Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina"

Transkript

1 Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina

2

3 OBSAH Návod k obsluze Rider 11, Rider 11 C, Rider 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C Introdukce... 2 Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách... 2 Odtahování... 2 PouÏití... 2 V robní ãíslo... 3 V znam symbolû... 4 Bezpeãnostní pokyny... 5 Obecné pouïití... 5 Jízda po svahu... 7 Dûti... 8 ÚdrÏba... 8 Pfieprava Popis stroje Umístûní regláïe Plynová páka/sytiã Rider 11, Rider 11 C Pedál volnobûhu kol Rider 11, Rider 11 C Pedál brzdy/parkovací brzda Rider 11, Rider 11 C Plynová páka/sytiã Rider 13 C, Rider 13 AWD, Rider 15 C Pedál ovládání rychlosti Rider 13 C, Rider 13 AWD, Rider 15 C Parkovací brzda Rider 13 C, Rider 13 AWD, Rider 15 C Sekací agregát Páka pro zvedání sekacího agregátu Páka pro nastavení v ky sekání Sedadlo Tankování Jízda provoz Opatfiení pfied startováním Startování motoru Startování motoru se slabou baterií Jízda se samochodnou sekaãkou Rady pro sekání trávy Startování ve svahu, manuální pfievodovka Vypnutí motoru Páka volnobûhu kol ÚdrÏba Schéma údrïby âi tûní DemontáÏ krytû sekaãky Kontrola tlumiãe zvuku Kontrola a sefiízení lankov ch tahû Kontrola a sefiízení brzdy Sefiízení brzdy Sefiízení parkovací brzdy Rider 13 AWD Sefiízení plynového lanka V mûna palivového filtru V mûna vzduchového filtru Kontrola vzduchového filtru palivového ãerpadla.. 32 Kontrola hladiny elektrolytu v baterii Zapalovací systém Kontrola bezpeãnostního systému Hlavní pojistka Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách Kontrola vstupu chladícího vzduchu do motoru Kontrola a nastavení tlaku agregátu na zem Kontrola rovnobûïnosti sekacího agregátu Nastavení rovnobûïnosti sekacího agregátu Sefiízení rovnobûïnosti sekací plo iny na Odstranûní mulãovacího ãepu Servisní poloha sekacího agregátu Kontrola sekacích noïû Kontrola hladiny oleje motoru V mûna oleje v motoru Mazání Kontrola hladiny oleje pfievodovky Mazání napínáku fiemene Mazání BûÏné mazání Hledání závad Pfiechovávání stroje Odstavení stroje pfies zimu Ochrana Servis Technické údaje EU prohlá ení o shodnosti Karta obs ugi technicznej ServisníÏurnál DÒLEÎITÁ INFORMACE Pfieãtûte si pozornû pfiiloïen návod, abyste pfied pouïíváním stroje porozumûli obsluze i údrïbû. Pro jiné neï v tomto návodu uvedené servisní úkony se obraète na autorizované prodejce, ktefií Vám poskytnou potfiebné díly a servisní sluïby. Czech 1

4 VáÏen zákazníku, ÚVOD Dûkujeme, Ïe jste zvolil sekaãku Husqvarna Rider. Stroje Husqvarna Rider jsou stavûny podle unikátního konceptu s ãelnû montovan m sekacím agregátem a patentovan m fiízením zadních kol. Stroje Rider jsou konstruovány pro dosaïení nejvy í efektivity i pfii pouïívání na mal ch a tûsn ch plochách. K v konnosti stroje pfiispívá také soustfiedûné umístûní regláïí a hydrostatick pfievod ovládan pedály (nûkteré modely). PovaÏujte tento návod k obsluze za cenn dokument. Pokud budete postupovat dle jeho obsahu (pfii pouïívání, servisu, údrïbû atd.), podafií se Vám podstatnû prodlouïit Ïivotnost stroje a také obdrïet slu nou cenu pfii dal ím prodeji. Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách Pfied zahájením jízdy nebo pfiepravy po vefiejn ch cestách zkontrolujte platné dopravní pfiedpisy. Pfii eventuální pfiepravû na jiném vozidle pouïívejte vïdy schválené upínací zafiízení a ujistûte se, zda je stroj fiádnû zaji tûn. Odtahování JestliÏe je Vá stroj vybaven hydrostatickou pfievodovkou, mûïe b t pouze v pfiípadû potfieby taïen jin m vozidlem jen na velmi krátkou vzdálenost a pfii nízké rychlosti, jinak hrozí nebezpeãí po kození pfievodovky. Doporuãené pouïití Tento stroj je urãen v hradnû k sekání trávy bûïn ch trávníkû a jin ch upraven ch a rovn ch travnat ch ploch bez pfiekáïek v podobû kamení, pafiezû aj. Stroj, kter je vybaven pfiídavn m vybavením dodan m v robcem, lze pouïívat i k jin m speciálním úkonûm v souladu s pokyny dodan mi k patfiiãnému vybavení. Stroj nesmí b t pouïíván k jin m neï uveden m úãelûm. Striktní dodrïování v robcem stanoven ch podmínek pro provoz, servis a údrïbu je rovnûï zahrnuto pod pojmem doporuãené pouïití. Obsluha, servis a opravy stroje mohou b t provádûny pouze osobami obeznámen mi se speciálními vlastnostmi stroje a pfiíslu n mi bezpeãn mi postupy. Preventivní opatfiení proti úrazûm, ve keré platné bezpeãnostní pfiedpisy, vãetnû pfiedpisû o pouïívání lékû, a také platné dopravní pfiedpisy musí b t vïdy respektovány. Jakékoliv svévolné úpravy stroje zbavují v robce zodpovûdnosti v pfiípadû po kození stroje nebo zranûní osob. 2 Czech

