Tenuktitlan verze finální verze pi startu kampan. Pravidla pro scénáe a kampa v Tenuktitlanu verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tenuktitlan verze 2.2.1 finální verze pi startu kampan. Pravidla pro scénáe a kampa v Tenuktitlanu verze 2.1.11"

Transkript

1

2 Tenuktitlan verze finální verze pi startu kampan Pravidla pro scénáe a kampa v Tenuktitlanu verze V lustrijských pralesích stojí mnoho zapomenutých mst ještího lidu, jsou to jen zíceniny ztracené v džungli, které nemají význam pro nikoho, asto ani pro ještí lid. Nkteré z nich jsou zasvceny dávno zapomenutým Dávným bohm, jiné byly opuštny, když pišla jakási pírodní katastrofa a opt jiné opustili jejich obyvatelé z dvod zcela neznámých. Jedním z tchto mst je Tenuktitlan, založený prý díve než vznikli elfové Dávným Tenukem. Tenuk však zmizel spolu s ostatními dávnými, jeho kult byl zapomenut a jeho msto opuštno. Zlaté poklady však mnohdy zstávají na míst. Nyní však do Lustrie piplouvá mnoho lodí, každý, kdo se doslechl o bohatství skrytém v Tenuktitlanu, snaží se urvat kus pokladu pro sebe. O co vlastn jde Základem této kampan a cílem každého hráe je odehrát co nejdíve šest vítzných scéná a pak závrený scéná nazvaný cesta dom. Každý, kdo to dokáže, je vítzem. Zmny a doplky pravidel Zmny pravidel a jejich výklad v prbhu kampan Kampa je siln experimentální, jakožto autor si vyhrazuji výhradní právo na výklad pravidel a rovnžna pípadné odstranní chyb a zmnu pravidel v jejím prbhu, pakliže se nkterá pravidla ukážou jako katastrofáln chybná. V ostatních pípadech nech zstane pi stávajícím textu. Terény Krom bžných budov budeme hrát i s kopci a lesy. Kopec žádná zvláštní pravidla nemá, je to prost terénní vyvýšenina, ale hraje se warhammerov tedy kopec vždy blokuje pohled nezávisle na skutené situaci. V lese jsou stromy, nicmén les je vždy ohranien zelenou plochou pod stromy. V lese se dá normáln pohybovat, napadání probíhá normáln v rámci viditelnosti. V lese je vidt na 2 palce ped sebe, z lesa a do lesa je vidt palec od kraje. Jízdní modely do les nesmí. Model v lese je vždy v krytu. Šplhání na stromy v lese je možné. Protože nelze vylézt do nejvyšších korun platí následující pravidla. Možné je v principu vylézt na jakýkoliv strom v lese, místo, kam se lze dostat, je vždy 3 vysoko. Není-li strom do 1 od okraje lesa, nelze z nj stílet mimo les. Osoba vyšplhaná na strom na okraji lesa je vždy v krytu. Alternativní pravidla (vtšina je již zabhnutá, nicmén zde uvádím všechna odlišná od originálu). Štít dává pším v boji zblízka bonus k brnní +2. Hrají se jak speciální kritická zranní pro každý typ zbraní, tak i odmny vládce stín pro posedlé. Veškerá kouzla, sesílaná na konkrétní osobu, požadují LO. Jízdní model je pouze polovysoký cíl, tedy se dá cílit, i když není nejbližší, ale není na nj +1 na stelbu Žoldáci jsou povoleni všichni, kteí jsou v tabulce kdo z koho na Valdoe podle této tabulky. Žoldák, který by ml jen jednu jednoruní zbra a druhou ruku volnou má automaticky dýku (s výjimkou lampigoblina, ten má jen jednu dýku z definice (v druhé ruce drží lucernu). vcená voda funguje na všechny modely gangu posedlých krom bratr, všechny modely karnevalu chaosu krom bratr, všechny modely gangu bestií a modely s podtypem nemrtvý (ili upír, vlk hrzy, zombie, neúnavný pátra a vný váleník, všechny modely gangu Vládc hrobek (krom škorpion)). Poítáme s testovacími úpravami cen a pravidel u velkých potvor, Ostlandu a Kislevu. Zvláštní body Každý gang v bitvách získává ti kategorie speciálních bod. Tyto kategorie jsou detailnji vysvtleny u pravidel pro gangy. 2

3 Body slávy: Podle tabulky získáš body slávy za splnní podmínek scénáe. Jeden bod slávy získáš za vítzství ve scénái. Kdykoliv zvítzíš tím, že soupe dobrovoln opustí bojišt, získáš bod slávy, pakliže takto zvítzíš nad gangem, od kterého bereš zkušenosti navíc za velký rozdíl v hodnocení, získáváš místo jednoho tolik bod slávy, kolik tvj model získá za bitvu zkušeností. Po dosažení limitu dají body boje jednomu modelu gangu schopnost imunní na strach. Limity: 8, 20, 40 Body nenávisti/pomsty: Za každého vyazeného lena soupeova gangu získáš jeden bod nenávisti, za velitele dva. Za klíovou osobu scénáe (profesor, arodj, lovec arodjnic, ) rovnž 2. Za velký model rovnž 2. Za vlky ve scénái lov vlk nebo krysy ve scénái lov krys a podobn se body nezískávají. Po dosažení limitu dají body nenávisti jednomu modelu schopnost nenávist vi všem modelm zvoleného soupeícího gangu. Limity: 20, 50, 90 Body bohatství: Za každý nalezený nebo jinak získaný poklad získává gang bod bohatství. Do bod bohatství se nepoítá poklad získaný trpaslíky nebo temnými elfy každou bitvu navíc. Po dosažení limitu dají body bohatství jednomu modelu schopnost streetwise. Limity: 20, 50, 90 cénáe Na rozdíl od bžných kampaní, není pevná tabulka scéná, ale tato se mní v závislosti na gangu aktivního hráe a sídle pasivního hráe. Nemá-li pasivní hrá tábor, urí se místo tábora náhodn. 2 výbr scénáe z tabulky pro toto stetnutí 3 ochrana expedice 4 šípové žáby 5 obrana tábora - scéná je uren místem tábora 6 prorážení 7 šarvátka 8 scéná urený místem 9 scéná urený gangem 10 scéná urený místem 11 scéná urený gangem 12 výbr scénáe z tabulky pro toto stetnutí Hrái se pravideln stídají v tom, zda jsou takzvan aktivní i pasivní. Gang aktivního hráe uruje scénáe 9 a 11 sídlo pasivního gangu uruje scénáe. 5, 8 a 10. Pakliže pasivní hrá nemá sídlo, urí místo u scéná 5, 8 a 10 náhodn z neobsazených míst a po bitv je možné místo podle bžných pravidel obsadit. volba scénáe: a) normáln - ze seznamu scéná generovaného na základ sídla gangu a typu gangu (jako pvodn) b) speciální principy nucené volby i) pokud v jedné z minulých bitev zeme hrdina, mže se hrá, když je píšt aktivní, rozhodnout pro jeho záchranu. Hodí se, který scéná záchrany se bude hrát a ten se zahraje. Je-li více zajatých hrdin, zachraují se všichni najednou. Pokud hrá v prvních dvou píštích aktivitách nevyužije možnosti záchrany, hrdina zeme navky. ii) pokud aktivní hrá nemá sídlo, mže v okamžiku, kdy je aktivní, automaticky volit získávání sídla. Hodí se náhodn z neobsazených sídel a pak znovu ze scéná píslušných sídlu (5, 8, 10). iii) pokud aktivní hrá má právo na hraní vítzného scénáe, mže volit vítzný scéná, pokud má na vítzný scéná právo pasivní hrá, mže jej aktivní hrá zvolit, pokud s tím pasivní souhlasí. c) Každý hrá má na kampa 4 žolíky, tyto žolíky mže použít ke zmn toho, co padlo na kostce na volbu scénáe o 1. Pednostní právo má pasivní hrá, pokud je nevyužije, mže použít žolík aktivní hrá. Pasivní hrá si za jeden žolík mže koupit od aktivního hráe aktivitu. Pokud naopak aktivní hrá aktivitu nechce a pasivní ji nechce koupit, mže aktivní hrá za jeden žolík odkoupit pasivitu. Využitý žolík na zmnu scénáe propadá, prodávaný žolík pechází na nového majitele. Výhra a vítzné scénáe 3

