Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta. Katedra účetnictví a financí. Bakalářská práce. Vypracovala: Vašmuciusová Eva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta. Katedra účetnictví a financí. Bakalářská práce. Vypracovala: Vašmuciusová Eva"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Hodnocení efektivnosti vybrané investice, včetně výběru optimálního způsobu financování Vypracovala: Vašmuciusová Eva Vedoucí práce: Ing. Daniel Kopta, Ph. D. České Budějovice 2014

2

3

4

5 Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Hodnocení efektivnosti vybrané investice, včetně výběru optimálního způsobu financování vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací These.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů. V Českých Budějovicích Vašmuciusová Eva

6 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu bakalářské práce Ing. Danielu Koptovi, Ph. D. za vedení, odbornou pomoc a vstřícnost při konzultacích. Dále bych pak chtěla poděkovat ZOD Němětice za poskytnutí interních dat pro vypracování této bakalářské práce.

7 Obsah Obsah... 1 Úvod Investice Investice podniku Investiční rozhodování Kritéria investičního rozhodování Peněžní kritéria Nákladová kritéria Zisková kritéria Kapitálové plánování Podnikové cíle Investiční strategie Investiční proces Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze Hodnocení efektivnosti investic Podstata Postup Metody hodnocení efektivnosti investic Ukazatel výnosnosti investice Metoda doby splacení Ukazatel čisté současné hodnoty Ukazatel vnitřního výnosového procenta Ukazatel EVA v hodnocení investic Financování podnikových investic Interní zdroje Odpisy Nerozdělený zisk Rezervní fond a rezervy Externí zdroje financování investic Akcie Dluhopisy Dlouhodobé a střednědobé úvěry

8 Dotace Leasing Riziko Podnikatelské riziko Druhy podnikatelských rizik Postoj k riziku Analýza rizika investičních projektů Charakteristika vybraného podniku Popis projektu Metodika Odhad peněžních toků investice Provozní údaje (rok 2012) Výnosy z investice (rok 2012) Náklady z investice (rok 2012) Vlastní predikce nákladů a výnosů budoucího období Výpočet čisté současné hodnoty Analýza rizika Analýza citlivosti Bod zvratu Vyhodnocení vlastních výsledků Hodnocení efektivnosti dané investice Čistá současná hodnota bez dotace Čistá současná hodnota s dotací Výběr zdrojů financování Analýza citlivosti Čistá současná hodnota bez dotace Čistá současná hodnota s dotací Bod zvratu Čistá současná hodnota při bodu zvratu Závěr Summary Seznam tabulek, příloh Seznam použité literatury Přílohy

9 Úvod Každý podnik se snaží nějakým způsobem rozvíjet investování peněžních prostředků, ať už do aktiv hmotných, nehmotných či finančních. Pokud jde o investici s velkým kapitálovým výdajem, je třeba před zrealizováním zvážit určité faktory. Na základě těchto faktorů se podnik rozhodne, zda je výhodné investici zrealizovat a zda bude mít velký přínos pro podnik v budoucnosti. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou investic. Je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy investic. Dále je zde kladen důraz na investiční rozhodování a jeho následný proces. V dalších bodech jsou popsány metody hodnocení efektivity investic a jejich následné využití. Dále se práce zabývá způsobem financování investic a to jak z pohledu krátkodobého financování, tak i dlouhodobého a samozřejmě i možným rizikem plynoucím z investice. Praktická část se zabývá konkrétním investičním projektem týkajícím se rekonstrukce staré budovy na chov brojlerů. V další kapitole jsou popsány provozní údaje, náklady a výnosy, které plynou z této investice. Na základě těchto hodnot byla hodnocena efektivita investice za pomoci výnosové metody. Poslední část se zabývá analýzou rizika. 3

