Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku"

Transkript

1 Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

2 Změny v podnikatelském prostředí: - Globalizace - Volný pohyb kapitálu - Rozšiřování informačních technologií - Posílení vlivu finančního trhu vede k růstu významu vlastníků - Náročné konkurenční prostředí

3 Požadují: - V delším časovém období růst či maximalizaci tržní hodnoty (růst výnosnosti své investice) Preferují: - Vlastníci přinesli svoji myšlenku - Vložili peníze - Nesou největší riziko samotného podnikání - Aby se podnikání dařilo, musí uspokojit všechny, kdo jsou s podnikáním spojeni

4 Tyto koncepty se navzájem nevylučují - Hodnota pro vlastníky (shareholder value) pokud výkonnost podnikání neuspokojí vlastníka přesune svůj kapitál jinam a možnost přinášet prospěch (stakeholder value) ostatním zaniká (např. vyplácet mzdy, platit dodavatelům, státu, platit úroky apod.) - Pokud bude podnik maximalizovat hodnotu pro vlastníky (shareholder value), bude ji zároveň maximalizovat pro ostatní zúčastněné subjekty, které jsou rozhodováním firmy ovlivněny (stakeholder value).

5 Okruh subjektů je velmi široký, lze říci, že zahrnuje jakékoliv subjekty, které jsou firemním rozhodnutím ovlivněni Tyto skupiny se označují jako stakeholder, a to interní a externí.

6 - poskytovatele kapitálu vlastníky, kteří se snaží co nejvíce zhodnotit svůj vložený kapitál do podniku - věřitelé - zaměstnance, jde převážně o optimální výši mzdy a o zachování pracovního místa ve společnosti a o sociální výhody - manažery - je pro ně důležité, aby podnik prosperoval, měl stabilní podíl na trhu a měl likvidní a rentabilní hospodaření.

7 - dodavatelé, kteří požadují, aby podnik hradil včas své závazky vůči nim, sledují míru zadluženosti, solventnosti, likvidity a stability. - zákazníky pro než je důležité, aby podnik odhadl jejich potřeby a nabídl jim kvalitní produkt za přiměřenou cenu a aby produkt byl dodán včas. - odběratelé požadují při dlouhodobých vztazích určitou jistotu, že jejich dodavatel bude schopen plnit své závazky, neboť na nich závisí jeho výroby. - stát zajímají informace z důvodů kontroly výše odváděných daní a při přidělování různých dotací a jiných výpomocí.

8 Tato koncepce vzniká v 80. letech 20. století na amerických podnikatelských školách. Důvod velký rozsah podnikatelských fúzí a akvizic realizovaných v USA. Cílem fúzí a akvizic je vytvořit takové strategie, jejichž realizace by vedla k růstu hodnoty podniku, čímž by se vyhnuly možnosti fúze s jiným podnikem.

9 Výkonnost podniku je pojem, který je velmi běžně používán, ale jeho vymezení je různé. Většinou je spojován s pojmem efektivnost, což je schopnost podniku dosahovat určitých výsledků. Výkonnost podniku můžeme definovat: jako schopnost podniku co nejlépe využít a zhodnotit prostředky vložené do podnikatelské činnosti.

10 Pro vymezení výkonnosti podniku lze použít i další definice: výkonnost podniku je obecně spojována s růstem tržní hodnoty, tedy se snahou o efektivní využití vlastního a cizího kapitálu za účelem maximalizace tržní hodnoty společnosti v průběhu delšího časového úseku, což je spojeno s vytvořením zisku nebo alespoň s vytvořením podmínek pro generování zisku v budoucnosti. (Neumaierová)

11 Pro vymezení výkonnosti podniku lze použít i další definice: výkonnost je definována jako míra dosahování výsledků jednotlivci, skupinami organizací a jejími procesy výkonnost je většinou vymezena jako schopnost firmy (podnikatelského subjektu) co nejlépe zhodnotit investice vložené do jeho podnikatelských aktivit.