4 Každý gang má ti body charakteristik - smr. Tato kombinace zachycuje vícemén dvod, pro se gangy do Tenuktitlanu vydaly. Z tchto charakteristik vychází scénáe dané gangem pro píslušný gang. A rovnž z nich vychází vítzné scénáe pro tento gang. Vítzné scénáe jsou rozdlené do tí skupin po šesti scénáích. Hrá, který si první odehraje šest svých vítzných scéná a alespo ve tech z nich vyhraje je vítzem. Pakliže má gang jednu charakteristiku vyjádenou jak napíklad sláva/pomsta znamená to, že za tento bod je teba hrát jeden scéná slávy a jeden pomsty. Jak si gang vybírá vítzné scénáe, závisí na jeho charakteristikách. Za každý bod charakteristiky je poteba odehrát dva scénáe píslušné charakteristiky. Píklad: Gang má charakteristiky sláva, sláva, nenávist - musí tedy odehrát tyi vítzné scénáe slávy a dva nenávisti. Každý hrá musí odehrát šest rzných vítzných scéná. Nikdo nesmí žádný vítzný scéná pokud možno hrát více než jednou. céná se urí náhodn z vám dostupných scéná. V pípad, že oba hrái dohromady již mají odehrané všechny aktivnímu hrái dostupné vítzné scénáe, vybírá se ze všech scéná dostupných aktivnímu hrái bez ohledu na to, zda píslušný scéná již pasivní hrá hrál. Píklad 2: Gang z minulého píkladu vybírá náhodn ze scéná pro slávu a nenávist, když odehraje již dva scénáe pro nenávist, mže vybírat pouze ze scéná pro slávu. Právo na vítzné scénáe Právo na vítzné scénáe: Kdykoliv pekroíš njakou mez v libovolné kategorii (sláva, pomsta, bohatství), získáváš právo na jeden vítzný scéná. Pakliže nkdo nkomu daruje vítzný scéná (tím, že si jej s ním zahraje), i když na nj nemá právo, mže si jej poítat, ale jeho vítzství nastane, až bude mít právo na 6 scéná. Teoreticky tak nkdo mže odehrát i více než šest vítzných scéná. Práv tak v pípad, že nebude mít z šesti vítzných scéná ti vítzství, musí hrát dále, než trojici vítzství získá. Vítzství se poítají pouze z jeho vítzných scéná. Píklad 3: Jiný gang má jako charakteristiky 3x bohatství. Když odehraje 6 scéná bohatství, ale pouze ve dvou z nich vyhraje a navíc ješt dva scénáe slávy, které oba vyhraje, není vítzem a musí znovu hrát ty scénáe bohatství, kde nezvítzil, dokud vítzství nedosáhne. Pozor. Právo na vítzný scéná ti dává limit v kterékoliv kategorii, vetn kategorie, kterou tvj gang nemá jako typickou. Píklad 4: Gang z minulého píkladu dosáhne 8 bod slávy, 50 bod pomsty a 90 bod bohatství. Má tedy nárok na hraní 6 vítzných scéná nezávisle na tom, že sláva ani pomsta není jeho typickou charakteristikou. cénáe záchrany hrdiny: Pakliže má hrá zajatého hrdinu, nemže za nj najmout náhradu, hrdina, kterého je možné zachránit, sice svj rating nepipoítává k ratingu gangu, ale vztahuje se na nj poetní omezení jednotlivých typ model. Hrá mže kdykoliv rozhodnout, že uritého hrdinu již zachraovat nebude a místo toho si koupit náhradu. Pakliže v dob, kdy je hrdina zajat, postoupí nkdo na hrdinu, tak pokud tím není pekroen celkový dovolený poet hrdin (vetn tch nadbytených v táboe), není problém, pakliže by tím byl pekroen, postup na hrdinu pehote nebo se vzdejte záchrany. zachrate hrdinu nikoho neopustíme karavana s otroky Vítzné scénáe: sláva: pavouci 4

5 coldoní hnízdišt lov na netvora gorkova mohyla trolí most strážce džungle (kroxigor) bohatství: ukrytý poklad plus karavana obrana nalezišt (varianta) gubbinz II. obsate vrch hadí jáma nenávist: zlikviduj hlídaného nekromant plus vypalte objekt wanted obelisk desperados Závr kampan Když první hrá splní podmínky pro vítzství, stává se vítzem, dokoní se kampaové kolo. Kampa tím koní, jako závr se hrá pokusí uhrát scéná cesta dom. Je-li v té chvíli již více vítz, odehrají cestu dom všichni, každý zvláš. Pravými vítzi se stanou všichni, kdo dokážou cestu dom úspšn vyhrát. Do scénáe nastupují všechny gangy ve stop stavu, který mli po poslední bitv. Poslední postupy je však teba udlat rozumn a nikoliv se syndromem poslední bitvy. Každý gang tak pípadn mže nastoupit pi cest dom proti více, ba všem, gangm, vždy ve stejném základním stavu. cesta dom Hraje se na ploše 2x4 stopy. Cílem je projít napí pes plochu (tedy urazit ty 2 stopy. Obránci se staví první kdekoliv v území, útoníci kdekoliv na okraji území. Útoníci nejsou nikde marchblockováni, pokud se pohybují smrem ke druhé stran plochy. Obránci i útoníci mají k dispozici svého nejvyššího velitele bez ohledu na vzájemný pomr sil. Všichni útoníci, kteí projdou, nastupují do dalšího kola proti dalšímu ze soupe. Jakmile útoník nehodí test na útk z boje, prohrál. Mezi koly je možné zmnit terén. Útoník musí probhnout proti 3 (4) náhodn ureným soupem. V každém kole se testy na útk z boje poítají zvláš podle potu model, které jdou do tohoto kola. Útoník mže boj kdykoliv vzdát. Ze scénáe se nezískává žádná zkušenost. Výdlek této bitvy nemá smysl. Tabulka bod slávy Body slávy se pidlují na základ splnní podmínek scénáe. Navíc se jeden bod slávy získá, kdykoliv zvítzíš tím, že soupe dobrovoln opustí bojišt. Pi vyšším rozdílu v hodnocení donutíš-li soupee k dobrovolnému odchodu, získáš stejn bod slávy, jako byl rozdíl v hodnocení. scéná (platí i pro jeho pímé odvozeniny nejsou-li zmínné zvláš) Podmínka zisku bod slávy Šarvátka pokud zvítzíte beze ztrát a probhl boj na blízko, 1 bod slávy Osobní záležitost pokud vyadíte nepátelského velitele, 1 bod slávy Prorážení pokud se útoníkovi podaí prorazit, 1 bod slávy Ulika pokud nkdo vyhraje tím, že komplet projde, 1 bod slávy Okupace hrá, který na konci bitvy drží alespo polovinu potebných budov 1 bod slávy 5

6 scéná (platí i pro jeho pímé odvozeniny nejsou-li zmínné zvláš) Ukrytý poklad Honba za chaotitem eberou, co není pivázané Obchody na námstí Lov vlk Náhodné setkání Chyte kacíe trážní vž - Nápis na zdi Lov odmn Ochrana expedice Pekvapivý útok Obrana tábora Obsate kopec Postavte most Útok na hospodu Recept Obrana nalezišt Boj v lazaretu Hon na bestie Island hopping Znite obelisk Meból Jezírko Loupení poklad Šípové žáby Zastavte nekromanta Pepadení pi przkumu Gorkova socha Vyjednávání Most cénáe záchrany hrdiny Zachrate hrdinu Nikoho neopustíme Karavana s otroky Podmínka zisku bod slávy pokud vyhrajete vynesením pokladu, 1 bod slávy pokud má gang na konci v držení nadpoloviní vtšinu chaotit, 1 bod slávy pokud má hrá na konci v držení nadpoloviní vtšinu truhliek, 1 bod slávy Hrá, který má na konci v držení alespo polovinu bedniek, získává jeden bod slávy, ten, kdo vyadí více vlk, získá bod slávy, pokud pijde medvd, získá jeho vyaditel 2 body slávy pokud vymlátíte alespo jeden poklad ze soupee a soupe žádný z vás, 1 bod slávy za vyazení arodje/lovce 1 bod slávy 1 bod slávy pro útoníka pokud nebyl zapálen maják, 1 bod slávy pro obránce pokud byl 1 bod slávy pro gang, který nápis pete 1 bod slávy pokud alespo jeden váš hrdina získal exp za zranní bandity 1 bod slávy pro útoníka pokud zabije vdce, 1 bod slávy pro obránce pokud vdce vyvedou 1 bod slávy pro obránce za vítzství, 1 bod slávy pro útoníka pakliže zvítzí beze ztrát a probhl boj nablízko 1 bod slávy pro obránce, jestliže probhl boj nablízko a obránce uhájil všechny stany, 1 bod slávy pro útoníka, jestliže probhl boj na blízko a útoník zniil alespo dva stany 1 bod slávy došlo-li k výhe obsazením kopce 1 bod slávy, jestliže vítz obsadil chrám 1 bod slávy pro útoníka, jestliže hospodu zapálili, 1 bod slávy pro obránce, jestliže vyhrál a hospoda zapálena nebyla 1 bod slávy pro gang, jehož hrdina získal alespo jeden exp za kolá 1 bod slávy pro útoníka, jestliže alespo jeden jeho hrdina pronikl do nalezišt a byl tam v závru bitvy, 1 bod slávy pro obránce, jestliže vyhrál a útoníkovi se dovnit proniknout nepodailo 1 bod slávy pro gang, jehož hrdina byl vyléen v lazaretu. pokud zvítzíte beze ztrát a probhl boj na blízko, 1 bod slávy 1 bod slávy tomu, kdo obsadil více ostrov 1 bod slávy za zabití strážce obelisku, 1 bod za zniení obelisku 1 bod slávy za vítzství temi zásahy kruhu 1 bod slávy tomu, kdo získá nadpoloviní vtšinu poklad z jezírka (poítejte z celkového potu poklad v jezírku) 1 bod slávy ten kdo vynese více poklad (nevynese-li nikdo žádný, sláva se nezískává, vynesou-li oba stejn, získají slávu oba) 1 bod slávy získá ten, kdo uloví alespo polovinu pvodn pítomných žab. Uloví-li oba pesn polovinu, získají slávu oba. 1 bod slávy za zabití nekromanta 1 bod slávy pro obránce za vítzství, 1 bod slávy pro útoníka pakliže zvítzí beze ztrát a probhl boj nablízko pokud zvítzíte beze ztrát a probhl boj na blízko, 1 bod slávy 1 bod slávy tomu, komu nerupnou nervy 1 bod slávy tomu, jehož hrdina po most první pekroí most. 1 bod slávy za zabití magistra, který chce hrdinu obtovat 1 bod slávy tomu, kdo má na konci bitvy více vz 1 bod slávy útoníkovi, jestli zachrání více vz, 1 bod slávy obránci, jestliže zadrží nebo odveze více vz. 6

