Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina"

Transkript

1 Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina

2

3 OBSAH Návod k obsluze Rider 11, Rider 11 C, Rider 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C Introdukce... 2 Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách... 2 Odtahování... 2 PouÏití... 2 V robní ãíslo... 3 V znam symbolû... 4 Bezpeãnostní pokyny... 5 Obecné pouïití... 5 Jízda po svahu... 7 Dûti... 8 ÚdrÏba... 8 Pfieprava Popis stroje Umístûní regláïe Plynová páka/sytiã Rider 11, Rider 11 C Pedál volnobûhu kol Rider 11, Rider 11 C Pedál brzdy/parkovací brzda Rider 11, Rider 11 C Plynová páka/sytiã Rider 13 C, Rider 13 AWD, Rider 15 C Pedál ovládání rychlosti Rider 13 C, Rider 13 AWD, Rider 15 C Parkovací brzda Rider 13 C, Rider 13 AWD, Rider 15 C Sekací agregát Páka pro zvedání sekacího agregátu Páka pro nastavení v ky sekání Sedadlo Tankování Jízda provoz Opatfiení pfied startováním Startování motoru Startování motoru se slabou baterií Jízda se samochodnou sekaãkou Rady pro sekání trávy Startování ve svahu, manuální pfievodovka Vypnutí motoru Páka volnobûhu kol ÚdrÏba Schéma údrïby âi tûní DemontáÏ krytû sekaãky Kontrola tlumiãe zvuku Kontrola a sefiízení lankov ch tahû Kontrola a sefiízení brzdy Sefiízení brzdy Sefiízení parkovací brzdy Rider 13 AWD Sefiízení plynového lanka V mûna palivového filtru V mûna vzduchového filtru Kontrola vzduchového filtru palivového ãerpadla.. 32 Kontrola hladiny elektrolytu v baterii Zapalovací systém Kontrola bezpeãnostního systému Hlavní pojistka Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách Kontrola vstupu chladícího vzduchu do motoru Kontrola a nastavení tlaku agregátu na zem Kontrola rovnobûïnosti sekacího agregátu Nastavení rovnobûïnosti sekacího agregátu Sefiízení rovnobûïnosti sekací plo iny na Odstranûní mulãovacího ãepu Servisní poloha sekacího agregátu Kontrola sekacích noïû Kontrola hladiny oleje motoru V mûna oleje v motoru Mazání Kontrola hladiny oleje pfievodovky Mazání napínáku fiemene Mazání BûÏné mazání Hledání závad Pfiechovávání stroje Odstavení stroje pfies zimu Ochrana Servis Technické údaje EU prohlá ení o shodnosti Karta obs ugi technicznej ServisníÏurnál DÒLEÎITÁ INFORMACE Pfieãtûte si pozornû pfiiloïen návod, abyste pfied pouïíváním stroje porozumûli obsluze i údrïbû. Pro jiné neï v tomto návodu uvedené servisní úkony se obraète na autorizované prodejce, ktefií Vám poskytnou potfiebné díly a servisní sluïby. Czech 1

4 VáÏen zákazníku, ÚVOD Dûkujeme, Ïe jste zvolil sekaãku Husqvarna Rider. Stroje Husqvarna Rider jsou stavûny podle unikátního konceptu s ãelnû montovan m sekacím agregátem a patentovan m fiízením zadních kol. Stroje Rider jsou konstruovány pro dosaïení nejvy í efektivity i pfii pouïívání na mal ch a tûsn ch plochách. K v konnosti stroje pfiispívá také soustfiedûné umístûní regláïí a hydrostatick pfievod ovládan pedály (nûkteré modely). PovaÏujte tento návod k obsluze za cenn dokument. Pokud budete postupovat dle jeho obsahu (pfii pouïívání, servisu, údrïbû atd.), podafií se Vám podstatnû prodlouïit Ïivotnost stroje a také obdrïet slu nou cenu pfii dal ím prodeji. Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách Pfied zahájením jízdy nebo pfiepravy po vefiejn ch cestách zkontrolujte platné dopravní pfiedpisy. Pfii eventuální pfiepravû na jiném vozidle pouïívejte vïdy schválené upínací zafiízení a ujistûte se, zda je stroj fiádnû zaji tûn. Odtahování JestliÏe je Vá stroj vybaven hydrostatickou pfievodovkou, mûïe b t pouze v pfiípadû potfieby taïen jin m vozidlem jen na velmi krátkou vzdálenost a pfii nízké rychlosti, jinak hrozí nebezpeãí po kození pfievodovky. Doporuãené pouïití Tento stroj je urãen v hradnû k sekání trávy bûïn ch trávníkû a jin ch upraven ch a rovn ch travnat ch ploch bez pfiekáïek v podobû kamení, pafiezû aj. Stroj, kter je vybaven pfiídavn m vybavením dodan m v robcem, lze pouïívat i k jin m speciálním úkonûm v souladu s pokyny dodan mi k patfiiãnému vybavení. Stroj nesmí b t pouïíván k jin m neï uveden m úãelûm. Striktní dodrïování v robcem stanoven ch podmínek pro provoz, servis a údrïbu je rovnûï zahrnuto pod pojmem doporuãené pouïití. Obsluha, servis a opravy stroje mohou b t provádûny pouze osobami obeznámen mi se speciálními vlastnostmi stroje a pfiíslu n mi bezpeãn mi postupy. Preventivní opatfiení proti úrazûm, ve keré platné bezpeãnostní pfiedpisy, vãetnû pfiedpisû o pouïívání lékû, a také platné dopravní pfiedpisy musí b t vïdy respektovány. Jakékoliv svévolné úpravy stroje zbavují v robce zodpovûdnosti v pfiípadû po kození stroje nebo zranûní osob. 2 Czech

