MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99"

Transkript

1 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/ schválených Akademickým senátem MZLU v Brn dne

2 ást I Zízení, právní postavení a pedmt innosti lánek 1 Zizovatel 1. Zizovatelem vysokoškolského lesního statku s názvem Školní lesní podnik Masarykv les Ktiny (dále též ŠLP nebo ŠLP Ktiny) je Mendelova zemdlská a lesnická univerzita v Brn (dále též MZLU v Brn nebo univerzita). 2. MZLU v Brn byla zízena zákonem eskoslovenské republiky. 460/1919 Sb. ze dne s názvem Vysoká škola zemdlská v Brn. Zákonem eské republiky. 192/1994 Sb. byla s platností od pejmenována na Mendelovu zemdlskou a lesnickou univerzitu v Brn. 3. Právní postavení MZLU v Brn jako veejné vysoké školy je dáno zákonem. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), (dále též zákon), který se považuje za její zizovací listinu ve smyslu zvláštních právních pedpis. 4. Podle 10 zákona je statutárním pedstavitelem MZLU v Brn rektor jmenovaný presidentem republiky. lánek 2 Zízení a dosavadní právní postavení 1. Pedsednictvo ministerské rady SR dopisem ze dne j /22 oznámilo, že ministerská rada eskoslovenské republiky ve schzi konané se usnesla o odevzdání lesního statku Adamov k úelm Vysoké školy zemdlské. Majetkové pedání lesního velkostatku Adamov bylo realizováno rozhodnutím Presidia ministerstva zemdlství SR.j. 969/1923 o pevzetí panství Adamov Státním pozemkovým úadem podle 5 zákona. 215/1919 Sb. a o jeho souasném pedání v držení a správu Vysoké škole zemdlské v Brn a návaznými knihovními zápisy. Výnosem ministerstva zemdlství ze dne j. 4674/1923 byl stanoven název Školní lesní statek Adamov Vysoké školy zemdlské v Brn s tím, že bude spravován jako státní podnik s plným zetelem na své zvláštní urení pro odbornou výchovu poslucha a lesní výzkumnictví. Z Adamova bylo sídlo ŠLP peneseno do Brna a v roce 1967 do Ktin. 2. Právní úprava existence Školního lesního podniku Masarykv les Ktiny v létech byla dána zákonem. 172/1990 Sb. V souladu s 5 a 13 tohoto zákona a podle Statutu MZLU v Brn zaregistrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy R pod.j /91 30, byl ŠLP Ktiny úelovým zaízením MZLU v Brn s vlastní právní subjektivitou. lánek 3 Základní údaje a právní postavení od Školní lesní podnik Masarykv les Ktiny je vysokoškolským lesním statkem ve smyslu 35 zákona. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 2

