stanovené v odst. 1 tohoto článku. 3. Členská schůze se může konat v místě sídla družstva nebo v Praze, co nejblíže místu sídla družstva, v místě dosažitelným MHD. Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí každý sám. Článek 21 Jednání členské schůze 1. Členská schůze jedná podle programu připraveného představenstvem, popř. doplněného o schválené náměty z pléna. Návrh programu musí být uveden na pozvánce. Program nelze v průběhu schůze doplňovat ani měnit. Musí vždy obsahovat body: a) projednání a schválení navrženého programu, b) volbu osob pověřených sčítáním hlasů, c) volbu ověřovatelů zápisu. 2. Jednání schůze řídí pověřený člen představenstva podle programu schváleného po jejím zahájení. Jestliže se jednání schůze svolané v souladu s těmito stanovami nezúčastní žádný člen představenstva, řídí ji člen družstva, který byl členskou schůzí k řízení zvolen. 3. O jednání členské schůze musí být vyhotoven zápis, který musí obsahovat a) datum a místo konání členské schůze, b) stručný popis průběhu jednání, c) přijatá usnesení, d) výsledky hlasování, e) informace o uplatněných námitkách, které schůze neakceptovala a namítající členové požadovali jejich zaprotokolování, f) přílohy, které obsahují prezenční listinu s vlastnoručními podpisy, pozvánku a písemné podklady, které byly na schůzi projednány nebo jejich kopie. 4. Zápis vyhotovuje pověřený člen představenstva (zapisovatel) do 30 dnů ode dne konání schůze. Pokud představenstvo zapisovatele nepověří, zvolí jej členská schůze na začátku jednání. Zápis podepisují zapisovatel, osoba řídící schůzi a ověřovatelé zápisu. Článek 22 Hlasování na členské schůzi 1. Při hlasování má každý člen jeden hlas (členský hlas) s tím omezením, že za každou bytovou jednotku smí hlasovat jen jeden člen družstva dané jednotky. 2. Pokud se člen družstva nezúčastní osobně, může zmocnit jinou osobu svým zastupováním. Zástupce člena družstva musí odevzdat písemnou plnou moc představenstvu ještě před zahájením schůze. Plná moc se připojí k prezenční listině. 3. Hlasování je veřejné. Členská schůze může v jednotlivých případech rozhodnout, že hlasování bude provedeno tajně. 4. Usnesení je přijato, jestliže s návrhem usnesení vyslovila souhlas nadpoloviční většina přítomných členů. 5. Při hlasování o zvlášť závažných otázkách, jež jsou uvedeny v čl. 19, odst. 2, písm. a),d), e), j), musí být členská schůze usnášení schopná a s návrhem musí souhlasit tři pětiny členských hlasů přítomných na členské schůzi. Článek 23 Schopnost přijímat usnesení a náhradní členská schůze 1. Členská schůze je schopna přijímat usnesení, je-li v době plánovaného zahájení přítomna nadpoloviční většina všech členů. 2. Není-li členská schůze schopna se usnášet 15 minut po uplynutí doby plánovaného zahájení, svolá představenstvo za 15 minut od této doby schůzi náhradní. Náhradní schůze musí mít nezměněný program a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Totéž platí, když v průběhu schůze klesne počet přítomných členů pod nadpoloviční většinu. Při hlasování o otázkách podle čl. 22, odst. 5 Stanov se vyžaduje souhlas tří pětin přítomných členů, v ostatních případech je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Článek 24 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, který volí členská schůze. Řídí činnost družstva na základě právních předpisů, stanov a usnesení členských schůzí. Rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. 2. Plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Družstvo - Stanovy verze 30 strana 6 z 11

