MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99"

Transkript

1 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/ schválených Akademickým senátem MZLU v Brn dne

2 ást I Zízení, právní postavení a pedmt innosti lánek 1 Zizovatel 1. Zizovatelem vysokoškolského lesního statku s názvem Školní lesní podnik Masarykv les Ktiny (dále též ŠLP nebo ŠLP Ktiny) je Mendelova zemdlská a lesnická univerzita v Brn (dále též MZLU v Brn nebo univerzita). 2. MZLU v Brn byla zízena zákonem eskoslovenské republiky. 460/1919 Sb. ze dne s názvem Vysoká škola zemdlská v Brn. Zákonem eské republiky. 192/1994 Sb. byla s platností od pejmenována na Mendelovu zemdlskou a lesnickou univerzitu v Brn. 3. Právní postavení MZLU v Brn jako veejné vysoké školy je dáno zákonem. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), (dále též zákon), který se považuje za její zizovací listinu ve smyslu zvláštních právních pedpis. 4. Podle 10 zákona je statutárním pedstavitelem MZLU v Brn rektor jmenovaný presidentem republiky. lánek 2 Zízení a dosavadní právní postavení 1. Pedsednictvo ministerské rady SR dopisem ze dne j /22 oznámilo, že ministerská rada eskoslovenské republiky ve schzi konané se usnesla o odevzdání lesního statku Adamov k úelm Vysoké školy zemdlské. Majetkové pedání lesního velkostatku Adamov bylo realizováno rozhodnutím Presidia ministerstva zemdlství SR.j. 969/1923 o pevzetí panství Adamov Státním pozemkovým úadem podle 5 zákona. 215/1919 Sb. a o jeho souasném pedání v držení a správu Vysoké škole zemdlské v Brn a návaznými knihovními zápisy. Výnosem ministerstva zemdlství ze dne j. 4674/1923 byl stanoven název Školní lesní statek Adamov Vysoké školy zemdlské v Brn s tím, že bude spravován jako státní podnik s plným zetelem na své zvláštní urení pro odbornou výchovu poslucha a lesní výzkumnictví. Z Adamova bylo sídlo ŠLP peneseno do Brna a v roce 1967 do Ktin. 2. Právní úprava existence Školního lesního podniku Masarykv les Ktiny v létech byla dána zákonem. 172/1990 Sb. V souladu s 5 a 13 tohoto zákona a podle Statutu MZLU v Brn zaregistrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy R pod.j /91 30, byl ŠLP Ktiny úelovým zaízením MZLU v Brn s vlastní právní subjektivitou. lánek 3 Základní údaje a právní postavení od Školní lesní podnik Masarykv les Ktiny je vysokoškolským lesním statkem ve smyslu 35 zákona. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 2

3 2. Podle odst zákona a podle l. 4 Statutu MZLU v Brn, registrovaného MŠMT R dne pod.j / je ŠLP Ktiny organizaní souástí univerzity. 3. Název, právní forma a sídlo : Název organizace : Mendelova zemdlská a lesnická univerzita v Brn Právní forma : veejná vysoká škola Sídlo organizace : Brno, Zemdlská 1, Název souásti : Školní lesní podnik Masarykv les Ktiny Používané zkratky pro oznaení souásti jsou ŠLP nebo ŠLP Ktiny Sídlo souásti : Ktiny 175, Identifikaní ísla organizace : I DI CZ V ele ŠLP Ktiny je editel jmenovaný rektorem univerzity. 6. V úedním a obchodním styku používá ŠLP Ktiny úední listiny a razítko s názvem univerzity a názvem školního podniku. lánek 4 Poslání a pedmt innosti 1. Školní lesní podnik Masarykv les Ktiny je souástí univerzity, na níž se v souinnosti s vdeckopedagogickými pracovišti univerzity a zejména s lesnickou a devaskou fakultou, uskuteují praktická výuka, praxe a experimentální práce v rámci ešení závrených a disertaních prací student, jakož i výzkumná, vývojová, demonstraní a poradenská innost. Pro naplování tohoto poslání vytváí ŠLP Ktiny podmínky v provozech lesní a devaské výroby i v ostatních provozech a innostech. 2. Ve smyslu 20 zákona, l. 3 a l. 10 písm.1b Statutu MZLU v Brn lení se innost ŠLP na hlavní - úelovou innost a doplkovou innost. 3. Hlavní - úelová innost zahrnuje zejména : zabezpeování podmínek pro praktická cviení a praxe poslucha v lesnických, devaských a ostatních provozech, zakládání, obnovování, udržování a provozování demonstraních a pokusných ploch, výukových polygon, arboret, pokusných školek, semenných sad, pokusných a ovovacích úsek lesních cest a dalších zaízení sloužících výuce a výzkumu, péi o pírodní rezervace a chránná území, monitorovací plochy a péi o estetické, krajinotvorné, vzdlávací a ostatní mimoprodukní funkce lesa, výkony pracovišt úelové innosti, zvlášt odborné exkurze, školení, demonstrace inovací, poradenství a presentaci výsledk výzkumu, innost pomocných provoz úelové innosti, ubytování student a uitel pi výukových a výzkumných aktivitách. 4. Doplková innost ŠLP Ktiny zahrnuje : lesní a devaskou výrobu vetn prodeje produkt tchto výrob a obchodování s nimi, služby pro lesní a devaskou výrobu, hospodáské innosti v pomocných provozech a innosti rozvíjené pro efektivnjší využití lidských a majetkových zdroj svených univerzitou školnímu podniku. Podrobný výet doplkových inností je uveden v píloze 3 Statutu MZLU v Brn. 3

