Tenuktitlan verze finální verze pi startu kampan. Pravidla pro scénáe a kampa v Tenuktitlanu verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tenuktitlan verze 2.2.1 finální verze pi startu kampan. Pravidla pro scénáe a kampa v Tenuktitlanu verze 2.1.11"

Transkript

1

2 Tenuktitlan verze finální verze pi startu kampan Pravidla pro scénáe a kampa v Tenuktitlanu verze V lustrijských pralesích stojí mnoho zapomenutých mst ještího lidu, jsou to jen zíceniny ztracené v džungli, které nemají význam pro nikoho, asto ani pro ještí lid. Nkteré z nich jsou zasvceny dávno zapomenutým Dávným bohm, jiné byly opuštny, když pišla jakási pírodní katastrofa a opt jiné opustili jejich obyvatelé z dvod zcela neznámých. Jedním z tchto mst je Tenuktitlan, založený prý díve než vznikli elfové Dávným Tenukem. Tenuk však zmizel spolu s ostatními dávnými, jeho kult byl zapomenut a jeho msto opuštno. Zlaté poklady však mnohdy zstávají na míst. Nyní však do Lustrie piplouvá mnoho lodí, každý, kdo se doslechl o bohatství skrytém v Tenuktitlanu, snaží se urvat kus pokladu pro sebe. O co vlastn jde Základem této kampan a cílem každého hráe je odehrát co nejdíve šest vítzných scéná a pak závrený scéná nazvaný cesta dom. Každý, kdo to dokáže, je vítzem. Zmny a doplky pravidel Zmny pravidel a jejich výklad v prbhu kampan Kampa je siln experimentální, jakožto autor si vyhrazuji výhradní právo na výklad pravidel a rovnžna pípadné odstranní chyb a zmnu pravidel v jejím prbhu, pakliže se nkterá pravidla ukážou jako katastrofáln chybná. V ostatních pípadech nech zstane pi stávajícím textu. Terény Krom bžných budov budeme hrát i s kopci a lesy. Kopec žádná zvláštní pravidla nemá, je to prost terénní vyvýšenina, ale hraje se warhammerov tedy kopec vždy blokuje pohled nezávisle na skutené situaci. V lese jsou stromy, nicmén les je vždy ohranien zelenou plochou pod stromy. V lese se dá normáln pohybovat, napadání probíhá normáln v rámci viditelnosti. V lese je vidt na 2 palce ped sebe, z lesa a do lesa je vidt palec od kraje. Jízdní modely do les nesmí. Model v lese je vždy v krytu. Šplhání na stromy v lese je možné. Protože nelze vylézt do nejvyšších korun platí následující pravidla. Možné je v principu vylézt na jakýkoliv strom v lese, místo, kam se lze dostat, je vždy 3 vysoko. Není-li strom do 1 od okraje lesa, nelze z nj stílet mimo les. Osoba vyšplhaná na strom na okraji lesa je vždy v krytu. Alternativní pravidla (vtšina je již zabhnutá, nicmén zde uvádím všechna odlišná od originálu). Štít dává pším v boji zblízka bonus k brnní +2. Hrají se jak speciální kritická zranní pro každý typ zbraní, tak i odmny vládce stín pro posedlé. Veškerá kouzla, sesílaná na konkrétní osobu, požadují LO. Jízdní model je pouze polovysoký cíl, tedy se dá cílit, i když není nejbližší, ale není na nj +1 na stelbu Žoldáci jsou povoleni všichni, kteí jsou v tabulce kdo z koho na Valdoe podle této tabulky. Žoldák, který by ml jen jednu jednoruní zbra a druhou ruku volnou má automaticky dýku (s výjimkou lampigoblina, ten má jen jednu dýku z definice (v druhé ruce drží lucernu). vcená voda funguje na všechny modely gangu posedlých krom bratr, všechny modely karnevalu chaosu krom bratr, všechny modely gangu bestií a modely s podtypem nemrtvý (ili upír, vlk hrzy, zombie, neúnavný pátra a vný váleník, všechny modely gangu Vládc hrobek (krom škorpion)). Poítáme s testovacími úpravami cen a pravidel u velkých potvor, Ostlandu a Kislevu. Zvláštní body Každý gang v bitvách získává ti kategorie speciálních bod. Tyto kategorie jsou detailnji vysvtleny u pravidel pro gangy. 2