7 3. Představenstvo má 3 členy a volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda organizuje a řídí jednání představenstva. 4. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává ho předseda podle vlastního uvážení, nebo podnětu kteréhokoliv člena představenstva nebo kontrolní komise. Pokud není svoláno do 10 dnů, může ho svolat místopředseda nebo ten, kdo podnět podal. 5. Představenstvo svolává členskou schůzi a připravuje její program. 6. Oznamuje rejstříkovému soudu změny stanov do 30 dnů po jejich schválení. Článek 25 Jednání za družstvo navenek 1. Jménem družstva jedná vůči třetím osobám: a) buď všichni členové představenstva společně, b) nebo nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda. 2. Podepisování za družstvo se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva připojí svůj vlastnoruční podpis pověřený člen družstva, nevyžaduje-li speciální právní předpis jinou kvalifikovanou formu a připojí otisk razítka. 3. K právním úkonům, jejichž výsledkem je závazek přesahující částku 20000,- Kč je nutný podpis tří členů představenstva. Článek 26 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Je volena členskou schůzí a za svou činnost odpovídá pouze členské schůzi. Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva. Zejména se vyjadřuje k roční účetní uzávěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Její vyjádření je součástí výroční zprávy družstva. Kontrolní komise též projednává stížnosti členů družstva. 3. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat na představenstvu jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. 4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce. 5. Kontrolní komise má 3 členy. Komise volí ze svého středu předsedu. Předseda, nebo jím pověřený člen, je oprávněn se zúčastňovat jednání představenstva družstva s hlasem poradním. Článek 27 Společná ustanovení o představenstvu a kontrolní komisi. 1. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise jsou 3 roky. Prvně po založení družstva trvá funkční období těchto orgánů 1 rok. Opětovná volba členů těchto orgánů je možná. 2. Za členy těchto orgánů mohou být zvoleny jen osoby starší 18 let, kteří nejsou ve vzájemném vztahu osob blízkých ( 116 Obč. zákoníku) a mají čistý trestní rejstřík. 3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise je vzájemně neslučitelná. 4. Účast na jednání představenstva nebo kontrolní komise je nezastupitelná. Jednání orgánů družstva při projednávání některých bodů se mohou zúčastnit hosté, kterých se daná problematika týká. 5. Z jednání představenstva nebo kontrolní komise se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a určený zapisovatel. Zápis musí obsahovat: a) datum a místo jednání, b) přijatá usnesení, c) zaprotokolované odchylné stanovisko od přijatého usnesení, pokud na něm některý z členů orgánu bude trvat, d) podpisy všech přítomných členů orgánu. 5. Zapisovatel se volí na každém jednání. Členové orgánů družstva a hosté se zapisují do presenční listiny, která je součástí každého zápisu. 6. Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s hlavním předmětem činnosti shodným s předmětem činnosti družstva, pokud představenstvo nerozhodne jinak. 7. Členové představenstva a kontrolní komise jsou povinni se osobně zúčastnit členské schůze, ledaže by jim v účasti bránily závažné důvody, které jsou povinni sdělit předsedovi orgánu, jeho jsou členem. Článek 28 Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi. 1. Představenstva a kontrolní komise se mohou usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. 2. Každému členu představenstva a kontrolní komise náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Usnesení lze přijmout v naléhavých případech mimo zasedání i per rollam a to písemným dotazem u všech členů představenstva nebo kontrolní komise. Takovéto usnesení je platné pouze tehdy, pokud se způsobem hlasování souhlasí všichni členové příslušného Družstvo - Stanovy verze 30 strana 7 z 11

