Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku"

Transkript

1 Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

2 Změny v podnikatelském prostředí: - Globalizace - Volný pohyb kapitálu - Rozšiřování informačních technologií - Posílení vlivu finančního trhu vede k růstu významu vlastníků - Náročné konkurenční prostředí

3 Požadují: - V delším časovém období růst či maximalizaci tržní hodnoty (růst výnosnosti své investice) Preferují: - Vlastníci přinesli svoji myšlenku - Vložili peníze - Nesou největší riziko samotného podnikání - Aby se podnikání dařilo, musí uspokojit všechny, kdo jsou s podnikáním spojeni

4 Tyto koncepty se navzájem nevylučují - Hodnota pro vlastníky (shareholder value) pokud výkonnost podnikání neuspokojí vlastníka přesune svůj kapitál jinam a možnost přinášet prospěch (stakeholder value) ostatním zaniká (např. vyplácet mzdy, platit dodavatelům, státu, platit úroky apod.) - Pokud bude podnik maximalizovat hodnotu pro vlastníky (shareholder value), bude ji zároveň maximalizovat pro ostatní zúčastněné subjekty, které jsou rozhodováním firmy ovlivněny (stakeholder value).

5 Okruh subjektů je velmi široký, lze říci, že zahrnuje jakékoliv subjekty, které jsou firemním rozhodnutím ovlivněni Tyto skupiny se označují jako stakeholder, a to interní a externí.

6 - poskytovatele kapitálu vlastníky, kteří se snaží co nejvíce zhodnotit svůj vložený kapitál do podniku - věřitelé - zaměstnance, jde převážně o optimální výši mzdy a o zachování pracovního místa ve společnosti a o sociální výhody - manažery - je pro ně důležité, aby podnik prosperoval, měl stabilní podíl na trhu a měl likvidní a rentabilní hospodaření.

7 - dodavatelé, kteří požadují, aby podnik hradil včas své závazky vůči nim, sledují míru zadluženosti, solventnosti, likvidity a stability. - zákazníky pro než je důležité, aby podnik odhadl jejich potřeby a nabídl jim kvalitní produkt za přiměřenou cenu a aby produkt byl dodán včas. - odběratelé požadují při dlouhodobých vztazích určitou jistotu, že jejich dodavatel bude schopen plnit své závazky, neboť na nich závisí jeho výroby. - stát zajímají informace z důvodů kontroly výše odváděných daní a při přidělování různých dotací a jiných výpomocí.

8 Tato koncepce vzniká v 80. letech 20. století na amerických podnikatelských školách. Důvod velký rozsah podnikatelských fúzí a akvizic realizovaných v USA. Cílem fúzí a akvizic je vytvořit takové strategie, jejichž realizace by vedla k růstu hodnoty podniku, čímž by se vyhnuly možnosti fúze s jiným podnikem.

9 Výkonnost podniku je pojem, který je velmi běžně používán, ale jeho vymezení je různé. Většinou je spojován s pojmem efektivnost, což je schopnost podniku dosahovat určitých výsledků. Výkonnost podniku můžeme definovat: jako schopnost podniku co nejlépe využít a zhodnotit prostředky vložené do podnikatelské činnosti.

10 Pro vymezení výkonnosti podniku lze použít i další definice: výkonnost podniku je obecně spojována s růstem tržní hodnoty, tedy se snahou o efektivní využití vlastního a cizího kapitálu za účelem maximalizace tržní hodnoty společnosti v průběhu delšího časového úseku, což je spojeno s vytvořením zisku nebo alespoň s vytvořením podmínek pro generování zisku v budoucnosti. (Neumaierová)

11 Pro vymezení výkonnosti podniku lze použít i další definice: výkonnost je definována jako míra dosahování výsledků jednotlivci, skupinami organizací a jejími procesy výkonnost je většinou vymezena jako schopnost firmy (podnikatelského subjektu) co nejlépe zhodnotit investice vložené do jeho podnikatelských aktivit.

12 Výkonnost Hospodárnost Efektivnost Účelnost Náklady Čas Kvalita Vstupy Aktivity Výstupy

13 Hospodárnost (Economy) označuje obecně snahu vedoucí k minimalizaci vynaložených zdrojů, zejména finančních zdrojů a zamezení zbytečného plýtvání. Jedná se o minimalizaci nákladů na zdroje (vstupy) používané na činnost se zřetelem na odpovídající kvalitu. Hospodárnost vyjadřuje takový průběh nákladů, při němž se dosahuje žádoucích výstupů s co nejmenším vynaložením zdrojů. Velmi zjednodušeně lze hospodárnost označit dělání věcí levně

14 Efektivnost (Efficiency), někdy také označováno jako účinnost či produktivita, obecně vyjadřuje účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný. Jedná se o takové použití prostředků, kterými se dosáhne nejvyššího možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Vyjadřuje vztah mezi výstupy činnosti (ve formě zboží, služeb či jiných výsledků) a vstupy na tuto činnost vynaloženými.