5 Kvalitní servis ÚVOD V robky Husqvarna jsou prodávány po celém svûtû a to pouze v odborn ch prodejnách se servisem. Tento zpûsob jsme zvolili právû proto, abychom na emu zákazníkovi zaruãili nejlep í suport a servis. Pfied dodávkou byl stroj napfiíklad zkontrolován a sefiízen Va ím prodejcem. Pokud potfiebujete náhradní díly nebo suport t kající se servisních opatfiení, záruãních podmínek atd., obraète se na: Tento návod k obsluze patfií ke stroji s v robním ãíslem: Motor Transmission V robní ãíslo V robní ãíslo stroje je uvedeno na vyti tûném títku, kter je pfiipevnûn pod sedadlem vpfiedu vlevo. Na títku je uvedeno v pofiadí shora dolû: Typové oznaãení stroje. Typové ãíslo v robce. V robní ãíslo stroje. Pfii objednávání náhradních dílû uveìte typové oznaãení a v robní ãíslo stroje. V robní ãíslo motoru je vyraïeno na títku, kter je pfiin tován na krytu ventilátoru. Na títku je uveden: Model. Typ. Kód. Uveìte tyto údaje pfii objednávání náhradních dílû. V robní ãíslo pfievodovky u hydrostatick ch strojû je uvedeno na títku s ãárkov m kódem, kter je umístûn na pfiední stranû krytu levé polonápravy: Typové oznaãení je uvedeno nad ãárkov m kódem a zaãíná písmenem K. V robní ãíslo je uvedeno nad ãárkov m kódem a zaãíná oznaãením s/n. Typové ãíslo v robce je uvedeno pod ãárkov m kódem a zaãíná oznaãením p/n. Pfii objednávání náhradních dílû uveìte typové oznaãení a v robní ãíslo pfievodovky. Czech 3

6 V ZNAM SYMBOLÒ Uvedené symboly naleznete na stroji a v návodu. Peãlivû je prostudujte a zapamatujte si jejich v znam. Pfieãtûte si pfiiloïen návod. R N Zpáteãka Neutrál Zrychlování Zpomalování Vypnut motor Baterie Sytiã Palivo Tlak oleje V ka sekání Jízda vzad Jízda vpfied Zapalování Hydrostaticky ovládané vypnutí zábûru kol PouÏijte ochranu sluchu Spojka zasunuta Spojka vysunuta Parkovací brzda Brzda Spojka V straha! Emise hluku do okolí dle smûrnic Evropského spoleãenství. Emise stroje je udána v kapitole TECHNICKÉ PARAMETRY a na nálepce. V straha! Rotující noïe V straha! Nebezpeãí pfievrácení stroje Nikdy nepfiejíïdûjte napfiíã svahu CE oznaãení shodnosti Nikdy nepracujte se sekaãkou pokud se v blízkosti vyskytují nepovolané osoby, zvlá tû dûti nebo domácí zvífiata. Nikdy nepfiepravujte dal í osoby na sekaãce nebo na pfiídavném zafiízení. Nebezpeãí poranûní konãetin za chodu motoru. Bez sekacího agregátu udrïujte nízkou rychlost. Instrukce pro startování Pfieãtûte si pfiiloïen návod Zkontrolujte hladinu oleje v motoru Zkontrolujte hladinu oleje hydrostatu Zvednûte sekací agregát Uveìte pedály hydrostatu do neutrální polohy Zabrzdûte Pfii studeném motoru pouïijte sytiã Nastartujte motor Pfied jízdou uvolnûte parkovací brzdu Pedál ovládání rychlosti vpfied Neutrál Pedál ovládání rychlosti vzad Pfied opravou nebo údrïbou stroje vypnûte motor a odstraàte kabel zapalování. 4 Czech

7 Bezpeãnostní pokyny BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Tyto pokyny zaji Èují va i bezpeãnost. Peãlivû si je prostudujte. VAROVÁNÍ! Tento symbol zv razàuje zvlá tû dûleïité bezpeãnostní pokyny. T ká se va í bezpeãnosti. Obecné pouïití Pfied nastartováním stroje si pfieãtûte v echny pokyny v tomto návodu k pouïití a na stroji. Ujistûte se, Ïe jim rozumíte a fiiìte se jimi. Nauãte se, jak bezpeãnû pouïívat stroj a jeho ovládací prvky a jak rychle zastavit. Také se seznamte s v znamem bezpeãnostních títkû. PouÏívat stroj mohou pouze dospûlé osoby dobfie seznámené s jeho funkcí. Pfii spou tûní motoru, zapínání sekací plo iny a pouïívání stroje se ujistûte, Ïe v dosahu nejsou Ïádné jiné osoby. Zajistûte, aby zvífiata a lidé dodrïovali bezpeãnou vzdálenost od stroje. Pokud nûkdo vstoupí do pracovního prostoru, ihned stroj zastavte. Zkontrolujte, zda se na trávníku nenacházejí Ïádné kameny, hraãky, dráty ãi jiné pfiedmûty, které by mohly b t zachyceny noïi a vymr tûny ven. Dávejte pozor na v hoz a na nikoho jím nemifite. Pfied ãi tûním sekacího agregátu nebo vyhazovacího Ïlabu stroj vypnûte a zajistûte pfied nezámûrn m zapnutím motoru. Uvûdomte si, Ïe za ohroïení zdraví a za nehody je zodpovûdn uïivatel. Zásadnû neberte pasaïéry. Stroj je urãen pouze pro pouïívání jednou osobou. Pfied a bûhem couvání se dívejte dolû a dozadu. Dávejte neustále pozor na velké i malé pfiekáïky. Pfied zatoãením zpomalte. Pokud nesekáte, zastavte noïe. Pfied nastartováním stroje si pfieãtûte návod k pouïití. Pfied zahájením sekání odstraàte z pracovní plochy neïádoucí pfiedmûty Zásadnû neberte pasaïéry VAROVÁNÍ! Tento stroj mûïe useknout ruce ãi nohy nebo vymr tit rûzné pfiedmûty. NedodrÏení bezpeãnostních pfiedpisû mûïe vést k váïnému zranûní. Czech 5