10 1. Investice Každý podnik se rozhoduje mezi výrobou spotřebních a investičních statků. Když podnik použije více spotřebních statků ve prospěch investičních statků, získá velké množství obou statků a může růst rychleji. (Valach, 2010) Investice se ve svém nejširším pojetí v ekonomické teorii většinou charakterizují jako ekonomická činnost, při níž se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti. (Valach, 2010) Rozdělení investic z makroekonomického hlediska: hrubé investice zahrnují nárůsty investičních statků v daném období čisté investice vyjadřují snížení hrubých investic o znehodnocení kapitálu (Valach, 2010) 1.1. Investice podniku Představují očekávanou přeměnu kapitálových výdajů na budoucí peněžní příjmy za delší časové období. (Synek, 2000) U nás se člení na investice hmotné, které vytvářejí a zvětšují výrobní kapacitu podniku. Dále pak na nehmotné, což jsou například investice na nákup know-how, výdaje na výzkum, vzdělání aj. Poslední jsou finanční investice, které představují nákup cenných papírů, obligací, akcií nebo půjčení peněz společnostem za účelem získání úroků dividend a zisku. (Synek, 2000) 4

11 2. Investiční rozhodování Rozhodování o investicích podniku, jeho budoucím vývoji a efektivnost jsou pro manažery nejdůležitějším rozhodnutím. Investice zatěžuje ekonomiku podniku fixními náklady, ale je i zdrojem přírůstku zisku několik let. Pokud bude investice nesprávně zhodnocená a neefektivní, může dojít k úpadku podniku. (Synek, 2000) Specifika: rozhodování v dlouhodobém časovém období příprava, doba výstavby a doba životnosti u dlouhodobých investic vyšší riziko z dlouhodobého hlediska rozdíl mezi skutečným a očekávaným záměrem z hlediska očekávaných příjmů, výdajů a výnosnosti kapitálově náročné operace jednorázové vklady, přesahující možnosti ekonomického subjektu náročnost na časovou a věcnou spolupráci účastníků investičního procesu každý má svůj cíl a záměr aplikace nových technologií, nových výrobků důsledky na infrastrukturu, ekologii Na používané metody rozhodování a financování mají tato specifika různé požadavky. Nejdůležitější je respektovat důsledně čas, časovou hodnotu peněz, respektovat riziko, které vyplývá z dlouhodobosti investic a nejistoty peněžních toků investičních projektů. Mělo by se uvažovat variantně s různými faktory ovlivňujícími projekt a jeho financování, hodnotit citlivost projektu na různé změny technického i ekonomického charakteru. Také je třeba posuzovat investici nejen z hlediska výnosnosti a rizika, ale i z hlediska jejího vlivu na likviditu podniku. (Valach, 2006) 5

12 2.1. Kritéria investičního rozhodování Dělí se podle efektu na investici, na který se při hodnocení zaměřují. (Marek, 2006) Peněžní kritéria Hodnotí očekávané investiční toky, např. čistou současnou hodnotu, index čisté současné hodnoty, vnitřní výnosové procento, prostou a diskontovanou dobu návratnosti. (Marek, 2006) Nákladová kritéria Hodnocení očekávaných úspor nákladů, které investice přinesou, např. kritérium diskontovaných nákladů projektu. (Marek, 2006) Zisková kritéria Hodnotí očekávaný výsledek hospodaření, kterého bylo dosaženo z investice, např. kritérium průměrné výnosnosti projektu. (Marek, 2006) 2.2. Kapitálové plánování Je to proces dlouhodobého financování investic, které je spojené s investičním rozhodováním. (Valach, 2006) Zahrnuje stanovení dlouhodobých cílů a investiční strategie podniku, dále pak vyhledávání nových, z hlediska očekávané efektivnosti nadějných projektů a jejich předinvestiční přípravu. Je nutné i vypracování kapitálových rozpočtů a odhad stávajících i budoucích peněžních toků v souvislosti s projekty, zhodnocení efektivity projektů z různých hledisek, zejména pak zhodnocení jejich souhrnné finanční efektivnosti. Výsledkem je výběr optimálního řešení financování projektů a kontrola výdajů na projekty a následné zhodnocení realizovaných projektů. (Valach, 2006) 6

