Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina"

Transkript

1 Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina

2

3 OBSAH Návod k obsluze Rider 11, Rider 11 C, Rider 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C Introdukce... 2 Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách... 2 Odtahování... 2 PouÏití... 2 V robní ãíslo... 3 V znam symbolû... 4 Bezpeãnostní pokyny... 5 Obecné pouïití... 5 Jízda po svahu... 7 Dûti... 8 ÚdrÏba... 8 Pfieprava Popis stroje Umístûní regláïe Plynová páka/sytiã Rider 11, Rider 11 C Pedál volnobûhu kol Rider 11, Rider 11 C Pedál brzdy/parkovací brzda Rider 11, Rider 11 C Plynová páka/sytiã Rider 13 C, Rider 13 AWD, Rider 15 C Pedál ovládání rychlosti Rider 13 C, Rider 13 AWD, Rider 15 C Parkovací brzda Rider 13 C, Rider 13 AWD, Rider 15 C Sekací agregát Páka pro zvedání sekacího agregátu Páka pro nastavení v ky sekání Sedadlo Tankování Jízda provoz Opatfiení pfied startováním Startování motoru Startování motoru se slabou baterií Jízda se samochodnou sekaãkou Rady pro sekání trávy Startování ve svahu, manuální pfievodovka Vypnutí motoru Páka volnobûhu kol ÚdrÏba Schéma údrïby âi tûní DemontáÏ krytû sekaãky Kontrola tlumiãe zvuku Kontrola a sefiízení lankov ch tahû Kontrola a sefiízení brzdy Sefiízení brzdy Sefiízení parkovací brzdy Rider 13 AWD Sefiízení plynového lanka V mûna palivového filtru V mûna vzduchového filtru Kontrola vzduchového filtru palivového ãerpadla.. 32 Kontrola hladiny elektrolytu v baterii Zapalovací systém Kontrola bezpeãnostního systému Hlavní pojistka Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách Kontrola vstupu chladícího vzduchu do motoru Kontrola a nastavení tlaku agregátu na zem Kontrola rovnobûïnosti sekacího agregátu Nastavení rovnobûïnosti sekacího agregátu Sefiízení rovnobûïnosti sekací plo iny na Odstranûní mulãovacího ãepu Servisní poloha sekacího agregátu Kontrola sekacích noïû Kontrola hladiny oleje motoru V mûna oleje v motoru Mazání Kontrola hladiny oleje pfievodovky Mazání napínáku fiemene Mazání BûÏné mazání Hledání závad Pfiechovávání stroje Odstavení stroje pfies zimu Ochrana Servis Technické údaje EU prohlá ení o shodnosti Karta obs ugi technicznej ServisníÏurnál DÒLEÎITÁ INFORMACE Pfieãtûte si pozornû pfiiloïen návod, abyste pfied pouïíváním stroje porozumûli obsluze i údrïbû. Pro jiné neï v tomto návodu uvedené servisní úkony se obraète na autorizované prodejce, ktefií Vám poskytnou potfiebné díly a servisní sluïby. Czech 1

4 VáÏen zákazníku, ÚVOD Dûkujeme, Ïe jste zvolil sekaãku Husqvarna Rider. Stroje Husqvarna Rider jsou stavûny podle unikátního konceptu s ãelnû montovan m sekacím agregátem a patentovan m fiízením zadních kol. Stroje Rider jsou konstruovány pro dosaïení nejvy í efektivity i pfii pouïívání na mal ch a tûsn ch plochách. K v konnosti stroje pfiispívá také soustfiedûné umístûní regláïí a hydrostatick pfievod ovládan pedály (nûkteré modely). PovaÏujte tento návod k obsluze za cenn dokument. Pokud budete postupovat dle jeho obsahu (pfii pouïívání, servisu, údrïbû atd.), podafií se Vám podstatnû prodlouïit Ïivotnost stroje a také obdrïet slu nou cenu pfii dal ím prodeji. Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách Pfied zahájením jízdy nebo pfiepravy po vefiejn ch cestách zkontrolujte platné dopravní pfiedpisy. Pfii eventuální pfiepravû na jiném vozidle pouïívejte vïdy schválené upínací zafiízení a ujistûte se, zda je stroj fiádnû zaji tûn. Odtahování JestliÏe je Vá stroj vybaven hydrostatickou pfievodovkou, mûïe b t pouze v pfiípadû potfieby taïen jin m vozidlem jen na velmi krátkou vzdálenost a pfii nízké rychlosti, jinak hrozí nebezpeãí po kození pfievodovky. Doporuãené pouïití Tento stroj je urãen v hradnû k sekání trávy bûïn ch trávníkû a jin ch upraven ch a rovn ch travnat ch ploch bez pfiekáïek v podobû kamení, pafiezû aj. Stroj, kter je vybaven pfiídavn m vybavením dodan m v robcem, lze pouïívat i k jin m speciálním úkonûm v souladu s pokyny dodan mi k patfiiãnému vybavení. Stroj nesmí b t pouïíván k jin m neï uveden m úãelûm. Striktní dodrïování v robcem stanoven ch podmínek pro provoz, servis a údrïbu je rovnûï zahrnuto pod pojmem doporuãené pouïití. Obsluha, servis a opravy stroje mohou b t provádûny pouze osobami obeznámen mi se speciálními vlastnostmi stroje a pfiíslu n mi bezpeãn mi postupy. Preventivní opatfiení proti úrazûm, ve keré platné bezpeãnostní pfiedpisy, vãetnû pfiedpisû o pouïívání lékû, a také platné dopravní pfiedpisy musí b t vïdy respektovány. Jakékoliv svévolné úpravy stroje zbavují v robce zodpovûdnosti v pfiípadû po kození stroje nebo zranûní osob. 2 Czech

5 Kvalitní servis ÚVOD V robky Husqvarna jsou prodávány po celém svûtû a to pouze v odborn ch prodejnách se servisem. Tento zpûsob jsme zvolili právû proto, abychom na emu zákazníkovi zaruãili nejlep í suport a servis. Pfied dodávkou byl stroj napfiíklad zkontrolován a sefiízen Va ím prodejcem. Pokud potfiebujete náhradní díly nebo suport t kající se servisních opatfiení, záruãních podmínek atd., obraète se na: Tento návod k obsluze patfií ke stroji s v robním ãíslem: Motor Transmission V robní ãíslo V robní ãíslo stroje je uvedeno na vyti tûném títku, kter je pfiipevnûn pod sedadlem vpfiedu vlevo. Na títku je uvedeno v pofiadí shora dolû: Typové oznaãení stroje. Typové ãíslo v robce. V robní ãíslo stroje. Pfii objednávání náhradních dílû uveìte typové oznaãení a v robní ãíslo stroje. V robní ãíslo motoru je vyraïeno na títku, kter je pfiin tován na krytu ventilátoru. Na títku je uveden: Model. Typ. Kód. Uveìte tyto údaje pfii objednávání náhradních dílû. V robní ãíslo pfievodovky u hydrostatick ch strojû je uvedeno na títku s ãárkov m kódem, kter je umístûn na pfiední stranû krytu levé polonápravy: Typové oznaãení je uvedeno nad ãárkov m kódem a zaãíná písmenem K. V robní ãíslo je uvedeno nad ãárkov m kódem a zaãíná oznaãením s/n. Typové ãíslo v robce je uvedeno pod ãárkov m kódem a zaãíná oznaãením p/n. Pfii objednávání náhradních dílû uveìte typové oznaãení a v robní ãíslo pfievodovky. Czech 3