8 orgánu, všichni se písemně vyjádří a s návrhem usnesení vysloví souhlas nadpoloviční většina členů daného orgánu. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání orgánu. Článek 29 Odstoupení z funkce 1. Člen představenstva nebo kontrolní komise může ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit písemně orgánu, jehož je členem. Funkce konči dnem, kdy jeho odstoupení projednal orgán, jehož je členem. Tento orgán musí projednat odstoupení svého člena na nejbližším zasedání, nejdéle však do 3 měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení považuje za projednané. Kontrolní komise je povinna bezodkladně oznámit odstoupení svého člena představenstvu. 2. Na nejbližší členské schůzi je třeba zařadit do programu volbu nového člena příslušného orgánu. 3. Pokud klesne počet členů Představenstva na méně než 3 členy nebo kontrolní komise na méně než 2 členy, je Představenstvo povinno svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy tato skutečnost nastala, a do jejího programu zařadit volbu členů orgánu na doplnění do plného počtu. V mezidobí vykonává funkci člena Představenstva nebo kontrolní komise těmito orgány představenstvem pověřený člen družstva. Článek 30 Odměny členů představenstva a kontrolní komise 1. Odměnu za vykonávání volených funkcí schvaluje členská schůze. Článek 31 Evidence členů 1. Představenstvo družstva vede evidenci všech členů družstva. Do seznamu zapisuje: a) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, b) datum vzniku členství v družstvu a výše členského podílu, c) zaplacení vstupního příspěvku, základního členského vkladu, příspěvku na nedělitelný fond, d) výši splátek na koupi domu a termín splátek, e) údaj o tom, kterého bytu je nájemcem a údaj o počtu spolubydlících osob a jejich vztahu k nájemci bytu, f) údaj o tom, zda je člen družstva nájemcem nebytových prostor, g) údaj o společném členství v družstvu, h) datum zániku členství v družstvu a výše vypořádacího podílu či vyplacení likvidačního zůstatku. 2. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat potvrzení o svém členství. Článek 32 Správa nemovitostí a zajištění služeb 1. Družstvo zabezpečuje správu a řádnou údržbu a opravy družstevního majetku, poskytování služeb spojených s užíváním bytu, společných prostor, pozemku a úklid přilehlých chodníků na hranici pozemku v majetku družstva. Údržba v bytě je zajišťována uživatelem nebo vlastníkem v souladu s vyhláškou 258/95 Sb. 2. Údržbu a opravy domu vč. společných nebytových prostor zabezpečuje družstvo v tomto rozsahu: a) vodovodní, plynovodní, kanalizační a elektrická přípojka od veřejné části do domu k hlavnímu uzávěru, b) vodorovný a svislý rozvod vody, plynu, kanalizačního potrubí až k vodoměrům jednotlivých bytů, c) rozvod silnoproudu k elektroměrům a společný rozvod silnoproudu v domě, nouzového osvětlení únikových cest, d) rozvod slaboproudu - zvonky, domácí telefon, STA, e) vodorovný a svislý rozvod ústředního topení a radiátory, f) základové konstrukce domu, obvodové a nosné stěny, střešní plášť budovy, okna a jejich vnější nátěr, konstrukce zábradlí balkonů, g) stavební konstrukce a povrchové úpravy společných částí domu, vymezených jejich podlahovými plochami, h) výtahy se souvisejícím zařízením, i) ventilační šachty a protipožární vybavení. 3. Družstvo zajišťuje služby spojené s užíváním bytu a společných prostor v tomto rozsahu: a) dodávka studené a teplé vody, tepla, plynu, elektrické energie, b) odvod splaškových a dešťových vod, c) odvoz běžných domovních odpadků, d) úklid společných prostor domu a chodníků na pozemcích v majetku družstva, e) administrativní úkony spojené se správou domu, úhradou daní, pojištění, zajištění potřebných revizí, zajištění smluv s dodavateli medií apod., f) výkony spojené s rekonstrukcí a stavebními změnami domu nebo jejich částí kromě bytů, g) úkony spojené s vedením technické dokumentace domu a jejich částí vč. všech bytů a společných prostor; výchozím a platným stavebně technickým stavem je kolaudační rozhodnutí a projektová dokumentace kolaudovaného stavu potvrzená Stavebním úřadem, h) provoz výtahů. Článek 33 Převzetí práv a povinností z nájmu bytu Družstvo - Stanovy verze 30 strana 8 z 11