3 2. Podle odst zákona a podle l. 4 Statutu MZLU v Brn, registrovaného MŠMT R dne pod.j / je ŠLP Ktiny organizaní souástí univerzity. 3. Název, právní forma a sídlo : Název organizace : Mendelova zemdlská a lesnická univerzita v Brn Právní forma : veejná vysoká škola Sídlo organizace : Brno, Zemdlská 1, Název souásti : Školní lesní podnik Masarykv les Ktiny Používané zkratky pro oznaení souásti jsou ŠLP nebo ŠLP Ktiny Sídlo souásti : Ktiny 175, Identifikaní ísla organizace : I DI CZ V ele ŠLP Ktiny je editel jmenovaný rektorem univerzity. 6. V úedním a obchodním styku používá ŠLP Ktiny úední listiny a razítko s názvem univerzity a názvem školního podniku. lánek 4 Poslání a pedmt innosti 1. Školní lesní podnik Masarykv les Ktiny je souástí univerzity, na níž se v souinnosti s vdeckopedagogickými pracovišti univerzity a zejména s lesnickou a devaskou fakultou, uskuteují praktická výuka, praxe a experimentální práce v rámci ešení závrených a disertaních prací student, jakož i výzkumná, vývojová, demonstraní a poradenská innost. Pro naplování tohoto poslání vytváí ŠLP Ktiny podmínky v provozech lesní a devaské výroby i v ostatních provozech a innostech. 2. Ve smyslu 20 zákona, l. 3 a l. 10 písm.1b Statutu MZLU v Brn lení se innost ŠLP na hlavní - úelovou innost a doplkovou innost. 3. Hlavní - úelová innost zahrnuje zejména : zabezpeování podmínek pro praktická cviení a praxe poslucha v lesnických, devaských a ostatních provozech, zakládání, obnovování, udržování a provozování demonstraních a pokusných ploch, výukových polygon, arboret, pokusných školek, semenných sad, pokusných a ovovacích úsek lesních cest a dalších zaízení sloužících výuce a výzkumu, péi o pírodní rezervace a chránná území, monitorovací plochy a péi o estetické, krajinotvorné, vzdlávací a ostatní mimoprodukní funkce lesa, výkony pracovišt úelové innosti, zvlášt odborné exkurze, školení, demonstrace inovací, poradenství a presentaci výsledk výzkumu, innost pomocných provoz úelové innosti, ubytování student a uitel pi výukových a výzkumných aktivitách. 4. Doplková innost ŠLP Ktiny zahrnuje : lesní a devaskou výrobu vetn prodeje produkt tchto výrob a obchodování s nimi, služby pro lesní a devaskou výrobu, hospodáské innosti v pomocných provozech a innosti rozvíjené pro efektivnjší využití lidských a majetkových zdroj svených univerzitou školnímu podniku. Podrobný výet doplkových inností je uveden v píloze 3 Statutu MZLU v Brn. 3

4 ást II ízení, organizace, zamstnanci lánek 5 editel 1. V ele ŠLP Ktiny je editel jmenovaný a odvolávaný rektorem univerzity podle l. 5 ádu výbrového ízení pro obsazování míst akademických pracovník na MZLU v Brn. 2. editel ŠLP Ktiny podle odst. 4 l. 6 Statutu MZLU v Brn a) ídí innost ŠLP Ktiny a odpovídá za ni rektorovi, b) pokud rektor nestanoví jinak, jedná a rozhoduje jménem univerzity ve vcech ŠLP Ktiny v oblasti pracovn právní s výjimkou funkcí uvedených v l.6 a l.7 obchodní obanskoprávní s omezením disponování s nemovitým majetkem sveným školnímu podniku správní, c) innost ŠLP Ktiny ídí v souladu se zvláštními právními pedpisy, statutem, dalšími pedpisy univerzity, organizaním ádem a podle rektorem schváleného plánu innosti, d) zajišuje správu majetku univerzity sveného ŠLP a péi o jeho reprodukci. 3. Rektor univerzity uzavírá s editelem manažerskou smlouvu, která zejména obsahuje vymezení pravomoci, odpovdnosti, práv a povinností podle odst.2 stanovení smluvní mzdy a podmínek jejího poskytování další ustanovení o podmínkách pracovního pomru vzniklého jmenováním. První manažerská smlouva je uzavírána na dobu 1 až 3 roky, další zpravidla na dobu do 5 let. lánek 6 Zástupce editele 1. Rektor univerzity jmenuje a odvolává zpravidla na návrh editele zástupce editele ŠLP. 2. Pracovní nápl a mzdu zástupc editele stanoví editel po projednání s rektorem. V pracovní náplni editel ŠLP též stanoví rozsah delegace svých pravomocí na zástupce editele pro dobu své nepítomnosti a nebo pro uritý úsek ídící innosti. lánek 7 Ekonom 1. Rektor univerzity jmenuje a odvolává zpravidla na návrh editele ekonoma ŠLP. 2. Pracovní nápl a mzdu ekonoma stanoví editel ŠLP po projednání s rektorem. V pracovní náplni editel ŠLP též stanoví rozsah delegace svých pravomocí na ekonoma ŠLP pro úsek finann ekonomického ízení. V pracovní náplni ekonoma ŠLP musí být uvedeny jeho povinnosti a odpovdnost za dodržování a uplatování zákon a pedpis upravujících finanní hospodaení ŠLP, jmenovit platných obecn závazných právních pedpis o úetnictví a Smrnice o pravidlech hospodaení MZLU v Brn. 4