6 V ZNAM SYMBOLÒ Uvedené symboly naleznete na stroji a v návodu. Peãlivû je prostudujte a zapamatujte si jejich v znam. Pfieãtûte si pfiiloïen návod. R N Zpáteãka Neutrál Zrychlování Zpomalování Vypnut motor Baterie Sytiã Palivo Tlak oleje V ka sekání Jízda vzad Jízda vpfied Zapalování Hydrostaticky ovládané vypnutí zábûru kol PouÏijte ochranu sluchu Spojka zasunuta Spojka vysunuta Parkovací brzda Brzda Spojka V straha! Emise hluku do okolí dle smûrnic Evropského spoleãenství. Emise stroje je udána v kapitole TECHNICKÉ PARAMETRY a na nálepce. V straha! Rotující noïe V straha! Nebezpeãí pfievrácení stroje Nikdy nepfiejíïdûjte napfiíã svahu CE oznaãení shodnosti Nikdy nepracujte se sekaãkou pokud se v blízkosti vyskytují nepovolané osoby, zvlá tû dûti nebo domácí zvífiata. Nikdy nepfiepravujte dal í osoby na sekaãce nebo na pfiídavném zafiízení. Nebezpeãí poranûní konãetin za chodu motoru. Bez sekacího agregátu udrïujte nízkou rychlost. Instrukce pro startování Pfieãtûte si pfiiloïen návod Zkontrolujte hladinu oleje v motoru Zkontrolujte hladinu oleje hydrostatu Zvednûte sekací agregát Uveìte pedály hydrostatu do neutrální polohy Zabrzdûte Pfii studeném motoru pouïijte sytiã Nastartujte motor Pfied jízdou uvolnûte parkovací brzdu Pedál ovládání rychlosti vpfied Neutrál Pedál ovládání rychlosti vzad Pfied opravou nebo údrïbou stroje vypnûte motor a odstraàte kabel zapalování. 4 Czech

7 Bezpeãnostní pokyny BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Tyto pokyny zaji Èují va i bezpeãnost. Peãlivû si je prostudujte. VAROVÁNÍ! Tento symbol zv razàuje zvlá tû dûleïité bezpeãnostní pokyny. T ká se va í bezpeãnosti. Obecné pouïití Pfied nastartováním stroje si pfieãtûte v echny pokyny v tomto návodu k pouïití a na stroji. Ujistûte se, Ïe jim rozumíte a fiiìte se jimi. Nauãte se, jak bezpeãnû pouïívat stroj a jeho ovládací prvky a jak rychle zastavit. Také se seznamte s v znamem bezpeãnostních títkû. PouÏívat stroj mohou pouze dospûlé osoby dobfie seznámené s jeho funkcí. Pfii spou tûní motoru, zapínání sekací plo iny a pouïívání stroje se ujistûte, Ïe v dosahu nejsou Ïádné jiné osoby. Zajistûte, aby zvífiata a lidé dodrïovali bezpeãnou vzdálenost od stroje. Pokud nûkdo vstoupí do pracovního prostoru, ihned stroj zastavte. Zkontrolujte, zda se na trávníku nenacházejí Ïádné kameny, hraãky, dráty ãi jiné pfiedmûty, které by mohly b t zachyceny noïi a vymr tûny ven. Dávejte pozor na v hoz a na nikoho jím nemifite. Pfied ãi tûním sekacího agregátu nebo vyhazovacího Ïlabu stroj vypnûte a zajistûte pfied nezámûrn m zapnutím motoru. Uvûdomte si, Ïe za ohroïení zdraví a za nehody je zodpovûdn uïivatel. Zásadnû neberte pasaïéry. Stroj je urãen pouze pro pouïívání jednou osobou. Pfied a bûhem couvání se dívejte dolû a dozadu. Dávejte neustále pozor na velké i malé pfiekáïky. Pfied zatoãením zpomalte. Pokud nesekáte, zastavte noïe. Pfied nastartováním stroje si pfieãtûte návod k pouïití. Pfied zahájením sekání odstraàte z pracovní plochy neïádoucí pfiedmûty Zásadnû neberte pasaïéry VAROVÁNÍ! Tento stroj mûïe useknout ruce ãi nohy nebo vymr tit rûzné pfiedmûty. NedodrÏení bezpeãnostních pfiedpisû mûïe vést k váïnému zranûní. Czech 5

8 BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Pevné pfiedmûty objíïdûjte opatrnû, abyste je nezachytili noïi. Nikdy nepfiejíïdûjte Ïádné pfiedmûty. Stroj pouïívejte pouze za denního svûtla nebo v dostateãném osvûtlení. UdrÏujte dostateãnou vzdálenost od dûr a jin ch nepravidelností povrchu. Dávejte pozor na ostatní moïná nebezpeãí. Nikdy nepouïívejte stroj pfii únavû nebo pod vlivem alkoholu ãi jin ch drog a lékû, které mohou ovlivnit vá zrak, úsudek ãi pohybovou koordinaci. Pfii práci v blízkosti silnice nebo pfii jejím pfiejíïdûní dejte pozor na silniãní provoz. Stroj nikdy nenechávejte bez dozoru s bûïícím motorem. Pfied opu tûním stroje vypnûte noïe, zatáhnûte parkovací brzdu, zastavte motor a vyjmûte klíã ze zapalování. Dûtem a osobám, které nejsou seznámeny s pouïíváním stroje, nedovolte jeho pouïití ani opravy. Vûk uïivatele stroje mûïe b t omezen místními zákony a pfiedpisy. VAROVÁNÍ! V fukové plyny, jejich základní sloïky a nûkteré ãásti stroje obsahují nebo vypou tûjí látky, které jsou povaïovány za rakovinotvorné nebo zpûsobující po kození plodu ãi jiná po kození reprodukãního systému. V fukové plyny motoru obsahují oxid uhelnat, coï je bezbarv a jedovat plyn. NepouÏívejte stroj v uzavfien ch prostorách. Nepou tûjte do pracovního prostoru dûti VAROVÁNÍ! Pfii práci se strojem pouïívejte schválené ochranné pomûcky osob. Ochranné pomûcky nemohou vylouãit riziko zranûní, ale zmírní jeho závaïnost v pfiípadû nehody. Pfii v bûru vhodn ch ochrann ch pomûcek se poraìte s prodejcem. Pfii práci se strojem se ujistûte, Ïe máte po ruce lékárniãku první pomoci. Nikdy nepracujte se strojem naboso. VÏdy noste ochrannou obuv, nejlépe s vyztuïenou piãkou. Pfii sestavování stroje a pfii jízdû pouïívejte schválené ochranné br le nebo obliãejov tít. Nenoste volné obleãení, které by se mohlo zachytit v pohybliv ch ãástech. PouÏívejte sluchovou ochranu tak, aby se minimalizovala rizika po kození sluchu. Ochranné pomûcky osob Czech

