Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku"

Transkript

1 Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

2 Změny v podnikatelském prostředí: - Globalizace - Volný pohyb kapitálu - Rozšiřování informačních technologií - Posílení vlivu finančního trhu vede k růstu významu vlastníků - Náročné konkurenční prostředí

3 Požadují: - V delším časovém období růst či maximalizaci tržní hodnoty (růst výnosnosti své investice) Preferují: - Vlastníci přinesli svoji myšlenku - Vložili peníze - Nesou největší riziko samotného podnikání - Aby se podnikání dařilo, musí uspokojit všechny, kdo jsou s podnikáním spojeni

4 Tyto koncepty se navzájem nevylučují - Hodnota pro vlastníky (shareholder value) pokud výkonnost podnikání neuspokojí vlastníka přesune svůj kapitál jinam a možnost přinášet prospěch (stakeholder value) ostatním zaniká (např. vyplácet mzdy, platit dodavatelům, státu, platit úroky apod.) - Pokud bude podnik maximalizovat hodnotu pro vlastníky (shareholder value), bude ji zároveň maximalizovat pro ostatní zúčastněné subjekty, které jsou rozhodováním firmy ovlivněny (stakeholder value).

5 Okruh subjektů je velmi široký, lze říci, že zahrnuje jakékoliv subjekty, které jsou firemním rozhodnutím ovlivněni Tyto skupiny se označují jako stakeholder, a to interní a externí.

6 - poskytovatele kapitálu vlastníky, kteří se snaží co nejvíce zhodnotit svůj vložený kapitál do podniku - věřitelé - zaměstnance, jde převážně o optimální výši mzdy a o zachování pracovního místa ve společnosti a o sociální výhody - manažery - je pro ně důležité, aby podnik prosperoval, měl stabilní podíl na trhu a měl likvidní a rentabilní hospodaření.

7 - dodavatelé, kteří požadují, aby podnik hradil včas své závazky vůči nim, sledují míru zadluženosti, solventnosti, likvidity a stability. - zákazníky pro než je důležité, aby podnik odhadl jejich potřeby a nabídl jim kvalitní produkt za přiměřenou cenu a aby produkt byl dodán včas. - odběratelé požadují při dlouhodobých vztazích určitou jistotu, že jejich dodavatel bude schopen plnit své závazky, neboť na nich závisí jeho výroby. - stát zajímají informace z důvodů kontroly výše odváděných daní a při přidělování různých dotací a jiných výpomocí.

8 Tato koncepce vzniká v 80. letech 20. století na amerických podnikatelských školách. Důvod velký rozsah podnikatelských fúzí a akvizic realizovaných v USA. Cílem fúzí a akvizic je vytvořit takové strategie, jejichž realizace by vedla k růstu hodnoty podniku, čímž by se vyhnuly možnosti fúze s jiným podnikem.

9 Výkonnost podniku je pojem, který je velmi běžně používán, ale jeho vymezení je různé. Většinou je spojován s pojmem efektivnost, což je schopnost podniku dosahovat určitých výsledků. Výkonnost podniku můžeme definovat: jako schopnost podniku co nejlépe využít a zhodnotit prostředky vložené do podnikatelské činnosti.

10 Pro vymezení výkonnosti podniku lze použít i další definice: výkonnost podniku je obecně spojována s růstem tržní hodnoty, tedy se snahou o efektivní využití vlastního a cizího kapitálu za účelem maximalizace tržní hodnoty společnosti v průběhu delšího časového úseku, což je spojeno s vytvořením zisku nebo alespoň s vytvořením podmínek pro generování zisku v budoucnosti. (Neumaierová)

11 Pro vymezení výkonnosti podniku lze použít i další definice: výkonnost je definována jako míra dosahování výsledků jednotlivci, skupinami organizací a jejími procesy výkonnost je většinou vymezena jako schopnost firmy (podnikatelského subjektu) co nejlépe zhodnotit investice vložené do jeho podnikatelských aktivit.