12 Výkonnost Hospodárnost Efektivnost Účelnost Náklady Čas Kvalita Vstupy Aktivity Výstupy

13 Hospodárnost (Economy) označuje obecně snahu vedoucí k minimalizaci vynaložených zdrojů, zejména finančních zdrojů a zamezení zbytečného plýtvání. Jedná se o minimalizaci nákladů na zdroje (vstupy) používané na činnost se zřetelem na odpovídající kvalitu. Hospodárnost vyjadřuje takový průběh nákladů, při němž se dosahuje žádoucích výstupů s co nejmenším vynaložením zdrojů. Velmi zjednodušeně lze hospodárnost označit dělání věcí levně

14 Efektivnost (Efficiency), někdy také označováno jako účinnost či produktivita, obecně vyjadřuje účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný. Jedná se o takové použití prostředků, kterými se dosáhne nejvyššího možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Vyjadřuje vztah mezi výstupy činnosti (ve formě zboží, služeb či jiných výsledků) a vstupy na tuto činnost vynaloženými.

15 Efektivnost je činnost dosažení maximálního výstupu z daných zdrojů či dosažení daného výstupu s minimem zdrojů při zachování kvality výstupu. Jedná se o takové použití zdrojů, kterým je dosaženo maximálního objemu a kvality produktů. Efektivnost lze označit dělání věcí správnou cestou.

16 Účelnost (Expedience) je schopnost produkovat požadovaný užitek (efekt, účel, produkt), tzn., zda organizace neprodukuje zbytečné, nepožadované nebo nedůležité produkty či jiné užitky. Jedná se o takové použití prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. Jinými slovy je účelností chápán stupeň dosažení cílů a vztah mezi zamýšlenými a skutečnými dopady dané činnosti. Účelnost, lze označit dělání správných věcí.

17 Potřeba Cíl/e Vstupy Činnost Výstupy Výsledky/ dopady Hospodárnost Efektivnost Účelnost

18 Do dnešní doby bylo vyvinuto mnoho kritérií, které vyjadřují výkonnost podniku. Tato kritéria vycházejí jednak z teoretických znalostí, ale i z praxe. Při pohledu do historie vývoje ukazatelů pro měření výkonnosti můžeme vidět vývoj a změny názorů jednotlivých generací. V podmínkách tržního hospodářství a zejména v neustále narůstající tvrdší konkurenci na globálních (světových) trzích je zvyšování výkonnosti nezbytnou podmínkou úspěšného přežití podniku.

19 Vývoj lze rozdělit do 5 generací: Generace Cíl Používané ukazatele 1. Generace Zisková marže Zisk/tržby 2. generace Růst zisku Maximalizace zisku 3. generace Výnosnost kapitálu ROA, ROE, ROI 4. generace Tvorba hodnoty pro vlastníky 5. generace Dlouhodobé strategické řízení EVA, MVA. SVA. CFROI Maximalizace tržní hodnoty

20 Lze rozdělit do tří skupin: - tradiční (klasické) finanční ukazatele - moderní finanční metody měření výkonnosti - metody strategického a manažerského řízení výkonnosti

21 Vycházejí z FA podniku, která je důležitým analytickým nástrojem Kritika FA: - Využívá data z účetních výkazů, která nejsou upravena: faktor rizika a inflace, nezohledňují faktor času na hodnotu peněz nezohledňují náklady ušlé příležitosti - Zjištěné informace se orientují pouze na ekonomickou situaci podniku - Hodnocení neobsahuje postavení na trhu, vliv konkurence, kvalitu zaměstnanců - Pomocí FA nelze odhalit veškeré finanční problémy

22 Výhody FA: - Je srozumitelná - Data pro její zpracování jsou dostupná z podnikových účetních výkazů - Je důležitým nástrojem finančního řízení - FA hodnotí minulý a současný vývoj - Dává podklad pro budoucí rozhodování

23 - ukazatele zisku zisk lze vyjádřit v různých podobách (čistý zisk, zisk před zdaněním, zisk před odečtením úroků a daní apod) - ukazatele cash flow (CF z provozní činnosti, CF z investiční činnosti, CF z finanční činnosti, celkové CF,) - ukazatele likvidity existuje několik úrovní likvidity podle stupně likvidnosti oběžného majetku. Likvidita vyjadřuje schopnost společnosti dostát svým závazkům včas a v předepsané výši. - ukazatele rentability fungují jako měřítko míry zisku, nejvíce užívané ukazatele patří rentabilita tržeb, vlastního kapitálu, výnosnost investic a celkového kapitálu.