9 Jízda po svahu Pfii jízdû po svahu hrozí zv ené nebezpeãí, Ïe fiidiã ztratí kontrolu nad strojem nebo Ïe dojde k pfievrácení stroje s následkem váïného zranûní nebo smrti. V echny svahy vyïadují zv enou pozornost. Pokud nelze do svahu couvat nebo pokud se na nûm necítíte jistû, nesekejte jej. BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Postupujte takto: OdstraÀte pfiekáïky, jako jsou kameny, vûtve stromû atd. Sekejte nahoru a dolû, nikoli po vrstevnici. NepouÏívejte stroj v terénu se svahy vût ími neï 15. Na svahu se nezastavujte a nerozjíïdûjte. Pokud pneumatiky zaãnou prokluzovat, vypnûte noïe a zvolna sjeìte po svahu dolû. Na svahu vïdy fiiìte plynule a zvolna. Vyvarujte se náhl ch zmûn smûru nebo rychlosti. Na svahu se vyhnûte zbyteãnému zatáãení, a pokud je nutné, zatoãte zvolna a plynule dolû, je-li to moïné. Dávejte pozor na brázdy, díry a nerovnosti a nepfiejíïdûjte pfies nû. Na nerovném povrchu se stroj pfievrhne snáze. Vysoká tráva mûïe pfiekáïky skr t. Jeìte pomalu. Otáãejte volantem mûkce a plynule. Rider 11: Volte nízkou rychlost, aby nebylo zapotfiebí zastavit a fiadit. Brzda motoru stroje je více úãinná pfii nízké rychlosti. Buìte zvlá tû opatrní, je-li ke stroji pfiipojeno dodateãné pfiíslu enství, které mûïe ovlivnit stabilitu stroje. Nesekejte v blízkosti obrubníkû, pfiíkopû nebo náspû. Stroj se mûïe náhle pfievrhnout, pokud kolo pfiejede hranu prudkého svahu nebo pokud povolí nezpevnûn okraj. Nesekejte mokrou trávu. Je kluzká a kola by mohla prokluzovat. Nezkou ejte stroj stabilizovat opfiením nohy o zem. Ani pfii ãi tûní podvozku nesmí b t stroj umístûn blízko okraje nebo pfiíkopu. DodrÏujte doporuãení v robce t kající se kolov ch a vyvaïovacích závaïí pro zv ení stability. Na svazích sekejte nahoru a dolû, nikoli po vrstevnici. Pfii jízdû na svahu buìte zvlá tû opatrní Czech 7

10 BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Dûti Pokud nebudete dávat pozor na pfiítomnost dûtí v blízkosti stroje, mûïe dojít k závaïnému zranûní. Dûti jsou ãasto pfiitahovány stroji a sekáním trávy. Nesmíte pfiedpokládat, Ïe dûti zûstanou stát tam, kde jste je vidûli naposledy. Nepou tûjte dûti do prostoru sekání a zajistûte jejich hlídání jinou dospûlou osobou. Mûjte oãi na stopkách a vypnûte stroj, pokud se dûti dostanou na pracovní plochu. Pfied a pfii couvání se dívejte dozadu a dolû, zejména kvûli mal m dûtem. Nikdy nevozte dûti. Mohly by spadnout a váïnû se zranit nebo bránit bezpeãnému provozu stroje. Nikdy nedovolte dûtem stroj fiídit. Buìte zvlá tû obezfietní u rohû, kefiû, stromû nebo jin ch pfiekáïek, bránících dobrému v hledu. Nikdy nedovolte dûtem stroj fiídit ÚdrÏba Zastavte motor. Pfied zahájením sefiizování nebo údrïby zajistûte motor pfied nechtûn m zapnutím, nejlépe odpojením zapalovacího kabelu od svíãky nebo vyjmutím klíãe ze zapalování. NenaplÀujte palivové nádrïe v uzavfieném prostoru. Benzín a jeho v pary jsou jedovaté a vysoce hofilavé. Pfii práci s benzínem buìte zvlá tû pozorní, neboè neopatrnost mûïe vést ke zranûní nebo poïáru. Palivo skladujte pouze v nádobách k tomu urãen ch. Nikdy nesnímejte víãko nádrïe a nedoplàujte palivo, pokud motor bûïí. Pfied doplàováním paliva nechte motor vychladnout. Nekufite. NedoplÀujte palivo v blízkosti zdroje jisker nebo otevfieného ohnû. NenaplÀujte palivové nádrïe v uzavfieném prostoru Czech