5 lánek 8 Plány innosti ŠLP a) ŠLP Ktiny uskuteuje své poslání, hlavní i doplkovou innost podle roních plán innosti, které navazují na dlouhodobé plány rozvoje ŠLP a na decenální lesní hospodáské plány, jakož i na dlouhodobé zámry univerzity a dlouhodobé zámry fakult, zejména lesnické a devaské fakulty. b) Roní plán innosti ŠLP zahrnuje zejména: a) plán hlavní - úelové innosti obsahující vcné vymezení jednotlivých úkol úelové innosti, náklady a zdroje financovaní tchto úkol; b) finanní plán obsahující plán výnos a náklad plán penžních tok (cash flow) plán vývoje finanní základny ŠLP a její alokace v majetku. Finanní plán je zpracován v návaznosti na útovou osnovu, postupy útování a metodickou úpravu úplných finanních výkaz pedepsaných pro veejné vysoké školy; c) plán investiní innosti obsahující vcné vymezení investic do dlouhodobého majetku, plánované investiní náklady, zdroje financování jednotlivých investiních akcí vetn návaznosti na tvorbu a užití fondu rozvoje investiního majetku; d) plán zamstnanosti a mezd obsahující zejména plánovaný poet fyzických a pepotených zamstnanc, celkový objem mezd a prmrné msíní mzdy; e) plán výkon doplkové innosti obsahující vcné úkoly doplkové innosti, jejich technicko - technologické parametry a marketingové zabezpeení; f) plány vnitropodnikových organizaních jednotek navazující na ásti a) b) d) a e) roního plánu innosti ŠLP, zpracované ve smyslu l. 9; g) plány dle písm. b), c), d), e) a f) jsou obligatorními souástmi struktury roního plánu doplkové hospodáské innosti, který mže být se souhlasem rektora doplnn o další ásti a ukazatele. 3. Za zpracování plán innosti ŠLP v urených termínech, obsahu a form odpovídá editel. Pípravu plán, zejména plánu hlavní - úelové innosti, uskuteuje v souinnosti s ústavy fakult koordinované píslušnými dkany, pedevším dkanem lesnické a devaské fakulty. 4. Plány innosti ŠLP nabývají platnost po schválení rektorem. Ped jejich schválením si rektor vyžádá stanovisko dkan, zejména dkana lesnické a devaské fakulty a stanovisko poradního sboru ŠLP. 5. V období do schválení roního plánu innosti ídí editel innost ŠLP podle pedbžného plánu, který urí úmrn proporcím plánu innosti na pedcházející rok. 6. editel organizuje a provádí na všech pracovištích kontrolní innost na základ zpracovaného roního plánu kontrolní innosti schváleného rektorem. O provedených kontrolách, jejich závrech a splnní pijatých opatení vede písemnou agendu a podává zprávy rektorovi. lánek 9 Organizace a vnitropodnikové ízení 1. editel ŠLP stanoví svým písemným rozhodnutím schváleným rektorem organizaci ŠLP a na tuto organizaci navazující pravidla vnitropodnikového ízení. 5