7 scéná (platí i pro jeho pímé odvozeniny nejsou-li zmínné zvláš) Vítzné scénáe Pavouci Coldoní hnízdišt Lov na netvora Gorkova mohyla Trollí most trážce džungle Ukrytý poklad plus Podmínka zisku bod slávy Kdo vybije více pavouk, získá 1 bod slávy, pokud vybijí oba stejn, získají bod oba. Kdo vybije více coldon získá 1 bod slávy, pokud vybijí oba stejn, získají bod oba. Kdo zhubí netvora, získá 1 bod slávy Za seslání Gorkovy moci 1 bod slávy do maxima 1 na gang 1 bod slávy za vyazení trolla do maxima 2 na gang 1 bod slávy za vyazení strážce džungle Kdo vynese více poklad, vítzí. Karavana Pakliže útoník znií více voz, než obránce vyveze, získává útoník 1 bod slávy. Pakliže obránce vyveze více voz,než útoník znií, získává 1 bod slávy. Obrana nalezišt s knihou Za seslání kouzla 1 bod slávy do maxima 1 na gang. Gubbinz II Hadí jáma Zlikviduj hlídaného anted Desperados 1 bod slávy za získání posvátného gubinu 1 bod slávy gangu, který získá aspo jeden poklad z jámy Za vyazení soupeova nejvyššího velitele 1 bod slávy. Za získání žádaného pedmtu 1 bod slávy. Za vyazení každého desperáta 1 bod slávy. Tábory v Tenuktitlanu verze Lokace: V prbhu kampan se dostanete na rzná podivuhodná místa, která džungle Lustrie skrývají. Pokud njaké takové místo dobudete, mžete zde založit svj tábor. Každý gang však mže táboit pouze na jednom míst, pakliže se pesthujete, výhodu okamžit ztrácíte. Rovnž ztrácíte všechny stavby s výjimkou stan, které jste si v pvodním táboe postavili. Pokud se strhne bitva o místo, mže vítz místo obsadit. Pakliže nemá o toto místo zájem, mže se zde usídlit prohrávající. céná 5 se mní podle toho, zde je tábor již osídlen nebo teprve dobýván poprvé. Ve všech scénáích hraných v táboe je možné a vhodné terénem naznait místo, kde se bitva odehrává. V nkterých scénáích je to pímo zakotveno v pravidlech scénáe. Pyramidový chrám Až dva bžné pomocnické modely gangu mohou být nasazeny podle pravidel pro infiltraci, pokud scéná infiltraci povoluje. 5 - pyramidový chrám - jako obsate kopec ale s pyramidovým chrámem bránným obráncem 8 - postavte most, chrám brání Krokodýl, šest B4 skink s krátkými luky a 2mi dýkami a kroxigor s lehkým brnním a halapartnou, neopustí postavení do 6 od chrámu, dokud první skupina nepekroí eku 10 - strážní vž s pyramidou místo vže Chotecv obelisk Ranhoji u obelisku má možnosti léitele. scénáe: 5 - obrana tábora se speciálním Chotecovým obeliskem - moc obelisku zpsobuje, že nikdo do 14" od obelisku nemže být omráen a všichni vstávají na poátku kola každého hráe 8 - šarvátka u Chotecova obelisku, pravidla obelisku viz scéná chaotit hunt u Chotekova obelisku, pravidla obelisku viz scéná 5 7

8 Hospoda "U mee a epice" Funguje, jako když máte v táboe hostinského. 5 - útok na hospodu 8 - boj o poklad - neplatí pravidlo o artefaktu (viz popis artefakt) 10 - recept Pašerácké kotvišt Vzácné pedmty je možné nakupovat jako bžné, ale jako by na kostkách na jejich cenu padly samé 6. To neplatí pro králií paciku, amazoní vybavení a další vybavení s vzácností 11 a 12, ty mají jen o 2 nižší vzácnost, ale stále cenu, jako by padly na doplkovou hodnotu samé obrana nalezišt 8 - dobijte lo - na lodi hlídka 5 námoník 2 pistole, me, vítzství jako u obsate kopec a jsou pobiti pašeráci, pašeráci jsou na lodi i v pípad, když jeden z gang má kotvišt jako tábor hlídka na lodi - jako strážní vž, ale místo vže je u pobeží zakotvená lo Lazaret velmi milosrdných sester Je zde k dispozici felar za 10/2. Máte-li najatého léitele, platí cena i pro nj. 5 - boj v lazaretu - vícemén skirmiš, veprosted budova lazaretu, budova lazaretu je 100% azyl, tedy nikdo v nm nemže bojovat ani do nj ani z nj stílet. Kterýkoliv model s více, který do nj vstoupí má do píštího kola vyléené všechny na pvodní poet, model, který ztratil bojové šílenství kvli tomu, že byl sražen nebo omráen je zde mže opt získat. Model, který vstoupí do lazaretu, je vyléen a v píštím kole musí lazaret opt opustit. 8 - lov krys, jako lov vlk ale krysa 2 za hlavu a je jich 2k6, statistiky podle obí krysy ze skaveního gangu 10 - ochrana expedice Obtišt pekelného klanu Píze boh chaosu dá veliteli do každé bitvy jedno kouzlo magie chaosu, toto kouzlo se náhodn urí ped každou bitvou a lze je úspšn seslat práv jednou. Poet neúspšných pokus je libovolný. Nemohou zde mít sídlo igmaritské gangy, Kislevité, netemní elfové, ještrci ani trpaslíci. Gangy, které chaosovou magii již mají, takto získají jedno kouzlo, které jejich velitel dosud sám od sebe seslat neumí. Umí-li všechna, u jednoho kouzla se mu místo toho sníží za stejných podmínek obtížnost seslání o hon na bestie viz eif str 48, místo bestií brání místo zde usídlený gang, pi první bitv si hrá s nižším ratingem mže vybrat, za kterou stranu chce hrát. 8 - island hopping, na jednom ostrvku je obtišt - poítá se za dva pro výsledek bitvy 10 - znite obelisk, místo velké potvory obelisk brání gang obránc, zaínají na mýtin u obelisku, moc obelisku je v prostoru mýtiny chrání ped stelbou, dokud sami nevystelí nebo na mýtinu nepronikne alespo jeden model útoník, obránce nemá k dispozici bomby Hardbolové hišt Díky tvrdému tréninku tohoto pedchdce košíkové se zvedá jednomu z vašich hrdin B o 1, mže se tím zvýšit i nad rasový limit a ped každou bitvou mžete urit, kdo z vašich hrdin zrovna trénoval. Pochopiteln pokud trénink opustíte, B vám opt klesne. 5 - standardní obrana tábora 8 - prorážení 10 - meból - ve stedu hrací plochy je hardbolový kruh. každý gang se snaží vyhrát zápas tím, že prohodí první tikrát kámen kruhem. Každý hrá má kámen, kámen je možné na kruh házet z 2 palc. Gangy zaínají do osmi palc od zvolené strany stolu a po každém zásahu kruhu se vrací na start. Pochopiteln hra koní i když jeden gang dobrovoln vyklidí bojišt. Tak daleko, že by se neoprali, sportovní duch nesahá. Plodící jezírko kinkové sídlící v okolí jezírka ti dají každé kolo d3 dávek plazího jedu, který zvyšuje síly tvých šíp a šipek z kuše o 1, jedna dávka staí pro jednu osobu na jednu bitvu, jed nelze prodat. 5 - obrana oázy 8 - jezírko 8