13 2.3. Podnikové cíle Podnik se nezabývá pouze jedním cílem (např. zisk). Sleduje více cílů, jako je například tržní hodnota firmy a likvidita, které mají hlavní úlohu. Hlavní cíle v podnikatelské činnosti: efektivnost a finanční stabilita podniku (tržní hodnota firmy, výnosnost investic, likvidita) podíl podniku na trhu, jeho udržení či růst inovace výrobního programu, zařízení a technologií sociální cíle vyjádřené mzdovým a sociálním zajištěním pracovníků, rozvojem jejich kvalifikace, stimulace respektování požadavků na ochranu životního prostředí Uvedené cíle nejsou vždy bez problémů, dochází mezi nimi ke konfliktům, např. dosažení požadovaného zisku může být v rozporu se splněním cíle v oblasti životního prostředí. Při zabezpečování uvedených cílů je nutno tuto konfliktnost respektovat a snažit se o určitý kompromis. (Valach, 2006) 2.4. Investiční strategie Slouží k dosažení požadovaných investičních cílů nebo se snaží se k nim co nejvíce přiblížit. Investor musí posuzovat investiční příležitost s přihlédnutím k faktorům jako je očekávaný výnos investice, očekávané riziko investice a očekávaný důsledek na likviditu podniku. (Valach, 2006) Investiční příležitost, která má nejvyšší výnos, nízké riziko a vysokou likviditu, je nejlepší, ale v praxi se málo vyskytuje. Podle faktorů, kterým investor dává přednost, rozeznáváme různé typy investičních strategii: strategie maximalizace ročních výnosů přednost nejvyšším ročním výnosům, nehledí se na růst ceny investice. Vhodná strategie při nižším stupni inflace strategie růstu cen investice přednost, kde se předpokládá největší zvýšení hodnoty původního investičního vkladu. Vhodná strategie při vyšším stupni inflace 7

14 strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy přednost těm projektům, u kterých roste cena investice v budoucnosti a roční výnosy agresivní strategie investic projekty, které mají vysoký stupeň rizika konzervativní strategie projekty, které jsou téměř bezrizikové strategie maximální likvidity projekty, které se dokážou rychle přeměnit na peníze a jsou nejlikvidnější (Valach, 2006) Na základě uvedených typů investičních strategií si investor vybere variantu, která je daná podmínkami, ve kterých podnik investuje a konkrétními dílčími cíli, které podnik sleduje v daném období. (Valach, 2006) 8

15 3. Investiční proces Hlavní podmínky k úspěšné dlouhodobé strategii rozvoje podniku je vlastní příprava k realizaci a následné provedení investičních projektů. (Kislingerová, 2004) 3.1. Předinvestiční fáze Je náročná z hlediska kvalifikace pracovníků a jejich vzájemné spolupráce při jejím sestavování. Je to základní bod pro úspěšné provedení projektů a jejich fungování. (Valach, 2010) Na základě získaných informací z neustálého sledování podnikatelského okolí podniku je třeba posoudit, vyjasnit jednotlivé investiční příležitosti a ekonomické efekty plynoucí z těchto příležitostí. (Kislingerová, 2004) Tato metoda by měla určit základní charakteristiky investičních příležitostí a přispět k jejich výběru, aniž by byla příliš podrobná a nákladná. (Valach, 2010) V další části se vypracovává předběžná technicko-ekonomická studie, která se používá spíše u rozsáhlých a nákladných projektů. Obě metody jsou stejné, liší se pouze mírou podrobností, prověřeností údajů a hloubkou analýzy. (Valach, 2010) Vypracování prováděcí studie zajišťuje uspořádání různých informací, na základě kterých se rozhoduje o vyhodnocení projektu z hlediska realizace či zamítnutí. (Valach, 2010) Základní obsah technicko-ekonomické studie investičního projektu tvoří: souhrnný přehled výsledků zdůvodnění a vývoj projektu kapacita trhu, produkce a materiální vstupy lokalizace a prostředí technický projekt a organizační projekt pracovní síly časový plán realizace finanční a ekonomické vyhodnocení včetně rizika (Valach, 2010) 9