15 Efektivnost je činnost dosažení maximálního výstupu z daných zdrojů či dosažení daného výstupu s minimem zdrojů při zachování kvality výstupu. Jedná se o takové použití zdrojů, kterým je dosaženo maximálního objemu a kvality produktů. Efektivnost lze označit dělání věcí správnou cestou.

16 Účelnost (Expedience) je schopnost produkovat požadovaný užitek (efekt, účel, produkt), tzn., zda organizace neprodukuje zbytečné, nepožadované nebo nedůležité produkty či jiné užitky. Jedná se o takové použití prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. Jinými slovy je účelností chápán stupeň dosažení cílů a vztah mezi zamýšlenými a skutečnými dopady dané činnosti. Účelnost, lze označit dělání správných věcí.

17 Potřeba Cíl/e Vstupy Činnost Výstupy Výsledky/ dopady Hospodárnost Efektivnost Účelnost

18 Do dnešní doby bylo vyvinuto mnoho kritérií, které vyjadřují výkonnost podniku. Tato kritéria vycházejí jednak z teoretických znalostí, ale i z praxe. Při pohledu do historie vývoje ukazatelů pro měření výkonnosti můžeme vidět vývoj a změny názorů jednotlivých generací. V podmínkách tržního hospodářství a zejména v neustále narůstající tvrdší konkurenci na globálních (světových) trzích je zvyšování výkonnosti nezbytnou podmínkou úspěšného přežití podniku.

19 Vývoj lze rozdělit do 5 generací: Generace Cíl Používané ukazatele 1. Generace Zisková marže Zisk/tržby 2. generace Růst zisku Maximalizace zisku 3. generace Výnosnost kapitálu ROA, ROE, ROI 4. generace Tvorba hodnoty pro vlastníky 5. generace Dlouhodobé strategické řízení EVA, MVA. SVA. CFROI Maximalizace tržní hodnoty

20 Lze rozdělit do tří skupin: - tradiční (klasické) finanční ukazatele - moderní finanční metody měření výkonnosti - metody strategického a manažerského řízení výkonnosti

21 Vycházejí z FA podniku, která je důležitým analytickým nástrojem Kritika FA: - Využívá data z účetních výkazů, která nejsou upravena: faktor rizika a inflace, nezohledňují faktor času na hodnotu peněz nezohledňují náklady ušlé příležitosti - Zjištěné informace se orientují pouze na ekonomickou situaci podniku - Hodnocení neobsahuje postavení na trhu, vliv konkurence, kvalitu zaměstnanců - Pomocí FA nelze odhalit veškeré finanční problémy

22 Výhody FA: - Je srozumitelná - Data pro její zpracování jsou dostupná z podnikových účetních výkazů - Je důležitým nástrojem finančního řízení - FA hodnotí minulý a současný vývoj - Dává podklad pro budoucí rozhodování

23 - ukazatele zisku zisk lze vyjádřit v různých podobách (čistý zisk, zisk před zdaněním, zisk před odečtením úroků a daní apod) - ukazatele cash flow (CF z provozní činnosti, CF z investiční činnosti, CF z finanční činnosti, celkové CF,) - ukazatele likvidity existuje několik úrovní likvidity podle stupně likvidnosti oběžného majetku. Likvidita vyjadřuje schopnost společnosti dostát svým závazkům včas a v předepsané výši. - ukazatele rentability fungují jako měřítko míry zisku, nejvíce užívané ukazatele patří rentabilita tržeb, vlastního kapitálu, výnosnost investic a celkového kapitálu.

24 Tato kritéria by měly splňovat určité požadavky (6) 1) Ukazatele musí mít co nejužší vazbu na hodnotu akcií 2) Využití co největšího množství informací a údajů poskytovaných účetnictvím 3) Ukazatele zahrnovaly kalkulaci rizika a braly v úvahu rozsah vázaného kapitálu 4) Umožňovaly hodnocení výkonnosti a zároveň i ocenění podniku

25 5) Ukazatel umožňoval jasnou a přehlednou identifikaci jeho vazby na všechny úrovně řízení 6) Vedl k podpoře řízení hodnoty.