11 BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Pokud se v palivovém systému objeví netûsnosti, motor nesmí b t spu tûn aï do odstranûní závady. Stroj a palivo skladujte takov m zpûsobem, aby se vylouãilo riziko vzniklé únikem paliva nebo jeho par. Pfied kaïd m pouïitím stroje zkontrolujte stav paliva a ponechte dostatek prostoru pro zvût ení objemu paliva vlivem tepla motoru nebo slunce, jinak by mohlo dojít k úniku paliva z nádrïe. NádrÏe nepfieplàujte. Pokud pfii plnûní stroj postfiíkáte palivem, otfiete jej a vyãkejte se spu tûním motoru, dokud se ve keré palivo neodpafií. Pokud si palivem postfiíkáte odûv, pfievleãte se. Pfied prací v motorovém prostoru nechte stroj vychladnout. Pfii práci s kyselinou akumulátoru buìte velmi opatrní. Kyselina mûïe na kûïi zpûsobit váïné oxidaãní popáleniny. Vyhnûte se kontaktu s pokoïkou; potfiísnûná místa ihned omyjte vodou. Pokud se kyselina dostane do oãí, mûïe zpûsobit oslepnutí - ihned se obraète na lékafie. Pfii údrïbû akumulátoru zachovávejte opatrnost. V akumulátoru se vytváfiejí v bu né plyny. ÚdrÏbu akumulátoru neprovádûjte v blízkosti otevfieného ohnû nebo zdroje jisker a pfii práci nekufite. Baterie by mohla vybuchnout a zpûsobit váïná zranûní. Zkontrolujte, zda jsou v echny rouby a matice správnû dotaïeny a zda je stroj v dobrém technickém stavu. Nikdy neupravujte bezpeãnostní prvky. Pravidelnû kontrolujte jejich správnou funkci. Stroj nesmí b t pouïíván s vadn mi nebo odstranûn mi ochrann mi plechy, kryty, bezpeãnostními spínaãi a dal ími ochrann mi prvky. Neupravujte nastavení regulátorû a vyhnûte se bûhu motoru v pfiíli vysok ch otáãkách. Pokud motor pobûïí v pfiíli vysok ch otáãkách, riskujete po kození souãástí stroje. VAROVÁNÍ! Motor a v fukov systém jsou pfii provozu velmi horké. Pfii dotyku hrozí nebezpeãí popálenin. VAROVÁNÍ! Akumulátor obsahuje olovo a jeho slouãeniny, coï jsou látky povaïované za rakovinotvorné nebo zpûsobující po kození plodu ãi jiná po kození reprodukãního systému. Po práci s akumulátorem si peãlivû umyjte ruce. Pfii provádûní údrïby stroje nekufite Czech 9

12 BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Stroj nepouïívejte v uzavfien ch prostorách nebo v prostorách bez odpovídajícího vûtrání. V fukové plyny obsahují oxid uhelnat, coï je bezbarv, jedovat a velmi nebezpeãn plyn. Pokud narazíte do nûjaké pfiekáïky nebo pokud ji pfiejedete, zastavte a zkontrolujte, zda není vybavení po kozeno. V pfiípadû nutnosti pfied dal í prací opravte. Stroj nesefiizujte a neopravujte s bûïícím motorem. Stroj je testován a schválen pouze s vybavením dodan m nebo doporuãen m v robcem. âepele jsou ostré a mohou zpûsobit pofiezání. Pfii práci s ãepelemi je zabalte nebo pouïívejte ochranné rukavice. Pravidelnû kontrolujte funkci parkovací brzdy. Podle potfieby ji sefiiìte nebo opravte. Mulãovací jednotku pouïívejte pouze v místech, která dobfie znáte a kde je vyïadována vy í kvalita sekání. Odstranûním trávy, listí a neãistot, které se mohly usadit uvnitfi stroje, mûïete sníïit riziko poïáru. Pfied uskladnûním nechte stroj vychladnout. Nespou tûjte motor v uzavfien ch prostorách Pfieprava Stroj je tûïk a mûïe pfii manipulaci zpûsobit tûïká zranûní. Pfii nakládání a vykládání z vozidla nebo pfiívûsu buìte zvlá tû opatrní. K pfiepravû stroje pouïijte schválen pfiívûs. Zatáhnûte parkovací brzdu, vypnûte pfiívod paliva a po dobu pfiepravy stroj upevnûte pomocí vhodn ch prvkû, napfi. popruhû, fietûzû nebo lan. V pfiípadû pfiepravy nebo jízdy stroje po vefiejné komunikaci dodrïujte pfiíslu né zákony a pfiedpisy. Stroj pravidelnû ãistûte od trávy, listí a dal ích neãistot DÒLEÎITÁ INFORMACE Parkovací brzda není dostaãující k zaji tûní stroje bûhem pfiepravy. Ujistûte se, Ïe je stroj dobfie upevnûn k pfieváïejícímu vozidlu. Na pfiepravní vozidlo radûji nacouvejte, abyste stroj nepfievrhli. 10 Czech

13 POPIS STROJE Popis stroje Blahopfiejeme Vám k volbû prvotfiídního a kvalitního v robku. V tomto návodu k pouïití jsou popsány ãtyfii modely vybavené motorem znaãky Briggs& Stratton. Sekaãky Rider 11 a Rider 11 C jsou vybaveny pfievodovkou typu inline, s 5 rychlostními stupni pro jízdu vpfied a zpáteãkou. U sekaãek Rider 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C je síla motoru je pfiená ena pomocí hydrostatické pfievodovky, která umoïàuje plynulou regulaci rychlosti stroje. Sekaãka Rider 13 AWD je navíc vybavena pohonem v ech kol Hy Umístûní regláïe 1. Zapalování 2. Plynová páka/sytiã 3. Rychlostní páka, 11 a 11 C 4. Páka nastavování sekací v ky 5. Páka zvedání a spou tûní sekacího agregátu 6. Pedál ovládání rychlosti jízdy vzad (pouze Rider 13 C, 13 AWD a 15 C) 7. Pedál ovládání rychlosti jízdy vpfied, 13 C, 13 AWD a 15 C Parkovací brzda, 11 a 11 C Parkovací brzda, 13 C, 13 AWD a 15 C Pedál spojky, 11 a 11 C 9. Pojistka parkovací brzdy na levé stranû u 13 C, 13 AWD a 15 C na pravé stranû u 11 a 11 C 10. Nastavení polohy sedadla 11. Uzávûr palivové nádrïe 12. Páka k uvolnûní pohonu pfiední nápravy 13 AWD 13. Zámek krytu motoru (pod sedadlem) 14. Páka pro vypnutí zábûru kol (pouze 13 C a 15 C) Páka k uvolnûní pohonu zadní nápravy 13 AWD Czech 11

14 Plynová páka/sytiã Plynovou pákou se regulují otáãky motoru a tím i rychlost otáãek noïû. Páka se pouïívá také pro aktivování funkce sytiãe. Pfii pouïití sytiãe je do motoru pfiivádûna bohat í smûs paliva se vzduchem (více benzínu), coï usnadàuje startování studeného motoru. POPIS STROJE RIDER 11, 11 C Pedál volnobûhu kol Pedál volnobûhu kol odpojí motor a pfieru í pohon. Pohon sekacích noïû není ovlivnûn pedálem volnobûhu kol Pedál brzdy/parkovací brzda Pedál brzdy aktivuje kotouãovou brzdu, která je umístûna na pfievodovce, a zabrzdí pohánûná kola. Se lápne-li se pfii pfiibrzìování pedál brzdy souãasnû s pedálem volnobûhu kol, je dosaïeno nejlep ího brzdného úãinku. Pedál brzdy slouïí rovnûï jako parkovací brzda, stisknete-li pojistn knoflík pfii se lápnutém pedálu Czech