5 Kvalitní servis ÚVOD V robky Husqvarna jsou prodávány po celém svûtû a to pouze v odborn ch prodejnách se servisem. Tento zpûsob jsme zvolili právû proto, abychom na emu zákazníkovi zaruãili nejlep í suport a servis. Pfied dodávkou byl stroj napfiíklad zkontrolován a sefiízen Va ím prodejcem. Pokud potfiebujete náhradní díly nebo suport t kající se servisních opatfiení, záruãních podmínek atd., obraète se na: Tento návod k obsluze patfií ke stroji s v robním ãíslem: Motor Transmission V robní ãíslo V robní ãíslo stroje je uvedeno na vyti tûném títku, kter je pfiipevnûn pod sedadlem vpfiedu vlevo. Na títku je uvedeno v pofiadí shora dolû: Typové oznaãení stroje. Typové ãíslo v robce. V robní ãíslo stroje. Pfii objednávání náhradních dílû uveìte typové oznaãení a v robní ãíslo stroje. V robní ãíslo motoru je vyraïeno na títku, kter je pfiin tován na krytu ventilátoru. Na títku je uveden: Model. Typ. Kód. Uveìte tyto údaje pfii objednávání náhradních dílû. V robní ãíslo pfievodovky u hydrostatick ch strojû je uvedeno na títku s ãárkov m kódem, kter je umístûn na pfiední stranû krytu levé polonápravy: Typové oznaãení je uvedeno nad ãárkov m kódem a zaãíná písmenem K. V robní ãíslo je uvedeno nad ãárkov m kódem a zaãíná oznaãením s/n. Typové ãíslo v robce je uvedeno pod ãárkov m kódem a zaãíná oznaãením p/n. Pfii objednávání náhradních dílû uveìte typové oznaãení a v robní ãíslo pfievodovky. Czech 3

6 V ZNAM SYMBOLÒ Uvedené symboly naleznete na stroji a v návodu. Peãlivû je prostudujte a zapamatujte si jejich v znam. Pfieãtûte si pfiiloïen návod. R N Zpáteãka Neutrál Zrychlování Zpomalování Vypnut motor Baterie Sytiã Palivo Tlak oleje V ka sekání Jízda vzad Jízda vpfied Zapalování Hydrostaticky ovládané vypnutí zábûru kol PouÏijte ochranu sluchu Spojka zasunuta Spojka vysunuta Parkovací brzda Brzda Spojka V straha! Emise hluku do okolí dle smûrnic Evropského spoleãenství. Emise stroje je udána v kapitole TECHNICKÉ PARAMETRY a na nálepce. V straha! Rotující noïe V straha! Nebezpeãí pfievrácení stroje Nikdy nepfiejíïdûjte napfiíã svahu CE oznaãení shodnosti Nikdy nepracujte se sekaãkou pokud se v blízkosti vyskytují nepovolané osoby, zvlá tû dûti nebo domácí zvífiata. Nikdy nepfiepravujte dal í osoby na sekaãce nebo na pfiídavném zafiízení. Nebezpeãí poranûní konãetin za chodu motoru. Bez sekacího agregátu udrïujte nízkou rychlost. Instrukce pro startování Pfieãtûte si pfiiloïen návod Zkontrolujte hladinu oleje v motoru Zkontrolujte hladinu oleje hydrostatu Zvednûte sekací agregát Uveìte pedály hydrostatu do neutrální polohy Zabrzdûte Pfii studeném motoru pouïijte sytiã Nastartujte motor Pfied jízdou uvolnûte parkovací brzdu Pedál ovládání rychlosti vpfied Neutrál Pedál ovládání rychlosti vzad Pfied opravou nebo údrïbou stroje vypnûte motor a odstraàte kabel zapalování. 4 Czech