26 - Diskontované cash flow (DCF Discounted Cash Flow), - Tržní přidaná hodnota (MVA Market Value Added) - Ekonomická přidaná hodnota (EVA - Economic Value Added), - Excess Return, - Celková výnosnost pro akcionáře ( TSR- Total Shareholder Return) - Přidaná hodnota pro vlastníky (SVA - Shareholder Value Added) - Čistý peněžní tok z investic (CFROI - Cash Flow Return on Investment,), - Peněžní přidaná hodnota (CVA - Cash Value Added) a další.

27 - Budeme-li cash flow diskontovat pomocí ceny nákladů vynaložených na kapitál bude cash flow brát v úvahu čas i riziko. - Takto vypočtené cash flow se stává vhodným měřítkem výkonnosti podniku. - Zároveň se stává předmětem zájmů investorů při hodnocení výhodnosti jejich investice a to pomocí ukazatelů čisté současné hodnoty nebo vnitřního výnosového procenta. - Model toku peněžních prostředků je postaven na předpovědích budoucího vývoje podniku, což je pro investora důležité hledisko.

28 - Tento přístup však neumožňuje propojit měření a řízení výkonnosti podniku - Zároveň neumožňuje nastavit motivační systém, který by nutil manažery vybírat a realizovat takové projekty, které budou vytvářet ekonomický zisk, tj. kladnou čistou současnou hodnotu.

29 Tržní přidaná hodnota (MVA) představuje rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a hodnotou investovaného kapitálu MVA = tržní hodnota - hodnota investovaného kapitálu

30 Navýšení MVA dojde v následujících případech: a) Výnosnost investovaného kapitálu bude vyšší než vynaložené náklady na tento kapitál: - navýšení kapitálu vede k růstu účetní hodnoty kapitálu - ale zároveň dochází i k jeho zhodnocení a tím i k růstu tržní přidané hodnoty

31 Tržní hodnota VK Tržní přidaná hodnota Účetní hodnota VK Efektivní (zisková) investice Tržní přidaná hodnota Účetní hodnota VK Tržní hodnota VK

32 b) Zvýšení tržní hodnoty podniku při stále výši investovaného kapitálu, tj. zvýšení efektivnosti hospodaření - Při stejné výši kapitálu bude dosahováno vyšší výnosnosti - Bude růst tržní přidaná hodnota

33 Tržní hodnota VK Tržní přidaná hodnota Účetní hodnota VK Zvýšení efektivnosti hospodaření Tržní přidaná hodnota Tržní přidaná hodnota Účetní hodnota VK Tržní hodnota VK

34 Nevýhody ukazatele: - nelze přesně určit co je výsledkem práce manažerů a co je výsledkem vnějšího okolí, které nemohou manažeři ovlivnit, - z výsledků ukazatele nelze poznat, zda výsledek je v souladu s očekáváním investorů, - ukazatel nebere v úvahu, zda investoři v průběhu držení vlastnických podílů v podniku byli odměněni jiným způsobem, např. vyplacením podílů na zisku, - ukazatel měří pouze celopodnikovou výkonnost a nelze jej využívat pro vnitropodnikové řízení, - ukazatele je možné použít pouze u veřejně obchodovatelných podniků.

35 Excess Returnn = skutečná hodnota bohatství v období n očekávaná hodnota bohatství v období n - Skutečná hodnota bohatství odpovídá budoucí hodnotě přínosů pro vlastníky, tzn., že odpovídá budoucí hodnotě vyplácených dividend, odkoupených akcií a tržní ceně podílu v podniku ke konci sledovaného období. - Očekávaná hodnota bohatství vyjadřuje hodnotu investovaného kapitálu na konci sledovaného období. Očekávaná hodnota investovaného kapitálu by měla dosáhnout investorem požadovanou výnosnost.

36 - Ukazatel EVA je registrovanou známkou firmy Stern Stewart &Co. - Patří k nejvíce rozšířeným měřítkům výkonnosti při aplikaci hodnotového řízení - Používá ho řada významných firem, jako např. Coca- Cola, Siemens AG, Tenneco, Polaroid. - Z českých podniků ho například využívá Škoda Auto.

37 - Ekonomicky přidaná hodnota (EVA) vyjadřuje tzv. ekonomický zisk, který podnik získá po odečtení všech nákladů včetně nákladů na vlastní a cizí kapitál, tzn. rozdíl mezi výnosy a ekonomickými náklady, které zahrnují mimo účetní náklady i náklady obětované příležitosti. - Ukazatel EVA měří, jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke zvýšení či snížení hodnoty pro své vlastníky. - Ukazatel EVA vyjádřený v absolutní hodnotě komplikuje možnost srovnání jak mezi podniky tak i srovnávání v čase.