15 Plynová páka/sytiã POPIS STROJE RIDER 13 C, 13 AWD, 15 C Plynovou pákou se regulují otáãky motoru a tím i rychlost otáãek noïû. Páka se pouïívá také pro aktivování funkce sytiãe. Pfii pouïití sytiãe je do motoru pfiivádûna bohat í smûs paliva se vzduchem (více benzínu), coï usnadàuje startování studeného motoru H Pedál ovládání rychlosti Rychlost stroje je ovládána plynule dvûma pedály. Pfii jízdû vpfied pedálem (1) a pfii zpáteãní jízdû pedálem (2). V STRAHA! Dbete, aby pfii sekání trávy pod kefii nebylo ovládání pedálû ovlivnûno vûtvemi. Nebezpeãí neïádoucího pohybu stroje Parkovací brzda Parkovací brzda se ovládá následovnû: 1. Se lápnûte pedál brzdy. 2. Stisknûte pojistn knoflík na sloupku fiízení. 3. Uvolnûte pedál brzdy zatím co je pojistn knoflík stisknut. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne H Czech 13

16 Sekací agregát Rider 11 jsou vybaveny sekacím agregátem se zadním v hozem, tzn. Ïe posekaná tráva je vyhazována za sekacím agregátem. POPIS STROJE Rider 11 C, RIDER 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C jsou vybaveny 3-noÏov m sekacím agregátem BioClip Hy Páka pro zvedání sekacího agregátu Pákou se ovládá poloha sekacího agregátu pfii sekání nebo pfii pfiepravû stroje. Zatlaãíte-li páku do zadní polohy, agregát se zvedne a noïe se automaticky pfiestanou otáãet (pfiepravní poloha). Stisknete-li pojistku páky a zavedete páku do pfiední polohy, agregát se sníïí a noïe se automaticky zaãnou otáãet (seãení). Páku lze také pouïít pro pfiechodné nastavení v ky sekání, napfi. pfii men í vyv eninû v terénu. Zvedání sekacího agregátu (pfiepravní poloha) H Spou tûní sekacího agregátu (poloha sekání) H 14 Czech

17 Páka pro nastavení v ky sekání Pomocí páky lze nastavit 9 rûzn ch v ek sekání. Agregát se zadním v hozem trávy mm Agregát Combi (1 9/16" - 3 9/16") POPIS STROJE H Sedadlo Kloubové upevnûní sedadla umoïàuje sklopení smûrem dopfiedu. Polohu sedadla lze sefiídit i v podélném smûru. Uvolnûte ovládací koleãka pod sedadlem a posuàte sedadlo dopfiedu nebo dozadu do Ïádané polohy. Zajistûte polohu sedadla utaïením koleãek Tankování Pro provoz motoru se pouïívá nejménû 85 oktanov bezolovnat benzín (bez pfiímûsi oleje). V hodné je pouïívat ekologicky pfiizpûsoben alkylátov benzín. NepouÏívejte benzín, kter obsahuje metanol. NeplÀte nádrï aï nahoru, ponechte nejménû 2,5 cm (1 ) prostor k expanzi. V STRAHA! Benzín je velmi hofilavá kapalina. Zachovávejte opatrnost a nikdy netankujte v uzavfien ch prostorách (viz bezpeãnostní pfiedpisy) Czech 15

18 JæZDA PROVOZ DÒLEÎITÁ INFORMACE MfiíÏka, která kryje otvor vstupu vzduchu do motoru za sedadlem fiidiãe, nesmí b t blokována napfi. ãástmi odûvu, listím, trávou nebo neãistotami. Chlazení motoru je tím zhor eno. Je riziko tûïkého po kození motoru. Opatfiení pfied startováním Pfied uvedením stroje do provozu si pfieãtûte bezpeãnostní pfiedpisy a popis regláïí sekaãky (viz str. 5-15). Proveìte denní údrïbu pfied stratem (viz schéma údrïby na str. 21) Nastavte sedadlo do vhodné polohy Startování motoru 1.. Zvednûte sekací agregát zataïením páky do zadní (pfiepravní) polohy aï zaskoãí. 2.. Zabrzdûte parkovací brzdou následovnû: Se lápnûte pedál brzdy (1). Stisknûte pojistn knoflík (2) na sloupku fiízení. Uvolnûte pedál brzdy zatím co je pojistn knoflík stisknut. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne. Rider 13 AWD KdyÏ je parkovací brzda se lápnutá, není moïné nastartovat motor. U sekaãek Rider 11 a Rider 11 C je pedál brzdy a pojistn knoflík umístûn po pravé stranû H 3. Rider 11 a Rider 11 C Uveìte rychlostní páku do polohy N (neutrál). N H DÒLEÎITÁ INFORMACE Nestisknûte pojistn knoflík zpáteãky pfii uvedení rychlostní páky do polohy neutrálu. Stisknutí aktivuje funkci pojistky zabraàující nastartování. Rider 11, 11 C Czech

19 JæZDA PROVOZ Pfii studeném motoru: 4. Nastavte plynovou páku do polohy 3 (poloha sytiãe). Nyní je do motoru pfiivádûna bohat í smûs paliva, coï usnadní startování motoru. K dosaïení polohy sycení je nutno posunout regláï plynu do strany (proti klíãku zapalování) H Pfii teplém motoru: 5. Plynovou páku nastavte do polohy mezi 1 a H 6. Klíãek zapalování otoãte na START. STOP START DÒLEÎITÁ INFORMACE Pfii startování nemûjte motor v provozu více neï cca 15 sekund pfii kaïdém pokusu. JestliÏe motor nenaskoãí, poãkejte cca 1 minutu neï se pokusíte znovu nastartovat Czech 17

20 JæZDA PROVOZ 7. Jakmile motor naskoãí, okamïitû vraète klíãek do neutrální polohy. Plynovou páku posuàte na poïadované otáãky motoru. Pfii sekání 3/4 na pln plyn. V STRAHA! Nikdy neponechávejte motor v chodu v uzavfien ch nebo patnû odvûtrávan ch prostorách. V fukové plyny obsahují jedovat kolmonoxyd. STOP START Startování motoru se slabou baterií UPOZORNùNÍ! Z baterií s olovem se uvolàují v bu né plyny. U baterií nepracujte s otevfien m plamenem, jiskrami a koufiícími materiály. V blízkosti baterií vïdy pouïívejte ochranné br le. Jsou-li baterie pfiíli slabé na start motoru, mûly by se dobít. PouÏíváte-li pro nouzové startování pomocné startovací kabely, postupujte následovnû: DÒLEÎITÉ INFORMACE Va e sekaãka je vybavena 12-ti voltov m systémem s uzemnûním záporného pólu. Druhé vozidlo musí b t také vybaveno 12-ti voltov m systémem s uzemnûním záporného pólu. Baterii v sekaãce nepouïívejte ke startování jin ch vozidel. Pfiipojení pomocn ch startovacích kabelû Oba konce âerveného kabelu pfiipojte ke KLADNÉ (+) svorce obou baterií, pfiiãemï dbejte, abyste nezkratovali s kostrou. Jeden konec âerného vodiãe pfiipojte k ZÁPORNÉ (-) svorce plnû nabité baterie. Druh konec âerného kabelu pfiipojte k fiádné KOST E, dalek o od nádrïe a baterie. Pfii odpojování kabelû postupujte obrácenû Nejprve âern KABEL od kostry a poté od plnû nabité baterie. Naposledy odpojte âerven kabel od obou baterií. Pfiipojení pomocn ch startovacích kabelû Czech