9 10 - island hopping Ztroskotaná lo Pi prozkoumávání mžete v každém kole pihodit navíc jednu kostku. Tato kostka se nesítá s ostatními, ale lze ji normáln pehazovat a lze ji použít pro vytváení uspoádaných k-tic. 5 - obrana nalezišt - nalezišt pedstavuje vrak lodi. 8 - loupení poklad - v lodi je 2k6 cenností každá za k6 zlatých, je-li nkdo u lodi nebo v lodi a ne v souboji nablízko získává na poátku svého kola cennost, cennosti je teba odnést ven svojí stranou pole, pak se mže vrátit. To znamená, že v jednom kole pekroí hranici území na stran, kde se nasazoval a ihned se nasadí na okraj herní plochy a v dalším kole se mže normáln pohybovat. Za vynesení cenností získají hrdinové zkušenost do maxima 1 na osobu. Hra koní, když na hrací ploše nejsou žádné cennosti, pak vítzí ten, kdo jich vynesl více, nebo když nkdo nezvládne test na prohru. V takovém pípad každý gang získává cennosti, které má práv u sebe na 4+. Vítz získává zbylé cennosti z lodi na 4+ každou, zbytek spláchne moe. 10- zastavte nekromanta stavby v táboe Každý gang mže mít a pravdpodobn i bude chtít mít svj tábor v nkterém výhodném míst. Následující pravidla platí pro tábor na nkteré z lokací. budovy tábora Tábor mže být postaven nkterou z obvyklých metod a to bu jako stanový, srubový nebo zdný. tanový tábor mže obsahovat vylepšení dovolené pro stanový tábor. tany pro normální poet len gangu máte zdarma. Za každý stan navíc zaplatíte 5zl. V každém stanu jsou ubytované 2 normální nebo jeden velký model. Údržba stan navíc stojí 1 zlatý za kolo a stan. rubový tábor mže obsahovat vylepšení dovolená pro srubový tábor. Každý srub postavíte za 15 zlatých, údržba srubu stojí 2 zlaté za kolo a srub. V jednom srubu mohou být ubytovány 4 normální nebo dva velké modely. Není teba platit údržbu za sruby, ve kterých jsou ubytováni jen základní lenové vašeho gangu. Zdný tábor mže obsahovat veškerá vylepšení. Každý zdný dm postavíte za 30 zlatých, v jednom dom mže být ubytováno 6 model nezávisle na velikosti. Údržba domu stojí 3 zlaté za kolo. Není teba platit údržbu za domy, ve kterých jsou ubytováni jen základní lenové vašeho gangu. Zamstnanci Do trvalého tábora si mžete najmout zamstnance. Tito zamstnanci normáln získávají zkušenost a je jim teba platit jako žoldném, postupují jako žoldnéi a získají-li postup 10+, mohou se stát se pln loajálními a není teba jim platit, mohou se pípadn dalším postupem 10+ stát hrdiny. Efektivn to znamená, že v pípad hodu 10+ stát se hrdinou funguje jako další dostupná dovednost. Zamstnanci se nemusí stát hrdiny ani, když gang nemá plný poet hrdin. tane-li se zamstnanec hrdinou, pestává být zamstnancem a platí pro nj pravidla pro normální hrdiny. Jeho profesi je možné využít, jen když bitvu tráví v táboe. Co se týká vybavení, postupuje se dle pravidel pro žoldnée-hrdiny. Každý zamstnanec musí mít ubytování nejmén té úrovn, jaká je uvedena v kolonce typ tábora. Tento typ tábora je minimální úrovní tábora pro poízení píslušného zamstnance. V nkterých pípadech je jeden typ žoldnée povýšením jiného, takové zamstnance nelze mít v táboe zárove. Jedná se o kartografa povýšeného na mistra kartografa a ranhojie povýšeného na léitele. Ve scénái 5 obrana tábora mohou do bitvy nastoupit i zamstnanci a dokonce i ranní lenové gangu. Ti pak mají poloviní M, -1, 1B a 1. Pakliže má váš gang nastoupit v menším potu (po odetení pípadných žoldné), než je maximální poet len jeho gangu, mohu s ním jít do bitvy i zamstnanci. Jejich profesi v tom kole však využít nelze. Vítz scénáe 5 mže v táboe poboit 1 kamenný d3 srub a d6 stan. Tábor musí dokázat ubytovat všechny leny gangu, žoldnée a zamstnance. Typ tábora uruje typ ubytování pro nejvtší poet osob. Typy ubytování mohou být smíšené. V pípad rovnosti ubytovacích možností se poítá ta lepší. Píklad: erní orkové mají 11 len a bydlí ve stanech, mají tak 6 stan za které neplatí. Jejich tábor je stanový. 9

10 Poídí si za 30 zlatých zdný dm. 6 z nich se pesthuje do domu, 5 zstane bydlet ve stanech. Tábor má tedy 6 ubytovacích míst ve stanech a 6 v dom, jeho typ je tedy zdný. Za dm ani stany údržbu neplatíte. Gang najme hostinského a situace se nemní. Tábor je stále zdný, jenže hostinský musí bydlet v dom a tedy je teba za dm platit 3 zlaté za kolo. Gang si postaví navíc srub za 15 zlatých. V dom bydlí 6 len gangu, ve srubu hostinský a 3 lenové gangu a dva lenové gangu ve stanu. Tábor je te jednoznan zdný. Platí se za srub 2 zlaté za kolo. Gang si najme kováe. Ten musí bydlet v dom. Pokud bychom jen pesthovali jednoho orka z domu do stanu, platili by za dm a za srub, celkem 5 zlatých, ale pokud by pesthovali jednoho orka do stanu a hostinského do domu za dalšího orka, nemuseli by platit za srub, ale platili by jen 3 zlaté za dm. Pokud by gang s 11 leny postavil jen dm a najal si kováe a hostinského, došlo by k zakázané situaci, nebo by tábor byl v principu stanový (6 míst v dom, 8 ve stanech) a tam namže být ková ani hostinský. Pokud gang bitvu 5 prohraje a soupe mu poboí tábor, osoby ubytované pípadn v ubytování nižší než jejich kategorie nepracují, neodcházejí, ale platit se jim musí. Efekt, zamstnanc se projeví až nejprve pi píští bitv a pobitevních hodech, bžn tedy od píštího kola jistou výjimku tvoí hostinský, který opravuje k nabírání žoldné nad 2 již do píští bitvy tedy vlastn je jeho efektu k nákupu dalších žoldné možno využít ihned. Tabulka zamstnanc a dalších osob, které mžete ve vašem táboe osoba typ tábora cena/údržba vlastnosti další lenové srubový, další lenové gangu zdný gangu se pro prodej cenností poítají do potu len gangu Hrá si mže najmout další leny gangu nad poet bžn dovolený pravidly, ve srubovém táboe mže mít gang až jednoho hrdinu a jednoho pomocníka nad poet, ve zdném až dva hrdiny a dva pomocníky. Hrdinové mohou pibýt jen postoupením pomocník na hrdinu. Toto pravidlo nijak neovlivuje poet povolených osob uritého typu. Takže napíklad u igmarova protektorátu je poet teba doplnit normálními psy. Do bitev však nastupuje gang v maximálním možném potu dle pravidel, zkušenost za bitvu (vetn pípadné zkušenosti za velký rozdíl v hodnocení) získávají i osoby, které zstaly v táboe. Osoba, která zstává v táboe, mže být poslaná prohledávat okolí tábora, každá prohledávající osoba nalezne každé kolo d3 zlatých. Ranní léící se v táboe peníze nehledají. kupiny pomocník se nesmí dlit, musí jít do bitvy nebo zstávat v táboe vždy celá skupina. Hodnocení gangu se poítá jako maximální možné, tedy se poítá do hodnocení 6 hrdin s nejvyšším hodnocením. Podobn se postupuje u zkušenosti a hodnocení pomocník. Rozpis a hodnocení musí být známo ped hozením scénáe. sluhové všechny 10/ , palice a dýka, (silové a rychlostní dovednosti) až 1 sluha na hrdinu, každý hrdina získá za svého sluhu +1 na hledání vzácných pedmt kupec všechny 30/ , me, dýka, pistole, luk, (akademické a silové nebo stelecké dovednosti), dovoluje vám prodávat vybavení za ¾ pvodní ceny a dává vám +1 na hledání vzácných pedmt. hostinský srubový 15/ , palice a dýka, (rychlostní a akademické), každé kolo získáte 2d6 zlatých výdlku, dovoluje najímat žoldnée nad poet 2. 10