7 Bezpeãnostní pokyny BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Tyto pokyny zaji Èují va i bezpeãnost. Peãlivû si je prostudujte. VAROVÁNÍ! Tento symbol zv razàuje zvlá tû dûleïité bezpeãnostní pokyny. T ká se va í bezpeãnosti. Obecné pouïití Pfied nastartováním stroje si pfieãtûte v echny pokyny v tomto návodu k pouïití a na stroji. Ujistûte se, Ïe jim rozumíte a fiiìte se jimi. Nauãte se, jak bezpeãnû pouïívat stroj a jeho ovládací prvky a jak rychle zastavit. Také se seznamte s v znamem bezpeãnostních títkû. PouÏívat stroj mohou pouze dospûlé osoby dobfie seznámené s jeho funkcí. Pfii spou tûní motoru, zapínání sekací plo iny a pouïívání stroje se ujistûte, Ïe v dosahu nejsou Ïádné jiné osoby. Zajistûte, aby zvífiata a lidé dodrïovali bezpeãnou vzdálenost od stroje. Pokud nûkdo vstoupí do pracovního prostoru, ihned stroj zastavte. Zkontrolujte, zda se na trávníku nenacházejí Ïádné kameny, hraãky, dráty ãi jiné pfiedmûty, které by mohly b t zachyceny noïi a vymr tûny ven. Dávejte pozor na v hoz a na nikoho jím nemifite. Pfied ãi tûním sekacího agregátu nebo vyhazovacího Ïlabu stroj vypnûte a zajistûte pfied nezámûrn m zapnutím motoru. Uvûdomte si, Ïe za ohroïení zdraví a za nehody je zodpovûdn uïivatel. Zásadnû neberte pasaïéry. Stroj je urãen pouze pro pouïívání jednou osobou. Pfied a bûhem couvání se dívejte dolû a dozadu. Dávejte neustále pozor na velké i malé pfiekáïky. Pfied zatoãením zpomalte. Pokud nesekáte, zastavte noïe. Pfied nastartováním stroje si pfieãtûte návod k pouïití. Pfied zahájením sekání odstraàte z pracovní plochy neïádoucí pfiedmûty Zásadnû neberte pasaïéry VAROVÁNÍ! Tento stroj mûïe useknout ruce ãi nohy nebo vymr tit rûzné pfiedmûty. NedodrÏení bezpeãnostních pfiedpisû mûïe vést k váïnému zranûní. Czech 5

8 BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Pevné pfiedmûty objíïdûjte opatrnû, abyste je nezachytili noïi. Nikdy nepfiejíïdûjte Ïádné pfiedmûty. Stroj pouïívejte pouze za denního svûtla nebo v dostateãném osvûtlení. UdrÏujte dostateãnou vzdálenost od dûr a jin ch nepravidelností povrchu. Dávejte pozor na ostatní moïná nebezpeãí. Nikdy nepouïívejte stroj pfii únavû nebo pod vlivem alkoholu ãi jin ch drog a lékû, které mohou ovlivnit vá zrak, úsudek ãi pohybovou koordinaci. Pfii práci v blízkosti silnice nebo pfii jejím pfiejíïdûní dejte pozor na silniãní provoz. Stroj nikdy nenechávejte bez dozoru s bûïícím motorem. Pfied opu tûním stroje vypnûte noïe, zatáhnûte parkovací brzdu, zastavte motor a vyjmûte klíã ze zapalování. Dûtem a osobám, které nejsou seznámeny s pouïíváním stroje, nedovolte jeho pouïití ani opravy. Vûk uïivatele stroje mûïe b t omezen místními zákony a pfiedpisy. VAROVÁNÍ! V fukové plyny, jejich základní sloïky a nûkteré ãásti stroje obsahují nebo vypou tûjí látky, které jsou povaïovány za rakovinotvorné nebo zpûsobující po kození plodu ãi jiná po kození reprodukãního systému. V fukové plyny motoru obsahují oxid uhelnat, coï je bezbarv a jedovat plyn. NepouÏívejte stroj v uzavfien ch prostorách. Nepou tûjte do pracovního prostoru dûti VAROVÁNÍ! Pfii práci se strojem pouïívejte schválené ochranné pomûcky osob. Ochranné pomûcky nemohou vylouãit riziko zranûní, ale zmírní jeho závaïnost v pfiípadû nehody. Pfii v bûru vhodn ch ochrann ch pomûcek se poraìte s prodejcem. Pfii práci se strojem se ujistûte, Ïe máte po ruce lékárniãku první pomoci. Nikdy nepracujte se strojem naboso. VÏdy noste ochrannou obuv, nejlépe s vyztuïenou piãkou. Pfii sestavování stroje a pfii jízdû pouïívejte schválené ochranné br le nebo obliãejov tít. Nenoste volné obleãení, které by se mohlo zachytit v pohybliv ch ãástech. PouÏívejte sluchovou ochranu tak, aby se minimalizovala rizika po kození sluchu. Ochranné pomûcky osob Czech