8 BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Pevné pfiedmûty objíïdûjte opatrnû, abyste je nezachytili noïi. Nikdy nepfiejíïdûjte Ïádné pfiedmûty. Stroj pouïívejte pouze za denního svûtla nebo v dostateãném osvûtlení. UdrÏujte dostateãnou vzdálenost od dûr a jin ch nepravidelností povrchu. Dávejte pozor na ostatní moïná nebezpeãí. Nikdy nepouïívejte stroj pfii únavû nebo pod vlivem alkoholu ãi jin ch drog a lékû, které mohou ovlivnit vá zrak, úsudek ãi pohybovou koordinaci. Pfii práci v blízkosti silnice nebo pfii jejím pfiejíïdûní dejte pozor na silniãní provoz. Stroj nikdy nenechávejte bez dozoru s bûïícím motorem. Pfied opu tûním stroje vypnûte noïe, zatáhnûte parkovací brzdu, zastavte motor a vyjmûte klíã ze zapalování. Dûtem a osobám, které nejsou seznámeny s pouïíváním stroje, nedovolte jeho pouïití ani opravy. Vûk uïivatele stroje mûïe b t omezen místními zákony a pfiedpisy. VAROVÁNÍ! V fukové plyny, jejich základní sloïky a nûkteré ãásti stroje obsahují nebo vypou tûjí látky, které jsou povaïovány za rakovinotvorné nebo zpûsobující po kození plodu ãi jiná po kození reprodukãního systému. V fukové plyny motoru obsahují oxid uhelnat, coï je bezbarv a jedovat plyn. NepouÏívejte stroj v uzavfien ch prostorách. Nepou tûjte do pracovního prostoru dûti VAROVÁNÍ! Pfii práci se strojem pouïívejte schválené ochranné pomûcky osob. Ochranné pomûcky nemohou vylouãit riziko zranûní, ale zmírní jeho závaïnost v pfiípadû nehody. Pfii v bûru vhodn ch ochrann ch pomûcek se poraìte s prodejcem. Pfii práci se strojem se ujistûte, Ïe máte po ruce lékárniãku první pomoci. Nikdy nepracujte se strojem naboso. VÏdy noste ochrannou obuv, nejlépe s vyztuïenou piãkou. Pfii sestavování stroje a pfii jízdû pouïívejte schválené ochranné br le nebo obliãejov tít. Nenoste volné obleãení, které by se mohlo zachytit v pohybliv ch ãástech. PouÏívejte sluchovou ochranu tak, aby se minimalizovala rizika po kození sluchu. Ochranné pomûcky osob Czech

9 Jízda po svahu Pfii jízdû po svahu hrozí zv ené nebezpeãí, Ïe fiidiã ztratí kontrolu nad strojem nebo Ïe dojde k pfievrácení stroje s následkem váïného zranûní nebo smrti. V echny svahy vyïadují zv enou pozornost. Pokud nelze do svahu couvat nebo pokud se na nûm necítíte jistû, nesekejte jej. BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Postupujte takto: OdstraÀte pfiekáïky, jako jsou kameny, vûtve stromû atd. Sekejte nahoru a dolû, nikoli po vrstevnici. NepouÏívejte stroj v terénu se svahy vût ími neï 15. Na svahu se nezastavujte a nerozjíïdûjte. Pokud pneumatiky zaãnou prokluzovat, vypnûte noïe a zvolna sjeìte po svahu dolû. Na svahu vïdy fiiìte plynule a zvolna. Vyvarujte se náhl ch zmûn smûru nebo rychlosti. Na svahu se vyhnûte zbyteãnému zatáãení, a pokud je nutné, zatoãte zvolna a plynule dolû, je-li to moïné. Dávejte pozor na brázdy, díry a nerovnosti a nepfiejíïdûjte pfies nû. Na nerovném povrchu se stroj pfievrhne snáze. Vysoká tráva mûïe pfiekáïky skr t. Jeìte pomalu. Otáãejte volantem mûkce a plynule. Rider 11: Volte nízkou rychlost, aby nebylo zapotfiebí zastavit a fiadit. Brzda motoru stroje je více úãinná pfii nízké rychlosti. Buìte zvlá tû opatrní, je-li ke stroji pfiipojeno dodateãné pfiíslu enství, které mûïe ovlivnit stabilitu stroje. Nesekejte v blízkosti obrubníkû, pfiíkopû nebo náspû. Stroj se mûïe náhle pfievrhnout, pokud kolo pfiejede hranu prudkého svahu nebo pokud povolí nezpevnûn okraj. Nesekejte mokrou trávu. Je kluzká a kola by mohla prokluzovat. Nezkou ejte stroj stabilizovat opfiením nohy o zem. Ani pfii ãi tûní podvozku nesmí b t stroj umístûn blízko okraje nebo pfiíkopu. DodrÏujte doporuãení v robce t kající se kolov ch a vyvaïovacích závaïí pro zv ení stability. Na svazích sekejte nahoru a dolû, nikoli po vrstevnici. Pfii jízdû na svahu buìte zvlá tû opatrní Czech 7