12 Výkonnost Hospodárnost Efektivnost Účelnost Náklady Čas Kvalita Vstupy Aktivity Výstupy

13 Hospodárnost (Economy) označuje obecně snahu vedoucí k minimalizaci vynaložených zdrojů, zejména finančních zdrojů a zamezení zbytečného plýtvání. Jedná se o minimalizaci nákladů na zdroje (vstupy) používané na činnost se zřetelem na odpovídající kvalitu. Hospodárnost vyjadřuje takový průběh nákladů, při němž se dosahuje žádoucích výstupů s co nejmenším vynaložením zdrojů. Velmi zjednodušeně lze hospodárnost označit dělání věcí levně

14 Efektivnost (Efficiency), někdy také označováno jako účinnost či produktivita, obecně vyjadřuje účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný. Jedná se o takové použití prostředků, kterými se dosáhne nejvyššího možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Vyjadřuje vztah mezi výstupy činnosti (ve formě zboží, služeb či jiných výsledků) a vstupy na tuto činnost vynaloženými.

15 Efektivnost je činnost dosažení maximálního výstupu z daných zdrojů či dosažení daného výstupu s minimem zdrojů při zachování kvality výstupu. Jedná se o takové použití zdrojů, kterým je dosaženo maximálního objemu a kvality produktů. Efektivnost lze označit dělání věcí správnou cestou.

16 Účelnost (Expedience) je schopnost produkovat požadovaný užitek (efekt, účel, produkt), tzn., zda organizace neprodukuje zbytečné, nepožadované nebo nedůležité produkty či jiné užitky. Jedná se o takové použití prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. Jinými slovy je účelností chápán stupeň dosažení cílů a vztah mezi zamýšlenými a skutečnými dopady dané činnosti. Účelnost, lze označit dělání správných věcí.

17 Potřeba Cíl/e Vstupy Činnost Výstupy Výsledky/ dopady Hospodárnost Efektivnost Účelnost

18 Do dnešní doby bylo vyvinuto mnoho kritérií, které vyjadřují výkonnost podniku. Tato kritéria vycházejí jednak z teoretických znalostí, ale i z praxe. Při pohledu do historie vývoje ukazatelů pro měření výkonnosti můžeme vidět vývoj a změny názorů jednotlivých generací. V podmínkách tržního hospodářství a zejména v neustále narůstající tvrdší konkurenci na globálních (světových) trzích je zvyšování výkonnosti nezbytnou podmínkou úspěšného přežití podniku.

19 Vývoj lze rozdělit do 5 generací: Generace Cíl Používané ukazatele 1. Generace Zisková marže Zisk/tržby 2. generace Růst zisku Maximalizace zisku 3. generace Výnosnost kapitálu ROA, ROE, ROI 4. generace Tvorba hodnoty pro vlastníky 5. generace Dlouhodobé strategické řízení EVA, MVA. SVA. CFROI Maximalizace tržní hodnoty

20 Lze rozdělit do tří skupin: - tradiční (klasické) finanční ukazatele - moderní finanční metody měření výkonnosti - metody strategického a manažerského řízení výkonnosti

21 Vycházejí z FA podniku, která je důležitým analytickým nástrojem Kritika FA: - Využívá data z účetních výkazů, která nejsou upravena: faktor rizika a inflace, nezohledňují faktor času na hodnotu peněz nezohledňují náklady ušlé příležitosti - Zjištěné informace se orientují pouze na ekonomickou situaci podniku - Hodnocení neobsahuje postavení na trhu, vliv konkurence, kvalitu zaměstnanců - Pomocí FA nelze odhalit veškeré finanční problémy

22 Výhody FA: - Je srozumitelná - Data pro její zpracování jsou dostupná z podnikových účetních výkazů - Je důležitým nástrojem finančního řízení - FA hodnotí minulý a současný vývoj - Dává podklad pro budoucí rozhodování

23 - ukazatele zisku zisk lze vyjádřit v různých podobách (čistý zisk, zisk před zdaněním, zisk před odečtením úroků a daní apod) - ukazatele cash flow (CF z provozní činnosti, CF z investiční činnosti, CF z finanční činnosti, celkové CF,) - ukazatele likvidity existuje několik úrovní likvidity podle stupně likvidnosti oběžného majetku. Likvidita vyjadřuje schopnost společnosti dostát svým závazkům včas a v předepsané výši. - ukazatele rentability fungují jako měřítko míry zisku, nejvíce užívané ukazatele patří rentabilita tržeb, vlastního kapitálu, výnosnost investic a celkového kapitálu.