6 2. Pi stanovení organizace a pravidel vnitropodnikového ízení uplatuje editel zejména následující principy: rozlenní ŠLP do relativn samostatných provoz hospodáských stedisek, úsek a útvar v ele s vedoucími jmenovanými editelem a jemu odpovdnými, ízení innosti hospodáských stedisek na základ tvorby výnos, náklad a hospodáského výsledku pi využití vnitropodnikových finann ekonomických nástroj a opatení, svení odpovídající innosti majetku univerzity spravovaného ŠLP hospodáským stediskm k efektivnímu využívání a k péi o ádnou údržbu, úinnou stimulaci vedoucího a trvalých zamstnanc zalenných do hospodáského stediska stanovením závislosti pohyblivé složky mzdy na výsledcích hospodaení stediska, systematické využívání informaní soustavy ŠLP ve vnitropodnikovém ízení, zvlášt vnitropodnikového plánování, vnitropodnikového úetnictví a vnitropodnikových finann ekonomických rozbor. lánek 10 Zamstnanci a jejich odmování 1. Ve smyslu odst. 2 l. 5 jedná a rozhoduje jménem univerzity v pracovn právních vcech zamstnanc univerzity pracovn zaazených na ŠLP Ktiny editel ŠLP s výjimkou funkcí uvedených v l. 6 a l V pracovních smlouvách se zamstnanci univerzity pracovn zaazenými na ŠLP Ktiny uvede se pi uzavení pracovního pomru a každé jeho zmn jako pracovišt Školní lesní podnik Masarykv les Ktiny, pípadn se specifikací urité organizaní souásti ŠLP. 3. Pi obsazování míst vedoucích zamstnanc uplatní editel pimen l. 5 ádu výbrového ízení pro obsazování míst akademických pracovník na MZLU v Brn. 4. Odmování zamstnanc univerzity pracovn zaazených na ŠLP Ktiny se ídí Mzdovým pedpisem MZLU v Brn, zejména pak ustanoveními ástí I, III a IV tohoto pedpisu. 5. V rámci mzdového pedpisu univerzity stanoví editel svým písemným rozhodnutím zpsob uplatnní mzdového pedpisu s ohledem na specifika pracoviš, pracovních proces a prací a v rámci rozsahu mzdových prostedk stanoveného roním finanním plánem. V rozhodnutí pitom uplatní mzdové formy vedoucí k úinné stimulaci pracovních výsledk zamstnanc zvlášt ve smyslu l. 9. ást III Poradní sbor lánek 11 Poslání a složení poradního sboru 1. Poradní sbor Školního lesního podniku Masarykv les Ktiny (dále též PS ŠLP) je poradním, inicianím, koordinaním a kontrolním orgánem rektora univerzity ve smyslu odst. 3 l. 5 Statutu MZLU v Brn. 2. Poradní sbor ŠLP ML Ktiny je tvoen nejmén 10 leny z ad pedních vdeckopedagogických pracovník univerzity, jejichž odborná erudice vytváí 6