9 1. Uzavřením kupní smlouvy o koupi domu Vajdova 1029 a 1030 v Praze 10 přecházejí na družstvo veškerá práva a povinnosti pronajímatele ve vztahu k nájemcům bytů, kteří se nestali členy družstva a u kterých oprávněný nájemní poměr bytů trval v okamžiku účinnosti kupní smlouvy uzavřené mezi družstvem jako kupujícím a městskou částí Praha 15 jako prodávajícím. Článek 34 Evidence nájemců bytů 1. Představenstvo družstva vede seznam všech nájemců bytů - nečlenů družstva. Do seznamu se zapisuje: a) jméno, příjmení a rodné číslo nájemce bytu a osob s nájemcem bydlících, b) datum vzniku nájemního vztahu, právní důvod, výše nájmu a úhrady za služby, c) průběh plateb nájmu a úhrad za služby, d) údaj o tom, zda nájemce bytu je současně i nájemcem nebytových prostor, e) údaj o společném nájmu bytu, f) datum zániku nájmu bytu a vypořádání vzájemných závazků vyplývajících z nájemního vztahu. Článek 35 Výše nájemného 1. U nájemců bytů - nečlenů družstva v domě č.p. Vajdova 1029 a 1030, jejichž řádný nájemní vztah k bytu trval v době založení družstva a uzavření kupní smlouvy o prodeji domu č.p a 1030 Vajdova, Praha 10, uzavřené mezi družstvem jako kupujícím a městskou částí Praha 15 jako prodávajícím, se zachovává režim nájemného i rozsah užívání společných prostor v souvislosti s užíváním bytu podle původní nájemní smlouvy uzavřené s městskou částí Praha 15 a řídí se obecně závaznými předpisy. V případě, že dojde ke změně obecně závazných předpisů o užívání bytů, nájemném, dodávkách služeb apod. má družstvo právo tyto smlouvy změnit, aniž by k tomu bylo třeba souhlasu nájemce. Článek 36 Základní jmění družstva 1. Základní jmění družstva, které se zapisuje do Obchodního rejstříku, činí Kč (padesáttisíckorun českých). 2. Základní jmění družstva tvoří souhrn všech základních členských vkladů. 3. zvýšení nebo snížení základného jmění družstva rozhoduje členská schůze. Pokud tak rozhodne, je povinna rozhodnout i o způsobu splacení, resp. výplaty. 4. Základní jmění nelze snížit pod minimální hranici stanovenou zákonem. Článek 37 Hrazení potřeb družstva 1. Družstvo hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných od členů, ze své hospodářské činnosti a příp. z dalších zdrojů. Ze svého zisku hradí přednostně příspěvek do nedělitelného fondu. Článek 38 Obchodní rok. 1. První obchodní rok začíná dnem vzniku družstva a končí Další roky jsou totožné s kalendářním rokem. Článek 39 Evidence a účetnictví 1. Evidence a účetnictví družstva jsou vedeny způsobem odpovídajícím obecně závazným předpisům. Článek 40 Roční účetní uzávěrka a výroční zpráva 1. Představenstvo je povinno zpracovat výroční zprávu, která obsahuje základní informace o činnosti družstva za příslušný obchodní rok a o jeho finanční a majetkové situaci ke konci uplynulého obchodního roku. Součástí výroční zprávy je roční účetní uzávěrka a návrh na rozdělení zisku, popř. na způsobu úhrady ztrát. 2. Představenstvo družstva po přezkoumání roční účetní uzávěrky kontrolní komisí předkládá členské schůzi výroční zprávu k projednání. Článek 41 Způsob rozdělení zisku 1. Na určení zisku, který se rozdělí mezi členy, se na návrh představenstva usnáší členská schůze při projednání roční účetní uzávěrky. 2. Vytvořený hospodářský výsledek musí být přednostně použit na doplnění nedělitelného fondu a úhradám ztrát z minulých let. 3. Hospodářský výsledek snížený o částku určenou do nedělitelného fondu a o úhradu případné ztráty z minulých let může být užit na doplnění dalších fondů družstva v souladu s těmito stanovami, k rozdělení mezi členy družstva a na odměny orgánům družstva. 4. Podíl člena družstva na hospodářském výsledku určeném k rozdělení mezi členy se určí v poměru výše splácených členských vkladů a splacených příspěvků členů k úhradě kupní ceny domu. U člena družstva, který je v prodlení s platbami Družstvo - Stanovy verze 30 strana 9 z 11