24 Tato kritéria by měly splňovat určité požadavky (6) 1) Ukazatele musí mít co nejužší vazbu na hodnotu akcií 2) Využití co největšího množství informací a údajů poskytovaných účetnictvím 3) Ukazatele zahrnovaly kalkulaci rizika a braly v úvahu rozsah vázaného kapitálu 4) Umožňovaly hodnocení výkonnosti a zároveň i ocenění podniku

25 5) Ukazatel umožňoval jasnou a přehlednou identifikaci jeho vazby na všechny úrovně řízení 6) Vedl k podpoře řízení hodnoty.

26 - Diskontované cash flow (DCF Discounted Cash Flow), - Tržní přidaná hodnota (MVA Market Value Added) - Ekonomická přidaná hodnota (EVA - Economic Value Added), - Excess Return, - Celková výnosnost pro akcionáře ( TSR- Total Shareholder Return) - Přidaná hodnota pro vlastníky (SVA - Shareholder Value Added) - Čistý peněžní tok z investic (CFROI - Cash Flow Return on Investment,), - Peněžní přidaná hodnota (CVA - Cash Value Added) a další.

27 - Budeme-li cash flow diskontovat pomocí ceny nákladů vynaložených na kapitál bude cash flow brát v úvahu čas i riziko. - Takto vypočtené cash flow se stává vhodným měřítkem výkonnosti podniku. - Zároveň se stává předmětem zájmů investorů při hodnocení výhodnosti jejich investice a to pomocí ukazatelů čisté současné hodnoty nebo vnitřního výnosového procenta. - Model toku peněžních prostředků je postaven na předpovědích budoucího vývoje podniku, což je pro investora důležité hledisko.

28 - Tento přístup však neumožňuje propojit měření a řízení výkonnosti podniku - Zároveň neumožňuje nastavit motivační systém, který by nutil manažery vybírat a realizovat takové projekty, které budou vytvářet ekonomický zisk, tj. kladnou čistou současnou hodnotu.

29 Tržní přidaná hodnota (MVA) představuje rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a hodnotou investovaného kapitálu MVA = tržní hodnota - hodnota investovaného kapitálu

30 Navýšení MVA dojde v následujících případech: a) Výnosnost investovaného kapitálu bude vyšší než vynaložené náklady na tento kapitál: - navýšení kapitálu vede k růstu účetní hodnoty kapitálu - ale zároveň dochází i k jeho zhodnocení a tím i k růstu tržní přidané hodnoty

31 Tržní hodnota VK Tržní přidaná hodnota Účetní hodnota VK Efektivní (zisková) investice Tržní přidaná hodnota Účetní hodnota VK Tržní hodnota VK

32 b) Zvýšení tržní hodnoty podniku při stále výši investovaného kapitálu, tj. zvýšení efektivnosti hospodaření - Při stejné výši kapitálu bude dosahováno vyšší výnosnosti - Bude růst tržní přidaná hodnota

33 Tržní hodnota VK Tržní přidaná hodnota Účetní hodnota VK Zvýšení efektivnosti hospodaření Tržní přidaná hodnota Tržní přidaná hodnota Účetní hodnota VK Tržní hodnota VK

34 Nevýhody ukazatele: - nelze přesně určit co je výsledkem práce manažerů a co je výsledkem vnějšího okolí, které nemohou manažeři ovlivnit, - z výsledků ukazatele nelze poznat, zda výsledek je v souladu s očekáváním investorů, - ukazatel nebere v úvahu, zda investoři v průběhu držení vlastnických podílů v podniku byli odměněni jiným způsobem, např. vyplacením podílů na zisku, - ukazatel měří pouze celopodnikovou výkonnost a nelze jej využívat pro vnitropodnikové řízení, - ukazatele je možné použít pouze u veřejně obchodovatelných podniků.

35 Excess Returnn = skutečná hodnota bohatství v období n očekávaná hodnota bohatství v období n - Skutečná hodnota bohatství odpovídá budoucí hodnotě přínosů pro vlastníky, tzn., že odpovídá budoucí hodnotě vyplácených dividend, odkoupených akcií a tržní ceně podílu v podniku ke konci sledovaného období. - Očekávaná hodnota bohatství vyjadřuje hodnotu investovaného kapitálu na konci sledovaného období. Očekávaná hodnota investovaného kapitálu by měla dosáhnout investorem požadovanou výnosnost.

36 - Ukazatel EVA je registrovanou známkou firmy Stern Stewart &Co. - Patří k nejvíce rozšířeným měřítkům výkonnosti při aplikaci hodnotového řízení - Používá ho řada významných firem, jako např. Coca- Cola, Siemens AG, Tenneco, Polaroid. - Z českých podniků ho například využívá Škoda Auto.