11 osoba typ tábora cena/údržba vlastnosti ranhoji/léitel srubový/ zdný 30/10, 15/ , dv dýky, (akademické), sníží poet bitev vynechaných vaším hrdinou o d3. Pakliže je váš hrdina zrann, hote d6 a na 1 je místo toho pln uzdraven. Mžete nakupovat drogy a jedy za základní cenu a máte +1 na jejich hledání. Funguje jako felar za 15/4. Léitel je povýšením ranhojie, mže léit libovolné vážné zranní za 13/3. Ranhoji ani léitel nemže ovlivnit tyto výsledky na tabulce vážných zranní: mrtev, okraden, zajat, prodán zápasníkm, následky více zranní je teba kartograf/mistr kartograf srubový/ zdný léit po jednom. Ranhoji stojí 15 za kolo. 15/5, 15/ , palice, dýka, (akademické), dává ti jeden pehoz kostky na prozkoumávání za bitvu, kartograf mže být za dalších 15/5 ve zdné budov povýšen na mistra kartografa, který dává pehoz nebo petoení jedné kostky. Mistr kartograf tedy stojí 10 za kolo. chovatel srubový 30/ , bi (jako druši), kladivo, dýka, (silové, rychlostní), snižuje obtížnost nalezení zvíat o 2. Dovoluje pehoz vážného zranní všech zvíat. ková zdný 30/ , obouruní zbra jako silák, (silové a rychlostní), pokud se ková neúastní bitvy, mže vyrobit: sekeru nebo štít každou bitvu nebo pilbu, me nebo halapartnu každou druhou bitvu nebo obouruní zbra každou tetí bitvu nebo lehké brnní každou tvrtou bitvu. Dále dokáže zbran a brnní opravovat, tedy je možné místo normálního vybavení nakoupit šmejdy za ¾ ceny a ková je do píští bitvy opraví. Pak ovšem sám nevyrábí. Tenuktitlan pravidla pro gangy verze Žoldnéi V Tenuktitlanu není možné sehnat tak snadno rzné žoldnée, každý gang mže najmout jen dva žoldnée, pokud nemá ve svém táboe hospodu. Žoldnéi v Tenuktitlanu se mohou stát leny gangu. Pakliže hodí žoldné na postup 10+ mže se stát lenem gangu (ale nechcete-li, nemusí). Nadále za nj není teba platit, ale postupuje stále jako žoldné. Pakliže hodí podruhé 10+, mže se stát i hrdinou (opt nemusí, pakliže již máte 6 hrdin). To znamená, že pi postupu žoldnée na pomocníka se žoldné stane pomocníkem, ale nevylepší se mu žádné parametry, pi postupu na hrdinu se již postupuje standardn. Žoldné, který se stane hrdinou nebo pomocníkem mže mnit vybavení, ale jen v rozsahu daném jeho pvodním vybavením, který tímto tvoí tabulku povoleného vybavení. Žoldné hrdina mže navíc jako každý hrdina používat speciální pedmty, i když je v tabulce vybavení pímo nemá. Pakliže žoldné získá dovednosti expert stelec nebo trénink souboje, mže používat libovolnou zbra, kterou mu tato dovednost dovolí, platí však bžná rasová omezení (ani elf hrdina napíklad nemže používat trombón a jiné zbran na stelný prach). Pakliže je tedy kupíkladu hrdina elfí hraniá okraden, nevystelí si, dokud se nenauí používat jiné zbran nebo dokud neseženete elfí luk. Jízdní žoldné len gangu tak mže pijít o svého kon a ztrácí tím schopnost si kon automaticky doplnit. Ale jak íkám, nic vás k jeho povýšení nenutí. Žoldné hrdina nebo žoldné len gangu nepidávají do hodnocení 5 bod, ale tolik, kolik pidávají standardn. Žoldné len gangu ani žoldné hrdina neopravují k nákupu dalšího žoldnée téhož typu. Žoldnéi postupem na lena gangu ani hrdinu neztrácí žádné své zvláštní vlastnosti a schopnosti, takže napíklad highwayman dále krade, prospektor dále na 1 odchází a podobn. Gangy a jejich cíle 11

12 Navíc má každý gang svj cíl a své speciální hodnocení. Každý gang má svou charakteristiku vzniklou kombinací parametr boje, pomsty/nenávisti a bohatství. Parametry naznaují pro gang do Tenuktitlanu pišel. láva Gang hledá v Lustrii pedevším proslulost, chce vybojovat co nejvíce bitev a stát se tím nejslavnjším váleníkem. cénáe slávy se tedy zamují pedevším na boj, na poražení co nejsilnjších nepátel. Pomsta Gang nenávidí své nepátele, pišel do Lustrie proto, aby si vyídil úty se svými nepáteli. Pípadn sem patí i ti, kteí hodlají bránit svj domov. cénáe pomsty se zamují na likvidaci jednotlivých nepátel. Bohatství Gang pišel do Lustrie nalézt bohatství a již bohatství znalostí jako bohatství, které prý leží v opuštných ještích mstech Lustrie. cénáe bohatství se tedy pedevším zamují na zisk njakého pedmtu nebo pokladu. Gangy Ne každý se dostane do džunglí Lustrie, proto je zde výbr gang omezen. Každý typ gangu se mže v kampani vyskytovat maximáln tolikrát, kolik je zde uvedeno. Nejste-li si jisti, kam váš gang patí, zeptejte se. Tun vyznaené gangy jsou pro prostedí Lustrie zvlášt vhodné. íšské gangy (vetn Kislevu) 2 Druchii 1 Ještrky 2 Zelenokožci (zvlášt Lesní sketi) 1 Nemrtví (mimo upíího pobezí) 1 Upíí pobeží 1 igmarité 1 Bretonci 1 Chaosové gangy 2 kaveni (nejlépe klan Pestilence) 1 Amazonky - 1 Ostatní - 1 peciální pravidla pro gangy v ruinách tenuktitlanských íšské gangy Marienburg bohatství, bohatství, bohatství scéná 9 ukrytý poklad, scéná 11 seberou., co není pivázané Reikland sláva, sláva, bohatství scéná 9 strážní vž, scéná 11 honba za chaotitem Middenheim láva, sláva, bohatství scéná 9- lov vlk plus, scéná 11 - okupace Ostermarka Bohatství, bohatství, sláva scéná 9 ukrytý poklad, scéná 11 lov vlk Averland Bohatství, bohatství, sláva: scéná 9 ukrytý poklad, scéná 11 strážní vž Ostland Bohatství, bohatství, sláva/pomsta scéná 9 ukrytý poklad, scéná 11 osobní záležitost Kislev Bohatství, bohatství, pomsta scéná 9 ukrytý poklad, scéná 11 - chyte kacíe Ještrci Pomsta, pomsta, bohatství scéná 9- náhodné setkání, scéná 11 ukrytý poklad 12

13 Jihozemští Ještrci Pomsta, pomsta, pomsta scéná 9- pepadení pi przkumu, scéná 11 náhodné setkání Xhotlská armáda odporu Pomsta, pomsta, sláva scéná 9- pepadení pi przkumu, scéná 11 lov vlk plus Orkové a goblini láva, sláva, sláva scéná 9 gorkova socha, scéná 11 pouliní boj erní orkové láva, sláva, pomsta scéná 9 gorkova socha, scéná 11 pouliní boj Lesní sketi láva, sláva, bohatství scéná 9 gorkova socha, scéná 11 lov vlk Nemrtví Pomsta, pomsta, pomsta scéná 9 osobní záležitost, scéná 11 náhodné setkání Von Carstein Pomsta, pomsta, pomsta scéná 9 osobní záležitost, scéná 11 náhodné setkání Krvaví draci Pomsta, sláva, sláva scéná 9 lov vlk plus, scéná 11 osobní záležitost Nekrarchové Pomsta, pomsta, bohatství scéná 9 ukrytý poklad, scéná 11 náhodné setkání trigoi Pomsta, pomsta, pomsta scéná 9 osobní záležitost, scéná 11 náhodné setkání Lahmia Pomsta, pomsta, sláva/ bohatství scéná 9 osobní záležitost, scéná 11 strážní vž Upíí pobeží. Pomsta, pomsta, bohatství scéná 9 osobní záležitost, scéná 11 - seberou, co není pivázané Lovci arodjnic Pomsta, pomsta, bohatství scéná 9- chyte kacíe, scéná 11 okupace igmarv protektorát Pomsta, pomsta, sláva scéná 9- chyte kacíe, scéná 11 strážní vž Šílenci a fanatici kultu igmarova posledního soudu Pomsta, pomsta, pomsta scéná 9 chyte kacíe, scéná 11 zastavte nekromanta estry sigmarovy Pomsta, pomsta, sláva scéná 9 zastavte nekromanta, scéná 11 pouliní boj Elfové stínu Pomsta, pomsta, pomsta, scéná 9 osobní záležitost, scéná 11 chyte kacíe Trpaslíci Bohatství, bohatství, sláva/pomsta scéná 9 ukrytý poklad, scéná 11 seberou, co není pivázané kaveni Pomsta, pomsta, sláva scéná 9 osobní záležitost, scéná 11 náhodné setkání 13