9 Jízda po svahu Pfii jízdû po svahu hrozí zv ené nebezpeãí, Ïe fiidiã ztratí kontrolu nad strojem nebo Ïe dojde k pfievrácení stroje s následkem váïného zranûní nebo smrti. V echny svahy vyïadují zv enou pozornost. Pokud nelze do svahu couvat nebo pokud se na nûm necítíte jistû, nesekejte jej. BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Postupujte takto: OdstraÀte pfiekáïky, jako jsou kameny, vûtve stromû atd. Sekejte nahoru a dolû, nikoli po vrstevnici. NepouÏívejte stroj v terénu se svahy vût ími neï 15. Na svahu se nezastavujte a nerozjíïdûjte. Pokud pneumatiky zaãnou prokluzovat, vypnûte noïe a zvolna sjeìte po svahu dolû. Na svahu vïdy fiiìte plynule a zvolna. Vyvarujte se náhl ch zmûn smûru nebo rychlosti. Na svahu se vyhnûte zbyteãnému zatáãení, a pokud je nutné, zatoãte zvolna a plynule dolû, je-li to moïné. Dávejte pozor na brázdy, díry a nerovnosti a nepfiejíïdûjte pfies nû. Na nerovném povrchu se stroj pfievrhne snáze. Vysoká tráva mûïe pfiekáïky skr t. Jeìte pomalu. Otáãejte volantem mûkce a plynule. Rider 11: Volte nízkou rychlost, aby nebylo zapotfiebí zastavit a fiadit. Brzda motoru stroje je více úãinná pfii nízké rychlosti. Buìte zvlá tû opatrní, je-li ke stroji pfiipojeno dodateãné pfiíslu enství, které mûïe ovlivnit stabilitu stroje. Nesekejte v blízkosti obrubníkû, pfiíkopû nebo náspû. Stroj se mûïe náhle pfievrhnout, pokud kolo pfiejede hranu prudkého svahu nebo pokud povolí nezpevnûn okraj. Nesekejte mokrou trávu. Je kluzká a kola by mohla prokluzovat. Nezkou ejte stroj stabilizovat opfiením nohy o zem. Ani pfii ãi tûní podvozku nesmí b t stroj umístûn blízko okraje nebo pfiíkopu. DodrÏujte doporuãení v robce t kající se kolov ch a vyvaïovacích závaïí pro zv ení stability. Na svazích sekejte nahoru a dolû, nikoli po vrstevnici. Pfii jízdû na svahu buìte zvlá tû opatrní Czech 7

10 BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Dûti Pokud nebudete dávat pozor na pfiítomnost dûtí v blízkosti stroje, mûïe dojít k závaïnému zranûní. Dûti jsou ãasto pfiitahovány stroji a sekáním trávy. Nesmíte pfiedpokládat, Ïe dûti zûstanou stát tam, kde jste je vidûli naposledy. Nepou tûjte dûti do prostoru sekání a zajistûte jejich hlídání jinou dospûlou osobou. Mûjte oãi na stopkách a vypnûte stroj, pokud se dûti dostanou na pracovní plochu. Pfied a pfii couvání se dívejte dozadu a dolû, zejména kvûli mal m dûtem. Nikdy nevozte dûti. Mohly by spadnout a váïnû se zranit nebo bránit bezpeãnému provozu stroje. Nikdy nedovolte dûtem stroj fiídit. Buìte zvlá tû obezfietní u rohû, kefiû, stromû nebo jin ch pfiekáïek, bránících dobrému v hledu. Nikdy nedovolte dûtem stroj fiídit ÚdrÏba Zastavte motor. Pfied zahájením sefiizování nebo údrïby zajistûte motor pfied nechtûn m zapnutím, nejlépe odpojením zapalovacího kabelu od svíãky nebo vyjmutím klíãe ze zapalování. NenaplÀujte palivové nádrïe v uzavfieném prostoru. Benzín a jeho v pary jsou jedovaté a vysoce hofilavé. Pfii práci s benzínem buìte zvlá tû pozorní, neboè neopatrnost mûïe vést ke zranûní nebo poïáru. Palivo skladujte pouze v nádobách k tomu urãen ch. Nikdy nesnímejte víãko nádrïe a nedoplàujte palivo, pokud motor bûïí. Pfied doplàováním paliva nechte motor vychladnout. Nekufite. NedoplÀujte palivo v blízkosti zdroje jisker nebo otevfieného ohnû. NenaplÀujte palivové nádrïe v uzavfieném prostoru Czech