24 Tato kritéria by měly splňovat určité požadavky (6) 1) Ukazatele musí mít co nejužší vazbu na hodnotu akcií 2) Využití co největšího množství informací a údajů poskytovaných účetnictvím 3) Ukazatele zahrnovaly kalkulaci rizika a braly v úvahu rozsah vázaného kapitálu 4) Umožňovaly hodnocení výkonnosti a zároveň i ocenění podniku

25 5) Ukazatel umožňoval jasnou a přehlednou identifikaci jeho vazby na všechny úrovně řízení 6) Vedl k podpoře řízení hodnoty.

26 - Diskontované cash flow (DCF Discounted Cash Flow), - Tržní přidaná hodnota (MVA Market Value Added) - Ekonomická přidaná hodnota (EVA - Economic Value Added), - Excess Return, - Celková výnosnost pro akcionáře ( TSR- Total Shareholder Return) - Přidaná hodnota pro vlastníky (SVA - Shareholder Value Added) - Čistý peněžní tok z investic (CFROI - Cash Flow Return on Investment,), - Peněžní přidaná hodnota (CVA - Cash Value Added) a další.

27 - Budeme-li cash flow diskontovat pomocí ceny nákladů vynaložených na kapitál bude cash flow brát v úvahu čas i riziko. - Takto vypočtené cash flow se stává vhodným měřítkem výkonnosti podniku. - Zároveň se stává předmětem zájmů investorů při hodnocení výhodnosti jejich investice a to pomocí ukazatelů čisté současné hodnoty nebo vnitřního výnosového procenta. - Model toku peněžních prostředků je postaven na předpovědích budoucího vývoje podniku, což je pro investora důležité hledisko.

28 - Tento přístup však neumožňuje propojit měření a řízení výkonnosti podniku - Zároveň neumožňuje nastavit motivační systém, který by nutil manažery vybírat a realizovat takové projekty, které budou vytvářet ekonomický zisk, tj. kladnou čistou současnou hodnotu.

29 Tržní přidaná hodnota (MVA) představuje rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a hodnotou investovaného kapitálu MVA = tržní hodnota - hodnota investovaného kapitálu

30 Navýšení MVA dojde v následujících případech: a) Výnosnost investovaného kapitálu bude vyšší než vynaložené náklady na tento kapitál: - navýšení kapitálu vede k růstu účetní hodnoty kapitálu - ale zároveň dochází i k jeho zhodnocení a tím i k růstu tržní přidané hodnoty

31 Tržní hodnota VK Tržní přidaná hodnota Účetní hodnota VK Efektivní (zisková) investice Tržní přidaná hodnota Účetní hodnota VK Tržní hodnota VK

32 b) Zvýšení tržní hodnoty podniku při stále výši investovaného kapitálu, tj. zvýšení efektivnosti hospodaření - Při stejné výši kapitálu bude dosahováno vyšší výnosnosti - Bude růst tržní přidaná hodnota

33 Tržní hodnota VK Tržní přidaná hodnota Účetní hodnota VK Zvýšení efektivnosti hospodaření Tržní přidaná hodnota Tržní přidaná hodnota Účetní hodnota VK Tržní hodnota VK

34 Nevýhody ukazatele: - nelze přesně určit co je výsledkem práce manažerů a co je výsledkem vnějšího okolí, které nemohou manažeři ovlivnit, - z výsledků ukazatele nelze poznat, zda výsledek je v souladu s očekáváním investorů, - ukazatel nebere v úvahu, zda investoři v průběhu držení vlastnických podílů v podniku byli odměněni jiným způsobem, např. vyplacením podílů na zisku, - ukazatel měří pouze celopodnikovou výkonnost a nelze jej využívat pro vnitropodnikové řízení, - ukazatele je možné použít pouze u veřejně obchodovatelných podniků.

35 Excess Returnn = skutečná hodnota bohatství v období n očekávaná hodnota bohatství v období n - Skutečná hodnota bohatství odpovídá budoucí hodnotě přínosů pro vlastníky, tzn., že odpovídá budoucí hodnotě vyplácených dividend, odkoupených akcií a tržní ceně podílu v podniku ke konci sledovaného období. - Očekávaná hodnota bohatství vyjadřuje hodnotu investovaného kapitálu na konci sledovaného období. Očekávaná hodnota investovaného kapitálu by měla dosáhnout investorem požadovanou výnosnost.