4 ást II ízení, organizace, zamstnanci lánek 5 editel 1. V ele ŠLP Ktiny je editel jmenovaný a odvolávaný rektorem univerzity podle l. 5 ádu výbrového ízení pro obsazování míst akademických pracovník na MZLU v Brn. 2. editel ŠLP Ktiny podle odst. 4 l. 6 Statutu MZLU v Brn a) ídí innost ŠLP Ktiny a odpovídá za ni rektorovi, b) pokud rektor nestanoví jinak, jedná a rozhoduje jménem univerzity ve vcech ŠLP Ktiny v oblasti pracovn právní s výjimkou funkcí uvedených v l.6 a l.7 obchodní obanskoprávní s omezením disponování s nemovitým majetkem sveným školnímu podniku správní, c) innost ŠLP Ktiny ídí v souladu se zvláštními právními pedpisy, statutem, dalšími pedpisy univerzity, organizaním ádem a podle rektorem schváleného plánu innosti, d) zajišuje správu majetku univerzity sveného ŠLP a péi o jeho reprodukci. 3. Rektor univerzity uzavírá s editelem manažerskou smlouvu, která zejména obsahuje vymezení pravomoci, odpovdnosti, práv a povinností podle odst.2 stanovení smluvní mzdy a podmínek jejího poskytování další ustanovení o podmínkách pracovního pomru vzniklého jmenováním. První manažerská smlouva je uzavírána na dobu 1 až 3 roky, další zpravidla na dobu do 5 let. lánek 6 Zástupce editele 1. Rektor univerzity jmenuje a odvolává zpravidla na návrh editele zástupce editele ŠLP. 2. Pracovní nápl a mzdu zástupc editele stanoví editel po projednání s rektorem. V pracovní náplni editel ŠLP též stanoví rozsah delegace svých pravomocí na zástupce editele pro dobu své nepítomnosti a nebo pro uritý úsek ídící innosti. lánek 7 Ekonom 1. Rektor univerzity jmenuje a odvolává zpravidla na návrh editele ekonoma ŠLP. 2. Pracovní nápl a mzdu ekonoma stanoví editel ŠLP po projednání s rektorem. V pracovní náplni editel ŠLP též stanoví rozsah delegace svých pravomocí na ekonoma ŠLP pro úsek finann ekonomického ízení. V pracovní náplni ekonoma ŠLP musí být uvedeny jeho povinnosti a odpovdnost za dodržování a uplatování zákon a pedpis upravujících finanní hospodaení ŠLP, jmenovit platných obecn závazných právních pedpis o úetnictví a Smrnice o pravidlech hospodaení MZLU v Brn. 4