11 BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Pokud se v palivovém systému objeví netûsnosti, motor nesmí b t spu tûn aï do odstranûní závady. Stroj a palivo skladujte takov m zpûsobem, aby se vylouãilo riziko vzniklé únikem paliva nebo jeho par. Pfied kaïd m pouïitím stroje zkontrolujte stav paliva a ponechte dostatek prostoru pro zvût ení objemu paliva vlivem tepla motoru nebo slunce, jinak by mohlo dojít k úniku paliva z nádrïe. NádrÏe nepfieplàujte. Pokud pfii plnûní stroj postfiíkáte palivem, otfiete jej a vyãkejte se spu tûním motoru, dokud se ve keré palivo neodpafií. Pokud si palivem postfiíkáte odûv, pfievleãte se. Pfied prací v motorovém prostoru nechte stroj vychladnout. Pfii práci s kyselinou akumulátoru buìte velmi opatrní. Kyselina mûïe na kûïi zpûsobit váïné oxidaãní popáleniny. Vyhnûte se kontaktu s pokoïkou; potfiísnûná místa ihned omyjte vodou. Pokud se kyselina dostane do oãí, mûïe zpûsobit oslepnutí - ihned se obraète na lékafie. Pfii údrïbû akumulátoru zachovávejte opatrnost. V akumulátoru se vytváfiejí v bu né plyny. ÚdrÏbu akumulátoru neprovádûjte v blízkosti otevfieného ohnû nebo zdroje jisker a pfii práci nekufite. Baterie by mohla vybuchnout a zpûsobit váïná zranûní. Zkontrolujte, zda jsou v echny rouby a matice správnû dotaïeny a zda je stroj v dobrém technickém stavu. Nikdy neupravujte bezpeãnostní prvky. Pravidelnû kontrolujte jejich správnou funkci. Stroj nesmí b t pouïíván s vadn mi nebo odstranûn mi ochrann mi plechy, kryty, bezpeãnostními spínaãi a dal ími ochrann mi prvky. Neupravujte nastavení regulátorû a vyhnûte se bûhu motoru v pfiíli vysok ch otáãkách. Pokud motor pobûïí v pfiíli vysok ch otáãkách, riskujete po kození souãástí stroje. VAROVÁNÍ! Motor a v fukov systém jsou pfii provozu velmi horké. Pfii dotyku hrozí nebezpeãí popálenin. VAROVÁNÍ! Akumulátor obsahuje olovo a jeho slouãeniny, coï jsou látky povaïované za rakovinotvorné nebo zpûsobující po kození plodu ãi jiná po kození reprodukãního systému. Po práci s akumulátorem si peãlivû umyjte ruce. Pfii provádûní údrïby stroje nekufite Czech 9

12 BEZPEÂNOSTNÍ POKYNY Stroj nepouïívejte v uzavfien ch prostorách nebo v prostorách bez odpovídajícího vûtrání. V fukové plyny obsahují oxid uhelnat, coï je bezbarv, jedovat a velmi nebezpeãn plyn. Pokud narazíte do nûjaké pfiekáïky nebo pokud ji pfiejedete, zastavte a zkontrolujte, zda není vybavení po kozeno. V pfiípadû nutnosti pfied dal í prací opravte. Stroj nesefiizujte a neopravujte s bûïícím motorem. Stroj je testován a schválen pouze s vybavením dodan m nebo doporuãen m v robcem. âepele jsou ostré a mohou zpûsobit pofiezání. Pfii práci s ãepelemi je zabalte nebo pouïívejte ochranné rukavice. Pravidelnû kontrolujte funkci parkovací brzdy. Podle potfieby ji sefiiìte nebo opravte. Mulãovací jednotku pouïívejte pouze v místech, která dobfie znáte a kde je vyïadována vy í kvalita sekání. Odstranûním trávy, listí a neãistot, které se mohly usadit uvnitfi stroje, mûïete sníïit riziko poïáru. Pfied uskladnûním nechte stroj vychladnout. Nespou tûjte motor v uzavfien ch prostorách Pfieprava Stroj je tûïk a mûïe pfii manipulaci zpûsobit tûïká zranûní. Pfii nakládání a vykládání z vozidla nebo pfiívûsu buìte zvlá tû opatrní. K pfiepravû stroje pouïijte schválen pfiívûs. Zatáhnûte parkovací brzdu, vypnûte pfiívod paliva a po dobu pfiepravy stroj upevnûte pomocí vhodn ch prvkû, napfi. popruhû, fietûzû nebo lan. V pfiípadû pfiepravy nebo jízdy stroje po vefiejné komunikaci dodrïujte pfiíslu né zákony a pfiedpisy. Stroj pravidelnû ãistûte od trávy, listí a dal ích neãistot DÒLEÎITÁ INFORMACE Parkovací brzda není dostaãující k zaji tûní stroje bûhem pfiepravy. Ujistûte se, Ïe je stroj dobfie upevnûn k pfieváïejícímu vozidlu. Na pfiepravní vozidlo radûji nacouvejte, abyste stroj nepfievrhli. 10 Czech

13 POPIS STROJE Popis stroje Blahopfiejeme Vám k volbû prvotfiídního a kvalitního v robku. V tomto návodu k pouïití jsou popsány ãtyfii modely vybavené motorem znaãky Briggs& Stratton. Sekaãky Rider 11 a Rider 11 C jsou vybaveny pfievodovkou typu inline, s 5 rychlostními stupni pro jízdu vpfied a zpáteãkou. U sekaãek Rider 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C je síla motoru je pfiená ena pomocí hydrostatické pfievodovky, která umoïàuje plynulou regulaci rychlosti stroje. Sekaãka Rider 13 AWD je navíc vybavena pohonem v ech kol Hy Umístûní regláïe 1. Zapalování 2. Plynová páka/sytiã 3. Rychlostní páka, 11 a 11 C 4. Páka nastavování sekací v ky 5. Páka zvedání a spou tûní sekacího agregátu 6. Pedál ovládání rychlosti jízdy vzad (pouze Rider 13 C, 13 AWD a 15 C) 7. Pedál ovládání rychlosti jízdy vpfied, 13 C, 13 AWD a 15 C Parkovací brzda, 11 a 11 C Parkovací brzda, 13 C, 13 AWD a 15 C Pedál spojky, 11 a 11 C 9. Pojistka parkovací brzdy na levé stranû u 13 C, 13 AWD a 15 C na pravé stranû u 11 a 11 C 10. Nastavení polohy sedadla 11. Uzávûr palivové nádrïe 12. Páka k uvolnûní pohonu pfiední nápravy 13 AWD 13. Zámek krytu motoru (pod sedadlem) 14. Páka pro vypnutí zábûru kol (pouze 13 C a 15 C) Páka k uvolnûní pohonu zadní nápravy 13 AWD Czech 11