10 BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Dûti Pokud nebudete dávat pozor na pfiítomnost dûtí v blízkosti stroje, mûïe dojít k závaïnému zranûní. Dûti jsou ãasto pfiitahovány stroji a sekáním trávy. Nesmíte pfiedpokládat, Ïe dûti zûstanou stát tam, kde jste je vidûli naposledy. Nepou tûjte dûti do prostoru sekání a zajistûte jejich hlídání jinou dospûlou osobou. Mûjte oãi na stopkách a vypnûte stroj, pokud se dûti dostanou na pracovní plochu. Pfied a pfii couvání se dívejte dozadu a dolû, zejména kvûli mal m dûtem. Nikdy nevozte dûti. Mohly by spadnout a váïnû se zranit nebo bránit bezpeãnému provozu stroje. Nikdy nedovolte dûtem stroj fiídit. Buìte zvlá tû obezfietní u rohû, kefiû, stromû nebo jin ch pfiekáïek, bránících dobrému v hledu. Nikdy nedovolte dûtem stroj fiídit ÚdrÏba Zastavte motor. Pfied zahájením sefiizování nebo údrïby zajistûte motor pfied nechtûn m zapnutím, nejlépe odpojením zapalovacího kabelu od svíãky nebo vyjmutím klíãe ze zapalování. NenaplÀujte palivové nádrïe v uzavfieném prostoru. Benzín a jeho v pary jsou jedovaté a vysoce hofilavé. Pfii práci s benzínem buìte zvlá tû pozorní, neboè neopatrnost mûïe vést ke zranûní nebo poïáru. Palivo skladujte pouze v nádobách k tomu urãen ch. Nikdy nesnímejte víãko nádrïe a nedoplàujte palivo, pokud motor bûïí. Pfied doplàováním paliva nechte motor vychladnout. Nekufite. NedoplÀujte palivo v blízkosti zdroje jisker nebo otevfieného ohnû. NenaplÀujte palivové nádrïe v uzavfieném prostoru Czech

11 BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Pokud se v palivovém systému objeví netûsnosti, motor nesmí b t spu tûn aï do odstranûní závady. Stroj a palivo skladujte takov m zpûsobem, aby se vylouãilo riziko vzniklé únikem paliva nebo jeho par. Pfied kaïd m pouïitím stroje zkontrolujte stav paliva a ponechte dostatek prostoru pro zvût ení objemu paliva vlivem tepla motoru nebo slunce, jinak by mohlo dojít k úniku paliva z nádrïe. NádrÏe nepfieplàujte. Pokud pfii plnûní stroj postfiíkáte palivem, otfiete jej a vyãkejte se spu tûním motoru, dokud se ve keré palivo neodpafií. Pokud si palivem postfiíkáte odûv, pfievleãte se. Pfied prací v motorovém prostoru nechte stroj vychladnout. Pfii práci s kyselinou akumulátoru buìte velmi opatrní. Kyselina mûïe na kûïi zpûsobit váïné oxidaãní popáleniny. Vyhnûte se kontaktu s pokoïkou; potfiísnûná místa ihned omyjte vodou. Pokud se kyselina dostane do oãí, mûïe zpûsobit oslepnutí - ihned se obraète na lékafie. Pfii údrïbû akumulátoru zachovávejte opatrnost. V akumulátoru se vytváfiejí v bu né plyny. ÚdrÏbu akumulátoru neprovádûjte v blízkosti otevfieného ohnû nebo zdroje jisker a pfii práci nekufite. Baterie by mohla vybuchnout a zpûsobit váïná zranûní. Zkontrolujte, zda jsou v echny rouby a matice správnû dotaïeny a zda je stroj v dobrém technickém stavu. Nikdy neupravujte bezpeãnostní prvky. Pravidelnû kontrolujte jejich správnou funkci. Stroj nesmí b t pouïíván s vadn mi nebo odstranûn mi ochrann mi plechy, kryty, bezpeãnostními spínaãi a dal ími ochrann mi prvky. Neupravujte nastavení regulátorû a vyhnûte se bûhu motoru v pfiíli vysok ch otáãkách. Pokud motor pobûïí v pfiíli vysok ch otáãkách, riskujete po kození souãástí stroje. VAROVÁNÍ! Motor a v fukov systém jsou pfii provozu velmi horké. Pfii dotyku hrozí nebezpeãí popálenin. VAROVÁNÍ! Akumulátor obsahuje olovo a jeho slouãeniny, coï jsou látky povaïované za rakovinotvorné nebo zpûsobující po kození plodu ãi jiná po kození reprodukãního systému. Po práci s akumulátorem si peãlivû umyjte ruce. Pfii provádûní údrïby stroje nekufite Czech 9