5 lánek 8 Plány innosti ŠLP a) ŠLP Ktiny uskuteuje své poslání, hlavní i doplkovou innost podle roních plán innosti, které navazují na dlouhodobé plány rozvoje ŠLP a na decenální lesní hospodáské plány, jakož i na dlouhodobé zámry univerzity a dlouhodobé zámry fakult, zejména lesnické a devaské fakulty. b) Roní plán innosti ŠLP zahrnuje zejména: a) plán hlavní - úelové innosti obsahující vcné vymezení jednotlivých úkol úelové innosti, náklady a zdroje financovaní tchto úkol; b) finanní plán obsahující plán výnos a náklad plán penžních tok (cash flow) plán vývoje finanní základny ŠLP a její alokace v majetku. Finanní plán je zpracován v návaznosti na útovou osnovu, postupy útování a metodickou úpravu úplných finanních výkaz pedepsaných pro veejné vysoké školy; c) plán investiní innosti obsahující vcné vymezení investic do dlouhodobého majetku, plánované investiní náklady, zdroje financování jednotlivých investiních akcí vetn návaznosti na tvorbu a užití fondu rozvoje investiního majetku; d) plán zamstnanosti a mezd obsahující zejména plánovaný poet fyzických a pepotených zamstnanc, celkový objem mezd a prmrné msíní mzdy; e) plán výkon doplkové innosti obsahující vcné úkoly doplkové innosti, jejich technicko - technologické parametry a marketingové zabezpeení; f) plány vnitropodnikových organizaních jednotek navazující na ásti a) b) d) a e) roního plánu innosti ŠLP, zpracované ve smyslu l. 9; g) plány dle písm. b), c), d), e) a f) jsou obligatorními souástmi struktury roního plánu doplkové hospodáské innosti, který mže být se souhlasem rektora doplnn o další ásti a ukazatele. 3. Za zpracování plán innosti ŠLP v urených termínech, obsahu a form odpovídá editel. Pípravu plán, zejména plánu hlavní - úelové innosti, uskuteuje v souinnosti s ústavy fakult koordinované píslušnými dkany, pedevším dkanem lesnické a devaské fakulty. 4. Plány innosti ŠLP nabývají platnost po schválení rektorem. Ped jejich schválením si rektor vyžádá stanovisko dkan, zejména dkana lesnické a devaské fakulty a stanovisko poradního sboru ŠLP. 5. V období do schválení roního plánu innosti ídí editel innost ŠLP podle pedbžného plánu, který urí úmrn proporcím plánu innosti na pedcházející rok. 6. editel organizuje a provádí na všech pracovištích kontrolní innost na základ zpracovaného roního plánu kontrolní innosti schváleného rektorem. O provedených kontrolách, jejich závrech a splnní pijatých opatení vede písemnou agendu a podává zprávy rektorovi. lánek 9 Organizace a vnitropodnikové ízení 1. editel ŠLP stanoví svým písemným rozhodnutím schváleným rektorem organizaci ŠLP a na tuto organizaci navazující pravidla vnitropodnikového ízení. 5

6 2. Pi stanovení organizace a pravidel vnitropodnikového ízení uplatuje editel zejména následující principy: rozlenní ŠLP do relativn samostatných provoz hospodáských stedisek, úsek a útvar v ele s vedoucími jmenovanými editelem a jemu odpovdnými, ízení innosti hospodáských stedisek na základ tvorby výnos, náklad a hospodáského výsledku pi využití vnitropodnikových finann ekonomických nástroj a opatení, svení odpovídající innosti majetku univerzity spravovaného ŠLP hospodáským stediskm k efektivnímu využívání a k péi o ádnou údržbu, úinnou stimulaci vedoucího a trvalých zamstnanc zalenných do hospodáského stediska stanovením závislosti pohyblivé složky mzdy na výsledcích hospodaení stediska, systematické využívání informaní soustavy ŠLP ve vnitropodnikovém ízení, zvlášt vnitropodnikového plánování, vnitropodnikového úetnictví a vnitropodnikových finann ekonomických rozbor. lánek 10 Zamstnanci a jejich odmování 1. Ve smyslu odst. 2 l. 5 jedná a rozhoduje jménem univerzity v pracovn právních vcech zamstnanc univerzity pracovn zaazených na ŠLP Ktiny editel ŠLP s výjimkou funkcí uvedených v l. 6 a l V pracovních smlouvách se zamstnanci univerzity pracovn zaazenými na ŠLP Ktiny uvede se pi uzavení pracovního pomru a každé jeho zmn jako pracovišt Školní lesní podnik Masarykv les Ktiny, pípadn se specifikací urité organizaní souásti ŠLP. 3. Pi obsazování míst vedoucích zamstnanc uplatní editel pimen l. 5 ádu výbrového ízení pro obsazování míst akademických pracovník na MZLU v Brn. 4. Odmování zamstnanc univerzity pracovn zaazených na ŠLP Ktiny se ídí Mzdovým pedpisem MZLU v Brn, zejména pak ustanoveními ástí I, III a IV tohoto pedpisu. 5. V rámci mzdového pedpisu univerzity stanoví editel svým písemným rozhodnutím zpsob uplatnní mzdového pedpisu s ohledem na specifika pracoviš, pracovních proces a prací a v rámci rozsahu mzdových prostedk stanoveného roním finanním plánem. V rozhodnutí pitom uplatní mzdové formy vedoucí k úinné stimulaci pracovních výsledk zamstnanc zvlášt ve smyslu l. 9. ást III Poradní sbor lánek 11 Poslání a složení poradního sboru 1. Poradní sbor Školního lesního podniku Masarykv les Ktiny (dále též PS ŠLP) je poradním, inicianím, koordinaním a kontrolním orgánem rektora univerzity ve smyslu odst. 3 l. 5 Statutu MZLU v Brn. 2. Poradní sbor ŠLP ML Ktiny je tvoen nejmén 10 leny z ad pedních vdeckopedagogických pracovník univerzity, jejichž odborná erudice vytváí 6

