2. Informace o zpracovaném projektu, průběhu potřebných řízení a předpokládaném harmonogramu prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Informace o zpracovaném projektu, průběhu potřebných řízení a předpokládaném harmonogramu prací"

Transkript

1 Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: konané dne v jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění vlastníků jednotek (dále jen shromáždění SVJ ) započala v 18,00 hodin ve školní jídelně ZŠ Zárubova. Schůze byla svolána pozvánkou výboru společenství podepsanou předsedou JUDr. Grosem ze dne 5. ledna Tato pozvánka byla vyvěšena ve vývěsních skřínkách ve vchodech 909 a 910, zároveň byla zveřejněna na webových stránkách SVJ 1. Zahájení shromáždění vlastníků Shromáždění SVJ zahájil předseda výboru společenství JUDr. Gros, přičemž: a) přivítal přítomné vlastníky jednotek a hosty z Českého centra bydlení - pana D. Reichla (projektová příprava) a J. Kudliče (inženýrské a finanční poradenství), b) na dotaz předsedy JUDr. Grose paní Tošnerová uvedla, že na základě provedené prezence zachycené v listině přítomných, která je nedílnou součástí tohoto zápisu je přítomno nebo zastoupeno 44 vlastníků jednotek, kteří po přepočtu na spoluvlastnické podíly reprezentují 61,2 % oprávněných hlasů a proto je shromáždění vlastníků bytových jednotek podle stanov usnášeníschopné c) předložil návrh na složení orgánů shromáždění SVJ: předseda - JUDr. Vladimír Gros, zapisovatel Ing. Ivo Mrhal, ověřovatelé zápisu - sčitatelé hlasů Otilie Tošnerová a Jana Bittnerová, Vyhlášeno přijaté usnesení: předsedajícím shromáždění SVJ byl zvolen JUDr. Gros, zapisovatelem Ing. Mrhal a ověřovatelem zápisu a sčitatelem hlasů Otilie. Tošnerová a Jana Bittnerová, 2. Informace o zpracovaném projektu, průběhu potřebných řízení a předpokládaném harmonogramu prací JUDr. Gros představil návrh rekonstrukce domu Růženínská 909,910 v rozsahu: - rekonstrukce střechy s výměnou povrchu za zátěžovou fólii, zateplení mezistřešního prostoru při zachování pěti určených větracích respektive vletových otvorů pro hnízdění rorýse obecného (případné vložení pěti hnízdních budek do mezistřešního prostoru aby mohly být zachovány tepelně izolační vlastnosti neprovětrávaného mezistřešního prostoru) demontáž stávající nefunkční technologie vzduchotechniky a výměna výdechů vzduchotechniky, - výměna oken, přičemž u dvoupokojových bytů budou skla vybaveny foliemi pro snížení přehřívání interiérů a dále okna ve štítu (směr k hlavní komunikaci) budou vybaveny protihlukovými vložkami mezi skly, - tepelná vyzdívka některých ploch mezi jednotlivými okny, Stana 1 zápisu shromáždění vlastníku SVJ; IČ: ; konaného dne