12 BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Stroj nepouïívejte v uzavfien ch prostorách nebo v prostorách bez odpovídajícího vûtrání. V fukové plyny obsahují oxid uhelnat, coï je bezbarv, jedovat a velmi nebezpeãn plyn. Pokud narazíte do nûjaké pfiekáïky nebo pokud ji pfiejedete, zastavte a zkontrolujte, zda není vybavení po kozeno. V pfiípadû nutnosti pfied dal í prací opravte. Stroj nesefiizujte a neopravujte s bûïícím motorem. Stroj je testován a schválen pouze s vybavením dodan m nebo doporuãen m v robcem. âepele jsou ostré a mohou zpûsobit pofiezání. Pfii práci s ãepelemi je zabalte nebo pouïívejte ochranné rukavice. Pravidelnû kontrolujte funkci parkovací brzdy. Podle potfieby ji sefiiìte nebo opravte. Mulãovací jednotku pouïívejte pouze v místech, která dobfie znáte a kde je vyïadována vy í kvalita sekání. Odstranûním trávy, listí a neãistot, které se mohly usadit uvnitfi stroje, mûïete sníïit riziko poïáru. Pfied uskladnûním nechte stroj vychladnout. Nespou tûjte motor v uzavfien ch prostorách Pfieprava Stroj je tûïk a mûïe pfii manipulaci zpûsobit tûïká zranûní. Pfii nakládání a vykládání z vozidla nebo pfiívûsu buìte zvlá tû opatrní. K pfiepravû stroje pouïijte schválen pfiívûs. Zatáhnûte parkovací brzdu, vypnûte pfiívod paliva a po dobu pfiepravy stroj upevnûte pomocí vhodn ch prvkû, napfi. popruhû, fietûzû nebo lan. V pfiípadû pfiepravy nebo jízdy stroje po vefiejné komunikaci dodrïujte pfiíslu né zákony a pfiedpisy. Stroj pravidelnû ãistûte od trávy, listí a dal ích neãistot DÒLEÎITÁ INFORMACE Parkovací brzda není dostaãující k zaji tûní stroje bûhem pfiepravy. Ujistûte se, Ïe je stroj dobfie upevnûn k pfieváïejícímu vozidlu. Na pfiepravní vozidlo radûji nacouvejte, abyste stroj nepfievrhli. 10 Czech

13 POPIS STROJE Popis stroje Blahopfiejeme Vám k volbû prvotfiídního a kvalitního v robku. V tomto návodu k pouïití jsou popsány ãtyfii modely vybavené motorem znaãky Briggs& Stratton. Sekaãky Rider 11 a Rider 11 C jsou vybaveny pfievodovkou typu inline, s 5 rychlostními stupni pro jízdu vpfied a zpáteãkou. U sekaãek Rider 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C je síla motoru je pfiená ena pomocí hydrostatické pfievodovky, která umoïàuje plynulou regulaci rychlosti stroje. Sekaãka Rider 13 AWD je navíc vybavena pohonem v ech kol Hy Umístûní regláïe 1. Zapalování 2. Plynová páka/sytiã 3. Rychlostní páka, 11 a 11 C 4. Páka nastavování sekací v ky 5. Páka zvedání a spou tûní sekacího agregátu 6. Pedál ovládání rychlosti jízdy vzad (pouze Rider 13 C, 13 AWD a 15 C) 7. Pedál ovládání rychlosti jízdy vpfied, 13 C, 13 AWD a 15 C Parkovací brzda, 11 a 11 C Parkovací brzda, 13 C, 13 AWD a 15 C Pedál spojky, 11 a 11 C 9. Pojistka parkovací brzdy na levé stranû u 13 C, 13 AWD a 15 C na pravé stranû u 11 a 11 C 10. Nastavení polohy sedadla 11. Uzávûr palivové nádrïe 12. Páka k uvolnûní pohonu pfiední nápravy 13 AWD 13. Zámek krytu motoru (pod sedadlem) 14. Páka pro vypnutí zábûru kol (pouze 13 C a 15 C) Páka k uvolnûní pohonu zadní nápravy 13 AWD Czech 11

14 Plynová páka/sytiã Plynovou pákou se regulují otáãky motoru a tím i rychlost otáãek noïû. Páka se pouïívá také pro aktivování funkce sytiãe. Pfii pouïití sytiãe je do motoru pfiivádûna bohat í smûs paliva se vzduchem (více benzínu), coï usnadàuje startování studeného motoru. POPIS STROJE RIDER 11, 11 C Pedál volnobûhu kol Pedál volnobûhu kol odpojí motor a pfieru í pohon. Pohon sekacích noïû není ovlivnûn pedálem volnobûhu kol Pedál brzdy/parkovací brzda Pedál brzdy aktivuje kotouãovou brzdu, která je umístûna na pfievodovce, a zabrzdí pohánûná kola. Se lápne-li se pfii pfiibrzìování pedál brzdy souãasnû s pedálem volnobûhu kol, je dosaïeno nejlep ího brzdného úãinku. Pedál brzdy slouïí rovnûï jako parkovací brzda, stisknete-li pojistn knoflík pfii se lápnutém pedálu Czech