21 Jízda se samochodnou sekaãkou 1. Uvolnûte parkovací brzdu se lápnutím pedálu brzdy. JæZDA PROVOZ 2. Rider 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C Opatrnû se lapujte nûkter z pedálû ovládání rychlosti, aï stroj dosáhne Ïádanou rychlost. Pfii jízdû vpfied se lapujte pedál (1), pfii jízdû vzad se lapujte pedál (2). Rider 11 a Rider 11 C Se lápnûte pedál spojky a zafiaìte Ïádan rychlostní stupeà. Pro zafiazení zpáteãky je nutné stisknout pojistn knoflík. Rychlostní stupeà 1-4 se pouïívá pfii sekání. Rychlostní stupeà 4-5 se pouïívá pfii pfiepravû stroje. Sekaãku lze nastartovat i kdyï je zafiazen nûkter z rychlostních stupàû H DÒLEÎITÁ INFORMACE Pfiefiazování rychlostních stupàû pfii jízdû vpfied nesmí b t provádûno za jízdy stroje. Pfii fiazení musí b t vïdy se lápnut pedál spojky. Pfied zafiazením zpáteãky stroj zastavte, jinak mûïe dojít k po kození pfievodovky. Pfii fiazení rychlostí nikdy nepouïívejte násilí. JestliÏe nelze rychlost okamïitû zafiadit, uvolnûte pedál spojky a opût se lápnûte. Poté se opût pokuste zafiadit. N Czech 19

22 JæZDA PROVOZ 3. Nastavte vhodnou v ku sekání (1-9) pomocí páky nastavení sekací v ky. K dosaïení stejnomûrné v ky sekání je dûleïité, aby v obou pfiedních pneumatikách byl stejn tlak 60 kpa (8.5 PSI) H 4.. Uvolnûte pojistku páky pro zvedání sekacího agregátu a spusète agregát. DÒLEÎITÁ INFORMACE Îivotnost pohánûcích fiemenû se podstatnû zv í, jestliïe pfii zapojení sekacích noïû pracuje motor v nízk ch otáãkách. Pfiidejte pln plyn aï po spu tûní agregátu do sekací polohy. Rady pro sekání trávy Prohlédnûte si terén a oznaãte kameny a jiné pevné pfiedmûty, aby nedo lo ke sráïce. Zaãnûte s vysokou v kou sekání a poté sniïte na poïadovanou v ku. V sledek seãení je nejlep í pfii vysok ch otáãkách motoru (noïe se otáãejí rychle) a pfii nízké rychlosti jízdy (stroj se pohybuje pomalu). JestliÏe tráva není pfiíli vysoká a hustá, je moïné zv it rychlost jízdy aniï by do lo ke znatelnému zhor ení v sledku sekání H Trávník vypadá nejlépe, je-li sekán ãasto. Tráva je stejné v ky a posekaná tráva je stejnomûrnû rozptylována po celé plo e trávníku. Celková doba vynaloïená na sekání nebude del í, jelikoï sekání mûïe probíhat pfii vy í rychlosti bez viditelnû zhor eného v sledku. Nesekejte mokré trávníky. V sledek je hor í, jelikoï kola sekaãky se bofií do mokré pûdy. Po kaïdém pouïití opláchnûte sekací agregát zespodu vodou, nepouïívejte vysokotlaké hadice. Sekací agregát zvednûte do servisní polohy. Pfii pouïívání agregátu BioClip je zvlá È dûleïité aby doba mezi sekáním nebyla pfiíli dlouhá. V STRAHA! OdstraÀte z terénu kameny a jiné cizí pfiedmûty, aby nedo lo k jejich odmr Èování sekacími noïi. ZpÛsob sekání Czech

23 JæZDA PROVOZ V STRAHA! Stroj se nesmí pouïívat v terénu se sklonem vût ím neï 15. Sekejte svahy pfii jízdû smûrem nahoru a dolû, nikdy podél svahu. NemûÀte náhle smûr jízdy. Startování ve svahu, manuální pfievodovka 1. Se lápnûte pedál parkovací brzdy. 2. Uveìte plynovou páku do polohy pln plyn. 3. Se lápnûte pedál spojky a zafiaìte 1. rychlostní stupeà (jedniãku). 4. Opatrnû uvolàujte pedál spojky. 5. Jakmile motor zaãne táhnout, uvolnûte parkovací brzdu. MAX Vypnutí motoru Byl-li motor velmi namáhán, nechte jej minutu bûïet na volnobûh, aby se zv ená teplota motoru sníïila na normální pracovní teplotu. 1. Zvednûte sekací agregát zataïením páky do zadní (pfiepravní) polohy aï zaskoãí H 2. Rider 11 a Rider 11 C: Zatáhnûte nazpût plynovou páku a rychlostní páku uveìte do polohy volnobûhu N bez stisknutí pojistného knoflíku zpáteãky. Otoãte startovací klíãek do polohy STOP. STOP START Rider 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C: Zatáhnûte nazpût plynovou páku a otoãte startovací klíãek do polohy STOP. 3. Jakmile se sekaãka zastaví, se lápnûte pedál parkovací brzdy a stisknûte pojistn knoflík Czech 21

Rider Pro 15. Návod k obsluze 101 91 34-90. Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje.

Rider Pro 15. Návod k obsluze 101 91 34-90. Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. Rider Pro 15 Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. 101 91 34-90 OBSAH Návod k obsluze Rider Pro 15 Introdukce... 2 Jízda a pfieprava

Více

Návod k pouïití. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Návod k pouïití. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Návod k pouïití Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Návod k pouïití FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4

Návod k pouïití FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4 FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. OBSAH Obsah OBSAH

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Návod k pouïití FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Návod k pouïití FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 OBSAH Obsah OBSAH

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití R 418Ts R 418Ts AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH

Více

Návod k pouïití Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316TXs AWD

Návod k pouïití Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316TXs AWD Návod k pouïití Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316Ts AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Zapalování. Spojka zapnuta. Spojka vypnuta. Parkovací brzda. Spojka

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Zapalování. Spojka zapnuta. Spojka vypnuta. Parkovací brzda. Spojka Návod k pouïití M25-85F M25-85FH NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

P520 D. Návod k pouïití

P520 D. Návod k pouïití Návod k pouïití P520 D NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH Obsah... 2 Servisní

Více

Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18

Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18 Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina OBSAH Návod

Více

Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 15 C

Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 15 C Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe

Více

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Návod k obsluze Prostudujte, prosím, je tû pfied prvním pouïitím pily, pozornû tento návod a ujistûte se, Ïe mu správnû rozumíte. 101 91 58-90 OBSAH Návod k obsluze Rider

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH

Více

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. OBSAH Obsah

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Rider 215TX. Návod k pouïití

Rider 215TX. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 215T NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH Obsah...