2 - kompletní zateplení pláště budovy a provedení finálních omítek v navržené barevnosti (viz představený projekt), případné ošetření omítky antigraffiti nátěrem do účelné výše (jeden antigraffiti nátěr umožní odstranění graffiti bez poškození finální omítky až při deseti graffiti útocích), - oprava lodžií, vydláždění podlah, odvod dešťové vody okapničkami a výměna zábradlí, konstrukce ze žárového zinku s možností případné volby barevnosti a třech bezpečnostních skleněných výplní v barevnosti bílý mat, - výměna a revize hromosvodů s umístěním svodů na fasádu a to v takové vzdálenosti od zábradlí aby nebylo nutno kotvit ke svodům hromosvodů zábradlí balkónů, od varianty umístění svodů pod fasádu bylo po konzultacích upuštěno protože při případném zásahu bleskem by mohlo dojít k poškození fasády v celé délce svodu - rekonstrukce vstupů a vchodového sytému (čipové, monitorované ovládání, schránky naplňované z vnější části objektu), přemístění požárních suchovodů, vybudování nájezdové rampy u vchodu č.p. 910, - výměna výtahů (nákladní verze pro min. 6-8 osob sběrné ovládání ve směru jízdy dolů), - výměna silových rozvodů elektřiny (tzv. stoupaček) a bytových přípojek elektřiny od stoupaček k bytovým jističům, zakrytí bude provedeno stávajícím oplechováním s opravami spojení a novým nátěrem - změna osvětlení společných prostor (zónové spouštěné čidly, úsporné světelné zdroje), - výměna podlahových krytin ve společných prostorách včetně schodišť PVC, v 1.NP dlažba, oprava schodišťového zábradlí, tj. nátěr a výměna madel zábradlí a oprava podlah v technickém tj. v 1.PP (-1.p.) zátěžovým nátěrem, - zazdění vstupů ze strany jihozápadního pohledu a vybudování dvou prostor využitelných jako komerčních prostor s možností po příslušném schválení využití i jako bytových jednotek ze stávající chodby a přilehlých místností za účelem jejich pronájmu či prodeje za tržní ceny, - odhlučnění stěny bytů v 1.NP (volbou dlažby, napojením schodiště, dveřní systém, odhlučněním stěny), - další zvažované investice ke zlepšení standardů bydlení: při cenové dostupnosti a splnění podmínek Úřadu na ochranu osobních údajů instalace kamerového sytému se záznamovým zařízením, který bude monitorovat kabiny výtahů, vstupy, plášť budovy, komunikace před domem, u nájezdové rampy zřídit parkovací místo zajištěné např. sklopným uzamykatelným sloupkem, které by sloužilo jen k zastavení vozů vlastníků bytových jednotek za účelem nakládky a vykládky hmotnějších nákladů, - harmonogram prací : únor 2012 září 2012, - barevné provedení dle návrhu prezentovaném v projektu K předloženému návrhu uplatnili připomínky: a) paní Vlčková nesouhlasila s instalací oken vybavených reflexní nebo protihlukovou folií do určených bytů a požadovala instalaci oken bez uvedených folií do všech bytů Návrh usnesení: Při revitalizaci panelového domu Růženínská 909,910 budou použita pouze standardní plastová okna osazená dvojskly. Nadstandardní osazení oken (reflexní nebo protihluková vložka) si mohou vlastníci opatřit na vlastní náklady. Hlasováno: pro 1,6% 98,4 proti % zdrželo se 0% Usnesení nebylo přijato Stana 2 zápisu shromáždění vlastníku SVJ; IČ: ; konaného dne

3 b) paní Hachlová požadovala, aby v rámci rekonstrukce bylo provedeno také zasklení lodžií, které jsou zasklené již před rekonstrukcí Návrh usnesení: Shromáždění SVJ schvaluje revitalizaci panelového domu Růženínská 909,910 v uvedeném rozsahu s tím, že na náklady revitalizace budou zaskleny ty lodže, které jsou zaskleny k dnešnímu dni, tj Hlasováno: pro 12,5 % 87,5 proti % zdrželo se 0% Usnesení nebylo přijato Návrh usnesení: SVJ schvaluje revitalizaci panelového domu Růženínská 909,910 v rozsahu v jakém byla prezentována výborem podle zpracovaného projektu a dalších přestavených dispozic a ukládá výboru SVJ realizovat tuto revitalizaci v harmonogramu v měsících únor říjen Hlasováno: pro 100 % proti 0 % zdrželo se % 3. Informace o obeslaných dodavatelích a obsahu nabídek dodavatelů, kteří splnili podmínky podání nabídky k plnění zakázky do rozhodného dne Předseda výboru SVJ předložil seznam nabídek dodavatelů: Dodavatel Celková vč. DPH 14% Uvěrový limit bez vl. prostředků Datum Doručení nabídka REVITA G a.s ,00 Kč 92,39% HOLBORN GROUP s.r.o ,00 Kč 83,50% Známka 2,5 2,2 Forma dodání odlišeno chybí tištěná forma Písemně + datově kopírováno Písemně + datově kopírováno Omlux, spol s.r.o ,61 Kč 84,15% DKS s. r. o ,00 Kč 91,66% Morez stavební s.r.o ,00 Kč 88,00% ,4 Písemně + datově kopírováno 3,8 Písemně + datově CD 3,3 Datově - Net úložiště (dodá písemné) KaP stavební s.r.o C.W.R. Czech s.r.o ,63 Kč 88,00% , ,00 Kč *) 80,42% Písemně + datově CD Datově - písemnou podobu ani neřešil Stana 3 zápisu shromáždění vlastníku SVJ; IČ: ; konaného dne