15 Plynová páka/sytiã POPIS STROJE RIDER 13 C, 13 AWD, 15 C Plynovou pákou se regulují otáãky motoru a tím i rychlost otáãek noïû. Páka se pouïívá také pro aktivování funkce sytiãe. Pfii pouïití sytiãe je do motoru pfiivádûna bohat í smûs paliva se vzduchem (více benzínu), coï usnadàuje startování studeného motoru H Pedál ovládání rychlosti Rychlost stroje je ovládána plynule dvûma pedály. Pfii jízdû vpfied pedálem (1) a pfii zpáteãní jízdû pedálem (2). V STRAHA! Dbete, aby pfii sekání trávy pod kefii nebylo ovládání pedálû ovlivnûno vûtvemi. Nebezpeãí neïádoucího pohybu stroje Parkovací brzda Parkovací brzda se ovládá následovnû: 1. Se lápnûte pedál brzdy. 2. Stisknûte pojistn knoflík na sloupku fiízení. 3. Uvolnûte pedál brzdy zatím co je pojistn knoflík stisknut. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne H Czech 13

16 Sekací agregát Rider 11 jsou vybaveny sekacím agregátem se zadním v hozem, tzn. Ïe posekaná tráva je vyhazována za sekacím agregátem. POPIS STROJE Rider 11 C, RIDER 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C jsou vybaveny 3-noÏov m sekacím agregátem BioClip Hy Páka pro zvedání sekacího agregátu Pákou se ovládá poloha sekacího agregátu pfii sekání nebo pfii pfiepravû stroje. Zatlaãíte-li páku do zadní polohy, agregát se zvedne a noïe se automaticky pfiestanou otáãet (pfiepravní poloha). Stisknete-li pojistku páky a zavedete páku do pfiední polohy, agregát se sníïí a noïe se automaticky zaãnou otáãet (seãení). Páku lze také pouïít pro pfiechodné nastavení v ky sekání, napfi. pfii men í vyv eninû v terénu. Zvedání sekacího agregátu (pfiepravní poloha) H Spou tûní sekacího agregátu (poloha sekání) H 14 Czech

17 Páka pro nastavení v ky sekání Pomocí páky lze nastavit 9 rûzn ch v ek sekání. Agregát se zadním v hozem trávy mm Agregát Combi (1 9/16" - 3 9/16") POPIS STROJE H Sedadlo Kloubové upevnûní sedadla umoïàuje sklopení smûrem dopfiedu. Polohu sedadla lze sefiídit i v podélném smûru. Uvolnûte ovládací koleãka pod sedadlem a posuàte sedadlo dopfiedu nebo dozadu do Ïádané polohy. Zajistûte polohu sedadla utaïením koleãek Tankování Pro provoz motoru se pouïívá nejménû 85 oktanov bezolovnat benzín (bez pfiímûsi oleje). V hodné je pouïívat ekologicky pfiizpûsoben alkylátov benzín. NepouÏívejte benzín, kter obsahuje metanol. NeplÀte nádrï aï nahoru, ponechte nejménû 2,5 cm (1 ) prostor k expanzi. V STRAHA! Benzín je velmi hofilavá kapalina. Zachovávejte opatrnost a nikdy netankujte v uzavfien ch prostorách (viz bezpeãnostní pfiedpisy) Czech 15

18 JæZDA PROVOZ DÒLEÎITÁ INFORMACE MfiíÏka, která kryje otvor vstupu vzduchu do motoru za sedadlem fiidiãe, nesmí b t blokována napfi. ãástmi odûvu, listím, trávou nebo neãistotami. Chlazení motoru je tím zhor eno. Je riziko tûïkého po kození motoru. Opatfiení pfied startováním Pfied uvedením stroje do provozu si pfieãtûte bezpeãnostní pfiedpisy a popis regláïí sekaãky (viz str. 5-15). Proveìte denní údrïbu pfied stratem (viz schéma údrïby na str. 21) Nastavte sedadlo do vhodné polohy Startování motoru 1.. Zvednûte sekací agregát zataïením páky do zadní (pfiepravní) polohy aï zaskoãí. 2.. Zabrzdûte parkovací brzdou následovnû: Se lápnûte pedál brzdy (1). Stisknûte pojistn knoflík (2) na sloupku fiízení. Uvolnûte pedál brzdy zatím co je pojistn knoflík stisknut. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne. Rider 13 AWD KdyÏ je parkovací brzda se lápnutá, není moïné nastartovat motor. U sekaãek Rider 11 a Rider 11 C je pedál brzdy a pojistn knoflík umístûn po pravé stranû H 3. Rider 11 a Rider 11 C Uveìte rychlostní páku do polohy N (neutrál). N H DÒLEÎITÁ INFORMACE Nestisknûte pojistn knoflík zpáteãky pfii uvedení rychlostní páky do polohy neutrálu. Stisknutí aktivuje funkci pojistky zabraàující nastartování. Rider 11, 11 C Czech

19 JæZDA PROVOZ Pfii studeném motoru: 4. Nastavte plynovou páku do polohy 3 (poloha sytiãe). Nyní je do motoru pfiivádûna bohat í smûs paliva, coï usnadní startování motoru. K dosaïení polohy sycení je nutno posunout regláï plynu do strany (proti klíãku zapalování) H Pfii teplém motoru: 5. Plynovou páku nastavte do polohy mezi 1 a H 6. Klíãek zapalování otoãte na START. STOP START DÒLEÎITÁ INFORMACE Pfii startování nemûjte motor v provozu více neï cca 15 sekund pfii kaïdém pokusu. JestliÏe motor nenaskoãí, poãkejte cca 1 minutu neï se pokusíte znovu nastartovat Czech 17