14 Temní elfové Pomsta, pomsta, bohatství scéná 9 pepadení pi przkumu, scéná 11 ukrytý poklad Vznešení elfové pomsta, pomsta, sláva scéná 9 chyte kacíe, scéná 11 osobní záležitost Gangy chaosu Pomsta, pomsta, sláva: scéná 9 pepadení pi przkumu, scéná 11 pouliní boj Bestie Posedlí Karneval chaosu Bretonci láva, sláva, sláva: scéná 9- pouliní boj, scéná 11 most Bretonský panský hon láva, sláva, sláva scéná 9 lov vlk plus, scéná 11 prsmyk Quenellesští páni Kvli specifickým pravidlm gangu zabírají Quenellessané jedno místo pro chaos a jedno pro bretonce. Nejvyššího velitele si mohou volit z bretonských i chaosových. Pakliže by mli bretonského velitele a propadli chaosu, velitel jim zstává, ale ztrácí veškeré schopnosti související s pomocí paní z jezera. Pakliže by mli chaosového velitele a navrátili se k paní, velitel s nimi již do žádné bitvy nepjde, pokud se opt nevrátí k chaosu. láva, sláva, pomsta/bohatství: scéná 9 prsmyk, scéná 11 obchody na námstí Zápasníci láva, sláva, pomsta: scéná 9 most, scéná 11 náhodné setkání Amazonky Pomsta, pomsta, bohatství: scéná 9 osobní záležitost, scéná 11 ukrytý poklad lavní hrdinové v Tenuktitlanu verze Známí a slavní V Lustrii je mnoho známých a slavných osob, kteí ctí spravedlnost a pátelí se s jistým gangem, jehož cíle jsou mu blízké. Za jistých okolností se k vám mohou pidat. Hodnocení: Pomoc slavného hrdiny okamžit vyrovnává vaše hodnocení se soupeovým tak, že nikdy neberete žádné body zkušenosti navíc. lavného hrdinu si mžete povolat jen do bitvy, kde berete na soupei alespo dva body zkušenosti navíc. Každý gang musí vždy volat svého nejvyššího velitele. Navíc se k vám váš nejvyšší velitel pidá pi scénái cesta dom a nkolika dalších scénáích. lavný hrdina je hrdina a tak vám, pokud pežije, dává jednu kostku przkumu navíc. Pravidlo o maximálním potu kostek stále platí. lavný hrdina nemže definitivn umít, nezískává zkušenosti. Každý hrdina je rozvinutím jistého základního typu modelu (velitele gangu, hrdiny, žoldnée). 14

15 Nejvyšší velitel Pro každý gang je jedna cizí postava urena jako takzvaný nejvyšší velitel. Máte-li více možností, uríte na poátku kampan, kdo je vaším nejvyšším velitelem. Více gang nemže mít v jedné kampani téhož nejvyššího velitele, mají-li zájem o tutéž osobu, musí se dohodnout nebo rozlosovat. Tato osoba v pípad, že bojuje se svým gangem, je braná jako další velitel gangu, na jeho morálku je možné skládat testy na útk z boje a podobn. Jeho velící vzdálenost je vždy 12 palc. lavní hrdinové - pehled Krokodýl - strážce tenuktitlanských ruin Nejvyšší velitel ještrc M B T I A Ld drtivý úder, vrcholový predátor, tvrdý hbet, zpsobuje strach, mistr souboje, šermí požehnané znamení Tenukovo - +1 a +1 k maximu (již zapoítáno v profilu) požehnané znamení Chotekovo - +2 k vzdálenosti pro napadení Me, draví štít, lehké brnní, kostná pilbice Helbrecht van Goudel - Marienburgský obchodní rada Nejvyšší velitel Marienburgu. M B T I A Ld echt pistolník (je-li mimo souboj nablízko, dokáže ládovat tak rychle, že vystelí z obou zbraní každé kolo), ostíží zrak, pesný stelec, mistr steleckých souboj (nemá postih za pohyb), šermí, bojové reflexy, drtivý úder, nezlomný, znalec erného trhu jeden vzácný pedmt je možné koupit jako bžný, lze použít jen pokud nebyl van Goudel v boji vyazen, šermí, zraující úder, erná sn mee van Goudela jsou poteny temnou sntí, památka z cizích kraj obchodní rada si za svých astých obchodních cest pivezl podivuhodné zvíe opici, tato opice je mu pln vrná a nikdy se od nj neoddlí dále než na 6, pokud nkdo na van Goudela zaútoí nablízko, opice okamžit zaútoí na nj, nejprve vyhodnote souboj útoníka proti van Goudelovi, pak opice proti útoníkovi a nakonec pípadný van Goudelv protiútok pokud van Goudel na nkoho sám útoí nablízko, opice se snaží zaútoit na stejný cíl pár soubojovek s prodlouženou hlavní (dostel 16), dva mee, tžké brnní, pilba, kvalitní stelný prach, opice opice 5,3,0,3,2,1,5,1,6, šplhá po zdech jako normální model. Otakar Heinzer - šílený Otto - bývalý Reiklandský stelec Alternativní nejvyšší velitel reiklandu. M B T I A Ld jedno oko, strašlivé jizvy, lovec, ostíží zrak, pesný stelec, pohotový, nenávidí všechny leny všech nelidských gang, úkrok, úhyb, výskok, reflexy, šílený zápal bojuje-li proti nelidskému gangu, pehazuje hody na zásah i v pípad stelby, v pípad výstelu z trombónu pehazuje hody na zranní mistr ládova - pokud stráví dv kola, aniž by se pohnul nebo vystelil nebo jakkoliv bojoval, dokáže trombón znovu nabít trombón, me, puška, lehké brnní kapitán Gert Freidstahl - Averlandský vojenský pidlenec Nejvyšší velitel Averlandu. M B T I A Ld pistolník, pohotový, pesný stelec, dvojitá stelba, nezlomný, výskok, úhyb na 4+, jazyk boje 15

16 averlandská est gang kapitána Freidstahla si musí házet na útk z boje, až když má vyazenou tetinu model, mže však utéct díve uznalý pokud kpt Freidstahl nkoho zasáhne a vyadí stelbou a do 2 od nj stál jiný hrdina jeho gangu, který na tento cíl rovnž stílel, kapitán bude tvrdit, že zasáhl a zabil šíp druhého hrdiny a tak si tento mže pipsat zkušenost za vyazení, je-li takových hrdin více, vyber si, kterému bod pipíšeš (vždy jen jednomu) me, pár soubojovek, kuše, lehké brnní rytí Luis de Longeville - upír z rodu krvavých drak Nejvyšší velitel nemrtvých, zejména pak krvavých drak, alternativní nejvyšší velitel bretonc M B T I A Ld mistr mee, bojové reflexy, mistrovský úder, drtivý úder, riposta žíze po krvi jakmile rytí vyadí soupee, mže jej pemoci žíze po krvi, ho k6, na 1 napadne nejbližší živý model a vlastní nebo cizí uri náhodn, pokud vlastní model jeho útok pežije, Luis de Longeville se opt zklidní a píští kolo reaguje normáln, napadení probíhá stále v téže bojové fázi a upír takto mže klidn pobít a vypít v jednom kole celý soupev gang pípadn oba dva gangy, když to fakt padá rytíská est je-li Luis s nkým v souboji, je si jistý, že ho zvládne sám. Do souboje, kde bojuje Luis, se nesmí novým napadením pidat nikdo další z jeho gangu. Naopak osoby, které byly v souboji již díve než Luis, mohou souboj bez postihu opustit, ne však v kole, kdy Luis napadal. Rytíská est však rovnž nikdy nedovolí Luisovu gangu opustit boj dobrovoln, dokud není Luis vyazen z boje. plná plátová zbroj, me, štít Grušgor - orí kucha slavné povsti Nejvyšší velitel Ork. M B T I A Ld nezlomný, drtivý úder, pohotový, úkrok, tvrdá hlava, hlavobij, chytrej plán kucha slavné povsti pokud by ležící Grušgor, ml být vyazen, ho na každého útoníka k6, na 4+ si vzpomene, jak mu chutnala grušgorova jídla a místo dobití pomže kuchai vstát kucha se postaví a ten, kdo mu pomohl, se umístí 1 od nj. dobrou chu zelenokožci v oekávání chutného jídla zcela ztrácejí svoji animozitu do 6 od Grušgora hák kuchaský hák má Grušgor místo ruky, je však napevno pidlaný a nelze jej vyrazit, v pípad, že padne kritický hod vyražená zbra, ho normáln, která by mla být vyražená a padne-li hák, nic se nedje kuchaský hák, vaeka (= dýka a palice), kuše, lehké brnní, pilba Durgrin Tvrdá Palice - trpaslií válený náelník Nejvyšší velitel trpaslík. M B T I A Ld zvlášt nezlomný (odette 1 od síly zásahu nablízko i pi stelb a zlepšete o 1 ochranu zbrojí), pistolník, hleda poklad (na 4+ pidá po bitv, kterou pežil, 1 poklad), vždy používá štít, zápasník, mistr krytu každý, kdo napadá Dugrina má o 1 menší trpasliím mechanikem upravená pistole, gromrilová trpaslií sekera, gromrilové celoplátové brnní (3+), pilba, velký štít (2+/3+) ádlo Jemínek - plický dobrodruh Není nejvyšším velitelem, mže pípadn sloužit jako nejvyšší velitel íšským gangm. M B T I A Ld dvojitá stelba, pesný stelec, ostíží zrak, výskok, prcek+úhyb (úhyb na 4+), horolezec, rychlý reflex, sprint, akrobat, nadšený stelec pokud jeho stela nkoho vyadí, získává výstel navíc, zlodj 16