37 - Ekonomicky přidaná hodnota (EVA) vyjadřuje tzv. ekonomický zisk, který podnik získá po odečtení všech nákladů včetně nákladů na vlastní a cizí kapitál, tzn. rozdíl mezi výnosy a ekonomickými náklady, které zahrnují mimo účetní náklady i náklady obětované příležitosti. - Ukazatel EVA měří, jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke zvýšení či snížení hodnoty pro své vlastníky. - Ukazatel EVA vyjádřený v absolutní hodnotě komplikuje možnost srovnání jak mezi podniky tak i srovnávání v čase.

38 EVA = NOPAT - WACC x C NOPAT = zisk z hlavní činnosti po zdanění (čistý operativní zisk, Net Operating Profit After Taxes) WACC = vážené průměrné náklady na jednotku kapitál C = kapitál vázaný v aktivech, která jsou využívána v hlavní (operativní) činnosti pro dosažení operativního zisku k začátku hodnoceného období Jiný způsob vyjádření ukazatele EVA: EVA = (RONA WACC) x C RONA = rentabilita čistých operativních aktiv RONA = NOPAT/C)

39 Výpočet ukazatele EVA nutné provést úpravy vstupních údajů: Určit kapitál, který je zdrojem financování aktiv, která vytváření tzv. operativní zisk - Firma Stewart uvádí až 164 úprav jde o obchodní tajemství - Firmy provádějí méně než 15 úprav, bývá doporučováno 5-6 úprav, aby data byla smysluplná.

40 Tři oblasti nejčastějších úprav: 1) Úprava rozvahy. Vymezit aktiva, která produkují operativní zisk (NOA) a určit kapitál, který tato aktiva kryje 2) Úprava výkazu zisku a ztráty. Vymezení čistého operativního zisku. (např. vyloučit náklady na vzdělávání zaměstnanců, reklamu, odstupné, výnosy z nepotřebných aktiv apod.) 3) Výpočet nákladů na kapitál (WACC)

41 MPO rozděluje podniky podle EVA do následujících čtyř kategorií: - Podnik, který tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, tj. jeho rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je větší než alternativní náklad na kapitál (re). - Podnik netvoří ekonomickou přidanou hodnotu, ale jeho ROE je větší než bezriziková sazba. - Podnik má kladnou rentabilitu vlastního kapitálu, ale ta je menší než bezriziková sazba. - Podnik je ztrátový, jeho rentabilita vlastního kapitálu je menší než 0.

42 Zavedení konceptu EVA a délka implementace: - Na úrovni top managementu 8 12 měsíců - Až na úroveň středního managementu měsíců - Až na nejnižší stupně pracovních činností měsíců Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Analýza a vyhodnocení připravenosti pro změnu Volba strategie Příprava, trénink zaměstnanců, podklady pro vzájemnou komunikaci Zavedení konceptu Vyhodnocení výsledků

43 Výhody konceptu EVA: - ukazatele EVA měří výkonnost podniku (jedná se o ekonomický zisk, jelikož do výpočtů zahrnuje i náklady na vlastní kapitál), - představuje koncept řízení, pomocí něhož dochází k propojení všech činností v podniku i lidí účastnících se těchto procesů a to za pomoci jednoho základního kritéria, kterým je zvýšit hodnotu vložených prostředků, - využití pro odměňování manažerů, - propojuje strategické a operativní rozhodování, - jednodušší koncept v porovnání s ostatními hodnotovými ukazateli

44 Nevýhody konceptu EVA: - vyčíslení NOPAT a C vyžaduje provést úpravy účetních veličin, - u nákladů na kapitál nastává problém s vyčíslením zejména nákladů na vlastní kapitál (použití jakéhokoliv z modelů pro jejich vyčíslení nedává jednoznačný výsledek), - není upraven o inflaci, - aplikace může vést k preferenci rozhodnutí vedoucích např. k omezení investičních aktivit a tím krátkodobého zvýšení hodnoty EVA.