14 Plynová páka/sytiã Plynovou pákou se regulují otáãky motoru a tím i rychlost otáãek noïû. Páka se pouïívá také pro aktivování funkce sytiãe. Pfii pouïití sytiãe je do motoru pfiivádûna bohat í smûs paliva se vzduchem (více benzínu), coï usnadàuje startování studeného motoru. POPIS STROJE RIDER 11, 11 C Pedál volnobûhu kol Pedál volnobûhu kol odpojí motor a pfieru í pohon. Pohon sekacích noïû není ovlivnûn pedálem volnobûhu kol Pedál brzdy/parkovací brzda Pedál brzdy aktivuje kotouãovou brzdu, která je umístûna na pfievodovce, a zabrzdí pohánûná kola. Se lápne-li se pfii pfiibrzìování pedál brzdy souãasnû s pedálem volnobûhu kol, je dosaïeno nejlep ího brzdného úãinku. Pedál brzdy slouïí rovnûï jako parkovací brzda, stisknete-li pojistn knoflík pfii se lápnutém pedálu Czech

15 Plynová páka/sytiã POPIS STROJE RIDER 13 C, 13 AWD, 15 C Plynovou pákou se regulují otáãky motoru a tím i rychlost otáãek noïû. Páka se pouïívá také pro aktivování funkce sytiãe. Pfii pouïití sytiãe je do motoru pfiivádûna bohat í smûs paliva se vzduchem (více benzínu), coï usnadàuje startování studeného motoru H Pedál ovládání rychlosti Rychlost stroje je ovládána plynule dvûma pedály. Pfii jízdû vpfied pedálem (1) a pfii zpáteãní jízdû pedálem (2). V STRAHA! Dbete, aby pfii sekání trávy pod kefii nebylo ovládání pedálû ovlivnûno vûtvemi. Nebezpeãí neïádoucího pohybu stroje Parkovací brzda Parkovací brzda se ovládá následovnû: 1. Se lápnûte pedál brzdy. 2. Stisknûte pojistn knoflík na sloupku fiízení. 3. Uvolnûte pedál brzdy zatím co je pojistn knoflík stisknut. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne H Czech 13

16 Sekací agregát Rider 11 jsou vybaveny sekacím agregátem se zadním v hozem, tzn. Ïe posekaná tráva je vyhazována za sekacím agregátem. POPIS STROJE Rider 11 C, RIDER 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C jsou vybaveny 3-noÏov m sekacím agregátem BioClip Hy Páka pro zvedání sekacího agregátu Pákou se ovládá poloha sekacího agregátu pfii sekání nebo pfii pfiepravû stroje. Zatlaãíte-li páku do zadní polohy, agregát se zvedne a noïe se automaticky pfiestanou otáãet (pfiepravní poloha). Stisknete-li pojistku páky a zavedete páku do pfiední polohy, agregát se sníïí a noïe se automaticky zaãnou otáãet (seãení). Páku lze také pouïít pro pfiechodné nastavení v ky sekání, napfi. pfii men í vyv eninû v terénu. Zvedání sekacího agregátu (pfiepravní poloha) H Spou tûní sekacího agregátu (poloha sekání) H 14 Czech

17 Páka pro nastavení v ky sekání Pomocí páky lze nastavit 9 rûzn ch v ek sekání. Agregát se zadním v hozem trávy mm Agregát Combi (1 9/16" - 3 9/16") POPIS STROJE H Sedadlo Kloubové upevnûní sedadla umoïàuje sklopení smûrem dopfiedu. Polohu sedadla lze sefiídit i v podélném smûru. Uvolnûte ovládací koleãka pod sedadlem a posuàte sedadlo dopfiedu nebo dozadu do Ïádané polohy. Zajistûte polohu sedadla utaïením koleãek Tankování Pro provoz motoru se pouïívá nejménû 85 oktanov bezolovnat benzín (bez pfiímûsi oleje). V hodné je pouïívat ekologicky pfiizpûsoben alkylátov benzín. NepouÏívejte benzín, kter obsahuje metanol. NeplÀte nádrï aï nahoru, ponechte nejménû 2,5 cm (1 ) prostor k expanzi. V STRAHA! Benzín je velmi hofilavá kapalina. Zachovávejte opatrnost a nikdy netankujte v uzavfien ch prostorách (viz bezpeãnostní pfiedpisy) Czech 15