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití PR 17 PR 17 AWD PF 21 PF 21 AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH

Více

Rider 14 Pro. Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje.

Rider 14 Pro. Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. Rider 14 Pro Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. 101 90 55-90 Svenska 31 OBSAH Návod k obsluze Rider 14 Pro V znam symbolû... 2 Bezpeãnostní

Více

R 418Ts AWD. Návod k pouïití

R 418Ts AWD. Návod k pouïití Návod k pouïití R 418Ts AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH Obsah...

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech FR 2216 FA2 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. FR2216 FA2 44 OBSAH Obsah OBSAH

Více

LZ 25. Návod k pouïití. âe tina

LZ 25. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití LZ 25 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina P ÍRUÂKA UÎIVATELE RIDER ADA

Více

Návod k pouïití Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD

Návod k pouïití Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Návod k pouïití Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina OBSAH

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech R 422Ts Návod k pouïití R 422Ts AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316TXs AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18

Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18 Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Svenska 31

Více

ZTH. Návod k pouïití. âe tina

ZTH. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití ZTH NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina P ÍRUâKA UÎIVATELE RIDER ZTH Obsah

Více

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 OBSAH Obsah

Více

Rider 20 ProFlex. Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje.

Rider 20 ProFlex. Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. Rider 20 ProFlex Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. 101 90 83-90 Svenska 31 OBSAH Návod k obsluze Rider 20 ProFlex Úvod... 2 V znam

Více

NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Návod k použití MZ25 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech Z důvodu implementace vylepšení se

Více

P524. Návod k pouïití

P524. Návod k pouïití Návod k pouïití P524 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH Obsah... 2 Servisní

Více

Z18. Návod k pouïití. âe tina

Z18. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Z18 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA RIDER SÉRIE

Více

NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Návod k použití EZ22 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech Z důvodu implementace vylepšení se

Více

DEUTSCH. Multiclip 46 SE 46 S 8211-0203-08

DEUTSCH. Multiclip 46 SE 46 S 8211-0203-08 DEUTSCH D Multiclip 46 S 46 SE 8211-0203-08 SVENSKA S A 1. 2. F E E 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. Multiclip 46 SE 6. Briggs & Stratton LS 45 / LS 38 ADD FULL 0,15 l. 7. Briggs & Stratton ES 45 8. Honda ADD

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

Návod k pouïití P 520D P 525D

Návod k pouïití P 520D P 525D Návod k pouïití P 520D P 525D NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. CzeC cz he c h OBSAH Obsah OBSAH

Více

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101 Návod k obsluze Spotfiebiã je vybaven pruïn m kabelem, kter musí b t v pfiípadû po kození vymûnûn firmou Panasonic, autorizovan m servisním stfiediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby nemohlo dojít k Ïádné

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

K960 Ring. Návod k pouïití

K960 Ring. Návod k pouïití Návod k pouïití K960 Ring NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

PT 26D Návod k pouïití âe tina

PT 26D Návod k pouïití âe tina PT 26D Návod k pouïití âe tina Servicejournal Servicejournal 1 Obsah Kapitola 1:Úvod... 3 Blahopfiejeme!...3 Jízda a pfieprava na vefiejn ch komunikacích...3 TaÏení...3 PouÏití...4 ádn servis...4 Sériové

Více

W21 W53 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

W21 W53 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Návod k pouïití W21 W53 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA 21-PALCOVÁ

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette

Více

Návod k pouïití BAS 317

Návod k pouïití BAS 317 Návod k pouïití BAS 317 U2A0366.fm 2 12. Technická data 1. Pfiehled stroje (standardní vybavení) Napûtí V 400 (3-50 Hz) 230 (1-50 Hz) Jmenovit proud A 1,8 4,1 Ji tûní A 10 (B-automat) 10 (B-automat) Druh

Více

Návod k pouïívání PROVZDU OVAâ AR19 AR25

Návod k pouïívání PROVZDU OVAâ AR19 AR25 Návod k pouïívání PROVZDU OVAâ AR19 AR25 Prosím pfieãtûte si peãlivû tyto instrukce a pfiesvûdãete se, Ïe jím rozumíte, dfiíve neï pouïijete stroj. OBSAH Návod k používání pro provzdušňovač trávníku AR

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m www.marimex.cz www.shop.marimex.cz - nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha 4 www.aquamar.cz

Více

324L X-series 324LD X-series

324L X-series 324LD X-series Návod k pouïití Návod na obsluhu 324L -series 324LD -series NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

Více

FS5000 D FS7000 D. Návod k pouïití

FS5000 D FS7000 D. Návod k pouïití Návod k pouïití FS5000 D FS7000 D NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

ÚVOD. VáÏen zákazníku, 2 Czech

ÚVOD. VáÏen zákazníku, 2 Czech Návod k pouïití 356BT X-SERIES 356BF X-SERIES NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech ÚVOD VáÏen

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

232L. Návod k pouïití

232L. Návod k pouïití Návod k pouïití 232L NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly V STRAHA

Více

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07 DEUTSCH D TORNADO 45 8211-3389-07 SVENSKA S 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP MAX MIN G MAX MIN B 7. Tecumseh 8. 3 S SVENSKA 9. Briggs & Stratton 3x 3x 10. Tecumseh 3 2

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu.