3 Body slávy: Podle tabulky získáš body slávy za splnní podmínek scénáe. Jeden bod slávy získáš za vítzství ve scénái. Kdykoliv zvítzíš tím, že soupe dobrovoln opustí bojišt, získáš bod slávy, pakliže takto zvítzíš nad gangem, od kterého bereš zkušenosti navíc za velký rozdíl v hodnocení, získáváš místo jednoho tolik bod slávy, kolik tvj model získá za bitvu zkušeností. Po dosažení limitu dají body boje jednomu modelu gangu schopnost imunní na strach. Limity: 8, 20, 40 Body nenávisti/pomsty: Za každého vyazeného lena soupeova gangu získáš jeden bod nenávisti, za velitele dva. Za klíovou osobu scénáe (profesor, arodj, lovec arodjnic, ) rovnž 2. Za velký model rovnž 2. Za vlky ve scénái lov vlk nebo krysy ve scénái lov krys a podobn se body nezískávají. Po dosažení limitu dají body nenávisti jednomu modelu schopnost nenávist vi všem modelm zvoleného soupeícího gangu. Limity: 20, 50, 90 Body bohatství: Za každý nalezený nebo jinak získaný poklad získává gang bod bohatství. Do bod bohatství se nepoítá poklad získaný trpaslíky nebo temnými elfy každou bitvu navíc. Po dosažení limitu dají body bohatství jednomu modelu schopnost streetwise. Limity: 20, 50, 90 cénáe Na rozdíl od bžných kampaní, není pevná tabulka scéná, ale tato se mní v závislosti na gangu aktivního hráe a sídle pasivního hráe. Nemá-li pasivní hrá tábor, urí se místo tábora náhodn. 2 výbr scénáe z tabulky pro toto stetnutí 3 ochrana expedice 4 šípové žáby 5 obrana tábora - scéná je uren místem tábora 6 prorážení 7 šarvátka 8 scéná urený místem 9 scéná urený gangem 10 scéná urený místem 11 scéná urený gangem 12 výbr scénáe z tabulky pro toto stetnutí Hrái se pravideln stídají v tom, zda jsou takzvan aktivní i pasivní. Gang aktivního hráe uruje scénáe 9 a 11 sídlo pasivního gangu uruje scénáe. 5, 8 a 10. Pakliže pasivní hrá nemá sídlo, urí místo u scéná 5, 8 a 10 náhodn z neobsazených míst a po bitv je možné místo podle bžných pravidel obsadit. volba scénáe: a) normáln - ze seznamu scéná generovaného na základ sídla gangu a typu gangu (jako pvodn) b) speciální principy nucené volby i) pokud v jedné z minulých bitev zeme hrdina, mže se hrá, když je píšt aktivní, rozhodnout pro jeho záchranu. Hodí se, který scéná záchrany se bude hrát a ten se zahraje. Je-li více zajatých hrdin, zachraují se všichni najednou. Pokud hrá v prvních dvou píštích aktivitách nevyužije možnosti záchrany, hrdina zeme navky. ii) pokud aktivní hrá nemá sídlo, mže v okamžiku, kdy je aktivní, automaticky volit získávání sídla. Hodí se náhodn z neobsazených sídel a pak znovu ze scéná píslušných sídlu (5, 8, 10). iii) pokud aktivní hrá má právo na hraní vítzného scénáe, mže volit vítzný scéná, pokud má na vítzný scéná právo pasivní hrá, mže jej aktivní hrá zvolit, pokud s tím pasivní souhlasí. c) Každý hrá má na kampa 4 žolíky, tyto žolíky mže použít ke zmn toho, co padlo na kostce na volbu scénáe o 1. Pednostní právo má pasivní hrá, pokud je nevyužije, mže použít žolík aktivní hrá. Pasivní hrá si za jeden žolík mže koupit od aktivního hráe aktivitu. Pokud naopak aktivní hrá aktivitu nechce a pasivní ji nechce koupit, mže aktivní hrá za jeden žolík odkoupit pasivitu. Využitý žolík na zmnu scénáe propadá, prodávaný žolík pechází na nového majitele. Výhra a vítzné scénáe 3

4 Každý gang má ti body charakteristik - smr. Tato kombinace zachycuje vícemén dvod, pro se gangy do Tenuktitlanu vydaly. Z tchto charakteristik vychází scénáe dané gangem pro píslušný gang. A rovnž z nich vychází vítzné scénáe pro tento gang. Vítzné scénáe jsou rozdlené do tí skupin po šesti scénáích. Hrá, který si první odehraje šest svých vítzných scéná a alespo ve tech z nich vyhraje je vítzem. Pakliže má gang jednu charakteristiku vyjádenou jak napíklad sláva/pomsta znamená to, že za tento bod je teba hrát jeden scéná slávy a jeden pomsty. Jak si gang vybírá vítzné scénáe, závisí na jeho charakteristikách. Za každý bod charakteristiky je poteba odehrát dva scénáe píslušné charakteristiky. Píklad: Gang má charakteristiky sláva, sláva, nenávist - musí tedy odehrát tyi vítzné scénáe slávy a dva nenávisti. Každý hrá musí odehrát šest rzných vítzných scéná. Nikdo nesmí žádný vítzný scéná pokud možno hrát více než jednou. céná se urí náhodn z vám dostupných scéná. V pípad, že oba hrái dohromady již mají odehrané všechny aktivnímu hrái dostupné vítzné scénáe, vybírá se ze všech scéná dostupných aktivnímu hrái bez ohledu na to, zda píslušný scéná již pasivní hrá hrál. Píklad 2: Gang z minulého píkladu vybírá náhodn ze scéná pro slávu a nenávist, když odehraje již dva scénáe pro nenávist, mže vybírat pouze ze scéná pro slávu. Právo na vítzné scénáe Právo na vítzné scénáe: Kdykoliv pekroíš njakou mez v libovolné kategorii (sláva, pomsta, bohatství), získáváš právo na jeden vítzný scéná. Pakliže nkdo nkomu daruje vítzný scéná (tím, že si jej s ním zahraje), i když na nj nemá právo, mže si jej poítat, ale jeho vítzství nastane, až bude mít právo na 6 scéná. Teoreticky tak nkdo mže odehrát i více než šest vítzných scéná. Práv tak v pípad, že nebude mít z šesti vítzných scéná ti vítzství, musí hrát dále, než trojici vítzství získá. Vítzství se poítají pouze z jeho vítzných scéná. Píklad 3: Jiný gang má jako charakteristiky 3x bohatství. Když odehraje 6 scéná bohatství, ale pouze ve dvou z nich vyhraje a navíc ješt dva scénáe slávy, které oba vyhraje, není vítzem a musí znovu hrát ty scénáe bohatství, kde nezvítzil, dokud vítzství nedosáhne. Pozor. Právo na vítzný scéná ti dává limit v kterékoliv kategorii, vetn kategorie, kterou tvj gang nemá jako typickou. Píklad 4: Gang z minulého píkladu dosáhne 8 bod slávy, 50 bod pomsty a 90 bod bohatství. Má tedy nárok na hraní 6 vítzných scéná nezávisle na tom, že sláva ani pomsta není jeho typickou charakteristikou. cénáe záchrany hrdiny: Pakliže má hrá zajatého hrdinu, nemže za nj najmout náhradu, hrdina, kterého je možné zachránit, sice svj rating nepipoítává k ratingu gangu, ale vztahuje se na nj poetní omezení jednotlivých typ model. Hrá mže kdykoliv rozhodnout, že uritého hrdinu již zachraovat nebude a místo toho si koupit náhradu. Pakliže v dob, kdy je hrdina zajat, postoupí nkdo na hrdinu, tak pokud tím není pekroen celkový dovolený poet hrdin (vetn tch nadbytených v táboe), není problém, pakliže by tím byl pekroen, postup na hrdinu pehote nebo se vzdejte záchrany. zachrate hrdinu nikoho neopustíme karavana s otroky Vítzné scénáe: sláva: pavouci 4