36 - Ukazatel EVA je registrovanou známkou firmy Stern Stewart &Co. - Patří k nejvíce rozšířeným měřítkům výkonnosti při aplikaci hodnotového řízení - Používá ho řada významných firem, jako např. Coca- Cola, Siemens AG, Tenneco, Polaroid. - Z českých podniků ho například využívá Škoda Auto.

37 - Ekonomicky přidaná hodnota (EVA) vyjadřuje tzv. ekonomický zisk, který podnik získá po odečtení všech nákladů včetně nákladů na vlastní a cizí kapitál, tzn. rozdíl mezi výnosy a ekonomickými náklady, které zahrnují mimo účetní náklady i náklady obětované příležitosti. - Ukazatel EVA měří, jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke zvýšení či snížení hodnoty pro své vlastníky. - Ukazatel EVA vyjádřený v absolutní hodnotě komplikuje možnost srovnání jak mezi podniky tak i srovnávání v čase.

38 EVA = NOPAT - WACC x C NOPAT = zisk z hlavní činnosti po zdanění (čistý operativní zisk, Net Operating Profit After Taxes) WACC = vážené průměrné náklady na jednotku kapitál C = kapitál vázaný v aktivech, která jsou využívána v hlavní (operativní) činnosti pro dosažení operativního zisku k začátku hodnoceného období Jiný způsob vyjádření ukazatele EVA: EVA = (RONA WACC) x C RONA = rentabilita čistých operativních aktiv RONA = NOPAT/C)

39 Výpočet ukazatele EVA nutné provést úpravy vstupních údajů: Určit kapitál, který je zdrojem financování aktiv, která vytváření tzv. operativní zisk - Firma Stewart uvádí až 164 úprav jde o obchodní tajemství - Firmy provádějí méně než 15 úprav, bývá doporučováno 5-6 úprav, aby data byla smysluplná.

40 Tři oblasti nejčastějších úprav: 1) Úprava rozvahy. Vymezit aktiva, která produkují operativní zisk (NOA) a určit kapitál, který tato aktiva kryje 2) Úprava výkazu zisku a ztráty. Vymezení čistého operativního zisku. (např. vyloučit náklady na vzdělávání zaměstnanců, reklamu, odstupné, výnosy z nepotřebných aktiv apod.) 3) Výpočet nákladů na kapitál (WACC)

41 MPO rozděluje podniky podle EVA do následujících čtyř kategorií: - Podnik, který tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, tj. jeho rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je větší než alternativní náklad na kapitál (re). - Podnik netvoří ekonomickou přidanou hodnotu, ale jeho ROE je větší než bezriziková sazba. - Podnik má kladnou rentabilitu vlastního kapitálu, ale ta je menší než bezriziková sazba. - Podnik je ztrátový, jeho rentabilita vlastního kapitálu je menší než 0.

42 Zavedení konceptu EVA a délka implementace: - Na úrovni top managementu 8 12 měsíců - Až na úroveň středního managementu měsíců - Až na nejnižší stupně pracovních činností měsíců Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Analýza a vyhodnocení připravenosti pro změnu Volba strategie Příprava, trénink zaměstnanců, podklady pro vzájemnou komunikaci Zavedení konceptu Vyhodnocení výsledků

43 Výhody konceptu EVA: - ukazatele EVA měří výkonnost podniku (jedná se o ekonomický zisk, jelikož do výpočtů zahrnuje i náklady na vlastní kapitál), - představuje koncept řízení, pomocí něhož dochází k propojení všech činností v podniku i lidí účastnících se těchto procesů a to za pomoci jednoho základního kritéria, kterým je zvýšit hodnotu vložených prostředků, - využití pro odměňování manažerů, - propojuje strategické a operativní rozhodování, - jednodušší koncept v porovnání s ostatními hodnotovými ukazateli

44 Nevýhody konceptu EVA: - vyčíslení NOPAT a C vyžaduje provést úpravy účetních veličin, - u nákladů na kapitál nastává problém s vyčíslením zejména nákladů na vlastní kapitál (použití jakéhokoliv z modelů pro jejich vyčíslení nedává jednoznačný výsledek), - není upraven o inflaci, - aplikace může vést k preferenci rozhodnutí vedoucích např. k omezení investičních aktivit a tím krátkodobého zvýšení hodnoty EVA.