7 pedpoklady pro pínos k plnní poslání a úkol poradního sboru. Z tohoto potu je nejmén 7 len z ad vdeckopedagogických pracovník lesnické a devaské fakulty a po 1 lenovi z ad vdeckopedagogických pracovník dalších fakult univerzity. leny Poradního sboru ŠLP Ktiny jsou též editel ŠLP ML Ktiny a prorektor pro ízení vysokoškolských statk. Rektor mže jmenovat lenem poradního sboru i další interní a externí odborníky. 3. leny Poradního sboru ŠLP ML Ktiny z ad vdeckopedagogických pracovník MZLU v Brn jmenuje rektor na návrh dkan píslušných fakult. Pedsedou poradního sboru jmenuje rektor prorektora pro ízení vysokoškolských statk. Za místopedsedu poradního sboru jmenuje rektor dkana lesnické a devaské fakulty nebo jím poveného pedního vdeckopedagogického pracovníka lesnické a devaské fakulty. lánek 12 innost poradního sboru 1. Poradní sbor zejména projednává návrhy plán innosti ŠLP (l. 8), vyjaduje k nim svá stanoviska a doporuení, projednává návrh písemného rozhodnutí editele o organizaci a vnitropodnikovém ízení ŠLP (l. 9), vyjaduje k nmu své stanovisko a doporuení, na žádost rektora se vyjaduje k výsledku výbrového ízení na místo editele a k innosti editele, kontroluje plnní plán inností a pijímá doporuení ke zlepšení innosti ŠLP, v souinnosti s dkany píslušných fakult, zvlášt s dkanem lesnické a devaské fakulty pispívá ke koordinaci spolupráce fakult a ŠLP na úseku úelové innosti a ke zlepšování úelového poslání a využití ŠLP, projednává další závažné otázky rozvoje ŠLP. 2. Zasedání Poradního sboru ŠLP ML Ktiny svolává jeho pedseda podle poteby, nejmén však tikrát ron. O svolání zasedání informuje rektora a dkany fakult, pokud nejsou leny poradního sboru. V pípad, že nejsou jmenovaní akademití funkcionái leny poradního sboru, mohou se úastnit jednání s hlasem poradním. Výroní zasedání Poradního sboru ŠLP ML Ktiny, na kterém jsou projednávány rozbory a plány úelové a hospodáské innosti podniku, se koná na spoleném zasedání s Poradním sborem ŠZP Žabice. Z významných dvod lze bhem roku svolat i další spolená zasedání poradních sbor. Na spoleném zasedání pi projednávání záležitostí jednoho podniku mají lenové poradního sboru druhého podniku hlas poradní, záležitosti spolené pro oba podniky mohou oba poradní sbory projednávat a vyjadovat se k nim, jakož i hlasovat o nich spolen. 3. Jednání poradního sboru ídí jeho pedseda. Poradní sbor ŠLP ML Ktiny je schopen se usnášet pi pítomnosti více než poloviny len, piemž k pijetí závr jsou nezbytné kladné hlasy nadpoloviní vtšiny všech len. Hlasování o závrech, týkajících se osoby editele ŠLP ML Ktiny, se editel nezúastní. V pípad spoleného hlasování poradních sbor ŠZP Žabice a ŠLP ML Ktiny jsou k pijetí závr nezbytné kladné hlasy nadpoloviní vtšiny všech len každého poradního sboru. 4. Závry zasedání Poradního sboru ŠLP ML Ktiny jsou uvedeny v zápise ze zasedání poradního sboru a mají formu stanoviska, doporuení, kontrolního nálezu a návrhu na opatení. Závry jsou pedkládány rektorovi MZLU v Brn, který rozhodne o dalším postupu. 7