5 coldoní hnízdišt lov na netvora gorkova mohyla trolí most strážce džungle (kroxigor) bohatství: ukrytý poklad plus karavana obrana nalezišt (varianta) gubbinz II. obsate vrch hadí jáma nenávist: zlikviduj hlídaného nekromant plus vypalte objekt wanted obelisk desperados Závr kampan Když první hrá splní podmínky pro vítzství, stává se vítzem, dokoní se kampaové kolo. Kampa tím koní, jako závr se hrá pokusí uhrát scéná cesta dom. Je-li v té chvíli již více vítz, odehrají cestu dom všichni, každý zvláš. Pravými vítzi se stanou všichni, kdo dokážou cestu dom úspšn vyhrát. Do scénáe nastupují všechny gangy ve stop stavu, který mli po poslední bitv. Poslední postupy je však teba udlat rozumn a nikoliv se syndromem poslední bitvy. Každý gang tak pípadn mže nastoupit pi cest dom proti více, ba všem, gangm, vždy ve stejném základním stavu. cesta dom Hraje se na ploše 2x4 stopy. Cílem je projít napí pes plochu (tedy urazit ty 2 stopy. Obránci se staví první kdekoliv v území, útoníci kdekoliv na okraji území. Útoníci nejsou nikde marchblockováni, pokud se pohybují smrem ke druhé stran plochy. Obránci i útoníci mají k dispozici svého nejvyššího velitele bez ohledu na vzájemný pomr sil. Všichni útoníci, kteí projdou, nastupují do dalšího kola proti dalšímu ze soupe. Jakmile útoník nehodí test na útk z boje, prohrál. Mezi koly je možné zmnit terén. Útoník musí probhnout proti 3 (4) náhodn ureným soupem. V každém kole se testy na útk z boje poítají zvláš podle potu model, které jdou do tohoto kola. Útoník mže boj kdykoliv vzdát. Ze scénáe se nezískává žádná zkušenost. Výdlek této bitvy nemá smysl. Tabulka bod slávy Body slávy se pidlují na základ splnní podmínek scénáe. Navíc se jeden bod slávy získá, kdykoliv zvítzíš tím, že soupe dobrovoln opustí bojišt. Pi vyšším rozdílu v hodnocení donutíš-li soupee k dobrovolnému odchodu, získáš stejn bod slávy, jako byl rozdíl v hodnocení. scéná (platí i pro jeho pímé odvozeniny nejsou-li zmínné zvláš) Podmínka zisku bod slávy Šarvátka pokud zvítzíte beze ztrát a probhl boj na blízko, 1 bod slávy Osobní záležitost pokud vyadíte nepátelského velitele, 1 bod slávy Prorážení pokud se útoníkovi podaí prorazit, 1 bod slávy Ulika pokud nkdo vyhraje tím, že komplet projde, 1 bod slávy Okupace hrá, který na konci bitvy drží alespo polovinu potebných budov 1 bod slávy 5