7 pedpoklady pro pínos k plnní poslání a úkol poradního sboru. Z tohoto potu je nejmén 7 len z ad vdeckopedagogických pracovník lesnické a devaské fakulty a po 1 lenovi z ad vdeckopedagogických pracovník dalších fakult univerzity. leny Poradního sboru ŠLP Ktiny jsou též editel ŠLP ML Ktiny a prorektor pro ízení vysokoškolských statk. Rektor mže jmenovat lenem poradního sboru i další interní a externí odborníky. 3. leny Poradního sboru ŠLP ML Ktiny z ad vdeckopedagogických pracovník MZLU v Brn jmenuje rektor na návrh dkan píslušných fakult. Pedsedou poradního sboru jmenuje rektor prorektora pro ízení vysokoškolských statk. Za místopedsedu poradního sboru jmenuje rektor dkana lesnické a devaské fakulty nebo jím poveného pedního vdeckopedagogického pracovníka lesnické a devaské fakulty. lánek 12 innost poradního sboru 1. Poradní sbor zejména projednává návrhy plán innosti ŠLP (l. 8), vyjaduje k nim svá stanoviska a doporuení, projednává návrh písemného rozhodnutí editele o organizaci a vnitropodnikovém ízení ŠLP (l. 9), vyjaduje k nmu své stanovisko a doporuení, na žádost rektora se vyjaduje k výsledku výbrového ízení na místo editele a k innosti editele, kontroluje plnní plán inností a pijímá doporuení ke zlepšení innosti ŠLP, v souinnosti s dkany píslušných fakult, zvlášt s dkanem lesnické a devaské fakulty pispívá ke koordinaci spolupráce fakult a ŠLP na úseku úelové innosti a ke zlepšování úelového poslání a využití ŠLP, projednává další závažné otázky rozvoje ŠLP. 2. Zasedání Poradního sboru ŠLP ML Ktiny svolává jeho pedseda podle poteby, nejmén však tikrát ron. O svolání zasedání informuje rektora a dkany fakult, pokud nejsou leny poradního sboru. V pípad, že nejsou jmenovaní akademití funkcionái leny poradního sboru, mohou se úastnit jednání s hlasem poradním. Výroní zasedání Poradního sboru ŠLP ML Ktiny, na kterém jsou projednávány rozbory a plány úelové a hospodáské innosti podniku, se koná na spoleném zasedání s Poradním sborem ŠZP Žabice. Z významných dvod lze bhem roku svolat i další spolená zasedání poradních sbor. Na spoleném zasedání pi projednávání záležitostí jednoho podniku mají lenové poradního sboru druhého podniku hlas poradní, záležitosti spolené pro oba podniky mohou oba poradní sbory projednávat a vyjadovat se k nim, jakož i hlasovat o nich spolen. 3. Jednání poradního sboru ídí jeho pedseda. Poradní sbor ŠLP ML Ktiny je schopen se usnášet pi pítomnosti více než poloviny len, piemž k pijetí závr jsou nezbytné kladné hlasy nadpoloviní vtšiny všech len. Hlasování o závrech, týkajících se osoby editele ŠLP ML Ktiny, se editel nezúastní. V pípad spoleného hlasování poradních sbor ŠZP Žabice a ŠLP ML Ktiny jsou k pijetí závr nezbytné kladné hlasy nadpoloviní vtšiny všech len každého poradního sboru. 4. Závry zasedání Poradního sboru ŠLP ML Ktiny jsou uvedeny v zápise ze zasedání poradního sboru a mají formu stanoviska, doporuení, kontrolního nálezu a návrhu na opatení. Závry jsou pedkládány rektorovi MZLU v Brn, který rozhodne o dalším postupu. 7

8 ást IV Majetek a pravidla hospodaení lánek 13 Nakládání s majetkem 1. Univerzita svuje ŠLP Ktiny do užívání a pée nemovitý a movitý majetek sloužící k plnní poslání a úkol ŠLP. Za ochranu, evidenci, udržování a efektivní využívání sveného majetku, vetn majetku získaného inností ŠLP, odpovídá editel a vedoucí zamstnanci na všech stupních ízení v rozsahu svých povinností a pravomocí. 2. Nakládání s majetkem sveným ŠLP, zejména nabývání, zízení, prodej a pronájem majetku, se ídí zvláštními pedpisy, zákonem, Statutem MZLU v Brn a Smrnicí o pravidlech hospodaení MZLU v Brn. 3. Nakládání s nemovitým majetkem univerzity je podle zákona a Statutu MZLU v Brn v pravomoci rektora. O nabývání, zízení a pestavbách nemovitého majetku investiní inností ŠLP rozhoduje rektor zpravidla na návrh editele v rámci schválení plánu innosti ŠLP. O prodeji zpravidla na návrh editele a v rámci 19 zákona. Pronájem nemovitého majetku sveného ŠLP je v kompetenci editele; po odsouhlasení základních podmínek rektorem v pípadech, kdy je pronajímán nemovitý majetek o poizovací cen vyšší než 50násobek ástky, od níž jsou aktiva považována za investiní majetek podle zvláštního pedpisu. 4. Nakládání s movitým majetkem sveným a obhospodaovaným ŠLP je v pravomoci editele. K nabytí, prodeji a pronájmu vcí o poizovací cen vyšší než 50 násobek ástky, od níž jsou aktiva považována za investiní majetek podle zvláštního pedpisu, je nutný souhlas rektora. Nakládání s obžným majetkem v rámci plnní plánu innosti ŠLP je v kompetenci editele a vedoucích zamstnanc na všech stupních ízení v rozsahu jejich pravomocí a povinností. lánek 14 Postavení ŠLP v hospodáské soustav univerzity 1. ŠLP Ktiny je organizaní souástí, jejíž postavení v hospodáském systému univerzity je vymezeno zejména svením ásti majetkové základny univerzity do užívání a správy ŠLP ve smyslu l. 13, svením ásti finanní základny univerzity do hospodaení a správy ŠLP, samostatným hospodaením podle plánu inností, jehož souástí je finanní plán sestavovaný a schvalovaný ve smyslu l V rámci správy sveného majetku a finanní základny spravuje ŠLP oddlen vedené ásti majetkových a finanních fond univerzity: fondu investiního majetku, fondu obžného majetku, fondu rezervního a fondu odmn. V souladu s uspoádáním finanní soustavy univerzity používá samostatné úty u penžních ústav. 3. ŠLP Ktiny samostatn útuje v soustav podvojného úetnictví podle obecn platných pedpis o úetnictví a podle útové osnovy a postup útování uplatovaného univerzitou. Samostatn zajišuje administrativn technické práce spojené s finanním hospodaením ŠLP, operace platebního styku a pokladní operace a zajišuje ve stanovených termínech a ve stanovené form kvestorem urené informace pro centrální zpracování v informaním systému univerzity. 8