38 EVA = NOPAT - WACC x C NOPAT = zisk z hlavní činnosti po zdanění (čistý operativní zisk, Net Operating Profit After Taxes) WACC = vážené průměrné náklady na jednotku kapitál C = kapitál vázaný v aktivech, která jsou využívána v hlavní (operativní) činnosti pro dosažení operativního zisku k začátku hodnoceného období Jiný způsob vyjádření ukazatele EVA: EVA = (RONA WACC) x C RONA = rentabilita čistých operativních aktiv RONA = NOPAT/C)

39 Výpočet ukazatele EVA nutné provést úpravy vstupních údajů: Určit kapitál, který je zdrojem financování aktiv, která vytváření tzv. operativní zisk - Firma Stewart uvádí až 164 úprav jde o obchodní tajemství - Firmy provádějí méně než 15 úprav, bývá doporučováno 5-6 úprav, aby data byla smysluplná.

40 Tři oblasti nejčastějších úprav: 1) Úprava rozvahy. Vymezit aktiva, která produkují operativní zisk (NOA) a určit kapitál, který tato aktiva kryje 2) Úprava výkazu zisku a ztráty. Vymezení čistého operativního zisku. (např. vyloučit náklady na vzdělávání zaměstnanců, reklamu, odstupné, výnosy z nepotřebných aktiv apod.) 3) Výpočet nákladů na kapitál (WACC)

41 MPO rozděluje podniky podle EVA do následujících čtyř kategorií: - Podnik, který tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, tj. jeho rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je větší než alternativní náklad na kapitál (re). - Podnik netvoří ekonomickou přidanou hodnotu, ale jeho ROE je větší než bezriziková sazba. - Podnik má kladnou rentabilitu vlastního kapitálu, ale ta je menší než bezriziková sazba. - Podnik je ztrátový, jeho rentabilita vlastního kapitálu je menší než 0.

42 Zavedení konceptu EVA a délka implementace: - Na úrovni top managementu 8 12 měsíců - Až na úroveň středního managementu měsíců - Až na nejnižší stupně pracovních činností měsíců Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Analýza a vyhodnocení připravenosti pro změnu Volba strategie Příprava, trénink zaměstnanců, podklady pro vzájemnou komunikaci Zavedení konceptu Vyhodnocení výsledků

43 Výhody konceptu EVA: - ukazatele EVA měří výkonnost podniku (jedná se o ekonomický zisk, jelikož do výpočtů zahrnuje i náklady na vlastní kapitál), - představuje koncept řízení, pomocí něhož dochází k propojení všech činností v podniku i lidí účastnících se těchto procesů a to za pomoci jednoho základního kritéria, kterým je zvýšit hodnotu vložených prostředků, - využití pro odměňování manažerů, - propojuje strategické a operativní rozhodování, - jednodušší koncept v porovnání s ostatními hodnotovými ukazateli

44 Nevýhody konceptu EVA: - vyčíslení NOPAT a C vyžaduje provést úpravy účetních veličin, - u nákladů na kapitál nastává problém s vyčíslením zejména nákladů na vlastní kapitál (použití jakéhokoliv z modelů pro jejich vyčíslení nedává jednoznačný výsledek), - není upraven o inflaci, - aplikace může vést k preferenci rozhodnutí vedoucích např. k omezení investičních aktivit a tím krátkodobého zvýšení hodnoty EVA.

45 SVA t = SV t SV t-1 SV = hodnota podniku pro vlastníky (Shareholder Value) v čase t Hodnota podniku pro vlastníky (SV) vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou celého podniku a hodnotou cizího kapitálu vyjádřeného v tržních cenách k určitému datu

46 SVA t = SV t SV t-1 SV = současná hodnota CF z operativní činnosti pro prognózované období + současná hodnota reziduální hodnoty podniku ke konci prognózovaného období + tržní hodnota neoperativních aktiv cizí zdroje SVA = Δ NOPAT / WACC Čisté investice

47 Hodnota podniku vychází z očekávaných čistých peněžních toků v budoucnu, které jsou převedeny na jejich současnou hodnotu pomocí diskontní sazby, která je stanovena z očekávané výnosnosti investora Výpočet je založen na následujících vstupních informacích: - Době ekonomické životnosti (odepisovaná aktiva brutto/roční odpisy) - Hodnotě investic (suma odepisovaných a neodepisovaných aktiv) - Brutto CF (počítá se pomocí nepřímé metody)

48 Výhody: - možnost porovnání výkonnosti podniků v čase, s různou skladbou aktiv (podnikajících v různých odvětvích) a v různých zemích, - vyjádření v procentech je pro řadu manažerů přijatelnější než tzv. monetární vyjádření (např. EVA) a to zejména při porovnávání podniků, divizí nebo investic o různých hodnotách, - je nejpřesnější z hlediska konstrukce a důslednosti odstraňování účetních nedostatků a také zohledňuje inflaci.