6 scéná (platí i pro jeho pímé odvozeniny nejsou-li zmínné zvláš) Ukrytý poklad Honba za chaotitem eberou, co není pivázané Obchody na námstí Lov vlk Náhodné setkání Chyte kacíe trážní vž - Nápis na zdi Lov odmn Ochrana expedice Pekvapivý útok Obrana tábora Obsate kopec Postavte most Útok na hospodu Recept Obrana nalezišt Boj v lazaretu Hon na bestie Island hopping Znite obelisk Meból Jezírko Loupení poklad Šípové žáby Zastavte nekromanta Pepadení pi przkumu Gorkova socha Vyjednávání Most cénáe záchrany hrdiny Zachrate hrdinu Nikoho neopustíme Karavana s otroky Podmínka zisku bod slávy pokud vyhrajete vynesením pokladu, 1 bod slávy pokud má gang na konci v držení nadpoloviní vtšinu chaotit, 1 bod slávy pokud má hrá na konci v držení nadpoloviní vtšinu truhliek, 1 bod slávy Hrá, který má na konci v držení alespo polovinu bedniek, získává jeden bod slávy, ten, kdo vyadí více vlk, získá bod slávy, pokud pijde medvd, získá jeho vyaditel 2 body slávy pokud vymlátíte alespo jeden poklad ze soupee a soupe žádný z vás, 1 bod slávy za vyazení arodje/lovce 1 bod slávy 1 bod slávy pro útoníka pokud nebyl zapálen maják, 1 bod slávy pro obránce pokud byl 1 bod slávy pro gang, který nápis pete 1 bod slávy pokud alespo jeden váš hrdina získal exp za zranní bandity 1 bod slávy pro útoníka pokud zabije vdce, 1 bod slávy pro obránce pokud vdce vyvedou 1 bod slávy pro obránce za vítzství, 1 bod slávy pro útoníka pakliže zvítzí beze ztrát a probhl boj nablízko 1 bod slávy pro obránce, jestliže probhl boj nablízko a obránce uhájil všechny stany, 1 bod slávy pro útoníka, jestliže probhl boj na blízko a útoník zniil alespo dva stany 1 bod slávy došlo-li k výhe obsazením kopce 1 bod slávy, jestliže vítz obsadil chrám 1 bod slávy pro útoníka, jestliže hospodu zapálili, 1 bod slávy pro obránce, jestliže vyhrál a hospoda zapálena nebyla 1 bod slávy pro gang, jehož hrdina získal alespo jeden exp za kolá 1 bod slávy pro útoníka, jestliže alespo jeden jeho hrdina pronikl do nalezišt a byl tam v závru bitvy, 1 bod slávy pro obránce, jestliže vyhrál a útoníkovi se dovnit proniknout nepodailo 1 bod slávy pro gang, jehož hrdina byl vyléen v lazaretu. pokud zvítzíte beze ztrát a probhl boj na blízko, 1 bod slávy 1 bod slávy tomu, kdo obsadil více ostrov 1 bod slávy za zabití strážce obelisku, 1 bod za zniení obelisku 1 bod slávy za vítzství temi zásahy kruhu 1 bod slávy tomu, kdo získá nadpoloviní vtšinu poklad z jezírka (poítejte z celkového potu poklad v jezírku) 1 bod slávy ten kdo vynese více poklad (nevynese-li nikdo žádný, sláva se nezískává, vynesou-li oba stejn, získají slávu oba) 1 bod slávy získá ten, kdo uloví alespo polovinu pvodn pítomných žab. Uloví-li oba pesn polovinu, získají slávu oba. 1 bod slávy za zabití nekromanta 1 bod slávy pro obránce za vítzství, 1 bod slávy pro útoníka pakliže zvítzí beze ztrát a probhl boj nablízko pokud zvítzíte beze ztrát a probhl boj na blízko, 1 bod slávy 1 bod slávy tomu, komu nerupnou nervy 1 bod slávy tomu, jehož hrdina po most první pekroí most. 1 bod slávy za zabití magistra, který chce hrdinu obtovat 1 bod slávy tomu, kdo má na konci bitvy více vz 1 bod slávy útoníkovi, jestli zachrání více vz, 1 bod slávy obránci, jestliže zadrží nebo odveze více vz. 6

7 scéná (platí i pro jeho pímé odvozeniny nejsou-li zmínné zvláš) Vítzné scénáe Pavouci Coldoní hnízdišt Lov na netvora Gorkova mohyla Trollí most trážce džungle Ukrytý poklad plus Podmínka zisku bod slávy Kdo vybije více pavouk, získá 1 bod slávy, pokud vybijí oba stejn, získají bod oba. Kdo vybije více coldon získá 1 bod slávy, pokud vybijí oba stejn, získají bod oba. Kdo zhubí netvora, získá 1 bod slávy Za seslání Gorkovy moci 1 bod slávy do maxima 1 na gang 1 bod slávy za vyazení trolla do maxima 2 na gang 1 bod slávy za vyazení strážce džungle Kdo vynese více poklad, vítzí. Karavana Pakliže útoník znií více voz, než obránce vyveze, získává útoník 1 bod slávy. Pakliže obránce vyveze více voz,než útoník znií, získává 1 bod slávy. Obrana nalezišt s knihou Za seslání kouzla 1 bod slávy do maxima 1 na gang. Gubbinz II Hadí jáma Zlikviduj hlídaného anted Desperados 1 bod slávy za získání posvátného gubinu 1 bod slávy gangu, který získá aspo jeden poklad z jámy Za vyazení soupeova nejvyššího velitele 1 bod slávy. Za získání žádaného pedmtu 1 bod slávy. Za vyazení každého desperáta 1 bod slávy. Tábory v Tenuktitlanu verze Lokace: V prbhu kampan se dostanete na rzná podivuhodná místa, která džungle Lustrie skrývají. Pokud njaké takové místo dobudete, mžete zde založit svj tábor. Každý gang však mže táboit pouze na jednom míst, pakliže se pesthujete, výhodu okamžit ztrácíte. Rovnž ztrácíte všechny stavby s výjimkou stan, které jste si v pvodním táboe postavili. Pokud se strhne bitva o místo, mže vítz místo obsadit. Pakliže nemá o toto místo zájem, mže se zde usídlit prohrávající. céná 5 se mní podle toho, zde je tábor již osídlen nebo teprve dobýván poprvé. Ve všech scénáích hraných v táboe je možné a vhodné terénem naznait místo, kde se bitva odehrává. V nkterých scénáích je to pímo zakotveno v pravidlech scénáe. Pyramidový chrám Až dva bžné pomocnické modely gangu mohou být nasazeny podle pravidel pro infiltraci, pokud scéná infiltraci povoluje. 5 - pyramidový chrám - jako obsate kopec ale s pyramidovým chrámem bránným obráncem 8 - postavte most, chrám brání Krokodýl, šest B4 skink s krátkými luky a 2mi dýkami a kroxigor s lehkým brnním a halapartnou, neopustí postavení do 6 od chrámu, dokud první skupina nepekroí eku 10 - strážní vž s pyramidou místo vže Chotecv obelisk Ranhoji u obelisku má možnosti léitele. scénáe: 5 - obrana tábora se speciálním Chotecovým obeliskem - moc obelisku zpsobuje, že nikdo do 14" od obelisku nemže být omráen a všichni vstávají na poátku kola každého hráe 8 - šarvátka u Chotecova obelisku, pravidla obelisku viz scéná chaotit hunt u Chotekova obelisku, pravidla obelisku viz scéná 5 7