16 3.2. Investiční fáze Tato fáze zahrnuje více činností, které dohromady tvoří realizaci projektu. Vytvoření právního, finančního a organizačního rámce je základem pro začátek investiční fáze a vlastní realizace projektu. (Fotr & Souček, 2005) Vlastní realizace projektu a uvedení projektu do provozu obsahuje tyto činnosti: vytvoření potřebné právní, finanční a organizační základny získání technologie výběr dodavatelů dlouhodobých i krátkodobých aktiv získání potřebného majetku zajištění personální stránky záběhový provoz (Kislingerová, 2004) Předpokladem kvalitního plánu je dobře vypracovaná technicko-hospodářská studie s přesným časovým harmonogramem. Pokud se podcení v předinvestiční fázi, může dojít ke ztrátě ve finanční fázi. Jestliže se včas identifikují odchylky v průběhu plnění plánu, může se posoudit jejich vliv a celkové plnění plánu včetně rizika. (Kislingerová, 2004) 3.3. Provozní fáze Týká se řízení celé etapy realizace projektu. Mohou vznikat problémy jak z krátkodobého hlediska, což se projeví při uvedení projektu do provozu, ale také z dlouhodobého hlediska, které se týká celkové strategie projektu. Je třeba přistoupit k úpravě, jestliže vývoj v okolí podniku nebude v souladu. To může být náročné a nákladné. (Kislingerová, 2004) 10

17 4. Hodnocení efektivnosti investic 4.1. Podstata Toto hodnocení slouží k výběru vhodné investiční alternativy, která bude pro firmu výhodná a přinese co nejvyšší výnos, jestliže existují přiměřené investiční alternativy a má-li firma dostatečné finanční zdroje. (Petřík, 2009) S cílem dožení zisku je ochoten investor vynaložit svůj současný příjem. Výdaje na investici se porovnávají s výnosy, které investice přinese, tzn. hodnocení výnosnosti investice. Přírůstky odpisů a zisků, které se do podniku navrátí v ceně prodaných výrobků, jsou výnosem z investice. Tyto dvě složky tvoří cash flow (peněžní tok). Investice je přijatelná, jestliže její výnosy budou vyšší než vynaložené náklady. (Synek, 2000) Druhým významným kritériem je rizikovost, která nám říká, že nebude dosaženo očekávaných výnosů. A poslední je doba splacení investice, což je přeměna investice do peněžní podoby. (Synek, 2000) Vysoká výnosnost, bezrizikovost a co nejdříve zaplacená investice je nejlepší investice, bohužel se v praxi objevuje velmi zřídka. (Synek, 2000) Cílem je rozhodnout, zda investici realizovat nebo vybrat nejvhodnější z více investičních projektů. (Synek, 2000) 4.2. Postup Určíme si odhad jednorázových nákladů na investici, který je nejpřesnější u investičních nákladů na pořízení strojů, zařízení na výrobu a pozemků. U nákladů na stavbu, výzkum a vývoj, přeškolení pracovníků, ochranu životního a pracovního prostředí už odhad není tak spolehlivý. (Synek, 2000) Čistý zisk a odpisy plynoucí z investice jsou nejdůležitějšími položkami ve výnosech. U výpočtu vycházíme z odhadu budoucích tržeb a nákladů. Přírůstek zásob a očekávaný růst tržeb zvyšuje pohledávky a vyvolává potřebu dodatečných zdrojů. Rozdílem přírůstku oběžných aktiv a přírůstku krátkodobých pasiv je změna čistého pracovního kapitálu. Pokud hodnota nabývá kladných hodnot, jsou nutné dodatečné finanční zdroje a to se projeví v rozpočtu cash flow. Riziko z investice 11