4 *) Cenová nabídka nebyla kompletní pro porovnatelnost byly neoceněné položky orientačně doceněný průměrem dle ostatních nabídek. 4. Stanovení postupu při výběru konečného dodavatele a přijetí závazných dispozic pro výbor SVJ ke kriteriím výběru, struktuře a podmínkám smlouvy o dílo a k dalšímu postupu výboru při realizace revitalizace objektu. Na základě informací i z předchozích projednávaných programových bodů, po diskuzi a podání upřesňujících vysvětlení byl k tomuto programovému bodu zformulován následující návrh usnesení: Návrh usnesení: Shromáždění VJ pověřuje výbor SVJ konečným výběrem dodavatelů z firem Holborn Group, s.r.o. a Revita-G, a.s. s finančním limitem smlouvy ,- Kč, přičemž: a) bude uzavřena komplexní smlouva o dílo na celou dodávku s těmito platebními podmínkami: - úhrada jen hotových a dozorem schválených etap práce, - úhrada technologicky nutného materiálu dodaného na stavbu, - pozastávka 5% za dokončení díla, - pozastávka 5% za dobré provedení díla cca 6 měsíců po dokončení, b) na případné vícepráce zjištěné před podpisem smlouvy nebo při realizaci díla a nákup pozemků zejména pro nájezdovou rampu muže výbor SVJ bez projednání ve shromáždění VJ použít další částku do výše ,- Kč, c) mimo tyto limity bude uzavřena samostatná smlouva se stavebním dozorem a budou kryty nepředvídané náklady jen v nezbytné výši na případné úpravy projektu, stavební řízení, požadované revize a případně nezbytné poradenské služby d) náklady na revitalizaci vymezené tímto shromážděním SVJ včetně sjednání úvěru jsou po dobu realizace od tohoto shromáždění SVJ do dokončení, náklady nutnými na správu domu a nevztahuje se na ně limit pro výbor SVJ ve výši ,- Kč respektive ,- Kč stanovený článkem VII. stanov SVJ. 5. Projednání financování a dispozic výboru při výběru financujícího peněžního ústavu a podmínkám přijetí úvěru. Tento programový bod byl zároveň spojen s informací hospodaření SVJ Předseda JUDr. Gros uvedl, že úvěr bude přijat podle následujících parametrů: Zdroje pro splácení úvěru: Stana 4 zápisu shromáždění vlastníku SVJ; IČ: ; konaného dne