8 Hospoda "U mee a epice" Funguje, jako když máte v táboe hostinského. 5 - útok na hospodu 8 - boj o poklad - neplatí pravidlo o artefaktu (viz popis artefakt) 10 - recept Pašerácké kotvišt Vzácné pedmty je možné nakupovat jako bžné, ale jako by na kostkách na jejich cenu padly samé 6. To neplatí pro králií paciku, amazoní vybavení a další vybavení s vzácností 11 a 12, ty mají jen o 2 nižší vzácnost, ale stále cenu, jako by padly na doplkovou hodnotu samé obrana nalezišt 8 - dobijte lo - na lodi hlídka 5 námoník 2 pistole, me, vítzství jako u obsate kopec a jsou pobiti pašeráci, pašeráci jsou na lodi i v pípad, když jeden z gang má kotvišt jako tábor hlídka na lodi - jako strážní vž, ale místo vže je u pobeží zakotvená lo Lazaret velmi milosrdných sester Je zde k dispozici felar za 10/2. Máte-li najatého léitele, platí cena i pro nj. 5 - boj v lazaretu - vícemén skirmiš, veprosted budova lazaretu, budova lazaretu je 100% azyl, tedy nikdo v nm nemže bojovat ani do nj ani z nj stílet. Kterýkoliv model s více, který do nj vstoupí má do píštího kola vyléené všechny na pvodní poet, model, který ztratil bojové šílenství kvli tomu, že byl sražen nebo omráen je zde mže opt získat. Model, který vstoupí do lazaretu, je vyléen a v píštím kole musí lazaret opt opustit. 8 - lov krys, jako lov vlk ale krysa 2 za hlavu a je jich 2k6, statistiky podle obí krysy ze skaveního gangu 10 - ochrana expedice Obtišt pekelného klanu Píze boh chaosu dá veliteli do každé bitvy jedno kouzlo magie chaosu, toto kouzlo se náhodn urí ped každou bitvou a lze je úspšn seslat práv jednou. Poet neúspšných pokus je libovolný. Nemohou zde mít sídlo igmaritské gangy, Kislevité, netemní elfové, ještrci ani trpaslíci. Gangy, které chaosovou magii již mají, takto získají jedno kouzlo, které jejich velitel dosud sám od sebe seslat neumí. Umí-li všechna, u jednoho kouzla se mu místo toho sníží za stejných podmínek obtížnost seslání o hon na bestie viz eif str 48, místo bestií brání místo zde usídlený gang, pi první bitv si hrá s nižším ratingem mže vybrat, za kterou stranu chce hrát. 8 - island hopping, na jednom ostrvku je obtišt - poítá se za dva pro výsledek bitvy 10 - znite obelisk, místo velké potvory obelisk brání gang obránc, zaínají na mýtin u obelisku, moc obelisku je v prostoru mýtiny chrání ped stelbou, dokud sami nevystelí nebo na mýtinu nepronikne alespo jeden model útoník, obránce nemá k dispozici bomby Hardbolové hišt Díky tvrdému tréninku tohoto pedchdce košíkové se zvedá jednomu z vašich hrdin B o 1, mže se tím zvýšit i nad rasový limit a ped každou bitvou mžete urit, kdo z vašich hrdin zrovna trénoval. Pochopiteln pokud trénink opustíte, B vám opt klesne. 5 - standardní obrana tábora 8 - prorážení 10 - meból - ve stedu hrací plochy je hardbolový kruh. každý gang se snaží vyhrát zápas tím, že prohodí první tikrát kámen kruhem. Každý hrá má kámen, kámen je možné na kruh házet z 2 palc. Gangy zaínají do osmi palc od zvolené strany stolu a po každém zásahu kruhu se vrací na start. Pochopiteln hra koní i když jeden gang dobrovoln vyklidí bojišt. Tak daleko, že by se neoprali, sportovní duch nesahá. Plodící jezírko kinkové sídlící v okolí jezírka ti dají každé kolo d3 dávek plazího jedu, který zvyšuje síly tvých šíp a šipek z kuše o 1, jedna dávka staí pro jednu osobu na jednu bitvu, jed nelze prodat. 5 - obrana oázy 8 - jezírko 8