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu. 10. P ÍSLU ENSTVÍ lze objednat A odsávací adaptér B upínací zafiízení C prodlouïení stolu, levé D prodlouïení stou, pravé E stojan 11. OPRAVY UpozorÀujeme, Ïe opravy el. náfiadí smí provádût pouze odborná

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

324R X-SERIES. Návod k pouïití. Czech

324R X-SERIES. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 324R X-SERIES NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

Návod k pouïití. Czech

Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 55 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

365 372XP. Návod k pouïití. Czech

365 372XP. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 365 372XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

395XP. Návod k pouïití. Czech

395XP. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 395XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

DXR270. Návod k pouïití

DXR270. Návod k pouïití Návod k pouïití DXR270 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Instrukce pro startování. 15 m 50FT. Vizuální kontrola.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Instrukce pro startování. 15 m 50FT. Vizuální kontrola. Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 535R, 535RT Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. 2 Czech. Pfied zahájením jakékoli kontroly ãi údrïby vypnûte motor pfiesunutím vypínaãe do polohy STOP.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. 2 Czech. Pfied zahájením jakékoli kontroly ãi údrïby vypnûte motor pfiesunutím vypínaãe do polohy STOP. Návod k pouïití 123HD60 123HD65 -series NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender âesk 3 De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Více

326Lx. Návod k pouïití. Czech

326Lx. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 326Lx NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly Urãeno

Více

371K 375K. Návod k pouïití. Czech

371K 375K. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 371K 375K NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. 2 Czech. Urãeno pouze pro nekovové, pruïné fiezné vybavení, tzn. strunovou hlavu s Ïací strunou.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. 2 Czech. Urãeno pouze pro nekovové, pruïné fiezné vybavení, tzn. strunovou hlavu s Ïací strunou. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly V STRAHA Lesní kfiovinofiez,

Více

K960 Chain. Návod k pouïití

K960 Chain. Návod k pouïití Návod k pouïití K960 Chain NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP)

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) EBP 65 EBP 65-E3 1 2 3 5 4 5 9 10 11 6 7 8 a b 6 2 ➀ ➁ ➁ ➀ 3 c 1 d 15 8 16 7 12 13 14 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) Technické údaje Pásová bruska EBP 65 EBP 65-E3 Napìtí 230 V 230 V Sí ový kmitoèet 50/60

Více

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní.

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní. CZ POPIS A Háãek pro polohu parkování B MfiíÏka pro v stup vzduchu a filtr HEPA C Pedál vypínaãe ON/OFF D Otvor pro zasunutí spojky na hadici E Páãka pro otvírání prostoru pro sbûr prachu F. Kontrola síly

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL Návod k pouïití Truhlicová mrazniãka GTL Bezpeãnostní informace a upozornûní Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití:

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: Návod k pouïití Návod na obsluhu T425 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Prosím, preãítajte si

Více

SL-BD20 NÁVOD K OBSLUZE

SL-BD20 NÁVOD K OBSLUZE Automatick gramofon SL-BD20 NÁVOD K OBSLUZE Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. VáÏen zákazníku, VáÏen zákazníku, dûkujeme Vám, Ïe jste se rozhodl zakoupit tento v robek

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

Servisní info Pokyny pro montáï

Servisní info Pokyny pro montáï sachs spojky Citroenhzhhh 3.5.2005 9:09 Stránka 1 Servisní info Pokyny pro montáï SPOJKY TLUMIâE Citroen Saxo 1,0 / 1,1 / 1,3 / 1,6 / 1,5 D Model je volitelnû k dostání s pûti napfiíã zabudovan mi ãtyfiválcov

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: Brzda fietûzu, zapnuta (doprava) Brzda fietûzu, vypnuta (doleva)

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: Brzda fietûzu, zapnuta (doprava) Brzda fietûzu, vypnuta (doleva) Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Operátorská príruãka Használati utasítás T435 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Návod k pouïití Návod na obsluhu

Návod k pouïití Návod na obsluhu Návod k pouïití Návod na obsluhu T425 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Prosím, preãítajte si

Více

357XP/XPG, 357XP E-tech 357XPG E-tech 359/G, 359 E-tech, 359G E-tech

357XP/XPG, 357XP E-tech 357XPG E-tech 359/G, 359 E-tech, 359G E-tech Návod k pouïití Használati utasítás Návod na obsluhu Navodila za uporabo 357XP/XPG, 357XP E-tech 357XPG E-tech 359/G, 359 E-tech, 359G E-tech NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

K2500. Návod k pouïití

K2500. Návod k pouïití Návod k pouïití K2500 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

Lissima PH 570. Návod k obsluze

Lissima PH 570. Návod k obsluze Lissima PH 570 Návod k obsluze 1. POPIS P ÍSTROJE A. Nástavec na narovnávání vlasû B. Hfiebeny C. Narovnávací hroty systému Ultra-liss D. Tlaãítko na odejmutí nástavce E. Ovládací tlaãítko F. Tlaãítko

Více

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks)

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks) Technické údaje Rozsah kmitoãtov ch pásem FM (VKV): 87,5 108,0 MHz LW (DV): 148,5 285 khz MW (SV): 520 1610 khz SW (KV): 5,9 18,0 MHz Napájení SíÈové napájení: Pfiíkon: Bateriové napájení: Reproduktor

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

Návod k pouïití Operátorská príruãka Instrukcja obs ugi Használati utasítás

Návod k pouïití Operátorská príruãka Instrukcja obs ugi Használati utasítás Návod k pouïití Operátorská príruãka Instrukcja obs ugi Használati utasítás 339XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili

Více

365 372XP. Návod k pouïití Operátorská príruãka

365 372XP. Návod k pouïití Operátorská príruãka Návod k pouïití Operátorská príruãka 365 372XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Prosím, preãítajte

Více

Návod k pouïití K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III

Návod k pouïití K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ

Více

Návod k pouïití CS 2139T

Návod k pouïití CS 2139T CS 2139T Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

445 445e 450e. Návod k pouïití Operátorská príruãka. 115 10 81-75 Rev.2 2008-02-01

445 445e 450e. Návod k pouïití Operátorská príruãka. 115 10 81-75 Rev.2 2008-02-01 Návod k pouïití Operátorská príruãka 445 445e 450e NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Prosím, preãítajte

Více

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI ec5/7 19-11-00 10:09 Pagina 1 IMPORTANT INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT CONSERVEZ LES PRESENTES INSTRUCTIONS INSTRUCIONES IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ISTRUZIONI

Více

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY .r.o V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 6 1 C F T 6 2.r.o. N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u .r.o.r.o. OBSAH Bezpeãnostní pokyny...

Více

Návod na pouïití. vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700

Návod na pouïití. vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700 Návod na pouïití vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700 Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru Gratulujeme Vám ke koupi této vinotéky. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe je uïivatelsky pfiátelsk, naprosto

Více

Návod k pouïití Návod na obsluhu Használati utasítás Navodila za uporabo

Návod k pouïití Návod na obsluhu Használati utasítás Navodila za uporabo Návod k pouïití Návod na obsluhu Használati utasítás Navodila za uporabo 570 576 XP 576 XPG NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale

Více

VCKT. Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven. Obsah soupravy: Bezpeãnostní zásady: Doporuãen hofiák:

VCKT. Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven. Obsah soupravy: Bezpeãnostní zásady: Doporuãen hofiák: VCKT M o n t á Ï n í n á v o d Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven Obsah soupravy: Rozdûlovací ãelo Papír pro ochranu spojû Kovov kanystr s lepicím pásem Ochranná hliníková lepicí páska

Více