5 Příspěvek do fondu oprav za m 2 /měsíc Tato výše je již schválena, předepsána a vybírána od vzniku SVJ (schváleno shromážděním vlastníků ) 30,00 Kč Vyměřovací výměra v m ,18 Měsíční příspěvky do fondu oprav ,40 Kč Částka použitelná na splátky úvěru tj. 80% fondu oprav ,32 Kč Základní orientační parametry pro sjednání úvěru Poskytovatel úvěru Poskytnutá částka ČSOB a.s ,00 Kč Orientační vstupní úrok v % 3,00 Doba splácení 16 let doba splácení se může odchýlit podle úrokové sazby po skončeni fixace úroku. 187 Měsíční splátka Úroky zaplacené celkem (orientační částka, kterou bude determinovat dosažená výše sjednaného vstupního úroku a jeho změny po skončení fixace Na splátkách urazeno celkem (rovněž orientační determinace viz. předchozí) Uhrazená jistina ,32 Kč ,29 Kč ,29 Kč ,00 Kč Návrh usnesení: SVJ pověřuje výbor SVJ přijetím úvěru na financování revitalizace za následujících parametrů: - poskytovatelem úvěru bude Bankovní ústav ČSOB, a.s., - jistina ve výši ,- Kč, - úrok do 3,5%, - fixace úvěru 5 let, - možnost mimořádných splátek po fixaci, - doba splácení let, - splátka 80 % fondu oprav ,32 Kč. - jako další zdroje splácení zejména jako mimořádné splátky mohou být použity mimořádných příspěvků do fondu oprav z výnosů Bytového družstva Ve Lhotce, Růženínská, IČ: nebo výnosy SVJ např. z prodeje nebo nájmu komerčních prostor vybudovaných v 1. NP viz záměr revitalizace Stana 5 zápisu shromáždění vlastníku SVJ; IČ: ; konaného dne

6 6. Oznámení o přijetí mimořádných příspěvků do fondu oprav z výnosů Bytového družstva Ve Lhotce, Růženínská, IČ: a stanovení závazku úhrady poměrné částky do fondu oprav pro vlastníky bytových jednotek, kteří nejsou členy uvedeného bytového družstva Předseda JUDr. Gros přednesl informaci o prostředcích z výnosů Bytového družstva Ve Lhotce Růženínská tj. podíl na výnosu z prodeje vyřazené kotelny s pozemkem na výstavbu bytového domu. Tyto prostředky byly a v budoucnu ještě budou přijaty jako mimořádný příspěvek do fondu oprav SVJ. Rovněž informoval o skutečnosti, že nečlenové Bytového družstva Ve Lhotce Růženínská budou zavázání k povinnosti přispět do fondu oprav vlastní finanční částkou, do fondu oprav SVJ odpovídají jejich vlastnickému podílu. Návrh usnesení: SVJ schvaluje přijetí a další přijímání finančních prostředků Bytového družstva Ve Lhotce Růženínská (např. prodej kotelny, budoucí prodej pozemků a bytů i další výnosy bytového družstva) do fondu oprav SVJ a nečlenům bytového družstva Ve Lhotce Růženínská ukládá povinnost proporcionálně dle částky (respektive částek) připadající dle poměru v LV přispět do fondu oprav SVJ. 7. Projednání postupu před změnou užívaní stavby tj. v některých dosud společných prostorách v prvém nadzemním podlaží Návrh usnesení: Realizovat základní stavebně technické práce potřebné pro budoucí realizaci tohoto záměru tj. zejména zazdění vstupů ze strany jihozápadního pohledu, umístění vchodových dveří do tohoto prostoru z chodby v 1.NP a vybudování dvou prostor využitelných jako komerční prostor a po případném příslušném schválení též i jako bytových jednotek ze stávající chodby a přilehlých místností za účelem jejich pronájmu či prodeje za tržní ceny. 8. Informace o záměru koupě pozemků potřebných k realizaci revitalizace a nerušené správě bytového domu od Vězeňské služby ČR Ing. Mrhal uvedl, že z předběžných jednání s vlastníkem příslušného pozemku, kterým je Vězeňská služba ČR, vyplynulo, že koupě předmětného pozemku je zatím možná pouze za cenu v místě a čase obvyklou, tzn. cca za 2100,- Kč/m 2. Přibližně stejná objem finančních prostředků by představovala úhrada zřízení věcného břemene. Návrh usnesení: SVJ pověřuje výbor SVJ realizací nákupu pozemku v potřebném nezbytném rozsahu, přičemž finanční limit na nákup předmětného pozemku činí Stana 6 zápisu shromáždění vlastníku SVJ; IČ: ; konaného dne