9 10 - island hopping Ztroskotaná lo Pi prozkoumávání mžete v každém kole pihodit navíc jednu kostku. Tato kostka se nesítá s ostatními, ale lze ji normáln pehazovat a lze ji použít pro vytváení uspoádaných k-tic. 5 - obrana nalezišt - nalezišt pedstavuje vrak lodi. 8 - loupení poklad - v lodi je 2k6 cenností každá za k6 zlatých, je-li nkdo u lodi nebo v lodi a ne v souboji nablízko získává na poátku svého kola cennost, cennosti je teba odnést ven svojí stranou pole, pak se mže vrátit. To znamená, že v jednom kole pekroí hranici území na stran, kde se nasazoval a ihned se nasadí na okraj herní plochy a v dalším kole se mže normáln pohybovat. Za vynesení cenností získají hrdinové zkušenost do maxima 1 na osobu. Hra koní, když na hrací ploše nejsou žádné cennosti, pak vítzí ten, kdo jich vynesl více, nebo když nkdo nezvládne test na prohru. V takovém pípad každý gang získává cennosti, které má práv u sebe na 4+. Vítz získává zbylé cennosti z lodi na 4+ každou, zbytek spláchne moe. 10- zastavte nekromanta stavby v táboe Každý gang mže mít a pravdpodobn i bude chtít mít svj tábor v nkterém výhodném míst. Následující pravidla platí pro tábor na nkteré z lokací. budovy tábora Tábor mže být postaven nkterou z obvyklých metod a to bu jako stanový, srubový nebo zdný. tanový tábor mže obsahovat vylepšení dovolené pro stanový tábor. tany pro normální poet len gangu máte zdarma. Za každý stan navíc zaplatíte 5zl. V každém stanu jsou ubytované 2 normální nebo jeden velký model. Údržba stan navíc stojí 1 zlatý za kolo a stan. rubový tábor mže obsahovat vylepšení dovolená pro srubový tábor. Každý srub postavíte za 15 zlatých, údržba srubu stojí 2 zlaté za kolo a srub. V jednom srubu mohou být ubytovány 4 normální nebo dva velké modely. Není teba platit údržbu za sruby, ve kterých jsou ubytováni jen základní lenové vašeho gangu. Zdný tábor mže obsahovat veškerá vylepšení. Každý zdný dm postavíte za 30 zlatých, v jednom dom mže být ubytováno 6 model nezávisle na velikosti. Údržba domu stojí 3 zlaté za kolo. Není teba platit údržbu za domy, ve kterých jsou ubytováni jen základní lenové vašeho gangu. Zamstnanci Do trvalého tábora si mžete najmout zamstnance. Tito zamstnanci normáln získávají zkušenost a je jim teba platit jako žoldném, postupují jako žoldnéi a získají-li postup 10+, mohou se stát se pln loajálními a není teba jim platit, mohou se pípadn dalším postupem 10+ stát hrdiny. Efektivn to znamená, že v pípad hodu 10+ stát se hrdinou funguje jako další dostupná dovednost. Zamstnanci se nemusí stát hrdiny ani, když gang nemá plný poet hrdin. tane-li se zamstnanec hrdinou, pestává být zamstnancem a platí pro nj pravidla pro normální hrdiny. Jeho profesi je možné využít, jen když bitvu tráví v táboe. Co se týká vybavení, postupuje se dle pravidel pro žoldnée-hrdiny. Každý zamstnanec musí mít ubytování nejmén té úrovn, jaká je uvedena v kolonce typ tábora. Tento typ tábora je minimální úrovní tábora pro poízení píslušného zamstnance. V nkterých pípadech je jeden typ žoldnée povýšením jiného, takové zamstnance nelze mít v táboe zárove. Jedná se o kartografa povýšeného na mistra kartografa a ranhojie povýšeného na léitele. Ve scénái 5 obrana tábora mohou do bitvy nastoupit i zamstnanci a dokonce i ranní lenové gangu. Ti pak mají poloviní M, -1, 1B a 1. Pakliže má váš gang nastoupit v menším potu (po odetení pípadných žoldné), než je maximální poet len jeho gangu, mohu s ním jít do bitvy i zamstnanci. Jejich profesi v tom kole však využít nelze. Vítz scénáe 5 mže v táboe poboit 1 kamenný d3 srub a d6 stan. Tábor musí dokázat ubytovat všechny leny gangu, žoldnée a zamstnance. Typ tábora uruje typ ubytování pro nejvtší poet osob. Typy ubytování mohou být smíšené. V pípad rovnosti ubytovacích možností se poítá ta lepší. Píklad: erní orkové mají 11 len a bydlí ve stanech, mají tak 6 stan za které neplatí. Jejich tábor je stanový. 9

10 Poídí si za 30 zlatých zdný dm. 6 z nich se pesthuje do domu, 5 zstane bydlet ve stanech. Tábor má tedy 6 ubytovacích míst ve stanech a 6 v dom, jeho typ je tedy zdný. Za dm ani stany údržbu neplatíte. Gang najme hostinského a situace se nemní. Tábor je stále zdný, jenže hostinský musí bydlet v dom a tedy je teba za dm platit 3 zlaté za kolo. Gang si postaví navíc srub za 15 zlatých. V dom bydlí 6 len gangu, ve srubu hostinský a 3 lenové gangu a dva lenové gangu ve stanu. Tábor je te jednoznan zdný. Platí se za srub 2 zlaté za kolo. Gang si najme kováe. Ten musí bydlet v dom. Pokud bychom jen pesthovali jednoho orka z domu do stanu, platili by za dm a za srub, celkem 5 zlatých, ale pokud by pesthovali jednoho orka do stanu a hostinského do domu za dalšího orka, nemuseli by platit za srub, ale platili by jen 3 zlaté za dm. Pokud by gang s 11 leny postavil jen dm a najal si kováe a hostinského, došlo by k zakázané situaci, nebo by tábor byl v principu stanový (6 míst v dom, 8 ve stanech) a tam namže být ková ani hostinský. Pokud gang bitvu 5 prohraje a soupe mu poboí tábor, osoby ubytované pípadn v ubytování nižší než jejich kategorie nepracují, neodcházejí, ale platit se jim musí. Efekt, zamstnanc se projeví až nejprve pi píští bitv a pobitevních hodech, bžn tedy od píštího kola jistou výjimku tvoí hostinský, který opravuje k nabírání žoldné nad 2 již do píští bitvy tedy vlastn je jeho efektu k nákupu dalších žoldné možno využít ihned. Tabulka zamstnanc a dalších osob, které mžete ve vašem táboe osoba typ tábora cena/údržba vlastnosti další lenové srubový, další lenové gangu zdný gangu se pro prodej cenností poítají do potu len gangu Hrá si mže najmout další leny gangu nad poet bžn dovolený pravidly, ve srubovém táboe mže mít gang až jednoho hrdinu a jednoho pomocníka nad poet, ve zdném až dva hrdiny a dva pomocníky. Hrdinové mohou pibýt jen postoupením pomocník na hrdinu. Toto pravidlo nijak neovlivuje poet povolených osob uritého typu. Takže napíklad u igmarova protektorátu je poet teba doplnit normálními psy. Do bitev však nastupuje gang v maximálním možném potu dle pravidel, zkušenost za bitvu (vetn pípadné zkušenosti za velký rozdíl v hodnocení) získávají i osoby, které zstaly v táboe. Osoba, která zstává v táboe, mže být poslaná prohledávat okolí tábora, každá prohledávající osoba nalezne každé kolo d3 zlatých. Ranní léící se v táboe peníze nehledají. kupiny pomocník se nesmí dlit, musí jít do bitvy nebo zstávat v táboe vždy celá skupina. Hodnocení gangu se poítá jako maximální možné, tedy se poítá do hodnocení 6 hrdin s nejvyšším hodnocením. Podobn se postupuje u zkušenosti a hodnocení pomocník. Rozpis a hodnocení musí být známo ped hozením scénáe. sluhové všechny 10/ , palice a dýka, (silové a rychlostní dovednosti) až 1 sluha na hrdinu, každý hrdina získá za svého sluhu +1 na hledání vzácných pedmt kupec všechny 30/ , me, dýka, pistole, luk, (akademické a silové nebo stelecké dovednosti), dovoluje vám prodávat vybavení za ¾ pvodní ceny a dává vám +1 na hledání vzácných pedmt. hostinský srubový 15/ , palice a dýka, (rychlostní a akademické), každé kolo získáte 2d6 zlatých výdlku, dovoluje najímat žoldnée nad poet 2. 10