49 Nevýhody: - výpočet ukazatele je náročný na různé úpravy vstupních hodnot, - obtížné vyjádření brutto investic v běžných cenách (pokud ukazatel počítá externí uživatel, nezná dobu pořízení investice), - jelikož výpočet ukazatele vyžaduje řadu úprav, jeho využití často zůstává na podnikové úrovni, - využití se také často omezuje na rozhodnutí o alokaci zdrojů (investování prostředků), - námitky vůči danému ukazateli vyvolávají i problematický předpoklad, že CF bude po dobu životnosti dlouhodobého majetku konstantní.

50 1) Generátory hodnoty (klíčové faktory) - patří CFROI, SVA a EVA. CFROI růst hodnoty podniku pomocí míry zhodnocení hrubé investiční základny prostřednictvím CF SVA - klíčovými faktory jsou míra růstu tržeb, provozní zisková marže a výše zdanění. Generátorem hodnoty je cizí kapitál, který umožňuje zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu.

51 EVA generátory EVA jsou např. doba obratu zásob, růst tržního podílu, snížení nákladů apod. 2) Pyramidové soustavy ukazatelů - Zachycují souvislosti toho, co se v podniku odehrává - Rozklad vrcholového ukazatele na dílčí dává vzájemnou propojenost, která umožňuje identifikovat vzájemné vazby mezi jednotlivými dílčími ukazateli a jejich vztah k vrcholovému ukazateli

52 3) Analýza využití majetku - Zkoumá využití majetku a jeho jednotlivých druhů vázaných v podnikání - Sleduje se např. obrat aktiv, obraz zásob, obrat pohledávek 4) Strategické dlouhodobé investiční rozhodování - Špatné rozhodnutí může významně ohrozit budoucí výkonnost a stabilitu - Rozhodnutí o investicích je dlouhodobé - Doporučuje se sestavit různé varianty vývoje investic

53 5) Řízení čistého pracovního kapitálu - Řízení zásob, pohledávek, krátkodobého finančního majetku a krátkodobých cizích zdrojů 6) Náklady na kapitál - Náklady jsou spojené se získáním a užitím jednotlivých zdrojů - Každý kapitál nese náklad 7) Finanční a kapitálová struktura - Najít optimální poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, kdy jsou průměrné náklady na kapitál minimální

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Podněty vedoucí ke vzniku teorií řízení hodnoty Změny v podnikatelském prostředí: - Globalizace - Volný pohyb kapitálu - Rozšiřování informačních technologií

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE Primární cíl podniku Co je primárním cílem podniku? Na tuto otázku odpovídá Teorie firmy. Původně: Primární cíl podniku = maximalizace

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku Zpracoval: Ing. Ladislav Vlk Finanční analytik Datum: 01. 09. 2008 Počet stran: 9 www.esteem.cz 2 Důvody pro oceňování podniku Dané zákonem:

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA Jedná se o předběžnou a nehotovou verzi, prosíme necitovat bez souhlasu autorek Kubíčková, Jindřichovská 8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA 8.1. Rozdílné zájmy manažerů a akcionářů Strategie

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Téma Finanční plánování

Téma Finanční plánování PE 301 Podniková ekonomika 2 Garant: Eva KISLINGEROVÁ Téma Finanční plánování Eva Kislingerová Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Finanční plán Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, CF,

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015 154-0300 Finance VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2014/2015 Obsah 1 2 Cíle finančního řízení Principy finančního řízení 3 Vliv finančního trhu na finanční

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Výkonnost podniku

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a. s. Bc. Jana Kuchařová

Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a. s. Bc. Jana Kuchařová Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a. s. Bc. Jana Kuchařová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je zpracování projektu implementace konceptu ekonomické

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o.

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. 1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. Pro případovou studii byl vybrán koncept EVA, který je výhodný především díky možnosti identifikovat a účinně

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY

6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY 6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY 6.1 Rozvaha 6.1.1 Úvodní poznámky A) Položky aktiv: Řadí se podle jejich likvidnosti. Seřazení probíhá sestupně, tedy: a) od nejlikvidnějších (hotovost), až

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Vybrané principy a metody řízení FI

Vybrané principy a metody řízení FI Vybrané principy a metody řízení FI Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 2 2006/7 Obsah Opakování Model tvorby a realizace hodnoty Vztah k investorům

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované)

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_FRP Finanční řízení podniku 4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více