8 ást IV Majetek a pravidla hospodaení lánek 13 Nakládání s majetkem 1. Univerzita svuje ŠLP Ktiny do užívání a pée nemovitý a movitý majetek sloužící k plnní poslání a úkol ŠLP. Za ochranu, evidenci, udržování a efektivní využívání sveného majetku, vetn majetku získaného inností ŠLP, odpovídá editel a vedoucí zamstnanci na všech stupních ízení v rozsahu svých povinností a pravomocí. 2. Nakládání s majetkem sveným ŠLP, zejména nabývání, zízení, prodej a pronájem majetku, se ídí zvláštními pedpisy, zákonem, Statutem MZLU v Brn a Smrnicí o pravidlech hospodaení MZLU v Brn. 3. Nakládání s nemovitým majetkem univerzity je podle zákona a Statutu MZLU v Brn v pravomoci rektora. O nabývání, zízení a pestavbách nemovitého majetku investiní inností ŠLP rozhoduje rektor zpravidla na návrh editele v rámci schválení plánu innosti ŠLP. O prodeji zpravidla na návrh editele a v rámci 19 zákona. Pronájem nemovitého majetku sveného ŠLP je v kompetenci editele; po odsouhlasení základních podmínek rektorem v pípadech, kdy je pronajímán nemovitý majetek o poizovací cen vyšší než 50násobek ástky, od níž jsou aktiva považována za investiní majetek podle zvláštního pedpisu. 4. Nakládání s movitým majetkem sveným a obhospodaovaným ŠLP je v pravomoci editele. K nabytí, prodeji a pronájmu vcí o poizovací cen vyšší než 50 násobek ástky, od níž jsou aktiva považována za investiní majetek podle zvláštního pedpisu, je nutný souhlas rektora. Nakládání s obžným majetkem v rámci plnní plánu innosti ŠLP je v kompetenci editele a vedoucích zamstnanc na všech stupních ízení v rozsahu jejich pravomocí a povinností. lánek 14 Postavení ŠLP v hospodáské soustav univerzity 1. ŠLP Ktiny je organizaní souástí, jejíž postavení v hospodáském systému univerzity je vymezeno zejména svením ásti majetkové základny univerzity do užívání a správy ŠLP ve smyslu l. 13, svením ásti finanní základny univerzity do hospodaení a správy ŠLP, samostatným hospodaením podle plánu inností, jehož souástí je finanní plán sestavovaný a schvalovaný ve smyslu l V rámci správy sveného majetku a finanní základny spravuje ŠLP oddlen vedené ásti majetkových a finanních fond univerzity: fondu investiního majetku, fondu obžného majetku, fondu rezervního a fondu odmn. V souladu s uspoádáním finanní soustavy univerzity používá samostatné úty u penžních ústav. 3. ŠLP Ktiny samostatn útuje v soustav podvojného úetnictví podle obecn platných pedpis o úetnictví a podle útové osnovy a postup útování uplatovaného univerzitou. Samostatn zajišuje administrativn technické práce spojené s finanním hospodaením ŠLP, operace platebního styku a pokladní operace a zajišuje ve stanovených termínech a ve stanovené form kvestorem urené informace pro centrální zpracování v informaním systému univerzity. 8