11 osoba typ tábora cena/údržba vlastnosti ranhoji/léitel srubový/ zdný 30/10, 15/ , dv dýky, (akademické), sníží poet bitev vynechaných vaším hrdinou o d3. Pakliže je váš hrdina zrann, hote d6 a na 1 je místo toho pln uzdraven. Mžete nakupovat drogy a jedy za základní cenu a máte +1 na jejich hledání. Funguje jako felar za 15/4. Léitel je povýšením ranhojie, mže léit libovolné vážné zranní za 13/3. Ranhoji ani léitel nemže ovlivnit tyto výsledky na tabulce vážných zranní: mrtev, okraden, zajat, prodán zápasníkm, následky více zranní je teba kartograf/mistr kartograf srubový/ zdný léit po jednom. Ranhoji stojí 15 za kolo. 15/5, 15/ , palice, dýka, (akademické), dává ti jeden pehoz kostky na prozkoumávání za bitvu, kartograf mže být za dalších 15/5 ve zdné budov povýšen na mistra kartografa, který dává pehoz nebo petoení jedné kostky. Mistr kartograf tedy stojí 10 za kolo. chovatel srubový 30/ , bi (jako druši), kladivo, dýka, (silové, rychlostní), snižuje obtížnost nalezení zvíat o 2. Dovoluje pehoz vážného zranní všech zvíat. ková zdný 30/ , obouruní zbra jako silák, (silové a rychlostní), pokud se ková neúastní bitvy, mže vyrobit: sekeru nebo štít každou bitvu nebo pilbu, me nebo halapartnu každou druhou bitvu nebo obouruní zbra každou tetí bitvu nebo lehké brnní každou tvrtou bitvu. Dále dokáže zbran a brnní opravovat, tedy je možné místo normálního vybavení nakoupit šmejdy za ¾ ceny a ková je do píští bitvy opraví. Pak ovšem sám nevyrábí. Tenuktitlan pravidla pro gangy verze Žoldnéi V Tenuktitlanu není možné sehnat tak snadno rzné žoldnée, každý gang mže najmout jen dva žoldnée, pokud nemá ve svém táboe hospodu. Žoldnéi v Tenuktitlanu se mohou stát leny gangu. Pakliže hodí žoldné na postup 10+ mže se stát lenem gangu (ale nechcete-li, nemusí). Nadále za nj není teba platit, ale postupuje stále jako žoldné. Pakliže hodí podruhé 10+, mže se stát i hrdinou (opt nemusí, pakliže již máte 6 hrdin). To znamená, že pi postupu žoldnée na pomocníka se žoldné stane pomocníkem, ale nevylepší se mu žádné parametry, pi postupu na hrdinu se již postupuje standardn. Žoldné, který se stane hrdinou nebo pomocníkem mže mnit vybavení, ale jen v rozsahu daném jeho pvodním vybavením, který tímto tvoí tabulku povoleného vybavení. Žoldné hrdina mže navíc jako každý hrdina používat speciální pedmty, i když je v tabulce vybavení pímo nemá. Pakliže žoldné získá dovednosti expert stelec nebo trénink souboje, mže používat libovolnou zbra, kterou mu tato dovednost dovolí, platí však bžná rasová omezení (ani elf hrdina napíklad nemže používat trombón a jiné zbran na stelný prach). Pakliže je tedy kupíkladu hrdina elfí hraniá okraden, nevystelí si, dokud se nenauí používat jiné zbran nebo dokud neseženete elfí luk. Jízdní žoldné len gangu tak mže pijít o svého kon a ztrácí tím schopnost si kon automaticky doplnit. Ale jak íkám, nic vás k jeho povýšení nenutí. Žoldné hrdina nebo žoldné len gangu nepidávají do hodnocení 5 bod, ale tolik, kolik pidávají standardn. Žoldné len gangu ani žoldné hrdina neopravují k nákupu dalšího žoldnée téhož typu. Žoldnéi postupem na lena gangu ani hrdinu neztrácí žádné své zvláštní vlastnosti a schopnosti, takže napíklad highwayman dále krade, prospektor dále na 1 odchází a podobn. Gangy a jejich cíle 11