45 SVA t = SV t SV t-1 SV = hodnota podniku pro vlastníky (Shareholder Value) v čase t Hodnota podniku pro vlastníky (SV) vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou celého podniku a hodnotou cizího kapitálu vyjádřeného v tržních cenách k určitému datu

46 SVA t = SV t SV t-1 SV = současná hodnota CF z operativní činnosti pro prognózované období + současná hodnota reziduální hodnoty podniku ke konci prognózovaného období + tržní hodnota neoperativních aktiv cizí zdroje SVA = Δ NOPAT / WACC Čisté investice

47 Hodnota podniku vychází z očekávaných čistých peněžních toků v budoucnu, které jsou převedeny na jejich současnou hodnotu pomocí diskontní sazby, která je stanovena z očekávané výnosnosti investora Výpočet je založen na následujících vstupních informacích: - Době ekonomické životnosti (odepisovaná aktiva brutto/roční odpisy) - Hodnotě investic (suma odepisovaných a neodepisovaných aktiv) - Brutto CF (počítá se pomocí nepřímé metody)

48 Výhody: - možnost porovnání výkonnosti podniků v čase, s různou skladbou aktiv (podnikajících v různých odvětvích) a v různých zemích, - vyjádření v procentech je pro řadu manažerů přijatelnější než tzv. monetární vyjádření (např. EVA) a to zejména při porovnávání podniků, divizí nebo investic o různých hodnotách, - je nejpřesnější z hlediska konstrukce a důslednosti odstraňování účetních nedostatků a také zohledňuje inflaci.

49 Nevýhody: - výpočet ukazatele je náročný na různé úpravy vstupních hodnot, - obtížné vyjádření brutto investic v běžných cenách (pokud ukazatel počítá externí uživatel, nezná dobu pořízení investice), - jelikož výpočet ukazatele vyžaduje řadu úprav, jeho využití často zůstává na podnikové úrovni, - využití se také často omezuje na rozhodnutí o alokaci zdrojů (investování prostředků), - námitky vůči danému ukazateli vyvolávají i problematický předpoklad, že CF bude po dobu životnosti dlouhodobého majetku konstantní.

50 1) Generátory hodnoty (klíčové faktory) - patří CFROI, SVA a EVA. CFROI růst hodnoty podniku pomocí míry zhodnocení hrubé investiční základny prostřednictvím CF SVA - klíčovými faktory jsou míra růstu tržeb, provozní zisková marže a výše zdanění. Generátorem hodnoty je cizí kapitál, který umožňuje zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu.

51 EVA generátory EVA jsou např. doba obratu zásob, růst tržního podílu, snížení nákladů apod. 2) Pyramidové soustavy ukazatelů - Zachycují souvislosti toho, co se v podniku odehrává - Rozklad vrcholového ukazatele na dílčí dává vzájemnou propojenost, která umožňuje identifikovat vzájemné vazby mezi jednotlivými dílčími ukazateli a jejich vztah k vrcholovému ukazateli

52 3) Analýza využití majetku - Zkoumá využití majetku a jeho jednotlivých druhů vázaných v podnikání - Sleduje se např. obrat aktiv, obraz zásob, obrat pohledávek 4) Strategické dlouhodobé investiční rozhodování - Špatné rozhodnutí může významně ohrozit budoucí výkonnost a stabilitu - Rozhodnutí o investicích je dlouhodobé - Doporučuje se sestavit různé varianty vývoje investic

53 5) Řízení čistého pracovního kapitálu - Řízení zásob, pohledávek, krátkodobého finančního majetku a krátkodobých cizích zdrojů 6) Náklady na kapitál - Náklady jsou spojené se získáním a užitím jednotlivých zdrojů - Každý kapitál nese náklad 7) Finanční a kapitálová struktura - Najít optimální poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, kdy jsou průměrné náklady na kapitál minimální

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Podněty vedoucí ke vzniku teorií řízení hodnoty Změny v podnikatelském prostředí: - Globalizace - Volný pohyb kapitálu - Rozšiřování informačních technologií

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE Primární cíl podniku Co je primárním cílem podniku? Na tuto otázku odpovídá Teorie firmy. Původně: Primární cíl podniku = maximalizace

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. PYRAMIDOVÝ ROKLAD Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů pyramidová soustava, rozklad slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. K analyzování a hodnocení

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

podle účetních měřítek

podle účetních měřítek 2. přednáška Rentabilita (výnosnost, ziskovost) podle účetních měřítek rentabilita celkového kapitálu rentabilita vlastního kapitálu rozklad rentability celkového a vlastního kapitálu rentabilita tržeb

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

V A LUE. Koncept Shareholder Value patří k oceňovacím přístupům budoucnosti. Odvozuje se od dynamického výpočtu hodnocení investic 3.