7 maximálně ,- Kč. Zároveň pověřuje výbor SVJ vést společné jednání s Vězeňskou službou ČR, Bytovým družstvem Růženínská Ve Lhotce a SVJ Růženínská 909, 910 o možné směně pozemků. 9. Odměňování členů výboru SVJ zásady odměňování a výše odměn Ing. Mrhal představil zásady a návrh odměnění členů výboru SVJ a výši odměn za období září 2010 leden 2012: Členové výboru SVJ Hrubá S odvody org. Náklady = super hrubá JUDr. Gros ,- Kč 34,84 % ,- Kč Ing. Mrhal ,- Kč 34,84 % ,- Kč JUDr. Mayerová ,- Kč 34,84 % ,- Kč Tošnerová ,- Kč 34,84 % ,- Kč JUDr. Šanda ,- Kč 34,84 % ,- Kč Celkem ,- Kč 1, ,- Kč Za m2 Výpočtový Roční za Tvorba fondu výměr m2 Měsíční za m , ,18 72,- Kš 6,- Kč Vytvoření tohoto fondu bude předmětem nový předpisů záloh a plateb, které zpracuje a rozešle správcovská firma IKON v 1. pololetí Návrh usnesení: Shromáždění SVJ schvaluje odměnu v navrženém rozsahu za období září 2010 leden 2012 a současně rozhodlo o vytvoření fondu odměňování členů výboru SVJ ve výši 6 Kč/m2 bytové plochy a o přizpůsobení příslušných výměrů. 10. Různé a závěr JUDr. Gros: a) informoval přítomné vlastníky, že za požární revize a opravy bude vynaloženo cca ,- Kč, přičemž opravy budou provedeny až při příslušné etapě revitalizace, b) požádal přítomné vlastníky o sdělení kontaktů ( + tel.) z důvodu operativního jednání při rekonstrukci panelového domu, Stana 7 zápisu shromáždění vlastníku SVJ; IČ: ; konaného dne

8 c) informoval přítomné o nutnosti výměny měřičů vody a cenových nabídkách jednotlivých dodavatelů s tím, že náklady na jejich pořízení, výměnu a odečety lze hradit z fondu oprav. Návrh usnesení: Výbor SVJ navrhuje provést výměnu stávajících vodoměrů za vodoměry Techmag za celkové náklady ,86 Kč, které budou uhrazeny z fondu oprav SVJ. Zapsal: Předseda shromáždění: Správnost ověřují: Ing. Ivo Mrhal JUDr. Vladimír Gros Otilie Tošnerová Jana Bittnerová Stana 8 zápisu shromáždění vlastníku SVJ; IČ: ; konaného dne

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 datum konání: 11. března 2013 místo: velký sál KD Ládví od: 18,15 hod. přítomno dle prezenční listiny:

Více

1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne 26.4.2011 do 15.11.2011

1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne 26.4.2011 do 15.11.2011 Zápis z členské schůze Bytového družstva V Hůrkách 5,7,9,11,13, dr. se sídlem V Hůrkách 2141, 158 00 Praha 13, IČ: 26707837 (dále jen družstvo) konané dne 15.11.2011 v Komunitním centru sv. Prokopa Seydlerova

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne 16.5.2012 od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.2012

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6.

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6. STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 390/54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Rozhodnutí

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Účast: SA

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 se sídlem Praha 10 Strašnice, Vinohradská 3216/163, zapsané u Městského soudu Praha v rejstříku Společenství v oddílu S, vložka

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 platné od 1. října 2007 (se změnami od 31. května 2010 a 20. března 2012, s úpravou podle zák. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více