18 vypočítáme z pesimistického a optimistického odhadu nebo ho nepřímo zahrneme do podnikové diskontní míry. (Synek, 2000) K výpočtu současné hodnoty očekávaných výnosů bereme v úvahu faktor času, který říká, že se mění časová hodnota peněz. Budoucí hodnotu tedy přepočítáváme na současnou hodnotu. Ta je definována jako peněžní suma, která musí být investována, pokud má být ve stanovené době získána zpět větší o očekávané výnosy. (Synek, 2000) Vzorec pro výpočet současné hodnoty cash flow kde: SHCF = současná hodnota cash flow v obdobích t CF t = očekávaná hodnota cash flow v období t k = sazba kapitálových nákladů na investici t = období 1 až n (roky) n = očekávaná životnost investice v letech (Synek, 2000) U výpočtu cash flow je důležité přihlédnout k míře inflace a podle její předpokládané hodnoty všechny veličiny upravit. (Synek, 2000) 12

19 5. Metody hodnocení efektivnosti investic Pro výběr a posouzení efektivnosti investičních projektů existuje několik druhů metod. (Valach, 2010) Statické metody nerespektují faktor času, který zde nemá významný vliv na rozhodování o investicích, například když investujeme jednorázovou koupí majetku s krátkou dobou životností (jeden až dva roky). Čím nižší je diskontní sazba, tím je vliv faktoru času méně důležitý. (Valach, 2010) Dynamické metody se používají u investičních projektů s delší dobou životnosti dlouhodobého majetku. Výběr vhodné varianty projektu ovlivňuje faktor času, pokud s ním není počítáno v propočtech, může dojít ke zkreslení pohledu na efektivnost projektů a špatnému rozhodnutí. Promítá se do stanovení peněžních příjmů a kapitálových výdajů projektu. (Valach, 2010) Dále můžeme hodnotit efektivnost investic z hlediska pojetí efektů z investičních projektů, které lze rozdělit na: metody, kde je kritériem hodnocení očekávaná úspora nákladů metody hodnocené na základě očekávaného účetního zisku metody, u nichž je kritériem hodnocení očekávaný peněžní příjem z projektu (Valach, 2010) 5.1. Ukazatel výnosnosti investice Tento ukazatel je nejjednodušší pro hodnocení investice, ale nebere v úvahu rozložení zisku v čase. Poskytuje rychlou a vysoce názornou představu o rentabilitě investice. (Valach, 2010) Vzorec pro výpočet výnosnosti investice kde: Z r = průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice IN = náklady na investici (Valach, 2010) 13

20 5.2. Metoda doby splacení Počet roků, za jaké se tok výnosů rovná původním nákladům na investici, se nazývá doba splacení. (Kislingerová, 2004) Doby splacení jsou různé podle oboru i odvětví. (Petřík, 2009) Pokud jsou výnosy investice za celou dobu životnosti stejné, tak vydělíme investiční náklady očekávanými čistými výnosy za rok a zjistíme dobu splacení. Postupným sčítáním ročních částek cash flow do výše investičních nákladů vypočítáme dobu splacení investice, která má každý rok životnosti jiné výnosy. (Synek, 2000) Při srovnání doby splacení investiční varianty vybereme tu s nejkratší dobou. Neberou se v úvahu výnosy po době splacení a časové rozložení výnosů v době splácení, což je u této metody nevýhoda. (Synek, 2000) Tato metoda se používá zpravidla v bankách a finančních institucích, kde se na základě kritérií doby návratnosti s oceněním věřitelského rizika rozhodují o poskytnutí či odmítnutí úvěrů klientům. (Petřík, 2009) 5.3. Ukazatel čisté současné hodnoty Je to dynamická metoda pro hodnocení efektivnosti investic, která za efektivnost považuje peněžní příjem z projektu, kde základem je zisk po zdanění, odpisy a ostatní příjmy. Můžeme ji definovat jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a kapitálovým výdajem. (Valach, 2010) kde: ČSHI = čistá současná hodnota investice SHCF = současná hodnota cash flow CF = očekávaná hodnota cash flow v období t IN = náklady na investici k = kapitálové náklady na investici t = období 1 až n n = doba životnosti investice (SYNEK, 2000) 14