20 JæZDA PROVOZ 7. Jakmile motor naskoãí, okamïitû vraète klíãek do neutrální polohy. Plynovou páku posuàte na poïadované otáãky motoru. Pfii sekání 3/4 na pln plyn. V STRAHA! Nikdy neponechávejte motor v chodu v uzavfien ch nebo patnû odvûtrávan ch prostorách. V fukové plyny obsahují jedovat kolmonoxyd. STOP START Startování motoru se slabou baterií UPOZORNùNÍ! Z baterií s olovem se uvolàují v bu né plyny. U baterií nepracujte s otevfien m plamenem, jiskrami a koufiícími materiály. V blízkosti baterií vïdy pouïívejte ochranné br le. Jsou-li baterie pfiíli slabé na start motoru, mûly by se dobít. PouÏíváte-li pro nouzové startování pomocné startovací kabely, postupujte následovnû: DÒLEÎITÉ INFORMACE Va e sekaãka je vybavena 12-ti voltov m systémem s uzemnûním záporného pólu. Druhé vozidlo musí b t také vybaveno 12-ti voltov m systémem s uzemnûním záporného pólu. Baterii v sekaãce nepouïívejte ke startování jin ch vozidel. Pfiipojení pomocn ch startovacích kabelû Oba konce âerveného kabelu pfiipojte ke KLADNÉ (+) svorce obou baterií, pfiiãemï dbejte, abyste nezkratovali s kostrou. Jeden konec âerného vodiãe pfiipojte k ZÁPORNÉ (-) svorce plnû nabité baterie. Druh konec âerného kabelu pfiipojte k fiádné KOST E, dalek o od nádrïe a baterie. Pfii odpojování kabelû postupujte obrácenû Nejprve âern KABEL od kostry a poté od plnû nabité baterie. Naposledy odpojte âerven kabel od obou baterií. Pfiipojení pomocn ch startovacích kabelû Czech

21 Jízda se samochodnou sekaãkou 1. Uvolnûte parkovací brzdu se lápnutím pedálu brzdy. JæZDA PROVOZ 2. Rider 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C Opatrnû se lapujte nûkter z pedálû ovládání rychlosti, aï stroj dosáhne Ïádanou rychlost. Pfii jízdû vpfied se lapujte pedál (1), pfii jízdû vzad se lapujte pedál (2). Rider 11 a Rider 11 C Se lápnûte pedál spojky a zafiaìte Ïádan rychlostní stupeà. Pro zafiazení zpáteãky je nutné stisknout pojistn knoflík. Rychlostní stupeà 1-4 se pouïívá pfii sekání. Rychlostní stupeà 4-5 se pouïívá pfii pfiepravû stroje. Sekaãku lze nastartovat i kdyï je zafiazen nûkter z rychlostních stupàû H DÒLEÎITÁ INFORMACE Pfiefiazování rychlostních stupàû pfii jízdû vpfied nesmí b t provádûno za jízdy stroje. Pfii fiazení musí b t vïdy se lápnut pedál spojky. Pfied zafiazením zpáteãky stroj zastavte, jinak mûïe dojít k po kození pfievodovky. Pfii fiazení rychlostí nikdy nepouïívejte násilí. JestliÏe nelze rychlost okamïitû zafiadit, uvolnûte pedál spojky a opût se lápnûte. Poté se opût pokuste zafiadit. N Czech 19

22 JæZDA PROVOZ 3. Nastavte vhodnou v ku sekání (1-9) pomocí páky nastavení sekací v ky. K dosaïení stejnomûrné v ky sekání je dûleïité, aby v obou pfiedních pneumatikách byl stejn tlak 60 kpa (8.5 PSI) H 4.. Uvolnûte pojistku páky pro zvedání sekacího agregátu a spusète agregát. DÒLEÎITÁ INFORMACE Îivotnost pohánûcích fiemenû se podstatnû zv í, jestliïe pfii zapojení sekacích noïû pracuje motor v nízk ch otáãkách. Pfiidejte pln plyn aï po spu tûní agregátu do sekací polohy. Rady pro sekání trávy Prohlédnûte si terén a oznaãte kameny a jiné pevné pfiedmûty, aby nedo lo ke sráïce. Zaãnûte s vysokou v kou sekání a poté sniïte na poïadovanou v ku. V sledek seãení je nejlep í pfii vysok ch otáãkách motoru (noïe se otáãejí rychle) a pfii nízké rychlosti jízdy (stroj se pohybuje pomalu). JestliÏe tráva není pfiíli vysoká a hustá, je moïné zv it rychlost jízdy aniï by do lo ke znatelnému zhor ení v sledku sekání H Trávník vypadá nejlépe, je-li sekán ãasto. Tráva je stejné v ky a posekaná tráva je stejnomûrnû rozptylována po celé plo e trávníku. Celková doba vynaloïená na sekání nebude del í, jelikoï sekání mûïe probíhat pfii vy í rychlosti bez viditelnû zhor eného v sledku. Nesekejte mokré trávníky. V sledek je hor í, jelikoï kola sekaãky se bofií do mokré pûdy. Po kaïdém pouïití opláchnûte sekací agregát zespodu vodou, nepouïívejte vysokotlaké hadice. Sekací agregát zvednûte do servisní polohy. Pfii pouïívání agregátu BioClip je zvlá È dûleïité aby doba mezi sekáním nebyla pfiíli dlouhá. V STRAHA! OdstraÀte z terénu kameny a jiné cizí pfiedmûty, aby nedo lo k jejich odmr Èování sekacími noïi. ZpÛsob sekání Czech