9 lánek 15 Pravidla hospodaení 1. ŠLP Ktiny se ve svém finanním hospodaení ídí obecn závaznými pedpisy a Smrnicemi o pravidlech hospodaení MZLU v Brn. 2. Za finanní hospodaení ŠLP, uplatování a dodržování pedpis uvedených v odst.1 odpovídá editel a vedoucí zamstnanci na všech stupních ízení v rámci svých pravomocí a povinností. 3. Uzavírat smlouvy o pijetí úvr, návratných finanních výpomocí, pjek na investice i na provozní výdaje, smlouvy o sdružení finanních prostedk a smlouvy o nabytí cenných papír je oprávnn pouze rektor univerzity. editel ŠLP mže takové smlouvy uzavít jen na základ zmocnní vystaveného rektorem v písemné form pro jmenovit uvedenou smlouvu. 4. editel ŠLP pedkládá ke schválení rektorovi roní úetní závrku ovenou auditorem. Spolu s roní úetní závrkou a zprávou auditora pedkládá i návrh na vypoádání hospodáského výsledku a rozbor plnní roního plánu innosti ŠLP. Rektor si ped schválením roní úetní závrky a ped rozhodnutím o vypoádání hospodáského výsledku vyžádá stanoviska dkan, zejména dkana lesnické a devaské fakulty a stanovisko poradního sboru ŠLP. ást V Závrená ustanovení 1. Vydáním tohoto organizaního ádu koní platnost dosavadního Organizaního ádu ŠLP Ktiny.j / 94 z , jeho zmn a doplk stanovených rozhodnutím rektora z , jakož i listiny o zízení ŠLP Ktiny.j. 251 / 98 z Zstatek fondu kulturním a sociálních poteb ŠLP k se dnem pevádí do fondu rezervního. 3. Tento organizaní ád byl schválen Akademickým senátem MZLU v Brn dne a nabývá platnosti Toto úplné znní organizaního ádu zahrnuje všechny zmny a doplky schválené Akademickým senátem MZLU v Brn dne a nabývá platnosti dnem 1. února V Brn Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. rektor MZLU v Brn 9

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

j. NPÚ-310/14594/2013, Píloha. 2 editel ÚPS Organizaní schéma Územní památkové správy v Praze Kancelá editele - oddlení OBJEKTY - pímo ízené editelem ÚPS Úsek námstka editele ÚPS Správa SZ Beznice Správa

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více