10 družstvu, se jeho podíl na hospodářském výsledku družstva přednostně použije na snížení ztrát družstva nebo se přidá do Fondu provozu a oprav, nebo se rozdělí mezi ostatní členy družstva. Tím nejsou dotčena práva družstva vymáhat na dlužníkovi zaplacení dlužných částek. V. Fondy družstva Článek 42 Fondy družstva 1. Družstvo zřizuje tyto fondy: a) nedělitelný fond, b) fond provozu a oprav. 2. Družstvo k zajištění svého hospodaření může na základě rozhodnutí členské schůze vytvářet i další fondy. Článek 43 Nedělitelný fond 1. Družstvo při svém vzniku zřizuje nedělitelný fond nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního jmění. Tento fond družstvo ročně doplňuje o částku nejméně 10 % z čistého ročního zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce a to do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základného jmění. 2. Členská schůze může rozhodnout o doplnění fondu nad výši stanovenou v odst. 1 tohoto článku. Nedělitelný fond nesmí být za trvání družstva použit k rozdělení mezi členy. Fondu lze použít zejména k úhradě ztrát nebo k účelům podle rozhodnutí členské schůze. O použití fondu rozhoduje členská schůze. Článek 44 Fond provozu a oprav 1. Fond provozu a oprav slouží: a) ke krytí nákladů na nájem a služeb spojených se správou družstva (služby právní, účetní, poplatky správcovské firmě, plat výkonných členů družstva aktivně zajišťujících provoz apod.) b) ke splácení kupní ceny domů a pozemků c) pojištění domů d) daň z nemovitostí e) nákladů spojených s jednorázovými pracemi nemajícími charakter oprav (deratizace, dezinfekce společných prostor apod.) f) nezbytné administrativní vybavení g) nákup drobného spotřebního vybavení 2. Dále fond slouží na krytí nutných nákladů na opravy: a) domů vč. oprav společných zařízení v domě b) svislého obvodového pláště c) střechy d) společných rozvodů studené vody a teplé užitkové vody, topné vody, plynu, elektřiny e) rozvodů topné vody v bytech a opravy radiátorů v bytech f) slaboproudých rozvodů signalizačního zařízení, nouzového osvětlení, STA, ostatních společných rozvodů g) všech dalších zařízení v domě, která slouží společnému užívání, nebo mají takový charakter 3. Po dobu trvání družstva plynou do Fondu provozu a oprav veškeré příjmy družstva. 4. O použití Fondu provozu a oprav rozhoduje představenstvo. Zpráva o čerpání Fondu provozu a oprav za příslušný obchodní rok je součástí výroční zprávy. Článek 45 Úhrady ztráty družstva 1. Člen družstva je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázané v roční účetní závěrce družstva resp. při úhradě schodku vykázaného při likvidaci družstva. To neplatí, jestliže ke ztrátě družstva došlo zaviněným trestním nebo jiným úmyslným jednáním. Odpovědnost v tomto případě nesou osoby, které ztrátu zavinily. 2. Uhrazovací povinnost člena je omezena částkou rovnající se základnímu členskému vkladu, pokud členská schůze svým rozhodnutím neurčí částku vyšší. Družstvo - Stanovy verze 30 strana 10 z 11

11 VI. Zrušení a likvidace družstva Článek 46 Zrušení družstva 1. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) prohlášením konkurzu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu. 2. Rozhodnutí členské schůze o zrušení, přeměně, sloučení, splynutí, nebo rozdělení družstva se ověřuje notářským zápisem. K takovému rozhodnutí je třeba kvalifikované většiny (čl. 22 stanov). 3. Družstvo zaniká výmazem z Obchodního rejstříku. Článek 47 Některé pojmy 1. Členský podíl je rozsah závazků vyčíslený v korunách, který se člen družstva při vstupu do družstva zavázal plnit. Bude určen podle ceny domu a pozemku po uzavření kupní smlouvy mezi družstvem a městskou částí Praha 15. Rozsah závazků bude vypočten podle počtu členů družstva při jeho vzniku a podle poměru velikostí bytové jednotky (skutečně užívané plochy vč. balkonů a dalších prostor pod samostatným uzamčením ), která je uvedena v seznamu členů a je potvrzena členem družstva ke smluvní ceně domu vč. ceny pozemku. 2. U bytů, v nichž nájemci neprojevili při vzniku družstva zájem se stát jeho členy, se členské podíly připadající na tyto byty rozvrhnou na členy družstva, kteří si splácením těchto vkladů zvýší svůj členský podíl o část připadající na uvedené byty. V průběhu trvání družstva mohou být členům družstva podle jejich vůle vráceny vklady připadající na uvedená zvýšení, pokud družstvo přijme další členy. Výši a způsob úhrady dalších členských vkladů určí jednotlivým členům členská schůze po uzavření kupní smlouvy. 3. Členský podíl je nedělitelný. Nejmenším možným podílem je rozsah závazků odpovídající bytové jednotce "garsoniéra". 4. Užívaná plocha bytu je součet plochy bytu, lodžie, sklepní koje a dalších ploch, které má člen v trvalém nájmu a pod samostatným uzamčením. 5. Vznik, právní poměry a zánik družstva, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov družstva a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř družstva se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, těmito stanovami a vnitrodružstevními předpisy, které družstvo přijalo. 6. Rozhodnutí orgánů družstva obecného charakteru se zveřejňují na vývěsce družstva na určeném místě v domě. Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi družstva dne a nabývají okamžité účinnosti. V těchto stanovách byly provedeny změny na základě schválení výroční členskou schůzí ze dne Družstvo - Stanovy verze 30 strana 11 z 11

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva ---------------------------

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- ------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- Preambule ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ Hlava první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Krynická (dále jen družstvo) Sídlo družstva: Krynická 502/23, 181 00 Praha 8 Článek

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 úplné znění stanov k 24.4.2008 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek (dále též Stanovy) S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek Čl. I. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966,

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více