18 JæZDA PROVOZ DÒLEÎITÁ INFORMACE MfiíÏka, která kryje otvor vstupu vzduchu do motoru za sedadlem fiidiãe, nesmí b t blokována napfi. ãástmi odûvu, listím, trávou nebo neãistotami. Chlazení motoru je tím zhor eno. Je riziko tûïkého po kození motoru. Opatfiení pfied startováním Pfied uvedením stroje do provozu si pfieãtûte bezpeãnostní pfiedpisy a popis regláïí sekaãky (viz str. 5-15). Proveìte denní údrïbu pfied stratem (viz schéma údrïby na str. 21) Nastavte sedadlo do vhodné polohy Startování motoru 1.. Zvednûte sekací agregát zataïením páky do zadní (pfiepravní) polohy aï zaskoãí. 2.. Zabrzdûte parkovací brzdou následovnû: Se lápnûte pedál brzdy (1). Stisknûte pojistn knoflík (2) na sloupku fiízení. Uvolnûte pedál brzdy zatím co je pojistn knoflík stisknut. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne. Rider 13 AWD KdyÏ je parkovací brzda se lápnutá, není moïné nastartovat motor. U sekaãek Rider 11 a Rider 11 C je pedál brzdy a pojistn knoflík umístûn po pravé stranû H 3. Rider 11 a Rider 11 C Uveìte rychlostní páku do polohy N (neutrál). N H DÒLEÎITÁ INFORMACE Nestisknûte pojistn knoflík zpáteãky pfii uvedení rychlostní páky do polohy neutrálu. Stisknutí aktivuje funkci pojistky zabraàující nastartování. Rider 11, 11 C Czech

19 JæZDA PROVOZ Pfii studeném motoru: 4. Nastavte plynovou páku do polohy 3 (poloha sytiãe). Nyní je do motoru pfiivádûna bohat í smûs paliva, coï usnadní startování motoru. K dosaïení polohy sycení je nutno posunout regláï plynu do strany (proti klíãku zapalování) H Pfii teplém motoru: 5. Plynovou páku nastavte do polohy mezi 1 a H 6. Klíãek zapalování otoãte na START. STOP START DÒLEÎITÁ INFORMACE Pfii startování nemûjte motor v provozu více neï cca 15 sekund pfii kaïdém pokusu. JestliÏe motor nenaskoãí, poãkejte cca 1 minutu neï se pokusíte znovu nastartovat Czech 17

20 JæZDA PROVOZ 7. Jakmile motor naskoãí, okamïitû vraète klíãek do neutrální polohy. Plynovou páku posuàte na poïadované otáãky motoru. Pfii sekání 3/4 na pln plyn. V STRAHA! Nikdy neponechávejte motor v chodu v uzavfien ch nebo patnû odvûtrávan ch prostorách. V fukové plyny obsahují jedovat kolmonoxyd. STOP START Startování motoru se slabou baterií UPOZORNùNÍ! Z baterií s olovem se uvolàují v bu né plyny. U baterií nepracujte s otevfien m plamenem, jiskrami a koufiícími materiály. V blízkosti baterií vïdy pouïívejte ochranné br le. Jsou-li baterie pfiíli slabé na start motoru, mûly by se dobít. PouÏíváte-li pro nouzové startování pomocné startovací kabely, postupujte následovnû: DÒLEÎITÉ INFORMACE Va e sekaãka je vybavena 12-ti voltov m systémem s uzemnûním záporného pólu. Druhé vozidlo musí b t také vybaveno 12-ti voltov m systémem s uzemnûním záporného pólu. Baterii v sekaãce nepouïívejte ke startování jin ch vozidel. Pfiipojení pomocn ch startovacích kabelû Oba konce âerveného kabelu pfiipojte ke KLADNÉ (+) svorce obou baterií, pfiiãemï dbejte, abyste nezkratovali s kostrou. Jeden konec âerného vodiãe pfiipojte k ZÁPORNÉ (-) svorce plnû nabité baterie. Druh konec âerného kabelu pfiipojte k fiádné KOST E, dalek o od nádrïe a baterie. Pfii odpojování kabelû postupujte obrácenû Nejprve âern KABEL od kostry a poté od plnû nabité baterie. Naposledy odpojte âerven kabel od obou baterií. Pfiipojení pomocn ch startovacích kabelû Czech