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS Dva roky uplynuly od Velké bitvy o Mars, a nyní zane Velká bitva o Venuši. erná legie znovu vytvoila svj teleportaní portál a skrz nj zahájila masivní invazi. Venuše,

Více

Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku

Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku Petr Koscelník Obr. 1: Mapa intenzity vojenských konfrontací hrad podle historických pramen (poet hrad / poet konfrontací). 55 Stedovký vojenský

Více

Rozšíření základní hry. Vodní říše. Ostrov pokladů. Druhé rozšíření. Nové předměty a dobrodružství. Nové artefakty. Varianta s deseti artefakty

Rozšíření základní hry. Vodní říše. Ostrov pokladů. Druhé rozšíření. Nové předměty a dobrodružství. Nové artefakty. Varianta s deseti artefakty Vodní říše Někteří mudrci tvrdí, že všechny mýty mají prazáklad v Astrálních světech. Jsou i tací, kteří soudí, že naopak Astrální světy jsou odrazem představ smrtelníků, že je to živoucí zhmotnění mýtů.

Více

Aplikace pravidel Dračího doupěte Plus verze 1.0

Aplikace pravidel Dračího doupěte Plus verze 1.0 Asterion Aplikace pravidel Dračího doupěte Plus verze 1.0 ALTAR 2006 OBSAH Tvorba postavy 3 Postup na vyšší úroveň 3 Braghina 3 Dračime 3 Sikrin-Rakla 3 Postupy při hře 3 Nemoci 3 Oživování nemrtvých bez

Více

!"# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!

!# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!! !"# Jan Hlávka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!! Copyright Jan Hlávka, 2009 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2009 Design Jan Doležálek, 2009 Edition 2009 All rights are reserved ISBN 978-80-7387-256-4

Více

PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN

PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN agent John Francis Ková 14 PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN Miroslav Žamboch PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch, 2008 Cover Art Marek Hlavatý, 2008 Design Jan Doležálek,

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Scénotest možnosti analýzy pro praxi i výzkum

Scénotest možnosti analýzy pro praxi i výzkum Scénotest možnosti analýzy pro praxi i výzkum webové pílohy k lánku Pavel Humpolíek (hump@phil.muni.cz) Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Obsah dokumentu: Píloha 1: Analýza

Více

Pravidla Kahlaveranai

Pravidla Kahlaveranai 18/4/2011 19:04 Pravidla Kahlaveranai L.A.R.P. 2011 Orgové, bestie a CP... 2 Informační obláček a otázka co vidím?... 2 Neherní zastavení času - time-stop!... 3 Tvorba Postavy... 3 Zkušenost... 4 Život

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

fantasy hra na hrdiny Dračí doupě Zjednodušená pravidla Průvodce hrou

fantasy hra na hrdiny Dračí doupě Zjednodušená pravidla Průvodce hrou fantasy hra na hrdiny Dračí doupě Zjednodušená pravidla Průvodce hrou ALTAR 2008 Obsah Obsah Vítej, dobrodruhu!................................ 3 Dračí doupě a hry na hrdiny 3 Verze hry 3 Hra ve skupině....................................

Více

K. Bullstreet Bu zlý na svého nácka Pouliní vzpomínky antifašisty. Anarchistická knihovna, svazek 13 Praha, listopad 2001

K. Bullstreet Bu zlý na svého nácka Pouliní vzpomínky antifašisty. Anarchistická knihovna, svazek 13 Praha, listopad 2001 K. Bullstreet Bu zlý na svého nácka Pouliní vzpomínky antifašisty Anarchistická knihovna, svazek 13 Praha, listopad 2001 1 Obsah: Pedmluva I. Úvod II. My... III.... a oni IV. Maidstone 1984 V. Oxford Street,

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Válečník. Hraničář. Alchymista. Kouzelník. Zloděj. Nové postavy. Nová pravidla

Válečník. Hraničář. Alchymista. Kouzelník. Zloděj. Nové postavy. Nová pravidla Postava Na začátku sis zvolil rasu a povolání své postavy. Postupovali jste - ty a tvoje postava - po trnité cestě vzhůru, sbírali zkušenost, rozvíjeli svoje schopnosti a nyní jste dosáhli šesté úrovně.

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 Asterion Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 ALTAR 2004, 2006 Obsah Obsah Tvorba postavy....................................3 Rasy 3 Povolání 3 Přesvědčení 4 Úroveň 4 Povolání..........................................

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace...

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 1 OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 11 Trojúhelníky... 11 Dómy, povzbuzení, oslabení... 12 K N I H A

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků.

Více

Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh. Tomáš Malota

Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh. Tomáš Malota Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh Tomáš Malota Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Analýza aktuálních úvrových produkt ve firm CETELEM R, a.s., hodnocení jejich postavení na eském trhu, hodnocení

Více

Pravidla pro postavy. Autor Tomáš Jotov. Hlavní testeři Martin Jotov, Jiří Pešík, Martin Korec, Tomáš Trnka, Pepa Hajn, Karel Jetmar

Pravidla pro postavy. Autor Tomáš Jotov. Hlavní testeři Martin Jotov, Jiří Pešík, Martin Korec, Tomáš Trnka, Pepa Hajn, Karel Jetmar Pravidla pro postavy Autor Tomáš Jotov Hlavní testeři Martin Jotov, Jiří Pešík, Martin Korec, Tomáš Trnka, Pepa Hajn, Karel Jetmar Další testeři Pavel Utíkal, Jaroslav Škára (Barbar), Miroslav Pokorný

Více