21 Výhodou je srozumitelnost a respektuje se časová hodnota peněz. Hlavní nevýhodou u této metody je stanovení diskontní sazby, reálné budoucí hotovostní toky investice a budoucí zůstatková hodnota v dlouhém časovém období. (Petřík, 2009) Pokud ČSHI > 0, jsou investiční peněžní příjmy vyšší než investiční peněžní výdaje a je vhodné tento investiční projekt realizovat, zaručuje nám požadovanou míru výnosu a zvyšuje tržní hodnotu firmy. Jestliže ČSHI < 0, jsou investiční peněžní příjmy nižší než investiční peněžní výdaje a není vhodné projekt uskutečňovat. Management podniku rozhodne, zda projekt uskutečnit či nikoliv, pokud ČSHI = 0, tzn., že se investiční peněžní příjmy rovnají investičním peněžním výdajům. (Marek, 2006) 5.4. Ukazatel vnitřního výnosového procenta Patří mezi dynamické metody hodnocení efektivnosti investic. Za efekt považuje peněžní příjem z investičního projektu a bere v úvahu časový faktor. (Valach, 2010) VVP můžeme definovat jako takovou úrokovou míru, při které současná hodnota peněžních příjmů z projektu se rovná kapitálovým výdajům (event. současné hodnotě kapitálových výdajů). (Valach, 2010) Je to výnosnost, kterou nám investice přináší za dobu její životnosti. Čím vyšší je vnitřní výnosová sazba, tím je výhodnější investici realizovat. (Petřík, 2009) Nelze ji využít pro všechny investiční projekty, pro některé se musí zkombinovat s jinými metodami a pro jiné ji použít nelze. (Petřík, 2009) kde: SHCF = současná hodnota cash flow CF = očekávaná hodnota cash flow v období t IN = náklady na investici k = kapitálové náklady na investici t = období 1 až n n = doba životnosti investice (Synek, 2000) 15

22 5.5. Ukazatel EVA v hodnocení investic Ekonomická přidaná hodnota (EVA) se používá i pro hodnocení investic. Součet toku diskontovaných hodnot EVA je stejné jako čistá současná hodnota. Při výpočtu ukazatele EVA bereme v úvahu hodnotu investice každoročně snižovanou o odpisy. (Synek, 2000) 16

23 6. Financování podnikových investic Financováním investic podniku se obvykle rozumí financování prvotního pořízení, obnovy a rozšíření různých forem dlouhodobého majetku. Financování investic je dlouhodobé financování, protože se přeměňuje investiční majetek na peněžní formu déle než u běžného majetku a je vázán v investičním majetku po delší dobu. (Valach, 2010) Dlouhodobé financování někdy rozdělujeme na střednědobé financování, které je v rozsahu 1 5 let a na vlastní dlouhodobé financování, kde má majetek životnost vyšší než 5 let. (Valach, 2010) Je důležité získat dostatečný objem finančních zdrojů na pokrytí potřeb projektu pro úspěšné realizování investice. Při nedostatku peněžních prostředků může dojít k zbrzdění či úplnému zastavení projektu. Důsledky financování projektu: ovlivnění rizika a tím i diskontní míry ovlivnění velikosti cash flow prostřednictvím úroků, splátek dluhů a výplat podílu z vlastního kapitálu (Kislingerová, 2004) Zdroje financování investičních projektů lze rozdělit podle několika hledisek, které znázorňuje tabulka níže. (Kislingerová, 2004) Tabulka 1: Zdroje financování investičního projektu Vlastnictví zdrojů interní vlastní zisk Cizí podniková banka Původ zdrojů externí odpisy vklady vlastníků dotace a dary rezervy na důchod úvěry finančních institucí dluhopisy finanční leasing rizikový kapitál obchodní úvěry ostatní závazky Zdroj: Kislingerová,