9 lánek 15 Pravidla hospodaení 1. ŠLP Ktiny se ve svém finanním hospodaení ídí obecn závaznými pedpisy a Smrnicemi o pravidlech hospodaení MZLU v Brn. 2. Za finanní hospodaení ŠLP, uplatování a dodržování pedpis uvedených v odst.1 odpovídá editel a vedoucí zamstnanci na všech stupních ízení v rámci svých pravomocí a povinností. 3. Uzavírat smlouvy o pijetí úvr, návratných finanních výpomocí, pjek na investice i na provozní výdaje, smlouvy o sdružení finanních prostedk a smlouvy o nabytí cenných papír je oprávnn pouze rektor univerzity. editel ŠLP mže takové smlouvy uzavít jen na základ zmocnní vystaveného rektorem v písemné form pro jmenovit uvedenou smlouvu. 4. editel ŠLP pedkládá ke schválení rektorovi roní úetní závrku ovenou auditorem. Spolu s roní úetní závrkou a zprávou auditora pedkládá i návrh na vypoádání hospodáského výsledku a rozbor plnní roního plánu innosti ŠLP. Rektor si ped schválením roní úetní závrky a ped rozhodnutím o vypoádání hospodáského výsledku vyžádá stanoviska dkan, zejména dkana lesnické a devaské fakulty a stanovisko poradního sboru ŠLP. ást V Závrená ustanovení 1. Vydáním tohoto organizaního ádu koní platnost dosavadního Organizaního ádu ŠLP Ktiny.j / 94 z , jeho zmn a doplk stanovených rozhodnutím rektora z , jakož i listiny o zízení ŠLP Ktiny.j. 251 / 98 z Zstatek fondu kulturním a sociálních poteb ŠLP k se dnem pevádí do fondu rezervního. 3. Tento organizaní ád byl schválen Akademickým senátem MZLU v Brn dne a nabývá platnosti Toto úplné znní organizaního ádu zahrnuje všechny zmny a doplky schválené Akademickým senátem MZLU v Brn dne a nabývá platnosti dnem 1. února V Brn Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. rektor MZLU v Brn 9

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 Stanovy obanského sdružení YMCA Braník Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: YMCA Braník, Kesanské sdružení mladých lidí, zkrácen% jen YMCA Bráník 2. Sídlo sdružení:

Více

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1 Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE Úvodní ustanovení l. 1 1. Podpisový ád upravuje oprávnní a povinnosti pi podepisování písemností vyhotovených orgány msta. 2. Podpisový ád stanoví:

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

POSLÁNÍ A POSTAVENÍ ODBOROVÉHO SVAZU

POSLÁNÍ A POSTAVENÍ ODBOROVÉHO SVAZU Kapitola I POSLÁNÍ A POSTAVENÍ ODBOROVÉHO SVAZU (1) Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée eské republiky, (jeho plný název), v užívané zkratce OSZSP R (dále jen odborový svaz nebo OS) je samostatným,

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE 24. 1. 2007. 1 Zasedání Zastupitelstva obce Syrovice bylo zahájeno v 19.00 hod. v zasedací místnosti obce Syrovice za pítomnosti hosta pana Michala Haška- poslance za

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

OBEC VILÉMOV Vilémov, p. 172, PS

OBEC VILÉMOV Vilémov, p. 172, PS OBEC VILÉMOV Vilémov, p. 172, PS 407 80 Jednací ád Zastupitelstva obce Vilémov Zastupitelstvo obce Vilémov vydává podle 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis (dále

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE K ÚETNÍ ZÁVRCE ZA ROK 2013 Název: Statutární msto Brno, mstská ást Brno - Jundrov Adresa: Veslaská 56, 637 00 Brno I: 44 99 27 85 12 Právní forma: územní samosprávný celek

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Jezdeckého klubu Baník Ostrava

Jezdeckého klubu Baník Ostrava S T A N O V Y Jezdeckého klubu Baník Ostrava Ostrava Stará Blá, K prplavu 729, 724 00 Stará Blá Obsah: I. Základní ustanovení II. Poslání a úkoly III. Orgány klubu IV. lenství, povinnosti a práva len V.

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

S T A N O V Y R Y B Á S T V Í P E R O V, a.s.

S T A N O V Y R Y B Á S T V Í P E R O V, a.s. S T A N O V Y R Y B Á S T V Í P E R O V, a.s. Stanovy ve znní zmn pijatých pedstavenstvem spolenosti dle 2 zákona 134/2013 o nkterých opateních ke zvýšení transparentnosti akciových spoleností a o zmnách

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Servisní smlouva - kanalizace

Servisní smlouva - kanalizace Servisní smlouva - kanalizace Objednatel: Obec Kojetice Sídlo: Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastoupená: ve vcech smluvních: Vra Richtermocová, starostka obce ve vcech technických: Vra Richtermocová, starostka

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více