45 SVA t = SV t SV t-1 SV = hodnota podniku pro vlastníky (Shareholder Value) v čase t Hodnota podniku pro vlastníky (SV) vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou celého podniku a hodnotou cizího kapitálu vyjádřeného v tržních cenách k určitému datu

46 SVA t = SV t SV t-1 SV = současná hodnota CF z operativní činnosti pro prognózované období + současná hodnota reziduální hodnoty podniku ke konci prognózovaného období + tržní hodnota neoperativních aktiv cizí zdroje SVA = Δ NOPAT / WACC Čisté investice

47 Hodnota podniku vychází z očekávaných čistých peněžních toků v budoucnu, které jsou převedeny na jejich současnou hodnotu pomocí diskontní sazby, která je stanovena z očekávané výnosnosti investora Výpočet je založen na následujících vstupních informacích: - Době ekonomické životnosti (odepisovaná aktiva brutto/roční odpisy) - Hodnotě investic (suma odepisovaných a neodepisovaných aktiv) - Brutto CF (počítá se pomocí nepřímé metody)

48 Výhody: - možnost porovnání výkonnosti podniků v čase, s různou skladbou aktiv (podnikajících v různých odvětvích) a v různých zemích, - vyjádření v procentech je pro řadu manažerů přijatelnější než tzv. monetární vyjádření (např. EVA) a to zejména při porovnávání podniků, divizí nebo investic o různých hodnotách, - je nejpřesnější z hlediska konstrukce a důslednosti odstraňování účetních nedostatků a také zohledňuje inflaci.

49 Nevýhody: - výpočet ukazatele je náročný na různé úpravy vstupních hodnot, - obtížné vyjádření brutto investic v běžných cenách (pokud ukazatel počítá externí uživatel, nezná dobu pořízení investice), - jelikož výpočet ukazatele vyžaduje řadu úprav, jeho využití často zůstává na podnikové úrovni, - využití se také často omezuje na rozhodnutí o alokaci zdrojů (investování prostředků), - námitky vůči danému ukazateli vyvolávají i problematický předpoklad, že CF bude po dobu životnosti dlouhodobého majetku konstantní.

50 1) Generátory hodnoty (klíčové faktory) - patří CFROI, SVA a EVA. CFROI růst hodnoty podniku pomocí míry zhodnocení hrubé investiční základny prostřednictvím CF SVA - klíčovými faktory jsou míra růstu tržeb, provozní zisková marže a výše zdanění. Generátorem hodnoty je cizí kapitál, který umožňuje zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu.

51 EVA generátory EVA jsou např. doba obratu zásob, růst tržního podílu, snížení nákladů apod. 2) Pyramidové soustavy ukazatelů - Zachycují souvislosti toho, co se v podniku odehrává - Rozklad vrcholového ukazatele na dílčí dává vzájemnou propojenost, která umožňuje identifikovat vzájemné vazby mezi jednotlivými dílčími ukazateli a jejich vztah k vrcholovému ukazateli

52 3) Analýza využití majetku - Zkoumá využití majetku a jeho jednotlivých druhů vázaných v podnikání - Sleduje se např. obrat aktiv, obraz zásob, obrat pohledávek 4) Strategické dlouhodobé investiční rozhodování - Špatné rozhodnutí může významně ohrozit budoucí výkonnost a stabilitu - Rozhodnutí o investicích je dlouhodobé - Doporučuje se sestavit různé varianty vývoje investic

53 5) Řízení čistého pracovního kapitálu - Řízení zásob, pohledávek, krátkodobého finančního majetku a krátkodobých cizích zdrojů 6) Náklady na kapitál - Náklady jsou spojené se získáním a užitím jednotlivých zdrojů - Každý kapitál nese náklad 7) Finanční a kapitálová struktura - Najít optimální poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, kdy jsou průměrné náklady na kapitál minimální

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU EVALUATION OF COMPANY PERFORMANCE DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

Efektivní f inancování rozvoje podnikání

Efektivní f inancování rozvoje podnikání Efektivní f inancování rozvoje podnikání Mária Režňáková jaký vliv má strategie financování na hodnotu podniku jak ovlivňuje finanční systém způsob financování podniku kdy podnik potřebuje externí zdroje

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

Investiční rozhodování

Investiční rozhodování Investiční rozhodování Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších statků v budoucnu. Jde

Více

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2. Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.1 Prvky okolí podniku... 5 4) Efektivnost podniku a její základní kategorie...

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Bakalářská práce Autor: Miroslava Valová Vedoucí práce: Ing. Jiří Lunga Kunovice, březen 2007 Prohlašuji,

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více