23 JæZDA PROVOZ V STRAHA! Stroj se nesmí pouïívat v terénu se sklonem vût ím neï 15. Sekejte svahy pfii jízdû smûrem nahoru a dolû, nikdy podél svahu. NemûÀte náhle smûr jízdy. Startování ve svahu, manuální pfievodovka 1. Se lápnûte pedál parkovací brzdy. 2. Uveìte plynovou páku do polohy pln plyn. 3. Se lápnûte pedál spojky a zafiaìte 1. rychlostní stupeà (jedniãku). 4. Opatrnû uvolàujte pedál spojky. 5. Jakmile motor zaãne táhnout, uvolnûte parkovací brzdu. MAX Vypnutí motoru Byl-li motor velmi namáhán, nechte jej minutu bûïet na volnobûh, aby se zv ená teplota motoru sníïila na normální pracovní teplotu. 1. Zvednûte sekací agregát zataïením páky do zadní (pfiepravní) polohy aï zaskoãí H 2. Rider 11 a Rider 11 C: Zatáhnûte nazpût plynovou páku a rychlostní páku uveìte do polohy volnobûhu N bez stisknutí pojistného knoflíku zpáteãky. Otoãte startovací klíãek do polohy STOP. STOP START Rider 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C: Zatáhnûte nazpût plynovou páku a otoãte startovací klíãek do polohy STOP. 3. Jakmile se sekaãka zastaví, se lápnûte pedál parkovací brzdy a stisknûte pojistn knoflík Czech 21

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. OBSAH Obsah

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 730, 750, 770 *dle modelu a vybavení Struãné instrukce k pfiístroji VáÏení zákazníci, dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Tento návod peãlivû uschovejte! Návod si, prosíme, pfieãtûte a fiiìte se jím! Poskytne Vám dûleïité informace pro bezpeãnou montáï a provoz, jakoï

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

CZ Pfied instalací a pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz str. 3)

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi

Více

UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461

UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461 UÏivatelská pfiíruãka MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461 Rejstfiík DÛleÏité informace... âesky-1 Varování, Upozornûní... âesky-1 Registraãní údaje... âesky-1 Bezpeãnostní pokyny, údrïba a doporuãení

Více

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem Návod k obsluze Fritéza VERSALIO model 6151 tento model není vybaven ãasovaãem Popis pfiístroje (obr. viz orig. návod) 1. Víko komory filtru 2. Pachov filtr 3. âasov nebo ruãní vypínaã (podle modelu) 4.

Více

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem CZ Pfied instalací a pfied pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz obrázek

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Bezpeãnost a podpora CECHK04

Bezpeãnost a podpora CECHK04 CS Bezpeãnost a podpora CECHK04 NeÏ zaãnete tento produkt pouïívat, peãlivû si pfieãtûte dokumentaci, která k nûmu náleïí, a uschovejte ji pro budoucí potfiebu. 7011944 VAROVÁNÍ SkfiíÀ neotevírejte. Vystavujete

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Vaše uživatelský manuál LG F1024ND http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256291

Vaše uživatelský manuál LG F1024ND http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256291 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Notebook Acer TravelMate série C110

Notebook Acer TravelMate série C110 Notebook Acer TravelMate série C110 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série C110 Návod k obsluze Copyright 2003. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

CONDIZIONATORE WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR

CONDIZIONATORE WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE CD/MP3 P EHRÁVAâ DN-C615 NÁVOD K OBSLUZE SÉRIOVÉ âislo... PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZNAMENALI SÉRIOVÉ âíslo ZE ZADNÍ STùNY P Í- STROJE A V BUDOUCNU SE NA Nù ODVOLÁVALI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa.

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14 16 D-20097 Hamburg Tel. *49-40 23773-0 Fax *49-40 23773-864 Technical Hotline (toll-free)

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594 TA KY A ZAVAZADLA KALKULÁTORY HODINY NÁSTùNNÉ P ÍSLU ENSTVÍ K PC Strana...584-585 Strana...586 Strana...587 Strana...587 810 ARCHIVACE 820 SK ÍNù NA KLÍâE A TREZORY 824 ZV RAZ OVAâE 827 POZNÁMKOVÉ BLOKY

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

CO MÁTE VY A VA E RODINA VùDùT O ASTMATU?

CO MÁTE VY A VA E RODINA VùDùT O ASTMATU? CO MÁTE VY A VA E RODINA VùDùT O ASTMATU? P ÍRUâKA PRO PACIENTY 2001 Co máte vy a va e rodina vûdût o astmatu? Praha 2001 Co máte vy a va e rodina vûdût o astmatu? Pfiíruãka pro pacienty Vydává: âeská

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

LOGO FIRMY Sídlo firmy

LOGO FIRMY Sídlo firmy část 6, díl 4, kapitola 3.2.1, str. 1 6/4.2.3.1 POSTUP PŘI ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČÍ A RIZIK VYTVÁŘENÝCH STROJNÍM ZAŘÍZENÍM LOGO FIRMY Sídlo firmy Název zařízení provedení. Popis metod přijatých pro odstranění

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více