17 k pohledání pokud je s nkým v souboji nablízko (emuž se obas nedokáže vyhnout) hází si každé svoje kolo k6, na 5+ ukradne soupei jeden pedmt, by by jej držel v ruce. Tento pedmt se po bitv, pokud hobit pežije, ocitne ve skladišti hobitova gangu a soupeící gang o nj pijde. ádlo Jemínek mže ukrást libovoln pedmt. Ukradený pedmt se urí náhodn, luk, pilba, me, dýka, štít otec Dominik - knz igmarv Nejvyšší velitel lovc arodjnic. M B T I A Ld dvojitá stelba, pohotový, ostíží zrak, pesný stelec, bojové šílenství, nezlomný, drtivý úder, zná všechny modlitby k igmarovi, pokud je u terénního prvku obsahujícího vodu mže, pokud se nepohybuje a nebojuje nablízko (ale stílet smí) vyrobit každé kolo jednu lahviku svcené vody, mže použít svcenou vodu v prvním kole souboje, jako se používají pistole. Pochode, me, kuše, písmo svaté, 2 lahviky svcené vody Turiel Bílý Luk - elfí stopa Nejvyšší velitel gangu dobrých elf, zejména elf stínu. M B T I A Ld nevídaná stelba (3 stely za kolo), bojové reflexy, ostíží zrak, štstí, hleda, výborný zrak, úhyb, výskok elfí luk, ithilmarový me, elfí pláš, Gustav "mraoch" Muller - Ostlandský staešina Nejvyšší velitel Ostlandu. M B T I A Ld nezlomný, pistolník, mistr dvojhlavovek (nabíjí dvojhlavové zbran stejn rychle jako jednohlavové), lovec, drtivý úder, býí napadení, zápach, narážky, nezastavitelný útok, netrplivost mraoch je netrplivý a tak chce mít bitvu rychle za sebou a k rychlému ukonení nutí i soupee, dokud je ve he, musí si soupe na útk házet dva testy místo jednoho pár dvouhlavových pistolí, dvouhlavová lovecká runice, sekera, dýka, lehké brnní, kvalitní stelný prach Michail Lvovi Myškov - kupec z Erengradu Nejvyšší velitel Kislevu. M B T I A Ld rychlostelba, pohotový, zvlášt odolný, drtivý úder, nezlomný, smlouvání 3k6, hleda chaotitu, streetwise, moudré rady kupec bitv moc nerozumí, ale rozdává dobré rady, které pravé bojovníky v doslechu (6 ) rozbsní, jejich klesá o 2 do minima 2, ale platí pro n v pípad souboje pravidla pro zbsilost, nemusí však napadat kuše, gromrilová halapartna, tžké brnní, pilba Artúras Zuokas - Ostermarcký sedlák Nejvyšší velitel Ostermarky. M B T I A Ld hleda chaotitu, rychlostelba, úhyb, úkrok, výskok, mistr kladiva dává mu s kladivem parýrování a šermí, pohotový, pesný stelec, ostíží zrak, mistr kuše mže kombinovat dvojitou stelbu s pohybem, vrné zvíe pes se nikdy o své vli nevzdálí od Zuokase dále než na 6, 17

18 dýka, kladivo, kuše, Prastaré rodové brnní (gromril, místo no A kritických zranní zásahy jen snižují kvalitu zbroje o 1.), pes Mongris Lovec Hlav - temný elf Nejvyšší velitel temných elf. M B T I A Ld Mistr opakovací kuše (uraithen master), úhyb, bojové reflexy, výskok, protiútok, úžasná hbitost, Khainova divokost, výborný zrak, lovec hlav za každou osobu zabitou Mongrisem získá gang navíc d6 zlatých odmny dýka, darksteelový me, dokonale vyladná opakovací kuše (dostel 30) Alakudóza - královnina šampionka Nejvyšší velitelka Amazonek. M B T I A Ld ostíží zrak, pesný stelec, smrtící výstel, hleda zdroj, hleda cesty, bojové reflexy, výskok, úhyb, stelecký protiútok je-li Alakudóza napadena, mže si vystelit na osobu, která ji napadá, výstel má postih 1 na zásah, napadá-li Alakudózu v jednom kole více osob, výstel míí na osobu, která se první pohne, pakliže již je Alakudóza v souboji nablízko a je napadána další osobou, protivýstel rovnž nemá, kouzlo tance pi pohybu Alakudóza jako by tanila, tento tanec pohne srdcem všech, kdo ji spatí, ti si v kontaktu nablízko musí hodit test na Ld vždy ped soubojem a neuspjí-li ztrácejí všechny své útoky až na jeden, tanec nepsobí na nemrtvé, ještrce, oživené a skaveny, tanec navíc dává Alakudóze schopnost úkrok, vychloubání - Alakudóza je tak samolibá, že kdykoliv je stelbou nebo ranou nkoho do 6" od ní nkdo vyazen, šampiónka okamžit tvrdí, že je to jen její dílo a tedy pípadná zkušenost se pipisuje Alakudóze (a efektivn propadá) dýka, spár dávných, slunení hl, amulet msíce mrtící Kvíkal - skavení zabiják Nejvyšší velitel skaven. M B T I A Ld ostíží zrak, boj ocasem, bhání po zdi, proniknutí, zabiják Kvíkal si nemusí házet pi souboji nablízko na vyazení a vždy automaticky vyadí, hbitost stínu kvíkal je hbitý jako stín, má automatický nemodifikovatelný hod 4+ proti zásahu stelbou i v boji nablízko, zabijácký grif - kvíkal ví, jak zabít, pakliže hodí na zásah i zranní 6, okamžit zabíjí, znalost slabého místa Kvíkal ví, kam udeit, jeho soupei mají T vždy nejvýše rovné Kvíkalov +1. ti mee, foukaka Jean de Pouvreville bretonský bludný rytí Nejvyšší velitel bretonc. M B T I A Ld Trvalá ochrana paní z Jezera, specialista na boj v sedle, ctnost hrdinství, drtivý úder, hleda chaotitu, inspirující vdce všichni hrdinové do 6 od Jeana de Pouvreville mají rovnž ctnost hrdinství, chudý rytí veškeré Jeanovo bohatství pedstavuje jeho výstroj a výzbroj, jeho rod zchudnul, hrad chátrá a Jean je zcela bez majetku a snaží se majetek na svých bojových výpravách získat, pokud napadá osobu, která má u sebe njaký cílový pedmt scénáe (chaotit, nepivázanou truhliku, cennost, kolá,.), používá pravidla pro nenávist Válený o, abraka, devec, me, štít, tžké brnní Amini Techalotl vynikající skiní lovec Alternativní nejvyšší velitel ještrc 18