21 Jízda se samochodnou sekaãkou 1. Uvolnûte parkovací brzdu se lápnutím pedálu brzdy. JæZDA PROVOZ 2. Rider 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C Opatrnû se lapujte nûkter z pedálû ovládání rychlosti, aï stroj dosáhne Ïádanou rychlost. Pfii jízdû vpfied se lapujte pedál (1), pfii jízdû vzad se lapujte pedál (2). Rider 11 a Rider 11 C Se lápnûte pedál spojky a zafiaìte Ïádan rychlostní stupeà. Pro zafiazení zpáteãky je nutné stisknout pojistn knoflík. Rychlostní stupeà 1-4 se pouïívá pfii sekání. Rychlostní stupeà 4-5 se pouïívá pfii pfiepravû stroje. Sekaãku lze nastartovat i kdyï je zafiazen nûkter z rychlostních stupàû H DÒLEÎITÁ INFORMACE Pfiefiazování rychlostních stupàû pfii jízdû vpfied nesmí b t provádûno za jízdy stroje. Pfii fiazení musí b t vïdy se lápnut pedál spojky. Pfied zafiazením zpáteãky stroj zastavte, jinak mûïe dojít k po kození pfievodovky. Pfii fiazení rychlostí nikdy nepouïívejte násilí. JestliÏe nelze rychlost okamïitû zafiadit, uvolnûte pedál spojky a opût se lápnûte. Poté se opût pokuste zafiadit. N Czech 19

22 JæZDA PROVOZ 3. Nastavte vhodnou v ku sekání (1-9) pomocí páky nastavení sekací v ky. K dosaïení stejnomûrné v ky sekání je dûleïité, aby v obou pfiedních pneumatikách byl stejn tlak 60 kpa (8.5 PSI) H 4.. Uvolnûte pojistku páky pro zvedání sekacího agregátu a spusète agregát. DÒLEÎITÁ INFORMACE Îivotnost pohánûcích fiemenû se podstatnû zv í, jestliïe pfii zapojení sekacích noïû pracuje motor v nízk ch otáãkách. Pfiidejte pln plyn aï po spu tûní agregátu do sekací polohy. Rady pro sekání trávy Prohlédnûte si terén a oznaãte kameny a jiné pevné pfiedmûty, aby nedo lo ke sráïce. Zaãnûte s vysokou v kou sekání a poté sniïte na poïadovanou v ku. V sledek seãení je nejlep í pfii vysok ch otáãkách motoru (noïe se otáãejí rychle) a pfii nízké rychlosti jízdy (stroj se pohybuje pomalu). JestliÏe tráva není pfiíli vysoká a hustá, je moïné zv it rychlost jízdy aniï by do lo ke znatelnému zhor ení v sledku sekání H Trávník vypadá nejlépe, je-li sekán ãasto. Tráva je stejné v ky a posekaná tráva je stejnomûrnû rozptylována po celé plo e trávníku. Celková doba vynaloïená na sekání nebude del í, jelikoï sekání mûïe probíhat pfii vy í rychlosti bez viditelnû zhor eného v sledku. Nesekejte mokré trávníky. V sledek je hor í, jelikoï kola sekaãky se bofií do mokré pûdy. Po kaïdém pouïití opláchnûte sekací agregát zespodu vodou, nepouïívejte vysokotlaké hadice. Sekací agregát zvednûte do servisní polohy. Pfii pouïívání agregátu BioClip je zvlá È dûleïité aby doba mezi sekáním nebyla pfiíli dlouhá. V STRAHA! OdstraÀte z terénu kameny a jiné cizí pfiedmûty, aby nedo lo k jejich odmr Èování sekacími noïi. ZpÛsob sekání Czech

23 JæZDA PROVOZ V STRAHA! Stroj se nesmí pouïívat v terénu se sklonem vût ím neï 15. Sekejte svahy pfii jízdû smûrem nahoru a dolû, nikdy podél svahu. NemûÀte náhle smûr jízdy. Startování ve svahu, manuální pfievodovka 1. Se lápnûte pedál parkovací brzdy. 2. Uveìte plynovou páku do polohy pln plyn. 3. Se lápnûte pedál spojky a zafiaìte 1. rychlostní stupeà (jedniãku). 4. Opatrnû uvolàujte pedál spojky. 5. Jakmile motor zaãne táhnout, uvolnûte parkovací brzdu. MAX Vypnutí motoru Byl-li motor velmi namáhán, nechte jej minutu bûïet na volnobûh, aby se zv ená teplota motoru sníïila na normální pracovní teplotu. 1. Zvednûte sekací agregát zataïením páky do zadní (pfiepravní) polohy aï zaskoãí H 2. Rider 11 a Rider 11 C: Zatáhnûte nazpût plynovou páku a rychlostní páku uveìte do polohy volnobûhu N bez stisknutí pojistného knoflíku zpáteãky. Otoãte startovací klíãek do polohy STOP. STOP START Rider 13 C, Rider 13 AWD a Rider 15 C: Zatáhnûte nazpût plynovou páku a otoãte startovací klíãek do polohy STOP. 3. Jakmile se sekaãka zastaví, se lápnûte pedál parkovací brzdy a stisknûte pojistn knoflík Czech 21

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem CZ Pfied instalací a pfied pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz obrázek

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze CZ Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600 SB-600 (Cz) Návod k obsluze Obsah Pfiíprava Úvod...4-6 Tipy k práci s bleskem...7 Skupiny fotoaparátû a dostupné zábleskové režimy...8-9 Jednotlivé ãásti

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více