V A LUE. Koncept Shareholder Value patří k oceňovacím přístupům budoucnosti. Odvozuje se od dynamického výpočtu hodnocení investic 3. E N V IRONMENTÁL NÍ KO N CE PT SHAREHOLDER V A LUE Ing. Mgr. Štěpánka Boušková 1 A B S T R A K T Shareholder value je koncept, který stanovuje hodnotu podniku z pohledu vlastníků. Důležité je brát v potaz

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Hodnota banky, efektivnost a její měření. Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník letní semestr Přednáška

Hodnota banky, efektivnost a její měření. Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník letní semestr Přednáška Hodnota banky, efektivnost a její měření Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník letní semestr Přednáška 2-2006 Hodnota pro akcionáře Přístup k řízení společností a techniky měření výsledků

Více

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE - Investiční rozhodování má dlouhodobé účinky - Je nutné se vyrovnat s faktorem času - Investice zvyšují poptávku, výrobu a zaměstnanost a jsou zdrojem dlouhodobého

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu. Marrisůvmodel a převzetí firmy. Vertikální růst a transferové ceny. Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a volba výrobního programu. Mezinárodní

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Mastný

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Mastný JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Miroslav Mastný JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: B6208

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku Zpracoval: Ing. Ladislav Vlk Finanční analytik Datum: 01. 09. 2008 Počet stran: 9 www.esteem.cz 2 Důvody pro oceňování podniku Dané zákonem:

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku Oceňování podniku Základní metody oceňování podniku Postup při oceňování podniku Prvním krokem při oceňování podniku je vyjasnění důvodu, kvůli kterému je oceňování prováděno Druhým krokem je ujasnění

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Projekt hodnocení výkonnosti v podniku XYZ, a.s. Bc. Šárka Čechmanová

Projekt hodnocení výkonnosti v podniku XYZ, a.s. Bc. Šárka Čechmanová Projekt hodnocení výkonnosti v podniku XYZ, a.s. Bc. Šárka Čechmanová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti XYZ, a.s. Teoretická část obsahuje informace

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA Jedná se o předběžnou a nehotovou verzi, prosíme necitovat bez souhlasu autorek Kubíčková, Jindřichovská 8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA 8.1. Rozdílné zájmy manažerů a akcionářů Strategie

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Projekt implementace konceptu ekonomické přidané hodnoty do řízení podniku XY s.r.o. Bc. Denisa Žemlíková

Projekt implementace konceptu ekonomické přidané hodnoty do řízení podniku XY s.r.o. Bc. Denisa Žemlíková Projekt implementace konceptu ekonomické přidané hodnoty do řízení podniku XY s.r.o. Bc. Denisa Žemlíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Hlavním cílem této diplomové práce je implementace konceptu ekonomické

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Metodika INFA je dlouhodobě používána ve Finanční analýze MPO.

Metodika INFA je dlouhodobě používána ve Finanční analýze MPO. X. METODIKA Na rozdíl od minulých Panoram průmyslu, kde byly pouze produkční charakteristiky, cenový vývoj a zahraniční obchod, je tato Panoráma průmyslu doplněna o finanční výkazy a aplikaci finanční

Více

Jak porozumět finanční analýze

Jak porozumět finanční analýze AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Jak porozumět finanční analýze Ing. Mgr. Jaromír Tichý,

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Benchmarking hodnocení firem

Benchmarking hodnocení firem Benchmarking hodnocení firem Ing. Mirza Karajica, 11/2013 Obsah Definice benchmarkingu, motivace realizace Výkonnost firmy Metody hodnocení Obecná metodika hodnocení výkonnosti firmy Příklad aplikace metodiky

Více

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tematického celku: FINANČNÍ MANAGEMENT, MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU PODNIKOVÉ FINANCE A FINANČNÍ ŘÍZENÍ Charakteristika podnikových financí Finanční řízení a rozhodování

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Hodnocení výkonnosti podniku moderními metodami

Hodnocení výkonnosti podniku moderními metodami Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Hodnocení výkonnosti podniku moderními metodami Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Marcela Basovníková Vypracovala: Bc. Kateřina Kužniarová

Více