19 M B T I A Ld Infiltrace, jednota s džunglí, rychlostelba, pesný stelec, velký lovec, ostíží zrak, horolezec, bojové reflexy, zabiják netvor (trpaslií vlastnost), nevídaná hbitost pokud Amini Techalotl napadá, automaticky neguje veškeré bonusy prvního úderu, které by proti nmu kdokoliv mohl použít se smutnou výjimkou orího kouzla My jít na vc. Požehnané znamení Huanchiho požehnané znamení Tenukovo (+1 k B a +1 k maximu B) (již zapoítáno v profilu). Me, dýka, oštpy, krátký luk, veškeré zbran má potené plazím jedem Drumog - náelník bestií a vyslanec chaosu Nejvyšší velitel bestií a chaosových gang. M B T I A Ld Zpsobuje strach, drtivý úder, nezastavitelný útok, nezlomný, zraující útok, nenávidí lidi, rohatá hlava, výskok, reflexy, vlna chaosu chaos se ídí zmatenými myšlenkami smrtelník a vzniká z jejich tužeb a skrytých pání, které otáí a pevrací, tuto sílu dokáže Drumog využít pro sebe, kdykoliv na nj nkdo útoí tak, že by ho ml být zrann, vezme chaos obavu útoníka z toho, že by mohl být jeho útok neúspšný a petvoí ji k Drumogovu prospchu. Kdykoliv obdrží Drumog zranní (tedy až po hodech na zranní a pípadných hodech na záchranu), ho k6, na 4+ vlna chaosu Drumogovi pomohla a místo, aby ztratil život, život získá, do maxima ureného maximem pro gory (4), pokud Drumog neuspje, život normáln ztrácí. ražený ani omráený Drumog vlnu chaosu využít nedokáže. Dv sekery, brnní chaosu Berta Bestraufung - nejvyyší matka pedstavená Nejvyšší velitel sester sigmarových. Pravidla viz standard. ulfstan olfsson knz Ulrikv Alternativní nejvyšší velitel Middenheimu M B T I A Ld Vlí doprovod ulfstan olfsson má k dispozici vlka podle pravidel pro Ulrikova knze, pro ulfstana platí speciální pravidlo pro Ulrikova knze nenávist, bojové reflexy, drtivý úder, nezlomný, úkrok, zápasník, zná všechny modlitby k Ulrikovi Pláš z bílého vlka, palcát, dýka, luk, písmo Ulrikovo Marcus Gutland - císaský vyslanec Nejvyšší velitel Reiklandu a alternativní nejvyšší velitel libovolného íšského gangu M B T I A Ld Pedtucha, lovec, pohotový, pesný stelec, pistolník, ostíží zrak, úhyb, úkrok, falešné signály (vlastnost. taktika), znalost bitvy (dovoluje pehodit všechny své testy na útk z boje), taktické pesuny v každém soupeov kole mže dát Marcus dvma svým bojovníkm, kterým mže z hlediska velící vzdálenosti velet, rozkaz k pesunu až o 2, tento pesun mže probíhat ve kterékoliv fázi soupeova tahu, jako reakce na práv probíhající soupeovu akci, mže tedy uhnout nebo ustoupit ped napadením, nebo se schovat ped letící stelou. Nelze se však schovat ped již probíhajícím napadením, pouze ustoupit mimo jeho dosah nebo se naopak pesunout do dráhy napadajícího a skoit do napadení, pomalé rozhodování pesto, že je brilantním taktikem, je jeho rozhodování ponkud pomalé, jeho morálku lze na test na útk z boje použít nejvýše každé druhé kolo Me, dýka, gromrilové brnní, štít, soubojová pistole, puška s dalekohledem (dostel 30, dalekohled), kvalitní stelný prach 19

20 Daniel Angstman velitel císaské jízdní hlídky Alternativní nejvyšší velitel íšských gang M B T I A Ld Mistrný stelec, bravurní jezdec, dvojitá stelba, drtivý úder, nezlomný, jazyk boje, jezdecký velitel, mistr jezdeckého souboje, bojový jezdec (combat riding), vyhýbání, seskok za jízdy, výskok na kon, ochránce Daniel má ochranáský komplex vi svým svencm, pokud mže, musí vždy skoit do napadení libovolného lena svého gangu, pokud je do 6 od nj nkdo vyazen, musí, pokud podle pravidel mže, okamžit napadnout toho, kdo jej vyadil, v takové chvíli si poítá pravidla pro nenávist, je-li více vyazených, mže si vybrat, koho napadne Kuše, jezdecké kladivo, tžké brnní, ti pochodn, dokonale vycviený válený o (nikdy se nesplaší), abraka, Naina Kislevna carevnina osobní špionka a ledová mágyn Alternativní nejvyšší velitelka Kislevu M B T I A Ld Infiltrace, arodjnictví, ovládá všechna kouzla ledové magie, vrhaka nož, ostíží zrak, úhyb, úkrok, útok ze zálohy (schopnost íšského vraha) Ledový me (síla+1), štít, ledové brnní (tžké brnní, nezpomaluje se štítem), ledové vrhací nože (zraují se silu +1) Ledové stepiny - 7 D6 3 zásah prvnímu cíli ve smru kouzla, dosah 24. Zamrznutí - 8 Jako Tanglefoot Podoba ledové píšery - 9 7, A4, 5, T4, M6, let (pohyb pes pekážky), koní dalším kouzlem, zranním arodje, v podob píšery nelze využívat vybavení Ledová boue 10 Do 6 od arodje, všichni krom rodilých kislevit 3 zásah. (tedy zasahuje i pípadné žoldnée pracující pro Kislev a naopak nezasáhne kislevského hraniáe a pracuje pro kohokoli), Kislevský medvd je v tomto pípad rodilý kislevita. Ochrana ledu 6 Jedné osob do 6 od arodje dá ledové brnní (A 5+, nezpomaluje se štítem), vydrží do sražení arodje nebo nositele brnní Ledová ze - 7 Vytvoí ze, která vydrží do poátku píštího kola arodjova hráe. Ze je 2 vysoká a 6 dlouhá, nedá se skrze ní stílet, je však prostupná pro kouzla a neblokuje LO. Libovolná ást zdi musí být po seslání v dotyku s arodjem. Ze mže prostupovat budovy i libovolný terén. Bernardo Pizzikato tileánský dobrodruh Alternativní velitel všech gang, které mohu najmout tileánského kušiníka M B T I A Ld Pevné ruce, pesná muška, ostíží zrak, dvojitá stelba, šermí, zraující útok, mistr souboje, dobrodruhovo štstí má úhyb a úkrok obojí na 4+, znalost poklad pi házení na výdlek mžete za Bernarda (pokud pekal bitvu) hodit jednu kostku navíc, tato kostka mže být použitá jen k sestavování k-tic a Bernardo ji mže o +/-1 petoit Kuše, lehké brnní, dýka, me, králií pacika Bohagande Newe-quchu knz Dávných a vyslanec lorda Mazdamundiho Alternativní nejvyšší velitel ještrc M B T I A Ld

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

ZBROJ LUK PARALÝZA ŠERM OHNIVÁ KOULE LĚČENÍ INSPIRACE BLESK

ZBROJ LUK PARALÝZA ŠERM OHNIVÁ KOULE LĚČENÍ INSPIRACE BLESK Pravidla Toto jsou pravidla společenské hry na hrdiny, která je navržená zejména pro mladé hráče a pro ty kteří se chtějí zaměřit na akci a zábavu. Je zde hodně házení kostkou, trochu strategie a několik

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Chánové 7: Krev a Sláva

Chánové 7: Krev a Sláva Chánové 7: Krev a Sláva Poznámky k verzi Předělaní možnosti Všechna menu a funkce v menu "Nastavení" jsou přesunuty do pop-up, vyzdoben novém vzhledem a popis. Bitevní simulátor Bitevní simulátor je představení

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Poznámky. I. Přidáná nová národnost Peršané. Národ dostane jako bonus:

Poznámky. I. Přidáná nová národnost Peršané. Národ dostane jako bonus: Poznámky I. Přidáná nová národnost Peršané - +10% těžba železa - 10% levnější lukostřelci; - o 10% rychlejší trénink Obléhacích strojů - o 20% více pochodů; - o 20% více poškození oproti Zdi; - Speciální

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Bojov ník. Když udělá brtníka, je nezranitelný * Vydrží v brtníkovi 30 sec * Naučí se latinské názvy seků * Absolvuje soukromou hodinu s mistrem

Bojov ník. Když udělá brtníka, je nezranitelný * Vydrží v brtníkovi 30 sec * Naučí se latinské názvy seků * Absolvuje soukromou hodinu s mistrem dexter Bojov ník +1 D, +1ž * Udělá 8 kliků * Udělá 20 sedlehů do 1mimuty * Splní 2 body z stezky * Naučí se házet míčem Finta Když udělá brtníka, je nezranitelný * Vydrží v brtníkovi 30 sec * Naučí se

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Brněnský klub. U vycpaného pásovce

Brněnský klub. U vycpaného pásovce Brněnský klub U vycpaného pásovce 1 Obsah Profil, charakteristiky a zkratky 3 Části hry a fáze kola 4 Pohyb 5 Napadení 7 Boj zblízka 8 Střelba 10 Zranění a vyřazení 12 Kritická zranění 13 Ústup z potyčky

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

! " #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%&

!  #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%& ! " #$#%&'%&'(&%& %&'%&'(&%& $ ZAÍZENÍ A VYBAVENÍ...6. Herní prostor...6.2 Rozmry...6.3 Ostatní vybavení...7 2 ÚASTNÍCI HRY...7 2. Družstva...7 2.2 Jednotlivci...8 3 DRUHY A ÁSTI HRY...8 3. Druhy hry...8

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více