24 6.1. Interní zdroje Odpisy Dlouhodobý majetek nemůžeme při pořízení zahrnout do provozních nákladů najednou, ale postupně v jednotlivých letech životnosti ve formě odpisů. (Valach, 2010) Odpisy jsou nepeněžní náklad snižující vykazovaný zisk i přesto, že nejsou výdajem a nesnižují peněžní prostředky. (Valach, 2010) Jsou stabilním zdrojem financování oproti zisku, jelikož nejsou ovlivněny tak velkým množstvím proměnlivých faktorů jako zisk. Pokud nevytvoří podnik zisk a tržby kryjí pouze úroveň nákladu, jsou odpisy k dispozici. (Valach, 2010) Výše odpisů ve finančním odpisovém plánu nebo v účetnictví o skutečných nákladech podniku závisí na následujících faktorech: výši a struktuře nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku ceně majetku, který se odepisuje době životnosti majetku metodě odepisování (Valach, 2010) Nerozdělený zisk Nazývá se tak část zisku po zdanění, která v podniku zůstane po rozdělení do fondů ze zisku, dividend či podílů na zisku a ostatního použití zisku. (Marek, 2006) Podíl nerozděleného zisku na celkovém kapitálu není vysoký, kdežto podíl na financování investic je mnohem vyšší. (Valach, 2010) Důležité je přeměnit účetně vykazovaný zisk na peněžní prostředky, protože podniky mohou vykazovat zisk z běžného roku, i když nedisponují odpovídajícími peněžními prostředky na financování vlastního rozvoje. (Valach, 2010) Schéma nerozděleného zisku v akciové společnosti: Zisk z běžného roku před zdaněním - daň ze zisku - příděl rezervnímu fondu ze zisku - příděly ev. jiným fondům ze zisku podle stanov a. s. 18

25 - úhrada tantiém - výplata dividend či podílů na zisku - ostatní použití zisku (zvýšení základního kapitálu, úhrada ztrát z minulých let) = nerozdělený zisk běžného roku + nerozdělený zisk z minulých let - nerozdělený zisk koncem roku (Valach, 2010) Rezervní fond a rezervy Je to část zisku, kterou si podnik nechává na ochranu proti různým rizikům. Využívá je jako interní zdroj financování, jestliže není určený na financování předem daných potřeb. Tvoří se dva druhy rezervních fondů v akciových společnostech, a to povinné (obligatorní) a dobrovolné (fakultativní). (Valach, 2010) Na základě zákona se tvoří povinné rezervní fondy. Slouží jako ochrana zájmů věřitelů a akcionářů státem, kde při vkládání kapitálu do akcií vzniká značné riziko. Dobrovolné rezervní fondy záleží na rozhodnutí valné hromady akciové společnosti. Je předem vymezen účel použití, a proto omezuje jejich využití ve finančním řízení. (Valach, 2010) Rezervy se zahrnují do nákladů podniku a mají omezený účel použití, čímž se odlišují od rezervních fondů. Zákonné rezervy jsou daňově uznatelným nákladem a jejich výši a použití stanovuje zákon. Pokud podnik rozhoduje o jejich výši, hovoříme tak o ostatních rezervách, které nejsou daňově uznatelným nákladem. (Valach, 2010) Výhodou je, že se nezvyšuje počet akcionářů či věřitelů a jejich kontrolní úloha, také na emisi cenných papírů nevznikají náklady. Finanční riziko firmy a riziko vzniku nákladů finanční tísně či úpadku se snižuje při růstu vlastního kapitálu. Samofinancování kryje i investice s vysokým stupněm rizika, na které se těžko získávají externí zdroje. (Valach, 2010) Nerozdělený zisk je nevýhodou samofinancování z důvodu nízké stability a je to poměrně dražší zdroj. (Valach, 2010) 19

26 6.2. Externí zdroje financování investic Jsou to rozmanitější zdroje z hlediska inovací na finančních trzích a rozvoje. Při používání externích zdrojů podnikového kapitálu je nutné zhodnotit důsledky těchto zdrojů na podnik prostřednictvím úvahy o vlivu zvýšení kapitálu pomocí externích zdrojů na čistý zisk, rentabilitu celkového a vlastního kapitálu a úvahy o vývoji likvidity podniku. (Marek, 2006) Akcie Akcie (angl. share nebo stock) je cenný papír, který osvědčuje práva jeho majitele (společníka) a jeho vlastnický podíl na podnikovém kapitálu. (Marek, 2006) Akcionářům plynou různá práva z vlastnictví akcie, především podílení se na vytvoření zisku společnosti, účastnění se valné hromady a hlasování o obsazení míst v představenstvu, dozorčí radě a o budoucích cílech společnosti. (Jindřichovská & Blaha, 2001) Na řízení akciové společnosti nepřímo hlasováním o důležitých strategických otázkách podniku se podílí majitel akcie. Má právo na danou část zisku formou dividend, na majetkový zůstatek při likvidaci společnosti a při emisi dalších akcií na jejich nákup. Za závazky společnosti ručí majitel pouze do výše svého vkladu, jde o tzv. omezené ručení. (Marek, 2006) Hlavní rozdělení akcií z hlediska financování se člení podle rozsahu práv akcionářů. První jsou kmenové akcie, u kterých má majitel právo účastnit se hlasování na valné hromadě a má nárok na plnou dividendu. Z hlediska financování podniku nemají tyto akcie určené datum splatnosti, nevyžadují platby majitelům ve formě úroků, lépe se prodávají a plynou z nich vyšší dividendy. Emitování akcií je více nákladné než u prioritních akcií a dluhopisů a to je jednou z jejich nevýhod. (Marek, 2006) Dalším jsou prioritní akcie, které mají stálou výši dividend bez ohledu na zisk a majitelé nemají hlasovací právo. Pokud poklesne rentabilita podniku, je to pro vlastníky prioritních akcií výhoda, ale pro akciovou společnost ne. Na výplatu dividend mají přednostní nárok před kmenovými akciemi. Vydávají se, pokud není zájem o kmenové akcie a pokud podnik potřebuje zvýšit vlastní kapitál. (Marek, 2006) Z hlediska financování při zvýšení kapitálu nemají vliv na rozhodování u kmenových akcií, na výši dividend kladou nižší nároky na rozdíl od akcií kmenových. 20

27 U financování je také důležitý rozdíl mezi tržní cenou akcie při emisi a jmenovitou hodnotou akcie, který nazýváme emisním ážiem. (Marek, 2006) Dluhopisy Dluhopis je dlouhodobý úvěrový cenný papír vyjadřující závazek dlužníka (emitenta) vůči majiteli (věřiteli). Splatnost za určitou dobu, předem stanovený úrok a nemožnost věřitele podílet se na rozhodování podniku jsou charakteristickými znaky dluhopisů. (Marek, 2006) Rozlišujeme dluhopisy podle emitenta, podle úroku, podle způsobu emise či podle způsobu ručení emitenta aj. Zákonné předpisy upravují emise dluhopisů, jejich náležitosti podmínky povolení emise, formu emise a splácení dluhopisů, způsoby stanovení výnosů z dluhopisu a zvláštnosti různých druhů dluhopisů. (Marek, 2006) Výhody dluhopisů z hlediska financování podniku: úrok je pevně stanoven, majitel dluhopisů se nepodílí na zvýšeném zisku placený úrok z dluhopisů je obvykle nižší než dividenda z kmenových i prioritních akcií akcionáři neztrácejí svou kontrolu nad činností podniku při vyšším užívání dluhopisů úrok z dluhopisů je plně odpočitatelnou položkou pro účely daně z příjmu pružnost v tvorbě finanční struktury při evet. předčasném splacení dluhopisů (Marek, 2006) Nevýhoda dluhopisů pro financování emitujícího podniku: nutnost pevné splátky, zejména v případech, kdy zisk kolísá vysoké riziko změn podmínek, za kterých byly dluhopisy emitovány s ohledem na dlouhou dobu jejich splacení emisní náklady zvyšování finančního rizika, což znamená podstatné zvýšení nákladů na pořízení kapitálu od určité míry zadluženosti (Marek, 2006) 21

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš Badal Ekonomika lesního hospodářství MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál,

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více